Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

247. zk., 2023ko abenduaren 29a, ostirala

N.º 247, viernes 29 de diciembre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5767
5767

15/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Enpleguarena.

LEY 15/2023, de 21 de diciembre, de Empleo.

Euskadiko herritar guztiei jakinarazten zaie Eusko Legebiltzarrak onartu egin duela Enpleguari buruzko abenduaren 21eko 15/2023 Legea.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 15/2023, de 21 de diciembre, de Empleo.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Espainiako Konstituzioak, 35. artikuluan, lanerako eskubidea aitortzen du, eta, era berean, enplegu osoa lortzera bideratutako politika egiteko betebeharra ezartzen die botere publikoei, bai eta prestakuntza eta berregokitze profesionala sustatzeko, laneko segurtasuna eta higienea zaintzeko eta lan-baldintza duinak bermatzeko betebeharra ere (40. artikulua).

La Constitución (CE) reconoce en el artículo 35 el derecho al trabajo, e impone a los poderes públicos la obligación de realizar una política orientada al pleno empleo, así como el deber de fomentar la formación y readaptación profesionales, de velar por la seguridad e higiene en el trabajo y de garantizar unas condiciones laborales dignas (artículo 40).

Horrekin bat etorriz, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 9. artikuluak euskal botere publikoak behartzen ditu bizi-baldintzak eta lan-baldintzak hobetzeko politika bultzatzera eta enpleguaren hazkundea eta egonkortasun ekonomikoa sustatzera, beren eskumenen esparruan.

En sintonía, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV) obliga a los poderes públicos vascos a impulsar, en el ámbito de sus competencias, una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica.

Espainiako Konstituzioa eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutua bat datoz nazioarteko eta Europako zuzenbideko zenbait tresnarekin lanerako eskubidea aitortzeari dagokionez –adibidez, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 23. artikulua; Eskubide Ekonomikoen, Sozialen eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren 6., 7. eta 8. artikuluak; eta Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 15., 23., 31., 32. eta 34. artikuluak–.

Se alinean la CE y el EAPV con diversos instrumentos de derecho internacional universal y europeo en su reconocimiento del derecho al trabajo –v. gr. artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y artículos 15, 23, 31, 32 y 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea–.

1996ko maiatzaren 3an Estrasburgon egindako Europako Gutun Sozialak (berraztertuak) «langile guztientzako doako enplegu-zerbitzuak» ezartzearekin eta «orientazio, prestakuntza eta berregokitze profesional egokiak» sustatzearekin lotzen du, besteak beste, lanerako eskubidearen eraginkortasuna, eta, aldi berean, lan duinarekin lotutako eskubideak aitortzen ditu, eta orientazio profesionalerako eta lanbide-heziketarako eskubideak arautzen ditu.

La Carta Social Europea (revisada) hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996 vincula la efectividad del ejercicio del derecho al trabajo con, entre otros, el establecimiento de «servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores» y la promoción de una «orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas», a la par que reconoce derechos vinculados al trabajo digno y regula los derechos a la orientación profesional y a la formación profesional.

Konstituzio Auzitegiak ere aspaldi aitortu zuen lanerako eskubidearen alderdi askotariko hori, aldarrikatu baitu aipatutako eskubidea ez dela agortzen lan egiteko askatasuna izatean, lanpostu bat izateko eskubidea ere bai baitakar, eta, hortaz, alderdi indibiduala eta kolektiboa ere badituela. Alderdi indibidualari dagokionez, hau zehazten du: guztiok dugu lanpostu jakin bat lortzeko eskubide bera, beharrezko gaikuntza-baldintzak betetzen baditugu, eta enpleguan jarraitutasuna edo egonkortasuna izateko eskubidea ere badugu, hau da, bidezko arrazoiren bat izan ezean kaleratuak ez izateko eskubidea. Alderdi kolektiboari dagokionez, lanerako eskubideak botere publikoei agintzen die gauza dezatela enplegu osoa lortzera bideratutako politika (Konstituzio Auzitegiaren 22/1981 Epaia, Konstituzio Auzitegiaren 119/2014 eta 104/2015 epaietan errepikatutako doktrina).

Este aspecto múltiple del derecho al trabajo se ha reconocido tempranamente por el Tribunal Constitucional, al proclamar que ese derecho no se agota en la libertad de trabajar, sino que supone también el derecho a un puesto de trabajo, y, como tal, presenta un aspecto individual y colectivo. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todas las personas a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidas si no existe una justa causa. En su dimensión colectiva, el derecho al trabajo implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo (STC 22/1981, doctrina reiterada en las STC 119/2014 y 104/2015).

Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) 1964an enplegu-politikari buruz hartu zuen 122. Hitzarmenak ere aipatzen du alderdi kolektibo hori. Hitzarmen horren arabera, enplegu osoa, produktiboa eta askatasunez aukeratua sustatzeko politika aktibo bat formulatu eta gauzatu behar dute bertako kideek, kontuan hartu beharko direla garapen ekonomikoaren maila eta etapa, eta enpleguaren helburuen eta gainerako helburu ekonomiko eta sozialen artean dauden harremanak (1. artikulua).

Una dimensión colectiva a la que también se refiere el Convenio n.º 122, de 1964, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la política del empleo, que impone a sus miembros el deber de formular y llevar a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, que deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico y las relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales (artículo 1).

Enpleguaren sustapena alderdi anitzekoa da, kontuan hartzen baititu enplegu-politika aktiboak; eskarian eta eskaintzan eragiten duten neurriak; politika ekonomikoari, zerga-politikari, garapen ekonomikoari, merkataritza-garapenari, hezkuntzari eta antzekoei erantzuten dieten neurriak, etab. Izan ere, enplegua funtsezko faktorea da lehiakortasunerako eta aurrerapen ekonomikorako, gizarte-kohesiorako eta lurralde-orekarako.

La promoción del empleo se presenta multidimensional; llama a las políticas activas de empleo y a medidas que incidan en la demanda y en la oferta y que atiendan a la política económica, a la política fiscal, al desarrollo económico y del comercio, a la educación, etcétera. Porque el empleo es factor crucial de competitividad y progreso económico, de cohesión social y de equilibrio territorial.

Nazio Batuen Erakundeak 2015eko irailaren 25ean onartu zuen garapen jasangarrirako agenda berriaren 8. helburuari lotutako xedeek ere –hazkunde ekonomiko inklusibo eta jasangarria, enplegua eta guztientzako lan duina sustatzea– ikuspegi hori errepikatzen dute, politika ekonomikoak eta enplegu-politikak bateratuz.

Las metas vinculadas al objetivo 8 –promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos– de la nueva agenda de desarrollo sostenible adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 reproducen esta visión aunando políticas económicas y de empleo.

Lege hau ikuskera horretan dago oinarrituta, eta ikusmolde zabal, integratzaile eta sektorearteko batetik definitzen ditu enplegu-politika publikoak.

La presente ley se inspira en esta concepción, definiendo las políticas públicas de empleo desde un entendimiento amplio, integrador e intersectorial.

II
II

Enplegua ez da ageri Espainiako Konstituzioak 149. artikuluan zerrendatzen dituen Estatuaren eskumen esklusiboen artean, ez eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuko gaien artean ere. Egia esan, zeharkako gaia da.

El empleo no figura entre las materias relacionadas en el artículo 149 de la CE, reservadas al Estado, ni tampoco en el EAPV. Se trata, en verdad, de una materia transversal.

Konstituzio Auzitegiak Espainiako Konstituzioaren 149.1.7 eta 149.1.13 artikuluetan Estatuari aitortutako eskumen-tituluekin lotu izan du enpleguaren gaia. Horrela, ondorioztatu du lan-merkatua eta enplegu osoa arautzera bideratutako finantza-baliabideen mobilizazioa «lan-erregimen edo -arlotzat hartzen den horretara mugatzen ez diren eremuei dagokiela, nahiz eta horrekin lotura izan», eta «orokorrean ulertutako lan-merkatuan eragiten duten neurriak direla, Espainiako Konstituzioaren 40.1 in fine artikuluan datorren ildoa betearaztera bideratuak, atzean dutela Espainiako Konstituzioaren 149.1.13 artikuluaren eskumen-babesa, Estatuari ematen baitio jarduera ekonomikoaren plangintza orokorrari buruzko oinarriak zehazteko eta horren koordinazioa egiteko eskumen esklusiboa» (Konstituzio Auzitegiaren 95/2002 eta 22/2014 epaiak).

El Tribunal Constitucional ha venido vinculando la materia de empleo con los títulos competenciales reconocidos al Estado en los artículos 149.1.7 y 149.1.13 de la CE. Así, ha considerado que la movilización de recursos financieros destinados a regular el mercado laboral y el pleno empleo «concierne a ámbitos que no se limitan a lo que se viene entendiendo como régimen o materia laboral, aunque guarden conexión con esta», y que se trata «de medidas que inciden en el mercado de trabajo globalmente considerado, dando cumplimiento a la directriz contenida en el artículo 40.1 in fine CE, y que tienen tras de sí el respaldo competencial del artículo 149.1.13 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» (STC 95/2002 y STC 22/2014).

Lege honen euskarri diren Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.25 eta 12.2 artikuluek Euskal Autonomia Erkidegoa gaitzen dute enplegu-politika propioa ezarri eta garatzeko, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat etorriz, eta Estatuak ezartzen duen lan-legeriaren esparruaren barruan.

Estatutariamente, los artículos 10.25 y 12.2 del EAPV, sobre los que se soporta esta ley, habilitan a la Comunidad Autónoma de Euskadi para establecer y desarrollar su propia política de empleo, de acuerdo con la ordenación general de la economía y dentro del marco de la legislación laboral que dicte el Estado.

Modu lauan esatearren, enplegu-politika eta enplegua sustatzeko politika Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean partekatutako gaitzat har daitezke, eta horiek, askotan, oinarriei eta garapenari buruzko eskemari erantzuten diote.

Por decirlo de forma llana, la política de empleo y la política de fomento del empleo pueden considerarse materias compartidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi, que responden en no pocas ocasiones al esquema bases-desarrollo.

Euskal Autonomia Erkidegoak legegintza-eskumenak erabil ditzake hertsiki lan-arlokoak ez diren baina harekin lotuta dauden gaietan. Logikoa denez, lege honek saihestu egiten du lan-harremanaren erregulazioan sartzea, debekatuta baitauka, eta aztertzen ditu enplegu-politika aktiboak, enplegua sortzea eta enplegua sustatzea, lan-arlokoak izan gabe garapen ekonomikoari eta jarduera ekonomikoari lotzeko moduko gaiak izanik.

La Comunidad Autónoma de Euskadi puede ejercer competencias legislativas en materias no estrictamente laborales pero conexas con estas. La presente ley elude, como es lógico, cualquier incidencia en la regulación de la relación laboral, que le está vedada, para adentrarse en las políticas activas de empleo, en la creación de empleo y en el fomento del empleo, que, como materias distintas de la propiamente laboral, pueden vincularse también al desarrollo económico y a la actividad económica.

Azken lotura horri esker, erakunde-maila bakoitzari dagokion eremua egituratu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan.

Una conexión, esta última, que permite vertebrar a nivel interno de la Comunidad Autónoma de Euskadi el ámbito que le es propio a cada nivel institucional.

Ildo horretan, nahikoa izango da Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 36.1.d artikuluari eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.1.25 artikuluari egiten zaien aipamena aurreratzea, artikulu horien gainean baitago oinarrituta lege honek ex novo definitzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-politika publikoen egituraketa.

En este sentido, bastará anticipar la referencia al artículo 36.1.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y al artículo 17.1.25 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, sobre los que se asienta la vertebración de las políticas públicas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi que esta ley define ex novo.

Legearen eskumen-euskarri diren tituluen definizioan eraginik ez duen arren, beharrezkoa da Ekonomia Ituna aipatzea, garrantzi berezia baitu enplegu-politiken definizio eta garapenean, bai haietara bideratutako baliabide ekonomikoen jatorriagatik –baliabide ekonomiko horiek ez datoz Enplegu eta Lan Gaietarako Konferentzia Sektorialean adostutako funtsen banaketatik–, bai haiei eman behar zaien ikuspegi integralaren zabaltasunagatik.

Aun sin incidencia en la definición de los títulos que sirven de soporte competencial a la ley, resulta necesaria la cita del Concierto Económico, que adquiere especial significación en la definición y desarrollo de las políticas de empleo, tanto por el origen de los recursos económicos destinados a dichas políticas –que no provienen de la distribución de los fondos acordada en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales– como por la amplitud del enfoque integral que cabe dar a aquellas.

Azkenik, Lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen dituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuaren bidez, buru eman zitzaion enplegu-politika aktiboen kudeaketa osoa egiteko gaitasunaren prozesuari, eta horretarako sortu zen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Finalmente, con el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, se culmina la capacidad de una gestión plena de las políticas activas de empleo, a cuyo fin principal sirve la creación de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

III
III

Lanerako eskubidea gizarte-eskubideen oinarrian dago, aukera ematen baitu duintasunez bizitzeko, pertsona gisa garatzeko eta gizarte-inklusioari laguntzeko, eta, horretarako, alderdi kolektiboan, eskubide horiek benetan gauzatuko direla sustatzeko botere publikoek duten betebeharra exijitzen du. Konstituzioan, lanerako eskubidea duintasun-parametroetan dago oinarrituta, eta ordainsari nahikoa, baimenak, opor ordainduak, lanaldi-mugaketa eta atsedenaldiak izateko eskubidearekin batera aurkezten da (EKren 35.1 artikulua).

El derecho al trabajo se sitúa en la base de los derechos sociales, en tanto en cuanto permite vivir con dignidad y desarrollarse como persona, y coadyuva a la inclusión social, imponiendo como contrapartida, en su dimensión colectiva, la obligación de los poderes públicos de promover su realización efectiva. Constitucionalmente, el derecho al trabajo se configura desde parámetros de dignidad, acompañado del derecho a una remuneración suficiente, a permisos, a vacaciones retribuidas y a la limitación de la jornada y a descansos (artículo 35.1 CE).

LANEren ustez, lan duina da –trabajo decente, gaztelaniaz erabilitako terminologian– aukerak izatea lan produktibo bat egiteko, ezaugarri hauekin: bidezko diru-sarrera bat, segurtasuna lantokian, gizarte-babesa familia guztiarentzat, garapen pertsonalerako eta gizarteratzeko aukera hobeak, iritziak emateko askatasuna, antolaketa eta parte-hartzea bizitzari eragiten dioten erabakietan, eta emakume eta gizon guztientzako aukera- eta tratu-berdintasuna. Horretan oinarrituta egin da lege honen 2. artikuluak ematen duen lan duinaren definizioa.

Para la OIT, trabajo digno –decente en su terminología– significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que conlleve un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para toda la familia, mejores expectativas de desarrollo personal e integración en la sociedad, libertad para expresar las opiniones, organización y participación en las decisiones que afecten a sus vidas, e igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres. Un concepto que inspira la definición de trabajo digno que ofrece el artículo 2 de la presente ley.

Euskadiko enplegu-politika publikoen jatorrizko helburua da lan duina izateko eskubidea gauzatzea, 3. artikulutik ondorioztatzen den bezala.

Las políticas públicas de empleo en Euskadi tienen como objetivo primigenio hacer efectivo el derecho a un trabajo digno, tal y como deriva del artículo 3.

Lan duinaren kontzeptua, doktrinaren arabera, oinarritzen da «eskubideen eta politiken integrazioan. Lan duinaren paradigman, politika sozial eta ekonomikoaren beste alderdi batzuk barne hartzen dituen esparru batean integratzen dira laneko eskubideak eta elkarrizketa soziala; hain zuzen ere, enplegua sustatzeko eta gizarte-babesa hedatzeko politiken esparruan».

El concepto de trabajo decente se funda, según la doctrina, «en una integración de derechos y políticas. En el paradigma del trabajo decente, los derechos en el trabajo y el diálogo social se integran en un marco que incluye otras dimensiones de la política social y económica: las políticas de promoción del empleo y de extensión de la protección social».

Eta lotura hori da orain protagonismoa hartzen duena; izan ere, lan duinaren nahiarekin eta hori lortzeko politiken garapenarekin lotuta, legeak, II. tituluan, prestazio-edukiko eskubide-zerrenda oso bat aitortzen du pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko.

Y es esa conexión la que ahora adquiere protagonismo, pues, vinculado con la aspiración al trabajo digno y con el desarrollo de políticas para su consecución, la ley reconoce en su título II un completo elenco de derechos de contenido prestacional para la mejora de la empleabilidad de las personas.

Hauek dira: laguntza pertsonalizatua, jarraitua eta egokia izateko eskubidea, enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiteko eskubidea, enplegu-plan integratua eta pertsonalizatua egiteko eskubidea eta lanerako prestakuntza jasotzeko eskubidea. Eskubide horiek gauzatuko badira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak giza baliabide nahikoak eta behar bezala trebatuak eduki behar ditu, Europako herrialde aurreratuenen ratioekin bat etorriz.

Se trata del derecho a una asistencia personalizada, continuada y adecuada, del derecho al diagnóstico personal sobre la empleabilidad, del derecho a la elaboración de un plan integrado y personalizado de empleo y del derecho a la formación para el trabajo. Unos derechos que, correlativamente, exigen que Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo cuente con recursos humanos suficientes y adecuadamente formados, en línea con las ratios de los países europeos más avanzados.

Gizarte Eskubideen Europako Oinarriari (GEEO) ere begiratzen dio legeak. 2017ko azaroaren 17an Göteborgen egin zen Goi Bilera Sozialean sinatu zuten oinarri hori Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak, Europa sozial sendo, zuzen, inklusibo eta aukerez betea lortzeko bidean. GEEOren 1. printzipioak dio pertsona orok duela eskubidea hezkuntza, prestakuntza eta etengabeko ikaskuntza inklusiboak eta kalitatezkoak izateko, eta gizartean bete-betean parte hartzea eta lan-merkatuko trantsizioak arrakastaz kudeatzea ahalbidetuko dioten gaitasunak mantentzeko eta eskuratzeko. Bestalde, 4. printzipioak dio pertsona orok duela eskubidea laguntza pertsonalizatua eta egokia jasotzeko enpleguaren edo lan autonomoaren arloan dituen aukerak hobetzeko, barne dela enplegua bilatzeko, prestakuntzarako eta birziklatzeko laguntza.

La ley se inspira en el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), firmado por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión durante la Cumbre Social de Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, horizonte hacia la consecución de una Europa social fuerte, justa, inclusiva y llena de oportunidades. El principio 1 del PEDS alude al derecho de toda persona a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que le permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. Por su parte, el principio 4 se centra en el derecho de toda persona a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o trabajo autónomo, que incluye la ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje.

Legean aitortu egiten direnez enplegagarritasuna hobetzeko eskubideak, erabat hartzen dira kontuan printzipio horiek, enplegu-politika publikoen erdigunean pertsona ipini behar dela sinetsita.

El reconocimiento en la ley de los derechos para la mejora de la empleabilidad acoge plenamente estos principios, en el entendimiento de que la persona debe ser el centro de las políticas públicas de empleo.

Gaur egun, gero eta konplexuagoa da ibilbide profesionala, eta, ziurrenik, horixe izango da etorkizuneko joera. Politika publikoek eta legeak premiaz erantzun behar diote aldaketa hori eta aldaketak berarekin dakartzan birkualifikazio-prozesuak modu proaktiboan onartzeko beharrari, eta, muturrean, pertsonaren berrorientazio profesional etengabeari.

En la actualidad –y previsiblemente será la tendencia en el futuro–, el itinerario profesional ha ido ganando complejidad. La necesidad de asumir el cambio y los procesos de recualificación que asocia de forma proactiva y, en el extremo, la reorientación profesional sucesiva de la persona aparecen como una necesidad a la que debe darse respuesta desde las políticas públicas y, también, desde la ley.

Enplegagarritasuna hobetzeko eskubideak, herritarren enplegagarritasun dinamikoa eraikitzeko premiari erantzuteaz gain, bultzada erabakigarria dira berrikuntza bizkortzeko eta hura bermatu behar duten politika aktiboak hobetzeko; izan ere, akuilu bat dira pertsonenganako gizarte-inbertsioa enpresen lehiakortasunaren, gizarte-kohesioaren eta aurrerapen jasangarriaren motor eraginkorra izan dadin. Eskubide horiek aitortzeak eskatzen du dagokion pertsonak, jarraian, bere gain hartzea bere enplegagarritasuna hobetzeko konpromisoa. Horretarako, legeak betebeharren zerrenda bat zehazten du.

Los derechos para la mejora de la empleabilidad se convierten no solo en una respuesta a la necesidad de construcción de una empleabilidad dinámica de la ciudadanía, sino en una palanca decisiva para acelerar la innovación y el perfeccionamiento de las propias políticas activas que han de garantizarla, un detonante para hacer de la inversión social en las personas un motor eficaz de competitividad empresarial, cohesión social y progreso sostenible. El reconocimiento de estos derechos exige, correlativamente, la asunción por la persona concernida de un compromiso con la mejora de su empleabilidad, a cuyo efecto la ley define una relación de obligaciones.

Azken batean, enplegagarritasuna hobetzeko eskubideak aitortuz, enplegu-politika publikoen ikuspegi bat finkatzen da, babes eta laguntza pertsonalizatuetan oinarritzen dena, enplegu-politika publikoek lan duinaren paradigmari egin beharreko ekarpen gisa.

En definitiva, mediante el reconocimiento de los derechos para la mejora de la empleabilidad se consagra un enfoque de las políticas públicas de empleo que se asienta primariamente sobre el apoyo y acompañamiento personalizados, como contribución necesaria de las políticas públicas de empleo al paradigma del trabajo digno.

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.25 eta 12.2 artikuluek legitimatu egiten dute etengabe aipatzen gabiltzan eskubideak finkatzea, zeina enplegu-zerbitzu osagarriak definitzeko gaitasunaren aitorpen bereizezina baita.

Los artículos 10.25 y 12.2 del EAPV legitiman la consagración de los derechos de constante referencia, un reconocimiento inescindible de la capacidad de definir servicios complementarios de empleo.

IV
IV

Joan den mendearen amaieratik, Enpleguaren Europako Estrategia –enplegu gehiago eta hobeak– lanean ari da herrialdeen helburuak bateratzeko, enplegua agerraraziz Hazkunderako Europa 2020 Estrategian eta, ondoren, Horizon Europa 2030 programako helburuetan, Enplegu Batzordearen bitartez eta Seihileko Europarrean egiten duen aholkularitza-lanaren bitartez.

Desde finales del siglo pasado, la Estrategia Europea del Empleo –más y mejores empleos– viene trabajando para alinear los objetivos de los países, al hacer presente el empleo en la Estrategia de Crecimiento Europeo 2020 y, posteriormente, en sus objetivos de Horizonte 2030, a través del Comité de Empleo y de su labor asesora en el marco del Semestre Europeo.

Testuinguru orokor horretan aldarrikatu zen GEEO, Europa sozial sendo bateranzko ibilbide-orria, zeinak kode sozial berri bat dakarren.

En ese contexto general se proclamó el PEDS, una hoja de ruta hacia una Europa social fuerte, que apunta a un nuevo código social.

2021eko martxoan, GEEOren Ekintza Plana aurkeztu zenean, Batzordeak erabakitasunez bultzatu zuen haren aplikazioa. Plan horretan, hiru helburu nagusi ezarri dira Europar Batasunean 2030erako. Helburu horiek politika eta erreforma nazionalak zuzentzen lagunduko dute, eta lege honen gidari izan dira. Hauek dira: Europar Batasunean, gutxienez % 78ko enplegu-tasa izatea; urtero, helduen % 60 gutxienez prestakuntza-ikastaroetara joatea, eta pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketakoan dauden pertsonen kopurua gutxienez hamabost milioi gutxiagokoa izatea, bost milioi adingabe barne.

En marzo de 2021, con la presentación del Plan de Acción del PEDS, la Comisión impulsa decididamente su aplicación. En él se fijan tres objetivos principales a escala de la Unión Europea para 2030, que ayudarán a dirigir las políticas y reformas nacionales y que han guiado esta ley: que la tasa de empleo alcance, al menos, el 78 % en la Unión Europea; que cada año al menos el 60 % de las personas adultas asistan a cursos de formación; y que se reduzca en, al menos, quince millones el número de quienes se hallen en riesgo de pobreza o de exclusión social, incluidos cinco millones de menores.

Testuingurua hori dela, bidezkoa izango den eta enplegua sortuko duen suspertze baterako oinarriak ezartzen ditu legeak.

En este marco, la ley sienta las bases para la puesta en marcha de una recuperación justa y generadora de empleo.

Horretarako, lehenik eta behin, lan duinaren paradigma sendotzen du, gizarte demokratikoagoa eta bidezkoagoa lortzen lagundu behar baitu horrek.

Para ello, en primer lugar, apuntala el paradigma del trabajo digno, que ha de coadyuvar a la consecución de una sociedad más democrática y justa.

Bigarrenik, enplegagarritasuna hobetzeko eskubide-bilduma bat aitortzen du –dagoeneko aipatu da–.

En segundo lugar, reconoce un compendio de derechos para la mejora de la empleabilidad, a los que ya se ha hecho alusión.

Hirugarrenik, enplegu-zerbitzuak emateko esparrua birdefinitzen du, Euskal Enplegu Sarea sortuta, zeinak herritarrei eta enpresa erabiltzaileei begiratzen dien, sinetsita hurbiltasunak eta erakundearteko lankidetzak efikaziaz lagunduko dutela enplegu- eta prestakuntza-tasak hobetzen, binomio bereizezina baita, atzeraelikatu egiten dena, eta arreta berezia eskaini behar zaio.

En tercer lugar, redefine el marco de prestación de los servicios de empleo, y crea la Red Vasca de Empleo, que mira a la ciudadanía y a las empresas usuarias, desde el convencimiento de que la proximidad y la colaboración interinstitucional coadyuvarán eficazmente a mejorar las tasas de empleo y de formación, un binomio inescindible que se retroalimenta y al que hay que prestar singular atención.

Laugarrenik, garaiotara egokituta dauden zerbitzu eta programa osagarriak diseinatzen ditu enplegagarritasuna hobetzeko, bultzatuta teknologia berriak enplegu-zerbitzuak eskatzen dituzten eskatzaileen zerbitzura eta enpresen zerbitzura erabiltzea, lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak zainduta, eta arreta jarrita luzaroko langabezian, desgaitasuna duten pertsonengan, emakume eta gazteengan eta gizarte-bazterketan, inor atzean gera ez dadin.

En cuarto lugar, diseña servicios y programas complementarios para la mejora de la empleabilidad a la altura de los tiempos, propicia la utilización de las nuevas tecnologías al servicio de las personas demandantes de servicios de empleo y de las empresas, atiende a los colectivos de atención prioritaria y pone la mirada en el desempleo de larga duración, en las personas con discapacidad, en las mujeres y jóvenes y en la exclusión social, con el objetivo prioritario de que nadie quede atrás.

Horrela, eskubide, zerbitzu eta programen multzo ordenatu bat artikulatzen da. Horiek, batera, helburu dute honako hauetan jasotako aurreikuspenak eraginkor egitea: Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Konbentzioaren 27. artikulua, eta Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Komiteak bere 27. bilkura-aldian onartu zuen 8. Ohar Orokorrak konbentzio horren gainean garatzen duena desgaitasuna duten pertsonek lanerako eta enplegurako duten eskubideari dagokionez; Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 35. artikulutik 47.era bitartekoak; Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren III. tituluko IV. kapitulua, eta Gazteriaren martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 20.a) artikulua.

Se articula, de este modo, un conjunto ordenado de derechos, servicios y programas que, a la vez, se dirigen a hacer efectivas las previsiones del artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su desarrollo por la Observación General número 8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo, aprobada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su 27.º periodo de sesiones, así como de los artículos 35 a 47 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, del capítulo IV del título III del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, así como del artículo 20.a) de la Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud.

Lege hau eta Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legea gizarte-babeserako ekosistema komun baten parte dira, zeina Euskadin pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurka irmoki borrokatzen den; horrela, Gizarte Segurantzaren langabezia-prestazio eta -sorospenekin batera, langabeziaren eta prekarizazioaren ondorioak moteltzen dituzte, enplegu-politiken eta -zerbitzuen ekintza espezializaturako pizgarria izateko, lan duina lortze aldera.

Esta ley y la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, forman parte de un ecosistema común de protección social que lucha decididamente contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi, y amortiguan, junto con las prestaciones y subsidios por desempleo de la Seguridad Social, los efectos del desempleo y de la precarización para servir de palanca a la acción especializada de las políticas y servicios de empleo en orden a la obtención de un trabajo digno.

Bosgarrenik, enplegu-politika publikoen sektoreartekotasuna eta erakundeartekotasuna islatzen dituen gobernantza-eredu bat diseinatzen du, elkarrizketa sozialari beharrezko protagonismoa ematearekin batera, gizarte-eragileei zeregin garrantzitsua aitortu behar baitzaie gizarte- eta enplegu-politiken diseinu eta aplikazioan.

En quinto lugar, diseña un modelo de gobernanza que refleja la intersectorialidad e interinstitucionalidad de las políticas públicas de empleo, a la par que otorga el necesario protagonismo al diálogo social, porque ha de reconocerse a los agentes sociales un papel relevante en el diseño y en la aplicación de las políticas sociales y de empleo.

Era berean, legeak aintzat hartzen du Batzordearen 2021eko martxoaren 4ko 2021/402 (EB) Gomendioa, COVID-19aren krisiaren ondoren enplegurako laguntza aktibo efikaza (EASE) emateari buruzkoa. Gomendio horren arabera, estatu kideek neurri koherenteen paketeak egin behar dituzte, aldi baterako neurriak eta neurri iraunkorrak konbinatuko dituztenak, pandemiak eragindako lan-merkatuaren erronkei aurre egiteko eta trantsizio ekologiko eta digitala arrakastaz gauzatu ahal izateko. Horretarako, hauek barne hartzen dituzten neurri-paketeak gomendatzen ditu: (1) kontrataziorako eta trantsiziorako pizgarriak eta ekintzailetzarako laguntza ematea; (2) hobetzeko eta birziklatzeko aukerak eta laguntza-neurriak ezartzea; eta (3) enplegu-zerbitzuek laguntza handiagoa ematea lan-trantsizioei.

La ley atiende, igualmente, a la Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE), cuando alude a que los Estados miembros deben elaborar paquetes de medidas coherentes, que combinen medidas temporales y permanentes, para abordar los desafíos del mercado laboral provocados por la pandemia y llevar a cabo con éxito las transiciones ecológica y digital, a cuyo efecto recomienda paquetes de medidas que incluyan (1) incentivos a la contratación y a la transición y apoyo al emprendimiento (2) oportunidades de perfeccionamiento y reciclaje y medidas de apoyo, y (3) mayor apoyo por parte de los servicios de empleo a las transiciones laborales.

Begien bistakoa da lehenengo neurria enplegu-politika ororen oinarrian dagoela, baina bigarrenak eta hirugarrenak ere lege honen aurreikuspenetako asko hartzen dituzte. Konpetentzia profesionalen hobekuntzan eragitea eskakizun indibidual eta kolektiboa da, konpetentzia-gabeziak eragozpen bat baitira gizabanakoentzat, baina baita lan-merkatuarentzat berarentzat ere, eta enplegu-politika publikoak modu erabakigarrian borrokatu behar dira haien aurka.

Obvio es decir que la primera de las medidas está en la base de cualquier política de empleo, pero también que la segunda y la tercera impregnan gran parte de las previsiones de esta ley. Incidir en la mejora de las competencias profesionales es un requerimiento individual y colectivo, porque las carencias competenciales lastran al individuo, pero también al mercado de trabajo, y las políticas públicas de empleo han de luchar decididamente frente a ellas.

Konpetentzia profesionalak lantzea, beraz, premia larria da, eta legeak hiru bide ezartzen ditu horri erantzuteko: (1) enplegagarritasuna hobetzeko eskubideak aitortzen ditu; (2) Euskal Enplegu Sareko zerbitzuak diseinatzen ditu, behar bezala konektatuak, enplegu-zerbitzuen eskatzaileari modu pertsonalizatuan emateko orientazioa, kualifikazio edo birkualifikazio egokia lor dezan, azken helburua bitartekaritza efikaza ahalbidetzea izanik; (3) enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarri batzuk aurreikusten ditu, sortzez egonkorrak, herritarren artean konpetentziak baloratu eta eguneratzea sustatzeko, tresna malguak eta erraz erabiltzeko modukoak sortuz. Pertsonak bere gain hartuko du bere ibilbidearen protagonismoa, apustu irmoa eginez bizialdi osoko prestakuntza sustatzearen alde. Arauei dagokienez, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legea izan ziren bizialdi osoko prestakuntzaren mugarriak, baina bultzada bat behar zuen enplegu-politika publikoen aldetik.

Trabajar en las competencias profesionales es, por tanto, una necesidad urgente, a la que la ley da respuesta desde una triple vía: (1) reconociendo derechos para la mejora de la empleabilidad; (2) diseñando unos servicios de la Red Vasca de Empleo debidamente interconectados, que orienten, desde la personalización, a la persona demandante de servicios de empleo para procurar la adecuada cualificación o recualificación, con el fin último de posibilitar una eficaz intermediación; (3) previendo unos programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, estables en su concepción, dirigidos a promover entre la ciudadanía la necesidad de valorar las competencias y su actualización, articulando instrumentos flexibles y de fácil utilización. La persona asumirá el protagonismo de su propio itinerario, en una apuesta decidida por el impulso de la formación a lo largo de toda la vida, que normativamente tuvo sus hitos con la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y con la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, pero que necesitaba un impulso desde las políticas públicas de empleo.

Jakina da herritar helduek birkualifikazio-prozesuetan parte hartzea lotuta dagoela produktibitate handiagoarekin (% 5 eta % 30 artean), enplegu-aukera handiagoekin eta soldata hobeekin. Horixe erakusten du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren esperientziak. Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten pertsonen laneratze-tasa % 51 eta % 55,88 artekoa izan da; proiektu berezietan parte hartu dutenena, % 49,53koa; eta kontratatzeko konpromisoa dakarren prestakuntzan parte hartu dutenena, % 77,12koa (2021ean sustatutako deialdiei buruzko datuak).

Se sabe que la participación de la población adulta en procesos de recualificación está ligada a una mayor productividad (entre un 5 % y un 30 %), mayores oportunidades de empleo y mejores salarios. La experiencia de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo así lo demuestra. La tasa de inserción de las personas participantes en acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas ha sido de entre el 51 % y el 55,88 %; en proyectos singulares, del 49,53 %; y, en formación con compromiso de contratación, del 77,12 % (datos relativos a convocatorias promovidas en 2021).

Azken batean, lehentasunezkoa da helduen birkualifikazio-sistema integratu eta efikaz bat egituratzea, eta lanerako prestakuntza lanbide-heziketaren euskal sistemaren beste elementu bat da helburu hori lortzeko.

En definitiva, articular un sistema integrado y eficaz de recualificación de la población adulta es prioritario, y, en este objetivo, la formación para el trabajo es un elemento más del sistema vasco de formación profesional.

V
V

Enplegu-politika publikoak zeharkakoak direnez, ezinbestekoa da gutxienez lau mailatan jardutea: (1) konpetentzien definizioan; (2) gobernantzan eta elkarrizketa sozialaren garrantziaren aintzatespenean; (3) politiken diseinuan, sektoreartekotasuna integratuz; eta (4) enpleguaren arloan esku hartzen duten eragile guztien parte-hartzean.

La transversalidad de las políticas públicas de empleo exige actuar, al menos, en cuatro niveles diferenciados: (1) en la definición de las competencias; (2) en la gobernanza y en el reconocimiento de la importancia del diálogo social; (3) en el diseño de las políticas, integrando la intersectorialidad; y (4) en la participación de todos los agentes intervinientes en materia de empleo.

Legeak behar besteko protagonismoa ematen dio Eusko Jaurlaritzari, harenak baitira araugintzako eskumena, Euskadin enplegu-politika publikoen diseinu estrategikoa eta plangintza egiteko eskumena eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa definitu eta kudeatzeko eskumena, esanguratsuenak aipatzearren.

La ley otorga el necesario protagonismo al Gobierno Vasco, quien tiene atribuidas la competencia normativa, la de diseño estratégico y planificación de las políticas públicas de empleo en Euskadi, así como la de definición y gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, por señalar las más significativas.

Foru-aldundiei eta udalerriei ere aitortzen die kontuan hartzeko moduko eskumen-zerrenda. Izan ere, lege honetan garrantzi berezia hartzen du enplegu-politika publikoen tokikotasuna aitortzeak. Tokiko izaera horrek eragina du prestazio-ereduan, gobernantzan eta plangintzan, eta, horrela, programaz eta printzipio informatzailearen funtzionaltasunaz haratago doa, eduki eraginkorra ematen baitio.

También reconoce a las diputaciones forales y a los municipios un elenco competencial nada desdeñable. Y es que en esta ley cobra especial relevancia el reconocimiento de la dimensión local de las políticas públicas de empleo. El interés de lo local impregna el modelo prestacional, la gobernanza y la planificación, en una declaración que trasciende lo meramente programático y la funcionalidad del principio informador para dotarla de un contenido efectivo.

Enplegu-politiken tokikotasuna enplegu-zerbitzuari buruzko LANEren 1948ko 88. Hitzarmenetik dator.

La dimensión local de las políticas de empleo está presente desde el Convenio de la OIT sobre el servicio del empleo, 1948 (n.º 88).

Hala ere, orain arte, udalerriek de facto garatu izan dituzte, intentsitate handiagoz edo txikiagoz, enplegua sortzera eta langabeziari aurrea hartu, hura arindu eta hari aurre egitera bideratutako politikak, baina ez zeukaten eskumen hori legitimatzeko aitortza espliziturik (ez bada Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.1.25 artikulua), ez eta enplegu-politiken garapen efikaza bermatuko duten erakundearteko koordinazio eta lankidetzarako beharrezko mekanismorik ere.

Sin embargo, hasta el momento, los municipios habían venido desarrollando de facto, con mayor o menor intensidad, políticas dirigidas a crear empleo y a prevenir, paliar y combatir el desempleo, pero sin el sustento del reconocimiento explícito de un haz competencial legitimador –más allá del artículo 17.1.25 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi– ni de los necesarios mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucionales que garantizarán un desarrollo eficaz de las políticas de empleo.

Udalerriek zalantzak izan dituzte jarduteko dituzten benetako aukerei buruz, eta, aldi berean, herritarren premiei aurre egin behar zieten, krisialdietan bereziki larriak zirela.

Los municipios han padecido la incertidumbre sobre sus posibilidades reales de actuación, a la par que se veían compelidos a hacer frente a las necesidades de la ciudadanía, singularmente acuciantes en épocas de crisis.

Lege honek amaiera ematen dio egoera horri, eta, subsidiariotasun-printzipiotik eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legetik abiatuta, eskumen propioa ematen die udalerriei tokiko enplegu- eta garapen-planen esparru materialean, eta, era berean, aukera aitortzen die udalerriaren garapen sozial eta ekonomikoari lotutako enplegua sustatzeko ekintzak eta bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko ekintzak gauzatzeko.

La ley termina con esta situación y, partiendo del principio de subsidiariedad y de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, atribuye a los municipios competencia propia en el ámbito material de los planes de empleo y desarrollo local, y, a su vez, reconoce la posibilidad de desplegar acciones de fomento del empleo vinculadas al desarrollo social y económico del municipio y acciones dirigidas a promover la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión.

Halaber, udalerriek enplegu-zerbitzu jakin batzuk emateko aukera dutela ere ezartzen du legeak.

Culmina la ley estableciendo la posibilidad de que los municipios presten determinados servicios de empleo.

Enplegua sortzeko aukerak oso lotuta egoten dira lurraldean garatzen diren jarduerekin; beraz, lurraldea garapen-faktore izaten da azkenean. Lege honek ezin du inguruabar hori alde batera utzi, eta toki-garapena enpleguarekin lotuz artikulatzen du udalerrien eskumena, bigarrena lortzeko bidea baita lehenengoa.

Las posibilidades de generación de empleo suelen estar muy vinculadas a las actividades que se desarrollan en el territorio, de modo que el territorio termina siendo factor de desarrollo. La ley no puede desconocer tal circunstancia, de modo que articula la competencia de los municipios conectando el desarrollo local con el empleo, por ser el primero cauce para la consecución del segundo.

Era berean, aintzat hartzen da ezen, inklusioa lortu nahi bada, ezinbestekoa dela gizarte-zerbitzuen eta enplegu-zerbitzuen arteko elkarreragina. Gizarteratzea eta laneratzea bateratzen dituen alderdi anitzeko kontzeptua da. Izan ere, bataren eta bestearen arteko banalerroa ez da batere argia, ekintza bateratuko espazioen eta gizarte-arlotik lan-arlora igarotzeko espazioen aniztasuna erakusten baitu, bereziki nabarmena dela bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden kolektiboetan.

Igualmente, reconoce la interacción entre los servicios sociales y el empleo en pos de la inclusión. Se trata de un concepto multidimensional que aúna inserción social y laboral, y donde la línea divisoria entre una y otra, lejos de ser diáfana, demuestra la multiplicidad de espacios de acción conjunta y de tránsito desde lo social a lo laboral, singularmente evidente en los colectivos que se hallan en situación o en riesgo de exclusión.

Ondorio horiek foru-aldundiei aitortutako eskumenetara ere heda daitezke, udalerriei aitortutakoen oinarri bera baitute, baina oinarria dute Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 36.1.d artikuluan, eta lotura dute, bigarrenik, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.c.1 artikuluarekin.

Las conclusiones antedichas son extensibles a las competencias reconocidas a las diputaciones forales, que tienen, a este respecto, un sustrato común con los municipios, si bien encuentran su engarce en el artículo 36.1.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y conectan de manera mediata con el artículo 7.c.1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Azken batean, eskumen hauek aitortzen dizkie legeak foru-aldundiei: batetik, lurraldeko enplegu-planak onartzekoa, eta, bestetik, lurraldeko garapen ekonomiko eta sozialari bereziki lotutako enplegua sustatzeko ekintzak garatzekoa, bai eta bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonak gizarteratzera eta laneratzera bideratutakoak ere.

En definitiva, la ley reconoce a las diputaciones forales competencia para aprobar planes territoriales de empleo y para promover acciones de fomento del empleo vinculadas singularmente al desarrollo económico y social del territorio, así como las dirigidas a la inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión.

Legeak protagonismo argia ematen dio lurraldeari, baina Enpleguaren Euskal Estrategiatik abiatuta egituratzen du lurralde-plangintza, nahitaez egokitu beharko dela bertan xedatutakora. Izan ere, lurraldera hurbiltzeak ezin du ekarri enplegu-politikak zatikatzea, eta horregatik da beharrezkoa xede eta helburu komun batzuetan integratzea erakunde-maila guztien plangintza.

Se otorga un indudable protagonismo al territorio, si bien vertebrando la planificación territorial a partir de la Estrategia Vasca de Empleo, a la que necesariamente habrá de acomodarse. Porque el acercamiento al territorio no puede suponer fragmentación de las políticas de empleo; de ahí la necesidad de la integración de la planificación de todos los niveles institucionales en unas metas y objetivos comunes.

Enplegu-politika nazionalak formulatzeko gidaliburuari jarraituz (Geneva, LANE, 2012), enpleguaren arloko helburuen definizio itunduaren alde egiten du legeak, erakunde-maila guztiek eta gizarte-eragileek parte hartuta, aitortzen zaien garrantziaren adierazgarri, baina azken erabakia Eusko Jaurlaritzan ipinita, eskumen-lidergoa baitu arlo horretan.

Siguiendo la guía para la formulación de políticas nacionales de empleo (Ginebra, OIT, 2012), la ley apuesta por una definición concertada de los objetivos en materia de empleo, con participación de todos los niveles institucionales y de los agentes sociales, expresión de la relevancia que se les reconoce, aunque situando la decisión última en el Gobierno Vasco, como demanda su posición de liderazgo competencial en la materia.

Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseilua eratzen da koordinazioaren bermatzaile izateko, eta garrantzi handiko funtzioak aitortzen zaizkio enplegu-politikaren ildo estrategikoak modu itunduan proposatzeko.

El Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo se constituye en garante de la coordinación, al que se le reconocen funciones de enorme significación en la proposición concertada de las directrices estratégicas de la política de empleo.

Eusko Jaurlaritza, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseilua eta Elkarrizketa Sozialerako Mahaia dira enplegu-politika publikoen gobernantzaren ardatz nagusiak.

El Gobierno Vasco, el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo y la Mesa de Diálogo Social son los ejes vertebrales de la gobernanza de las políticas públicas de empleo.

Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren izatea bera zuzenean dago errotuta Espainiako Konstituzioaren 103. artikuluan, administrazio-efikaziaren printzipioan, administrazio publikoen jarduketa antolatzen duen printzipioan, horixe baita enpleguaren arloan edo enplegu-politiketan eragina duten gaietan eskumena duten erakundeen jarduketa koordinatzeko beharraren azken helburua.

La existencia del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo aparece directamente enraizada en el artículo 103 de la CE, en el principio de eficacia administrativa, principio ordenador de la actuación de las administraciones públicas, que subyace como finalidad última del deber de coordinar la actuación de las instituciones competentes en materia de empleo o en materias con incidencia en las políticas de empleo.

Legeak elkarrizketa sozialaren protagonismoa indartzen du enplegu-politikaren definizioan, eta, aurreratu denez, gobernantzaren ardatzetako bat Elkarrizketa Sozialerako Mahaia dela esaten du. Bada, 75. artikuluak esleitzen dizkion funtzioetan ikusten da zein garrantzitsua den elkarrizketa soziala politikak formulatzeko prozesuan, politikak hautatzera daraman egoera aztertzetik hasi eta haien aplikazioa baliozkotu eta, ondoren, ebaluazioa egitera arte.

La ley refuerza el protagonismo del diálogo social en la definición de la política de empleo, situando a la Mesa de Diálogo Social, según se ha avanzado, como uno de los ejes de la gobernanza. La importancia del diálogo social en el proceso de formulación de políticas, desde el análisis de la situación que conduce a la elección de las políticas hasta la validación de su aplicación y, posteriormente, la evaluación, se consagra en las funciones que el artículo 75 le atribuye.

VI
VI

Gobernantza-eredua egituratzen duen erakundeartekotasuna enplegu-zerbitzuen kudeaketara hedatzen da, eta nahitaez aipatu behar da Euskal Enplegu Sarea.

La interinstitucionalidad que vertebra el modelo de gobernanza se extiende a la gestión de los servicios de empleo, con lo que es obligada la referencia a la Red Vasca de Empleo.

19. artikuluan zehazten den bezala, prestazio-lankidetzarako tresna bat da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak, foru-aldundiek, udalerriek, toki-entitateek eta bakoitzaren sektore publikoko entitateek osatua, eta enplegu-zerbitzuen zorroa –Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa deritzona– kudeatzen du.

Se trata, como explicita el artículo 19, de un instrumento de cooperación prestacional, integrado por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, por las diputaciones forales, por los municipios, por las entidades locales y por las entidades integrantes de sus respectivos sectores públicos, que gestiona la cartera de servicios de empleo –denominada cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo–.

Autoantolaketarako ahala eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 12.2 artikuluak ematen duen jardute-eremu materiala ditu oinarri, barne hartuta beharrezko zerbitzuak antolatzeko barne-erregelamenduak ematea (Konstituzio Auzitegiaren 249/1988 epaiaren 2. OJ eta 158/2004 epaiaren 5. OJ) eta betearazteko eskumen funtzionala bera arautzea (Konstituzio Auzitegiaren 51/2006 epaiaren 4. OJ).

Hunde sus raíces en la potestad de autoorganización y en el ámbito material de actuación que propicia el artículo 12.2 del EAPV, que incluye la emanación de reglamentos internos de organización de los servicios necesarios para ello (STC 249/1988, FJ 2; y STC 158/2004, FJ 5) y la regulación de la propia competencia funcional de ejecución (STC 51/2006, FJ 4).

Azken batean, erakunde-maila bakoitzaren protagonismoa bermatu nahi da, nolabaiteko deszentralizazioa ahalbidetuz enplegu-zerbitzu jakin batzuk ematean, eta egiturazko eta lidergoko eginkizuna emanez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoari.

Se trata, a la postre, de garantizar el protagonismo de cada nivel institucional, posibilitando una relativa descentralización en la prestación de determinados servicios de empleo y otorgando un papel vertebral y de liderazgo a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Euskal Enplegu Sarearen operatibitateak funtsezko alderdiak bermatzea eskatzen du, eta legeak konponbidea ematen die alderdi horiei: hasi espezializazio-irizpide batetik abiatuta egin behar den zereginen banaketa koordinatutik, eragile bakoitzaren ekarpenak optimizatuz; eta arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak sortzeraino, zeinak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak diseinatu eta mantendu behar baititu, eta Euskal Enplegu Sarea osatzen duten erakunde guztiek nahitaez erabili behar baitituzte. Tartean egongo da zerbitzu bakoitzaren prestazio-edukia eta haren ezarpen-protokoloak definitzea, Eusko Jaurlaritzaren kontura, zerbitzuen beharrezko homogeneotasuna bermatzeko, kalitate-parametro beretatik, eta printzipio informatzaile berei eta Euskal Enplegu Sarea osatzen duten guztien betebehar berei jarraituz.

La operatividad de la Red Vasca de Empleo reclama cubrir aspectos esenciales, a los que la ley da solución: desde la distribución coordinada de roles a partir de un criterio de especialización, que optimiza las aportaciones de cada agente; hasta la generación de instrumentos comunes de atención, información y prospección, cuyo diseño y mantenimiento corresponde a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, de obligada utilización para todas las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo; pasando por la definición del contenido prestacional de cada uno de los servicios y de sus protocolos de implementación, a cargo del Gobierno Vasco, que garantizará la necesaria homogeneidad de los servicios, desde unos mismos parámetros de calidad y atendiendo a unos mismos principios informadores y a unas mismas obligaciones de todos los integrantes de la Red Vasca de Empleo.

Euskal Enplegu Sarean sartzeko, prozedura bat beharko da, eta prozedura hori bideratuko da hura Euskal Enplegu Sarearen mapara molda dadin bermatzera eta integratutako entitateak sareko kide gisa dagozkion betebeharrak bere gain hartzen dituela egiaztatzera, entitateak bere gain hartuko dituen zerbitzuen prestazio-edukia betetze aldera.

La integración en la Red Vasca de Empleo será objeto de un procedimiento dirigido a garantizar su acomodo con el mapa de la Red Vasca de Empleo y a constatar la asunción por parte de la entidad integrada de las obligaciones que le incumben como miembro de la red, en orden a dar cumplimiento al contenido prestacional de los servicios que asumirá la entidad.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak oso-osorik bermatuko du Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa, eta zenbait zerbitzu kudeatzeko aukera emango die foru-aldundiei eta udalerriei.

La prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo se garantizará íntegramente por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, y se posibilitará a las diputaciones forales y a los municipios la gestión de determinados servicios.

Horrela, prestazio-eremuaren artikulazioa espezializaziotik eta pertsona eta enpresa erabiltzaileekiko hurbiltasunetik abiatuta egituratzen da, haien premietara egokitutako zerbitzu pertsonalizatuak sortuz.

La articulación del ámbito prestacional se vertebra, así, a partir de la especialización y de la proximidad a la persona y a la empresa usuaria, concibiendo unos servicios personalizados y adaptados a sus necesidades.

Normala da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak, sare horren ardatz nagusia den aldetik, esklusiboki hartzea bere gain zerbitzu horietako batzuen kudeaketa, estrategikotzat edo funtsezkotzat jotzen badira enplegu-zerbitzuaren arloan.

Es natural que Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, como eje central de esa red, asuma la gestión de algunos de estos servicios en exclusiva, en tanto en cuanto puedan considerarse estratégicos o nucleares en el servicio de empleo.

Era berean, espezializazioak eta hurbiltasunak abagune interesgarria ematen dute foru-aldundiek eta udalerriek zerbitzu-zorroko jarduera batzuk definitzeko.

A su vez, la especialización y proximidad ofrecen un panorama potencial de interés para definir algunas actividades de la cartera de servicios por las diputaciones forales y municipios.

Azken batean, enplegu-zerbitzuak indartu nahi dira Euskal Enplegu Sarea sortuz, eta honako hauek bermatuz: koordinazio egokia, kalitate-maila homogeneoak, eta sareko edozein entitatek etengabeko elkarrekintza eta jarraipena egiteko aukera, pertsona eta enpresa erabiltzaileen onurarako.

En definitiva, se procura un refuerzo de los servicios de empleo mediante la creación de la Red Vasca de Empleo, y se garantizan su adecuada coordinación, niveles homogéneos de calidad, así como la posibilidad de interacción y seguimiento permanentes por cualquiera de las entidades integrantes de la red en beneficio de las personas y de las empresas usuarias.

VII
VII

Nahitaez aipatu behar da, labur-labur, Euskadiko Enpleguaren Liburu Zuria (2023ko otsailaren 16an aurkeztu zen). Bertan, sakon aztertzen da zein den enpleguaren egoera autonomia-erkidegoan, kontuan hartzen dira mundu-mailan gertatzen ari diren hiru trantsizioekin lotuta dauden erronkak (demografikoa, teknologikoa eta klimarena), eta proposamenak egiten dira enplegu gehiago eta hobeagoa sortzeko gizarte osoarentzat. Egiaztatutako ebidentziak eta haiei lotutako hausnarketa ditu oinarri.

Es obligada una breve referencia al Libro Blanco del Empleo en Euskadi, presentado el 16 de febrero de 2023, que analiza en profundidad la situación del empleo en la comunidad autónoma, atiende a los desafíos relacionados con las tres transiciones que acaecen a nivel global (demográfica, tecnológica y climática), y realiza propuestas en orden a generar más y mejores empleos para toda la sociedad. Su virtualidad nace de evidencias constatadas y de la reflexión que se aúna a ellas.

Enpleguaren euskal legeak ikuspegi estrategiko horren eragina du, helburu honekin: araudi-esparru bat definitzen laguntzea, Euskadik aukera izan dezan berme guztiekin aurre egiteko gaur egungo eta etorkizuneko erronkei. Horrela, enplegua da politika publikoen ardatz estrategikoa; izan ere, liburu zuriaren egikaritze-laburpenean adierazten den bezala, «gizarte batek sortzen duen enplegu-kopurua eta -kalitatea gizarte-ongizatearen termometro bat da».

La ley vasca de empleo se impregna de esta visión estratégica con el objetivo de contribuir a definir un marco normativo que permita a Euskadi afrontar con garantías los desafíos del presente y del futuro, situando el empleo como eje estratégico de las políticas públicas, pues, como indica el resumen ejecutivo del libro blanco, «la cantidad y calidad de empleo que una sociedad genera es un termómetro de su bienestar social».

Lege honen artikuluetan agerian uzten da bertako proposamenetako askoren eragina, nahiz eta antolatzeko beharra ez den sortu liburuko argibide, ideia edo hausnarketetatik; aldiz, liburuak ematen duen berme zientifikoaz baliatzen da legeak oinarri dituen oinarrizko ardatzak babesteko.

El articulado pone de manifiesto la influencia de muchas de sus propuestas, aunque la necesidad de su ordenación no nazca novedosamente de indicaciones, ideas o reflexiones de aquel libro, sino que se sirve del aval científico que el libro ofrece para respaldar los ejes básicos sobre los que se asienta la ley.

Hala, honako gai hauek nabarmentzen dira, besteak beste: lehentasunezko arreta ematea 55 urtetik gorakoei eta gazteei (7. artikulua); politika publikoek enpleguan duten eraginari buruzko azterketa bat egin behar izatea (9. artikulua); lanerako prestakuntza-zerbitzu bat definitzea, bereziki irekia egongo dena ekoizpen-sarearen premiei, enplegutik urrunen dauden pertsonen premiei eta talentua erakarri behar duen lan-merkatu batetik eratorritako beharrizanei erantzuteko (31. artikulua); lankidetzan aritzea pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileekin, jasotzen dituzten zerbitzuak hobeto emango direla bermatzeko (34. artikulua); lan-merkatuari buruzko informazio aurreratua emateko zerbitzua antolatzea, gazteek jakin ahal izan dezaten titulazio batzuek eta besteek nolako eragina duten enpleguan, eta beren etorkizunari buruzko erabaki garrantzitsuak hartu ahal izan ditzaten (35. artikulua); konpetentziak baloratzeko programa bat eskaintzea, pertsonen etengabeko gaikuntza landu ahal izateko ebidentzia egiaztagarrietatik abiatuta, eta, programa horren osagarri, konpetentziak eguneratzeko programa bat eskaintzea, aldaketetara egokitzeko balioko duena eta, programa malguetatik abiatuta, prestakuntza-igarobidea erraztuko diena helduenei, onura indibidual eta kolektiboak eragiten baitituzte (52. eta 53. artikuluak); edo ikerketaren eta berrikuntzaren garrantzi estrategikoa, non lankidetza-formulak probatuko baitira enplegu-politika publikoen eragileekin (87. artikulua).

Así, destacan cuestiones como la atención prioritaria a las personas mayores de 55 años y a las personas jóvenes (artículo 7); la obligatoriedad de realizar un análisis de impacto en el empleo de las políticas públicas (artículo 9); la definición de un servicio de formación para el trabajo permeable a las necesidades del tejido productivo, a las necesidades de las personas más alejadas del empleo y a los requerimientos derivados de un mercado de trabajo llamado a recibir talento (artículo 31); la colaboración con las personas, empresas y entidades empleadoras en orden a garantizar la mejor prestación de los servicios de los que son destinatarias (artículo 34); la articulación de un servicio de información avanzada sobre el mercado de trabajo que posibilite a las personas jóvenes conocer la incidencia en el empleo de las distintas titulaciones y tomar decisiones trascendentes sobre su futuro (artículo 35); la oferta de un programa de valoración de competencias que permita abordar la capacitación permanente de las personas a partir de evidencias contrastables, que se complemente con un programa de actualización de competencias que sirva para abordar la adaptación a los cambios y facilite el tránsito formativo a las personas de mayor edad a partir de programas flexibles, que reportan beneficios individuales y colectivos (artículos 52 y 53); o la importancia estratégica de la investigación e innovación, donde se ensayen fórmulas de colaboración con los distintos agentes de las políticas públicas de empleo (artículo 87), por destacar los contenidos más significativos.

Azken batean, agerian geratzen da enplegu-politika publikoen –eta politika horiei lotutako zerbitzuen– antolamendu erabilgarri eta malgu bat eratu nahi dela, aukerak sortzen laguntzeko eta enpleguaren arloan dauden mehatxuak eta datozen urteetan ager daitezkeenak minimizatu ahal izateko.

Se evidencia, en definitiva, la aspiración de conformar una ordenación de las políticas públicas de empleo –y de los servicios anudados a estas– útil y flexible, que favorezca la creación de oportunidades y articule mecanismos que permitan minimizar las amenazas existentes en materia de empleo y aquellas que puedan aparecer en los próximos años.

VIII
VIII

Lege honek sei titulu, laurogeita hemeretzi artikulu, zazpi xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bost azken xedapen ditu.

La ley tiene seis títulos, noventa y nueve artículos, siete disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

– I. tituluak xedapen orokorrak biltzen ditu.

– El título I contiene las disposiciones generales.

1. artikulua xedeari buruzkoa da, eta erakusten du legeak zer aldaketa egin nahi dien enplegu-politika publikoei; izan ere, enplegu-zerbitzuen eskatzaileei eskubideak aitortzearen pertsonalizaziotik bertatik abiatuta, zerbitzuen prestazio-esparrua antolatzea du xede, Euskal Enplegu Sarearen bitartez. Ondoren, Euskadiko enpleguaren arloko eskumenak, gobernantza, enplegu-politika publikoen plangintza, parte-hartzea eta finantzaketa, eta, azkenik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa arautzeko xedea duela aipatzen da.

El artículo 1, dedicado al objeto, ilustra el cambio que la ley trata de imprimir a las políticas públicas de empleo, que, a partir de la personalización propia del reconocimiento de derechos a las personas demandantes de los servicios de empleo, se dirige a ordenar el marco prestacional de los servicios a través de la Red Vasca de Empleo; define las competencias en materia de empleo en Euskadi, la gobernanza, la planificación, la participación y la financiación de las políticas públicas de empleo; y regula, por último, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

3. artikuluak enplegu-politiken alderdi anitzeko definizioa ematen du, lan duinaren helburuaren inguruan egituratua. 4. artikuluan, aldiz, enplegu-politika publikoen diseinuan eta kudeaketan tokikotasunak duen garrantzia aldarrikatzen da. Bi ardatzak erabakigarriak dira gobernantza eredua definitzeko.

El artículo 3 incorpora un concepto multidimensional de las políticas de empleo, articuladas en torno al objetivo del trabajo digno, mientras que el artículo 4 propugna la importancia de la dimensión local en el diseño y gestión de las políticas públicas de empleo; ambos ejes resultan determinantes de la definición del modelo de gobernanza.

5. artikuluan, enplegu-politika publikoen oinarri diren printzipioak lantzen dira; bada, lanaren eta enpleguaren inguruko GEEOren printzipioak jasotzen dituzte.

Los principios que informan las políticas públicas de empleo, a los que se dedica el artículo 5, trasponen los principios del PEDS en relación con el trabajo y el empleo.

– II. tituluak (10. artikulutik 18. artikulura) enplegagarritasuna hobetzeko eskubide eta betebeharrak ezartzen ditu. Legeak eskubide horien eraginkortasunarekiko konpromisoa adierazten du, adierazpen programatiko hutsak alde batera utzita, eta hauek arautzen ditu: haien titulartasuna, eskubide horiek baliatzeko baldintza zehatzak, erabiltzaileen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren betebeharrak, eta haiek ez betetzearen ondorioak. Azkenik, administrazio-bideko prozedura bat ezartzen da (zeina erregelamendu bidez definituko baita) eskubide horien titularrek erreklamazioak egin ahal izan ditzaten baldin eta betebeharrak bete ez badira, modu irregularrean bete badira edo behar beste bete ez badira.

– El título II, que integra los artículos 10 a 18, proclama el haz de derechos y obligaciones para la mejora de la empleabilidad. La ley muestra el compromiso con la efectividad de tales derechos, huyendo de meras declaraciones programáticas, al regular su titularidad, las condiciones concretas para su ejercicio, las obligaciones para las personas usuarias y para Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, así como las consecuencias de su incumplimiento, y culmina con la articulación de un procedimiento en vía administrativa, que se definirá reglamentariamente, para que las personas titulares de aquellos derechos puedan formular sus reclamaciones en caso de incumplimiento o de cumplimiento irregular o insuficiente.

Nolanahi ere, luzaroko langabeen enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala eta enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua berrikustea ere aurreikusi da, gehienez hemezortzi hilabeteko epean, GEEOren ildoei jarraituz (4. printzipioa).

Se prevé, en todo caso, una revisión del diagnóstico personal sobre la empleabilidad y del plan integrado y personalizado de empleo de las personas desempleadas de larga duración en el plazo máximo de dieciocho meses, siguiendo las directrices del PEDS (principio 4).

Titulu honek osatu egiten du, eskubide subjektibo bat aitortzearen berezko parametroetatik abiatuta, enplegu-zerbitzuen eskatzaileei bermatutako zerbitzuen zerrenda, Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legeak aldarrikatzen duena.

Este título viene a completar, desde los parámetros propios del reconocimiento de un derecho subjetivo, el elenco de servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo que proclama la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

– III. tituluaren xedea honako hauek arautzea da: Euskal Enplegu Sarea; arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak; Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa; enplegagarritasuna hobetzeko programa osagarriak; Euskal Enplegu Sarearen ikuskapena; Euskal Enplegu Sareko entitate pribatu laguntzaileak, eta zerbitzuen kalitatea kontrolatzea. Sei kapitulu ditu, eta 19. artikulutik 64.era bitartekoak hartzen ditu.

– El título III tiene por objeto la regulación de la Red Vasca de Empleo; de los instrumentos comunes de atención, información y prospección; de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo; de los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad; de la inspección de la Red Vasca de Empleo; de las entidades privadas colaboradoras de la citada red y del control de calidad de los servicios. Consta de seis capítulos y abarca los artículos 19 a 64.

I. kapitulua Euskal Enplegu Sarea sortzearekin hasten da, funtsezko hiru ardatzetan oinarritzen dela: erakundeartekotasuna, espezializazioa eta pertsona eta enpresa erabiltzaileekiko hurbiltasuna enplegu-zerbitzuak ematean.

El capítulo I se inicia con la creación de la Red Vasca de Empleo, que descansa sobre tres ejes esenciales que justifican su existencia: interinstitucionalidad, especialización y proximidad a las personas y empresas usuarias en la prestación de los servicios de empleo.

Euskal Enplegu Sareak nabarmen indartzen du enplegua bilatzen duten pertsonak, batetik, eta pertsona horiei zerbitzuak eman diezazkieketen enpresak, bestetik, birkualifikatzeko, orientatzeko eta laguntzeko gaitasuna.

La existencia de la Red Vasca de Empleo ofrece un refuerzo importante de la capacidad para recualificar, orientar y ayudar a las personas que buscan empleo y a las empresas en la prestación de servicios a ellas destinados.

Euskal Enplegu Sarea sortzeko, zenbait betebehar ezarri behar dira, enplegu-zerbitzuen koherentzia eta elkarreragina bermatzeko, pertsona eta enpresa erabiltzaileei zerbitzu espezializatua eta kalitatezkoa eman dakien.

La creación de la Red Vasca de Empleo exige la articulación de una serie de obligaciones dirigidas a garantizar la debida coherencia e interacción de los servicios de empleo, que redunde en un servicio especializado y de calidad para las personas y para las empresas usuarias.

II. kapituluak bi atal ditu: lehenengoan (25. artikulutik 35.era), Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa da helburua, eta, bigarrenean (36. artikulutik 40.era), pertsona eta enpresa erabiltzaileak eta haien eskubide eta betebeharrak zehazten dira.

El capítulo II consta de dos secciones: la 1.ª, integrada por los artículos 25 a 35, tiene por objeto la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, y la 2.ª –artículos 36 a 40– se dedica a las personas y empresas usuarias y a sus derechos y obligaciones.

1. atala 25. artikuluarekin hasten da. Artikulu horrek Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa definitzen du, Enplegu Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komunaren osagarri, berariaz bermatzen duela haren prestazioa. Zerbitzu-multzo hori katalogo dinamiko gisa dago pentsatuta, eta enplegu-zerbitzuak merkatuaren premiekin lotzea du helburu; izan ere, horrela baino ezin izango da bideratu lanerako eskubidearen alderdi kolektiboa lan duina izateko eskubidearen eraginkortasunera.

La sección 1.ª se inicia con el artículo 25, que define la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, complemento de la cartera común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, cuya prestación garantiza expresamente. Se trata de un plantel de servicios concebido como un catálogo dinámico, llamado a conectar los servicios de empleo con las necesidades del mercado, porque solo así podrá dirigirse la dimensión colectiva del derecho al trabajo hacia la efectividad del derecho a un trabajo digno.

Enplegu-zerbitzuen prestazioa kalitatezkoa izan dadin, ezinbestekoa da aldez aurretik prestazioaren edukia zehatz-mehatz garatzea, eta horretara egokitu beharko dute Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitate guztiek, 27. artikuluak adierazten duen bezala.

La calidad en la prestación de los servicios de empleo exige como condición previa un desarrollo preciso de su contenido prestacional, al que habrán de ajustarse todas las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo, como señala el artículo 27.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak bermatzen du zerbitzu guztiak emango direla, 29. artikuluan ezarrita dagoen bezala, beti eskubide-berdintasuna errespetatuz, erabilitako bitartekoa edozein dela ere.

Por otra parte, la prestación de la totalidad de los servicios queda garantizada por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, tal y como prevé el artículo 29, respetando, en todo caso, la igualdad de derechos con independencia del medio utilizado.

Legearen 30. artikulutik 35.era bitartekoetan, zerbitzu hauek aztertzen dira: orientazio-zerbitzua, lanerako prestakuntzarako zerbitzua, bitartekaritza- eta enplegatze-zerbitzua, autoenplegurako eta ekintzailetzarako aholkularitza-zerbitzua, enpresei aholkularitza emateko zerbitzua eta lan-merkatuari buruzko informazio-zerbitzu aurreratua. Bada, zerbitzu horiek indartu egiten dute zerbitzuek enplegagarritasuna hobetzeko pertsonen eskubideekin eta lan-merkatuaren eskakizunekin duten lotura.

Los servicios de orientación, formación para el trabajo, intermediación y colocación, asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, asesoramiento a empresas y el servicio de información avanzada sobre el mercado de trabajo, a los que se dedican los artículos 30 a 35, no hacen sino reforzar el vínculo de los servicios con los derechos de las personas para la mejora de la empleabilidad y con los requerimientos del mercado de trabajo.

2. atalak Euskal Enplegu Sarea erabiltzen duten pertsona eta enpresak identifikatzen ditu, baita haien eskubide eta betebeharrak ere, zeinek zerbitzuen pertsonalizazioan sakontzen baitute.

La sección 2.ª identifica a las personas y empresas usuarias de la Red Vasca de Empleo, así como sus derechos y obligaciones, que abundan en la personalización de los servicios.

37. artikuluan aipatzen diren eskubideen artean, bi dira nabarmentzekoak: (1) erreferentziazko profesional bat esleitua izateko eskubidea; (2) lan-historia bakarra izateko eskubidea, pertsona batek lan-bizitzan zehar duen informazio garrantzitsua –enplegagarritasunari, emandako zerbitzuei, egindako lanari, kualifikazioari eta abarri lotutakoa– laburbiltzen duen dokumentua. 38. artikuluan, bitarteko elektronikoak erabiltzearekin lotutako eskubideak jasotzen dira, Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legean xedatutakoaren arabera. Nolanahi ere, eta nahiz eta Euskal Enplegu Sareko entitate batzuk ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikokoak, behartuta egongo dira pertsona eta enpresa erabiltzaileei legeak aitortzen dizkien eskubideak betetzera.

De entre los derechos a que se refiere el artículo 37 destacan dos: (1) el derecho a la asignación de un profesional o una profesional de referencia; (2) el derecho a una historia laboral única, documento que compendia el conjunto de la información relevante de la persona a lo largo de su vida laboral, vinculada a su empleabilidad, a los servicios prestados, al trabajo desarrollado, a su cualificación, etcétera. El artículo 38 contempla los derechos vinculados a la utilización de medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco. En todo caso, y con independencia de que algunas entidades de la Red Vasca de Empleo no formen parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se verán igualmente constreñidas a garantizar a las personas y empresas usuarias los derechos que aquella ley les reconoce.

III. kapituluan, arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren kudeaketa daude araututa.

El capítulo III regula los instrumentos comunes de atención, información y prospección y la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

1. atalak (41. artikulutik 46.ra) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren lidergoa erakusten du, entitate horri baitagokio tresna komunak diseinatu eta mantentzea.

La sección 1.ª –artículos 41 a 46– ilustra el liderazgo de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, pues a dicha entidad compete el diseño y mantenimiento de aquellos instrumentos comunes.

Arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak pertsonen eta enpresen zerbitzura dauden Euskal Enplegu Sareko entitateek egiten dituzten esku-hartze guztien jarraitutasuna eta osagarritasuna bermatzeko eta koordinatzeko ardatzetan eratzen dira.

Los instrumentos comunes de atención, información y prospección se constituyen en ejes de coordinación y garantía de continuidad y complementariedad de todas las intervenciones que lleven a cabo las entidades de la Red Vasca de Empleo al servicio de las personas y de las empresas.

Tresna komun bakoitzak funtsezko zeregin bat du, baina arreta eta jarraipenerako tresna komuna (42. artikulua) benetako pizgarria izango da enplegu-zerbitzuak emateko moduan. Aukera emango du emandako zerbitzu guztien etengabeko jarraipena egiteko.

Cada instrumento común tiene un rol esencial, si bien el instrumento común para la atención y seguimiento, previsto en el artículo 42, está llamado a servir de auténtico revulsivo en la prestación de servicios de empleo. Permitirá el seguimiento permanente de todos los servicios prestados.

2. atalak enplegu-zerbitzuen kudeaketa ezartzen du. Bada, printzipio informatzaile beretara egokitu behar da, 47. artikuluak ezartzen duen bezala –besteak beste, doakotasuna; unibertsaltasuna; arreta integrala, profesionala eta pertsonalizatua; gardentasuna; kalitatea eta ebaluazioa; trazabilitatea eta konpetentzia profesionalen araberako kudeaketa–.

La gestión de los servicios de empleo, a la que se dedica la sección 2.ª, ha de ajustarse a unos mismos principios informadores, tal y como establece el artículo 47 –entre otros, gratuidad; universalidad; atención integral, profesional y personalizada; transparencia; calidad y evaluación; trazabilidad y gestión por competencias profesionales–.

Legearen 48. artikulutik 50.era bitartekoetan zehazten da, enplegu-zerbitzuak emateari dagokionez, zer eremutan duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeaketa esklusiboa, eta zer eremutan esku har dezaketen foru-aldundiek eta udalerriek, beren ardurapean.

Los artículos 48 a 50 delimitan el ámbito de acción exclusivo de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo en la prestación de servicios de empleo, y aquel en el que cabe la intervención de las diputaciones forales y de los municipios bajo su propia responsabilidad.

IV. kapitulua enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriei buruzkoa da, eta lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak indartzen ditu zehazki. Konpetentziak eta prestakuntza baloratzeko formula malguak artikulatzen ditu, zeinak, batez ere, kolektibo horien artean sustatzen baitira, nahiz eta beren lan-bizitza osoan zehar herritar guztiengana hedatzeko dauden pentsatuta, horrela bakarrik lortuko baita merkatuaren eskaria biztanleria aktiboaren kualifikazioarekin bateratzea.

El capítulo IV, dedicado a los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, refuerza específicamente a los colectivos de atención prioritaria. Articula fórmulas flexibles de valoración de competencias y de formación, que se promueven preferentemente entre estos colectivos, si bien se conciben para su extensión al conjunto de la población a lo largo de su vida laboral, pues solo así se conseguirá aunar la demanda del mercado con la cualificación de la población activa.

Lan-merkatu arruntean babesa eta laguntza emateko enplegu-programak aurreikusten dira, eta programa horien onuradunen artean sartzen dira, desgaitasunen bat duten pertsonez gain, laneratzeko zailtasun bereziak dituztenak, konpromiso irmoa hartu nahi baita zailtasun handienak dituzten pertsonekin. Era berean, lan-aktibaziorako programa integralak aurreikusten dira, lehentasunezko arreta behar duten kolektiboen lan duina lortzeko aukera eta enplegagarritasuna hobetzeko.

Se contemplan programas de empleo con apoyo y acompañamiento en el mercado ordinario de trabajo, que suman como destinatarias, además de las personas con discapacidad, aquellas con especiales dificultades de inserción laboral, en un decidido compromiso con las personas que presentan mayores dificultades. Igualmente, se prevén programas integrales de activación laboral, dirigidos a mejorar la empleabilidad y el acceso a un trabajo digno de los colectivos de atención prioritaria.

V. kapitulua Euskal Enplegu Sareko entitate laguntzaileei buruzkoa da.

El capítulo V se dedica a las entidades colaboradoras de la Red Vasca de Empleo.

Nabarmentzekoa da, berria baita, akordio irekien erregulazioa, kategoria horrek kontratazio publikoak berezko dituen arauetatik kanpoko parametroetan oinarrituta definitzen baitu erregulazio hori. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ez du kontratu publikotzat jotzen operadore batzuk beste batzuen ordez hautatzen ez dituena (Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren Bosgarren Salaren 2016ko ekainaren 2ko epaia, 38. eta 40. paragrafoak).

Destaca, por su novedad, la regulación de los acuerdos abiertos, categoría que define el precepto desde parámetros ajenos a los que son propios de las normas de contratación pública. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea excluye de la consideración de contrato público aquel en el que no hay selección de unos operadores frente a otros (STJUE, Sala Quinta, de 2 de junio de 2016, párrafos 38 y 40).

57. artikuluan xedatutakoaren arabera, operadore ekonomiko guztiek zerbitzuak aldez aurretik ezarritako baldintzetan emateko konpromisoa hartzen badute soilik baliatu ahal izango da akordio irekiaren formula, eta Administrazioak ez du haien arteko hautaketarik egingo, guztiak baitira baliozkoak, eta, hortaz, guztiei ematen baitzaie akordioari atxikitzeko baimena.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, solo cabrá acogerse a la fórmula del acuerdo abierto cuando todos los operadores económicos se comprometan a prestar los servicios en las condiciones preestablecidas, sin que la Administración lleve a cabo una selección entre aquellos, porque todos resultan igualmente válidos y, por ende, a todos se permite la adhesión al acuerdo.

Kontua ez da sektore publikoko kontratuen legeriatik ihes egitea, baizik eta, hain zuzen ere, hura zorrotz aplikatzea berez dagokion kontzeptuarekin bat datozen kasuetan, eta Administrazioari aukera ematea, kasu honetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoari, potentzial eta malgutasun handiko formula horri heltzeko, prestazioa behar bezala ezaugarrituta dagoenean eta ez denean sumatzen –baizik eta guztiz kontrakoa– beharrizana egongo denik eskaintza bati beste baten aldean lehentasuna emateko, operadore ekonomiko bati beste lehiakide guztien aldean lehentasuna emateko, guztiak izango baitira baliozkoak.

No se trata de una huida de la legislación de contratos del sector público, sino, justamente, de su aplicación estricta a los supuestos que se ajustan al concepto que le es propio, y de permitir a la Administración, a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo en este caso, acogerse a esta fórmula de enorme potencial y flexibilidad cuando la prestación se halle perfectamente caracterizada y no se vislumbre –más bien lo contrario– la necesidad de dar preferencia a una oferta frente a otra, a un operador económico de entre todos los concurrentes, porque todos se consideran válidos.

Horrela, lege honek 9/2017 Legearen berrogeita bederatzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari heltzen dio (9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora). Izan ere, xedapen gehigarri horren arabera, autonomia-erkidegoek legeak eman ahal izango dituzte, kontratuez bestekoak diren tresnak artikulatuz, arlo sozialeko premiak betetzera bideratutako zerbitzu publikoak emateko, kasu honetan gertatzen den bezala.

De este modo, se acoge la ley a lo establecido en la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuya virtud las comunidades autónomas podrán legislar articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social, como es el caso.

Azkenik, itunpeko kudeaketako akordioak jasotzen dira. Kontratu publikoak dira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren kontratazio publikoari buruzko 2014ko otsailaren 26ko 2014/24/EB Zuzentarauan bildutakoak –zuzentarau horrek 2004/18/EE Zuzentaraua indargabetzen du, EBJAren 2022ko uztailaren 14ko Epaian (C-436/20) adierazitakoaren arabera–. Berezitasun gisa, enplegu-zerbitzu jakin batzuen eta enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programen hartzaile bakartzat hartzen dira gizarte-ekimeneko entitate pribatuak, baldin eta beren helburu sozialean enpleguaren esparruko jarduerak badaude aurreikusita.

Finalmente, se contemplan los acuerdos de gestión concertada, contratos públicos comprendidos en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, según declara la STJUE de 14 de julio de 2022 (C-436/20), bien que con la singularidad de contemplar como únicas destinatarias en la prestación de determinados servicios y de los programas para la mejora de la empleabilidad y ocupabilidad a entidades privadas de iniciativa social cuyo objeto social prevea actividades en el ámbito del empleo.

VI. kapitulua dago III. tituluaren amaieran, eta Euskal Enplegu Sarearen ikuskapena eta zerbitzuak emateko kalitatearen kontrola arautzen dira bertan.

El capítulo VI, con el que culmina el título III, regula la inspección de la Red Vasca de Empleo y el control de la calidad en la prestación de los servicios.

Ikuskapenaren erregulazioak kontrol-parametro klasikoei jarraitzen die. Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari esleitzen zaio, ezinbesteko lotura duela enplegu-zerbitzuak, haien prestazio-edukia, Euskal Enplegu Sarearen mapa eta antzekoak definitzeko eskumenarekin. Horrenbestez, bereizi egiten dira enplegu-zerbitzuen prestazioa eta haien kontrola, gutxieneko inpartzialtasun-bermea emateko ahal hori baliatzean.

La regulación de la inspección sigue los parámetros clásicos de control. Su ejercicio se atribuye al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo, correlato necesario de la competencia para definir los servicios de empleo, su contenido prestacional, el mapa de la Red Vasca de Empleo, etcétera. Se separan, así, la prestación de los servicios de empleo y el control de estos, garantía mínima de imparcialidad en el ejercicio de aquella potestad.

64. artikuluarekin amaitzen da kapitulua, eta zerbitzuak ematean ordezkapena egiteko aukera arautzen da bertan. Kasu honetan soilik egin ahal izango da ordezkapena: ikuskapenean antzematen bada ez-betetze larri eta errepikatua egin dela Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren kudeaketan, lege honetan ezarritako betekizunetan eta betebeharretan, kalitate-estandarretan edo zerbitzuen prestazio-eduki teknikoan.

Termina el capítulo con el artículo 64, que regula la sustitución en la prestación de servicios, delimitada a aquellos supuestos en que la inspección detecte un incumplimiento grave y reiterado de la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, de los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley, de los estándares de calidad o del contenido prestacional técnico de los servicios.

Neurri zorrotza da, herritarrak eta enpresak babestera eta zerbitzuen kalitatea bermatzera bideratua. Izan ere, entitate emailearen interes hutsa gainditzen du, eta Euskal Autonomia Erkidegoari eta enplegu-zerbitzu publikoen funtzionaltasuna babesteari berari dagokie.

Se trata de una medida incisiva, dirigida a proteger a la ciudadanía y a las empresas y a garantizar la calidad en la prestación de los servicios, cuestión que trasciende el mero interés de la entidad prestadora, pues concierne a la Comunidad Autónoma de Euskadi y a la preservación de la propia funcionalidad de los servicios públicos de empleo.

Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak erabakiko du ordezkapena egitea komeni den, eta, egitekotan, aldi baterako egingo da, zerbitzuaren kalitatea behar bezala bermatzen den arte. Berme garrantzitsuak emango dira –egiaztatu egin beharko da ez-betetze larri eta errepikatua gertatu dela; errekerimendua egingo zaio zerbitzua emateko ardura duen administrazio edo entitateari, behar bezala betetzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzan; ezinbestekoa izango da ez-betetzea gertatzen jarraitzea; eta Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren aldeko txostena jaso beharko da aurretiaz–. Horrela, bat etorriko da tokiko autonomia gordetzeko beharrarekin –foru-aldundiena barne–, eta guztiz beteko da konstituzio-jurisprudentzia (guztien adibide gisa, Konstituzio Auzitegiaren 11/1999, 159/2001 eta 154/2015 epaiak).

La decisión sobre la procedencia de la sustitución, que será en todo caso temporal hasta que la calidad del servicio se halle suficientemente garantizada, se sitúa en el departamento competente del Gobierno Vasco en materia de empleo, y se rodea de importantes garantías –constatación del incumplimiento grave y reiterado; requerimiento a la administración o entidad responsable de la prestación del servicio para que adopte las medidas precisas en orden al cumplimiento; persistencia en el incumplimiento e informe previo favorable del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo–, en consonancia con la necesidad de preservar la autonomía local –también de las diputaciones forales– y con pleno respeto a la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 11/1999, STC 159/2001 y STC 154/2015).

– IV. tituluaren xedea da enplegu-politika publikoen eskumenak, gobernantza, plangintza, partaidetza eta finantzaketa zehaztea, eta gai horiek aztertzen dituzte, hurrenez hurren, I., II., III., IV. eta V. kapituluek.

– El título IV tiene por objeto la determinación de competencias, gobernanza, planificación, participación y financiación de las políticas públicas de empleo, a las que se dedican, respectivamente, los capítulos I, II, III, IV y V.

Dagoeneko aipatu da enplegu-politikak sektoreartekoak direla berez. Halaber, lege honen ondoriozko eskumen-banaketaren ildo nagusiak ere aipatu dira.

Ya se ha dado cuenta de la naturaleza intrínsecamente intersectorial de las políticas de empleo. También se han apuntado las líneas maestras de la distribución competencial que deriva de esta ley.

65. artikuluak eskumen-sorta garrantzitsua aitortzen dio Eusko Jaurlaritzari enpleguaren arloan, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.25 eta 12.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera definitua, eta hortik ondorioztatzen da berezko lidergoa dagokiola, Jaurlaritzari baitagokio araugintza-ahala baliatzea, enplegu-politika publikoen plangintza estrategikoa egitea eta, era berean, zerbitzu-zorroaren definizioa, haren prestazio-edukia eta ikuskapena egitea, ardatz horien gainean egituratzen dela Euskal Autonomia Erkidegoaren enplegu-politiken garapena.

El artículo 65 reconoce al Gobierno Vasco un importante haz de competencias en materia de empleo, definido a la luz de lo dispuesto en los artículos 10.25 y 12.2 del EAPV, del que deriva su posición de liderazgo natural, pues a él le corresponden el ejercicio de la potestad normativa, la planificación estratégica de las políticas públicas de empleo, a la par que la definición de la cartera de servicios, su contenido prestacional y la inspección, ejes sobre los que se vertebra el desarrollo de las políticas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Foru-aldundien eta toki-entitateen eskumenek oinarria dute garapen ekonomiko eta sozialean eta garapenok enpleguan duten eraginean, baita gizarte-zerbitzuen eta enpleguaren arteko elkarreraginean ere. Horrela, eskumena aitortzen zaie beren lurraldean eta beren esparruan plangintza egiteko eta eremu horiekin lotutako sustapen-ekintzak garatzeko, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroko zerbitzuak emateko aukerei buruz azaldutakoaz gain.

Las competencias de las diputaciones forales y de las entidades locales encuentran sustrato en el desarrollo económico y social y en su incidencia en el empleo, a la par que en la interacción de los servicios sociales y el empleo. Se les reconocen, así, la competencia para la planificación en su territorio respectivo y en su marco, el desarrollo de acciones de fomento vinculadas con aquellos ámbitos, además de lo expuesto respecto a las posibilidades de prestar servicios de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

Legeak toki-autonomiaren konstituzio-kanonak betetzen ditu, hau da: toki-komunitateak, bere organoen bitartez, eskubidea dauka berari dagozkion gai guztien gobernuan eta administrazioan parte hartzeko.

La ley respeta los cánones constitucionales de la autonomía local, entendida como el derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen.

Lege honen oinarri diren azterketek agerian utzi dute eragileen arteko koordinazioa eta osagarritasuna dela, enpresarekiko lotura hobetzearekin batera, gobernantzaren erronka handiena, baita bikoiztasun-guneak, gainjarritako finantza-fluxuak eta antzekoak saihesteko premia ere. Era berean, ikusi da erakundeen artean koordinatzeko eta enpresei eta herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuak sinplifikatu eta argitzeko deia ere badela lege honen funtsezko helburuetako bat.

Los análisis sobre los que se sustenta esta ley han puesto de manifiesto que la coordinación y complementariedad de los agentes constituye, junto con la mejora de la conexión con la empresa, el gran reto de la gobernanza, como lo es la necesidad de evitar espacios de duplicidad, de flujos financieros superpuestos, etcétera. El llamamiento a la coordinación interinstitucional, así como a la simplificación y clarificación de la oferta de servicios a empresas y a la ciudadanía, se ha evidenciado como uno de los fines esenciales que informan esta ley.

Funtzionaltasun horretarako balio du Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak (69. artikulutik 73. artikulura bitartean dago araututa).

A tal funcionalidad sirve el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, regulado en los artículos 69 a 73.

Kontseilua nola osatu erabakitzeko, bi faktore hartu dira kontuan: batetik, eskumena, eta, bestetik, enplegu-politika publikoen alderdi anitzeko izaera. Horregatik daude ordezkatuta hiru erakunde-mailak, eta horregatik dauka sektorearteko ordezkaritza zabala –enpleguaz eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaz gain, hezkuntza, lehiakortasuna eta inklusioa–. Erakunde-maila bakoitzaren eskumenak islatzen ditu osaerak, eta erabakien araubideak bermatzen du kontseiluaren funtzionamendua efikaza izango dela.

Su composición sigue la doble lógica de la competencia y del carácter multidimensional de las políticas públicas de empleo; de ahí que estén representados los tres niveles institucionales y cuente con una nutrida representación intersectorial –además de empleo y de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, educación, competitividad e inclusión–. La composición refleja las competencias de cada nivel institucional, y el régimen de acuerdos garantiza un funcionamiento eficaz del consejo.

Begien bistakoa da oso garrantzitsuak direla Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren eginkizunak, bai eta Kontseiluaren erabakiak ere. Beraz, ondo ulertzen da zein garrantzitsua den erakundearteko parte-hartzea, enplegu-politikak Euskal Autonomia Erkidegoarenak izango baitira.

La importancia de las funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo es evidente, como lo es la trascendencia de sus decisiones, lo que permite comprender la exigencia de la participación interinstitucional, porque las políticas de empleo lo serán de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gainerakoan, 72. artikuluan aipatzen da loteslea izango dela Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren txostena, helburu duena aztertzea lurraldeko eta tokiko plangintza-tresnak, eta ea tresnok bat datozen Enpleguaren Euskal Estrategian ezarritako xedapen eta helburuekin. Txosten hori loteslea izanik ere, guztiz errespetatzen da toki-autonomia, Konstituzio Auzitegiaren doktrinak ulertzen duen bezala, «bi eskumen konkurrenteren arteko egokitzapena eta integrazioa» lortu nahi baititu, enpleguaren alorrean dauden tokiaz gaindiko interesen babesa bateratuz, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion bezala, hertsiki tokikoak diren eta tokiko enplegu- eta garapen-planean islatuta dauden interesak kudeatuz (horri buruzkoak dira, enpleguaz besteko eremuei dagokienez, Konstituzio Auzitegiaren 103/1989 epaiaren 7. OJ, 40/1998 epaiaren 38. OJ eta 92/2015 epaiaren 7.b OJ).

Por lo demás, el carácter vinculante del informe del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, que se predica en el artículo 72, sobre el examen de los instrumentos territoriales y locales de planificación y su acomodo a los dictados y objetivos de la Estrategia Vasca de Empleo resulta plenamente respetuoso con la autonomía local, tal y como viene siendo entendida por la doctrina del Tribunal Constitucional, pues persigue lograr la «acomodación o integración entre dos competencias concurrentes», cohonestando la tutela de los intereses supralocales en materia de empleo, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi, con la gestión de intereses estrictamente locales y que se plasman en el plan de empleo y desarrollo local (en tal sentido, refiriéndose a ámbitos distintos al empleo, STC 103/1989, FJ 7; STC 40/1998, FJ 38; y STC 92/2015, FJ 7.b).

Legeak lidergoa eta koherentzia instituzionala ematen dizkio enplegu-politika publikoen gobernantzari, eta honek gizarte-eragileekin partekatzen du protagonismoa, Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren bitartez.

La ley dota la gobernanza de las políticas públicas de empleo de liderazgo y coherencia institucionales, que comparte protagonismo con los agentes sociales a través de la Mesa de Diálogo Social.

III. kapituluak enplegu-politika publikoen plangintza integratu eta koordinaturako eredu bat diseinatzen du. Eredu hori, esparru estrategiko partekatu batetik abiatuta, modu egokituan hedatzen da jardun operatiboko tresnetan, autonomia-erkidegoaren, lurralde historikoaren edo udalerriaren edo udalerrien mailan, 76.etik 82.era bitarteko artikuluek agerian uzten duten bezala.

El capítulo III diseña un modelo de planificación integrada y coordinada de las políticas públicas de empleo, que, partiendo de un marco estratégico compartido, se despliega de forma adaptada en instrumentos de actuación operativa a nivel de comunidad autónoma, territorio histórico o municipio o municipios, tal y como ponen de manifiesto los artículos 76 a 82.

Enpleguaren Euskal Estrategiak, epe ertainerako plangintza-tresna den aldetik, enplegu-politika publikoak bideratuko ditu, eta lehentasunak eta helburu estrategikoak finkatuko ditu, bereziki garrantzitsuak direla lehentasunezko arreta behar duten kolektiboei dagokienez eta laneko segurtasunari eta osasunari dagokionez; izan ere, lan duinari lotutako elementu bereizezina da hori, eta horretara bideratuta egon behar dute enplegu-politika publikoek. Era berean, koordinazio-tresna ere izango da, lurraldeko enplegu-planek eta tokiko enplegu- eta garapen-planek bertan ezarritako ildoen araberakoak izan beharko baitute.

La Estrategia Vasca de Empleo, instrumento de planificación a medio plazo, orientará las políticas públicas de empleo, y fijará prioridades y objetivos estratégicos, singularmente relevantes en relación con los colectivos de atención prioritaria y en relación con la seguridad y salud en el trabajo, elemento inescindible del trabajo digno, a cuya efectividad han de dirigirse las políticas públicas de empleo. Se constituye, a su vez, en instrumento de coordinación, en tanto en cuanto los planes territoriales de empleo y los planes de empleo y desarrollo local habrán de ajustarse a sus directrices.

81. artikuluak tokiko enplegu- eta garapen-planak egitea ezartzen die 10.000 biztanletik gorako udalerriei, pentsatzekoa baita horrelako herriek, biztanleria aktiboaren bolumen handi batez gain, garapen sozioekonomiko garrantzitsua dutela.

El artículo 81 impone la elaboración de planes de empleo y desarrollo local a los municipios de más de 10.000 habitantes, que permiten presumir, además de un significativo volumen de población activa, un desarrollo socioeconómico relevante.

IV. kapitulua 83. eta 84. artikuluek osatzen dute. Bertan, instituzionalizatu egiten da enplegu-politika aktiboetako eragile guztiek politika horien diseinu eta garapenean parte hartzea, Enpleguaren Euskal Foroaren bitartez.

Los artículos 83 y 84, que integran el capítulo IV, institucionalizan la participación de todos los agentes de las políticas activas de empleo en el diseño y desarrollo de dichas políticas a través del Foro Vasco de Empleo.

V. kapitulua finantzaketari buruzkoa da. Bertan, xedatzen da erakunde bakoitzak finantzatu behar duela bere eskumeneko enplegu-politiken garapena eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren kudeaketa, nork bere aurrekontuen kargura.

El capítulo V, dedicado a la financiación, prevé que cada institución financie el desarrollo de las políticas de empleo de su competencia y la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, con cargo a sus respectivos presupuestos.

Aurreikuspen hori zuzenean dago lotuta hirugarren xedapen iragankorrean araututa dagoen tokiko enplegurako eta garapenerako lankidetza-funtsa sortzearekin. Horren bitartez, tokiko enplegu- eta garapen-planak egitea bermatu nahi da, finantza-nahikotasunaren printzipioaren argitan.

Vinculada directamente a esta previsión se halla la creación del fondo de cooperación para el empleo y desarrollo local por la disposición transitoria tercera, que se dirige a garantizar la elaboración de planes de empleo y desarrollo local a la luz del principio de suficiencia financiera.

Sortzen duen xedapenak adierazten duenez, indarraldi mugatua du, eta lotuta dago urriaren 7ko 4/2021 Legearen indarraldiarekin edo aldaketarekin (4/2021 Legea, urriaren 7koa, baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa). Izan ere, Ekonomia Itunetik eratortzen den finantzaketa-ereduak bermatzen du toki-entitateen baliabideen maila, haien titulartasuneko eskumen eta zerbitzuen arabera, eta, oro har, baldintzatu gabeko finantzaketarekin.

Su vigencia, como denota la disposición que lo crea, es limitada en el tiempo, y se vincula a la vigencia o modificación de la Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026, pues es el modelo de financiación que deriva del Concierto Económico el llamado a garantizar el nivel de recursos de las entidades locales de conformidad con las competencias y servicios de su titularidad, con una financiación, por regla general, incondicionada.

86. artikuluak finantza-lankidetzarako mekanismo egonkor bat arautzen du, gehienez ere hamar urtekoa, lankidetza Eusko Jaurlaritzaren eta udalerrien edo udalerriaz gaindiko entitateen artekoa dela, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa kudeatzeko, zerbitzuak ematean kalitatea, efikazia eta efizientzia bermatze aldera. Mekanismo horrek, lurralde-orekaz gain, aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren printzipioak ere babestuko ditu.

El artículo 86 regula un mecanismo de colaboración financiera estable, con una duración máxima de ocho años, entre el Gobierno Vasco y los municipios o entidades de ámbito supramunicipal para la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, dirigido a garantizar la calidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, que salvaguarda, además del equilibrio territorial, los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

– V. titulua Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren eta enplegu-politika publikoen ikerketa, berrikuntza eta ebaluazioari buruzkoa da.

– El título V versa sobre la investigación, innovación y evaluación de las políticas públicas de empleo y de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

87. artikuluak erabakitasunez bultzatzen ditu ikerketako, diseinuko eta berrikuntza aplikatuko programak, bai eta programa horiek modu esperimentalean praktikan jartzea ere orientazioaren, prospekzioaren, lan-bitartekaritzaren eta ekintzailetzaren esparruetan eta enplegurako garrantzitsuak diren beste ekintza-arlo batzuetan, kontuan hartuta berrikuntzak garrantzi handia duela politika publikoen eta enplegu-zerbitzuen dinamizazioan. Lan-merkatuaren bilakaera azkarra, egungo eraldaketak eta etorkizunean espero daitezkeenak, eta merkatuak eskatzen dituen profilen eta konpetentzien etengabeko aldaketa kontuan hartuta, ezinbestekoa da gizartearentzat erabilgarriak izango diren enplegu-politikak eta -zerbitzuak diseinatzeko jardunbide egokiak ikertu, esperimentatu eta hedatzea.

El artículo 87 impulsa decididamente programas de investigación, diseño e innovación aplicada y su puesta en práctica experimental en el ámbito de la orientación, prospección, intermediación laboral, emprendimiento y otras áreas de acción relevantes para el empleo, consciente de la importancia de la innovación en la dinamización de las políticas públicas y de los servicios de empleo. La rápida evolución del mercado de trabajo, las transformaciones actuales y las que cabe esperar en el futuro, así como la variación permanente de los perfiles y competencias demandados por el mercado, exigen investigar, experimentar y extender las buenas prácticas para diseñar políticas y servicios de empleo útiles a la sociedad.

88. artikuluan esaten da jardunbide egokiak zabalduko direla enplegu-politika publikoetako eragileen artean, bereziki garrantzitsua izango dela enpleguak unean-unean dituen arazoak arintzera edo irtenbideak eskaintzera bideratzen direnean.

El artículo 88 prevé la difusión de las buenas prácticas entre los agentes de las políticas de empleo, singularmente relevante cuando se trata de ofrecer soluciones o de paliar los problemas que sufra el empleo en cada momento.

V. tituluaren amaieran, 89. artikuluan, agerian geratzen da ebaluazioa guztiz garrantzitsua dela politika publikoen ekintza hobetzeko tresna gisa, erabakiak hartzea errazteko eta balizko zuzenketak proposatzeko. Hori dela eta, enplegu-politika publikoen emaitzak eta kalitatea eta kudeaketa-egituren eragina aldizka ebaluatuko direla ezartzen da bertan. Organo independente bati ematen zaio eginkizun horren eskumena, Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio, Ikerketa eta Berrikuntza Organoari, hain zuzen ere.

La importancia de la evaluación como instrumento de mejora de la acción de las políticas públicas en orden a favorecer la toma de decisiones y proponer eventuales correcciones queda patente en el artículo 89, que pone fin al título V, y que prevé la realización periódica de una evaluación de resultados, de calidad y de impacto de las estructuras de gestión de las políticas públicas de empleo. Se encomienda a un órgano independiente, el Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo e inclusión.

– Amaitzeko, VI. tituluak Lanbide Hobetzen trantsizio- eta hobekuntza-planaren ildoei jarraitzen die (2030erako Enpleguaren Euskal Estrategiaren 3. proiektu traktorea), bai eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa modernizatzeko eta osorik eraberritzeko aurreko legegintzaldian haren konfigurazio juridikoaren inguruan egin ziren lanei ere. Horien guztien helburua Euskal Enplegu Zerbitzuaren pertsonifikazio juridikoa eraldatzea da.

– Para finalizar, el título VI sigue las directrices del plan de transición y mejora Lanbide Hobetzen (proyecto tractor 3 de la Estrategia Vasca de Empleo 2030), así como los trabajos para la modernización y reforma integral de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo que se llevaron a cabo la pasada legislatura en torno a su configuración jurídica. Todos ellos abogan por una transformación de la personificación jurídica del Servicio Vasco de Empleo.

Legeak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren pertsonifikazio juridikoa berregituratzen du, Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 53.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa konfiguratzen du. Horrek malgutasun, dinamismo eta espezializazio profesional handiagoa emango dio enplegu-zerbitzuen prestazioari.

La ley reestructura la personificación jurídica de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, que pasa a configurarse como entidad pública de derecho privado, que dotará de mayor flexibilidad, dinamismo y especialización profesional a la prestación de servicios de empleo.

Nolanahi ere, haren eskumeneko ahal publikoak baliatzea administrazio-zuzenbidearen mende geratuko da, bai eta haren organoen funtzionamendua, borondatearen eraketa eta ondarearen, ondare-erantzukizunaren, dirulaguntzen eta kontratazioaren araubidea ere. Gainerakoan, erabat aplikatzekoa izango da 2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

En cualquier caso, el ejercicio de potestades públicas de su competencia quedará sometido al derecho administrativo, como también el funcionamiento de sus órganos, la formación de su voluntad y el régimen de patrimonio, de responsabilidad patrimonial, subvencional y de contratación. Por lo demás, resulta de plena aplicación el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eraldaketak zuzenbide publikoari lotzea bermatzen du, ordenamendu juridikoak hala eskatzen duenean, bai eta funtzionario publikoek esku hartzea ere, ahal publikoetan jardutean edo Administrazioaren interes orokorrak babestean zuzenean edo zeharka parte hartzea dakarten eginkizunetan. Horretarako, 99. artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren funtzio publikoa erregulatzen duen araudiaren mende egongo direla aipatutako inguruabarrak dituzten lanpostuak.

La transformación garantiza la sujeción al derecho público allí donde el ordenamiento jurídico lo exija, así como la intervención de funcionarias y funcionarios públicos en el ejercicio de aquellas funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de la Administración, a cuyo efecto el artículo 99 impone la sujeción a la normativa reguladora de la función pública de la Administración General de la Comunidad Autónoma de aquellos puestos de trabajo en los que concurran las circunstancias apuntadas.

Baina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren konfigurazio juridikoak kontuan izan behar du, era berean, enplegu-zerbitzuaren eginkizun prototipikoek ez dutela erreserbarik eskatzen funtzionarioek haiek egikaritzeko, eta ez dutela zuzenbide publikoari lotutako prerrogatiba-sorta osoa behar haien eraginkortasunerako. Aitzitik, oso bestela, ahalmen handiagoa eskatzen dute merkatuaren premietara egokitzeko, Europar Batasunaren helburuak eta estandarrak betetzeko, eta enplegu-zerbitzuaren prestazio-jarduera sustatzeko eta garatzeko, erantzun arin eta malguak eskainita.

Pero la configuración jurídica de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo debe tener en cuenta, igualmente, que las funciones prototípicas del servicio de empleo no exigen la reserva para su ejercicio al personal funcionario ni precisan para su efectividad de todo el elenco de prerrogativas vinculadas al derecho público, sino que, muy al contrario, demandan mayor capacidad de adaptación a las necesidades del mercado, de cumplimiento de los objetivos y estándares de la Unión Europea y de fomento y desarrollo de la actividad prestacional del servicio de empleo, ofreciendo respuestas ágiles y flexibles.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazio ekonomikoak kudeatzera deituta dago, eta, aldi berean, enplegu-politika aktiboak sustatu eta bultzatu behar ditu, kudeaketa efikaz, efiziente eta pertsonalizatuaren bidez. Eta, hain zuzen, ezaugarri horiek behartzen dute zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtzeak eskatzen dituen bi alderdi estrategikoak nabarmentzera: a) langileen espezializazioa, ziurtatuta zerbitzu publikoak zerbitzu pertsonalizatuen premietara eta konplexutasunera egokitutako lanpostu-zerrenda bat izango duela; b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren kudeaketa bizkortzea, jarduera ekonomikoaren ikuskapenaz baliatuz (horrek ez du eraginik izango kudeaketa horretan, eta ez du motelduko ere, kontrol ekonomiko-finantzarioak ahalbidetzen duenez). Aurrekontua eta legezkotasuna betetzean galdagarritasun-maila handiagoak bermatzea da asmoa, eta, aldi berean, administrazio-izapideak azkarrago egitea.

Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo está llamado a gestionar las prestaciones económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y, a la par, ha de promover e impulsar las políticas activas de empleo mediante una gestión eficaz, eficiente y personalizada. Y son estas características las que obligan a incidir en dos aspectos estratégicos a los que sirve la transformación en entidad pública de derecho privado: a) la especialización de su plantilla, asegurando que el servicio público cuente con una relación de puestos de trabajo adecuada a las necesidades y a la complejidad de los servicios personalizados; b) la agilización de su gestión, sirviéndose de una fiscalización de la actividad económica que no interfiera en aquella ni la ralentice, tal y como posibilita el control económico-financiero. Se trata de garantizar las mayores cotas de exigibilidad en el cumplimiento del presupuesto y de la legalidad, y de imprimir, a la vez, una mayor celeridad en la tramitación administrativa.

Azken batean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren pertsonifikazio juridikoa eraldatzeak ahalbidetu egingo du entitatearen xedea eta helburuak hobeto betetzea, eta efikazia-, espezializazio- eta kudeaketa-modu arinen parametroetatik abiatuta jardutea eta esku hartzea, kalterik egin gabe administrazio-zuzenbidea aplikatzeari jarduerak, prestazioak edo zerbitzuak hala eskatzen duenean.

En definitiva, la transformación de la personificación jurídica de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo permitirá el mejor cumplimiento del objeto y fines de la entidad, posibilitando la actuación e intervención desde parámetros de eficacia, especialización y formas ágiles de gestión, sin detrimento de la aplicación del derecho administrativo cuando la actividad, la prestación o el servicio lo requieran.

Lehenengo xedapen Gehigarriak finantza-nahikotasuna xedatzen du lege honetan ezarritako betebeharrak betetzeko; eta, bereziki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren funtzionamendu egokia bermatzeko.

La disposición adicional primera mandata la suficiencia financiera para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley; y, en particular, para garantizar el adecuado funcionamiento de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Bigarren xedapen gehigarriak mandatua ematen du erreferentziazko profesionala izendatzeko legea indarrean jarri eta bi hilabeteko epean, eta hirugarren xedapen gehigarriak, berriz, mandatua ematen du data beretik hasita hamabost hilabeteko epean onartzeko Euskal Enplegu Sarearen mapa, logotipoa, eta arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak, ezinbestekoak baitira haren aurreikuspenen eraginkortasuna bermatzeko.

La disposición adicional segunda mandata la designación de profesional de referencia en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley, y la disposición adicional tercera, la aprobación, en el plazo de quince meses desde la misma fecha, del mapa de la Red Vasca de Empleo, de su logotipo y de los instrumentos comunes de atención, información y prospección, imprescindibles para garantizar la efectividad de sus previsiones.

Laugarren xedapen Gehigarriak indarrean dagoen Enpleguaren Euskal Estrategia egokitzeko epeak ezartzen ditu, bai eta Euskadiko hiru urteko enplegu-plana eta tokiko enplegu- eta garapen-planak onartzeko epeak ere.

La disposición adicional cuarta establece los plazos para la adaptación de la vigente Estrategia Vasca de Empleo, así como para la aprobación del plan trienal de empleo de Euskadi y de los planes de empleo y desarrollo local.

Bosgarren eta seigarren xedapen gehigarriak, hurrenez hurren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa administrazio-erakunde autonomoa zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtzeari eta haren aurrekontuei buruzkoak dira.

Las disposiciones adicionales quinta y sexta se refieren, respectivamente, a la transformación del organismo autónomo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo en ente público de derecho privado y a sus presupuestos.

Zazpigarren xedapen gehigarriak mandatua ematen du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko plan bat onartzeko, lege indarrean jarri eta urtebeteko epean.

La disposición adicional séptima mandata la aprobación del plan de normalización del uso del euskera en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

Lehenengo xedapen Iragankorrak 12. eta 13. artikuluen aplikazio mailakatua definitzen du, enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonalerako eta enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua egiteko eskubideak modu ordenatuan gauzatzen direla bermatzeko.

La disposición transitoria primera define la aplicación gradual de los artículos 12 y 13, al objeto de garantizar una materialización ordenada de los derechos al diagnóstico personal sobre empleabilidad y a la elaboración de un plan integrado y personalizado de empleo.

Bigarren eta hirugarren xedapen iragankorrek, batetik, Lan Administrazioaren Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogoaren araubide iragankorra arautzen dute, profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako zatian, eta, bestetik, tokiko enplegurako eta garapenerako lankidetza-funtsaren sorrera arautzen dute.

Las disposiciones transitorias segunda y tercera regulan el régimen transitorio del Catálogo Vasco de Especialidades Formativas de la Administración laboral en la parte vinculada a los certificados de profesionalidad, y la creación del fondo de cooperación para el empleo y desarrollo local.

Xedapen indargabetzaileak berariaz indargabetzen du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legea.

La disposición derogatoria deroga expresamente la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Azken xedapenetako lehenengoak Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legea aldatzen du, enplegu-politiken ebaluazioa egin ahal izateko, eta funtzio hori, inklusio-arloan dagozkion eginkizunez gain, Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio, Ikerketa eta Berrikuntza Organoari esleitzeko.

La disposición final primera modifica la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, para dar cabida a la evaluación de las políticas de empleo y a la atribución de tal función, además de las que le corresponden en materia de inclusión, al Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo e inclusión.

Azken xedapenetako bigarrenak Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzen du, organo kooperatiboetako bazkideen presentzia orekatua inplementatzeko, bai eta kooperatibetan berdintasun-planak ezartzeko ere.

La disposición final segunda modifica la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, con el fin de implementar la presencia equilibrada de las personas socias en los órganos cooperativos, así como los planes de igualdad en las cooperativas.

Azken xedapenetako hirugarrenak erregelamendu bidezko garapenari egiten dio erreferentzia. Azken xedapenetako laugarrena, aldiz, deslegeztatzeari buruzkoa da, egoera jakin baterako bereziki sortu ziren edo merkatuaren bilakaeraren edo biztanleria aktiboaren eta enpresen premien araberakoak diren alor batzuk deslegeztatzeko. Azkenik, azken xedapenetako bosgarrenak arautzen du noiz jarriko den indarrean legea.

Las disposiciones finales tercera y cuarta se refieren al desarrollo reglamentario y a la deslegalización de determinadas materias de carácter eminentemente coyuntural o que se hallan condicionadas por la evolución del mercado o por las necesidades de la población activa y de las empresas. Por último, la disposición final quinta regula la entrada en vigor de la ley.

I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Lege honen xedea da honako hauek definitzea: pertsonek euren enplegagarritasuna hobetzeko dituzten eskubideak eta betebeharrak, botere publikoek enplegu-politiken arloan jarduteko dituzten printzipioak, Euskal Enplegu Sarearen sorrera, bere zerbitzu-zorroaren antolaketa eta kudeaketa, eta enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriak. Helburua da kalitatezko enplegu osoa bultzatzea.

La presente ley tiene por objeto la definición de los derechos y obligaciones de las personas para la mejora de su empleabilidad, de los principios de actuación de los poderes públicos en materia de políticas de empleo, la creación de la Red Vasca de Empleo, la ordenación y gestión de su cartera de servicios y de los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, en orden a impulsar el pleno empleo de calidad.

Orobat, xedetzat ditu enpleguaren arloko eskumenak, gobernantza-eredua eta enplegu-politika publikoen plangintza, parte-hartzea eta finantzazioa zehaztea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa arautzea.

Asimismo, tiene por objeto la determinación de las competencias en materia de empleo, del modelo de gobernanza y de la planificación, participación y financiación de las políticas públicas de empleo, y la regulación de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Lege honen eta berau garatzen duten arauen ondorioetarako, honela ulertu behar dira hauek:

A efectos de la presente ley y de las normas que la desarrollen, se entenderá por:

a) Lan duina: lan-jarduera bat bidezko diru-sarrera baten truke eta irisgarritasun unibertsaleko baldintzetan egiteko aukera ematen duena, familia-kontziliazioarekin bateratzeko moduan; lantokiko segurtasuna, gizarte-babesa, pertsona gisa garatzeko eta parte hartzeko aukera eta aukera-berdintasuna ematen dituena; eta gizarte-integrazioa bultzatzen duena.

a) Trabajo digno: aquel que brinda la oportunidad de realizar una actividad laboral en condiciones de accesibilidad universal a cambio de un ingreso justo y compatible con la conciliación familiar; que ofrece seguridad en el lugar de trabajo, protección social, perspectivas de desarrollo personal y de participación e igualdad de oportunidades; y que favorece la integración social.

b) Jarduera-akordioa: akordio dokumentatua, zeinaren bidez eskubideak eta betebeharrak ezartzen baitira Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren eskatzailearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren artean, zuzenean edo entitate laguntzaileen bitartez, eskatzailearen enplegagarritasuna handitzeko.

b) Acuerdo de actividad: acuerdo documentado mediante el que se establecen derechos y obligaciones entre la persona demandante de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo y Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, directamente o a través de entidades colaboradoras, para incrementar la empleabilidad de aquella.

c) Lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak: lan duina lortzeko edo hari eusteko eta beren enplegagarritasuna garatzeko zailtasun bereziak dituztenak.

c) Colectivos de atención prioritaria: aquellos que presentan especiales dificultades para acceder a un trabajo digno o mantenerlo y para desarrollar su empleabilidad.

Bazter utzi gabe 6. artikuluan ezarritakoa, definizio horretan sartuko dira Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean edo hura ordezten duen arauan identifikatzen diren lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, se integrarán en esta definición aquellos colectivos de atención prioritaria que se identifiquen en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya.

d) Toki-garapena: tokiko ekonomia eta gizartea eraldatzeko prozesua, ingurune hurbileneko baliabide endogenoak erabiliz eta aberastasuna eta lan duina sortuz.

d) Desarrollo local: proceso de transformación de la economía y de la sociedad local a partir de la utilización de los recursos endógenos del entorno más inmediato, propiciando la creación de riqueza y de trabajo digno.

e) Luzaroko langabezia: azken 540 egunetatik 360 egunez enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta dagoen langabe batek duen egoera.

e) Desempleo de larga duración: situación en que se halla una persona desempleada inscrita como demandante de empleo durante 360 días en los últimos 540.

f) Enplegagarritasuna: sortzen zaizkien hezkuntza- eta prestakuntza-aukerak baliatzeko pertsonen gaitasuna sendotzen duten konpetentzia eta kualifikazio transferigarrien multzoa, lan duina aurkitu eta hari eusteko, profesionalki aurrera egiteko eta teknologiaren eta lan-merkatuaren baldintzen bilakaerara egokitzeko.

f) Empleabilidad: conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo digno, progresar profesionalmente y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo.

Enplegagarritasunak egokitzapen dinamikoa sortu behar du norberaren konpetentzien eta lan-merkatuak eskatutakoen artean.

La empleabilidad debe producir un ajuste dinámico entre las competencias propias y las demandadas por el mercado de trabajo.

g) Gizarte- eta lan-bazterketa: lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak izanik laneratze-enpresek kontrata ditzaketen langabeen egoera.

g) Exclusión sociolaboral: situación en que se hallan aquellas personas desempleadas, con especiales dificultades para su inclusión en el mercado de trabajo, que pueden ser contratadas por las empresas de inserción.

Gizarte-zerbitzuei buruzko legeriaren arabera gizarte-bazterketako egoeran daudenak ere sartzen dira.

Se incluyen, asimismo, las personas que se hallen en situación de exclusión social conforme a la legislación de servicios sociales.

h) Enplegua sustatzea: lan duina sortzea sustatu, babestu eta bultzatzeko eta lehendik dagoenari eusteko botere publikoek hartzen dituzten neurrien multzoa. Hor sartzen dira, beste ekintza batzuen artean, kontrataziorako pizgarriak eta hobariak, haiek lortzeko enpresei ezarri behar zaizkien baldintzak, langileak kontratatzeko oztopoak kentzea helburu dutenak, espiritu ekintzailea sustatzen dutenak, ekonomia soziala sustatzen dutenak, edo lanaren eta kontratazioaren zerga-karga desplazatzen edo murrizten duten zerga-neurriak hartzen dituztenak.

h) Fomento del empleo: conjunto de medidas de los poderes públicos dirigidas a incentivar, apoyar y proteger la generación de trabajo digno y a mantener el existente. Incluye, entre otras acciones, los incentivos y bonificaciones a la contratación, así como el establecimiento de los requisitos que las empresas deben asumir para acceder a los mismos; así como aquellas que tengan por objeto la eliminación de obstáculos para contratar trabajadores y trabajadoras, que promuevan el espíritu emprendedor, el estímulo a la economía social, o la adopción de medidas fiscales que desplacen o reduzcan la carga impositiva del trabajo y de la contratación.

i) Lanerako prestakuntza: langile okupatuen eta langabeen bizialdi osoko prestakuntza, laneko prestakuntzari eta gaikuntzari lotua, haien gaitasun profesionalak, enplegu- eta prestakuntza-ibilbideak eta lanbide-garapena hobetzea ahalbidetuko duena, bai eta enpresen produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzen lagunduko duena ere.

i) Formación para el trabajo: aquella dirigida a lo largo de la vida de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, vinculada a la formación y capacitación laboral, que permita mejorar sus competencias profesionales, itinerarios de empleo y formación y su desarrollo profesional, así como la que contribuya a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

j) Gizarteratzea eta laneratzea: bizitza duina garatzeko, gizartean parte hartzeko eta lan duina lortzeko aukera ematen duena.

j) Inserción sociolaboral: aquella que permite el desarrollo de una vida digna, la participación de la persona en la sociedad y el acceso a un trabajo digno.

k) Ekintza positiboko neurriak: berariaz bideratutakoak kolektibo jakin batzuek enplegua lortzeko, hari eusteko eta enplegagarritasuna garatzeko dituzten zailtasunak prebenitzera, saihestera edo konpentsatzera.

k) Medidas de acción positiva: aquellas dirigidas específicamente a prevenir, evitar o compensar las dificultades para acceder al empleo, mantenerlo y desarrollar la empleabilidad que presentan colectivos determinados.

l) Okupagarritasuna: pertsona batek lan-merkatuan sartzeko, lana aldatzeko edo lan hobea lortzeko duen probabilitatea.

l) Ocupabilidad: probabilidad que tiene una persona de acceder al mercado de trabajo o de cambiar o mejorar de trabajo.

m) Gizarte- eta lan-bazterketako arriskua: g) apartatuan ezarritako baldintzak bete gabe zirkunstantzia hauetakoren bat gertatzen zaien pertsonek duten egoera:

m) Riesgo de exclusión sociolaboral: situación en que se encuentran las personas cuando, sin cumplir los requisitos previstos en el apartado g), concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.– Premia ekonomikoko egoeran egotea, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legean edo hura ordezten duen arauan xedatutakoaren arabera.

1.– Hallarse en una situación de necesidad económica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, o en la norma que la sustituya.

2.– Lan-merkatuan sartzeko, integratzeko edo bertan irauteko zailtasun bereziak dituzte, derrigorrezko eskolaldia ez amaitzeagatik, desgaitasunagatik, mendekotasunagatik, osasun mentalagatik, adinagatik edo beste edozein arrazoirengatik.

2.– Presenten especiales dificultades de acceso, integración o permanencia en el mercado de trabajo por no haber finalizado el periodo de escolaridad obligatoria, por razón de la discapacidad, dependencia, salud mental, edad, o por cualquier otra circunstancia.

3.– Laneratze-enpresetan edo enplegu-zentro berezietan aritzea lanean, eta lan-merkatu arruntean sartzeko zailtasun bereziak izatea.

3.– Encontrarse ocupadas en empresas de inserción o en centros especiales de empleo y tener especiales dificultades para su inclusión en el mercado de trabajo ordinario.

4.– Lan prekarioa izatea.

4.– Encontrarse en una situación de precariedad laboral.

5.– Lege hau garatzeko arauetan eta enpleguari buruzko Estatuko araudian ezartzen direnak.

5.– Las que se establezcan en desarrollo de esta ley y en la normativa estatal de empleo.

n) Azpienplegua: langile baten trebetasunak, kualifikazioak edo esperientzia gutxiegi erabiltzen dituena edo langileari nahi adina ordu lan egitea eragozten diona.

n) Subempleo: aquel que infrautiliza las habilidades, cualificaciones o experiencia de un trabajador o trabajadora o que le impide trabajar las horas que desearía.

o) Enplegu berdea: lan duinaren baldintzak betetzeaz gain ingurumena zaintzen edo lehengoratzen laguntzen duena, bai sektore tradizionaletan, bai sortzen ari diren sektore berrietan.

o) Empleo verde: aquel que, cumpliendo los requisitos del trabajo digno, contribuye a preservar y restaurar el medioambiente, ya sea en sectores tradicionales, o en nuevos sectores emergentes.

p) Irisgarritasun unibertsala: inguru, prozesu, ondasun, produktu eta zerbitzuek, bai eta objektu, tresna, erreminta eta gailuek ere, bete behar duten baldintza, baldin eta ulergarriak, erabilgarriak eta egingarriak izango badira pertsona guztientzat segurtasun- eta erosotasun-baldintzetan eta ahalik eta modurik autonomo eta naturalenean, irakurketa errazaren, komunikazio-sistema alternatibo eta handigarrien, piktogramen eta horretarako dauden beste giza baliabide eta bitarteko teknologikoen bidez.

p) Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, por medio de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin.

3. artikulua.– Enplegu-politika publikoak eta lan duina.

Artículo 3.– Políticas públicas de empleo y trabajo digno.

1.– Lege honen ondorioetarako, enplegu-politika publikotzat hartzen da lan duina izateko eskubidea gauzatzeko, kalitatezko enplegua eta autoenplegua sortu eta sustatzeko, pertsonen laneratzea bultzatzeko eta haien okupagarritasuna, lanbide-kualifikazioa eta enplegagarritasuna hobetzeko Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek hartutako jarraibide, erabaki, plan, programa eta ekintzen multzoa, biztanleria aktiboaren konpetentziak enpresen premietara egokituko dituena eta lan-merkatuaren funtzionamendu hoberena sustatuko duena.

1.– A los efectos de esta ley, se entiende por políticas públicas de empleo el conjunto de directrices, decisiones, planes, programas y acciones adoptado por los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en orden a hacer efectivos el derecho a un trabajo digno, a procurar e impulsar la creación y promoción de empleo de calidad y de autoempleo, la inserción laboral de las personas y a mejorar su ocupabilidad, cualificación profesional y empleabilidad, promoviendo la adecuación de las competencias de la población activa a las necesidades de las empresas, así como el funcionamiento óptimo del mercado de trabajo.

Haien barnean daude orientazioko, bitartekaritzako, enpleguko, lanerako prestakuntzako eta autoenplegu eta ekintzailetzarako aholkularitza-programak.

Incluyen, en todo caso, programas de orientación, intermediación, empleo, formación para el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek bermatuko dute enplegu-politika publikoak koordinatuta daudela produkzio-sarearen jarduera, berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko politikekin, lanbide-heziketako politikekin, inklusio-politikekin eta langabeziatik babesteko politikekin.

2.– Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizarán la coordinación de las políticas públicas de empleo con las orientadas a mejorar la actividad, la innovación y la competitividad del tejido productivo, con las políticas de formación profesional, con las políticas de inclusión, así como con las de protección frente al desempleo.

3.– Politika publikoak formulatzeko arau eta planak, programak eta bestelako tresnak prestatu eta aplikatzean, lan duinerako eskubidea eraginkor egiteko helburura bideratu beharko dute beren jarduketa Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek.

3.– En la elaboración y aplicación de normas y planes, programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberán dirigir su actuación al objetivo de hacer efectivo el derecho a un trabajo digno.

4. artikulua.– Enplegu-politika publikoen tokikotasuna.

Artículo 4.– Dimensión local de las políticas públicas de empleo.

Enplegu-politika publikoak diseinatu eta kudeatzeko orduan, kontuan hartuko da tokikotasuna, politika horiek lurraldearen premietara egokitu daitezen, helburu izanik garapen ekonomikoa, lan duinaren sorrera eta gizarte-kohesioa bultzatzea eta lurralde- eta gizarte-desorekak gainditzea.

El diseño y gestión de las políticas públicas de empleo tendrán en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, con el fin de favorecer su desarrollo económico, la generación de trabajo digno y la cohesión social y de superar los desequilibrios territoriales y sociales.

5. artikulua.– Enplegu-politika publikoen printzipio gidariak.

Artículo 5.– Principios rectores de las políticas públicas de empleo.

1.– Enplegu-politika publikoek printzipio hauek bete beharko dituzte:

1.– Las políticas públicas de empleo estarán informadas por los principios siguientes:

a) Aukera-berdintasuna eta diskriminaziorik eza pertsonek lan duin bat eskuratu eta horri eusteko eta enplegu-zerbitzu eta -programetan sartzeko, hala modu presentzialean nola bitarteko elektronikoen bidez, hargatik eragotzi gabe laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonei eta kolektiboei zuzendutako ekintza positiboko neurriak hartzea.

a) Igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso de las personas a un trabajo digno y en su mantenimiento, así como a los servicios y programas de empleo tanto de modo presencial como por medios electrónicos, sin perjuicio de las medidas de acción positiva dirigidas a personas y colectivos con especiales dificultades para su inserción laboral.

Printzipio hori aplikatuz, enplegu-politika horien helburua izango da sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea enpleguaren arloan, berdintasuna sustatzea lanaren balorazioan, eta eraginkor egitea arau hauetan lanari eta enpleguari dagokienez ezarritakoa: 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena; 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena; eta Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioa.

En aplicación de este principio, las políticas públicas de empleo se dirigirán a eliminar los roles y estereotipos en función del sexo en el ámbito del empleo, a promover la igualdad en la valoración del trabajo, a hacer efectivo lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

b) Irisgarritasun unibertsala, lanpostuak, lan-inguruneak eta produkzio-bitarteko teknologikoak ahalik eta ondoen egokitu daitezen sustatuz.

b) Accesibilidad universal, promoviendo la mejor adaptación posible de los puestos de trabajo, de los entornos de trabajo y de los medios tecnológicos de producción.

c) Lan duina lortzeko laguntza aktiboa, lan duina sustatu, babestu eta mantentzera bideratutako kontrataziorako pizgarri selektiboak barne, kontrataziorako pizgarriak eskainiz, ekintzailetza babestuz, lan-trantsizioetarako laguntza eskainiz, gaitasunen ebaluazioa eta balidazioa eta informazioa, aholkularitza, orientazioa eta tutoretza pertsonalizatua bermatuko dituen zerbitzu-katalogo baten bidez, eta langabezia- eta azpienplegu-egoeren eta beste lan-prekaritate mota batzuen tratamendu prebentiboa bermatuz.

c) Apoyo activo para el trabajo digno, incluyendo incentivos selectivos a la contratación dirigida a incentivar, apoyar y mantener el trabajo digno, ofreciendo incentivos a la contratación, apoyando el emprendimiento, ofreciendo apoyo a las transiciones laborales mediante un catálogo de servicios que asegure la evaluación y validación de capacidades y la información, el asesoramiento, orientación y tutorización personalizadas, garantizando el tratamiento preventivo de las situaciones de desempleo y de subempleo y otras formas de precariedad laboral.

Lan duina lortzeko laguntza aktiboak herritarrei bizitza aktibo osoan laguntzea bermatuko du; horretarako, birziklatzea, ezagutzak etengabe eguneratzea eta trantsizio profesionaletako birkualifikazioa eta prestakuntza sustatuko dira, zaharkituta gera ez daitezen biztanleria aktiboaren konpetentziak.

El apoyo activo para el trabajo digno garantizará el acompañamiento a la población a lo largo de su vida activa, promoviendo el reciclaje, la actualización continua de conocimientos, la recualificación y la formación durante las transiciones profesionales con el fin de evitar la obsolescencia competencial de la población activa.

d) Inklusioa, enplegu-politika publikoek, ahal den guztietan, lan egiteko adinean dauden biztanleen lan-inklusioa susta dezaten, pertsonak gizartean integratzeko funtsezko faktorea denez, eta, beharrezkoa denean, pertsonen gizarte-inklusioa susta dezaten, Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistemara eta Gizarte Zerbitzuen Sistemara bideratuz, autonomia pertsonala eta bizitza duina lortze aldera.

d) Inclusión, de modo que las políticas públicas de empleo promuevan, siempre que sea posible, la inclusión laboral de la población en edad de trabajar como uno de los factores esenciales para la integración de las personas en la sociedad y, cuando sea necesario, la inclusión social de la persona, derivándola al Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y al Sistema de Servicios Sociales en orden al logro de su autonomía personal y de una vida digna.

e) Hurbiltasuna: enplegu-politika publikoek hurbiltasuna bermatuko dute, kalitatezko tresna baita pertsonen eta enpresen premiez jabetzeko eta zerbitzuak emateko.

e) Proximidad: las políticas públicas de empleo garantizarán la proximidad como instrumento de calidad en la detección de necesidades de las personas y empresas y en la prestación de los servicios.

f) Efikazia eta efizientzia enpleguaren arloko programak eta proiektuak formulatzean eta gauzatzean, azkar eta abileziaz erantzun diezaieten digitalizazioaren, trantsizio energetikoaren, trantsizio demografikoaren eta eraldaketa ekonomiko, sozial eta kulturalen ondorioz gertatutako aldaketei, gaur egungoei zein etorkizunekoei.

f) Eficacia y eficiencia en la formulación y ejecución de programas y proyectos en materia de empleo, que respondan con prontitud y acierto a los cambios resultantes de la digitalización, de la transición energética, de la transición demográfica y de las transformaciones económicas, sociales y culturales, presentes y futuras.

g) Lehentasunezko arreta behar duten kolektiboen enplegu-tasak eta lan-aktibazioa areagotzera bideratutako proiektuak eta programak sustatzea, baita talentua berreskuratzea eta erakartzea bultzatuko dutenak ere.

g) Incentivación de proyectos y programas dirigidos a aumentar las tasas de empleo y la activación laboral de colectivos de atención prioritaria, así como de aquellos proyectos y programas que potencien la recuperación y atracción de talento.

h) Lankidetza eta koordinazioa: enplegu-politika publikoen programazioa, plangintza eta gauzatzea helburu komunak lortzera bideratuko dira, eta administrazio eskudunek koordinatu eta elkarri lagundu beharko diote, behar den informazioa eta lankidetza emanez.

h) Cooperación y coordinación: la programación, planificación y ejecución de las políticas públicas de empleo se dirigirán al logro de objetivos comunes, para lo que las administraciones competentes deberán coordinarse y prestarse apoyo mutuo, facilitándose la información y colaboración necesarias.

i) Ikerketa eta berrikuntza enplegu-politika publikoen definizioan eta plangintzan, eta zerbitzuen diseinuan eta kudeaketan.

i) Investigación e innovación en la definición y planificación de las políticas públicas de empleo y en el diseño y gestión de los servicios.

j) Elkarrizketa soziala: enplegu-programak eta -zerbitzuak planifikatzeko eta diseinatzeko bidean, gizarte-eragileek parte hartzea, haiekin negoziatzea eta, hala badagokio, haiekin adostea bermatuko da.

j) Diálogo social: la planificación y diseño de programas y servicios de empleo garantizará la participación, negociación y, en su caso, el acuerdo con los agentes sociales.

k) Pertsona eta entitate erabiltzaileek enplegu-politika publikoen plangintzan, zerbitzuen programazioan eta haien ebaluazioan parte hartzea, bereziki Euskadiko hirugarren sektore sozialeko entitateen bitartez. Hain zuzen, enplegu-politika publikoen fase guztietan parte hartzeko eskubidea bermatuko zaie, ordezkatuta daudeneko organoen bitartez eta kasuan kasu ezartzen diren ordezkaritza-arauekin bat etorriz.

k) Participación de las personas y entidades usuarias en la planificación de las políticas públicas de empleo, en la programación de servicios y en su evaluación, singularmente a través de las entidades del tercer sector social de Euskadi, a las que se garantizará el derecho a participar en todas las fases de las políticas públicas de empleo, por medio de los órganos en los que se hallen representadas y de acuerdo con las reglas de representatividad que, en cada caso, se establezcan.

l) Gardentasuna eta publikotasun aktiboa. Enplegu-politika publikoei buruzko informazio publikoa eskuragarria izango da, eta lege honen edo beste batzuen arabera eskubide eta interes legitimoak babesteko soilik mugatu ahal izango da. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek beren esku duten informazioa modu egiazkoan, eguneratuan, objektiboan, ulergarrian eta doan zabalduko dute, kalterik egin gabe beste eskubide batzuk babesteak dakartzan mugei.

l) Transparencia y publicidad activa. La información pública referida a las políticas públicas de empleo será accesible, y solo podrá ser limitada para proteger derechos e intereses legítimos de acuerdo con esta u otras leyes. Asimismo, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi difundirán la información que obra en su poder de forma veraz, actualizada, objetiva, comprensible y gratuita, sin perjuicio de los límites que deriven de la protección de otros derechos.

2.– Artikulu honetan xedatutakoak ez die kalterik egingo Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean edo hura ordezten duen arauan ezarritako enplegu-politika publikoen printzipio gidariei.

2.– Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los principios rectores de la política de empleo establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya.

6. artikulua.– Lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak.

Artículo 6.– Colectivos de atención prioritaria.

1.– Enplegu-politika publikoen helburu nagusia izango da lehentasunezko arreta behar duten kolektiboetako pertsonen eta gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen oztopoak desagerraraztea, lan duina lortzeko eta hari eusteko erraztasunak ematearren, eta arreta berezia jarriko dute gizarte- eta lan-bazterketako arrisku handiagoa eragin dezaketen faktoreak aldi berean gerta daitezkeen egoeretan.

1.– Las políticas públicas de empleo se dirigirán preferentemente a remover los obstáculos de las personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria y de aquellas con especiales dificultades de inserción sociolaboral, en orden a facilitar el acceso y mantenimiento del trabajo digno, prestando especial atención a la concurrencia de factores que pudiera ser determinante de un mayor riesgo de exclusión sociolaboral.

2.– Enplegu-politika publikoen ildo estrategikoak, plangintza eta gauzatzea zehaztean, kolektibo horien enplegua sustatzera zuzendutako neurri eta programa espezifikoak jaso beharko dira, behar bezala koordinatuta, eta barne hartu beharko dituzte ekintza positiboko neurriak.

2.– En la definición de las directrices estratégicas y de la planificación y ejecución de las políticas públicas de empleo, deberán contemplarse medidas y programas específicos, debidamente coordinados, dirigidos a fomentar el empleo de estos colectivos, que incluirán medidas de acción positiva.

Desgaitasuna duten pertsonen kasuan, enplegu-politikek lan-merkatu ireki, inklusibo eta irisgarrirako sarbidea sustatuko dute lehentasunez, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioaren 27. artikuluan adierazitako baldintzetan.

En el caso de las personas con discapacidad, las políticas de empleo promoverán preferentemente el acceso al mercado laboral abierto, inclusivo y accesible, en los términos señalados en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Era berean, lan-ingurune babestuetatik enplegu arruntera igarotzea sustatuko da, hargatik eragotzi gabe beharrezko diren laguntza eta babesa bermatzea.

Asimismo, se promoverá el tránsito desde entornos laborales protegidos al empleo ordinario, sin perjuicio de garantizar la asistencia y el apoyo que resulten precisos.

3.– Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean edo hura ordezten duen arauan azaltzen diren lehentasunezko arreta behar duten kolektiboez gain, bereziki kontuan hartuko da pertsona hauen egoera: emakumeak (enpleguari dagokionez), kualifikazio baxuko pertsonak, gizarte- eta lan-bazterketako egoeran edo arriskuan daudenak, % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna aitortua duten pertsonak eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituztenak, baita hogeita hamar urtetik beherako langabeak, berrogeita hamabost urtetik gorakoak eta luzaroko langabeak ere.

3.– Además de los colectivos de atención prioritaria previstos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya, será objeto de especial consideración la situación de las mujeres en relación con el empleo, de las personas con baja cualificación, de aquellas en situación o en riesgo de exclusión sociolaboral, de las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento y de las que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, así como de las personas desempleadas menores de treinta años, de las mayores de cincuenta y cinco años y de las desempleadas de larga duración.

4.– Dena dela, Enpleguaren Euskal Estrategiak, unean-unean, lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak identifikatuko ditu, eta arreta berezia jarriko du gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun handiagoa eragiten duten hainbat faktore elkartzen diren egoeretan.

4.– En todo caso, la Estrategia Vasca de Empleo identificará los colectivos de atención prioritaria en cada momento y prestará especial atención a aquellas situaciones en las que concurran varios factores determinantes de una mayor dificultad de inserción sociolaboral.

5.– Bidezko denetan, bigarren atalean aipatutako ekintzak eta programak Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legean edo hura ordezten duen arauan ezarritako inklusio-plan integratu eta pertsonalaren esparruan koordinatuko dira, eta, hala badagokio, gizarte-zerbitzuekiko koordinazioa bermatuko da.

5.– Siempre que resulte procedente, las acciones y programas a que se refiere el apartado segundo se coordinarán en el marco del plan integrado y personal de inclusión previsto en la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, o en la norma que la sustituya, y, en su caso, se garantizará la coordinación con los servicios sociales.

6.– Lehentasunezko arreta behar duten kolektiboei zuzendutako programak ebaluatu egingo dira, eta, ebaluazio horretan, aldez aurretik ezarritako helburu kuantitatibo eta kualitatiboak betetzen diren aztertuko da.

6.– Los programas dirigidos a los colectivos de atención prioritaria serán objeto de evaluación, que habrá de referirse al cumplimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos previamente establecidos.

7. artikulua.– Genero-ikuspegia enplegu politika publikoetan, eta gazteentzako eta berrogeita hamabost urtetik gorakoentzako arreta.

Artículo 7.– Perspectiva de género en las políticas públicas de empleo y atención a las personas jóvenes y a las mayores de cincuenta y cinco años.

1.– Enplegu-politika publikoek bermatuko dute genero-ikuspegia txertatzen dela eta neurriak hartzen direla emakumeek enplegurako duten sarbidea eta baldintzak benetan hobetu daitezen. Xedea da eragingarri egitea Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 39. artikulutik 47.era bitartean xedatutakoa.

1.– Las políticas públicas de empleo garantizarán la inclusión de la perspectiva de género y la adopción de medidas para la efectiva mejora del acceso de las mujeres al empleo y de sus condiciones. Se dirigirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 39 a 47 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Horretarako, helburu kuantitatiboak ezarriko dira emakumeen ordezkaritza txikiegia den arloetan enplegu-arrakala murrizteko; promozio- eta sustapen-neurriak garatuko dira, enplegua bultzatzeko neurriak barne, lan-araudiarekin bat etorriz; eta bestelako ekintzak egingo dira enplegu-zerbitzuak eskatzen dituzten emakumeen enplegagarritasuna hobetzeko emakumeen ordezkaritza txikiegia den arloetan.

A tal efecto, se establecerán objetivos cuantitativos de disminución de la brecha de empleo en ámbitos en los que las mujeres están subrepresentadas, y se desarrollarán medidas de promoción y fomento, incluidas las medidas de incentivo al empleo, de acuerdo con la normativa laboral, así como acciones para la mejora de la empleabilidad dirigidas a mujeres demandantes de servicios de empleo en ámbitos con mayor infrarrepresentación femenina.

2.– Enplegu-zerbitzuak eskatzen dituzten gazteei dagokienez, neurri hauek hartuko dira:

2.– En relación con las personas jóvenes demandantes de servicios de empleo, se adoptarán las medidas siguientes:

a) Bermatuko da badaudela laneratzea errazteko eta bultzatzeko, talentua erakarri eta atxikitzeko, gazteen ekintzailetza bultzatzeko eta autoenplegua sustatzeko programa espezifikoak.

a) Se garantizará la existencia de programas específicos destinados a facilitar e impulsar su inserción laboral, la atracción y retención del talento, el emprendimiento juvenil y el autoempleo.

b) Gazteriaren martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 20.a) artikuluan edo hura ordezten duen arauan aipatzen diren ekintzak bultzatuko dira, eta unibertsitate-titulua edo erdi- edo goi-mailako titulua, espezialista-titulua, master profesionala edo lanbide-heziketako sistemaren ziurtagiria duten gazteen praktika profesionala.

b) Se impulsarán las acciones a que se refiere el artículo 20.a) de la Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud, o la norma que la sustituya, así como la práctica profesional de las personas jóvenes que dispongan de un título universitario o de un título de grado medio o superior, de un título de especialista, de un máster profesional o de un certificado del sistema de formación profesional.

c) Lehentasunezko arreta emango zaie ikasketa-mailari dagokion lanbide-praktika lortzeko prestakuntza-kontratua eskuratzeko behar diren titulazioak ez dituzten gazteei, bai eta hamasei eta hamazazpi urteko gazteei ere, baldin eta hezkuntza-gabeziaren bat badute edo derrigorrezko ikasketak edo derrigorrezkoaren ondorengoak utzi badituzte, hezkuntza-sistemara itzul daitezen eta kualifikazioa hobetu dezaten.

c) Se prestará atención prioritaria a las personas jóvenes que carezcan de las titulaciones requeridas para acceder al contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios, y a aquellas de dieciséis y diecisiete años que tengan alguna carencia educativa o hayan abandonado los estudios obligatorios o postobligatorios, en orden al retorno al sistema educativo y a la mejora de su cualificación.

Lege honen ondorioetarako, gaztetzat hartuko dira hogeita hamar urte bete ez dituztenak.

A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de jóvenes las personas que no hayan alcanzado la edad de treinta años.

3.– Halaber, enplegu-politika publikoek arreta berezia jarriko diete berrogeita hamabost urtetik gorakoei, konpetentziak eguneratzen parte har dezaten bultzatzeko, talentuaren atxikipena sustatzeko, eta enpresa eta entitate enplegatzaileen aldetik langileen eskaria bultzatzeko.

3.– Asimismo, las políticas públicas de empleo prestarán singular atención a las personas mayores de cincuenta y cinco años, en orden a potenciar su participación en la actualización de competencias, a promover la retención del talento, así como a impulsar la demanda de trabajadores y trabajadoras por parte de las empresas y entidades empleadoras.

8. artikulua.– Enplegu-politika aktiboen eragileak.

Artículo 8.– Agentes de las políticas públicas de empleo.

Enplegu-politika aktiboen eragile dira Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak, haien sektore publikoko entitateak, Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuak eta enpresaburu-antolakundeak, enpresak, prestakuntza-entitateak, lanbide-heziketako zentro integratuak, unibertsitateak, enplegatze-agentziak, laneratze-enpresak, enplegu-zentro bereziak eta enplegu-politika publikoak ezartzen eta garatzen parte hartzen duten Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeak.

Son agentes de las políticas públicas de empleo las administraciones vascas, las entidades de su sector público, las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las empresas, las entidades de formación, los centros integrados de formación profesional, las universidades, las agencias de colocación, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las organizaciones del tercer sector social de Euskadi que participen en la implementación y desarrollo de las políticas públicas de empleo.

9. artikulua.– Politika publikoen eragina enpleguan.

Artículo 9.– Impacto de las políticas públicas en el empleo.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek onartzen duten plangintza sektorial eta estrategikoak enpleguan izango duen eraginaren azterketa bat jaso beharko du, kasuan kasuko planak lan duina sortzeko, hari eusteko edo hura sustatzeko eta pertsonak laneratzeko bidean izango duen eragina baloratzeko.

1.– La planificación sectorial y estratégica que aprueben los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá incluir un análisis de impacto en el empleo, que valore la incidencia del plan respectivo en la creación, mantenimiento o promoción del trabajo digno y en la inserción laboral de las personas.

2.– Era berean, azterketa hori egin beharko da gai hauetarako dirulaguntzen plangintza estrategikoa egiten denean: ekoizpen-prozesuen eraldaketarekin zerikusia dutenak, ekoizpen-prozesuan teknologia berriak garatu eta sartzekoak, ekintzailetza sustatzekoak, enpresak sortzekoak edo garapen estrategiko, sektorial edo sektoreartekoa garatzeko prozesuak bultzatzen dituzten beste edozein; halaber, azterketa egin beharko da aipatutako helburuetan eragiten duten zerga-politikako neurrien plangintzan ere.

2.– Asimismo, procederá este análisis en la planificación estratégica de subvenciones vinculadas a la transformación de procesos de producción; de las que se dirijan al desarrollo e introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo, a la promoción del emprendimiento y a la creación de empresas; o de cualesquiera otras que impulsen procesos de desarrollo estratégico, sectorial o intersectorial, así como de aquellas medidas de política fiscal que incidan en los objetivos antedichos.

3.– Gazteriaren martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 18. artikuluan edo hura ordezten duen arauan aipatutakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren araudi edo plangintzak gazteengan duen eraginaren azterketan, gazte-enpleguan duen eragina ere aztertuko da.

3.– El análisis de impacto en la juventud de la normativa o de la planificación del Gobierno Vasco a que se refiere el artículo 18 de la Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud, o la norma que la sustituya, incluirá un examen de su incidencia en el empleo juvenil.

II. TITULUA
TÍTULO II
ENPLEGAGARRITASUNA HOBETZEKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

10. artikulua.– Enplegagarritasuna hobetzeko eskubideak.

Artículo 10.– Derechos para la mejora de la empleabilidad.

1.– Eskubide hauek aitortzen zaizkie Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan enplegu-zerbitzuen eskatzaile gisa inskribatuta dauden eta egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona guztiei:

1.– Se reconocen a todas las personas inscritas en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo como demandantes de servicios de empleo y con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi los siguientes derechos:

a) Laguntza pertsonalizatua, jarraitua eta egokia izateko eskubidea.

a) Derecho a una asistencia personalizada, continuada y adecuada.

b) Enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiteko eskubidea.

b) Derecho al diagnóstico personal sobre la empleabilidad.

c) Erabiltzailearen partaidetzarekin enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua egiteko eskubidea.

c) Derecho a la elaboración de un plan integrado y personalizado de empleo, participado por la persona usuaria.

d) Lanerako prestakuntza jasotzeko eskubidea.

d) Derecho a la formación para el trabajo.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak eskubide horien edukia bermatuko du, Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean edo hura ordezten duen arauan aurreikusitako zerbitzu bermatuez gain.

2.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará el contenido de tales derechos, además de los servicios garantizados previstos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya.

3.– Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko legeriarekin bat etorriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak beharrezko diren egokitzapenak bermatuko ditu artikulu honetan aipatzen diren eskubideak erabat eraginkorrak izan daitezen. Egokitzapen horiek kontuan hartu beharko dituzte kolektibo horren beharrak eta errealitatea, batez ere desgaitasuna izanik lan-merkatura sartzeko zailtasun handienak dituzten pertsonenak.

3.– De conformidad con la legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará las adaptaciones necesarias para la plena efectividad de los derechos, que atiendan a las necesidades y realidad del colectivo, especialmente de las personas con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

11. artikulua.– Laguntza pertsonalizatua, jarraitua eta egokia izateko eskubidea.

Artículo 11.– Derecho a la asistencia personalizada, continuada y adecuada.

1.– Enplegu bat aurkitzeko, enplegagarritasuna hobetzeko edo enplegu-zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonen lan autonomoko ikuspegiak hobetzeko laguntza pertsonalizatu, jarraitu eta egokirako eskubidea eraginkorra izan dadin, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak erreferentziazko profesional bat esleituko du. Profesional horrek bere gain hartuko ditu erabiltzailearen tutoretza; arreta eta aholkularitza jarraitua, integrala eta pertsonalizatua, presentziala eta ez-presentziala, lan-trantsizioetan, hezkuntzaren eta enpleguaren arteko trantsizioetan edo enplegu- eta langabezia-egoeren arteko trantsizioetan; baita hartzaileak egiten dituen jarduketen jarraipen indibidual eta pertsonalizatua ere, enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonalaren eta enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuaren arabera.

1.– Para la efectividad del derecho a la asistencia personalizada, continuada y adecuada, dirigida a encontrar un empleo y a mejorar la empleabilidad o las perspectivas de trabajo autónomo de las personas demandantes de servicios de empleo, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo asignará un profesional o una profesional de referencia que asumirá la tutorización de la persona usuaria; su atención y asesoramiento continuado, integral y personalizado, presencial y no presencial, durante las transiciones laborales, entre la educación y el empleo o entre situaciones de empleo y desempleo; así como el seguimiento individual y personalizado de las actuaciones que la persona destinataria realice en función del diagnóstico personal sobre la empleabilidad y el plan integrado y personalizado de empleo.

2.– Laguntza hori ematean, genero-ikuspegia eta desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasuna eta diskriminaziorik eza txertatuko dira.

2.– En su desarrollo se incorporará la perspectiva de género y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

12. artikulua.– Enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiteko eskubidea.

Artículo 12.– Derecho al diagnóstico personal sobre la empleabilidad.

1.– Enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala 30.2.b) artikuluan eta hura garatzeko ematen den araudian xedatutakora egokituko da. Diagnostikoa egitean, parte-hartze aktiboa izateko aukera emango zaio pertsonari.

1.– El diagnóstico personal sobre la empleabilidad se ajustará a lo dispuesto en el artículo 30.2.b) y a la normativa que se dicte en su desarrollo. En su realización se dará participación activa a la persona.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak bi hilabeteko epean egingo du enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala, erreferentziazko profesionalak edo pertsonak berak, enplegu-zerbitzuen eskatzaile okupatua bada, eskaera egiten duenetik zenbatzen hasita, salbu eta Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legea edo hura ordezten duen araua garatzeko araudiak epe laburragoa ezartzen badu, kasu horretan araudi horrek xedatzen duena hartuko baita kontuan.

2.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo realizará el diagnóstico personal sobre la empleabilidad en el plazo de dos meses desde la petición del profesional o de la profesional de referencia o desde la solicitud de la persona cuando esta sea demandante de servicios de empleo ocupada, salvo que la normativa que desarrolle la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o la norma que la sustituya establezca otro menor, en cuyo caso se estará a lo que esta disponga.

3.– Diagnostikoak bi urteko balioa izango du, eta, epe hori igarotakoan, beste bat egiteko eskatu ahal izango da.

3.– El diagnóstico tendrá una validez de dos años, transcurridos los cuales podrá solicitarse la realización de uno nuevo.

4.– Luzaroko langabeen eta 30 urtetik beherako langabeen kasuan, gehienez hemezortzi hilabeteko epean berrikusiko da enplegagarritasunari eta okupagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala, erregelamenduz zehazten diren baldintzetan.

4.– En caso de personas desempleadas de larga duración y desempleadas menores de 30 años, se procederá a la revisión del diagnóstico personal sobre empleabilidad y ocupabilidad en el plazo máximo de dieciocho meses, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Alabaina, langabezia-egoera hamabi hilabetez jarraian luzatzen bada, denboraldi hori amaitzen denean berrikusiko da diagnostikoa.

No obstante, cuando la situación de desempleo se prolongue durante doce meses ininterrumpidos, se procederá a la revisión del diagnóstico al vencimiento de dicho periodo.

13. artikulua.– Enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua egiteko eskubidea.

Artículo 13.– Derecho a la elaboración de un plan integrado y personalizado de empleo.

1.– Enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua hilabeteko epean egingo da, enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiten denetik hasita edo, enplegu-zerbitzuen eskatzaile okupatuen kasuan, eskaera egiten denetik hasita.

1.– El plan integrado y personalizado de empleo se elaborará en el plazo de un mes desde la realización del diagnóstico personal sobre la empleabilidad o, en caso de personas ocupadas demandantes de servicios de empleo, desde la formulación de la solicitud en tal sentido.

Apartatu honetan xedatutakoa hala izanik ere, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legean edo hura ordezteko arauan ezarritakoa bete beharko da.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, o norma que la sustituya.

2.– Enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuaren edukia 30.2.c) artikuluan ezarritakora eta hura garatzeko emango den araudira egokituko da. Erreferentziazko profesionalak eta hartzaileak erabakiko dute edukia.

2.– El contenido del plan integrado y personalizado de empleo se ajustará a lo establecido en el artículo 30.2.c) y a la normativa que se dicte en su desarrollo, y se acordará por el profesional o la profesional de referencia y por la persona destinataria.

3.– Bi urteko indarraldia izango du, baina gehienez ere hemezortzi hilabeteko epean berrikusiko da luzaroko langabeen kasuan, erregelamendu bidez zehazten diren baldintzetan.

3.– Su vigencia será de dos años, si bien se revisará en el plazo máximo de dieciocho meses en el caso de personas desempleadas de larga duración, en los términos que reglamentariamente se determinen.

4.– Planaren etengabeko jarraipena eta urteko ebaluazioa egingo dira; ebaluazioaren arabera, berrikusi edo aldatu ahal izango da edukia.

4.– El plan será objeto de seguimiento permanente y de una evaluación anual, en función de la cual podrá revisarse y modificarse su contenido.

5.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuan konprometituta dauden zerbitzuak eta jarduerak bermatuko ditu, baita erreferentziazko profesionalaren laguntza eta jarraipena ere.

5.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará los servicios y actividades que estén comprometidos en el plan integrado y personalizado de empleo, así como el acompañamiento y seguimiento por el profesional o por la profesional de referencia.

14. artikulua.– Lanerako prestakuntza jasotzeko eskubidea.

Artículo 14.– Derecho a la formación para el trabajo.

1.– Lanerako prestakuntza jasotzeko eskubideak aukera emango du prestakuntza-ibilbide pertsonalizatuak eta, hala badagokio, arrazoizko doikuntzen bidez egokituak garatzeko, enplegu-zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonen enplegagarritasuna hobetuko duten konpetentziak eskuratzeko xedez.

1.– El derecho a la formación para el trabajo permitirá el desarrollo de itinerarios formativos personalizados y, en su caso, adaptados mediante ajustes razonables, para la adquisición de competencias que mejoren la empleabilidad de las personas demandantes de servicios de empleo.

2.– Pertsonen premiei, interesei eta eskaerei erantzungo die, kontuan hartuta lan-merkatuaren eskakizun eta eskaerak, eta arreta berezia jarriko du enpleguen kalitatean. Eskubidearen eraginkortasuna egon ahal izango da dagoen prestakuntza-eskaintzaren mende, baina, edozelan ere, bermatuko da prestakuntza-eskaintza eskuragarri dagoela.

2.– Atenderá a las necesidades, intereses y demandas de las personas, teniendo en cuenta los requerimientos y demandas del mercado de trabajo, prestando especial atención a la calidad de los empleos. La efectividad del derecho podrá estar condicionada por la oferta formativa disponible, pero, en todo caso, se garantizará su accesibilidad.

3.– Enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuan zehaztuko dira pertsonaren konpetentziak eta lanbide-kualifikazioa hobetzeko, haren etengabeko prestakuntzarako eta lan-merkatuak izaten dituen eraldaketetara eguneratu eta moldatzeko egokiak diren prestakuntza-ekintzak.

3.– Se concretarán en el plan integrado y personalizado de empleo las acciones de formación que resulten adecuadas para la mejora de competencias y de la cualificación profesional de la persona, para su formación continuada y para la actualización y adaptación a las transformaciones que sufra el mercado de trabajo.

4.– Luzaroko langabeek lehentasuna izango dute dagokion enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuan xedatutakora egokituko den prestakuntza jasotzeko, erregelamenduz zehaztuko diren baldintzetan.

4.– Las personas desempleadas de larga duración tendrán preferencia para el acceso a aquella formación que se adapte a lo dispuesto en el plan integrado y personalizado de empleo respectivo, en los términos que reglamentariamente se determinen.

15. artikulua.– Enplegagarritasuna hobetzeko betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones para la mejora de la empleabilidad.

1.– Enplegagarritasuna hobetzeko eskubideen titularrek betebehar hauek izango dituzte:

1.– Las personas titulares de los derechos para la mejora de la empleabilidad deberán cumplir las obligaciones siguientes:

a) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoarekin aktiboki aritzea lankidetzan, dokumentazioa, datuak eta txosten garrantzitsuak zein eskubide horien eraginkortasuna bermatzeko eskatzen zaien eta beharrezkoa den gainerako informazioa emanez.

a) Colaborar activamente con Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, facilitando la documentación, los datos e informes relevantes y aquella información que les sea requerida y sea necesaria para garantizar la efectividad de tales derechos.

b) Etxebizitza-aldaketen, harremanetarako datuen aldaketen eta enplegagarritasuna hobetzeko, laneratzeko aukerak hobetzeko edo enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua betetzeko behar diren bestelako inguruabar pertsonal, familiar edo sozialen berri ematea.

b) Comunicar cambios de domicilio, cambios de datos de contacto y cuantas otras circunstancias personales, familiares o sociales sean necesarias en orden a la mejora de la empleabilidad y de sus posibilidades de inserción laboral, o para el cumplimiento del plan integrado y personalizado de empleo.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoaz gain, enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuaren hartzaileek honako betebehar hauek izango dituzte, arrazoi justifikaturik izan ezean:

2.– Además de lo dispuesto en el apartado anterior, las personas destinatarias del plan integrado y personalizado de empleo deberán cumplir, salvo causa justificada, las siguientes obligaciones:

a) Planean enplegagarritasuna hobetzeko aurreikusitako jarduerak betetzea.

a) Realizar las actividades para la mejora de la empleabilidad previstas en el plan.

b) Prestakuntza-ekintzak gauzatzea, irakastorduak betetzea eta konpetentzien eta trebetasunen ebaluazioen mende jartzea, planean hala zehazten bada.

b) Realizar las acciones de formación, cumplir la carga lectiva y someterse a las evaluaciones de competencia y habilidades, cuando así se especifique en el plan.

c) Langabeen kasuan, enplegu-eskaintza egokiak onartzea.

c) Aceptar ofertas de empleo adecuadas, cuando se trate de personas desempleadas.

Enplegu egokitzat hartuko da Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legearen 3.g) artikuluan edo hura ordezten duen arauan ezarritako eskakizunak betetzen dituena.

Se entenderá por empleo adecuado aquel que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya.

3.– Erregelamendu bidez identifikatuko dira artikulu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea justifikatzen duten inguruabarrak. Inguruabar horiek honako arrazoi hauetan oinarritu beharko dute: gaixotasuna, bizitza pertsonala eta familia-bizitza uztartzeko premiak, enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuaren edukiarekin bat ez etortzea, edo baldintza ekonomikoetan, denborazkoetan edo bestelakoetan betebehar horiek betetzea bereziki zail bihurtzen duten beste batzuk.

3.– Reglamentariamente se identificarán las circunstancias justificativas del incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo, que deberán fundarse en razones de enfermedad, necesidades de conciliación de la vida personal y familiar, falta de correspondencia con el contenido del plan integrado y personalizado de empleo u otras que hagan singularmente gravoso su cumplimiento en términos económicos, temporales o de otra índole.

16. artikulua.– Betebeharrak ez betetzea.

Artículo 16.– Incumplimiento de obligaciones.

1.– Aurreko artikuluan ezarritako betebeharrak ez betetzeak enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egitea eragozten badu, bai eta laguntza pertsonalizatua, jarraitua eta egokia ematea ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa salbuetsita geratuko da eskubide horiek gauzatzera bideratutako jarduketak egitetik, harik eta interesdunak betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duen arte.

1.– Cuando el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior impida la realización del diagnóstico personal sobre empleabilidad, así como la asistencia personalizada, continuada y adecuada, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo quedará eximida de realizar actuaciones dirigidas a hacer efectivos tales derechos en tanto la persona interesada no verifique su cumplimiento.

2.– Enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuan hartutako konpromisoak ez betetzea lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko legerian xedatutakoaren arabera arautuko da, ez-betetzearen erantzulea enplegu-eskatzaile langabea edota langabezia-prestazioen edo -subsidioen eskatzailea edo onuraduna bada.

2.– El incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan integrado y personalizado de empleo se regirá por lo dispuesto en la legislación de infracciones y sanciones en el orden social cuando la persona responsable del incumplimiento sea desempleada demandante de empleo o solicitante o beneficiaria de prestaciones o subsidios por desempleo.

3.– Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legea edo hura ordezten duen araua aplikatuko da, alde batera utzi gabe aurreko apartatuan xedatutakoa, ez-betetzearen erantzulea diru-sarrerak bermatzeko errentaren edo gizarte-larrialdietarako laguntzen titularra edo onuraduna bada.

3.– Se aplicará la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, o la norma que la sustituya, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la persona responsable del incumplimiento sea titular o beneficiaria de la renta de garantía de ingresos o de las ayudas de emergencia social.

17. artikulua.– Eskubideen eraginkortasuna.

Artículo 17.– Efectividad de los derechos.

1.– Aurreko artikuluetan aipatutako eskubideen titularrek eskubideak artikulu horietan xedatutako moduan eta baldintzetan bete daitezen erreklamatu ahal izango dute.

1.– Las personas titulares de los derechos a que se refieren los artículos anteriores podrán reclamar su cumplimiento en los términos y con las condiciones en ellos previstos.

2.– Erregelamendu bidez, erreklamazioak egiteko prozedura sumarioa ezarriko da, eta bi hilabeteko epean ebatzi beharko da. Epe horretan ebazpenik jakinarazten ez bada, erreklamazioa ezetsitzat jo ahal izango da.

2.– Reglamentariamente se definirá un procedimiento sumario para la formulación de reclamaciones, que deberá resolverse en el plazo de dos meses, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución la reclamación podrá entenderse desestimada.

3.– Eskubideen titularrek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan, 10.etik 14.era bitarteko artikuluetan ezarritako betebeharrak betetzen ez baditu.

3.– Las personas titulares de los derechos podrán formular reclamación en tanto Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo no dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 10 a 14.

4.– Beti bermatuko da pertsonek, bitarteko analogiko zein elektronikoen bidez, Administrazioarekin harremanetan jartzeko eta erreklamazioa egiteko duten eskubidea, eta ahalegina egingo da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoarekiko harremanetan irisgarritasun unibertsala lortzeko.

4.– En todo caso, se garantizará el derecho de las personas a relacionarse con la Administración y a formular la reclamación, tanto por medios analógicos como electrónicos, y se procurará la accesibilidad universal en las relaciones con Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

18. artikulua.– Konfidentzialtasuna.

Artículo 18.– Confidencialidad.

1.– Enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala, enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua eta titulu honetan aipatzen diren eskubideak baliatzean tratatzen diren gainerako datu pertsonalak konfidentzialak izango dira, eta haietarako sarbidea duten langileek sekretua gordetzeko eginbeharra bete beharko dute, lege-mailako arauetan ezarritako kasuetan izan ezik.

1.– El diagnóstico personal sobre la empleabilidad y el plan integrado y personalizado de empleo y demás datos personales que se traten con ocasión del ejercicio de los derechos a que se refiere este título serán confidenciales, y el personal que accede a ellos quedará sujeto al deber de secreto, salvo en los casos previstos en norma con rango de ley.

2.– Euskal Enplegu Sareko profesionalek datu horiek eskuratu ahal izango dituzte beren eginkizunak betetzean, beharrezkoa, egokia eta bidezkoa suertatzen den edukiarekin lotuta, eta betiere interesdunari Euskal Enplegu Sarearen zorroko zerbitzuak edo enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarrietako zerbitzuak emateko.

2.– Los profesionales y las profesionales de la Red Vasca de Empleo podrán acceder a dichos datos en el ejercicio de sus funciones en relación con el contenido que resulte necesario, adecuado y pertinente, y, en todo caso, a fin de prestar a la persona interesada los servicios de la cartera de la Red Vasca de Empleo o de los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad.

III. TITULUA
TÍTULO III
EUSKAL ENPLEGU SAREA
RED VASCA DE EMPLEO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

19. artikulua.– Euskal Enplegu Sarea.

Artículo 19.– Red Vasca de Empleo.

1.– Euskal Enplegu Sarea sortzen da izaera juridikorik gabeko kooperazio- eta lankidetza-tresna gisa. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak, foru-aldundiek, udalerriek, toki-erakundeek eta bakoitzaren sektore publikoko entitateek osatzen dute, baldin eta titulu honen II. kapituluan aipatzen den zerbitzu-zorroa, enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriak eta sarearen kideek enpleguaren arloan adosten dituzten ekintza guztiak kudeatzen badituzte eta hurrengo artikuluan xedatutakoa betetzen badute.

1.– Se crea la Red Vasca de Empleo como instrumento de cooperación y colaboración, carente de personalidad jurídica, integrado por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, diputaciones forales, municipios, entes locales y entidades de sus respectivos sectores públicos que gestionen la cartera de servicios a que se refiere el capítulo II de este título, los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y ocupabilidad, así como cualesquiera acciones en materia de empleo que acuerden sus integrantes, y cumplan lo dispuesto en el artículo siguiente.

2.– Euskal Enplegu Sareak berezko logotipoa izango du.

2.– La Red Vasca de Empleo tendrá un logotipo propio.

20. artikulua.– Euskal Enplegu Sarean integratzea eta hura uztea.

Artículo 20.– Integración y cese en la Red Vasca de Empleo.

1.– Erregelamendu bidez zehaztuko da Euskal Enplegu Sarean integratzeko eta hura uzteko prozedura. Prozedura horren helburua izango da entitate eskatzaileak emango dituen zerbitzuak identifikatzea; hura 28. artikuluan aipatzen den Euskal Enplegu Sarearen mapara egokitzea; integrazioaren edo sarea uztearen data zehaztea; zerbitzuak emateko gutxieneko epea finkatzea; arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak eskura jartzea; entitate eskatzaileak hurrengo artikuluan aipatzen diren betebeharrak bere gain hartzea; foru-aldundiek eta udalerriek borondatez ematekoak diren zerbitzuak etenik gabe ematen direla bermatzeko neurriak hartzea; eta sare hori uzteko arrazoiak identifikatzea.

1.– Reglamentariamente se definirá el procedimiento de integración y cese en la Red Vasca de Empleo, que tendrá por objeto la identificación de los servicios que prestará la entidad solicitante; su acomodo al mapa de la Red Vasca de Empleo a que se refiere el artículo 28; la determinación de la fecha en que la integración o el cese se hará efectivo; la fijación del periodo mínimo de prestación de los servicios de que se trate; la puesta a disposición de los instrumentos comunes de atención, información y prospección; la asunción por la entidad solicitante de las obligaciones a que se refiere el artículo siguiente; las medidas para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios que sean de prestación voluntaria por parte de las diputaciones forales y por los municipios, y la identificación de las causas de cese en la citada red.

2.– Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak hartuko du erakunde bat Euskal Enplegu Sarean integratzeko erabakia.

2.– La integración en la Red Vasca de Empleo se acordará por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo.

3.– Euskal Enplegu Sarean integratzeko erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, baina ematen den egunetik aurrera izango du eragina.

3.– El acuerdo de integración en la Red Vasca de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, si bien será eficaz desde la fecha en que se dicta.

21. artikulua.– Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateen betebeharrak.

Artículo 21.– Obligaciones de las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo.

1.– Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek betebehar hauek izango dituzte:

1.– Las entidades de la Red Vasca de Empleo deberán cumplir las obligaciones siguientes:

a) Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren jarraibideak betetzea.

a) Respetar las directrices del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

b) Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa ematean 47. artikuluan aipatzen diren printzipioak aplikatzea.

b) Aplicar los principios a que se refiere el artículo 47 en la prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

c) Titulu honen III. kapituluan arautzen diren arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak erabiltzea, eta haiek erabiltzeko betebeharrari lotutako kostua beren gain hartzea.

c) Utilizar los instrumentos comunes de atención, información y prospección regulados en el capítulo III de este título, y asumir el coste vinculado al deber de utilización.

d) Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren prestazio teknikoko edukia betetzea, bai eta zerbitzu horiek eskuratzeko baldintzak eta kalitate-irizpideak ere, erregelamendu bidez ezarriak.

d) Cumplir el contenido prestacional técnico de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, así como los requisitos de acceso y criterios de calidad para su prestación que reglamentariamente se establezcan.

e) Erabilitako baliabideen efikazia, efizientzia eta inpaktua bermatzeko jarraipen-, auditoretza- eta kontrol-sistemak edukitzea.

e) Dotarse de sistemas de seguimiento, auditoría y control para garantizar la eficacia, la eficiencia y el impacto de los recursos utilizados.

f) Lege honetan eta lege hau garatzeko arauetan xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko behar diren aldizkako kontrol eta ikuskapenak onartzea.

f) Someterse a los controles e inspecciones periódicas necesarias para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo.

g) 37. eta 38. artikuluetan aipatzen diren eskubideak bermatzea, eta kexa- eta iradokizun-sistema bat eskaintzea Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren hornidurari dagokionez, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan.

g) Garantizar los derechos a que se refieren los artículos 37 y 38, así como ofrecer un sistema de quejas y sugerencias en relación con la provisión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Euskal Enplegu Sarearen identifikazio-logotipoa erakustea beren bulegoetan eta zorroko zerbitzuen kudeaketarekin lotutako jarduera guztietan.

h) Exhibir el logotipo identificativo de la Red Vasca de Empleo en sus dependencias y en todas las actividades vinculadas a la gestión de los servicios de la cartera.

2.– Titulu honen II. kapituluan aipatutako zerbitzu-zorroa kudeatzen duten entitate laguntzaileek Euskal Enplegu Sareko entitateen betebehar berberak izango dituzte.

2.– Las entidades colaboradoras que gestionen la cartera de servicios a que se refiere el capítulo II de este título estarán sujetas a las mismas obligaciones que las entidades de la Red Vasca de Empleo.

3.– Euskal Enplegu Sareko entitateen arreta-bulegoek eta egoitza elektronikoek informazioa emango dute partaideen zerrenda eguneratuari, kudeatzen dituzten zerbitzuei eta pertsona, enpresa eta entitate erabiltzaileen eskubide eta betebeharrei buruz.

3.– Las oficinas de atención y las sedes electrónicas de las entidades de la Red Vasca de Empleo informarán de la relación actualizada de sus integrantes, de los servicios que gestionan y de los derechos y deberes de las personas, empresas y entidades usuarias.

22. artikulua.– Leihatila bakarra.

Artículo 22.– Ventanilla única.

1.– Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek lurralde-egoitza bakoitzeko leihatila bakar bat sortzea sustatuko dute, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa emateko.

1.– Las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo promoverán la creación de una ventanilla única por sede territorial para la prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

2.– Halaber, eta helburu berberarekin, Euskal Enplegu Sarearen leihatila digital bakarra sortuko da, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa bitarteko elektronikoen bidez emateko, bitarteko horiek zerbitzuaren izaerarekin eta edukiarekin bateragarriak diren heinean. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeatu eta mantenduko du leihatila bakar hori.

2.– Asimismo, y con idéntico fin, se creará la ventanilla única digital de la Red Vasca de Empleo, cuyo objeto es la prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo por medios electrónicos en tanto sean compatibles con la naturaleza y contenido del servicio. Su gestión y mantenimiento corresponderá a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

3.– Euskal Enplegu Sareko entitate guztiak behartuta egongo dira bitarteko elektronikoen bidez ematea onartzen duten zerbitzuak leihatila digital bakarraren esku jartzera, bai eta zerbitzuei buruzko informazio orokorra ematera ere.

3.– Todas las entidades de la Red Vasca de Empleo vendrán obligadas a poner a disposición de la ventilla única digital aquellos servicios que admitan su prestación por medios electrónicos, así como a facilitar información general de los servicios.

Zerbitzuaren titularra den administrazioak edo entitateak kudeatuko du zerbitzua, eta leihatila digital bakarra izateak ez du berekin ekarriko zerbitzuaren titulartasuna eskualdatzea, ezta zerbitzua emateko erantzukizuna eskualdatzea ere.

La gestión del servicio corresponderá a la administración o entidad titular de dicho servicio, sin que la existencia de la ventanilla única digital implique traslación de la titularidad del servicio ni de la responsabilidad de su prestación.

4.– Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legearen 61.3 artikuluan edo hura ordezten duen arauan ezarritakoa betetzen dela bermatuko da.

4.– Se garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya.

5.– Artikulu honetan xedatutakoa gauzatzeko sinatzen diren lankidetza-akordioetan, finantzaketa zehaztuko da, eta nola banatuko den hura parte hartzen duten alderdien artean.

5.– Los acuerdos de colaboración que se suscriban para hacer efectivo lo dispuesto en este artículo especificarán la financiación y su reparto entre las partes intervinientes.

23. artikulua.– Enplegu-politika publikoak garatzeko lankidetza.

Artículo 23.– Colaboración para el desarrollo de las políticas públicas de empleo.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak, foru-aldundiek, udalerriek, toki-erakundeek eta haien sektore publikoa osatzen duten entitateek lankidetza sustatuko dute, zerbitzu batzuen inguruko eskumen konkurrenteak daudenean, zerbitzu horien kudeaketa ordenatua eta osagarria lortzeko, eta kontratazioa teknikoki arrazionalizatzeko sistemak erabili ahal izango dituzte, betiere enplegu-zerbitzuen edukiarekin bat badatoz.

1.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, las diputaciones forales, los municipios, los entes locales y las entidades integrantes de su sector público promoverán la colaboración para procurar una gestión ordenada y complementaria de aquellos servicios respecto de los que ostentan competencias concurrentes, que podrá incluir la utilización de sistemas de racionalización técnica de la contratación, siempre que se ajusten al contenido de los servicios de empleo.

2.– Bereziki, enplegu-politika aktiboak gauzatzeko programa-kontratuak egin ahal izango dituzte sektore publikoko beste entitate batzuekin; aurreko apartatuan aipatutakoez gain, unibertsitate publikoekin eta merkataritza-, industria-, zerbitzu- eta, hala badagokio, nabigazio-ganberekin, Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legearen 32.5 artikuluan edo hura ordezten duen arauan aurreikusitako baldintzetan, hargatik eragotzi gabe ordenamendu juridikoan aurreikusitako beste edozein lankidetza-tresna.

2.– Singularmente, podrán celebrar contratos programa para la ejecución de políticas activas de empleo con otras entidades del sector público; además de las citadas en el apartado anterior, con universidades públicas y cámaras de comercio, industria, servicios y, en su caso, navegación, en los términos previstos en el artículo 32.5 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya, sin perjuicio de cualesquiera otros instrumentos de colaboración previstos en el ordenamiento jurídico.

24. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendua.

Artículo 24.– Tratamiento de datos personales.

1.– Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek interes publikoko misio bat betetzeko tratatuko dituzte datu pertsonalak, alegia, erabiltzaileen okupazioa eta enplegagarritasuna hobetzeko, haien laneko gaitasuna ebaluatzeko eta, horrez gainera, pertsona horiek behar bezala babesteko eta lanean aktibatzeko, premia-egoeran eta enplegurik gabe daudenean; hori guztia, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorriz. Azken honek datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen ditu, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du.

1.– El tratamiento de datos personales por parte de las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo se realizará en cumplimiento de una misión de interés público, como es la ocupación y la mejora de la empleabilidad de las personas usuarias, la evaluación de su capacidad laboral, además de la adecuada protección y activación laboral de aquellas cuando se encuentran en situación de necesidad y de falta de empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

2.– Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek eta tratamenduaren erantzule edo arduradunek, datu pertsonalak tratatzean, aurreko apartatuan aipatzen den datu pertsonalak babesteko araudian jasotako printzipioak eta betebeharrak bete beharko dituzte.

2.– El tratamiento de datos personales por las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo y por las personas responsables o encargadas del tratamiento deberá ajustarse a los principios y obligaciones que se recogen en la normativa de protección de datos personales a que se refiere el apartado anterior.

3.– Nolanahi ere, datuak babesteko legeriak aitortutako eskubideez baliatu ahal izango dira datuen titularrak.

3.– En todo caso, las personas titulares de los datos podrán ejercer los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKAL ENPLEGU SAREAREN ZERBITZU-ZORROA, ETA PERTSONA, ENTITATE ETA ENPRESA ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
CARTERA DE SERVICIOS DE LA RED VASCA DE EMPLEO Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS, ENTIDADES Y EMPRESAS USUARIAS
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
EUSKAL ENPLEGU SAREAREN ZERBITZU-ZORROA
CARTERA DE SERVICIOS DE LA RED VASCA DE EMPLEO

25. artikulua.– Definizioa.

Artículo 25.– Definición.

1.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroan, gutxienez, zerbitzu hauek sartuko dira:

1.– La cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo incluirá, al menos, los servicios siguientes:

a) Enplegurako orientazioa.

a) Orientación para el empleo.

b) Lanerako prestakuntza.

b) Formación para el trabajo.

c) Bitartekaritza eta enplegatzea.

c) Intermediación y colocación.

d) Autoenplegurako eta ekintzailetzarako aholkularitza.

d) Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

e) Pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileentzako aholkularitza.

e) Asesoramiento a personas, empresas y entidades empleadoras.

f) Lan-merkatuari buruzko informazio aurreratua.

f) Información avanzada sobre el mercado de trabajo.

2.– Enplegu Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komuneko zerbitzuak bermatuko dira, erabat betez une bakoitzean indarrean dauden baldintzak eta protokoloak.

2.– Se garantizarán, en todo caso, los servicios de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, con pleno respeto a los requisitos y protocolos vigentes en cada momento.

3.– Bereziki, hau bermatuko diete langabezia-egoerari edo jarduera uzteari aurre egiteko babes ekonomikora bideratutako prestazioak, subsidioak edo bestelako errentak eskatzen edo jasotzen dituztenei eta Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazioen onuradunei: Euskal Enplegu Sareko zerbitzuak eta IV. kapituluan aurreikusitako programa osagarriak eskuratzeko aukera, baldin eta bat badatoz hartzaileentzat ezartzen diren baldintzekin, halakorik badago.

3.– En particular, garantizarán a quienes soliciten o perciban prestaciones, subsidios u otras rentas orientadas a la protección económica frente a la situación de desempleo o cese de actividad, así como a las personas beneficiarias de las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el acceso a los servicios de la Red Vasca de Empleo, además de a aquellos programas complementarios previstos en el capítulo IV, siempre que se ajusten a los requisitos que, en su caso, puedan establecerse para las personas destinatarias.

4.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroak merkatuaren ezaugarriei eta bilakaerari, biztanleria aktiboaren eta enpresen premiei, enplegu-politika publikoen plangintza estrategikoan identifikatutako lehentasunei eta eskura dauden baliabideei erantzungo die.

4.– La cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo responderá a las características y evolución del mercado, a las necesidades de la población activa y de las empresas, a las prioridades identificadas en la planificación estratégica de las políticas públicas de empleo y a los recursos disponibles.

26. artikulua.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorrorako baliabide-nahikotasuna.

Artículo 26.– Suficiencia de recursos para la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitate publikoek zerbitzu-zorroa behar bezala kudeatzeko baliabide ekonomiko eta tekniko eta giza baliabide nahikoak bermatuko dituzte.

El Gobierno Vasco y las entidades públicas que integran la Red Vasca de Empleo asegurarán la suficiencia de recursos económicos, técnicos y humanos para la correcta gestión de la cartera de servicios.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak nahikoa baliabide tekniko eta giza baliabide izango ditu lege honetan agindutako funtzioak betetzeko, eta zerbitzuak zuzenean ematea lehenetsiko du.

Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo dispondrá de los recursos técnicos y humanos necesarios para acometer las funciones encomendadas en esta ley, y priorizará la prestación directa de los servicios.

27. artikulua.– Zerbitzuen prestazio-eduki teknikoa eta giza baliabideen prestakuntza.

Artículo 27.– Contenido prestacional técnico de los servicios y formación de los recursos humanos.

1.– Erregelamenduz definituko dira Euskal Enplegu Sarearen zorroko zerbitzu bakoitzaren prestazio teknikoko edukia, zerbitzu horiek eskuratzeko baldintzak, profesional bakoitzeko gehieneko biztanleria-ratioak, lege honetan ezarritako eskubideak eta zerbitzuen kalitatea bermatzeko beharrezkoak diren oinarrizko baldintza materialak eta langileei dagozkienak, eta irisgarritasun- eta erabilgarritasun-bermeak.

1.– Reglamentariamente se definirá el contenido prestacional técnico de cada uno de los servicios de la cartera de la Red Vasca de Empleo, los requisitos de acceso, las ratios máximas de población por profesional, las condiciones básicas materiales y de personal precisas para garantizar los derechos reconocidos en esta ley, así como la calidad en la prestación de los servicios y las garantías de accesibilidad y usabilidad.

Elektronikoki ematen diren zerbitzuei dagokienez, alderdi berberak zehaztuko dira.

En relación con los servicios que se presten electrónicamente, se determinarán idénticos extremos.

2.– Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitate guztien lankidetza sustatuko da, langileen etengabeko prestakuntza emateko. Prestakuntza horrek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren, genero-ikuspegiaren zein LGTBIen arloko prestakuntza eguneratua hartuko du barne, eta, aldi berean, kultura berritzailea, sormena eta talentua sustatuko ditu.

2.– Se promoverá la colaboración de todas las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo a fin de proporcionar la formación permanente del personal, que en todo caso incluirá formación actualizada en materia de igualdad de mujeres y hombres, en perspectiva de género y en materia de LGTBI, y se fomentarán al mismo tiempo la cultura innovadora, la creatividad y el talento.

28. artikulua.– Euskal Enplegu Sarearen mapa.

Artículo 28.– Mapa de la Red Vasca de Empleo.

1.– Eusko Jaurlaritzak Euskal Enplegu Sarearen mapa onartuko du, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak proposatuta. Horrek enplegu-zerbitzuak emateko lurralde-egitura optimoa ezarriko du, eta honako hauek hartuko ditu kontuan: biztanleria, demografia- eta lurralde-ezaugarriak, profesional bakoitzeko gehieneko biztanleria-ratioak, beharrezko ekipamenduen esparru orokorra, eta zerbitzuak pertsona, entitate eta enpresa erabiltzaileengandik ahalik eta hurbilen daudela bermatzeko beharra.

1.– El Gobierno Vasco aprobará el mapa de la Red Vasca de Empleo a propuesta del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, que establecerá la estructura territorial óptima de prestación de servicios de empleo y atenderá a la población, a las características demográficas y territoriales, a las ratios máximas de población por profesional, al marco general de equipamientos necesarios, así como a la necesidad de garantizar la mayor proximidad de los servicios a las personas, entidades y empresas usuarias.

2.– Euskal Enplegu Sarearen mapa egitean, kontuan hartuko dira subsidiariotasun- eta osagarritasun-printzipioak, eta bikoiztasunak saihestuko dira zerbitzuak ematean.

2.– La elaboración del mapa de la Red Vasca de Empleo tendrá en cuenta los principios de subsidiariedad y complementariedad y evitará duplicidades en la prestación de servicios.

3.– Aldian behin eguneratuko da, gehienez ere lau urtean behin, eta aintzat hartuko du Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio, Ikerketa eta Berrikuntza Organoak egiten dituen ebaluazioen emaitza.

3.– Se actualizará periódicamente, como máximo con carácter cuatrienal, y tendrá en cuenta el resultado de las evaluaciones que lleve a cabo el Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo e inclusión.

29. artikulua.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa emateko bermea.

Artículo 29.– Garantía de prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak bermatuko du Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorro osoa modu presentzialean emango dela, aurreko artikuluan aipatzen den maparen arabera; dena den, hori ez da eragozpen izango zerbitzu-zorro hori beste entitate publiko edo pribatu batzuek zuzenean edo zeharka kudeatzeko.

1.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará la prestación presencial de la totalidad de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, de acuerdo con el mapa a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de su gestión directa o indirecta por otras entidades públicas o privadas.

2.– Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak bermatuko du zerbitzuak bitarteko elektronikoen bidez emango direla, betiere bitarteko horiek bateragarriak badira zerbitzuaren izaerarekin eta edukiarekin.

2.– Asimismo, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará la prestación de los servicios por medios electrónicos en tanto sean compatibles con la naturaleza y contenido del servicio.

30. artikulua.– Enplegurako orientazio-zerbitzua.

Artículo 30.– Servicio de orientación para el empleo.

1.– Enplegurako orientazio-zerbitzuaren helburua da plangintza pertsonalizatuan informazioa, diagnostiko indibidualizatua, aholkularitza eta laguntza ematea, hobeak izan daitezen erabiltzailearen enplegagarritasuna, kalitatezko enplegu baterako irispidea, garapen profesionala edo autoenplegurako edo ekintzailetzarako aukerak.

1.– El servicio de orientación para el empleo tiene por objeto la información, el diagnóstico individualizado, el asesoramiento y acompañamiento en la planificación personalizada dirigida a mejorar la empleabilidad, la consecución de un empleo de calidad, el desarrollo profesional o las oportunidades de autoempleo o emprendimiento de la persona usuaria.

2.– Enplegurako orientazio-zerbitzua pertsonalizatua, integrala eta inklusiboa izango da, eta, gutxienez, prestazio hauek osatuko dute:

2.– El servicio de orientación para el empleo será personalizado, integral e inclusivo y estará conformado, al menos, por las prestaciones siguientes:

a) Triajea, erabiltzaileen premiak hautemateko, haien gizarteratzea eta laneratzea lortzeko, eta diagnostikoan esku hartu behar duten sistemak identifikatzeko, lanekoa, soziala zein beste batzuk.

a) Triaje, dirigido a detectar las necesidades de las personas usuarias para el logro de su inserción sociolaboral y a identificar el sistema laboral, social o de otra índole que han de intervenir en su diagnóstico.

b) Erabiltzailearen enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala, trebetasunei, konpetentziei, prestakuntzari eta esperientzia profesionalari dagokienez, erabiltzailearen inguruabar pertsonal eta sozialei erreparatuta, hala nola adina; lehentasunezko arreta behar duten kolektiboetako kide izatea; familia-egoera; langabezian emandako denbora eta, hala badagokio, arrazoiak; eta garrantzitsua izan daitekeen beste edozein.

b) Diagnóstico personal sobre la empleabilidad de la persona usuaria en relación con las habilidades, competencias, formación y experiencia profesional, que atienda a sus circunstancias personales y sociales, tales como la edad, la pertenencia a colectivos de atención prioritaria, la situación familiar, el tiempo y motivos del desempleo, en su caso, y cualesquiera otras que puedan ser relevantes.

Halaber, kontuan hartuko du erabiltzailearen okupagarritasuna, lan-merkatuaren egoerari dagokionez.

Asimismo, atenderá a la ocupabilidad de la persona usuaria en relación con la situación del mercado de trabajo.

c) Enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua. Plan horrek, aurreko apartatuan ezarritako diagnostikoan oinarrituta, honako hauek bilduko ditu: konpetentzia profesionalak eta pertsonalak nahiz pertsonaren kualifikazioa hobetu edo eguneratzeko prestakuntza-ekintza egokiak; enplegu-bilaketa aktiboko jarduketak; lan- edo ekintzailetza-alternatiben identifikazioa, pertsonaren profilaren, haren premien eta produkzio-sistemaren premien arabera; jarduera-akordioa, bai eta lan-merkatuari, enpresen premiei eta lan-merkatuan garrantzitsuak diren kualifikazioei buruzko informazioa ere. Plana prestatzean, hartzailearen familia-bizitza eta bizitza pertsonala uztartzeko premiei erantzungo zaie.

c) Plan integrado y personalizado de empleo que, sobre la base del diagnóstico previsto en el apartado anterior, incluya acciones de formación adecuadas para mejorar o actualizar las competencias profesionales y personales; la cualificación de la persona; actuaciones de búsqueda activa de empleo; identificación de alternativas laborales o de emprendimiento de acuerdo con su perfil, sus necesidades y las necesidades del sistema productivo; el acuerdo de actividad, así como información sobre el mercado de trabajo, necesidades de las empresas y cualificaciones relevantes en el mercado de trabajo. En su elaboración se atenderán las necesidades de conciliación de la vida familiar y personal de la persona destinataria.

d) Lan-aktibazioari bultzada ematea, hau da, aholkularitza teknikoa ematea enplegu-bilaketa aktiboa hobetzeko; mugitzen laguntzea, eta enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua gauzatzen laguntzea. Plana gauzatzean, informazioa eta aholkularitza emango da curriculuma definitzeko; enplegua modu aktiboan bilatzeko eskura dauden bitartekoak, teknikak eta tresnak erabiltzeko; merkatuaren egoera eta premiak zehazteko; eta plan horren banakako jarraipena egiteko gainerako funtzioak betetzeko.

d) Apoyo a la activación laboral, consistente en el asesoramiento técnico en orden a mejorar la búsqueda activa de empleo; asistencia a la movilidad, así como el acompañamiento en la ejecución del plan integrado y personalizado de empleo. En su ejecución, se facilitará información y asesoramiento para la definición del currículo; manejo de medios, técnicas y herramientas accesibles para la búsqueda activa de empleo; situación y necesidades del mercado, y demás funciones de seguimiento individual del citado plan.

e) Enplegu-zentroak, hau da: profesional baten laguntza duten espazioak, non eskaintzen baitira enplegua bilatzeko baliabideei buruzko autokontsulta-tresnak, lan-merkatuari buruzko informazio-tresnak, bibliografia, prestakuntzaren eta enpleguaren arloko argitalpen espezializatuak eta informazioa eskuratzeko ekipamendu teknologikoa.

e) Centros de empleo, entendiendo por tales los espacios que cuentan con la asistencia de una profesional o de un profesional de apoyo, donde se ofrecen instrumentos de autoconsulta sobre recursos para la búsqueda de empleo, herramientas de información del mercado de trabajo, bibliografía, publicaciones especializadas en materia de formación y empleo, así como equipamiento tecnológico de acceso a la información.

Enplegu-zentroek espazio fisikoen eta materialen eta tresna teknologikoen irisgarritasuna eta erabilgarritasuna bermatuko dute, 27.1 artikuluan xedatutako baldintzetan.

Los centros de empleo garantizarán la accesibilidad y usabilidad de los espacios físicos y materiales y de las herramientas tecnológicas en los términos previstos en el artículo 27.1.

f) Pertsona guztiei informazioa, laguntza, motibazioa eta aholkularitza emateko zerbitzu eta programa pertsonalizatuak; bereziki, laneratzeko zailtasunak dituztenei edo baztertuta geratzeko arriskuan edo baztertuta daudenei zuzenduta.

f) Servicios y programas personalizados de información, acompañamiento, motivación y asesoramiento a todas las personas, especialmente a aquellas con dificultades de inserción laboral o que se hallen en riesgo o en situación de exclusión.

3.– Aurreko apartatuaren b) eta c) letretan aipatzen diren prestazioak eskubide subjektibo gisa eratzen dira, 12. eta 13. artikuluetan ezarritako moduan.

3.– Las prestaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado anterior se configuran como derechos subjetivos en los términos previstos en los artículos 12 y 13.

31. artikulua.– Lanerako prestakuntza-zerbitzua.

Artículo 31.– Servicio de formación para el trabajo.

1.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legean jasotzen da lanerako prestakuntza-zerbitzua, eta lanbide-heziketako sistema integratuaren parte da, baita laneko prestakuntzaren Estatuko sistemarena ere, eta helburu berberak ditu.

1.– El servicio de formación para el trabajo forma parte y sirve a los mismos objetivos del sistema integrado de formación profesional a que se refieren la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, así como del sistema estatal de formación en el trabajo.

2.– Produkzio-sistemaren eskakizunei erantzungo dien prestakuntza sustatuko du, zeinaren bidez erabiltzaileek gaitasun profesionalak eskuratu, zabaldu eta eguneratuko dituzten, lan-trantsizioetan garapen profesionaleko eta enplegagarritasuneko aukera hobetu ahal izateko.

2.– Promoverá aquella formación que atienda a los requerimientos del sistema productivo, a través de la cual las personas usuarias adquieran, amplíen y actualicen las competencias profesionales que les permitan mejorar las posibilidades de desarrollo profesional y de empleabilidad durante las transiciones laborales.

3.– Horretarako, Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruari dagokion prestakuntza-eskaintzeaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legean ezarritako baldintzetan eskaini ere, beste edozein prestakuntza ere sartuko da, titulu, egiaztapen edo ziurtagiri ofizial bat lortzera bideratzen ez bada ere, enplegurako garrantzitsua bada, eta enpresen edo gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen prestakuntza-premia espezifiko eta puntualetara egokitzen bada.

3.– A tal efecto, incluirá, además de la oferta formativa referida al Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales en los términos previstos en la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, cualquier otra formación que, aun no conducente a una titulación, acreditación o certificación oficial, sea relevante para el empleo y se adapte a las necesidades formativas específicas y puntuales de las empresas o de las personas con especiales dificultades de inserción sociolaboral.

4.– Lanerako prestakuntza-zerbitzuan sartuko dira prestakuntzaren programazioa eta garapena; haren kalitatearen kontrola, jarraipena eta ebaluazioa; egiaztapena eta ziurtapena; prestakuntza lan-historia bakarrean jasotzea, mantentzea eta eguneratzea, eta prestakuntzaren kalitatea eta pertsonen eta produkzio-sarearen kualifikazio-beharren koordinazioa bermatzera bideratutako beste edozein ekintza.

4.– El servicio de formación para el trabajo comprenderá la programación y desarrollo de la formación; el control, seguimiento y evaluación de la calidad de aquella; la acreditación y certificación; la consignación, mantenimiento y actualización de la formación en la historia laboral única, y cualesquiera otras acciones que se dirijan a garantizar la calidad de la formación y la coordinación de las necesidades de cualificación de las personas y del tejido productivo.

5.– Lanerako prestakuntza-zerbitzuak lagunduko du prestakuntza-ibilbide pertsonalizatuak, irisgarriak eta, behar izanez gero, egokituak garatzen, arrazoizko doikuntzen bidez. Ibilbide horiek, hala badagokio, enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuaren parte izango dira. Arreta berezia jarriko zaie garapen profesionalean eragina izango duten eta eraldaketa sozioekonomikoetara egokitutako konpetentziak eskuratzeko lagungarri diren konpetentzia digitalei, teknologikoei eta bestelakoei.

5.– El servicio de formación para el trabajo facilitará el desarrollo de itinerarios formativos personalizados, accesibles y, si fuera necesario, adaptados mediante ajustes razonables, que formarán parte, en su caso, del plan integrado y personalizado de empleo. Se prestará especial atención a las competencias digitales, tecnológicas y de otra índole que tengan incidencia en el desarrollo profesional y permitan acompañar a la persona en la adquisición de competencias adaptadas a las transformaciones socioeconómicas.

Bermatu egingo da enplegagarritasunerako oinarrizko konpetentziak eskuratzera, hizkuntza ofizialetan gaitzera eta pertsonak laneratzeko garrantzitsuak diren beste gaitasun sozial edo bestelako batzuk eskuratzera zuzendutako eskaintza.

Garantizará una oferta dirigida a la adquisición de competencias básicas para la empleabilidad, competencias de capacitación en los idiomas oficiales, así como otras competencias sociales o de otra índole que sean relevantes para la inserción laboral de las personas.

6.– Artikulu honetan xedatutakoak ez die kalterik egingo Eusko Jaurlaritzan hezkuntzaren eta enpleguaren arloko eskumena duten sailek eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak unean-unean dituzten eskumenei.

6.– Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias que correspondan en cada momento a los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de educación, de empleo y a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

32. artikulua.– Bitartekaritza eta enplegatze-zerbitzua.

Artículo 32.– Servicio de intermediación y colocación.

Bitartekaritza- eta enplegatze-zerbitzuaren helburua izango da enplegu-eskaintzak identifikatu eta kudeatzea, eta eskaintzetara ondoen egokitzen diren erabiltzaileei lotzea, haien profil eta konpetentzien arabera. Jarduera hauek osatuko dute:

El servicio de intermediación y colocación comprende la identificación y gestión de las ofertas de empleo y su casación con las personas demandantes de empleo que mejor se ajusten a ellas en función de su perfil y competencias. Estará conformado por las actividades siguientes:

a) Enplegu-eskaintzak eta -aukerak aurkitzea.

a) Captación de ofertas y de oportunidades de empleo.

b) Enplegu-eskaintzak eta -aukerak zabaltzea.

b) Difusión de ofertas y de oportunidades de empleo.

c) Enplegu-eskaintzetarako hautagai egokienak identifikatzea eta hautatzea. Enplegu-eskaintzak erabiltzaileei lotzearen emaitzari buruzko informazioa lortzera bideratutako bitartekaritza-jarduerari segimendua egitea bultzatuko da.

c) Identificación y selección de las personas candidatas más adecuadas a las ofertas de empleo. Se impulsará el seguimiento de la actividad de intermediación dirigida a obtener información sobre el resultado de la casación.

33. artikulua.– Autoenplegurako eta ekintzailetzarako aholkularitza-zerbitzua.

Artículo 33.– Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

1.– Autoenplegurako eta ekintzailetzarako aholkularitza-zerbitzuaren helburua autoenplegua eta ekintzailetza sustatzeko ekimenak bultzatzea eta babestea da.

1.– El servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento tiene por objeto el impulso y apoyo de las iniciativas de autoempleo y emprendimiento.

2.– Jarduera hauek biltzen ditu:

2.– Comprende las actividades siguientes:

a) Prestakuntza, informazioa eta laguntza ematea beren autoenplegua sustatu nahi dutenei edo enplegua sortzen duen produkzio-jarduera bati ekiteko interesa dutenei.

a) Formación, información y asistencia a las personas interesadas en promover su propio empleo o en emprender una actividad productiva con creación de empleo.

b) Gizarte-ekonomia eta talde-ekintzailetza sustatzea, barne hartuz kooperatiben, lan-sozietateen eta gizarte-ekonomiako beste entitate batzuen eraketa zabaltzea, sustatzea eta laguntzea.

b) Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo, que comprenderá la difusión, promoción y apoyo a la constitución de cooperativas, sociedades laborales y otras entidades de economía social.

c) Ekimen ekintzaileetarako, autoenplegurako, enpresak sortzeko eta kontratazioa sustatzeko laguntzei buruzko aholkularitza ematea.

c) Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras, de autoempleo, de creación de empresas y de fomento de la contratación.

34. artikulua.– Pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileentzako aholkularitza-zerbitzua.

Artículo 34.– Servicio de asesoramiento a personas, empresas y entidades empleadoras.

1.– Pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileentzako aholkularitza-zerbitzuaren xedea da enpresa-premiak hautematea eta haiei erantzuten laguntzea, eta lan-merkatuaren eraldaketan babesa ematea, prospekzio- eta erantzun-sistema arin baten bidez, enplegutik, prestakuntzatik, informaziotik eta kontrataziorako modalitate eta laguntzen inguruko aholkularitzatik abiatuta.

1.– El servicio de asesoramiento a personas, empresas y entidades empleadoras tiene por objeto la detección y acompañamiento en la cobertura de necesidades empresariales y el apoyo en las transformaciones en el mercado de trabajo mediante un sistema ágil de prospección y respuesta desde el empleo, la formación, la información y el asesoramiento sobre modalidades y ayudas a la contratación.

2.– Jarduera hauek sartuko dira:

2.– Incluirá las actividades siguientes:

a) Gai hauen inguruko informazioa eta laguntza ematea: langileen kontratazioa, langabeak edo lehentasunezko arreta behar duten kolektibo jakin batzuetako pertsonak kontratatzeak dakartzan pizgarri ekonomikoak, eta kontu horiek izapidetzeari lotutako beste edozein gai.

a) Información y asistencia sobre contratación de trabajadores y trabajadoras, sobre incentivos económicos derivados de la contratación de personas desempleadas o de aquellas integradas en determinados colectivos de atención prioritaria y sobre cualesquiera otras cuestiones vinculadas a su tramitación.

b) Enpresa-premiak aztertzea eta identifikatzea, enpleguari zein prestakuntzari buruzkoak, kontuan hartuta zer eragin izango duten trantsizio demografikoak, energia- eta klima-trantsizioak eta trantsizio teknologiko eta digitalak, bai eta etorkizunean gerta daitekeen beste edozein trantsiziok ere.

b) Prospección e identificación de necesidades empresariales, tanto de empleo como de formación, que atiendan a la incidencia de las transiciones demográfica, energético-climática y tecnológico-digital y cualesquiera otras que puedan concurrir en el futuro.

c) Euskal Enplegu Sareari aurkeztutako enplegu-eskaintzak kudeatzea eta eskainitako enplegu berriak aztertzea, kuantitatiboki eta kualitatiboki, haiek betetzeko kualifikazio eta profil optimoa zehaztearren.

c) Gestión de las ofertas de empleo presentadas a la Red Vasca de Empleo y análisis de los nuevos empleos ofertados, en términos cuantitativos y cualitativos, en orden a determinar la cualificación y perfil óptimo para su provisión.

d) Informazioa eta aholkularitza ematea Europar Batasunaren Eures sarearen (Europako Enplegu Zerbitzuak) bidez egiten diren Europar Batasunaren esparruko eskaintzen zabalkundeari buruz.

d) Información y asesoramiento sobre la difusión de ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la red Eures (Servicios Europeos de Empleo) de la Unión Europea.

e) Pertsona okupatuak kualifikatzea, lanerako prestakuntza-zerbitzuarekin koordinatuta.

e) Cualificación de las personas ocupadas en coordinación con el servicio de formación para el trabajo.

f) Enpresei lan-kontratazioaren eta haren legezko izapide osagarrien komunikazioa errazteko jarduketak egitea.

f) Actuaciones para facilitar a las empresas la comunicación de la contratación laboral y sus trámites legales complementarios.

g) Berrenplegatze-prozesuak diseinatzea eta gauzatzea, hala dagokionean.

g) Diseño y ejecución, cuando proceda, de los procesos de recolocación.

3.– Pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileekiko lankidetza sustatuko da, zerbitzuaren kudeaketa eraginkorra izan dadin, bereziki aurreko apartatuaren b), c), d), e) eta f) letretan aurreikusitako jarduerei dagokienez.

3.– Se promoverá la colaboración con las personas, empresas y entidades empleadoras en orden a procurar una gestión eficaz del servicio, singularmente en relación con las actividades previstas en las letras b), c), d), e) y f) del apartado anterior.

35. artikulua.– Lan-merkatuari buruzko informazio aurreratua emateko zerbitzua.

Artículo 35.– Servicio de información avanzada sobre el mercado de trabajo.

1.– Lan-merkatuari, haren funtzionamenduari eta haren premiei buruzko informazio egituratua pertsona, entitate eta enpresa erabiltzaileen eskura jartzean datza lan-merkatuari buruzko informazio aurreratua emateko zerbitzua. Enplegu-aukerak identifikatuko ditu, okupazioei, kualifikazio-beharrei eta lotutako konpetentziei dagokienez.

1.– El servicio de información avanzada sobre el mercado de trabajo consiste en la puesta a disposición de personas, entidades y empresas usuarias de un conjunto de información estructurada acerca del mercado de trabajo, de su funcionamiento y de sus necesidades. Identificará oportunidades de empleo en términos de ocupaciones, necesidades de cualificación y competencias asociadas.

2.– Lan-merkatuari buruzko informazio aurreratua emateko zerbitzuak eduki hauek izango ditu gutxienez:

2.– El servicio de información avanzada sobre el mercado de trabajo incluirá, al menos, los contenidos siguientes:

a) Enplegu-zerbitzuen eskatzaileen lan-egoerari buruzko informazio eguneratua eta banakatua, lehentasunezko arreta behar duten kolektiboen egoera ezagutzeko.

a) Información actualizada de la situación laboral de las personas demandantes de servicios de empleo, desglosada para conocer la situación de los colectivos de atención prioritaria.

b) Jasotako zerbitzuak.

b) Servicios recibidos.

c) Eskatutako okupazioen testuingurua eta jarduteko gomendioak.

c) Contexto de ocupaciones solicitadas y recomendaciones de actuación.

d) Okupazioen, sektoreen eta kualifikazio-beharren etorkizuneko proiekzioak.

d) Proyecciones futuras de ocupaciones, sectores y necesidades de cualificación.

e) Gomendatutako prestakuntza-ibilbideak.

e) Itinerarios formativos recomendados.

f) Eskatzaileen profilen eta hurbileko okupazioen portaerak.

f) Comportamientos de perfiles de demandantes y ocupaciones cercanas.

g) Alertak eta jakinarazpenak.

g) Alertas y notificaciones.

3.– Zerbitzuak, halaber, hauei buruzko informazio eguneratua emango du: titulazio ofizialen enplegu-tasa, titulazio horiek ematen dituzten trebetasunekin lotutako enplegua, azpienplegua, enplegua bilatzeko batez besteko denbora, jasotzen den batez besteko soldata eta lan duinarekin lotutako beste gai batzuk.

3.– El servicio ofrecerá, asimismo, información actualizada relativa a la tasa de empleo de las distintas titulaciones oficiales, al empleo relacionado con las habilidades que aquellas titulaciones proporcionan y al subempleo, al tiempo medio de búsqueda de empleo, al salario medio percibido y a otras cuestiones vinculadas con el trabajo digno.

4.– Baliagarri izango da pertsona eta enpresa erabiltzaileek erabakiak hartzeko, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa kudeatzeko, enplegu-politika publikoak planifikatzeko eta enpleguarekin lotutako zerbitzuak eta ekintzak programatzeko.

4.– Servirá a la toma de decisiones de las personas y empresas usuarias, a la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, a la planificación de las políticas públicas de empleo y a la programación de servicios y acciones vinculadas con el empleo.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
PERTSONA, ENPRESA ETA ENTITATE ERABILTZAILEAK. ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
PERSONAS, EMPRESAS Y ENTIDADES USUARIAS. DERECHOS Y OBLIGACIONES

36. artikulua.– Pertsona, enpresa eta entitate erabiltzaileak.

Artículo 36.– Personas, empresas y entidades usuarias.

1.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren erabiltzaile dira nor eta, dituzten espektatiba edo eskakizunen arabera, enplegagarritasuna hobetzeko eta lan duina lortzeko asmoz zorroko zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona fisikoak –langabeak edo okupatuak–, bai eta 1. atalean aipatzen diren zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileak ere.

1.– Son usuarias de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo las personas físicas, sean desempleadas u ocupadas, que, en función de sus expectativas o requerimientos, solicitan algunos de sus servicios con objeto de mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso a un trabajo digno, así como aquellas personas, empresas y entidades empleadoras que soliciten los servicios a que se refiere la sección 1.ª.

2.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa erabili ahal izateko, erregelamenduz ezartzen diren baldintzak bete beharko dira. Halaber, 42. artikuluan aipatzen den arreta- eta jarraipen-tresna komunean erregistratzea eskatuko da.

2.– El acceso a la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo se ajustará a los requisitos que reglamentariamente se establezcan. En todo caso, exigirá el registro en el instrumento común para la atención y seguimiento a que se refiere el artículo 42.

37. artikulua.– Pertsona, enpresa eta entitate erabiltzaileen eskubideak.

Artículo 37.– Derechos de las personas, empresas y entidades usuarias.

1.– Bazter utzi gabe 10.etik eta 14.era bitarteko artikuluetan ezarritakoa, Euskal Enplegu Sareko entitateek eskubide hauek bermatuko dizkiete zerbitzu-zorroa erabiltzen duten pertsona fisikoei:

1.– Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 10 a 14, las entidades de la Red Vasca de Empleo garantizarán a las personas físicas usuarias de la cartera de servicios los siguientes derechos:

a) Errespetuz eta zuzentasunez tratatuak izateko eskubidea, segurtasun- eta konfiantza-giroan, konfidentzialtasuna, pertsonaren duintasunarekiko errespetua eta haien datu pertsonalak babestea bermatuz.

a) A ser tratadas con respeto y corrección en un clima de seguridad y confianza, garantizando la confidencialidad y el respeto a la dignidad de la persona y a la protección de sus datos personales.

b) Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroari, enpresen premiei, lan-merkatuan garrantzitsuak diren kualifikazioei eta prestakuntza-eskaintzari buruzko eta, betiere, enplegagarritasunari eta okupagarritasunari eta enplegu-plan integratu eta pertsonalizatuari buruzko informazio osoa, egiazkoa, jarraitua, ulergarria, eskuragarria, nahikoa eta efikaza lortzeko eskubidea.

b) A obtener información completa, veraz, continuada, comprensible, accesible, suficiente y eficaz sobre la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, las necesidades de las empresas, las cualificaciones relevantes en el mercado de trabajo y la oferta formativa, y, en todo caso, la información sobre su empleabilidad y ocupabilidad, y sobre el plan integrado y personalizado de empleo.

c) Erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan ulertzeko eta ulertuak izateko eskubidea.

c) A entender y ser entendidas en los términos que reglamentariamente se establezcan.

d) Erreferentziazko profesional bat esleitua izateko eskubidea. Kasu guztietan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak haiek ordezteko eskubidea bermatuko du, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan, hargatik eragotzi gabe Euskal Enplegu Sareko gainerako entitateek beren erakundearen esparruan xedatzen dutena.

d) A que se les asigne un profesional o una profesional de referencia. En todo caso, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará el derecho a su sustitución en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin perjuicio de lo que dispongan las demás entidades de la Red Vasca de Empleo en el ámbito de su organización respectiva.

e) 43. artikuluan aipatzen den lan-historia bakarra izateko eskubidea.

e) A disponer de la historia laboral única a que se refiere el artículo 43.

f) Beren lan-historia bakarreko dokumentuak eta datuak eskuratzeko eta haien kopia formatu eskuragarrian eskuratzeko eskubidea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 15. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz; erregelamendu hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du.

f) A acceder a los documentos y a los datos de su historia laboral única y a obtener copia de aquellos en formato accesible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Iradokizunak eta erreklamazioak egiteko eskubidea.

g) A realizar sugerencias y reclamaciones.

h) Harremanak zein hizkuntza ofizialetan izan nahi dituzten aukeratzeko eskubidea; hizkuntza bat ala bestea erabiltzeak ez du inolako diskriminaziorik eragingo, euskararen erabilera normalizatzeko legediarekin bat etorriz.

h) A escoger la lengua oficial en la que deseen relacionarse, sin que su uso pueda comportar discriminación alguna, de acuerdo con la legislación de normalización del uso del euskera.

2.– Pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileei aurreko apartatuaren a), b), d), f), g) eta h) letretan aipatzen diren eskubideak bermatuko zaizkie.

2.– Se garantizarán a las personas, empresas y entidades empleadoras los derechos a que se refieren las letras a), b), d), f), g) y h) del apartado anterior.

38. artikulua.– Pertsona, enpresa eta entitate erabiltzaileen eskubideak bitarteko elektronikoak erabiltzean.

Artículo 38.– Derechos de las personas, empresas y entidades usuarias en la utilización de medios electrónicos.

1.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa emateko bitarteko elektronikoak erabiltzeari dagokionez, aurreko artikuluan ezarritakoez gainera, honako eskubide hauek aitortzen zaizkie erabiltzaileei:

1.– En relación con la utilización de medios electrónicos en la prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, se reconocen a las personas usuarias, además de los establecidos en el artículo anterior, los siguientes derechos:

a) Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 69. artikuluan edo hura ordezten duen arauan adierazitakoak.

a) Los previstos en el artículo 69 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, o en la norma que la sustituya.

b) Zerbitzu elektronikoen eta haiek emateko eskuragarri dauden aplikazioen irisgarritasun unibertsala, bereziki desgaitasuna duten pertsonentzat, betiere ziurtatuz emandako informazioa eskuragarria eta ulergarria dela.

b) Accesibilidad universal de los servicios electrónicos y de las aplicaciones disponibles para su prestación, en particular para las personas con discapacidad, asegurando en todo caso que la información ofrecida resulta accesible y comprensible.

c) Eten digital oro ezabatzea, eta bazterketa digitalik ez izateko eskubidea babestea.

c) Supresión de las brechas digitales en cualquiera de sus manifestaciones, salvaguardando el derecho a la no exclusión digital.

d) Identifikazio digitalerako, autentifikaziorako eta sinadura elektronikorako sistemak doan izatea eskura. Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek sistema berberak erabiltzen dituztela bermatuko dute.

d) Disponibilidad gratuita de sistemas de identificación digital, autenticación y firma electrónica. Las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo garantizarán la utilización de los mismos sistemas.

e) Lineako eta aurrez aurreko arreta.

e) Asistencia en línea y presencial.

f) Tratatutako informazioaren osotasuna, konfidentzialtasuna eta egiazkotasuna.

f) Integridad, confidencialidad y autenticidad de la información tratada.

2.– Leihatila digital bakarraren kudeaketa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoari badagokio ere, Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek aurreko apartatuan aipatzen diren eskubideen erabateko eraginkortasuna bermatuko dute, zerbitzu horiei dagokienez.

2.– Sin perjuicio de que la gestión de la ventanilla única digital corresponda a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo garantizarán la plena efectividad de los derechos a que se refiere el apartado anterior en relación con los servicios cuya prestación les corresponda.

3.– Enpresa eta entitate erabiltzaileei 1. apartatuaren a), e) eta f) letretan aipatzen diren eskubideak bermatuko zaizkie.

3.– Se garantizará a las empresas y entidades usuarias los derechos a que se refieren los letras a), e) y f) del apartado 1.

4.– Erregelamenduz ezarri ahal izango da enpresa eta entitate erabiltzaileek bitarteko elektronikoak baliatuz izan beharko dituztela harremanak, 22.2 artikuluan aipatutako leihatila digital bakarraren bidez.

4.– Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de las empresas y entidades usuarias de relacionarse por medios electrónicos a través de la ventanilla única digital a que se refiere el artículo 22.2.

39. artikulua.– Pertsona, enpresa eta entitate erabiltzaileen betebeharrak.

Artículo 39.– Obligaciones de las personas, empresas y entidades usuarias.

1.– Bazter utzi gabe 15. artikuluan ezarritakoa, Euskal Enplegu Sarearen erabiltzaileek honako betebehar hauek izango dituzte:

1.– Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15, las personas usuarias de la Red Vasca de Empleo deberán cumplir las obligaciones siguientes:

a) Euskal Enplegu Sareko entitatearen aurrean agertzea, hark hala eskatzen dienean, eskaintzen zaizkien zorroko zerbitzuei dagokienez.

a) Comparecer ante la entidad de la Red Vasca de Empleo que las requiera en relación con los servicios de la cartera que se les ofrezcan.

b) Euskal Enplegu Sareko entitateekin aktiboki aritzea lankidetzan, zorroko zerbitzuak ahalik eta hobekien eman ahal izateko, eta eskatzen zaizkien beharrezko agiriak, datuak eta txostenak ematea.

b) Colaborar activamente con las entidades de la Red Vasca de Empleo en orden a posibilitar la mejor prestación de los servicios de la cartera, facilitando la documentación, datos e informes necesarios que les sean requeridos.

c) Eguneratuta edukitzea egoitza-aldaketei, harremanetarako datuei eta enplegu-zerbitzuak emateko behar diren inguruabarrei buruzko informazioa.

c) Mantener actualizada la información sobre cambios de domicilio, datos de contacto y aquellas circunstancias necesarias para la prestación de los servicios de empleo.

d) Gainerako erabiltzaileen duintasuna eta eskubideak errespetatzea, baita arreta ematen dieten profesionalena ere.

d) Respetar la dignidad y los derechos del resto de las personas usuarias y de las profesionales que las atiendan.

e) Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legeak eta hura garatzeko ematen diren arauek enplegu-zerbitzuen eskatzaileei ezartzen dizkietenak.

e) Aquellas que imponga la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, y las normas que se dicten en su desarrollo a las personas demandantes de servicios de empleo.

2.– Euskal Enplegu Sarea erabiltzen duten pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileek betebehar hauek izango dituzte:

2.– Las personas, empresas y entidades empleadoras usuarias de la Red Vasca de Empleo deberán cumplir las obligaciones siguientes:

a) Euskal Enplegu Sareko entitateekin aktiboki aritzea lankidetzan, eskatutako zerbitzuak ahalik eta hoberen eman ahal izateko.

a) Colaborar activamente con las entidades de la Red Vasca de Empleo en orden a posibilitar la mejor prestación de los servicios demandados.

b) Langileen enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzen laguntzea.

b) Colaborar con la mejora de la empleabilidad y ocupabilidad de las personas trabajadoras.

c) Enplegu-eskaintzak jakinaraztea, eta Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legeak edo hura ordezten duen arauak ezartzen dituen gainerako betebeharrak.

c) Comunicar las ofertas de empleo, y demás obligaciones que imponga la Ley 3/2023, de 28 febrero, de Empleo, o la norma que la sustituya.

40. artikulua.– Profesionalek lan-historia bakarrerako sarbidea izatea.

Artículo 40.– Acceso a la historia laboral única por las personas profesionales.

1.– Euskal Enplegu Sareko profesionalek sekretu profesionala gordeko dute lan-historia bakarrera sartzen direnean.

1.– Los profesionales y las profesionales de la Red Vasca de Empleo guardarán secreto profesional en el acceso a la historia laboral única.

2.– Sarbidea izateko, ez da erabiltzaileen baimenik beharko, eta profesional bakoitzak esleituak dituen eginkizun zehatzen arabera beharrezkoa, egokia eta pertinentea den edukira mugatuko da sarbidea, betiere beharrezkoa bada Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa edo enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarrietako bat, IV. kapituluan aipatuak, egoki emateko. Halaber, konfidentzialtasun- eta sekretu-betebeharra errespetatuko da.

2.– El acceso, que no requerirá el consentimiento de las personas usuarias, se limitará al contenido necesario, adecuado y pertinente en atención a las funciones concretas que cada profesional tenga encomendadas, y siempre que sea preciso para la adecuada prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo o de alguno de los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad a que se refiere el capítulo IV de este título. Asimismo, se respetará el deber de confidencialidad y de secreto.

3.– Euskal Enplegu Sarearen ikuskariek lan-historia bakarrera sartzeko aukera edukiko dute, hauek egiaztatzeko eginkizunak betetzen dituztenean: Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren prestazio-eduki teknikoa, jardunaren printzipio informatzaileak, enplegagarritasuna hobetzeko zerbitzu eta programa osagarrietara sartzeko erabiltzaileek bete beharreko baldintzak, eta lege honetan eta Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean edo hura ordezten duen arauan ezarritako eskubide eta betebeharrak.

3.– El personal que realice funciones de inspección de la Red Vasca de Empleo podrá acceder a la historia laboral única en ejercicio de las funciones de comprobación del contenido prestacional técnico de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, del respeto a los principios informadores de su actuación, de los requisitos de acceso de las personas usuarias a los servicios y programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, y de los derechos y deberes establecidos en esta ley y en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ARRETA, INFORMAZIO ETA PROSPEKZIORAKO TRESNA KOMUNAK ETA EUSKAL ENPLEGU SAREAREN ZERBITZU-ZORROAREN KUDEAKETA
INSTRUMENTOS COMUNES DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PROSPECCIÓN, Y GESTIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE LA RED VASCA DE EMPLEO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
ARRETA, INFORMAZIO ETA PROSPEKZIORAKO TRESNA KOMUNAK
INSTRUMENTOS COMUNES DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PROSPECCIÓN

41. artikulua.– Arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak onartzea, diseinatzea eta mantentzea.

Artículo 41.– Aprobación, diseño y mantenimiento de los instrumentos comunes de atención, información y prospección.

1.– Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren titularrari dagokio Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek zorroko zerbitzuak emateko erabili beharko dituzten arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak onartzea.

1.– Corresponde a la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo la aprobación de los instrumentos comunes de atención, información y prospección que deberán utilizar las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo en la prestación de los servicios de la cartera.

2.– Tresna horiek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak diseinatu eta mantenduko ditu, zeinak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 25. artikuluan xedatutakoa bete beharko baitu; erregelamendu hori pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du.

2.– Su diseño y mantenimiento corresponderá a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, que deberá respetar lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

42. artikulua.– Arreta eta jarraipenerako tresna komuna.

Artículo 42.– Instrumento común para la atención y seguimiento.

1.– Erabiltzaile bakoitzari bere lan-bizitza osoan zehar Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorrotik emandako zerbitzuen jarraipena egitea ahalbidetuko duen tresna da arreta eta jarraipenerako tresna komuna.

1.– El instrumento común para la atención y seguimiento es la herramienta que permitirá el seguimiento, por cada persona usuaria y durante toda su vida laboral, de los servicios prestados de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

Halaber, pertsona, entitate eta enpresa enplegatzaileei emandako zerbitzuen jarraipena egiteko aukera emango du.

Asimismo, permitirá el seguimiento de los servicios prestados a las personas, entidades y empresas empleadoras.

2.– Bere baitan bilduko ditu erabiltzaileen lan-historia bakarra, hurrengo artikuluan ezarritako moduan bildu ere, eta garrantzizko informazio pertsonala, kontaktukoa eta profesionala, bai eta pertsona, entitate eta enpresa enplegatzaileei buruzko informazio garrantzitsua ere. Esku-hartze guztien trazabilitatea bermatuko du, eta, hala badagokio, langabeziari aurre egiteko prestazio ekonomikoekiko eta Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazioekiko koordinazio egokia bermatuko du.

2.– Integrará la historia laboral única en los términos previstos en el artículo siguiente; la información relevante personal, de contacto y profesional de las personas usuarias, así como la información relevante de las personas, entidades y empresas empleadoras. Garantizará la trazabilidad de todas las intervenciones y, en su caso, la adecuada coordinación con las prestaciones económicas frente al desempleo y las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

3.– Arreta eta jarraipenerako tresna komunari esker, estatistikak egin ahal izango dira egindako kudeaketari buruz eta lehentasunezko arreta behar duten kolektiboei eragiten dienari buruz. Tresna horrek, nolanahi ere, aukera emango du emakumeen eta gizonen egoera desberdinaren berri izateko, eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 25. artikuluan eta Euskadiko Autonomia-Elkartearen Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legean xedatutakora egokituko da.

3.– El instrumento común para la atención y seguimiento permitirá la elaboración de estadísticas sobre la gestión realizada y la que afecta a los colectivos de atención prioritaria, y, en todo caso, permitirá el conocimiento de la situación diferencial de mujeres y hombres, que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak bermatuko du artikulu honetan aipatzen den tresna erabat integratuta dagoela eta erabat bateragarria dela Enplegu Zerbitzuen Informazio Sistema Publiko Integratuarekin eta Enplegu Sistema Nazional osorako abian jartzen den zeinahi informazio-sistemarekin eta azpiegiturarekin.

4.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará la plena integración y compatibilidad del instrumento a que se refiere este artículo con el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo y con cualesquiera sistemas de información e infraestructuras que se pongan en marcha para el conjunto del Sistema Nacional de Empleo.

43. artikulua.– Lan-historia bakarra.

Artículo 43.– Historia laboral única.

1.– Lan-historia bakarrak honako hauek bilduko ditu: triajeari buruz behar den informazio guztia; erabiltzailearen enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala; enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua; egindako jarduketak; enplegu-eskaintzak; sinatutako kontratuak; prestazioak edo subsidioak, halakorik jaso badu; eta Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateen esku-hartze guztien jarraitutasuna eta osagarritasuna lortzeko behar den gainerako informazioa.

1.– La historia laboral única recogerá el conjunto de la información necesaria sobre el triaje, el diagnóstico personal sobre la empleabilidad de la persona usuaria, el plan integrado y personalizado de empleo, las actuaciones desarrolladas, ofertas de empleo, contratos suscritos, prestaciones o subsidios que perciba, en su caso, y demás información que resulte precisa para conseguir la continuidad y complementariedad de todas las intervenciones de las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo.

2.– Erregelamenduz ezarriko dira lan-historia bakarra egiteko, kontserbatzeko eta erabiltzeko arauak eta erantzukizunak, eta arau horiek bermatuko dute lan-historia bakarra erabat integratuta egotea eta bateragarri izatea Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean xedatutako lan-espediente bakar pertsonalizatuarekin.

2.– Reglamentariamente se establecerán las normas de confección, de conservación, de responsabilidades y de utilización de la historia laboral única, que garantizarán su plena integración y compatibilidad con el expediente laboral único personalizado, previsto en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

3.– Lan-historia bakarra aurreko artikuluan aipatzen den arreta- eta jarraipen-tresna komunaren bidez eramango da.

3.– La historia laboral única se llevará a través del instrumento común para la atención y seguimiento a que se refiere el artículo anterior.

44. artikulua.– Enplegu-, prestakuntza- eta zerbitzu-eskaintzen informazio eta kudeaketarako tresna.

Artículo 44.– Instrumento de información y gestión de ofertas de empleo, de formación y de servicios.

1.– Enplegu-, prestakuntza- eta zerbitzu-eskaintzak jakinarazteko eta kudeatzeko tresna Euskal Enplegu Sarean dauden entitateek eskaintzen dituzten enplegu-eskaintza, lanerako prestakuntza eta zerbitzu guztiak bilduko dituen tresna da.

1.– El instrumento de información y gestión de ofertas de empleo, de formación y de servicios es la herramienta que recogerá la totalidad de las ofertas de empleo disponibles, de la formación para el trabajo y de los servicios ofertados por las entidades integradas en la Red Vasca de Empleo.

2.– Pertsona eta enpresa erabiltzaileen eta Euskal Enplegu Sareko entitateen eskura egongo da, pertsonei eta enpresei erabakiak hartzen eta zuzeneko arreta ematen laguntzeko.

2.– Estará a disposición de las personas y empresas usuarias y de las entidades de la Red Vasca de Empleo para servir de apoyo a la toma de decisiones y a la atención directa a personas y a empresas.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak bermatuko du artikulu honetan aipatzen den tresna erabat integratuta dagoela eta erabat bateragarria dela Enplegu Zerbitzuen Informazio Sistema Publiko Integratuarekin eta Enplegu Sistema Nazional osorako abian jartzen den zeinahi informazio-sistemarekin eta azpiegiturarekin.

3.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará la plena integración y compatibilidad del instrumento a que se refiere este artículo con el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo y con cualesquiera sistemas de información e infraestructuras que se pongan en marcha para el conjunto del Sistema Nacional de Empleo.

45. artikulua.– Profilatzeko tresna.

Artículo 45.– Herramienta de perfilado.

Euskal Enplegu Sarearen erabiltzaileak haien enplegagarritasunaren arabera bereizteko bide emango duen kudeaketa-tresna da profilatzeko tresna, eta lagungarri izango da banakako ekintzak programatzeko eta enplegu-arloko politika publikoen plangintza egiteko. Betiere, berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta gardentasunaren printzipioak errespetatuko ditu.

La herramienta de perfilado es el instrumento de gestión que permitirá la caracterización de las personas usuarias de la Red Vasca de Empleo según su empleabilidad y servirá de apoyo a la atención directa, a la programación de acciones individuales y a la planificación de las políticas públicas en materia de empleo. En todo caso, respetará los principios de igualdad, no discriminación y transparencia.

46. artikulua.– Enpleguaren eta Prestakuntzaren Euskal Behatokia.

Artículo 46.– Observatorio Vasco de Empleo y de Formación.

1.– Enpleguaren eta Prestakuntzaren Euskal Behatokia honako hauek biltzen dituen tresna da:

1.– El Observatorio Vasco de Empleo y de Formación es la herramienta que integra:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguari buruzko informazioa, analisia eta prospektiba. Horretarako, lan-merkatuaren premiak eta behar horiei erantzuteko konpetentzia garrantzitsuak identifikatuko ditu, eguneratuta, eta enplegu-eskariaren eta -eskaintzaren epe ertaineko proiekzioak egingo ditu, okupazioen, sektore ekonomikoen, mailen eta jarduera-adarren arabera.

a) La información, análisis y prospectiva sobre el empleo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con identificación actualizada de las necesidades del mercado de trabajo y de las competencias relevantes para su satisfacción, así como con las proyecciones a medio plazo de la demanda y oferta de empleo por ocupaciones, sectores económicos, niveles y ramas de actividad.

b) Prestakuntza-premien prospekzioa, detekzioa eta azterketa, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoko lan-merkatuari buruzkoena.

b) La prospección, detección y análisis de las necesidades formativas, singularmente de las referidas al mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Lan-merkatuaren portaerari eta enpleguaren kalitateari buruzko informazioa.

c) La información relativa al comportamiento del mercado de trabajo y de la calidad del empleo.

2.– Enpleguaren eta Prestakuntzaren Euskal Behatokiaren informazioa baliagarria izango da erabakiak hartzeko, enplegu-politika publikoak diseinatzeko eta planifikatzeko, bai eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa programatzeko eta kudeatzeko ere.

2.– La información del Observatorio Vasco de Empleo y de Formación servirá a la toma de decisiones, al diseño y a la planificación de las políticas públicas de empleo, así como a la programación y gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

3.– Foru-aldundiek, udalerriek, udalerriaz gaindiko toki-entitateek eta Euskal Enplegu Sarean integra daitezkeen gainerako entitateek enpleguari buruzko informazio-, analisi- eta prospektiba-sistemak baldin badituzte, sistemok Enpleguaren eta Prestakuntzaren Euskal Behatokiarekiko erabateko integrazioa eta elkarreragingarritasuna bermatu beharko dute. Horretarako, elkarreragingarritasunaren eta segurtasunaren eskema nazionalak errespetatu beharko dituzte.

3.– Los sistemas de información, análisis y prospectiva sobre el empleo que, en su caso, mantengan las diputaciones forales, los municipios, las entidades locales de ámbito supramunicipal y demás entidades que puedan integrarse en la Red Vasca de Empleo deberán garantizar la plena integración e interoperabilidad con el Observatorio Vasco de Empleo y de Formación, a cuyo efecto deberán respetar los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

4.– Enpleguaren eta Prestakuntzaren Euskal Behatokiaren enpleguari buruzko informazioa, azterketa eta prospektiba oinarri hartuta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak txosten bat egingo du urtero, Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguaren bilakaerari buruz. Txosten horretan jasoko da, halaber, lan duina zer den definitzeko 2.a) artikuluan ezartzen diren faktoreen bilakaerari buruzko analisi kualitatibo bat.

4.– A partir de la información, análisis y prospectiva sobre el empleo del Observatorio Vasco de Empleo y de Formación, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo elaborará con periodicidad anual un informe sobre la evolución del empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que se incluirá, además, un análisis cualitativo de la evolución de los factores que se establecen en el artículo 2.a) para definir el trabajo digno.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
EUSKAL ENPLEGU SAREAREN ZERBITZU-ZORROAREN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE LA RED VASCA DE EMPLEO

47. artikulua.– Printzipio gidariak.

Artículo 47.– Principios informadores.

1.– Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek 5. artikuluan aipatzen diren printzipioen eta ondoren aipatzen diren printzipioen arabera kudeatuko dituzte zerbitzu-zorroko prestazioak:

1.– Las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo gestionarán las prestaciones de la cartera de servicios de acuerdo con los principios a que se refiere el artículo 5 y con los que se citan a continuación:

a) Doakotasuna. Zerbitzuak doakoak izango dira pertsona, entitate eta enpresa erabiltzaile guztientzat, eta ezin izango da inolako kontraprestaziorik eskatu.

a) Gratuidad. Los servicios serán gratuitos para todas las personas, entidades y empresas usuarias, sin que pueda exigirse contraprestación alguna.

b) Arreta integrala eta profesionala, berma dadin behar bezala koordinatzen direla Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa, langabeziari aurre egiteko babes ekonomikoa eta Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazioak.

b) Atención integral y profesional, que garantice la adecuada coordinación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, la protección económica frente al desempleo y las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

c) Arreta pertsonalizatua, malgua, goiztiarra, jarraitua eta erabiltzaileen premia jakinetara egokitua premia horiek irauten duten bitartean, zeina gizarte-, osasun- eta hezkuntza-zerbitzuekin lankidetzan arituta emango den lan-merkatuan sartzeko prozesuetan eta prestakuntzaren eta enpleguaren arteko edo enpleguen arteko trantsizio-prozesuetan.

c) Atención personalizada, flexible, temprana, continua y adaptada a las necesidades particulares de las personas usuarias en tanto dichas necesidades persistan, que procure la colaboración con los servicios sociales, sanitarios y educativos durante los procesos de inserción en el mercado laboral y de transición entre formación y empleo o entre empleos.

Era berean, zerbitzuak enpresen premietara egokituko dira.

Asimismo, los servicios se adaptarán a las necesidades de las empresas.

d) Zerbitzuen irisgarritasun unibertsala, bereziki desgaitasuna duten pertsonentzat, betiere ziurtatuz emandako informazioa eskuragarria eta ulergarria dela.

d) Accesibilidad universal de los servicios, en particular para las personas con discapacidad, asegurando en todo caso que la información sobre los servicios resulta accesible y comprensible.

e) Zerbitzuen gardentasuna, kalitatea eta ebaluazioa, erregelamendu bidez zehaztutako kalitate-estandarren arabera. Adierazle kualitatibo eta kuantitatibo homogeneoak txertatuko dira, sexuaren eta lehentasunezko arreta behar duten kolektiboen arabera bereizita, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa ebaluatu eta garatu ahal izateko.

e) Transparencia, calidad y evaluación de los servicios, de acuerdo con los estándares de calidad que se definan reglamentariamente. Se incorporarán indicadores cualitativos y cuantitativos homogéneos, desagregados por sexo y por colectivos de atención preferente, que permitan la evaluación y desarrollo de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

f) Garatutako jarduera guztien trazabilitatea, gauzatzen hasten direnetik eragina ebaluatu arte, arreta- eta jarraipen-tresna komunaren bidez.

f) Trazabilidad de la totalidad de las actividades desarrolladas, desde el inicio de su ejecución hasta la evaluación de su impacto, a través del instrumento común para la atención y seguimiento.

g) Konpetentzia profesionalen araberako kudeaketa, zerbitzu hauen artean koordinazio egokia dagoela bermatuta: enplegurako orientazioa, bitartekaritza eta enplegatzea, eta lanerako prestakuntza.

g) Gestión por competencias profesionales, que garantice una adecuada coordinación entre los servicios de orientación para el empleo, de intermediación y colocación y de formación para el trabajo.

2.– Hori eraginkorra izan dadin, Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek lankidetza eta kooperazioa eman beharko diote elkarri.

2.– Para su efectividad, las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo deberán prestarse mutua colaboración y cooperación.

48. artikulua.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren kudeaketa esklusiboa.

Artículo 48.– Gestión exclusiva por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

1.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorro osoa bermatzea alde batera utzi gabe, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoari dagokio zerbitzu eta funtzio hauen kudeaketa esklusiboa:

1.– Sin perjuicio de garantizar la totalidad de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, corresponde a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo la gestión exclusiva de los siguientes servicios y funciones:

a) Orientazio-zerbitzuari dagokionez, triajea eta erabiltzailearen enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egitea, bai eta enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua diseinatu, hari jarraitu, hura berrikusi eta eguneratzea ere.

a) En relación con el servicio de orientación, la elaboración del triaje y del diagnóstico personal sobre la empleabilidad de la persona usuaria, así como el diseño, seguimiento, revisión y actualización del plan integrado y personalizado de empleo.

b) Lanerako prestakuntza-zerbitzua, hargatik eragotzi gabe foru-aldundiek eta udalek, hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera, beren gain hartzen dituzten eginkizunak eta hezkuntza-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dagozkion eginkizunak lanbide-heziketako euskal sistemaren esparruan eskuratutako eskumenak behar bezala planifikatzeko, programatzeko, egiaztatzeko edo ziurtatzeko.

b) El servicio de formación para el trabajo, sin perjuicio de las funciones que asuman las diputaciones forales y ayuntamientos en virtud de lo dispuesto en los artículos siguientes, y de las que puedan corresponder al departamento competente en materia de educación del Gobierno Vasco en orden a la adecuada planificación, programación, acreditación o certificación de las competencias adquiridas en el marco del sistema vasco de formación profesional.

c) Bitartekaritza- eta enplegatze-zerbitzuei dagokienez, Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean edo hura ordezten duen arauan enplegua aurkitzeko agentziei buruz xedatutakoa alde batera utzi gabe:

c) En relación con los servicios de intermediación y colocación, sin perjuicio de lo dispuesto para las agencias de colocación en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya:

1. Lan-eskaintzak kudeatzea eta enplegu-eskatzaileei esleitzea.

1.º Gestión y casación de las ofertas de empleo.

2. Indarrean dagoen legeriak baimendutako berrenplegatze-planak egitea.

2.º Elaboración de planes de recolocación permitidos por la legislación vigente.

d) Lan-merkatuari buruzko informazio aurreratua emateko zerbitzua diseinatzea eta mantentzea.

d) Diseño y mantenimiento del servicio de información avanzada sobre el mercado de trabajo.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa alde batera utzi gabe, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak arreta berezia jarriko dio lan-merkatuan garrantzitsuak diren konpetentziak, jarrera eta balioak eskuratzera bideratutako prestakuntzari, pertsonen kualifikazioa hobetzen, lan duinei eusten edo haietara iristen eta lanbide-progresioa eta enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko.

2.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo prestará especial atención a la formación que se dirija a la adquisición de competencias, de actitudes y de valores relevantes en el mercado de trabajo que contribuyan a mejorar la cualificación de las personas, a mantener o acceder a trabajos dignos y a mejorar la progresión profesional y la empleabilidad.

3.– Halaber, gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonen eta lehentasunezko arreta behar duten kolektiboetako pertsonen laneratzeko aukerak hobetzeko prestakuntza bermatuko du.

3.– Asimismo, garantizará la formación dirigida a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas que presenten dificultades de inserción sociolaboral y de aquellas que pertenezcan a colectivos de atención prioritaria.

49. artikulua.– Foru-aldundien kudeaketa.

Artículo 49.– Gestión por las diputaciones forales.

1.– Lurralde historiko bakoitzeko foru-aldundiak, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-maparen arabera, zerbitzu hauek kudeatu ahal izango ditu:

1.– La diputación foral de cada territorio histórico podrá gestionar, de acuerdo con el mapa de servicios de la Red Vasca de Empleo, los siguientes servicios:

a) Lanerako prestakuntzari dagokionez, eta Eusko Jaurlaritzak onartutako plangintzaren eta programazioaren esparruan, titulazio, egiaztapen edo ziurtagiri ofizialik ez dakarren prestakuntza programatzea eta ematea –betiere dagokion lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialarekin lotuta badago, eta lurraldeko lan-merkatuan garrantzitsua bada–, bai eta bazterketa-arriskuan edo -egoeran dauden pertsonentzako prestakuntza ere.

a) En relación con la formación para el trabajo, y en el marco de la planificación y programación aprobada por el Gobierno Vasco, la programación e impartición de formación no conducente a una titulación, acreditación o certificación oficial, siempre que se halle vinculada al desarrollo económico y social del territorio respectivo y que sea relevante en el mercado de trabajo del territorio, así como la destinada a personas que se hallen en riesgo o en situación de exclusión.

Halakoetan, emandako prestakuntzaren kalitatea kontrolatu, hari jarraitu eta hura ebaluatu beharko du, eta erabiltzaileek jasotako prestakuntzari buruzko datuak erregistratu eta eguneratu beharko ditu arretarako eta jarraipenerako tresna komunean.

En tal caso, le corresponderá el control, seguimiento y evaluación de la calidad de la formación impartida y el registro y actualización de los datos sobre la formación recibida por las personas usuarias en el instrumento común para la atención y seguimiento.

b) Autoenpleguaren eta ekintzailetzaren alorreko aholkularitza-zerbitzua. Zerbitzu hori ematean, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legean edo hura ordezten duen arauan ezartzen diren koordinazio-neurrietara egokitu beharko du.

b) La prestación del servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, que deberá ajustarse a las medidas de coordinación establecidas en la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco, o en la norma que la sustituya.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako zerbitzuak ematea borondatezkoa izango da.

2.– Los servicios a que se refiere el apartado anterior serán de prestación voluntaria.

50. artikulua.– Toki-entitateen kudeaketa.

Artículo 50.– Gestión por las entidades locales.

1.– Aurreko artikuluan aipatzen diren zerbitzuez gain, udalerriek eta udalerriaz gaindiko beste toki-entitate batzuek, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-maparen arabera, zerbitzu hauek kudeatu ahal izango dituzte:

1.– Además de los servicios a que se refiere el artículo anterior, los municipios y otras entidades locales de ámbito supramunicipal podrán gestionar, de acuerdo con el mapa de servicios de la Red Vasca de Empleo, los siguientes:

a) Orientazio-zerbitzuari dagokionez, aktibaziorako laguntza eskaintzen duten enplegu-zentroak; informazio-, laguntza-, motibazio- eta aholkularitza-zerbitzu eta -programa pertsonalizatuak, 30.2 artikuluaren d) eta e) letretan ezarritako baldintzetan; eta lan-merkatuari buruzko informazio aurreratua emateko zerbitzua.

a) En relación con el servicio de orientación, los centros de empleo que ofrezcan apoyo a la activación; los servicios y programas personalizados de información, acompañamiento, motivación y asesoramiento, en los términos previstos en las letras d) y e) del artículo 30.2; así como la puesta a disposición del servicio de información avanzada sobre el mercado de trabajo.

b) Enpresei aholkularitza emateko zerbitzuari dagokionez, enplegu-eskaintzak biltzea, beren lurraldeari lotutako enpresekin harreman zuzena izatea, haien premiak aztertu eta identifikatzea, eta laguntzei eta kontratazio-modalitateei buruzko informazioa eta aholkularitza ematea.

b) En relación con el servicio de asesoramiento a empresas, la captación de las ofertas de empleo, el contacto directo con las empresas vinculadas a su territorio, la prospección e identificación de sus necesidades, así como la información y asesoramiento sobre ayudas y modalidades de contratación.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako zerbitzuak ematea borondatezkoa izango da.

2.– Los servicios a que se refiere el apartado anterior serán de prestación voluntaria.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ENPLEGAGARRITASUNA ETA OKUPAGARRITASUNA HOBETZEKO PROGRAMA OSAGARRIAK
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LA OCUPABILIDAD

51. artikulua.– Enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriak.

Artículo 51.– Programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad.

1.– Enpleguari buruzko Estatuko araudian enplegua sustatzeko eta enplegua aktiboki babesteko jasotako programez gain, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak programa osagarriak jarriko ditu abian, enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko. Programa horien xedea izango da langabeak laneratzea, pertsona okupatuen lan-ibilbidea hobetzea, ezagutzak eta konpetentziak etengabe eguneratzea, biztanleria aktiboaren konpetentzia profesionalak baloratzea eta enplegu-tasak handitzea.

1.– Además de los programas de fomento del empleo y de apoyo activo al empleo previstos en la normativa estatal de empleo, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo pondrá en marcha programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad dirigidos a promover la inclusión laboral de las personas desempleadas, la promoción profesional de las personas ocupadas y la actualización continua de conocimientos y de competencias; a valorar las competencias profesionales de la población activa, y a aumentar las tasas de empleo.

2.– Kapitulu honetan aipatzen diren programa osagarriak, eta haiek garatzean onar daitekeen beste edozein, lehentasunezko arreta behar duten kolektiboei aplikatuko zaizkie batez ere.

2.– Los programas complementarios a que se refiere este capítulo, y cualesquiera otros que pudieran aprobarse en su desarrollo, serán de aplicación preferente a los colectivos de atención prioritaria.

Erregelamendu bidez zehaztuko dira enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarrietara sartzeko lehentasunezko kolektiboak, gainerako herritarrengana zabaltzea, programen indarraldia, programa horiek egikaritzeko ardura duen erakundea, programa horiek gauzatzeko epeak eta programa horiek gauzatzeko beharrezkoak diren beste alderdi guztiak.

Reglamentariamente se determinarán los colectivos prioritarios para acceder a los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, la extensión al resto de la población, el periodo de vigencia, la organización encargada de llevarlos a cabo, los plazos para su realización y cualesquiera otras cuestiones necesarias para su ejecución.

3.– Euskal Enplegu Sareko entitateen arteko lankidetza sustatuko da programa horiek egikaritzeko, eta entitate laguntzaileei ere zabalduko zaie lankidetza hori. Apartatu honetan xedatutakoak ez du eragotziko 55. artikuluan lan-aktibaziorako programa integralei buruz ezarritakoa.

3.– Se promoverá la colaboración entre las entidades de la Red Vasca de Empleo para la ejecución de estos programas, que se extenderá, asimismo, a las entidades colaboradoras. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55 en relación con los programas integrales de activación laboral.

52. artikulua.– Konpetentziak baloratzeko programa.

Artículo 52.– Programa de valoración de competencias.

1.– Konpetentziak baloratzeko programari esker, enplegagarritasunari buruzko oinarrizko azterketa bat eduki ahal izango dute pertsonek, eta administrazio publikoek enplegu-politika publikoak hobetzeko estrategiak diseinatu ahal izango dituzte. Azterketa hori aurrez aurre edo bitarteko elektronikoen bidez egin ahal izango da.

1.– El programa de valoración de competencias permitirá a las personas disponer de un análisis básico sobre su empleabilidad y a las administraciones públicas diseñar estrategias para mejorar las políticas públicas de empleo. Dicho análisis podrá realizarse presencialmente o por medios electrónicos.

2.– Konpetentzien autobalorazioa sustatuko da, baina, betiere, profesional baten laguntza bermatuko da, interesdunak balorazioa behar bezala egin dezan.

2.– Se promoverá la autovaloración de competencias, pero se garantizará, en todo caso, la asistencia de un profesional o de una profesional que permita la correcta realización de la valoración por la persona interesada.

Laguntza aurrez aurrekoa edo bitarteko elektronikoen bidezkoa izan daiteke, programa egiteko aukeratutako kanalaren arabera.

La asistencia podrá ser presencial o por medios electrónicos, según el canal elegido para la realización del programa.

3.– Konpetentzien balorazioa borondatezkoa izango da, eta egindakotzat joko da pertsonari enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala edo enplegu-plan pertsonalizatu eta integratua egiten zaion kasuetan, haiek indarrean dauden artean.

3.– La valoración de competencias será voluntaria y se entenderá satisfecha en los casos en que se haya realizado a la persona el diagnóstico personal sobre empleabilidad o el plan integrado y personalizado de empleo, en tanto estos estén vigentes.

4.– Era berean, programak aukera emango du, lankidetza sektorialen esparruan, sektore jakin bateko konpetentzia garrantzitsuak identifikatzeko, bai eta, zaharkituta geratu direla eta, pertsonak birkualifikatzeko neurriak behar dituztenak identifikatzeko ere.

4.– A su vez, el programa permitirá, en el marco de colaboraciones sectoriales, identificar las competencias relevantes en un determinado sector y aquellas que, por haber quedado obsoletas, precisan de medidas de recualificación de las personas.

5.– Atzerriko ikasketekin lotutako konpetentziei dagokienez, haiek konpetentziak baloratzeko programan sartzea sustatuko da, baina horrek ez du eragotziko unibertsitateaz kanpoko eta unibertsitateko atzerriko tituluak eta ikasketak homologatu eta baliozkotzea, ez eta lanbide arautuetan sartzeko eskatzen diren baldintzak betetzea ere.

5.– Se promoverá la integración en el programa de valoración de competencias de aquellas vinculadas con estudios extranjeros, sin perjuicio de la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios y universitarios y de los requerimientos exigidos para el acceso a profesiones reguladas.

6.– Konpetentziak baloratzeko programaren konfidentzialtasuna bermatuko da, 18. artikuluan ezarritako baldintza berberetan.

6.– Se garantizará la confidencialidad del programa de valoración de competencias en términos idénticos a los establecidos en el artículo 18.

53. artikulua.– Konpetentziak eguneratzeko programa.

Artículo 53.– Programa de actualización de competencias.

1.– Konpetentziak eguneratzeko programak aukera emango die pertsonei beren autonomia baliatuz prestakuntza-eskaintza hautatzeko, prestakuntzaren kalitatea bermatuko duten formula malguak erabilita.

1.– El programa de actualización de competencias permitirá a las personas, en ejercicio de su autonomía, elegir la oferta formativa mediante la utilización de fórmulas flexibles que garanticen la calidad de la formación.

2.– Horretarako, enpleguaren eta hezkuntzaren arloan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako sailek zehaztuko dute zer baldintza eska dakizkiekeen konpetentziak eguneratzeko programan parte har dezaketen prestakuntza-entitateei eta zer prestakuntza-eskaintza den garrantzitsua pertsonen lanbide-kualifikazioa hobetzeko.

2.– A tal fin, los departamentos competentes en materia de empleo y educación del Gobierno Vasco establecerán los requisitos exigibles a las entidades de formación que puedan participar en el programa de actualización de competencias, así como la oferta formativa relevante para mejorar la cualificación profesional de las personas.

3.– Langileei konpetentziak eguneratzeko programetan sartzen laguntzeko neurriak hartzea sustatuko da. Haien definizioa gizarte-eragileekin adostuko da, Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren barruan.

3.– Se promoverá la adopción de medidas que faciliten a las personas trabajadoras el acceso a los programas de actualización de competencias. Su definición se concertará con los agentes sociales en el seno de la Mesa de Diálogo Social.

54. artikulua.– Lan-merkatu arruntean babesa eta laguntza duten enplegu-programak.

Artículo 54.– Programas de empleo con apoyo y acompañamiento en el mercado ordinario de trabajo.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak abian jarriko ditu desgaitasuna duten pertsonek lanerako eskubidea baliatu ahal izatea helburu duten enplegu-programak, eta babestu eta lagundutako enplegu-programak garatuko ditu, lehentasunez xede hauetara bideratuta: pertsona horiek lan-sistema arruntean sartzea, babestutako lan-inguruneetatik enplegu arruntera igarotzea, enpleguari eustea, beren lan-zikloan enplegagarritasuna hobetzea eta lanbide-arloan garatzea, bai eta enplegu babestuan jasangarritasuna lortzea ere, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko legeriarekin bat etorriz.

1.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo pondrá en marcha programas de empleo dirigidos a procurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo, y desarrollará programas de empleo con apoyo y acompañamiento dirigidos, prioritariamente, a promover su inclusión laboral en el sistema ordinario de trabajo, el tránsito desde entornos laborales protegidos al empleo ordinario, el mantenimiento del empleo, la mejora de su empleabilidad a lo largo de su ciclo laboral y su desarrollo profesional, así como la sostenibilidad del empleo protegido, de conformidad con la legislación de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Apartatu honetan xedatutakoak ez ditu galaraziko desgaitasuna duten pertsonentzako ekintza positiboak, 6.2 artikuluan aipatuta bezala, ez eta enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonalaren arabera Euskal Enplegu Sarearen katalogoko programak eta zerbitzuak erabat eraginkorrak izan daitezen egin beharreko egokitzapenak ere.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones positivas dirigidas a las personas con discapacidad en los términos previstos en el artículo 6.2 y de las adaptaciones necesarias, de acuerdo con el diagnóstico personal sobre la empleabilidad, para la plena efectividad de los programas y servicios del catálogo de la Red Vasca de Empleo.

2.– Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak laneratzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuei zuzendutako enplegu-programak garatuko ditu, enplegua sustatzeko neurri gisa, haien gizarte-inklusioa eta laneratzea bultzatzeko.

2.– Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco Público de Empleo desarrollará programas de empleo con apoyo dirigidos a otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral como medida de fomento del empleo para facilitar su inclusión social y laboral.

Erregelamendu bidez zehaztuko dira programaren hartzaileak, programaren iraupena, programan sartzeko baldintzak, eta babesteko eta laguntza emateko profesionalen baldintzak, bai eta sustapen-ekintzaren entitate onuradunenak ere, eta hura gauzatzeko behar den beste edozein gai.

Reglamentariamente se determinarán las personas destinatarias del programa; su duración; los requisitos de acceso, de los profesionales y de las profesionales de apoyo y acompañamiento, así como de las entidades beneficiarias de la acción de fomento; y cualesquiera otras cuestiones necesarias para su ejecución.

3.– Nolanahi ere, programa horien barruan sartuko dira hartzailearentzako orientazio-, aholkularitza- eta laguntza-ekintzak, gizarte- eta komunitate-trebetasunak garatzera bideratutako jarduerak, lanpostuari berezko zaizkion zereginetan prestakuntza espezifikoa ematera bideratutako jarduerak, eta enpresei eta gainerako entitate enplegatzaileei pertsonaren laguntza-premien inguruko aholkularitza eta informazioa ematea, eta, hala badagokio, lanpostua egokitzea.

3.– En todo caso, estos programas incluirán acciones de orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona destinataria; actividades dirigidas al desarrollo de habilidades sociales y comunitarias y a la formación específica en las tareas inherentes al puesto de trabajo; así como asesoramiento e información a las empresas y demás entidades empleadoras sobre las necesidades de apoyo de la persona y, en su caso, adaptación del puesto de trabajo.

55. artikulua.– Lan-aktibaziorako programa integralak.

Artículo 55.– Programas integrales de activación laboral.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak lan-aktibaziorako programa integralak jarriko ditu abian, lehentasunezko arreta behar duten kolektiboen enplegagarritasuna eta lan duina lortzeko aukerak hobetzeko. Programa horien bidez, ekintza konbinatu eta pertsonalizatuak egingo dira arlo hauetan: informazioa, orientazioa, lagun egitea, motibazioa, aholkularitza eta prestakuntza, eta, hala badagokio, lan-praktika, prospekzioa, bitartekaritza eta enplegu-sustapena. Beharrezkoa balitz, enplegu babestuaren ekimenak sustatuko lirateke.

1.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo pondrá en marcha programas integrales de activación laboral dirigidos a mejorar la empleabilidad y el acceso a un trabajo digno de los colectivos de atención prioritaria, consistentes en un conjunto de acciones combinadas y personalizadas de información, orientación, acompañamiento, motivación, asesoramiento y formación, y, en su caso, práctica laboral, prospección, intermediación y promoción de empleo. Si fuera preciso, promovería iniciativas de empleo protegido.

Halaber, lan-aktibaziorako programa integralak bultzatuko ditu, gazteen laneratzea errazteko eta bultzatzeko xedez. Programa horiek bereziki eragingo dute gazteen prestakuntzan, Gazte Bermearen Sisteman parte hartzearen ondoriozkoak alde batera utzi gabe.

Asimismo, impulsará programas integrales de activación laboral dirigidos a facilitar e impulsar la inserción laboral de las personas jóvenes, que incidirán singularmente en su formación, sin perjuicio de los que resulten de la participación en el Sistema de Garantía Juvenil.

2.– Foru-aldundiek, udalerriek eta toki-entitateek lan-aktibaziorako programa integralak onartu ahal izango dituzte enplegu-zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonentzat, langabeak nahiz pertsona okupatuak izan, baldin eta bazterketa-egoeran edo -arriskuan badaude. Nolanahi ere, 10.etik 14.era bitarteko artikuluetan jasota dauden enplegagarritasuna hobetzeko eskubideak gauzatzen direla bermatuko dute sarbide-baldintzek.

2.– Las diputaciones forales, municipios y entidades locales podrán aprobar programas integrales de activación laboral dirigidos a personas en situación o en riesgo de exclusión demandantes de servicios de empleo, ya sean desempleadas u ocupadas. Los requisitos de acceso garantizarán, en todo caso, el ejercicio de los derechos para la mejora de la empleabilidad previstos en los artículos 10 a 14.

Programen indarraldian, hartzaileentzako asistentzia pertsonalizatua, jarraitua eta egokia bermatuko da, eta erreferentziazko profesional bat esleituko zaie.

Durante su vigencia, se garantizará la asistencia personalizada, continuada y adecuada de las personas destinatarias, asignándoles un profesional o una profesional de referencia.

3.– Lan-bitartekaritzako prozesua, hala badagokio, entitate laguntzaile espezializatuek garatu ahal izango dute, Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean ezarritako baldintzetan, hargatik eragotzi gabe Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak eta programa integrala sustatzen duen entitatearekin lankidetzan diharduten enplegatze-agentziek gara dezaketen prozesua.

3.– El proceso de intermediación laboral podrá desarrollarse, en su caso, por entidades colaboradoras especializadas, en los términos previstos por la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, sin perjuicio del que puedan desarrollar Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo y las agencias de colocación con las que colabore la entidad promotora del programa integral.

4.– Aurreko apartatuetan aipatutako lan-aktibaziorako programa integralak irizpide hauetara egokituko dira: Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak 71.1.e) artikulua xedatutakoaren arabera zehaztutako erakundearteko koordinazio-irizpideetara.

4.– Los programas integrales de activación laboral a que se refieren los apartados anteriores se ajustarán a los criterios de coordinación interinstitucional definidos por el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1.e).

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
EUSKAL ENPLEGU SAREKO ENTITATE PRIBATU LAGUNTZAILEAK
ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS DE LA RED VASCA DE EMPLEO

56. artikulua.– Euskal Enplegu Sareko entitate pribatu laguntzaileak.

Artículo 56.– Entidades privadas colaboradoras de la Red Vasca de Empleo.

1.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa ematen esku hartzen duten entitate pribatuek lege honetan Euskal Enplegu Sareari buruz xedatutakoa bete beharko dute, bai eta Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean edo hura ordezten duen arauan entitate laguntzaileei buruz ezarritakoa ere.

1.– Las entidades privadas que intervengan en la prestación de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo deberán cumplir lo dispuesto en esta ley para la Red Vasca de Empleo, así como lo establecido en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya para las entidades colaboradoras.

Bi printzipiok arrazoitzen dute entitate pribatuek esku hartzea: premia-printzipioak eta aipatutako zerbitzuak eraginkortasun handiagoz emateko printzipioak, Enpleguaren otsailaren 28ko 3/2023 Legean enplegatze-agentziei buruz ezarritakoa bazter utzi gabe.

Su intervención deberá estar justificada en los principios de necesidad y de mayor eficiencia en la prestación de los servicios citados, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en relación con las agencias de colocación.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak entitate pribatuekiko lankidetza-esparrua ezarri ahal izango du, formula hauen bidez:

2.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo podrá establecer el marco de colaboración con entidades privadas a través de las siguientes fórmulas:

a) Lege honetan xedatutakoa: 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora. Bestela, hura ordezten duen arauan xedatutakoa.

a) Lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o en la norma que la sustituya.

b) Akordio irekiak, hurrengo artikuluan xedatutakoaren arabera.

b) Acuerdos abiertos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

c) Gizarte-ekimeneko entitateekin hitzartutako ekintza-akordioak, 58. artikuluan ezarritako baldintzetan.

c) Acuerdos de acción concertada con entidades de iniciativa social, en los términos previstos en el artículo 58.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak lanerako prestakuntza-zerbitzua kudeatzeari dagokionez, aurreko apartatuetan ezarritakoak ez dio kalterik egingo lanbide-heziketaren legerian eta lan-arloko enplegurako Lanbide Heziketaren Sistema arautzen duen Estatuko legerian xedatutakoari.

d) En relación con la gestión por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo del servicio de formación para el trabajo, lo establecido en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de formación profesional y en la legislación estatal por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

e) Ordenamenduan ezarritako beste edozein bitarteko.

e) Cualquier otro medio previsto en el ordenamiento.

3.– Bitartekaritza-zerbitzuei dagokienez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango ditu enplegatze-agentziekin, dirulaguntzak eman ahal izango ditu edo beste edozein lankidetza-hitzarmen ezarri ahal izango du, sektore publikoko kontratuei buruzko legean xedatutakoa aplikatzeari kalterik egin gabe, baldin eta dagokion gaia bere esparruan sartzen bada.

3.– En relación con los servicios de intermediación, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo podrá suscribir convenios de colaboración con las agencias de colocación, conceder subvenciones o establecer cualquier otra fórmula de colaboración, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la ley de contratos del sector público, cuando el negocio de que se trate se incluya en su ámbito de aplicación.

4.– Euskal Enplegu Sareko gainerako entitateek beren araudi erregulatzaileak xedatzen duenaren arabera kudeatuko dituzte zorroko zerbitzuak. Dena den, aplikatzekoa izango zaie 2.c) apartatuan xedatutakoa, kudeaketa itunduaren erabakiei dagokienez.

4.– Las demás entidades de la Red Vasca de Empleo gestionarán los servicios de la cartera de acuerdo con lo que disponga su normativa reguladora, si bien les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.c) en relación con los acuerdos de gestión concertada.

57. artikulua.– Akordio irekiak.

Artículo 57.– Acuerdos abiertos.

1.– Akordio irekitzat joko dira hainbat entitatek zerbitzuaren eskaintzan parte hartzea ahalbidetzen duten akordioak, baina ezin izango da entitate bat beste batzuen artetik hautatu, eta entitate horiek ez dira behartuta egongo eskaintzak aurkeztera.

1.– Se entienden por acuerdos abiertos aquellos que permitan la participación de distintas entidades en la prestación del servicio, sin que pueda elegirse a una entidad frente a otra ni estas estén obligadas a presentar ofertas.

2.– Arau hauek bete beharko dituzte:

2.– Se ajustarán a las siguientes reglas:

1. Akordio horien oinarri arautzaileek beti errespetatuko dituzte berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren, gardentasunaren, publikotasunaren, kalitatearen, jarraitutasunaren, irisgarritasunaren eta zerbitzuaren erabilgarritasunaren printzipioak, eta pertsona, entitate eta enpresa erabiltzaileen premiei erantzungo diete.

1.ª Las bases reguladoras de estos acuerdos respetarán, en todo caso, los principios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad, calidad, continuidad, accesibilidad y disponibilidad del servicio y atenderán a las necesidades de las personas, entidades y empresas usuarias.

2. Aldez aurretik, akordioa egikaritzeko gaitasun-irizpideak ezarri ahal izango dituzte entitateentzat.

2.ª Podrán prever, con carácter previo, criterios de aptitud de las entidades para ejecutar el acuerdo.

3. Akordio horiek nola egikarituko diren arautuko duten preskripzio teknikoak finkatuko dira.

3.ª Se fijarán las prescripciones técnicas que regirán la ejecución de estos acuerdos.

4. Zalantzak eta hutsuneak ebazteko, lege honen printzipioak aplikatuko dira: 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora. Akordio irekia interpretatzea eta zalantzak eta hutsuneak ebaztea hura sustatzeko eskumena duen organoari egokituko zaio.

4.ª Los principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, serán de aplicación para resolver dudas y lagunas. La interpretación del acuerdo abierto y la resolución de dudas y lagunas corresponderá al órgano competente para su promoción.

58. artikulua.– Itunpeko kudeaketako akordioak.

Artículo 58.– Acuerdos de gestión concertada.

1.– Zerbitzuen kontratu publikoak kudeatzearen esparruan, Euskal Enplegu Sareko entitateek, beren eskumenak baliatuz, agindu ahal izango dizkiete gizarte-ekimeneko entitate pribatuei 25.1 artikuluko a), b) eta c) letretan aipatutako zerbitzuak eta enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko 54. eta 55. artikuluetan jasotako programak, baldin eta entitate horien xede sozialean aurreikusita badaude enpleguaren arloko jarduerak; bereziki, zerbitzu eta programa horiek lehentasunezko arreta behar duten pertsonei zuzenduta daudenean.

1.– En el marco de la gestión de contratos públicos de servicios, las entidades de la Red Vasca de Empleo podrán encomendar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, la prestación de los servicios a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 25.1 y la prestación de los programas para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad previstos en los artículos 54 y 55 a entidades privadas de iniciativa social cuyo objeto social prevea actividades en el ámbito del empleo, singularmente cuando aquellos servicios y programas tengan como destinatarias a personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria.

2.– Lege honen ondorioetarako, gizarte-ekimeneko entitateak dira formalki eratuta dauden eta nortasun juridiko propioa duten gizarte-ekimeneko fundazioak, elkarteak, kooperatibak eta bestelako entitateak, baldin eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 Legearen 3. artikuluan aipatzen diren ezaugarriak badituzte, salbuetsita egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izateari buruzkoa edo eskaintzak aurkezteko unean Euskal Autonomia Erkidegoan egoteari buruzkoa.

2.– A los efectos de esta ley, son entidades de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social y cualesquiera otras entidades, formalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, que tengan las características a que se refiere el artículo 3 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, a salvo de la referida a la sede en la Comunidad Autónoma de Euskadi o a la implantación en esta comunidad en el momento de presentar las ofertas.

3.– Itunpeko kudeaketako akordioak, aplikatzekoak diren sektore publikoko kontratuen legeriatik eratorritako arauetara ez ezik, printzipio hauetara egokituko dira: subsidiariotasuna, solidaritatea, berdintasuna, publikotasuna, gardentasuna, diskriminaziorik eza eta aurrekontu-efizientzia.

3.– Los acuerdos de gestión concertada se ajustarán, además de a las normas que deriven de la legislación de contratos del sector público que resulten de aplicación, a los principios de subsidiariedad, solidaridad, igualdad, publicidad, transparencia, no discriminación y eficiencia presupuestaria.

4.– Itunpeko ekintzako entitateek 5. eta 47. artikuluetan ezarritako printzipioetan xedatutakoa bete beharko dute, eta 37., 38. eta 40. Artikuluetan aipatzen diren eskubideak betetzen direla bermatu beharko dute.

4.– Las entidades de acción concertada estarán sujetas a lo dispuesto en los principios establecidos en los artículos 5 y 47 y deberán garantizar el cumplimiento de los derechos a que se refieren los artículos 37, 38 y 40.

5.– Erregelamendu bidez zehaztuko dira sarbide-eskakizunak, eta haietan aurreikusi ahal izango da entitateek administrazio-erregistro batean inskribatu behar izatea, eta aldez aurretik honako hauek aztertzea: eskaintzak; zerbitzua emateko baldintzak; hautaketa-prozedura; itunaren iraupena; azkentzeko arrazoiak; itunpeko entitateari zerbitzua ordaintzeko modulu ekonomikoak, kostuak itzultzeko oinarriaren gainean; alderdien betebeharrak, eta itunpeko plaza eta zerbitzuetarako sarbidea, zeinak doakoak izango baitira erabiltzaileentzat.

5.– Reglamentariamente se determinarán los requisitos de acceso, que podrán contemplar la inscripción en un registro administrativo de aquellas entidades y el examen con carácter previo de las ofertas, las condiciones de prestación del servicio, el procedimiento de selección, la duración del concierto, las causas de extinción, los módulos económicos de retribución del servicio a la entidad concertada sobre la base del reembolso de costes, las obligaciones de las partes y el acceso a las plazas y servicios concertados, que serán gratuitos para las personas usuarias.

6.– Itunpeko ekintza-araubidea bateraezina izango da itunaren xede diren jarduerak eta zerbitzuak finantzatzeko dirulaguntzak ematearekin.

6.– El régimen de acción concertada será incompatible con la concesión de subvenciones económicas para la financiación de las actividades y servicios objeto de concierto.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
EUSKAL ENPLEGU SAREA IKUSKATZEA ETA ZERBITZUEN KALITATEA KONTROLATZEA
INSPECCIÓN DE LA RED VASCA DE EMPLEO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

59. artikulua.– Ikuskapena.

Artículo 59.– Inspección.

1.– Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dagokio Euskal Enplegu Sareko entitateek lege honetan eta lege hau garatzeko araudian ezarritako baldintzak eta betebeharrak betetzen dituztela ikuskatzea eta kontrolatzea.

1.– Corresponderá al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo la inspección y control del cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo por parte de las entidades de la Red Vasca de Empleo.

2.– Ikuskapen-lana printzipio hauek betez egingo da: legezkotasuna, objektibotasuna, efikazia, kongruentzia eta proportzionaltasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza.

2.– Su ejercicio estará informado por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, congruencia, proporcionalidad, igualdad y no discriminación.

3.– Artikulu honetan xedatutakoa hala izanik ere, kontuan izan beharko dira Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren eskumenak.

3.– Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

60. artikulua.– Ikuskapenerako baliabideen nahikotasuna.

Artículo 60.– Suficiencia de recursos para la inspección.

Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak behar besteko baliabide teknikoak eta giza baliabideak ezarriko ditu lege honetan eta lege hau garatzeko araudian ezarritako baldintzak eta betebeharrak betetzen direla ikuskatzeko eta kontrolatzeko lana egiteko.

El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo dotará de recursos técnicos y humanos suficientes la labor de inspección y control del cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

61. artikulua.– Ikuskapen-ahalak.

Artículo 61.– Facultades de la inspección.

1.– Ikuskapen-eginkizunak betetzean, funtzionarioek agintari-izaera izango dute.

1.– En el ejercicio de las funciones de inspección, el personal funcionario tendrá la condición de autoridad.

2.– Ikuskapen-jarduera gauzatzean, ahal hauek izango dituzte:

2.– En el desarrollo de la actividad inspectora, tendrán las siguientes facultades:

a) Lege honen eta lege hau garatzeko araudiaren xedapenak betetzen direla egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen duten zeinahi egiaztapen eta ikerketa-, azterketa- edo froga-eginbide egitea.

a) Efectuar toda clase de comprobaciones y practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para verificar la observancia de las disposiciones de esta ley y de la normativa que la desarrolle.

b) Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroan zerbitzuak ematen dituzten zentro guztietan sartzea.

b) Entrar en todos los centros que presten servicios de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

c) Pertsona fisiko edo juridikoei, publiko zein pribatuei, lege honetan eta lege hau garatzeko araudian xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko behar den informazio eta dokumentazio guztia eskatzea.

c) Requerir a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuanta información y documentación sea precisa para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en la normativa de desarrollo.

d) Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari proposatzea egin ditzala lege honetan eta lege hau garatzeko araudian xedatutakoa betetzeko errekerimenduak, eta, hala badagokio, har ditzala neurriak pertsona, entitate eta enpresa erabiltzaileei zerbitzuak behar bezala emango zaizkiela bermatzeko.

d) Proponer al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo la formulación de requerimientos para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en la normativa de desarrollo, y, en su caso, la adopción de las medidas que garanticen a las personas, entidades y empresas usuarias la adecuada prestación de los servicios.

3.– Ikuskapen-jardueran lortutako informazioa isilpean gordeko da, eta ezingo da erabili lege honetan ezarritako helburuetarako ez bada.

3.– La información obtenida en el ejercicio de la actividad inspectora será reservada y no podrá utilizarse para fines distintos a los previstos en esta ley.

62. artikulua.– Ikuskapen-lanari laguntzea.

Artículo 62.– Auxilio a la labor inspectora.

1.– Eusko Jaurlaritzan enplegu-arloko eskumena duen saileko funtzionarioek, ikuskapen-eginkizunak betetzean, beste agintaritza publiko baten edo teknikarien laguntza eskatu ahal izango dute, eta haiek laguntza eta lankidetza emango diete ikuskapen-jarduera garatzeko beharrezkoa bada.

1.– En el ejercicio de las funciones de inspección, el personal funcionario del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo podrá solicitar apoyo de otra autoridad pública o de personal técnico, que prestarán su auxilio y colaboración cuando sea necesario para el desarrollo de la actividad inspectora.

2.– Agintariek eta administrazio publikoetako eta sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateetako organoen titularrek ikuskapen-ahala gauzatzeko beharrezkoak diren informazioak, aurrekariak eta datuak hornituko dituzte, hala eskatzen bazaie.

2.– Las autoridades y titulares de órganos de las administraciones públicas y demás entidades integrantes del sector público facilitarán el suministro, si son requeridos para ello, de las informaciones, antecedentes y datos que sean necesarios para el ejercicio de la potestad inspectora.

3.– Lankidetza bera eskatuko zaie Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroko zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisiko edo juridiko pribatuei.

3.– La misma colaboración será exigible a las personas físicas o jurídicas privadas que presten servicios de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

4.– Artikulu honetan ezarritako laguntza- eta elkarlan-betebeharrek legez honako hauei buruz ezarritako mugak baino ez dituzte izango: pertsonaren intimitatea, komunikazioen edo herri-administrazioei estatistika-xedeetarako bakarrik emandako informazioen sekretua eta datu pertsonalen babesa.

4.– Las obligaciones de auxilio y colaboración establecidas en este artículo solo tendrán las limitaciones legalmente establecidas en relación con la intimidad de la persona, con el secreto de las comunicaciones o de las informaciones suministradas a las administraciones públicas con finalidad exclusivamente estadística y con la protección de datos personales.

63. artikulua.– Ikuskapen-jarduketen plangintza.

Artículo 63.– Planificación de las actuaciones inspectoras.

1.– Ikuskapen-jarduketak ezarritako plangintza eta programazioaren araberakoak izango dira, hargatik eragotzi gabe aparteko salaketen edo proposamenen ondoriozko jarduketak.

1.– Las actuaciones inspectoras responderán a la planificación y a la programación establecidas, sin perjuicio de las actuaciones derivadas de denuncias o propuestas de carácter extraordinario.

2.– Eusko Jaurlaritzan enplegu-arloko eskumena duen sailak ikuskapen-plana eta urteko programazioak onartuko ditu. Plan horietan, lortu beharreko helburuak, jardun-eremuak, garatu beharreko ekintzak eta haiek gauzatzeko aurreikusitako epea jasoko dira.

2.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo aprobará el plan de inspección y las programaciones anuales, que contendrán los objetivos que se deben lograr, los ámbitos de actuación, las acciones que hay que desarrollar y el plazo previsto para su ejecución.

64. artikulua.– Eskainitako zerbitzuak ordeztea.

Artículo 64.– Sustitución en la prestación de servicios.

1.– Ikuskapen-lanak egitean ikusten bada Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa ez dela kudeatzen lege honetan ezarritako eskakizun eta betebeharren arabera, kalitate-estandarren arabera edo zerbitzuen prestazio-eduki teknikoak betez, orduan enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak erabaki ahal izango du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak ordeztea zerbitzuak emateaz arduratzen den administrazioa edo entitatea.

1.– Si en el ejercicio de las funciones de inspección se detecta que la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo no se ajusta a los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley, a los estándares de calidad o al contenido prestacional técnico de los servicios, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo podrá acordar la sustitución por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo en la prestación de los servicios a costa de la administración o entidad responsable.

2.– Zerbitzuen emakida ordezteko, baldintza hauek bete behar dira:

2.– La sustitución en la prestación de servicios exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Prestazioaren ardura duen administrazioak edo entitateak ez-betetze larri eta errepikatua egitea, pertsona, entitate eta enpresa erabiltzaileen kalterako.

a) Incumplimiento grave y reiterado por parte de la administración o entidad responsable de su prestación en perjuicio de las personas, entidades y empresas usuarias.

b) Zerbitzua emateko ardura duen administrazioari edo entitateari aldez aurretik errekerimendua egitea, bete ez diren baldintzak eta betebeharrak, kalitate-estandarrak edo prestazio-eduki teknikoa betetzeko behar diren neurriak har ditzan, egin beharreko zuzenketak adieraziz. Horretarako emandako epea ez da inoiz hilabetetik beherakoa izango.

b) Requerimiento previo a la administración o entidad responsable de la prestación del servicio para que adopte las medidas precisas en orden al cumplimiento de los requisitos y obligaciones, de los estándares de calidad o del contenido prestacional técnico que se hubieran incumplido, indicándole las subsanaciones que procedan. El plazo otorgado a tal fin no podrá ser inferior a un mes.

c) Ez-betetzea gertatzen jarraitzea aurreko apartatuan aipatutako epea igaro ondoren.

c) Persistencia en el incumplimiento, transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior.

d) Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak aldez aurretik aldeko txostena egitea.

d) Informe previo favorable del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

3.– Zerbitzuak emateko ordezpena –ez da zehatzekoa izango– behar den denboran luzatuko da, harik eta egiaztatzen den arte zerbitzua emateko ardura duen administrazioak edo entitateak hartu dituela arreta-maila betetzen dela bermatzeko neurri egokiak, eta betetzen direla betetzen ez ziren baldintzak eta betebeharrak, kalitate-estandarrak edo prestazio-eduki teknikoa.

3.– La sustitución en la prestación de servicios, que no tendrá naturaleza sancionadora, se extenderá por el tiempo indispensable y en tanto se acredite la adopción por la administración o entidad responsable de la prestación del servicio de medidas idóneas para garantizar el cumplimiento del nivel de atención, así como el cumplimiento de los requisitos y obligaciones, de los estándares de calidad o del contenido prestacional técnico que se hubieran incumplido.

4.– Ez-betetzearen erantzulea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa bada, enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak aurkitutako ez-betetzeei buruzko txosten zehatza helaraziko dio entitate horretako administrazio-kontseiluari, lege honetan eta lege hau garatzeko araudian xedatutakoa bermatzeko neurri zuzentzaileak berehala har daitezen.

4.– En caso de que sea Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo la responsable del incumplimiento, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo remitirá al consejo de administración de aquella entidad un informe circunstanciado de los incumplimientos detectados, a fin de que se adopten de inmediato las medidas correctoras en orden a garantizar lo dispuesto en esta ley y en la normativa de desarrollo.

5.– Zerbitzua emateko ardura duen administrazioak edo entitateak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak proposatutako neurriek –3. eta 4. apartatuetan jasoak– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren aldeko txostena izan beharko dute.

5.– Las medidas propuestas por la administración o entidad responsable de la prestación del servicio y por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo a que se refieren los apartados 3 y 4 deberán contar con el informe favorable del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

6.– Artikulu honetan xedatutakoak ez die kalterik egingo Euskal Enplegu Sarearen zorroko zerbitzuak kudeatzeko hitzarmenen eta kontratuen indarrez hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez betetzeagatik aplikatzekoak diren ondorioei, baldin eta hitzarmen eta kontratu horiek Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 188. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera izenpetu badira –lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora–; orobat, ez die kalterik egingo ez-betetzearen ardura duen administrazioari edo entitateari eman dakizkiokeen dirulaguntzen ondorioz hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez betetzeagatik aplikatzekoak diren ondorioei, 86. artikuluan jasotakoa barne.

6.– Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las consecuencias aplicables por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de convenios y contratos para la gestión de los servicios de la cartera de la Red Vasca de Empleo que pudieran haberse suscrito, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 188 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o con motivo de las subvenciones que pudieran haberse otorgado a la administración o entidad responsable del incumplimiento, incluida la prevista en el artículo 86.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
ENPLEGU-POLITIKA PUBLIKOEN ESKUMENAK, GOBERNANTZA, PLANGINTZA, PARTAIDETZA ETA FINANTZAKETA
COMPETENCIAS, GOBERNANZA, PLANIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ESKUMENAK
COMPETENCIAS

65. artikulua.– Eusko Jaurlaritza.

Artículo 65.– Gobierno Vasco.

1.– Eusko Jaurlaritzari dagokio eskumen hauek egikaritzea:

1.– Corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio de las competencias siguientes:

a) Araudia egitea, enpleguaren arloko lege-proiektuak egiteko eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzeko, lege hau garatzean eta Estatuak ematen duen lan-arloko legeria betetzean.

a) Normativa, para elaborar proyectos de ley en materia de empleo y ejercer la potestad reglamentaria en desarrollo de la presente ley y en ejecución de la legislación laboral que dicte el Estado.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-politika publikoak diseinatzea eta planifikatzea, hargatik eragotzi gabe foru-aldundiek eta udalerriek gai horretan esleituak dituzten eskumenak.

b) Diseño y planificación de las políticas públicas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas las diputaciones forales y los municipios en esta materia.

Horretarako, enplegu-politika publikoen gidalerro estrategikoak definitzea eta Enpleguaren Euskal Estrategia zein Euskadiko hiru urteko enplegu-plana onartzea eta ebaluatzea dagokio.

A tal efecto, le corresponde la definición de las directrices estratégicas de las políticas públicas de empleo, la aprobación de la Estrategia Vasca de Empleo y del plan trienal de empleo de Euskadi y su evaluación.

c) Lanerako prestakuntza planifikatzea, programatzea eta ebaluatzea, Lanbide Heziketako Euskal Planaren esparruan eta Lanbide Heziketa Koordinatzeko Organo Gorenaren jarraibideen arabera.

c) Planificación, programación y evaluación de la formación para el trabajo en el marco del Plan Vasco de Formación Profesional, de acuerdo con las directrices del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional.

Foru-aldundiek eta udalerriek programatutako prestakuntza jasoko du, halakorik egin badute.

Incluirá la formación programada, en su caso, por las diputaciones forales y por los municipios.

d) Enplegua sustatzeko ekintzak eta enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriak garatzea, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren proposamenak kontuan hartuta.

d) Desarrollo de acciones de fomento del empleo y de programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, tomando en consideración las propuestas del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

e) Euskal Enplegu Sarearen arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak diseinatzea eta mantentzea.

e) Diseño y mantenimiento de los instrumentos comunes de atención, información y prospección de la Red Vasca de Empleo.

f) Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa zehaztea eta kudeatzea.

f) Definición y gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

g) Euskal Enplegu Sarea ikuskatzea eta kontrolatzea.

g) Inspección y control de la Red Vasca de Empleo.

h) Enpleguaren arloko ikerketa eta berrikuntza.

h) Investigación e innovación en materia de empleo.

i) Lege honek edo beste batzuek aitortzen dioten beste zeinahi, bai eta lanaren, enpleguaren eta haren kontrolaren eta lanerako prestakuntzaren esparruko lan-legeria betearaztearen arloan sartzen den eta beste erakunde batzuei esleitzen ez zaien beste edozein ere.

i) Cualesquiera otras que esta u otras leyes le reconozcan, así como las que se integren en la materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, del empleo y su control, así como de la formación para el trabajo, y no se atribuyan a otras instituciones.

2.– Eusko Jaurlaritzaren eskumenak enpleguaren arloan eskumena duen sailaren bitartez gauzatuko dira, aurreko apartatuaren c), d) eta e) letretan ezarritakoak eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren kudeaketa izan ezik, haiek egikaritzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoari baitagokio; nolanahi ere, foru-aldundiek eta udalerriek beren gain hartutakoak ere egon daitezke.

2.– Las competencias del Gobierno Vasco se ejercerán a través del departamento competente en materia de empleo, salvo las previstas en las letras c), d) y e) del apartado anterior y la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, cuyo ejercicio corresponde a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, sin perjuicio de las que asuman las diputaciones forales y los municipios.

Halaber, enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak partekatuko dute enpleguaren arloan ikertzeko eta berritzeko eskumena.

Asimismo, el ejercicio de la competencia de investigación e innovación en materia de empleo será compartido entre el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo y Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

66. artikulua.– Foru-aldundiak.

Artículo 66.– Diputaciones forales.

1.– Lurralde historiko bakoitzeko foru-aldundiari dagokio eskumen hauek baliatzea:

1.– Corresponde a la diputación foral de cada territorio histórico el ejercicio de las competencias siguientes:

a) Lurraldeko enplegu-planak onartzea, hala behar badu. Plan horiek Enpleguaren Euskal Estrategian xedatutakoari egokitu beharko zaizkio.

a) Aprobación, en su caso, de planes territoriales de empleo, que deberán ajustarse a lo dispuesto en la Estrategia Vasca de Empleo.

b) Bazterketa-arriskuan edo -egoeran dauden pertsonentzako gizarte- eta lan-eremua garatzea, bai eta lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialari bereziki lotutako enplegua sustatzeko ekintzak ere, eta kolektibo horiek lanean aktibatzeko, laneratzeko eta gizarteratzeko programa integralak onartzea, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren proposamenekin bat etorriz.

b) Desarrollo del espacio sociolaboral para personas en riesgo o situación de exclusión y de acciones de fomento del empleo vinculadas singularmente al desarrollo económico y social del territorio, así como la aprobación de programas integrales de activación laboral e inserción sociolaboral de dichos colectivos, de acuerdo con las propuestas del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

Nolanahi ere, apartatu honetan xedatutakoak gorabehera, Eusko Jaurlaritzaren eskumenak bete beharko dira.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de las competencias del Gobierno Vasco.

2.– Lurralde historiko bakoitzeko foru-aldundiak Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroko zerbitzuak kudeatu ahal izango ditu, 49. artikuluan ezartzen den bezala.

2.– La diputación foral de cada territorio histórico podrá gestionar los servicios de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo en los términos previstos en el artículo 49.

67. artikulua.– Udalerriak.

Artículo 67.– Municipios.

1.– Udalerriei dagokie, eskumen propio gisa, enplegurako eta toki-garapenerako planak onartzea eta ekonomia-jarduera pizteko eta enplegua sortzeko ekintzak programatzea. Guztiak ere Enpleguaren Euskal Estrategian xedatutakora egokitu beharko dira.

1.– Corresponde a los municipios, como competencia propia, la aprobación de planes de empleo y desarrollo local y la programación de acciones dirigidas a estimular la actividad económica y la generación de empleo, que deberán ajustarse a lo dispuesto en la Estrategia Vasca de Empleo.

Esparru horretan, udalerriaren garapen sozial eta ekonomikoari lotutako enplegua sustatzeko ekintzak garatu ahal izango dituzte, bai eta bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonak gizarteratzera eta laneratzera bideratutakoak ere, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren proposamenekin bat etorriz eta foru-aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenak bazter utzi gabe.

En este marco, podrán desarrollar acciones de fomento del empleo vinculadas al desarrollo social y económico del municipio, así como las dirigidas a promover la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión, de acuerdo con las propuestas del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, y sin perjuicio de las competencias de las diputaciones forales y del Gobierno Vasco.

2.– 50. artikuluan jasotako Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroko zerbitzuak kudeatu ahal izango dituzte.

2.– Podrán gestionar aquellos servicios de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo previstos en el artículo 50.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
GOBERNANTZA
GOBERNANZA

68. artikulua.– Gobernantza.

Artículo 68.– Gobernanza.

1.– Enplegu-politika publikoen gobernantza dagokie Eusko Jaurlaritzari, 65. artikuluan ezarritakoaren arabera; Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluari; eta Elkarrizketa Sozialerako Mahaiari.

1.– La gobernanza de las políticas públicas de empleo corresponde al Gobierno Vasco en los términos establecidos en el artículo 65, al Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo y a la Mesa de Diálogo Social.

2.– Printzipio hauek gidatuko dute gobernantza: ituntze soziala, erakunde arteko lankidetza, partaidetza, plangintza estrategikoa, arrazionalizazioa, koordinazioa, ebaluazioa, gardentasuna, kontu-ematea eta efikazia.

2.– Estará informada por los principios de concertación social, colaboración interinstitucional, participación, planificación estratégica, racionalización, coordinación, evaluación, transparencia, rendición de cuentas y eficacia.

69. artikulua.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseilua.

Artículo 69.– Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak enpleguaren arloan koordinatzeko, parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko organo gorena da Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseilua.

1.– El Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo es el órgano superior de coordinación, participación y cooperación de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de empleo.

2.– Bere eskumenak baliatzeko autonomia organikoa eta funtzionala du. Aurrekontu-ondorioetarako, enpleguaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita dago.

2.– Para el ejercicio de sus competencias goza de autonomía orgánica y funcional. Estará adscrito a efectos presupuestarios al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo.

3.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseilua lege honek eta beronen funtzionamendu-erregelamenduak arautuko dute, eta, haiek aurreikusten ez dituzten gaietan, Euskal Sektore Publikoko maiatzaren 12ko 3/2022 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean edo haiek ordezten dituzten arauetan kide anitzeko organoentzat xedatutakoak.

3.– El Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo se regirá por esta ley y por su reglamento de funcionamiento y, en lo no previsto por estos, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o en las normas que las sustituyan.

70. artikulua.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren osaera.

Artículo 70.– Composición del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

1.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseilua lehendakariak izendatutako hamabi kidek osatuko dute. Kide horiek Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalerriak ordezkatuko dituzte, banaketa honen arabera:

1.– El Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo estará integrado por doce miembros designados por el lehendakari en representación del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales y de los municipios, de acuerdo con la distribución siguiente:

a) Eusko Jaurlaritza ordezkatzen duten sei kide; haien artean egongo dira, betiere, enplegu, hezkuntza, inklusio eta lehiakortasunaren arloetan eskumena duten sailen titularrak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoko zuzendari nagusia.

a) Seis miembros en representación del Gobierno Vasco, que integrarán, en todo caso, a las personas titulares de los departamentos competentes en materia de empleo, educación, inclusión y competitividad, así como al director o directora general de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Ordezkaritza osatu arteko gainerako kideak enpleguaren arloan eskumena duen saileko goi-karguak izango dira, eta sailaren titularrak izendatuta proposatuko dira.

El resto de los miembros hasta completar la representación serán altos cargos del departamento competente en materia de empleo, designados a propuesta de su titular.

b) Hiru foru-aldundietako bakoitza ordezkatzen duen kide bat, diputatu mailakoa.

b) Un miembro con el rango de diputado o diputada en representación de cada una de las tres diputaciones forales.

c) Hiru kide, udalerriak ordezkatuz, ezarpen handiena duen euskal udalerrien elkarteak proposatuta.

c) Tres miembros en representación de los municipios, a propuesta de la asociación de municipios vascos de mayor implantación.

Izendapen horrek tamaina guztietako udalerrien ordezkaritza bermatuko du; hortaz, udal-ordezkariek 10.000 biztanletik beherako udalerrietako hautetsiak, 10.000 eta 50.000 biztanle bitarteko udalerrietakoak eta 50.000 biztanletik gorako udalerrietakoak izan beharko dute.

La designación garantizará la representación de municipios de distinto tamaño, de modo que sean personas electas de municipios con una población inferior a 10.000 habitantes, con una población de entre 10.000 y 50.000 habitantes y de municipios con más de 50.000 habitantes.

2.– Enpleguaren arloan eskumena duen sailaren titularra izango da Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluko lehendakaria.

2.– La persona titular del departamento competente en materia de empleo asumirá la presidencia del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

3.– Kideak izendatzerakoan, gizonen eta emakumeen presentzia orekatua sustatuko da, karguaren ondorioz kide direnei kalterik egin gabe.

3.– En la designación de sus miembros se promoverá una presencia equilibrada de hombres y mujeres, sin perjuicio de quienes lo integren por razón de su cargo.

4.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren funtzionamendu-erregelamenduak laguntza teknikoko batzorde tekniko bat eratzea aurreikusi ahal izango du. Batzorde horrek, hala badagokio, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren kide kopuru bera eta ordezkaritza bera izango du, eta gizonen eta emakumeen presentzia orekatua bermatu beharko du. Bertako kideek zuzendari-maila izango dute gutxienez, eta, udalerrien kasuan, ezarpen handieneko euskal udalerrien elkarteak proposatuta izendatuko dira, elkarteak ezartzen dituen irizpideen arabera.

4.– El reglamento de funcionamiento del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo podrá prever la constitución de una comisión técnica que sirva de apoyo técnico y que se integrará, en su caso, por el mismo número de miembros e idéntica representatividad que la del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, y que deberá garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Sus miembros tendrán, al menos, rango de director o directora y, en el caso de los municipios, serán nombrados a propuesta de la asociación de municipios vascos de mayor implantación, conforme a los criterios que esta establezca.

71. artikulua.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 71.– Funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

1.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak eginkizun hauek izango ditu:

1.– El Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo tendrá las funciones siguientes:

a) Enpleguaren arloko xedapen orokorrei buruzko txostenak egitea.

a) Informar las disposiciones de carácter general en materia de empleo.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-politika publikoen ildo estrategikoak proposatzea.

b) Elaborar la propuesta de directrices estratégicas de las políticas públicas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Enpleguaren Euskal Estrategia eta Euskadiko hiru urteko enplegu-plana egiten parte hartzea.

c) Elaborar la propuesta de la Estrategia Vasca de Empleo y del plan trienal de empleo de Euskadi.

d) Txostenak egitea, kasuan kasu, foru-aldundiek egiten dituzten lurraldeko enplegu-planei buruz eta enplegurako eta toki-garapenerako planei buruz.

d) Informar los planes territoriales de empleo que, en su caso, elaboren las diputaciones forales, y los planes de empleo y desarrollo local.

e) Erakundeen arteko koordinazio-irizpideak zehaztea, enplegu-politika publikoak garatzeko eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa eta enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriak kudeatzeko, lege honetan ezarritako eskumen-banaketaren arabera.

e) Definir los criterios de coordinación interinstitucional para el desarrollo de las políticas públicas de empleo y para la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo y de los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, de conformidad con la distribución de competencias establecida en esta ley.

f) Euskal Enplegu Sarearen mapa proposatzea, Eusko Jaurlaritzak onar dezan. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak, foru-aldundiek, udalerriek eta haien sektore publikoetako entitateek eskatzen zaien informazioa eman beharko dute.

f) Proponer el mapa de la Red Vasca de Empleo para su aprobación por el Gobierno Vasco. Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, las diputaciones forales, los municipios y las entidades de sus respectivos sectores públicos deberán suministrar la información que les sea requerida.

g) Enplegua sustatzeko ekintza koordinatuak proposatzea, lan duina sortzera eta mantentzera eta okupagarritasuna hobetzera bideratuak, lan-merkatuaren egoera eta etorkizuneko aurreikuspenak kontuan hartuta.

g) Proponer acciones coordinadas de fomento del empleo dirigidas a la creación y mantenimiento del trabajo digno y a la mejora de la ocupabilidad, atendiendo a la situación del mercado de trabajo y a sus perspectivas futuras.

Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak zerga-arloko neurriak hartzea proposatzen badu, proposamena Zerga Koordinaziorako Organora bidaliko du, Zerga Harmonizazio, Koordinazio eta Lankidetzako maiatzaren 30eko 3/1989 Legearen 17. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

Cuando el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo proponga la adopción de medidas tributarias, remitirá la propuesta al Órgano de Coordinación Tributaria a los efectos previstos en el artículo 17 de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal.

h) Enplegu-politika publikoekin lotutako gaiei buruzko proposamenak eta gomendioak egitea Eusko Jaurlaritzari, foru-aldundiei eta udalerriei.

h) Formular propuestas y recomendaciones al Gobierno Vasco, a las diputaciones forales y a los municipios sobre materias relacionadas con las políticas públicas de empleo.

i) Lan-merkatuaren egoerari buruzko informazioa aztertzea eta sektoreko eta sektorearteko azterlanak eta ikerketak egitea proposatzea.

i) Analizar la información sobre la situación del mercado de trabajo y proponer la elaboración de estudios e investigaciones de carácter sectorial e intersectorial.

j) Eusko Jaurlaritzak Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio, Ikerketa eta Berrikuntza Organoaren titularra izendatu aurretik, titularrik ez dagoelako edo kanpoan edo gaixorik dagoelako haren ordez jardungo duen edo duten pertsonen berri ematea; berdin titularra lanpostutik mugiarazten duten kasuetan ere, betiere Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legean edo hura ordezten duen arauan ezarritako kasuetan.

j) Informar, previamente a la designación por el Gobierno Vasco de la persona titular del Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo e inclusión, sobre la persona o personas que estén llamadas a sustituirla en caso de vacante, ausencia o enfermedad, así como en caso de remoción en los supuestos previstos en la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, o en la norma que la sustituya.

k) Txostena egitea 64. artikuluan aipatzen diren zerbitzuak ematean ordezpenak egiten diren kasuetan.

k) Emitir informe en los casos de sustitución en la prestación de servicios a que se refiere el artículo 64.

2.– Bere eginkizunak betetzean, enplegu-politika publikoak eta produkzio-sarearen, lanbide-heziketaren eta inklusio-politiken jarduera, berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko politikak koordinatzen direla zainduko du.

2.– En el ejercicio de sus funciones, velará por la coordinación de las políticas públicas de empleo con las dirigidas a mejorar la actividad, la innovación y la competitividad del tejido productivo, con las de formación profesional, así como con las políticas de inclusión.

Horretarako, txostena egingo du Eusko Jaurlaritzaren plan estrategikoei eta sailetako planei buruz eta enplegu-politika publikoetan eragina duten xedapen orokorrei buruz.

A tal efecto, informará los planes estratégicos y los planes departamentales del Gobierno Vasco y las disposiciones de carácter general con incidencia en las políticas públicas de empleo.

3.– Enplegu-arloko plangintzari dagokionez, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak baloratuko du, kasuan kasu, ea foru-aldundiek egiten dituzten lurraldeko enplegu-planak eta tokiko enplegu- eta garapen-planak Eusko Jaurlaritzak onartutako jarraibide estrategikoetara egokitzen diren, eta ea bat datozen eta bateragarriak diren Enpleguaren Euskal Estrategiarekin eta ezarritako koordinazio-irizpideekin.

3.– En relación con la planificación en materia de empleo, el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo valorará la adecuación de los planes territoriales de empleo que, en su caso, elaboren las diputaciones forales y de los planes de empleo y desarrollo local a las directrices estratégicas aprobadas por el Gobierno Vasco, así como su acomodo y compatibilidad con la Estrategia Vasca de Empleo y con los criterios de coordinación establecidos.

72. artikulua.– Erabakien araubidea.

Artículo 72.– Régimen de acuerdos.

1.– Koordinazio-eginkizunak betetzean, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren erabakiak bete beharrekoak izango dira.

1.– En el ejercicio de funciones de coordinación, los acuerdos del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo serán de obligado cumplimiento.

2.– Plangintza-tresnak Enpleguaren Euskal Estrategiarekin eta ezarritako koordinazio-irizpideekin bat datozen eta bateragarriak diren argitzeko aholkularitza-eginkizunak betetzen dituenean, haren iritzia loteslea izango da.

2.– Cuando ejerza funciones consultivas referidas al acomodo y compatibilidad de los instrumentos de planificación con la Estrategia Vasca de Empleo y con los criterios de coordinación establecidos, su parecer será vinculante.

3.– Gainerako kasuetan, proposamenak, gomendioak eta aurreko artikuluaren 2. apartatuan aipatzen den txostena barne, haren iritzia ez da loteslea izango, baina dagokion administrazioak arrazoitu egin beharko du zergatik baztertu duen egindako proposamena edo gomendioa.

3.– En los demás supuestos, incluidas las propuestas, recomendaciones y el informe a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, su parecer no será vinculante, si bien la administración concernida habrá de motivar su apartamiento de la propuesta o recomendación formulada.

4.– Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, eta lehendakariak kalitateko botoa izango du.

4.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, y la presidencia tendrá voto de calidad.

73. artikulua.– Aholkularitza eta laguntza teknikoa eta administratiboa.

Artículo 73.– Asesoramiento y apoyo técnico y administrativo.

1.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak aholkularitza guztiak eskatu ahal izango ditu, enplegu-politika publikoak osatzen dituzten zeinahi arlotan adituak direnen aholkularitza barne, eta bere eginkizunak betetzeko beharrezkotzat jotzen dituen datuak eskatu ahal izango dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko, foru-aldundietako eta udalerrietako edozein organori.

1.– El Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo podrá solicitar todos los asesoramientos, incluidos los de personas expertas en cualquiera de las áreas que integran las políticas públicas de empleo, y recabar de cualquier órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las diputaciones forales y de los municipios los datos que considere necesarios para el desempeño de sus funciones.

2.– Eusko Jaurlaritzak, enpleguaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, esleituak dituzten eginkizunak betetzeko behar duten laguntza teknikoa eta administratiboa bermatuko die Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluari eta, eratuko balitz, kontseilu horri laguntzeko batzorde teknikoari.

2.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de empleo, asegurará el apoyo técnico y administrativo necesarios al Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo y, en el caso de que se constituyera, a la comisión técnica de apoyo a dicho consejo para el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas.

74. artikulua.– Elkarrizketa Sozialerako Mahaia.

Artículo 74.– Mesa de Diálogo Social.

1.– Elkarrizketa Sozialerako Mahaia gizarte-eragileek enplegu-politika publikoen gobernantzan kontzertazio eta parte-hartze instituzional etengabea izateko organoa da.

1.– La Mesa de Diálogo Social es el órgano de concertación y de participación institucional permanente de los agentes sociales en la gobernanza de las políticas públicas de empleo.

2.– Hirukoa da. Haren osaera eta funtzionamendua Euskal Autonomia Erkidegoan Elkarrizketa Sozialerako Mahaia sortzeko urtarrilaren 15eko 3/2019 Dekretuan edo hura ordezten duen arauan xedatutakoaren arabera arautuko dira.

2.– Tiene carácter tripartito. Su composición y funcionamiento se regirán por lo dispuesto en el Decreto 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa de Diálogo Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, o por la norma que lo sustituya.

3.– Kideak izendatzerakoan, gizonen eta emakumeen presentzia orekatua sustatuko da, karguaren ondorioz kide direnei kalterik egin gabe.

3.– En la designación de sus miembros se promoverá una presencia equilibrada de hombres y mujeres, sin perjuicio de quienes la integren por razón de su cargo.

75. artikulua.– Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren eginkizunak.

Artículo 75.– Funciones de la Mesa de Diálogo Social.

1.– Lege honen ondorioetarako, eginkizun hauek dagozkio Elkarrizketa Sozialerako Mahaiari:

1.– A los efectos de esta ley, corresponden a la Mesa de Diálogo Social las siguientes funciones:

a) Negoziazioa eta kontzertazioa sustatzea eta bultzatzea enplegu-politika publikoetan, barne hartuz lan-harremanetan eta negoziazio kolektiboan eragina duten politika publikoak.

a) Impulsar y favorecer la negociación y concertación de las políticas públicas de empleo, incluidas aquellas que incidan en las relaciones laborales y en la negociación colectiva.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-politika publikoen ildo estrategikoen definizioa hitzartzea.

b) Concertar la definición de las directrices estratégicas de las políticas públicas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Enpleguaren Euskal Estrategia eta Euskadiko hiru urteko enplegu-plana hitzartzea eta ebaluazioan parte hartzea.

c) Concertar la Estrategia Vasca de Empleo y el plan trienal de empleo de Euskadi y participar en su evaluación.

d) Plan estrategikoei eta saileko planei buruz iritzia ematea, bai eta enplegu-politika publikoei lotutako lege-proiektu zein erregelamendu-arauei buruz ere.

d) Pronunciarse sobre los planes estratégicos y los planes departamentales, así como sobre los proyectos de ley y normas de carácter reglamentario vinculados a las políticas públicas de empleo.

e) Enplegu-politika publikoetan eragiten duten politika sektorialak definitzeko gomendioak egitea, eta irizpideak, jarraibideak eta printzipioak proposatzea.

e) Realizar recomendaciones y proponer criterios, directrices y principios en la definición de aquellas políticas sectoriales que incidan en las políticas públicas de empleo.

f) Lan-merkatuaren egoerari buruzko informazioa aztertzea eta enplegu-politika publikoetan eragina duten azterlan eta ikerketa sektorialak eta sektoreartekoak egin daitezen proposatzea, 71.1.i) artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

f) Analizar la información sobre la situación del mercado de trabajo y proponer la elaboración de estudios e investigaciones de carácter sectorial e intersectorial con incidencia en las políticas públicas de empleo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.1.i).

2.– Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak 71.1 artikuluaren b) eta c) letretan jasotako eginkizunak betez egiten dituen proposamenetan oinarrituta garatuko dira aurreko apartatuaren b) eta c) letretan aipatzen diren eginkizunak.

2.– Las funciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado anterior se desarrollarán a partir de las propuestas elaboradas por el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo en ejercicio de las funciones previstas en las letras b) y c) del artículo 71.1.

3.– Erregelamendu bidez ezarriko da Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-politika publikoen, Enpleguaren Euskal Estrategiaren eta Euskadiko hiru urteko enplegu-planaren jarraibide estrategikoak lantzeko fase bakoitzean esku hartzeko prozedura, Eusko Jaurlaritzak behin betiko onartu arte. Prozedura horren lanketa Elkarrizketa Sozialerako Mahaiarekin negoziatuko da, bai eta kontzertatu ere, hala badagokio.

3.– Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que ordene la intervención de la Mesa de Diálogo Social en cada una de las fases de elaboración de las directrices estratégicas de las políticas públicas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la Estrategia Vasca de Empleo y del plan trienal de empleo de Euskadi, hasta su definitiva aprobación por el Gobierno Vasco. Su elaboración se negociará y, en su caso, se concertará con la Mesa de Diálogo Social.

4.– Elkarrizketa Sozialerako Mahaian akordiorik ez lortzea ez da eragozpen izango arau-xedapenak izapidetzeko, ez eta Eusko Jaurlaritzak enplegu-politika publikoen gidalerro estrategikoak, Enpleguaren Euskal Estrategia edo Euskadiko hiru urteko enplegu-plana onartzeko ere.

4.– La ausencia de acuerdo en el seno de la Mesa de Diálogo Social no impedirá la tramitación de las disposiciones normativas ni la aprobación por el Gobierno Vasco de las directrices estratégicas de las políticas públicas de empleo, de la Estrategia Vasca de Empleo o del plan trienal de empleo de Euskadi.

5.– Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren gomendioak, proposamenak eta erabakiak Eusko Jaurlaritzari eta Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluari helaraziko zaizkie, bai eta enplegu-politika publikoekin duten loturagatik eta gizarte-eragileek haietan duten ordezkaritzagatik erregelamenduz zehazten diren kide anitzeko partaidetza- edo gobernu-organoei ere.

5.– Las recomendaciones, propuestas y acuerdos de la Mesa de Diálogo Social se trasladarán al Gobierno Vasco, al Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, así como a los órganos colegiados de participación o de gobierno que se determinen reglamentariamente por su vinculación con las políticas públicas de empleo y por la representación en ellos de los agentes sociales.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PLANGINTZA
PLANIFICACIÓN

76. artikulua.– Plangintza.

Artículo 76.– Planificación.

1.– Enplegu-politika publikoak hauen arabera garatuko dira: batetik, Eusko Jaurlaritzak onartutako ildo estrategikoak, Enpleguaren Euskal Estrategia eta Euskadiko hiru urteko enplegu-plana, eta, bestetik, foru-aldundiek onartzen dituzten lurraldeko enplegu-planak; eta, toki-mailan, tokiko enplegu- eta garapen-planen eta jarduera ekonomikoa suspertzeko eta enplegua sortzeko ekintzen programazioaren arabera egingo dira.

1.– Las políticas públicas de empleo se desarrollarán de acuerdo con las directrices estratégicas, con la Estrategia Vasca de Empleo y con el plan trienal de empleo de Euskadi aprobados por el Gobierno Vasco; con los planes territoriales de empleo que, en su caso, aprueben las diputaciones forales; y, en el ámbito local, de conformidad con los planes de empleo y desarrollo local y con la programación de acciones dirigida a estimular la actividad económica y la generación de empleo.

Lan duina izateko eskubidea gauzatzeko helburua bete beharko dute, 3.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Deberán atender al objetivo de hacer efectivo el derecho a un trabajo digno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3.

2.– Lurralde historiko bati lotutako lurraldeko enplegu-planak aukerakoak izango dira.

2.– Los planes territoriales de empleo vinculados a un territorio histórico serán facultativos.

Hala badagokio, lurraldeko enplegu-planen edukiak 80.2 artikuluan xedatutakoa errespetatuko du. Plan horiek egiteko, kasuan kasuko lurralde historikoan dauden eragile sozial eta ekonomikoen parte-hartze eraginkorra bermatuko da.

En su caso, el contenido de los planes territoriales de empleo respetará lo dispuesto en el artículo 80.2. En su elaboración se garantizará la participación efectiva de los agentes sociales y económicos existentes en el territorio histórico respectivo.

3.– Plan horiek diseinatzeko eta egikaritzeko, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraituko zaio.

3.– En su diseño y ejecución se atenderá a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

77. artikulua.– Enpleguaren Euskal Estrategia.

Artículo 77.– Estrategia Vasca de Empleo.

1.– Enpleguaren Euskal Estrategia Euskadiko enplegu-politika publikoen definizio estrategikoa eta koordinazioa egiteko tresna da.

1.– La Estrategia Vasca de Empleo es el instrumento de definición estratégica y de coordinación de las políticas públicas de empleo en Euskadi.

Formulazioan, Eusko Jaurlaritzak ezarritako enplegu-politika publikoen eta politika ekonomikoaren gidalerroak hartuko ditu kontuan, bai eta enpleguari buruzko Europako eta Estatuko gidalerro estrategikoak ere.

En su formulación atenderá a las directrices de las políticas públicas de empleo y de la política económica establecidas por el Gobierno Vasco, así como a las directrices estratégicas europeas y estatales de empleo.

2.– Eusko Jaurlaritzari dagokio Enpleguaren Euskal Estrategia onartzea, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak proposatuta, Elkarrizketa Sozialerako Mahaiarekin ituntzeko prozesuaren ondoren, eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 Legearen 7.3 artikuluan edo hura ordezten duen arauan xedatutakoa errespetatuz.

2.– Corresponde al Gobierno Vasco la aprobación de la Estrategia Vasca de Empleo, a propuesta del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, tras el proceso de concertación con la Mesa de Diálogo Social, y respetando lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, o en la norma que la sustituya.

3.– Sei urtez egongo da indarrean, baina egin ahal izango dira berrikuspenak eta aldaketak.

3.– Su vigencia será sexenal, sin perjuicio de las revisiones y modificaciones de que pueda ser objeto.

78. artikulua.– Enpleguaren Euskal Estrategiaren edukia.

Artículo 78.– Contenido de la Estrategia Vasca de Empleo.

1.– Enpleguaren Euskal Estrategiak EAEko administrazioen orientazioak eta ekintza-esparrua finkatuko ditu, hauek hobetu daitezen: lan-munduan sartzea; pertsonen gaikuntza, inklusioa eta aukera-berdintasuna –bereziki lehentasunezko arreta behar duten kolektiboena–; espiritu ekintzailea; enpresen lehiakortasuna eta moldagarritasuna; enpleguaren kalitatea, eta lan-merkatuaren funtzionamendu optimoa.

1.– La Estrategia Vasca de Empleo fijará las orientaciones y el marco de acción de las administraciones vascas en orden a mejorar la inserción profesional; la capacitación de las personas; su inclusión e igualdad de oportunidades, singularmente de los colectivos de atención prioritaria; el espíritu emprendedor; la competitividad y adaptabilidad de las empresas; la calidad del empleo y el funcionamiento óptimo del mercado de trabajo.

Formulazioa egitean, kontuan hartuko da gizarteak enpleguaren arloko premia orokor edo bereziei buruz duen pertzepzioa.

En su formulación se atenderá al análisis de la percepción de la sociedad sobre las necesidades generales o singulares en materia de empleo.

2.– Bereziki, eduki hauek izango ditu:

2.– En particular, incluirá los contenidos siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguaren egoerari eta kalitateari buruzko diagnostikoa, giltzarri diren ebaluazio-adierazle sozialak eta enpleguari lotutakoak abiapuntu hartuta.

a) Diagnóstico sobre la situación y calidad del empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi a partir de la evaluación de indicadores clave, sociales y de empleo.

Diagnostikoan bereziki aipatu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoak enpleguaren arloan une bakoitzean dituen erronkak, eta, dirauten artean, erronka demografikoa, teknologikoa eta klimarena.

El diagnóstico deberá referirse particularmente a los retos que tiene la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de empleo en cada momento, y, en tanto subsistan, a los retos demográfico, tecnológico y climático.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-politika publikoen lehentasun eta helburu estrategiko zehatzak, haien bilakaera baloratu ahal izateko, bai eta plangintza estrategikoa eta neurriak ezartzeko denboralizazioa ere. Betiere, aurreko apartatuan aipatutako erronka nagusiei lotuta egon beharko dute.

b) Determinación de las prioridades y objetivos estratégicos concretos de las políticas públicas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi que permitan valorar su evolución, así como la planificación estratégica y la temporalización de la implantación de medidas. Habrán de estar vinculados, en todo caso, a los principales retos a que hace referencia el apartado anterior.

c) Programa eta helburu ebaluagarriak, batetik, une bakoitzean identifikatzen diren lehentasunezko arreta behar duten kolektiboei dagokienez, haien okupagarritasuna hobetzera bideratuta, eta, bestetik, a) apartatuan aipatutako erronkei aurre egiteko.

c) Definición de programas y objetivos evaluables en relación con los colectivos de atención prioritaria que se identifiquen en cada momento, dirigidos a mejorar su ocupabilidad, y de aquellos que se dirijan a hacer frente a los retos a que se refiere el apartado a).

Nolanahi ere, Enpleguaren Euskal Estrategiak programa eta helburu ebaluagarriak ezarri beharko ditu gazteen enpleguari, talentua erakartzeari eta berrogeita hamabost urtetik gorakoak enpleguan irauteari lotuta.

En todo caso, la Estrategia Vasca de Empleo habrá de prever programas y objetivos evaluables en relación con el empleo juvenil, con la atracción de talento y con la permanencia en el empleo de las personas mayores de cincuenta y cinco años.

d) Laneko segurtasun eta osasunarekin lotutako programa eta helburu ebaluagarriak, lan-istripuen kopurua murrizteko eta lanbide-gaixotasunen jarraipen egokia egiteko, istripuen eta lanbide-gaixotasunen intzidentzia-tasetan oinarrituta; balorazioa eta jarraipena egin ahal izateko; eta, era berean, langile autonomoek izan ditzaketen lan-arriskuei eta sortzen ari diren lan-arriskuei erantzuteko.

d) Definición de programas y objetivos evaluables en relación con la seguridad y salud en el trabajo que tengan por objeto la reducción del número de accidentes de trabajo y el seguimiento adecuado de las enfermedades profesionales, sustentados en tasas de incidencia de los accidentes y de enfermedades profesionales; que permitan su valoración y seguimiento y que atiendan, igualmente, a los riesgos laborales a los que están expuestas las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a los riesgos laborales emergentes.

e) Euskal Enplegu Sarearen bulegoek zerbitzuen kalitatea bermatzeko behar adina giza baliabide eta baliabide material dituzten jakiteko azterketa.

e) Análisis de la dotación de las oficinas de la Red Vasca de Empleo de los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar la calidad de los servicios.

f) Arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunen funtzionamenduaren, emaitzen eta kalitatearen ebaluazioa, eta, hala badagokio, tresna komun berriak.

f) Evaluación de funcionamiento, de resultados y de calidad de los instrumentos comunes de atención, información y prospección, y, en su caso, definición de nuevos instrumentos comunes.

g) Enpleguaren arloko ekintza estrategikoen eta ikerketa- eta berrikuntza-programen identifikazioa eta finantzaketa.

g) Identificación de acciones estratégicas y de programas de investigación e innovación en materia de empleo y su financiación.

h) Adierazle kuantifikagarrien –sozialak eta enplegukoak– taula bat, aukera egon dadin emaitzen jarraipena egiteko eta haiek berrikusteko, egokitzeko eta, hala badagokio, aldatzeko, bai eta indarraldia amaitzean ebaluatzeko ere.

h) Establecimiento de un cuadro de indicadores cuantificables, sociales y de empleo, que permitan el seguimiento de resultados, la revisión, la adaptación y, en su caso, la modificación, así como la evaluación a la finalización de su vigencia.

i) Enpleguaren Euskal Estrategiaren oinarri den finantza-esparrua.

i) Definición del marco financiero que sustenta la Estrategia Vasca de Empleo.

79. artikulua.– Euskadiko hiru urteko enplegu-plana.

Artículo 79.– Plan trienal de empleo de Euskadi.

1.– Euskadiko hiru urteko enplegu-plana Euskal Autonomia Erkidegoan enplegu-politika publikoen plangintza operatiboa egiteko tresna da. Enpleguaren Euskal Estrategian jasotako orientazioak, jarraibideak eta helburuak zehazten ditu, eta Eusko Jaurlaritzaren ekintza-programa biltzen du, bai eta foru-aldundiek enplegu-arloan lan duinerako eskubidea gauzatzeko helburuarekin dagokion aldian gauzatuko dituzten ekintzen eta programa integralen programazioa ere.

1.– El plan trienal de empleo de Euskadi es el instrumento de planificación operativa de las políticas públicas de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que concreta las orientaciones, directrices y objetivos contenidos en la Estrategia Vasca de Empleo e integra el programa de acción del Gobierno Vasco, así como la programación de acciones y programas integrales de las diputaciones forales en materia de empleo en el periodo de que se trate en orden a hacer efectivo el derecho a un trabajo digno.

2.– Eusko Jaurlaritzari dagokio plana onartzea, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak proposatuta eta Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren parte-hartzearekin, 71. eta 75. artikuluetan ezarritako baldintzetan.

2.– Corresponde su aprobación al Gobierno Vasco, a propuesta del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo y con la participación de la Mesa de Diálogo Social, en los términos previstos en los artículos 71 y 75.

3.– Euskadiko hiru urteko enplegu-planak, gutxienez, eduki hauek izango ditu:

3.– El plan trienal de empleo de Euskadi incluirá, al menos, los contenidos siguientes:

a) Jarduteko helburu kuantitatiboak eta kualitatiboak, lehentasunak eta lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak, gazteen enpleguari eta berrogeita hamabost urtetik gorako pertsonen enpleguari buruzko helburuez gain.

a) Objetivos cuantitativos y cualitativos de actuación, prioridades y colectivos de atención prioritaria, además de los objetivos referidos al empleo juvenil y al de las personas mayores de cincuenta y cinco años.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak, foru-aldundiek eta udalek, bakoitzak dagokion eskumen-esparruan eta behar bezala koordinatuta, garatu beharko dituzten lana aktibatzeko, lan duina sustatu eta bultzatzeko eta laneko segurtasuna eta osasuna indartzeko zerbitzu, programa, ekintza eta politikak, bai eta irizpideak eta jarduketa-esparruak ere, batik bat Euskal Autonomia Erkidegoak enplegu-arloan dituen erronkei buruzkoak.

b) Identificación de los servicios, programas, acciones y políticas de activación laboral, de promoción y fomento del trabajo digno y de seguridad y salud laboral que, debidamente coordinados, habrán de desarrollar Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, las diputaciones forales y los ayuntamientos en su ámbito competencial respectivo, fijando criterios y ámbitos de acción que estarán referidos, prioritariamente, a los retos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de empleo.

c) Zeregin bakoitza egikaritzeko epea.

c) Plazo de ejecución de cada una de las tareas.

d) Ebaluazio-adierazleak.

d) Indicadores de evaluación.

e) Plana egikaritzeko finantzaketa.

e) Financiación para su ejecución.

4.– Egikaritzea amaitzen denean, etengabeko jarraipena eta ebaluazioa egingo zaizkio.

4.– Será objeto de seguimiento permanente y de evaluación a la finalización de su ejecución.

80. artikulua.– Tokiko enplegu- eta garapen-planak.

Artículo 80.– Planes de empleo y desarrollo local.

1.– Tokiko enplegu- eta garapen-planak toki-mailako enplegu-politika publikoak planifikatzeko tresnak dira, eta jarduera ekonomiko eta soziala suspertzera eta, hala badagokio, eraldatzera bideratuta daude, hazkundea eta lan duina sortzeko helburua izanik, dauden baliabideak eta lurralde-testuinguruaren aukerak kontuan hartuta.

1.– Los planes de empleo y desarrollo local son los instrumentos de planificación de las políticas públicas de empleo en el ámbito local, que se dirigen a estimular y, en su caso, transformar la actividad económica y social con el objetivo de generar crecimiento y trabajo digno, atendiendo a los recursos existentes y a las oportunidades del contexto territorial.

2.– Planak egiteko, dagokion lurralde-eremuan dauden eragile sozial eta ekonomikoen parte-hartze eraginkorra bermatu beharko da, bai eta planean eragina duten eskumenak eta funtzioak dituzten erakunde eta entitate publikoena ere, entitate bakoitzak autoantolaketa-printzipioaren arabera ezartzen dituen formulen bidez.

2.– En su elaboración deberá garantizarse la participación efectiva de los agentes sociales y económicos existentes en el ámbito territorial respectivo, así como de las distintas instituciones y entidades públicas cuyas competencias y funciones tengan incidencia en el plan, a través de las fórmulas que establezca cada entidad en virtud del principio de autoorganización.

3.– Tokiko enplegu- eta garapen-planak abiatuko dira udalerriaren edo udalerrien egoera sozioekonomikoaren eta enpleguaren arloko egoeraren, premien eta aukeren diagnostikotik, eta jarduteko helburu kuantitatiboak eta kualitatiboak, lehentasunak eta ekintzak identifikatuko dituzte, bai eta haiek egikaritzeko finantzaketa ere.

3.– Los planes de empleo y desarrollo local partirán de un diagnóstico de la situación socioeconómica y de empleo del municipio o municipios y de las necesidades y oportunidades de empleo, e identificarán los objetivos cuantitativos y cualitativos de actuación, prioridades y acciones, así como la financiación para su ejecución.

4.– Egikaritzea amaitzen denean, etengabeko jarraipena eta ebaluazioa egingo zaizkie. Era berean, bermatuko da bateragarriak direla tokiko enplegu- eta garapen-planen jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak eta Enpleguaren Euskal Estrategian erabilitakoak.

4.– Serán objeto de seguimiento permanente y de evaluación a la finalización de su ejecución. Asimismo, se garantizará la compatibilidad de los indicadores de seguimiento y evaluación de los planes de empleo y desarrollo local con los utilizados en la Estrategia Vasca de Empleo.

5.– Kasu bakoitzean egiten diren aurreikuspenak bazter utzi gabe, tokiko enplegu- eta garapen-planen indarraldiak bateragarria izan beharko du Enpleguaren Euskal Estrategiarenarekin.

5.– Sin perjuicio de las previsiones que en cada caso se contemplen, la vigencia de los planes de empleo y desarrollo local deberá ser compatible con la de la Estrategia Vasca de Empleo.

81. artikulua.– Tokiko enplegu- eta garapen-planak onartzera behartuta dauden udalerriak eta toki-entitateak.

Artículo 81.– Municipios y entidades locales obligadas a aprobar planes de empleo y desarrollo local.

1.– Tokiko enplegu- eta garapen-planak onartu beharko dituzte udalerri eta toki-entitate hauek:

1.– Estarán obligados a aprobar planes de empleo y desarrollo local los siguientes municipios y entidades locales:

a) 10.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriek.

a) Los municipios de más de 10.000 habitantes.

b) Guztira 10.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriak biltzen dituzten kuadrillek.

b) Las cuadrillas que integren municipios que, en conjunto, sumen más de 10.000 habitantes.

c) Enplegua eta toki-garapena sustatzeko zerbitzuak denen adostasunez ematea beren gain hartzen duten estatutuak dituzten mankomunitateek, baldin eta udalerri mankomunatuek 10.000 biztanle baino gehiago badituzte guztira.

c) Las mancomunidades cuyos estatutos asuman de forma mancomunada la ejecución de servicios para el fomento del empleo y el desarrollo local, siempre que, en conjunto, los municipios mancomunados sumen más de 10.000 habitantes.

d) Aurreko paragrafoan aipatutako baldintzak betetzen dituen eta elkarte-oinarria duen beste edozein toki-entitatek.

d) Cualesquiera otras entidades locales de base asociativa que reúnan los requisitos a que se refiere el apartado anterior.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako baldintzak betetzen ez dituzten udalerriek aukeran izango dute tokiko enplegu- eta garapen-planak onartzea. Halakoetan, 4.a) apartatuan xedatutakoa aplikatuko da.

2.– Los municipios que no cumplan los requisitos a que se refiere el apartado anterior podrán aprobar, facultativamente, planes de empleo y desarrollo local, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado 4.a)

3.– 1. apartatuaren a) letran aipatzen diren udalerriak kuadrilla, mankomunitate edo beste toki-entitateren batean sartzen badira, zer toki-entitatetako parte diren aipatu beharko da tokiko enplegu- eta garapen-planetan.

3.– Cuando los municipios a que se refiere la letra a) del apartado 1 se integren en alguna cuadrilla, mancomunidad u otra entidad local, los planes de empleo y desarrollo local deberán referirse a las entidades locales de las que formen parte.

4.– Tokiko enplegu- eta garapen-planek behar bezala koordinatuta egon beharko dute Eusko Jaurlaritzak onartutako enplegu-jarraibide estrategikoekin eta Enpleguaren Euskal Estrategiarekin. Horretarako, honako hau eskatuko da:

4.– Los planes de empleo y desarrollo local deberán estar debidamente coordinados con las directrices estratégicas de empleo aprobadas por el Gobierno Vasco y con la Estrategia Vasca de Empleo. A tal fin, se requerirá lo siguiente:

a) 10.000 eta 20.000 biztanle arteko udalerriei eta toki-entitateei dagokienez, plana enplegu-jarraibide estrategikoetara eta Enpleguaren Euskal Estrategiara egokitzeari buruzko txostena, dagokion toki-entitateko organo eskudunak emana.

a) Para los municipios y entidades locales de entre 10.000 y 20.000 habitantes, informe sobre la adecuación del plan a las directrices estratégicas de empleo y a la Estrategia Vasca de Empleo, que se emitirá por el órgano competente de la entidad local respectiva.

b) 20.000 biztanletik gorako udalerriei edo toki-entitateei dagokienez, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren txostena, 71.2 artikuluan xedatutakoaren arabera arautua.

b) Para los municipios o entidades locales de más de 20.000 habitantes, informe del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 71.2.

82. artikulua.– Jarduera ekonomikoa sustatzeko eta enplegua sortzeko ekintzak programatzea.

Artículo 82.– Programación de acciones para estimular la actividad económica y la generación de empleo.

Aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera tokiko enplegu- eta garapen-planak egitera behartuta ez dauden eta modu fakultatiboan onartzen ez dituzten udalerriek eta toki-entitateek ekintza-programa bat onartu beharko dute, udalerrian edo dagokion toki-entitatean jarduera ekonomikoa eta enplegu-sorrera sustatzera bideratua.

Los municipios y entidades locales que no estén obligados a elaborar planes de empleo y desarrollo local y no los aprueben facultativamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, deberán aprobar un programa de acciones dirigido a estimular la actividad económica y la generación de empleo en el municipio o en la entidad local respectiva.

Plana egitean, dagokion lurralde-esparruan dauden eragile sozial eta ekonomikoen parte-hartze eraginkorra bermatu beharko da, eta 6. artikuluan aipatzen diren lehentasunezko arreta behar duten kolektiboei arreta ematea justifikatu beharko da.

En su elaboración deberá garantizarse la participación efectiva de los agentes sociales y económicos existentes en el ámbito territorial respectivo y justificarse la atención a los colectivos de atención prioritaria a que se refiere el artículo 6.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN

83. artikulua.– Enpleguaren Euskal Foroa.

Artículo 83.– Foro Vasco de Empleo.

1.– Enpleguaren Euskal Foroa enplegu-politika publikoetan parte hartzeko organoa da, enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikia.

1.– El Foro Vasco de Empleo es el órgano de participación en las políticas públicas de empleo, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo.

2.– Organo horretan ordezkatuta egongo dira Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalerriak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duten sindikatuak eta sektorearteko antolakunde patronalak, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, langile autonomoak, Euskadiko lan-sozietateak, enpleguaren arloan esku hartzen duten Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeak, euskal unibertsitate-sistemako unibertsitateak, enplegatze-agentziak, klusterrak, lanbide-heziketako zentro integratuak eta prestakuntza-entitateak.

2.– En él estarán representados el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los municipios, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales de carácter intersectorial más representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, los trabajadores y las trabajadoras autónomas, las sociedades laborales de Euskadi, las organizaciones del tercer sector social de Euskadi que intervengan en el ámbito del empleo, las universidades del sistema universitario vasco, las agencias de colocación, los clústeres, los centros integrados de formación profesional y las entidades de formación.

3.– Foroaren osaera, kideen izendapena eta antolaketa- eta funtzionamendu-araubidea erregelamendu bidez ezarriko dira, eta, betiere, gizonen eta emakumeen presentzia orekatua bermatu beharko da.

3.– Su composición, la designación de sus miembros y el régimen de organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente, y se deberá garantizar, en todo caso, una presencia equilibrada de hombres y mujeres.

4.– Enpleguaren Euskal Foroaren barruan, paragrafo honetan aipatzen den erregelamenduak xedatzen duenaren arabera, lurralde-esparruko lantaldeak eratu ahal izango dira. Horren helburua da sustatzea, bultzatzea eta dinamizatzea lurraldean esku hartzen duten enplegu-politika publikoetako eragileen arteko lankidetza-formulak, enpleguan eragina duten lurralde-garapenerako ekimenak edo lurralde-interesekotzat jotzen diren beste eginkizun batzuk.

4.– En el seno del Foro Vasco de Empleo, y de acuerdo con lo que disponga el reglamento a que se refiere este párrafo, podrán constituirse grupos de trabajo de ámbito territorial en orden a promover, impulsar y dinamizar fórmulas de colaboración entre los agentes de las políticas públicas de empleo intervinientes en el territorio, iniciativas de desarrollo territorial con incidencia en el empleo u otras funciones que se consideren de interés territorial.

5.– Enpleguaren Euskal Foroa gutxienez urtean behin bilduko da.

5.– El Foro Vasco de Empleo se reunirá, al menos, una vez al año.

84. artikulua.– Enpleguaren Euskal Foroaren eginkizunak.

Artículo 84.– Funciones del Foro Vasco de Empleo.

Enpleguaren Euskal Foroak eginkizun hauek ditu:

El Foro Vasco de Empleo tiene las funciones siguientes:

a) Txostenak egitea Enpleguaren Euskal Estrategiari, Euskadiko hiru urteko enplegu-planari, tokiko enplegu- eta garapen-planei eta, hala badagokio, lurraldeko enplegu-planei buruz.

a) Informar la Estrategia Vasca de Empleo, el plan trienal de empleo de Euskadi, los planes de empleo y desarrollo local y, en su caso, los planes territoriales de empleo.

b) Enpleguaren arloko xedapen orokorrei buruzko txostenak egitea.

b) Informar las disposiciones de carácter general en materia de empleo.

c) Lan-merkatuaren egoerari eta Europan eta Estatuan zehazten eta aplikatzen diren enplegu-politika publikoei buruzko informazioa aztertzea.

c) Analizar la información sobre la situación del mercado de trabajo y sobre las políticas públicas de empleo que se definan y apliquen en el entorno europeo y estatal.

d) Enpleguaren arloko proposamenak eta gomendioak egitea Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluari, Eusko Jaurlaritzari, foru-aldundiei eta udalerriei.

d) Realizar propuestas y recomendaciones en materia de empleo al Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, al Gobierno Vasco, a las diputaciones forales y a los municipios.

e) Adituen iritzia eskatzea, foroari agindu zaizkion eginkizunak betetzeko.

e) Solicitar la opinión de personas expertas para el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas.

f) Erregelamenduz agintzen zaion beste edozein eginkizun.

f) Cualquier otra que se atribuya reglamentariamente.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
FINANTZAKETA
FINANCIACIÓN

85. artikulua.– Finantzaketa-iturriak.

Artículo 85.– Fuentes de financiación.

1.– Enplegu-politika publikoen garapena eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren kudeaketa baliabide hauen kargura finantzatuko dira:

1.– El desarrollo de las políticas públicas de empleo y la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo se financiarán con cargo a los siguientes recursos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak.

a) Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Lurralde historikoetako aurrekontu orokorrak.

b) Presupuestos generales de los territorios históricos.

c) Udal-aurrekontuak edo udalerriaz gaindiko toki-entitateen aurrekontuak.

c) Presupuestos municipales o de las entidades locales de ámbito supramunicipal.

d) Horretara zuzendutako beste edozein ekarpen ekonomiko, betiere ordenamendu juridikoaren babesa badu.

d) Cualquier otra aportación económica amparada en el ordenamiento jurídico que vaya destinada a tal fin.

2.– Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek, udalek eta lege honetan aipatzen diren udalerriaz gaindiko toki-entitateek beren eskumenak egikaritzeko behar beste baliabide ekonomiko esleituko dituzte urtero beren aurrekontuetan, lege honetan aitortzen diren enplegagarritasuna hobetzeko eskubideen eraginkortasuna lortzeko, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroko zerbitzuak efikaziaz emateko eta enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriak garatzeko, bai eta 89. artikuluan ezarritako baldintzen arabera ebaluazioa bermatzeko ere.

2.– El Gobierno Vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y las entidades locales de ámbito supramunicipal a que se refiere esta ley consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos económicos suficientes para la ejecución de sus competencias, para la efectividad de los derechos para la mejora de la empleabilidad reconocidos en esta ley, para la prestación eficaz de los servicios de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo y el desarrollo de los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad, así como para garantizar la evaluación en los términos previstos en el artículo 89.

86. artikulua.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa kudeatzeko finantza-lankidetza.

Artículo 86.– Colaboración financiera para la gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

1.– Aurreko artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, Eusko Jaurlaritzak finantza-lankidetzarako mekanismo egonkorrak ezarriko ditu Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa kudeatzen duten udalerriekin edo udalerriaz gaindiko entitateekin, betiere Euskal Enplegu Sarearen maparekin bat etorrita egiten badute kudeaketa.

1.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno Vasco establecerá mecanismos estables de colaboración financiera con aquellos municipios o con aquellas entidades de ámbito supramunicipal que, de acuerdo con el mapa de la Red Vasca de Empleo, gestionen la cartera de servicios de la citada red.

2.– Zerbitzuak ematean kalitatea, efikazia eta efizientzia bermatzera zuzenduko da finantza-lankidetza; lurralde-oreka zainduko du, eta aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren printzipioei erantzungo die, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 111. artikuluan edo hura ordezten duen arauan ezarritako moduan.

2.– La colaboración financiera se dirigirá a garantizar la calidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, salvaguardando el equilibrio territorial, y responderá a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en los términos previstos en el artículo 111 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, o en la norma que la sustituya.

3.– Erregelamendu bidez zehaztuko dira finantza daitezkeen kontzeptuak eta kostuak, hartzaileak, finantzaketa-irizpide orokorrak, finantza-partaidetzaren mugak, izapidetzea eta kudeaketa –ez da bidezkoa izango norgehiagoka-araubidea–, baita zenbatekoak eguneratzeko prozedura, ordaintzeko modua eta gastua justifikatzeko modua ere.

3.– Se determinarán reglamentariamente los conceptos y costes financiables; los destinatarios; los criterios generales de financiación; los límites de la participación financiera; la tramitación y gestión, sin que resulte procedente el régimen de concurrencia competitiva; así como el procedimiento de actualización de las cuantías y la forma de pago y de justificación del gasto.

4.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan edo hura ordezten duen arauan eta dirulaguntzen arloko Estatuko araudian ezarritako laguntzen eta dirulaguntzen araubide juridikoa aplikatuko da.

4.– Será de aplicación el régimen de ayudas y subvenciones previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o en la norma que lo sustituya, y en la normativa estatal en materia de subvenciones.

5.– Ahal dela, lankidetza urte anitzeko lankidetza-hitzarmenen bidez egituratuko da, eta hitzarmen horiek amaiera emango diote prozedurari. Lankidetzaren iraupena ezin izango da lau urtetik gorakoa izan, eta aukera izango da denboraldi bererako luzapen bat gehitzeko, behin bakarrik.

5.– La colaboración se articulará, preferentemente, mediante convenios de colaboración de carácter plurianual, que pondrán fin al procedimiento. Su duración no podrá superar los cuatro años, a la que se sumará la posibilidad de acordar la prórroga una sola vez, por idéntico periodo.

Lankidetza amaitzean, 2. apartatuan ezarritako printzipioen araberako finantzaketa bermatuko duen lankidetza-tresna berri bat definituko da.

A su finalización se definirá un nuevo instrumento de colaboración que garantizará la financiación de acuerdo con los principios previstos en el apartado 2.

V. TITULUA
TÍTULO V
EUSKAL ENPLEGU SAREAREN ZERBITZU-ZORROAREN ETA ENPLEGU-POLITIKA PUBLIKOEN IKERKETA, ZABALKUNTZA, BERRIKUNTZA ETA EBALUAZIOA
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE LA RED VASCA DE EMPLEO

87. artikulua.– Ikerketa eta berrikuntza.

Artículo 87.– Investigación e innovación.

1.– Enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak ikerketako, diseinuko eta berrikuntza aplikatuko programak bultzatuko dituzte, bai eta programa horiek modu esperimentalean praktikan jartzea ere, esparru hauetan: orientazioa; prospekzioa; lan-bitartekaritza; pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileei aholku ematea; ekintzailetza eta enplegurako garrantzitsuak diren beste ekintza-arlo batzuk.

1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo y Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo impulsarán programas de investigación, diseño e innovación aplicada y su puesta en práctica experimental en el ámbito de la orientación; prospección; intermediación laboral; asesoramiento a personas, empresas y entidades empleadoras; emprendimiento y en otras áreas de acción relevantes para el empleo.

Era berean, jardunbide egokien analisia eta ikerketa sustatuko dute, bai eta diagnostikoa, autodiagnostikoa eta informazioa lortzeko tresna berrien diseinua eta lanerako prestakuntzaren, ekintzailetzaren edo orientazio-ereduen diseinua eta haien aplikazio esperimentala ere, aholkularitza tekniko espezializatua baliatuta.

Asimismo, promoverán el análisis e investigación de buenas prácticas y el diseño de nuevos instrumentos de diagnóstico, autodiagnóstico e información y de modelos de formación para el trabajo, emprendimiento u orientación y su aplicación experimental, que deberá contar con asesoramiento técnico especializado.

2.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren programek eta ekintzek pertsona, entitate eta enpresa erabiltzaileen eta, hala badagokio, Euskadiko hirugarren sektore sozialeko entitateen parte-hartzea sustatuko dute, bai eta enplegu-politika publikoetako eragileekin lankidetzan aritzeko formulak ere, programa eta ekintza horiek abian jar daitezen.

2.– Los programas y acciones a que se refiere el párrafo anterior promoverán la participación de las personas, entidades, empresas usuarias y, en su caso, entidades del tercer sector social de Euskadi, así como fórmulas de colaboración con los distintos agentes de las políticas públicas de empleo para su puesta en marcha.

Pertsona, enpresa eta entitate enplegatzaileentzako aholkularitzan eta ekintzailetzan eragina duten programak eta ekintzak, ahal dela, gai horietan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako sailekin lankidetzan garatuko dira, eta, hala badagokio, foru-aldundiekin eta udalerriekin.

Aquellos programas y acciones que incidan en el asesoramiento a personas, empresas y entidades empleadoras y en el emprendimiento se desarrollarán, preferentemente, en colaboración con los departamentos del Gobierno Vasco competentes en las materias concernidas y, en su caso, con las diputaciones forales y con los municipios.

3.– Programa eta ekintza horiek urtero ebaluatuko dira, baloratzeko ea egokia den ikerketaren eta berrikuntzaren emaitzak enplegu-politika publikoen plangintzara, Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren definiziora eta kudeaketara eta programa osagarrietara transferitzea.

3.– Serán objeto de evaluación anual, con el fin de valorar la procedencia de transferir los resultados de la investigación e innovación a la planificación de las políticas públicas de empleo, a la definición y gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo y a los programas complementarios.

4.– Plangintza operatiboaren esparruan, Euskadiko hiru urteko enplegu-planak dagokion aldirako aurreikusitako ikerketako eta berrikuntza aplikatuko ekintzak identifikatuko ditu, baita ekintza horiek ezartzeaz arduratuko diren eragileak eta egiturak ere.

4.– En el marco de la planificación operativa, el plan trienal de empleo de Euskadi identificará las acciones de investigación e innovación aplicada previstas para el periodo de que se trate, así como los agentes y estructuras encargados de su implementación.

Betiere, enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak aurreikusitako ikerketako eta berrikuntza aplikatuko proiektuak hartuko ditu barnean, zeinak, lehentasunez, Euskal Autonomia Erkidegoak enpleguaren arloan dituen erronka nagusiei lotuta egongo baitira.

Incluirá, en todo caso, los proyectos de investigación e innovación aplicada previstos por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo y por Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, que estarán vinculados, prioritariamente, a los principales retos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de empleo.

5.– Enplegu-politika publikoen arloan eskumena duten beste erakunde batzuekin lankidetza-sareak ezartzea sustatuko da, ikerketaren emaitzen transferentzia errazteko, 2. apartatuan ezarritako moduan.

5.– Se promoverá el establecimiento de redes de colaboración con otras instituciones competentes en materia de políticas públicas de empleo que faciliten la transferencia de los resultados de la investigación en los términos previstos en el apartado 2.

88. artikulua.– Zabalkundea.

Artículo 88.– Difusión.

Eusko Jaurlaritzan enplegu-arloko eskumena duen sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak jardunbide egokiak zabalduko dituzte enplegu-politika publikoetako eragileen artean, bereziki aurreko artikuluaren 4. apartatuan aipatzen diren erronka nagusiek planteatzen dituzten zailtasunak arintzera edo irtenbideak eskaintzera bideratzen diren horiek.

El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo y Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo difundirán las buenas prácticas entre los distintos agentes de las políticas públicas de empleo, singularmente aquellas que se dirijan a ofrecer soluciones o a paliar las dificultades que plantean los principales retos a que se refiere el apartado 4 del artículo anterior.

89. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 89.– Evaluación.

1.– Enplegu-politika publikoen emaitzak, kalitatea eta eragina ebaluatuko dira.

1.– Las políticas públicas de empleo serán objeto de evaluación de resultados, de calidad y de impacto.

2.– Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroa eta programa osagarriak ebaluatuko dira, eta, horretarako, zerbitzuen eta programen trazabilitatea hasieratik bermatuko da, eta ahalegina egingo da haien eragina, lortutako emaitzak, prestazioaren efikazia eta efizientzia eta kalitatea aztertzeko.

2.– Se evaluarán la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo y los programas complementarios, a cuyo fin se garantizará la trazabilidad de los servicios y programas desde su inicio y se procurará el análisis de su impacto, de los resultados obtenidos, de la eficacia y eficiencia en su prestación y de la calidad de esta prestación.

3.– Ebaluazioan, ondorioak eta gomendioak bilduko dira, enplegu-politika publikoak, politika horien plangintza eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren eta programa osagarrien definizioa eta kudeaketa hobetze aldera.

3.– La evaluación incorporará conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar las políticas públicas de empleo, su planificación, así como la definición y gestión de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo y de los programas complementarios.

4.– Ebaluazioa hiru urtean behin egingo da, eta enpleguaren arloan eskumena duten erakundeei, Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluari, Elkarrizketa Sozialerako Mahaiari, Enpleguaren Euskal Foroari eta Euskal Enplegu Sareko entitateei bidaliko zaie. Erakunde horiek ebaluazioen emaitzei kasu egin beharko diete beren eginkizunak betetzean, eta, hala badagokio, gomendioak baztertzeko arrazoiak eman beharko dituzte.

4.– La evaluación se realizará cada tres años y se remitirá a las instituciones competentes en materia de empleo, al Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, a la Mesa de Diálogo Social, al Foro Vasco de Empleo y a las entidades de la Red Vasca de Empleo, que deberán atender al resultado de las evaluaciones en el ejercicio de sus funciones y motivar, en su caso, el apartamiento de sus recomendaciones.

Era berean, Eusko Legebiltzarrari ere jakinaraziko zaio.

Asimismo, se comunicará al Parlamento Vasco.

5.– Ebaluazioa publikoa izango da, eta eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, foru-aldundien, udalerrien, udalerriaz gaindiko toki-entitateen, Euskal Enplegu Sareko entitateen, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren eta ebaluazioa egiteko ardura duen organoaren egoitza elektronikoetan.

5.– La evaluación será pública y estará disponible en las sedes electrónicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las diputaciones forales, de los municipios y entidades locales de ámbito supramunicipal, de las entidades de la Red Vasca de Empleo, de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, además de la del órgano responsable de su elaboración.

6.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio, Ikerketa eta Berrikuntza Organoari dagokio ebaluazioa egitea. Organo hori Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 2ko 14/2022 Legean araututa dago, edo hura ordezten duen arauan. Enplegu-politika publikoei eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroari dagokienez, eginkizun hauek beteko ditu:

6.– Su realización corresponderá al Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo e inclusión, regulado en la Ley 14/2022, de 2 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, o norma que la sustituya. En relación con las políticas públicas de empleo y con la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, desarrollará las siguientes funciones:

a) Enplegu-politika publikoen eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren kalitate-adierazleak diseinatzea, aldian behin eguneratzea eta argitaratzea.

a) Diseñar, actualizar periódicamente y publicar los indicadores de calidad de las políticas públicas de empleo y de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo.

b) Enplegu-politika publikoei eta Euskal Enplegu Sareari buruzko informazioa zabaltzea, ahalik eta gardentasun handiena bermatuz irismenari eta funtzionamenduari dagokienez.

b) Difundir la información sobre las políticas públicas de empleo y sobre la Red Vasca de Empleo, garantizando la mayor transparencia en lo referido a su alcance y funcionamiento.

c) Enplegagarritasuna hobetzeko aplika daitezkeen protokoloak eta kalitate-estandarrak egin eta aplika daitezen bultzatzea.

c) Impulsar la elaboración y la aplicación de protocolos y estándares de calidad que puedan ser de aplicación para la mejora de la empleabilidad.

7.– Artikulu honetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo Enpleguari buruzko otsailaren 28ko 3/2023 Legearen VI. tituluan edo hura ordezten duen arauan enplegu-politikaren ebaluazioari buruz ezarritakoari.

7.– Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el título VI de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, o en la norma que la sustituya, en relación con la evaluación de la política de empleo.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA
LANBIDE-SERVICIO PÚBLICO VASCO DE EMPLEO

90. artikulua.– Izaera, egoitza eta araubide juridikoa.

Artículo 90.– Naturaleza, sede y régimen jurídico.

1.– Nortasun juridiko propioa duen zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa. Bere helburuak betetze aldera jarduteko gaitasun osoa du, eta enplegu-arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita dago.

1.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo es un ente público de derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo.

2.– Gasteizen du egoitza nagusia, baina ezar dezake beste egoitzaren bat Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan, beharrezkoa baldin bada esleituak dituen zerbitzuen prestazio egokia ziurtatzeko.

2.– Tiene su sede principal en Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio del establecimiento de dependencias en otros municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los que resulte necesario para asegurar una adecuada prestación de los servicios que tiene encomendados.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa arautuko dute lege honetan eta Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legean edo hura ordezten duen arauan zuzenbide pribatuko erakunde publikoentzat xedatutakoak eta Lanbideren beraren estatutuek. Estatutu horiek Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez onartuko dira, enpleguaren arloan eskumena duen sailak proposatuta.

3.– Se regirá por lo dispuesto para los entes públicos de derecho privado en la presente ley y en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, o en la norma que la sustituya, y por sus propios estatutos, que serán aprobados por decreto del Gobierno Vasco, a propuesta del departamento competente en materia de empleo.

4.– Hirugarren pertsona fisiko zein juridikoekiko harremanetan eta bere jarduera garatzean, zuzenbide pribatuak arautuko du.

4.– En sus relaciones con terceras personas, físicas o jurídicas, y en el desarrollo de su actividad se regirá por el derecho privado.

Nolanahi ere, administrazio-zuzenbidearen mende egongo da administrazio-ahala egikaritzean, barne-funtzionamenduan eta organoen borondatea eratzean, bai eta ondare-araubideari dagokionez eta bere zerbitzuen funtzionamendua dela-eta duen ondare-erantzukizunari dagokionez ere, eta lege honetan zein beste batzuetan ezarritako gainerako gaietan ere bai.

No obstante, se someterá al derecho administrativo en el ejercicio de potestades administrativas, en su funcionamiento interno y en la formación de la voluntad de sus órganos, así como en cuanto a su régimen de patrimonio y en materia de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de sus servicios y en las demás materias establecidas en esta u otras leyes.

91. artikulua.– Helburuak eta jarduteko printzipioak.

Artículo 91.– Fines y principios de actuación.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren helburuak dira lan duina izateko eskubidea erabat garatzen laguntzea, eta langileen enplegagarritasuna bermatzen, enpresen eskakizunei egokitutako langile-premiak asetzen eta gizarte- eta lurralde-kohesioa bultzatzen efizientziaz laguntzeko moduko lan-merkatua eratu dadin erraztea.

1.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo tiene como fin la contribución al pleno desarrollo del derecho al trabajo digno y a la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras y a cubrir las necesidades de personal adaptadas a los requerimientos de las empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak 5. eta 47. artikuluetan ezarritako printzipioetara egokituko du bere jarduketa; haren zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonei eta enpresei arreta emateko sistemak modernizatzea sustatuko du, baita gizarte-babes egokia bermatuko duten informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea ere, zeinak irisgarriak izango baitira desgaitasuna duten pertsonentzat; eta gizarte-babes egokia bermatuko du.

2.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo adecuará su actuación a los principios previstos en los artículos 5 y 47; promoverá la modernización de los sistemas de atención a las personas y empresas usuarias de sus servicios y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que serán accesibles para las personas con discapacidad; y garantizará una adecuada protección social.

3.– Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, ziurtagiri elektronikoak erabiliko ditu dokumentuak administrazio-prozedura erkidearen araudian ezarritako moduan identifikatu eta sinatzeko, bai eta, hala badagokio, autentifikatzeko beste prozedura batzuk edo sistema biometrikoak ere, zerbitzuen erabiltzaileak eta prestazioen onuradunak identifikatzeko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak irisgarritasuna bermatuko die desgaitasuna duten pertsonei.

3.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, utilizará certificados electrónicos para la identificación y firma de documentos en los términos previstos en la normativa de procedimiento administrativo común, así como, en su caso, otros procedimientos de autenticación o sistemas biométricos para la identificación de las personas usuarias de sus servicios y beneficiarias de sus prestaciones. Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará la accesibilidad para las personas con discapacidad.

4.– Pertsonak identifikatzeko sistema biometrikoak erabiltzea bidezkoa izango da, baldin eta ezin badira identifikatu nortasun-agiri nazionalaren, identifikazio-fiskaleko zenbakiaren, atzerritarren identifikazio-zenbakiaren, atzerritarren identifikazio-txartelaren edo identifikazio-agiri baliokide baten bidez, eta hori egitea justifikatuta egongo da baldin eta beharrezkoa bada pertsonak modu unibokoan eta fede-emailean identifikatzeko. Izan ere, horrek bidea eman behar du identifikatzeko zailtasunei lotutako eskubideen mugak edo bazterketak kentzeko, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren prestazio eta zerbitzuen kudeaketa hobetzeko.

4.– La utilización de los sistemas biométricos para la identificación procederá cuando no sea posible la identificación a través del documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, número de identidad de extranjero, tarjeta de identidad de extranjero o documento identificativo equivalente, y habrá de justificarse en la necesidad de identificación unívoca y fehaciente de las personas, que permita la eliminación de limitaciones o exclusiones de sus derechos vinculadas a dificultades en la identificación, y procure la mejora de la gestión de las prestaciones y servicios de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Haien tratamenduan, segurtasun- eta berme-neurri egokiak aplikatuko dira, erantzukizun proaktiboaren printzipioaren eta proportzionaltasun-printzipioaren arabera, datuen tratamendua erabiltzaileak modu unibokoan eta fede-emailean identifikatu ahal izateko beharrezkoa dena baino izan ez dadin. Gainera, neurri horiek zorrotz bete beharko dute datuak babesteko araudian xedatutakoa.

En su tratamiento se aplicarán las medidas de seguridad y garantías adecuadas de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva y con el principio de proporcionalidad, de forma que el tratamiento de datos sea el necesario para permitir una identificación unívoca y fehaciente de las personas usuarias, y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa de protección de datos.

92. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 92.– Funciones.

1.– Hauek dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-esparruan:

1.– Son funciones de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, dentro del ámbito competencial de Euskadi, las siguientes:

a) Enplegagarritasuna hobetzeko eskubideak bermatzea eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroko zerbitzuak bermatzea eta kudeatzea, lege honetan ezartzen den gisa.

a) Garantizar los derechos para la mejora de la empleabilidad, y garantizar y gestionar los servicios de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo en los términos establecidos en esta ley.

b) Enplegagarritasuna eta okupagarritasuna hobetzeko programa osagarriez gain, enplegu-programa espezifikoak egitea eta garatzea laneratzeko eta gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboentzat eta enplegu duina sortzeko.

b) Elaborar y desarrollar programas de empleo específicos dirigidos a colectivos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral y dirigidos a la creación de empleo digno, además de los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad.

c) Lan-merkatuaren premiak, profil okupazionalen bilakaera, lanbide-eskakizunak eta lan-orientazioa aztertzeko eta informatzeko eginkizun guztiak betetzea, eta Euskal Enplegu Sarea osatzen duten entitateek erabili beharko dituzten arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak diseinatzea eta mantentzea.

c) Ejercer todas las funciones en materia de prospección e información de las necesidades del mercado de trabajo, la evolución de los perfiles ocupacionales, los requerimientos profesionales y la orientación laboral, así como diseñar y mantener los instrumentos comunes de atención, información y prospección que deberán utilizar las entidades integrantes de la Red Vasca de Empleo.

d) Europar Batasunaren Eures sareari (Europako Enplegu Zerbitzuak) dagozkion eginkizunak betetzea.

d) Ejecutar las funciones relativas a la red Eures (Servicios Europeos de Empleo) de la Unión Europea.

e) Lan-bitartekaritza kudeatzea, enplegu-zerbitzuen eskatzaileen erregistroa egitea, eta lan-kontratuen komunikazio-erregistroa kudeatzea.

e) Gestionar la intermediación laboral, llevar el registro de demandantes de servicios de empleo, así como gestionar el registro de comunicación de contratos laborales.

f) Enpleguko, gazte-enpleguko, lanerako prestakuntzako eta autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko programak kudeatzea, Euskal Autonomia Erkidegoak enplegu-arloan dituen erronkei bereziki erantzuteko.

f) Gestionar programas de empleo, de empleo juvenil, de formación para el trabajo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, que respondan singularmente a los retos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de empleo.

g) Egiaztatzea ea betetzen diren enplegu-eskatzaile gisa langabezia-prestazioen eskatzaileek edo onuradunek dituzten betebeharrak, eta, hala badagokio, ez-betetzeen berri ematea prestazioak kudeatzen dituen entitateari.

g) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que, como demandantes de empleo, tienen las personas solicitantes o beneficiarias de las prestaciones de desempleo, y comunicar los incumplimientos, en su caso, a la entidad gestora de las prestaciones.

h) Zehatzeko ahala egikaritzea enpleguari eta langabeziari buruzko arloetan, legeria espezifikoan ezarritako moduan.

h) Ejercer la potestad sancionadora en materias relativas al empleo y desempleo, en los términos establecidos en su legislación específica.

i) Betekizunak betetzen diren egiaztatzea eta behar diren kontrol- eta ikuskapen-jarduketak egitea Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan diharduten enplegatze-agentziei dagokienez.

i) Comprobar el cumplimiento de los requisitos y realizar las debidas actuaciones de control e inspección en relación con las agencias de colocación que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

j) Ikerketako, diseinuko eta berrikuntza aplikatuko proiektuak garatzea orientazioaren, prospekzioaren, lan-bitartekaritzaren, ekintzailetzaren eta lanerako prestakuntzaren eremuetan, bai eta enplegu-politikaren beste eremu batzuetan ere, eta proiektu esperimentalak kudeatzea, batez ere Europakoak, enplegu-zerbitzuak ematean ikuspegi eta konponbide berriak garatzea ahalbidetzeko.

j) Desarrollar proyectos de investigación, diseño e innovación aplicada en el ámbito de la orientación, prospección, intermediación laboral, emprendimiento, formación para el trabajo y en otros ámbitos de la política de empleo, así como gestionar proyectos experimentales, especialmente de ámbito europeo, que permitan desarrollar nuevos enfoques y soluciones en la prestación de servicios de empleo.

k) Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazio ekonomikoak izapidetu eta kudeatzea; prestazio horiei lotutako kontrol-, ikuskapen- eta zehapen-ahalak baliatzea; eta inklusiorako tresnak eta zerbitzuak kudeatzea.

k) Tramitar y gestionar las prestaciones económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la inclusión; ejercer las potestades de control, inspección y sanción vinculadas a dichas prestaciones; así como gestionar los instrumentos y servicios de inclusión.

l) Zentro- eta entitate-laguntzaileak homologatzeko eta aitortzeko irizpideak ezartzea, bai eta haien funtzionamendua gainbegiratu eta kontrolatzea ere.

l) Establecer los criterios de reconocimiento y homologación de los centros y entidades colaboradoras, así como supervisar y controlar su funcionamiento.

m) Laneratze-enpresen erregistroa eta enplegu-zentro berezien euskal erregistroa kudeatzea.

m) Gestionar el registro de empresas de inserción y el registro vasco de centros especiales de empleo.

n) Beste zernahi eginkizun garatzea, legeek edo Eusko Jaurlaritzak egozten dizkiotenak edo enplegu- eta inklusio-politiken arloan eskuordetzen edo agintzen zaizkionak.

n) Cualquier otra función que le atribuyan las leyes y el Gobierno Vasco o que se derive de las transferencias, delegaciones o encomiendas efectuadas en materia de política de empleo e inclusión.

2.– Dagozkion eginkizunak betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak behar diren administrazio- eta xedapen-egintzak eta ekonomia- eta finantza-eragiketak egin ahal izango ditu; gainera, hitzarmenak eta kontratuak egin ahal izango ditu, eta haren eskumeneko gaiekin zerikusia duten dirulaguntzak eman eta haien oinarri arautzaileak onartu.

2.– Para el cumplimiento de sus funciones, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo podrá realizar los actos de administración y disposición y las operaciones económicas y financieras que resulten necesarias, así como celebrar convenios y contratos y aprobar las bases reguladoras y la concesión de subvenciones relacionadas con materias de su competencia.

93. artikulua.– Gobernu-organoak.

Artículo 93.– Órganos de gobierno.

1.– Administrazio-kontseilua eta zuzendaritza nagusia dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren gobernu-organoak.

1.– Son órganos de gobierno de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo el consejo de administración y la dirección general.

2.– Administrazio-kontseilua erakundearen zuzendaritza- eta kontrol-organo gorena da, eta hari dagokio programa-kontratuaren proposamena egitea eta aurrekontu-proiektua onartzea.

2.– El consejo de administración es el órgano superior de dirección y control del ente, a quien corresponde la elaboración de la propuesta del contrato programa y la aprobación del anteproyecto de presupuesto.

Enplegu-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren titularra izango da lehendakaria, eta kalitateko botoa izango du. Lehendakariaz eta zuzendari nagusiaz gain, sei kide izango ditu gutxienez eta hamabost gehienez.

Actúa bajo la presidencia de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo, que tendrá voto de calidad. Estará integrado, además de por la presidencia y la dirección general, por un número de vocalías no inferior a seis ni superior a quince.

3.– Zuzendari nagusiak hartzen du bere gain erakundearen ohiko zuzendaritza. Eusko Jaurlaritzak izendatuko du, administrazio-kontseiluak proposatuta, eta goi-karguduna izango da.

3.– La dirección general asume la dirección ordinaria del ente. Será nombrada por el Gobierno Vasco a propuesta del consejo de administración, y su titular ostentará el rango de alto cargo.

94. artikulu.– Administrazio-kontseiluaren osaera.

Artículo 94.– Composición del consejo de administración.

1.– Administrazio-kontseiluaren osaerak bermatuko du sindikatuek eta Euskadin ordezkaritza handiena duten sektorearteko enpresaburu-antolakundeek hiru aldeko parte-hartze paritarioa izango dutela.

1.– La composición del consejo de administración garantizará la participación tripartita y paritaria de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales de carácter intersectorial más representativas de Euskadi.

2.– Administrazioaren ordezkaritzari dagokionez, enpleguaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dagokionak izango du gehiengoa.

2.– En relación con la representación de la administración, será mayoritaria la que corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo.

3.– Honako hauen artean lankidetza-akordioak egitea sustatuko da, administrazio-kontseiluan parte har dezaten: sindikatuak, Euskadin ordezkaritza handiena duten sektorearteko enpresaburu-antolakundeak eta euskal kooperatibismo osoaren ordezkari gisa solaskidetza bere gain hartzen duen entitatea.

3.– Se promoverá la adopción de acuerdos de colaboración entre las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales de carácter intersectorial más representativas de Euskadi y la entidad que asume la interlocución representativa del conjunto del cooperativismo vasco, en orden a procurar su participación en el seno del consejo de administración.

Nolanahi ere, 1. apartatuan ezarri diren parte hartzeko baldintzak bermatuko dira.

En todo caso, se garantizarán las condiciones de participación previstas en el apartado 1.

4.– Administrazio-kontseiluak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren edozein eskumen-arlotan adituak diren pertsonen laguntza eduki ahal izango du, eta haiek parte hartuko dute kontseiluaren bilera eta eztabaidetan, estatutuetan ezarritako moduan.

4.– El consejo de administración podrá contar con la asistencia de personas expertas en cualquiera de las áreas competenciales de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, que participarán en las reuniones y debates del consejo en los términos previstos en los estatutos.

95. artikulua.– Estatutuak.

Artículo 95.– Estatutos.

1.– Eusko Jaurlaritzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren estatutuak onartuko ditu dekretu bidez. Estatutu horietan, gobernu-organoen eginkizunak, osaera eta izendapena, erakundearen zerbitzuen egitura organikoa eta funtzionala eta funtzionamendu-araubidea garatuko dira, eta enpleguaren eta inklusioaren arloan ikerketarako, diseinurako eta berrikuntza aplikaturako laguntza tekniko espezializatua bermatuko da.

1.– El Gobierno Vasco aprobará mediante decreto los estatutos de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, que desarrollarán las funciones, composición y nombramiento de los órganos de gobierno, así como la estructura orgánica y funcional de los servicios del ente y su régimen de funcionamiento, que garantizará la asistencia técnica especializada para la investigación, diseño e innovación aplicada en materia de empleo e inclusión.

2.– Estatutuek identifikatuko dute zer organok duten esleitua administrazio-ahalak erabiltzea.

2.– Los estatutos identificarán los órganos que tienen atribuido el ejercicio de potestades administrativas.

96. artikulua.– Programa-kontratua.

Artículo 96.– Contrato programa.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko harremana arautuko du programa-kontratuak. Gutxienez, eduki hau izango du:

1.– El contrato programa regulará la relación de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo y de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Tendrá, al menos, el contenido siguiente:

a) Erakundearen helburuak.

a) Objetivos del ente.

b) Helburuak lortzeko behar diren planak eta haien kostu zenbatetsia.

b) Planes necesarios para alcanzar los objetivos y su coste estimado.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak jarritako finantzaketa.

c) Financiación aportada por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Betekizunak eta kontrol-prozedura.

d) Requisitos y procedimiento de control.

e) Lortutako emaitzak ebaluatzeko adierazleak eta ezarritako helburuen betetze-mailari lotutako ondorioen zehaztapena.

e) Indicadores para evaluar los resultados obtenidos y determinación de los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

2.– Programa-kontratua Eusko Jaurlaritzak onartuko du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren administrazio-kontseiluak proposatuta, eta lau urterako balioko du.

2.– El contrato programa se aprobará por el Gobierno Vasco a propuesta del consejo de administración de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo y tendrá una validez de cuatro años.

97. artikulua.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren gai propioei buruzko araubide juridikoa.

Artículo 97.– Régimen jurídico en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren ekonomia-, ondare-, kontratazio-, aurrekontu- eta finantza-araubidea zuzenbide pribatuko erakunde publikoei aplikatu beharreko lege-xedapenetan ezarritakoa izango da, hurrengo apartatuetan ezarritako baldintzetan.

1.– El régimen económico, patrimonial, de contratación, presupuestario y financiero de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo será el previsto en las disposiciones legales aplicables a los entes públicos de derecho privado, en los términos previstos en los apartados siguientes.

2.– Kontrol ekonomiko-finantzarioaren eta kudeaketa-kontrol iraunkorraren modalitatean gauzatuko da kontrol ekonomikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretuan eta hura garatzeko araudian ezarritakoaren arabera, kalterik egin gabe Euskal Autonomia Erkidegoak bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren kudeaketa ez-kontributiboa bere gain hartzea helburu duen hitzarmenaren arabera dagokion kontrol ekonomikoari.

2.– El control económico se ejercerá en la modalidad de control económico-financiero y de gestión de carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y su normativa de desarrollo, sin perjuicio del que corresponda en virtud del convenio que tiene por objeto la asunción por la Comunidad Autónoma de Euskadi de la gestión no contributiva del ingreso mínimo vital.

3.– Bere eginkizunak betetzeko behar dituen ondasunak eta zerbitzuak kontratatzeko eta eskuratzeko araubidea lege honetan ezarritakoa izango da: 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

3.– El régimen de la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios para el ejercicio de sus funciones será el establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4.– Erakundearen titulartasuneko ondasun eta eskubideei eta hari atxikita daudenei aplikatu beharreko araubidea azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bateginean ezarritakoa izango da.

4.– El régimen aplicable a los bienes y derechos cuya titularidad ostente el ente, así como a los que le sean adscritos, será el establecido en el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre.

5.– Dirulaguntzen araubideak azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoa beteko du (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena).

5.– El régimen de subvenciones se ajustará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

6.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak urtero egingo eta onartuko du dagokion aurrekontuaren aurreproiektua, programa-kontratuaren arabera, eta Eusko Jaurlaritzari bidaliko dio, bereizita sar dadin Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.

6.– Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con el contrato programa, y lo remitirá al Gobierno Vasco para que sea integrado de forma diferenciada en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

98. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 98.– Recursos económicos.

Hauek dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren baliabide ekonomikoak:

Constituyen recursos económicos de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo los siguientes:

a) Urtero Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura ezartzen diren diru-kopuruak.

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Tasak, prezio publikoak eta ondasunen eta eskubideen ondoriozko era guztietako produktuak eta errentak, eta bere jarduerak egikaritzearen ondoriozko diru-sarrera arruntak eta ezohikoak, barne harturik zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren aurrekontuaren kargura emandako prestazio ekonomikoen eta dirulaguntzen onuradunek betebeharrak ez betetzeagatik izapidetzen diren itzulketa-prozedurei dagozkien diru-sarrera publikoak, eta zehapenetatik datozenak.

b) Las tasas, los precios públicos y los productos y rentas de toda índole procedentes de los bienes y derechos, así como los ingresos, ordinarios y extraordinarios, derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los ingresos de naturaleza pública correspondientes a procedimientos de reintegro tramitados por incumplimiento de obligaciones por las personas beneficiarias de prestaciones económicas y subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de la entidad pública de derecho privado, y los provenientes de sanciones.

c) Legeak baimenduta jaso ditzakeen ohiko eta ezohiko diru-sarrerak.

c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que legalmente esté autorizado a percibir.

d) Haren alde emandako dirulaguntzak, ekarpenak eta dohaintzak.

d) Las subvenciones, aportaciones y donaciones otorgadas a su favor.

e) Esleitu ahal zaion beste edozein baliabide.

e) Cualesquiera otros recursos que le puedan ser atribuidos.

99. artikulua.– Langileak.

Artículo 99.– Personal.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoko langileak, esleitzen zaizkien eginkizunak kontuan izanik, horretarako kontratatutako langile lan-kontratudunak eta euskal administrazio publikoetako kidego eta eskaletako funtzionarioak izango dira.

1.– El personal al servicio de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo estará integrado, según la naturaleza de las funciones asignadas, por personal laboral contratado al efecto y por personal funcionario de los cuerpos y escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ahal publikoak baliatzea edo interes orokorrak babestea dakarten lanpostuak funtzionarioek bete beharko dituzte, eta langile horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzio publikoa arautzen duten arauak bete beharko dituzte.

Los puestos de trabajo que comporten el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de intereses generales quedarán reservados a personal funcionario, que estará sometido a la normativa reguladora de la función pública de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

2.– Lanpostuetara sartzeko araubidea, hautaketa-proben baldintzak eta ezaugarriak, eta lanpostuak betetzeko eta lanbide-sustapenerako prozeduren deialdia, kudeaketa eta ebazpena Euskal Enplegu Publikoaren abenduaren 1eko 11/2022 Legean edo hura ordezten duen arauan xedatutakora egokituko dira, eta, betiere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak prozeduretan parte hartuko duela bermatuko da.

2.– El régimen de acceso a sus puestos de trabajo, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, o en la norma que la sustituya, y se garantizará, en todo caso, la participación de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo en los procedimientos.

3.– Zuzendaritza-organoetako lanpostuak zuzendaritzako langileek beteko dituzte. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoko zuzendaritza-karguen egitura estatutuetan xedatutakoaren arabera ezarriko da.

3.– Los puestos de trabajo de los órganos de dirección estarán ocupados por personal directivo. La estructura de cargos directivos de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo se establecerá de acuerdo con lo que dispongan sus estatutos.

Zuzendaritzako langileak administrazio-kontseiluak izendatu eta kargugabetuko ditu, zuzendaritza nagusiak proposatuta; konpetentzia profesionala eta esperientzia hartuko dira kontuan, merezimendua, gaitasuna eta publikotasuna bermatuko dituen prozedura bidez.

El personal directivo será nombrado y cesado por el consejo de administración a propuesta de la dirección general, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.

4.– Zuzendaritzako langileak funtzionario badira, zerbitzu aktiboko egoeran jarraituko dute, eta titularrak diren lanpostua erreserbatuko zaie, Euskal Enplegu Publikoaren abenduaren 1eko 11/2022 Legearen 39.2.a.1 artikuluan edo hura ordezten duen arauan xedatutakoaren arabera.

4.– Cuando el personal directivo tenga la condición de personal funcionario de carrera, se mantendrá en situación de servicio activo, con reserva del puesto de trabajo cuya titularidad ostente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.2.a.1 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, o en la norma que la sustituya.

Langile lan-kontratudun finkoak nahitaezko eszedentzia-egoerara igaroko dira, eta titularrak diren lanpostua erreserbatuko zaie, aipatutako legearen 39.3.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Si se trata de personal laboral fijo, pasará a la situación de excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo cuya titularidad ostente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.3.a) de la citada ley.

5.– Estatutuek zehazten duten organoak onartuko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoko zuzendaritza-lanpostuak antolatzeko tresna, eta lanpostu bakoitzaren ordainsariak, ordainsari osagarriak eta aplikatzekoak diren aldagaiak ezarriko ditu, Euskal Enplegu Publikoaren abenduaren 1eko 11/2022 Legearen 36. artikuluan edo hura ordezten duen arauan aipatzen diren datuez gainera.

5.– El instrumento de ordenación de los puestos de trabajo de naturaleza directiva de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo se aprobará por el órgano que determinen los estatutos y establecerá las retribuciones de cada puesto, las retribuciones complementarias y las variables que resulten de aplicación, además de los datos a que se refiere el artículo 36 de la referida Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, o la norma que la sustituya.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren finantza-nahikotasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Suficiencia financiera de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Eusko Legebiltzarrak, urtero, lege honetan ezarritako betebeharrak betetzeko adinako diru-zuzkidura bermatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan; bereziki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren funtzionamendu egokia bermatzeko, lege honetan esleitutako betebeharren eta eginkizunen arabera.

El Parlamento Vasco asegurará, con carácter anual, una dotación económica suficiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley; en particular, para garantizar el adecuado funcionamiento de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, según las obligaciones y funciones asignadas en esta ley.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Erreferentziazko profesionala esleitzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Asignación de profesional de referencia.

Lege hau indarrean jarri eta bi hilabeteko epean, erreferentziazko profesional bat esleituko zaie Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan enplegu-zerbitzuen eskatzaile gisa inskribatuta dauden eta egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona guztiei.

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley, se asignará un profesional o una profesional de referencia a todas las personas inscritas en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo como demandantes de servicios de empleo y con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Esleipena interesdunei jakinaraziko zaie.

La asignación se comunicará a las personas interesadas.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Enplegu Sarearen mapa, logotipoa eta arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Mapa de la Red Vasca de Empleo, logotipo e instrumentos comunes de atención, información y prospección.

1.– Lege hau argitaratu eta hamabost hilabeteko epean, Euskal Enplegu Sarearen mapa onartuko du Eusko Jaurlaritzak.

1.– En el plazo de quince meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno Vasco aprobará el mapa de la Red Vasca de Empleo.

2.– Epe berean, Eusko Jaurlaritzan enplegu-arloko eskumena duen sailaren titularrak Euskal Enplegu Sarearen logotipoa eta arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak onartuko ditu.

2.– En idéntico plazo, la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo aprobará el logotipo de la Red Vasca de Empleo y los instrumentos comunes de atención, información y prospección.

3.– Euskal Enplegu Sarearen mapa, logotipoa eta arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak onartu izana Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren egoitza elektronikoan argitaratuko da.

3.– La aprobación del mapa de la Red Vasca de Empleo, del logotipo y de los instrumentos comunes de atención, información y prospección será objeto de publicidad oficial en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Enpleguaren Euskal Estrategia, Euskadiko hiru urteko enplegu-plana eta tokiko enplegu- eta garapen-planak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Estrategia Vasca de Empleo, plan trienal de empleo de Euskadi y planes de empleo y desarrollo local.

1.– Lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, indarrean dagoen Enpleguaren Euskal Estrategia 77. eta 78. artikuluetan xedatutakora egokituko du Eusko Jaurlaritzak.

1.– En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno Vasco adaptará a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 la Estrategia Vasca de Empleo que esté vigente.

2.– Eusko Jaurlaritzak Enpleguaren Euskal Estrategia egokitzea onartzen duenetik urtebeteko epean onartuko da Euskadiko hiru urteko enplegu-plana.

2.– El plan trienal de empleo de Euskadi se aprobará en el plazo de un año desde que el Gobierno Vasco apruebe la adaptación de la Estrategia Vasca de Empleo.

3.– Aurreko apartatuan ezarritako epean, 81. artikuluan aipatzen diren udalerriek eta toki-entitateek tokiko enplegu- eta garapen-planak onartuko dituzte.

3.– En el plazo previsto en el apartado anterior, los municipios y entidades locales a que se refiere el artículo 81 aprobarán los planes de empleo y desarrollo local.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Transformación del organismo autónomo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

1.– Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 44. artikuluan xedatutakoaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtzen da, eta bere nortasun juridikoari eusten dio.

1.– Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, se transforma el organismo autónomo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, conservando su personalidad jurídica.

2.– Eraldaketa horren indarrez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoaren harreman juridikoak, ondarea, aktiboa eta pasiboa, baliabide materialak eta giza baliabideak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publikoarenak izango dira. Izan ere, erakunde hori haren ondorengoa izango da, modu unibertsalean, haren eskubide eta betebeharretan, entitate eraldatuaren aktibo eta pasibo osoa, egintza-batasunean, modu globalean lagatzearen eta integratzearen bidez.

2.– En virtud de la transformación, las relaciones jurídicas, el patrimonio, el activo y pasivo y los medios materiales y personales del organismo autónomo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo lo serán del ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, que le sucede de forma universal en sus derechos y obligaciones por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakundearekin lan-kontratu bat hitzartua duten eta lan-zuzenbidearen mende dauden langileak modu unibertsalean haren ondorengoa izango den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren plantillan sartuko dira. Langile horiek atxikita dauden talde, kategoria eta zerbitzu berberetan sartuko dira, eraldaketaren unean zituzten eskubide eta betebehar berberekin.

3.– El personal sujeto a derecho laboral que tenga concertado contrato de trabajo con el organismo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pasará a integrarse en la plantilla del ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, que lo sucederá de forma universal. La integración se producirá en los mismos grupos, categorías y servicios a que estén adscritos y con los mismos derechos y obligaciones que tengan en el momento de la transformación.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoari atxikitako funtzionarioek aukera izango dute, erregelamenduz ezarritako epean eta prozedurarekin, batetik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publikoko langile lan-kontratudunen plantillan sartzeko, dagokien antzinatasuna aitortuta eta jatorrizko kidego edo eskaletan interes partikularragatik borondatezko eszedentzia-egoeran geratuta, edo, bestetik, Euskal Enplegu Publikoaren abenduaren 1eko 11/2022 Legean edo hura ordezten duen arauan ezartzen diren mugikortasun-prozeduren arabera dagozkien lanpostuetan sartzeko.

4.– El personal funcionario adscrito al organismo autónomo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá optar, en el plazo y con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, por integrarse en la plantilla del personal laboral del ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, con reconocimiento de la antigüedad que les corresponda y quedando en sus cuerpos o escalas de origen en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, o por acceder a los puestos que puedan corresponderles de acuerdo con los procedimientos de movilidad previstos en la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, o en la norma que la sustituya.

Langile lan-kontratudunen plantillan sartzeko aukera baliatzen ez dutenek funtzionario izaten jarraituko dute zuzenbide pribatuko erakunde publikoan, hargatik eragotzi gabe lege honen araubidea eta hura garatzeko araudia osorik aplikatzea eta eraginpeko funtzionarioek betetzen duten lanpostua iraungitzat jo ahal izatea, Euskal Enplegu Publikoaren abenduaren 1eko 11/2022 Legearen hamaikagarren xedapen iragankorrean edo hura ordezten duen arauan ezarritako baldintzetan.

Quienes no ejerciten la opción de integración en la plantilla de personal laboral mantendrán la condición de personal funcionario en el ente público de derecho privado, sin perjuicio de que les resulte de aplicación en su integridad el régimen de esta ley y su normativa de desarrollo y de que el puesto de trabajo ocupado por el personal funcionario afectado pueda ser declarado a extinguir, en los términos previstos en la disposición transitoria undécima de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, o en la norma que la sustituya.

5.– Indarrean dagoen legerian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoa aipatzen den guztietan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publikoa aipatzen dela ulertu beharko da.

5.– Todas las referencias que en la legislación vigente se efectúan al organismo autónomo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberán entenderse realizadas al ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

6.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoa 2025eko urtarrilaren 1ean bihurtuko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publiko.

6.– La transformación del organismo autónomo de carácter administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo se hará efectiva el 1 de enero de 2025.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren aurrekontuak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Presupuestos del ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

1.– Bosgarren xedapen gehigarrian aipatzen den eraldaketa ez bada Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legea indarrean jartzen den une berean egiten, Gobernu Kontseiluak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren ustiapen- eta kapital-aurrekontuak onartuko ditu, bai eta haren jarduerak hasten diren ekitaldi ekonomikoari dagozkion aurreikusitako egoera-orri finantzarioak ere, eta horren berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari, 15 eguneko epean.

1.– En caso de que la transformación a que se refiere la disposición adicional quinta no coincida con la entrada en vigor de la correspondiente ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Consejo de Gobierno aprobará los presupuestos de explotación y capital del ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo y los estados financieros previsionales correspondientes al ejercicio económico en que inicie sus actividades, y dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco en el plazo de quince días.

2.– Ondorio horretarako, aurrekontuen eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak aurrekontu horiek eratzeko behar diren aldaketak egingo ditu. Alabaina, aldaketa horiek ezingo dute handitu zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren jardueren hasieran indarrean zeuden aurrekontu orokorren partidetan izendatutako kopuru globala.

2.– A tal efecto, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de presupuestos realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para la formación de dichos presupuestos, sin que puedan suponer un incremento del importe global consignado en las partidas de los presupuestos generales vigentes al inicio de las actividades del ente público de derecho privado.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko plana.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– Plan de normalización del uso del euskera en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko plana onartuko da.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, se aprobará el plan de normalización del uso del euskera en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– 12. eta 13. artikuluen aplikazio mailakatua.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Aplicación gradual de los artículos 12 y 13.

1.– 12. artikuluan jasotzen den enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiteko, arau hauek bete beharko dira:

1.– La elaboración del diagnóstico personal sobre la empleabilidad contemplado en el artículo 12 se ajustará a las siguientes reglas:

a) Lehenengo xedapen gehigarrian aipatutako epea igarotakoan eta, hala badagokio, erreferentziazko profesionala esleitzean, enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egingo da, 12. artikuluan ezarritako baldintzetan. Horretarako, eskaerak egin diren hurrenkerari jarraituko zaio.

a) Transcurrido el plazo a que se refiere la disposición adicional primera, y una vez asignado, en su caso, el profesional o la profesional de referencia, se elaborará el diagnóstico personal sobre la empleabilidad en los términos previstos en el artículo 12, siguiendo a tal fin el orden de formulación de las solicitudes respectivas.

Enplegu Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komuna erregulatzen duen araudiaren arabera, diagnostiko indibidualizatua eta profila eginak dituzten pertsonei buruzko eskabideei ez zaie erantzungo, baldin eta diagnostikoa azken hamazortzi hilabeteetan egin bada, luzaroko langabeen kasuan, edo azken bi urteetan, gainerako kasuetan.

No se atenderán aquellas solicitudes referidas a personas que cuenten con un diagnóstico individualizado y que tengan elaborado su perfil, de acuerdo con la normativa reguladora de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, siempre que aquel tenga una antigüedad inferior a dieciocho meses, en caso de personas desempleadas de larga duración, o de dos años, en el resto de los casos.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiteko eskabideetarako premiazko kontingentzia-plan bat egingo du, eskabide horiek 1. apartatu honen a) letran aipatzen den epea amaitu baino lehen egin badira, lehentasun-hurrenkera honi jarraituz:

b) Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo elaborará un plan de contingencia urgente de las solicitudes de elaboración de diagnóstico personal sobre la empleabilidad formuladas con anterioridad al transcurso del plazo a que se refiere la letra a) de este apartado 1, atendiendo a la prelación siguiente:

1. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan izena emanda dauden eta diagnostiko indibidualizatua eta profila egin ez zaizkien langabeei dagozkienak, Enplegu Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komuna erregulatzen duen araudiaren arabera.

1.º Las referidas a personas desempleadas inscritas en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo a quienes no se haya realizado el diagnóstico individualizado y elaborado su perfil, de acuerdo con la normativa reguladora de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo.

Haien hurrenkera zehazteko, langabezian denbora luzeen daramatenek izango dute lehentasuna.

En orden a determinar su prioridad, se aplicará un criterio descendente de duración en situación de desempleo.

2. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan izena emanda dauden langabeei dagozkienak, baldin eta diagnostiko indibidualizatua egin denetik hamazortzi hilabete baino gehiago igaro badira.

2.º Las referidas a personas desempleadas inscritas en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo cuyo diagnóstico individualizado tenga una antigüedad superior a dieciocho meses.

Haien lehentasuna zehazteko, diagnostikoa egin den eguna hartuko da kontuan, eta antzinatasun handiena dutenei emango zaie lehentasuna.

En orden a determinar su prioridad, se atenderá a la fecha de elaboración del diagnóstico, priorizando los de mayor antigüedad.

3. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan izena emanda dauden eta enplegu-zerbitzuen eskatzaile diren pertsona okupatuei dagozkienak, baldin eta diagnostiko indibidualizatua eta profila egin ez bazaizkie, Enplegu Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komuna erregulatzen duen araudiaren arabera.

3.º Las referidas a personas ocupadas demandantes de servicios de empleo, inscritas en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, a quienes no se haya realizado el diagnóstico individualizado y elaborado su perfil, de acuerdo con la normativa reguladora de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo.

Haien lehentasuna zehazteko, enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiteko eskaera-data hartuko da kontuan.

En orden a determinar su prioridad, se atenderá a la fecha de solicitud de elaboración del diagnóstico personal sobre la empleabilidad.

c) Premiazko kontingentzia-planak enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egingo dela bermatuko die Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan izena emanda eta langabezian dauden pertsona guztiei, baita legea indarrean jarri eta hamabi hilabeteko epean hala eskatu duten enplegu-zerbitzuen eskatzaileei ere.

c) El plan de contingencia urgente garantizará la elaboración del diagnóstico personal sobre empleabilidad a todas las personas inscritas en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo que estén desempleadas y a las demandantes de servicios de empleo que lo hayan solicitado en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley.

2.– Enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egin ondoren, 13. artikuluan ezarritako enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua egingo da, arau hauen arabera:

2.– Una vez realizado el diagnóstico personal sobre la empleabilidad, se elaborará el plan integrado y personalizado de empleo previsto en el artículo 13, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Aurreko apartatuan xedatutakoa aplikatzearen ondoriozko lehentasun-hurrenkerari jarraituko zaio.

a) Se seguirá el orden de prelación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior.

b) Hala ere, enplegu-zerbitzuak eskatzen dituzten pertsona okupatuei dagokienez, enplegagarritasunari buruzko diagnostiko pertsonala egiteko, kontuan hartuko da eskaera egiten den data.

b) No obstante, en relación con las personas ocupadas demandantes de servicios de empleo, la elaboración del diagnóstico personal sobre la empleabilidad atenderá a la fecha de formulación de la solicitud en tal sentido.

c) Lege hau indarrean jartzean enplegurako ibilbide pertsonalizatua diseinatzeke badago, Enplegu Sistema Nazionalaren zerbitzu-zorro komuna erregulatzen duen araudiaren arabera, eta enplegu-zerbitzuak eskatzen dituen pertsonaren diagnostiko indibidualizatua eta profila eginda badaude, enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua egingo da 13. artikuluan ezarritako baldintzetan, lehentasun-hurrenkera honi jarraituz:

c) Cuando, a la entrada en vigor de la presente ley, esté pendiente el diseño del itinerario personalizado para el empleo, de acuerdo con la normativa reguladora de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, y estén realizados el diagnóstico individualizado y el perfil de la persona demandante de servicios de empleo, se elaborará el plan integrado y personalizado de empleo en los términos previstos en el artículo 13, atendiendo a la siguiente prelación:

1. Langabeak. Haien lehentasuna zehazteko, diagnostiko indibidualizatuaren antzinatasun handiena hartuko da kontuan.

1.º Personas desempleadas. En orden a determinar su prioridad, se atenderá a la mayor antigüedad del diagnóstico individualizado.

2. Pertsona okupatuak. Eskaera-data hartuko da kontuan, eta, datak bat etorriz gero, diagnostiko indibidualizatuaren antzinatasun handienaren arabera emango da lehentasuna.

2.º Personas ocupadas. Se atenderá a la fecha de solicitud y, a igualdad de fechas, se priorizará de acuerdo con la mayor antigüedad del diagnóstico individualizado.

d) Enplegu-plan integratu eta pertsonalizatua legea indarrean jarri eta hamalau hilabeteko epean egingo dela bermatuko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak.

d) Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo garantizará la elaboración del plan integrado y personalizado de empleo en el plazo de catorce meses desde la entrada en vigor de la ley.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Lan Administrazioaren Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogoa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Catálogo Vasco de Especialidades Formativas de la Administración laboral.

Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Integrazioari buruzko martxoaren 31ko 3/2022 Lege Organikoak aipatzen duen Konpetentzia Profesionalen Estandarren Katalogo Nazionala garatzen den arte, eta, hala badagokio, Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparrua egokitzen den arte, Lan Administrazioaren Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogoak, zeina aipatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 6.3 artikuluaren c) eta d) letretan eta 22.3 artikuluan, hau jaso beharko du: Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalari lotutako prestakuntza-eskaintza egiaztagarria, irailaren 5eko 1128/2003 Errege Dekretuan jasoa.

Hasta que se proceda al desarrollo del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales a que se refiere la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, y, en su caso, a la adaptación del Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales, el Catálogo Vasco de Especialidades Formativas de la Administración laboral a que se refieren las letras c) y d) del artículo 6.3 y el artículo 22.3 de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, incluirá la oferta formativa acreditable vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, recogida en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.–. Tokiko enplegurako eta garapenerako lankidetza-funtsa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Fondo de cooperación para el empleo y desarrollo local.

1.– Tokiko enplegurako eta garapenerako lankidetza-funtsa sortzen da, Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko urriaren 7ko 4/2021 Legea indarrean dagoen bitartean, edo hura aldatzen den bitartean, lege honetatik eratortzen diren udalerrien eta toki-entitateen eskumen propioak aintzat hartzeko, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen edo hura ordezten duen arauaren araberako finantzaketa zehazten den bitartean.

1.– Se crea el fondo de cooperación para el empleo y desarrollo local, en tanto esté vigente la Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026, o se proceda a su modificación, en orden a considerar las competencias propias de los municipios y entidades locales que derivan de la presente ley, y se determine su financiación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, o en la norma que la sustituya.

2.– Tokiko enplegurako eta garapenerako lankidetza-funtsaren helburua da tokiko enplegu- eta garapen-planak egiten direla bermatzea, finantza-nahikotasunaren printzipioarekin bat etorriz. Arau hauek gidatuko dute:

2.– El fondo de cooperación para el empleo y desarrollo local tiene por objeto garantizar la elaboración de planes de empleo y desarrollo local, de acuerdo con el principio de suficiencia financiera. Se regirá por las siguientes reglas:

a) Eusko Jaurlaritzak dagokion aurrekontu-kreditua izendatuko dio urtero Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legean.

a) El Gobierno Vasco dotará anualmente este fondo mediante el crédito presupuestario correspondiente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Toki-entitate bakoitzak tokiko enplegurako eta garapenerako lankidetza-funtsetik jasotzen dituen ekarpenak transferentziak izango dira, eta ez da aplikatzekoa izango dirulaguntzen arloko araudia.

b) Las aportaciones que cada entidad local reciba del fondo de cooperación para el empleo y desarrollo local tendrán el carácter de transferencias, sin que resulte de aplicación la normativa en materia de subvenciones.

c) Toki-entitate onuradun bakoitzari dagokion baliabide ekonomikoa esleitzeko, irizpide hauek aplikatuta lortzen diren zenbatekoak batuko dira:

c) La asignación de los recursos económicos que corresponda a cada entidad local beneficiaria será la suma de las cantidades resultantes de la aplicación de los criterios siguientes:

1. Langileen kostua: goi-mailako teknikari baten eta administrari baten lanpostuei dagokiena hartuko da halakotzat.

1.º Costes de personal: se entenderán por tales los correspondientes a un puesto de técnico o técnica superior y de administrativo o administrativa.

2. Baliabide materialak: aurreko apartatuan aipatutako lanpostuei lotutakoak hartuko dira halakotzat.

2.º Medios materiales: se considerarán a tal efecto los vinculados a los puestos de trabajo a que se refiere el apartado anterior.

3. Gauzatze-kostuak: kontuan hartuko dira diagnostiko- eta ikerketa-faseei, analisi-faseari, tokiko garapen-estrategia prestatzeko faseari, proiektuak zehazteko faseari eta ebaluazio-faseari lotutako gastuak.

3.º Costes de realización: se tendrán en cuenta los gastos asociados a las fases de diagnóstico e investigación, de análisis, de elaboración de la estrategia local de desarrollo, de definición de proyectos y de evaluación.

4. Biztanle kopuruaren araberako haztapena: 1., 2. eta 3. ordinaletako zenbatekoak biztanle kopuruaren arabera haztatuko dira, urte bakoitzeko urtarrilaren 1eko udal-erroldaren zifrak kontuan hartuta, arau hauen arabera:

4.º Ponderación por número de habitantes: los importes que resulten de los ordinales 1.º, 2.º y 3.º se ponderarán en función del número de habitantes, conforme a las cifras del padrón municipal referidas al uno de enero de cada año, de acuerdo con las siguientes reglas:

– 10.000 eta 20.000 biztanle arteko udalerriak eta toki-entitateak: (1.a + 2.a + 3.a) x 1.

– Municipios y entidades locales de entre 10.000 y 20.000 habitantes: (1.º + 2.º + 3.º) x 1.

– 20.001 eta 50.000 biztanle arteko udalerriak eta toki-entitateak: (1.a + 2.a + 3.a) x 1,4.

– Municipios y entidades locales de entre 20.001 y 50.000 habitantes: (1.º + 2.º + 3.º) x 1,4.

– 50.001 eta 100.000 biztanle arteko udalerriak eta toki-entitateak: (1.a + 2.a + 3.a) x 1,8.

– Municipios y entidades locales de 50.001 a 100.000 habitantes: (1.º + 2.º + 3.º) x 1,8.

– 100.001 eta 200.000 biztanle arteko udalerriak eta toki-entitateak: (1.a + 2.a + 3.a) x 2,3.

– Municipios y entidades locales de 100.001 a 200.000 habitantes: (1.º + 2.º + 3.º) x 2,3.

– 200.000 biztanletik gorako udalerriak eta toki-entitateak: (1.a + 2.a + 3.a) x 3.

– Municipios y entidades locales de más de 200.000 habitantes: (1.º + 2.º + 3.º) x 3.

5. Tokiko enplegu- eta garapen-planak kuadrillei, mankomunitateei edo elkarte-oinarria duten beste toki-entitate batzuei buruzkoak badira, aurreko ordinaletan ezarritako arauak aplikatuko dira. Biztanle kopuruaren araberako haztapena dagokion toki-entitateko biztanle guztiak kontuan hartuta egingo da.

5.º Cuando los planes de empleo y desarrollo local se refieran a cuadrillas, mancomunidades u otras entidades locales de base asociativa, se aplicarán las reglas establecidas en los ordinales anteriores. La ponderación por número de habitantes se referirá al total de habitantes de la entidad local respectiva.

Baldin eta, ordinal honetan xedatutakoa aplikatuta, toki-entitatearen finantzaketa udalerri bakoitzari 1. ordinaletik 4.era ezarritako arauak aplikatuta legokiokeena baino % 20 txikiagoa bada, % 20 handituko da toki-entitatearentzat ateratzen den azken zenbatekoa.

Si de la aplicación de lo dispuesto en este ordinal resulta una financiación de la entidad local en cuantía inferior al 20 % de la que correspondería de haberse aplicado las reglas previstas en los ordinales 1.º a 4.º a cada uno de los municipios, se incrementará un 20 % la cuantía final que resulte para la entidad local.

d) Eusko Jaurlaritzak onartuko ditu c) letran aipatutako irizpide bakoitzari urtero esleitutako zenbatekoak, urte bakoitzeko irailaren 30a baino lehen, enpleguaren arloan eskumena duen sailak proposatuta eta Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak aldeko txostena eman ondoren.

d) Las cantidades asignadas anualmente a cada uno de los criterios a que se refiere el apartado c) se aprobarán por el Gobierno Vasco antes del 30 de septiembre de cada año, a propuesta del departamento competente en materia de empleo y previo informe favorable del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

Erregelamendu bidez ezarriko dira urteko eguneratze automatikorako parametroak.

Reglamentariamente se establecerán los parámetros de actualización anual automática.

e) Toki-entitate bakoitzari enplegu-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren titularraren aginduz egingo zaio esleipena, urte bakoitzeko lehen hilabetean. Ordainketa aldi bakar batean egingo da, martxoaren 1a baino lehen.

e) La asignación a cada entidad local se realizará por orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo dentro del primer mes de cada año. El pago se hará efectivo de una sola vez antes del 1 de marzo.

3.– 10.000 biztanletik beherako udalerriei eta toki-entitateei baliabide ekonomikoak esleitzeko, honako arau hauek beteko dira:

3.– La asignación de recursos económicos a los municipios y entidades locales de menos de 10.000 habitantes se ajustará a las siguientes reglas:

– 2.000 biztanletik beherako udalerriak eta toki-entitateak: (langile-kostuak + baliabide materialak + gauzatze-kostuak) x 0,2.

– Municipios y entidades locales de menos de 2.000 habitantes: (costes de personal + medios materiales + costes de realización) x 0,2.

– 2.001 eta 5.000 biztanle arteko udalerriak eta toki-entitateak: (langile-kostuak + baliabide materialak + gauzatze-kostuak) x 0,4.

– Municipios y entidades locales de entre 2.001 y 5.000 habitantes: (costes de personal + medios materiales + costes de realización) x 0,4.

– 5.001 eta 7.000 biztanle arteko udalerriak eta toki-entitateak: (langile-kostuak + baliabide materialak + gauzatze-kostuak) x 0,6.

– Municipios y entidades locales de entre 5.001 y 7.000 habitantes: (costes de personal + medios materiales + costes de realización) x 0,6.

– 7.001 eta 9.999 biztanle arteko udalerriak eta toki-entitateak: (langile-kostuak + baliabide materialak + gauzatze-kostuak) x 0,8.

– Municipios y entidades locales de entre 7.001 y 9.999 habitantes (costes de personal + medios materiales + costes de realización) x 0,8.

4.– Aurreko apartatuan aipatzen diren langile-, material- eta gauzatze-kostuak 2. apartatuaren c) letran ezarritakoen berdinak izango dira.

4.– Los costes de personal, de materiales y de realización a que se refiere el apartado anterior serán idénticos a los previstos en la letra c) del apartado 2.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legea eta lege honetan ezarritakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legea aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

Aldatu egiten da Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legea, honela:

Se modifica la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión en los siguientes términos:

Bat.– Berridatzi egiten da 136.1.j) artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Uno.– Se da nueva redacción al artículo 136.1.j) que queda redactado como sigue:

«136. artikulua.– Eusko Jaurlaritzaren eskumenak.

«Artículo 136.– Competencias del Gobierno Vasco.

1.– Eusko Jaurlaritzari dagokio eskumen hauek egikaritzea:

1.– Corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio de las siguientes competencias:

j) Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoaren titularra izendatzea».

j) Designación de la persona titular del Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión».

Bi.– Berridatzi egiten da 145.1.f) artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Dos.– Se da nueva redacción al artículo 145.1.f), que queda redactado como sigue:

«145. artikulua.– Inklusiorako Euskal Kontseiluaren eginkizunak.

«Artículo 145.– Funciones del Consejo Vasco para la Inclusión.

1.– Inklusiorako Euskal Kontseiluari dagokio eginkizun hauek betetzea:

1.– Corresponde al Consejo Vasco para la Inclusión la realización de las siguientes funciones:

f) Nahitaezko txostena egitea Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoaren titularra eta haren ordezkoa izendatzeko proposamenari buruz, bai eta hura 150. artikuluan jasotako kasuetan kargutik kentzeko edo mugiarazteko proposamenari buruz ere».

f) Emisión de informe preceptivo sobre la propuesta de designación de la persona titular del Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión y de las personas que la sustituyan, así como de su cese o remoción en los supuestos contemplados en el artículo 150 de la ley».

Hiru.– Berridatzi egiten da IX. titulua, eta izenburu honekin geratzen da:

Tres.– Se da nueva redacción al título IX, que queda intitulado como sigue:

«Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren ebaluazioa eta Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoa».

«Evaluación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión».

Lau.– Aldatu egiten da 146.3 artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Cuatro.– Se modifica el artículo 146.3, que queda redactado como sigue:

«146. artikulua.– Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren ebaluazioa.

«Artículo 146.– Evaluación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

3.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoari dagokio ebaluazioa egitea».

3.– La elaboración de la evaluación corresponderá al Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión».

Bost.– Berridatzi egiten da IX. tituluaren II. kapitulua, eta honela geratzen da haren izena:

Cinco.– Se da nueva redacción al capítulo II del título IX, cuya denominación es la siguiente:

«Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoa».

«Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión».

Sei.– Aldatu egiten da 147. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Seis.– Se modifica el artículo 147, que queda redactado en los términos siguientes:

«147. artikulua.– Sorrera eta araubide juridikoa.

«Artículo 147.– Creación y régimen jurídico.

1.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoa sortzen da, administrazio-organo espezializatu gisa, zeinaren eskumen-eremua den Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema eta enplegu-politikak eta -zerbitzuak ebaluatzea, bai eta inklusioaren arloko ikerketa sustatzea ere.

1.– Se crea el Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión como órgano administrativo especializado que tiene como ámbito de competencia la evaluación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y de las políticas y servicios de empleo, así como la promoción de la investigación en materia de inclusión.

2.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoa kide barreko organoa izango da. Politika publikoak aztertu eta ebaluatzeko gaietan gutxienez hamabost urteko esperientzia duten ospe handiko izenen artetik izendatuko da titularra.

2.– El Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión se crea como órgano unipersonal. El titular o la titular se nombrará de entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de quince años de ejercicio profesional en materias de análisis y evaluación de las políticas públicas.

Inklusioaren arloan eskumena duen sailari atxikitzen zaio, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egitura hierarkikoan sartu gabe».

Se adscribe, sin integrarse en la estructura jerárquica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al departamento competente en materia de inclusión».

Zazpi.– Aldatu egiten da 148. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Siete.– Se modifica el artículo 148, que queda redactado como sigue:

«148. artikulua.– Independentzia.

«Artículo 148.– Independencia.

Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoak independentzia funtzional eta objektibotasun osoz jardungo du bere eginkizunak garatzeko orduan.

El Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión actuará en el desarrollo de sus funciones con plena independencia funcional y objetividad.

Titularrak eta organo horri atxikitako langileek ezingo dute erakunde publiko edo pribatuen jarraibiderik eskatu edo onartu».

La persona titular y el personal adscrito al citado órgano no podrán solicitar o aceptar instrucciones de entidades públicas o privadas».

Zortzi.– Aldatu egiten da 149. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Ocho.– Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los términos siguientes:

«149. artikulua.– Eginkizunak.

«Artículo 149.– Funciones.

1.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoari eginkizun hauek dagozkio:

1.– El Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión tiene atribuidas las siguientes funciones:

a) Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren ebaluazioa egitea, enpleguaren euskal legerian jasotako ebaluazioez gain.

a) Realizar la evaluación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, además de las evaluaciones previstas en la legislación vasca de empleo.

b) Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren, enplegu-politika publikoen eta Euskal Enplegu Sarearen zerbitzu-zorroaren kalitate-adierazleak diseinatzea, aldian behin eguneratzea eta argitaratzea, enpleguaren euskal legerian ezarritako moduan.

b) Diseñar, actualizar periódicamente y publicar los indicadores de calidad del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, así como de las políticas públicas de empleo y de la cartera de servicios de la Red Vasca de Empleo, en los términos establecidos en la legislación vasca de empleo.

c) Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemari eta enplegu-politika publikoei buruzko informazioa zabaltzea, enpleguaren euskal legerian ezarritako moduan, ahalik eta gardentasun handiena bermatuz haien irismenari eta funtzionamenduari dagokienez.

c) Difundir la información sobre el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, así como sobre las políticas públicas de empleo, en los términos previstos en la legislación vasca de empleo, garantizando la mayor transparencia en lo referido a su alcance y funcionamiento.

d) Gizarte-inklusioko programak hobetzeko eta enplegagarritasuna hobetzeko aplika daitezkeen protokoloak eta kalitate-estandarrak egin eta aplika daitezen bultzatzea, enpleguaren euskal legerian ezarritako moduan.

d) Impulsar la elaboración y la aplicación de protocolos y estándares de calidad que puedan ser de aplicación para mejorar los programas para la inclusión social, así como para mejorar la empleabilidad, en los términos previstos en la legislación vasca de empleo.

e) Tresnak diseinatzea eta informazioa eta dokumentazioa sortzea, administrazio publikoek eta, oro har, gizarteak enpleguaren eta gizarteratzearen arloko politika publikoak aztertu eta ebaluatu ahal izateko.

e) Diseñar instrumentos y producir información y documentación que permitan a las administraciones públicas y a la sociedad en general realizar análisis y evaluación de políticas públicas en los ámbitos del empleo y de la inclusión.

f) Ebaluazioa sustatzea eta zabaltzea, eta kalitate-estandarrak ezartzea, ebaluazioa hobetzeko.

f) Promocionar y difundir la evaluación y establecer estándares de calidad para mejorar la evaluación.

g) Politika publikoen ebaluazioari buruzko prestakuntza-jarduerak egitea, edo beste erakunde batzuek gai berari buruz egiten dituzten prestakuntza-programetan parte hartzea.

g) Realizar actividades de formación sobre evaluación de políticas públicas o participar en programas de formación de otros organismos que versen sobre la misma materia.

2.– Era berean, hauei buruzko ikerketa sustatuko du: Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemak eta Enpleguaren Euskal Sareak artatzen dituzten gizarte-premiak; lege honetan eta enpleguari buruzko legerian jasotako prestazio eta zerbitzuak, kudeaketari, kostuari eta kalitateari dagokienez; eta arlo horietan esku hartzeko aukera berriak».

2.– Asimismo, promoverá la investigación sobre las necesidades sociales que atienden el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y la Red Vasca de Empleo; sobre las prestaciones y servicios recogidos en esta ley y en la legislación de empleo en términos de gestión, coste y calidad; así como sobre nuevas posibilidades de intervención en las citadas áreas».

Bederatzi.– Aldatu egiten da 150.1.a) artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Nueve.– Se modifica el artículo 150.1.a), que queda redactado en los términos siguientes:

«150. artikulua.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoaren titularraren estatutu pertsonala.

«Artículo 150.– Estatuto personal del titular o de la titular del Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión.

1.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoaren titularraren estatutu pertsonala honako hau izango da:

1.– El estatuto personal del titular o de la titular del Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión será el siguiente:

a) Eusko Jaurlaritzak izendatuko du, Gobernu Kontseiluak erabakitako dekretu baten bidez, inklusioaren eta enpleguaren arloan eskumena duen sailaren titularrak proposamen arrazoitua egin ondoren eta Inklusiorako Euskal Kontseiluak eta Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak aldeko txostena eman ondoren.

a) Su designación se realizará por el Gobierno Vasco mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta motivada de la persona titular del departamento competente en materia de inclusión y empleo, previo informe favorable del Consejo Vasco para la Inclusión y del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo.

Inklusioaren eta enpleguaren arloko eskumena sail batek baino gehiagok badute, proposamen arrazoitua batera egingo dute sail horietako titularrek.

En caso de que la competencia en materia de inclusión y empleo estuviera residenciada en departamentos diferentes, la propuesta motivada se realizará conjuntamente por las personas titulares de los departamentos respectivos.

Izendapen-dekretuak zehaztuko du Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio, Ikerketa eta Berrikuntza Organoaren titularra nork ordeztuko duen edo duten lanpostua hutsik badago, titularra kanpoan bada edo gaixorik badago. Titularrarentzat eskatzen diren baldintza berak bete beharko ditu, eta Inklusiorako Euskal Kontseiluaren eta Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren aldeko txostena izan beharko du».

El decreto de nombramiento designará la persona o personas que estén llamadas a sustituir en caso de vacante, ausencia o enfermedad a la titular del Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión. Deberá reunir los mismos requisitos exigidos para la persona titular y contar con informe favorable del Consejo Vasco de Inclusión y del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo».

Hamar.– Aldatu egiten da 150.2 artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Diez.– Se modifica el artículo 150.2, que queda redactado en los términos siguientes:

«2.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoaren titularra arrazoi hauengatik baino ezin izango da lanpostutik kendu:

«2. La persona titular del Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión solo podrá ser removida de su puesto por las causas siguientes:

a) Heriotza.

a) Fallecimiento.

b) Kargualdiaren amaiera.

b) Expiración de su mandato.

c) Idatziz egindako ukoa.

c) Renuncia formalizada por escrito.

d) Betebeharren ez-betetze larria.

d) Incumplimiento grave de sus obligaciones.

e) Askatasunaz gabetzen duen zigor bat jaso izana, edota enplegu edo kargu publikoa betetzeko erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia ezartzen duena.

e) Condena a pena privativa de libertad o a inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público.

f) Eginkizunak betetzeko gerora etorritako ezgaitasuna.

f) Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.

Kargu-uztea edo mugiaraztea Gobernu Kontseiluak onartutako dekretu baten bidez formalizatuko da, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. d) letran, e) letran –desgaikuntza berezia denean– eta f) letran ezarritako kasuengatik lanpostutik kentzeko erabakia Eusko Jaurlaritzak hartuko du, horretarako espedientea instruitu ondoren, interesdunari entzun ondoren, eta Inklusiorako Euskal Kontseiluak eta Enplegu Politika Publikoen Euskal Kontseiluak txostena egin ondoren».

El cese o remoción se formalizará mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco. La remoción por las causas previstas en las letras d), e) –cuando se trate de inhabilitación especial– y f) será acordada por el Gobierno Vasco previo expediente instruido al efecto, con audiencia de la persona interesada, y previo informe del Consejo Vasco para la Inclusión y del Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo».

Hamaika.– Aldatu egiten da 151. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Once.– Se modifica el artículo 151, que queda redactado como sigue:

«151. artikulua.– Giza baliabideak eta baliabide materialak.

«Artículo 151.– Medios personales y materiales

Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoak behar bezala funtzionatzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak badaudela bermatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak».

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará la disponibilidad de los medios personales y materiales que el Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión precise para su adecuado funcionamiento».

Hamabi.– Gehitu egiten da 152. artikulua, eduki hau duela:

Doce.– Se adiciona el artículo 152, con el contenido siguiente:

«152. artikulua.– Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen lankidetza.

«Artículo 152.– Colaboración del Eustat-Instituto Vasco de Estadística.

Eustat-Euskal Estatistika Erakundea lankidetzan arituko da Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoarekin ebaluazio-jarduera garatzen».

El Eustat-Instituto Vasco de Estadística colaborará con el Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión en el desarrollo de la actividad de evaluación».

Hamahiru.– Aldatu egiten da bosgarren xedapen gehigarria, eta honela geratzen da idatzita:

Trece.– Se modifica la disposición adicional quinta, que queda redactada como sigue:

«Bosgarren xedapen gehigarria.– Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoa lanean hastea.

«Disposición adicional quinta.– Inicio de la actividad del Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión

Enplegu eta Inklusio Politiken Organoa titularraren izendapena argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da lanean».

El Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión iniciará su actividad al día siguiente de la publicación del nombramiento de la persona titular».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

Aldatu egiten da Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica la Ley 11/2019, de 20 diciembre, de Cooperativas de Euskadi, en los siguientes términos:

Bat.– Aldatu egiten da 32.4 artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

Uno.– Se da nueva redacción al artículo 32.4, que queda redactado como sigue:

«32.4 artikulua.– Kooperatiba-sozietateek eta haien elkarte-egiturek ahalegina egingo dute beren organoetan bazkideen presentzia orekatua izan dadin».

«Artículo 32.4.– Las sociedades cooperativas y sus estructuras asociativas procurarán la presencia equilibrada de las personas socias en los órganos de que dispongan».

Bi.– 32 bis artikulua gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Dos.– Se adiciona el artículo 32 bis, que queda redactado como sigue:

«32 bis artikulua.– Berdintasun-plan kooperatiboak.

»Artículo 32 bis.– Planes de igualdad cooperativos.

1.– Kooperatiba guztiak behartuta daude tratu- eta aukera-berdintasuna errespetatzera, eta, helburu horrekin, neurriak hartu beharko dituzte emakumeen eta gizonen diskriminazio mota oro saihesteko eta sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena saihesten duten lan-baldintzak sustatzeko. Horretarako, prozedura espezifikoak ezarriko dituzte diskriminazioa eta jazarpena prebenitzeko eta haien xede izan direnek egin ditzaketen salaketak edo erreklamazioak bideratzeko.

1.– Todas las cooperativas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades, y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación de mujeres y hombres y a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, para lo que arbitrarán procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto de la discriminación o el acoso.

2.– 103. artikuluan araututako lan elkartuko kooperatibetan, eta lan-bazkideak dituzten beste kooperatiba batzuetan, baldin eta azken hauek 50 bazkide langile edo gehiago badituzte, berdintasun-neurriek helburu izan behar dute berdintasun kooperatiboko plan bat egin eta aplikatzea. Plan horrek egoeraren diagnostikoa jaso beharko du, eta kooperatibako edo kooperatiba-taldeko lanpostu eta lantoki guztietara zabaldu beharko da. Berdintasun-plan kooperatiboen irismena eta edukia erregelamendu bidez garatuko dira.

2.– En las cooperativas de trabajo asociado reguladas en el artículo 103 y en otras cooperativas con socios y socias de trabajo que cuenten con 50 o más personas socias trabajadoras, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad cooperativo, que deberá incluir un diagnóstico de situación y que ha de extenderse a todos los puestos y centros de trabajo de la cooperativa o grupo cooperativo. El alcance y contenido de los planes de igualdad cooperativos se desarrollarán reglamentariamente.

Berdintasun-plan kooperatiboa borondatezkoa izango da gainerako sozietate kooperatiboentzat.

El plan de igualdad cooperativo será voluntario para las demás sociedades cooperativas.

3.– Berdintasun-plan kooperatiboak nahitaez inskribatu beharko dira erregistro publikoan. Horretarako, berdintasun-plan kooperatiboen erregistroa sortzen da, bertan gorde eta erregistra daitezen berdintasun-plan kooperatiboak. Haren funtzionamendua eta erregulazioa erregelamendu bidez garatuko dira».

3.– Los planes de igualdad cooperativos serán objeto de inscripción obligatoria en registro público. A tal efecto, se crea el registro de planes de igualdad cooperativos, a fin de que sean depositados y registrados en él los planes de igualdad cooperativos. Su funcionamiento y regulación se desarrollarán reglamentariamente».

Hiru.– Hirugarren xedapen iragankorra gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Tres.– Se adiciona la disposición transitoria tercera, que queda redactada como sigue:

«Hirugarren xedapen iragankorra. Berdintasun-plan kooperatiboak erregistratzea eta gordailutzea.

«Disposición transitoria tercera.– Registro y depósito de los planes de igualdad cooperativos.

1.– Berdintasun-plan kooperatiboen erregistroa antolatzen duen erregelamendua indarrean jarri arte, urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroan erregistratu eta gordailutuko dira.

1.– Hasta la entrada en vigor del reglamento que ordene el registro de planes de igualdad cooperativos, estos se registrarán y depositarán en el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y de planes de igualdad del País Vasco, aprobado por el Decreto 9/2011, de 25 de enero.

2.– 32 bis artikuluan aurreikusitatako erregelamendua indarrean sartu arte, non garatzen baitira berdintasun-plan kooperatiboen irismena eta edukia, egoeraren diagnostikoa gai hauei buruzkoa izango da, gutxienez:

2.– Hasta la entrada en vigor del reglamento previsto en el artículo 32 bis, en el que se desarrolle el alcance y contenido de los planes de igualdad cooperativos, el diagnóstico de situación se referirá al menos a las materias siguientes:

a) Kooperatibaren ordainsari-egoeraren analisia.

a) Análisis de la situación retributiva en la cooperativa.

b) Bazkide langile izatera iristeko bidea.

b) Acceso a la condición de persona socia trabajadora.

c) Bazkide langilearen karrera profesionala.

c) Carrera profesional de la persona socia trabajadora.

d) Prestakuntza.

d) Formación.

e) Lan-baldintzak, ordainsari-egoeraren analisia barne, kooperatibaren aurrerakinari dagokiona.

e) Condiciones de trabajo, incluido el análisis de la situación retributiva, que vendrá referida al anticipo cooperativo.

f) Bizitza pertsonalaren, familiakoaren eta profesionalaren eskubideen egikaritze erantzukidea.

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y profesional.

g) Emakumeen ordezkaritza txikia kooperatibaren jarduera antolatzen den postuetan eta sozietate- eta ordezkaritza-karguetan.

g) Infrarrepresentación femenina en los puestos en que se organice la actividad de la cooperativa y en los cargos societarios y de representación.

h) Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren prebentzioa.

h) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

3.– Berdintasun-plan kooperatiboen irismena eta edukia garatzen dituen 32 bis artikuluan aurreikusitako erregelamendua indarrean sartu arte, gutxienez honako gai hauei buruzkoa izango da:

3.– Hasta la entrada en vigor del reglamento previsto en el artículo 32 bis, en el que se desarrolle el alcance y contenido de los planes de igualdad cooperativos, este se referirá al menos a las materias siguientes:

a) Langile-, lurralde- eta denbora-eremua.

a) Ámbito personal, territorial y temporal.

b) Kooperatibaren egoeraren diagnostikoaren emaitzen txostena.

b) Informe de resultados del diagnóstico de situación de la cooperativa.

c) Berdintasun-planaren helburu kualitatiboak eta kuantitatiboak.

c) Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad.

d) Neurri zehatzen deskribapena, haiek gauzatzeko eta lehenesteko epea, eta neurri bakoitzaren bilakaera zehazteko adierazleak.

d) Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de aquellas, así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida.

Nolanahi ere, diagnostikoaren emaitzak agerian uzten badu postu edo maila hierarkiko jakin batzuetan emakumeen ordezkaritza txikia dela, berdintasun-plan kooperatiboek lanbide-bereizketa horizontala zein bertikala ezabatzeko neurriak jaso beharko dituzte. Era berean, sozietatearen ordainsari-egoeraren analisiaren emaitza ikusita beharrezkoa bada, berdintasun-plan kooperatiboak ordainsari-desberdintasunak zuzentzeko jarduera-plan bat jaso beharko du.

En todo caso, si el resultado del diagnóstico pone de manifiesto la infrarrepresentación femenina en determinados puestos o niveles jerárquicos, los planes de igualdad cooperativos deberán incluir medidas destinadas a eliminar la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical. Asimismo, si resulta necesario conforme al resultado del análisis de situación retributiva de la sociedad, el plan de igualdad cooperativo deberá recoger un plan de actuación para la corrección de las desigualdades retributivas.

e) Neurri eta helburu bakoitza ezarri, haien jarraipena egin eta haiek ebaluatzeko beharrezkoak diren bitarteko eta baliabide materialak eta giza baliabideak.

e) Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos.

f) Berdintasun-plan kooperatiboko neurriak ezarri, haien jarraipena egin eta haiek ebaluatzeko jardueren egutegia, bai eta planaren indarraldia edo iraupena ere, zeina gehienez ere lau urtekoa izan baitaiteke.

f) Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad cooperativo, así como vigencia o duración del plan, que no podrá ser superior a cuatro años.

g) Jarraipena, ebaluazioa eta aldizkako berrikuspena egiteko sistema, bazkide langileei zuzendutako informazio- eta sentsibilizazio-ekintzak barne».

g) Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica, incluidas las acciones de información y sensibilización a las personas socias trabajadoras».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Desarrollo reglamentario.

1.– Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio lege hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzan, lege hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean.

1.– Se habilita al Gobierno Vasco para que, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la ley, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución.

2.– Bosgarren xedapen gehigarrian aipatzen den integrazio-prozedura arautzen duen araua emateko epea hamabost hilabete izango da, legea indarrean jartzen denetik kontatzen hasita.

2.– El plazo para dictar la norma reguladora del procedimiento de integración a que se refiere la disposición adicional quinta será de quince meses a contar desde la entrada en vigor de la ley.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Deslegeztatzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Deslegalización.

1.– Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio honako hauek aldatzeko: 6.3 eta 7.3 artikuluetan aipatzen diren eta lehentasunezko arreta behar duten kolektiboen identifikazioa; 25.1 artikuluaren d), e) eta f) letretan ezarritako Euskal Enplegu Sarearen zerbitzuak; eta 42. artikulutik 46.era bitartekoetan (biak barne) aipatzen diren arreta, informazio eta prospekziorako tresna komunak.

1.– Se habilita al Gobierno Vasco para modificar la identificación de los colectivos de atención prioritaria a que se refieren los artículos 6.3 y 7.3, los servicios de la Red Vasca de Empleo previstos en las letras d), e) y f) del artículo 25.1, y los instrumentos comunes de atención, información y prospección a que se refieren los artículos 42 a 46, ambos incluidos.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoaren arabera Eusko Jaurlaritzak onartzen dituen Euskal Enplegu Sarearen zerbitzuei dagokienez, hurbiltasun- eta subsidiariotasun-printzipioei jarraituko zaie foru-aldundiek eta toki-entitateek, hala badagokie, kudea dezaketen prestazio-edukia identifikatzean.

2.– En relación con los servicios de la Red Vasca de Empleo que apruebe el Gobierno Vasco en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, se atenderá a los principios de proximidad y de subsidiariedad en la identificación del contenido prestacional que, en su caso, puedan gestionar las diputaciones forales y las entidades locales.

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilabetera jarriko da indarrean, IV. tituluko I. eta II. kapituluak izan ezik, zeinak argitaratu eta hurrengo egunean jarriko baitira indarrean.

La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, salvo los capítulos I y II del título IV, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko abenduaren 26a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2023.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental