Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

218. zk., 2023ko azaroaren 15a, asteazkena

N.º 218, miércoles 15 de noviembre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
5131
5131

164/2023 DEKRETUA, urriaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleek hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak finantzatuta daukaten eskola-garraioari buruzkoa.

DECRETO 164/2023, de 31 de octubre, sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en materia educativa.

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan xedatzen denari jarraikiz, Konstituzioko lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza bere luze-zabalean, maila, gradu, modalitate eta espezialitate guztietan, hargatik eragotzi gabe Konstituzioaren 27. artikulua eta hura garatzen duten lege organikoak, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari esleitutako ahalmenak, eta goi-ikuskaritza. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio hezkuntza-zerbitzuen arloko eskumena; besteak beste, eskola-garraioaren zerbitzu osagarria. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da funts propioen bidez ematen diren laguntza eta beken araubidea.

De conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponde a esta Comunidad Autónoma, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional 1.ª de la Constitución, la competencia en materia de enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 del texto constitucional y leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección. En consecuencia, compete a esta Comunidad Autónoma la materia relativa a los servicios educativos, entre ellos, el servicio complementario de transporte escolar. Compete, igualmente, a la Comunidad Autónoma del País Vasco el régimen de becas y ayudas con fondos propios.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan zehazten denez, honako hauek dira hezkuntza-sistemaren printzipioak: kalitatezko hezkuntza ikasle guztientzat, haien zirkunstantziak eta egoera edozein direlarik ere; ekitatea, hezkuntzaren bidez nortasuna erabat garatzeko aukera-berdintasuna bermatuko duena; hezkuntza-inklusioa eta eskubide- eta aukera-berdintasuna, edozein motatako diskriminazioa gainditzen laguntzeko, eta hezkuntza-irisgarritasun unibertsala, zeinaren bidez konpentsatuko baitira desberdintasun pertsonalak, kulturalak, ekonomikoak eta sozialak, arreta berezia jarrita desgaitasunen ondorioz gertatzen direnei. Ekitatearen printzipioa bermatzearren, aipatutako legeak ezartzen du pertsona orok egin behar duela oinarrizko hezkuntza –hau da, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza–; sei urtetik hamasei urtera bitartean egiten da oinarrizko hezkuntza, modu erregularrean. Ikasketen kostu ekonomikoari dagokionez, aipatutako legearen 3. eta 4. artikuluek xedatzen dute oinarrizko hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketa doakoak direla.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala como principios del sistema educativo la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias; la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. Para garantizar el referido principio de equidad, la citada ley establece la obligatoriedad de todas las personas de cursar la educación básica, que incluye la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. Con respecto al coste económico de las enseñanzas, la mencionada ley establece la gratuidad de la educación básica y de la Formación Profesional Básica en sus artículos 3 y 4.

Bestalde, Haur Hezkuntzaren etapari dagokionez, Administrazioak bermatu behar du ikasle orok eskolatzeko baldintza onenak izango dituela; alegia, baldintza pertsonalak direla-eta desberdintasun-egoeretatik abiatzen diren ikasleek oinarrizko hezkuntzan sartzeko eta hurrengo mailetan aurrera egiteko baldintza onenak izango dituztela, horixe ezartzen baita Legearen 81.1 artikuluan. Lehen Hezkuntzaren etapako eskola-eskaintzari dagokionez, Administrazioaren betebeharra da ikasle guztiei doako eskolatzea bermatzea haien udalerrian edo eskolatze-eremuan (aipatutako legearen 81.3 artikuluan zehazten da).

Asimismo, en relación con la etapa de Educación Infantil, corresponde a esta Administración garantizar las condiciones más favorables para la escolarización de todo el alumnado cuyas condiciones personales supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en los niveles posteriores según lo establecido en el artículo 81.1. En relación con la etapa de Educación Primaria, el deber de esta Administración con respecto a la oferta escolar alcanza a la obligación de garantizar a todo el alumnado la escolarización gratuita en su propio municipio o zona de escolarización, artículo 81.3 de la referida Ley.

Derrigorrezko hezkuntzari dagokionez, otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 3. artikuluko 5. apartatuaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituen Dekretua, otsailaren 28ko 30/2023 Dekretuaren bidez aldatua), eskola-bilgune, eskola-eremu edo udalerriren batek derrigorrezko hezkuntzako mailaren batean hezkuntza-eskaintzarik ez badu, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzak finkatuko du zer mekanismo erabiliko den ukitutako pertsonak esleitu zaien ikastetxe publikora doan eramateko; baina garraio hori eskola-mapan zehaztutako ikastetxeetara doazen ikasleei bermatuko zaie soilik.

Con respecto a las enseñanzas obligatorias, el Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria, modificado por el Decreto 30/2023, de 28 de febrero, dispone en el apartado 5 del artículo 3 que en el caso de que una circunscripción escolar, una zona escolar o un municipio no cuente con oferta educativa en alguna de las enseñanzas obligatorias, la Delegación Territorial de Educación establecerá el mecanismo oportuno para garantizar el traslado en condiciones de gratuidad de las personas afectadas al centro público que les haya sido asignado, si bien dicha garantía de transporte será única y exclusivamente para el alumnado que acuda a los centros determinados en el Mapa Escolar.

Horrez gain, dekretu horren 3. artikuluaren arabera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak hirigunean bizi badira eta han garraio publikoa badago (autobusa, metroa, tranbia edo trena), lehentasunez, garraio publikoa finantzatuz bermatuko da ikasle horien garraio-zerbitzuaren doakotasuna. Azkenik, 3. artikuluak xedatzen du ezen, derrigorrezkoak ez diren hezkuntza-mailetako ikasleen garraioa erraztearren, beste instantzia edo erakunde batzuekin koordinatzeko formulak aztertuko dituela Sailak.

Asimismo, conforme al mencionado artículo 3 del citado Decreto, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y cuando el alumnado resida en zonas urbanas que dispongan de transporte público (autobús, metro, tranvía o tren), la gratuidad se garantizará preferentemente, a través de la financiación de dicho servicio de transporte. El citado artículo 3 establece, finalmente, que el Departamento estudiará fórmulas de coordinación con otras instancias e instituciones en aras de facilitar el transporte del alumnado de los niveles educativos no obligatorios.

Bestalde, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 82. artikuluak ezartzen du administrazioek lagundu egin behar dutela landa-eremuetan bizi diren ikasleek hezkuntza-sisteman jarrai dezaten, oinarrizko irakaskuntzatik haratago; era berean, lagundu egin behar dute landa-eremuko ikasleen eskolatzea areagotu dadin, derrigorrezkoak ez diren irakaskuntzetan.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha establecido en su artículo 82 la necesidad de las Administraciones de favorecer la permanencia en el sistema educativo del alumnado que resida en zonas rurales más allá de la enseñanza básica, así como impulsar el incremento de la escolarización del alumnado de zona rural en las enseñanzas no obligatorias.

Pertsonek kalitatezko –eta zenbait ikasketatan, doako– hezkuntza jasotzeko eskubidea dute, eta hezkuntza-administrazioen eginbeharra da herritarrek hezkuntza-eskubidea lehen aipaturiko arau eta printzipioen arabera baliatzeko baldintza egokiak ezartzea; eskola-garraioa eskubide horiek egikaritzea baldintzatzen duen faktoreetako bat da, eta, beraz, hezkuntza-administrazioak bere gain hartu behar du, egoera eta irakaskuntza jakin batzuetan. Horren ondorioz, maiatzaren 19ko 69/2015 Dekretua eman zen, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak finantzatutakoari– buruzkoa. Dekretu horretan jaso ziren, ikastetxe publikoetako ikasleentzat, hezkuntza-administrazioak antolatutako edo finantzatutako eskola-garraioa erabiltzeko kasuak eta baldintzak, hezkuntza-zerbitzu osagarri hori emateko eta baliatzeko modalitateak eta eskola-garraiorako diru-esleipen indibidualizatuen araubidea.

En este contexto de derechos de las personas a una educación de calidad y, en determinadas enseñanzas, gratuita, y del deber de las Administraciones educativas de establecer las condiciones que permitan el ejercicio por las personas del derecho a la educación conforme a las reglas y los principios mencionados, el transporte escolar constituye un factor que condiciona el ejercicio de tales derechos y, por tanto, forma parte de las obligaciones que deben ser asumidas por la Administración educativa en determinadas circunstancias y enseñanzas. Consecuentemente, se dictó el Decreto 69/2015, de 19 de mayo, sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en materia educativa, el cual contemplaba, para el alumnado de los centros públicos, los supuestos y los requisitos de acceso y disfrute del transporte escolar organizado o financiado por la Administración educativa, las diferentes modalidades de prestación y disfrute de este servicio educativo complementario, así como el régimen de asignaciones económicas individualizadas de transporte escolar.

Dekretu horrek bi aldaketa izan zituen, azaroaren 26ko 186/2019 Dekretuaren eta irailaren 28ko 217/2021 Dekretuaren bidez eginak. Lehen aldaketaren xedea izan zen Haur Hezkuntzako hirugarren mailako umeak ere dekretuaren jardun-eremuan sartzea, bai eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleak ere. Azken hori, Euskal Autonomia Erkidegoan Oinarrizko Lanbide Heziketaren antolamendua eta ezarpena arautzen duen ekainaren 9ko 86/2015 Dekretuaren arabera, ez da derrigorrezko hezkuntza. Hori guztia Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko maiatzaren 30eko 77/2023 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz. Bigarren aldaketak, berriz, eskola-garraiorako eskubidea baliatzeko bete beharreko baldintzak eguneratu zituen, Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleak onartzeko prozeduran eskatutako baldintzetara egokitzeko; desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorialen bati lotuta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eskatzen zaien distantziaren betekizuna aldatu zuen; ikaslearen bizilekuaren eta ikastetxearen arteko distantzia neurtzeko irizpide uniforme bat sartu zuen; tresna informatikoak kalkulatutako ibilbidea ibiltzerik ez dagoenean aplikatu beharreko prozedura arautu zuen; eskubide horren aitorpena zabaldu zuen zaintza partekatuaren kasuetan, eta eskola-garraioko langile laguntzaileen eginkizunak eguneratu zituen patioko lanetara.

Dicho Decreto fue objeto de dos modificaciones, efectuadas por los Decretos 186/2019, de 26 de noviembre, y 217/2021, de 28 de septiembre. El objeto de la primera modificación fue incluir en su ámbito de actuación al alumnado del tercer curso de Educación Infantil y de Formación Profesional Básica, la cual se encuentra regulada en el Decreto 86/2015, de 9 de junio, de ordenación e implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como enseñanza no obligatoria, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 77/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. La segunda modificación, por su parte, actualizó los requisitos a cumplir para el disfrute del derecho a transporte escolar, con el fin de adecuarlos a los requisitos exigidos en el procedimiento de admisión del alumnado de Formación Profesional Básica; modificó el requisito de la distancia exigida al alumnado con necesidades educativas especiales vinculadas a alguna discapacidad física, psíquica o sensorial; incluyó un criterio uniforme de medición de la distancia entre el domicilio del alumnado y el centro escolar; reguló el procedimiento aplicable en caso de que la ruta calculada por la herramienta informática no resulte transitable; amplió el reconocimiento del presente derecho en los supuestos de custodia compartida, y actualizó las funciones del personal de acompañamiento de transporte escolar en labores de patio.

Edonola ere, araudia aplikatu ahala ikusi da beste erregulazio oso bat behar dela.

Sin embargo, la aplicación de la normativa ha puesto de manifiesto la necesidad de una nueva regulación íntegra.

Dekretu honen xedea da eskola-garraioari buruzko beste erregulazio bat egitea eta onartzea, zerbitzu osagarri hori berdintasun- eta ekitate-printzipioen arabera eskuratu dadin arautzeko, eta zerbitzua erabiltzen duten ikasleei, haien familiei eta ikastetxeei ahalik eta segurtasun juridiko handiena emateko.

El presente Decreto tiene por objeto la elaboración y aprobación de una nueva regulación del transporte escolar, regulando este servicio complementario bajo los principios de igualdad y equidad para su acceso, y dotando de la mayor seguridad jurídica posible al alumnado usuario del servicio, a sus familias y a los propios centros educativos.

Dekretu honek Batxilergoko eta erdi-mailako heziketa-zikloetako ikasleak ere hartzen ditu bere aplikazio-eremuan; hain zuzen ere, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondoko prestakuntza edo haren baliokidea herritarren esku jartzeko neurriak sustatze aldera.

Con el fin de promover medidas tendentes al alcance de la población a una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente, el presente Decreto incluye en su ámbito de aplicación al alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio.

Bai sailak kontratatutako garraioari dagokionez, eta bai hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako esleipen indibidualizatuen araubideari dagokionez ere, zerbitzu eskudunak modu diferentziatuan emango du erantzuna, betiere kasu bakoitzaren espezifikotasunak kontuan izanik.

En lo que se refiere al transporte contratado por el departamento, así como al régimen de asignaciones individualizadas del alumnado con necesidades educativas especiales, se atenderá de manera diferenciada por el servicio competente en atención a su especificidad.

Arau hau izapidetzeko, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legeak ezarritako prozedurari jarraitu zaio.

En la tramitación de la presente norma se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Horrenbestez, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, izapidetu beharrekoak izapidetuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa ados dela, eta Gobernu Kontseiluak urriaren 31n egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, previos los trámites oportunos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 31 de octubre

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da hezkuntza-arloko eskumenak dituen sailak osorik edo partez finantzatutako eskola-garraioa arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan, unibertsitatez kanpoko itunpeko ikastetxe pribatuetan edo hezkuntza-administraziokoak ez diren zentro publikoetan –Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta badaude– hurrengo paragrafoan zehazten diren ikasketak egiten dituzten ikasleentzat. Azken kasu horretan, hezkuntza-administrazioak esleitu behar izan die zentroa.

1.– Es objeto del presente Decreto la regulación del transporte escolar financiado total o parcialmente por el departamento competente en materia educativa para el alumnado que curse las enseñanzas que se detallan en el siguiente párrafo en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en centros docentes privados concertados no universitarios o centros públicos de Administración distintas a la educativa ubicados en esta Comunidad, siempre que en este último supuesto el centro haya sido asignado o atribuido por la administración educativa.

2.– Dekretu honen xedapenak honako irakaskuntza hauek egiten dituzten ikasleei aplikatuko zaizkie:

2.– Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación al alumnado que curse las siguientes enseñanzas:

a) Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren maila eta Haur Hezkuntzako bigarren zikloa.

a) Tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil y segundo ciclo de Educación Infantil.

b) Lehen Hezkuntza.

b) Educación Primaria.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

c) Educación Secundaria Obligatoria.

d) Oinarrizko Lanbide Heziketa.

d) Formación Profesional Básica.

e) Batxilergoa.

e) Bachillerato.

f) Erdi-mailako Heziketa Zikloak.

f) Ciclos Formativos de Grado Medio.

3.– Dekretu honen ondorioetarako, ikastetxe publikotzat hartuko da hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak kudeatzen duena.

3.– A efectos de este Decreto, se entiende por centro docente público aquel cuya gestión corresponde al departamento competente en materia educativa.

2. artikulua.– Eskola-garraioaren modalitateak.

Artículo 2.– Modalidades de transporte escolar.

1.– Dekretu honetan zehaztu eskola-garraioa honako modalitateetariko bat erabiliaz burutuko da:

1.– El transporte escolar al que se refiere el presente Decreto se realizará en alguna de las siguientes modalidades:

a) Hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak kontratatutako ibilgailuek egiten dituzten ibilbideak baliatuz; betiere, eskola-umeak errepidez garraiatzeko zerbitzu publiko erregularra (erabilera berezikoa) ematen badute ibilgailu horiek.

a) Mediante rutas de vehículos contratadas por el departamento competente en materia educativa que presten el servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera.

b) Beste administrazio batzuekin egindako hitzarmenen bitartez, haiek antolatutako garraio-zerbitzuak erabiltzeko.

b) Mediante convenios con otras Administraciones para la utilización de servicios de transporte organizados por las mismas.

c) Ikasleek zuzenean ordaindutako garraioaren bitartez, zeina osoki edo partzialki konpentsatuko baita eskola-garraiorako esleipen indibidualizatuetarako dirulaguntza-deialdien bidez.

c) Mediante transporte directamente sufragado por los alumnos y alumnas y compensado total o parcialmente a través de convocatorias subvencionales de asignaciones individualizadas de transporte escolar.

3. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateraezintasuna.

Artículo 3.– Incompatibilidades con otras subvenciones o ayudas.

1.– Eskola-garraioaren prestazioa aitortzea ez da bateragarria izango beste administrazio edo ente publiko zein pribatu batzuek –Estatukoak edo nazioartekoak– helburu bererako ematen dituzten laguntza edo dirulaguntzekin.

1.– El reconocimiento de la prestación de transporte escolar será incompatible con la percepción de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional.

2.– Dena dela, garraiorako esleipen indibidualizatuen ikasle onuradunek aukera izango dute helburu bererako beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasotzeko, baina komunikatu egin beharko dute zirkunstantzia hori, eta gainfinantzaketarik izan bada, neurriz kanpo jasotakoa itzuli beharko dute.

2.– No obstante, el alumnado beneficiario de las asignaciones individualizadas de transporte podrá obtener otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, debiendo comunicar esta circunstancia y debiendo, en su caso, proceder al reintegro del exceso en el caso de que llegará a producirse una sobrefinanciación.

3.– Era berean, bateraezinak izango dira hezkuntza-eskumenak dituen sailak antolatutako garraioa erabiltzeko behin-behineko baimena –dekretu honen 7. eta 8.1 artikuluetan arautua– eta eskola-garraiorako banakako esleipenak jasotzea.

3.– Asimismo, será incompatible la autorización provisional para el uso del transporte organizado por el departamento competente en materia educativa, regulados en los artículos 7 y 8.1 del presente Decreto, con la percepción de las asignaciones individualizadas de transporte escolar.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKOLA-GARRAIOA ERABILTZEKO BETEKIZUNAK
DE LOS REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

4. artikulua.– Eskola-garraioaren zerbitzuaren edukia.

Artículo 4.– Contenido del servicio de transporte escolar.

1.– Antolatutako ibilbideek bideragarri egiten badute, eskola-garraioa erabiltzeko aitorpenean –urtekoa da– honako hauek sartzen dira: sailak kontratatutako edo itundutako zerbitzuak doan erabiltzea, eta, halakorik ez bada, erabiltzaileek ordaindutako kostuak osoki edo partzialki finantzatzea, garraiorako laguntza indibidualizatuetarako urteko deialdien bitartez, baldin eta 5. eta 6. artikuluetan ezarritako betekizunak konplitzen badira.

1.– El reconocimiento para el uso del transporte escolar, de carácter anual, comprende, cuando las rutas organizadas lo permitan, la utilización gratuita de los servicios contratados o conveniados por el departamento y, en su defecto, la financiación total o parcial, a través de las convocatorias anuales de ayudas individualizadas al transporte, del coste abonado por las personas usuarias, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6.

2.– Hurrengo apartatuan zehaztutakoa salbuespen delarik, eskubidearen barruan sartzen dira etxetik edo geralekutik ikastetxerako bi joan-etorri, jardunaldi zatituko eskola-egun bakoitzeko; eta joan-etorri bat, jardunaldi jarraituko eskola-egun bakoitzeko.

2.– Con la salvedad contemplada en el apartado siguiente, el derecho comprende dos recorridos de ida y vuelta entre el domicilio o parada y el centro por día lectivo con jornada partida, y un recorrido de ida y vuelta por día lectivo con jornada continuada.

3.– Jantoki-zerbitzua zuzeneko kudeaketako erregimenean duten ikastetxe publikoetan, eskola-garraiorako eskubidean ez dira sartuko jardunaldi zatituko eguerdiko joan-etorriak, baldin eta garraiorako eskubidea duten ikasle guztiak hartu ahal baditu jantokiak.

3.– En el caso de centros públicos que dispongan de servicio de comedor en régimen de gestión directa, el derecho al transporte escolar no incluirá los recorridos del mediodía para la jornada partida, siempre y cuando el comedor pueda acoger a todo el alumnado con derecho a transporte.

4.– Eskola-garraiorako eskubideak ez du zerikusirik jantokiko kuota murriztua izateko eskubidearekin. Jantokiko kuota murriztua izateko eskubide hori unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako kudeaketa zuzeneko eskola-jantokiak arautzen dituen araudiak xedatzen duenaren arabera arautuko da.

4.– El derecho al transporte escolar es independiente del derecho a la cuota reducida de comedor. Este derecho a la cuota reducida de comedor se regulará en los términos que disponga la normativa que regula los comedores escolares de gestión directa de los centros docentes públicos no universitarios.

5. artikulua.– Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren mailako, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasleek eskola-garraioa erabiltzeko betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos para el uso del transporte escolar para el alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

1.– Eskola-garraioa erabili ahal izango dute Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren mailako ikasleek, Haur Hezkuntzako bigarren ziklokoek eta Lehen Hezkuntzakoek, betekizun hauek guztiak konplitzen badituzte:

1.– Tendrá acceso a la utilización del transporte escolar el alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Matrikulatuta egotea hezkuntzaren arloan eskumena duen saileko ikastetxe publiko batean, hezkuntzaz bestelako Administrazioaren zentro publiko batean, edo itunpeko ikastetxe pribatu batean. Azken bi kasu horietan, hezkuntza-administrazioak esleituta, sailaren ikastetxe-sarean eskaintzarik ez dagoelako edo, salbuespenez, administrazio horrek arrazoitutako kausaren bat dagoelako, salbu eta gurasoek espresuki eskatuta esleitu bada ikastetxea.

a) Que se halle matriculado en un centro docente público del Departamento competente en materia de educación o en un centro público de Administración distinta a la educativa, o en un centro privado concertado. En estos dos últimos supuestos, por asignación de la Administración educativa, por falta de oferta disponible en la red de centros del Departamento o, excepcionalmente, por motivo razonado por dicha Administración, excepto en el caso de que la citada asignación responda a la petición expresa de los progenitores.

b) Erroldako bizilekua ikastetxearen eragin-eremuan egotea, eta ikastetxea aipatutako bizilekuarekiko hurbilenekoa izatea, hain justu ere hura sartzen den eragin-eremuen artean.

b) Que el domicilio de empadronamiento se halle en el área de influencia del centro y este sea el más próximo al citado domicilio de entre todos aquellos cuyas respectivas áreas de influencia lo abarquen.

Hezkuntza-administrazioak espresuki esleitu badu ikastetxea, ez da baldintza hori bete behar izango, salbu eta gurasoek espresuki eskatuta esleitu bada ikastetxea.

No se exigirá el cumplimiento de este requisito cuando el centro haya sido asignado expresamente por la administración educativa salvo que la citada asignación responda a la petición expresa de los progenitores.

Eskola-mapa aldatzen bada, aldaketa egin aurretik garraio-eskubideaz baliatzen ari ziren ikasleei ez zaie eskatuko baldintza hori betetzea, baldin bizilekua aldatzen ez badute; halaber, haiekin bizi diren eta gerora matrikulatzen diren neba-arrebei ere ez zaie eskatuko baldintza hori betetzea, Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako etapetan matrikulatzen diren lehen aldia bada.

Cuando se modifique el mapa escolar, no se exigirá el cumplimiento del presente requisito a los alumnos y alumnas que con anterioridad a la modificación se encontrasen disfrutando del derecho al transporte, siempre que no cambien de domicilio, ni a los hermanos y hermanas con los que convivan y se matriculen con posterioridad, siempre que se trate de su primera matriculación en las etapas de Infantil o Primaria.

c) Ikastetxearen eta bizilekuaren arteko distantzia 2 kilometro edo handiagoa izatea.

c) Que la distancia entre el centro docente y el domicilio sea igual o superior a 2 kilómetros.

Aurreko paragrafoan aipatutako distantzia aplikatuko zaie, baita ere, desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial bat dela-eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei, eskolatuta dauden hezkuntza-etapa edozein dela ere.

También se aplicará la distancia referida en el párrafo anterior al alumnado con necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidad física, psíquica o sensorial, independientemente de la etapa educativa en la que esté escolarizado.

Mugikortasun urri iraunkorra duten ikasleentzat: 500 metro.

Para el alumnado con movilidad reducida permanente: 500 metros.

Berdintasun-printzipioa bermatzearren, distantziak neurtzeko informatika-tresna eskuragarri bat erabiliko du sailak.

Para lograr el objetivo de garantizar el principio de igualdad el departamento utilizará para la medición de las distancias una herramienta informática accesible.

Distantzia neurtzeko, ikaslearen bizilekutik ikastetxerako oinezko ibilbide laburrena hartuko da erreferentziatzat.

Se tomará como referencia para la medición de la distancia el trayecto más corto a pie desde el domicilio del alumno o alumna al centro.

Salbuespenez, tresna informatikoaren bidez kalkulatutako oinezko ibilbidea egingarria ez bada bide-segurtasuneko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituelako, zenbaketatik kanpo utziko da, eta, haren ordez proposatutako ibilbideen artean, benetan oinez baldintza egokietan egingarria den kilometro gutxienekoa hartuko da kontuan. Salbuespen hori aintzat hartzeko, ezinbestekoa izango da ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxeak ziurtatzea bidea ezin dela baldintza egokietan oinez egin, eta proposatzea desegokia dela. Hala badagokio, lurraldeko-ordezkaritza eskudunak ontzat emango du proposamena.

De manera excepcional, en caso de que la ruta peatonal calculada por la herramienta informática no resulte transitable en condiciones mínimas de seguridad vial, esta será excluida del cómputo y se tendrá en cuenta, de entre las rutas alternativas propuestas, aquella de menor kilometraje que resulte efectivamente transitable a pie en las referidas condiciones. Para apreciar la concurrencia de esta excepcionalidad será necesario que el centro escolar en el que se halle matriculado el alumno o alumna determine y proponga la intransitabilidad de la vía en las condiciones mencionadas, que será, en su caso, aprobada por la Delegación Territorial competente.

Dekretu honen ondorioetarako, bide-segurtasuneko gutxieneko baldintzetan egingarritzat joko dira zirkulaziorako egokiak diren bide guztiak, ikasleak beren osotasun fisikoa arriskuan jarri gabe egunero hortik ibiltzea bideragarria bada.

A efectos de este Decreto, se considera transitable en condiciones mínimas de seguridad vial aquella vía apta para la circulación, por la que es viable el desplazamiento diario de los alumnos y alumnas, sin que ello suponga un riesgo para su integridad física.

d) Matrikulatuta dagoen ikasturtea amaitzen den urtean ikasleak adin-muga hauek ez gainditzea:

d) Que el año en el que finalice el curso escolar en el que se halla matriculado no supere el siguiente límite de edad:

d.1.– Derrigorrezko hezkuntza: 18 urte baino gehiago ez betetzea.

d.1.– Enseñanza obligatoria: no cumplir más de 18 años.

d. 2.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten eta hezkuntza bereziko unitate edo ikastetxeetan eskolatuta dauden ikasleak: 25 urte baino gehiago ez betetzea.

d. 2.– Alumnado con necesidades educativas especiales escolarizados en unidades o centros de educación especial: no cumplir más de 25 años.

2.– Aurreko apartatuetan ezarritako betekizunak aplikatzeko, ikaslea erroldatuta dagoen bizilekua hartuko da aintzat, hurrengo apartatuan aurreikusten den kasuan izan ezik.

2.– En la aplicación de los requisitos establecidos en los apartados anteriores se tendrá en cuenta el domicilio en que está empadronado el alumno o alumna, salvo en el supuesto contemplado en el apartado siguiente.

3.– Zaintza partekatuko kasuetan, ikaslea bizilekuz aldatzen bada guraso bakoitzarekin bizi den denboraren arabera, aurreko apartatuan eskola-garraiorako eskubidea lortzeko ezarritako betekizunak egiaztatzeko, kontuan hartuko dira erroldako bizilekua eta beste gurasoaren bizilekua.

3.– En los supuestos de custodia compartida en los que el alumnado cambie de domicilio en función del período en el que esté con cada uno de los progenitores, la acreditación de los requisitos establecidos en el apartado anterior, para la obtención del derecho al transporte escolar, se tendrá en cuenta tanto respecto al domicilio del empadronamiento, como al domicilio del otro progenitor.

Bizilekuetako batek ere ez baditu betetzen artikulu honen 1. apartatuaren b) eta c) letretako betekizunak aldi berean, garraiorako eskubidea izango da c) letrako betekizuna betetzen duen bizilekurako baina, betiere, beste bizilekuak b) letrako betekizuna betetzen badu.

En caso de que ninguno de los dos domicilios cumpla simultáneamente los requisitos de las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, se tendrá derecho al transporte respecto del domicilio que cumpla el requisito c) siempre que el otro domicilio cumpla el requisito b).

4.– Lehentasunez, 2.1 artikuluaren a) letran aipatzen den modalitatea erabiliko da manu honetan aipatzen diren ikasleentzat.

4.– Se utilizará, preferentemente, la modalidad a la que se refiere la letra a) del artículo 2.1 para el alumnado al que alude el presente precepto.

6. artikulua.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleek eskola-garraioa erabiltzeko betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos para el uso del transporte escolar para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.

1.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleek eskola-garraiorako eskubidea izango dute, baldin eta honako betekizun hauek guztiak konplitzen badituzte:

1.– Tendrá derecho a transporte escolar el alumnado Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Matrikulatuta egotea hezkuntzaren arloan eskumena duen saileko ikastetxe publiko batean, hezkuntzaz bestelako Administrazioaren zentro publiko batean, edo itunpeko ikastetxe pribatu batean. Azken bi kasu horietan, hezkuntza-administrazioak esleituta, sailaren ikastetxe-sarean eskaintzarik ez dagoelako edo, salbuespenez, administrazio horrek arrazoitutako kausaren bat dagoelako, salbu eta gurasoek espresuki eskatuta esleitu bada ikastetxea.

a) Que se halle matriculado en un centro docente público del Departamento competente en materia de educación o en un centro público de Administración distinta a la educativa, o en un centro privado concertado. En estos dos últimos supuestos, por asignación de la Administración educativa, por falta de oferta disponible en la red de centros del Departamento o, excepcionalmente, por motivo razonado por dicha Administración, excepto en el caso de que la citada asignación responda a la petición expresa de los progenitores.

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketei dagokienez, Lehen Hezkuntza amaitzeko egokitu zaion ikastetxeari lotutako ibilbidearen arabera dagokion ikastetxea izatea, eta aipatutako ibilbidean sartzen direnen artean bizilekutik hurbilenekoa izatea.

b) En las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria que se trate del centro que le corresponda por razón del itinerario vinculado al centro en el que le hubiera correspondido finalizar la enseñanza primaria y sea el más próximo a su domicilio de entre los que forman parte del citado itinerario.

Hezkuntza-administrazioak espresuki esleitu badu ikastetxea, ez da betekizun hori bete behar izango, salbu eta gurasoek espresuki eskatuta eskolatu badira ikasleak ikastetxe horietan.

No se exigirá el cumplimiento de este requisito cuando el centro haya sido asignado expresamente por la administración educativa salvo que la escolarización en los señalados centros responda a la petición expresa de los progenitores.

Eskola-mapa aldatzen bada, aldaketa egin aurretik garraio-eskubideaz baliatzen ari ziren ikasleei ez zaie eskatuko baldintza hori betetzea, baldin bizilekua aldatzen ez badute; halaber, haiekin bizi diren eta gerora matrikulatzen diren neba-arrebei ere ez zaie eskatuko baldintza hori betetzea, Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako etapetan matrikulatzen diren lehen aldia bada.

Cuando se modifique el mapa escolar, no se exigirá el cumplimiento del presente requisito a los alumnos y alumnas que con anterioridad a la modificación se encontrasen disfrutando del derecho al transporte, siempre que no cambien de domicilio, ni a los hermanos y hermanas con los que convivan y se matriculen con posterioridad, siempre que se trate de su primera matriculación en las etapas de Infantil o Primaria.

Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasketetan, beharrezkoa izango da dagokion ikasturterako onarpen-, esleipen- eta matrikulazio-prozedura arautzen duen Hezkuntza Sailaren urteko aginduan araututako onarpen-prozesuan parte hartu izana, eta bizilekutik hurbilen dagoen ikastetxean plaza eskatu izana, esleitutako plazaren ziklo eta eredu berean. Ikasleari plaza bat esleitu bazaio dagokion ikastetxean, hari uko egin ez izana.

En las enseñanzas de Formación Profesional Básica será necesario haber participado en el proceso de admisión regulado en la correspondiente Orden anual del Departamento de Educación, por la que se regula el procedimiento de admisión, adjudicación y matrícula para el curso académico que corresponda, y haber solicitado plaza en el centro más cercano al domicilio, en el mismo ciclo y modelo de la plaza adjudicada. En el caso de que el alumno o alumna haya sido adjudicatario o adjudicataria de plaza en el centro educativo correspondiente, no haber renunciado a la misma.

c) Ikastetxearen eta bizilekuaren arteko distantzia honako hau edo handiagoa izatea:

c) Que la distancia entre el centro docente y el domicilio sea igual o superior:

c.1.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailako ikasleak: 2 kilometro.

c.1.– Alumnado del primer y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria: 2 kilómetros.

c.2.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailako ikasleak eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleak: 4 kilometro.

c.2.– Alumnado de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y del alumnado de Formación Profesional Básica: 4 kilómetros.

c.3.– Desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial bat dela-eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak, eskolatuta dauden hezkuntza-etapa edozein dela ere: 2 kilometro edo gehiago.

c.3.– Alumnado con necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidad física, psíquica o sensorial, independientemente de la etapa educativa en la que esté escolarizado: 2 o más kilómetros.

c.4.– Mugikortasun urri iraunkorra duten ikasleak: 500 metro.

c.4.– Alumnado con movilidad reducida permanente: 500 metros.

Berdintasun-printzipioa bermatzearren, distantziak neurtzeko informatika-tresna eskuragarri bat erabiliko du Sailak.

Para lograr el objetivo de garantizar el principio de igualdad el Departamento utilizará para la medición de las distancias una herramienta informática accesible.

Distantzia neurtzeko, ikaslearen bizilekutik ikastetxerako oinezko ibilbide laburrena hartuko da erreferentziatzat.

Se tomará como referencia para la medición de la distancia el trayecto más corto a pie desde el domicilio del alumno o alumna al centro.

Salbuespenez, tresna informatikoaren bidez kalkulatutako oinezko ibilbidea egingarria ez bada bide-segurtasuneko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituelako, zenbaketatik kanpo utziko da, eta, haren ordez proposatutako ibilbideen artean, benetan oinez baldintza egokietan egingarria den kilometro gutxienekoa hartuko da kontuan. Salbuespen hori aintzat hartzeko, ezinbestekoa izango da ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxeak ziurtatzea bidea ezin dela baldintza egokietan oinez egin, eta proposatzea desegokia dela. Hala badagokio, lurraldeko-ordezkaritza eskudunak ontzat emango du proposamena.

De manera excepcional, en caso de que la ruta peatonal calculada por la herramienta informática no resulte transitable en condiciones mínimas de seguridad vial, esta será excluida del cómputo y se tendrá en cuenta, de entre las rutas alternativas propuestas, aquella de menor kilometraje que resulte efectivamente transitable a pie en las referidas condiciones. Para apreciar la concurrencia de esta excepcionalidad será necesario que el centro escolar en el que se halle matriculado el alumno o alumna determine y proponga la intransitabilidad de la vía en las condiciones mencionadas, que será, en su caso, aprobada por la Delegación Territorial competente.

Dekretu honen ondorioetarako, bide-segurtasuneko gutxieneko baldintzetan egingarritzat joko dira zirkulaziorako egokiak diren bide guztiak, ikasleak beren osotasun fisikoa arriskuan jarri gabe egunero hortik ibiltzea bideragarria bada.

A efectos de este Decreto, se considera transitable en condiciones mínimas de seguridad vial aquella vía apta para la circulación, por la que es viable el desplazamiento diario de los alumnos y alumnas, sin que ello suponga un riesgo para su integridad física.

d) Matrikulatuta dagoen ikasturtea amaitzen den urtean ikasleak adin-muga hauek ez gainditzea:

d) Que el año en el que finalice el curso escolar en el que se halla matriculado no supere el siguiente límite de edad:

d.1.– Derrigorrezko hezkuntza: 18 urte baino gehiago ez betetzea.

d.1.– Enseñanza obligatoria: no cumplir más de 18 años.

d. 2.– Oinarrizko Lanbide Heziketa: 21 urte baino gehiago ez betetzea.

d. 2.– Formación Profesional Básica: no cumplir más de 21 años.

d. 3.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten eta hezkuntza bereziko unitate edo ikastetxeetan eskolatuta dauden ikasleak: 25 urte baino gehiago ez betetzea.

d. 3.– Alumnado con necesidades educativas especiales escolarizados en unidades o centros de educación especial: no cumplir más de 25 años.

2.– Aurreko apartatuetan ezarritako betekizunak aplikatzeko, ikaslea erroldatuta dagoen bizilekua hartuko da aintzat, hurrengo apartatuan aurreikusten den kasuan izan ezik.

2.– En la aplicación de los requisitos establecidos en los apartados anteriores se tendrá en cuenta el domicilio en que está empadronado el alumno o alumna, salvo en el supuesto contemplado en el apartado siguiente.

3.– Zaintza partekatuko kasuetan, ikaslea bizilekuz aldatzen bada guraso bakoitzarekin bizi den denboraren arabera, aurreko apartatuan eskola-garraiorako eskubidea lortzeko ezarritako betekizunak egiaztatzeko, kontuan hartuko dira erroldako bizilekua eta beste gurasoaren bizilekua.

3.– En los supuestos de custodia compartida en los que el alumnado cambie de domicilio en función del período en el que esté con cada uno de los progenitores, la acreditación de los requisitos establecidos en el apartado anterior, para la obtención del derecho al transporte escolar, se tendrá en cuenta tanto respecto al domicilio del empadronamiento, como al domicilio del otro progenitor.

Bizilekuetako batek ere ez baditu betetzen artikulu honen 1. apartatuaren b) eta c) letretako betekizunak aldi berean, garraiorako eskubidea izango da c) letrako betekizuna betetzen duen bizilekurako baina, betiere, beste bizilekuak b) letrako betekizuna betetzen badu.

En caso de que ninguno de los dos domicilios cumpla simultáneamente los requisitos de las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, se tendrá derecho al transporte respecto del domicilio que cumpla el requisito c) siempre que el otro domicilio cumpla el requisito b).

4.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Oinarrizko Lanbide Heziketan, ahal den neurrian, lehentasuna emango zaio garraio publiko erregularreko edo trenbideko zerbitzua erabiltzeari (autobusa, tranbia, metroa, trena), eta 2.1.c) artikuluan aurreikusitakoaren arabera finantzatuko da.

4.– En Educación Secundaria Obligatoria y en Formación Profesional Básica se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización del servicio de transporte público regular o ferroviario (autobús, tranvía, metro, tren) y se financiará en la forma prevista en el artículo 2.1.c).

7. artikulua.– Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren mailako, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleentzat Sailak kontratatutako ibilgailuekin ibilbideak erabiltzeko behin-behineko baimena.

Artículo 7.– Autorización provisional para la utilización de las rutas con vehículos contratados por el Departamento para el alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.

1.– Bosgarren eta seigarren artikuluetan adierazitako betekizunak konplitzen ez dituzten ikasleek ez dute izango 4. artikuluan definitutako eskola-garraioa baliatzeko eskubiderik. Hala ere, hura behin-behinean erabiltzeko baimena eman dakieke.

1.– Los alumnos y alumnas que no cumplan con los requisitos señalados en los artículos 5 y 6 no tendrán derecho a la utilización del transporte escolar definido en el artículo 4. No obstante, podrán ser autorizados para su uso provisional.

2.– Behin-behineko baimena honako kasu hauetan emango da:

2.– La autorización provisional se otorgará en los siguientes supuestos:

a) Ibilbide batean plaza libreak badaude, garraioa erabiltzeko behin-behineko baimena eman ahal izango zaie 5. eta 6. artikuluetako lehenengo apartatuko c) letran aipatu den distantziaren gaineko betekizuna konplitzen ez duten ikasleei. Behin-behineko baimenak ez du eskola-garraioko plaza bat okupatzeko eskubidea emango, ezpada hura erabiltzekoa, harik eta garraiorako eskubidea duen beste ikasle batek okupatu arte. Baimena zein ikasturterako eman den, ikasturte hori amaitu arte egongo da indarrean.

a) Cuando en un itinerario existan plazas libres, podrá concederse autorización provisional para el uso del transporte al alumnado que no cumpla el requisito de distancia al que se refiere la letra c) del apartado primero de los artículos 5 y 6. Esta autorización provisional no dará derecho a ocupar una plaza de transporte escolar, sino a su utilización en tanto no se ocupe por otro alumno o alumna con derecho a transporte. Su vigencia finalizará con el curso académico para el que se conceda.

b) Plaza libreak badaude, behin-behineko baimena eman ahal izango zaie honako ikasle hauei: ikastetxe bat baino gehiagoko eragin-eremuei dagozkien inguruetako ikasleei, nahiz eta haiek ez izan euren bizilekuekiko hurbilenak.

b) Cuando existan plazas libres podrá concederse también la autorización provisional al alumnado domiciliado en zonas que se correspondan con áreas de influencia de más de un centro, aunque no sean los más cercanos a sus domicilios.

c) Salbuespen gisa, eta 5. eta 6. artikuluetako lehenengo apartatuko c) letran aipatu den distantzia-betekizuna konplitzea eskatu gabe, kasu honetan ere eman ahal izango da garraioa behin-behinean erabiltzeko baimena: ikastetxearen kokapenaren ondorioz joan-etorrietarako zailtasun bereziak badira, betiere zonako hezkuntza-eskaintza kontuan izanik eta dekretu honen 15. artikuluan aipatzen den batzordeak aldez aurretik txostena eman badu. Salbuespenezko egoera esplikatu eta arrazoitu egin beharko da –hau da, arrazoi zehatzak azaldu beharko dira–, eta urtero berrikusiko da.

c) De forma excepcional, sin que sea exigible el cumplimiento del requisito de distancia al que se refiere la letra c) del apartado primero de los artículos 5 y 6, se podrá conceder autorización provisional para el uso de transporte en atención a razones de especial dificultad en el desplazamiento derivada de la ubicación del centro y teniendo en cuenta la oferta educativa disponible en la zona, previo informe de la Comisión a la que se refiere el artículo 15 del presente Decreto. La excepcionalidad deberá ser explicitada y razonada con indicación de los concretos motivos en que se fundamenta y será revisada anualmente.

3.– Behin-behineko baimena eskatzen duten ikasleen kopurua plaza libreena baino handiagoa bada, lehentasun-hurrenkera hau erabiliko da:

3.– Cuando el número de alumnos y alumnas que solicite una autorización provisional sea superior al de plazas vacantes, se seguirá el siguiente orden preferencial:

1.– Emakumeen aurkako indarkeriaren biktima diren emakumeen seme-alabak.

1.– Hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia contra las mujeres.

2.– Hezkuntzako behe mailetako ikasleak, eta, horien artean, bizilekuak urrutien dauzkatenak edo joan-etorriak egiteko zailtasun handienak dituztenak.

2.– El alumnado de niveles inferiores de enseñanza y, de entre ellos, quienes tengan el domicilio más alejado o con mayores dificultades de desplazamiento.

8. artikulua.– Batxilergoko eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleek eskola-garraioa behin-behinean erabiltzeko betekizunak.

Artículo 8.– Requisitos para el uso provisional del transporte escolar del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

1.– Batxilergoko eta erdi-mailako heziketa-zikloetako ikasleek, baldin eta garraio publiko erregularraren eskaintza eskasa duten lekuetan bizi direlako, bizilekutik ikastetxera joan-etorriak egitea bereziki zaila badute, Hezkuntza Sailak antolatutako eskola-garraioa behin-behinean erabiltzeko baimena izan ahalko dute, betekizun hauek guztiak konplitzen badituzte:

1.– El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio que resida en zonas en las que, debido a una escasa oferta de transporte público regular, el desplazamiento entre el domicilio y el centro escolar revista de especial dificultad podrá ser autorizado para el uso provisional del transporte escolar organizado por el Departamento de Educación siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Ibilbide batean plaza libreak egotea; horretarako, lehentasuna izango dute dekretu honen 5. eta 6. artikuluetan jasotako hezkuntza-mailek.

a) Que en un itinerario existan plazas libres, teniendo preferencia para ello los niveles educativos recogidos en los artículos 5 y 6 del presente Decreto.

Halaber, behin-behineko baimena lortu duten ikasleen kopurua plaza libreena baino handiagoa bada, dekretu honen 7.3 artikuluan ezarritako hurrenkerari jarraituko zaio.

Asimismo, cuando el número de alumnos y alumnas que haya obtenido autorización provisional sea superior al de las plazas vacantes, se seguirá el orden establecido en el artículo 7.3 del presente Decreto.

b) Ikasleak zailtasun berezia izatea etxearen eta ikastetxearen artean joan-etorriak egiteko, bizi den lekuan garraio publiko erregularraren eskaintza eskasa delako, eta 15. artikuluan aipatzen den eskola-garraioaren jarraipen-batzordeak hala adierazita izatea.

b) Que el alumno o alumna resida en una zona en la que, debido a una escasa oferta de transporte público regular, el desplazamiento entre el domicilio y el centro escolar revista de especial dificultad y así haya sido declarado por la Comisión de seguimiento del transporte escolar a la que se refiere el artículo 15.

c) Ikastetxea bizilekutik 4 kilometrora edo gehiagora egotea.

c) Que el centro docente se encuentre a una distancia igual o superior a 4 kilómetros desde su domicilio.

Desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial bat dela-eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat, distantzia hori 2 kilometro edo gehiago izango da, eta mugikortasun urri iraunkorra duten ikasleentzat, 500 metro.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidad física, psíquica o sensorial esta distancia será de 2 o más kilómetros, y en el caso del alumnado con movilidad reducida permanente de 500 metros.

d) Ikasturtea amaitzen den urtean 21 urte baino gehiago ez izatea.

d) No haber cumplido más de 21 años el año en el que finalice el curso escolar.

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek 25 urteko adin-muga izango dute, matrikulatuta dauden ikasturtea amaitzen den urtean.

El alumnado con necesidades educativas especiales no deberá superar el límite de edad de 25 años el año en que finalice el curso escolar en el que se halla matriculado.

e) Ikasketak egiten diren ikastetxeari lotutako ibilbidea izatea. Erdi-mailako heziketa-zikloetako ikasleen kasuan, etxetik hurbilen dagoen ikastetxean egin beharko dituzte ikasketak.

e) Que se trate del itinerario vinculado al centro docente en el que curse sus estudios. En el caso del alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio, será necesario que curse sus estudios en el centro más cercano al domicilio.

Behin-behineko baimenak ez du eskola-garraioko plaza bat betetzeko eskubiderik emango, ezpada hura erabiltzekoa, harik eta garraiorako eskubidea duen beste pertsona batek betetzen duen arte, edo artikulu honetan ezarritako gainerako kasuetan behin-behineko baimena duen beste pertsona batek betetzen duen arte. Baimena zein ikasturterako eman den, ikasturte hori amaitu arte egongo da indarrean.

Esta autorización provisional no dará derecho a ocupar una plaza de transporte escolar, sino a su utilización en tanto no se ocupe por otra persona con derecho a transporte o con autorización provisional en los demás supuestos establecidos en este artículo. Su vigencia finalizará con el curso académico para el que se conceda.

9-11 artikuluetan aipatzen diren organoek emango dituzte baimenak, artikulu horietan jasotako prozedurarekin bat etorriz.

Las autorizaciones serán concedidas conforme al procedimiento y por los órganos señalados en los artículos 9-11.

2.– Artikulu honetako lehenengo apartatuan araututako behin-behineko baimena lortu ezean, eskola-garraioaren gastuak ordaindu ahal izango zaizkie –2.1 c) artikuluan xedatutakoaren arabera– aipatutako hezkuntza-mailetako ikasleei, baldin eta garraio publikoaren eskaintza urria dela-eta ikastetxera joateko zailtasun berezia duten eremuetan bizi badira, eta betekizun hauek guztiak betetzen badituzte:

2.– En caso de que no hubiera obtenido la autorización provisional regulada en el apartado primero del presente artículo, podrán sufragarse los gastos del transporte escolar, según lo dispuesto en el artículo 2.1.c), al alumnado de los citados niveles educativos que resida en zonas que presentan una especial dificultad para el desplazamiento al centro escolar por la escasez de oferta de transporte público, siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Matrikulatuta egotea hezkuntzaren arloan eskumena duen saileko ikastetxe publiko batean, hezkuntzaz bestelako Administrazioaren zentro publiko batean, edo itunpeko ikastetxe pribatu batean. Azken bi kasu horietan, hezkuntza-administrazioak esleituta, sailaren ikastetxe-sarean eskaintzarik ez dagoelako edo, salbuespenez, administrazio horrek arrazoitutako kausaren bat dagoelako, salbu eta gurasoek espresuki eskatuta esleitu bada ikastetxea.

a) Que se halle matriculado en un centro docente público del Departamento competente en materia de educación o en un centro público de Administración distinta a la educativa, o en un centro privado concertado. En estos dos últimos supuestos, por asignación de la Administración educativa, por falta de oferta disponible en la red de centros del Departamento o, excepcionalmente, por motivo razonado por dicha Administración, excepto en el caso de que la citada asignación responda a la petición expresa de los progenitores.

b) Batxilergoko ikasketei dagokienez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzeko egokitu zaion ikastetxeari lotutako ibilbidearen arabera dagokion ikastetxea izatea, eta aipatutako ibilbidean sartzen direnen artean bizilekutik hurbilenekoa izatea.

b) En las enseñanzas de Bachillerato, que se trate del centro que le corresponda por razón del itinerario vinculado al centro en el que le hubiera correspondido finalizar la enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria y sea el más próximo a su domicilio de entre los que forman parte del citado itinerario.

Hezkuntza-administrazioak espresuki esleitu badu ikastetxea, ez da betekizun hori bete behar izango, salbu eta gurasoek espresuki eskatuta eskolatu badira ikasleak ikastetxe horietan.

No se exigirá el cumplimiento de este requisito cuando el centro haya sido asignado expresamente por la administración educativa salvo que la escolarización en los señalados centros responda a la por petición expresa de los progenitores.

Erdi-mailako heziketa-zikloetan, beharrezkoa izango da dagokion ikasturterako onarpen-, esleipen- eta matrikulazio-prozedura arautzen duen Hezkuntza Sailaren urteko aginduan araututako onarpen-prozesuan parte hartu izana, eta bizilekutik hurbilen dagoen ikastetxean plaza eskatu izana, esleitutako plazaren ziklo eta eredu berean. Ikasleari plaza bat esleitu bazaio dagokion ikastetxean, hari uko egin ez izana.

En las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio será necesario haber participado en el proceso de admisión regulado en la correspondiente Orden anual del Departamento de Educación, por la que se regula el procedimiento de admisión, adjudicación y matrícula para el curso académico que corresponda, y haber solicitado plaza en el centro más cercano al domicilio, en el mismo ciclo y modelo de la plaza adjudicada. En el caso de que el alumno o alumna haya sido adjudicatario o adjudicataria de plaza en el centro educativo correspondiente, no haber renunciado a la misma.

c) Ikasleak zailtasun berezia izatea etxearen eta ikastetxearen artean joan-etorriak egiteko, bizi den lekuan garraio publiko erregularraren eskaintza eskasa delako.

c) Que el alumno o alumna resida en una zona en la que, debido a una escasa oferta de transporte público regular, el desplazamiento entre el domicilio y el centro escolar revista de especial dificultad.

15. artikuluan aipatzen den eskola-garraioaren jarraipenerako batzordeak eremu horretan zailtasun bereziak daudela adieraziko du, eta kasuz kasu aztertuko du. Horretarako, kontuan hartuko da garraio publikoak zer maiztasun duen gunean, garraio publikoko geraleku hurbilenetik ikastetxera zenbateko distantzia dagoen eta eskola-ordutegia eta garraio publikoaren ordutegia bat datozen.

La Comisión de seguimiento del transporte escolar a la que se refiere el artículo 15 declarará la existencia de una especial dificultad en la zona, analizándolo caso por caso. Para ello, se tendrá en cuenta la frecuencia del transporte público en la zona, la distancia entre la parada más próxima de transporte público y el centro educativo, y la adecuación entre el horario lectivo y el horario del transporte público.

d) Ez edukitzea behin-behineko baimenik Sailak kontratatutako ibilgailuak erabilita ibilbideak egiteko –artikulu honen lehenengo apartatuan jasotzen da baimen hori–.

d) No disponer de la autorización provisional recogida en el apartado primero del presente artículo para la utilización de las rutas con vehículos contratados por el Departamento.

e) Ikastetxearen eta bizilekuaren arteko distantzia 4 kilometro edo handiagoa izatea.

e) Que la distancia entre el centro docente y el domicilio sea igual o superior a 4 kilómetros.

Desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial bat dela-eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, distantzia hori 2 kilometro edo gehiago izan behar da.

En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidad física, psíquica o sensorial, esta distancia deberá ser igual o superior a 2 kilómetros.

Mugikortasun urri iraunkorra duten ikasleentzat, 500 m-ko distantzia eskatzen da.

Para el alumnado con movilidad reducida permanente este requisito de distancia es de 500 metros.

5.1.c) artikuluan ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan neurketa hori egiteko.

Para efectuar esta medición se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 5.1.c).

f) Matrikulatuta dagoen ikasturtea amaitzen den urtean ikasleak 21 urteko adin-muga ez gainditzea.

f) Que el año en el que finalice el curso escolar en el que se halla matriculado o matriculada el alumno o alumna no supere el límite de edad de 21 años.

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek 25 urteko adin-muga izango dute, matrikulatuta dauden ikasturtea amaitzen den urtean.

El alumnado con necesidades educativas especiales no deberá superar el límite de edad de 25 años el año en que finalice el curso escolar en el que se halla matriculado.

3.– Aurreko apartatuetan ezarritako betekizunak aplikatzeko, ikaslea erroldatuta dagoen bizilekua hartuko da aintzat, hurrengo apartatuan aurreikusten den kasuan izan ezik.

3.– En la aplicación de los requisitos establecidos en los apartados anteriores se tendrá en cuenta el domicilio en que está empadronado el alumno o alumna, salvo en el supuesto contemplado en el apartado siguiente.

4.– Batxilergoko eta erdi-mailako heziketa-zikloetako ikasleak zaintza partekatuko erregimenean badaude, bizilekua txandakatzen badute, eta bizileku batek ere ez baditu betetzen artikuluko honen 2. apartatuko b) eta e) letretako betekizunak aldi berean, garraiorako eskubidea izango da e) letrako betekizuna betetzen duen bizilekurako, betiere beste bizilekuak b) letrako betekizuna betetzen badu.

4.– El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio que se encuentre en régimen de custodia compartida con alternancia de domicilio, en caso de que ninguno de los dos domicilios cumpla simultáneamente los requisitos de las letras b) y e) del apartado 2 de este artículo, tendrá derecho al transporte respecto del domicilio que cumpla el requisito e) siempre que el otro domicilio cumpla el requisito b).

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ESKOLA-GARRAIOAREN ZERBITZUA EMATEA
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

9. artikulua.– Eskola-garraioaren zerbitzuaren antolaketa, jarraipena eta kudeaketa.

Artículo 9.– Organización, seguimiento y gestión del servicio de transporte escolar.

1.– Ikastetxeko zuzendaritzari dagokio zerbitzuaren jarraipena, kontrola eta gainbegiratzea egitea, bai eta ikasleen jokabideek edo zerbitzu-prestazioak eragiten dituzten intzidentziak edo salaketak kudeatzea ere.

1.– Corresponde a la dirección del centro la organización, seguimiento, control y supervisión del servicio, así como la gestión de las incidencias o denuncias que se puedan derivar de las conductas del alumnado o en la prestación del servicio.

2.– Ikasturte bakoitzeko matrikulazio-epea amaitutakoan, eskola-garraioaren premiak aztertuko dira:

2.– Tras la finalización del período de matriculación de cada curso escolar se analizarán las necesidades de transporte escolar:

a) Ikasleen matrikula egitean, ikastetxeetako zuzendariek beharrezkoa den informazioa eskatuko dute, premia horiek zehazteko.

a) Al efectuar la matrícula del alumnado los directores y las directoras de los centros recabarán la información necesaria con el fin de definir dichas necesidades.

b) Ikasturte bakoitzeko irailean eta urrian, ikasturtea hastearen ondoriozko premiei –aurreikusi gabekoei– egin beharko zaie aurre.

b) Durante los meses de septiembre y octubre de cada curso escolar, se atenderán las necesidades no previstas derivadas del inicio de curso.

3.– Eskola-garraioko premiak aztertu ondoren, ikastetxeetako zuzendaritzek premia horiei egokitzen zaizkien ibilbideak eta geralekuak proposatuko dizkiote dagokion lurralde-ordezkaritzari, zehaztapen hauek kontuan izanik:

3.– Analizadas las necesidades de transporte escolar, las direcciones de los centros propondrán a la Delegación Territorial correspondiente las rutas y paradas que se ajusten a dichas necesidades, teniendo en cuenta los siguientes extremos:

a) Ibilbide bat sortzeko, eskola-garraiorako eskubidea duten hiru ikasle izan beharko dira, gutxienez.

a) Para la creación de una ruta será necesaria la existencia de un mínimo de tres alumnos o alumnas con derecho a transporte escolar.

b) Biztanle gutxiko herrietan, geraleku bakarra ezartzeko ahalegina egingo da; hain justu, lineako zerbitzu erregularrak geldialdia egin ohi duen tokian edo markesinak kokaturik dauden tokian.

b) En aquellas localidades de escasa población se procurará establecer una única parada en el lugar en que habitualmente realice la parada el servicio de línea regular o en el que estén ubicadas las marquesinas.

c) Esleitutako ibilbideen eta geralekuen berri emango die ikastetxeko zuzendariak ikasleen gurasoei edo legezko ordezkariei. Eskola-garraioaren erabiltzaileen zerrenda osoa eta eguneratua izan beharko du ikastetxeak.

c) El director o la directora del centro comunicará a los progenitores o representantes legales de los alumnos o alumnas las rutas y paradas asignadas. El centro dispondrá un listado completo y actualizado de los usuarios del transporte escolar.

d) Eskola-umeak eta Adingabeak Garraiatzeko Segurtasun Baldintzei buruzko apirilaren 27ko 443/2001 Errege Dekretuaren 10. eta 11. artikuluetan ezarritakoa errespetatu beharko da.

d) Se ajustarán a lo establecido en los artículos 10 y 11 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad del transporte escolar y de menores.

10. artikulua.– Eskabidea egiteko eta ebazteko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de solicitud y resolución.

1.– Ikasleek eskola-garraioaren zerbitzua eskatuko dute ikastetxean matrikula egitean.

1.– El alumnado solicitará el servicio de transporte escolar al realizar la matrícula en el centro educativo.

Azarotik aurrera, eginiko kontratazioaren ezaugarriak aldatzerik ez dakarten eskabideak soilik onartuko dira. Garraiorako eskubidea duten ikasle berriak ezin badira sartu kontratatutako ibilbideetan, eskola-garraiorako esleipen indibidualizatuen deialdiaren bitartez egin beharko dute eskabidea.

A partir de noviembre solo se admitirán las solicitudes que no supongan variaciones en las características de la contratación realizada. Cuando los nuevos alumnos y alumnas con derecho a transporte no puedan incorporarse a las rutas contratadas deberán realizar la solicitud a través de la convocatoria de asignaciones individualizadas de transporte escolar.

2.– Ikastetxeko zuzendariak Lurralde Ordezkaritzan aurkeztuko du ikasleen eskabideen zerrenda, eskola-garraioaren erabilera emateko eta ukatzeko proposamenarekin batera.

2.– El director o directora del centro, presentará en la Delegación Territorial, la relación de solicitudes del alumnado, con propuesta de concesión y denegación sobre la utilización del transporte escolar.

Ikasturte bakoitza hasi baino lehen, kontratatutako ibilbideetan plaza librerik badago, 7. eta 8.1 artikuluetan aurreikusitako behin-behineko baimenaren proposamena duten ikasleen zerrenda aurkeztuko dio ikastetxeko zuzendariak Lurralde Ordezkaritzari.

Antes del inicio de cada curso escolar, en el caso de que existan plazas libres en las rutas contratadas, el director o directora del centro presentará a la Delegación Territorial la relación de alumnado con propuesta de autorización provisional prevista en los artículos 7 y 8.1.

3.– Lurralde-ordezkaritzek ikastetxeek aurkeztutako proposamenak aztertu eta, hala badagokio, onartuko dituzte, eta garraioa erabiltzeko eskubidea eta baimena duten ikasleen zerrenda bidaliko diete ikastetxeei eta zerbitzu zentralei. Inori zerbitzua ukatzen bazaio, adierazi egin beharko da arrazoia.

3.– Las Delegaciones Territoriales analizarán y aprobarán, en su caso, las propuestas presentadas por los centros y remitirán tanto a los centros como a los servicios centrales la relación de alumnado con derecho a la utilización del transporte y con autorización para su uso. En los supuestos de denegación se indicará el motivo.

4.– Ikastetxeak eskatzaile bakoitzari banan-banan jakinaraziko dio zerbitzua emateko edo ukatzeko ebazpena. Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio eskola-garraioaren jarraipen-batzordeari, hilabeteko epean.

4.– El centro comunicará de forma individualizada a cada solicitante las resoluciones de concesión o denegación, que serán recurribles en alzada ante la Comisión de seguimiento del Transporte Escolar en el plazo de un mes.

11. artikulua.– Eskola-garraioko ibilbideak kontratatzea.

Artículo 11.– Contratación de las rutas de transporte escolar.

1.– Eskola-garraioaren kontratazioa, 2. artikuluaren 1. apartatuko a) letran aipatzen den modalitatean, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoaren arabera egingo da; lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egin zen Espainiako ordenamendu juridikora.

1.– La contratación del transporte escolar en la modalidad a la que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 2 se realizará en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2.– Zerbitzua emateko, arau hauetan aurreikusita dagoen administrazio-baimena izan beharko dute adjudikaziodunek: Errepideko Bidaiari Garraioaren martxoaren 18ko 4/2004 Legea; lege hori garatzeko erregelamendua –Errepideko Bidaiari Garraioaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 3ko 51/2012 Dekretuaz onartua–, eta trafikoaren, garraio-antolamenduaren eta adingabeak eta eskola-umeak garraiatzeko ibilgailuen zirkulazioaren arloetan indarrean dauden legeek eskatzen duten bestelako dokumentazioa.

2.– Las adjudicatarias deberán contar con la correspondiente autorización administrativa para la realización del servicio, prevista en la Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera, y el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Decreto 51/2012, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Transporte de Viajeros por Carretera, y demás documentación exigida, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de tráfico, de ordenación del transporte y de circulación de vehículos escolares y de menores.

3.– Haur bakoitzaren neurrira eta pisura egokitutako segurtasun- eta lotze-sistema homologatuak izan beharko dituzte ibilgailuek.

3.– Los vehículos deberán disponer de sistemas de seguridad y de retención infantil homologados y adaptados a la talla y peso de cada niño o niña.

12. artikulua.– Hezkuntzaren arloan eskumena duen Sailak kontratatutako garraio-ibilbideetarako laguntzaileak.

Artículo 12.– Acompañantes en rutas de transporte contratadas por el Departamento competente en materia educativa.

1.– Eskola-umeak eta Adingabeak Garraiatzeko Segurtasun Baldintzei buruzko apirilaren 27ko 443/2001 Errege Dekretuan ezarritako zirkunstantziak juntatzen diren ibilbideetan, eskola-garraioko laguntzaileen zerbitzua antolatuko da, irizpide hauekin bat etorriz:

1.– Se organizará servicio de acompañantes de transporte escolar en las rutas en las que se den las circunstancias establecidas en el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, con arreglo a los siguientes criterios:

a) Eskola-autobuseko laguntzaile bat jarriko da garraiatutako ikasleen % 50 denean 12 urtetik beherakoa.

a) Se pondrá una persona acompañante de autobús escolar cuando el 50 % del alumnado transportado sea menor de 12 años.

b) Ez dira garraiatuko 4 urtetik beherako 15 ikasle baino gehiago autobus berean, salbu eta ez badago beste ibilgailurik ibilbidea egiteko edo zerbitzuaren antolamendu-arrazoiengatik hala egitea komeni bada.

b) No se transportarán más de 15 alumnos o alumnas menores de 4 años en el mismo autobús, salvo que no exista posibilidad de disponer de un nuevo vehículo para desdoblar la ruta o razones de organización del servicio así lo aconsejen.

c) Autobus berean 4 urtetik beherako 15 ikasle baino gehiago garraiatuz gero, 15 ikasleko edo 10eko edo hortik gorako frakzioko laguntzaile bat kontratatuko da.

c) En el caso de que se transporten más de 15 alumnos o alumnas menores de 4 años en un mismo autobús, se contratará un o una acompañante por cada 15 alumnos o alumnas, o fracción igual o superior a 10.

d) Eskola-garraioko laguntzaileen betebeharra izango da zerbitzua ematea ibilbidearen hasieran, lehenengo geralekuan, ikasleak jasotzen direnetik eskolak hasten diren arte, eta eskolak amaitzen direnetik ikasleen ibilbideko azken geralekura ailegatu arte.

d) El tiempo de prestación del servicio por parte del personal acompañante de transporte escolar será el que transcurre desde el inicio de la ruta en la primera parada donde se recoge al alumnado, hasta la hora de inicio de las clases, y desde la finalización de las clases hasta la última parada hasta donde se desplace el alumnado.

e) Zerbitzua ematean, behar diren neurriak hartuko dira komunikazioa bi hizkuntza ofizialetan emango dela bermatzeko.

e) Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la comunicación en las dos lenguas oficiales en la prestación del servicio.

f) Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek hala behar dutenean, laguntzaileak jarriko dira, ikasle horien premien arabera.

f) Siempre que el alumnado con necesidades educativas especiales lo requiera, se pondrá personal acompañante de acuerdo con sus necesidades.

g) Laguntzaileek hizkuntza-konpetentzia nahikoa izan beharko dute; hau da, ikasleekin eta haien guraso eta legezko ordezkariekin hizkuntza ofizial batean zein bestean hitz egiteko gai izan behar dute.

g) El personal acompañante deberá tener la competencia lingüística suficiente para atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales a los escolares, a sus padres y madres, así como a sus representantes legales.

h) Zerbitzua ematen den bitartean, eta haren nolakotasuna kontuan izanik, jarrera egokia izan beharko dute.

h) Durante la prestación del servicio, y en base a la naturaleza del mismo, mantendrá una actitud correcta.

13. artikulua.– Laguntzaileen eginkizunak eta betebeharrak.

Artículo 13.– Funciones y obligaciones del personal acompañante.

1.– Laguntzaileek indarrean dauden arauetan eta sinatutako kontratuan jasotako funtzioak eta betebeharrak izango dituzte, hala nola:

1.– El personal acompañante tendrá las funciones y obligaciones señaladas en la normativa vigente y en el contrato suscrito y, entre ellas, las siguientes:

a) Ibilbidea osorik egitea; hau da, garraioko lehenengo geralekutik (hor igoko dira laguntzaileak) garraioa amaitu arte.

a) Realizar la ruta desde la primera parada de transporte, donde debe incorporarse, hasta el final de la misma.

b) Ikasleei ibilgailura igotzen eta handik jaisten laguntzea; haurrak beren eserlekuetan eserita daudela eta lotzeko eta segurtasuneko sistemak erabiltzen dituztela ziurtatzea, batez ere ikasleek zailtasun bereziak badituzte. Une oro ikasleen ongizatea babestea, eta zaintzea gidariari eragozpenik ez diezaioten eragin.

b) Ayudar a subir y bajar al alumnado del vehículo, asegurarse de que ocupan sus respectivos asientos y utilizan los sistemas de retención infantil y de seguridad en los asientos, especialmente, en los casos en los que el alumnado sufra dificultades especiales. Velar en todo momento por el bienestar del alumnado y porque no interfieran con la persona que conduce.

c) Autobusetik kanpoko inor ez dela sartzen kontrolatzea, eta, itzulerako ibilbideari dagokionez, ume bakoitza bere geralekuan jaisten dela egiaztatzea. Umeek ezin izango dute aldatu autobusez, ezta geralekuz ere, ikastetxeko zuzendaritzaren berariazko baimenik ez badute.

c) Controlar que no entre nadie ajeno al autobús y, por lo que se refiere al trayecto de regreso, comprobar que cada niño o niña se baje en su parada correspondiente. No se permitirá que los niños o niñas cambien de autobús, ni de parada, salvo autorización expresa por parte de la dirección del centro.

d) Autobusetik eskola barruraino laguntzea ikasleei, eta, beharrezkoa bada, eskolak hasi arte zaintzea ikasleak.

d) Acompañar al alumnado desde el autobús hasta el interior del recinto escolar, y en su caso, el cuidado de estos hasta la hora de inicio de las clases.

e) Ziurtatzea umeak beren gurasoek jasotzen dituztela, edo, bestela, gurasoek izendatutako pertsonak edo ordezkariek. Hala ez bada, ikasleari ez dio utziko autobusetik jaisten, eta gurasoekin edo legezko ordezkariekin harremanetan jartzen ahaleginduko da. Halaber, ikastetxeari eta enpresari komunikatuko die, eta horiek esan beharko dute zein neurri hartuko diren.

e) Se asegurará de que los niños y niñas son recogidos por sus padres o madres, representantes o persona designada por los mismos. En caso contrario no dejará al alumno o alumna bajar del autobús, tratando de comunicarse con sus padres, madres o representantes legales. Asimismo, lo comunicará al centro y a la empresa indicándole estos últimos las medidas a tomar.

f) Autobusa erabil dezaketen ikasleen zerrenda jasoko du, eta kontrolatuko du zerrenda horretan dauden ikasleek bakarrik erabiliko dutela zerbitzua.

f) Recibirá un listado en el que figuren los alumnos y alumnas que pueden utilizar el autobús y controlará que solo los alumnos y alumnas relacionados en la lista utilicen el servicio.

g) Ibilbidean jazotako gorabeherak edo intzidentziak jakinarazi beharko dizkie enpresari eta ikastetxeko zuzendaritzari; esate baterako: geraleku-aldaketak, ordutegiak ez errespetatzea, etab.

g) Comunicará a la dirección del centro y a su empresa cualquier alteración o incidencia surgida en el trayecto: modificación de paradas, incumplimiento horario, etc.

h) Ibilgailuko segurtasun-mekanismoak ezagutuko ditu, eta botika-kutxa non dagoen jakingo du.

h) Conocerá los mecanismos de seguridad del vehículo y la ubicación del botiquín.

i) Ikasleak alditxartzen badira edo ibilbidean beste zirkunstantzia batzuk jazotzen badira, zaindu egingo ditu ikasle horiek, eta, beharrezkoa bada, larrialdietako mediku-zerbitzuei deituko die.

i) En caso de indisposición del alumnado u otras circunstancias que se produzcan en el recorrido, cuidará de los alumnos o alumnas afectados y, en su caso, llamará a los servicios médicos de urgencia.

j) Segurtasunaren alde, egiaztatuko du motxilak, poltsak eta abar leku egokian kokatuta daudela, eta ez dutela trabarik egiten pasabideetan eta sarbideetan.

j) Por seguridad comprobará que todos los bultos como mochilas, bolsas, etc. sean ubicados en su lugar correcto, no entorpeciendo pasillos ni accesos.

k) Enpresa adjudikaziodunaren bitartez, elkarlanean arituko da hezkuntzako lurralde-ordezkaritza bakoitzeko garraio-arduradunekin, zerbitzua hobetze aldera datuak jasotzen eta kontrolatzen.

k) Colaborará a través de la empresa adjudicataria con el personal encargado del transporte de cada una de las Delegaciones Territoriales de Educación en el control y toma de datos con el fin de mejorar el servicio.

l) Erabilitako ibilgailuaren matrikula eta konpainia egiaztatuko ditu, eta, ez bada ibilbiderako esleitu zen hura, enpresari eta ikastetxeko zuzendaritzari komunikatuko die.

l) Verificará la compañía y la matrícula del vehículo utilizado y, en el caso de que no sea el asignado para el trayecto, lo comunicará a la dirección del centro y a su empresa.

m) Egoera zailen bat jazotzen bada, laguntzaileak zerbitzuaren enpresa adjudikaziodunarekin eta ikastetxearekin kontaktuan jarriko dira, haiek neurri egokiak har ditzaten.

m) Ante una situación difícil, el personal acompañante se pondrá en contacto con el centro escolar y con la empresa adjudicataria del servicio para que estos adopten las medidas oportunas.

n) Zerbitzuaren baldintza teknikoen agirian aurreikusitakoa dela-eta burutu behar duen beste edozein funtzio.

n) Cualesquiera otras funciones que deba desempeñar en virtud de lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del servicio.

14. artikulua.– Eskola-garraioko laguntzaileek patioko eginkizunetan jardutea.

Artículo 14.– Acompañantes de transporte escolar en labores de patio.

1.– Patioko eginkizunetan diharduten garraioko laguntzaileek erraztu egingo dute eskola-garraioko ibilbideen antolaketa logistikoa.

1.– El personal acompañante de transporte escolar en labores de patio facilitará la organización logística de las rutas de transporte escolar.

Zerbitzua ematean, behar diren neurriak hartuko dira komunikazioa bi hizkuntza ofizialetan emango dela bermatzeko.

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la comunicación en las dos lenguas oficiales en la prestación del servicio.

2.– Patioko eginkizunetan dihardutela, eskola-garraioko laguntzaileek indarrean dauden arauetan eta sinatutako kontratuan jasotako funtzio eta betebeharrak izango dituzte, besteak beste:

2.– El personal acompañante de transporte escolar en labores de patio tendrá las funciones y obligaciones señaladas en la normativa vigente y en el contrato suscrito y, entre ellas, las siguientes:

a) Ikasleen patioko segurtasunaz arduratzea. Halaber, eskola-jarduna amaitzean, patioan umeez arduratzea, harik eta dagokien ibilgailua hartzen duten arte.

a) Velar por la seguridad del alumnado en el patio. Asimismo, al fin de la jornada lectiva, cuidar de los niños y niñas en el patio hasta que tomen su correspondiente vehículo.

b) Ikasleek ikastetxeko patioan egon beharko dute, eta zaintzaileak arduratuko dira patiotik alde egin ez dezaten.

b) El alumnado permanecerá en el patio del centro docente y el personal cuidador se asegurará que no abandonen dicho espacio.

c) Laguntzaileek hizkuntza-konpetentzia nahikoa izan beharko dute; hau da, ikasleekin eta haien guraso eta legezko ordezkariekin hizkuntza ofizial batean zein bestean hitz egiteko gai izan behar dute.

c) El personal acompañante deberá tener la competencia lingüística suficiente para atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales a los escolares, a sus padres y madres, así como a sus representantes legales.

d) Ikasleen ongizateaz arduratzea, arriskurik izan ez dezaten, eta patioan dauden bitartean haiek kontrolatu eta gainbegiratzea.

d) Velar por el bienestar del alumnado, asegurándose de que no corra riesgos, supervisando y controlando su tiempo de permanencia en el patio.

e) Ikastetxeko botika-kutxa non dagoen jakitea, eta eskolako patioan dauden bitartean ondoezik sentitzen diren umeei arreta ematea.

e) Conocer la ubicación del botiquín del colegio, así como atender a cualquier niño o niña que se encuentre indispuesto o indispuesta durante su permanencia en el patio escolar.

f) Ikasleen aurrean jarrera zuzena izatea.

f) Mantener una actitud correcta en presencia del alumnado.

g) Patioan diren bitartean izandako gorabehera edo intzidentzia oro ikastetxeko zuzendaritzari eta enpresari jakinaraztea.

g) Comunicar a la dirección del centro, así como a su empresa, cualquier alteración o incidencia sucedida durante su estancia en el patio.

h) Patioan egoera zailen bat gertatzen bada, laguntzaileak kontaktuan jarriko dira ikastetxeko arduradunekin, haiek neurri egokiak har ditzaten.

h) Ante una situación difícil surgida en el patio, el personal acompañante se pondrá en contacto con personal responsable del centro para que se adopten las medidas oportunas.

i) Zerbitzuaren baldintza teknikoen agirian aurreikusitakoa dela-eta burutu behar duen beste edozein funtzio.

i) Cualesquiera otras funciones que deba desempeñar en virtud de lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del servicio.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ESKOLA-GARRAIOAREN JARRAIPEN-BATZORDEA
DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR

15. artikulua.– Eskola-garraioaren Jarraipen-Batzordea.

Artículo 15.– Comisión de Seguimiento del transporte escolar.

1.– Eskola-garraioaren Jarraipen-Batzorde bat eratuko da, autonomia-erkidegokoa, zeinak modalitate orotan eskola-garraioa hobetzeko neurriak proposatuko baititu.

1.– Se constituirá una Comisión de Seguimiento del transporte escolar, de ámbito autonómico, que propondrá las medidas que se estimen adecuadas para la mejora del transporte escolar en todas sus modalidades.

2.– Hauek izango dira Batzordeko kide:

2.– La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria.

– El Director o la Directora de Gestión Económica.

– Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria.

– El Director o la Directora de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías.

– Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendaria.

– El Director o la Directora de Centros y Planificación.

– Hezkuntzako lurralde-ordezkaria, lurraldearen arabera dagokiona.

– El Delegado o la Delegada Territorial de Educación correspondiente por razón del territorio.

– Aurrekontuen eta Kudeaketa Ekonomikoaren arduraduna, lurraldearen arabera dagokiona.

– El o la Responsable de Gestión Económica y Presupuestos correspondiente por razón del territorio.

– Zerbitzu Osagarrien eta Beken arduraduna.

– El o la Responsable de Servicios Complementarios y Becas.

Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria izango da batzordeburu.

Actuando en calidad de Presidente o Presidenta de la misma el Director o la Directora de Gestión Económica.

3.– Lurralde-ordezkariek eta Aurrekontuen eta Kudeaketa Ekonomikoaren lurralde-arduradunek batera hartuko dute parte Batzordean, alderdi komunak eta interpretazio-zalantzak argitu behar direnean.

3.– En la Comisión participarán, conjuntamente los Delegados o Delegadas Territoriales y los Responsables de Gestión Económica y Presupuestos Territoriales cuando se trate de resolver dudas interpretativas y aspectos comunes.

4.– Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendariak eta Berariazko Hezkuntza Laguntzaren Premien Zerbitzuaren arduradunak ere parte hartuko dute Batzordean, hitzarekin eta botoarekin, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen berezitasunei buruzko gaiak landu behar direnean.

4.– En la Comisión participarán, asimismo, con voz y voto, la Directora o el Director para la Diversidad e Inclusión Educativa, así como el o la Responsable del Servicio de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo cuando se trate de cuestiones referidas a las especificidades que pudieran afectar al alumnado o alumna con necesidades educativas especiales.

5.– Batzordearen funtzionamendua eta erabakiak hartzeko prozesua Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren araberakoak izango dira. Era berean, Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legean jasotako erregulazioaren mende egongo da.

5.– En su funcionamiento y adopción de acuerdos se ajustará a lo establecido en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, quedará sometido a la regulación contenida en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco (LSPV).

16. artikulua.– Eskola-garraioaren jarraipen-batzordearen idazkaritza.

Artículo 16.– Secretaría de la Comisión de Seguimiento de transporte escolar.

1.– Zerbitzu Osagarrien eta Beken arduraduna izango da idazkaria.

1.– Actuará como Secretario o Secretaria el o la Responsable de Servicios Complementarios y Becas.

2.– Idazkariari dagokio batzordearen jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, horren jarduketak ziurtatzea eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta erregelak errespeta daitezela bermatzea.

2.– Le corresponderá velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

3.– Halaber, bilkura guztietako akta egingo du idazkariak, eta, han, honako hauek jaso behar ditu: bertaratutakoak, gai-zerrenda, bilera non egin den eta zenbat iraun duen, eztabaidetako argudio nagusiak eta hartutako erabakien edukiak.

3.– Asimismo, le corresponde levantar el acta de cada sesión donde se recogerán, necesariamente, los siguientes extremos: asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

17. artikulua.– Eskola-garraioaren jarraipen-batzordearen eginkizunak.

Artículo 17.– Funciones de la Comisión de Seguimiento de transporte escolar.

Eskola-garraioaren jarraipen-batzordeari, besteak beste, honako eginkizun hauek dagozkio:

Le corresponde a la Comisión de Seguimiento de Transporte Escolar, entre otras, las siguientes funciones:

a) Dekretu honen 7.2.c) artikuluan aipatzen diren salbuespenezko baimenei buruzko txostena egingo du eta, hala badagokio, horiek onartuko ditu.

a) Informará y, en su caso, aprobará las autorizaciones excepcionales a las que se refiere el artículo 7.2.c) del presente Decreto.

b) Eremuan ikastetxera joateko zailtasun berezia dagoela adieraziko du, 8.2.c) artikuluan jasotako baldintzetan.

b) Declarará la existencia de una especial dificultad en la zona para el desplazamiento al centro educativo en los términos recogidos en el artículo 8.2.c).

c) Landuko den gaiaren arabera, organo edo administrazio eskudunei aholkuak eta txosten teknikoak eskatuko dizkie.

c) Solicitará asesoramiento e informes técnicos de los órganos o administraciones competentes según el tema a tratar.

d) Lurralde-ordezkaritzen ebazpenen aurka jartzen diren gora jotzeko errekurtsoak ebatziko ditu.

d) Resolverá los recursos de alzada que, en su caso, se interpongan contra las resoluciones de las Delegaciones Territoriales.

e) Dekretu honen xede den gaiari buruz indarrean dagoen araudiak zehazten duen beste edozein eginkizun.

e) Cualesquiera otras funciones que determine la normativa vigente sobre la materia objeto del presente Decreto.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

18. artikulua.– Eskola-garraioaren gaineko ebazpenaren indarraldia eta hura etetea eta errebokatzea.

Artículo 18.– Vigencia, suspensión y revocación de la resolución de transporte escolar.

1.– Eskola-garraioa esleitzeko ebazpenari ikasturte osoan eutsiko zaio, ezarritako baldintzetan, hura eteteko edo azkentzeko kausaren bat agertzen ez bada behintzat.

1.– La resolución de concesión del transporte escolar se mantendrá durante el curso escolar en las condiciones establecidas, en tanto no se produzca ningún supuesto de suspensión o extinción.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzko abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren 35. artikuluko 1. apartatuko i) letran jasotako kasuan eten egingo da ebazpena, artikulu horretan zehazten den aldirako eta hango zehaztapenekin bat etorriz.

2.– La resolución quedará suspendida en el supuesto contemplado en la letra i) del apartado 1 del artículo 35 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre deberes y derechos de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos y por el período señalados en el citado artículo.

3.– Bosgarren eta seigarren artikuluetan aipatutako betekizunen bat betetzen ez bada, errebokatu egingo da eskola-garraiorako eskubidea.

3.– Se revocará el reconocimiento al derecho de transporte escolar por el incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos a los que se refieren los artículos 5 y 6.

4.– 7. eta 8.1 artikuluetan ezarritako behin-behineko baimena ondoriorik gabe geratuko da, eskola-garraiorako eskubidea duen beste ikasle batek okupatzen duenean plaza.

4.– La autorización provisional establecida en los artículos 7 y 8.1 quedará sin efecto cuando la plaza sea ocupada por otro alumno o alumna con derecho a transporte.

5.– Eskola-garraioa erabiltzeko eskubidea kasu honetan errebokatuko da: hiruhileko batean % 50etik gorako erabilera-falta gertatzen denean, salbu eta behar bezala egiaztatutako kausa justifikatu bat badago.

5.– Procederá la revocación del reconocimiento a la utilización del transporte escolar cuando haya una falta de uso de más del 50 % durante un trimestre, salvo causa justificada debidamente acreditada.

6.– Errebokatzeko ebazpena Lurralde Ordezkaritza eskudunak emango du, ikastetxeko zuzendariak proposamena egin eta eraginpekoari entzun ondoren. Ebazpena eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaio banan-banan, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eskola Garraioaren Jarraipen Batzordeari, hilabeteko epean.

6.– La resolución de revocación se dictará por la Delegación Territorial competente, previa propuesta del director o directora del centro y audiencia de la persona afectada, que será notificada de forma individualizada a cada solicitante y será recurrible en alzada ante la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar en el plazo de 1 mes.

7.– Aurreko paragrafoan jasotako errebokatze-ebazpenek ez dute eragotziko hurrengo ikasturtean beste eskabide bat egin ahal izatea.

7.– Las resoluciones de revocación recogidas en el párrafo anterior, no impedirán que se efectúe una nueva solicitud el curso siguiente.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jartzen denean, gaur egun jantokietan kuota murriztua izateko eskubidea onartuta duten ikasleek eskubide hori izaten jarraituko dute, eskola-jantoki horiek arautzen dituen Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren Agindu Zirkular berria indarrean jarri arte. Kuota murriztu hori Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren Zirkularrean jasota dago, eskola-jantokien funtzionamenduarekin lotuta, zeina aipatzen baita zuzeneko kudeaketako eskola-jantoki publikoak arautzen dituen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2000ko martxoaren 22ko Aginduan.

Con la entrada en vigor del presente Decreto, el alumnado que actualmente tenga reconocido el derecho a la cuota reducida en los comedores recogida en la Circular de la Viceconsejería de Administración y Servicios en relación al funcionamiento de los comedores escolares vigente, al que se refiere la Orden de 22 de marzo de 2000, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regulan los comedores escolares públicos en gestión directa, seguirá ostentando dicho derecho hasta la entrada en vigor de la nueva Orden Circular de la Viceconsejería de Administración y Servicios que regule los citados comedores escolares.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación Normativa.

Indargabeturik geratzen da maiatzaren 19ko 69/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak finantzatutakoari– buruzkoa; zehazki, azaroaren 26ko 186/2019 Dekretuak eta irailaren 28ko 217/2021 Dekretuak emandako idazkuntzan.

Queda derogado, el Decreto 69/2015, de 19 de mayo, sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en materia educativa, en la redacción dada por los Decretos 186/2019, de 26 de noviembre, y 217/2021, de 28 de septiembre.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko urriaren 31n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental