Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

235. zk., 2023ko abenduaren 12a, asteartea

N.º 235, martes 12 de diciembre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5490
5490

13/2023 LEGEA, azaroaren 30ekoa, Euskadiko Osasun Publikoarena.

LEY 13/2023, de 30 de noviembre, de Salud Pública de Euskadi.

Euskadiko herritar guztiei jakinarazten zaie Eusko Legebiltzarrak onartu egin duela Euskadiko Osasun Publikoari buruzko azaroaren 30eko 13/2023 Legea.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 13/2023, de 30 de noviembre, de Salud Pública de Euskadi.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Osasuna giza eskubide bat den aldetik, eta halaber osasuneko ekitatea justizia sozialaren adierazgarri –hala aitortu zuen Alma-Atako Osasuneko Lehen Mailako Arretari buruzko Nazioarteko Konferentziak, non «Osasuna guztiontzat» helburu historikoa finkatu baitzen–, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea (aurrerantzean, EASL) eratu zen bere garaian, euskal botere publikoek hain garrantzitsua den eskubidearen garapenari eta aplikazioari dagokionez herritarrekin hartzen duten konpromisoa egituratzeko funtsezko tresna; alegia, osasunaren babesari eta zaintzari lotutako eskubidea.

Desde la consideración de la salud como un derecho humano, y de la equidad en salud como una expresión de la justicia social, en sintonía con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, en la cual se fijó el objetivo histórico «Salud para todos», la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi (en adelante, LOSE) constituyó en su momento el instrumento fundamental para articular el compromiso que adquieren los poderes públicos vascos con la ciudadanía respecto al desarrollo y aplicación de un derecho tan relevante como el relacionado con la protección y el cuidado de la salud.

Hala, lege hori onartu zenetik aurrera, osasun-politikak eta sistema sanitarioa garatzea lehen-lehentasunezko helburua izan da ekintza publikoan, Euskadiko gizartearen bizi-kalitatearen eta ongizatearen funtsezko zutabe gisa. Urte hauetan, Euskadiko herritarren osasun-betebeharrak modu egokian ase dira; hain zuzen ere, Euskadiko osasun-emaitzak positiboak dira eta herritarrek ondo baloratzen dute beren eredu sanitarioa. Hala ere, aitortu behar da oraindik ere badaudela desparekotasun sozialak osasunean; hau da, desberdintasun bidegabe eta saihesgarriak, sozialki, ekonomikoki, demografikoki edo geografikoki definitutako taldeen artean.

Así, a partir de la aprobación de esta ley, el desarrollo de las políticas de salud y del sistema sanitario, como pilares fundamentales de la calidad de vida y del bienestar de la sociedad vasca, han constituido una prioridad en la acción pública. En estos años, las necesidades relacionadas con la salud de la población vasca se han cubierto de manera adecuada y, de hecho, en Euskadi los resultados en salud son positivos y su modelo sanitario es valorado de forma satisfactoria por la ciudadanía, si bien es preciso reconocer que siguen existiendo desigualdades sociales en salud; es decir, diferencias injustas y evitables, entre grupos que están definidos social, económica, demográfica o geográficamente.

1978ko Espainiako Konstituzioak funtsezko urratsa eman zuen herritarren osasuna hobetzeko bidean; izan ere, osasuna babesteko eskubidea aitortu zuen 43. artikuluan, eta, horretarako, botere publikoen esku utzi zuen osasun publikoa antolatzea eta zaintzea, prebentzio-neurrien eta behar diren prestazio eta zerbitzuen bidez.

La Constitución Española de 1978 dio un paso clave en el camino de la mejora de la salud de la población al reconocer en su artículo 43 el derecho a su protección, encomendando para ello a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Osasun publikoaren arloko neurri bereziei buruzko apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoak gaikuntza eman zien administrazio publiko guztiei pertsonen oinarrizko eskubideei eragiten dieten neurriak har zitzaten, urgentziazko edo premiazko arrazoiek hala eskatzen dutenean.

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, habilitó a todas las administraciones públicas a la adopción de medidas con afección a derechos fundamentales de las personas, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Halaber, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrak osasun-sistemaren printzipioak, osasun-sistemaren osasun-jarduketak, norbanakoen osasunari eta osasun kolektiboari dagokion esku-hartze publikoa, toki-entitateen eskumenak eta osasunaren arloko arau-hausteak eta zehapenak arautzen ditu. Arau hori izan zen, hain zuzen ere, Eusko Legebiltzarra arlo horretan legeak egiteko gaitu zuen lehen arau arrunt integrala, betiere botere politikoaren lurralde-banaketaren arabera.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula los principios del sistema de salud, las actuaciones sanitarias del sistema de salud, la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva, las competencias de las entidades locales y las infracciones y sanciones en materia de salud. Esta norma constituyó la primera norma ordinaria integral que habilitó al Parlamento Vasco para legislar en esta materia, de acuerdo con la distribución territorial del poder político.

Maiatzaren 28ko 16/2003 Legeak, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoak, 14/1986 Legea osatu zuen 2003an. Lege horrek, aurreko arauaren oinarrizko ildoei eutsiz, artikuluak aldatu eta erantsi zituen, errealitate sozial eta politiko berrira egokitzeko, eta, jakina, autonomia-erkidegoek osasun-eskumenak beren gain hartzeko egoerara egokitzeko.

La Ley 14/1986 fue complementada en 2003 por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que, manteniendo las líneas básicas de la norma, modificó y amplió el articulado para adaptarlo a la nueva realidad social y política y, por supuesto, a la situación de asunción de las competencias en salud por parte de las comunidades autónomas.

Era berean, funtsezkoa da Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorra. Lege horrek administrazio publikoen osasun publikoaren arloko koordinazio- eta lankidetza-ekintzen sostengu diren lege-oinarriak ezartzen ditu.

De la misma manera, resulta fundamental la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta ley establece las bases legales que sustentan las acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas en materia de salud pública.

Bestalde, 2020an hasitako COVID-19aren pandemiak agerian utzi du araudi bidez indartu behar direla mekanismoak, tresnak eta neurriak, biztanleria osoaren osasuna arriskuan jartzen duten osasun-larrialdiei –pandemiei, esate baterako– eta antzeko edo beste modu batzuetako osasun-alerta edo krisiei ahalik eta erantzun onena emateko. Gaixotasun kutsagarrien garrantzia dela-eta, zaintza mikrobiologikoa funtsezko tresna da prebentzio-neurri eraginkorrak hartzeko, eta bermatzen du ahalik eta arreta-kalitate handiena ematen zaiela pertsona guztiei osasun-sistemaren maila guztietan eta, oro har, herritar guztiei.

Por otro lado, la pandemia de COVID-19 declarada en 2020 ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar desde la normativa los mecanismos, herramientas y medidas para dar la mejor respuesta a emergencias sanitarias que supongan una amenaza para la salud del conjunto de la población, como las pandemias, así como a las alertas y crisis sanitarias de esta y otra naturaleza. La importancia de las enfermedades transmisibles hace de la vigilancia microbiológica una herramienta primordial para tomar medidas de prevención efectivas, garantizando la máxima calidad de atención a todas las personas en los diferentes niveles del sistema sanitario, y a la población en general.

EASLren 3. artikuluak honela dio: «Herritarren osasun-babesarekiko eskubidea aitortzeak euskal aginte publikoei zenbait betebehar ezarri dizkie; betebehar horiek direla-eta, Euskal Administrazio Sanitarioari dagokio osasun publikoaren tutela orokorra garantizatzea, prebentziorako, osasuna sustatzeko neurrien bidez eta prestazio sanitario indibidualen bidez. Halaber, haren zeregina izango da baliabide-dispositibo egokia garantizatzea, hots, izaera publikoz ziurtatutako prestazioak emateko baliabide-dispositibo egokia garantizatzea, batez ere titularitate publikoko baliabideen dotazio, mantenimendu eta antolamendu-hobekuntzaren bidez».

El artículo 3 de la LOSE señala que «De acuerdo con las obligaciones que impone a los poderes públicos vascos el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, compete a la Administración sanitaria vasca garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas, de promoción de la salud y de prestaciones sanitarias individuales. Asimismo, le corresponderá garantizar un dispositivo adecuado de medios para la provisión de las prestaciones aseguradas con carácter público, a través fundamentalmente de la dotación, mantenimiento y mejora de la organización de medios de titularidad pública».

Lege horrek Euskadiko Sistema Sanitarioa sortu eta eratu zuen, Euskal Osasun Administrazioaren eskumeneko jarduerak behar bezala antolatzeko eta ordenatzeko bitarteko gisa –sistema hori Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-baliabide publikoek modu integralean osatzen baitute–, eta adierazi zuen azken helburua zela Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren osasun publikoa mantentzea, berreskuratzea eta hobetzea.

Dicha ley creó y configuró el Sistema Sanitario de Euskadi, configurado por todos los recursos sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como el medio para llevar a cabo una adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen a la Administración sanitaria vasca, señalando que su objetivo último era el mantenimiento, la recuperación y mejora del nivel de salud pública de la población.

Osasun publikoaren kontzeptua, baina, aldatu egin da legea garatu den denboran, bilakaera bat izan baitu legeak berak sortzen zuen Euskadiko sistema sanitarioaren barruan txertatu zenetik.

Sin embargo, en el tiempo de desarrollo de la ley ha evolucionado el concepto de salud pública que aparecía inicialmente incluido en el sistema sanitario de Euskadi que creaba.

Osasuna baldintzatzen duten determinatzaile sozialen gainean jardutea osasun publikoaren arloko zereginen parte da, osasun-arloko emaitza orokorrak hobetzeko eta desparekotasunak murrizteko helburuarekin. 2005ean, Osasunaren Mundu Erakundeak (OMEk) Osasunaren Determinatzaile Sozialei buruzko Batzordea eratu zuen, hiru helburu hauekin: determinatzaile horiei heltzeko moduari buruzko aholkularitza eskaintzea, determinatzaileak aldatzeko ekintza posibleei buruzko informazio zientifikoa biltzea, eta osasuneko ekitatearen aldeko mundu mailako mugimendua bultzatzea. 2008ko abuztuan argitaratutako batzordearen azken txostenean, OMEk gomendio hauek proposatu zituen: eguneroko bizi-baldintzak hobetzea; ekitatea sustatzen duen gobernantza-estilo bat aplikatzea erkidego mailatik nazioarteko erakundeetaraino, eta osasun-arloko desparekotasunen eta determinatzaileen jarraipen sistematikoa egitea.

La actuación sobre los determinantes de la salud, con el propósito de mejorar los resultados generales en salud y reducir las desigualdades en salud, forma parte de las tareas en materia de salud pública. En 2005, la Organización Mundial de la Salud constituyó la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud, con el fin de ofrecer asesoramiento respecto a la forma de abordarlos, de recabar información científica sobre posibles acciones para modificarlos y de impulsar un movimiento mundial en favor de la equidad en salud. En el informe final de la comisión, publicado en agosto de 2008, la OMS propuso como recomendaciones mejorar las condiciones de vida cotidianas, aplicar un estilo de gobernanza que promueva la equidad desde el nivel comunitario hasta las instituciones internacionales, y hacer un seguimiento sistemático de las desigualdades en salud y sus determinantes.

Bestalde, Helsinkin 2013an egindako osasunaren sustapenerako munduko konferentziak, «osasuna politika guztietan» baitzuen ardatz, agerian utzi zuen osasuna, neurri handi batean, esparru sanitariotik kanpoko faktoreek baldintzatzen dutela, eta osasun-politika eraginkor batek sektore publiko guztiak hartu behar dituela; eta, horrekin bat etorriz, gobernuei eskatu zien «osasuna politika guztietan» ikuspegia hartzeko beren gobernu-estrategietan.

Por su parte, la conferencia mundial de promoción de la salud celebrada en Helsinki en 2013, centrada en la «salud en todas las políticas», puso de manifiesto que la salud viene determinada en gran medida por factores externos al ámbito sanitario y que una política de salud eficaz debe atender a todos los sectores públicos; y, en consonancia, apeló a los gobiernos a adoptar el enfoque de «salud en todas las políticas» en sus estrategias gubernamentales.

Gaur egun, osasuna eta ongizatea hobetzea botere publikoek eta sektore-politikek partekatzen duten helburua da, eta, hala, beren ekintzen bidez, edozein dela ere esparrua, osasunaren hobekuntzan eragin dezakete eta herritarren ongizatea areagotzen lagundu. «Osasuna politika guztietan» izeneko ikuspegi honek, politika guztiak barne hartzen dituenez, erakunde publikoen esku-hartze guztietan du eragina, eta aukera ematen du, modu erabakigarriagoan eta eraginkorragoan, osasunari buruzko gogoetak txertatzeko politiken sektoreen eta arloen erabakiak hartzean.

Hoy día, la mejora de la salud y el bienestar constituyen un objetivo compartido por los distintos poderes públicos y políticas sectoriales, de forma que, mediante su acción, sea el ámbito que sea, puedan influir en la mejora de la salud y contribuir a aumentar el bienestar de la ciudadanía. Este enfoque de «salud en todas las políticas» permea las distintas intervenciones de las instituciones públicas y permite incorporar, de una manera más decisiva y eficaz, las consideraciones relativas a la salud en la toma de decisiones de los distintos sectores y áreas de políticas.

Hala, osasun publikoaren bilakaerak, gaur egun, haren aplikazioan esku hartzen duten eragile askoren inplikazioa dakar. Jakina, Euskadiko Sistema Sanitarioak esku hartzen du, baina, horrez gain, Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuek ere esku hartzen dute, osasun publikoan baitezpadako eragina duten gaietan eskumena dutenek, hala nola lan-prebentzioan eta -osasunean, garapen ekonomikoan (garraioak, nekazaritza, abeltzaintza, industria), ogasunean eta ekonomian, hezkuntzan, gizarte-politiketan, berdintasun-politiketan, ingurumenean, lurralde-plangintzan, etxebizitza-politiketan, enplegu-politiketan, gazteria-politiketan, jarduera fisikoa sustatzeko politiketan, kontsumoan eta merkataritzan. Halaber esku hartzen dute unibertsitatearen esparruak eta osasun pribatuarenak, aldundiek eta udalek, eta bai herritarrek, gizarte zibilak eta sektore pribatuak ere.

Así, la evolución de la salud pública conlleva actualmente la implicación de un amplio número de agentes que intervienen en su aplicación. Por supuesto, interviene el Sistema Sanitario de Euskadi, pero además intervienen otros departamentos del Gobierno Vasco, competentes en materias de una incidencia indudable en el ámbito de la salud pública como es la prevención y salud laboral, el desarrollo económico (transportes, agricultura, ganadería, industria), la hacienda y economía, la educación, las políticas sociales, las políticas de igualdad, el medio ambiente, la planificación territorial, las políticas de vivienda, las políticas de empleo, las políticas de juventud, las políticas de promoción de la actividad física, el consumo y el comercio. Intervienen ámbitos como el universitario, el de la sanidad privada, las diputaciones, los ayuntamientos, así como la ciudadanía y la sociedad civil y el sector privado.

Ezinbestekoa da, beraz, lege-testu berri baten bidez sistema berri bati ekitea, zeinak osasun publikoaren arloan esku hartzen duten eta Euskadiko Sistema Sanitariotik harantz dauden eragile guztiak bilduko baititu, nahiz eta sistema horrekin harreman saihetsezin eta emankorra izaten jarraituko duen. Horregatik, lege honek Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema sortu eta taxutzen du. Sare artikulatu gisa antolatzen da, eta helburua du zerbitzu integralen multzo bat eskaintzea, «osasuna politika guztietan» paradigman oinarrituta, herritarrek ahalik eta osasun-mailarik handiena lortu eta atxiki dezaten.

Se hace imprescindible, por tanto, acometer a través de un nuevo texto legal un nuevo sistema que agrupe la multitud de agentes que intervienen en la materia de salud pública y que trascienden del sistema sanitario de Euskadi, con el que sigue teniendo una necesaria y fructífera relación. Por ello, la presente ley crea y configura el Sistema de Salud Pública de Euskadi, que se organiza como una red articulada cuya finalidad, sobre la base del paradigma de «salud en todas las políticas», es ofrecer un conjunto de servicios de carácter integral, orientados a que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible.

Osasun-mailan, ekonomian eta gizartean oro har osasun-krisi handi bat eragin duen COVID-19aren pandemiaren agerpenak osasun publikoaren garrantzia nabarmendu du, osasun-sistemaren funtsezko ardatz gisa, morbimortalitate-zifra handiei eta sistema sanitarioaren gainkargari eta kolapso-arriskuari aurre egiteko, bai eta pandemiaren eta krisi globalaren erruz gizarteak osasun-mailan eta inpaktu sozioekonomikoaren mailan izandako ondorioei aurre egiteko ere.

La irrupción de una pandemia causante de una gran crisis sanitaria, económica y social, como ha sido la ocasionada por la COVID-19, ha puesto en valor a la salud pública como pieza primordial del sistema de salud para abordar las grandes cifras de morbimortalidad, la sobrecarga y riesgo de colapso del sistema sanitario y las consecuencias a nivel de salud y de impacto socioeconómico que puede llegar a experimentar la sociedad como consecuencia de dicha pandemia y la crisis global producida.

Era berean, COVID-19aren pandemiak osasun publikoaren zeharkakotasunaren garrantzia azpimarratu du. Alegia, batetik, osasun-agintarien eta, bestetik, osasunean eragina duten sektore, erakunde eta gizarte-eragileen arteko koordinazioa, eta ekonomia osoarena ere bai, pandemiaren ondorioak eraginkortasun eta efizientzia onenarekin prebenitzeko, kontrolatzeko eta arintzeko behar diren ekintzak eta neurriak gauzatzeko.

Así mismo, la pandemia de COVID-19 ha subrayado la importancia de la transversalidad de la salud pública, y por ello, de la necesaria coordinación entre las autoridades sanitarias y los diversos sectores, instituciones y agentes sociales y del conjunto de la economía con incidencia en la salud, para llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar los efectos de la pandemia con la mejor efectividad y eficiencia.

Bestalde, Euskadiko Babes Zibileko Planak Euskal Autonomia Erkidegoko babes zibilaren antolaketa-esparru orokorra ezartzen du mota guztietako larrialdiei aurre egiteko, baldin eta larrialdiaren nolakotasunak, hedadurak edo administrazio bat baino gehiago koordinatu beharrak autonomia mailako zuzendaritza eskatzen badu (Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen 2017ko apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 29.e artikulua).

Por su parte, el Plan de Protección Civil de Euskadi establece el marco organizativo general de la Comunidad Autónoma Vasca para hacer frente a todo tipo de emergencias que, por su naturaleza o extensión o por la necesidad de coordinar más de una administración, requieran una dirección autonómica (artículo 29.e del Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias).

Euskadiko Babes Zibilaren Plana 1997ko ekainaren 24ko 153/1997 Dekretuaren bidez onartu zen (153/1997 Dekretua, «Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI» deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena). Geroago, 2015eko urtarrilaren 13ko 1/2015 Dekretuaren bidez aldatu zen (1/2015 Dekretua, zeinaren bidez onartzen baita berrazterketa berezi bat egitea «Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI» deritzan Euskadiko Herri Babeseko Planean).

El Plan de Protección Civil de Euskadi fue aprobado por el Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, «Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI» y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias. Y fue modificado por el Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se aprueba la revisión extraordinaria del Plan de Protección Civil de Euskadi, «Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI».

Nabarmentzekoa da, halaber, ikerkuntzaren garrantzia, bai osasun publikoan, bai I+G+b biomedikoan. Osasun publikoaren gaineko ikerketari esker, hobeto ezagutzen dira gaixotasunen kausak eta determinatzaileak, haien banaketa eta ondorioak, eta formula hobeak eskaintzen dira arrisku-egoerak prebenitzeko, kontrolatzeko eta haiei aurre egiteko, bai eta kaltea arintzeko eta sendatzeko estrategiak ere. Eragile publikoen eta pribatuen arteko elkarlanari esker, epe laburrean beharrezko neurri farmakologiko eraginkorrak sortu, ekoitzi eta banatu daitezke, hala nola txertoak.

Es también destacable el papel de la investigación, tanto en salud pública como en I+D+i biomédica. La investigación en salud pública permite conocer mejor las causas y determinantes de las enfermedades, su distribución y consecuencias, y aportar las mejores fórmulas para la prevención, estrategias de control y el abordaje de situaciones de riesgo, así como estrategias de mitigación del daño y de recuperación. El esfuerzo conjunto entre agentes públicos y privados permite generar, producir y distribuir en un breve plazo de tiempo medidas farmacológicas necesarias y eficaces, como son las vacunas.

Azkenik, larrialdiak iraun bitartean, COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen eskumeneko tresna juridikoak eta jarduketak arautzea, osasun publikoa prebenitu eta zaintzeko, pertsonen segurtasuna bermatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko sistema sanitarioaren gaitasunei eusteko, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-larrialdiko egoeran.

Por último, con un ámbito temporal ceñido a la persistencia de la emergencia, la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19, tiene por objeto la regulación de los instrumentos jurídicos y actuaciones que competen a las administraciones públicas vascas con el fin de prevenir y preservar la salud pública, garantizar la seguridad de las personas y sostener las capacidades del sistema sanitario vasco durante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19.

Horri begira, hauek dira arau berri honen xedeak:

Por todo ello, esta nueva norma lo que pretende es:

– «Osasuna politika guztietan» estrategia eta osasunaren determinatzaileen ikuspegia hartzea, osasunaren arloko munduko eta Europako lehentasunei jarraikiz. Erreferentzia-esparrutzat, bereziki, «osasuna politika guztietan» estrategiarekin lotutako Garapen Jasangarrirako Helburuak hartzen dira.

– Adoptar la estrategia de «salud en todas las políticas» y el enfoque de los determinantes de la salud, siguiendo las prioridades mundiales y europeas en materia de salud. En particular, se reconocen como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con «salud en todas las políticas».

– Herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea, jarduketetan komunitate-orientazioa eta sektorearteko orientazioa lehenetsiz.

– Promover la salud y el bienestar de las personas, priorizando la orientación comunitaria e intersectorial en las actuaciones.

– Administrazio publikoen arteko elkarlana sustatzea herritarren osasunaren eta ongizatearen arloan, batez ere tokiko esku-hartzeetan.

– Potenciar el trabajo colaborativo entre las administraciones públicas en materia de salud y bienestar de la población, intensificándolo en las intervenciones locales.

– Komunitateak, gizarte-mugimenduak eta gizarte zibila sartzea esku-hartzeen plangintzan, garapenean eta ebaluazioan.

– Incluir a las comunidades, los movimientos sociales y la sociedad civil en la planificación, desarrollo y evaluación de las intervenciones.

– Politika sektorialek herritarren osasunean eta ingurune fisikoan dituzten eraginak aztertzea. Bereziki, giza osasunaren, ingurumenaren eta animalien osasunaren arteko lotura; hala aitortzen baitu «one health/osasun bakarra» izeneko ikuspegiak.

– Analizar el impacto sobre la salud de las personas y las afecciones sobre el medio físico de las distintas políticas sectoriales. Especialmente la interrelación entre la salud humana, el medio ambiente y la salud animal, tal como reconoce el enfoque conocido como «one health/una sola salud».

– Eta, elkarlanaren ikuspegitik, administrazio publiko guztiak koordinatuta eta inplikatuta dauden beste eragile batzuekin batera lan egitea, herritarren osasuna babesteko, osasuna eta ingurune eta bizimolde osasungarriak bultzatzeko eta herritarrengan eragina duten osasunaren determinatzaileetan eragin positiboa izateko.

– Y, desde un enfoque colaborativo, trabajar en coordinación desde todas las administraciones públicas y junto a otros agentes concernidos, para proteger la salud de las personas, impulsar la promoción de la salud y los entornos y estilos de vida saludables, e incidir positivamente en los determinantes de la salud que afectan a las personas.

– Oinarriak ezartzea osasun-larrialdien, epidemien eta pandemien prebentziorako, detekzio goiztiarrerako, zaintzarako eta kudeaketa eraginkorrerako.

– Sentar las bases para la prevención, la detección precoz, la vigilancia y la gestión eficaz de emergencias sanitarias, epidemias y pandemias.

– Osasun Publikoaren Euskal Institutua sortzea, osasun-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailari dagozkion osasun publikoko jarduerak, prestazioak eta zerbitzuak modu integralean eskaintzeko.

– Crear el Instituto Vasco de Salud Pública, con el fin de ofrecer, de forma integral, el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios de salud pública que corresponden al departamento del Gobierno Vasco competente en salud.

Lege hau barne-osasunari buruzko esparru materialean sartzen da, eta, esparru horretan, arauak hartzen dituen neurriek adierazten dute Euskal Autonomia Erkidegoak erabili duela antolamendu juridikoak bere eskumen-esparruan aitortzen dion eskumena, Konstituzioaren 149.1.16 artikuluan ezarritako esparruaren barruan egiten baita. Artikulu horren arabera, Estatuak eskumen esklusiboa du kanpo-osasunaren eta osasunaren oinarrien eta koordinazio orokorraren arloan, eta Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen autonomikoa du barne-osasunaren arloko Estatuko oinarrizko legeria garatzeko eta betearazteko, Autonomia Estatutuaren 18. artikuluak aurreikusten duen bezala.

La presente ley se adopta en el ámbito material relativo a la sanidad interior y, en dicho ámbito, las medidas que adopta la norma suponen la plasmación del ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la competencia que le reconoce el ordenamiento jurídico en un ámbito competencial que le es propio, puesto que se realiza dentro del marco establecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución, que reconoce al Estado competencia exclusiva en materia de sanidad exterior y bases y coordinación general de la sanidad, donde la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta la competencia autonómica de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal en materia de sanidad interior, tal y como se prevé en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía.

I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Lege honen xedea da:

La presente ley tiene por objeto:

a) Herritarren osasuna babestea, sustatzea, mantentzea eta hobetzea, bai esparru indibidualean, bai kolektiboan, oinarri hartuta justizia sozialaren, giza eskubideen, aukera-berdintasunaren eta ekitatearen printzipioak, eta euskarria ebidentzia zientifikoan duten politika eta jardunbideen bitartez.

a) Proteger, promover, mantener y mejorar la salud de la población, tanto en la esfera individual como en la colectiva, con base en los principios de justicia social, derechos humanos, igualdad de oportunidades y equidad, y con políticas y prácticas sustentadas en la evidencia científica.

b) Osasuna baldintzatzen duten determinatzaileen gainean jardutea eta gaixotasunak, lesioak eta desgaitasuna prebenitzea.

b) Actuar sobre los determinantes subyacentes de la salud y prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad.

c) Osasun publikoaren arloko jarduerak, prestazioak eta zerbitzuak antolatzea Euskadiko lurralde-eremuan, koordinazioa eta lankidetza bultzatuz zerikusia duten organismo eta administrazio publikoen artean, eta horietako bakoitzak osasun publikoan dituen eskumen-eremuak ezarriz.

c) Ordenar las actuaciones, las prestaciones y los servicios en materia de salud pública en el ámbito territorial de Euskadi, impulsando la coordinación y colaboración de los organismos y administraciones públicas concernidas, y estableciendo los ámbitos competenciales de cada una de ellas en salud pública.

d) Herritarren parte-hartzea, ahalduntzea eta erantzukidetasuna sustatzea eta garatzea osasun publikoko jardueretan, prestazioetan eta zerbitzuetan.

d) Fomentar y desarrollar la participación, empoderamiento y corresponsabilidad de la ciudadanía en las actividades, prestaciones y servicios de salud pública.

e) Osasunaren ikuspegia txertatzea politika eta ekintza publiko guztietan, bai eta gizarte zibileko erakundeek, elkarte profesionalek eta entitate pribatuek sustatutako ekimenetan ere, ahalegin antolatu, global eta sektore anitzekoan.

e) Incorporar la perspectiva de la salud en todas las políticas y acciones públicas, así como en las iniciativas promovidas desde las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y entidades privadas, en un esfuerzo organizado, global y multisectorial.

f) Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema sortzea, sare artikulatu gisa antolatua eta erantzukizun publikoa duela, haren helburua izanik jarduketa, prestazio eta zerbitzu integralen multzo bat eskaintzea, «osasuna politika guztietan» paradigman oinarritua, herritarrek ahalik eta osasun-mailarik handiena lortu eta mantendu dezaten. Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema, Euskadiko Sistema Sanitarioarekin eta osasun-arloko ikerketa- eta jakintza zentroen sarearekin eta osasunean eragina duten gainerako erakunde sektorialekin koordinatuta, baliabide propio kualifikatuez hornituta eratzen da, eta, sistemaren gobernu ona oinarri hartuta, osasun publikoko jarduketak eta prestazioak gaitasun, bikaintasun eta gizarte-efizientzia onenarekin aplikatuko direla bermatzen duten eta herritarrengan konfiantza eta segurtasuna sortzen laguntzen duten funtzionamendu-printzipioak izango ditu.

f) Crear el Sistema de Salud Pública de Euskadi, que se configura como una red articulada, de responsabilidad pública, cuya finalidad, con base en el paradigma «salud en todas las políticas», es ofrecer un conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios de carácter integral, orientados a que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible. El Sistema de Salud Pública de Euskadi se conforma, en coordinación con el Sistema Sanitario de Euskadi y las redes de centros de investigación y de conocimiento en salud y resto de instituciones sectoriales con incidencia en la salud, con recursos propios cualificados y bajo principios de funcionamiento que, basados en el buen gobierno del sistema, garantizan la aplicación de las actuaciones y prestaciones de salud pública con la máxima competencia, excelencia y eficiencia social y contribuyen a generar en la ciudadanía confianza y seguridad.

g) Osasun Publikoaren Euskal Institutua sortzea, osasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailari atxikitako administrazio-organismo autonomo gisa, eta nortasun juridiko propioa, administrazio- eta finantza-autonomia eta jarduteko gaitasun osoa dituela, lege honetan aitortzen eta ezartzen diren eginkizunak betetzeko.

g) Crear el Instituto Vasco de Salud Pública como organismo autónomo administrativo adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y plena capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones, que se reconocen y establecen por la presente ley.

h) Osasun publikoaren arloko prestakuntza, ikerketa eta berrikuntza bultzatzea eta sustatzea.

h) Impulsar y fomentar la formación, la investigación y la innovación en salud pública.

2. artikulua.– Eremua.

Artículo 2.– Ámbito.

1.– Lege honen xedapenak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan aplikatuko dira. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan modu iraunkorrean edo aldi baterako bizi diren herritarrei eta haren lurralde-eremuan noiz edo noiz gertatzen direnei aplikatuko zaizkie.

1.– Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, se aplicarán tanto a las personas que residan en la Comunidad Autónoma de Euskadi con carácter permanente o temporal, como a quienes se encuentren en su ámbito territorial con carácter ocasional.

2.– Lege honetan araututakoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari eta bertako foru- eta toki-administrazioei aplikatuko zaie, bai eta haien mendeko edo haiekin lotutako entitateei ere.

2.– Lo establecido en la presente ley será de aplicación a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a las administraciones forales y locales en ella ubicadas, y a las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas.

3.– Era berean, osasun publikoan eragina duten ekintzak egiten dituzten erakunde pribatuei ere aplikatuko zaie, lege honetan zehaztutako baldintzetan eta jardun-eremuetan, eta lege honek dakarren eragin subjektiboa ere bai.

3.– Asimismo, será de aplicación también a las organizaciones privadas que desarrollen acciones con impacto en la salud pública en los términos y ámbitos de actuación determinados por esta ley, y la diversa incidencia subjetiva que de ella resulta.

3. artikulua.– Osasun publikoaren kontzeptua.

Artículo 3.– Concepto de salud pública.

Osasun publikoa da politika, programa, zerbitzu eta jarduketa jakin batzuen multzoa, helburua duena osasunaren determinatzaileen gainean jardutea, gaixotasunak prebenitzea eta herritarren osasuna eta ongizatea babestea eta sustatzea.

La salud pública es el conjunto de políticas, programas, servicios y actuaciones dirigidas a actuar sobre los determinantes de la salud, prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud y el bienestar de las personas.

4. artikulua.– Definizioak.

Artículo 4.– Definiciones.

Lege honen ondorioetarako, definizio hauek aplikatuko dira:

A los efectos de esta ley serán aplicables las siguientes definiciones:

Arrisku-faktorea: osasunerako ondorio kaltegarri bat izateko probabilitatea areagotzen duen baldintza, egoera, jokaera edo elementua.

Agentes de la autoridad sanitaria: personal funcionario debidamente acreditado al servicio de las diferentes administraciones competentes en materia de salud pública, con la debida acreditación para el ejercicio de las funciones de intervención, inspección y control.

Arriskuaren ebaluazioa: arrisku jakin batzuekiko esposizioaren ondorioz gertaera bat edo kalte bat izateko probabilitatea eta ekar ditzakeen ondorioak aztertzeko prozesua. Prozesu interaktibo bat da, gertaera bat detektatzean hasi eta gertaera bere horretan kontrolatu arte mantentzen dena.

Agentes de la salud: profesionales y agentes, tanto individuales como colectivos, que promueven, velan por y cuidan la salud de las personas y de la comunidad, en colaboración con la ciudadanía, para incidir en las conductas y en los determinantes de la salud.

Arriskuaren kudeaketa: arrisku bat edo arrisku horrek osasunean dituen ondorioak saihesteko edo minimizatzeko jardueren multzoa. Prozesu horretan, hautabideak aztertzen dira, arriskuaren ebaluazioa eta gainerako faktore egokiak kontuan hartuta, eta, beharrezkoa bada, prebentzio- eta kontrol-neurri egokienak hautatu eta aplikatzen dira, arauzko neurriez gain.

Autocontrol: conjunto de obligaciones de las personas físicas o jurídicas sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley con el fin de garantizar la inocuidad y salubridad de los productos, las actividades y los servicios respectivos.

Arriskuen komunikazioa: arriskuak ebaluatzeko eta kudeatzeko prozesuan zehar, arriskuen inguruko informazioa eta iritziak trukatzea arriskuak ebaluatzeaz arduratzen diren pertsona fisiko edo juridikoen, arrisku horiek kudeatzeaz arduratzen direnen, herritarren, ordezkari sozial, ekonomiko eta akademikoen eta gainerako alderdi interesdunen artean. Orobat sartzen da komunikazioaren barruan arriskuaren ebaluazioaren emaitzak eta arriskuaren kudeaketaren esparruan hartutako erabakien oinarriak azaltzea.

Autoridad sanitaria: órgano de la Administración que, en el ejercicio de su responsabilidad, y de acuerdo con las competencias que le reconoce la normativa, dicta disposiciones y adopta y aplica medidas que obligan a particulares, colectivos e instituciones, de forma personal o a sus bienes, al objeto de proteger la salud de la población.

Autokontrola: lege honen aplikazio-esparruari lotutako pertsona fisiko edo juridikoen betebeharren multzoa, kasuan kasuko produktuen eta horiei dagozkien jardueren eta zerbitzuen kaltegabetasuna eta osasungarritasuna bermatzeko helburua duena.

Cambio climático: cambio del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Sus consecuencias impactan directa e indirectamente en la salud de la población a través de fenómenos meteorológicos extremos, inseguridad en el acceso a alimentos y agua, desnutrición y desplazamientos forzados, entre otros fenómenos posibles. Asimismo, agrava, complica y aumenta la mortalidad, morbilidad y discapacidad por lesiones, enfermedades transmisibles y crónicas.

Babes-faktorea: osasuna mantentzeko edo hobetzeko aukera handitzen duen baldintza, egoera, jokabidea edo elementua.

Comunicación de riesgos: el intercambio, a lo largo del proceso de evaluación y gestión del riesgo, de información y de opiniones relacionadas con los peligros y riesgos, entre las personas, físicas o jurídicas, encargadas de la evaluación de riesgos y las encargadas de su gestión, la ciudadanía y los representantes sociales, económicos y académicos y demás partes interesadas. La comunicación comprende la explicación de los resultados de la evaluación del riesgo y de los fundamentos de las decisiones tomadas en el marco de la gestión del riesgo.

Baheketa: gaixotasuna garaiz detektatzera, diagnostikatzera eta goiz tratatzera bideratutako jarduerak; aktiboki eskaintzen zaizkie, antolatutako programen baitan, gaixotasuna izan dezaketen herritar guztiei, nahiz eta haiek sintomarik ez izan, edo laguntza medikorik ez eskatu.

Cribado: actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano, y que, en el marco de programas organizados, se ofrecen activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica.

Detekzio goiztiarra: agertzen denetik, arrisku, osasun-arazo edo gaixotasun bat ahalik eta lasterren identifikatzea, beharrezko prebentzio-neurri edo neurri terapeutiko guztiak hartu ahal izateko.

Desigualdades en salud: diferencias en la salud evitables que son el resultado de las distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las personas en función de sus condiciones sociales, económicas, de género, demográficas o geográficas, lo que se traduce en una mejor o peor salud.

Elikagaien segurtasuna: ekoizpenean, eraldaketan eta banaketan elikagaien kaltegabetasuna eta osasungarritasuna zaintzera bideratutako jarduketen, prestazioen eta zerbitzuen multzoa; horrekin elikagai osasungarriak lortzen dira, nutrizioa egokia izan dadin.

Detección precoz: Identificación de un riesgo, problema de salud o enfermedad en el momento más próximo a aquel en que se manifiesta, con el objetivo de adoptar todas las medidas preventivas o terapéuticas necesarias.

Ingurumen-osasuna: herritarrek jasan ditzaketen ingurumen-faktore fisiko, kimiko edo biologikoek osasunean eragin ditzaketen ondorio kaltegarriak murriztea edo desagerraraztea bermatzea xede duten jarduketa, prestazio eta zerbitzuen multzoa.

Determinantes de la salud: conjunto de factores interrelacionados que afectan a la salud y la calidad de vida de las personas y de las poblaciones, y que incluyen los hábitos de vida individuales, la educación, las redes sociales y comunitarias, las condiciones de vida y trabajo, el acceso a los servicios y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales de carácter más estructural.

Klima-aldaketa: klimaren aldaketa, zuzenean edo zeharka giza jarduerari egotzia, munduko atmosferaren osaera aldatzen duena eta denbora-tarte alderagarrietan behatzen den klimaren aldakortasun naturalari gehitzen zaiona. Ondorioek zuzenean eta zeharka eragiten dute herritarren osasunean, horretarako bideak izanik, gerta litezkeen beste fenomeno batzuen artean, muturreko fenomeno meteorologikoak, segurtasunik eza elikagaien eta uraren irispidean, desnutrizioa eta behartutako desplazamenduak. Era berean, larriagotu, zaildu eta areagotu egiten ditu lesioek, gaixotasun kutsakorrek eta kronikoek eragindako hilkortasuna, morbilitatea eta desgaitasuna.

Educación para la salud: estrategia básica para promover la responsabilidad personal y social en materia de salud, que incorpora conocimientos, actitudes y conductas saludables, y contribuye al desarrollo de valores, actitudes y habilidades personales que conduzcan a la mejora de la salud individual y colectiva, mediante la capacitación para tomar las decisiones más adecuadas para el cuidado de la salud propia y de la ajena.

Lan-osasuna: langileen osasuna sustatzera eta prebentziora bideratutako jarduketa, prestazio eta zerbitzuen multzoa, lan-baldintzei eta lanetik eratorritako arriskuei dagokienez.

Emergencia de salud pública: situación extraordinaria que se produce cuando se da un riesgo para la salud pública o tiene lugar un evento de salud pública con la potencialidad de afectar gravemente la salud de la población.

Osasun-agintaritza: Administrazioaren organo bat da, bere erantzukizuna gauzatuz eta legediak aitortzen dizkion eskumenekin bat etorriz beharrezkoak diren xedapenak eta neurriak ematen eta aplikatzen dituena, partikularrei, kolektiboei eta erakundeei betebeharrak ezartzeko, modu pertsonalean edo haien ondasunen bitartez, herritarren osasuna babesteko helburuz.

Equidad en salud: condición y objetivo social tendente a que la salud de las personas y los grupos sociales se distribuya sin diferencias determinadas por condiciones individuales, sociales o económicas evitables o aminorables.

Osasun-agintaritzaren agenteak: osasun publikoaren eskumena duten administrazioetako funtzionarioak, behar bezala egiaztatuta daudenak interbentzio-lana, ikuskatze-lana eta kontrol-lana egiteko.

Evaluación del impacto en la salud: combinación de procedimientos, métodos y herramientas con los que puede ser analizada una norma, plan, programa o proyecto en relación con sus efectos potenciales en la salud de la población y acerca de la distribución de dichos efectos.

Osasun-desparekotasunak: ekidin daitezkeen osasun-diferentziak, herritarrek beren gizarte-, ekonomia-, genero-, demografia- edo geografia-baldintzen arabera osasunarekin lotuta dituzten aukera eta baliabide diferenteen ondoriozkoak, osasun hobea edo okerragoa eragiten dutenak.

Evaluación del riesgo: proceso por el cual se analiza la probabilidad de ocurrencia y las posibles consecuencias del daño o del evento que surge como resultado de la exposición a determinados riesgos. Es un proceso interactivo que se inicia con la detección de un evento y que continúa hasta el control del evento como tal.

Osasun-eragileak: profesionalak eta eragileak, indibidualak zein kolektiboak, herritarrekiko lankidetzan pertsonen eta komunitatearen osasuna sustatzen, zaintzen eta artatzen dutenak, jokabideetan eta osasunaren determinatzaileetan eragiteko.

Factor de protección: condición, situación, conducta o elemento que aumenta la probabilidad de mantener o mejorar la salud.

Osasun-hezkuntza: osasunaren arloko erantzukizun pertsonala eta soziala sustatzeko oinarrizko estrategia, jakintza, jarrera eta jokabide osasungarriak barne hartzen dituena, eta norbanakoen osasuna eta osasun kolektiboa hobetzeko balio, jarrera eta trebetasun pertsonalak garatzen laguntzen duena, norberaren eta besteen osasuna zaintzeko erabaki egokienak hartzeko gaikuntzaren bidez.

Factor de riesgo: condición, situación, conducta o elemento que aumenta la probabilidad de aparición de un efecto negativo para la salud.

Osasun-inpaktuaren ebaluazioa: prozedura, metodo eta tresna batzuen konbinazioa, aukera ematen duena arau, plan, programa edo proiektu bat aztertzeko, herritarren osasunean izan ditzakeen ondorioei eta horien banaketari dagokienez.

Gestión del riesgo: conjunto de actuaciones destinadas a evitar o minimizar un riesgo o sus consecuencias en la salud. Este proceso consiste en sopesar las alternativas, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y demás factores pertinentes, y comprende, si es preciso, la selección y aplicación de las medidas de prevención y control más adecuadas, además de las reglamentarias.

Osasun-politika: erakunde publikoen adierazpen edo jarraibide ofiziala, jarduteko lehentasunak eta parametroak definitzen dituena, osasun-beharrei, eskura dauden baliabideei eta beste baldintzatzaile politiko batzuei erantzuteko.

Gobernanza o buen gobierno de la salud pública: conjunto de valores, criterios y órganos de decisión dirigidos a establecer, apoyar, supervisar y evaluar los fines, medios y resultados de las acciones y los agentes de la salud pública, con el fin de velar por su adecuación, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, ética, transparencia y adecuación a las normas.

Osasun publikoaren arloko esku-hartze administratiboa: osasun publikoaren arloko komunikazioa, jarduerak gauzatzeko baimen- eta komunikazio-araubideak ezartzea, erregistro sanitarioak konfiguratzea, jardueren ikuskapena eta kontrol sanitarioa, laginak hartzea eta kontrol analitikoa, ikuskapen-aktak egitea, kautela-neurriak ezartzea eta pertsonen gainean esku hartzeko neurriak hartzea.

Intervención administrativa en materia de salud pública: intervención que se lleva a cabo a través de la comunicación en materia de salud pública, el establecimiento de regímenes de autorización y comunicación para el ejercicio de actividades, la configuración de registros sanitarios, la inspección y control sanitario de las actividades, la toma de muestras y el control analítico, la realización de actas de inspección, la implementación de medidas cautelares y la adopción de medidas de intervención sobre las personas.

Osasun publikoaren arloko neurri bereziak: zaintza-, prebentzio-, euste- eta kontrol-neurrien multzoa, osasun publikoko krisialdietan, osasun-larrialdietan, pandemietan edo beste arrisku transmitigarri batzuk dauden egoeretan edo behar bezala justifikatutako urgentziazko edo premiazko arrazoi epidemiologiko edo sanitarioek hala eskatzen dutenean hartu beharrekoak.

Medidas especiales en materia de salud pública: conjunto de medidas de vigilancia, prevención, contención y control en caso de crisis de salud pública, emergencia sanitaria, pandemia u otros riesgos de carácter transmisible, o cuando así lo exijan razones epidemiológicas o sanitarias de urgencia o necesidad debidamente justificadas.

Osasun publikoaren gobernantza edo gobernu ona: osasun publikoko ekintzen eta agenteen helburuak, bitartekoak eta emaitzak ezarri, babestu, gainbegiratu eta ebaluatzeko erabiltzen diren balio, irizpide eta erabaki-organoen multzoa, helburu, bitarteko eta emaitza horiek egokiak, efikazak, efizienteak, jasangarriak, etikoak, gardenak eta arauekin bat datozenak direla zaintzeko.

Pandemia: propagación mundial de una enfermedad generada por un microorganismo que se transmite de forma eficaz y es capaz de producir casos por transmisión comunitaria en múltiples lugares.

Osasun publikoko larrialdia: aparteko egoera, osasun publikorako arriskua dagoenean edo herritarren osasunari larriki eragiteko ahalmena duen osasun publikoko jazoera bat dagoenean gertatzen dena.

Política de salud: declaración o directriz oficial de las instituciones públicas que define las prioridades y los parámetros de actuación como respuesta a las necesidades de salud, a los recursos disponibles y a otros condicionantes políticos.

Osasuna hezkuntza-ingurunean: ikastetxeetan osasun-sustapen eta -prebentzioko jardueren, prestazioen eta zerbitzuen multzoa.

Prevención: conjunto de actuaciones destinadas a reducir en la población la incidencia y la prevalencia de enfermedades, lesiones, problemas de salud y discapacidades, así como sus factores de riesgo, y detener su avance y atenuar o eliminar en la medida de lo posible sus consecuencias negativas.

Osasunaren babesa: ingurumenean eta elikagaietan dauden agente fisiko, kimiko eta biologikoen aurrean herritarren osasuna bermatzeko eta babesteko egiten diren jarduketa, prestazio eta zerbitzuen multzoa.

Promoción de la salud: proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Incluye todas las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de las personas, así como aquellas dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de fomentar su impacto favorable o mitigar su impacto negativo en la salud pública e individual.

Osasunaren determinatzaileak: herritarren eta populazioen osasunean eta bizi-kalitatean eragina duten faktoreak, elkarrekin erlazionatutakoak, hala nola norbanakoaren bizi-ohiturak, hezkuntza, sare sozialak eta komunitarioak, bizi- eta lan-baldintzak, zerbitzuetarako irispidea, eta egiturazkoagoak diren baldintza sozioekonomiko, kultural eta ingurumenekoak.

Protección de la salud: conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a garantizar y a preservar la salud de la población ante los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el medio ambiente y en los productos alimentarios.

Osasunaren sustapena: herritarrek beren osasunaren gainean duten kontrola areagotzeko prozesua, osasuna hobetzeko. Pertsonen trebetasunak eta gaitasunak indartzera zuzenean bideratutako ekintza guztiak hartzen ditu, bai eta gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-baldintzak aldatzera zuzendutakoak ere, osasun publikoan eta indibidualean eragin mesedegarria sustatzeko edo eragin negatiboa arintzeko.

Salud ambiental: conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios destinados a garantizar la disminución o eliminación de los efectos perjudiciales que para la salud puedan causar los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico a los que pueda hallarse expuesta la población.

Osasuneko ekitatea: herritarren eta gizarte-taldeen osasunean berdintasuna bilatzen duen egoera eta helburu soziala; alegia, saihestu edo gutxitu daitezkeen baldintza indibidualek, sozialek edo ekonomikoek sorturiko desberdintasunik gabe.

Salud en el entorno educativo: conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a la prevención y promoción de la salud en los centros de educación.

Pandemia: gaixotasun baten mundu mailako hedapena, gaixotasun hori modu eraginkorrean transmititzen den eta hainbat lekutan transmisio komunitarioaren bidez kasuak sortzeko gai den mikroorganismo batek sortua denean.

Salud laboral: conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios orientados a la prevención y promoción de la salud de la población trabajadora, en relación con las condiciones y riesgos derivados del trabajo.

Prebentzioa: herritarren artean gaixotasunen, lesioen, osasun-arazoen eta desgaitasunen eta arrisku-faktoreen intzidentzia eta prebalentzia murrizteko, horien guztien aurrerapena geldiarazteko eta ondorio negatiboak ahal den neurrian arintzeko edo desagerrarazteko jarduketen multzoa.

Seguridad alimentaria: conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios destinados a velar por la inocuidad y salubridad de los productos alimentarios en su producción, transformación, distribución y consumo, consiguiendo con ello alimentos saludables para una correcta nutrición.

5. artikulua.– Printzipio gidariak.

Artículo 5.– Principios rectores.

Osasun publikoko jarduketak, prestazioak eta zerbitzuak printzipio hauetan oinarrituko dira:

Las actuaciones, prestaciones y servicios en salud pública se inspirarán en los siguientes principios:

a) Osasun publikoko prestazioen unibertsaltasuna, botere publikoek herritar guztiei bermatu behar dieten eskubide indibidual eta sozial gisa.

a) Universalidad de las prestaciones de salud pública, como derecho individual y social que los poderes públicos han de garantizar a todo el conjunto de la población.

b) Ekitatea osasunean eta pertsonen edo kolektiboen arteko osasun-desparekotasunak gutxituko dituzten osasun publikoko politikak eta esku-hartzeak garatzea, osasunaren determinatzaileei modu eraginkorrean helduta eta, bereziki, egoera ahulenean dauden kolektiboei begiratuta. Ekitatearen ikuspegi berezi gisa, osasun-jarduketa orotan genero-ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala txertatuko dira.

b) Equidad en salud y desarrollo de políticas e intervenciones que reduzcan las desigualdades en salud entre personas o colectivos, mediante el abordaje efectivo de los determinantes de la salud y la atención, particularmente, a los colectivos más vulnerables. Como enfoque particular de la equidad, en toda actuación en salud se incorporará la perspectiva de género e interseccional.

c) Elkartasuna, gizartearen konpromiso kolektibo gisa, herritar guztiei ahalik eta osasun- eta ongizate-mailarik handiena bermatzeko.

c) Solidaridad, como compromiso colectivo de la sociedad para garantizar a toda la ciudadanía el mayor nivel de salud y bienestar posible.

d) Etika osasun publikoan, justizia, ekitatea eta elkartasuna benetan txertatzeko, eta pertsona fisikoen, enpresen, gizarte-antolakundeen eta administrazio publikoen eskubideak eta eginbeharrak aitortzeko, halako moldez non herritarrengan eragiten duten jarduketak modu informatuan eta norbanakoen osasuna eta osasun kolektiboa babesteko egiten diren.

d) Ética en salud pública, para la efectiva incorporación de la justicia, equidad y solidaridad y el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas físicas, empresas, organizaciones sociales y administraciones públicas, de forma que las actuaciones que inciden en la población se realicen de forma informada y para la defensa de la salud individual y colectiva.

e) Erantzukizun publikoa, eskubide indibidualen berme eta babes gisa.

e) Responsabilidad pública, como garantía y salvaguarda de los derechos individuales.

f) «Osasuna politika guztietan» ikuspegiaren helburuekin bat etortzea, herritarren osasuna eta ongizatea hobetzea administrazioen helburu partekatua izan dadin, hartara ekintza politikoaren eta haien guztien arteko sinergien bidez osasun-emaitza hobeak, eraginkorragoak, ekitatiboagoak eta jasangarriagoak lortu ahal izateko, osasun-sektoreak bere kabuz bakarkako ekintzaren bidez lor ditzakeenak baino.

f) Alineamiento con los objetivos de «salud en todas las políticas», de forma que la mejora de la salud y el bienestar de las personas sea un objetivo compartido por las distintas administraciones, para que, mediante la acción política y las sinergias entre todas ellas, se puedan lograr resultados en salud mejores, más eficaces, equitativos y sostenibles que los alcanzables por la acción en solitario del sector de la salud.

g) «One health/osasun bakarra», elkarlaneko eta sektore askotariko ikuspegi gisa, giza osasunean eragina duten eragileak kontrolatzeko eta prebenitzeko estrategia eta ekintza integralak gauzatzeko. Hauek dira «osasun bakarra» ikuspegia bereziki egokia duten lan-eremuak: elikadura-produktuen kaltegabetasuna, zoonosien kontrola eta antibiotikoekiko erresistentziaren aurkako borroka. Animalien eta ekosistemen osasuna babesteak pertsonen osasuna hobetzen laguntzen du.

g) «One health/una sola salud», como enfoque colaborativo y multisectorial, para llevar a cabo estrategias y acciones integrales de prevención y control de agentes con impacto en la salud humana. Las esferas de trabajo en las que el enfoque «una sola salud» son especialmente pertinentes son la inocuidad de los productos alimentarios, el control de zoonosis y la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Proteger la salud de los animales y de los ecosistemas contribuye a mejorar la salud de las personas.

h) Osasun publikoko jardueren, prestazioen eta zerbitzuen ikuskera integrala, integratua eta intersekzionala, dagozkion plangintza-tresnen esparruan.

h) Concepción integral, integrada e interseccional de las actuaciones, las prestaciones y los servicios de salud pública en el marco de los correspondientes instrumentos de planificación.

i) Sektoreen arteko elkarrekikotasuna eta koordinazioa, konpromiso eta erantzukizun partekatuen esparru formalizatu gisa, «osasuna politika guztietan» printzipioa bultzatzeko eta kohesionatzeko.

i) Intersectorialidad y coordinación interinstitucional, como marco formalizado de compromisos y responsabilidades compartidas desde el que impulsar y cohesionar el principio de «salud en todas las políticas».

j) Osasun publikoaren gobernu ona, osasun publikoko Administrazioaren maila guztietan kudeaketa efizientea, justua, ekitatezkoa eta legeari egokitua sustatuko duen konpromiso etiko batean oinarritua.

j) Buen gobierno de la salud pública, basado en un compromiso ético que promueva una gestión eficiente, justa, equitativa y ajustada a la ley, en todos los niveles de la Administración de salud pública.

k) Osasun publikoko esku-hartze guztien ebaluazioa, gardentasuna eta kontu-ematea.

k) Evaluación, transparencia y rendición de cuentas en todas las intervenciones de salud pública.

l) Gizarte zibila osatzen duten eragile eta entitate guztien osasunaren gaineko erantzukizun soziala, gizarte- eta ingurumen-eremu seguruak eta herritarren osasuna sustatzen dutenak bultzatzeko.

l) Responsabilidad social sobre la salud de la totalidad de agentes y entidades que conforman la sociedad civil, con el fin de contribuir a lograr entornos sociales y ambientales seguros y promovedores de la salud de las personas.

m) Herritarrek osasun publikoko politikak eta ekintzak formulatzen eta kudeatzen parte hartzea eta horretan lankidetzan eta erantzukidetasunez aritzea, oinarri hauek hartuta: informazio fidagarria, ulergarria eta erabilgarria irispidean izatea, eta herritar bakoitzaren konpromisoa bere osasuna, ingurukoena eta komunitatearena atxikitzeko.

m) Participación, colaboración y corresponsabilidad ciudadana en la formulación y gestión de políticas y acciones de salud pública, sustentada en el acceso a información fiable, comprensible y útil, y en el compromiso de cada persona por el mantenimiento de su propia salud y la de su entorno y comunidad.

n) Osasun publikoko esku-hartzeen egokitasuna; beste edozein interesen gainetik egongo da esku-hartze horien babesa. Esku-hartze horiek doituta egongo dira zuzendu nahi den osasun-arazoaren neurrira, proportzionaltasun-, aplikagarritasun-, eraginkortasun-, efizientzia- eta zorroztasun zientifikoaren irizpideetan oinarrituta.

n) Pertinencia de las intervenciones de salud pública, cuya protección prevalecerá sobre cualquier otro interés. Dichas intervenciones serán ajustadas a la magnitud del problema de salud que se pretende corregir, sobre la base de los criterios de proporcionalidad, aplicabilidad, efectividad, eficiencia y rigor científico.

o) Zuhurtasuna. Herritarren osasunean eragin larria izan dezakeela adierazten duten zantzu oinarridunak badaude, nahiz eta arriskuaren izaerari buruzko ziurgabetasun zientifikoa egon, tartean dagoen jarduera eten, debekatu edo mugatu egingo da.

o) Precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran.

p) Bitartekoen eta baliabideen kalitatea, gaitasuna, efizientzia, jasangarritasuna eta nahikotasuna zerbitzuak ematean eta osasun publikoko jarduerak garatzean.

p) Calidad, competencia, eficiencia, sostenibilidad y suficiencia de medios y recursos en la prestación de los servicios y en el desarrollo de las actuaciones de salud pública.

q) Segurtasuna. Osasun publikoaren arloko jarduerak eta zerbitzuak osasunaren aldetik duten segurtasuna egiaztatu ondoren gauzatuko dira, eta jakintza zientifiko fidagarri, gaurkotu, zorrotz eta kalitatekoetan oinarrituko dira.

q) Seguridad. Las actuaciones y servicios en materia de salud pública se llevarán a cabo previa constatación de su seguridad en términos de salud y se basarán en conocimientos científicos fiables, actuales, rigurosos y de calidad.

r) Zorroztasun teknikoa eta zientifikoa, ahalik eta jakintza tekniko eta zientifiko onena oinarri hartuta.

r) Rigor técnico y científico, con base en el mejor conocimiento técnico y científico posible.

s) Osasun publikoko jarduera guztietan, informazioa tratatzean datu pertsonalak babesteko bermea.

s) Garantía de la protección de datos personales en el tratamiento de la información en todas las actuaciones de salud pública.

6. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren funtsezko funtzioak.

Artículo 6.– Funciones esenciales del Sistema de Salud Pública de Euskadi.

Antolamendu sanitarioaren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitako jarduketez gain, hauek dira Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren funtsezko funtzioak:

Además de las actuaciones previstas en la normativa vigente en materia de ordenación sanitaria, las funciones esenciales del Sistema de Salud Pública de Euskadi son las siguientes:

a) Herritarren osasuna eta ongizatea zaintzea eta ikertzea, bai eta osasun-galeraren baldintzak eta adierazpenak ere; osasuna arriskuan jar dezaketen jarduketa publiko eta pribatuen emaitzak eta osasun-inpaktua ebaluatzea, eta osasunean eragiten duten faktoreak eta esku-hartze, zerbitzu eta programa sanitarioak aztertzea.

a) La vigilancia e investigación de la salud y el bienestar de la población y de las condiciones y manifestaciones de pérdida de salud; la evaluación de resultados e impacto sobre la salud de las actuaciones, públicas y privadas, susceptibles de comprometerla; así como el estudio de los factores que inciden en la salud y de las intervenciones, servicios y programas sanitarios.

b) Komunitatearen osasun-arazoak eta osasunerako arriskuak zehaztea.

b) La identificación de los problemas de salud y de los riesgos para la salud en la comunidad.

c) Osasunaren determinatzaileen gainean jardutea.

c) La actuación sobre los determinantes de la salud.

d) Herritarren osasuna babesten duten edo hobetzen laguntzen duten legeak eta araudiak sustatzea.

d) La promoción de leyes y normativas que protejan la salud de la ciudadanía o incidan en su mejora.

e) «Osasuna politika guztietan» printzipioan oinarrituta, sektore, administrazio eta gizarte-eragileen arteko sinergiak garatzea.

e) Sobre la base del principio de «salud en todas las políticas», el desarrollo de sinergias entre distintos sectores, administraciones y agentes sociales.

f) Larrialdiak kudeatzeko eskumena duten Eusko Jaurlaritzako agintarien zuzendaritzapean, osasun publikoko larrialdien, pandemien eta osasun-krisien aurrean prestatzea eta planifikatzea, eta krisi eta larrialdi horiei eman beharreko erantzun sanitarioa antolatzea eta koordinatzea, bai eta herritarren osasunerako dauden mehatxuak kontrolatzea ere.

f) Bajo la dirección de las autoridades del Gobierno Vasco competentes en la gestión de emergencias, la preparación y planificación ante emergencias de salud pública, pandemias y crisis sanitarias, y la organización y coordinación de la respuesta sanitaria ante dichas crisis y emergencias, así como el control de las diversas amenazas para la salud de la población.

g) Osasuna babestea, laguntza emanez osasun-estrategia eta -politikak diseinatzean, abian jartzean eta garatzean eta sistema sanitarioa antolatzean, herritarren osasungintzan lidergo estrategikoa baliatuz eta sektorearteko politiketan haren babesa eta sustapena bultzatuz.

g) La protección de la salud, contribuyendo al diseño, puesta en marcha y desarrollo de las distintas estrategias y políticas de salud y a la ordenación del sistema sanitario, ejerciendo el liderazgo estratégico en la salud poblacional y fomentando su protección y promoción en las políticas intersectoriales.

h) Gaixotasunak prebenitzea, osasun publikoko arazoetan esku hartzeko modu berriak aurkitzeko ikerketan lagunduz eta gaixotasunak eta osasun-galera prebenitzeko osasun publikoko politikak diseinatzen eta antolatzen parte hartuz.

h) La prevención de la enfermedad, contribuyendo a la investigación para encontrar nuevas maneras de intervenir en los problemas de salud pública y al diseño y articulación de políticas de salud pública tendentes a prevenir enfermedades y pérdida de salud.

i) Herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea, esku-hartzeak eginda pertsonen jakintza eta gaitasunak areagotzeko eta gizarte-, lan-, ingurumen- eta ekonomia-baldintzak aldatzeko, norbanakoen osasunean eta osasun kolektiboan eragin positiboa izan dezaten.

i) La promoción de la salud y el bienestar de la población, con las intervenciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de las personas, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.

j) Osasun publikoa bermatzea, bai eta osasunaren arloko programak eta esku-hartzeak diseinatzea eta ezartzea ere, haien aplikazio efizientea, eraginkorra eta kalitatekoa kudeatuz eta osasun-desparekotasunak murriztea helburu hartuta.

j) La garantía de una salud pública, así como el diseño e implementación de programas e intervenciones de salud, gestionando su aplicación eficiente, efectiva y de calidad, y persiguiendo la reducción de las desigualdades en salud.

k) Osasun publikoaren arloan gaitasuna duten osasun-langileak bermatzea, eta osasun publikoko arazoei aurre egiteko haien etengabeko prestakuntza bultzatzea.

k) La garantía de un personal sanitario competente en materia de salud pública, contribuyendo a su formación continua para abordar los problemas de salud pública.

l) Gobernantza, finantzaketa eta kalitatearen ebaluazioa, osasun publikoa hobetzeko.

l) La gobernanza, financiación y evaluación de la calidad para mejorar la salud pública.

m) Osasun-agintaritza egikaritzea, osasun publikoaren arloko araudia aplikatzeko eskumena izanda; osasun-arrazoiengatik, premiagatik edo beharrizanagatik, edo herritarren osasunerako ageriko arriskua dakarten ezohiko egoerengatik, norbanakoen eskubideak eta eskubide kolektiboak mugatzea ekar dezaketen neurriak proposatzea, neurri egoki, beharrezko eta zorrotz proportzionatuen bidez; osasun publikoko estandarrak garatzea eta jagotea, eta horiek zaintzen eta betetzen direla ziurtatzea bitarteko egokien bidez, osasun-ikuskapenak eta -auditoretzak eta bestelako kontrol-mekanismoak barne, bai eta zehapenak eta osasun publikoaren arloan indarrean dauden arauak eta estandarrak betetzen direla bermatuko duten beste neurri batzuk aplikatzea ere.

m) El ejercicio de la autoridad sanitaria con competencia para aplicar la normativa en materia de salud pública; proponer medidas que puedan implicar la limitación de derechos individuales y colectivos por razones sanitarias, de urgencia o necesidad, o ante circunstancias de carácter extraordinario que represente riesgo evidente para la salud de la población, mediante la adopción de medidas idóneas, necesarias, y estrictamente proporcionadas; desarrollar y custodiar estándares de salud pública y asegurar su vigilancia y cumplimiento mediante los medios adecuados incluyendo la realización de inspecciones y auditorías sanitarias, y otros mecanismos de control, así como la aplicación de sanciones y otras medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa y los estándares de salud pública vigentes.

n) Komunikazioa osasun publikoan.

n) La comunicación en salud pública.

o) Osasun publikoaren arloko jarduketak eta prestazioak garatzea.

o) El desarrollo de las distintas actuaciones y prestaciones en materia de salud pública.

p) Osasun publikoaren arloko jakintzaren kudeaketa, informazioari, ikerketari, berrikuntzari eta ebaluazioari buruzko alderdietan.

p) La gestión del conocimiento en materia de salud pública, en los aspectos relativos a información, investigación, innovación y evaluación.

II. TITULUA
TÍTULO II
HERRITARRAK ETA OSASUN PUBLIKOA
LA CIUDADANÍA Y LA SALUD PÚBLICA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
HERRITARREN ESKUBIDEAK OSASUN PUBLIKOAREN ARLOAN
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA SALUD PÚBLICA

7. artikulua.– Herritarren eskubideak osasun publikoaren arloan.

Artículo 7.– Derechos de la ciudadanía en relación con la salud pública.

1.– Osasuna babesteko eskubidearen arau-konfigurazioaren arabera herritarrei aitortzen zaizkien eskubide instrumental eta osagarriez gainera, eta Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duen 2015eko uztailaren 21eko 147/2015 Dekretuak aitortutako eskubideez gain, pertsona orok ditu, osasun publikoari dagokionez, eskubide hauek: berdintasuna eta ekitatea; informazioa; parte-hartze eraginkorra; konfidentzialtasuna, intimitatearekiko eta duintasunarekiko errespetua; jardun inpartziala; autonomia pertsonala; segurtasuna esku-hartzeetan, eta osasun-hezkuntza.

1.– Además de los derechos de carácter instrumental y complementario que se reconocen a la ciudadanía en virtud de la configuración normativa del derecho a la protección de la salud, y de los derechos reconocidos en el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, toda persona tiene, con relación a la salud pública, los siguientes derechos: a la igualdad y a la equidad; a la información; a la participación efectiva; a la confidencialidad, intimidad y respeto a la dignidad; a la actuación imparcial; a la autonomía personal; a la seguridad en las intervenciones y a la educación para la salud.

2.– Eskubide horiek, zeinak hurrengo artikuluetan zehazten diren, exijitzekoak dira Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema eta Sistema Sanitarioa osatzen dituzten titulartasun publikoko, pribatuko edo itunpeko zentro, zerbitzu edo establezimenduetan garatzen diren osasun publikoko ekintza eta ekintza sanitario guztietan.

2.– Estos derechos, que se detallan en los artículos siguientes, son exigibles en todas las acciones de salud pública y de carácter sanitario que se desarrollen en los centros, servicios o establecimientos de titularidad pública, concertados o privados que integran el Sistema de Salud Pública y el Sistema Sanitario de Euskadi.

3.– Osasun publikoko prestazioak jasotzeko eskubidea ere exijitzekoa izango da, lege honen VII. tituluan ezarritako moduan.

3.– Asimismo, también será exigible el derecho a las prestaciones de salud pública en los términos establecidos en el título VII de esta ley.

8. artikulua.– Berdintasunerako eta ekitaterako eskubidea.

Artículo 8.– Derecho a la igualdad y a la equidad.

1.– Pertsona guztiek dute benetako berdintasun eta ekitaterako eskubidea osasun-arloko esku-hartze, prestazio eta zerbitzu guztietan, diskriminaziorik pairatu gabe sexuagatik, adinagatik, etniagatik, erlijioagatik, egoera sozioekonomikoagatik, gaitasun funtzionalagatik, iritziagatik, sexu-orientazioagatik edo beste edozein inguruabar edo egoera pertsonal edo sozialengatik.

1.– Todas las personas tienen derecho a la igualdad y equidad efectiva en todas las intervenciones, prestaciones y servicios de salud, sin discriminación por razones de sexo, edad, etnia, religión, condición socioeconómica, capacidad funcional, opinión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia o condición personal o social.

2.– Herritarrek osasun-egoerarik hoberena lortzeko aukera-berdintasunerako eskubidea dute; horretarako, administrazio eskumendunek garatuko dituzte, besteak beste, ahalik eta gizarte-ekitate handiena ekarriko duten politika sektorialak ekonomian, enpleguan, lan-arloan, hezkuntzan- eta gizarte-zerbitzuetan, hartara osasun-arloko ekitateari mesede egiteko, pertsonen bizi-baldintzak kontuan hartuta.

2.– La ciudadanía tiene derecho a la igualdad de oportunidades para alcanzar el nivel óptimo de salud, para lo cual las administraciones competentes desarrollarán, entre otras, las políticas sectoriales económicas, de empleo, laborales, educativas y de servicios sociales que procuren la máxima equidad social y, por lo tanto, favorezcan la equidad en salud, teniendo en cuenta las condiciones de vida de las personas.

9. artikulua.– Informaziorako eskubidea.

Artículo 9.– Derecho a la información.

1.– Herritarrek osasun publikoaren arloko informazio egiazkoa eta osoa eskuratzeko eskubidea dute. Informazio hori eskumena duten administrazioek zabalduko dute, eta osasuna sustatzeari eta babesteari begira informazio nahikoa, irisgarria, ulergarria eta egokia izango da, indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera. Eskubide horren barruan sartzen da alderdi hauei buruzko informazioa jasotzea:

1.– La ciudadanía tiene derecho a acceder a información veraz y completa en materia de salud pública, que será difundida por las administraciones competentes en términos suficientes, accesibles, comprensibles y adecuados para la promoción y protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. Este derecho comprende, en todo caso, recibir información relativa a los siguientes aspectos:

a) Lege honek ematen dizkien eskubideak, bai eta eskubide horiek baliatzeko bideak ere.

a) Los derechos que les otorga esta ley, así como sobre las vías para ejercerlos.

b) Osasun publikoko jarduketak, prestazioak eta programak, eta haien edukia eta eskuratzeko modua.

b) Las actuaciones, prestaciones y programas de salud pública, su contenido y la forma de acceder a ellos.

c) Esku-hartzearen oinarriak, helburuak, arriskuak eta ondorioak, baldin pertsona edo kolektibo bati osasun-programa batean parte hartzeko eskatzen bazaio.

c) Los fundamentos, objetivos, riesgos y consecuencias de la intervención, en el caso de solicitar a una persona o colectivo la participación en un programa de salud.

d) Osasunaren determinatzaileak, herritarren osasun-mailan eta osasun-ekitatean eragiten duten faktore gisa.

d) Los determinantes de salud, como factores que influyen en el nivel de salud y de equidad en salud de la población.

e) Komunitatearen osasun-arazoak eta herritarren osasunerako garrantzitsuak diren arrisku biologikoak, kimikoak, fisikoak, ingurumenekoak, sozialak, hezkuntzakoak, ekonomikoak edo beste edozein motatakoak. Arriskua berehalakoa bada, informazioa premiaz emango da.

e) Los problemas sanitarios de la comunidad y los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, sociales, educativos, económicos, o de cualquier otro carácter, relevantes para la salud de las personas. Si el riesgo es inmediato, la información se proporcionará con carácter urgente.

f) Herritarren osasunerako arriskua dagoenean hartutako neurri bereziak, hala nola osasun publikoko larrialdiak, osasun-krisiak edo pandemiak.

f) Las medidas especiales tomadas en caso de riesgo o peligro para la salud de la población, incluidas las emergencias de salud pública, crisis sanitarias o pandemias.

2.– Gaixotasunak prebenitzeko populazio-programetan borondatez parte hartzen duten pertsonek eskubidea dute programa horietako jardueren ondorio posibleei buruzko informazio garrantzitsu guztia izateko, erregelamendu bidez ezartzen den prozeduraren arabera.

2.– Las personas que voluntariamente participen en programas poblacionales de prevención de enfermedades tienen el derecho a tener toda la información relevante sobre las consecuencias potenciales de las actividades de estos programas, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

3.– Informazio-eskubidea herritarrek berek zuzenean edo haien bilgune edo ordezkari diren antolakundeek baliatu ahal izango dute.

3.– El derecho a la información podrá ejercitarse directamente por la ciudadanía o por medio de las organizaciones en que esta se agrupe o que la representen.

4.– Osasun publikoaren arloko informazioa lege honen printzipio gidariei lotuko zaie, bai eta 106. artikuluan (Osasun publikoaren arloko komunikazioa) ezarritako komunikaziorako irizpideei ere.

4.– La información en materia de salud pública se ajustará a los principios rectores de esta ley, así como a los criterios para la comunicación establecidos en el artículo 106, relativo a comunicación en materia de salud pública.

5.– Herritar guztiek dute eskubidea informaziorik ez jasotzeko, hori bada haien borondatea. Hala bada, programa edo jarduketaren arduradunak erabaki hori idatziz jaso behar du. Osasunerako arrisku handia badago, izendatzen diren lotutako pertsonei emango zaie informazioa, ukituak berak berariaz kontrakorik adierazi ezean.

5.– Todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a que se respete su voluntad de que no se le informe. En este caso, la persona responsable del programa o actuación debe dejar constancia escrita de esta decisión. De existir riesgo relevante para la salud, se informará a las personas vinculadas designadas, salvo oposición expresa de la persona afectada.

10. artikulua.– Osasun publikoko jarduketetan parte-hartze eraginkorra izateko eskubidea.

Artículo 10.– Derecho de participación efectiva en las actuaciones de salud pública.

Herritarrek eskubidea dute osasun publikoko jarduketetan parte-hartze eraginkorra izateko –era zuzenean edo haien bilgune edo ordezkari diren antolakundeen bitartez–, administrazio eskudunak horretarako ezartzen dituen prozeduren arabera.

La ciudadanía, directamente o por medio de las organizaciones en que se agrupe o que la representen, tiene derecho a la participación efectiva en las actuaciones de salud pública, conforme a los procedimientos que al efecto establezca la administración competente.

11. artikulua.– Intimitaterako, konfidentzialtasunerako eta duintasunaren errespeturako eskubidea.

Artículo 11.– Derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad.

1.– Pertsona guztiek dute haien duintasuna eta norberaren eta familiaren intimitatea errespetatua izateko eskubidea, osasun publikoko jarduketetan parte hartzen dutenean.

1.– Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad e intimidad personal y familiar en relación con su participación en actuaciones de salud pública.

2.– Herritar guztiek dute administrazio publikoek, entitateek edo enpresek osasun publikoaren arloan egiten dituzten esku-hartzeetan erabiltzen den informazio pertsonalaren konfidentzialtasunerako eskubidea, bai eta informazio hori inork ez eskuratzeko eskubidea ere, legez babestutako aurretiazko baimenik izan gabe. Datu-tratamendu oro, batez ere osasunekoa, datu pertsonalak babesteko araudian ezarritako legitimazio-oinarriren batean funtsatu beharko da.

2.– Toda la ciudadanía tiene derecho a la confidencialidad de la información personal que se utilice en las intervenciones que las administraciones públicas, entidades o empresas realicen en materia de salud pública, y a que nadie pueda acceder a ella sin previa autorización legalmente amparada. Cualquier tratamiento de datos, especialmente los de salud, deberán tener su fundamento en alguna de las bases de legitimación establecidas en la normativa de protección de datos personales.

3.– Osasun publikoaren arloko esku-hartzeak egiten dituzten Euskadiko administrazio publikoek, entitateek eta enpresek beharrezko neurriak hartu behar dituzte beren jarduketetan erabiltzen duten informazio pertsonalaren segurtasuna bermatzeko, eta informazio hori irispidean dutenek konfidentzialtasun osoz jardun behar dute, araudian araututako integritate- eta konfidentzialtasun-printzipioa aplikatuz.

3.– Las administraciones públicas vascas, las entidades y las empresas que realicen intervenciones en materia de salud pública deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información personal que utilicen en sus actuaciones, quedando quienes tengan acceso a ella obligados a mantener la máxima confidencialidad y aplicando el principio de integridad y confidencialidad regulado por la normativa.

4.– Administrazio publiko batek datu pertsonalak tratatzen dituenean, indarrean dagoen Segurtasun Eskema Nazionalak ezarritakora egokitu beharko dira hartu beharreko segurtasun-neurriak.

4.– En los supuestos de tratamiento de datos personales por parte de una administración pública, las medidas de seguridad a implantar deberán adecuarse a lo establecido por el Esquema Nacional de Seguridad en vigor.

12. artikulua.– Jardun inpartzialerako eskubidea.

Artículo 12.– Derecho a la actuación imparcial.

Herritarrek eskubidea dute inpartzialtasuna berma dadin lege honetan aurreikusitako funtzioak baliatzeko gauzatzen diren jarduketetan.

La ciudadanía tiene derecho a que se garantice la imparcialidad en las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de las funciones previstas en esta ley.

13. artikulua.– Autonomia pertsonalerako eskubidea.

Artículo 13.– Derecho a la autonomía personal.

1.– Pertsona guztiek dute beren osasun pertsonalari buruzko erabakiak askatasun osoz hartzeko eskubidea, bai eta administrazio publikoek sustatutako osasun publikoko esku-hartze, plan eta programetan parte hartzeari buruz duten borondatea errespetatua izan dadin ere. Aitortutako ezintasun pertsonaleko egoeretan, legezko tutoretza dutenek izango dute erabakitzeko gaitasun hori.

1.– Todas las personas tienen derecho a decidir libremente sobre su salud personal, así como al respeto de su voluntad en torno a su participación en intervenciones, planes y programas de salud pública promovidos por las administraciones públicas. En situaciones de incapacidad personal declarada, esa capacidad de decisión corresponderá a quienes ejerzan la tutoría legal.

2.– Osasun publikoko edozein jarduketatan esku-hartze indibidual bat egin behar bada, eragindako pertsonaren adostasun aske eta borondatezkoa beharko da, aurreko apartatuan adierazitako informazioa jaso ondoren, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei buruzko araudian aurreikusitako eran.

2.– Cualquier actuación en salud pública que implique una intervención individual, precisará el consentimiento libre y voluntario de la persona afectada, una vez recibida la información a que se refiere el apartado anterior en las condiciones previstas en la normativa reguladora de la autonomía de la paciente o del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

3.– Eragindako pertsonak edozein unetan utz dezake bertan behera adostasuna askatasunez. Administrazio eskudunak beste izapiderik gabe onartu beharko du erabaki hori; eragindakoarekin dituen jarduketa guztiak etengo ditu errebokazio horren berri izan orduko, eta erabaki horrek izango dituen ondorio indibidual eta kolektiboak jakinaraziko dizkio.

3.– La persona afectada podrá revocar libremente su consentimiento en cualquier momento. La administración competente deberá aceptar sin más trámite esa decisión, interrumpiendo cualquier actuación con la persona afectada desde que tenga conocimiento de esa revocación e informándole de las consecuencias, individuales y colectivas, que tendrá dicha decisión.

14. artikulua.– Segurtasunerako eskubidea osasun publikoko esku-hartzeetan.

Artículo 14.– Derecho a la seguridad en las intervenciones en salud pública.

Pertsona guztiek dute osasun publikoko esku-hartzeetan segurtasun-mailarik handiena izateko eskubidea; horretarako muga bakarra unean uneko osasun publikoaren arloko zientziaren edo teknikaren jakintza izango da, eta zuhurtasun-printzipioari jarraituko zaio.

Todas las personas tienen derecho a que las intervenciones en salud pública tengan el máximo nivel de seguridad, con el límite del estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica de salud pública del momento, y atendiendo al principio de precaución.

15. artikulua.– Osasun-hezkuntzarako eskubidea.

Artículo 15.– Derecho a la educación para la salud.

1.– Herritarrek osasun-hezkuntza jasotzeko eskubidea dute.

1.– Las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a recibir educación para la salud.

2.– Eskubide hori gauzatzeko, administrazio publikoek herritarren gaitasun pertsonalak sustatzeko jarduketak egingo dituzte, herritarren osasun pertsonalari eta integratzen diren gizartearen osasunari buruzko erabaki aske eta kontzienteak har ditzaten.

2.– Para hacer efectivo este derecho, las administraciones públicas desarrollarán actuaciones tendentes a potenciar las capacidades personales de la ciudadanía que han de permitirle la toma de decisiones libres y conscientes sobre su salud personal y sobre la salud de la sociedad en la que se integran.

3.– Administrazio publiko eskudunek osasun-hezkuntzarako eskubidea bermatuko dute hezkuntza-sisteman, jarduera egokien bidez, bai hezkuntza-curriculumari dagokionez, bai gainerako hezkuntza-esparruei dagokienez.

3.– Las administraciones públicas competentes garantizarán el derecho a la educación para la salud en el sistema educativo, a través de las actuaciones oportunas, tanto en lo referente al currículo educativo como en el resto de ámbitos educativos.

16. artikulua.– Iradokizunak, kexak eta erreklamazioak egiteko eskubidea.

Artículo 16.– Derecho a formular sugerencias, quejas y reclamaciones.

1.– Herritarrek eskubidea dute kexak, erreklamazioak edo iradokizunak egiteko Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren jarduketei buruz. Era berean, eskubidea dute egindako jarduketei edo hartutako neurriei buruzko erantzuna eta informazioa jasotzeko, hala dagokionean.

1.– La ciudadanía tiene derecho a formular quejas, reclamaciones o sugerencias con relación a las actuaciones del Sistema de Salud Pública de Euskadi. Así mismo, tiene derecho a recibir respuesta e información, en su caso, relativa a las actuaciones realizadas o a las medidas adoptadas.

2.– Kexa, erreklamazio edo iradokizun horiek jaso, izapidetu eta erantzuteko prozedura indarrean dagoen araudian ezarritakoa izango da.

2.– El procedimiento para recibir, tramitar y dar respuesta a dichas quejas, reclamaciones o sugerencias será el establecido en la normativa vigente al efecto.

17. artikulua.– Eskubideak mugatzea osasun publikoa babesteko.

Artículo 17.– Limitación de los derechos al objeto de proteger la salud pública.

1.– Kapitulu honetan aitortutako eskubideak ez dira osasun publikoaren arloko neurri bereziei buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoaren eragozgarri (lege honen 78., 79., 80., 109., 111. eta 112. artikuluak).

1.– Los derechos reconocidos en este capítulo se establecen sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente sobre medidas especiales en materia de salud pública y recogido en esta ley en los artículos 78, 79, 80, 109, 111 y 112.

2.– Larrialdietan, pandemietan edo osasun publikoko krisialdi larrietan, osasun publikoa babesteko eta haren galera edo narriadura prebenitzeko, osasun-agintariek neurri bereziak hartu ahal izango dituzte norbanakoen eskubideak mugatzeko, lege honetan, indarrean dagoen araudian eta jurisprudentzian ezarritakoaren arabera.

2.– En caso de emergencia, pandemia, o crisis de salud pública grave, y al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias podrán adoptar medidas especiales tendentes a limitar los derechos individuales sobre la base de lo establecido en esta ley, en la normativa vigente y en la jurisprudencia.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HERRITARREN BETEBEHARRAK OSASUN PUBLIKOAREN ARLOAN
DEBERES DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA SALUD PÚBLICA

18. artikulua.– Herritarren eginbeharrak osasun publikoaren arloan.

Artículo 18.– Deberes de la ciudadanía en relación con la salud pública.

Araudiak sistema sanitarioaren antolaketari eta kudeaketari buruz eta osasun-politika espezifikoei buruz ezarritako betebeharrez gain, hauek dira herritarrek osasun publikoari dagokionez dituzten eginbeharrak:

Además de las obligaciones establecidas por la normativa en relación con la organización y gestión del sistema sanitario y con las políticas de salud específicas, son deberes de la ciudadanía en relación con la salud pública:

a) Norberaren eta komunitatearen osasunari buruzko informazioa izatea eta osasun horrekiko jokabide aktibo eta arduratsua izatea, prebentzio-ekintzetan inplikatuz, osasun publikoko programetan parte hartuz eta jokabide osasungarriak hartuz.

a) Tener información y mantener un comportamiento activo y responsable con respecto a su propia salud y a la de la comunidad, mediante su implicación en las acciones preventivas, la participación en programas de salud pública y la adopción de conductas saludables.

b) Osasun-arloko agindu orokorrak errespetatzea eta betetzea, bai eta osasun-agintaritzak arriskuak kontrolatzeko, osasuna babesteko eta osasun publikoaren aurkako mehatxuen kontra borrokatzeko ezartzen dituen neurriak ere, barne hartuta osasun publikoko krisiak eta larrialdiak eta pandemiak.

b) Respetar y cumplir con las prescripciones generales de naturaleza sanitaria, así como con las medidas que establezca la autoridad sanitaria para el control de riesgos, la protección de la salud y la lucha contra las amenazas a la salud pública, incluidas las crisis y emergencias de salud pública y pandemias.

c) Osasun-agintaritzarekin lankidetzan aritzea osasuna babesteari eta gaixotasunak prebenitzeari buruzko jarduerak garatzeko.

c) Cooperar con la autoridad sanitaria en el desarrollo de actuaciones relativas a la protección de la salud y a la prevención de enfermedades.

d) Agintari eskudunak jakitun ipintzea baldin herritarren osasunerako arrisku larria ekar dezakeen edo osasun publikoan larrialdi bat izan daitekeen edozein gorabehera edo egoera gertatzen bada. Apartatu honetan xedatutakoak ez ditu eragotziko osasun-lanbideetan dihardutenek legez dituzten komunikazio- eta informazio-betebeharrak.

d) Comunicar a las autoridades competentes cualquier circunstancia o situación que pueda suponer un riesgo o peligro grave para la salud de la población o que pueda constituir una emergencia de salud pública. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las obligaciones de comunicación e información que las leyes imponen a quienes ejercen profesiones sanitarias.

e) Agintaritza eskudunek osasun publikoari buruz ematen duten informazioa behar bezala erabiltzea.

e) Utilizar debidamente la información facilitada por las autoridades competentes y relativa a la salud pública.

f) Osasun-administrazio eskudunaren aurrean agertzea, osasun publikoa babesteko hala eskatzen zaienean, baldin eskura dagoen ebidentzia zientifikoaren arabera benetako arriskua baldin badago edo osasun-larrialdiko egoera bat baldin badago.

f) Comparecer ante la administración sanitaria competente cuando así se requiera para proteger la salud pública en caso de riesgo y en situaciones en que haya declarada una situación de emergencia sanitaria.

g) Osasun publikoko jarduketak garatzen laguntzea, eta jarduketok zaildu, eragotzi edo faltsutzen duten jokabideak edo ekintzak ez egitea.

g) Facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y abstenerse de realizar conductas o acciones que dificulten, impidan o falseen su ejecución.

h) Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemako profesionalak behar bezalako begirunez eta adeitasunez tratatzea.

h) Tratar con el debido respeto y consideración a las profesionales y los profesionales del Sistema de Salud Pública de Euskadi.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HERRITARREN ERANTZUKIZUNA, GAIKUNTZA ETA PARTE-HARTZEA OSASUN PUBLIKOAREN ARLOAN
RESPONSABILIDAD, CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

19. artikulua.– Herritarren erantzukizuna eta gaikuntza osasun publikoan.

Artículo 19.– Responsabilidad y capacitación de la ciudadanía en salud pública.

Osasun publikoaren sistema osatzen duten eragileek osasunaren babesaren eta prebentzioaren arloan pertsonen eta komunitateen erantzukizuna, gaikuntza eta parte-hartzea sustatzeko jarduerak erraztuko dituzte.

Los agentes integrantes del sistema de salud pública facilitarán actuaciones encaminadas a fomentar la responsabilidad, la capacitación y la participación de las personas y de las comunidades en el ámbito de la prevención y de la protección de la salud.

20. artikulua.– Osasun publikoan parte hartzea.

Artículo 20.– Participación en salud pública.

Herritarrek osasun publikoko gaietan parte hartzeko, indarrean dagoen araudian eskuragarri eta aurreikusita dauden tresnak eta prozedurak erabiliko dira.

La participación de la ciudadanía en cuestiones de salud pública se desarrollará mediante las herramientas y procedimientos disponibles y previstos en la normativa vigente.

Zehazki, herritarrek modu aktiboan parte hartu ahal izango dute honako hauetan:

En concreto, la ciudadanía podrá participar de forma activa en:

a) Eragiten dieten osasun publikoaren arloko planak eta programak egitea, bai eta horien jarraipena eta ebaluazioa ere.

a) La elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y programas en materia de salud pública que le afecten.

b) Osasun publikoko esku-hartzeak planifikatzea, garatzea eta ebaluatzea.

b) La planificación, desarrollo y evaluación de las intervenciones de salud pública.

c) Bizi-ohitura osasungarriekin lotutako sustapen- eta prebentzio-programak eta -jarduerak, bai eta jokabide arriskutsuak identifikatzekoak ere.

c) Los programas y actuaciones de promoción y prevención relacionados con hábitos de vida saludables, así como de identificación de conductas de riesgo.

d) Osasun-beharrak zehaztea.

d) La identificación de las necesidades de salud.

e) Herritarren osasunerako arriskuak edo arazoak hautematea.

e) La detección de problemas o riesgos para la salud de la población.

f) Baimenak emateko prozedurak, baldin eta, osasun publikoan duten eragina dela-eta, entzunaldi-izapidea aurreikusita badago.

f) Los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones en las que, por su impacto en la salud pública, esté previsto el trámite de audiencia.

III. TITULUA
TÍTULO III
OSASUNAREN DETERMINATZAILEEN GAINEKO JARDUKETA ETA OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN
ACTUACIÓN SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OSASUNAREN DETERMINATZAILEEN GAINEKO JARDUKETA
ACTUACIÓN SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD

21. artikulua.– Osasunaren determinatzaileak.

Artículo 21.– Los determinantes de la salud.

Osasun publikoaren sistema osatzen duten eragileek herritar guztien osasun-desparekotasunak murrizteko politikak, neurriak eta jarduketak bultzatu eta garatuko dituzte, honako eremu hauetan arreta jarriz:

Los agentes integrantes del sistema de salud pública impulsarán y desarrollarán políticas, medidas y actuaciones para disminuir las desigualdades en salud de la población en su conjunto, incidiendo en los siguientes ámbitos:

a) Pertsonen bizitza eta jarduera garatzeko baldintza orokorrak: politikoak, sozioekonomikoak, ongizatekoak, kulturalak, lanekoak eta ingurumenekoak.

a) Las condiciones generales políticas, socioeconómicas, de bienestar, culturales, laborales y medioambientales en las que se desarrollan la vida y la actividad de las personas.

b) Pertsonak bizitzeko, lan egiteko, ikasteko eta erlazionatzeko ingurune fisikoak.

b) Los entornos físicos donde las personas viven, trabajan, estudian y se relacionan.

c) Pertsonak biltzen eta harremanetan eta elkarreraginean jartzen dituzten familia-, gizarte- eta komunitate-sareak.

c) Las redes familiares, sociales y comunitarias en las que las personas se incluyen, se relacionan e interaccionan.

d) Osasun-ohiturak eta banakako jokabideak eta bizimoduak.

d) Los hábitos de salud y las conductas y estilos de vida individuales.

e) Osasun-sistemak eragin erabakigarria du pertsonen osasuna mantentzeko eta lehengoratzeko, eta, are gehiago, funtzio garrantzitsua betetzen du beste gizarte-determinatzaile batzuek osasunean sortzen dituzten desparekotasunak konpentsatzeko. Ildo horretan, osasunaren lehen mailako arreta, prebentzio-jarduerak eta osasunaren sustapena funtsezko elementuak dira osasun-arloko desparekotasun sozialak zuzentzeko. Era berean, sistemaren irisgarritasuna maila guztietan eta pertsona guztientzat bermatuta dagoen heinean, eta osasun-sistemak oro har eraginkortasunez, segurtasunez eta efizientziaz jarduten duen heinean, bere jarduketetan kostu-eraginkortasun erlazio egokia bermatuz, biztanleriaren osasuna hobetzeko balioa ematen du.

e) El sistema sanitario, dado que ejerce una influencia decisiva en el mantenimiento y restauración de la salud de las personas y, más aún, ejerce una función importante de compensación de las desigualdades en salud producidas por otros determinantes sociales. En este sentido, la atención primaria de la salud, las actividades preventivas y la promoción de la salud son elementos fundamentales para corregir las desigualdades sociales en salud. Asimismo, en la medida en que la accesibilidad del sistema esté garantizada a todos los niveles y para todas las personas, y que el sistema sanitario opere en su conjunto con eficacia y efectividad, con seguridad y eficiencia, garantizando una relación adecuada de coste-efectividad de sus actuaciones, aporta valor para la mejora de la salud de la población.

22. artikulua.– Osasunaren determinatzaileen gaineko jarduketa.

Artículo 22.– La actuación sobre los determinantes de la salud.

Osasun publikoaren sistema osatzen duten eragileek honako hauek bultzatu eta garatuko dituzte, sektore anitzeko, generoaren eta bizitzaren ibilbidearen ikuspegitik:

Los agentes integrantes del sistema de salud pública impulsarán y desarrollarán, con enfoque multisectorial, de género y con perspectiva del curso de la vida:

a) Osasunaren determinatzaileak zaintzeko, monitorizatzeko eta horien etengabeko jarraipena egiteko jarduketak.

a) Actuaciones de vigilancia, monitorización y seguimiento permanente de los determinantes de la salud.

b) Egiturazko neurriak eta jarduketak, osasunaren determinatzaileetan eragina duten testuinguruak eta inguruneak aldatu eta hobetzeko.

b) Medidas y actuaciones de carácter estructural, dirigidas a modificar y mejorar los contextos y entornos que inciden en los determinantes de la salud.

c) Jokabideak eta bizimoduak aldatzeko eta hobetzeko neurriak eta jarduketak.

c) Medidas y actuaciones para modificar y mejorar las conductas y los estilos de vida.

d) Osasun-desparekotasunak murrizteko neurriak eta jarduketak.

d) Medidas y actuaciones para reducir las desigualdades en salud.

e) Garatutako neurriak eta jarduketak ebaluatzea.

e) Evaluación de las medidas y actuaciones desarrolladas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN
SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

23. artikulua.– Osasuna politika guztietan.

Artículo 23.– Salud en todas las políticas.

1.– «Osasuna politika guztietan» printzipioa eta osasunaren determinatzaileen ikuspegia izango dira osasun publikoan garatu eta bultzatu beharreko ekintza guztien oinarrian, modu integral, sektorearteko eta iraunkorrean, azken helburua osasuna eta osasun-ekitatea politika publiko guztien jomugatzat hartzea izan dadin.

1.– El principio «salud en todas las políticas» y el enfoque de los determinantes de la salud estarán en la base de todas las acciones a desarrollar e impulsar en salud pública de manera integral, intersectorial y sostenible, con el fin último de que la salud y la equidad en salud sean asumidas como metas de todas las políticas públicas.

Halaber, oinarritzat hartuko da «one health/osasun bakarra» ikuspegia, osasun publikoko emaitza hobeak lortzeko hainbat sektore diziplinartekotasunean komunikatzen eta elkarlanean jartzen dituzten programak, politikak, legeak eta ikerketak diseinatzeko eta aplikatzeko pentsatua.

Asimismo, se considerará como fundamento el enfoque «one health/una sola salud», concebido para diseñar y aplicar de forma interdisciplinar programas, políticas, leyes e investigaciones en las que múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud pública.

2.– Besteak beste, honako jarduketa hauek bultzatuko dira:

2.– Se impulsarán, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea eta gaixotasunari eta desgaitasunari aurrea hartzea, jarduketetan komunitate-orientazioa eta sektoreartekoa lehenetsiz.

a) Promover la salud y el bienestar de la ciudadanía y prevenir la enfermedad y la discapacidad, priorizando la orientación comunitaria e intersectorial en las actuaciones.

b) Administrazio publikoen arteko lankidetza-lana indartzea, herritarren osasunaren eta ongizatearen arloan, barne hartuta animalia-osasuna, elikagai-osasuna eta ingurumen-osasuna ardatz dituzten eremuak.

b) Potenciar el trabajo colaborativo entre las administraciones públicas en materia de salud y bienestar de la población, incluyendo los ámbitos centrados en la salud animal, salud alimentaria y salud ambiental.

c) Administrazioaren esparru guztietan baloratzea politika, plan eta programa sektorialek pertsonen osasunean izan dezaketen eragina.

c) Valorar en todos los ámbitos de la Administración el efecto que pueden tener en la salud de las personas las distintas políticas, planes y programas sectoriales.

d) Norbanakoen osasuna eta osasun kolektiboa babesteko neurriak garatzea osasun publikoko larrialdi garrantzitsuen eta osasun-krisien aurrean, horien barne hartuta gaixotasun kutsakor larrien epidemiak eta pandemiak, klima-aldaketaren eta globalizazioaren fenomenoaren aurrean, kontuan hartuta pertsonen osasunean eta horien determinatzaileetan duten eragina, eta etorkizunean izan dezaketena.

d) Desarrollar medidas tendentes a proteger la salud individual y colectiva ante las emergencias de salud pública de relevancia y las crisis sanitarias, incluyendo las epidemias y pandemias de enfermedades transmisibles graves, ante el cambio climático y el fenómeno de la globalización, habida cuenta de la influencia que tienen, y pueden tener en el futuro, en la salud de las personas y en sus determinantes.

e) Era berean, herrialde behartsuenetan osasun-arazo handiak murrizten laguntzea, garapenerako lankidetzaren eta osasunaren arloko ekintza humanitarioaren bidez.

e) Así mismo, contribuir a reducir los grandes problemas de salud en los países más desfavorecidos, a través de la cooperación para el desarrollo y de la acción humanitaria en salud.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
OSASUN-EMAITZAK ETA -INPAKTUA EBALUATZEA
EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO EN SALUD

24. artikulua.– Osasun-emaitzak eta -inpaktua ebaluatzea.

Artículo 24.– Evaluación de resultados e impacto en la salud.

1.– Osasun-inpaktuaren ebaluazioa «osasuna politika guztietan» printzipioaren arabera aplikatuko da, betiere esku-hartze sektorialak diseinatzerakoan eta inplementatzerakoan osasuna babesteko eta sustatzeko helburuz. Erraztu egingo da herritarren parte-hartzea legean aurreikusitako partaidetza-bideen bitartez.

1.– Se aplicará la evaluación del impacto en la salud de acuerdo con el principio «salud en todas las políticas» y con la finalidad de incorporar la protección y promoción de la salud en el diseño e implementación de las intervenciones sectoriales. Se propiciará la participación ciudadana realizada a través de los cauces de participación previstos en la ley.

2.– Osasun-inpaktuaren ebaluazioaren helburua da arau, plan, programa edo proiektuek herritarren osasunean izan ditzaketen zuzeneko edo zeharkako eraginak ebaluatzea, bai eta eragin negatiboak ezabatzeko edo arrazoizko muga bateraino murrizteko eta eragin positiboak indartzeko behar diren neurriak seinalatzea ere.

2.– La evaluación del impacto en la salud tiene por objeto evaluar los posibles efectos directos o indirectos de las normas, planes, programas o proyectos sobre la salud de la población, y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos.

3.– Osasun publikoko programetako prozesuak eta emaitzak ebaluatzea da esku-hartze sanitario batek edo osasun publikoko esku-hartze batek herritarren osasunean dituen ondorioak neurtzea.

3.– La evaluación de procesos y resultados de los programas de salud pública es la medición de los efectos que una intervención sanitaria o de salud pública tiene sobre la salud de la población.

4.– Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bidez garatuko ditu osasun-inpaktu esanguratsua duten eta inpaktuaren ebaluazioa beharrezkoa duten esku-hartze sektorialak zehazteko irizpideak.

4.– El Gobierno Vasco desarrollará reglamentariamente los criterios para identificar aquellas intervenciones sectoriales que tienen un impacto relevante en salud y que deben ser objeto de evaluación de impacto en la salud.

5.– Osasun-emaitzak eta -inpaktua ebaluatzeko prozedura, metodologia eta edukiak ere erregelamendu bidez ezarriko dira. Jasoko du, gutxienez, entitate sustatzaileak osasun-inpaktuari buruz egindako ebaluazio-dokumentu bat, bai eta Osasun Publikoaren Euskal Institutuak egindako nahitaezko txosten bat ere.

5.– El procedimiento, la metodología y los contenidos para la evaluación de los resultados e impacto en la salud se establecerán también reglamentariamente. Contemplará, al menos, un documento de evaluación de resultados y de impacto en la salud elaborado por la entidad promotora, y un informe preceptivo emitido por el Instituto Vasco de Salud Pública.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOAREN SISTEMA
EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOAREN SISTEMA
EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI

25. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema.

Artículo 25.– El Sistema de Salud Pública de Euskadi.

1.– «Osasuna politika guztietan» printzipioan oinarrituta, Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema prestazio, zerbitzu, ekipamendu eta kudeaketa- eta koordinazio-tresnen sarea da, bideratuta dagoena gaixotasunak, lesioak eta desgaitasunak prebenitzera eta herritarren osasuna babestera eta sustatzera.

1.– Sobre la base del paradigma «salud en todas las políticas», el Sistema de Salud Pública de Euskadi es la red de prestaciones, servicios, equipamientos e instrumentos de gestión y coordinación orientados a prevenir la enfermedad y la pérdida de salud, las lesiones y la discapacidad, y a proteger y promover la salud de las personas.

2.– Eusko Jaurlaritzaren ardura da Euskadiko osasun publikoko politikak eta estrategiak planifikatzea eta zehaztea. Horren ondorioz sortutako jarduketa zehatzak eragile multzo batek garatuko ditu, publikoak eta pribatuak, sanitarioak eta ez sanitarioak, eta gizartearen parte-hartzearekin.

2.– Es responsabilidad del Gobierno Vasco la planificación y definición de las políticas y estrategias de salud pública en Euskadi. Las actuaciones concretas resultantes serán desarrolladas por un conjunto de agentes, públicos y privados, sanitarios y no sanitarios, y con la participación de la sociedad.

3.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren jarduketak koordinatuta eta elkarlanaren mende egongo dira antzeko beste sistema eta politika publiko batzuekin. Bereziki, Euskadiko Sistema Sanitarioarekiko koordinazioa eta elkarlana zainduko da, osasun-arloan eskumenak dituen sailarekiko mendekotasun bakarra duen aldetik. Era berean, eremu pribatuko eta gizarte zibileko eragile eta entitateekin koordinazio egokia ezarriko da, eragile eta entitate horiek osasun publikoaren arloko jarduketak egiten dituztenean edo haien ekintzek osasun publikoan eragina dutenean.

3.– Las actuaciones del Sistema de Salud Pública de Euskadi serán objeto de coordinación y cooperación con las que corresponden a otros sistemas y políticas públicas afines. Especialmente, con el Sistema Sanitario de Euskadi se establecerá una coordinación y cooperación por razón de su dependencia única del departamento con competencias en materia de salud. También se establecerá la coordinación oportuna con agentes y entidades del ámbito privado y de la sociedad civil, cuando desarrollen actuaciones de salud pública o sus acciones tengan incidencia en la salud pública.

26. artikulua.– Administrazio publikoen betebeharrak osasun publikoaren arloan.

Artículo 26.– Obligaciones de las administraciones públicas en relación con la salud pública.

1.– Osasunaren arloko eskumenak dituzten administrazio publikoek lege honen II. tituluan ezarritako herritarren eskubideak gauzatuko dituzte, bai eta VII. tituluan jasotako prestazioak ere, legean zehaztutako printzipioetan oinarrituta. Horretarako, Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemari dagozkion funtsezko funtzioak beteko dituzte, bakoitzak bere eskumenen barruan.

1.– Las administraciones públicas con competencias en materia de salud harán efectivos los derechos de la ciudadanía establecidos en el título II, así como las prestaciones recogidas en el título VII de esta ley, con base en los principios sustanciados en la misma. Para ello, ejercerán las funciones esenciales que corresponden al Sistema de Salud Pública de Euskadi, dentro de sus respectivas competencias.

2.– Lege honen aginduak eraginkortasunez betetzeko, osasun-arloan eskumena duten administrazio publiko guztiek zerbitzu egokiak emango dituzte, bai intentsitatean eta bai kalitatean, herritar eta komunitate bakoitzaren beharren arabera, ahalik eta ekitate handiena eta gizarte-efizientzia handiena bilatuz.

2.– Con miras al cumplimiento efectivo de los preceptos de esta ley, todas las administraciones públicas competentes en materia de salud prestarán los servicios adecuados en intensidad y en calidad, en función de las necesidades de cada persona y de cada comunidad, procurando la máxima equidad y la eficiencia social.

3.– Lege honen aginduak eraginkortasunez betetzeko, administrazio publikoek osasun publikoaren arloan beharrezkoak diren funtsezko baliabideak eskuratuko dituzte –bai instituzionalak, bai materialak eta bai giza baliabideak ere–, nazioarteko garrantzia duten osasun publikoko larrialdi-egoerei aurre egiteko beharrezkoak diren tresnak barne.

3.– Con miras al cumplimiento efectivo de los preceptos de esta ley, las administraciones públicas se dotarán de los recursos esenciales en salud pública, tanto institucionales como materiales y humanos, incluyendo los instrumentos necesarios para afrontar situaciones de emergencia de salud pública de importancia internacional.

4.– Osasunaren arloan eskumenak dituzten administrazio publikoek osasun publikoko prestakuntza, ikerketa eta berrikuntzarako jarduketak bultzatu eta garatuko dituzte, lege honi dagozkion xedeetarako estrategikoak baitira.

4.– Las administraciones públicas con competencias en materia de salud impulsarán y desarrollarán actuaciones dirigidas a la formación, la investigación y la innovación en salud pública, dado su carácter estratégico a los efectos de la presente ley.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
OSASUN PUBLIKOKO PROFESIONALAK
PROFESIONALES DE LA SALUD PÚBLICA

27. artikulua.– Osasun publikoko profesionalak.

Artículo 27.– Profesionales de la salud pública.

1.– Lege honen ondorioetarako, Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemako profesionaltzat hartuko dira sistema hori osatzen duten Euskadiko administrazio publikoetan 6. artikuluko funtsezko funtzioak betetzen dituzten pertsona guztiak.

1.– A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de profesionales del Sistema de Salud Pública de Euskadi todas aquellas personas que desarrollen las funciones esenciales establecidas en el artículo 6 en cualesquiera de las administraciones públicas vascas que integran el citado sistema.

2.– Osasun publikoa diziplinartekoa denez, osasun publikoko profil profesional askotarikoak barne hartzea eskatzen du, herritarren osasun-premiei aurre egiteko.

2.– El carácter multidisciplinar de la salud pública exige la inclusión de diferentes perfiles profesionales de salud pública para abordar las necesidades de salud de la población.

3.– Osasun publikoko langileek gaitasun nahikoa izango dute beren eginkizunak betetzeko, eta etengabeko prestakuntza izango dute, beren erantzukizun- eta gaitasun-mailari egokitua, beren lanean lanbide-jardun egokia bermatzeko.

3.– El personal de la salud pública estará suficientemente capacitado para el ejercicio de sus funciones y seguirá una formación continua adecuada a su nivel de responsabilidad y competencia para garantizar un correcto ejercicio profesional a lo largo de su desempeño profesional.

28. artikulua.– Gaitasun profesionalak.

Artículo 28.– Competencias profesionales.

1.– Osasun publikoaren ikuskera integralak berekin dakar ikuspegi diziplinarteko batetik dagozkion funtzioak betetzea; horretarako, beharrezkoa da osasun publikoko profesionalen lankidetza eta talde-lana, haien gaikuntza eta espezializazioa kontuan hartuta, lanbide sanitarioen antolamenduari buruzko oinarrizko araudiari jarraituz.

1.– La concepción integral de la salud pública supone la realización de las funciones que le son propias desde el enfoque multidisciplinar, para lo cual es necesaria la cooperación y trabajo en equipo de distintos profesionales de la salud pública, atendiendo a su capacitación y especialización, de acuerdo con la normativa básica sobre ordenación de las profesiones sanitarias.

2.– Osasun publikoko profesionalek, haien espezializazioaren arabera, 6. artikuluan adierazitako osasun publikoaren sistemaren funtsezko funtzioak garatzea ahalbidetzen duten gaitasun profesional guztiak edo batzuk baliatuko dituzte.

2.– Las profesionales y los profesionales de salud pública, de acuerdo con su especialización, ejercerán todas o algunas de las competencias profesionales que permitan desarrollar las funciones esenciales del sistema de salud pública enunciadas en el artículo 6.

3.– Horretarako, honako hauek hartzen dira osasun publikoko oinarrizko gaitasun profesionaltzat, osasun-agintaritza eskudunak agintzen dituenez gain:

3.– A tal efecto, se consideran competencias básicas profesionales de salud pública, además de las que se puedan encomendar por la autoridad sanitaria competente, las siguientes:

a) Osasun publikoko arazoak definitzea eta aztertzea, metodo, datu eta aldagai egokiak baliatuz, emaitzak ebaluatuz eta lortutako informazioa dagokion testuinguruan erabiliz.

a) Definir y analizar los problemas de salud pública, utilizando los métodos, datos y variables apropiados, evaluando los resultados y utilizando la información obtenida en el contexto pertinente.

b) Arrisku-faktoreek eta osasun-arazoek osasun publikoko zerbitzuen eta esku-hartzeen inpaktuarekin duten lotura deskribatzea eta aztertzea.

b) Describir y analizar la asociación que tienen los factores de riesgo y los problemas de salud con el impacto de los servicios y de las intervenciones de salud pública.

c) Osasun-politikak eta -programak planifikatzea, formulatzea eta ezartzea, haien baliabideak, antolaketa eta ebaluazioa kudeatuta.

c) Planificar, formular e implementar políticas y programas de salud, gestionando sus recursos, organización y evaluación.

d) Herritarren osasun-egoera eta haren faktore determinatzaileak definitzea, aztertzea, baloratzea eta ulertzea, osasun publikoko oinarrizko zientziak aplikatuta.

d) Definir, analizar, valorar y comprender el estado de salud de la población y sus factores determinantes, aplicando las ciencias básicas de la salud pública.

e) Arazoak konpontzeko tresna egokiak erabiltzea, hala nola zaintza-tresnak, informazio-iturriak, ikerketa soziala, inkestak eta beste batzuk.

e) Utilizar herramientas adecuadas a la resolución de los problemas, incluyendo las de vigilancia, las fuentes de información, la investigación social, las encuestas y otras.

f) Segimendua eta esku-hartze epidemiologikoa egitea, epidemia-agerraldien eta gaixotasunak transmititzeko arrisku-egoeretan eta osasun publikoko larrialdi-egoeren aurrean, pandemiak barne.

f) Efectuar el seguimiento y la intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones de riesgo de transmisión de enfermedades, y ante situaciones de emergencia de salud pública, incluyendo pandemias.

g) Osasuna sustatzeko jarduketak egitea, herritarren baldintza fisikoak eta sozialak hobetzera bideratuta, haien trebetasunak eta gaitasunak indartzera, eta halaber osasuneko ekitatea areagotzera eta egoera ahulean dauden pertsonen taldeetan lehentasunez esku hartzera.

g) Realizar actuaciones de promoción de la salud orientadas a mejorar las condiciones físicas y sociales de las personas, a fortalecer las habilidades y capacidades de estas, a incrementar la equidad en salud, y a la intervención preferente sobre grupos de personas desfavorecidas.

h) Osasun publikorako garrantzitsua den informazioa eraginkortasunez ekoiztea eta komunikatzea, eta egoki diren osasun-hezkuntzako programetan parte hartzea.

h) Producir y comunicar de manera eficaz la información relevante para la salud pública, y participar en los programas de educación para la salud que sean pertinentes.

i) Osasun-sistemaren antolamenduan parte hartzea, osasun-arazoei eta -beharrei buruzko informazioa erabiliz; osasun-lehentasunak ezartzea; osasun-helburuak formulatzea; osasun-politikak aztertzea eta sistemak eta politikak ebaluatzea.

i) Colaborar en la ordenación del sistema de salud mediante la utilización de información sobre problemas y necesidades de salud; el establecimiento de prioridades en salud; la formulación de objetivos en salud; el análisis de políticas de salud y la evaluación de sistemas y políticas.

j) Ikuskapen eta auditoretza sanitarioak egitea.

j) Llevar a cabo inspecciones y auditorías sanitarias.

k) Elikagaien segurtasunean esku hartzea, animalia- eta landare-jatorriko lehengaietatik eta beste elikagaietatik eratorritako osasun-arriskuen kontrol sanitarioa eta prebentzioa eginez elikagai-kate osoan, lehen ekoizpenetik hasi eta azken kontsumora arte.

k) Intervenir en seguridad alimentaria, ejerciendo el control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de las materias primas de origen animal, vegetal y de los productos alimenticios a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta su consumo final.

l) Ingurumen-arriskuak eta arrisku biologikoak baloratzea eta ingurumen-osasuneko jarduketak egitea, osasunaren ingurumen-determinatzaileei arreta emanez eta haiek kontrolatzeko eta haien hobekuntzak sustatzeko neurriak hartuz.

l) Valorar la distribución de los riesgos ambientales y biológicos y desempeñar actuaciones en sanidad ambiental mediante la atención a los determinantes ambientales de la salud y la adopción de medidas de control y promoción de la mejora de estos.

m) Lan-osasuneko jarduketak egitea, langileen osasuna sustatzeko eta babesteko, hargatik eragotzi gabe lan-agintaritza eskudunari esleitutako eginkizunak.

m) Realizar actuaciones en salud laboral, orientadas a promover y proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la autoridad laboral competente.

n) Osasun publikoan interesekoak diren determinatzaile mikrobiologiko, fisiko-kimiko eta instrumental guztien analisia egitea eta interpretatzea.

n) Practicar e interpretar la analítica de todas aquellas determinaciones microbiológicas, físico-químicas e instrumentales de interés en salud pública.

o) Sektorearteko politiketan osasunaren defentsa bultzatzea, osasunaren faktore sozialak eta kulturalak identifikatzea eta profesionalekin eta herritarrekin modu egoki eta eraginkorrean jardutea.

o) Fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales, identificar los factores sociales y culturales de la salud e interactuar de manera apropiada y eficaz con profesionales y personas.

p) Programa eta esku-hartze sanitarioak eta osasun publikokoak diseinatzen eta abian jartzen laguntzea, eta programak kudeatzea, haien baliabideak, antolaketa eta ebaluazioa barne.

p) Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones sanitarias y de salud pública y gestionar programas incluyendo sus recursos, organización y evaluación.

q) Osasun-zerbitzuekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko beharrezkotzat jotzen diren guztiak, osasunaren arreta integrala lortzeko.

q) Todas aquellas que se consideren necesarias para la coordinación y colaboración con los servicios sanitarios, a fin de conseguir una atención integral de la salud.

r) Politika publikoek eta zerbitzu eta programek osasunean duten inpaktua ebaluatzea.

r) Evaluar el impacto sanitario de las políticas públicas, así como de servicios y programas.

s) Herritarrek beren osasunean duten inplikazioa, konpromisoa eta kontrola sustatzea eta indartzea, osasunaren defentsan iritzi publikoa mobilizatzea eta sortzea, eta gizarteko talde ahulenen osasunaren defentsan jardutea.

s) Fomentar y reforzar la implicación, el compromiso y el control de la ciudadanía sobre su propia salud, movilizar y generar opinión pública en defensa de la salud y actuar en defensa de la salud de los grupos más vulnerables de la sociedad.

t) Gidalerroak ezartzea eta gidak eta protokoloak egitea.

t) Establecer directrices, y elaborar guías y protocolos.

u) Erregelamendu bidez zehazten diren guztiak.

u) Aquellas que reglamentariamente se determinen.

4.– Osasun publikoko profesionalek indarrean dagoen araudiak zehazten dituen gaitasun profesional espezifikoak izango dituzte.

4.– Las profesionales y los profesionales de salud pública tendrán como competencias profesionales específicas las que determina la normativa vigente.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PLANGINTZA
PLANIFICACIÓN

29. artikulua.– Euskadiko Osasun Plana.

Artículo 29.– El Plan de Salud de Euskadi.

1.– Euskadiko Osasun Plana da Euskadiko osasun-arloko politikak, estrategiak eta jarduketak planifikatzeko, antolatzeko, lehenesteko eta koordinatzeko tresna gorena, lege honetan ezarritako printzipio gidarien arabera. Gainera, osasun-ekintzak adierazteko esparrua da, eta herritarren osasunean inpaktua duten beste sektore batzuen politikak, esku-hartzeak eta estrategien orientazioa ezartzen ditu.

1.– El Plan de Salud de Euskadi es el instrumento superior de planificación, ordenación, priorización y coordinación de las políticas, estrategias y actuaciones en materia de salud en Euskadi, de acuerdo con los principios rectores establecidos en la presente ley. Es, además, el marco indicativo de las acciones en salud y orienta las políticas, intervenciones y estrategias de otros sectores con impacto en la salud de la población.

2.– Osasun Planak «osasuna politika guztietan» bultzatuko du, osasuna eta osasun-ekitatea politika publiko guztien parte izan daitezen lagunduta eta arlo horretako sektorearteko ekintza ahalbidetuta.

2.– El Plan de Salud impulsará la «salud en todas las políticas», favoreciendo que la salud y la equidad en salud formen parte de todas las políticas públicas y posibilitando la acción intersectorial en esta materia.

3.– Euskadiko Osasun Planak Euskal Autonomia Erkidegoan osasunaren arloan garatu beharreko jarraibideak, helburuak eta jarduketak jasoko ditu, eta eduki hauek izango ditu gutxienez:

3.– El Plan de Salud de Euskadi contendrá las directrices, objetivos y actuaciones a desarrollar en el territorio de la Comunidad Autónoma en materia de salud, y tendrá, al menos, los contenidos siguientes:

a) Herritarren osasun-egoeraren analisia eta diagnostikoa.

a) El análisis y diagnóstico del estado de salud de la población.

b) Osasunean eragina duten edo izan dezaketen Eusko Jaurlaritzaren planak eta politikak identifikatzea, beharrezkoak diren sinergiak zehaztu eta ezartzeko eta erakundearteko eta sektorearteko ekintza bultzatzeko, herritarren osasunaren alde.

b) La identificación de los planes y políticas del Gobierno Vasco que tienen o pueden tener incidencia en la salud, al objeto de identificar y establecer las sinergias necesarias y favorecer la acción interinstitucional e intersectorial a favor de la salud de la población.

c) Helburu eta ildo estrategiko nagusiak zehaztea.

c) La definición de objetivos y líneas estratégicas principales.

d) Esku-hartzeak lehenestea osasunaren determinatzaileen eta osasun-arloko desparekotasun sozialen arabera, bai eta arreta behar duten kolektiboak lehenestea ere, patologia prebalenteen, larrienen, baliaezintasuna dakartenen edo bakanen arabera.

d) La priorización de las intervenciones según los determinantes de la salud y las desigualdades sociales en salud, así como la priorización de los colectivos de atención preferente según las patologías más prevalentes, graves, invalidantes o huérfanas.

e) Jarraipen- eta emaitza-adierazleak sistemaren osasun-, kudeaketa- eta kalitate-helburuen tarteko eta azken ebaluazioetarako.

e) Los indicadores de seguimiento y de resultados para las evaluaciones intermedia y final de los objetivos de salud, de gestión y de calidad del sistema.

4.– Osasunaren arloko eskumena duen sailak osasun-plan bat aurkeztuko du zortzi urtean behin, zeina Eusko Jaurlaritzak onartuko baitu eta Eusko Legebiltzarrari helaraziko baitzaio, araudiari jarraituz komunikazio gisa izapidetzeko. Euskadiko Osasun Plana egiterakoan, kontuan hartuko dira lege honetan aurreikusitako partaidetza- eta koordinazio-organoek eta osasun publikoaren arloko eskumenak dituzten beste erakunde eta entitate batzuek egindako proposamenak.

4.– El departamento competente en materia de salud presentará, con una periodicidad de ocho años, un plan de salud que será aprobado por el Gobierno Vasco y elevado al Parlamento Vasco para su tramitación reglamentaria como comunicación. En la elaboración del Plan de Salud de Euskadi se tendrán en cuenta las propuestas formuladas por los órganos de participación y coordinación previstos en esta ley, así como por otras instituciones y entidades con competencias en materia de salud pública.

5.– Planak lau urte indarrean betetakoan, Euskadiko Osasun Planaren helburuen eta jarduketen ebaluazioa egingo da, eta Eusko Legebiltzarrera bidaliko da. Plana aldatu eta egokitu egingo da, ebaluazioaren emaitzen eta atzemandako beharren arabera.

5.– A los cuatro años de vigencia del plan se realizará una evaluación de los objetivos y actuaciones del Plan de Salud de Euskadi, que será remitido al Parlamento Vasco. El plan podrá ser modificado y adaptado según los resultados de la evaluación y las necesidades detectadas.

30. artikulua.– Osasuneko foru-, toki- eta eskualde-estrategiak edo -planak.

Artículo 30.– Las estrategias o planes de salud forales, locales y comarcales.

1.– Euskadiko Osasun Planarekin bat etorriz, toki-, eskualde- eta foru-entitateek beren osasun-estrategia edo -plana diseinatu eta onartu ahal izango dute, ingurunearen eta biztanleriaren berezitasunak kontuan hartuta.

1.– En coherencia con el Plan de Salud de Euskadi, las entidades locales, comarcales y forales podrán diseñar y aprobar su propia estrategia o plan de salud, atendiendo a las peculiaridades de su entorno y población.

2.– Lege honen printzipio eta helburuei jarraituz, eta Euskadiko Osasun Planarekin bat etorriz, toki, eskualde eta foru mailako osasun-planak eta -estrategiak plangintza-, antolamendu- eta koordinazio-tresna gisa eratuko dira, eta foru-, udal- eta udalaz gaindiko eremuetan osasun-arloan egiten diren programen eta jarduketen multzo ordenatua jasoko du tresna horrek, hurrenez hurren.

2.– De conformidad con los principios y objetivos de esta ley, y en coherencia con el Plan de Salud de Euskadi, los planes o estrategias locales, comarcales y forales de salud se configurarán como instrumento de planificación, ordenación y coordinación que recogerá el conjunto ordenado de programas y actuaciones que se realicen en materia de salud en los ámbitos foral, municipal y supramunicipal, respectivamente.

3.– Osasuneko foru-, toki- edo eskualde-planak helburuak jasoko ditu, bai eta hura garatzeko behar diren finantza-baliabideak, giza baliabideak eta baliabide materialak ere.

3.– El plan foral, local o comarcal de salud contendrá los objetivos, así como los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para su desarrollo.

4.– Osasuneko toki-, eskualde- edo foru-plana onartzeko organo eskuduna arduratuko da haren aldizkako ebaluazioaz eta jarraipenaz.

4.– El órgano competente para la aprobación del plan local, comarcal o foral de salud será el responsable de su evaluación periódica y seguimiento.

5.– Adikzioen eta droga-mendekotasunen arloan toki-entitateek egiten dituzten toki-, eskualde- edo foru-planak bat etorriko dira Osasun Planarekin eta Adikzioei buruzko Euskadiko Planarekin, osasunaren eta adikzioen arloan planifikatzeko, antolatzeko eta koordinatzeko goi-mailako tresnak baitira.

5.– Los planes locales, comarcales o forales de adicciones y drogodependencias que elaboren las entidades locales estarán alineados con el Plan de Salud y con el Plan sobre Adicciones de Euskadi, como instrumentos superiores de planificación, ordenación y coordinación en materia de salud y de adicciones.

31. artikulua.– Osasun publikoaren arloko beste plan eta estrategia batzuk.

Artículo 31.– Otros planes y estrategias en materia de salud pública.

Euskadiko Osasun Plana garatu ahal izango da beharrezkoak diren estrategia, plan eta programa espezifikoen bidez, bai eta osasuneko foru-, toki- edo eskualde-planen bidez ere. Gainera, kontuan hartuta osasun-politikak planifikatzeko, antolatzeko eta koordinatzeko goi-mailako tresna gisa duen funtzioa, Euskadiko Osasun Planaren jarraibide eta irizpide estrategikoekin bat etorriko dira, batetik, Euskadiko Adikzioei buruzko Plana, zeina Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean aurreikusten baita; eta, bestetik, lan-arloko segurtasun-, osasun-, higiene- eta ingurumen-politikak kudeatzeaz arduratzen den Eusko Jaurlaritzako organoaren lan-osasuneko planak eta programak, bai eta osasunean eragina duten beste plan batzuk ere.

El Plan de Salud de Euskadi podrá desarrollarse a través de las estrategias, planes y programas específicos que fueran necesarios, así como a través de los planes forales, locales o comarcales de salud. Además, el Plan sobre Adicciones de Euskadi, previsto en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, los planes y programas de salud laboral del órgano del Gobierno Vasco encargado de gestionar las políticas en materia de seguridad, salud, higiene y medio ambiente laborales, y otros planes con incidencia en salud, estarán alineados con las directrices y criterios estratégicos del Plan de Salud de Euskadi, atendiendo a su función de instrumento superior de planificación, ordenación y coordinación de las políticas de salud.

V. TITULUA
TÍTULO V
EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOAREN SISTEMAREN ANTOLAKETA ETA KOORDINAZIOA
ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OSASUN PUBLIKOAREN ARLOKO ESKUMEN-BANAKETA
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

32. artikulua.– Euskadiko administrazio publikoen eskumenak.

Artículo 32.– Competencias de las administraciones públicas vascas.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta instituzionalak, foru-aldundiek eta udalek, Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen baitute, lege hau garatzeko eta aplikatzeko ematen diren jarduketa publikoak eta neurriak gauzatuko dituzte, arlo hauetako legeria sektorialak bakoitzari esleitutako eskumenen arabera: osasuna; politika komunitarioa; industria, nekazaritza eta arrantza arloetako politiken kudeaketa; lan-segurtasuna, -higienea eta -osasuna; toki-araubidea, barne-merkataritza, publizitatea eta komunikabideak; ingurumena, lurralde-plangintza eta hirigintza; enplegua eta gizarte-politikak; hezkuntza; gazteria; jarduera fisikoa; estatistika eta ikerketa; etxebizitza; garraioa; ogasuna; ekonomia; berdintasun-politika, eta osasun publikoarekin zerikusia duen beste edozein.

1.– La Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las diputaciones forales y los ayuntamientos, que integran el Sistema de Salud Pública de Euskadi, ejercerán las actuaciones públicas y las medidas adoptadas en desarrollo y aplicación de esta ley, conforme a las competencias atribuidas a cada uno de ellos por la legislación sectorial en materia de salud, política comunitaria, gestión de las políticas en materia de industria, agricultura y pesca; seguridad, higiene y salud laborales; régimen local; comercio interior; publicidad y medios de comunicación; medio ambiente, planificación territorial y urbanismo; empleo y políticas sociales; educación; juventud; actividad física; estadística e investigación; vivienda; transportes; hacienda; economía; política de igualdad y cualesquiera otras relacionadas con la salud pública.

2.– Euskadiko administrazio publikoen artean eskumenak gainjartzerik edo eskumen-konkurrentziarik egon ez dadin, administrazioen arteko lankidetza-tresnak eta ordenamendu juridikoan aurreikusitako eskumenak baliatzeko formulak sinatu ahal izango dira, betiere osasun-arloan herritarrek dituzten eskubideak betetzen direla bermatzeko egokiak badira, bereziki kontuan hartuta lege honen 41. artikuluan arautzen den Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordean proposatutako irizpideetan oinarritutakoak, 47. artikuluan arautzen den Osasun Publikoaren Euskal Kontseiluan proposatutakoak eta osasun-arloan eskumena duten beste koordinazio-organoetan proposatutakoak. Horrelakoetan, tresna eta formula horiekin batera, finantzaketa-sistemak ere zehaztu behar dira.

2.– A fin de evitar solapamientos o concurrencias competenciales en la ejecución de competencias entre las diferentes administraciones públicas vascas, se podrán suscribir los instrumentos de colaboración interadministrativa y las fórmulas de ejercicio de competencias previstas en el ordenamiento jurídico que resulten más adecuadas para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la ciudadanía en materia de salud, a partir de criterios propuestos particularmente en el seno de la Comisión Interinstitucional de Salud Pública prevista en el artículo 41, del Consejo Vasco de Salud Pública previsto en el artículo 47 de esta ley, así como en otros órganos de coordinación competentes en materia de salud. Estos instrumentos y fórmulas deberán acompañarse, en su caso, de los correspondientes sistemas de financiación.

3.– Administrazio publikoek modu koordinatuan jardungo dute sistemaren kohesioa eta baliabideen erabilera efizientea ziurtatzeko.

3.– Las diferentes administraciones públicas actuarán de forma coordinada, con el fin de garantizar la cohesión del sistema y la eficiencia en la utilización de los recursos.

33. artikulua.– Eusko Jaurlaritzaren eskumenak.

Artículo 33.– Competencias del Gobierno Vasco.

Hauek dira Eusko Jaurlaritzari, osasunaren arloan eskuduna den sailaren bidez, dagozkion eskumenak:

Corresponden al Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de salud, las siguientes competencias:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan osasun publikoko politikak zuzentzea eta politika horiek Estatuko eta Europako arlo horretako politikekin koordinatzea.

a) La dirección de las políticas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Euskadi y la coordinación con las políticas estatales y europeas en dicha materia.

b) Lege honetatik eratorritako osasun publikoaren arloko araudia eta erregelamenduzko xedapenak onestea.

b) La aprobación de la normativa y las disposiciones reglamentarias en el ámbito de la salud pública derivadas de la presente ley.

c) Euskadiko administrazio publikoentzat esparru gisa balioko duten eta osasun-arloko jarraibideak ezarriko dituzten osasun publikoaren arloko plangintza, programazioa, koordinazioa eta ebaluazioa.

c) La planificación, programación, coordinación y evaluación en materia de salud pública que sirvan de marco y establezcan directrices en materia de salud para las administraciones públicas vascas.

d) Osasunaren arloko plangintza, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan.

d) La planificación en materia de salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Osasun publikoko planak, programak eta jarduketak diseinatzea, egitea eta garatzea.

e) El diseño, elaboración y desarrollo de planes, programas y actuaciones en salud pública.

f) Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemari buruz lege honetan ezarritakoarekin bat etorriz, osasun publikoaren helburuak betetzeko komenigarriena den erakunde-antolaketa xedatzea.

f) Disponer la organización institucional de la salud pública que sea más conveniente con el objetivo de cumplir con los fines de la salud pública, de acuerdo a lo establecido en esta ley en relación con el Sistema de Salud Pública de Euskadi.

g) Udalekin, foru-aldundiekin, toki-entitateekin eta osasunaren arloko gainerako organismoekin koordinatzea.

g) La coordinación con los municipios, diputaciones forales, entidades locales y demás organismos en materia de salud.

h) Osasun publikoko prestazioak onartzea.

h) La aprobación de las prestaciones de salud pública.

i) Herritarren osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen osasun publikoko larrialdi-egoerak ebaluatzea eta kudeatzea, larrialdiak kudeatzeko eskumena duten Eusko Jaurlaritzako agintariekin koordinatuta.

i) La evaluación y gestión de las situaciones de emergencia de salud pública que constituyan un riesgo para la salud de la población, en coordinación con las autoridades del Gobierno Vasco competentes en materia de gestión de emergencias.

j) Osasun Publikoko Informazio Sistemaren plangintza, antolaketa eta kudeaketa.

j) La planificación, organización y gestión del Sistema de Información en Salud Pública.

k) Lege honen helburu diren arloekin zerikusia duten behar, eskari eta baliabideak ebaluatzea.

k) La evaluación de las necesidades, demandas y recursos relacionados con las materias objeto de esta ley.

l) Osasun publikorako garrantzitsuak diren establezimenduak, instalazioak eta jarduerak kontrolatzeko, erregistratzeko eta baimentzeko mekanismoak ezartzea.

l) La implantación de mecanismos para el control, registro y autorización de establecimientos, instalaciones y actividades de importancia para la salud pública.

m) Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordearen eta Osasun Publikoaren Euskal Kontseiluaren egitura eta funtzionamendu-arauak onartzea.

m) La aprobación de la estructura y normas de funcionamiento de la Comisión Interinstitucional de Salud Pública y del Consejo Vasco de Salud Pública.

n) Ikuskatzeko eta zehatzeko ahala erabiltzea, lege honetan aurreikusitakoari jarraikiz.

n) El ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en los términos previstos en esta ley.

o) Indarrean dagoen legeriak ematen dizkion gainerakoak.

o) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente.

34. artikulua.– Udalen eta gainerako toki-entitateen eskumenak.

Artículo 34.– Competencias de los municipios y demás entidades locales.

1.– Udalei eta gainerako toki-entitateei dagokie, bakoitzak bere lurralde-eremuan eta Euskadiko Osasun Planaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko gidalerro eta programen esparruan, toki-araubidearen legerian eta aplikatzekoa den araudi sektorialean ezarritako eskumen propioak baliatzea.

1.– Corresponde a los municipios y demás entidades locales, en sus respectivos ámbitos territoriales, y en el marco del Plan de Salud de Euskadi y de las directrices y programas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el ejercicio de sus competencias propias establecidas en la legislación de régimen local, así como en la normativa sectorial de aplicación.

2.– Gainerako administrazio publikoen eskumenei ezertan eragotzi gabe, udalei dagokie, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearekin bat etorriz, osasun publikoa sustatzea, kudeatzea, defendatzea eta babestea, bakoitzak bere lurraldean, eta, zehazki:

2.– Sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, corresponde a los municipios, de conformidad con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, velar por la promoción, gestión, defensa y protección de la salud pública en sus respectivos territorios y, concretamente:

a) Osasuna babesteko eta sustatzeko programak eta planak garatzea, adikzioen prebentzioa barne.

a) El desarrollo de programas y planes de protección y promoción de la salud, incluida la prevención de adicciones.

b) Kontrol sanitarioa ingurumenean, jardueretan, industrietan, zerbitzuetan, eraikinetan, bizitokietan eta giza bizikidetzako tokietan, eta halaber herritarren osasunean eragina izan dezaketen establezimendu orotan.

b) El control sanitario del medio ambiente, actividades, industrias, servicios, edificios, lugares de vivienda y convivencia humana, y todos aquellos establecimientos con posible incidencia en la salud de la ciudadanía.

c) Kontrol sanitarioa elikagaien, edarien eta giza erabilera edo kontsumoarekin zerikusia duten gainerako produktuen banaketan eta horniduran, bai eta horiek garraiatzeko bitartekoena ere.

c) El control sanitario de la distribución y suministro de productos alimentarios, bebidas y demás productos relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte.

d) Etxe-abereei, konpainiako animaliei, hiriko basabereei eta izurriei buruzko arau sanitarioak betetzen direla kontrolatzea.

d) El control del cumplimiento de las normas sanitarias relativas a los animales domésticos, de compañía, animales salvajes urbanos, y de plagas.

e) Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2016ko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera definitzen diren gainerako eskumen propio edo eskuordetu guztiak.

e) Cuantas otras competencias propias o delegadas se definan de conformidad a la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

f) Ikuskatzeko eta zehatzeko ahala erabiltzea, lege honetan aurreikusitakoari jarraikiz.

f) El ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en los términos previstos en esta ley.

3.– Zeregin horiek burutzeko, udalek beren kabuz edo mankomunitateetan elkartuta jardun dezakete.

3.– Para la realización de las funciones anteriores, los ayuntamientos podrán actuar de forma individual o mancomunada.

35. artikulua.– Foru-aldundien eskumenak.

Artículo 35.– Competencias de las diputaciones forales.

Foru-administrazioak lankidetzan arituko dira gainerako administrazio publikoekin osasun publikoari laguntzen dioten gaietan eta, batez ere, elikagaien eta ingurumenaren segurtasunari eta osasunaren prebentzioari eta sustapenari dagokienez.

Las administraciones forales colaborarán y cooperarán con el resto de administraciones públicas en las materias coadyuvantes a la salud pública y, preferentemente, en lo relativo a las tareas de seguridad alimentaria y ambiental, y en lo relativo a las tareas de prevención y promoción de la salud.

36. artikulua.– Osasun publikoaren arloko jarduketen koordinazioa.

Artículo 36.– Coordinación de las actuaciones en materia de salud pública.

1.– Eusko Jaurlaritzak, osasun-arloan eskumena duen sailaren bidez, osasun publikoaren arloko tokiko politikak eta jarduerak koordinatuko ditu, arlo horretako ekintza publikoak Euskadiko lurralde osoan koherentzia duela bermatzeko.

1.– El Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de salud, coordinará las políticas y actuaciones locales en el ámbito de la salud pública, al objeto de garantizar la coherencia de la acción pública sobre dicha materia en todo el territorio de Euskadi.

Koordinazio hori lege honen bidez arautzen den Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordean ezarriko da.

Tal coordinación se establecerá en el seno de la Comisión Interinstitucional de Salud Pública que se regula por la presente ley.

2.– Aurreko puntuan ezarritako koordinazio-ahalmenak baliatzearen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak nahitaez bete beharreko gidalerroak eta lehentasunak ezarri ahal izango ditu foru- eta toki-entitateentzat, haien eskumenak baliatzen dituztenean, eta gutxieneko mailak edo estandarrak zehaztu ahal izango ditu osasun publikoaren arloan, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan bete beharrekoak, interes orokorrak edo komunitatearenak babesteko.

2.– Como consecuencia del ejercicio de las facultades de coordinación establecida en el punto anterior, el Gobierno Vasco podrá establecer directrices y prioridades de obligado cumplimiento para las entidades forales y locales en el ejercicio de sus competencias, determinando niveles o estándares mínimos en materia de salud pública que deben satisfacerse en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, para la protección de intereses generales o comunitarios.

Nolanahi ere, koordinazioaren norainokoa eta intentsitatea mailakatu egingo da, koordinazio horren mende dauden gaietan edo arloetan dauden tokiko interesen eta tokiz gaindiko edo komunitateko interesen arteko erlazioaren arabera.

Se graduará en todo caso el alcance e intensidad de la coordinación en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales o comunitarios existentes en los asuntos o materias sometidas a tal coordinación.

3.– Foru- eta toki-entitateek osasun publikoaren arloan dituzten erantzukizunak betetzen ez badituzte edo behar bezala betetzen ez badituzte, Eusko Jaurlaritzak eskumen horiek modu subsidiarioan betearazi ahal izango ditu, errekerimendua egin ondoren eta ez-betetzeak bere horretan jarraitzen badu, toki-araubidearen legerian aurreikusitakoarekin bat etorriz.

3.– En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento por parte de las entidades forales y locales de sus responsabilidades en materia de salud pública, el Gobierno Vasco podrá proceder, previo requerimiento y en caso de persistencia del incumplimiento, a la ejecución subsidiaria de tales competencias, de acuerdo con lo previsto en la legislación de régimen local.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOAREN SISTEMAREN ANTOLAKETA INSTITUZIONALA
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI

37. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren antolaketa instituzionala.

Artículo 37.– La organización institucional del Sistema de Salud Pública de Euskadi.

1.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten administrazio publikoetako bakoitzak bere barruan antolatuko ditu osasun publikoaren arloan dagozkion eskumenak gauzatzeko baliabide publikoak eta kudeaketa-tresnak, bakoitzaren jardun-eremuaren, eskumenen eta egituren arabera, eta lege honetan ezarritako printzipio eta aginduak betez.

1.– Cada una de las administraciones públicas que conforman el Sistema de Salud Pública de Euskadi organizará internamente los recursos públicos y los instrumentos de gestión que debe dedicar a ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de salud pública, en función de sus ámbitos de actuación, competencias y estructuras, y atendiendo a los principios y preceptos establecidos en la presente ley.

2.– Osasun publikoko larrialdi-egoera batetik, pandemia batetik edo osasun-krisi batetik eratorritako jarduketa guztietan eta osasun publikoaren egitura sendotzeko, giza baliabideak, aurrekontu-baliabideak eta langileen eginkizunak eta zereginak birbideratzeko estrategiak definitu eta ezarri ahal izango dira osasun publikoaren arloan eskumenak dituzten administrazioetan, bai eta asistentzia-ingurune publikoan ere, aldi baterako eta lanaren eta ordainsarien funtsezko baldintzak errespetatuz. Larrialdi-egoeretan, ahal den neurrian, gai horren inguruan hartutako erabakien berri emango zaie zerikusia duten eragile sozial eta sindikalei.

2.– En todas las actuaciones derivadas de situaciones de emergencia de salud pública, pandemia o crisis sanitaria, y con el fin de apoyar la estructura de salud pública, en las administraciones con competencias en salud pública, así como en el entorno asistencial público, con carácter temporal y respetando las condiciones esenciales de trabajo y retributivas, se podrán definir e implantar estrategias de reorientación de los recursos humanos y presupuestarios y de las funciones y tareas del personal. En la medida de lo posible en situaciones de emergencia, se informará a los agentes sociales y sindicales concernidos de las decisiones tomadas en relación con esta cuestión.

38. artikulua.– Osasun publikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean eta instituzionalean.

Artículo 38.– La salud pública en la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, bere sail eta erakunde instrumental guztietan, gaixotasunen prebentzioa bultzatuko du, bai eta osasunaren babesa, sustapena eta zaintza ere, sektorearteko koordinazioaren eta baterako lan-mekanismoen bidez, horretarako ezarriko diren prozeduretan oinarrituta, bere politikak eta jarduerak osasun-helburuetara egokituta, eta politika publikoak baloratuta pertsonen osasunean dituzten ondorioei dagokienez.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en todos sus departamentos y entes instrumentales, impulsará la prevención de las enfermedades, así como la protección, la promoción y la vigilancia de la salud a través de la coordinación intersectorial y de mecanismos de trabajo conjuntos, sobre la base de los procedimientos que se establecerán para ello, mediante la adecuación de sus políticas y actuaciones a los objetivos de salud, y por medio de la valoración de las políticas públicas en relación con sus efectos en la salud de las personas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan sektorearteko ekintza eratu, mantendu eta indartzeko, osasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak lehendakariari proposatuko dizkio gainerako sail eta organismo publikoekin koordinatzeko bitartekoak, horien politika eta jarduketek osasunean eragina badute. Horretarako, beharrezkoak diren koordinazio-tresna guztiak sortzea proposatuko du, jarduketek osasunean duten inpaktua baloratzeko, osasun-desparekotasunak monitorizatzeko eta gizarte-determinatzaileek sortutako ekitaterik ezak gainditzeko, bai eta Euskadin ingurune eta jokabide osasungarriagoak errazteko ere.

2.– Para configurar, mantener y reforzar la acción intersectorial en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud propondrá al lehendakari los medios de coordinación con el resto de departamentos y organismos públicos cuyas políticas y actuaciones tengan impacto en salud. Para ello, propondrá la creación de cuantas herramientas de coordinación sean necesarias para valorar el impacto en la salud de las actuaciones, monitorizar las desigualdades en salud y superar las inequidades generadas por determinantes sociales, así como para facilitar en Euskadi entornos y conductas más saludables.

39. artikulua.– Osasun publikoa toki- eta komunitate-eremuan.

Artículo 39.– La salud pública en el ámbito local y comunitario.

1.– «Osasuna politika guztietan» printzipioa oinarri hartuta, Euskadiko administrazio publikoek osasuna, osasun-ekitatea, ongizatea eta pertsonen bizi-kalitatea sustatuko dituzte toki-eremuan, komunitateari begira eta ikuspegi integral eta sektorearteko batetik. Horretarako, modu koordinatuan lan egingo dute, toki-eremuan osasunaren eta ingurune eta jokabide osasungarrien sustapena bultzatzeko eta pertsonei eragiten dieten osasunaren gizarte-determinatzaileetan eragin positiboa izateko.

1.– Sobre la base del principio «salud en todas las políticas», las administraciones públicas vascas promoverán la salud, la equidad en salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas en el ámbito local, con una orientación comunitaria y desde una concepción integral e intersectorial. Para ello, trabajarán coordinadamente, con el fin de impulsar en el ámbito local la promoción de la salud y los entornos y conductas saludables, e incidir positivamente en los determinantes sociales de la salud que afectan a las personas.

2.– Administrazioen arteko beharrezko lankidetza sustatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta toki-administrazioek lankidetza- eta koordinazio-tresnak ezarri ahal izango dituzte, osasun publikoko eskumenak eta osasun-planak garatzeko. Era berean, aliantza estrategikoak sustatuko dituzte beste toki-entitate batzuekin, dagokien eremuan osasun publikorako interesgarriak izan daitezkeen elementuak erakartzeko.

2.– Con la finalidad de fomentar la necesaria cooperación interadministrativa, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las administraciones locales podrán establecer instrumentos de colaboración y coordinación, para el desarrollo de las competencias de salud pública y de los respectivos planes de salud. Igualmente, fomentarán alianzas estratégicas con otras entidades locales que puedan aportar elementos de interés para la salud pública en el ámbito correspondiente.

3.– Euskadiko administrazio publikoek, gainera, komunitateari begirako ikuspegia eta ikuspegi sektoreartekoa lehenetsiko dituzte beren jarduketetan, eta ekintza komunitarioa indartuko dute komunitateen parte-hartze aktiboaren bidez beren osasun-premiei erantzungo dieten prozesuak diseinatzen, abian jartzen eta ebaluatzen, osasunaren determinatzaileetan eta haien bizi-kalitatean eragin eta kontrol handiagoa lortzeko.

3.– Así mismo, las administraciones públicas vascas priorizarán en sus actuaciones la orientación comunitaria e intersectorial y fortalecerán la acción comunitaria mediante la participación activa de las comunidades en el diseño, puesta en marcha y evaluación de procesos que respondan a sus necesidades de salud, con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y su calidad de vida.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ARTEKO KOORDINAZIOA, LANKIDETZA ETA ELKARREKINTZA
COORDINACIÓN, COOPERACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

40. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten administrazioen arteko elkarlana.

Artículo 40.– Colaboración entre las administraciones que integran el Sistema de Salud Pública de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta foru- eta toki-administrazioek lankidetzan jardungo dute, modu koordinatuan, Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren kohesioa eta baliabideen erabileraren efizientzia bermatzeko.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las administraciones forales y locales colaborarán y actuarán de forma coordinada, a fin de garantizar la cohesión del Sistema de Salud Pública de Euskadi y la eficiencia en la utilización de los recursos.

2.– Erakundeen arteko lankidetza hobeto eta efikazia handiagoz betetzeko eta Euskadiko administrazioen arteko eskumenak egikaritzean gainjartzeak edo konkurrentziak saihesteko, bai eta informazioa partekatzeko eta koordinazio eraginkorra bermatzeko ere, Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzorde bat eratuko da. Gainera, jarduketa-protokolo orokorrak, hitzarmenak eta beste lankidetza-tresna batzuk sinatu ahal izango dira. Halaber, helburu komunak lortzeko planak eta programak prestatu eta egikaritu ahal izango dira elkarrekin.

2.– Para el mejor y más eficaz ejercicio del deber de colaboración institucional, con el fin de evitar solapamientos o concurrencias competenciales en la ejecución de competencias entre las diferentes administraciones vascas, así como para compartir información y garantizar una coordinación efectiva, se constituirá una Comisión Interinstitucional de Salud Pública. Además, se podrán suscribir protocolos generales de actuación, convenios y otros instrumentos de colaboración. Así mismo, se podrán elaborar y ejecutar conjuntamente planes y programas para el logro de objetivos comunes.

3.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak osasun publikoaren arloko jarraibideak eta gomendioak emango ditu, toki- eta foru-entitateek osasun publikoaren arloan dituzten erantzukizunak eraginkortasunez betetzeko.

3.– El Instituto Vasco de Salud Pública proporcionará las directrices y recomendaciones en materia de salud pública necesarios para el eficaz cumplimiento de las responsabilidades en materia de salud pública de las entidades locales y forales.

41. artikulua.– Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordea.

Artículo 41.– La Comisión Interinstitucional de Salud Pública.

1.– Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordea osasun publikoaren arloko politikak bateratzeko organoa izango da, bai eta Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten administrazio publikoen koordinazio-, lankidetza- eta partaidetza-organo gorena lege hau aplikatzearen ondoriozko jarduketetan, kontuan izanik aipatutako administrazioek osasun publikoaren arloan dituzten eskumenak.

1.– La Comisión Interinstitucional de Salud Pública será el órgano de alineación de políticas en materia de salud pública, así como de coordinación, colaboración y participación de las administraciones públicas vascas integrantes del Sistema de Salud Pública de Euskadi, atendiendo a las diferentes competencias que, en materia de salud pública, ostentan las mencionadas administraciones.

2.– Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordea Eusko Jaurlaritzan osasun-arloko eskumena duen sailari atxikita egongo da, eta haren titularra izango da batzordeburua. Batzordekideak, berriz, izango dira osasunaren arloan eragina duten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailen edo arloen ordezkariak, goi-kargudun direnak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundien eta udalen ordezkariak, goi-kargudun edo hautetsi direnak. Osasun Publikoaren Euskal Institutuko zuzendaria Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordeko partaide izango da.

2.– La Comisión Interinstitucional de Salud Pública estará adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud y presidida por su titular. Estará compuesta por representantes, con la condición de alto cargo, de los departamentos o áreas de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuya actuación tiene incidencia en la salud, y por representantes, con la condición de alto cargo o personas electas, de las diputaciones forales y de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El director o directora del Instituto Vasco de Salud Pública formará parte de la Comisión Interinstitucional de Salud Pública.

3.– Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordeak hala erabakiz gero, bileretan aztertzen diren gaien izaera aintzat harturik, beste hauek ere parte hartu ahal izango dute: batzordea osatzen duten administrazioetako teknikariek, administrazio publikoetako beste sail batzuetako ordezkariek eta, administrazio horietako parte izan gabe, jakintza, esperientzia eta ospearengatik osasun publikoaren arloko adituak diren beste pertsona batzuek. Horrelakoetan, pertsona horiek hitza izango dute, baina botorik ez.

3.– Por acuerdo de la Comisión Interinstitucional de Salud Pública, podrán asistir a las sesiones, atendiendo a la naturaleza de las cuestiones objeto de ellas, personas de nivel técnico de las diferentes administraciones que formen parte de la comisión, representantes de otros departamentos de las administraciones públicas, así como otras personas que, sin estar directamente vinculadas con ninguna de estas administraciones, pueden considerarse, por su conocimiento, experiencia y acreditado prestigio, expertas en el ámbito de la salud pública. Estas personas asistirán con voz pero sin voto.

4.– Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordeak funtzio hauek izango ditu:

4.– La Comisión Interinstitucional de Salud Pública tendrá las siguientes funciones:

a) Aldez aurreko txostena egitea lege honetatik eratortzen diren osasun publikoaren arloko araudiari eta erregelamenduzko xedapenei buruz, bai eta Euskadiko Osasun Planari buruz ere.

a) Emitir informe previo sobre la normativa y las disposiciones reglamentarias en el ámbito de la salud pública derivadas de la presente ley, así como sobre el Plan de Salud de Euskadi.

b) Euskadiko administrazio publikoek osasun publikoaren arloan erabaki beharreko estrategia nagusiak, tresna komunak eta proposamenak eztabaidatzea eta proposatzea.

b) Deliberar y proponer las principales estrategias, instrumentos comunes y propuestas a adoptar por las administraciones públicas vascas en materia de salud pública.

c) Administrazioen arteko lankidetza-tresnak eta ordenamendu juridikoan aurreikusitako eskumenak baliatzeko formulak izenpetzeko irizpideen proposamenak egitea, bai eta tresna horien oinarri izan behar duten aurrekontuak eta kredituak ere.

c) Formular propuestas de criterios para la suscripción de los instrumentos de colaboración interadministrativa y fórmulas de ejercicio de competencias previstas en el ordenamiento jurídico, así como los presupuestos y créditos que deben sustentarlos.

d) Osasun-larrialdietan –osasun-krisiak eta pandemiak barne–, batzordea osatzen duten administrazioen arteko lankidetza-akordioak edo -hitzarmenak eztabaidatu eta proposatu ahal izango dira, egoera horiek kudeatzeko, osasun-larrialdiari aurre egiteko beharrezkoak diren funtzioak eta zereginak bere gain hartzea barne.

d) En situaciones de emergencia sanitaria, incluyendo crisis sanitarias y pandemias, se podrán deliberar y proponer acuerdos o convenios de colaboración entre las distintas administraciones que integran la comisión, para la gestión de dichas situaciones, incluyendo la asunción de funciones y tareas necesarias para el abordaje de la emergencia sanitaria.

e) Ordenamendu juridikoan zehazten den beste edozein.

e) Cualesquiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.

5.– Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordearen egitura, antolaketa eta eskumenak erregelamendu bidez zehaztuko dira.

5.– La estructura, organización y atribuciones de la Comisión Interinstitucional de Salud Pública se determinarán reglamentariamente.

42. artikulua.– Koordinazioa Estatuko Administrazio orokorrarekin eta beste administrazio eskudunekin.

Artículo 42.– Coordinación con la Administración general del Estado y otras administraciones competentes.

1.– Osasun-arriskua, -larrialdia edo -krisia eta pandemia egonez gero, arriskuaren larritasun-maila, dimentsioa edo lurralde-inpaktua zenbaterainokoak diren, berehala jakinaraziko zaio Estatuko Administrazio orokorrari, ezarritako komunikazio-sare eta kanalen bitartez, hark osasunaren koordinazio orokorraren eskumena erabili ahal izan dezan.

1.– En caso de riesgo, emergencia o crisis sanitaria, y pandemia, en atención a la gravedad, dimensión o posible impacto territorial del riesgo, se informará de inmediato a la Administración general del Estado, a través de las redes y canales establecidos, a fin de que esta pueda hacer uso de su competencia de coordinación general de la sanidad.

2.– Osasun publikoaren eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak Estatuko Administrazio orokorreko dagozkion erakundeekin eta beste autonomia-erkidego batzuekin koordinatuko ditu beharrezkoak diren politikak eta estrategiak, osasun publikoko larrialdien, osasun-krisien edo pandemien aurrean prestatzeko, bai eta erantzuna emateko ere, behin osasun publikoko larrialdi bat, osasun-krisi bat edo pandemiaren bat hasita dagoenean.

2.– El departamento del Gobierno Vasco competente en salud pública coordinará con las instituciones pertinentes de la Administración general del Estado, así como con otras comunidades autónomas, las políticas y estrategias de preparación ante emergencias de salud pública, crisis sanitarias o pandemias; así como la respuesta, una vez se desencadene una emergencia de salud pública, crisis sanitaria o pandemia.

3.– Beharrezkoa den heinean, Eusko Jaurlaritzan osasun publikoaren eskumena duen saila bere eginkizunak behar bezala betetzeko kasuan kasuko nazioarteko administrazio eta organismoekin koordinatuko da.

3.– Según sea necesario, el departamento del Gobierno Vasco competente en salud pública se coordinará con las administraciones y organismos de orden internacional que sea conveniente para el adecuado ejercicio de sus funciones.

4.– Osasun publikoaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak osasun publikoaren arloko eskumena duten administrazio publiko guztien arteko lankidetza eta koordinazioa bultzatuko du, herritarren osasuna zaintzeko helburuarekin. Lankidetza horren esparruan, osasun-arriskua edo -larrialdia dela eta, administrazioen artean langileak aldi baterako mugitzeko aukera izango da, betiere ordainsariak eta lanaren funtsezko baldintzak errespetatuta eta informazioa gizarte-eragileei eta sindikatuei helaraziz, larrialdi-egoerak ahalbidetzen duen neurrian.

4.– El departamento del Gobierno Vasco competente en salud pública potenciará la cooperación y coordinación entre todas las administraciones públicas competentes en materia de salud pública con el objetivo de preservar la salud de la población. En el marco de esta cooperación, con motivo del riesgo o emergencia sanitaria, se podrá facilitar, con carácter temporal, la movilidad del personal entre distintas administraciones, con respeto a las retribuciones y las condiciones esenciales de su trabajo, trasladando información a los agentes sociales y sindicales en la medida que la situación de emergencia lo permita.

43. artikulua.– Erkidego mugakideekiko lankidetza eta koordinazioa.

Artículo 43.– Colaboración y coordinación con comunidades limítrofes.

Jarduteko neurriei edo proposamenei buruz adosten den jardun-eremu komunean, lankidetza- eta koordinazio-akordioak egin ahal izango dira mugakide diren beste erkidego batzuekin, besteak beste ikerketarako, profesionalen prestakuntzarako edo herritarren osasuna zaintzeko, babesteko eta sustatzeko programetarako, ohiko egoeretan zein larrialdi-egoeretan.

En el marco común de actuación que se acuerde sobre medidas o propuestas de actuación, se podrán establecer acuerdos de colaboración y coordinación con otras comunidades limítrofes para aspectos como investigación, formación de profesionales o programas de vigilancia, protección y promoción de la salud de la ciudadanía, tanto en situaciones ordinarias como de emergencia.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KOORDINAZIOA, LANKIDETZA ETA ELKARREKINTZA EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOAREN SISTEMAREN ETA EUSKADIKO SISTEMA SANITARIOAREN ARTEAN
COORDINACIÓN, COOPERACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI Y EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI

44. artikulua.– Koordinazioa, lankidetza eta elkarrekintza Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren eta Euskadiko Sistema Sanitarioaren artean.

Artículo 44.– Coordinación, cooperación e interacción entre el Sistema de Salud Pública de Euskadi y el Sistema Sanitario de Euskadi.

1.– Eusko Jaurlaritzan osasun-arloaren eskumena duen sailak Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren eta Euskadiko Sistema Sanitarioaren arteko koordinazio, lankidetza eta elkarrekintzarako irizpideak eta mekanismoak ezarriko ditu, horrela erraztuz lege honen helburuak betetzea, koordinazioa eta baterako lana, ebaluazioa, informazioaren sorrera eta administrazio-ekintzaren efikazia.

1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud establecerá los criterios y mecanismos para la coordinación, cooperación e interacción entre el Sistema de Salud Pública de Euskadi y el Sistema Sanitario de Euskadi con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, la coordinación y trabajo conjunto, la evaluación, la generación de información y la eficacia en la acción administrativa.

2.– Koordinazio, lankidetza eta elkarrekintza horrek helburu hauek dituzten jarduketak egingo ditu, gutxienez: osasuna babestea eta sustatzea, gaixotasunak prebenitzea, osasunerako heztea, osasuna zaintzea eta osasun-larrialdiei aurre egitea.

2.– Esta coordinación, cooperación e interacción tendrá por objetivos, como mínimo, las actuaciones de protección y promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de educación para la salud, de vigilancia de la salud y de abordaje de emergencias sanitarias.

3.– Lurralde-eremuan, Osakidetzaren eremuko erakunde sanitario integratuekin izan beharreko koordinazio-mekanismoak ezarriko dira.

3.– En el ámbito territorial, se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios con las organizaciones sanitarias de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

4.– Osasun publikoaren prebentzioaren, sustapenaren eta zaintzaren arloan osasun-arloko ardura duen Eusko Jaurlaritzako sailak ezartzen dituen lurralde-mailako komunikazioa eta koordinazioa bermatuko ditu Osakidetzak.

4.– Osakidetza-Servicio vasco de salud garantizará la comunicación y coordinación a nivel territorial que, en materia de prevención, promoción y vigilancia en salud pública, se establezcan desde el departamento del Gobierno Vasco responsable en materia de salud.

5.– Eusko Jaurlaritzan osasun-arloaren ardura duen sailak dagozkion koordinazio- eta ebaluazio-mekanismoak ezarriko ditu osasun publikoaren helburuak bermatzeko eta Euskadiko Osasun Plana benetan betetzen dela bermatzeko, bai eta Osakidetzarekin lankidetzan jarduteko mekanismoetan proposatutako programak berrikusteko eta haien jarraipena egiteko ere.

5.– El departamento del Gobierno Vasco responsable en materia de salud establecerá los mecanismos de coordinación y evaluación pertinentes para garantizar los objetivos de salud pública y el cumplimiento efectivo del Plan de Salud de Euskadi, así como para revisar y hacer el seguimiento de los programas propuestos en los mecanismos de colaboración con Osakidetza-Servicio vasco de salud.

45. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren betebeharrak Euskadiko Sistema Sanitarioarekiko.

Artículo 45.– Obligaciones del Sistema de Salud Pública de Euskadi con respecto al Sistema Sanitario de Euskadi.

Euskadiko osasun publikoaren zerbitzuek betebehar hauek izango dituzte Euskadiko Sistema Sanitarioarekiko:

Corresponden a los servicios de salud pública de Euskadi las siguientes obligaciones respecto al Sistema Sanitario de Euskadi:

a) Asistentzia-zerbitzuei informazioa ematea adskribatutako biztanleen osasun-egoerari buruz eta konparazioa eta balorazioa egiteko baliagarriak diren beste lurralde-erreferentzia batzuei buruz. Lehentasunez esku hartzeko lurraldetzat edo herritzat hartuko dira osasun-egoeren eta -adierazleen arabera balio nabarmen kaltegarriak dituztenak. Osasun publikoko informazio-sistemek osasun publikoa zaintzera bideratuta egon behar dute, eta, funtzionalki, orientazio horrekin integratuta.

a) Proporcionar a los servicios asistenciales información sobre el estado de salud de la población adscrita y de otras referencias territoriales que permitan comparación y valoración. Serán territorios o poblaciones de intervención preferente aquellos en relación con los cuales las situaciones e indicadores de salud muestren valores manifiestamente desfavorables. Los sistemas de información de salud pública han de estar orientados a salvaguardar la salud pública e integrados funcionalmente con esa orientación.

b) Gaixotasunak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko programak eta esku-hartzeak proposatu, ezarri, bultzatu eta ebaluatzea, eta horiek zerbitzu-zorroan integratzea. Programa eta esku-hartze horiek unean uneko ebidentzia zientifikoaren arabera proposatuko dira, eta kalitate-, jasangarritasun- eta efizientzia-irizpideak kontuan hartuta.

b) Proponer, establecer, favorecer y evaluar programas e intervenciones de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud, integrándolos en la cartera de servicios. Estos programas e intervenciones se propondrán de acuerdo con la evidencia científica disponible y con criterios de calidad, sostenibilidad y eficiencia.

c) Herritarren osasuna, oro har, edo talde ahulen edo populazio-talde jakin batzuen osasuna zaintzera bideratutako populazioei edo pertsonei buruzko neurriak ezartzea.

c) Establecer medidas sobre poblaciones o personas dirigidas a preservar la salud de la ciudadanía en general, de colectivos vulnerables o de determinados grupos de población.

d) Harremanak erraztea eta indartzea gizarte-ingurunearekin eta asistentzia-taldeen lurralde-eremuko erakundeekin.

d) Facilitar y potenciar las relaciones con el entorno social y las instituciones que están situadas en el ámbito territorial de los diferentes equipos asistenciales.

e) Ingurune naturala eta soziala errespetatzen duten politika eta esku-hartze sanitario eraginkor eta efizienteak proposatzea, herrien eta lurraldeen benetako beharrekin bat datozenak, eta produktu eta zerbitzu sanitarioen erabilera arrazionala sustatzea.

e) Proponer políticas e intervenciones sanitarias que resulten efectivas y eficientes, respetuosas con el entorno natural y social y acordes con las necesidades reales de las poblaciones y de los territorios, así como promover el uso racional de los productos y servicios sanitarios.

46. artikulua.– Euskadiko Sistema Sanitarioaren betebeharrak Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemarekiko.

Artículo 46.– Obligaciones del Sistema Sanitario de Euskadi con respecto al Sistema de Salud Pública de Euskadi.

Oro har, honako betebehar hauek dituzte zerbitzu sanitarioak eman behar dituzten organoek –publikoek zein pribatuek–, Osasun Publikoaren Euskal Institutuari dagokionez:

Con carácter general, corresponden a los órganos de provisión de servicios sanitarios, tanto públicos como privados, las siguientes obligaciones respecto al Instituto Vasco de Salud Pública:

a) Norbanakoen eta taldeen gaixotasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten gertaerei buruzko informazioa ematea, baldin eta gertaera horiek ezagutzea garrantzitsua bada herritarren osasun-egoera baloratzeko edo populazio-talde batean prebentzioan eta sustapenean esku hartzeko, bai orokorrean, bai espezifikoki edo selektiboki, datu pertsonalak babesteko printzipioen eta arloan aplikatzekoa den legeriaren arabera.

a) Proporcionarle información sobre aquellos eventos relacionados con la enfermedad y la salud, individual y colectiva, cuyo conocimiento sea importante para la valoración del estado de salud de la población o para la intervención en prevención y promoción, tanto general como específica o selectiva en un grupo de población, de acuerdo con los principios de protección de datos de carácter personal y la legislación aplicable en la materia.

b) Osasun publikorako arrisku-egoeretan dauden gaixotasun-kontaktuak edo -iturriak ikertzea, zuzenean edo osasun publikoko zerbitzuekin lankidetzan, arriskua murrizteko edo guztiz ezabatzeko baliagarria den informazioa emateko.

b) Investigar los contactos o las fuentes de las enfermedades en situaciones de riesgo para la salud pública, bien directamente o en colaboración con los servicios de salud pública, de manera que se proporcione información relevante a efectos de reducir o eliminar el riesgo.

c) Osasun Publikoaren Euskal Institutuak eskatuta, edo irizpide klinikoei jarraituta, komunitatean baloratzeko eta osasuna babestu eta gaixotasuna prebenitzeko neurriekin esku hartzeko beharrezkoak diren proba edo balorazio diagnostikoak egitea.

c) Llevar a cabo, a requerimiento del Instituto Vasco de Salud Pública o por criterio clínico, las pruebas o valoraciones diagnósticas que resulten necesarias para la valoración e intervención en la comunidad con medidas de protección de la salud y prevención de la enfermedad.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan, biztanleria-eremuen arabera edo biztanleria-talde espezifikoei zuzenduta ezartzen diren prebentzio-programak garatzea eta ezartzea.

d) Desarrollar e implementar programas de prevención que, con ámbito poblacional o dirigido a grupos específicos de población, se establezcan en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Asistentzia-maila guztietan, herritarren osasunaren determinatzaileen gaineko esku-hartzeak garatzea, osasuna prebenitzeko eta sustatzeko neurrien bidez, beste administrazio publiko batzuekin edo gizarte-eragile edo -kolektiboekin lankidetzan, bereziki toki-esparrukoekin.

e) Desarrollar, en los distintos niveles asistenciales, intervenciones sobre los determinantes de la salud de la población mediante medidas de prevención y promoción de la salud en colaboración con otras administraciones públicas o con agentes o colectivos sociales, especialmente del ámbito local.

f) Zerbitzuak zuzentzea eta haien jarduera garatzea, osasun-desparekotasunak murrizteko eta herritarren osasuna hobetzeko helburuarekin bat etorriz, gaixotasunekiko ahulenak diren kolektiboengan arreta jarriz.

f) Dirigir los servicios y desarrollar su actividad en coherencia con el objetivo de reducir las desigualdades en la salud y mejorar la salud de la población, insistiendo en los colectivos más vulnerables a la enfermedad.

g) Pazienteen eta erabiltzaileen determinatzaile sozialak eta ohiturak diagnostiko- eta konponbide-prozesuaren funtsezko elementu gisa baloratzea, ezarritako giden eta jardunbide egokien arabera.

g) Valorar los determinantes sociales y los hábitos de pacientes y personas usuarias como elementos fundamentales en el proceso diagnóstico y reparador, de acuerdo con las guías y buenas prácticas establecidas.

h) Osasun publikoko larrialdietan, pandemietan edo osasun-krisietan, larrialdiei erantzuteko estrategia integral eta inklusibo bat ezartzea, eskura dagoen ebidentzia zientifiko onenean oinarrituta. Estrategia horretan sartu ahal izango dira osasun publikoaren ikuspegia duten esku-hartze sanitarioak; informazio-sistema berriak edo berrituak; osasun-langileen zereginak birbideratzea, bai eta zeregin berriak ere; eta hori guztia euskal osasun-sistemak (hornitzaile publikoak eta pribatuak barne) erantzun eraginkorra eta koordinatua eman diezaion osasun publikoko larrialdiari, bat datorrena Osasun Publikoaren Euskal Institutuak ezarritako printzipioekin, bai eta, halakorik balego, larrialdiari erantzuteko indarrean dagoen koordinazio-organoarenekin ere.

h) En caso de emergencia de salud pública, pandemia o crisis sanitaria, establecer una estrategia de respuesta ante la emergencia de carácter integral e inclusiva, basada en la mejor evidencia científica disponible. Dicha estrategia podrá incluir intervenciones sanitarias con perspectiva de salud pública, nuevos o modificados sistemas de información, reorientación de tareas por parte del personal sanitario, e incluso nuevas tareas, todo ello de cara a que el sistema vasco de salud (incluyendo proveedores públicos y privados) proporcione una respuesta efectiva y coordinada a la emergencia de salud pública, y alineada con los principios establecidos por el Instituto Vasco de Salud Pública y, si lo hubiera, el órgano de coordinación de respuesta a la emergencia que esté vigente.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
KONTSULTA-, AHOLKULARITZA- ETA PARTAIDETZA-ORGANOAK
ÓRGANOS DE CONSULTA, ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN

47. artikulua.– Osasun Publikoaren Euskal Kontseilua.

Artículo 47.– El Consejo Vasco de Salud Pública.

1.– Osasun-arloaren eskumena duen sailari adskribatuta eta Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren laguntza eta bultzadarekin, Osasun Publikoaren Euskal Kontseilua gizarte zibilaren parte hartzeko organo gorena da, osasun publikoaren arloko lege-proiektu, erregelamendu eta planei buruzko kontsultarako eta aholkularitzarako, «osasuna politika guztietan» eta gobernu onaren printzipioei kasu eginez.

1.– Adscrito al departamento competente en materia de salud y con la asistencia e impulso del Instituto Vasco de Salud Pública, el Consejo Vasco de Salud Pública es el órgano superior de participación de la sociedad civil y de carácter consultivo y asesor respecto de proyectos de ley, reglamentos y planes, en materia de salud pública, atendiendo a los principios de «salud en todas las políticas» y de buen gobierno.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Kontseiluaren osaera erregelamendu bidez ezarriko da, eta, gutxienez, honako hauek egon beharko dute ordezkatuta kontseilu horretan: Osasun Publikoaren Euskal Institutua; Eusko Jaurlaritzan osasun-arloaren eskumena duen saila; Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordea; emakumeen eta gizonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako politikez arduratzen den Eusko Jaurlaritzaren organoa; lan-arloaren eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saila; Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak; eragindako elkarte profesionalak; gaixoek eta haien familiek osatutako elkarteak, irabazi-asmorik gabeko entitateak eta gobernuz kanpoko erakundeak; Autonomia Erkidego osoa jardun-eremu duten kontsumitzaileen elkarte edo federazioak; Osakidetza; Euskadin editatzen diren gizarte-hedabideak; Gazteriaren Kontseilua, eta pentsiodunen eta erretiratuen antolakundeak. Ahal denean, Autonomia Erkidego osoa ordezkatzen duten entitateei emango zaie lehentasuna.

2.– La composición del Consejo Vasco de Salud Pública se establecerá reglamentariamente, y en él deberán estar representados, al menos: el Instituto Vasco de Salud Pública; el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud; la Comisión Interinstitucional de Salud Pública; el órgano del Gobierno Vasco encargado de las políticas de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo; las universidades el País Vasco; las asociaciones profesionales concernidas; las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales formadas por personas enfermas y sus familias; las asociaciones o federaciones de personas consumidoras cuya actuación incluya la totalidad de la Comunidad Autónoma; Osakidetza-Servicio vasco de salud; los medios de comunicación social editados en Euskadi; el Consejo de la Juventud y las organizaciones de personas pensionistas y jubiladas. Cuando sea posible, se dará prioridad a las entidades que representen a la Comunidad Autónoma en su conjunto.

3.– Haren egitura, antolaketa eta eginkizunak erregelamendu bidez arautuko dira.

3.– Su estructura, organización y atribuciones se determinarán reglamentariamente.

4.– Osasun Publikoaren Euskal Kontseiluak funtzio hauek izango ditu:

4.– El Consejo Vasco de Salud Pública realizará las siguientes funciones:

a) Egokitzat jotzen dituen txostenak, iradokizunak, gomendioak, azterlanak eta proposamenak egitea; horretarako, behar duen informazioa eskuratuko du.

a) Elaborar cuantos informes, sugerencias, recomendaciones, estudios y propuestas estime convenientes, para lo cual podrá recabar la información que precise.

b) Euskadiko administrazio publikoei aholku ematea, osasun publikoaren arloan aztertu beharreko gaietan.

b) Asesorar a las administraciones públicas vascas en aquellas cuestiones que le sean sometidas a su consideración en materia de salud pública.

c) Osasun publikoan eragina duten Euskadiko administrazio publikoen plan eta xedapen orokorren izapidetzean txostenak egitea.

c) Emitir informe en la tramitación de disposiciones de carácter general que elaboren las administraciones públicas vascas con incidencia en la salud pública.

d) Batzordearen antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamendua egitea.

d) Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento.

e) Euskadiko Osasun Planaren prestaketaren, jarraipenaren eta betetze-mailaren berri izatea.

e) Ser informado de la elaboración, seguimiento y cumplimiento del Plan de Salud de Euskadi.

f) Erregelamendu bidez zehazten den beste edozein eginkizun betetzea.

f) Cualquier otra función que se determine reglamentariamente.

48. artikulua.– Beste koordinazio-, kontsulta-, aholkularitza- eta partaidetza-organo batzuk.

Artículo 48.– Otros órganos de coordinación, consulta, asesoramiento y participación.

1.– Foru- eta toki-administrazioek koordinazio, kontsulta, aholkularitza eta parte-hartze sozialeko organoak sortu ahal izango dituzte osasun publikoaren arloan, zeinek bere jardun-eremu eta eskumenen esparruan.

1.– Las administraciones forales y locales podrán crear órganos de coordinación, consulta, asesoramiento y participación social en materia de salud pública, en su ámbito de actuación y dentro de sus competencias.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta instituzionalak eta foru- eta toki-administrazioek organo edo aholku-batzorde espezializatuak eratu ahal izango dituzte gai bereziak modu iraunkorrean edo aldi baterako aztertzeko, sailartekoak edo erakundeartekoak, eta, nahi izanez gero, baita entitate pribatuekin ere, osasun publikoko gai edo arlo espezifikoetarako beharrezkoak baldin badira.

2.– La Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las administraciones forales y locales podrán crear órganos o comisiones consultivas especializadas, para temas específicos, con carácter permanente o temporal y de carácter interdepartamental o interinstitucional, incluso con entidades privadas, que sean precisos para temas o áreas específicas en materia de salud pública.

49. artikulua.– Ordezkaritza orekatua.

Artículo 49.– Representación equilibrada.

Aholkularitza- eta partaidetza-organo guztiek ordezkaritza orekatua izango dute gizonen eta emakumeen artean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuan azaldutako irizpideen arabera.

Todos los órganos de asesoramiento y participación dispondrán de una representación equilibrada entre hombres y mujeres, según los criterios expuestos en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
OSASUN PUBLIKOAREN EUSKAL INSTITUTUA
EL INSTITUTO VASCO DE SALUD PÚBLICA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
SORRERA, IZAERA, ATXIKITZEA, EGOITZA ETA HELBURUA
CREACIÓN, NATURALEZA, ADSCRIPCIÓN, SEDE Y FINALIDAD

50. artikulua.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua sortzea. Izaera juridikoa, atxikitzea eta aplikatu beharreko araubidea.

Artículo 50.– Creación del Instituto Vasco de Salud Pública. Naturaleza jurídica, adscripción y régimen aplicable.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua sortzen da, administrazio-izaerako erakunde autonomo gisa, nortasun juridiko propioa eta bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasun osoa duena.

1.– Se crea el Instituto Vasco de Salud Pública como organismo autónomo de naturaleza administrativa dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumenak dituen sailari atxikitzen zaio, haren egitura organikoa ezartzeko dekretuak zehaztuko duen moduan.

2.– El Instituto Vasco de Salud Pública se adscribe al departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de salud, en la forma que determine el decreto que establezca su estructura orgánica.

3.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua, bere helburuak betetzeari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren eta osasunaren arloan eskumena duen sailaren plangintzako eta politika orokorreko gidalerroen mende dago. Sail horrenak dira Institutuaren goi-zuzendaritza eta ikuskapena.

3.– El Instituto Vasco de Salud Pública está sometido, en el cumplimiento de sus fines, a las directrices de planificación y política general del Gobierno Vasco y del departamento competente en salud, que ejerce la alta dirección e inspección del instituto.

4.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak zuzenbide publikoari egokitzen dio bere jarduera, eta lege honek, haren estatutuak onartzeko dekretuak eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek arautzen dute; bereziki, Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, lege honek eta antolakuntza eta funtzionamendua arautzeko onartzen den erregelamenduak. Administrazio-ahalmenak erabiltzen dituenean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeari egokituko dio bere jarduera.

4.– El Instituto Vasco de Salud Pública ajusta su actividad al derecho público y se rige por la presente ley, el decreto de aprobación de sus estatutos y las demás disposiciones que sean de aplicación; en particular, por la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, por la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, por la presente ley y por el reglamento de organización y funcionamiento que a tal fin se apruebe. Cuando ejerza potestades administrativas someterá su actividad a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

51. artikulua.– Egoitza.

Artículo 51.– Sede.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuak Euskal Autonomia Erkidegoan izango du egoitza.

El Instituto Vasco de Salud Pública tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

52. artikulua.– Helburua eta xedea.

Artículo 52.– Finalidad y objeto.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren helburua da modu integralean eskaintzea osasun-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dagozkion osasun publikoko jarduera, prestazio eta zerbitzuen multzoa, eta, horretarako, lege honek esleitzen dizkion eginkizunetarako beharrezkoak diren baliabide pertsonal eta materialak integratuko ditu.

1.– La finalidad del Instituto Vasco de Salud Pública es ofrecer de forma integral el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios de salud pública que corresponden al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud, integrando para ello los recursos personales y materiales necesarios para las funciones que le son encomendadas por la presente ley.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren xedea da osasunaren determinatzaileen gainean jardutea; gaixotasunak, lesioak eta desgaitasuna prebenitzea; eta pertsonen osasuna eta ongizatea babestea eta sustatzea, bai norbanakoaren esparruan, bai esparru kolektiboan.

2.– El Instituto Vasco de Salud Pública tiene por objeto actuar sobre los determinantes de la salud; prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, y proteger y promover la salud y el bienestar de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.

3.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak bere eginkizunak beteko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailekin, haren administrazio instituzionalarekin eta osasun publikoko jarduerak egiten dituzten horien mendeko eta atxikitako gainerako erakunde instrumentalekin koordinatuta.

3.– El Instituto Vasco de Salud Pública ejercerá sus funciones en coordinación con los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, su administración institucional y los demás entes instrumentales dependientes y adscritos a ellas que realicen actuaciones de salud pública.

4.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak bere eginkizunak beteko ditu gainerako administrazioekin eta osasun publikoaren arloan eskumena duten gainerako organismoekin batera, eta haiekin koordinatuta eta kasu bakoitzean aplikatu beharreko legeriaren arabera jardungo du.

4.– El Instituto Vasco de Salud Pública ejercerá sus funciones en concurrencia con las demás administraciones y los demás organismos competentes en materia de salud pública, con los que actuará coordinadamente y conforme a la legislación que sea de aplicación en cada caso.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EGINKIZUNAK
FUNCIONES

53. artikulua.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren eginkizunak.

Artículo 53.– Funciones del Instituto Vasco de Salud Pública.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuak eginkizun hauek izango ditu:

El Instituto Vasco de Salud Pública ejercerá las siguientes funciones:

a) Goi-zuzendaritza gauzatzea, antolaketa operatiboa ezartzea, lanerako barne-sistemak zehaztea eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasun publikoko politikak koordinatzea, bai eta arlo horretako Estatuko, Europako eta beste esparru zabalago batzuetako politikekin koordinatzea ere.

a) Ejercicio de la alta dirección, establecimiento de la organización operativa, definición de los sistemas internos de trabajo y coordinación de las políticas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como su coordinación con las políticas en dicha materia estatales, europeas y de otros ámbitos más amplios.

b) Eusko Jaurlaritzak osasun publikoaren arloan dituen eskumenak planifikatzea eta kudeatzea.

b) Planificación y gestión de las competencias del Gobierno Vasco en materia de salud pública.

c) Zuzendaritza, bultzada, koordinazioa eta lankidetza osasun publikoaren arloko politika publikoak kudeatzeaz arduratzen diren Eusko Jaurlaritzako eta beste administrazio publiko batzuetako organoekiko, sektoreartekotasunaren eta «osasuna politika guztietan» printzipioetatik abiatuta, bai eta gaian eskumenak dituzten beste administrazio publiko batzuetako organoekiko koordinazioa eta lankidetza ere.

c) Dirección, impulso, coordinación y colaboración con los órganos del Gobierno Vasco y de otras administraciones públicas encargadas de gestionar las políticas públicas en materia de salud pública, desde los principios de intersectorialidad y «salud en todas las políticas», así como la coordinación y colaboración con los órganos de otras administraciones públicas con competencias en la materia.

d) Osasun publikoa bultzatzeko sektore-, biztanleria- edo toki-politikak definitzea eta proposatzea.

d) Definición y propuesta de políticas sectoriales, poblacionales o locales para el impulso de la salud pública.

e) Gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-baldintzak sortzera bideratutako ekintzak sustatzea, osasunaren aldeko giroak bultzatzeko eta osasun publikoan eta indibidualean izan daitezkeen eragin negatiboak arintzeko.

e) Promoción de acciones dirigidas a generar condiciones sociales, ambientales y económicas que propicien ambientes favorables a la salud y mitiguen posibles impactos negativos en la salud pública e individual.

f) Osasun Publikoa Zaintzeko Sarearen zuzendaritza.

f) Dirección de la Red de Vigilancia de la Salud Pública.

g) Eusko Jaurlaritzari eta beste erakunde batzuei laguntzea osasun publikoaren arloan.

g) Apoyo y asistencia al Gobierno Vasco y a otras instituciones en materia de salud pública.

h) Euskadiko Osasun Planaren osasun-helburuak proposatzea, plana egiten parte hartzea, bai eta plana gauzatzeko estrategietan, jarraipena egiteko adierazleetan eta betetze-mailei buruzko ebaluazio-txostenak egiten ere. Era berean, osasun publikoaren arloko plangintza-tresnak gauzatzea eta proposamenak egitea.

h) Elaboración de las propuestas de objetivos de salud del Plan de Salud de Euskadi, participar en la elaboración de dicho plan, así como en las estrategias para su ejecución, los indicadores para su seguimiento y la elaboración de informes de evaluación sobre los niveles de cumplimiento. Igualmente, elaboración de propuestas y ejecución de instrumentos de planificación en materia de salud pública.

i) Osasun publikoko aurrekontua egikaritzea.

i) Ejecución del presupuesto de salud pública.

j) Proposamenak egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak lege honetan ezarritako konpromisoei aurre egin ahal izateko beharrezkoak diren aurrekontuei eta kredituei buruz.

j) Elaboración de propuestas sobre los presupuestos y los créditos necesarios para que la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi pueda hacer frente a los compromisos que se establecen en esta ley.

k) Krisi-, osasun publikoko larrialdi- eta pandemia-egoeretarako prestatzea eta halakoei aurrea hartzea, bai eta herritarren osasunerako arriskutsuak diren egoera horien aurkako erantzuna koordinatzea eta kudeatzea ere, egoera horien aurrean mobilizatzen diren administrazioen baliabideekin koordinatuta, Euskadiko Babes Zibileko Plana aktibatzea eskatzen duten haietan parte hartzea barne. Era berean, osasunaren babesa zuzenduko du, jarduera programatuen bidez.

k) Preparación y anticipación de situaciones de crisis, emergencias de salud pública y pandemias, así como la coordinación y gestión de la respuesta ante dichas situaciones que constituyen un riesgo para la salud de la población, de forma coordinada con los dispositivos de las administraciones que se movilizan ante estas situaciones, incluyendo la participación en aquellas en las que se requiera la activación del Plan de Protección Civil de Euskadi. Así mismo, dirigirá la protección de la salud mediante actuaciones programadas.

l) Osasunaren determinatzaileei eta gaixotasunei buruzko prebentzio-politikak zuzentzea eta lehenestea, zoonosiei eta goraka doazen gaixotasunei buruzkoak barne.

l) La dirección y priorización de políticas preventivas sobre determinantes de la salud y enfermedades, incluyendo zoonosis y enfermedades emergentes.

m) Lege honetan definitutako osasun publikoko prestazioetatik, toki-entitateei ez dagozkienak edo eskuordetu ez direnak betearaztea.

m) Ejecución de las prestaciones de salud pública definidas en esta ley que no correspondan a las entidades locales o que no hayan sido delegadas.

n) Lege honetan aurreikusitako Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordea eta Osasun Publikoaren Euskal Kontseilua zuzentzea, bultzatzea eta haiei laguntza teknikoa ematea. Era berean, parte hartzeko beste organo batzuei laguntzea, hala eskatzen dutenean, osasun publikoaren arloan.

n) Dirección, impulso y apoyo técnico a la Comisión Interinstitucional de Salud Pública y al Consejo Vasco de Salud Pública previstos en esta ley. Igualmente, asistencia y apoyo a cuantos otros órganos de participación así lo requieran, en materia de salud pública.

o) Osasun publikoaren arloko proposamenak eta gomendioak egitea osasun-arloan eskumena duen sailari, Osakidetzari, Eusko Jaurlaritzako beste sail eta erakunde batzuei, toki- eta foru-erakundeei, entitate pribatu eta gizarte zibilaren ordezkari direnei, bai eta zuzenean gizarte zibilari ere. Komunikazioa egiari lotua, esanguratsua eta egokia izan dadin zainduko du.

o) Formulación de propuestas y recomendaciones en materia de salud pública al departamento competente en salud, a Osakidetza-Servicio vasco de salud, a otros departamentos y organismos del Gobierno Vasco, a instituciones locales y forales y a entidades privadas y representativas de la sociedad civil, así como directamente a la sociedad civil. Velará por una comunicación veraz, relevante y pertinente.

p) Lege honetan esleitzen zaizkion eginkizunekin lotutako txostenak egitea.

p) Emisión de informes en relación con las funciones que se le atribuyen en esta ley.

q) Politika guztiek osasunean duten eragina ebaluatzeko mekanismoak ezartzea.

q) Establecer mecanismos para la evaluación del impacto en la salud de todas las políticas.

r) Eusko Jaurlaritzak osasun publikoaren arloan ezartzen dituen laguntzak kudeatzea.

r) Gestión de las ayudas que el Gobierno Vasco establezca en el ámbito de la salud pública.

s) Profesionalen prestakuntza eta osasun publikoko ikerketa bultzatzea eta sustatzea, organo arduradunekin, unibertsitateekin eta ikerketa-zentroekin lankidetzan.

s) Impulso y fomento, en colaboración con los órganos responsables, las universidades y los centros de investigación, de la formación de profesionales y de la investigación en salud pública.

t) Koordinatzea lan-arloko segurtasun-, osasun-, higiene- eta ingurumen-politikak kudeatzeko ardura duen Eusko Jaurlaritzako organoarekin, bai eta laneko osasuna zaintzeko eta babesteko politikak eta jarduerak ere.

t) Coordinación con el órgano del Gobierno Vasco encargado de gestionar las políticas en materia de seguridad, salud, higiene y medio ambiente laborales, así como las políticas y actuaciones en materia de vigilancia y protección de la salud laboral.

u) Adikzioen arloko euskal politika integrala zehaztea; sailarteko eta erakundearteko jarduerak bultzatzea arlo horretan, inplikatutako sektore-eremuekin lankidetzan; eta adikzioak prebenitzeko eta arriskuak eta kalteak murrizteko programak eta ekimenak bultzatzea eta haiei eustea.

u) Definición de la política integral vasca en materia de adicciones; impulso interdepartamental e interinstitucional de las actuaciones en este campo, en colaboración con los distintos ámbitos sectoriales implicados; e impulso y sostenimiento de programas e iniciativas destinados a la prevención de las adicciones y reducción de riesgos y daños.

v) Euskadiko Osasun Publikoko Laborategia zuzentzea eta kudeatzea.

v) Dirección y gestión del Laboratorio de Salud Pública de Euskadi.

w) Osasun-agintaritza eta zehatzeko ahala egikaritzea, lege honetan eta aplikatzekoak diren beste arau batzuetan ezarritakoaren arabera.

w) Ejercicio de la autoridad sanitaria y de la potestad sancionadora, de acuerdo a lo establecido por esta ley y otras normas de aplicación.

x) Lege honek eta gai honetan aplikatzekoa den beste legeriak esleitutako beste edozein eginkizun.

x) Cualesquiera otras funciones atribuidas por esta ley y por otra legislación aplicable en la materia.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ANTOLAKETA
ORGANIZACIÓN

54. artikulua.– Gobernu-, partaidetza- eta aholkularitza-organoak.

Artículo 54.– Órganos de gobierno, de participación y de asesoramiento.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren gobernu-organoak administrazio-kontseilua eta zuzendaritza dira.

1.– Los órganos de gobierno del Instituto Vasco de Salud Pública son el consejo de administración y la dirección.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak, lege honen 47. eta 48. artikuluetan ezarritako koordinazio-, kontsulta-, aholkularitza- eta partaidetza-organoez gain, partaidetza komunitariorako eta aholkularitza tekniko eta zientifikorako beste organo batzuk ere izan ditzake. Organo horien sorrera Institutuaren estatutuetan ezarri beharko da, eta estatutu horiek Institutuaren eginkizunak, osaera eta funtzionamendu-araubidea ere arautu beharko dituzte.

2.– El Instituto Vasco de Salud Pública, además de los órganos de coordinación, consulta, asesoramiento y participación establecidos por los artículos 47 y 48 de la presente ley, podrá dotarse de otros órganos de participación comunitaria y de asesoramiento técnico y científico. La creación de dichos órganos deberá establecerse en los estatutos del Instituto, que asimismo deben regular sus funciones, su composición y su régimen de funcionamiento.

55. artikulua.– Administrazio-kontseilua.

Artículo 55.– El consejo de administración.

Administrazio-kontseilua Osasun Publikoaren Euskal Institutuko kide anitzeko gobernu-organoa da.

El consejo de administración es el órgano colegiado de gobierno del Instituto Vasco de Salud Pública.

56. artikulua.– Administrazio-kontseiluaren osaera.

Artículo 56.– Composición del consejo de administración.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko administrazio-kontseiluak bederatzi kide izango ditu gehienez, eta kide kopuru bakoitia izango du beti.

1.– El consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública estará integrado por un máximo de nueve integrantes y deberá contar siempre con un número impar.

Osasun-arloan eskumena duen saileko titularra edo haren eginkizunak eskuordetuta dituen pertsona izango da buru. Osasun publikoaren arloan eskumena duen sailburuordea izango da lehendakariordea.

Estará presidido por la persona titular del departamento competente en materia de salud o la persona en quien delegue sus funciones. La vicepresidencia estará ostentada por la persona que ostente la viceconsejería competente en materia de salud pública.

Administrazio-kontseiluan ordezkaritza izango dute osasun publikoaren arloan jarduera esanguratsua duten Eusko Jaurlaritzako sailek.

En el consejo de administración estarán representados departamentos del Gobierno Vasco cuyas actuaciones sean relevantes en salud pública.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko administrazio-kontseiluaren bileretara joango dira, hitza dutela baina botorik ez, Osasun Publikoaren Euskal Institutuko zuzendaria eta Institutuko langileen artetik lehendakaritzak izendatutako idazkari bat.

2.– A las reuniones del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública asistirán, con voz, pero sin voto, el director o la directora del Instituto Vasco de Salud Pública y un secretario o secretaria designado o designada por la presidencia entre el personal del Instituto.

3.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko administrazio-kontseiluko kideak, karguagatik ez badagokie kidetza hori, osasun-arloan eskumena duen saileko titularrak izendatu eta kenduko ditu, ordezkatzen duten sailak proposatuta.

3.– Los vocales y las vocales del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública que no lo sean por razón del cargo se nombrarán y separarán por la persona titular del departamento competente en materia de salud a propuesta de los departamentos a los que representan.

4.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko administrazio-kontseiluko kideak lau urterako izendatuko dira eta kargutik kendu, ordezkatzen duten saileko titularrak proposatuta berritu edo ordeztu ahal izango diren arren.

4.– Los vocales y las vocales del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública se nombrarán y separarán del cargo para un período de cuatro años, sin perjuicio de su eventual renovación o sustitución a propuesta de las personas titulares de los departamentos a los que representan.

5.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko administrazio-kontseiluko kideen postu hutsak izendapen-moduaren arabera beteko dira agintaldia amaitzeko geratzen den denborarako.

5.– Las vacantes en las vocalías del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública se cubrirán conforme a la forma de designación para el tiempo que reste de mandato.

6.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren estatutuek administrazio-kontseiluaren osaera garatu eta haren funtzionamendu-araubidea ezarri behar dute.

6.– Los estatutos del Instituto Vasco de Salud Pública deben desarrollar la composición del consejo de administración y establecer su régimen de funcionamiento.

57. artikulua.– Administrazio-kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 57.– Funciones del consejo de administración.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren administrazio-kontseiluak, Institutuaren gobernu-organoa den aldetik, jarduteko jarraibide orokorrak ezarriko ditu, eta haren kudeaketaren kontrol gorena egingo du.

1.– El consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública, en tanto que órgano de gobierno del Instituto, establecerá sus directrices generales de actuación y ejercerá el control superior de su gestión.

2.– Hauek dira Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren administrazio-kontseiluaren eginkizunak:

2.– Son funciones del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública:

a) Institutuaren jarduteko irizpide orokorrak ezartzea, osasunaren arloan eskumena duen sailaren jarraibideekin bat etorriz.

a) Establecer los criterios generales de actuación del Instituto, de conformidad con las directrices del departamento competente en materia de salud.

b) Urteko jarduketa-programak eta inbertsio orokorrekoak onartzea.

b) Aprobar los programas anuales de actuación y de inversiones generales.

c) Aurrekontu-aurreproiektuaren proposamena onartzea.

c) Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto.

d) Ekitaldi bakoitzeko kontuak eta kudeaketa-memoria onartzea.

d) Aprobar las cuentas y la memoria de gestión de cada ejercicio.

e) Institutuaren aurrekontuaren barruan kreditu-transferentziak adostea, aurrekontu-xedapenei aplikatu beharreko araudiaren arabera eta zuzendariak proposatuta.

e) Acordar transferencias de crédito dentro del presupuesto del Instituto, conforme a la normativa que es de aplicación a las disposiciones presupuestarias y a propuesta de la dirección.

f) Beste entitate batzuekin egindako akordioak eta lankidetza-hitzarmenak onartzea.

f) Aprobar los acuerdos y los convenios de colaboración con otras entidades.

g) Prezio publikoen eta zerbitzuak emateagatiko tasen proposamena onartzea.

g) Aprobar la propuesta de precios públicos y de tasas por la prestación de servicios.

h) Onartzea egitura organikoaren proposamena, zeina estatutuetan jaso beharrekoa den, bai eta lanpostu-zerrendaren proposamena ere.

h) Aprobar la propuesta de estructura orgánica, que debe incluirse en los estatutos, y la propuesta de relación de puestos de trabajo.

i) Osasun publikoaren arloko araugintza-tresnen proposamenak onartzea eta dagokien bidea ematea, araubide juridikoaren eta administrazio publikoen prozeduraren arloan indarrean dagoen legeriaren arabera.

i) Aprobar propuestas de instrumentos de carácter normativo en materia de salud pública y darles el correspondiente curso conforme a la legislación vigente en materia de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas.

j) Bere funtzionamendu-araudia onartzea.

j) Aprobar su propio reglamento de funcionamiento.

k) Aldizka ebaluatzea Institutuaren jarduketa-programak eta helburuen betetze-maila.

k) Evaluar periódicamente los programas de actuación y el grado de consecución de los objetivos del Instituto.

l) Osasunaren arloan eskumena duen saileko sailburuari proposatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko finantza publikoak arautzen dituen legearen arabera, kreditu-eragiketen ezaugarriak eta xedea nahiz zorpetze-eragiketak onar ditzala, ondoren izapidetzeko.

l) Proponer al consejero o consejera del departamento competente en materia de salud que, de acuerdo con la ley que regula las finanzas públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y para su posterior tramitación, apruebe tanto las características y el destino de las operaciones de crédito como las operaciones de endeudamiento.

m) Lege honek Institutuko gainerako organoei berariaz esleitzen ez dizkien eginkizunak betetzea.

m) Ejercer las funciones que la presente ley no asigna expresamente a los demás órganos del Instituto.

58. artikulua.– Administrazio-kontseiluko lehendakariaren eginkizunak.

Artículo 58.– Funciones de la presidenta o presidente del consejo de administración.

1.– Hauek dira Osasun Publikoaren Euskal Institutuko administrazio-kontseiluko lehendakariaren eginkizunak:

1.– Son funciones de la presidenta o presidente del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública:

a) Institutuaren erakunde-ordezkaritza bere gain hartzea, zuzendariaren ordezkaritza-eginkizunei kalterik egin gabe.

a) Asumir la representación institucional del Instituto, sin perjuicio de las funciones de representación del director o directora.

b) Administrazio-kontseiluaren bileretarako deia egitea, bilera horiek zuzentzea eta berdinketak kalitate-botoarekin ebaztea.

b) Convocar las reuniones del consejo de administración, dirigirlas y dirimir los empates con el voto de calidad.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko administrazio-kontseiluko lehendakariak berariaz eskuordetu ahal izango ditu lehenengo lehendakariordearengan egoki iritzitako ordezkaritza-eginkizunak.

2.– La presidenta o presidente del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública podrá delegar expresamente las funciones representativas que crea oportunas en la persona que ostente la vicepresidencia primera.

59. artikulua.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko zuzendaritza.

Artículo 59.– La dirección del Instituto Vasco de Salud Pública.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko zuzendariak bere gain hartuko du Institutuaren zuzendaritza eta ohiko kudeaketa, administrazio-kontseiluak ezarritako jardun-irizpideekin bat etorriz, hura ordezkatzen baitu hartutako erabakiak gauzatzeari dagokionez.

1.– La persona titular de la Dirección del Instituto Vasco de Salud Pública asume la dirección y la gestión ordinaria del Instituto de conformidad con los criterios de actuación establecidos por el consejo de administración, al que representa con relación a la ejecución de los acuerdos adoptados.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko Zuzendaritzak zuzendaritzaren maila organikoa izango du, eta haren titularra, osasun publikoaren arloan esperientzia eta gaitasun profesional aitortua duten pertsonen artetik hautatua, Eusko Jaurlaritzak izendatuko du, osasunaren arloan eskumena duen sailburuak proposatuta, Institutuko administrazio-kontseiluari entzun ondoren.

2.– La Dirección del Instituto Vasco de Salud Pública tendrá rango orgánico de dirección y la persona titular, seleccionada entre personas de reconocida experiencia y competencia profesional en materia de salud pública, será nombrada por el Gobierno Vasco a propuesta del consejero o consejera competente en materia de salud, oído el consejo de administración del Instituto.

3.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuko zuzendariak Administrazioko goi-kargudunen bateraezintasun-araubidea bete beharko du.

3.– La persona titular de la Dirección del Instituto Vasco de Salud Pública se somete al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración.

60. artikulua.– Zuzendaritzaren eginkizunak.

Artículo 60.– Funciones de la dirección.

Hauek dira Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren zuzendaritzaren eginkizunak:

Son funciones de la dirección del Instituto Vasco de Salud Pública:

a) Administrazio-kontseiluak hartzen dituen erabakiak betearaztea.

a) Ejecutar los acuerdos que adopte el consejo de administración.

b) Jardun-irizpideak aplikatzea, administrazio-kontseiluaren jarraibideen arabera.

b) Aplicar los criterios de actuación, de conformidad con las directrices del consejo de administración.

c) Erabaki-proposamenak administrazio-kontseiluari aurkeztea, organo horrek eztabaidatu eta onar ditzan.

c) Elevar al consejo de administración las propuestas de acuerdo en las que este órgano es competente para su deliberación y aprobación.

d) Ekitaldi bakoitzeko kontuak eta kudeaketa-memoriaren proposamena egitea.

d) Elaborar las cuentas y la propuesta de memoria de gestión de cada ejercicio.

e) Institutuko langileak eta zerbitzuak edo unitateak zuzentzea.

e) Dirigir el personal y los servicios o unidades del Instituto.

f) Kontratazio-organo gisa jardutea, sektore publikoko kontratuen legeriari jarraikiz.

f) Actuar como órgano de contratación, con sujeción a la legislación de contratos del sector público.

g) Institutuaren organoak koordinatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea.

g) Coordinar, inspeccionar y evaluar los órganos del Instituto.

h) Institutuaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko jarraibideak ematea.

h) Dar instrucciones con relación a la organización y el funcionamiento del Instituto.

i) Baliabide ekonomikoak kudeatzea, gastuak baimentzea eta ordainketak agintzea, administrazio-kontseiluak ezarritako mugen barruan.

i) Gestionar los recursos económicos, autorizar los gastos y ordenar los pagos, dentro de los límites establecidos por el consejo de administración.

j) Institutuaren legezko ordezkaritza bere gain hartzea era guztietako jarduketetan, epaiketetako ordezkaritzan eta defentsan izan ezik.

j) Asumir la representación legal del Instituto en todo tipo de actuaciones, salvo la representación y la defensa en juicio.

k) Osasun publikoaren arloan zehapenak ezartzeko organo eskudun gisa jardutea, lege honen eta aplikatzekoa den araudi sektorialari jarraikiz.

k) Actuar como órgano competente para la imposición de sanciones en materia de salud pública, de acuerdo con la presente ley y la normativa sectorial de aplicación.

l) Osasun-agintaritza egikaritzea, lege honetan eta aplikatzekoa den sektore-araudian ezarritako baldintzetan.

l) Ejercer la autoridad sanitaria, en los términos establecidos por la presente ley y la normativa sectorial de aplicación.

m) Administrazio-kontseiluko lehendakariak agintzen dizkion gainerako eginkizunak betetzea.

m) Ejercer las demás funciones que le encomiende la presidenta o presidente del consejo de administración.

61. artikulua.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren egitura organikoa.

Artículo 61.– Estructura orgánica del Instituto Vasco de Salud Pública.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamenduak, zeina Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez onetsiko baita, lege honetako aurreikuspenak garatuko ditu antolaketari, egiturari eta funtzionamenduari dagokienez.

El reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Vasco de Salud Pública, que será aprobado mediante decreto del Gobierno Vasco, desarrollará las previsiones de la presente ley en todo lo relativo a su organización, estructura y funcionamiento.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANGILEAK ETA BALIABIDE EKONOMIKOAK
DEL PERSONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS

62. artikulua.– Giza baliabideak.

Artículo 62.– Recursos humanos.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak behar adina langile funtzionario eta lan-kontratudun izan beharko ditu bere eginkizunak betetzeko.

1.– El Instituto Vasco de Salud Pública deberá tener el suficiente personal funcionario y laboral para el desempeño de sus funciones.

2.– Agintaritza-eginkizunak dituzten Osasun Publikoaren Euskal Institutuko lanpostuak funtzionarioek bete beharko dituzte.

2.– Los puestos de trabajo del Instituto Vasco de Salud Pública que conllevan funciones de autoridad deberán proveerse con personal funcionario.

63. artikulua.– Ondare-araubidea.

Artículo 63.– Régimen patrimonial.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren ondare-araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sektore publikoko entitateei, haren organismo autonomoei eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoei aplikatu beharreko ondare-araudian ezarritakoa da.

El régimen patrimonial del Instituto Vasco de Salud Pública es el establecido por la normativa patrimonial que es de aplicación a las entidades del sector público de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado.

64. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 64.– Recursos económicos.

1.– Hauek dira Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren baliabide ekonomikoak:

1.– Los recursos económicos del Instituto Vasco de Salud Pública son los siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura urtero ezartzen diren esleipenak.

a) Las asignaciones que anualmente se establezcan con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Osasun-arloan eskudun ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailetatik datozen esleipenak, Institutuari agintzen dizkioten osasun publikoko jarduketak egin eta zerbitzuak eman ditzan.

b) Las asignaciones procedentes de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi distintos al competente en materia de salud para que lleve a cabo las actuaciones y preste los servicios de salud pública que se le encomiendan al Instituto.

c) Toki-entitateek beren aurrekontuen kontura egiten dituzten kontraprestazioak, bi alderdiek sinatutako lankidetza-hitzarmenen arabera.

c) Las contraprestaciones que las entidades locales efectúen con cargo a sus presupuestos, en los términos de los convenios de colaboración firmados entre ambas partes.

d) Ondasun eta eskubide propioetatik edo atxikitakoetatik datozen etekinak.

d) Los rendimientos procedentes de los bienes y de los derechos propios o adscritos.

e) Indarreko legeriaren arabera Institutuari dagozkion tasetatik eta prezio publikoetatik datozen diru-sarrerak.

e) Los ingresos procedentes de las tasas y de los precios públicos que, conforme a la legalidad vigente, le correspondan al Instituto.

f) Agintzen zaizkion proiektu, jarduketa edo zerbitzuetatik datozen diru-sarrerak.

f) Los ingresos procedentes de los proyectos, las actuaciones o los servicios que se le encarguen.

g) Administrazio-zehapenetatik eta ebazpen judizialetatik datozen diru-sarrerak.

g) Los ingresos procedentes de sanciones administrativas y resoluciones judiciales.

h) Ematen zaizkion maileguak.

h) Los préstamos que se le concedan.

i) Entitate eta partikularren dirulaguntzak, dohaintzak eta bestelako borondatezko ekarpenak.

i) Las subvenciones, las donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares.

j) Berariaz esleitzen zaizkion gainerako errekurtsoak.

j) Los demás recursos que se le atribuyan expresamente.

65. artikulua.– Aurrekontua.

Artículo 65.– Presupuesto.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren aurrekontua finantza publikoen araudiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu-legeek arautuko dute.

1.– El presupuesto del Instituto Vasco de Salud Pública se regirá por la normativa de las finanzas públicas y las sucesivas leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak urtero egingo du dagokion aurrekontu-aurreproiektua, Administrazio orokorreko aurrekontu-arloko organo arduradunek emandako arau eta jarraibideekin bat etorriz, eta osasun-arloan eskumena duen sailari bidaliko dio, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren proiektuan txerta dezan.

2.– El Instituto Vasco de Salud Pública elaborará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuestos, de conformidad con las normas y directrices emanadas de los órganos responsables en materia presupuestaria de la Administración general, y lo remitirá al departamento competente en salud para su integración en el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren administrazio-kontseiluak kreditu-transferentziak adostu ahal izango ditu Institutuaren aurrekontuaren barruan, aurrekontu-xedapenei aplikatu beharreko araudiaren arabera eta Institutuaren zuzendaritzak proposatuta.

3.– El consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública podrá acordar transferencias de crédito dentro del presupuesto del Instituto, conforme a la normativa que es de aplicación a las disposiciones presupuestarias y a propuesta de la dirección del Instituto.

66. artikulua.– Kontratazio-araubidea.

Artículo 66.– Régimen de contratación.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren kontratazio-araubidea sektore publikoko kontratazio-araudiak arautuko du.

El régimen de contratación del Instituto Vasco de Salud Pública se regirá por la normativa de contratación del sector público.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
AURKARATZE-ARAUBIDEA ETA AZKENTZEKO PROZEDURA
DEL RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN

67. artikulua.– Egintzak aurkaratzeko araubidea.

Artículo 67.– Régimen de impugnación de actos.

1.– Interesdunek errekurtsoa jarri ahal izango dute Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren administrazio-egintzen aurka, administrazio-prozedurari buruzko legeriak ezarritako kasuetan, epeetan eta moduetan.

1.– Las personas interesadas podrán interponer recurso contra los actos administrativos del Instituto Vasco de Salud Pública en los casos, los plazos y las formas establecidos por la legislación sobre el procedimiento administrativo.

2.– Gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren administrazio-kontseiluaren erabakiengatik eta zuzendariaren ebazpenengatik, osasun-arloan eskumena duen saileko titularraren aurrean. Ebazpenek administrazio-bidea agortuko dute.

2.– Los acuerdos del consejo de administración del Instituto Vasco de Salud Pública y las resoluciones del director o directora podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular del departamento competente en materia de salud. Las resoluciones agotarán la vía administrativa.

68. artikulua.– Institutua likidatzeko eta azkentzeko prozedura.

Artículo 68.– Procedimiento de liquidación y extinción del Instituto.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua azkentzea administrazio-kontseiluak proposatu beharko du, eta Eusko Legebiltzarraren lege bidez onartu.

1.– La extinción del Instituto Vasco de Salud Pública deberá ser propuesta por su consejo de administración y aprobada por ley del Parlamento Vasco.

2.– Dagokion arauak ezarriko ditu erakundeko langileei aplikatu beharreko neurriak, langile horiek arautzen dituen legeriaren esparruan.

2.– La norma correspondiente establecerá las medidas aplicables al personal del organismo, en el marco de la legislación reguladora de dicho personal.

VII. TITULUA
TÍTULO VII
OSASUN PUBLIKOKO PRESTAZIOAK ETA JARDUKETAK
PRESTACIONES Y ACTUACIONES EN SALUD PÚBLICA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OSASUN PUBLIKOKO PRESTAZIOAK
PRESTACIONES DE SALUD PÚBLICA

69. artikulua.– Osasun publikoko prestazioak.

Artículo 69.– Prestaciones de salud pública.

1.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren zerbitzu-zorroak barne hartzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan osasun publikoko prestazioak gauzatzeko erabiltzen diren jarduera, teknika, teknologia, protokolo edo prozeduren multzoa, honako jardun-ildo hauen arabera:

1.– La cartera de servicios del Sistema de Salud Pública de Euskadi, que incluye el conjunto de actividades, técnicas, tecnologías, protocolos o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones de salud pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, responderá a las siguientes líneas de actuación:

a) Osasunaren zaintza.

a) Vigilancia de la salud.

b) Osasun-arazoak prebenitzea eta osasunaren determinatzaileen gainean jardutea.

b) Prevención de los problemas de salud y actuación sobre sus determinantes.

c) Herritarren osasuna babestea, barne hartuta elikagaien segurtasunaren eta ingurumen-osasunaren arloak.

c) Protección de la salud de la población, incluyendo la seguridad alimentaria y la salud ambiental.

d) Osasun publikoko larrialdietan, pandemietan edo osasun-krisietan osasun publikoko erantzunak koordinatzea eta zuzentzea.

d) Coordinación y dirección de las respuestas de salud pública en caso de emergencia de salud pública, pandemia o crisis sanitaria.

e) Lan-osasuna.

e) Salud laboral.

f) Osasuna hezkuntza-ingurunean.

f) Salud en el entorno educativo.

g) Osasun publikoko laborategia.

g) Laboratorio de salud pública.

h) Osasunaren sustapena.

h) Promoción de la salud.

i) Adikzioak.

i) Adicciones.

2.– Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren zerbitzu-zorroa zabaldu ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoan, Osasun Sistema Nazionalaren prestazioen katalogoan ezarritako gutxienekoa errespetatuz.

2.– El Gobierno Vasco podrá ampliar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi la cartera de servicios del Sistema de Salud Pública de Euskadi con respeto del mínimo establecido en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
OSASUNAREN ZAINTZA
VIGILANCIA DE LA SALUD

70. artikulua.– Osasunaren zaintza.

Artículo 70.– La vigilancia de la salud.

1.– Osasun publikoaren zaintza da herritarren osasun-egoerarekin eta hura baldintzatzen duten determinatzaile eta faktoreekin lotutako informazioa bildu, aztertu, interpretatu eta zabaltzeko jardueren multzoa, osasun publikoko jarduketetarako oinarria biltzeko xedez.

1.– La vigilancia en salud pública es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los determinantes y factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública.

Era berean, alerta eta erantzun azkarreko sistemak barne hartzen ditu, herritarren osasunerako mehatxu izan daitezkeen arriskuak detektatzeko.

Asimismo, la vigilancia en salud pública incluye los sistemas de alerta y respuesta rápida para la detección de riesgos que puedan suponer una amenaza para la salud de las personas.

2.– Eusko Jaurlaritzan osasun publikoaren arloko eskumena duen sailari dagokio, Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren bidez, osasun publikoaren zaintza garatzeko eta kudeatzeko ardura, Osasun Publikoa Zaintzeko Sarearen bitartez.

2.– Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud, a través del Instituto Vasco de Salud Pública, la responsabilidad de desarrollar y gestionar la vigilancia en salud pública a través de la Red de Vigilancia de la Salud Pública.

71. artikulua.– Osasun Publikoa Zaintzeko Sarea.

Artículo 71.– La Red de Vigilancia de la Salud Pública.

1.– Osasun Publikoa Zaintzeko Sarea osatuko dute osasun publikoko zaintza-funtzioari erantzuten dioten giza baliabideek, baliabide teknologikoek, materialek eta antolaketakoek, informazio-sistemak barne.

1.– La Red de Vigilancia de la Salud Pública estará integrada por el conjunto de recursos humanos, tecnológicos, materiales y organizativos, incluidos los sistemas de información, que responden a la función de vigilancia en salud pública.

2.– Osasun Publikoko Zaintza Sarearen parte izango dira autonomia-, foru- eta toki-erakundeetan, Osakidetzan eta osasungintzarekin loturiko beste entitate publiko edo pribatu batzuetan dauden baliabideak, herritarren osasun-arazo eta -determinatzaile garrantzitsuak detektatu eta horien jarraipena egitekoak, datuak sistematikoki bilduz, integratuz eta aztertuz, eta informazio hori behar bezala erabiliz eta zabalduz, norbanakoen osasuna eta osasun kolektiboa babesteko edo hobetzeko jarduketak garatzeko.

2.– Formarán parte de la Red de Vigilancia de la Salud Pública los recursos existentes en las instituciones autonómicas, forales y locales, Osakidetza-Servicio vasco de salud, así como otras entidades de carácter público o privado, relacionadas con la salud, que realicen la detección y seguimiento de los problemas y determinantes de la salud relevantes de la población, mediante la recogida sistemática de datos, su integración y análisis, y la utilización y difusión oportuna de esta información, para desarrollar actuaciones orientadas a proteger o mejorar la salud individual y colectiva.

3.– Sarearen zuzendaritza Osasun Publikoaren Euskal Institutuari egokituko zaio.

3.– La dirección de la red corresponderá al Instituto Vasco de Salud Pública.

4.– Hauek dira Osasun Publikoa Zaintzeko Sarearen funtzio nagusiak:

4.– La Red de Vigilancia de la Salud Pública tiene como funciones principales las siguientes:

a) Herritarren osasun-egoera eta egoera horren arrazoiak neurtzeko informazio-sistemak lantzea, garatzea eta kudeatzea.

a) La elaboración, desarrollo y gestión de los sistemas de información para la medición del estado de salud de la población y sus causas.

b) Osasun-arazo nagusien eta horien determinatzaileen analisi epidemiologikoak egitea, herritarren ezaugarrietatik, haien banaketa geografikotik eta denbora-joeratik abiatuta, gutxieneko desagregazio-maila batean.

b) El análisis epidemiológico de los principales problemas de salud y sus determinantes a partir de las características de las personas, de su distribución geográfica y de su tendencia temporal en un nivel de desagregación mínimo.

c) Osasunean, osasun-zerbitzuetarako irispidean eta arrisku-faktoreen esposizioan dauden desparekotasunak monitorizatzea, eta gizarte-egoera ahuleneko taldeak identifikatzea.

c) La monitorización de las desigualdades en la salud, en el acceso a los servicios de salud o en la exposición a factores de riesgo, así como la identificación de los grupos de especial vulnerabilidad.

d) Ingurumen-arriskuak, ingurumeneko eragile kutsatzaile eta kaltegarrien presentzia eta horrek osasunean dituen ondorioak kontrolatzea, eta ingurumen-arriskuen mapak egitea.

d) El control de los riesgos ambientales, de la presencia de agentes contaminantes y perjudiciales en el medio ambiente y de sus efectos en la salud, así como la elaboración de mapas de riesgos ambientales.

e) Elikagaiak ekoitzi, merkaturatu, saldu eta prestatzeko prozesutik eratorritako arriskuak zaintzea, bai eta haiekin lotutako osasun-ondorioak zaintzea ere.

e) La vigilancia de los riesgos alimentarios, derivados del proceso de producción, comercialización, venta y restauración de los alimentos y de los efectos en la salud relacionados con ellos.

f) Epidemia-, larrialdi- edo osasun kolektiborako arrisku-egoeretan alerta eta detekzio goiztiarrerako sistemak izatea, eta egoera horiei azkar erantzutea.

f) Los sistemas de alerta y detección precoz de situaciones epidémicas, de emergencia o de riesgo para la salud colectiva y la respuesta rápida ante dichas situaciones.

g) Gaixotasun transmitigarriak monitorizatzea, haiek garaiz detektatu eta kontrolatzeko, bai eta herritarrentzat esposizio-arriskua eta zabaltzeko arriskua duten mikroorganismo prebalenteak eta emergenteak ere, gaixotasun zoonotikoak barne.

g) La monitorización de las enfermedades transmisibles, para su detección y control en tiempo oportuno, así como de los microorganismos prevalentes y emergentes que representan un riesgo de exposición y de propagación en la población, incluyendo las enfermedades zoonóticas.

h) Gaixotasun infekzioso emergenteen eta inportatutako gaixotasunen jarraipena egitea.

h) El seguimiento de las enfermedades infecciosas emergentes y de las enfermedades importadas.

i) Antimikrobianoen aurkako erresistentziak eta osasun-asistentziarekin erlazionatutako infekzioak zaintzea.

i) La vigilancia de las resistencias antimicrobianas y de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

j) Gaixotasun ez-transmitigarrien eta haien faktore determinatzaileen monitorizazioa.

j) La monitorización de las enfermedades no transmisibles y de sus factores condicionantes.

k) Erasoek edo indarkeria-ekintzek nahi gabe edo nahita eragindako lesioen eta kalteen jarraipena egitea, bai eta osasunean dituzten ondorioena ere.

k) El seguimiento de las lesiones y daños causados bien de manera accidental o intencionada por agresión o violencia, así como de sus efectos en la salud.

l) Toxikoen, drogen eta adikzioak sor ditzaketen jokabideen ondoriozko arriskuak zaintzea.

l) La vigilancia de los riesgos derivados de tóxicos, de drogas y de conductas susceptibles de generar adicciones.

m) Lan-arriskuak eta haiek osasunean dituzten ondorioak zaintzea.

m) La vigilancia de los riesgos laborales y sus efectos en la salud.

72. artikulua.– Osasun Publikoko Alerta eta Larrialdietarako Sistema.

Artículo 72.– Sistema de Alertas y Emergencias en Salud Pública.

1.– Osasun Publikoko Alerta eta Larrialdietarako Sistemaren helburu nagusia da herritarren osasunerako arriskutsuak diren edo izan daitezkeen mehatxuen detekzio goiztiarra eta erantzun azkarra, egokia eta koordinatua bermatzea.

1.– El Sistema de Alertas y Emergencias en Salud Pública tiene como fin principal garantizar una detección precoz y una respuesta rápida, oportuna y coordinada ante amenazas que supongan o puedan suponer un riesgo para la salud de la población.

2.– Osasun Publikoko Alerta eta Larrialdietarako Sistema, zeina Osasun Publikoaren Euskal Institutuak zuzenduko baitu, Euskal Autonomia Erkidegoan edo Estatuan edo nazioartean sor daitezkeen alerta- eta larrialdi-egoerak detektatzeko, jakinarazteko, ebaluatzeko eta haien aurrean erantzuteko beharrezkoak diren baliabide eta prozeduren multzo antolatuak osatuko du.

2.– El Sistema de Alertas y Emergencias en Salud Pública, cuya dirección corresponde al Instituto Vasco de Salud Pública, estará integrado por el conjunto organizado de recursos y procedimientos necesarios para detectar, notificar, evaluar y atender las situaciones de alerta y emergencia que puedan plantearse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en el ámbito estatal o internacional.

3.– Osasun Publikoko Alerta eta Larrialdietarako Sistema Euskadiko babes zibileko informazio- eta alerta sarearen barruan egongo da, eta bermatuko du berehala, efikaziaz eta etengabe jardungo duela, osasun publikorako arrisku potentziala duen gertaera baten ondorioz biztanleria osoaren osasunari eragindako kalteak prebenitzeko, kontrolatzeko, saihesteko, konpontzeko edo murrizteko.

3.– El Sistema de Alertas y Emergencias en Salud Pública formará parte de la red de información y alerta de protección civil de Euskadi y garantizará la actuación inmediata, eficaz y sostenida para prevenir, controlar, evitar, remediar o minimizar los daños a la salud del conjunto de la población como consecuencia de un evento o situación de potencial riesgo para la salud pública.

4.– Osasun publikoko alerta- eta larrialdi-deklarazioa eta haren eguneroko gorabeherena nahitaez eta urgentziaz egingo dira, nazioarteko, Europako eta Estatuko legeriarekin eta osasun-agintaritza eskudunaren jarraibideekin bat etorriz eta, halakorik badago, Osasunaren Mundu Erakundearen gomendioei jarraituz.

4.– La declaración de alertas y emergencias en salud pública y sus incidencias diarias se realizará de forma obligatoria y urgente, de conformidad con la legislación internacional, europea y estatal y con las directrices de la autoridad sanitaria competente y, en su caso, atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

5.– Osasun Publikoko Alerta eta Larrialdi Sistema hori Espainiako, Europako eta nazioarteko izaera bereko sistemen parte izango da, eta haiekin harremanetan egongo da etengabe.

5.– Dicho Sistema de Alerta y Emergencias de Salud Pública formará parte de los sistemas de igual naturaleza estatales, europeos e internacionales y estará en comunicación permanente con ellos.

6.– Erregelamendu bidez zehaztuko da osasun publikoko alertak eta larrialdiak kudeatzeko, koordinatzeko eta esku hartzeko prozedura, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko larrialdietako eta babes zibileko sistemarekin koordinatzeko prozedura ere.

6.– Reglamentariamente se determinará el procedimiento de gestión, coordinación e intervención en materia de alertas y emergencias en salud pública, así como su coordinación con el sistema de emergencias y protección civil de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
OSASUN-ARAZOEN PREBENTZIOA
PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

73. artikulua.– Osasun-arazoen prebentzioa.

Artículo 73.– Prevención de los problemas de salud.

Administrazio publikoek betebehar hauek izango dituzte, zeinek bere eskumenen esparruan:

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) Prebentzio-jarduketak, -prestazioak, -zerbitzuak eta -programak egingo dituzte babes-faktoreak indartzeko eta arrisku-faktoreak murrizteko, bai eta herritarren artean gaixotasun, lesio eta desgaitasunen intzidentzia eta prebalentzia murrizteko ere, eta, halaber, horien ondorio negatiboak arintzeko eta, ahal den neurrian, ezabatzeko, horretarako txertaketa, immunizazio pasibo, aholku, baheketa eta tratamendu goiztiarreko banakako zein taldekako ekintzak eta programak gauzatuz. Nolanahi ere, osasunaren determinatzaileen eta arrisku-faktoreen gainean jardungo dute lehentasunez.

a) Llevarán a cabo actuaciones, prestaciones, servicios y programas de prevención, destinados a potenciar los factores de protección y reducir los factores de riesgo, así como la incidencia y la prevalencia en la población de enfermedades, lesiones y discapacidades, y destinados igualmente a atenuar y, en la medida de lo posible, eliminar las consecuencias negativas de estas, mediante programas y acciones individuales y colectivas de vacunación, inmunización pasiva, consejo, cribado y tratamiento precoz. En todo caso, actuarán prioritariamente sobre los determinantes de la salud y los factores de riesgo.

b) Helburu horrekin, eta ekitate-printzipioa aplikatuz, administrazio publikoek osasun-arazoak prebenitzeko eta osasuna hobetzeko jarduketak garatuko dituzte, pertsonen bizitzako etapa guztietara zuzenduta, genero-ikuspegiarekin eta, bereziki, biztanleria-talde ahulenetara eta maila sozioekonomiko apaleneko eremuetara zuzenduta; horrela, arriskuekiko esposizioa, osasun-arazoak, lesioak eta desgaitasuna detektatu, aurrea hartu eta saihestu ahal izango da, bai eta gaixotasunen progresioa eta konplikazioa ere.

b) Con este propósito, y aplicando el principio de equidad, las administraciones públicas desarrollarán actuaciones de prevención de problemas de salud y mejora de la salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas, con perspectiva de género y, en particular, a aquellos grupos de población más vulnerables y en las áreas de menor nivel socioeconómico, al objeto de detectar, anticiparse y evitar la exposición a riesgos, la aparición de problemas de salud, lesiones y discapacidad, así como la progresión y complicación de las enfermedades.

c) Horretarako, ekintza egokiak egingo dituzte, betiere zorroztasun zientifikoaren printzipioaren arabera eta eskura dagoen jakintza zientifiko onenean oinarrituta.

c) Para ello, efectuarán las acciones oportunas siempre de conformidad con el principio de rigor científico y con base en el mejor conocimiento científico disponible.

d) Langileen osasun-arazoak prebenitzeko programak garatuko dituzte; baita lan-garaiaren ondorenean ere, lan-bizitza amaitu osteko zaintza behar duten kasu espezifikoetan.

d) Desarrollarán programas de prevención de los problemas de salud de la población trabajadora, así como tras su retirada del trabajo, en aquellos supuestos específicos que requieran una vigilancia posocupacional.

e) Beste entitate –pribatu zein publiko– batzuen parte hartzea eskatu ahal izango dute prebentzioko esku-hartzeak egiteko, ekintzak eta baliabideak sailarteko planen bitartez koordinatuz, horrelakorik dagoenean, edo sektorearteko ekintzen bitartez.

e) Podrán requerir la participación de otras entidades públicas y privadas para realizar las intervenciones preventivas, coordinando las acciones y los recursos mediante los planes interdepartamentales, cuando se disponga de ellos, o mediante una acción intersectorial.

f) Koordinatuta lan egingo dute erreferentziazko biztanleria bera artatzen duten Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemako gainerako eragile eta antolakundeekin, bai eta Osakidetzarekin ere.

f) Trabajarán coordinadamente con el resto de agentes y organizaciones del Sistema de Salud Pública de Euskadi, así como de Osakidetza-Servicio vasco de salud, que atiendan a la misma población de referencia.

g) Era berean, Eusko Jaurlaritzan osasun publikoaren arloko ardura duen sailak prebentzioaren onurei buruzko informazioa bultzatuko du, eta herritarrak osasun-arazoak prebenitzeko programetan parte hartzea sustatuko du, bai zuzenean, bai partaide diren edo haiek ordezkatzen dituzten beste antolakunde batzuen bidez.

g) Así mismo, el departamento responsable en materia de salud pública impulsará la información relativa a los beneficios de la prevención y fomentará la participación en los programas de prevención de los problemas de salud de la ciudadanía, bien directamente, bien mediante las organizaciones en que se agrupe o que la representen.

74. artikulua.– Osasun-arazoak prebenitzeko jarduketak.

Artículo 74.– Actuaciones de prevención frente a problemas de salud.

Osasun-arazoen prebentzioak jarduketa hauek hartuko ditu, gutxienez:

La prevención frente a problemas de salud incluirá, al menos, las siguientes actuaciones:

a) Sortzetiko gaixotasunen arriskua identifikatu eta kontrolatzea, eta arrisku obstetrikoaren edo infekzioen kutsatze bertikalaren diagnostiko goiztiarra egitea.

a) Identificación y control del riesgo de enfermedades congénitas y el diagnóstico precoz del riesgo obstétrico o de transmisión vertical de infecciones.

b) Behar bereziak dituzten edo egoera ahulean dauden pertsonen osasun-arazoen prebentzioa, dela bizi-egoeragatik (haurtzaroa, haurdunaldia, buruko nahasmendu larria, hauskortasuna, desgaitasuna edo gaixotasun kronikoa, besteak beste), dela gizarte-egoeragatik, ohiturengatik edo osasunerako arriskuen eraginpean egoteagatik.

b) La prevención de los problemas de salud en personas con necesidades específicas o en situación de vulnerabilidad (infancia, embarazo, trastorno mental grave, fragilidad, discapacidad o enfermedad crónica, entre otros), o por razón de su situación social, hábitos o especial exposición a riesgos para la salud.

c) Diagnostiko goiztiarra eta sektorearteko esku-hartzea indarkeria-kasuetan edo tratu txarretan: emakumeen kontra, haurtzaroan, adineko pertsonetan, desgaitasuna duten pertsonetan edo beste kolektiboren batean eta edozer jardueratan.

c) El diagnóstico precoz y la intervención intersectorial en casos de violencia o maltrato: contra las mujeres, en la infancia, en personas mayores, en personas con discapacidad o en otro colectivo, y en cualquier ámbito de actividad.

d) Gaixotasun infekzioso transmitigarrien eta epidemia-agerraldien prebentzioa eta kontrola.

d) La prevención y el control de las enfermedades infecciosas transmisibles y de los brotes epidémicos.

e) Txertaketa-jarduketak eta -programak. Horretarako, txertaketari buruzko Euskadiko kontsultarako eta aholkularitzako organoari kontsulta eginda, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoan txertaketaren arloan egin beharreko egutegiak eta jarduketak onartuko dira, osasun-arloaren eskumena duen sailburuaren agindu bidez. Txertaketa-egutegi, -programa eta -gomendioetan jasotako txertoak espezifikoak izango dira adin bakoitzerako bizitzan zehar eta arrisku-talde jakin batzuetarako, eta unibertsalak eta doakoak izango dira xede-populazio horietan, edozein dela ere dagokion osasun-estaldura edo aseguramendu-maila.

e) Las actuaciones y programas de vacunación. Para ello, consultado, en su caso, el órgano consultivo asesor sobre vacunaciones de Euskadi, se aprobarán los calendarios y actuaciones en materia de vacunación a llevar a cabo en la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de salud. Las vacunas incluidas en los calendarios, programas y recomendaciones de vacunación serán específicas para cada edad a lo largo de la vida y para grupos de riesgo determinados, y tendrán carácter universal y gratuito en dichas poblaciones diana, independientemente de la cobertura sanitaria o nivel de aseguramiento que corresponda.

f) Desgaitasuna eragin dezaketen gaixotasunak bilaka daitezkeen inguruabarren edo osasun-arazoen baheketa, detekzio eta identifikazio goiztiarrerako programak.

f) Los programas de cribado y detección e identificación precoz de las circunstancias o problemas de salud que puedan evolucionar hacia enfermedades incapacitantes.

g) Gaixotasun hereditarioen eta gaixotasunen faktore genetiko hartaratzaileen jaioaurreko eta ondorengo detekzio goiztiarra eta aholku genetikoa, ebidentzia zientifikoak eta detekzio goiztiar horren ondorioen balorazio etikoak hala gomendatzen duenean, informazioko irizpide zehatzak eta, hala badagokio, eragindako pertsonen baimen informatua kontuan hartuta.

g) La detección precoz y consejo genético pre- y posnatal de enfermedades hereditarias y factores genéticos predisponentes de las enfermedades, cuando así lo aconseje la evidencia científica y la valoración ética de las consecuencias de dicha detección precoz, observando criterios precisos de información y, en su caso, consentimiento informado por parte de las personas afectadas.

h) Minbiziaren eta prebalentzia handieneko gaixotasun ez-transmitigarrien prebentzioa, diagnostikoa eta tratamendu goiztiarra.

h) La prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz del cáncer y de las enfermedades no transmisibles más prevalentes.

i) Sortzetiko zein hartutako desgaitasunen prebentzioa eta, halaber, prebalentzia txikiko gaixotasunetatik –«gaixotasun arraro» ere izendatutakoetatik– eratorritako desgaitasunen prebentzioa.

i) La prevención de las discapacidades, tanto congénitas como adquiridas, así como las derivadas de las enfermedades poco prevalentes, también denominadas enfermedades raras.

j) Arrisku-faktoreak prebenitzea pertsonen ongizate emozionalari eta osasun mentalari dagokienez.

j) La prevención de los factores de riesgo en lo relativo al bienestar emocional y la salud mental de las personas.

k) Osasuna prebenitzea eta babestea, mendekotasuna eta beste adikzio batzuk sor ditzaketen substantziak edo jokabideak erabiltzearen ondoriozko arrisku-faktoreetatik.

k) La prevención y protección de la salud de los factores de riesgo derivados de la utilización de sustancias o de conductas que pueden generar dependencia y otras adicciones.

l) Zentro eta establezimendu ez-sanitarioetan egindako arautu gabeko terapien edo tratamendu estetikoen edo izaera ez-terapeutikoko beste tratamendu batzuen ondorioz eragindako osasun-arazoen prebentzioa.

l) La prevención de los problemas de salud derivados de la utilización de terapias no regladas o de tratamientos estéticos u otros de carácter no terapéutico, realizados en centros y establecimientos no sanitarios.

m) Asistentzia sanitarioari lotutako osasun-arazo saihesgarrien prebentzioa.

m) La prevención de los problemas de salud evitables asociados a la asistencia sanitaria.

n) Istripuzko lesioen prebentzioa.

n) La prevención de lesiones de carácter accidental.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
HERRITARREN OSASUNA BABESTEA
PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN

75. artikulua.– Osasuna babesteko jarduketak.

Artículo 75.– Actuaciones en el ámbito de la protección de la salud.

1.– Osasuna babesteko jarduketak arriskuen analisian oinarrituko dira, osasunerako elikagai- eta ingurumen-arriskuak identifikatzea, ebaluatzea, kudeatzea eta komunikatzea barne.

1.– Las actuaciones en el ámbito de la protección de la salud se basarán en el análisis de riesgos, incluyendo la identificación, evaluación, gestión y comunicación de riesgos alimentarios y ambientales para la salud.

2.– Arriskuen ebaluazioa eskuragarri dagoen informazio tekniko eta zientifikoan oinarrituko da, eta modu independente, objektibo eta gardenean egingo da. Prebentzioko eta arriskua kudeatzeko neurriak modu koordinatuan hartuko dira, eta kontuan hartu beharko dira zuhurtasun-printzipioa, arriskuaren ebaluazioaren emaitzak eta nazioz gaindiko osasun-agintarien eta entitate elkartuen txostenak eta irizpenak.

2.– La evaluación de los riesgos se basará en la información técnica y científica disponible y se efectuará de una manera independiente, objetiva y transparente. Las medidas preventivas y de gestión del riesgo se llevarán a cabo de manera coordinada y deberán tener en cuenta el principio de cautela, los resultados de la evaluación de riesgos y los informes y dictámenes de las autoridades sanitarias supranacionales y entidades asociadas.

3.– Osasun-arloko arriskuren bat egonez gero, osasun-agintaritzak beharrezkoa den informazioa jakinaraziko die alderdi interesdunei edo, oro har, herritarrei, kontuan hartuta independentzia-, gardentasun-, proportzionaltasun- eta konfidentzialtasun-printzipioak. Herritarrei zuzendutako mezuek objektiboak, fidagarriak, egokiak, ulergarriak eta irisgarriak izan behar dute.

3.– Ante la existencia de un riesgo en materia de salud, la autoridad sanitaria comunicará la información necesaria a las partes interesadas o al público en general, teniendo presentes los principios de independencia, transparencia, proporcionalidad y confidencialidad. Los mensajes dirigidos a la ciudadanía han de ser objetivos, fiables, apropiados, entendibles y accesibles.

76. artikulua.– Elikagaien segurtasuna.

Artículo 76.– La seguridad alimentaria.

Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten administrazio publikoek, nork bere eskumen-esparruan, osasuna babestu dadin zainduko dute, elikagai-osasuna babesteko neurriak eta ekintzak modu planifikatuan bultzatuta, eta jarduketa hauek egingo dituzte gutxienez:

Las administraciones públicas integrantes del Sistema de Salud Pública de Euskadi, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán velar por la protección de la salud mediante el impulso planificado de medidas y acciones dirigidas a proteger la salud alimentaria, y realizarán, como mínimo, las siguientes actuaciones:

a) Elikagaien kontsumo bidezko osasunerako arriskuak identifikatu eta ebaluatu.

a) La identificación y evaluación de riesgos para la salud a través del consumo de alimentos.

b) Arriskua kudeatu elikagaien eta elikagai-establezimenduen kontrol ofizialaren bitartez, eta herritarrei arriskuen berri eman, beste administrazio batzuen eskumenak errespetatuz.

b) La gestión del riesgo a través del control oficial de alimentos y establecimientos alimentarios, y su comunicación a la población, respetando las competencias de otras administraciones.

c) Estatuan eta Europan ezartzen diren elikagaien informazio- eta alerta-sistema ofizialetan parte hartu.

c) La participación en los sistemas de información y alerta alimentaria oficiales que se establezcan en los ámbitos estatal y europeo.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrentzako nutrizio-arriskuak aztertu eta prebenitu.

d) El estudio y la prevención de los riesgos nutricionales para la población vasca.

e) Haien eskumenen esparruan erregelamendu bidez ezarrita dauden eta elikagaien segurtasunari eragiten dioten kontrolak eta egiaztapenak egin.

e) Los controles y certificaciones que afecten a la seguridad de los productos alimentarios que estén reglamentariamente establecidos en el ámbito de sus competencias.

f) Administrazio publiko, elkarte, enpresa eta antolakundeak koordinatu, elikagaien segurtasunari eragiten dioten gaietan.

f) La coordinación de las administraciones públicas, asociaciones, empresas y organizaciones sectoriales, en los temas que afecten a la seguridad alimentaria.

77. artikulua.– Ingurumen-osasuna.

Artículo 77.– La salud ambiental.

Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten administrazio publikoek ingurumen-osasuna babesteko ekintzak bultzatuko dituzte, eta jarduketa hauek egingo dituzte, gutxienez:

Las administraciones públicas integrantes del Sistema de Salud Pública de Euskadi impulsarán acciones dirigidas a proteger la salud ambiental y realizarán, como mínimo, las siguientes actuaciones:

a) Kanpoko agenteei eta ingurumen-eragina duten jarduerei (kanpoko ingurunearen kutsadura fisiko, kimiko edo biologikoa) lotutako osasun-arriskuak identifikatu, ebaluatu, kudeatu eta jakinarazi.

a) La identificación, evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud asociados a los agentes externos y actividades con repercusión ambiental (contaminación física, química o biológica del medio externo).

b) Klima-aldaketaren ondorioz pertsonen osasunerako sortzen ari diren arriskuak zaintzea, ebaluatzea eta kudeatzea.

b) La vigilancia, evaluación y gestión de riesgos emergentes para la salud de las personas producidos como consecuencia del cambio climático.

c) Ingurumena eta hari eragin diezaioketen faktore eta jarduerak kontrolatu eta haien osasun-arloko zaintza egin, arriskuen prebentzioan eragina izango duten ikuskapen- eta jarraipen-programak inplementatuz.

c) El control y la vigilancia sanitaria del medio ambiente y de aquellos factores y actividades que lo puedan afectar, implementando programas de inspección y seguimiento que incidan en la prevención de riesgos.

d) Herritarren osasunean eragina izan dezaketen ingurumen-arriskuak zaintzeko sistema bat garatu, esposizioaren eta ondorioen etengabeko balorazioa egin ahal izateko.

d) El desarrollo de un sistema de vigilancia de riesgos ambientales con posible incidencia en la salud de la población, que permita una valoración continuada de la exposición y efectos.

e) Ingurumen-faktoreek osasunean izan ditzaketen ondorioen eta babes-neurrien berri eman herritarrei.

e) La información a la ciudadanía de los posibles efectos en salud de los factores ambientales y de las medidas de protección.

f) Ikerketa eta berrikuntza ingurumen-osasunaren esparruan.

f) La investigación e innovación en el ámbito de la salud ambiental.

g) Administrazio publiko eskudunen arteko lankidetza ingurumen jasangarri eta osasungarria garatzeko, baita neutraltasun klimatikoa sustatzeko neurriak hartzeko ere.

g) La colaboración entre las administraciones públicas competentes en el desarrollo de un medio ambiente sostenible y saludable, así como en la adopción de medidas tendentes a promover la neutralidad climática.

h) Hilotzen sanitateari buruzko jarduketak.

h) Actuaciones relativas a la sanidad mortuoria.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
HERRITARREN OSASUNA BABESTEA OSASUN-LARRIALDIETAN, EPIDEMIETAN EDO PANDEMIETAN
PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA SANITARIA, EPIDEMIA O PANDEMIA

78. artikulua.– Osasun Publikoaren Sistemaren erantzuteko eta egokitzeko neurriak osasun-larrialdietan edo pandemietan.

Artículo 78.– Medidas de respuesta y adaptación del Sistema de Salud Pública en caso de emergencia sanitaria o pandemia.

Herritarren osasuna babesteko eta gaixotasuna prebenitzeko, osasun publikoko alertak eta larrialdiak modu eraginkorrean kudeatzeari begira, osasun-agintaritzak, Nazioarteko Osasun Erregelamenduak emandako kontzeptu-esparruan oinarrituta, funtsezko neurri hauek hartuko ditu:

Con el fin de gestionar las alertas y emergencias de salud pública de manera efectiva para proteger la salud de la población y prevenir la enfermedad, la autoridad sanitaria, con base en el marco conceptual provisto por el Reglamento Sanitario Internacional, adoptará las siguientes medidas primordiales:

a) Zaintza-sistemak, komunikazio-sareak eta datu-analisiak ezartzea, osasun publikorako arriskuen eta osasun indibidual edo kolektiboan eragina izan dezaketen egoeren hurbiltasuna edo presentzia azkar eta goiz detektatzeko eta ezagutzeko, bai eta arrisku horien ebaluazioari eta kudeaketari ekiteko ere. Helburu hori lortu ahal den guztietan, datu horiek disoziatuta egon beharko dute, tratatutako informazioa ezein pertsona fisiko identifikaturekin edo identifikagarrirekin lotzerik izan ez dadin.

a) La implantación de sistemas de vigilancia, redes de comunicaciones y análisis de datos que permitan detectar y conocer, de forma rápida y precoz, la proximidad o presencia de riesgos para la salud pública y situaciones que puedan repercutir en la salud individual o colectiva, así como iniciar la evaluación y la gestión de dichos riesgos. Siempre que sea posible alcanzar esa finalidad, esos datos deberán estar disociados, de modo que la información tratada no pueda asociarse a ninguna persona física identificada o identificable.

b) Arriskuak baloratzeko sistema bat ezartzea, osasun publikorako mehatxu potentzialei maila egokia sistematikoki esleitzeko, zaintza-sistemak sortutako alerta eta ohartarazpen goiztiarretatik abiatuta; eta sistema hori erabakiak hartzeko prozesuan txertatzea.

b) La adopción de un sistema de valoración de riesgos para asignar de modo sistemático el nivel adecuado a las amenazas potenciales para la salud pública a partir de alertas y advertencias tempranas producidas por el sistema de vigilancia; así como su incorporación en la toma de decisiones.

c) Erantzun-neurri eraginkorrak aplikatzea arazoa oraindik mugatua denean, erantzun azkarra eta babes eraginkorra emateko, eta osasun-larrialdietan osasuna lehengoratzeko. Bereziki, eskala, kronologia edo aurreikusteko ezintasuna dela-eta sistema sanitarioaren eta, oro har, gizartearen eta ekonomiaren ohiko funtzioetarako behar ez bezalako karga sor dezaketenean. Helburuak izango dira, batez ere, morbilitatea eta hilkortasuna gutxitzea, gaixotasunaren hedapena eta gizarte-haustura mugatzea, eta azpiegiturak eta ingurumena kaltetu daitezen eragoztea.

c) La aplicación de medidas de respuesta efectivas cuando todavía el problema es limitado, para ofrecer una respuesta rápida, una protección eficaz, y el restablecimiento ante emergencias sanitarias. En especial, de aquellas cuya escala, cronología o imprevisibilidad puede dar lugar a una carga indebida para las funciones habituales del sistema sanitario, y de la sociedad y de la economía en general. Los objetivos serán, principalmente, minimizar la morbilidad y mortalidad, limitar la expansión de la enfermedad y la disrupción social y evitar el daño de infraestructuras y medio ambiente.

d) Osasun publikoko larrialdien aurrean erantzuteko jarduketak planifikatzea, jarduketon oinarrian ebidentzia zientifikoa, jardunaren neurketa eta neurri zuzentzaileak direla.

d) La planificación de actuaciones de respuesta ante las emergencias de salud pública, basadas en la evidencia científica, en la medición del desempeño y la adopción de medidas correctivas.

e) Gobernantza eta lege-esparru egokiak ezartzea, bai eta osasun-larrialdi eta -krisien aurrean prestatzeko, erantzuteko eta osasuna lehengoratzeko planak ere, eta prozedurak eta protokoloak eta koordinazio-mekanismoak, aukera emango dutenak osasun-larrialdi eta -krisietan kudeaketa goiztiarra eta eraginkorra egiteko eta horien aplikazioa eta ikuskapena egiteko.

e) El establecimiento de la gobernanza y marco legal, y de planes de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias y crisis sanitarias, de procedimientos y protocolos, así como de mecanismos de coordinación, que permitan una gestión precoz y efectiva de las emergencias y crisis sanitarias y su aplicación y supervisión.

f) Legeriak enplegu publikoaren arloan ezartzen duenaren arabera, osasun-agintaritzaren eta larrialdiari erantzuteko eskumenak dituen beste edozein administrazioren zerbitzura dauden langileen eginkizunak egokitzea, eta langileak funtzionario izendatzea edo langileak kontratatzea osasun publikoko larrialdi bati eraginkortasunez erantzuteko. Aplikagarria den araudi horrekin bat etorriz, beti bermatuko da funtzionarioek legez erreserbatuta dituzten ahal publikoak baliatzeko exijitzen zaizkien eginkizunak beteko dituztela.

f) De acuerdo a lo establecido por la legislación en materia de empleo público, adaptación de funciones del personal al servicio de la autoridad sanitaria y de cualquier otra administración con competencias en la respuesta a la emergencia, y nombramiento como funcionario o funcionaria o contratación laboral de personal para responder eficazmente ante una emergencia de salud pública. De acuerdo con la citada normativa de aplicación, se garantizará siempre el desempeño por el personal funcionario de las funciones que exija el ejercicio de potestades públicas que le son reservadas por ley.

g) Lankidetza-sistema funtzional bat ezartzea, beharrezkoa den eskalan (eskualdekoa, naziokoa eta nazioartekoa), larrialdiaren irismenaren arabera, barne direla eragileen arteko komunikazio egokia, informazio-trukea eta erabaki gardenak hartzea bultzatzen duten prozesuak.

g) El establecimiento de un sistema funcional de cooperación a la escala necesaria (regional, nacional e internacional) en función del alcance de la emergencia, incluyendo procesos que favorezcan la adecuada comunicación entre los actores, el intercambio de información y la toma de decisiones transparentes.

h) Gertakariaren ondoren osasun-larrialdiari aurre egiteko prestakuntza-maila ebaluatzea, egon daitezkeen hutsuneak eta hobetu beharreko eremuak identifikatzeko, eta ikasitako irakaspenak aplikatzeko, larrialdien aurrean prestatzeko eta babesteko sistemaren indarguneak eta ahuleziak ebaluatu ondoren.

h) La evaluación posterior al evento sobre el nivel de preparación ante la emergencia sanitaria, con el objetivo de identificar posibles lagunas y ámbitos de mejora, y la aplicación de las lecciones aprendidas tras evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de preparación y protección ante emergencias.

79. artikulua.– Herritarren osasuna babesteko neurriak osasun-alerta edo -larrialdietan.

Artículo 79.– Medidas para la protección de la salud de la población en caso de alertas o emergencias sanitarias.

1.– Lege honen 109., 111. eta 112. artikuluetan adierazitako neurri bereziez eta kautelazko eta esku hartzeko neurriez gain, osasun publikoko alerten eta larrialdien kasuan, eta organo eskudunen bitartez, osasun-agintaritzak jarduera publiko eta pribatuetan esku hartu ahal izango du, honako neurri hauek hartuta:

1.– Además de las medidas especiales, cautelares y de intervención indicadas en los artículos 109, 111 y 112, en caso de alertas y emergencias de salud pública y a través de los órganos competentes, la autoridad sanitaria podrá intervenir en las actividades públicas y privadas, a través de la adopción de las siguientes medidas:

a) Herritarren osasunean eragina izan dezaketen jardueren baldintza higieniko-sanitarioak, funtzionamendukoak eta garapenekoak ezartzea eta kontrolatzea osasun-alerta eta -larrialdi kasuetan.

a) Establecer y controlar las condiciones higiénico-sanitarias, de funcionamiento y desarrollo de las actividades que puedan repercutir en la salud de las personas en caso de alerta y emergencia sanitaria.

b) Mediku-azterketak, tratamenduak, ospitaleratzeak edo kontrolak egiteko neurriak hartzea, baldin eta pertsona baten edo talde baten zirkunstantzia jakin batengatik edo jarduera bat zer baldintzatan burutzen den ikusita herritarren edo biztanleriaren osasuna arriskuan egon litekeela pentsatzeko arrazoizko zantzurik badago. Gaixoekin edo hirugarrenentzat arriskutsutzat jo daitekeen kondizioren bat duten pertsonekin dauden edo egon diren pertsonak kontrolatzeko neurriak ere hartu ahal izango dira.

b) Adoptar medidas de reconocimiento médico, tratamiento, hospitalización o control si hay indicios racionales de la existencia de peligro para la salud de las personas o de la población a causa de una circunstancia concreta de una persona o un grupo de personas, o por las condiciones en que se realiza una actividad. También pueden adoptarse medidas para el control de las personas que estén o hayan estado en contacto con personas enfermas o portadoras de alguna condición considerada de riesgo para terceros.

c) Osasun publikoko larrialdi-egoeretan, osasun-agintaritzak neurriak hartu ahal izango ditu jarduerak, pertsonen lekualdatzeak eta eremu jakin batzuetan ematen diren zerbitzuak mugatzeko, lege honetan xedatutakoaren arabera.

c) En situaciones de emergencia de salud pública, la autoridad sanitaria podrá adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos, de acuerdo con lo que dispone esta ley.

d) Osasun publikoko larrialdi-egoera zailei dagokienez, osasun-agintaritzak, larrialdi-araudiak eskura jarritako organoekin koordinatuta, arrisku-mailak eta hartu beharreko neurriak zehaztuko ditu, informazio epidemiologikoan, osasun publikoko informazioan eta jarduketa-planetan oinarrituta. Neurriak nahitaezkoak izan daitezke.

d) Con respecto a situaciones de emergencia de salud pública grave, la autoridad sanitaria, en coordinación con los órganos puestos a disposición por la normativa de emergencias, determinará los niveles de riesgo y medidas a adoptar sobre la base de la información epidemiológica y de salud pública y de los planes de actuación. Las medidas podrán ser de carácter obligatorio.

2.– Aipatutako neurriak ezartzeko, herritarren eskubideei ahalik eta gutxien eragitea hartuko da kontuan beti, eta, ahal den guztietan, neurri horiek eraginkorrak izateko beharrezkoa den gutxieneko lurralde-eremura egokitu beharko dira.

2.– El establecimiento de las medidas mencionadas se tendrá que llevar a cabo teniendo en cuenta siempre la menor afectación a los derechos de las personas, y, siempre que sea posible, se tendrán que ajustar territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad.

3.– Hartutako neurri zehatzak ematen dituen ebazpenak mailakatze-mekanismoak jaso ditzake, adierazleen bilakaeraren arabera.

3.– La resolución por la cual se adopten las medidas concretas podrá establecer mecanismos de graduación de las medidas en función de la evolución de los indicadores.

80. artikulua.– Elkarlana osasun-agintaritzarekin.

Artículo 80.– Colaboración con la autoridad sanitaria.

1.– Administrazio publikoek, beren eskumen- esparruan, erakunde eta entitate pribatuek, eta partikularrek, osasun-agintaritzari eta haren agenteei laguntzeko betebeharra daukate osasun publikoaren arloan hartutako neurrien eraginkortasunerako.

1.– Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, así como las instituciones y entidades privadas y los particulares, tienen el deber de colaborar con la autoridad sanitaria y sus agentes para la efectividad de las medidas adoptadas.

2.– Nahitaezkoa da pertsonak osasun-administrazio eskudunaren bulegoetan agertzea, arrisku-kasuetan eta osasun-larrialdiko egoeretan osasun publikoa babesteko hala behar bada. Agertzeko errekerimendua behar bezala arrazoitu behar da.

2.– Es obligatoria la comparecencia de las personas en las dependencias de la administración sanitaria competente cuando así se requiera para proteger la salud pública en caso de riesgo y en situaciones de emergencia sanitaria. El requerimiento de comparecencia debe ser debidamente motivado.

3.– Instalazio, establezimendu, zerbitzu eta industrien titularrek sumatzen badute beren jarduerak edo egiten dituzten produktuak arriskutsuak izan daitezkeela osasunarentzat, berehala eman beharko diote horren berri kasuan kasuko osasun-agintaritzari, eta, halaber, haien aburuz hautemandako arriskuaren sortzaile den produktua erretiratu egin beharko dute berehala merkatutik edo jarduera utzi.

3.– Si quienes sean titulares de instalaciones, establecimientos, servicios o industrias detectan la existencia de riesgos para la salud derivados de la actividad o de los productos respectivos, tienen la obligación de informar de ello inmediatamente a la autoridad sanitaria correspondiente y, asimismo con inmediatez, deben retirar del mercado el elemento, o cesar la actividad, que en su conocimiento genera el riesgo detectado.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
OSASUNA HEZKUNTZA-INGURUNEAN
SALUD EN EL ENTORNO EDUCATIVO

81. artikulua.– Osasuna hezkuntza-ingurunean.

Artículo 81.– La salud en el entorno educativo.

1.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten administrazio publikoek, eta, batez ere, osasun- eta hezkuntza-arloko eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritzako sailek, Osakidetzako erakundeek eta udalek, zeinek bere eskumenen esparruan, honako jarduketa hauek garatuko dituzte hezkuntza-eremuan, Euskadiko Osasun Planean edo dagokion toki-, foru- edo eskualde-planean xedatutakoaren arabera: osasun-hezkuntzarako jarduketak, osasuna sustatzekoak, eta haurtzaroan eta nerabezaroan osasun-arazoak prebenitzekoak.

1.– Las administraciones públicas integrantes del Sistema de Salud Pública de Euskadi y, particularmente, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de educación y salud, las organizaciones del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud y los ayuntamientos, en el marco de sus competencias, desarrollarán en el ámbito educativo sus actuaciones de educación para la salud, de promoción de la salud, así como de prevención de los problemas de salud en la infancia y la adolescencia, de acuerdo con lo que disponga el Plan de Salud de Euskadi o el plan local, foral o comarcal correspondiente.

2.– Osasuna prebenitzeko eta sustatzeko jarduketak garatuko dira, batez ere haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta lanbide-heziketako ikastetxeetan eta beste ikastetxe batzuetan (unibertsitateak eta goi-mailako hezkuntzako ikastetxeak barne), zentro horiek beren hezkuntza-proiektuan osasunaren sustapena txerta dezaten eta hezkuntza-komunitate osoak osasunaren aldeko giroan bizimodu osasuntsuak har ditzan.

2.– Se desarrollarán actuaciones de prevención y promoción de la salud en los centros de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, formación profesional y otros centros educativos, incluidas las universidades y centros de educación superior, con la finalidad de que dichos centros integren en su proyecto educativo la promoción de la salud y faciliten la adopción, por toda la comunidad educativa, de modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
LAN-OSASUNA
SALUD LABORAL

82. artikulua.– Lan-osasuna.

Artículo 82.– La salud laboral.

Eusko Jaurlaritzan lan-arloko segurtasun-, osasun-, higiene- eta ingurumen-politikak kudeatzeaz arduratzen den organoak jarduketa hauek egingo ditu, Osasun Publikoaren Euskal Institutuarekin koordinatuta eta genero-ikuspegia aintzat hartuta:

El órgano del Gobierno Vasco encargado de gestionar las políticas en materia de seguridad, salud, higiene y medio ambiente laborales, en coordinación con el Instituto Vasco de Salud Pública, y atendiendo a la perspectiva de género, realizará las siguientes actuaciones:

1.– Informazio sanitarioko sistema bat ezartzea lan-arloan kontrol epidemiologikoa egiteko, patologia profesionalak eta langileen osasunari eragiten dioten arrisku-faktoreak kontrolatze aldera. Lanbide-patologiek eragindako heriotzen erregistro iraunkorra eta aldi baterakoa ezarriko du. Era berean, interesgarria izan daitekeen informazio oro erregistratuko du, datu esanguratsuak eta egokiak bilduta, lortu nahi den helburuari dagokionez behar-beharrezkoak diren datuetara soilik mugatuta. Hori guztia Osasun Publikoko Informazio Sistemaren parte izango da.

1.– Establecer un sistema de información sanitaria con la finalidad de control epidemiológico en el ámbito laboral, que permita el control de las patologías profesionales y de los factores de riesgo en la salud de las personas trabajadoras. Establecerá el registro temporal y permanente de mortalidad por patologías profesionales. Asimismo, registrará toda la información que sea de interés, con datos pertinentes, adecuados y limitados a los estrictamente necesarios en relación con la finalidad perseguida. Todo ello formará parte del Sistema de Información en Salud Pública.

2.– Lan-ingurunean osasuna sustatzeko, prebenitzeko eta babesteko ekintza kolektiboak eta banakakoak egin daitezen bultzatzea, Euskadiko Osasun Publikoaren Planaren eta lan-osasunaren arloko jarduketa-programen bitartez.

2.– Impulsar la realización en el entorno laboral de acciones colectivas e individuales de promoción, prevención y protección de la salud, a través del Plan de Salud de Euskadi y de los programas de actuación en materia de salud laboral.

3.– Laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuekin koordinazioa ezartzea osasun publikoaren arloan.

3.– Establecer la coordinación con los servicios de prevención de riesgos laborales en materia de salud pública.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIA
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI

83. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoko Laborategia.

Artículo 83.– Laboratorio de Salud Pública de Euskadi.

Euskadiko Osasun Publikoko Laborategiak erreferentzia autonomiko gisa jardungo du osasun publikoaren arloko behar analitikoei dagokienez, eta behar bezala egiaztatuta egongo da indarrean dagoen araudi sektorialaren arabera, emandako zerbitzuen kalitatea ziurtatzeko.

El Laboratorio de Salud Pública de Euskadi ejercerá como referencia autonómica en relación con las necesidades analíticas en materia de salud pública, y estará debidamente acreditado según normativa sectorial vigente para asegurar la calidad de los servicios prestados.

84. artikulua.– Osasun Publikoko Laborategiak egin beharreko jarduketak.

Artículo 84.– Actuaciones a desarrollar por el Laboratorio de Salud Pública.

Euskadiko Osasun Publikoko Laborategiak honako jarduketa hauek egingo ditu, gutxienez:

El Laboratorio de Salud Pública de Euskadi llevará a cabo, al menos, las siguientes actuaciones:

a) Ingurumen-osasunarekin, elikagaien segurtasunarekin eta beste agente batzuekin lotutako arriskuak ebaluatzeko eta zaintzeko emaitza analitiko fidagarriak ematea.

a) Proporcionar resultados analíticos fiables para la evaluación y vigilancia de los peligros relacionados con la salud ambiental y la seguridad alimentaria, y con otros agentes.

b) Determinazio mikrobiologikoen emaitzak ematea, agente patogenoen transmisioa kontrolatzen laguntzeko.

b) Proporcionar los resultados de determinaciones microbiológicas para contribuir al control de la transmisión de agentes patógenos.

c) Determinazio kimikoen eta biomonitorizaziokoen emaitzak ematea, herritarren osasunean garrantzia duten substantzien arriskuak ebaluatzeko.

c) Proporcionar los resultados de determinaciones químicas y de biomonitorización, para la evaluación de riesgos de sustancias con relevancia en la salud de la población.

d) Gaixotasun infekziosoak, transmitigarriak, kronikoak eta genetikoak ebaluatzeko eta zaintzeko emaitza analitiko fidagarriak ematea.

d) Proporcionar resultados analíticos fiables para la evaluación y vigilancia de enfermedades infecciosas, transmisibles, crónicas y genéticas.

e) Euskarri analitikoa eta beharrezko koordinazioa eskaintzea, osasun-arazoak detektatzeko ezartzen diren baheketak egiteko.

e) Proporcionar el soporte analítico y la coordinación necesaria a los cribados de detección de problemas de salud que se establezcan.

f) Euskarri analitikoa eta beharrezko koordinazioa eskaintzea droga-mendekotasunak prebenitzeko, kontrolatzeko eta tratatzeko, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea eta osasun publikoaren arloan ezartzen diren beste araudi eta estrategiak betez.

f) Proporcionar el soporte analítico y la coordinación necesaria para la prevención, control y tratamiento de drogodependencias en cumplimiento de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, y de otras normativas o estrategias de salud pública que se determinen.

g) Aholkularitza eta babes analitikoa ematea, osasun publikoa ikertzeko azterlan eta proiektuetarako.

g) Prestar asesoramiento y apoyo analítico a estudios y proyectos de investigación en salud pública.

h) Parte hartzea osasun publikoan aplikatzeko teknologia analitikoen eremuko prestakuntzan eta ikerketan.

h) Participar en la formación e investigación en el campo de las tecnologías analíticas aplicables a la salud pública.

i) Hitzarmenak egitea prestakuntza teknikoa ematen duten organismoekin, bai eta metodologia analitikoaren arloko laguntza teknikoa ere.

i) Establecer convenios con organismos de formación técnica, así como asistencia técnica en materia de metodología analítica.

j) Alderdi analitikoei buruzko aholkularitza ematea osasun publikoa kontrolatu eta zaintzeko programak diseinatzean eta eremu horretako arauak garatu eta aplikatzean.

j) Asesorar sobre aspectos analíticos en el diseño de programas de control y vigilancia de la salud pública, y en el desarrollo y aplicación de normas de este ámbito.

k) Osasun publikoarekin lotutako alerta eta larrialdietan parte hartzea, babes analitikoa emanez arriskuak, infekzio-iturriak, eramaileak eta gainerako arrisku-faktoreak identifikatzeko.

k) Intervenir en alertas y emergencias relacionadas con la salud pública, prestando apoyo analítico a la identificación de peligros, fuentes de infección, portadores y demás factores de riesgo.

l) Elikagaien kontrol ofizialeko planetan parte hartzea eta laguntza teknikoa ematea.

l) Participar y prestar asistencia técnica en los planes de control oficial de productos alimentarios.

85. artikulua.– Beste laborategi batzuen jarduketak osasun publikoaren arloan.

Artículo 85.– Actuaciones de otros laboratorios en materia de salud pública.

1.– Euskadiko Osasun Publikoko Laborategiak koordinatuko ditu titulartasun publikoko laborategien jarduera analitikoak (Osakidetzako asistentzia-sareko laborategi egiaztatuenak barne) eta titulartasun pribatuko laborategienak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan osasun publikoaren arloko jarduera analitikoak egiteko egiaztatuta badaude.

1.– El Laboratorio de Salud Pública de Euskadi coordinará las actividades analíticas de los laboratorios tanto de titularidad pública (incluyendo laboratorios acreditados de la red asistencial de Osakidetza-Servicio vasco de salud), como privada, que hayan sido acreditados para llevar a cabo las actividades analíticas en materia de salud pública dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Era berean, osasun publikoko beharrei erantzuteko, Euskadiko Osasun Publikoko Laborategiak beste eremu analitiko batzuetako titulartasun publikoko edo pribatuko laborategien jarduna baliatu ahal izango du. Osasun Publikoko Laborategiak zehaztu ahal izango du zein izango den erreferentziako teknika analitiko espezifikoak, behar bezala egiaztatuak, egiteko egoitza.

Así mismo, con objeto de atender a las necesidades de salud pública, el Laboratorio de Salud Pública de Euskadi podrá contar con laboratorios de otras áreas analíticas de titularidad pública o privada. El Laboratorio de Salud Pública podrá determinar la sede para la realización de técnicas analíticas de referencia específicas debidamente acreditadas.

2.– Osasun publikoaren arloan jarduten duten titulartasun publikoko edo pribatuko laborategi guztiek kalitatea kudeatzeko sistema bat izan beharko dute, ezarritako betekizunen arabera eta kalitate analitiko handienarekin egiaztatutako produktu eta zerbitzu bat bermatzeko. Gainera, beren zerbitzu-zorroa egin eta etengabe eguneratuta eduki beharko dute, Osasun Publikoko Laborategiarekin koordinatuta.

2.– Todos los laboratorios de titularidad pública o privada que actúen en materia de salud pública deberán disponer de un sistema de gestión de calidad para garantizar un producto y servicio acreditado conforme con los requisitos establecidos y con la máxima calidad analítica. Así mismo, deberán elaborar y mantener permanentemente actualizada su cartera de servicios, en coordinación con el Laboratorio de Salud Pública.

3.– Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko, beste autonomia-erkidego batzuetako edo Estatuko Administrazioko agintari eskudunek, beren eskumenen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko laborategi publiko edo pribatuak izendatuko dituzte elikagaien kontrol ofiziala egiteko.

3.– Por otra parte, las autoridades competentes de la propia Comunidad Autónoma de Euskadi, de otras comunidades autónomas o de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, designarán los laboratorios públicos o privados de la Comunidad Autónoma Vasca para la realización del control oficial de productos alimentarios.

CAPÍTULO IX
CAPÍTULO IX
OSASUNA SUSTATZEA
PROMOCIÓN DE LA SALUD

86. artikulua.– Osasuna sustatzea.

Artículo 86.– Promoción de la salud.

1.– Administrazio publikoek norbanakoen osasuna eta osasun kolektiboa sustatuko dute, herritarrek eta gizarte-taldeek beren gaitasunak gara ditzaten, beren osasunaren kudeaketan autonomia handiagoa izan dezaten eta osasunaren determinatzaileen gaineko kontrola indartu dezaten, pertsonen eta komunitateen osasunerako jarrera eta ohitura positiboak sustatuz. Era berean, aukera osasungarrienak erraztuko dituzten gizarte-, lan-, ingurumen- eta ekonomia-baldintzak bultzatuko dituzte; ekintza komunitarioa eta sektoreartekoa eta gizarte-ehuna sendotzen lagunduko dute; osasunerako hezkuntza sustatuko dute, eta ingurune osasuntsu, seguru eta jasangarriak sustatuko dituzte, azken helburua izanik osasuneko ekitatea erdiestea.

1.– Las administraciones públicas promoverán la salud individual y colectiva con acciones destinadas a que las personas y los grupos sociales desarrollen sus capacidades, aumenten su autonomía en la gestión de su propia salud y refuercen el control sobre los determinantes de la salud, promoviendo actitudes y hábitos positivos para la salud de las personas y de las comunidades. Así mismo, impulsarán las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas que faciliten las opciones más saludables, contribuirán al fortalecimiento de la acción comunitaria, intersectorial y del tejido social, fomentarán la educación para la salud y promoverán entornos sanos, seguros y sostenibles, con el fin último de alcanzar la equidad en la salud.

2.– Osasuna sustatzeko jarduketak, ahal dela, herritarrak eta gizarte-taldeak bizi diren eta bizikidetzan diharduten leku eta inguruneetan garatuko dira, ikasten duten edo lan egiten duten leku eta inguruneetan, bereziki teknologia digital berrien eta gizarte-elkarrekintzakoen bidez. Eskola-eremuan, lan- eta komunitate-eremuan eta eremu sanitarioan eragingo da bereziki, eta lehentasuna emango zaie gazteenei, adinekoei eta egoera ahulean dauden edo premia bereziak dituzten taldeei.

2.– Las actuaciones de promoción de la salud se desarrollarán preferentemente en los lugares y entornos en los que las personas y grupos sociales viven, conviven, estudian o trabajan, muy especialmente a través de las nuevas tecnologías digitales y de interacción social. Se incidirá especialmente en el ámbito escolar, laboral, comunitario y sanitario, y tendrá como diana prioritaria a las personas más jóvenes, las mayores, y los colectivos vulnerables o con necesidades especiales.

87. artikulua.– Osasuna sustatzeko jarduketak.

Artículo 87.– Actuaciones de promoción de la salud.

Administrazio publikoek, osasuna sustatzeari dagokionez, jarduketa hauek egingo dituzte, besteak beste:

Las administraciones públicas, en materia de promoción de la salud, realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Osasuna sustatzeko ekimenak garatzea, zeharkakoak eta sektoreartekoak, herritar-taldeen bizitoki eta bizieran eragina duten osasun-determinatzaile espezifikoei ekiteko, bi helburu hauekin: desgaitasunik gabeko bizimoldea sustatzea, zahartze aktibo eta osasungarria bultzatuta, eta osasun-desparekotasunak murriztea.

a) El desarrollo de iniciativas de promoción de la salud, de carácter transversal e intersectorial, que aborden los determinantes de salud específicos que influyen en los escenarios de vida de los diferentes grupos de población, con los objetivos de promover una vida libre de discapacidad, incluyendo la promoción de un envejecimiento activo y saludable, y de disminuir las desigualdades en salud.

b) Ekintza komunitarioa bultzatzea eta indartzea, herritarrek berek parte hartuz beren osasun-premiei erantzungo dieten prozesuak diseinatzen, abian jartzen eta ebaluatzen.

b) El impulso y fortalecimiento de la acción comunitaria mediante la participación de la población en el diseño, puesta en marcha y evaluación de procesos que respondan a sus necesidades de salud.

c) Sareko lana sustatzea Osasun Publikoaren Euskal Sistema osatzen duten administrazioekin, Osakidetzarekin eta sektore pribatuarekin, komunitate bakoitzeko gizarte-eragileak eta gizarte zibila kontuan hartuta, aholkularitza eta laguntza teknikoa emanez, bai eta prestakuntza-, informazio- eta dokumentazio-baliabide eguneratuenak eskuratuz ere.

c) El fomento del trabajo en red con las administraciones integrantes del Sistema Vasco de Salud Pública, con Osakidetza-Servicio vasco de salud y el sector privado, incluyendo los agentes sociales y la sociedad civil en cada comunidad, facilitando asesoramiento y apoyo técnico, así como acceso a los recursos de formación, información y documentación más actualizados.

d) Planak eta programak diseinatzea eta ezartzea, herritarrei osasun-arloko informazioa eta hezkuntza emateko, bizitzako etapa desberdinei aurre egiteko ezinbestekoak diren gaitasun pertsonalak gara ditzaten, eta norberaren osasunari buruzko erabakiak hartzen laguntzeko eta haren alde dagokeena aukeratzen laguntzeko.

d) El diseño e implementación de planes y programas orientados a proporcionar a la ciudadanía información y educación en salud para el desarrollo de aptitudes personales, indispensables para afrontar las diferentes etapas de la vida y para ayudar a la toma de decisiones sobre la propia salud y a la elección de aquello que la propicie.

e) Planak eta programak garatzea elikadura osasungarriaren arloan, jarduera fisikoaren eta sedentarismoaren murrizketaren arloan, ongizate emozionalaren eta osasun mentalaren arloan, sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan, zahartze aktibo eta osasungarrian, suizidioaren prebentzioan eta, oro har, jokabide osasungarri eta seguruen sustapenaren arloan.

e) El desarrollo de planes y programas en materia de alimentación saludable, actividad física y reducción del sedentarismo, bienestar emocional y salud mental, salud sexual y reproductiva, envejecimiento activo y saludable, prevención del suicidio y, en general, fomento de conductas saludables y seguras.

f) Osasunaren aldeko neurriak bultzatzea araudiaren arloan –bereziki toki-eremuan–, prezioak finkatzearen arloan, zerga-arloan, informazioan eta etiketatzean.

f) El impulso de medidas favorables a la salud en materia de normativa –especialmente en el ámbito local–, fijación de precios, fiscalidad, información y etiquetado.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
ADIKZIOAK
ADICCIONES

88. artikulua.– Adikzioen arloko jarduketak.

Artículo 88.– Actuaciones en materia de adicciones.

1.– Administrazio publikoek, osasunaren babesa ziurtatzeko, neurriak eta jarduketak bultzatu eta garatuko dituzte adikzioei arreta integrala emateko –bai droga-mendekotasunei, bai eta jokabidezko adikzioei–, honako eremu hauei dagokienez: prebentzioa, eskaintzaren murrizketa, osasun-laguntza eta laguntza soziosanitarioa, gizarteratzea eta garapena eta ezagutzaren kudeaketa. Orobat bultzatu eta garatuko dira erakundeak antolatzeko eta koordinatzeko eta arlo honetan gizarte-ekimenarekin lankidetzan aritzeko ekintzak.

1.– Las administraciones públicas, para asegurar la protección de la salud, impulsarán y desarrollarán medidas y actuaciones dirigidas a la atención integral de las adicciones, tanto de las drogodependencias como de las adicciones comportamentales, en lo relativo a la prevención, reducción de la oferta, asistencia sanitaria y sociosanitaria, inclusión social y desarrollo y gestión del conocimiento. Igualmente se impulsarán y desarrollarán aquellas acciones orientadas a la organización y coordinación institucional y a la cooperación con la iniciativa social en esta materia.

2.– Jarduketa horiek diseinatzean eta garatzean, arestian deskribatutako osasunaren prebentzio-, babes- eta sustapen-faktoreak hartuko dira kontuan. Arreta berezia jarriko zaie prebentzio-faktoreei eta arrisku-faktoreei, genero-ikuspegiari eta adingabeen eta gazteenen ezaugarri eta premiei, bai eta egoera bereziki ahulean daudenei ere.

2.– En el diseño y desarrollo de estas actuaciones se tendrán en cuenta los factores de prevención, protección y promoción de la salud descritos anteriormente. Se prestará especial atención a los factores de protección y de riesgo, a la perspectiva de género y a las características y necesidades de las personas menores de edad y más jóvenes, así como a quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

3.– Esparru honetako prestazioen garapena Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean eta hura garatzen duen araudian ezartzen da. Horien plangintza Adikzioei buruzko Euskadiko Planaren bidez egingo da, eta plan hori Euskadiko Osasun Planarekin lotuta egongo da.

3.– El desarrollo de las prestaciones en este ámbito se establece en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, y en su normativa de desarrollo. La planificación de las mismas se llevará a cabo a través del Plan sobre Adicciones de Euskadi, que estará vinculado con el Plan de Salud de Euskadi.

4.– Adikzioen arloko jarduketak osasun-agintaritzak Euskadiko Osasun Planarekin lotuta osasun publikoaren arloan zehaztutako gainerako jarduketekin integratuko dira.

4.– Las actuaciones en materia de adicciones se integrarán con el resto de actuaciones en materia de salud pública determinadas por la autoridad sanitaria en relación con el Plan de Salud de Euskadi.

VIII. TITULUA
TÍTULO VIII
OSASUN PUBLIKOAREN ARLOKO EZAGUTZA KUDEATZEA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOAREN INFORMAZIO SISTEMA
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA DE EUSKADI

89. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistema.

Artículo 89.– Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi.

Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistema eratuko dute osasun publikoaren helburua osorik edo partez partekatzen duten informazio-sistemek, bai eta osasun publikoaren gaineko erabakiak hartzean garrantzitsua izan daitekeen informazioa ematen dutenek ere, sustatu edo kudeatzen dituen administrazioa eta sortzen dituen sektorea edozein dela ere, publikoa zein pribatua. Dituen helburuen arabera, informazio mota hauek integratuko ditu, gutxienez:

El Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi estará conformado por todos aquellos sistemas de información que compartan, total o parcialmente, la finalidad de salud pública o cuya información sea relevante en la toma de decisiones en salud pública, independientemente de la administración que los promueva o gestione y del sector que los genere, público o privado. De acuerdo con sus objetivos, integrará, como mínimo los siguientes tipos de información:

a) Osasunaren determinatzaileak ezagutzeko eta ebaluatzeko beharrezkoak diren estatistikak, erregistroak, inkestak eta azterlanak, sistematikoak izan edo ez: hezkuntza, gizarte-egoera, lan-egoera eta lan-baldintzak, etxebizitza, ingurune fisikoaren eta ingurumenaren baldintzak eta segurtasuna, bizi-estiloak, adikzioak, demografia eta biztanleria, sare sozialak, ekonomia, zerbitzuak, baliabide sanitarioak eta beste.

a) Las estadísticas, registros, encuestas y estudios, sistemáticos o no, necesarios para conocer y evaluar los determinantes de la salud: educación, situación social, situación laboral y condiciones de trabajo, vivienda, condiciones y seguridad del entorno físico y medioambiental, estilos de vida, adicciones, demografía y población, redes sociales, economía, servicios, recursos sanitarios y otros.

b) Osasun-arazoak, osasun-maila, bizi-kalitatea eta ongizatea ebaluatzen laguntzen duten estatistikak, erregistroak, inkestak eta azterlanak, sistematikoak izan edo ez: morbilitatea eta heriotza-tasa, bizi-baldintzak eta ongizate-adierazleak, desgaitasuna, gaixotasun-karga eta bizi-itxaropena.

b) Las estadísticas, registros, encuestas y estudios, sistemáticos o no, que contribuyan a evaluar los problemas de salud, el nivel de salud, de calidad de vida y de bienestar: morbilidad y mortalidad, condiciones de vida e indicadores de bienestar, discapacidad, carga de enfermedad, así como esperanza de vida.

c) Osasun-arriskuei eta jarduera sanitarioei eta osasun publikoko jarduerei buruzko estatistikak, erregistroak, inkestak eta azterlanak, sistematikoak izan edo ez: osasun publikoko zaintza-sistemak; osasun-alertak, osasun publikoko larrialdiak; ingurumen-osasuna eta elikagaien segurtasuna; osasunaren sustapena, prebentzioa, txertaketak eta osasunaren babesa; lan-osasuna; asistentzia sanitario publikoaren eta pribatuaren irisgarritasuna, erabilera, kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia; politika sanitarioen eta politika ez-sanitarioen osasun-inpaktuaren balorazioa, eta osasun publikoko beste edozein ekintza edo zerbitzu.

c) Las estadísticas, registros, encuestas y estudios, sistemáticos o no, sobre riesgos sanitarios y actividades sanitarias y de salud pública: sistemas de vigilancia en salud pública; alertas sanitarias, emergencias de salud pública; salud ambiental y seguridad alimentaria; promoción, prevención, vacunaciones y protección de la salud; salud laboral; accesibilidad, utilización, calidad, seguridad clínica y de pacientes, efectividad y eficiencia de la asistencia sanitaria pública y privada; valoración de impacto en salud de las políticas sanitarias y no sanitarias; y cualquier otra acción o servicio en salud pública.

d) Osasun publikoko jarduerak diseinatzeko, garatzeko edo ebaluatzeko baliagarriak diren ondasun edo zerbitzuen ekoizpen- eta merkataritza-jarduerei buruzko informazioa.

d) La información sobre actividades productivas y comerciales de bienes o servicios de utilidad para el diseño, desarrollo o evaluación de las actuaciones en salud pública.

90. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemaren funtzioak.

Artículo 90.– Funciones del Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi.

1.– Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemari dagokio:

1.– Corresponde al Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi:

a) Bermatzea Euskal Autonomia Erkidegoan nahitaezkoa den informazio sanitarioa erregistratu, prozesatu, jagon eta bidali edo jakinaraziko dela.

a) Garantizar el registro, procesado, custodia y envío o notificación de la información sanitaria obligatoria en el ámbito de Euskadi.

b) Herritarren osasun-egoerari buruzko azterlanak egitea, eguneratzea eta zabaltzea, osasun-arazo nagusiak eta horien determinatzaileak aldian-aldian ezagutu eta baloratu ahal izateko.

b) Elaborar, actualizar y difundir los estudios sobre el estado de salud de la población, que permita conocer y valorar periódicamente los principales problemas de salud y sus determinantes.

c) Herritarren osasuna hobetzeko eta osasun-desparekotasunak murrizteko aukerak identifikatzea.

c) Identificar las oportunidades para mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades en salud.

d) Identifikatzea langileen osasunean eragina duten lan-ingurunearen determinatzaileak; baloratzea lanetik eratorritako osasun-premiak, eta ebaluatzea laneko osasunean egiten diren programa, esku-hartze eta politiken eraginkortasuna.

d) Identificar los determinantes del entorno laboral que influyen en la salud de la población trabajadora, valorar sus necesidades de salud derivadas del trabajo, y evaluar la efectividad de los programas, intervenciones y políticas llevadas a cabo en salud laboral.

e) Osasun publikoko esku-hartzeen eraginkortasuna eta «osasuna politika guztietan» estrategiaren efikazia ebaluatzeko beharrezko informazioa kudeatzea.

e) Gestionar la información necesaria para evaluar la efectividad de las intervenciones en salud pública y la eficacia de la estrategia de «salud en todas las políticas».

f) Sistema sanitario publikoaren eta pribatuaren ekarpenaren emaitzek eta inpaktuak herritarren osasuna hobetzeko duten eragina ebaluatzeko behar den informazioa kudeatzea, bai eta osasun publikoko eta arreta sanitario publiko eta pribatuko jarduketen irisgarritasuna, erabilera, kalitatea, segurtasuna, eraginkortasuna eta efizientzia ebaluatzeko beharrezkoa dena ere.

f) Gestionar la información necesaria para evaluar los resultados e impacto de la contribución del sistema sanitario público y privado y de sus intervenciones en la mejora de la salud de la población, así como para evaluar la accesibilidad, utilización, calidad, seguridad, efectividad y eficiencia de las actuaciones de salud pública y de la atención sanitaria pública y privada.

g) Osasunaren arloan planifikatzen, kudeatzen, ebaluatzen eta ikertzen laguntzea.

g) Contribuir a la planificación, gestión, evaluación e investigación en salud.

h) Administrazioei eta profesionalei osasun publikoko funtzioak betetzeko behar duten informazioa ematea, eta erabakitzen den informazioa herritarrei oro har edo zenbait talde edo gizarte-eragileri zabaltzea.

h) Proporcionar a administraciones y profesionales la información necesaria para el ejercicio de las funciones de salud pública y divulgar la información que se determine a la ciudadanía en general o a determinados grupos o agentes sociales.

i) Estatuko edo nazioarteko erakunde eskudunei jakinaraztea legez edo erregelamenduz ezarritako osasun publikoaren arloko informazioa.

i) Comunicar a los organismos estatales o internacionales competentes las informaciones del ámbito de la salud pública legal o reglamentariamente establecidas.

j) Eskuragarri dauden datuak, estatistikak, txostenak eta azterlanak ematea pertsona edo entitate jakin batzuei, baldin eta erabiltzen badituzte ikerketa-helburuetarako, osasuneko foru-, toki- edo eskualde-planak egiteko, biztanlerian esku hartzeko planak egiteko edo «osasuna politika guztietan» esparruko proiektuen jarraipena egiteko, betiere haien konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzen bada.

j) Facilitar los datos, estadísticas, informes y estudios disponibles a personas o entidades que vayan a utilizarlos con fines investigadores, de elaboración de planes forales, locales o comarcales de salud, planes de intervención poblacional o de elaboración y seguimiento de proyectos en el marco de «salud en todas las políticas», siempre que se garantice su confidencialidad y seguridad.

k) Osasun publikoko larrialdi-egoeretan, funtzio hauetan beharrezkoak diren salbuespenak zehaztuko dira, larrialdiaren testuinguruan herritarren osasuna babesteko beharrezkoak diren funtzioei eutsi eta betetzen direla ziurtatzeko.

k) En situaciones de emergencia de salud pública, se determinarán las excepciones a estas funciones que sean necesarias con el fin de que prevalezcan y se asegure el cumplimiento de las funciones necesarias para proteger la salud de la población en el contexto de la emergencia.

l) Sistemaren funtzionamendua eta efizientzia ebaluatzea eta hobetzeko proposamenak egitea.

l) Evaluar el funcionamiento y la eficiencia del sistema y formular propuestas para su mejora.

2.– Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemari dagokionez, Eusko Jaurlaritzan osasun-arloko eskumena duen sailari dagokio honako jarduketa hauek egitea:

2.– En relación con el Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi, corresponde al departamento competente en salud del Gobierno Vasco el ejercicio de las siguientes actuaciones:

a) Teknologia berrietara egokitzen diren komunikazio-tresnak ezartzea, informazioa biltzea, aztertzea, trukatzea eta hedatzea azkarragoa eta efikazagoa izan dadin.

a) Establecer mecanismos de comunicación que se adapten a las nuevas tecnologías, que faciliten la rapidez y la eficacia en la captación, el análisis, el intercambio y la difusión de información.

b) Osasun publikoaren arloko informazio-sistemen ekarpena koordinatzea Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuetako eta Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemako beste administrazio batzuetako informazio-sistemekin.

b) Coordinar la contribución de los sistemas de información del ámbito de la salud pública con los sistemas de información de otros departamentos del Gobierno Vasco y de otras administraciones del Sistema de Salud Pública de Euskadi.

c) Informazio-sistemaren funtzionamendu-arauak definitzea. Arau horiek oinarri hartuta ezarriko dira osasun publikoko informazioaren hornitzaileen, prozesatzaileen eta erabiltzaileen betebeharrak eta eskubideak.

c) Definir sus normas de funcionamiento, sobre las cuales se establecen obligaciones y derechos de personas proveedoras, procesadoras y usuarias de la información de salud pública.

d) Datuak babesteko araudian ezarritako segurtasun-neurriak betetzen direla bermatzea bere mendeko erregistro eta jakinarazpen-sistemetan.

d) Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa de protección de datos, en los registros y sistemas de notificación que dependan de él.

e) Sailkatzeko eta kodifikatzeko prozedurak ezartzea, bai eta osasun publikoarekin zerikusia duten informazio-sistemek bete behar dituzten gutxieneko eskakizun tekniko komunak ere, kudeatzen duten informazioa bateragarria izango dela bermatzeko eta haien arteko harremanak ahalbidetzeko.

e) Establecer los procedimientos de clasificación y codificación, así como los requerimientos tecnológicos mínimos comunes que deben seguir los sistemas de información relacionados con la salud pública, para garantizar la compatibilidad de la información que gestionan y posibilitar las relaciones entre ellos.

f) Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemak kudeatzen duen informazioa biltzen, prozesatzen eta aztertzen lan egiten duten pertsonen etengabeko prestakuntza sustatzea.

f) Promover la formación continuada de las personas que trabajan en la recogida, procesamiento y análisis de la información gestionada por el Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi.

3.– Osasun Publikoaren Informazio Sistemak, premien eta eskura dauden datuen arabera, osasun publikorako garrantzizkoak diren aldagaien arabera bereizitako informazioa emango du, datu pertsonalak babesteko araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

3.– El Sistema de Información en Salud Pública, en función de las necesidades y de la disponibilidad de los datos, proporcionará información desagregada por aquellas variables relevantes en salud pública, de conformidad con lo establecido por la normativa de protección de datos personales.

91. artikulua.– Euskadiko Osasun Behatokia.

Artículo 91.– Observatorio de Salud de Euskadi.

1.– Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemaren ikerketa-, analisi- eta informazio-funtzioak, teknikoak zein zientifikoak, Euskadiko osasun-behatoki baten bidez gauzatu ahal izango dira. Behatoki horren konfigurazioa erregelamendu bidez zehaztuko da.

1.– Las funciones de investigación, análisis e información de carácter técnico y científico del Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi se podrán llevar a cabo a través de un observatorio de salud de Euskadi, cuya configuración se determinará reglamentariamente.

2.– Behatokiak jarduera hauek egin ahal izango ditu:

2.– El observatorio podrá desarrollar las siguientes actuaciones:

a) Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemari informazio garrantzitsua eta kalitatekoa ematea, Euskadiko Osasun Planetik eta Osasun Publikoaren Euskal Institututik eratorritako jarraibideetan oinarrituta, eta, horrela, Euskadiko osasun-egoerari buruzko ikuspegi orokorra ematea, «osasuna politika guztietan» ikuspegitik.

a) Proporcionar información relevante y de calidad al Sistema de Salud Pública de Euskadi sobre la base de las directrices emanadas del Plan de Salud de Euskadi y del Instituto Vasco de Salud Pública, aportando así una visión de conjunto sobre el estado de salud en Euskadi, desde el enfoque de «salud en todas las políticas».

b) Osasun-arloko plangintzarako, kudeaketarako, ebaluaziorako eta ikerketarako behar den informazioa sortzea, honako hauei zuzenduta: Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten eragileak, erakundeak, ikerketako langileak, osasun-arloko profesionalak, eremu pribatuko eragileak eta gizarte zibila, oro har.

b) Generar la información requerida para la planificación, gestión, evaluación e investigación en salud, dirigida a las agentes y los agentes integrantes del Sistema de Salud Pública de Euskadi, instituciones, personal de investigación, profesionales de la salud, agentes del ámbito privado y sociedad civil en general.

c) Osasun-egoerari eta -joerei eta horien determinatzaileei buruzko datuak, analisiak, ikerketak eta informazioak biltzea eta zabaltzea, barne hartuta Euskadin dauden osasun-arloko desparekotasun sozialei buruzkoak, osasuna sustatzeko politikak eta esku-hartzeak diseinatzeari begira osasun publikoaren arloan erabakiak hartzea errazteko. Beti bermatuko beharko da eskuratutako datuen konfidentzialtasuna.

c) Recopilar y difundir datos, análisis, investigaciones e informaciones sobre la situación y tendencias en salud y sus determinantes, incluyendo las desigualdades sociales en salud en Euskadi, con el fin último de facilitar la toma de decisiones en salud pública para el diseño de políticas e intervenciones promotoras de salud. En todo caso se garantizará la confidencialidad de los datos que se obtengan.

d) Osasun publikoaren arloko ikerketa-, azterketa- eta prestakuntza-ildoak bultzatzea, sektoreen arteko eta diziplinen arteko ikuspegitik, eta genero-ikuspegia berariaz kontuan hartuta.

d) Impulsar líneas de investigación, estudio y formación en materia de salud pública, desde una perspectiva intersectorial e interdisciplinar y atendiendo de forma específica a la perspectiva de género.

92. artikulua.– Informazioaren tratamendua, komunikazioa, segurtasuna eta konfidentzialtasuna.

Artículo 92.– Tratamiento, comunicación, seguridad y confidencialidad de la información.

1.– Sektore publikoko zein pribatuko administrazio, zentro, zerbitzu eta establezimendu guztiak, bai eta horietan lan egiten duten pertsonak ere, behartuta daude Osasun Publikoaren Informazio Sistemak eskatutako informazioa ematera, bai eta beren informazio- eta erregistro-sistemak tratamendu egokia ahalbidetzen duten formatu eta formetara egokitzera ere.

1.– Todas las administraciones, centros, servicios y establecimientos tanto del sector público como del privado, así como las personas que desempeñen en ellos su labor, están obligados a facilitar la información solicitada por el Sistema de Información en Salud Pública, así como a adaptar sus sistemas de información y registros a los formatos y formas que permitan su tratamiento adecuado.

2.– Aurreko apartatuan aipatzen den informazioaren transmisioa, ahal dela, informazio-sistemen elkarreragingarritasunaren bidez egingo da, horrek aukera emango baitu Eusko Jaurlaritzako sail eta organismoen eremuko aplikazioetan eta gainerako administrazio publikoen eremuko aplikazioetan eskuragarri dagoen informazioa trukatzeko, horrela betez zenbait lege-xedapenetan egindako aurreikuspenak: Osasun Sistema Nazionalaren Kohesio eta Kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legea, Osasun Sistema Nazionaleko osasunaren informazio-sistemaren inguruan; Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izatearen inguruan, eta horiek guztiak garatzeko diren gainerako arauak.

2.– La transmisión de información a la que se refiere el apartado anterior se hará preferentemente mediante la interoperabilidad de sus sistemas de información, permitiendo el intercambio de información ya disponible en las distintas aplicaciones en el ámbito de los departamentos y organismos del Gobierno Vasco, así como en el del resto de las administraciones públicas, conforme a las previsiones de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en materia de sistema de información sanitaria en el Sistema Nacional de Salud; de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y demás normativa que las desarrolle.

3.– Aurreko 2. puntuaren ondorioetarako, Euskadiko Osasun Publikoko Informazio Sistemak azpiegitura teknologiko egokia izango du, informazio-sistemako eragileen arteko elkarreragingarritasuna errazteko.

3.– A los efectos del punto 2 anterior, el Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi se dotará de la infraestructura tecnológica que facilite la interoperabilidad entre los distintos agentes del sistema de información.

4.– Datu pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoari jarraikiz, artikulu honen lehen apartatuan aipatutako pertsona fisiko eta juridikoek beren eginkizunak betetzean jasotzen dituzten datu pertsonalak interesdunaren baimenik gabe jakinarazi ahal zaizkio Osasun Publikoaren Euskal Institutuari, Osasun Publikoaren Informazio Sistemaren beharren arabera trata ditzan.

4.– Los datos de carácter personal que las personas físicas y jurídicas a que se refiere el apartado 1 recojan en el ejercicio de sus funciones pueden comunicarse sin consentimiento del interesado o interesada al Instituto Vasco de Salud Pública, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, para que los trate de acuerdo con las necesidades del Sistema de Información en Salud Pública.

Historia klinikoan dagoen informazioa helburu horiekin irispidean jartzeak behartzen du pertsonaren identifikazio-datuak bereizita gordetzera; alegia, datu kliniko eta asistentzialetatik bereizita. Horrela, oro har, anonimotasuna bermatuko da, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legeak ezarritakoaren arabera, baina salbuespen hauekin:

El acceso con estos fines a la información contenida en la historia clínica obliga a preservar los datos de identificación de la persona, separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, de acuerdo con lo establecido por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, salvo que:

a) Interesdunak aldez aurretik baimena eman badu datuok ez bereizteko.

a) La persona interesada haya dado previamente su consentimiento para no separarlos.

b) Herritarren osasunerako arrisku larri bat prebenitzeko beharrezkoa izanik, Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorrak aipatzen dituen osasun-administrazioek pazienteen identifikazio-datuetara jo behar badute, arrazoi epidemiologikoengatik edo osasun publikoa babesteko.

b) Para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, tengan que acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública.

Osasun publikoko profesionalek datu klinikoetarako irispidea izan ahalko dute, lege honetan ezarritako esku-hartze publikoen ondorioetarako.

Los profesionales y las profesionales de salud pública podrán tener acceso a los datos clínicos a los efectos de las intervenciones públicas establecidas en esta ley.

Historia klinikoko datuetarako eta dokumentuetarako irispidea kasu bakoitzaren helburu espezifikoetara mugatuko da soil-soilik, eta sekretu profesionalaren mende dauden profesional sanitarioek eskuratuko dituzte, datuetarako irispidea eskatzen duen administrazioak arrazoiak azaldu ondoren.

El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso, y se realizará por profesionales sanitarios sujetos al secreto profesional, previa motivación por parte de la administración que solicite el acceso a los datos.

5.– Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemaren maila guztietan hartu beharko dira datuen konfidentzialtasun eta segurtasuna bermatzeko beharrezko neurriak, datuen babesaren arloan legez eta erregelamenduz xedatutakoari jarraituz.

5.– En todos los niveles del Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi han de adoptarse las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos, de acuerdo a lo legal y reglamentariamente dispuesto en materia de protección de datos.

Herritarren identifikazio-datuak, beharrezkoak direnean, lortu nahi den helbururako egokiak eta baliagarriak izan beharko dira, bai eta proportzionaltasun-irizpideen arabera bildutakoak ere; gainera, suntsitu egingo dira lortu ziren osasun publikoaren helbururako ekarpenak egiteari uzten dioten unean.

Los datos identificativos de las personas, cuando estos sean necesarios, deberán ser adecuados y pertinentes a la finalidad perseguida, así como recabados con criterios de proporcionalidad, y serán destruidos en el momento en que dejen de contribuir al propósito de salud pública para el cual fueron obtenidos.

6.– Beren eginkizunak betetzean Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemako datu pertsonaletara irispidea duten pertsona guztiek sekretu profesionala gordetzeko betebeharra eta konfidentzialtasun-betebeharra dute, datu pertsonalak babesteari buruzko araudiak ezarritakoari jarraikiz. Horretarako, behar bezala jakinaraziko zaie informazio horren segurtasuna zaintzeko erantzukizuna dutela eta ezin dutela informazio hori jakinarazi berariazko baimenik izan ezean. Era berean, betebehar horri buruzko konpromiso pertsonal bat sinatu beharko dute, aldizka berrituko dena eta denboran iraungo duena, lan-harremana amaituz gero ere.

6.– Todas las personas que en el ejercicio de sus funciones tengan acceso a datos de carácter personal del Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi quedan obligadas al deber de secreto profesional y al deber de confidencialidad, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Para ello, serán debidamente informadas acerca de su responsabilidad en la preservación de la seguridad de esta información y de que no deberán revelarla sin ser expresamente autorizadas para ello. Así mismo, deberán suscribir un compromiso personal relativo a este deber, que será periódicamente renovado y que perdurará en el tiempo aún en el caso de extinguirse la relación laboral.

7.– Lege honetan ezarritakoaren arabera tratatuko diren datu pertsonalen titularrek euren eskubideak erabili ahal izango dituzte tratamenduaren eragile eta arduradun direnen aurrean, datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren xedatutakoari jarraikiz.

7.– Las personas titulares de datos de carácter personal, tratados en virtud de lo que establece esta ley, podrán ejercer sus derechos ante quienes sean responsables y estén encargados del tratamiento, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

93. artikulua.– Euskadiko Osasun Publikoaren Informazio Sistemaren plangintza, kudeaketa eta koordinazioa.

Artículo 93.– Planificación, gestión y coordinación del Sistema de Información en Salud Pública de Euskadi.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak egingo du Osasun Publikoko Informazio Sistemaren plangintza, kudeaketa eta koordinazioa, informazio-sistema osatzen duten informazio-azpisistemen ardura duten Euskal Administrazioko egiturekin koordinatuta.

1.– La planificación, gestión y coordinación del Sistema de Información en Salud Pública se realizará por parte del Instituto Vasco de Salud Pública, en coordinación con las estructuras de la Administración vasca responsables de los distintos subsistemas de información que forman parte del sistema de información.

2.– Haren funtzionamendu-prozedura ezarriko da, eta erakundeek eta entitateek osasun publikoaren informazio-sistemaren inguruan dituzten betebehar eta eskubideak ere bai.

2.– Se establecerá el procedimiento para su funcionamiento, así como las obligaciones y derechos de las instituciones y entidades respecto del sistema de información en salud pública.

3.– Legez ezarritako gainerako jakinarazpen-betebeharrak eragotzi gabe, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioek, hala sektore publikokoek nola pribatukoek, osasun publikoa behar bezala zaintzen dela bermatzeko eskatzen zaizkien protokoloak, txostenak, estatistikak eta gainerako dokumentazioa eta informazioa bete beharko dituzte; betiere, informazio egokia eta osasun publikoaren zaintza egokia bermatzeko behar-beharrezkoa den informazioa baino ez. Zehazki, bermatzen da Osakidetzaren informazio-sistemetan eskuragarri dagoen osasun publikoko informazioaren hornidura eta irispidea, bai eta Euskadiko entitate eta establezimendu publiko eta pribatuen beste informazio-sistema batzuetan eskuragarri dagoena ere.

3.– Sin perjuicio de los restantes deberes de notificación legalmente establecidos, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto del sector público como del privado, deberán cumplimentar los protocolos, informes, estadísticas y demás documentación e información adecuada, pertinente y limitada a lo estrictamente necesario para garantizar la correcta vigilancia de la salud pública. En particular, se garantiza el suministro y acceso a información de salud pública disponible en los sistemas de información de Osakidetza-Servicio vasco de salud, así como aquel disponible en otros sistemas de información de entidades y establecimientos públicos y privados radicados en Euskadi.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PRESTAKUNTZA, IKERKETA, BERRIKUNTZA ETA EBALUAZIOA
FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN

94. artikulua.– Prestakuntza, ikerketa, berrikuntza eta ebaluazioa osasun publikoan.

Artículo 94.– Formación, investigación, innovación y evaluación en salud pública.

Osasun publikoaren arloko prestakuntza, ikerketa, berrikuntza eta ebaluazioa elementu estrategikoak dira osasun publikoaren euskal sistemarentzat.

La formación, la investigación, la innovación y la evaluación en salud pública son elementos estratégicos para el sistema vasco de salud pública.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuak profesionalen prestakuntza bultzatu eta sustatuko du, bai eta osasun publikoaren arloko ikerketa eta berrikuntza ere. Horretarako, organo eskudunekin, unibertsitateekin –bereziki Euskal Herriko unibertsitate publikoarekin–, ikerketa-zentroekin eta inplikatutako beste eragile batzuekin koordinatuta eta lankidetzan jardungo du.

El Instituto Vasco de Salud Pública impulsará y fomentará la formación de profesionales, así como la investigación e innovación en salud pública, para lo cual actuará en coordinación y colaboración con los órganos competentes, las universidades –particularmente con la universidad pública del País Vasco–, los centros de investigación y otros agentes implicados.

95. artikulua.– Osasun publikoko profesionalen prestakuntza eta gaikuntza.

Artículo 95.– Formación y capacitación de profesionales de salud pública.

1.– Osasun publikoaren esparruko jarduera profesionaltzat hartzen dira osasun publikoaren funtzioak betetzean garatzen direnak. Osasun publikoa diziplinartekoa denez, bertako langileek bizialdi osoko etengabeko prestakuntza jarraitu behar dute nahitaez, eta prestakuntza horrek, gainera, egokia izan behar du haien erantzukizun- eta eskumen-mailarako, jardun profesional egokia ziurtatzeko.

1.– Se consideran actividades profesionales del ámbito de la salud pública las desarrolladas en el ejercicio de las funciones de la salud pública. Atendiendo al carácter multidisciplinar de la salud pública, sus profesionales tienen el deber de seguir a lo largo de la vida laboral una formación continua, que además deberá ser adecuada a su nivel de responsabilidad y competencia para asegurar un correcto ejercicio profesional.

2.– Osasun publikoaren arloan eskumenak dituzten euskal administrazio publikoek, eta, bereziki, Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailak, Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren bidez, Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemako profesionalen etengabeko prestakuntza eta gaitasun teknikoa bultzatu eta erraztuko dute, prestakuntza-ahalmena duten sektoreen eta erakundeen sinergiak indartuz eta erraztuz eta etengabeko prestakuntzarako programak garatuz, besteak beste.

2.– Las administraciones públicas vascas con competencias en salud pública y, en especial, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud, a través del Instituto Vasco de Salud Pública, impulsarán y facilitarán la formación continua y competencia técnica de las profesionales y los profesionales del Sistema de Salud Pública de Euskadi, mediante la potenciación y facilitación de sinergias de los sectores y organismos con capacidad formativa y el desarrollo de programas de formación continuada, entre otros.

3.– Besteak beste, prestakuntzarekin lotutako ekintza hauek egin ahal izango dira:

3.– Se podrán llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones relacionadas con la formación:

a) Prestakuntza-aukera espezializatuak eta kalitatekoak sustatzea, Euskadiko lurraldean edo Euskadiko profesionalentzat.

a) Fomentar el desarrollo de oportunidades formativas especializadas y de calidad en el territorio de Euskadi o bien dirigidas a las profesionales y los profesionales de Euskadi.

b) Osasun publikoarekin erlazionatutako espezialitateen irakaskuntza-unitateak egiaztatzen eta ebaluatzean parte hartzea.

b) Participar en la acreditación y evaluación de las unidades docentes de las especialidades vinculadas a la salud pública.

c) Osasun publikoko profesionalentzako etengabeko prestakuntzako programak prestatzea edo egiten laguntzea.

c) Elaborar o colaborar en la elaboración de programas de formación continua para las profesionales y los profesionales de salud pública.

d) Osasun publikoko profesionalen etengabeko prestakuntza-programak eta programa horiek ematen dituzten zentroak egiaztatzeko irizpideak proposatzea.

d) Proponer criterios para la acreditación de programas y centros proveedores de formación continua de profesionales de salud pública.

e) Osasun publikoko profesionalen eskumenak ezartzen eta berrikusten parte hartzea.

e) Participar en el establecimiento y revisión de las competencias de las profesionales y los profesionales en salud pública.

f) Profesionalen beharrak, profil profesionalak eta gaitasun-mailak identifikatzea, eta osasun-agintariei eta agintari akademikoei informazioa ematea, osasun publikoaren arloko prestakuntza-programak egiteko.

f) Identificar las necesidades de profesionales, perfiles profesionales y su nivel de competencias, informando a las autoridades sanitarias y académicas con el fin de elaborar programas de formación en salud pública.

96. artikulua.– Osasun publikoko prestakuntza.

Artículo 96.– Formación en salud pública.

1.– Osasun publikoaren arloan eskumenak dituzten euskal administrazio publikoek eta, bereziki, Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailak, Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren bitartez, osasun publikoaren gaineko prestakuntza bultzatuko dute Euskadi osoan. Horretarako, graduko eta graduondoko prestakuntza-programak ezartzea erraztuko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateekin –batez ere Euskal Herriko Unibertsitatearekin– lankidetzan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Erkidegotik kanpoko beste entitate akademiko batzuekin ere, osasun publikoan diziplina anitzeko gaitasun profesionala indartzeko.

1.– Las administraciones públicas vascas con competencias en salud pública y, en particular, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud, a través del Instituto Vasco de Salud Pública, impulsarán la formación en salud pública en el conjunto de Euskadi. Para ello, facilitarán el establecimiento de programas formativos de grado y posgrado en colaboración con el sistema universitario vasco –preferentemente con la Universidad del País Vasco–, así como con otras entidades académicas dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el fin de fortalecer la capacidad multidisciplinar profesional en salud pública.

2.– Osasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailak, halaber, profesional sanitario eta soziosanitarioei eta osasunarekin lotutako beste arlo batzuetako profesionalei zuzendutako prestakuntza-programak ere bultzatuko ditu, osasun publikoaren arloan duten prestakuntza hobetzeko eta gaikuntza handiagoak emateko aipatu arloetan. Horretarako, lankidetzan arituko da Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin, bai eta hezkuntza-erakunde eta -entitateekin, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Erkidegotik kanpo, profesional horientzat osasun publikoaren arloko ezagutza eta prestakuntza garatzeko.

2.– Asimismo, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud también potenciará el desarrollo de programas de formación dirigidos a las profesionales y los profesionales sanitarios, sociosanitarios y de otros ámbitos relacionados con la salud, con el fin de mejorar su formación en salud pública y dotarles de mayores competencias en estos ámbitos. Para ello, colaborará con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, así como con las instituciones y entidades educativas, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para el desarrollo del conocimiento y formación en salud pública para profesionales de los ámbitos mencionados.

3.– Lehen mailako arretako profesional guztiek, beren prestakuntza- eta trebakuntza-prozesuetan, osasun publikoaren arloko prestakuntza-ekintzak egingo dituzte, aplikatu beharreko araudiaren arabera.

3.– La totalidad de profesionales de atención primaria, en sus procesos de formación y capacitación, realizarán acciones formativas en materia de salud pública, de acuerdo con la normativa de aplicación.

97. artikulua.– Osasun publikoaren gaineko ikerketa eta berrikuntza.

Artículo 97.– Investigación e innovación en salud pública.

1.– Osasun publikoan eskumenak dituzten Euskadiko administrazio publikoek eta, bereziki, osasun-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailak eta Osasun Publikoaren Euskal Institutuak, unibertsitateekin lankidetzan, osasun publikoaren arloko ikerketa eta berrikuntza bultzatuko dituzte.

1.– Las administraciones públicas vascas con competencias en salud pública y, en particular, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud y el Instituto Vasco de Salud Pública, en colaboración con las universidades, impulsarán la investigación, y la innovación en salud pública.

2.– Gainera, ekintza hauek egingo dituzte:

2.– Además, llevarán a cabo acciones dirigidas a:

a) Ikerketa-taldeak eratu daitezen bultzatzea.

a) Impulsar la formación de grupos de investigación.

b) Kalitateko ikerketa eta berrikuntza lortzea, Euskadiko osasun-planetan ezarritako estrategia eta lehentasunen zerbitzura.

b) Lograr una investigación e innovación de calidad y al servicio de las estrategias y prioridades establecidas en los planes de salud de Euskadi.

c) Osasun publikoko ikerketaren emaitzak eta horrek herritarren osasunean izan dezakeen eragina ebaluatzea, emaitzen komunikazioa eta zabalkundea sustatuz.

c) Evaluar los resultados de la investigación en salud pública y su posible impacto en la salud de la población, fomentando la comunicación y divulgación de los resultados.

d) Ikerketa-jarduera eta emaitzak praktika klinikora transferitzeko jarduera zientifikoki garatzen eta sostengatzen direla bermatzea, kolektiboen arteko ezberdintasunak aintzat hartuta.

d) Garantizar que la actividad investigadora y de transferencia de resultados a la práctica clínica se desarrolla y se sustenta científicamente, considerando las diferencias de distintos colectivos.

98. artikulua.– Osasun publikoko programen ebaluazioa.

Artículo 98.– Evaluación de los programas de salud pública.

1.– Osasun publikoko programak aldizka ebaluatu beharko dira, administrazio eskudunaren ekimenez.

1.– Los programas de salud pública deberán ser evaluados periódicamente por iniciativa de la administración competente.

2.– Ebaluazioaren barruan sartuko dira, eskura dauden baliabideak eta jakintza aintzat hartuta, jardueraren analisia, zehazki jardueraren egiturarena, prozesuarena eta emaitzena, bai eta jarduera hobetzeko gomendioak ere.

2.– La evaluación comprenderá, dentro de los recursos y conocimientos disponibles, el análisis de la estructura, el proceso y los resultados de la actividad, así como las recomendaciones para mejorarla.

3.– Osasun-arloan eskumena duen sailak osasun publikoko programen ebaluazioa helarazi ahal izango dio Eusko Legebiltzarrari.

3.– El departamento competente en materia de salud podrá dar traslado de la evaluación de los programas de salud pública al Parlamento Vasco.

IX. TITULUA
TÍTULO IX
ERANTZUKIDETASUNA ETA ESKU-HARTZE ADMINISTRATIBOA OSASUN PUBLIKOKO GAIETAN
CORRESPONSABILIDAD E INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ESKU-HARTZE ADMINISTRATIBOAREN PRINTZIPIO INFORMATZAILEAK
PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

99. artikulua.– Esku-hartze administratiboaren printzipio informatzaileak.

Artículo 99.– Principios informadores de la intervención administrativa.

Titulu honetan aipatzen diren osasun publikoaren arloko neurriak Euskadiko Osasun Publikoaren Sistemaren printzipio gidariak errespetatuz hartu behar dira, eta, bereziki, osasun publikoaren arloko esku-hartze administratiboaren printzipio informatzaile hauek errespetatuz:

Las medidas en materia de salud pública a que se refiere el presente título deben adoptarse respetando los principios rectores del Sistema de Salud Pública de Euskadi y, en particular, los siguientes principios informadores de la intervención administrativa en materia de salud pública:

a) Neurriak garaiz eta modu egokian hartu beharko dira, eta proportzionalak izan behar dute lortu nahi diren helburuekiko eta sortarazi dituen egoerarekiko.

a) Proporcionalidad de las medidas adoptadas en tiempo y forma con los fines perseguidos y la situación que los motiva.

b) Erabakiak irizpide zientifikoetan oinarrituta justifikatu behar dira, edo osasun publikoarentzat egon daitekeen arriskuari buruzko balioespen profesional eta inpartzial batean oinarrituta.

b) Justificación de las decisiones con base en criterios científicos o en una valoración profesional e imparcial del riesgo implicado para la salud pública.

c) Erabakiak gainerako osasun-agintariek hartutako erabakiekin koordinatu beharko dira, arriskuak beste lurralde-eremu batzuk ere hartzen baditu.

c) Coordinación con las decisiones adoptadas por el resto de autoridades sanitarias, cuando se trate de riesgos que afecten a otras geografías.

d) Herritarrei unean uneko informazio objektiboa ematea, dagoen arriskuari, hartutako erabakiei eta gomendatutako autobabes-neurriei buruz, ahal dela eragindako industria, zerbitzu eta enpresentzat beharrezkoak ez diren kalteak saihestuz.

d) Información puntual y objetiva a la población sobre el riesgo existente, las decisiones adoptadas y las medidas de autoprotección recomendadas, evitando en la medida de lo posible perjuicios innecesarios para las industrias, servicios y empresas afectadas.

e) Eragina murriztea pertsonen eta ondasunen zirkulazio askean, enpresa-askatasunean eta herritarren gainerako eskubideetan.

e) Minimización de su incidencia sobre la libre circulación de las personas y los bienes, la libertad de empresa y los demás derechos de la ciudadanía.

f) Herritarren bizitza eta osasuna babestea, osasun publikoko larrialdi-egoeretan.

f) Salvaguarda de la vida y de la salud de las personas en situaciones de emergencia de salud pública.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERANTZUKIDETASUNA ETA LANKIDETZA OSASUN PUBLIKOAREN ALORREAN
CORRESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

100. artikulua.– Erantzukidetasuna eta autokontrola.

Artículo 100.– Corresponsabilidad y autocontrol.

1.– Herritarren osasunean eragina duten edo izan dezaketen jarduerak egiten diren lokal, instalazio, establezimendu, zerbitzu eta industrien titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoak behartuta daude herritarren osasunari lesiorik ez eragitera, eta lokal eta instalazioen eta haien eranskinen higienearen eta segurtasun sanitarioaren erantzuleak dira, bai eta horien ondoriozko prozesuen eta produktuen edo substantzien erantzuleak ere. Horretarako, autokontrol-prozedura eraginkorrak ezarri behar dituzte beren segurtasun sanitarioa bermatzeko; gainera, honako betebehar hauen mendean egongo dira:

1.– Las personas, físicas o jurídicas, titulares de locales, instalaciones, establecimientos, servicios e industrias donde se realizan actividades que inciden o pueden incidir en la salud de las personas tienen el deber de no lesionar la salud de la población, son responsables de la higiene y de la seguridad sanitaria de los locales e instalaciones y de sus anexos, así como de los procesos y de los productos o sustancias que derivan de ellos. Para ello, deben establecer procedimientos de autocontrol eficaces para garantizar su seguridad sanitaria y, además, quedan sujetas a las siguientes obligaciones:

a) Ziurtatzea beren kontrolpean dauden instalazio, lokal, establezimendu, enpresa eta jardueretan osasun-legediaren baldintzak betetzen direla; horretarako, autokontrol-sistema egokiak ezarriko dituzte.

a) Asegurarse de que en las instalaciones, locales, establecimientos, empresas y actividades que se hallen bajo su control se cumplan los requisitos de la legislación sanitaria, para lo cual implementarán los sistemas de autocontrol oportunos.

b) Instalazioei, jarduerei eta produktuei lotutako arriskuei buruzko jakintza teknikoa eta zientifikoa egunean izatea.

b) Estar al día en el conocimiento técnico y científico sobre los riesgos asociados a sus instalaciones, actividades y productos.

c) Arriskuren bat dagoela pentsaraz dezaketen erreklamazioak ikertzea.

c) Investigar las reclamaciones de las que pudiera deducirse la existencia de un riesgo.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako pertsona fisiko edo juridikoek beren gain hartu ahal izango dute osasuna sustatzeko eta gaixotasunak prebenitzeko gizarte-erantzukizuneko ekintzak borondatez egitea, bai beren jardueraren esparruan, bai ingurunearen eta komunitatearen barne-esparruan. Horretarako, osasun-administrazio publikoek lankidetza-akordio egokiak sinatu ahal izango dituzte haiekin.

2.– Las personas, físicas o jurídicas, señaladas en el punto anterior, podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social destinadas a promover la salud y prevenir las enfermedades, tanto en el ámbito de su propia actividad como en el ámbito interno de su entorno y de la comunidad. A tal efecto, las administraciones públicas sanitarias podrán suscribir con ellas los oportunos acuerdos de colaboración.

101. artikulua.– Osasun publikoa babesteko eta Osasun Administrazioarekin lankidetzan aritzeko eginbeharra.

Artículo 101.– Deber de tutelar la salud pública y de colaborar con la Administración sanitaria.

1.– Osasun publikoa babesteko eta horretarako hartutako neurriak eraginkorrak izan daitezen, administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, bai eta erakunde eta entitate pribatuek ere, osasun publikoa zaintzeko eta osasun-agintaritzarekin eta haren agenteekin lankidetzan aritzeko betebeharra dute, agintaritza eta agente horiek ezartzen dituzten kontrolei men eginez eta osasunerako arriskuei aurre egiteko adostutako neurrien betearazpena erraztuz.

1.– Con miras a la protección de la salud pública y a la efectividad de las medidas adoptadas para ello, las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, así como las instituciones y entidades privadas, tienen el deber de tutelar la salud pública y de colaborar con la autoridad sanitaria y sus agentes, sometiéndose a los controles que establezcan y facilitando la ejecución de las medidas acordadas para hacer frente a los riesgos para la salud.

2.– Instalazio, establezimendu, zerbitzu edo industrien titular diren pertsona fisiko edo juridikoek detektatzen badute osasunerako arriskuak daudela (edo arrisku horien zantzu nahikoak daudela) beren jardueraren edo produktuen ondorioz, betebehar hauek izango dituzte:

2.– Si las personas, físicas o jurídicas, titulares de instalaciones, establecimientos, servicios o industrias detectan la existencia de riesgos para la salud (o indicios suficientes de dichos riesgos) derivados de su actividad o de sus productos, deberán:

a) Egoera berehala jakinaraztea dagokion osasun-agintaritzari, eta hark eskatzen dion informazio guztia ematea.

a) Notificar de inmediato la situación a la autoridad sanitaria correspondiente y poner a su disposición toda la información que esta le requiera al respecto.

b) Egokitzat jotzen dituen euste-neurriak hartzea, bere ekimenez eta errekerimendurik gabe, Osasun Administrazioak horren gainean ezer xedatzen ez duen bitartean.

b) Adoptar, por iniciativa propia y sin necesidad de requerimiento, las medidas de contención que estime apropiadas, en tanto la Administración sanitaria no disponga nada al efecto.

c) Osasun publikoko jarduketen garapena erraztea, eta jarduketok zaildu, eragotzi edo faltsutzen duten jokabideak alde batera uztea.

c) Facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución.

d) Osasun-agintaritzak arrisku-egoerari buruz adostutako neurriak atzerapenik gabe betearaztea.

d) Ejecutar sin demora las medidas acordadas por la autoridad sanitaria respecto a la situación de riesgo.

3.– Erregelamendu bidez ezarriko dira osasun publikoaren arloko agintari eskudunei informazioa emateko protokoloak eta prozedurak, bai eta kasuan kasuko jakinarazpenaren edukia ere.

3.– Se establecerán los protocolos y procedimientos de información a las autoridades competentes en materia de salud pública, así como el contenido de la comunicación correspondiente.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
OSASUN-AGINTARITZA
AUTORIDAD SANITARIA

102. artikulua.– Osasun-agintaritza.

Artículo 102.– Autoridad sanitaria.

Lege honen ondorioetarako, osasun-agintaritzaren izaera dute, bakoitzak bere eskumen-eremuan: osasunaren arloan eskumena duen sailaren titularrak, Osasun Publikoaren Euskal Institutuko titularrak eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan osasun publikoaren arloaren eskumena duten organoek.

A los efectos de esta ley, tienen la condición de autoridad sanitaria en sus respectivos ámbitos de competencia: la persona titular del departamento competente en materia de salud, la persona titular del Instituto Vasco de Salud Pública, así como los órganos competentes en materia de salud pública de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

103. artikulua.– Osasun-agintaritzaren funtzioak.

Artículo 103.– Funciones de la autoridad sanitaria.

1.– Osasun-agintaritzak, bere jardun-eremuan, esku har dezake jarduera publikoetan eta pribatuetan, herritarren osasuna babesteko eta gaixotasuna prebenitzeko, honako funtzio hauek betez:

1.– La autoridad sanitaria, en su ámbito de actuación, puede intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la población y prevenir la enfermedad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Herritarren osasunean eragina izan dezaketen jarduerak egiteko eta establezimenduak eta instalazioak irekitzeko funtzionamendu- eta baimen-araubideak konfiguratzea, baimen sanitario egokia ez dutenak eta osasun-agintaritzak ezarritako funtzionamendu-baldintzak betetzen ez dituztenak ixtea barne.

a) La configuración de los regímenes de funcionamiento y autorización para el ejercicio de actividades y la apertura de establecimientos e instalaciones que pueden tener incidencia en la salud de las personas, incluido el cierre de aquellos que no dispongan de la pertinente autorización sanitaria y que no cumplan con las condiciones de funcionamiento establecidas por la autoridad sanitaria.

b) Instalazioen, osasun-establezimendu sanitarioen, industrien, jardueren eta produktuen kontrol sanitarioa errazteko beharrezkoak diren erregistroak sortzea eta mantentzea.

b) La creación y el mantenimiento de los registros necesarios para facilitar el control sanitario de instalaciones, establecimientos sanitarios, industrias, actividades y productos.

c) Ondasunak eta produktuak ekoitzi, banatu, merkaturatu eta erabiltzeko gutxieneko betekizunak eta baldintza higieniko-sanitarioak ezartzea, bai eta horiek ikuskatu eta kontrolatzeko prozedurak ere; gabezia higienikoak eta sanitarioak zuzentzeko beharrezkoak diren egiturazko aldaketak edo prebentzio- eta zuzenketa-neurriak barne.

c) El establecimiento de requisitos mínimos y de condiciones higiénico-sanitarias para la producción, distribución, comercialización y el uso de bienes y productos, así como los procedimientos para su inspección y control; incluyendo las modificaciones estructurales o medidas preventivas y correctoras necesarias para enmendar las deficiencias higiénicas y sanitarias.

d) Zaintza-sistemak, komunikazio-sareak, informazio-sistemak eta datuak aztertzeko metodoak ezartzea, osasun publikoan eragin negatiboa izan dezaketen egoeren hurbiltasuna edo presentzia ahal bezain azkar detektatu eta ezagutu ahal izateko.

d) El establecimiento de sistemas de vigilancia, redes de comunicaciones, sistemas de información y métodos de análisis de datos que permitan detectar y conocer, tan rápidamente como sea posible, la proximidad o presencia de situaciones que puedan repercutir negativamente en la salud pública.

e) Osasunean eragina izan dezaketen produktuen eta jardueren publizitatea eta propaganda kontrolatzea, egiazkotasun-irizpideetara egokitzeko eta osasun publikoari kalte egin diezaiokeen guztia saihesteko.

e) El control de la publicidad y propaganda de productos y actividades que puedan incidir en la salud, con la finalidad de ajustarlas a criterios de veracidad y evitar todo lo que pueda suponer un perjuicio para la salud pública.

f) Lege honen bitartez esleitzen zaion beste edozein eginkizun.

f) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por la presente ley.

2.– Osasun-agintaritzak, bere funtzioak betetzean, babesa, laguntza eta lankidetza eskatu ahal izango dizkie beste administrazio-organo batzuei, enplegatu publikoei edo beste erakunde batzuei, eta, are gehiago, Ertzaintzari edo segurtasun-funtzioak esleituta dituzten beste agintaritza-agente batzuei ere eskatu ahal izango die laguntza, premia zorrotzeko eta presazko kasuetan, indarrean dagoen legeria hobeto betetzeko.

2.– La autoridad sanitaria, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar el apoyo, auxilio y colaboración de otros órganos administrativos, empleadas y empleados públicos u otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y urgente necesidad y para el mejor cumplimiento de la legislación vigente, el auxilio de la Ertzaintza u otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad.

104. artikulua.– Osasun-agintaritzako agenteen jarduketak.

Artículo 104.– Actuaciones de las agentes y los agentes de la autoridad sanitaria.

Osasun-agintaritzako agenteek jarduketa hauek egiteko ahalmena izango dute, indarrean dagoen araudian adierazitako baldintzetan:

Las agentes y los agentes de la autoridad sanitaria tendrán la facultad, en los términos previstos en la normativa vigente, para el desarrollo de las siguientes actuaciones:

a) Eragile ekonomikoei eta entitate, establezimendu, instalazio eta zerbitzuen titularrei aholkularitza ematea, aplikagarri zaien araudi sanitarioaren ezarpenari eta eskakizunei buruz.

a) El asesoramiento a operadores económicos y titulares de entidades, establecimientos, instalaciones y servicios, sobre la implantación y exigencias de la normativa sanitaria que les resulte de aplicación.

b) Eragile ekonomikoek eta entitate, establezimendu, instalazio eta zerbitzuen titularrek segurtasun sanitarioaren arloan dituzten autokontrol-sistemen egiaztapena eta jarraipena egitea.

b) La verificación y seguimiento de los sistemas de autocontrol que incorporen distintos operadores económicos y titulares de entidades, establecimientos, instalaciones y servicios, en materia de seguridad sanitaria.

c) Eragile ekonomikoen eta entitate, establezimendu, instalazio eta zerbitzuen titularren jarduketak sistematikoki aztertzea, aplikagarri zaien araudi sanitarioa betetzen dutela egiaztatzeko.

c) El examen sistemático de las distintas actuaciones de operadores económicos y titulares de entidades, establecimientos, instalaciones y servicios, a fin de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria que les resulte de aplicación.

d) Kontrol sanitarioari lotutako edozein instalazio, establezimendu, zerbitzu edo industriatan ikuskapen-bisitak egitea.

d) La realización de visitas de inspección en cualquier instalación, establecimiento, servicio o industria sujetos al control sanitario.

e) Ikerketak egitea, kontrol sanitarioa gauzatzeko beharrezkoak diren proben edo azterketen bidez, indarrean dagoen araudiaren arabera.

e) La realización de las investigaciones necesarias mediante las pruebas o exámenes que procedan para materializar el control sanitario, de conformidad con la normativa vigente.

f) Osasun publikoaren babesarekin lotutako txostenak egitea.

f) La elaboración de informes relacionados con la tutela de la salud pública.

g) Ikuskatu edo kontrolatu beharreko enpresak, entitateak, establezimenduak, instalazioak eta zerbitzuak kontrolatzeko beharrezkoa den dokumentaziorako irispidea, edozein euskarritan, eta dokumentazio horren kopietarako edo irudietarako irispidea.

g) El acceso a la documentación, en cualquier tipo de soporte, que sea precisa para el control de las empresas, entidades, establecimientos, instalaciones y servicios sometidos a inspección o control; y a la obtención de copia de dicha documentación, o de imágenes.

h) Arduraduna edo hark eskuordetutako pertsona bertaratzeko errekerimendua, bai eta enpresa, entitate, zerbitzu, establezimendu edo instalazioko teknikariak ere, behar diren azalpenak eta argibideak eskatzeko.

h) El requerimiento de la presencia de la persona responsable o de aquella en quien delegue, así como del personal técnico de la empresa, entidad, servicio, establecimiento o instalación, a los efectos de solicitar las explicaciones y aclaraciones oportunas.

i) Lege honetan araututako kautelazko neurriak behin-behinean hartzea, gerora osasun-agintaritzak berrets baditzake ere.

i) La adopción, con carácter provisional, sin perjuicio de su posterior ratificación por parte de la autoridad sanitaria, de las medidas cautelares reguladas en esta ley.

j) Haien eskumenen esparruan erregelamendu bidez ezarrita dauden eta elikagaien segurtasunari eragiten dioten egiaztapenak egitea.

j) La emisión de las certificaciones que afecten a la seguridad de los alimentos que estén reglamentariamente establecidas en el ámbito de sus competencias.

k) Garatzen diren kontrol- eta ikuskapen-funtzioak betetzeko beharrezkoak diren gainerako jarduketak.

k) Aquellas otras actuaciones que sean precisas en orden al cumplimiento de las funciones de control e inspección que se desarrollen.

l) Osasun-informazio indibidualerako irispidea, baldin eta osasun publikorako arriskuren bat dagoela susmatzen edo jakiten bada.

l) El acceso a información sanitaria de carácter individual siempre que se sospeche o conozca la presencia de un riesgo para la salud pública.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ESKU-HARTZE ADMINISTRATIBOA
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

105. artikulua.– Osasun publikoaren arloko esku-hartze administratiboa.

Artículo 105.– Intervención administrativa en materia de salud pública.

Osasun publikoaren arloko esku-hartze administratiboa hauen bidez gauzatuko da: osasun publikoaren arloko komunikazioa, jarduerak gauzatzeko baimen- eta komunikazio-araubideak ezartzea, jardueren ikuskapena eta kontrol sanitarioa, kautela-neurriak ezartzea eta pertsonen gainean esku hartzeko neurriak hartzea.

La intervención administrativa en materia de salud pública se llevará a cabo a través de la comunicación en materia de salud pública, el establecimiento de regímenes de autorización y comunicación para el ejercicio de actividades, la inspección y control sanitario de las actividades, la implementación de medidas cautelares y la adopción de medidas de intervención sobre las personas.

106. artikulua.– Osasun publikoaren arloko komunikazioa.

Artículo 106.– Comunicación en materia de salud pública.

1.– Osasun publikoaren arloko jarduerak garatzen dituzten administrazio publikoek irizpide hauek zainduko dituzte beren informazio- eta publizitate-ekintzetan: inklusioa, gardentasuna, zehaztasuna, nahikotasuna, egiazkotasuna, efikazia eta eskuragarritasuna. Komunikazioa modu egokian egingo da, xede dituen biztanleria-sektoreek erraz ulertzeko moduan, herritarren osasunari edo segurtasunari kalte egin diezaiokeen edozein lerratze saihestuz eta osasun publikoari buruzko informazio zuzena eta zehatza bermatuz. Era berean, erabiltzen den ikuspegia, komunikazio-kanalak, erregistroak eta adierazpena hartzaile diren pertsona eta kolektiboetara eta testuinguruetara ahalik eta gehien doitzen direla bermatuko da.

1.– Las administraciones públicas que desarrollen actuaciones en materia de salud pública velarán para que sus acciones de información y publicidad respeten los criterios de inclusión, transparencia, exactitud, suficiencia, veracidad, eficacia y accesibilidad. La comunicación se hará de manera comprensible para los sectores de la población a los que va dirigida, evitando cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la salud o seguridad de las personas y garantizando una información correcta y precisa en materia de salud pública. Asimismo, se asegurará que el enfoque, los canales de comunicación, los registros y la expresión utilizados sean lo más ajustados posibles a las personas y colectivos receptores y a los diferentes contextos.

2.– Botere publikoek, beren eskumenen esparruan, beharrezko zaintza-ekintzak egingo dituzte publizitate eta propaganda komertzialak egiazkotasun- eta zehaztasun-irizpideetara egokitu daitezen, osasunari dagokionez, eta herritarren osasunari kalte egin diezaiokeen edozer mugatzeko. Arreta jarriko da, bereziki, herritarren osasunerako edo segurtasunerako arriskuak sor ditzaketen produktu, ondasun, jarduera eta zerbitzuen publizitate eta propaganda komertzialean, eta, batez ere, kolektibo ahulenen kasuan, haur, gazte edo adinekoen kolektiboetan.

2.– Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, velarán y ejercerán las acciones necesarias para que la publicidad y la propaganda comerciales se ajusten a criterios de veracidad y exactitud en lo que atañe a la salud, así como para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la salud de las personas. Se atenderá especialmente a la publicidad y propaganda comercial de aquellos productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o la seguridad de las personas; singularmente, en el caso de los colectivos más vulnerables, la infancia, la juventud o las personas mayores.

3.– Euskadiko Osasun Publikoaren Sistema osatzen duten administrazio publikoek osasun publikoaren sustapen aktiboa egingo dute, kontsumitzaileei, erakundeei, entitate pribatuei eta eragile ekonomikoei zuzendua, eraginkortzat jotzen den edozein komunikabide, formatu edo euskarriren bidez.

3.– Las administraciones públicas integrantes del Sistema de Salud Pública de Euskadi harán una promoción activa de la salud pública, dirigida tanto a las personas consumidoras como a las instituciones, entidades privadas y operadores económicos, a través de cualquier medio de comunicación, formato o soporte que se considere efectivo.

Alde horretatik, eta kontsumoaren arloan eskumena duen organoarekin lankidetzan, kontsumitzaileek produktuak eta zerbitzuak modu seguruan landu eta kontsumitu ahal izateko moduko jakintza izan dezaten sustatuko dute.

En este sentido, y en colaboración con el órgano competente en materia de consumo, fomentarán que las personas consumidoras dispongan de conocimientos que les permitan elaborar y consumir productos y servicios de forma segura.

4.– Beste neurri batzuk hartzea eragotzi gabe, administrazio publikoek komunikatuak eta gomendioak eman ahal izango dituzte osasun publikoarekin zerikusia duten gaiei buruz. Komunikazio horiek zalantzazko arriskuei eragiten dietenean edo osasun-alerta edo -krisi baten testuinguruan gertatzen direnean, administrazio publikoak arduratuko dira mezua koordinatzeaz, osasun publikoaren arloan ardura duen Eusko Jaurlaritzaren sailaren bidez, eta arriskuaren agertokia fidagarritasunez eta zehaztasunez identifikatzeaz, eragindako sektore ekonomiko eta sozialetan duen eragina neurriz kanpo ez zabaltzeko.

4.– Sin perjuicio de adoptar otro tipo de medidas, las administraciones públicas podrán emitir comunicados y recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la salud pública. Cuando dichas comunicaciones afecten a riesgos inciertos o se produzcan en el contexto de una alerta o crisis sanitarias, las administraciones públicas velarán para coordinar el mensaje a través del departamento responsable del Gobierno Vasco en materia de salud pública y para identificar fielmente y con precisión el escenario de riesgo, con el fin de no amplificar su impacto en los sectores económicos y sociales afectados.

5.– Osasun publikorako alerta-egoeren aurrean, osasun-agintaritzak, eskura dituen baliabideak aintzat hartuta, herritarrei jakinaraziko die, modu ulergarrian, egoera zertan den, dagoen arrisku-maila, haren bilakaerari buruzko aurreikuspena, eta arriskuarekiko esposizioa murrizteko edo osasuna babesteko gomendatutako neurriak.

5.– Ante situaciones de alerta para la salud pública, y atendiendo a los medios disponibles, la autoridad sanitaria informará a la ciudadanía, de modo comprensible, sobre la naturaleza de la situación, el nivel de riesgo existente, la previsión sobre su evolución y las medidas recomendadas para disminuir la exposición al riesgo o proteger la salud.

Informazio hori jakinarazteko, lege honetan osasun publikoaren arloan ezarritako jarduera-irizpide orokorrak bete beharko dira, eta, bereziki, objektibotasuna, gardentasuna, zuhurtzia, proportzionaltasuna eta intimitatearekiko errespetua, bai eta datu pertsonalen babesari buruzko arauak ere.

La comunicación de esta información estará sujeta a los criterios generales de actuación en materia de salud pública establecidos en esta ley y, en particular, a los criterios de objetividad, transparencia, prudencia, proporcionalidad y respeto a la intimidad, así como a las normas relativas a la protección de datos de carácter personal.

107. artikulua.– Jarduerak egiteko baimen- eta komunikazio-araubidea.

Artículo 107.– Régimen de autorización y comunicación para el ejercicio de actividades.

1.– Osasun publikoan eragina izan dezaketen jarduerak garatzen dituzten instalazio, lokal, establezimendu, zerbitzu eta industriek aurretiko funtzionamendurako osasun-baimenaren izapidea bete beharko dute, aplikatzekoa den araudi sektorialak hala ezartzen badu.

1.– Las instalaciones, locales, establecimientos, servicios e industrias en los que se desarrollen actividades que puedan tener incidencia en la salud pública están sujetos al trámite de autorización sanitaria de funcionamiento previa, si la normativa sectorial aplicable lo establece.

Erregelamendu bidez zehaztuko dira osasun-baimenaren edukia eta baimen hori emateko irizpideak eta betekizunak.

Reglamentariamente se determinarán el contenido de la correspondiente autorización sanitaria y los criterios y requisitos para su otorgamiento.

2.– Osasun publikoan eskumenak dituzten administrazioek, indarrean dagoen araudiaren arabera, erantzukizunpeko adierazpen bat edo jarduera hasi aurreko komunikazio bat aurkezteko betebeharra ezarri ahal izango dute osasun publikoan eragina izan dezaketen jarduerak egiten dituzten instalazio, lokal, establezimendu, zerbitzu eta industrientzat.

2.– Las administraciones con competencias en salud pública pueden establecer, de acuerdo con la normativa vigente, la obligación de presentar una declaración responsable o una comunicación previa al inicio de la actividad para las instalaciones, locales, establecimientos, servicios e industrias que lleven a cabo actividades que pueden tener incidencia en la salud pública.

Erregelamendu bidez zehaztuko dira erantzukizunpeko adierazpenaren edo aldez aurreko komunikazioaren edukiak, bai eta jardueran aritzeko betekizunak ere.

Reglamentariamente se determinarán los contenidos de la declaración responsable o la comunicación previa, así como los requisitos para ejercer la actividad.

108. artikulua.– Jardueren kontrol sanitarioa.

Artículo 108.– Control sanitario de actividades.

1.– Osasun-agintaritzako agenteek gauzatuko dituzte zuzenean osasun publikoa zaintzeko ikuskapen- eta kontrol-eginkizunak, eta, beren egitekoak bete beharrez, osasun-agintaritzat hartuko dira, lege honetan aurreikusitako baldintzetan.

1.– Las funciones de inspección y control para la vigilancia de la salud pública serán llevadas a cabo directamente por agentes de la autoridad sanitaria, quienes, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de autoridad sanitaria, en los términos previstos en la presente ley.

2.– Osasun-agintaritzako agenteek zuzenean egiaztatutako egitateek, baldin euskarri fisiko edo elektroniko bidez dokumentu publiko batean formalizatzen badira, froga-balioa izango dute, hargatik eragotzi gabe beren eskubideak eta interesak defendatzeko interesdunek berek adierazi edo aurkez ditzaketen frogak.

2.– Los hechos constatados directamente por agentes de la autoridad sanitaria y que se formalicen en documento público, mediante soporte físico o electrónico, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar las propias personas interesadas.

3.– Lege honetan aurreikusitako ikuskapen eta kontrol sanitarioko funtzioak betez, osasun-agintaritzako agenteek, indarrean dagoen araudiaren arabera, baimen hauek baliatuko dituzte:

3.– En el ejercicio de las funciones de inspección y control sanitario previstas en esta ley, las agentes y los agentes de la autoridad sanitaria, en los términos de la normativa vigente, están autorizados a:

a) Lege honen mendeko zentro, zerbitzu, establezimendu edo instalazioetan askatasunez eta aldez aurreko jakinarazpenik gabe sartzea, edozein unetan.

a) Entrar libremente y sin notificación previa, en cualquier momento, en los centros, servicios, establecimientos o instalaciones sujetos a la presente ley.

b) Arduraduna edo hark eskuordetu duen pertsona eta enpresako, instalazioko edo establezimenduko teknikariak bertaratu daitezen exijitzea, azalpenak eta argibideak eskatzeko.

b) Exigir la presencia de la persona responsable o de aquella en quien haya delegado, así como del personal técnico de la empresa, instalación o establecimiento, a los efectos de solicitar las explicaciones y aclaraciones oportunas.

c) Osasun publikoaren arloan indarrean dauden xedapenak benetan betetzen direla egiaztatzeko beharrezkoak diren probak, ikerketak, lagin-hartzeak, azterketak, argazkiak, grabazioak edo kontrol fisikoak, dokumentalak eta nortasun-kontrolak egitea.

c) Hacer las pruebas, investigaciones, toma de muestras, exámenes, fotografías, grabaciones, o los controles físicos, documentales y de identidad necesarios para comprobar el efectivo cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de salud pública.

d) Oro har, dagozkien zaintza eta kontrol sanitarioko funtzioak betetzeko beharrezkoak diren jarduketak egitea.

d) Ejecutar, en general, las actuaciones necesarias para cumplir las funciones de vigilancia y control sanitarios que les corresponden.

e) Lege hau garatzen duen araudiaren arabera osasun-agintaritzari berariaz erreserbatzen ez zaizkion neurri bereziak edo kautelazkoak hartzea, baldin eta osasun publikorako arriskua sortzen bada, arriskuren bat dagoela pentsatzeko nahikoa arrazoi badago edo ordenamendu juridikoak ezarritako eskakizunak eta baldintzak ez direla bete jakiten bada, betiere lege honetan ezarritakoari jarraituz. Ahal bezain laster, neurri horien berri eman behar diote adskribatuta dauden zuzendaritzako titularrari.

e) Adoptar, en el marco de sus competencias, las medidas especiales o cautelares no expresamente reservadas por la normativa que desarrolla la presente ley a la autoridad sanitaria, si se produce un riesgo para la salud pública, se sospecha razonablemente que puede existir uno o se constata que se han incumplido los requisitos y condiciones que establece el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo establecido por la presente ley. Tan pronto como sea posible, deben dar cuenta de la adopción de estas medidas a la persona titular de la dirección a la que están adscritos.

4.– Osasun-agintaritzako agenteek beste zerbitzu publiko edo erakunde batzuen laguntza eta lankidetza eskatu ahal izango dute, bai eta segurtasun-indar eta -kidegoen edo segurtasun-funtzioak esleituta dituzten agintaritzako beste agente batzuen laguntza ere.

4.– Las agentes y los agentes de la autoridad sanitaria podrán recabar el apoyo y la colaboración de otros servicios públicos o instituciones, así como el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad u otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad.

5.– Ikuskapen-funtzioa behar bezala betetzeko, osasun-agintaritzako agenteek dagozkien kredentzialekin identifikatu beharko dute beren burua; zuzentasunez eta diskrezioz jokatuko dute; beren jardunaren proportzionaltasuna zainduko dute; ikuskatutako jardueraren ohiko funtzionamenduan sortutako eragozpenak murriztuko dituzte, eta, haien ardurapeko gaiei dagokienez, isiltasun eta sekretu profesional zorrotza gordeko dute.

5.– Para un adecuado desempeño de su función de inspección, las agentes y los agentes de la autoridad sanitaria deberán identificarse con las credenciales oportunas; se comportarán con la debida corrección y discreción; velarán por la proporcionalidad de su actuación; minimizarán las molestias en el funcionamiento ordinario de la actividad inspeccionada; y mantendrán estricto sigilo y secreto profesionales en relación con los asuntos que conozcan.

6.– Ikuskapena etxebizitza batean egin behar bada, aldez aurretik titularraren adostasuna lortuko da, edo, halakorik ezean, dagokion baimen judiziala eskuratuko da.

6.– Si la inspección debiera realizarse en un domicilio, se obtendrá previamente el consentimiento de su titular o, en su defecto, se recabará la correspondiente autorización judicial.

7.– Ikuskatze-lanean diharduen osasun-agintaritzako agenteak ahalmena izango du ikuskatutako zentro edo jarduera horretan erabiltzen den tresneria martxan jar dadin eta probak egin daitezen exijitzeko, jardueraren funtzionamendu-erritmoari egokituta, ahal dela, eta horren berri jasoko du aktan zehatz-mehatz.

7.– El agente o la agente de la autoridad sanitaria en labores de inspección podrá exigir la puesta en funcionamiento y la realización de pruebas del instrumental utilizado en el centro o actividad inspeccionados, ajustándose, en lo posible, al ritmo de funcionamiento de la actividad de que se trate, dejando constancia detallada en el acta.

8.– Proba analitikoak Osasun Administrazioaren ardurapean egingo dira, Euskadiko Osasun Publikoko Laborategian edo hark egiaztatutako establezimenduetan. Laginak hartzeko eta analizatzeko, legez ezarritako prozedurari jarraitu behar zaio.

8.– Las pruebas analíticas, bajo la responsabilidad de la Administración sanitaria, deben hacerse en el Laboratorio de Salud Pública de Euskadi o establecimientos acreditados por este. El procedimiento para la toma de muestras y su análisis deben seguir el procedimiento legalmente establecido.

9.– Ikuskapen-aktak froga-elementutzat erabili ahal izango dira, eta dagozkien zehapen-prozedurak hasteko edo legezkotasuna berrezartzeko oinarri izango dira, ezertan eragotzi gabe interesdunek beren eskubideak edo interesak defendatzeko adierazitako edo aurkeztutako frogak.

9.– Las actas de inspección podrán ser utilizadas como elemento probatorio y servirán de fundamento para la incoación de los correspondientes procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la legalidad, sin perjuicio de las pruebas señaladas o aportadas por las personas interesadas en defensa de sus respectivos derechos o intereses.

109. artikulua.– Neurri bereziak eta kautelazkoak.

Artículo 109.– Medidas especiales y cautelares.

1.– Arrisku bat sortzen bada norbanakoen osasunerako edo osasun kolektiborako, edo arrisku horren arrazoizko zantzuak badaude, edo baita zuhurtasun-printzipioa aplikatzen denean ere, osasun-agintaritzak edo haren agenteek beharrezko neurri bereziak eta kautela-neurriak hartu ahal izango dituzte merkantzia eta produktuei, lokal eta establezimenduei, jarduerei, animaliei eta, egoki bada, pertsonei dagokienez, arriskua geldiarazteko eta osasun publikoa babesteko.

1.– Si se produce un riesgo para la salud individual o colectiva, o cuando existan indicios razonables de dicho riesgo, así como en aplicación del principio de precaución, la autoridad sanitaria o sus agentes podrán adoptar las medidas especiales y cautelares necesarias sobre las mercancías y productos, los locales y establecimientos, las actividades, los animales y, en su caso, las personas, con el objetivo de contener el riesgo y proteger la salud pública.

Era berean jardun ahal izango da egiaztatzen bada ordenamendu juridikoak eta arau sanitarioek osasun publikoa babesteko ezartzen dituzten funtsezko eskakizunak, baldintzak eta bermeak ez direla betetzen ari.

De la misma forma podrá actuarse en los casos en que se constate el incumplimiento de requisitos, condiciones y garantías esenciales para la protección de la salud pública impuestas por el ordenamiento jurídico y las normas sanitarias.

2.– Osasun-agintaritzak edo, hala badagokie, haren agenteek, neurri hauek hartuko dituzte, besteak beste:

2.– Las medidas a adoptar por parte de la autoridad sanitaria o, en su caso, por sus agentes son, entre otras:

a) Baldintza higieniko-sanitarioak zehaztea produktuak eta substantziak fabrikatu edo merkaturatzeko edozein fasetan, detektatutako gabeziak zuzentzeko, bai eta lege honetan aipatzen diren instalazioen, establezimenduen, zerbitzuen eta industrien funtzionamenduan ere.

a) La determinación de condiciones higiénico-sanitarias en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.

b) Instalazio, establezimendu, zerbitzu eta industrien titularrei errekerimendua egitea, gabezia higieniko-sanitarioak konpontzeko beharrezkoak diren egiturazko aldaketak egin ditzaten edo prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak har ditzaten.

b) Requerir a quienes sean titulares de las instalaciones, los establecimientos, los servicios y las industrias que hagan modificaciones estructurales o que adopten medidas preventivas y correctoras para enmendar las deficiencias higiénicas y sanitarias.

c) Erregistroak, baimenak, aldez aurreko jakinarazpenak edo erantzukizunpeko adierazpenak exijitzea instalazio, establezimendu, zerbitzu eta industria, produktu eta jarduerei, 108. artikuluan ezarritako baldintzak betez eta, betiere, sektoreko araudiarekin bat etorriz.

c) Establecer la exigencia de registros, autorizaciones, comunicaciones previas o declaraciones responsables a instalaciones, establecimientos, servicios e industrias, productos y actividades, con sujeción a las condiciones establecidas por el artículo 108 y, en todo caso, de acuerdo con la normativa sectorial.

d) Debekuak eta gutxieneko eskakizunak ezartzea, ondasun eta produktuak ekoitzi, banatu, merkaturatu eta erabiltzeko, eta osasunerako kaltegarriak diren edo izan daitezkeen praktiketarako.

d) Establecer prohibiciones y requisitos mínimos para la producción, distribución, comercialización y el uso de bienes y productos, y para las prácticas que comporten un perjuicio o una amenaza para la salud.

e) Ondasunak, lehengaiak, bitarteko produktuak edo produktu landuak, eta hondatuta, iraungita, aizunduta edo baimenik gabe daudenak kautelaz ibilgetzea, konfiskatzea edo suntsitzea, baldin eta, osasuna babesteko edo gaixotasuna prebenitzeko arrazoiak direla medio, komeni bada ondasun edo produktu horiek suntsitzea, eraldatzea, murriztea edo beste erabilera baimendu batzuetara bideratzea, ondasun edo produktuon izaeraren arabera. Konfiskazioaren aurretik akta bat egingo da, zeinean ibilgetutako, konfiskatutako edo suntsitutako ondasunen ezaugarrien eta egoeraren deskribapen zehatza jasoko baita.

e) La inmovilización cautelar, decomiso o destrucción de bienes, materias primas, productos intermedios o elaborados, productos deteriorados, caducados, adulterados o no autorizados, cuando, por razones de protección de la salud o prevención de la enfermedad, sea aconsejable destruirlos, transformarlos, reducirlos o destinarlos a otros usos autorizados, conforme a la naturaleza de dichos bienes o productos. El decomiso se llevará a cabo previa acta, que incluirá la descripción detallada de las características y del estado de los bienes inmovilizados, decomisados o destruidos.

f) Animaliak ibilgetzea, nahitaezko albaitaritza-tratamenduak agintzea eta, are, animaliak nahi eta nahi ez hiltzea, betiere haien ongizateari buruz indarrean dagoen araudia errespetatuz.

f) La inmovilización de animales, la prescripción de tratamientos veterinarios forzosos e, incluso, el sacrificio forzoso, respetando en todo caso la normativa en vigor sobre bienestar animal.

g) Produktu baten banaketa edo merkaturatzea mugatzea edo debekatzea, edo produktu hori merkatutik kentzeko agintzea, eta, beharrezkoa denean, baldintza egokietan suntsi dadila erabakitzea, bai eta produktu hori dagoeneko duten kontsumitzaileengandik berreskuratzea ere.

g) La limitación o prohibición de distribución o comercialización de un producto o la ordenación de su retirada del mercado y, cuando sea necesario, el acuerdo de la destrucción en condiciones adecuadas, así como su recuperación de las personas consumidoras que ya lo tuvieran en su poder.

h) Jarduerak osorik edo patez kautelaz bertan behera uztea.

h) La suspensión cautelar del ejercicio de actividades o parte de las mismas.

i) Osasun-baimenik ez duten edo aldez aurreko jakinarazpenaren edo erantzukizunpeko adierazpenaren betebeharrak betetzen ez dituzten instalazio, establezimendu, zerbitzu edo industriak ixtea edo kautelaz ixtea erabakitzea, aplikatzekoa den araudi sektorialaren arabera.

i) Acordar la clausura o el cierre cautelar de las instalaciones, los establecimientos, los servicios o las industrias que no dispongan de las autorizaciones sanitarias o que no cumplan las obligaciones de comunicación previa o de declaración responsable, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

j) Higiene-neurriak aplikatzea, lokalak eta establezimenduak desinfektatu arte ixtea eta haien jarduera etetea barne, bai eta lokalak, aparatuak edo ekipoak zigilatzea ere.

j) La aplicación de medidas higiénicas, incluidos el cierre y cese de actividad hasta la desinfección de locales y establecimientos, así como el precintado de locales, aparatos o equipos.

k) Ibilgailuak geldiaraztea eta zigilatzea.

k) La paralización y precintado de vehículos.

l) Osasunean eragina izan dezaketen produktu eta jarduerei buruzko publizitatea eta propaganda kontrolatzea, egiazkotasuneko irizpideetara egokitzeko eta osasunarentzat kaltegarri izan daitekeen edozer ekiditeko.

l) Controlar la publicidad y propaganda de productos y actividades que puedan incidir en la salud, con la finalidad de ajustarlas a criterios de veracidad y evitar todo lo que pueda suponer un perjuicio para la salud.

m) Arriskua geldiarazteko beharrezkoa den beste edozein zuzenketa- edo segurtasun-neurri, betiere proportzionaltasun-printzipio orokorra eta esku-hartze administratiboaren gainerako printzipio informatzaileak errespetatuz.

m) Cualquier otra medida de corrección o de seguridad que resulte necesaria para contener el riesgo, dentro del respeto al principio general de proporcionalidad y demás principios informadores de la intervención administrativa.

110. artikulua.– Neurri bereziak eta kautelazkoak hartzeko prozedura.

Artículo 110.– Procedimiento para la adopción de medidas especiales y cautelares.

1.– Neurri bereziak eta kautelazkoak prozedura honi jarraituz hartuko dira:

1.– Las medidas especiales y cautelares se adoptarán siguiendo el siguiente procedimiento:

a) Hartzen diren neurriek, bai eta neurri horiek betearazteko edo eraginkor izateko baliabideek ere, bat etorri beharko dute neurriok funtsatzen dituzten arrazoiekin, eta proportzionalak izan beharko dute neurriek dakartzaten arriskuekin, ahalik eta gutxien oztopatuz salgaien zirkulazio askea eta zerbitzuak ematea, enpresa-askatasuna eta eragindako gainerako eskubideak, baina betiere osasun publikoaren babesa lehenetsita.

a) Las medidas tomadas, así como los medios para su ejecución o efectividad, deberán ser congruentes con los motivos que las originen y proporcionadas con los riesgos que conlleven, minimizando en lo posible la restricción de la libre circulación de mercancías y prestación de servicios, de la libertad de empresa y de los demás derechos afectados, aún siempre prevaleciendo la protección de la salud pública.

b) Osasun-agintaritzaren ebazpen arrazoitu baten bidez hartuko dira neurriak, interesdunei entzun ondoren, zeinek gutxieneko hamar eguneko eta gehienezko hamabost eguneko epean egokitzat jotzen dituzten dokumentuak eta justifikazioak alegatu eta aurkeztu ahal izango baitituzte. Agintaritza eskudunak ikusten badu osasun publikoko larrialdia dagoela edo susmatzen badu herritarren osasunerako berehalako eta ohiz kanpoko arriskua dagoela, neurriak hartu ahal izango dira aldez aurreko entzunaldi-izapideak eta alegazioak aurkezteko aukera behar izan gabe.

b) Las medidas se adoptarán por resolución motivada de la autoridad sanitaria, previa audiencia de las personas interesadas, quienes, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. En caso de emergencia de salud pública o sospecha de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población apreciado por la autoridad competente, se podrán adoptar las medidas sin ser necesarios los trámites de audiencia previa, ni la posibilidad de alegaciones.

c) Osasun agintaritzak bultzatu eta erraztu egingo du, uneoro, neurrien hartzaile direnekin eta neurrien eraginpean daudenekin adostasuna lortzea.

c) La autoridad sanitaria estimulará y favorecerá, en todo momento, la concertación de las medidas con las personas destinatarias y afectadas por dichas medidas.

d) Osasun-agintaritzako agenteek osasunerako arrisku baten larritasuna eta berehalakotasuna dela-eta zuzenean hartzen dituzten neurri bereziak eta kautelazkoak osasun-agintaritzak berretsi edo berrikusi beharko ditu gero, gehienez ere bost egun balioduneko epean. Aktan justifikatu beharko dira hartutako neurri bereziak eta kautelazkoak funtsatzen dituzten egitateak.

d) Las medidas especiales y cautelares que tomen directamente las agentes y los agentes de la autoridad sanitaria ante la gravedad e inmediatez de un riesgo para la salud serán objeto de ratificación o revisión por la autoridad sanitaria en el plazo máximo de cinco días hábiles. En el acta correspondiente se deberán justificar los hechos que dan lugar a la adopción de las medidas especiales y cautelares adoptadas.

e) Titulu honetan jasotzen diren neurri bereziek eta kautela-neurriek ez dute zerikusirik zehapen-prozedura bat irekitzearekin, legezkotasuna berrezartzearekin edo egitate horietan jatorria duten beste motaren bateko jarduketekin.

e) Las medidas especiales y cautelares contempladas en este título son independientes de la eventual apertura de un procedimiento sancionador, de restablecimiento de la legalidad o de actuaciones de otro tipo que tengan su origen en esos mismos hechos.

2.– Lege honetan aipatzen diren neurri bereziak eta kautela-neurriak edo kasuan kasuko errekerimenduak betetzen ez badira, 10.000 euro bitarteko hertsapen-isunak jarri ahal izango dira, bete ez den kautela-neurria edo errekerimendua eman zuen organoak berak emandako ebazpen bidez. Hertsapen-isunek ez dute zehapen izaerarik; zehapen-prozedura baten ondorioz ezar daitezkeenekiko independenteak dira, eta haiekin bateragarriak.

2.– Del incumplimiento de las medidas especiales y cautelares a las que se refiere esta ley, o de los requerimientos que correspondan, podrán derivarse multas coercitivas de hasta 10.000 euros, mediante resolución del mismo órgano que dictó la medida cautelar o el requerimiento que se ha incumplido. Las multas coercitivas no tienen carácter de sanción y son independientes de las que pueden imponerse como consecuencia de un procedimiento sancionador, con las cuales son compatibles.

3.– Artikulu honetan aipatzen diren neurri berezi edo kautelazkoren bat ezartzeagatik sortzen diren gastuak pertsona fisiko edo juridiko erantzulearen kontura izango dira. Osasun-agintaritzak ez du kalte-ordainen erantzukizunik izango lege honen arabera ezarritako kautela-neurriei dagokienez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak ezarritako kasuetan izan ezik.

3.– Los gastos que se deriven de la adopción de alguna de las medidas especiales y cautelares a que se refiere este artículo correrán a cargo de las personas físicas o jurídicas responsables. No existirá responsabilidad indemnizatoria alguna por parte de la autoridad sanitaria respecto de las medidas cautelares establecidas con arreglo a la presente ley, salvo en los casos establecidos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

111. artikulua.– Herritarren gainean esku hartzeko neurriak.

Artículo 111.– Medidas de intervención sobre las personas.

1.– Indarrean dagoen araudiari jarraituz eta araudi horrek ezarritako bermeen arabera, herritar baten edo herritar-talde baten osasun-egoera jakin baten ondorioz, edo osasun publikoko larrialdi-egoeren edo pandemien ondorioz, herritarren osasunerako arrisku larria dagoenean edo egon litekeela susmatzen denean, osasun-agintaritzak ahalmena izango du prebentzio-neurri orokorrak eta esku hartzeko neurriak har daitezela agintzeko. Neurri horiek dira, besteak beste: mugikortasun-askatasunean eta lanbide-jardunean murrizketak ezartzea; azterketa eta miaketa medikoak egitea; biztanleria- edo profesional-talde jakin batzuen txertaketa selektiboa; tratamendu medikoaren preskripzioa eta ospitaleratzea; herritar baten kontrol indibiduala edo herritar-talde batena, bai eta etxeko isolamendua ere, erabaki arrazoituaren bidez, arriskua desagertzeko behar den denborarako.

1.– Conforme a la normativa vigente y a las garantías establecidas por esta, cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo urgente para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupos de personas, o a situaciones de emergencia de salud pública o pandemias, la autoridad sanitaria podrá ordenar la adopción de medidas preventivas generales y de intervención. Entre dichas medidas se incluyen: el establecimiento de restricciones en la libertad de movilidad y en el ejercicio profesional; la práctica de exámenes y reconocimientos médicos; la vacunación selectiva de determinados grupos de población o profesionales; prescripción de tratamiento médico y hospitalización; el control individual sobre la persona o grupos de personas, así como el aislamiento domiciliario, mediante decisión motivada, por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo.

2.– Halaber, kontrola ezarri ahal izango da, batetik, gaixoekin kontaktuan dauden edo egon diren pertsonen gainean, eta, bestetik, berehalako ingurunearen gainean. Horretaz gainera, transmititzeko moduko arriskua dagoenean beharrezkotzat jotzen diren neurriak ere hartu ahal izango dira, hala nola ikerketa epidemiologikoa, osasun-datu indibidualen erabilera, kontaktuen trazabilitatea eta kontaktu horien gaineko kautelazko esku-hartzea.

2.– También podrá disponerse el control, por una parte, de quienes estén o hayan estado en contacto con las personas enfermas, y, por otra, del medio ambiente inmediato. Igualmente podrán adoptarse cuantas medidas se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible, incluyendo la investigación epidemiológica, la utilización de datos de carácter sanitario individual, la trazabilidad de contactos y la intervención cautelar sobre dichos contactos.

3.– Neurri horiek honako hauen esparruan hartu behar dira: Osasun publikoaren arloko neurri bereziei buruzko apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoa, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorra, Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorra, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legea eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legea.

3.– Estas medidas deben adoptarse en el marco de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

4.– Esku hartzeko neurriak erabakitzeko, printzipio eta berme hauek bete beharko dira beti:

4.– La adopción de medidas de intervención estará sometida, en cualquier caso, a la observancia de los siguientes principios y garantías:

a) Agintari eskudunak hartu behar ditu neurriak, eta aplikatu beharreko araudian duten oinarria justifikatu behar da.

a) Las medidas deben adoptarse por autoridad competente y justificar su fundamento en la normativa aplicable.

b) Argi eta garbi identifikatu eta frogatu behar dute neurriaren xede den gaixotasun transmitigarriak dakarren arrisku larria.

b) Deben identificar y probar con claridad el peligro grave que comporta la enfermedad transmisible objeto de la medida.

c) Neurriek aproposak, egokiak, proportzionatuak eta ezinbestekoak izan behar dute, eta ez da arriskuari aurre egiteko beste baliabiderik egongo.

c) Las medidas deberán ser idóneas, adecuadas, proporcionadas e imprescindibles, sin que concurran otros medios para hacer frente al riesgo.

d) Neurriek argi zehaztu behar dute lurralde- zein denbora-eremua; era berean, argi zehaztu behar dute espezifikoki nori zuzentzen zaizkion, eta egon daitezkeen kalteberatasun bereziko egoerei egokitu beharko zaizkie.

d) Las medidas deben delimitar tanto su ámbito territorial como temporal, así como los sujetos a los que específicamente van dirigidas, adaptando dichas medidas a las situaciones de especial vulnerabilidad que puedan encontrarse.

5.– Indarrean dagoen araudiaren arabera osasun publikoko agenteen errekerimendua jasotzen duten herritarrek nahitaez lagundu beharko dute beren esku-hartzea beharrezkoa den prozedura guztietan.

5.– Los ciudadanos y ciudadanas que, sobre la base de la normativa vigente, se vean requeridos por agentes de la salud pública, tendrán la obligación de colaborar en aquellos procedimientos en los que su intervención sea necesaria.

112. artikulua.– Isolamendu- edo berrogeialdi-neurriak osasun-larrialdietan.

Artículo 112.– Medidas de aislamiento o cuarentena en caso de emergencias sanitarias.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako neurri orokorrez gain, pandemia edo osasun publikoko larrialdien kasuan, eta agerraldi epidemikoak geldiarazteko osasun-agintaritzak hartutako ebazpenekin bat etorriz, pertsona edo talde bati zuzendutako neurriak hartu ahal izango dira, isolamendua edo berrogeialdia egiteko betebeharra ezarrita. Betebehar horrek esan nahi du kutsatuta dagoen pertsona batek edo pertsona-talde batek –edo kutsatuta egotearen susmopean daudenak, edo kutsa daitezkeenak edo beste batzuk kutsa ditzaketenak– adierazten zaien lekuan egon behar dutela, kasu bakoitzean ezarritako epean, eta ezin izango direla lekuz aldatu edo beste pertsona batzuekin harremanik izan.

1.– Además de las medidas de carácter general previstas en el artículo anterior, en caso de pandemia o de emergencia de salud pública, y de acuerdo con las resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria para la contención de brotes epidémicos, podrán adoptarse medidas individualizadas dirigidas a una persona o grupos de personas mediante la obligación de mantener aislamiento o cuarentena. Dicha obligación implica que una persona o grupo de personas contagiadas, sospechosas de contagio, o susceptibles de serlo o de trasmitir un agente contagioso, deban permanecer en el lugar que se les indique, durante el plazo establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas.

Gaixoekin dauden edo egon diren pertsonak, edo hirugarren batzuentzat arriskutsutzat jo daitekeen kondizioren bat duten pertsonak, kontrolatzeko neurriak ere hartu ahal izango dira.

También pueden adoptarse medidas para el control de las personas que estén o hayan estado en contacto con personas enfermas o portadoras de alguna condición considerada de riesgo para terceros.

2.– Isolamenduaren edo berrogeialdiaren iraupena kasu bakoitzaren egoera partikularraren araberakoa izango da, osasun-agintaritzaren edo osasun-zerbitzuen jarraibideei jaramon eginez eta indarrean dauden prozedurak eta protokoloak aplikatuta.

2.– La duración del aislamiento o cuarentena vendrá determinada por la situación concreta de cada caso, según las indicaciones de la autoridad sanitaria o los servicios sanitarios en aplicación de los procedimientos y protocolos vigentes.

3.– Konfinatzeko betebeharra, dagokion modalitatean, kasuan kasuko agintariak edo zerbitzuek komunikatuko diete eraginpeko pertsonari edo pertsonei, ahoz edo idatziz, bitarteko telematiko edo telefonikoen bidez, eta berehala izango ditu ondorioak. Ahozko komunikazioaren kasuan, ondoren, eta ahalik eta lasterren, komunikazio idatzia edo telematikoa eman beharko zaio eragindako pertsonari edo pertsonei. Pazientearen historia klinikoan jasoko dira betebeharra eta komunikazioa.

3.– La obligación de confinamiento, en la modalidad que proceda, se comunicará materialmente, de forma verbal o escrita, por medios telemáticos o telefónicos, a la persona o personas afectadas, por parte de la autoridad o los servicios afectados, y surtirá efecto de inmediato. En caso de comunicación verbal, se deberá hacer entrega posteriormente y a la mayor brevedad posible, de comunicación escrita o telemática a la persona o personas afectadas. De la obligación y de la comunicación se dejará constancia en la historia clínica del paciente o de la paciente.

4.– Ahal dela, konfinatzeko betebeharra gauzatzeko, konfinatu beharreko pertsonei borondatezko lankidetza eskatuko zaie. Eginbehar horiek betetzeko borondaterik erakusten ez badute, derrigortze-erabakiak hartzeko eskatu ahal izango da ezinbestean, banakakoak edo kolektiboak, eta ebazpen horiek oinarrizko eskubideak murriztea ekar badezakete, kasuan kasuko zerbitzu juridikoei jakinaraziko zaizkie, organo judizial eskudunaren aurrean berrespena eska dezaten.

4.– La obligación de confinamiento se cumplirá, preferentemente, instando la colaboración voluntaria de las personas obligadas. En caso de no producirse dicha colaboración en el cumplimiento de los deberes, podrá requerirse la adopción de resoluciones, individuales o colectivas, de imposición coactiva que, en caso de que puedan suponer restricción de derechos fundamentales, se comunicarán también a los servicios jurídicos correspondientes para que soliciten la ratificación ante el órgano judicial competente.

X. TITULUA
TÍTULO X
ZEHAPEN-ARAUBIDEA
RÉGIMEN SANCIONADOR
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZEHAPEN-AHALA
POTESTAD SANCIONADORA

113. artikulua.– Zehapen-ahala.

Artículo 113.– Potestad sancionadora.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari, Osasun Publikoaren Euskal Institutuari eta osasun publikoko gaietan eskumena duten toki-administrazioei dagokie lege honetan xedatutakoaren arabera zehatzeko ahala baliatzea.

1.– Corresponde a la Administración general de Euskadi, al Instituto Vasco de Salud Pública y a las administraciones locales competentes en materia de salud pública el ejercicio de la potestad sancionadora conforme a lo dispuesto en esta ley.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan osasun publikoaren arloan egiten diren arau-hausteei –zeinak tipifikatuta baitaude lege honetan, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean eta aplikagarri den gainerako araudi sanitario espezifikoan– lege honetan ezarritako zehapenak aplikatu ahal izango zaizkie, baita kasuan-kasuan dagokion oinarrizko araudian ezarritakoak ere, aldez aurretik dagokion zehapen-prozedura izapidetuta, Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legearen arabera.

2.– Las infracciones en materia de salud pública cometidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tipificadas en la presente ley, en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, y en el resto de normativa sanitaria específica aplicable, podrán ser sancionadas con las sanciones establecidas en la misma, así como en la respectiva normativa de aplicación básica, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador de acuerdo a la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARAU-HAUSTEAK
INFRACCIONES

114. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 114.– Infracciones.

1.– Osasun publikoaren arloko arau-hauste dira lege honetan ezarritakoa urratzen duten egiteak edo ez-egiteak, bai eta aplikagarri den osasun-araudi espezifikoan ezarritakoak ere. Egindako arau-hausteak lege honetan jasotzen diren zehapenen bidez zigortuko dira, dagokion zehapen-prozedura izapidetu ondoren, hargatik eragotzi gabe kasuan kasuko erantzukizun zibila, penala edo bestelako erantzukizuna.

1.– Son infracciones en materia de salud pública las acciones u omisiones que vulneren lo establecido por la presente ley, además de las establecidas en el resto de la normativa sanitaria específica aplicable. Las infracciones cometidas serán objeto de las sanciones determinadas en la presente norma, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que concurra.

2.– Administrazio-prozeduraren arloan indarrean dagoen legedian xedatutakoarekin bat etorriz, dagoeneko arlo penalean edo administrazio-arloan zehapena jaso duten egitateak ezin izango dira zehatu, baldin subjektuak, egitatea eta funtsa berak direla ikusten bada.

2.– De conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados, penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujetos, hecho y fundamento.

3.– Arau-hausteak delitu izan badaitezke, prozedura hasteko eskumena duen organoak Fiskaltza edo jurisdikzio-organo eskuduna ipiniko du horren jakitun, eta ez du hasiko zehapen-prozedura –edo eten egingo du, jada hasita badago–, harik eta ebazpen judizial irmoa ematen den arte.

3.– En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, el órgano que tenga atribuida la competencia para iniciar el procedimiento lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, y se abstendrá de iniciar o suspenderá, en su caso, el procedimiento sancionador correspondiente hasta tanto recaiga resolución judicial firme.

Arau-hauste penalik ez dagoela baietsi bada, edo prozesu penalari amaiera ematen dion beste mota bateko ebazpena eman bada, administrazioak zehapen-prozedurari ekingo dio –edo, jada hasita badago, aurrera jarraituko du–, auzitegiek frogatutzat jotako egitateak oinarritzat hartuta.

De no haberse estimado la existencia de infracción penal, o en caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al proceso penal, la administración iniciará o continuará, en su caso, el procedimiento sancionador, tomando como base los hechos declarados probados por los tribunales.

4.– Halaber, zehapen-prozedura ebazteko eskumena duen organoak auzi penalaren instrukzioaren berri badu justizia-auzitegietan, eta uste badu subjektu, egitate eta oinarri berberak daudela arau-hauste administratiboaren eta gerta litekeen arau-hauste penalaren artean, prozedura geldiaraztea erabakiko du, harik eta ebazpen judizial irmoa ematen den arte. Ebazpena kondenatzailea ez bada, administrazioak prozedurarekin jarraitu ahal izango du, baldin eta arau-hauste administratiboa dagoela ikusten badu, auzitegiek frogatutzat jotako egitateak oinarritzat hartuta.

4.– Así mismo, cuando el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador tenga conocimiento de la instrucción de causa penal ante los tribunales de justicia y estime que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera concurrir, acordará la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución judicial firme. Si la resolución no es condenatoria, la administración podrá continuar el procedimiento, si aprecia la concurrencia de infracción administrativa, tomando como base los hechos declarados probados por los tribunales.

5.– Herritarren osasuna eta segurtasuna zaintzeko hartu diren administrazio-neurriak bere horretan atxikiko dira, agintaritza judizialak neurri horiei buruzko erabakia eman arte edo horien beharra eten arte.

5.– Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre ellas o cese su necesidad.

115. artikulua.– Arau-hauste motak.

Artículo 115.– Tipos de infracciones.

1.– Lege honetan tipifikatutako arau-hausteak arintzat, astuntzat eta oso astuntzat jotzen dira, irizpide hauek kontuan hartuta: osasunerako arriskua, eragindako nahasmendu sanitario eta sozialaren larritasuna, lortutako balizko onuraren neurria, intentzionalitate-maila, arau-haustearen orokortzea eta berrerortzea.

1.– Las infracciones tipificadas en esta ley se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, generalización de la infracción y reincidencia.

2.– Arau-hauste arinak dira:

2.– Son infracciones leves las siguientes:

a) Kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudi espezifikoan berariaz halakotzat jotakoak.

a) Las que reciben expresamente esta calificación en la normativa específica aplicable a cada caso.

b) Osasun-araudian ezarritako betekizun higieniko-sanitarioak eta betebeharrak edo debekuak ez betetzea, horrek osasunean zuzeneko eragina ez badu.

b) El incumplimiento de los requisitos higiénicos y sanitarios y de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa sanitaria, si estos incumplimientos no tienen repercusión directa en la salud.

c) Indarrean dagoen araudiaren arabera Osasun Administrazioari nahitaez eman behar zaion informazioa ematerakoan irregulartasunez jokatze hutsa.

c) La mera irregularidad en la aportación a la Administración sanitaria de la información que, de acuerdo con la normativa vigente, sea obligatorio facilitar.

d) Nahitaezko baimena edo osasun-erregistroa eskatu gabe edo haren indarraldia igarota jarduerak egitea edo garatzea, bai eta agintaritza eskudunaren baimenik gabe aldatzea baimena emateko berariaz oinarri gisa hartu ziren baldintza teknikoak edo egiturazkoak.

d) El ejercicio o desarrollo de actividades sin haber solicitado la correspondiente autorización o registro sanitario preceptivos, o transcurrido su plazo de vigencia, así como la modificación no autorizada por la autoridad competente de las expresas condiciones técnicas o estructurales sobre las cuales se hubiera otorgado la correspondiente autorización.

e) Erantzukizunpeko adierazpena edo komunikazioa egiteko betebeharra urratzea hala eskatzen den jarduera edo produktuetan, halaber komunikazioarekin edo adierazpenarekin batera aurkezten den edozein datu, adierazpen edo dokumentutan funtsezko zehaztugabetasuna, faltsutasuna edo omisioa egotea.

e) El incumplimiento de la obligación de comunicación o declaración responsable en aquellas actividades o productos en que así se exija, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la comunicación o declaración.

f) Lege honetan agindutakoa ez betetzea, arau-hauste astun edo oso astuntzat jotzen ez bada.

f) El incumplimiento de las prescripciones de la presente ley que no se califiquen de graves o muy graves.

3.– Arau-hauste astunak dira:

3.– Son infracciones graves las siguientes:

a) Osasun-agintaritzari edo haren agenteei laguntza edo sorospena ukatzea; ikuskapen-jardunari eta kontrol sanitarioari dagokienez begirunerik ez izatea edo lankidetzarik ez ematea, jardun hori eragozten edo atzeratzen duen edozein egite edo ez-egiteren bitartez.

a) La denegación de apoyo o auxilio a la autoridad sanitaria o a sus agentes, la desconsideración o la falta de colaboración en relación con la actuación inspectora y de control sanitario mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase dicha actuación.

b) Beren eginkizunak betetzen ari direla, osasun-agintaritzari edo haren agenteei datuak ematerakoan edo informazioa eskuratzerakoan oztopoak jartzea, aurka egitea edo jarkitzea, eta, oro har, osasun-agintaritzaren lana oztopatzen edo eragozten duen edozein egite edo ez-egite burutzea.

b) La obstrucción, oposición o resistencia a suministrar datos o a facilitar información a la autoridad sanitaria o sus agentes en el ejercicio de sus funciones y, en general, cualquier acción u omisión que perturbe o impida la labor de la autoridad sanitaria.

c) Osasun-agintariek edo haien agenteek ezarritako errekerimendu espezifikoak eta neurri bereziak eta kautelazkoak ez betetzea.

c) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas especiales y cautelares que impongan las autoridades sanitarias o sus agentes.

d) Instalazioak, establezimenduak edo haien aparatuak funtzionamenduan jartzea, edo edozein jarduera burutzea, indarrean egonda lege honetan arautzen diren zigilatzea, ixtea, etetea edo kautelazko beste edozein neurri; betiere lehenengo aldiz gertatzen bada eta herritarren osasunari kalte larririk eragiten ez bazaio.

d) La puesta en funcionamiento de instalaciones, establecimientos, sus aparatos o desarrollo de cualquier actividad, cuando el precintado, clausura, suspensión, cierre, o cualquiera de las medidas cautelares reguladas en la presente ley se mantuvieran en vigor, siempre que se produzca por primera vez y no concurra daño grave para la salud de las personas.

e) Operadore ekonomikoak agintaritza eskudunari informazioa emateko duen betebeharra urratzea, nahiz eta jakin inportatu, ekoitzi, eraldatu, fabrikatu edo banatu dituen produktuetako batek ez dituela segurtasun-baldintzak betetzen; betiere ez-betetze hori arau-hauste oso astun gisa tipifikatuta ez badago.

e) El incumplimiento de la obligación de la o del operador económico de informar a la autoridad competente cuando considere que alguno de los productos que ha importado, producido, transformado, fabricado o distribuido no cumple con los requisitos de seguridad, siempre que dicho incumplimiento no esté tipificado como infracción muy grave.

f) Baimendu gabeko edo debekatutako teknologia edo manipulazioen bidez lortutako lehengaiak, gehigarriak edo elikagaiak ekoiztea, banatzea edo erabiltzea, edo baimendutakoak baino kantitate handiagoetan edo ezarrita dagoenaz bestelako erabilera baterako erabiltzea.

f) La producción, distribución o utilización de materias primas, aditivos o alimentos obtenidos mediante tecnologías o manipulaciones no autorizadas o prohibidas, o utilizarlos en cantidades superiores a las autorizadas o para un uso diferente al que está establecido.

g) Baimendutako produktu zoosanitarioak, fitosanitarioak edo pestizidak eman zaizkien animalietatik edo landareetatik lortutako elikagaiak ekoiztea, banatzea edo merkaturatzea, baldin ezarritakoa baino kopuru handiagoan edo baimendutakoak ez diren helburuekin egiten bada, bai eta produktu horiek ezarritako epeetan kendu ez zaizkien animaliak merkaturatzea edo hiltzeko onartzea ere.

g) La producción, distribución o comercialización de alimentos obtenidos a partir de animales o vegetales a los que se hayan administrado productos zoosanitarios, fitosanitarios o plaguicidas autorizados en cantidad superior a la establecida o con finalidades diferentes a las permitidas, así como la comercialización o la aceptación para su sacrificio de animales a los que no se haya suprimido la administración de dichos productos en los plazos establecidos.

h) Gizakiengan gaixotasunak sortzeko edo transmititzeko gai diren germenak, substantzia kimikoak edo erradioaktiboak, toxinak edo parasitoak dituzten elikagaiak prestatzea, banatzea, hornitzea edo saltzea herritarren artean, edo arlo horretan erregelamenduz ezarritako mugak edo tolerantzia-mailak gainditzen dituztenak, osasunerako arrisku larririk sortzen ez denean.

h) La preparación, distribución, suministro o venta de productos alimentarios que contengan gérmenes, sustancias químicas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades a las personas, o que superen las limitaciones o tolerancia reglamentariamente establecida en la materia, cuando no se produzca riesgo grave para la salud.

i) Elikagaiak prestatzea, banatzea, hornitzea, sustatzea edo saltzea, baldin eta haien itxura, etiketatzea edo publizitatea ez badator bat araudi erregulatzailearekin, edo kontsumitzailea nahas badezake benetako ezaugarri edo nolakotasunei buruz; halaber etiketatze eskasa edo akastuna ere, osasun publikoa arriskuan jar badezake.

i) La elaboración, distribución, suministro, promoción o venta de productos alimentarios, cuando su presentación, etiquetado o publicidad no se ajuste a la normativa reguladora o pueda inducir a confusión a la persona consumidora sobre sus verdaderas cualidades o características, así como el etiquetado insuficiente o defectuoso que comporte un riesgo para la salud pública.

j) Produktuak aginduzko marka sanitariorik gabe edo ezarritako baldintzetara egokitzen ez diren markekin banatzea, edo beste industria edo ekoizle batzuen marka sanitarioak edo etiketak erabiltzea.

j) La distribución de productos sin las marcas sanitarias preceptivas o con marcas que no se adecuen a las condiciones establecidas, así como utilizar marcas sanitarias o etiquetas de otras industrias o productores.

k) Pertsonen eskura jarritako ondasunei dagokienez osasun- eta segurtasun-arloetan arauz jarritako betekizun, baldintza, betebehar eta debekuak ez betetzea.

k) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones establecidos normativamente en materia de salud y seguridad de los bienes puestos a disposición de las personas.

l) Elikagaien enpresek arriskuen analisiaren eta kontrol kritikoko puntuen printzipioetan oinarritutako autokontrol-sistemak ez ezartzea eta ez mantentzea, edo elikagaien trazabilitaterako funtsezkoak diren prozedurak, dokumentuak edo datuak ez betetzea, edo egin beharreko analisiak eta probak ez egitea, ez-betetze horrek osasun publikorako arriskua dakarrenean.

l) La falta de implementación y mantenimiento por parte de las empresas alimentarias de los sistemas de autocontrol basados en los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico; o la ausencia de procedimientos, documentos o falta de cumplimentación de datos esenciales para la trazabilidad de los alimentos; así como la omisión de análisis y pruebas que resulten procedentes, cuando dicho incumplimiento comporte un riesgo para la salud pública.

m) Irregulartasunak izatea, osasun publikoko araudian ezarritakoaren arabera jardueran, zerbitzuan edo instalazioan eskatu beharreko kontrol- eta arreta-faltagatik, edo osasun-agintaritzari osasunerako arriskuak ez jakinaraztea, indarrean dagoen araudiaren arabera hori egitea nahitaezkoa bada.

m) Incurrir en irregularidades por falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, el servicio o la instalación, de acuerdo con lo establecido por la normativa de salud pública, o el no comunicar a la autoridad sanitaria los riesgos para la salud, en el caso en que, de acuerdo con la normativa vigente, sea obligatorio hacerlo.

n) Arau-hauste arinak behin baino gehiagotan egitea azken hamabi hilabeteetan.

n) La reincidencia en la comisión de dos o más infracciones leves, en los últimos doce meses.

o) Osasun publikoko larrialdietan, osasun-agintaritzak larrialdia kontrolatzeko proposatutako neurriak gaizki betetzea edo ez betetzea, nahiz eta eragindako ondorioek herritarren osasunean eragin txikia edo garrantzi zuzenik gabea izan.

o) En caso de emergencia de salud pública, el cumplimiento defectuoso, o no cumplimiento de las medidas de control de la emergencia propuestas por la autoridad sanitaria, aunque las repercusiones producidas hayan tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.

4.– Arau-hauste oso astunak dira:

4.– Son infracciones muy graves las siguientes:

a) Osasun-agintaritzak eta haren agenteek hartzen dituzten kautelazko edo behin betiko neurriak ez betetzea, edo osasun-agintaritzari laguntzeko betebeharra ez betetzea, behin eta berriz gertatzen denean edo herritarren osasunari kalte larria eragiten zaionean.

a) El incumplimiento de las medidas cautelares o definitivas que adopte la autoridad sanitaria y sus agentes, o el incumplimiento del deber de colaboración con la autoridad sanitaria cuando se produzca de modo reiterado o cuando concurra daño grave para la salud de las personas.

b) Osasun-agintaritzari edo haren agenteei hertsapena, mehatxua, errepresalia edo beste edozein presiobide egitea.

b) La coacción, amenaza, represalia, o cualquier otra forma de presión ejercida sobre la autoridad sanitaria o sus agentes.

c) Gizakiengan gaixotasunak sortzeko edo transmititzeko gai diren germenak, substantzia kimikoak edo erradioaktiboak, toxinak edo parasitoak dituzten elikagaiak prestatzea, banatzea, hornitzea edo saltzea herritarren artean, edo arlo horretan erregelamenduz ezarritako mugak edo tolerantzia-mailak gainditzen dituztenak, osasunerako arrisku larriak sortzen direnean.

c) La preparación, distribución, suministro o venta de productos alimentarios que contengan gérmenes, sustancias químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al ser humano o que superen los límites o tolerancias reglamentariamente establecidos en la materia, y produzca riesgos graves a la salud.

d) Indarrean dagoen araudiaren arabera legez kontrako tratamendua jaso duten edo debekatutako substantziak edo produktuak eman zaizkien ustiategiko animaliak merkaturatzea eta hiltzeko onartzea.

d) La comercialización y aceptación para su sacrificio de animales de explotación que hayan sido objeto de un tratamiento ilegal según la normativa vigente, o a los que se les hayan administrado sustancias o productos prohibidos.

e) Operadore ekonomikoak agintaritza eskudunari informazioa emateko duen betebeharra ez betetzea, nahiz eta jakin inportatu, ekoitzi, eraldatu, fabrikatu edo banatu dituen elikagaietako batek ez dituela betetzen elikagaien segurtasuneko baldintzak eta ez-betetze horrek arrisku larria dakarkiola osasun publikoari.

e) El incumplimiento de la obligación de la o del operador económico de informar a la autoridad competente cuando considere que alguno de los alimentos que ha importado, producido, transformado, fabricado o distribuido no cumple con los requisitos de seguridad alimentaria y dicho incumplimiento suponga un riesgo grave para la salud pública.

f) Indarreko araudiaren arabera, marka sanitarioa edo identifikazio-marka faltsutzea hala eskatzen duten elikagaietan; administrazio publikoei dokumentazio faltsua ematea, jakinaren gainean egonda, eta dokumentazio sanitario faltsua erabiltzea elikagaiak merkaturatzerakoan.

f) La falsedad en la marca sanitaria o la marca de identificación en los alimentos que la requieran según normativa vigente; el suministro intencionado de documentación falsa a las administraciones públicas; y la utilización de documentación sanitaria falsa para la comercialización de alimentos.

g) Arau-hauste astunak behin baino gehiagotan egitea azken bost urteetan.

g) La reincidencia en la comisión de dos o más faltas graves en los últimos cinco años.

h) Osasun publikoko larrialdi-egoeretan, osasun-agintaritzak eta haren agenteek larrialdia kontrolatzeko emandako jarraibideetako bat baino gehiago nahita eta kontzienteki ez betetzea eta ez-betetzeak denboran errepikatzea.

h) En situaciones de emergencia de salud pública, el incumplimiento consciente y deliberado de más de una de las instrucciones recibidas por la autoridad sanitaria y sus agentes en relación con el control de la emergencia y la reiteración de incumplimientos en el tiempo.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ZEHAPENAK
SANCIONES

116. artikulua.– Zehapenak.

Artículo 116.– Sanciones.

1.– Lege honetan tipifikatutako arau-hausteei isuna jarriko zaie, mailaketa honen arabera:

1.– Las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas con multa, de acuerdo con la siguiente graduación:

a) Arau-hauste arinak:

a) Infracciones leves:

1. Gutxieneko maila: 1.000 eurora arte.

1.º Grado mínimo: hasta 1.000 euros.

2. Erdi-maila: 1.001 eurotik 2.000ra.

2.º Grado medio: de 1.001 a 2.000 euros.

3. Gehieneko maila: 2.001 eurotik 3.000ra.

3.º Grado máximo: de 2.001 a 3.000 euros.

b) Arau-hauste astunak:

b) Infracciones graves:

1. Gutxieneko maila: 3.001 eurotik 21.000ra.

1.º Grado mínimo: de 3.001 a 21.000 euros.

2. Erdi-maila: 21.001 eurotik 41.000ra.

2.º Grado medio: de 21.001 a 41.000 euros.

3. Gehieneko maila: 41.001 eurotik 60.000ra.

3.º Grado máximo: de 41.001 a 60.000 euros.

c) Arau-hauste oso astunak:

c) Infracciones muy graves:

1. Gutxieneko maila: 60.001 eurotik 240.000ra.

1.º Grado mínimo: de 60.001 a 240.000 euros.

2. Erdi-maila: 240.001 eurotik 420.000ra.

2.º Grado medio: de 240.001 a 420.000 euros.

3. Gehieneko maila: 420.001 eurotik 600.000ra.

3.º Grado máximo: de 420.001 a 600.000 euros.

Arau-hauste oso astunen kasuan, zilegi izango da kopuru hori gainditzea arau-haustean izan diren produktu edo zerbitzuen merkatuko balioa halako bosteraino.

En el caso de infracción muy grave se podrá rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción.

2.– Aurreko apartatuaren arabera dagokion isuna eragotzi gabe, arau-haustea egiten duen pertsonari arau-haustea bera arauak betetzea baino onuragarriagoa gerta ez dakion, ezartzen den zehapen ekonomikoari gehitu ahal izango zaio lortutako legez kontrako onuraren zenbatekoa.

2.– Sin perjuicio de la multa que proceda conforme al anterior apartado, a fin de impedir que la comisión de infracciones resulte más beneficiosa para la persona que cometa la infracción que el cumplimiento de las normas infringidas, la sanción económica que en su caso se imponga podrá ser incrementada con la cuantía del beneficio ilícito obtenido.

3.– Arau-hauste oso astunen kasuan, eta osasun publikoa bermatzeko, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak establezimendua, instalazioa edo zerbitzua aldi baterako ixtea erabaki ahal izango du, gehienez ere bost urterako, dagokion legeriak zehazten dituen lan-ondorioekin.

3.– En el caso de infracciones muy graves y para garantizar la salud pública, podrá acordarse por el Consejo de Gobierno Vasco el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años, con los efectos laborales que determine la legislación correspondiente.

Ez dira zehapentzat hartuko aldez aurreko baimen edo osasun-erregistrorik ez duten establezimenduak, instalazioak edo zerbitzuak ixtea edo haien funtzionamendua etetea, ez eta komunikazio- edo erantzukizunpeko adierazpenaren araubidearen mende daudenak ere, harik eta akatsak zuzendu arte edo osasun-, higiene- edo segurtasun-arrazoiengatik arauz eskatzen diren baldintzak bete arte.

No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos o la suspensión de su funcionamiento, así como de los sometidos al régimen de comunicación o declaración responsable, hasta en tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos normativamente exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.

4.– Eredugarritasun-arrazoiak direla medio, eta kontsumitzaileen osasunari, segurtasunari edo interes ekonomikoei benetako arriskua edo kaltea eragiten dien inguruabar larriak gertatzen badira, edo antzeko arau-hausteak behin baino gehiagotan egiten badira edo egiaztaturiko intentzionalitatea badago, zehapen-prozedura ebatzi duen agintaritzak erabaki ahal izango du, behar bezala arrazoitutako ebazpen bidez, ezarritako zehapenak argitara ematea, behin administrazio-bidean irmoak direnean, enpresaren edo pertsona fisiko edo juridiko erantzuleen izena argitaratuz, egindako arau-hausteak espresuki adierazita.

4.– Por razones de ejemplaridad, y cuando concurran circunstancias graves de riesgo o daño efectivo para la salud, seguridad o intereses económicos de las personas consumidoras, reincidencia en infracciones análogas o intencionalidad acreditada, la autoridad que haya resuelto el procedimiento sancionador acordará, mediante resolución debidamente motivada, que se dé publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de la empresa o de las personas físicas o jurídicas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara, gutxienez, bai eta gerora jokabide arau-hausleak prebenitzeko egokitzat jotzen diren gizarte-komunikabideetan ere. Publikotasunak lortu nahi duen helburua bete ondoren, behar diren jarduketak egingo dira datu pertsonalen araudian aitortzen den ezabatzeko eta ahaztua izateko eskubidea bermatzeko.

La publicidad se efectuará al menos en el Boletín Oficial del País Vasco, así como en los medios de comunicación social que se consideren adecuados para la prevención de futuras conductas infractoras. Una vez cumplido el propósito perseguido por la publicidad, se realizarán las actuaciones oportunas para garantizar el derecho a la supresión y olvido reconocido en la normativa de datos de carácter personal.

117. artikulua.– Zehapenak mailakatzeko irizpideak.

Artículo 117.– Criterios para la graduación de las sanciones.

Arau-hausteak zehatzeko, ezarri beharreko zehapenaren egokitasuna eta premia zainduko dira, bai eta arau-haustea eragin duen egitatearen larritasunarekin bat datorren ere, eta mailakatu egingo dira, aurreko artikuluan ezarritako moduan, irizpide hauei jarraikiz:

Las infracciones serán sancionadas guardando la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y se graduarán, en los términos establecidos en el artículo anterior, atendiendo a los siguientes criterios:

a) Erruduntasun- edo intentzionalitate maila.

a) El grado de culpabilidad o intencionalidad.

b) Urtebeteko epean izaera bereko arau-hauste bat baino gehiago egiteagatik berrerortzea, administrazio-bidean ebazpen irmoz hala deklaratu bada.

b) La reincidencia por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

c) Administrazio eskudunak aldez aurretik egindako errekerimenduak edo ohartarazpenak ez betetzea.

c) Incumplimiento de requerimientos o advertencias efectuados previamente por la administración competente.

d) Iruzurra edo elkar hartzea.

d) Fraude o connivencia.

e) Eragindako kalteen izaera eta herritarren osasunerako arriskua, kontuan hartuta eragindako pertsonen kopurua eta adina eta arriskuen iraunkortasuna edo iragankortasuna.

e) Naturaleza de los perjuicios causados y riesgo para la salud de las personas, considerando el número y edad de las personas afectadas y la permanencia o transitoriedad de los riesgos.

f) Bereziki kalteberak diren biztanleria-taldeetan duen eragina, hala nola adingabeak, emakume haurdunak, desgaitasuna duten pertsonak edo adinekoak.

f) La incidencia sobre grupos de población especialmente vulnerables, tales como menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o personas mayores.

g) Arau-hausleak arau-haustea eginez lortutako onuraren diru-zenbatekoa.

g) La cuantía del beneficio obtenido por la persona infractora mediante la realización de la infracción.

h) Erantzulearen jokabidearen gaitzespen-mailan edo erruduntasunean eragiten duen beste edozein inguruabar, zentzu aringarri edo astungarrian.

h) Cualquier otra circunstancia que incida en el grado de reproche de la conducta o culpabilidad de la persona responsable, en un sentido atenuante o agravante.

118. artikulua.– Erantzukizuna.

Artículo 118.– Responsabilidad.

1.– Pertsona fisikoak eta juridikoak izan daitezke arau-hausteen erantzule, bai eta eragindako pertsona-taldeak, nortasun juridikorik gabeko elkarte eta entitateak eta ondare independente edo autonomoak ere, baldin eta lege batek jarduteko gaitasuna aitortzen badie eta doloz edo erruz osasun publikoaren arloko arau-hauste gisa tipifikatutako egiteak edo ez-egiteak burutzen badituzte.

1.– Son responsables de las infracciones las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de personas afectadas, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en materia de salud pública a título de dolo o culpa.

2.– Establezimenduaren edo negozioaren titularrek, fisikoak zein juridikoak izan, erantzukizun solidarioa izango dute beren enplegatuek edo mendekoek egindako arau-hausteen ondoriozko zehapenen ordainketaren aurrean.

2.– Las personas titulares del establecimiento o negocio, sean físicas o jurídicas, deberán responder solidariamente del pago de las sanciones derivadas de las infracciones cometidas por sus empleados, empleadas o dependientes.

Publizitate-enpresek, publizitatearen onuradunek –hots, iragarritako marka edo produktuaren titular direnek–, bai eta iragarkia ematen den establezimendu edo guneen titular direnek ere, lege honetan publizitatearen arloan aurreikusitako arau-hausteen ondoriozko zehapenen ordainketaren erantzukizun solidarioa izango dute.

Las empresas publicitarias, las beneficiarias y beneficiarios de la publicidad, entendiendo por tales a quienes sean titulares de la marca o producto anunciado, así como titulares de establecimientos o espacios en que se emite el anuncio, deberán responder solidariamente del pago de las sanciones derivadas de las infracciones previstas en esta ley en materia de publicidad.

Gurasoek, tutoretza edo harrera betetzen duten pertsonek eta legezko zaintzaileek, hurrenkera horretan, solidarioki erantzun beharko dute egindako arau-hauste administratiboari aurrea hartzeko betebeharra ez betetzeagatik, adingabeek egindako arau-hausteen ondoriozko zehapenak ordaintzeari dagokionez.

Los progenitores y progenitoras, personas que ejerzan la tutoría o la acogida y las personas guardadoras legales, por este orden, deberán responder solidariamente con las personas menores de edad del pago de las sanciones derivadas de las infracciones cometidas por estas últimas, por el incumplimiento del deber de prevenir la infracción administrativa cometida.

119. artikulua.– Zehapenak jartzeko eskumena duten organoak.

Artículo 119.– Órganos competentes para imponer sanciones.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, organo hauei dagokie lege honek ezartzen duen zehatzeko ahala erabiltzea, legeria sektorialak ezarritako zehapen-araubideak eragotzi gabe:

1.– En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el ejercicio de la potestad sancionadora que establece la presente ley, sin perjuicio de los regímenes sancionadores establecidos por la legislación sectorial, corresponde a los siguientes órganos:

a) Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluari, lege honetan ezarritako 240.001 eurotik gorako zehapenak ezartzeko, bai eta establezimenduak aldi baterako ixteko ere, arau-hauste oso astunengatiko zehapenaren osagarri.

a) Al Consejo de Gobierno Vasco, para imponer las sanciones establecidas por la presente ley superiores a 240.001 euros, así como el cierre temporal de establecimientos complementario a la sanción por infracción muy grave.

b) Osasun-arloaren eskumena duen sailaren titularrari, 60.001 eta 240.000 euro bitarteko zehapenak ezartzeko.

b) A la persona titular del departamento competente en materia de salud, para imponer las sanciones comprendidas entre 60.001 y 240.000 euros.

c) Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren titularrari, 60.000 eurorainoko zehapenak ezartzeko.

c) A la persona titular del Instituto Vasco de Salud Pública, para imponer las sanciones hasta 60.000 euros.

2.– Udal-eremuan, organo hauei dagokie zehatzeko ahala baliatzea, zeinek bere eskumenaren esparruan:

2.– En el ámbito municipal, el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de sus respectivas competencias corresponde a los siguientes órganos:

a) Alkateari edo dagokion zinegotzi delegatuari, 41.000 eurora arteko zehapenak ezartzeko.

a) A la persona titular de la alcaldía o de la concejalía delegada que corresponda, para imponer sanciones de hasta 41.000 euros.

b) Gobernu Batzordeari eta, hala badagokio, Osoko Bilkurari, 60.000 eurora arteko zehapenak ezartzeko.

b) A la Junta de Gobierno y, en su caso, al Pleno, para imponer sanciones de hasta 60.000 euros.

120. artikulua.– Preskripzioa eta iraungitzea.

Artículo 120.– Prescripción y caducidad.

1.– Estatuko dagokion oinarrizko araudian xedatutakoa eragotzi gabe, lege honetan arintzat tipifikatutako arau-hausteek urtebetera preskribatuko dute, astunek hiru urtera eta oso astunek bost urtera.

1.– Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal correspondiente, las infracciones tipificadas en la presente ley como leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.

Arau-haustearen preskripzio-epea arau-haustea egin den egunetik hasiko da kontatzen. Arau-hauste jarraituen edo iraunkorren kasuan, jokabide arau-hauslea amaitu denetik aurrera hasiko da preskripzio-epea.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Preskripzioa geldiarazi egingo da zehapen-prozedura administratibo bat hasten denean, interesdunari horren berri emanda, eta preskripzio-epea berriro hasiko da baldin zehapen-espedientea hilabete baino gehiagoz geldirik badago ustezko erantzuleari egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik.

La prescripción se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

2.– Arau-hauste arinen ondorioz ezarritako zehapenek urtebetera preskribatuko dute; arau-hauste astunen ondorioz ezarritakoek, hiru urtera, eta oso astunen ondorioz ezarritakoek, bost urtera.

2.– Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.

Zehapenen preskripzio-epearen neurketa hasiko da zehapena ezartzen duen ebazpena betearaz daitekeen egunaren biharamunetik edo ebazpenaren aurkako errekurtsoa aurkezteko epea amaitu den egunaren biharamunetik.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Preskripzioa geldiarazi egingo da betearazpen-prozedura bat hasten denean, interesdunari horren berri emanda, eta preskripzio-epea berriro hasiko da baldin prozedura hilabete baino gehiagoz geldirik badago ustezko erantzuleari egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik.

La prescripción se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

3.– Prozedura hasi eta handik bederatzi hilabetera ez bada ebazpena oraindik jakinarazi, iraungita geratuko da, oinarrizko araudian aurreikusitako baldintza eta ondorioekin.

3.– Si la resolución del procedimiento no hubiera sido notificada en el plazo de nueve meses desde su iniciación, se producirá la caducidad de este en los términos y con las consecuencias que establece la legislación básica.

Bederatzi hilabeteko epe hori geldiarazi egingo da, lege honetan ezarritako kasuetan ez ezik, baita interesdunei egotz dakizkiekeen arrazoiak direla-eta prozedura etenda dagoen bitartean ere.

El transcurso del referido plazo de nueve meses quedará interrumpido, además de en los casos que así se establecen en esta ley, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a las personas interesadas.

Gerta daiteke iraungitzea ez aplikagarri izatea, sortutako auzia interes orokorrekoa bada edo hura bideratzea komeni bada auzia definitzeko eta argitzeko; hori berariaz erabaki beharko da prozedura ebazteko eskumena duen organoaren ebazpen arrazoitu baten bidez.

Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, lo cual habrá de ser acordado expresamente mediante resolución motivada del órgano competente para resolver el procedimiento.

Osasun publikoko larrialdi-egoeretan, zehapenen preskripzioa luzatu ahal izango da, lehen adierazitako epeak bikoiztu arte.

En situaciones de emergencia de salud pública, la prescripción de sanciones podrá extenderse en el tiempo hasta duplicar los plazos indicados anteriormente.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalen tratamendua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Tratamiento de los datos de carácter personal.

Lege honek arautzen dituen jarduketen ondoriozko datu pertsonalak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan jasotakoen artean sartzen dira (Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituen eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua).

Los datos personales resultantes de las actuaciones reguladas en esta ley se incluyen entre los contemplados en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Lege hau aplikatzetik eratorritako datu pertsonalen tratamendua honako hauen arabera egin beharko da: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; lehen aipatutako 2016/679 (EB) Erregelamendua, eta datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudi autonomikoa.

El tratamiento de los datos de carácter personal derivado de la aplicación de la presente ley deberá realizarse de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con el Reglamento UE 2016/679 antes mencionado, y con la normativa autonómica en vigor en materia de protección de datos de carácter personal.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Hizkuntza ofizialen erabilera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Uso de las lenguas oficiales.

1.– Lege honetan xedatutakoa betetzen dutenean, osasun publikoko jarduketetan, administrazio publikoek, haiei lotutako entitateek eta entitate pribatuek herritarren hizkuntza-eskubideak errespetatu eta zainduko dituzte. Horretarako, herritarrekin dituzten ahozko zein idatzizko harremanetan, herritarrek hautatutako hizkuntza ofiziala erabiliko dute, kontsumitzaile eta erabiltzaileen Estatutuaren apirilaren 27ko 4/2023 Legean eta indarrean dagoen gainerako araudian aurreikusitako moduan.

1.– Al cumplir con lo dispuesto en esta ley, en las actuaciones de salud pública, las administraciones públicas, las entidades vinculadas a ellas y las entidades privadas respetarán y atenderán los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Para ello, en las relaciones tanto orales como escritas que mantengan con los ciudadanos y ciudadanas utilizarán la lengua oficial elegida por estos últimos, en los términos previstos en la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias, y demás normativa vigente.

2.– Osasun Publikoaren Erakundearteko Batzordea eta Osasun Publikoaren Euskal Kontseilua osatzen duten kideek euskara eta gaztelania erabili ahalko dituzte beren eginkizunak betetzean. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da bilera-deietan, gai-zerrendetan, saioetan eta oro har pertsona horien artean banatzen diren dokumentu guztietan.

2.– En el ejercicio de sus funciones, las personas que constituyen la Comisión de Coordinación Interinstitucional de Salud Pública y el Consejo Vasco de Salud Pública podrán utilizar el euskera y el castellano. Asimismo, se garantizará el uso de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las convocatorias, órdenes del día, sesiones y, en general, en todos los escritos de distribución ordinaria entre las citadas personas.

3.– Lege honek xedatutakoa betetzeko erabiltzen diren kartel, dokumentu eta errotulazio guztiak euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira.

3.– Todos los carteles, documentos y rotulaciones, en general, para el cumplimiento de las previsiones de esta ley deberán redactarse en euskera y castellano.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Udal-ordenantzak egokitzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Adaptación de las ordenanzas municipales.

Lege hau indarrean jartzen denetik bi urteko epean, legean ezarritakora moldatu beharko dituzte udalek beren ordenantzak.

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, los municipios procederán a adaptar sus ordenanzas a lo dispuesto en ella.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ondasunak atxikitzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Adscripción de bienes.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuari atxikitzen zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren sektore publikoko entitateen ondasunak, baldin eta Institutuak betetzen dituen eginkizunen eraginpean badaude. Jabari publikoko ondasunek izaera horri eusten diote, bai eta aitortuta dituzten zerga-salbuespenei eta salbuespen ekonomikoei ere. Institutuaren estatutuak onartzeko dekretuak atxikitzearen xede diren ondasunak zehaztu behar ditu, bai eta zer prozeduraren bidez formalizatu behar den ere, eta horren balorazio ekonomikoa jaso behar du.

Se adscriben al Instituto Vasco de Salud Pública los bienes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las entidades de su sector público afectados a las funciones que desempeña el Instituto. Los bienes de dominio público conservan dicha naturaleza y las exenciones fiscales y económicas que tienen reconocidas. El decreto de aprobación de los estatutos del Instituto debe concretar los bienes objeto de la adscripción y el procedimiento a través del cual debe formalizarse, que debe reflejar su valoración económica.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Subrogazioa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Subrogación.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua subrogatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Institutuak betetzen dituen eginkizunen eraginpean dauden haren sektore publikoko entitateen eskubide eta betebehar ekonomikoetan, eta hori estatutuak onartzeko dekretuan zehaztu behar da.

1.– El Instituto Vasco de Salud Pública se subroga en los derechos y las obligaciones de contenido económico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las entidades de su sector público afectados a las funciones que desempeña el Instituto, lo que debe concretarse en el decreto de aprobación de sus estatutos.

2.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren sektore publikoko entitateen posizio juridikoan subrogatzen da, bere gain hartzen dituen eginkizunen eremuan dagozkion eskubide eta betebeharrei dagokienez, eta hori estatutuak onartzeko dekretuan zehaztu behar da.

2.– El Instituto Vasco de Salud Pública se subroga en la posición jurídica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las entidades de su sector público en lo que se refiere a los derechos y las obligaciones que le corresponden en el ámbito de las funciones que asume, lo que debe concretarse en el decreto de aprobación de sus estatutos.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua abian jartzea eta langileak integratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Entrada en funcionamiento del Instituto Vasco de Salud Pública e integración de personal.

1.– Osasun Publikoaren Euskal Institutua lege hau indarrean sartu eta hemezortzi hilabeteko epean jarri behar da abian.

1.– El Instituto Vasco de Salud Pública debe entrar en funcionamiento en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.

2.– Euskadiko Osasun Publikoaren Euskal Institutua abian jartzen den egunean, osasun-arloaren ardura duen sailean lege honen arabera Institutuak bere gain hartzen dituen eginkizunekin bat datozen edo horiekin lotuta dauden funtzioak, teknikoak edo administratiboak, betetzen dituzten funtzionarioak, bitartekoak edo karrerakoak, eta lan-kontratuko langileak, Institutuan integratuko dira, lege hau indarrean jartzean dituzten jatorrizko izaera eta baldintzak mantenduta.

2.– El personal funcionario, de carrera e interino, y laboral que en la fecha de entrada en funcionamiento del Instituto Vasco de Salud Pública ejerza, en el departamento responsable en materia de salud, funciones técnicas o administrativas, coincidentes o vinculadas con las que de acuerdo con la presente ley asume el Instituto, debe integrarse en él manteniendo su condición originaria y las condiciones de las que goza en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

3.– Aurreko apartatuan aipatzen diren langileak Osasun Publikoaren Euskal Institutuan integratzeko moduak ondorengotza edo subrogazioa aitortzea dakar, sor daitezkeen ondorio juridiko guztiekin.

3.– La forma de integración en el Instituto Vasco de Salud Pública del personal al que se refiere el apartado 2 conlleva el reconocimiento de sucesión o subrogación, con todos los efectos jurídicos que puedan derivarse.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Eragindako unitateen eta organoen eginkizunak Institutua abian jarri arte.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Funciones de las unidades y de los órganos afectados hasta la entrada en funcionamiento del Instituto.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren sorrerak eragindako osasun-arloko sail eskuduneko administrazio-organoek eta unitateek beren eginkizunak betetzen jarraitu behar dute Institutua abian jarri arte.

Las unidades y los órganos administrativos del departamento competente en materia de salud afectados por la creación del Instituto Vasco de Salud Pública deben seguir cumpliendo sus funciones hasta la entrada en funcionamiento del Instituto.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Indarrean dauden planak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Planes vigentes.

Lege honetan aurreikusitako planek, legea indarrean jartzen denean indarrean badaude, aurrera jarraituko dute haien indarraldia amaitu arte.

Los planes contemplados en la presente ley, que a la entrada en vigor de la misma estén vigentes, seguirán desarrollándose hasta la finalización del plazo de vigencia.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Zehapen-espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Expedientes sancionadores.

Lege hau indarrean jarri aurretik hasitako zehapen-espedienteek arau-haustea egin zen unean indarrean zegoen legediaren arabera izapidetzen jarraituko dute, ezertan eragotzi gabe araudirik mesedegarrienaren aplikazioa, bai arau-haustearen kalifikazioari dagokionez, bai zehapenak ezartzeari dagokionez.

Los expedientes sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley seguirán tramitándose conforme a la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción, sin perjuicio de la aplicación de la regulación más favorable tanto en la calificación de la infracción como en la imposición de las sanciones.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratzen da Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 13. artikulua, bai eta lege honen aurka doan osasunaren arloko beste edozein xedapen ere.

Queda derogado el artículo 13 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y cualquier otra disposición en materia de salud que se oponga a esta ley.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Seigarren xedapen gehigarria gehitzen zaio Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeari, honela:

Se introduce una disposición adicional sexta en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, del siguiente tenor literal:

«Seigarren xedapen gehigarria. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren mendeko erakundeetan, zenbait langile-kategoriatan estatutupeko langile izateko nazionalitate-betekizunetik salbuestea.

«Disposición adicional sexta. Exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario de determinadas categorías de personal en las organizaciones dependientes de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

1.– Euskal Enplegu Publikoaren abenduaren 1eko 11/2022 Legearen 72.5 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, interes orokorreko arrazoiengatik, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko mediku espezialistak eta erizainak nazionalitate-baldintza betetzetik salbuetsi ahal izango dira, baldin eta haien espezialitateak defizitariotzat edo betetzeko zailtzat jotzen badira langilerik ez egoteagatik, arrazoi geografikoengatik edo urtaroei lotutako arrazoiengatik.

1.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 72.5 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, se podrá eximir, por razones de interés general, del cumplimiento del requisito de nacionalidad del personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza-Servicio vasco de salud cuyas especialidades se declaren deficitarias o de difícil cobertura por razón de la falta de efectivos, por razones geográficas o por razones relativas a períodos estacionales.

2.– Lege honetan ezarritakoaren ondorioetarako, espezialitate defizitariotzat edo betetzeko zailtzat hartuko dira fakultatiboei eta/edo erizainei dagozkienak, baldin eta horiek hornitzeko egiturazko langile-defizita badago, eta premia objektiboa eta urgentzia badago asistentzia-beharrak behar bezala bermatzeko.

2.– A los efectos de lo establecido en la presente ley, se entenderá por especialidades deficitarias o de difícil cobertura aquellas correspondientes a facultativos y/o enfermería en los cuales exista un déficit estructural de personal para su provisión y una necesidad objetiva y de urgente cobertura para garantizar de forma adecuada las necesidades asistenciales.

Salbuespen hori ez da iraunkorra izango, aldi baterako baizik, eta xedapen honen 4. paragrafoan ezarritakoaren arabera egiten den deklarazioari lotuta egongo da.

Tal exención no tendrá carácter permanente, sino temporal, e irá ligada a la declaración que en tal sentido se realice conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 de esta disposición.

3.– Espezialitate bat defizitariotzat edo betetzeko zailtzat deklaratzea, langilerik ez egoteagatik, arrazoi geografikoengatik edo urtaroei lotutako arrazoiengatik, gutxienez irizpide hauetako bat oinarri hartuta egingo da:

3.– La declaración de una especialidad como deficitaria o de difícil cobertura por razón de la falta de efectivos, por razones geográficas o por razones relativas a períodos estacionales se realizará sobre la base del cumplimiento de al menos uno de los siguientes criterios:

a) Espezialista-kategoria jakin bat eta zerbitzu-erakunde baterako onartutako plantillaren eta zerbitzuak ematen ari diren benetako langileen arteko desfasea.

a) El desfase entre la plantilla aprobada para una organización de servicios, para una determinada categoría de especialista, y los efectivos reales que se encuentran en prestación efectiva de servicios.

b) Eraginpeko zerbitzu-erakundeen demografia- eta biztanleria-inguruabarrak, espezialista-kategoria jakin batean profesional bakoitzari egokitu dakizkiokeen paziente-ratioei dagokienez.

b) Las circunstancias demográficas y poblacionales de las organizaciones de servicios afectadas en relación con las ratios de pacientes por profesional que puedan corresponder en una determinada categoría de especialista.

c) Bitarteko edo teknologia berriak sartzeagatik edo eragindako zerbitzu-erakundeetan zerbitzu-zorroa zabaltzeagatik profesionalen eskakizun edo behar gehigarriak.

c) Los requerimientos o necesidades adicionales de profesionales por incorporación de nuevos medios o tecnologías o por ampliación de la cartera de servicios en las organizaciones de servicios afectadas.

d) Lanpostu horiek ez betetzea, lanpostuak betetzeko eta hautatzeko sistemen bidez, naziotasun-baldintza betetzen duten langile finko nahiz aldi baterakoekin.

d) La falta de cobertura de estos puestos por los diferentes sistemas de provisión y selección, tanto por personal fijo como temporal, que cumpla el requisito de nacionalidad.

4.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko administrazio-kontseiluak erabakiko du, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiko arduradunak proposatuta, defizitariotzat edo betetzeko zailtzat jotzen diren espezialitateak objektiboki eta premiaz bete behar diren, hirugarren apartatuko irizpideekin bat etorriz, eta, interes orokorreko arrazoiak direla eta, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiak horretarako antolatzen dituen hautaketa-prozesuetan nazionalitate-betekizunetik salbuestea justifikatzen badute».

4.– El consejo de administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud determinará, a propuesta de la persona responsable de la Dirección General de Osakidetza, la necesidad objetiva y de urgente cobertura de aquellas especialidades que se consideren deficitarias o de difícil cobertura, de acuerdo con los criterios del apartado tercero y que, por razones de interés general, justifique la exención del requisito de nacionalidad en los procesos de selección que a tal efecto convoque la Dirección General de Osakidetza».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Arauak emateko gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Habilitación normativa.

1.– Gobernu Kontseiluari ahalmena ematen zaio lege hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren erregelamendu-xedapenak emateko.

1.– Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

2.– Jaurlaritzak, lege hau indarrean jarri eta hemezortzi hilabeteko epean, Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren estatutuak onetsi beharko ditu. Estatutu horiek Institutuaren gobernu-, partaidetza- eta aholkularitza-organoak eta egitura organikoa arautu beharko dituzte.

2.– El Gobierno, en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente ley, deberá aprobar los estatutos del Instituto Vasco de Salud Pública, que deben regular sus órganos de gobierno, de participación y de asesoramiento, y su estructura orgánica.

3.– Osasun Publikoaren Euskal Institutuak nortasun juridikoa eskuratuko du bere estatutuak onartzeko dekretua indarrean jartzen den unean.

3.– El Instituto Vasco de Salud Pública adquirirá personalidad jurídica en el momento de la entrada en vigor del decreto de aprobación de sus estatutos.

4.– Jaurlaritzak, lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, osasun-arloan eskumena duen sailaren egitura lege honetara egokitzeko dekretua onetsi behar du.

4.– El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, debe aprobar el decreto de adaptación de la estructura del departamento competente en materia de salud a la presente ley.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogei egunera jarriko da indarrean.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko abenduaren 4a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 4 de diciembre de 2023.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental