Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

20. zk., 2024ko urtarrilaren 26a, ostirala

N.º 20, viernes 26 de enero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
430
430

AGINDUA, 2023ko abenduaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dirulaguntza-deialdia egiten baita Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten gizarte-eragileek jarduerak gara ditzaten, beren jarduera-eremuan konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedurak sustatu eta bultzatzeko, 2024ko ekitaldian.

ORDEN de 26 de diciembre de 2023, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para que los agentes sociales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional desarrollen, en su ámbito de actuación, las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, en el ejercicio 2024.

Bizialdi osoko ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeak dio Eusko Jaurlaritzak hartu beharreko neurriak hartuko dituela lan-esperientziaren eta bide ez-formal edo informalen bitartez ikasitakoa aitortzea sustatzeko.

La Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida dice que el Gobierno Vasco ha de adoptar las medidas oportunas para promover el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a través de la experiencia laboral, así como los obtenidos por vías no formales o informales.

1/2013 Lege horretan bertan aurreikusten da Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak gizarte-eragileen parte-hartzea bideratuko dutela ohiko prestakuntza-sistemetatik kanpo lortutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko sistemak behar bezala funtziona dezan.

En esa misma Ley 1/2013, se prevé que el Consejo Vasco de Formación Profesional y el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo canalicen la participación de los agentes sociales en una serie de aspectos fundamentales para el correcto desenvolvimiento del dispositivo para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por esas vías alternativas a los sistemas formativos formales.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 20. artikuluak dio Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua dela administrazio publikoek, ordezkaritzarik handieneko antolakunde enpresarial eta sindikalek eta lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako ikastetxeek parte hartzeko organoa, zeinean eztabaidatu, adostu eta bilatuko baita lanbide-heziketako politika guztien gaineko akordioa, orokorrean.

Por otro lado, la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, en su artículo 20, atribuye al Consejo Vasco de Formación Profesional la condición de órgano de participación de las administraciones públicas, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de los centros especializados en el modelo combinado de formación profesional para el debate, consenso y búsqueda de acuerdo de todas las políticas de formación profesional en su conjunto.

Era berean, azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuak (lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen duena Euskal Autonomia Erkidegoan) Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua konfiguratzen du eta dio aholku-organoa izango dela egin beharreko deialdien plangintzan, eta ebaluatu beharreko pertsona-kopurua, egiaztatu daitezkeen konpetentzia-unitateak eta deialdi bakoitzeko aholkulari eta ebaluatzaileak izendatzeko irizpideak kontsultatuko zaizkiola. Deialdien garapenari buruzko azken txostena jaso behar du, eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak kalitatea kudeatzeko sistemari buruzko txostena igorri behar dio, prozedura osoaren xedeak, helburuak eta printzipioak betetzen direla ziurtatuz, eta lortutako emaitzen helburuen arabera ebaluatuta prozedura.

Por su parte, el Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, por el que se establece, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, configura al Consejo Vasco de Formación Profesional como órgano consultivo en la planificación de las convocatorias a realizar, que ha de ser consultado sobre aspectos tales como el número de personas a evaluar, las unidades de competencia que se pueden acreditar y los criterios para la designación de las personas asesoras y evaluadoras de cada convocatoria. También, debe recibir un informe final sobre el desarrollo de las convocatorias y la Viceconsejería de Formación Profesional, tiene que remitirle el informe sobre el sistema de gestión de calidad que asegure el cumplimiento de los objetivos, finalidades y principios de todo el procedimiento y su evaluación del procedimiento a la vista de los resultados obtenidos.

Ikaskuntza ez-formalak aitortzeko prozedura arautzen duen oinarrizko esparruak funtsezko aldaketak izan ditu duela gutxi. Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak (lan-esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ezagutzeari buruzkoak) hasierako bertsioan deialdi puntualen sistema bat aurreikusten zuen, eta ebaluatu eta egiaztatu beharreko konpetentzia-unitateak eta partaide-kopurua mugatzen zituen. 1224/2009 Errege Dekretua aldatzen duen martxoaren 9ko 143/2021 Errege Dekretuak arau horretan sartutako aldaketen ondorioz, prozedurak malgutasun handia du eta lanbide heziketako eskaintzako konpetentzia-unitate guztiak iraunkorrak eta irekiak dira orain. Urrats garrantzitsua da, hautagaiak aukera baitu, bideratu eta aholkatu ondoren, bere profilerako konpetentzia-unitate egokienak zein diren erabakitzeko, eta, ondorioz, horien ebaluaziora bideratu daiteke.

El marco básico regulador del procedimiento de reconocimiento de aprendizajes no formales ha sido recientemente objeto de cambios sustanciales. Así, el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral preveía, en su versión inicial, un sistema de convocatorias puntuales en las que se limitaban tanto las unidades de competencia a evaluar y acreditar como el número de participantes. Las modificaciones incorporadas en esa norma por el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el citado Real Decreto 1224/2009, han dotado de una gran flexibilidad en el procedimiento que ha pasado a tener carácter permanente y abierto a todas las unidades de competencia incluidas en la oferta de formación profesional. Un paso importante que facilita a la persona candidata la posibilidad de decidir, una vez orientada y asesorada, qué unidades de competencia son las más convenientes para su perfil de manera que pueda dirigirse hacia la evaluación de estas.

Gure inguruan, prozeduraren egokitzapena 2021eko azaroaren 23ko Ebazpenaren bitartez egin da, Lanbide Heziketako sailburuordeak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendariak batera emana, zeinaren bidez lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura ireki eta iraunkorra ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan.

En nuestro entorno, la adaptación del procedimiento se ha articulado a través de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Formación Profesional y de la Directora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se implanta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el procedimiento abierto de manera permanente para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Prozeduran sartutako funtsezko aldaketez gain, konpetentziak ebaluatu eta egiaztatzeko sistemaren erabilera sustatzeko erabateko borondatea dago, erabiltzaile kopurua nabarmen hazi dadin berehala. Horrek guztiak esan nahi du prozedurarekin zerikusia duten administrazio-organoek nahiz lanbide-heziketako eredu konbinatuko ikastetxe espezializatuek parte-hartze aktiboa izan behar dutela prozedurako zereginetan.

A los sustanciales cambios introducidos en el procedimiento se añade una decidida voluntad de impulsar la utilización del dispositivo de evaluación y acreditación de las competencias de manera que se dé, de manera inmediata, un gran salto cuantitativo en el número de personas que lo utilizan. Todo ello exige la participación activa en las diferentes labores contempladas en el procedimiento tanto de los órganos administrativos relacionados con el procedimiento como de los centros especializados en el modelo combinado de formación profesional.

Era berean, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten gizarte-eragileek ahalegin gehigarri handia egin behar dute beren jarduera-eremuan, lanbide-heziketan zerikusia duen gizarte-sareko kide diren heinean; ahalegin horrek prozedurako zereginen garapen eraginkorrari lagundu behar dio eta horrek ondorioak izango ditu gizarte osoan, pertsonen enplegagarritasunean eta euskal enpresen lehiakortasunean aurrera egin ahal izango baita.

Asimismo, el actual escenario exige también que los agentes sociales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional deban realizar, como parte del tejido social implicado en la formación profesional y dentro de su ámbito de actuación, un importante esfuerzo adicional que contribuya a un desarrollo eficiente de las labores contempladas en el procedimiento, lo que redundará en favor del conjunto de la sociedad, posibilitando avanzar en la empleabilidad de las personas y en la competitividad de las empresas vascas.

Agindu honen bidez ahalegin gehigarri hori babestu nahi da laguntzen bitartez, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten gizarte-eragileek bitarteko pertsonalak areagotu ditzaten berariaz kontratatuz edo esklusibotasunez esleituz teknikari espezializatuak, beren jarduera-eremuan, gaitasunak ebaluatu eta egiaztatzeko sistema sustatu eta bultzatzeko lanak egin ditzaten.

Mediante esta Orden se pretende apoyar ese esfuerzo adicional a través de la concesión de ayudas que permitan a los agentes sociales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional reforzar sus medios personales contratando específicamente o asignando con carácter de exclusividad personal técnico especializado que se ocupe, dentro de su ámbito de actuación, de las tareas de promoción e impulso ligadas al dispositivo de evaluación y acreditación de las competencias.

Deialdi hau Hezkuntza Sailaren 2024. urterako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusita dago, zeina Hezkuntzako sailburuaren agindu baten bidez onartu baitzen.

La presente convocatoria se halla prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación para el año 2024, aprobado mediante Orden del Consejero de Educación.

Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuak Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzari egiteko hauek egozten dizkio, besteak beste: hezkuntza- eta ekoizpen-sektoreek Lanbide Heziketako ikastetxeetako bizitzan parte har dezaten bultzatzea eta lan-esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak aitortzeko ekintzak planifikatzea, Lan eta Enplegu Sailarekin koordinatuta.

El Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, atribuye a la Dirección de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional, entre otras, las funciones de promover la participación de los distintos sectores educativos y productivos en la vida de los centros de formación profesional y la de planificar las acciones para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en coordinación con el Departamento de Trabajo y Empleo.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Deialdi honen xedea da Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten antolakunde enpresarial eta sindikalei dirulaguntzak emateko deialdia egitea, beren jarduera-eremuan konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurekin lotutako jarduera sustatzaileak eta eragileak garatzeko, baita horiek behar bezala gauzatzeko behar diren koordinazio- eta kudeaketa-lanak egiteko ere.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones destinadas a las organizaciones empresariales y sindicales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional para el desarrollo, dentro de su ámbito de actuación, de las actividades de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, así como de las labores de coordinación y gestión que resulten necesarias para el correcto desempeño de las mismas.

2. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

Agindu honetan jasotako dirulaguntzen entitate onuradunak izan daitezke:

Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en la presente Orden:

a) Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten enpresa-entitateak eta sindikatuak.

a) Las entidades empresariales y sindicales con representación en el Consejo Vasco de Formación Profesional.

b) Aurreko paragrafoan definitutako entitateetako antolakunde federatuak edo konfederatuak.

b) Las organizaciones federadas o confederadas de las entidades definidas en el párrafo anterior.

3. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak eta gastuak.

Artículo 3.– Actividades financiables y gastos subvencionables.

1.– Deialdi honen ondoreetarako, hauek dira diruz lagun daitezkeen jarduerak:

1.– A los efectos de la presente convocatoria se consideran susceptibles de financiación las siguientes actuaciones:

a) Dibulgazio-jarduerak aditzera ematen dutenak lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura modu iraunkorrean irekita dagoela, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako eskaintzan jasota dauden konpetentzia-unitatea guztietarako.

a) Actuaciones de carácter divulgativo que respondan a la finalidad de dar a conocer que se encuentra abierto, con carácter permanente, el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, para la totalidad de unidades de competencia incluidas en la oferta existente en la Formación Profesional del País Vasco.

b) Konpetentziak ebaluatu eta egiaztatzeko sistemaren erabilera sustatu eta pizteko jarduerak, erabiltzaile kopuruan jauzi kuantitatiboa egiten laguntzeko.

b) Actuaciones dirigidas a fomentar y estimular la utilización del dispositivo de evaluación y acreditación de las competencias con el fin de contribuir a dar un salto cuantitativo en el número de personas que lo utilizan.

c) Apartatu honetako aurreko paragrafoetan definitutako jarduerak behar bezala gauzatzeko entitate onuradunek egin beharreko zereginak koordinatzea eta kudeatzea.

c) Labores de coordinación y gestión que las entidades beneficiarias deban llevar a cabo para el correcto desempeño de las actuaciones definidas en los párrafos anteriores del presente apartado.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak dira aurreko paragrafoan definitutako jarduerak garatzeko berariaz kontratatutako edo esklusibotasunez esleitutako langileen gastuak. Ondorio horietarako, honako hauek izango dira egotz daitezkeen gastuak:

2.– Se consideran subvencionables los costes asociados al personal que las entidades beneficiarias contraten específicamente o asignen con carácter de exclusividad para el desarrollo de las actuaciones definidas en el párrafo anterior. A estos efectos, se entenderán como costes imputables los siguientes:

a) Entitate onuradunaren konturako ordainsariak eta gizarte-kargak.

a) Las retribuciones salariales y las cargas sociales a cargo de la entidad beneficiaria.

b) Artikulu honetako 1. apartatuan definitutako jardueren ondorioz berariaz kontratatutakoak edo esklusibotasunez esleitutakoak ohiko lantokitik kanpo joan behar badira, joan-etorri horretako jatordu- eta bidaia-gastuak egotzi ahal izango dira.

b) En caso de que por razón del desempeño de las actuaciones definidas en el apartado 1 del presente artículo, el personal contratado específicamente o asignado con carácter de exclusividad deba desplazarse fuera de su lugar habitual de trabajo, serán imputables los gastos de comida y viaje originados durante el desplazamiento.

Ondorio horietarako, jatordu-gastuak izango dira, banaka hartuta, bazkariak eta afariak.

A estos efectos se entenderán como gastos de comida, individualmente considerados, los del almuerzo y cena.

Bidaia-gastuetan sartuko dira txartelaren gastuak edo, norbere garraiobidea erabiltzearen ondoriozkoak, egindako ibilbidearen kilometroei dagozkienak, baita ibilgailua aparkatzeko egindakoak eta autobideko ordainsariak ere.

Por gastos de viaje se entenderán los correspondientes al billete o, en caso de utilización de medios de transporte propios, los correspondientes al kilometraje del trayecto realizado, así como al estacionamiento del vehículo y peajes satisfechos por la utilización de autopistas.

3.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak 2024ko urtarrilaren 1etik 2024ko abenduaren 31ra bitartean gauzatu beharko dira. Alde horretatik, egindako gastutzat joko dira justifikazio-agiria aurkezteko epea amaitu aurretik egiazki ordaindu direnak.

3.– Las actividades subvencionables deberán materializarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre 2024. En este sentido, se considerará gasto realizado lo que efectivamente haya sido pagado con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de la documentación justificativa.

4.– Diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatua aplikatuko da.

4.– En relación con los gastos subvencionables será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 4.– Dotación presupuestaria.

Agindu honen xede diren jarduerak diruz laguntzeko zenbatekoa, guztira, laurehun eta hirurogeita zortzi mila eurokoa (468.000,00) izango da.

La cantidad total destinada a subvencionar las actividades que son objeto de esta Orden asciende a cuatrocientos sesenta y ocho mil (468.000,00) euros.

Agindu honetako dirulaguntzei buruzko ebazpena emateko, ezinbestekoa izango da kreditu egokia eta nahikoa izatea Euskal Autonomia Erkidegoko 2024. urteko Aurrekontu Orokorretan, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteen aurreratutako izapidetzea arautzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2024.

5. artikulua.– Parte hartzeko eskakizunak.

Artículo 5.– Requisitos de participación.

Edonola ere, agindu honen deialdiko dirulaguntzak eskuratu ahal izateko, interesdunek honako eskakizun hauek bete behar dituzte:

En todo caso, para poder acceder a las subvenciones que se convocan mediante la presente Orden, las personas interesadas habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Egunean izatea zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea. Eskakizun horiei eutsi beharko zaie dirulaguntza likidatu arte; beraz, bai emateko orduan bai ordaintzeko orduan betetzen direla egiaztatuko da.

a) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. Estos requisitos han de mantenerse hasta el momento de la liquidación de la subvención, y se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión como de efectuar los pagos.

b) Ez izatea laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik ez izatea, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik gertatutakoak barne, dagokion zehapenean ezarritako aldian. Era berean, ezin izango dute laguntzarik edo dirulaguntzarik jaso Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plan bat indarrean izan behar duten baina halakorik ez duten enpresek, ez eta 50 langile baino gehiagoko enpresek ere, baldin eta egiaztatzen ez badute sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta borrokatzeko neurriak ezarri dituztela emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuko legerian ezarritako baldintzetan, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 23. artikuluko 2. paragrafoari jarraikiz.

b) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, ni estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres, en virtud al artículo 23 apartado 2 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombre y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

c) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako egoera batean ere.

c) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 6.– Tramitación electrónica.

1.– Interesdunek prozedura honetako izapide guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko baliabide elektronikoak erabiliz eskatu, kontsultatu eta gauzatuko dituzte.

1.– Las personas interesadas solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Izapidetze elektronikoa arautzen dute Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak –Administrazio Elektronikoari buruzko Dekretua bigarren aldiz aldatzen duen apirilaren 21eko 55/2020 Dekretuaren bidez aldatua– eta Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak, zeinaren bidez onartu baitzen PLATEA E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, modificado mediante Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica y en la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –PLATEA–.

3.– Honako helbide elektroniko honetan daude eskuragai eskabideak bide elektronikoz izapidetzeko xehetasunak, erantsi beharreko dokumentazio-ereduak eta deialdi honekin lotutako gainerako izapideak:

3.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico las solicitudes, los modelos de documentación que se deben adjuntar y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria están disponibles en la siguiente dirección electrónica:

4.– Eskabidea egin ondorengo izapideak, baita jakinarazpenak, justifikazioak eta errekurtsoak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, justificaciones y recursos que procedan, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak helbide honetan daude eskuragai: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

5.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

6.– Izapidetzeak ordezkari baten bitartez elektronikoki ere egin ahal izango dira, eta, horretarako, ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ahalordeen-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

6.– También se podrán realizar los trámites electrónicamente a través de una persona representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

7. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua, tokia eta epea.

Artículo 7.– Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak (I. eranskina), baldintza guztiak behar bezala beteta, modu elektronikoan aurkeztu behar dituzte, agindu honen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta hilabeteko epearen barruan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes (Anexo I), debidamente cumplimentadas en todos sus términos, deberán presentarse de forma electrónica, según se dispone en el artículo 6 de la presente Orden y en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Entitate eskatzaile bakoitzak gehienez hiru pertsonentzako laguntza eskatu ahal izango du. Pertsona bat baino gehiagorentzako laguntza eskatuz gero, bakoitzak Lurralde Historiko desberdinean garatu beharko du bere jarduera.

2.– Cada entidad solicitante podrá solicitar la ayuda para un máximo de tres personas. En caso de que se solicite la ayuda para más de una persona, cada una de ellas deberá desarrollar su actividad en un Territorio Histórico diferente.

3.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

3.– La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

4.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.6 artikulua betez, erantzukizunpeko adierazpen bat sartu beharko da eskabidean, honako inguruabar hauek egiaztatzeko:

4.– En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes circunstancias:

a) Ez eskatu eta jaso izana xede eta helburu bererako laguntza edo dirulaguntzarik beste administrazio publiko eta entitate pribatu batzuetatik.

a) No haber solicitado ni obtenido ninguna ayuda o subvención con esta misma finalidad, concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

b) Ez duela administrazio- edo zigor-arloko zehapenik, laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dionik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

b) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que le inhabilite para ello.

c) Ez dagoela sartuta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 23. artikuluko 2. apartatuan ezarritako inguruabarretan.

c) No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 23 apartado 2 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombre y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

d) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

d) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

e) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan zehaztutako egoeretako batean.

e) No hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

f) Egiazkoak direla eskabideko datuak eta emandako dokumentazioa, eta betetzea indarrean dagoen araudian dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako eskakizunak.

f) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que se acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones.

5.– Dirulaguntza-eskabidea aurkezteak baimena emango du Lanbide Heziketako Sailburuordetzak zuzenean egiazta dezan dirulaguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten administrazio-agiriak aurkeztu beharko ditu.

5.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización para que la Viceconsejería de Formación Profesional obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones. No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones administrativas positivas expedidas por el órgano competente.

8. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 8.– Documentación a presentar junto con la solicitud.

Eskabidearekin batera (I. eranskina), honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

Las solicitudes (Anexo I) deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurarako jarduera sustatzaile eta eragileen plana, eta horiek behar bezala betetzeko beharrezko koordinazio- eta kudeaketa-zereginak, honako elementu hauekin:

a) Plan de actuaciones de promoción e impulso ligadas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias, así como de las labores de coordinación y gestión que resulten necesarias para el correcto desempeño de las mismas, que deberá contener los siguientes elementos:

– Lortu beharreko helburuen eta jarduera sustatzaile eta eragileak garatzeko egin beharreko ekintzen zehaztapena, eta horiek behar bezala garatzeko beharrezko koordinazio- eta kudeaketa-lanen zehaztapena.

– Concreción de los objetivos a conseguir y de las acciones a realizar para el desarrollo de las actuaciones de promoción e impulso, así como la concreción de las labores de coordinación y gestión necesarias para contribuir al correcto desarrollo de las mismas.

– Jarduera-planaren hedapena egituratzea eta definitzea, eta kontratatu edo esklusibotasunez esleitu beharreko pertsonen eginkizunak eta zereginak zehaztea.

– Estructuración y definición del despliegue del plan de actuaciones y concreción de las funciones y tareas de las personas a contratar o asignar con exclusividad.

– Esperotako emaitzak eta jarduera-planaren jarraipen eta ebaluazioaren adierazleak.

– Resultados esperados e indicadores de seguimiento y evaluación del plan de actuaciones.

b) Eskatutako zenbatekoaren xehetasuna (II. eranskina).

b) Detalle del importe solicitado (Anexo II).

c) Agindu honen 2. artikuluko a) apartatuan definitutako antolakunde federatuek edo konfederatuek aurkezten badute eskabidea, izaera horren egiaztagiria ere aurkeztu beharko da.

c) Cuando la solicitud sea presentada por las organizaciones federadas o confederadas de las entidades definidas en el apartado a) del artículo 2 de la presente Orden, se deberá aportar documento acreditativo de tal condición.

9. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Eskabideak ez baditu eskatutako eskakizunak betetzen, entitate interesdunari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzen dezala edo beharrezko agiriak aurkez ditzala. Hala egingo ez balu, eskaerari uko diola ulertuko da, ebazpena eman ondoren. Hori guztia Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatuaren arabera.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos necesarios. Si no lo hiciera así, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Todo ello, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzen dituen organoa.

Artículo 10.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritza izango da agindu honetan deitutako laguntzen organo kudeatzailea.

El órgano gestor de las ayudas convocadas en la presente Orden será la Dirección de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación.

11. artikulua.– Balorazio-batzordearen eginkizunak eta osaera.

Artículo 11.– Funciones y composición de la Comisión de valoración.

1.– Honako hauek izango dira balorazio-batzordearen eginkizunak:

1.– Las funciones de la Comisión de Valoración serán las siguientes:

a) Aurkeztutako eskabideak aztertzea, ebaluatzea eta hautatzea.

a) Análisis, evaluación y selección de las solicitudes presentadas.

b) Behin-behineko ebazpenaren proposamena egitea.

b) Formulación de la propuesta de resolución provisional.

c) Aurkeztutako alegazioen ebaluazioa.

c) Evaluación de las alegaciones presentadas.

d) Behin betiko ebazpen-proposamena egitea.

d) Formulación de la propuesta de resolución definitiva.

2.– Honako hauek izango dira balorazio-batzordeko kide:

2.– La Comisión de Valoración estará compuesta por:

Presidentea: Nicolás Sagarzazu Alzua, Plangintza eta Antolaketako zuzendaria, edo haren ordezkoa.

Presidente: D. Nicolás Sagarzazu Alzua, Director de Planificación y Organización o persona que lo sustituya.

Bokalak:

Vocales:

Aitor Lopez de Aberasturi Ortiz de Pinedo, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako Lanbide Heziketako Zerbitzuaren arduraduna, edo haren ordezkoa.

D. Aitor Lopez de Aberasturi Ortiz de Pinedo o persona que lo sustituya, Responsable del Servicio de Formación Profesional de la Dirección de Planificación y Organización.

Beatriz Aranaga Elorriaga andrea, Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako teknikaria, edo haren ordezkoa.

Dña. Beatriz Aranaga Elorriaga o persona que la sustituya, Personal Técnico de la Dirección de Planificación y Organización de la Delegación Territorial de Bizkaia.

Argiñe Lopez Población, Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako teknikaria, edo haren ordezkoa.

Dña. Argiñe Lopez Población o persona que la sustituya, Personal Técnico de la Dirección de Planificación y Organización de la Delegación Territorial de Gipuzkoa.

Mikel Imaz Gorrotxategi, Arabako Lurralde Ordezkaritzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako teknikaria, edo haren ordezkoa.

D. Mikel Imaz Gorrotxategi o persona que lo sustituya, Personal Técnico de la Dirección de Planificación y Organización de la Delegación Territorial de Araba/Álava.

Estibaliz Abarrategui Aranceta andrea, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako teknikaria, edo haren ordezkoa; idazkari-lanetan arituko da, hitzarekin baina botorik gabe.

Dña. Estibaliz Abarrategui Aranceta o persona que lo sustituya, Personal Técnico de la Dirección de Planificación y Organización, que actuará como secretario, con voz, pero sin voto.

12. artikulua.– Zenbatekoa eta emateko prozedura.

Artículo 12.– Cuantía y procedimiento de concesión.

1.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak emateko, lehia bidezko konkurrentzia-prozedura erabiliko da. Horretarako, aurkeztutako eskabideak erkatuz emango dira, eta, 13. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak kontuan hartuta, lehentasunen arabera ordenatuko dira, puntu bat eta hamar puntu arteko puntuazioarekin.

1.– Las subvenciones previstas en la presente Orden se otorgarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. A estos efectos la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13, con una puntuación comprendida entre 1 y 10 puntos.

Artikulu honetako 2. eta 3. apartatuetan ezarritako mugen barruan esleituko dira laguntzak, baldin eta, gutxienez bost puntu lortu arren, irizpide horiek aplikatuta baloraziorik onena lortu badute, harik eta kreditua agortu arte. Hala ere, kreditu nahikoa dagoen guztietan, bost puntu edo gehiago lortzen dituzten eskabide guztiek, pertsona bati lotutako kostuei aurre egiteko laguntza lortuko dute, janaria eta bidaiak barne, hala badagokio. Bigarren eta hirugarren pertsonak kontratatzeko/esleitzeko dirulaguntza, ezarritako balorazio-irizpideetan gehienezko puntuazioa lortzen duten entitateei esleituko zaie, harik eta kreditua agortu arte.

Las ayudas se adjudicarán, con los límites establecidos en los apartados 2 y 3 del presente artículo, a aquellas solicitudes que, habiendo obtenido al menos 5 puntos, han obtenido mejor valoración en aplicación de los citados criterios hasta agotar los fondos. No obstante, siempre que exista crédito suficiente, todas aquellas solicitudes que obtengan 5 puntos o más obtendrán ayuda para hacer frente a los costes asociados a una persona con inclusión de comida y viajes en caso de que proceda, adjudicándose la subvención para la contratación/asignación de la segunda y tercera persona a aquellas entidades que obtengan la máxima puntuación en los criterios de valoración establecidos hasta agotar los fondos.

2.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak garatzeko berariaz kontratatu edo esklusibotasunez esleitutako pertsona bakoitzaren gastuak finantzatzeko gehienezko dirulaguntza kontrataziorako/esleipenerako aurreikusitako dataren eta eskabidean adierazitako jarduerak amaitzeko aurreikusitako dataren arabera finkatuko dira (II. eranskina).

2.– El importe máximo subvencionable para la financiación de los gastos asociados a cada persona contratada específicamente o asignada con carácter de exclusividad para el desarrollo de las actividades subvencionables se fijará en función de la fecha prevista de contratación/asignación y la fecha prevista de finalización de las actividades que se indique en la solicitud (Anexo II).

Entitate onuradun bakoitzak diruz lagundu daitezkeen hiru pertsonen gastuen zenbatekoa jaso ahal izango du eta kontratatutako/esklusibotasunez esleitutako pertsona bakoitzeko dirulaguntza ezingo da izan urteko 52.000 euroren zenbateko proportzionala baino handiagoa.

Como máximo, cada entidad beneficiaria podrá recibir la cuantía equivalente a los costes subvencionables de tres personas y, en ningún caso, el importe máximo subvencionable por persona contratada/asignada con carácter de exclusividad podrá ser superior al importe proporcional de 52.000 euros anuales.

3.– Agindu honen 3. artikuluko 1. apartatuan definitutako jarduerak behar bezala garatzeko berariaz kontratatutako edo esklusibotasunez esleitutako pertsona bakoitzaren joan-etorrietako jatordu eta bidaietako gastuak finantzatzeko diruz lagundu daitekeen zenbatekoa honela kalkulatuko da:

3.– El importe subvencionable para la financiación de los gastos de comida y viajes originados por razón de los desplazamientos que realice cada persona contratada específicamente o asignada con carácter de exclusividad para el correcto desarrollo de las actuaciones definidas en el apartado 1 del artículo 3, se calculará de la siguiente manera:

a) Bidaia-gastuak diruz laguntzeko, erabilitako garraiobidearen txartelaren zenbatekoa emango da. Joan-etorria norbere garraiobidearekin eginez gero, entitate eskatzaile bakoitzak xede horretarako ezarritako akordioetan finkatutakoa ordainduko da kilometroko. Horrelakorik ezean, egindako kilometro bakoitzeko zero euro eta hogeita bederatzi zentimo (0,29) ordainduko dira. Kilometroak kalkulatzeko, onuradunaren egoitza soziala izango da abiapuntua. Bizilekutik lantokirako joan-etorrien eta alderantzizkoen gastuak ez dira diruz lagunduko inolaz ere.

a) Los gastos de viaje se subvencionarán por el importe del billete correspondiente al medio de transporte utilizado. En caso de que el desplazamiento se realice con medios de transporte propios, se abonará el precio por kilometraje que esté estipulado en los acuerdos que tenga establecidos al respecto cada entidad solicitante. En su defecto, se abonarán cero euros con veintinueve céntimos (0,29) por km recorrido. Para calcular la cantidad de kilómetros se tomará como punto de partida la sede social de la persona beneficiaria. En ningún caso serán subvencionables los gastos de los desplazamientos realizados desde el lugar de residencia al puesto de trabajo y viceversa.

Era berean, aparkatzeko eta autobideko gastuak egiaz gastatu eta justifikatutako zenbatekoaren arabera ordainduko dira.

Asimismo, los gastos de estacionamiento y autopista se abonarán atendiendo al importe realmente gastado y justificado.

b) Jatorduetarako gastuetan diruz lagundu daitekeen zenbatekoa egiaz gastatu eta justifikatutakoa izango da, eta entitate eskatzaile bakoitzak xede honetarako akordioetan finkatutako zenbatekoa ezingo du gainditu inolaz ere. Horrelakorik ezean, gehienez 21 euro emango dira jatorduko/bazkariko.

b) El importe subvencionable para los gastos de comida será el importe realmente gastado y justificado, sin que en ningún caso pueda superar el importe que esté estipulado en los acuerdos que tenga establecidos al respecto cada entidad solicitante. En su defecto, se abonará un máximo de 21 euros por almuerzo/comida.

13. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de valoración.

Jardueren balorazio-plana irizpide hauei jarraikiz egingo da, dagozkien haztapenak eginda:

La valoración del plan de actuaciones se realizará atendiendo a los siguientes criterios con sus respectivas puntuaciones:

a) Helburuen garrantzia eta jarduera-planean zehaztutako ekintzen egokitzapena. Helburuen garrantzia kontuan izango da, deialdiko xedeekin duten loturaren arabera, eta sustatzeko eta eragiteko jarduerak garatzeko egin beharreko ekintza zehatzen egokitasuna baloratuko da (gehienez 4 puntu).

a) Relevancia de los objetivos y adecuación de las acciones concretadas en el plan de actuaciones. Se tendrá en cuenta el nivel de relevancia de los objetivos según su relación con las finalidades de la convocatoria y se valorará la adecuación de las concretas acciones a realizar para el desarrollo de las actuaciones de promoción e impulso (máximo 4 puntos).

b) Jarduera-plana hedatu eta egiteko egitura eta metodologia egokitzea (gehienez 3,5 puntu).

b) Adecuación de la estructura y la metodología a seguir para el despliegue y ejecución del plan de actuaciones (máximo 3,5 puntos).

c) Jarraipen-adierazleen egokitasuna eta jarduera-planaren ebaluazioa. (gehienez 2,5 puntu).

c) Idoneidad de los indicadores de seguimiento y evaluación del plan de actuaciones. (máximo 2,5 puntos).

14. artikulua.– Dirulaguntza emateko prozedura amaitzea, jakinaraztea eta publikotasun-prozedurak.

Artículo 14: Resolución del procedimiento de concesión, notificación y publicidad.

1.– Balorazio-batzordeak, aurkeztutako eskabideak ebaluatu ondoren, behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, behar bezala arrazoituta. Ondoren, behin-behineko ebazpena jakinaraziko zaie eskabidea aurkeztu duten pertsonei, agindu honen 6. artikuluan ezarritako baliabide elektronikoen bidez, eta hamar egun naturaleko epea emango zaie, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzaten. 10 egun naturaleko epea igarotzen bada jakinarazpenaren edukira sartu gabe, jakinarazpena baztertutzat joko da, eta, prozedurari jarraikiz, izapidea gauzatutzat joko da, salbu eta, ofizioz edo hartzaileak eskatuta, horra sartzea teknikoki edo materialki ezinezkoa dela egiaztatzen bada.

1.– La Comisión de Valoración, una vez evaluadas las solicitudes presentadas, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, posterior, deberá notificarse resolución provisional a las personas que han presentado solicitud, mediante los medios electrónicos establecidos en el artículo 6 de la presente Orden, concediéndoles, a su vez, un plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente de la notificación, para presentar las alegaciones que estimen oportunas. En el caso de que transcurrieran 10 días naturales sin que se acceda a su contenido se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

2.– Aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, balorazio-batzordeak prozeduraren behin betiko ebazpen-proposamena egingo du, zeinetan adieraziko baititu dirulaguntza ematea proposatzen den eskatzaileen zerrenda eta zenbatekoa, bai eta horien ebaluazioa eta hura egiteko jarraitu diren balorazio-irizpideak ere.

2.– Examinadas las alegaciones presentadas, la Comisión de Valoración formulará la propuesta de resolución definitiva del procedimiento que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

3.– Balorazio-batzordeak egindako proposamena ikusita, Plangintza eta Antolamenduko zuzendariak prozedura ebatziko du, eta dirulaguntza ematea edo, hala badagokio, eskabidea ukatzea edo ez onartzea erabakiko du, dagokion ebazpenean zehaztuko diren arrazoiengatik.

3.– A la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, el Director de Planificación y Organización resolverá el procedimiento, acordando la concesión de la subvención o, en su caso, la denegación o inadmisión de la solicitud por los motivos que se detallarán en la correspondiente resolución.

4.– Ebazpen hori banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei, gehienez sei hilabeteko epean, agindu hau indarrean sartzen den egunetik aurrera. Jakinarazpen honez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da ebazpena.

4.– Dicha Resolución se notificará individualmente a las personas interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden. Independientemente de esta notificación, la resolución se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Behin-behineko eta behin betiko ebazpen-proposamenek ez dute proposatutako onuradunen aldeko eskubiderik sortzen Administrazioaren aurrean, harik eta behin betiko ebazpena jakinarazi arte.

5.– Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de las personas beneficiarias propuestas, frente a la Administración, mientras no se les haya notificado la resolución definitiva de concesión.

6.– Zehaztutako epean berariazko ebazpenik ematen ez bada, interesdunek ezetsitzat joko dituzte eskaerak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatuaren arabera; hori horrela izanik ere, Administrazioak berariazko ebazpena egin beharko du.

6.– Transcurrido el plazo indicado sin que se haya notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones, a los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

7.– Prozeduraren ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

7.– Contra la resolución del procedimiento, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

15. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 15.– Justificación de las subvenciones.

1.– Agindu honen xede diren dirulaguntzen onuradunek, 2025eko urtarrilaren 10a baino lehen, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

1.– Las personas beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente Orden deberán presentar, antes del 10 de enero de 2025, los documentos que se detallan a continuación:

a) Jardueraren memoria: Agiri honetan zehatz azalduko dira dirulaguntzaren babesean kontratatutako/esklusibotasunez esleitutako pertsona bakoitzak egindako jarduerak, eskabidearekin batera aurkeztutako jardueren planeko ekintzen banakapenaren arabera. Era berean, lortutako emaitzak zehaztuko dira, jarduera-planean ezarritako adierazleen arabera. Dena dela, egindako ekintza-kopurua adierazi beharko da.

a) Memoria de actuación: Este documento contendrá la descripción pormenorizada de las actuaciones realizadas por cada una de las personas contratadas/asignadas con exclusividad al amparo de la subvención, conforme al desglose de actividades contenidas en el plan de actuaciones presentado junto con la solicitud. Asimismo, se especificarán los resultados obtenidos conforme a los indicadores establecidos en el plan de actuaciones. En todo caso, se deberá indicar el número de acciones realizadas.

b) Memoria ekonomiko justifikatzailea (III. eranskina). Agiri honek dirulaguntzaren babesean kontratatutako/esklusibotasunez esleitutako langileen inguruko gastuen zerrenda izango du. Eranskinarekin batera justifikazio-agiri hauek aurkeztu behar dira:

b) Memoria económica justificativa (Anexo III): Este documento contendrá una relación de los costes asociados al personal contratado/asignado con exclusividad al amparo de la subvención. Este anexo se acompañará de la siguiente documentación justificativa:

– Dirulaguntzaren xede diren jarduerak garatzeko lan-kontratuaren benetako kopia edo, hala badagokio, esleitutako pertsonaren dedikazio esklusiboaren egiaztagiria.

– Copia auténtica del contrato de trabajo o, en su caso, certificado de dedicación exclusiva de la persona asignada para el desarrollo de las actuaciones objeto de la subvención.

– Dirulaguntzaren aldiari dagozkion nominen benetako kopia, eta horiek ordaindu direla egiaztatzen duten agiriak.

– Copia auténtica de las nóminas correspondientes al periodo cubierto por la subvención y documentación acreditativa del pago de las mismas.

– Dirulaguntzaren aldian entitate onuradunaren edo haren antolakunde federatuen edo konfederatuen kargura gizarte segurantzan egindako gastuak egiaztatzeko kotizazio-agiriak.

– Documentos de cotización acreditativos de los costes de seguridad social a cargo de la entidad beneficiaria o sus organizaciones federadas o confederadas correspondientes al periodo cubierto por la subvención.

– Fakturak, dagozkien ordainagiriekin, eta gastuen beste edozein ziurtagiri, legez onartuak, egindako gastuak ziurtatzen dituztenak eta emandako dirulaguntzari egotz dakizkiokeenak.

– Facturas con sus correspondientes justificantes de pago y cualquier otro justificante de gasto que, legalmente admitido, acredite los gastos realizados y sea imputable a la subvención concedida.

– Dagokionean, entitate eskatzaileak jatorduak eta bidaiak konpentsatzeko ezarritako akordioen kopia.

– En su caso, copia de los acuerdos que tenga establecidos la entidad solicitante en relación a las compensaciones por gastos de comida y viaje.

2.– Justifikazio-agiriak aurkezteko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bitarteko elektronikoak erabili beharko dira, honako helbide honetako Nire karpeta atalaren bitartez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– La documentación justificativa deberá presentarse utilizando los medios electrónicos de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del apartado Mi carpeta, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Onuradunek jatorrizko justifikazio-agiri guztiak izan behar dituzte zaintzapean eta Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzaren eskura, hark eskatzen baditu ere.

3.– Las personas beneficiarias deberán tener en custodia y a disposición de la Dirección de Planificación y Organización por si esta así lo requiere, toda la documentación original justificativa.

16. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de las subvenciones.

1.– Dirulaguntza bi epetan ordainduko da.

1.– El abono de la subvención se hará efectivo en dos plazos:

a) Lehenengoa, emandako laguntza osoaren % 40, laguntza onartu ondoren ordainduko da, 20.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

a) Un primer pago cuyo importe será del 40 % del total concedido, una vez aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 20.2.

b) Gainerako % 60a, berriz, justifikazioa 15. artikuluan adierazitako epean eta baldintzetan aurkeztu ondoren.

b) Un segundo pago del 60 % restante tras la presentación de la justificación en el plazo y condiciones que se indican en el artículo 15.

2.– Ordainketa horiek egin ahal izateko, organo kudeatzaileak egiaztatu beharko du onuradunak betetzen dituela azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 34.5 artikuluan adierazitako eskakizun guztiak.

2.– Dichos pagos quedarán condicionados a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, entitate onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean agertu beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko da elektronikoki: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

17 artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 17.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

Entitate onuraduna Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako kasuren batean egonez gero, Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzako titularrak, ez-betetze espedientea (non interesdunari entzunaldia emango baitzaio) egin ondoren, ebazpen baten bidez adieraziko du onuradunak dirulaguntza jasotzeko eskubidea osorik edo partez galdu duela eta jasotako zenbatekoak osorik edo partez itzuli behar dizkiola, berandutze-interesekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, atzemandako ez-betetzearen mailaren proportzioan; betiere, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoari jarraituz eta, itzulketa partziala izanez gero, 38/2003 Legearen 37. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Aipatutako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat joko dira legezko ondorioetarako.

En los casos en que la entidad beneficiaria incurriera en alguno de los supuestos previstos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la persona titular de la Dirección de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional, previo expediente de incumplimiento, en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante Resolución, la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrarla total o parcialmente a la Tesorería General del País Vasco en proporción al grado de incumplimiento detectado, las cantidades que hubiese percibido, así como los intereses de demora correspondientes, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el caso de reintegro parcial según lo establecido en el mencionado artículo 37 de la Ley 38/2003. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

18. artikulua.– Ebazpena aldatzea.

Artículo 18.– Modificación de la resolución.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da, betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunei eutsiz. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, hasiera emango zaio itzultzeko prozedurari. Horretarako, Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak aldaketa-ebazpena emango du eta, han, eman diren dirulaguntzen zenbatekoak doituko dira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a su modificación, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario/a de las subvenciones. En el supuesto de que de la alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro. A estos efectos, la Dirección de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

19. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateraezintasuna.

Artículo 19.– Incompatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Agindu honetan deitutako dirulaguntzak bateraezinak dira xede bera duten entitate publikoen edo pribatuen dirulaguntzekin.

La concesión de las subvenciones convocadas en la presente Orden será incompatible con cualquier otra subvención de entidades públicas o privadas, que tuvieran el mismo objeto.

20. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Entitate onuradunek laguntzaren xede diren jarduerak egin beharra dute.

1.– Las entidades beneficiarias están obligadas a realizar las actividades objeto de la ayuda.

2.– Halaber, honako betebehar hauek izango dituzte:

2.– Asimismo, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Onartutzat joko da esleitzeko erabakia jakinarazi eta hurrengo hamar egun naturaleko epean berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote.

a) Aceptar la subvención concedida. Esta se entenderá aceptada si en el plazo de diez días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación, no renuncian expresamente y por escrito a la misma.

b) Agindu honen esparruan diruz lagundutako gastuak dituzten pertsonen jarduera finantzatuak kontratatzea edo esklusibotasunez esleitzea, gehienez ere dirulaguntza onartzen denetik edo eskabidean kontratatzeko/esleitzeko aurreikusitako dataren ondorengo hamabost egun naturaletan.

b) Proceder a la contratación o asignación con carácter exclusivo a las actividades financiadas de las personas cuyos costes se subvencionan en el marco de esta Orden, como máximo en los 15 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de la subvención o fecha prevista de contratación/asignación indicada en la solicitud.

c) Dirulaguntzaren xede den jarduera garatuko duten pertsonak kontratatu edo esklusibotasunez esleitu ondoren, horien nortasunaren berri ematea Lanbide Heziketako Sailburuordetzari.

c) Una vez contratadas o asignadas con carácter de exclusividad las personas que desarrollarán las actividades objeto de la subvención, comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional la identidad de las mismas.

d) Emandako dirulaguntza justifikatzea 15. artikuluan jasotakoaren arabera.

d) Justificar la subvención concedida de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.

e) Dirulaguntza zein xedetarako eman den, hartarako erabiltzea.

e) Utilizar la subvención para el concreto fin para el que ha sido concedida.

f) Beste edozein administrazio edo entetatik, publikoa nahiz pribatua, agindu honen helburu bererako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik eskuratuz gero, horren berri ematea Lanbide Heziketako Sailburuordetzari.

f) Comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración o ente, tanto público como privado, destinados a la misma finalidad que la contemplada en la presente Orden.

g) Laguntza ematerakoan kontuan izandako inguruabarren bat aldatzen bada, horren berri eman beharko diote Lanbide Heziketako Sailburuordetzari.

g) Comunicar a la Viceconsejería de Formación Profesional la modificación de cualquier circunstancia que haya podido ser tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

h) Jasotako dirulaguntzen berri emateko neurriak hartzea. Neurri horiek diruz lagundutako jardueren garapenean erabilitako euskarrietan honako adierazpen hau jasotzera mugatuko dira: «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Lanbide Heziketako Sailburuordetzak 2024ko deialdian finantzatutako jarduera».

h) Adoptar medidas de difusión de las subvenciones percibidas. Las citadas medidas de difusión deberán limitarse a la inclusión en los soportes utilizados en el desarrollo de las actividades subvencionables, de la siguiente expresión: «Esta actividad ha sido financiada por la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en la convocatoria del año 2024».

i) Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluko gainerako betebehar guztiak betetzea; zehazki, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea haiek eskatzen duten edozein informazio, laguntzen xedea fiskalizatu ahal izan dezaten.

i) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

j) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

j) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

k) Jasotako dirulaguntzen berri emateko neurriak hartzea. Zabalkunde-neurria izango da adierazpen hau jasotzea euskarrietan, informatiko zein bestelakoetan: «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Lanbide Heziketako Sailburuordetzak 2024ko deialdian finantzatutako proiektu hau».

k) Adoptar medidas de difusión de las subvenciones percibidas. Las citadas medidas de difusión deberán limitarse a la inclusión en los soportes, tanto informáticos como de cualquier otro tipo, de la siguiente expresión: «Este proyecto ha sido financiado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en la convocatoria del año 2024».

21. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 21.– Seguimiento.

Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak egingo du diruz lagundutako jardueren jarraipena, zuzen betetzen dela bermatzeko.

La Dirección de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional realizará el seguimiento de las actividades subvencionadas, al objeto de garantizar su correcta realización.

22. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 22.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta tratamendu-jarduera honetan sartuko: Lanbide Heziketarekin lotutako laguntzak eta dirulaguntzak.

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones relacionadas con formación profesional.

Arduraduna: Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional, Departamento de Educación.

Helburua: Laguntza ekonomikoen eskaerak izapidetzea, parte-hartzaileak eta/edo interesdunak identifikatuta. Entitate laguntzaileentzako dirulaguntzak.

Finalidad: Tramitación de solicitudes de ayudas económicas con identificación de intervinientes y/o personas interesadas. Subvenciones a entidades colaboradoras.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

Eskubideak: Onuradunek eskubidea dute datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: Los beneficiarios tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: Gure web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/047400-capa2-eu.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/047400-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

– Reglamento General de Protección de Datos.

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa.

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Agindu honetan deitutako laguntzek EBko Funtzionamendurako Tratatuaren 107.1 artikuluan ezarritako eskakizun guztiak betetzen ez dituztenez, ez dira estatuaren laguntzatzat hartzen; beraz, ez zaio Europako Batzordeari jakinarazpenik egin behar.

Las ayudas convocadas en esta Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE y, por lo tanto, no constituyen ayuda de estado, no siendo necesaria la notificación a la Comisión Europea.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo un recurso de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes, o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko abenduaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2023.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental