Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

36. zk., 2024ko otsailaren 19a, astelehena

N.º 36, lunes 19 de febrero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
858
858

EBAZPENA, 2024ko otsailaren 13koa, Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoan doktore-titulua dutenak kontratatuz eta industria-doktoregoak eginez I+G proiektuak garatzeko laguntzen 2024ko ekitaldiko deialdia. Bikaintek programa.

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2024, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, por la que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2024, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2023ko otsailaren 22ko Aginduaren bitartez, Bikaintek programako laguntzak arautu ziren, Euskal Autonomia Erkidegoan doktore-titulua dutenak kontratatuz eta industria-doktoregoak eginez I+G proiektuak egiteko. (EHAA, 43 zk. 2023ko martxoaren 2koa).

La Orden de 22 de febrero de 2023, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, regula las ayudas del programa Bikaintek, para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 43, de 2 de marzo de 2023).

Agindu horren 12. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, laguntzen deialdia egiten da, 2024ko ekitaldirako, Euskal Autonomia Erkidegoan doktore-titulua dutenak kontratatuz eta industria-doktoregoak eginez I+G proiektuak garatzeko – Bikaintek programa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria de las ayudas destinadas a desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco – Programa Bikaintek, para el ejercicio 2024.

Laguntza horiek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2023ko abenduaren 28ko Aginduan jasotzen dira. Agindu horren bidez, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2024., 2025. eta 2026. urteetarako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzen da.

Estas ayudas se recogen en la Orden de 28 de diciembre de 2023, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2024, 2025 y 2026.

Azaldutako guztiagatik, aipatutako aginduaren 12. artikuluan ezarritako eskumena baliatuta, eta Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legean eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatua) xedatutakoaren arabera, hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 12 de la Orden de referencia, según lo dispuesto en la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por su Reglamento, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da laguntzen 2024ko ekitaldiko deialdia egitea, Euskal Autonomia Erkidegoan doktore-titulua dutenak kontratatuz eta industria-doktoregoak eginez I+G proiektuak garatzeko –Bikaintek programa– (Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2023ko otsailaren 22ko Aginduan arautu ziren laguntza horiek).

Es objeto de la presente Resolución la convocatoria, para el ejercicio 2024, de las ayudas previstas en la Orden 22 de febrero de 2023, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que regula las ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco – Programa Bikaintek.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Deialdi honetara bideratutako baliabide ekonomikoak 5.670.000 euro dira.

1.– Los recursos económicos destinados a esta convocatoria ascienden a la cantidad de 5.670.000 euros.

Doktore-titulua duten pertsonak kontratatuz erakunde onuradunek garatuko dituzten I+G proiektuen lerrorako aurrekontua 2.610.000 eurokoa da. 2024ko ekitaldiko ordainketa-kreditua 652.500 eurokoa da, eta konpromiso-kredituak, aldiz, hauek: 1.305.000 euro 2025ean, eta 652.500 euro 2026an.

Para la línea de contratación de personas con título de doctor o doctora, para su dedicación a proyectos de I+D desarrollados por las entidades beneficiarias, el presupuesto es de 2.610.000 euros, siendo el crédito de pago, en el ejercicio 2024, de 652.500 euros, y los créditos de compromiso: 1.305.000 euros, en 2025, y 652.500 euros, en 2026.

Industria-doktoregoak egiteko lerrorako aurrekontua 3.060.000 eurokoa da. 2024ko ekitaldiko ordainketa-kreditua 750.000 eurokoa da, eta konpromiso-kredituak, aldiz, hauek: 780.000 euro 2025ean, 780.000 euro 2026an eta 750.000 euro 2027an.

Para la línea de realización de doctorados industriales el presupuesto es de 3.060.000 euros, siendo el crédito de pago en el ejercicio 2024 de 750.000 euros, y los créditos de compromiso: 780.000 euros, en 2025; 780.000 euros, en 2026, y 750.000 euros, en 2027.

2.– Programa hau burutzera bideratutako baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko 2024. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 21/2023 Legean horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik datoz.

2.– Los recursos económicos destinados a la finalidad de este programa procederán de los créditos presupuestarios establecidos al efecto por la Ley 21/2023, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2024.

Zenbateko horiek handitu ahal izango dira, eskatutako laguntzen guztizko zenbatekoa kontuan hartuta, eta laguntza horiek ebatzi baino lehen, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren I+G+b arloko beste laguntza-programa batzuk gauzatu ondoren agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera. Horrelakorik gertatuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordearen ebazpen baten bidez.

Estos importes podrán ser incrementados, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas y con carácter previo a la resolución de las mismas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas a la I+D+i del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. De producirse dicha circunstancia, se dará publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante la oportuna resolución de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 3.– Solicitudes, forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta ebazpen honetako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera.

1.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta Resolución se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa esteka honetan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2024/bikaintek-2024/web01-tramite/eu/

2.– La ficha informativa del procedimiento administrativo se encuentra en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2024/bikaintek-2024/web01-tramite/es/

Bertan daude eskabidea izapidetzeko jarraibideak eta eskabide-formularioetara sartzeko estekak. Eskabide-formularioetan daude, halaber, erantzukizunpeko adierazpenak eta dokumentu-ereduak.

En ella están disponibles las instrucciones para la tramitación de la solicitud y los enlaces a los formularios de solicitud. Las declaraciones responsables y los modelos de documentos se encuentran en los formularios de solicitud.

Eskabidea egin eta geroko izapideak (jakinarazpenak eta justifikazioak barne) elektronikoki egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez, hemen: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartzen diren identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Ordezkari baten bidez ere izapidetu ahal izango da elektronikoki. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible desde la dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eskabideak aurkezteko epea; amaitu, berriz, 2024ko apirilaren 19an.

3.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y finalizará el 19 de abril de 2024.

4. artikulua.– Ebaluazio-organoaren osaera.

Artículo 4.– Composición del órgano de evaluación.

2024ko ekitaldian aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, eta laguntzak emateko proposamena egiteko, ebaluazio-organo bat eratu da, Euskal Autonomia Erkidegoan doktoreak kontratatuz eta industria-doktoregoak eginez I+G proiektuak garatzeko laguntzak (Bikaintek programa) arautzen dituen Aginduan aurreikusitakoari jarraituz.

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas en el ejercicio 2024, así como para elaborar la propuesta de concesión de las ayudas, se constituye el Órgano de Evaluación previsto en la Orden que regula las ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Bikaintek.

Organo horretako burua Catalina Chamorro Silgado izango da, eta ordezkoa Natividad Niño Bartolomé. Kideak, berriz, hauek izango dira: Gonzalo Martínez Martínez (ordezkoa Laura Valverde Oliver) eta Xabier Dominguez Lopez de Lacalle, ebaluazio-organoaren idazkari-lanak egingo dituena (ordezkoa Jesús Ángel Martínez Martínez).

Este órgano estará presidido por Catalina Chamorro Silgado, siendo suplente Natividad Niño Bartolomé, y serán vocales los siguientes miembros: Gonzalo Martínez Martínez (suplente Laura Valverde Oliver), y Xabier Dominguez Lopez de Lacalle, que ejercerá las funciones de secretaría del Órgano de Evaluación (suplente Jesús Ángel Martínez Martínez).

Eskabideak ebaluatu ondoren, organo horrek txostena egingo du, egindako ebaluazioaren emaitza zehaztuz, eta Teknologia eta Berrikuntzaren zuzendariari helaraziko dio, laguntzen kudeatzailea baita. Zuzendariak, espedientea eta kide anitzeko organoaren txostena aztertu ondoren, proposamen bat egingo dio Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordeari, horixe baita laguntzak emateko ebazpenak egiteko eskumena duena.

Una vez evaluadas las solicitudes, este órgano emitirá informe concretando el resultado de la evaluación efectuada y lo elevará al Director de Tecnología e Innovación, gestor de estas ayudas, quien, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará una propuesta dirigida al titular de la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, competente para dictar las resoluciones de concesión de las ayudas.

5. artikulua.– Urteko gutxieneko ordainsariak eta diruz lagun daitezkeen kostuen eta egonaldien zenbatekoak.

Artículo 5.– Retribuciones anuales mínimas e importes de costes subvencionables y estancias.

1.– Doktore-titulua duten pertsonak kontratatzeko urteko gutxieneko ordainsari gordina 32.000 eurokoa izango da, eta industria-doktoregaiak prestatzekoa 20.000 eurokoa.

1.– La retribución bruta anual mínima para la contratación de personas con título de doctor o doctora queda fijada en 32.000 euros, y para la formación de doctorandos industriales en 20.000 euros.

2.– Kontratatutako pertsona bakoitzeko, diruz lagundu daitezkeen kostuen urteko gehieneko zenbatekoa ez da 60.000 eurotik gorakoa izango doktore titulua duten pertsonak kontratatzeko lerroan, ez eta 40.000 eurotik gorakoa ere industria-doktoregoen lerroan.

2.– Por persona contratada, la cuantía máxima anual de los costes subvencionables no superará los 60.000 euros en la línea de contratación de personas tituladas doctoras y los 40.000 euros en la línea de doctorados industriales.

3.– Industria-doktoregoak egiteko lerroan, 12.000 eurokoa izango da, gehienez, prestakuntza-aldi osoan egin beharreko egonaldietarako diruz lagundu daitekeen gastua. Atal honetan, diruz lagundu daitezkeen mantenu-gastuak ezin izango dira 50 euro baino gehiagokoak izan egonaldiko egun bakoitzeko.

3.– En la línea de realización de doctorados industriales, el gasto máximo subvencionable en concepto de estancias a realizar durante el periodo completo de formación queda fijado en 12.000 euros. En este apartado, los gastos de manutención subvencionables no superarán los 50 euros por día de estancia.

4.– Administrazioak laguntzen ordainketa egin ahal izateko, onuradunak administrazio honen datu-base egokian jasota egon beharko du. Bertan alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

4.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos de esta Administración. Para darse de alta, o modificar sus datos de tercero interesado, deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros en esta dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Bikaintek programa arautzen duen aginduan, aipatu egiten dira azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartu zuen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua, baina, horien ordez, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legean dagozkion manuak aplikatuko dira, besteak indargabetuta daudelako.

Las referencias que se hacen en la Orden que regula Programa Bikaintek al título VI y al capítulo III, del título VII, del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se entenderán sustituidas, por estar derogado, por los preceptos que correspondan de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2024.

Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordea,

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental