Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2023ko azaroaren 13a, astelehena

N.º 216, lunes 13 de noviembre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
5087
5087

EBAZPENA, 2023ko urriaren 31koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasleen Arautegia argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2023, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, de publicación del Reglamento del Estudiantado de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Kontuan izanik UPV/EHUren Estatutuen 18. artikulua, Gobernu Kontseiluaren eskumena da Ikasleen Arautegia onartzea, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluari entzun ondoren. Arautegi horrek gutxienez jaso behar ditu ikasleen eskubideak eta betebeharrak, haien ordezkaritzaren estatutua, eta ikasleen elkarteek UPV/EHUn parte hartzeko moduak.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la UPV/EHU es competencia del Consejo de Gobierno la aprobación, previa audiencia del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, del Reglamento del Alumnado, norma que debe tener como contenido mínimo los derechos y deberes de dicho colectivo, el estatuto de su representación, así como los mecanismos de participación de las asociaciones estudiantiles en la UPV/EHU.

Artikulu horretan ezarritakoa aplikatuz, Gobernu Kontseiluak, 2012ko ekainaren 21eko bileran, Ikasleen Arautegia onartu zuen, eta EHAAn argitaratu zen uztailaren 31n. Gobernu Kontseiluaren 2016ko azaroaren 30eko Erabakiaz, aldatu egin zen arautegia, ikastegien berrantolaketatik sortutako egoera berrira egokitzeko, batik bat. Aldaketa hori 2016ko abenduaren 22an argitaratu zen EHAAn.

En aplicación de lo dispuesto en dicho precepto, el Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión de 21 de junio de 2012, el Reglamento del Alumnado, siendo publicado en el BOPV con fecha de 31 de julio. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2016 se modificó el Reglamento, fundamentalmente para adaptar la normativa a la nueva situación creada tras la reorganización de centros. Dicha modificación se publicó en el BOPV el 22 de diciembre de 2016.

Era berean, 2018ko ekainaren 7ko Erabakiaz, berriro aldatu zen arautegia, UPV/EHUko ikasleek unibertsitateko espazioak erabiltzeko prozedura arautzeko. Azkenik, Gobernu Kontseiluaren 2022ko abenduaren 15eko Erabakiaren bidez, berriz ere aldatu zen arautegia, UPV/EHUko Estatutuen 20, 21 eta 22. artikuluen aldaketara egokitzeko, ikasleen kontseiluen funtzionamendurako zenbait arau eguneratzeko eta UPV/EHUko ikasleen elkarteen arauak gaur egungo errealitatera moldatzeko.

Igualmente, por Acuerdo de 7 de junio de 2018, se modificó el Reglamento para regular el procedimiento de utilización de espacios universitarios por parte del estudiantado de la UPV/EHU. Por último, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2022, se modificó nuevamente el Reglamento con el fin fundamentalmente de adaptar el Reglamento a la modificación de los artículos 20, 21 y 22 de los Estatutos de la UPV/EHU, actualizar determinadas normas de funcionamiento de los Consejos de Estudiantes, así como adaptar a la realidad actual los criterios de regularización de las Asociaciones Estudiantiles de la UPV/EHU.

Orain proposatzen dugun aldaketaren arrazoia da testua egokitu beharra unibertsitateko arauetara, batez ere arlo akademikoan, premia gabeko errepikapenik eta kontraesanik egon ez dadin. Bestalde, aldezlearen gomendioz egindako aldaketaren bat ere egin da, eta argitu da praktikan zalantzaren bat sortu izan duen konturen bat. Beraz, orain arautegi osoa testu bakarrean bilduta aurkezten dugu, eranskinean ageri den bezala.

La modificación que ahora se propone tiene su motivación en la necesidad de adaptar el texto al resto de la normativa universitaria, especialmente en materia académica, a efectos de evitar reiteraciones innecesarias o contradicciones en dicha normativa. Asimismo, se incorpora alguna modificación derivada de recomendaciones del Aldezle o se precisa alguna cuestión cuya aplicación ha presentado en la práctica alguna duda. Se presenta así todo en un único texto, de tal forma que el Reglamento quedaría como se recoge en el anexo.

UPV/EHUren Estatutuen 187.1.d) artikuluak idazkari nagusiari ematen dio UPV/EHUren erabaki guztien publizitatea bermatzeko eginkizuna. Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, berriz, 10. artikuluan ezartzen du antolaketaren eta jarduteko moduaren gainean unibertsitate publikoko gobernu organoek emandako estatutuak eta arauak, baita eta horien aldaketak eta orokorrean aplikatzekoak diren xedapenak ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko direla, eta ez direla indarrean jarriko harik eta testuak oso-osorik argitaratu arte.

El artículo 187.1.d) de los Estatutos de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea encomienda al Secretario General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, mientras que la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, establece en su artículo 10 que los estatutos y las normas de organización y funcionamiento de la universidad pública, así como sus modificaciones y las disposiciones de general aplicación que dicten los órganos de gobierno de la misma, serán publicados en el Boletín Oficial del País Vasco y no entrarán en vigor hasta la íntegra publicación de sus textos.

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por todo ello,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Lehenengoa.– Bidaltzea Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasleen Arautegia, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak 2023ko urriaren 19an onartua, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarira eta Estatuko Aldizkari Ofizialera, haietan argitara dadin, eranskinean jasotzen den moduan.

Primero.– Remitir para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el Reglamento del Estudiantado de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en sesión de 19 de octubre de 2023, en los términos recogidos en el anexo.

Bigarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio bideari eta, bere aurka, aukerako berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio erabakia eman zuen organo berari, hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da jurisdikzio ordena horretako epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eta ezin izango dira bi errekurtsoak batera aurkeztu.

Segundo.– La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma solo se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de dicho orden jurisdiccional en el plazo de dos meses, en ambos casos, a contar desde el día siguiente al de su publicación, sin que se puedan interponer ambos recursos de forma simultánea.

Leioa, 2023ko urriaren 31.

En Leioa, a 31 de octubre de 2023.

UPV/EHUko idazkari nagusia,

El Secretario General de la UPV/EHU,

AITOR ZURIMENDI ISLA.

AITOR ZURIMENDI ISLA.

ERANSKINA
ANEXO
UPV/EHUko IKASLEEN ARAUTEGIA
REGLAMENTO DE ESTUDIANTADO DE LA UPV/EHU
ATARIKO TITULUA
TÍTULO PRELIMINAR

1. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

1.– Arautegi hau UPV/EHUko ikasle guztiei aplikatuko zaie. UPV/EHUko ikasletzat jotzen dira titulazio ofizialetan, berezko tituluetan edo bizitza osoko prestakuntzako ikasketa espezifikoetan matrikulatuta dauden pertsonak.

1.– El presente Reglamento será de aplicación a todo el estudiantado de la UPV/EHU. Se considera estudiante de la UPV/EHU a todas las personas que se hallen matriculadas en enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales, propias o en otras enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.

2.– Arautegi honetan aurreikusten ez den guztirako Unibertsitateko Ikasleen Estatutua aplikatuko da subsidiarioki (1791/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa).

2.– En todo lo no previsto por el presente reglamento se entenderá de aplicación subsidiaria el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

I. TITULUA
TÍTULO I
IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IKASLEEN ESKUBIDEAK
DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

2. artikulua.– UPV/EHUko ikasleen eskubideak.

Artículo 2.– Derechos de las y los estudiantes de la UPV/EHU.

UPV/EHUko ikasleek, gainerako ordenamenduak aitortutako eskubideez gainera, honako hauek izango dituzte:

Los y las estudiantes de la UPV/EHU tendrán además de los reconocidos en el resto del ordenamiento, en especial los siguientes derechos:

1.– Pentsatzeko, iritzia emateko eta beste batzuekin biltzeko eta elkartzeko askatasuna izatea, UPV/EHUren eremuan askatasunok erabiltzeko baliabideak izanik.

1.– A las libertades de pensamiento, opinión y expresión y de reunión y asociación disponiendo de los medios que garanticen el ejercicio de las mismas en el ámbito de la UPV/EHU.

2.– Berdintasunez eta bazterkeriarik gabe bizitzea, alde batera utzita nongoan diren, unibertsitateko zein ikastegitakoak, zer ari diren ikasten eta bizitza osoko prestakuntzaren zein etapatan dauden matrikulatuta. Bereziki zainduko da premia bereziak dituzten unibertsitateko kideak baztertuak ez izatea beren desgaitasunagatik, ez zuzenean ez zeharka, ez sarbide prozesuan, ez onarpenean, ez unibertsitatean jarraitzeko arauen aplikazioan ez aitortuak dauzkaten titulu akademiko eta bestelakoak baliatzerakoan.

2.– A la igualdad y a la no discriminación independientemente de su procedencia, del centro universitario, de las enseñanzas que se encuentren cursando y de la etapa de la formación a lo largo de la vida en la que se hallen matriculados. En especial se velará porque los y las estudiantes con necesidades especiales de la Comunidad Universitaria no sean discriminados por razón de su discapacidad, ni directa ni indirectamente, en el acceso, el ingreso, la permanencia y el ejercicio de los títulos académicos y de otra clase que tengan reconocidos.

3.– Norberaren intimitatea, irudi propioa, duintasuna eta orientazio sexuala errespetatua izatea, eta jazarpenaren aurkako babes eraginkorra jasotzea.

3.– Al respeto de su intimidad, imagen propia, dignidad, orientación sexual y protección efectiva contra el acoso.

4.– UPV/EHUko ordezkaritza eta gobernu organoetan esku hartzea, ordezkaritza aktiboaren eta parte hartzailearen bitartez, Estatutuek, arautegi honek eta UPV/EHUren gainerako garapen araudiek ezarritako baldintzetan. Beren ikastegietako zuzendaritza organoen hautaketan parte hartzea.

4.– A la participación, a través de una representación activa y participativa en los órganos de gobierno y representación de la UPV/EHU, en los términos establecidos en los Estatutos, en el presente reglamento y en el resto de normativa de desarrollo de la UPV/EHU. A participar de la elección de los órganos directivos en los centros universitarios donde desarrollen su actividad académica.

5.– Eragiten dieten unibertsitateko gaiei buruzko informazioa jasotzea.

5.– A ser debidamente informadas de las cuestiones universitarias que les afecten.

6.– Beren eskubideak bermatuak izatea, prozedura egokien bitartez eta, beharrezkoa bada, Aldezleak esku hartuta.

6.– A la garantía de sus derechos, mediante procedimientos adecuados y, en su caso, con la actuación del o de la Aldezle.

7.– Beren eskubideak defendatzea eta beren aldarrikapen eta protesta akademikoak egitea. Etenaldi akademikorako deialdi bat eginez gero, eskolara ez doazen ikasleei hutsegite hori ez zaie aintzat hartuko, baina ikasturtearen hasieran ezarritako ebaluazio egutegia ez da aldatuko. Beraz, dena delako datarako adostutakoez gain, ezin izango da ebaluazio proba berririk ezarri.

7.– A la defensa de sus derechos y al ejercicio de sus reivindicaciones y protestas académicas. De acordarse la convocatoria de paro académico, no tendrá repercusión en cuanto a la asistencia del estudiantado a las clases que correspondan, si bien no supondrá, en ningún caso, la alteración del calendario de evaluación establecido al comienzo del curso académico. Por tanto, no se podrán establecer nuevas pruebas de evaluación a las que ya se encontrasen previstas para la fecha acordada.

8.– Osasuna zaintzeko eta arriskuei aurrea hartzeko babesa jasotzea campusetan. Arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza jasotzea, eta ikasketa jardueretan beren osasuna eta segurtasuna bermatzeko bitartekoak edukitzea.

8.– A recibir una protección eficaz en materia de salud y prevención de riesgos dentro de los Campus Universitarios. A recibir formación sobre prevención de riesgos y a disponer de los medios que garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje.

9.– UPV/EHUn ikastea, aukera berdintasunez eta indarrean dagoen unibertsitate legeriari jarraikiz.

9.– Al estudio en la UPV/EHU con igualdad de oportunidades y en el marco de la normativa universitaria en vigor.

10.– UPV/EHUtik bokazioari, ikasketei eta lanbideei buruzko informazioa eta orientazioa jasotzea, bai eta aholkua jasotzea ere ikasleei eragiten dieten unibertsitateko jarduerez, batez ere unibertsitate hedakuntzako jarduerez, unibertsitate ostatuaz, kirol ekintzez eta bizitza osasungarriaren beste arlo batzuez, bai eta lan mundura igarotzeko prozesuaz ere.

10.– A la información y orientación vocacional, académica y profesional, así como al asesoramiento por la UPV/EHU sobre las actividades de la misma que les afecten, y, en especial, sobre actividades de extensión universitaria, alojamiento universitario, deportivas y otros ámbitos de vida saludable, y su transición al mundo laboral.

11.– Kalitatezko prestakuntza akademikoa jasotzea, aukeratutako ikasketei dagozkien gaitasunak eskuratzea bultzatuko duena eta ezagutza, trebetasun, jarrera eta balio demokratikoetan oinarrituko dena.

11.– A una formación académica de calidad, que fomente el aprendizaje de las competencias que correspondan a los estudios elegidos e incluya conocimientos, habilidades, actitudes y valores democráticos.

12.– Irakaskuntzako programazioan zehaztutakoaren arabera aukeratutako hizkuntza ofizialean ikastea eta ebaluazio probak hizkuntza horretan egitea.

12.– A estudiar y realizar la evaluación en cualquiera de las lenguas oficiales elegida en el marco de la programación docente.

13.– Irakats eskaintza matrikula egin aurretik ezagutzea, hau da, eskolak emango dituzten irakasleak, eskoletako hizkuntza, ebaluazio probak egiteko egunak, eta kasuan kasuko deialdiak.

13.– A conocer antes de realizar la matrícula, la oferta docente, incluyendo previsión de profesorado, lengua de impartición, fechas de realización de las pruebas de evaluación y cualquier convocatoria que les afecte.

14.– UPV/EHUn Jarraitzeko Arauez, zeinak Gobernu Kontseiluak onartzen baititu, informazioa jasotzea, eta haien ezarpen eta aplikazioan erantzunkidetasunez parte hartzea.

14.– A recibir información y a participar de forma corresponsable en el establecimiento y funcionamiento de las normas de permanencia de la UPV/EHU aprobadas por el Consejo Social.

15.– Irakasgaiak aukeratzea, irakats programazioak eta ikastegiak eskura dauzkan baliabideek horretarako aukera ematen duten neurrian, eta jakinda irakasleak nortzuk izango diren.

15.– A elegir docencia, con su profesorado, dentro de las posibilidades ofrecidas por la programación docente y en el marco de las disponibilidades del Centro.

16.– Ikasketak eta kultura eta kirol jarduerak behar bezala egiteko instalazio eta material egokiak izatea. Premia bereziak dituzten ikasleek unibertsitate inguru irisgarria izateko eskubidea izango dute, legez ezarritako baldintzetan.

16.– A disponer de instalaciones y materiales adecuados para el normal desarrollo de sus estudios y de las actividades culturales y deportivas. El estudiantado con necesidades especiales tendrá derecho a un entorno universitario accesible de acuerdo con las condiciones legalmente establecidas.

17.– Ikasketen antolaketan parte hartzea, unibertsitateko organoen bitartez eta, hala badagokio, ikerketako zereginetan laguntzea.

17.– A participar en la organización de las enseñanzas a través de los órganos universitarios y, en su caso, colaborar en las tareas investigadoras.

18.– Beren prestakuntzan zehar tutoretza eta orientazio sistema eraginkor bat izatea beren esku, beren curriculuma eratuz joateko. Irakasleen, tutoreen eta ikaslearentzako arreta zerbitzuen aholkua eta laguntza indibiduala jasotzea, arautegi honek ezarritakoaren arabera. Tutoretzak ikasturtean zehar egingo dira, eta tutoretza ordutegia lauhileko bakoitza hasi aurretik argitaratu beharko da.

18.– A disfrutar durante su formación de un sistema eficaz de tutorías y de orientación para la configuración de su currículum. Al asesoramiento y asistencia individual por parte del profesorado, tutores y tutoras y servicios de atención al estudiante, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento. Las tutorías serán desarrolladas a lo largo del curso académico, debiendo publicarse el horario de tutorías antes del comienzo de cada cuatrimestre.

Desgaitasuna duten ikasleek eskubidea izango dute, halakorik behar balute, unibertsitateko ikastegiek eta sailek esanguratsuak ez diren egokitzapen kurrikularrak egin ditzaten, eta beren beharren araberako tutoretza espezifikoak ezar ditzaten.

Cuando sus circunstancias así lo requieran, los y las estudiantes con discapacidad tendrán derecho a que los Departamentos y Centros Universitarios procedan a realizar las adaptaciones curriculares no significativas y a que establezcan las tutorías específicas en función de las necesidades de estos alumnos y alumnas.

19.– Irakasle-ikertzaileen ebaluazioan eta administrazioko zerbitzuen ebaluazioan parte hartzea eta ebaluazio horiei buruzko informazioa jasotzea, horretarako sortutako kalitate batzordeetan izango dituzten ordezkarien bitartez.

19.– A participar en la evaluación docente del personal docente e investigador y en la evaluación de los servicios administrativos, así como a recibir información de dichas evaluaciones, a través de la participación de sus representantes en las comisiones de calidad creadas al efecto.

20.– Informazioa jasotzea ebaluaziorako eta kalifikazioak berrikusteko UPV/EHUko arauez. Ebaluazio probak amaitzean, horiek egin izanaren agiri bat jasotzea. Beren errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa eta, ahal bada, jarraitua jasotzea, ikaskuntza eta irakaskuntzarako metodologia aktiboan oinarritua, eta kalifikazioak berrikustea. Eskoletara ez joateak, besterik gabe, ez du ekarriko eskubide hau galtzea, zeina arautegi honetako V. tituluan arautzen den. Ebaluazio probak desgaitasuna duten ikasleen premietara egokitu beharko dira, eta, horretarako, sailek eta ikastegiek behar diren moldaketak egingo dituzte metodologiari, denborari eta espazioei dagokienez.

20.– A recibir información de las normas de la UPV/EHU sobre la evaluación y el procedimiento de revisión de calificaciones. A que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado. A la valoración objetiva y siempre que sea posible continua, basada en una metodología activa de docencia y aprendizaje de su rendimiento académico y a la revisión de las calificaciones. La inasistencia a clase, por sí sola, no constituirá un impedimento para el ejercicio de este derecho, que se regula en el Título V del presente Reglamento. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.

Ebaluazio prozesu eta prozedurak dagozkien ebaluazio araudietan zehaztu ahal izango dira, eta zikloka bereizi ahal izango dira. Besteak beste, posibleak diren ebaluazio-sistemak, proba berri bat egiteko kasuak, kalifikazioak argitaratzeko epeak, kalifikazioak erreklamatzeko prozedura, konpentsazio bidezko ebaluazioa eskatzeko irizpideak eta prozedurak eta ebaluazio-epaimahaiak ezarri beharko dituzte.

Los procesos y procedimientos de evaluación se podrán especificar en sus respectivas normativas de evaluación, pudiendo estas segregar por ciclos. Entre otros, deberán establecer los sistemas de evaluación posibles, los casos para la realización de una nueva prueba, los plazos para la publicación de calificaciones, el procedimiento de reclamación de las calificaciones, los criterios y procedimientos para solicitar la evaluación por compensación y los tribunales de evaluación.

21.– Legez onartutako prezio publikoak edo tasak ordaintzetik salbuetsita geratzea, eta aurreikusitako laguntzak jasotzea, kasu bakoitzean ezarritako baldintzetan. Era berean, estatuko deialdietako ikasteko bekak eta laguntzak eramangarriak izatea, hau da, beka eta laguntzok estatuko lurralde osoan baliatu ahal izatea, ikasleek zer bizileku duten kontuan hartu gabe; UPV/EHUko bekak ere eramangarriak izango dira, dagozkien deialdietan ezarritako baldintzetan.

21.– A la exención de precios públicos o tasas legalmente reconocidos y a las ayudas previstas con los condicionamientos que, en su caso, se establezcan. Así como, a la portabilidad de las becas y ayudas al estudio de las convocatorias estatales, entendiendo por esta el derecho a su disfrute en todo el territorio estatal, con independencia del lugar de residencia, así como a la portabilidad de las becas propias de la UPV/EHU, en los términos que se establezcan en sus respectivas convocatorias.

22.– Mugikortasuna bermatuko duen administrazio eta finantza laguntza jasotzea, aurrekontuaren arabera.

22.– A recibir el apoyo administrativo y financiero necesario para garantizar su movilidad, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

23.– Doako prestakuntza jasotzea lankidetzako eta parte hartze sozialeko jarduerak egiteko UPV/EHUk sinatutako lankidetza hitzarmenen esparruan.

23.– A recibir formación gratuita para el desarrollo de actividades de participación social y cooperación en el marco de los convenios de colaboración suscritos por la UPV/EHU.

24.– UPV/EHUk antolatutako borondatezko, parte hartze sozialeko, garapenerako lankidetzako, eta gizarte erantzukizuneko jardueretan parte hartzeko eskatzea. Sustatuko da desgaitasuna duten ikasleek parte hartzea garapenerako lankidetzako eta parte hartze sozialeko proiektuetan.

24.– A solicitar su incorporación en las actividades de voluntariado y participación social, cooperación al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organice la UPV/EHU. Se fomentará la participación de los y las estudiantes con discapacidad en proyectos de cooperación al desarrollo y participación social.

25.– Boluntario edo kooperante egiaztagiria edukitzea, jarduera egiteko gaituko eta identifikatuko duena.

25.– Derecho a disponer de una acreditación como persona voluntaria y/o cooperante que le habilite e identifique para el desarrollo de su actividad.

26.– Unibertsitatearen aitorpen akademikoa jasotzea ikasleen ordezkari izateagatik, baita ere unibertsitateko kultura eta kirol ekintzetan, eta elkartasun eta lankidetza ekintzetan parte hartzeagatik, indarreko araudian ezarritako baldintzetan. Ikasleak hala eskatuta, ziurtagiri bat egingo zaio, UPV/EHUk antolatutako borondatezko eta parte hartze sozialeko jardueretan ikasleak egindako zerbitzuena, honako hauek zehaztuta: data, iraupena, eta ikasleak boluntario edo kooperante gisa egindako zerbitzu mota.

26.– A obtener reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en los términos establecidos en la normativa vigente. Se expedirá, a solicitud de cada estudiante, un certificado que acredite los servicios prestados en participación social y voluntariado organizados por la UPV/EHU incluyendo: fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada por la o el estudiante en su condición de voluntaria o cooperante.

27.– Jarduera akademikoak diseinatuta egotea ikasketak, lana eta familia bateratzeko moduan, eta ikasleek horretarako arreta jasotzea, UPV/EHUren antolakuntza eta aurrekontu baliabideen arabera.

27.– A una atención y un diseño razonable de las actividades académicas, en la medida de las disponibilidades organizativas y presupuestarias de la UPV/EHU, que faciliten la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar.

28.– Beren lan esperientzia edo esperientzia profesionala onartua izatea ondorio akademikoetarako, UPV/EHUk ezarriko dituen baldintzei jarraikiz.

28.– A la validación, a efectos académicos, de la experiencia laboral o profesional, de acuerdo con las condiciones que fije la UPV/EHU.

29.– Mugikortasun programetan parte hartzea, indarrean dagoen legeriaren esparruan.

29.– A participar en los programas de movilidad, en el marco de la legislación vigente.

30.– UPV/EHUk eta beste erakunde batzuek garatutako laneratzeko programak eta behatokiak ezagutzea, eta horietan parte hartzea.

30.– A conocer y participar en los programas y observatorios de incorporación laboral que desarrolle la UPV/EHU y otras instituciones.

31.– Beren datu pertsonalak erabiliak ez izatea, Datu Pertsonalak Babesteko Legean araututako xedeak betetzeko ez baldin bada.

31.– A que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

32.– Ikasketetan eginiko lanen egile gisa aitortua izatea.

32.– Al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios.

33.– Bizitza osoko unibertsitate prestakuntza hartzea. UPV/EHUk onarpen mekanismo espezifikoak ezarriko eta zabalduko ditu horretarako.

33.– Al acceso a la formación universitaria a lo largo de la vida, para lo cual la UPV/EHU establecerá y difundirá los mecanismos específicos de admisión que correspondan.

34.– Bere azterketaren kopia zuzendu bat eskuratzea, ebaluazio arautegian kalifikazioak berrikusi eta erreklamatzeko zehaztutako prozeduren arabera. Ezin izango da ikaslearen kalifikazioa jaitsi berrikuspenaren eta erreklamazioaren ondorioz, nahiz eta UPV/EHUk zuzendu ahal izango dituen berak egindako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeari jarraituz (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 109. 2 artikulua).

34.– A obtener copia de su examen corregido, dentro de los procedimientos de revisión y reclamación de las calificaciones previstos en la normativa de evaluación. No podrá reducirse la calificación del estudiante como consecuencia de dichos procesos de revisión y reclamación, sin perjuicio de la posibilidad de la UPV/EHU de rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. artikulua.– Graduko eta masterreko ikasleen eskubide partikularrak.

Artículo 3.– Derechos particulares de los y las estudiantes de grado y de máster.

Graduko eta masterreko ikasleek honako eskubide partikular hauek izango dituzte:

Las y los estudiantes de grado y máster tienen los siguientes derechos particulares:

1.– Graduko eta masterreko tituluak egiaztatzeko memorien berri jasotzea, eta haiek egiten parte hartzea.

1.– A recibir información y a participar en la elaboración de las Memorias de verificación de títulos de Grado y de Máster.

2.– Aurretik jasotako prestakuntza, edo, hala badagokio, aurretik egindako lana edo jardun profesionala aitortua izatea.

2.– A obtener el reconocimiento de su formación previa, o en su caso, de las actividades laborales o profesionales desarrolladas con anterioridad, si procede.

3.– Irakaskuntza taldea aukeratzea, hala badagokio, UPV/EHUk ezarritako baldintzetan, ikasketak bateratu ahal izateko lanarekin, ikasketez kanpoko jarduerekin edo familiarekin, eta, bereziki, genero indarkeriaren biktima diren andrazko ikasleek beren eskubideak bete ahal izateko.

3.– A elegir grupo de docencia, en su caso, en los términos que disponga la UPV/EHU, de forma que se pueda conciliar la formación con otras actividades profesionales, extra-académicas o familiares y específicamente para el ejercicio de los derechos de las estudiantes víctimas de la violencia de género.

4.– Kalitatezko prestakuntza teorikoa eta praktikoa jasotzea, bat datorrena aurretik egindako ikasketetan eskuratutako gaitasunekin, edo, masterren kasuan, jardun profesionalean aritzeko edo ikerketan hasteko kasuan kasuko tituluan ezarritako helburuekin.

4.– A recibir una formación teórico-práctica de calidad y acorde con las competencias adquiridas según lo establecido en las enseñanzas previas o, en el caso de enseñanzas de máster, ajustadas a los objetivos profesionales o de iniciación a la investigación, previstos en el título correspondiente.

5.– Lehen urtean eta graduko ikasketak egin bitartean, tutoretza eta orientazio pertsonalizatua jasotzea, unibertsitate ingurunera egokitzeko eta errendimendu akademikoa areagotzeko, eta ikasketen amaieran ere halako arreta jasotzea, laneratzeari, garapen profesionalari eta unibertsitate prestakuntzarekin jarraitzeari begira. Masterren kasuan, eskubide horren xedea izango da ikaslea jardun profesionalerako eta ikertzen hasteko prestatzea.

5.– A recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y durante los estudios de grado, para facilitar la adaptación al entorno universitario y el rendimiento académico, así como en la fase final con la finalidad de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su formación universitaria. En el caso de las enseñanzas de máster este derecho tendrá por finalidad la preparación para la actividad profesional o la iniciación a la investigación.

6.– Praktikak egiteko aukera izatea, curriculumekoak edo curriculumetik kanpokoak. Kanpoko erakundeetan eta UPV/EHUko ikastegi, egitura edo zerbitzuetan egin ahal izango dira, aurreikusitako modalitatearen arabera eta dagokien prestakuntza xederako direla bermatuta.

6.– A disponer de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extra-curriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la UPV/EHU, según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas.

7.– Tutoretza akademiko eta profesional eraginkorra jasotzea gradu amaierako eta master amaierako lanetan eta, hala badagokio, ikasketa planean aurreikusitako kanpoko praktiketan.

7.– A contar con tutela efectiva, académica y profesional, en el trabajo fin de grado y de fin de máster, en su caso, en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios.

8.– Beren jabetza intelektuala aitortua eta babestua izatea, bai gradu edo master amaierako lanarena eta bai aurretik egindako ikerlanena, gaiari buruzko indarrean dagoen legeriak ezarritako baldintzetan.

8.– A contar con el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del trabajo de fin de grado, o de fin de máster y de los trabajos previos de investigación en los términos que se establecen en la legislación vigente sobre la materia.

9.– Mugikortasunerako laguntza deialdietan eta programetan parte hartzea, bereziki, ikasketen bigarren erdian.

9.– A participar en programas y convocatorias de ayudas de movilidad, en especial durante la segunda mitad de sus estudios.

10.– Erakundea ebaluatzeko prozesuetan eta unibertsitateen kalitatea bermatzeko agentzietan parte hartzea.

10.– A participar en los procesos de evaluación institucional y en las Agencias de Aseguramiento de la Calidad Universitaria.

4. artikulua.– Doktoregoko ikasleen eskubide partikularrak.

Artículo 4.– Derechos particulares de las y los estudiantes de doctorado.

Doktoregoko ikasleek honako eskubide partikular hauek izango dituzte:

Los y las estudiantes de doctorado tienen los siguientes derechos particulares:

1.– Kalitateko ikertzaile prestakuntza jasotzea, bikaintasun zientifikoa bultzatuko duena eta ekitatea eta gizarte erantzukizuna aintzat hartuko dituena.

1.– A recibir una formación investigadora de calidad, que promueva la excelencia científica y atienda a la equidad y la responsabilidad social.

2.– Prestakuntza prozesua gidatuko dien tutore bat izatea, eta doktore tesia gainbegiratuko dien zuzendari bat izatea –eta, hala badagokio, zuzendarikide bat–, ikertzaile esperientzia egiaztatua izango duena.

2.– A contar con una tutora o tutor que oriente su proceso formativo y una directora o director y, en su caso codirectora o codirector, con experiencia investigadora acreditada, que supervise la realización de la tesis doctoral.

3.– UPV/EHUk, hirugarren zikloko programetan, doktoregaiak ikertaldeetan eta ikerketa sareetan sartzea bultzatzea.

3.– A que la UPV/EHU promueva en sus programas de tercer ciclo la integración de los doctorandos en grupos y redes de investigación.

4.– Ikerketako karrera profesionala ezagutzea eta UPV/EHUk bere programetan ikerketa karrera egiteko aukerak sustatzea.

4.– A conocer la carrera profesional de la investigación y a que la UPV/EHU promueva en sus programas oportunidades de desarrollo de la carrera investigadora.

5.– Ikertzaileak prestatzeko eta mugikortasunerako laguntza deialdietan eta programetan parte hartzea.

5.– A participar en programas y convocatorias de ayudas para la formación investigadora y para la movilidad.

6.– Doktore tesiaren emaitzei dagokien jabego intelektualaren babesa izatea.

6.– A contar con la protección de la propiedad intelectual a partir de los resultados de la Tesis Doctoral.

7.– Ordezkaritza eskubideei dagokienez, prestakuntza bidean dauden ikertzailetzat hartuak izatea, zientzia eta ikerketaren gaineko legeriak ezarritakoaren arabera.

7.– En cuanto a derechos de representación, a tener la consideración de personal investigador en formación, de conformidad con lo que se establezca en la legislación en materia de ciencia e investigación.

8.– Doktorego programei jarraipena egiteko eta erakundea ebaluatzeko prozesuetan parte hartzea, indarrean dagoen araudiak aurreikusitako baldintzetan.

8.– A participar en el seguimiento de los programas de doctorado y en los procesos de evaluación institucional, en los términos previstos por la normativa vigente.

5. artikulua.– UPV/EHUk eskainitako etengabeko prestakuntzako eta beste ikasketa batzuetako ikasleen eskubide partikularrak.

Artículo 5.– Derechos particulares de los y las estudiantes de formación continua y otros estudios ofrecidos por la UPV/EHU.

Ikasle horiek honako eskubide partikular hauek izango dituzte:

Estas y estos estudiantes tienen los siguientes derechos particulares:

1.– UPV/EHUk etengabeko prestakuntza programak kalitate irizpideekin eta onarpen sistema malguekin garatzea, non aintzat hartuko diren ikaslearen aurreko prestakuntza eta lan esperientzia edo jardun profesionala.

1.– A que la UPV/EHU desarrolle sus programas de formación continua con criterios de calidad, y sistemas de admisión flexibles que incluyan el reconocimiento de la formación y de la actividad laboral o profesional previas.

2.– Ahal den neurrian, ikasketak lanarekin eta familiarekin bateratu ahal izatea. Genero indarkeriaren biktima diren andrazko ikasleen eskubideak bermatzeko, UPV/EHUk ahal bezainbesteko malgutasunaz antolatuko ditu ordutegiak.

2.– A conciliar, en lo posible, la formación con la vida familiar y laboral, y en su caso, para garantizar el ejercicio de los derechos de las estudiantes víctimas de la violencia de género, para lo cual la UPV/EHU, dentro de sus disponibilidades, organizará con flexibilidad los horarios.

3.– Zerbitzuen karta izatea, UPV/EHUk egingo eta zabalduko duena ikasturte bakoitzean, arlo honetan eskainitako prestakuntza zehaztuta. Zerbitzuen karta horrek honako hauek jasoko ditu, gutxienez: eskainitako jarduera motak eta horien iraupena, balio akademikoen mugak, hala badagokio, eta ikasketak egiteko eskura dauden bitartekoak.

3.– A contar con una carta de servicios que la UPV/EHU desarrollará y difundirá cada curso académico con su oferta formativa detallada en este ámbito. Dicha carta de servicios deberá recoger, al menos, el tipo y duración de las actividades que se ofrecen, los límites de validez académica, en su caso, y los medios disponibles para su ejecución.

6. artikulua.– Goi mailako kirolari, teknikari eta epaile gisa edo errendimendu handiko kirolari gisa egiaztatutako UPV/EHUko ikasleen eskubideak.

Artículo 6.– Derechos de las y los estudiantes acreditados como deportistas, técnicos y técnicas, juezas y jueces de Alto Nivel o deportistas de Alto Rendimiento de la UPV/EHU.

1.– Goi mailako kirolari, teknikari eta epaile gisa egiaztatuta dauden ikasleek (203/2010 Dekretua, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa) eta goi mailako edo errendimendu handiko kirolari gisa egiaztatuta dauden ikasleek (971/2007 Errege Dekretua, uztailaren 13koa, Goi Mailako eta Errendimendu Handiko Kirolariei buruzkoa) honako eskubide hauek izango dituzte, beste arautegi batzuetan aitortutakoez gainera eta unibertsitatearen kasuan kasuko gestio arautegiari jarraituz:

1.– Cada estudiante que tenga acreditada la condición de deportista, técnico, técnica, jueza o juez de Alto Nivel de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 203/2010, 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel, así como, estudiantes que tengan acreditada la condición de deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento según lo dispuesto en Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento tendrán, además de los que se les atribuya en otras normativas, y de acuerdo con la regulación establecida en la normativa de gestión Universitaria correspondiente, los siguientes derechos:

a) Txanda, ordutegia, taldea edo tutoretzak aukeratzea edo aldatzea, ikasketak bateratu ahal izateko entrenamenduen ordutegiekin, lehiaketa ofizialetan parte hartzearekin eta ohiko bizilekutik kanpo egin beharreko kontzentrazioekin.

a) A la elección o cambio de turno, horarios, grupos, tutorías, en aras de garantizar la compatibilización de los estudios con los horarios de entrenamientos, la participación en competiciones oficiales y las concentraciones fuera de la residencia habitual.

b) Justifikatuta izatea eskolara ez joatea derrigorrezko saioen % 25 arte lehiaketa ofizialetan parte hartzeagatik, dagokion kirol federazioaren ziurtagiria aurkeztuta.

b) A la justificación de faltas de asistencia hasta un límite del 25 % de las sesiones lectivas de carácter obligatorio por participación en competiciones oficiales justificadas mediante certificación de la federación deportiva correspondiente.

c) Azterketen egutegi malgua izatea, haien datak lehiaketa ofizialen datekin bat datozenean, dena delako kirol federazioaren ziurtagiriaren bidez justifikatzen bada.

c) A la flexibilidad del calendario de exámenes, cuando coincida con competiciones oficiales justificadas mediante certificación de la federación deportiva correspondiente.

d) Hautazko kredituak jasotzea, unibertsitatearen kasuan kasuko gestio arautegiari jarraituz.

d) Al otorgamiento de créditos optativos de acuerdo con la regulación establecida en la normativa de gestión Universitaria correspondiente.

e) UPV/EHUren ordezkari izateko hautatuak diren kirolariei lehiaketarako beharrezkoa den kirol ekipamendua emango die Kirol Zerbitzuak. Era berean, unibertsitateak, bere ahalmenaren arabera, kirol instalazioak eta baliabide egokiak jarriko ditu haien esku, goi mailako edo errendimendu handiko kirolak eskatzen duen entrenamendu espezializatua egin dezaten, kasuan kasuko modalitatean.

e) Aquellos y aquellas deportistas seleccionados que representen a la UPV/EHU, tendrán derecho a que se les dote por parte del Servicio de Deportes del equipamiento deportivo que se considere necesario para la competición. Asimismo, se les facilitará dentro de la disponibilidad, de las instalaciones deportivas y medios a adecuados para que la o el deportista pueda desarrollar el especializado entrenamiento que requiere el alto nivel o rendimiento deportivo, en la modalidad que se practique.

f) Tutore akademikoa esleitu dakien. Tutoreak laguntza akademikoa emango die, eta, horrez gain, programako ikasleen eta unibertsitateko estamentuen arteko bitartekaria izango da.

f) A que se les asigne un tutor o tutora académica. Dicho tutor o tutora actuará de apoyo académico y además servirá de interlocución entre las y los estudiantes incluidos en el programa y los diferentes estamentos universitarios.

g) Eskainitako plazen % 3 erreserbatuta izatea, eta Jarduera Fisikoari eta Kirolari buruzko ikasketetan, berriz, % 5. Eskubide hau goi mailako kirolariek baino ez dute izango.

g) El derecho a la reserva de un mínimo del 3 % de las plazas ofertadas y, para el caso de Estudios de Actividad Física y Deportiva, del 5 % será reconocido únicamente a los y las deportistas de Alto Nivel.

h) Salbuetsita egotea Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan sartzeko egin behar diren proba fisikoetatik. Eskubide hau goi mailako kirolariek baino ez dute izango.

h) Tendrán derecho que se les exceptúe de la realización de pruebas físicas que en su caso se establezcan como requisito para el acceso a las enseñanzas y estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte únicamente quienes sean deportistas de Alto Nivel.

2.– UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak beste kirolari talde batzuei zabaldu ahal izango dizkie aurreko atalean adierazitako eskubideak, g) letran aipatutakoa izan ezik, bere ahalmenaren arabera eta, betiere, beste ikasle batzuen eskubideak urratu gabe.

2.– El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU podrá extender los derechos indicados en el apartado anterior, a excepción del incluido en la letra g) del mismo, a otros colectivos de deportistas, atendiendo a las disponibilidades y siempre que ello no sea en detrimento de los derechos de otras y otros estudiantes.

7. artikulua.– Genero indarkeriaren biktima diren andrazko ikasleen eskubide partikularrak

Artículo 7.– Derechos particulares de las alumnas víctimas de violencia de género.

Genero indarkeriaren biktima direla egiaztatzen duten andrazko ikasleek –beren aldeko babes agindua aurkeztu beharko dute, edo salbuespen gisa, ministerio fiskalaren txostena, ikaslea genero indarkeriaren biktima izateko zantzurik badagoela adierazten duena– honako eskubide hauek izango dituzte:

Las estudiantes que acrediten ser víctimas de violencia de género con la correspondiente orden de protección a su favor o, excepcionalmente, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que es víctima de violencia de género tendrán derecho a:

1.– Txanda, ordutegiak, taldeak, tutoretzak aukeratzea edo aldatzea, beren segurtasuna bermatze aldera.

1.– La elección o cambio de turno, horarios, grupos, tutorías, en aras de garantizar su seguridad.

2.– Eskolara ez joatea justifikatuta izatea, arretarako gizarte zerbitzuek edo osasun zerbitzuek hala dagokiola uste badute.

2.– Las faltas de asistencia se entenderán justificadas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.

3.– Azterketa egutegi malgua izatea, beren segurtasuna bermatze aldera.

3.– A la flexibilidad del calendario de exámenes según proceda en aras de garantizar su seguridad.

4.– Arreta Psikologikorako Zerbitzuan arreta jasotzea.

4.– A la atención del Servicio de Atención Psicológica.

8. artikulua.– Ikasleen eskubideak erditze, adopzio edo harrera kasuetan eta hiru urtetik beherako seme-alaben ardura dutenean.

Artículo 8.– Derechos del estudiantado en supuestos de parto, adopción o acogimiento y quienes tengan a su cargo hijas o hijos menores de tres años.

Erditze, adopzio edo harrera kasuetan eta hiru urtetik beherako seme-alaben ardura dutenean, ikasleek justifikatuta izango dute eskolara ez joatea derrigorrezko saioen % 25 arte.

En los supuestos de parto, adopción o acogimiento y de tener a su cargo hijas o hijos menores de tres años, el estudiantado tendrá derecho a la justificación de las faltas de asistencia hasta un límite del 25 % de las sesiones lectivas de carácter obligatorio.

9. artikulua.– Mendekotasuna duen senide baten zaintzaile direla egiaztatzen duten ikasleen eskubideak.

Artículo 9.– Derechos del estudiantado que tenga acreditada la condición de persona cuidadora de familiar dependiente.

Mendekotasuna duen senide baten zaintzaile direla egiaztatzen duten ikasleek (aurreikusten den bezala 39/2006 Legean, abenduaren 14koan, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoan, edo unean indarrean dagoen legean) eskubide hauek izango dituzte:

El estudiantado que acredite tener reconocida la condición de persona cuidadora de familiar dependiente en los términos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, o la que se encuentre vigente en su momento, tendrá derecho a:

1.– Justifikatuta izatea eskolara ez joatea derrigorrezko saioen % 25 arte.

1.– La justificación de las faltas de asistencia hasta un límite del 25 % de las sesiones lectivas de carácter obligatorio.

2.– Txanda, ordutegiak, taldeak eta tutoretzak aukeratzea edo aldatzea.

2.– La elección o cambio de turno, horarios, grupos, tutorías.

10. artikulua.– Ikasketak eta lana bateratu behar dituzten ikasleen eskubideak.

Artículo 10.– Derechos del estudiantado que necesite compaginar estudios con actividad laboral.

1.– Gizarte Segurantzaren alta eta lan kontratua aurkeztuta, astean 20 ordu baino gehiagoko lanaldia dutela eta lanaldi hori eta eskolara joatea bateraezinak direla egiaztatzen duten ikasleek eskubide hauek izango dituzte:

1.– Aquel estudiantado que acredite mediante presentación del Alta en la Seguridad Social y del contrato laboral correspondiente tener una jornada laboral superior a 20 horas semanales y que dicha jornada resulta incompatible con la asistencia a clase tendrá derecho a:

a) Justifikatuta izatea eskolara ez joatea derrigorrezko saioen % 25 arte.

a) La justificación de las faltas de asistencia hasta un límite del 25 % de las sesiones lectivas de carácter obligatorio.

b) Txanda, ordutegiak, taldeak eta tutoretzak aukeratzea eta aldatzea.

b) La elección o cambio de turno, horarios, grupos, tutorías.

2.– Goian aipatutako dokumentazioarekin batera, ikasleak berak sinatutako txosten bat aurkeztu beharko du, honako hauek adierazita: lanaldia, kontratuaren iraupena, zer irakasgai edo gairen eskoletara ezin den joan, eta eskolen ehuneko zenbatera ez litzatekeen joango.

2.– Junto a la documentación arriba indicada deberá presentarse una Memoria debidamente firmada por el alumno o la alumna en el que se explicite la jornada laboral, la duración del contrato, asignatura/s, o materia/s a las que le resulta imposible asistir y porcentaje de inasistencia a la asignatura o materia que implicaría.

3.– Salbuespen gisa, ikastegiak goian aipatutako eskubideak aitortu ahal izango dizkie astean 20 ordu baino gutxiagoko lanaldia duten ikasleei, aurkeztutako dokumentazioa eta ikasleak bere idatzian adierazitako inguruabarrak aztertu ondoren.

3.– Excepcionalmente, el Centro podrá reconocer los derechos arriba indicados al estudiantado con jornada laborar inferior a 20 horas semanales, a la vista de la documentación presentada y de las circunstancias que se aleguen por la o el estudiante en su escrito.

11. artikulua.– Hizkuntza eskubideak:

Artículo 11.– Derechos lingüísticos.

Ikasleek honako hizkuntza eskubide hauek izango dituzte:

El estudiantado tendrá los siguientes derechos lingüísticos:

1.– Hizkuntza ofizialetako edozeinetan jardutea.

1.– A expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales.

2.– Hizkuntza ofizialetako edozeinetan izatea harremanak UPV/EHUko organoekin.

2.– A relacionarse en cualquiera de las lenguas oficiales con todos los órganos de la UPV/EHU.

3.– Irakaskuntzako programazioan zehaztutakoaren arabera aukeratutako hizkuntza ofizialean ikastea eta ebaluazio probak hizkuntza horretan egitea.

3.– A estudiar y a realizar la evaluación en cualquiera de las lenguas oficiales elegida en el marco de la programación docente.

4.– Ikerlanak hizkuntza ofizialetako edozeinetan egin, argitaratu eta defendatzea.

4.– A realizar, publicar y defender las labores investigadoras en cualquiera de las lenguas oficiales.

5.– Nolanahi ere, eskaintza elebiduna izanik, euskarako talderik ez egoteagatik gaztelaniako taldean matrikulatu behar diren ikasleei ebaluazio probak euskaraz egiteko eskubidea bermatuko zaie.

5.– En todo caso, siendo la oferta bilingüe, se garantizará al estudiantado que, por inexistencia de grupo en euskera, tenga que matricularse en un grupo en castellano, su derecho a realizar las pruebas de evaluación en euskera.

6.– Gradu edo master amaierako lana euskaraz egitea eta aurkeztea.

6.– A la realización y presentación del trabajo de fin de grado y/o máster en euskera.

12. artikulua.– Eskubideen eraginkortasuna.

Artículo 12.– Efectividad de los derechos.

Arautegi honek ikasleei aitortutako eskubideak errealak eta eraginkorrak izan daitezen, UPV/EHUk konpromiso hauek hartzen ditu bere gain, besteak beste:

Al objeto de lograr que los derechos reconocidos a los y las estudiantes en el presente reglamento sean reales y efectivos la UPV/EHU asume, entre otros, los siguientes compromisos:

1.– Ikasleei eskubideei buruzko informazioa ematea, eta eskubideok gauzatzeko erraztasunak ematea.

1.– Informar al estudiantado sobre los derechos y les facilitará su ejercicio.

2.– Behar diren baliabideak jartzea eta egokitzapenak egitea, desgaitasuna duten ikasleek gainerako ikasleen baldintza beretan bete ditzaten beren eskubideak, maila akademikoa horregatik jaitsi gabe.

2.– Establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que el estudiantado con discapacidad pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.

3.– Arautegi honek aitortutako eskubideak baliatzeko aukera bermatzea, prozedura egokien bidez eta, behar izanez gero, Aldezlearen bitartez.

3.– Garantizará el ejercicio de los derechos reconocidos en el presente Reglamento mediante procedimientos adecuados y, en todo caso, a través de la actuación del o de la Aldezle.

4.– Behar diren irakaskuntza baldintzak eta eskaintza osagarriak bultzatzea, honako helburu hauekin: ikasleen garapen pertsonala sustatzea; haien prestakuntza osoa lortzea; ikasleek ikerketa eta garapen jardueretan parte hartzea, UPV/EHUn bertan edo UPV/EHUk berak sortutako edo bera partaide den erakundeetan; ikasleen prestakuntza praktikoa osatzea; eta haiei gizarteratzen eta laneratzen laguntzea. Horretarako, hezkuntza lankidetzarako eta praktikak egiteko hitzarmenak sinatuko dira enpresa eta erakunde publiko nahiz pribatuekin, ikasleen eta unibertsitateko tituludunen lan poltsak sortzea sustatuko da eta haiek enpresak sortzea bultzatuko da. Era berean, ikasleen parte hartzea eta haiek elkarteak sortzea sustatuko da. Horri begira, UPV/EHUk laguntza sistema zabala bultzatuko du.

4.– Promoverá las condiciones docentes y las ofertas complementarias dirigidas a favorecer el desarrollo personal del estudiantado, su formación integral, la colaboración en actividades de investigación y desarrollo en la propia UPV/EHU o en entidades creadas o participadas por ella, el complemento de su formación práctica y su inserción social y laboral. A tal fin, se suscribirán convenios de cooperación educativa y de prácticas en empresas e instituciones de carácter público o privado y se promoverá la creación de bolsas de trabajo de estudiantes y personas tituladas universitarias y la creación de empresas por parte de estas. Asimismo, se promoverá la participación y el asociacionismo estudiantil. A estos efectos, la UPV/EHU promoverá un sistema amplio de ayudas.

5.– Bermatzea arautegi honetan aitortutako eskubideak baliatzeak ez diela ikasleei inolako zigorrik edo kalterik ekarriko, betiere indarreko legeriaren arabera gauzatzen badituzte eskubideok.

5.– Se compromete a garantizar que el ejercicio de los derechos reconocidos a lo largo del presente Reglamento, siempre que se realice en el marco de la legislación vigente, en ningún caso dará lugar a consecuencias disciplinarias o perjudiciales.

6.– Ikastegiko zuzendaritzak eta saileko zuzendaritzak irakasleen irakaskuntza betebeharrak betetzen direla zainduko dute, Ikuskaritza Zerbitzuari lagunduz.

6.– La Dirección del Centro y la Dirección del Departamento supervisará el cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado, colaborando con el Servicio de Inspección.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IKASLEEN BETEBEHARRAK
DE LOS DEBERES DEL ESTUDIANTADO

13. artikulua.– Ikasleen betebeharrak.

Artículo 13.– Deberes del estudiantado.

Unibertsitateko kideak direnez, UPV/EHUko ikasleek, gainerako ordenamenduan aitortutakoez gainera, honako betebehar hauek izango dituzte:

Como miembro de la Comunidad Universitaria las alumnas y alumnos de la UPV/EHU tendrán además de los reconocidos en el resto del ordenamiento, en especial los siguientes deberes:

1.– UPV/EHUko Estatutuak eta gainerako arautegiak ezagutzea eta betetzea. Bereziki, segurtasunari eta osasunari buruzko barne arauak ezagutu eta bete beharko dituzte, batik bat, praktika laborategien erabilerari eta ikerketa inguruneei buruzkoak.

1.– Conocer y cumplir los Estatutos y demás normas reglamentarias de la UPV/EHU. En especial, deberá conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, especialmente las que se refieren al uso de laboratorios de prácticas y entornos de investigación.

2.– Gainerako pertsonen eskubideak errespetatzea, eta UPV/EHUko Estatutuen, arautegi honen eta gainerako arau juridikoen arabera jardutea.

2.– Respetar los derechos de las demás personas y actuar conforme a los Estatutos de la UPV/EHU, al presente Reglamento y demás normas jurídicas.

3.– Gainerako pertsonekin errespetuz jokatzea, inor baztertu gabe.

3.– Tratar con respeto y sin discriminación a las demás personas.

4.– Dagozkien egitekoak bere gain hartzea profesionaltasunez, eta unibertsitateko beste kideekin lankidetzan jardutea, UPV/EHUren helburuak lortzeko eta haren funtzionamendua hobetzeko.

4.– Asumir con profesionalidad las tareas que les corresponden, en cooperación con las demás personas de la Comunidad Universitaria, para la consecución de los fines de la UPV/EHU, contribuyendo a la mejora de su funcionamiento.

5.– Hauteskunde edo izendapen bidez eskuratutako karguak arduraz eta erantzukizunez betetzea.

5.– Ejercer con dedicación y responsabilidad los cargos obtenidos en elecciones y/o por nombramiento.

6.– Parte hartzen duten kide anitzeko organoen jardun eta erabakien ematea beste ikasleei, bai eta beren jardunaren berri ere, betiere organooi zor dieten zuhurtziaz eta diskrezioaz.

6.– Informar al estudiantado representado de las actividades y resoluciones de los órganos colegiados en los que participa, así como de sus propias actuaciones, con la reserva y discreción que se establezcan en dichos órganos.

7.– Partaide diren kide anitzeko organoen bileretan esku hartzea, modu aktiboan eta erantzukizunez.

7.– Participar de forma activa y responsable en las reuniones de los órganos colegiados de los que forme parte.

8.– UPV/EHUren xedeak eta funtzionamendua hobetzen laguntzea.

8.– Contribuir a la mejora de los fines y funcionamiento de la UPV/EHU.

9.– UPV/EHUren edo haren erakunde lankideen ondarea, ondasunak, baliabide materialak eta instalazioak behar bezala erabiltzea eta zaintzea.

9.– Utilizar debida y cuidadosamente el patrimonio, los bienes, los medios materiales y las instalaciones de la UPV/EHU o de aquellas entidades colaboradoras con la misma.

10.– Justifikaziorik gabeko tratu berezirik edo pribilegiorik ez onartzea.

10.– No aceptar ningún trato de favor o situación de privilegio injustificada.

11.– UPV/EHUren edo haren organoen izena, sinboloak eta ikurrak errespetatzea eta zuzen erabiltzea.

11.– Respetar el nombre, los símbolos y emblemas de la UPV/EHU o de sus órganos, así como su debido uso.

12.– UPV/EHUren ekitaldi akademikoak errespetatzea, beren adierazpen eta manifestazio askatasuna horregatik urritu gabe.

12.– Respetar los actos académicos de la UPV/EHU, sin menoscabo de su libre ejercicio de expresión y manifestación.

13.– Ez baztertzea inor –ez unibertsitateko kiderik ez erakunde lankideetako edo unibertsitatean zerbitzua ematen duten enpresetako langilerik– adina, sexua, arraza, erlijioa, sexu orientazioa, genero identitatea, desgaitasuna edo beste edozein ezaugarri edo egoera pertsonal dela kausa, eta aktiboki eragoztea halako bazterketarik gertatzea.

13.– Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón de edad, sexo, raza, religión, orientación sexual e identidad de género o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal de las y los miembros de la comunidad universitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios en la UPV/EHU.

14.– UPV/EHUren xedeak eta funtzionamendua hobetzen laguntzea.

14.– Contribuir a la mejora de los fines y funcionamiento de la UPV/EHU.

15.– Ikastea, eta beren prestakuntza osatzeko lagungarriak diren jarduera akademikoetan parte hartzea. Doktoregoko ikasleen kasuan, ikertzea.

15.– El estudio, y la participación activa en las actividades académicas que ayuden a completar su formación. En el caso de ser estudiante de doctorado, la investigación.

16.– Parte hartzen duten ebaluazio prozesuetan erantzukizunez jokatzea eta objektiboak izatea, unibertsitateko jardueren kalitatea hobetzeko helburua izanik, eta UPV/EHUko ebaluazio probetan edo dokumentu ofizialetan iruzurrik ez egitea edo halakorik egiten ez laguntzea.

16.– Actuar con responsabilidad y objetividad en los procesos de evaluación en los que participe, y teniendo como finalidad mejorar la calidad de la actividad universitaria absteniéndose de utilizar o de cooperar en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación o en documentos oficiales de la UPV/EHU.

17.– Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan subjektu aktibo gisa parte hartzea, ezarritako prozedurak eta epeak errespetatuz.

17.– Participar, en calidad de sujeto activo, en el proceso de enseñanza aprendizaje, respetando los procedimientos y los plazos establecidos.

18.– Esku hartze sozialerako eta garapenerako lankidetzarako jardueretan parte hartu nahi izanez gero, jarduerok ondo egiteko antolatzen diren prestakuntza saioetara joatea.

18.– Participar en las actividades formativas diseñadas para un correcto desarrollo de las actividades de participación social y cooperación al desarrollo, en las que solicite colaborar.

19.– UPV/EHUko Estatutuek eta horiek garatzeko araudiek emandako gainerako guztiak.

19.– Cualquier otro deber que le sea asignado en los Estatutos de la UPV/EHU y normativa que los desarrolle.

II. TITULUA
TÍTULO II
IKASLEEN ORDEZKARITZAREN ESTATUTUA
DEL ESTATUTO DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

14. artikulua.– Ordezkariak.

Artículo 14.– De las y los representantes.

1.– Ordezkariak izango dira UPV/EHUko ordezkaritza eta gobernu organoetan parte hartzen duten ikasleak, beren kolektiboko kideek horretarako aukeratuta, arautegi honek, Hauteskundeei buruzko Arautegi Orokorrak eta gainerako unibertsitate arauek ezarritakoaren arabera.

1.– Son representantes las y los estudiantes que formen parte de los órganos de gobierno y/o representación de la UPV/EHU por elección de las personas que integran el colectivo del estudiantado de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento, así como en el Reglamento de Régimen Electoral General y demás normativa universitaria.

2.– Taldeko delegatuak ikastegiko, egoitzako edo ataleko ikasleen kontseiluaren eta ikasleen arteko berezko solaskideak dira.

2.– Los y las delegadas de grupo son la figura de interlocución natural entre el estudiantado y el Consejo de Estudiantes de Centro, de Sede o de Sección.

Ikastegi eta atalek delegatuen hauteskundeetarako deialdia egingo dute eskolaldiaren lehen hogei egunen barruan. Horretarako, arautegi honen II. eranskineko protokoloari jarraituko zaio. Era berean, ikastegi eta atalek beren hauteskunde protokoloak onartu ahal izango dituzte, kasuan kasuko ikastegi edo saileko ikasleen kontseiluak berretsiz gero.

Los centros y secciones convocarán elecciones a personas delegadas en los veinte primeros días del periodo lectivo. A tal efecto seguirán el protocolo establecido en el Anexo 2 del presente reglamento. Asimismo, los centros y secciones podrán, mediando ratificación del Consejo de Estudiantes de centro o sección correspondiente, aprobar su propio protocolo de elección.

Delegatuek titulu honetako 18. artikuluak ezarritako betebeharrak izango dituzte. Era berean, 17. artikuluko 1etik 3ra bitarteko puntuetan aitortutako eskubideak izango dituzte.

Los deberes del artículo 18 del presente Título serán de aplicación a la figura de las personas delegadas. Serán también de aplicación a estas los derechos reconocidos en los números 1 a 3 del artículo 17.

Ikasleek konfiantza kenduko ahalko diote delegatuari. Horretarako, beste hautagaitza bat aurkeztu beharko dute, eta lortu beharko dute aurreko delegatua hautatu zuten ikasleen zerrendako bi herenek beren alde bozkatzea.

Las alumnas y alumnos podrán remover su confianza a la persona delegada. Para ello deberán presentar una candidatura alternativa y contar con el voto de, al menos, dos tercios del listado de estudiantado matriculado en el cual fue elegida la anterior.

Ikastegiko, egoitzako edo ataleko ikasleen kontseilua ezin izan bada eratu, taldeko delegatuak ikasleen solaskide gisa jardun ahal izango du unibertsitateko gobernu organoen aurrean, eta 17. artikuluaren 1., 2., 3., 5. eta 6. zenbakietan ikasleen ordezkariei aitortutako eskubideak izango ditu.

En los supuestos de imposibilidad de constitución del Consejo de Estudiantes de Centro, de Sede o de Sección, la persona delegada podrá actuar como interlocutora del estudiantado al que representa ante los órganos de gobierno de la universidad y tendrá los derechos reconocidos a las y los representantes del estudiantado en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 17.

3.– Ikasleen ordezkaritzan parekotasun printzipioa errespetatzea bultzatuko da, gizonen eta emakumeen parte hartzea proportzionala izanik. Era berean, desgaitasuna duten pertsonak ikasleen ordezkari izatea bultzatuko da.

3.– Se promoverá que la representación estudiantil respete el principio de paridad, con participación proporcional de hombre y mujeres. Asimismo, se promoverá la participación de las personas con discapacidad en dicha representación estudiantil.

15. artikulua.– Hauteskundeetan parte hartzea.

Artículo 15.– De la participación en los procesos de elección.

1.– Unibertsitateko ikasle guztiek konpromisoa dute UPV/EHUko, ikastegiko eta saileko gobernu organoetan eta beren kolektiboetan modu aktiboan eta demokratikoan parte hartzeko, beren ordezkariak hautatuen bidez.

1.– Todos y todas las estudiantes universitarias están comprometidos en la participación, activa y democrática, en los órganos de gobierno de la UPV/EHU, centro y departamento, y en sus propios colectivos, mediante la elección de sus representantes.

2.– UPV/EHUk ikasleak bultzatuko ditu hauteskundeetan modu aktiboan parte hartzea. Hala, horretarako behar diren bitarteko materialak eta informazioa jarriko du haien esku, eztabaida bultzatuko du, eta saiatuko da ikasleak inplika daitezen beren parte hartzea areagotzeko mekanismoen diseinuan.

2.– La UPV/EHU impulsará la participación activa de las y los estudiantes en los procesos de elección, proporcionando la información y los medios materiales necesarios y fomentando el debate, así como facilitando y promoviendo la implicación del estudiantado en el diseño de los mecanismos para el estímulo de la participación estudiantil.

16. artikulua.– Ikasleen ordezkaria izateari uztea.

Artículo 16.– De la pérdida de la representación estudiantil.

1.– Ordezkaria izatea norberari dagokion ezaugarria da eta galdu egingo da hauetakoren bat gertatuz gero:

1.– La condición de representante es personal perdiéndose por:

a) Heriotza, ezintasuna edo desgaikuntza.

a) Fallecimiento, incapacidad o inhabilitación.

b) Hauteskundeak baliogabetzea.

b) Anulación del proceso electoral.

c) Agintaldia amaitzea.

c) Extinción del período de mandato.

d) Dimisioa ematea.

d) Dimisión.

e) UPV/EHUkoa izateari edo ordezkatzen zuen kidegokoa izateari uztea.

e) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU o al colectivo por el que fue elegido o elegida.

f) Organoaren segidako bi bilerara edo tartekako lau bilerara ez joatea justifikaziorik gabe. Horren ondorioz, ez zaizkio aitortuko organo horretan ordezkaria izateagatik kredituen transferentziari buruzko arautegiaren arabera zegozkion ECTS kredituak.

f) Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o cuatro alternas del órgano. Ello supondrá que no se reconocerán los créditos ECTS establecidos en la normativa de transferencia de créditos para la representación en dicho órgano.

2.– UPV/EHUko ikasleen kontseiluek kargutik kendu ahal izango dituzte ikasleen ordezkaritzarako UPV/EHUko beste organo batzuetarako izendatu dituzten ordezkariak, bai eta UPV/EHUtik kanpoko beste organo batzuetarako izendatu dituztenak ere, baldin eta azken horien araudiak aukera hori ematen badu.

2.– Los Consejos de Estudiantes de la UPV/EHU podrán cesar a los representantes que hayan nombrado en otros órganos de representación estudiantil de la UPV/EHU, así como en otros órganos externos de representación del estudiantado, siempre que la normativa reguladora de estos últimos lo permita.

II. KAPITULUA.
CAPÍTULO II
ORDEZKARIEN ESKUBIDEAK
DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS REPRESENTANTES

17. artikulua.– Ordezkarien eskubideak.

Artículo 17.– Derechos de los y las representantes.

Ikasleen ordezkariek honako eskubide hauek izango dituzte:

Las y los representantes de los estudiantes tienen derecho a:

1.– Ordezkari edo delegatu lana askatasunez betetzea.

1.– El libre ejercicio de su representación o delegación.

2.– Beren iritziak askatasunez adieraztea, arauak eta pertsonekiko eta erakundearekiko errespetua izanik horren muga bakarrak. Ordezkariek beren eginkizuna betetzean egiten dituzten adierazpenak ordezkari diren aldetik egindakotzat joko dira, eta ez norberaren izenean egindakotzat, eginkizun hori betetzean izan dezaketen erantzukizuna ezertan galarazi gabe.

2.– Expresarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de las normas legales, y el respeto a las personas y a la Institución. Las manifestaciones realizadas en el ejercicio de su función se entenderán realizadas en su condición de representante, no hechas a título personal, sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir en el ejercicio de tal función.

3.– Ikasleei eragiten dieten gaiei buruzko informazio zehatza eta zuzena jasotzea.

3.– Recibir información exacta y concreta sobre los asuntos que afecten a las y los estudiantes.

4.– Erabakiak hartzeko prozesuan eta politika estrategikoetan erantzunkidetasunez parte hartzea.

4.– Participar corresponsablemente en el proceso de toma de decisiones y políticas estratégicas.

5.– Ikasketak eta ordezkaritza jarduerak bateragarriak izatea, beren prestakuntzari kalterik egin gabe. Zehazki, gobernu eta ordezkaritza organoetan ikasleen ordezkari gisa parte hartzeak ordezkariaren prestakuntzari eragiten diola ikusten bada, irakasleek tutoretza osagarriak antolatuko dituzte, ordezkariak irakasgaia edo gaia behar bezala gainditzeko ezagutza lortuko duela bermatze aldera. Nolanahi ere, ikasleen ordezkariek justifikatuta izango dute eskolara ez joatea derrigorrezko saioen % 25 arte, UPV/EHUko Estatutuen 11. artikuluko 1., 4. eta 5. ataletan aipatzen diren kide anitzeko organoen bileretara joateko, edo UPV/EHUko Estatutuen 11. artikuluko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren kide bakarreko organoek deitutako bileretara joateko. Eskubide berbera izango dute UPV/EHUtik kanpoko ordezkaritza organoen bileretara joan behar badira ikasleen ordezkari gisa horretarako hautatu dituztelako.

5.– A que sus labores académicas se compatibilicen, sin menoscabo de su formación, con sus actividades representativas. En concreto, cuando por asistencia a órganos de gobierno y/o representación en su calidad de representante del estudiantado, se considere que su formación puede verse afectada el profesorado articulará tutorías complementarias que garanticen la posibilidad de cada representante de obtener el conocimiento necesario para superar con éxito la asignatura o materia. En todo caso se entenderá que las y los representantes del estudiantado tienen derecho a la justificación de faltas de asistencia hasta un límite del 25 % de las sesiones lectivas de carácter obligatorio por la asistencia a alguno de los órganos colegiados previstos en los apartados 1, 4 y 5 del artículo 11 de los Estatutos de la UPV/EHU o por la asistencia a reuniones convocadas por los órganos unipersonales previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 11 de los Estatutos de la UPV/EHU. El mismo derecho corresponderá por la asistencia a las sesiones de órganos de representación externos a la UPV/EHU para las que hubieran sido elegidos en su calidad de representante del estudiantado.

Era berean, UPV/EHUren Estatutuen 11. artikuluko 1. eta 5. ataletan aurreikusitako kide anitzeko organoen bileretara edo UPV/EHUtik kanpoko ordezkaritza organoen bileretara joateagatik ebaluazio proba programatuetara aurkeztu ezin diren ordezkariek beste egun eta ordu bat eskatu ahal izango dute proba horiek egiteko. Horri dagokionez, ulertuko da ordezkariak ezin direla ebaluazio probara joan, baldin eta organoaren bilera ebaluazio probaren aurreko hogeita lau orduen barruan egiten bada.

Igualmente, los representantes que, por motivos de asistencia a reuniones de los órganos colegiados previstos en los apartados 1 y 5 del artículo 11 de los Estatutos de la UPV/EHU o a sesiones de órganos de representación externos a la UPV/EHU, no puedan concurrir a las pruebas de evaluación programadas, tendrán derecho a que les fije un día y hora diferente para su realización. A estos efectos, se entenderá que concurre imposibilidad para asistir a la prueba de evaluación si la reunión del órgano de que se trate tiene lugar en las veinticuatro horas anteriores a la hora programada para la citada prueba de evaluación.

UPV/EHUko kide anitzeko organoak saiatuko dira bilerarik ez jartzen ez azterketa garaian ez azterketen aurreko ikasketa egunetan.

Los distintos órganos colegiados de la UPV/EHU velarán por no hacer coincidir las reuniones con los periodos de exámenes ni con los días de estudio previos.

Unibertsitatez kanpoko arautegiren batek ordu praktikoen kopuru bat betetzea eskatzen badu, ikastegiak plangintza berezi bat emango die ikasleen ordezkariei, atal honetan aipatutako ordezkaritza eginkizunak betetzeagatik galdutako nahitaezko praktikak berreskuratzeko aukera izan dezaten.

En aquellos supuestos donde haya una regulación no universitaria que exija cumplir un número de horas prácticas, el centro facilitará una planificación especial para las y los representantes del estudiantado, de forma que les permita recuperar las prácticas obligatorias perdidas por el ejercicio de las funciones de representación mencionadas en este apartado.

Ordezkariak hala eskatuko balu, kasuan kasuko idazkaritzak jakinaraziko die dagokien ikastegi eta sailetako kide bakarreko organoei ikasle hori ordezkaria dela, horiek jakinaraz diezaieten irakasgaien arduradunei, horrela ordezkari lanaren eta betebehar akademikoen arteko talkarik ez sortzeko, eta balizko gatazkak aurreikusi eta eragozteko.

En caso de que el o la representante lo solicite, por parte de la Secretaría correspondiente se informará de esta condición a los órganos unipersonales de los Centros y Departamentos afectados, para su comunicación a los y las responsables de las respectivas asignaturas, con el fin de prevenir y resolver los posibles conflictos que pueda generar su condición de representante, de modo que se garantice la compatibilidad del desempeño de sus tarea con el cumplimiento de sus obligaciones académicas.

6.– Ebaluazio araudiaren arabera ebaluatuak izatea.

6.– A tener una evaluación conforme a lo dispuesto en su respectiva normativa de evaluación.

7.– Ikasleentzat interesgarria izan daitekeen informazioa zabaltzeko espazio fisikoak eta baliabide telematikoak izatea. Horrez gain, espazio propioak eta esklusiboak bermatuko zaizkie ordezkariei, informazioa zabaltzeko ez ezik, ordezkaritza lanak ere egin ahal izateko. Funtsezkoa izango da informazio horrek formatu irisgarria izatea eta espazio horiek egokituta egotea desgaitasuna duten ikasleen sarbidea eta parte hartzea ahalbidetzeko.

7.– A disponer espacios físicos y recursos telemáticos dispuestos para difundir la información de interés para las y los estudiantes. Además, se garantizarán, espacios propios y exclusivos, no solo para difusión, sino para su actuación como representantes en general. Será fundamental que dicha información tenga un formato accesible y que tales espacios estén adaptados para facilitar el acceso y la participación de estudiantes con discapacidad.

8.– Ikasleen ordezkari gisa bere funtzioak normaltasunez betetzeko baliabide teknikoak eta ekonomikoak izatea.

8.– A los recursos técnicos y económicos para el normal desarrollo de sus funciones como representantes estudiantiles.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ORDEZKARIEN BETEBEHARRAK
DE LOS DEBERES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES

18. artikulua.– Ordezkarien erantzukizunak.

Artículo 18.– Responsabilidades de las y los representantes.

Ordezkatzen dituzten pertsonei eta UPV/EHUri dagokienez, ikasleen ordezkariek honako erantzukizun hauek izango dituzte:

Los y las representantes de estudiantes adquieren las siguientes responsabilidades con respecto las personas que representan y a la UPV/EHU:

1.– Bileretara joatea, eta ordezkatzen duten taldearen proposamenak, interesak, ekimenak eta kritikak defendatzea UPV/EHUko organoen aurrean, ikasle orok UPV/EHUko arauen arabera horiek zuzenean helarazteko duen eskubidea horregatik galarazi gabe.

1.– Asistir a las reuniones y canalizar y defender las propuestas, intereses, iniciativas y críticas del colectivo al que representan ante los órganos de la UPV/EHU, sin perjuicio del derecho de cualquier estudiante a elevarlas directamente con arreglo a la normativa de la UPV/EHU.

2.– Eman zaizkien lanak eta erantzukizunak eraginkortasunez eta arduraz betetzea.

2.– Ejercer de forma eficaz y diligente la labor y las responsabilidades para las que sean designadas.

3.– Kargua izateagatik jasotako informazioa zuzen erabiltzea, horren konfidentzialtasuna errespetatuz, izaera horrekin eman bazaie.

3.– Hacer buen uso de la información recibida por razón de su cargo, respetando la confidencialidad de la que le fuera revelada con este carácter.

4.– UPV/EHUren eskubideak eta ondasunak babestea, sustatzea eta defendatzea.

4.– Proteger, fomentar y defender los bienes y derechos de la UPV/EHU.

5.– Beren egitekoak edo eskubideak betetzeko haiei utzitako lokalak, materiala, dokumentuak eta gainerako ondasunak zaintzea eta zuzen erabiltzea.

5.– Cuidar y hacer buen uso de los locales, material, documentación y demás bienes que les fuesen confiados en el ejercicio de sus funciones o derechos.

6.– Ikasleen eskubideak betetzearen alde lan egitea.

6.– Trabajar por el cumplimiento de los derechos de las y los estudiantes.

7.– Partaide diren kide anitzeko organoen jardun eta erabakien berri ematea beste ikasleei, bai eta beren jardunaren berri ere. Informatzeko betebeharra dagokion zuhurtziaz eta diskrezioaz beteko du, datuak babesteari buruzko araudia errespetatuz. Betebehar hori ez betetzeak dagozkion erantzukizunak ekarriko ditu.

7.– Informar a quienes representen de las actividades y resoluciones de los órganos colegiados, así como de sus propias actuaciones en dichos órganos. El cumplimiento de su obligación de informar deberá realizarse con la debida reserva y discreción y sin menoscabo del debido respeto de la normativa en materia de protección de datos. El incumplimiento de este deber generará las responsabilidades correspondientes.

III. TITULUA
TÍTULO III
IKASLEEN KONTSEILUAK
DE LOS CONSEJOS DE ESTUDIANTES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN PRIMERA
IZAERA, PRINTZIPIO OROKORRAK
NATURALEZA, PRINCIPIOS GENERALES

19. artikulua.– Ikasleen kontseiluen izaera, printzipioak eta araubide juridikoa.

Artículo 19.– Naturaleza, principios de los consejos de estudiantes y régimen jurídico.

1.– Ikasleen kontseiluak organo estatutario independenteak dira. Estatutuetako 11.4 artikuluan daude jasota UPV/EHUren organigrama orokorraren barruan, ikasleak ordezkatzeko kide anitzeko organo gisa. Ikasleen kontseilu hauek eratuko dira: UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua, campusetako ikasleen kontseiluak, ikastegietako ikasleen kontseiluak, eta, hala badagokio, atal edo egoitzetako ikasleen kontseiluak. Arautegi honi dagokionerako, egoitzako ikasleen kontseiluek, halakorik dagoenean, ataletako ikasleen kontseiluen tratamendu bera izango dute.

1.– Los Consejos de Estudiantes tienen carácter de órgano estatutario independiente reconocido por los Estatutos en el artículo 11.4 dentro del organigrama general de la UPV/EHU como órganos colegiados de representación del estudiantado. Se constituirán los siguientes Consejos de Estudiantes: el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, los Consejos de Estudiantes de Campus, los Consejos de Estudiantes de Centro y, en su caso, los Consejos de estudiantes de Sección o de Sede. A los efectos de este reglamento, los Consejos de estudiantes de Sede, cuando los haya, tendrán el mismo tratamiento que los Consejos de estudiantes de Sección.

2.– Funtzionamendu demokratikoa izango dute, eta arautegi honen bidez arautuko dira, UPV/EHUko Estatutuei eta gainerako araudiei lotuta.

2.– Su funcionamiento será democrático y se regirá por el presente Reglamento con sujeción a los Estatutos y demás normativa de la UPV/EHU.

3.– Ikasleen kontseiluetan ezin izango da sineste edo alderdi politiko jakin baten alde jardun, ez eta norberaren irabazia bilatu ere, organoaren izaera publikoari dagokion bezala eta indarreko legeriari men eginez.

3.– En el seno de los Consejos de Estudiantes no podrán tener lugar actuaciones que favorezcan credo o partido político alguno, así como, actividades lucrativas de carácter personal, de conformidad con su carácter público y según dispone la legislación vigente.

4.– Ikasleen kontseiluen egoitzak eta bulegoak kokatuko dira espazioak banatzeko eskumena duen organoak esleitutako lokaletan, kasuan kasuko ikasleen kontseiluaren iritzia entzun ondoren.

4.– La sede y dependencias de los Consejos de Estudiantes se ubicarán en los locales que al efecto ceda el órgano universitario competente en materia de asignación de espacios en cada caso, oídos los respectivos Consejos de Estudiantes.

20. artikulua.– Ikasleen kontseiluen kide anitzeko eta kide bakarreko ordezkaritza organoak.

Artículo 20.– Órganos colegiados y unipersonales de representación de los Consejos de Estudiantes con carácter general.

1.– Ikasleen kontseiluek kide anitzeko organoen funtzionamendua izango dute, eta, hobeto funtzionatzeko, lan batzordeak sortu ahal izango dituzte.

1.– Los Consejos de Estudiantes funcionarán de forma colegiada. Los Consejos de Estudiantes podrán crear, para su mejor funcionamiento, comisiones de trabajo.

2.– Ikasleen kontseiluen kide bakarreko organoak hauek dira:

2.– Son órganos unipersonales de los Consejos de estudiantes:

– kontseiluko presidentea.

– La Presidencia.

– idazkaria.

– La Secretaría.

– Diruzaina. Ezinbesteko organoa izango da UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan eta campusetako ikasleen kontseiluetan.

– La Tesorería será órgano necesario, en todo caso en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU y en los Consejos de Estudiantes de Campus.

– Presidenteordea, hala badagokio. UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan organo hori ezinbestekoa izango da, eta kontseilu hori izango da presidenteorde bat baino gehiago izan ditzakeen bakarra.

– La Vicepresidencia, en su caso. En el caso del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU este órgano será necesario, siendo dicho Consejo el único que podrá contar con más de una Vicepresidencia.

3.– Campuseko Ikasleen Kontseiluko presidenteak kide bat izendatu ahal izango du, Ikasleen Kontseilukoa edo ez, bere eginkizunetan laguntzeko. Nolanahi ere, kide hori dagokion campuseko ikaslea izan beharko da.

3.– La Presidencia del Consejo de Estudiantes de Campus podrá nombrar una persona vocal, miembro o no del Consejo de Estudiantes, para asistirle en el ejercicio de sus funciones. En todo caso, la persona vocal deberá ser estudiante del Campus correspondiente.

Kide horiek ikasleen ordezkariei aitortutako eskubideak izango dituzte, bai kontseiluko zereginak ikasketekin eta ebaluazio probekin bateratzeari dagokionez, bai kontseiluko presidenteari laguntzeko behar dituzten baliabideak izateari dagokionez.

Las y los vocales tendrán los derechos reconocidos a la representación del estudiantado en relación con la compatibilidad de su actividad académica y evaluación, así como en cuanto a los recursos necesarios para prestar su asistencia a la presidencia.

4.– Nolanahi den, ikasle kontseilu bateko presidentea ordezkatu behar denean bere eginkizun organikoetan, kontseilu horretako beste kide batek (presidenteordeak, halakorik bada) egingo du hori.

4.– En cualquier caso, la sustitución de la Presidencia en sus funciones orgánicas respecto de los consejos de estudiantes se realizará por una persona que sea miembro del respectivo Consejo y que, en su caso, asuma la Vicepresidencia del Consejo de Estudiantes correspondiente.

5.– Ikasleen kontseiluek, arautegi hau eta indarrean dauden gainerakoak errespetatuz, barne funtzionamendurako araubidea adostu ahal izango dute bertaratutako kideen gehiengo osoaz. Edonola ere, ikasleen kontseilu bakoitzeko presidenteak bere gain hartuko du bere eginkizunen esparruan egindako kudeaketaren erantzukizuna.

5.– Los Consejos de estudiantes, respetando lo establecido en el presente reglamento y demás normativa vigente, podrán, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, acordar su régimen de funcionamiento interno, asumiendo la Presidencia del Consejo de Estudiantes correspondiente, en todo caso, la responsabilidad de la gestión realizada en el ámbito de sus funciones.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN SEGUNDA
IKASLEEN KONTSEILUKO KIDEAK
DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

21. artikulua.– Ikasleen Kontseiluko kidea izatea.

Artículo 21.– De la condición de miembro del Consejo de Estudiantes.

Kargua utziko duen kontseiluko presidenteak, edo, horrelakorik izan ezean, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko Hauteskunde Batzordeak ikasleen kontseiluetako kideei deituko die kontseilua eratzeko. Ikasleen kontseiluko kidearen izaera organo hori eratzearekin eskuratzen da.

La Presidencia saliente, y en su defecto la Junta Electoral del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, convocará al estudiantado integrante de los diferentes consejos de estudiantes para proceder a su constitución. La condición de miembro del Consejo de estudiantes se adquiere con la constitución de dicho órgano.

22. artikulua.– Ikasleen Kontseiluko kideen eskubideak.

Artículo 22.– Derechos de las y los miembros de los Consejos de Estudiantes.

UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kide edo campus, ikastegi edo ataletako ikasleen kontseiluetako kide diren neurrian, ordezkariek, arautegi honek aitortutako eskubideez gainera, honako eskubide hauek izango dituzte, dagokien eremuan:

En su calidad de miembro del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, del Consejo de Estudiantes de Campus o del Consejo de Estudiantes de Centro o de Sección los y las representantes tendrán además de los derechos reconocidos en el del presente reglamento y dentro de su respectivo ámbito de actuación los siguientes derechos:

1.– Hautesle eta hautagarri izatea ikasleen kontseiluetako kargu eta ardura guztietarako, arautegi honek ezarritakoaren arabera.

1.– Ser elector o electora y elegible para todos los cargos y responsabilidades de los Consejos de estudiantes según lo establecido en el presente Reglamento.

2.– Hitz egitea eta parte hartzea, Ikasleen Kontseiluaren funtzionamendurako eta elkarbizitzarako arauei jarraituz.

2.– Hacer uso de la palabra e intervenir conforme a las normas de convivencia y de funcionamiento del Consejo de Estudiantes.

3.– Bilkuretako aktetan beren ekintza eta mintzaldien zehaztasunak jasoaraztea, egoki iritziz gero.

3.– Hacer constar en las actas de las sesiones las especificaciones sobre sus actuaciones e intervenciones que estimen oportunas.

4.– Hala eskatuz gero, kontseiluko beste edozein instantziaren informazioa eta azalpenak jasotzea, bai eta haren artxiboak eta dokumentuak behar besteko bermeekin kontsultatzea ere.

4.– Recibir información y explicaciones de cualquier otra instancia del Consejo cuando así lo soliciten, así como consultar con las debidas garantías los archivos y documentación del mismo.

5.– Norbera kide den kontseiluko bulegoa, materiala eta azpiegiturak baliatzea, modu desegokian erabiltzen ez baditu, eta kontseiluaren jardun normala eragozten ez badu.

5.– Acceder a las dependencias, material e infraestructuras del Consejo de estudiantes del que sea miembro siempre y cuando ello no suponga un uso indebido de los mismos y no interfiera en el transcurso normal de las actividades del Consejo.

6.– Aztergaien zerrendarako gaiak proposatzea kontseiluaren hurrengo bileretarako, arautegi honen arabera haietarako deialdia egin aurretik.

6.– Incluir puntos en el orden del día de las siguientes reuniones del Consejo de estudiantes con anterioridad a que estas hayan sido convocadas respetando lo dispuesto en el presente Reglamento.

23. artikulua.– Ikasleen kontseiluetako kideen betebeharrak.

Artículo 23.– Deberes de las y los miembros de los Consejos de Estudiantes.

Ikasleen Kontseiluko kide diren neurrian, ordezkariek, arautegi honen arabera ordezkari gisa dagozkien betebeharrez gainera, honako hauek izango dituzte, dagokien eremuan:

En su calidad de miembro del Consejo de Estudiantes los y las representantes tendrán además de los deberes que tengan en su condición de representantes de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento y dentro de su respectivo ámbito de actuación además los siguientes deberes:

1.– Beren ikasleen kontseiluko erabakiak betetzea, betearaztea eta ordezkatzen dituzten kideei ezagutaraztea.

1.– Cumplir, hacer cumplir y dar a conocer a sus representadas y representados los acuerdos del Consejo de Estudiantes correspondiente.

2.– Ordezkatzen dituzten ikasleen iritzia helaraztea eta defendatzea, eta, bestalde, ikasleei informazioa eta kontuak ematea eurek Ikasleen Kontseiluan egiten duten lanaz.

2.– Transmitir el sentir y defender la opinión del estudiantado que represente, y a su vez explicar y rendir cuentas de su actuación en el Consejo de Estudiantes correspondiente.

3.– Ikasleak jakitun edukitzea Ikasleen Kontseiluaren jardunaz eta erabakiez.

3.– Mantener informado sobre las decisiones y actividades del Consejo de Estudiantes al estudiantado.

4.– Beren karguaren eginkizunetan egindakoaren berri ematea Ikasleen Kontseiluko gainerako kideei.

4.– Informar al resto de miembros del Consejo de Estudiantes de sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos.

5.– Ikasleak bultzatzea dagokien ikasleen kontseiluan parte hartzera, bai eta ikastegiko, campuseko edo UPV/EHUko ikasleen kontseiluan ere.

5.– Promover la participación estudiantil en el Consejo de Estudiantes correspondiente y en los consejos de estudiantes de centro y/o campus y UPV/EHU según proceda.

HIRUGARREN ATALA
SECCIÓN TERCERA
IKASLEEN KONTSEILUEN JARDUN PRINTZIPIOAK, FUNTZIONAMENDUA ETA FINANTZABIDEAK
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MEDIOS DE FINANCIACIÓN DE LOS CONSEJOS DE ESTUDIANTES

24. artikulua.– Ikasleen kontseiluen jardun printzipioak.

Artículo 24.– Principios de actuación de los Consejos de Estudiantes.

1.– Ikasleen kontseiluak beren kideen jarduna zehazten duten erabakigune gorenak dira. Ikasleen nahia adierazten dute, eta beren jardun eremuko gaiak eztabaidatzea eta haien inguruko erabakiak hartzea dagokie.

1.– Los Consejos de Estudiantes son la máxima instancia decisoria de la que emana la actuación de sus miembros. Manifiesta la voluntad del estudiantado y les corresponde la deliberación y adopción de acuerdos dentro de su respectivo ámbito de actuación.

2.– Ikasleen kontseiluen jarduna justizia, berdintasun, askatasun eta demokrazia printzipioetan oinarritu behar da.

2.– La actuación de los Consejos de Estudiantes se habrá de inspirar en los principios de justicia, igualdad libertad y democracia.

3.– Ikasleen kontseiluetan kide guztiak independenteak dira, eta erabakitzeko ahalmena dute. Halaber, kide bakoitzak boto eskubidea izango du, pertsonala eta besterenezina.

3.– En el seno de los Consejos de Estudiantes todas y todos sus miembros son independientes, con capacidad de decisión y contarán cada integrante contará con derecho a voto, siendo este personal e indelegable.

4.– Ikasleen kontseiluek barne funtzionamendurako erregimen propioa finkatu ahal izango dute, arautegi hau eta indarrean dauden gainerako arauak errespetatuz.

4.– Los consejos de Estudiantes podrán establecer su propio régimen de funcionamiento interno respetando el presente Reglamento y demás normativa vigente.

25. artikulua.– Ikasleen Kontseiluen deialdiak.

Artículo 25.– Convocatorias de los Consejos de Estudiantes.

1.– Ikasleen Kontseiluak ohiko bilera egingo du hiru hilabetean behin, eta ezohiko bilerak egingo ditu kontseiluko presidenteak hala erabakitzen badu edo kideen bosten batek hala eskatzen badu, edo ehuneko txikiago batek, Ikasleen Kontseiluaren barne funtzionamendurako araubidean horrela ezarrita badago. Salbuespenezko eta premiazko arrazoiengatik baino ez da bilduko UPV/EHUren eskola egutegiaren arabera jaiegun eta opor egun direnetan. Jaieguntzat edo oporralditzat joko dira esparru egutegi akademikoan hala ezarrita daudenak.

1.– El Consejo de Estudiantes se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y de forma extraordinaria cuando lo decida el o la Presidenta o a solicitud de una quinta parte de sus miembros salvo que el Consejo de Estudiantes acuerde un porcentaje inferior en su régimen de funcionamiento interno. Solo por causas excepcionales y urgentes podrá reunirse en festivos y períodos vacacionales según el calendario lectivo de la UPV/EHU. Se considera festivo o periodo vacacional, los días o periodos así señalados en el calendario académico marco.

2.– Ikasleen Kontseilua biltzeko deia kontseiluko presidenteak egingo du, bilera baino 48 ordu lehenago, gutxienez. Deialdiaren idatzian aztergaien zerrendako puntu guztiak agertuko dira eta, hala behar izanez gero, horiei dagokien dokumentazioa erantsiko da ele bitan, salbuespenetan izan ezik. Kontseiluko presidenteak aztergaien zerrendan sartu beharko ditu kideen % 10ek idatzi baten bidez eskatutako puntuak. Kontseiluak premiazkotzat jotzen dituen gaiak gehitu beharko dira, baldin eta, gutxienez, kideen % 80 badaude bileran.

2.– El Consejo de Estudiantes será convocado por la Presidencia con una antelación mínima de 48 horas. En el escrito de convocatoria constarán todos los puntos del orden del día y, en su caso, la documentación que lo soporte estando en bilingüe salvo en casos excepcionales. La Presidencia deberá incorporar al orden del día de las reuniones aquellos puntos cuya inclusión sea solicitada mediante escrito por un 10 % de sus miembros. Se incorporarán al orden del día aquellos asuntos cuya urgencia sea aprobada por el Consejo de Estudiantes y siempre que haya como mínimo un 80 % de sus miembros.

3.– Ikasleen Kontseiluko kide guztiak egonda, aho batez erabakitzen badute lan saio bat egitea aurreko puntuan aipatutako deialdia egin gabe, bilera horrek balioa izango du ondorio guztietarako.

3.– En caso de que, estando presentes todas y todos los miembros del Consejo de Estudiantes, acordaran por unanimidad constituirse en sesión de trabajo sin que medie la convocatoria establecida en el número anterior, dicha reunión será válida a todos los efectos.

4.– Ohiko bilera guztietan, aztergaien zerrendako derrigorrezko puntuak honako hauek izango dira: aurreko bileraren eta onartu gabe zeuden ezohiko bileren aktak irakurtzea eta onartzea, Batzorde Iraunkorrak hartutako erabakien berri ematea edo lan batzordeek proiektuen gauzatze mailaren berri ematea eta galde-eskeak.

4.– Son puntos obligados del orden del día para cualquier sesión ordinaria, el que se refiere a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y la de las sesiones extraordinarias que estuviesen pendientes, el que informe de acuerdos adoptados por parte de la Comisión Permanente, o del estado de ejecución de proyectos por las Comisiones de Trabajo y el de ruegos y preguntas.

5.– Ikasleen Kontseiluaren bilerak publikoak dira, eta haren jardun eremuko ikasle guztiek parte hartu ahal izango dute haietan, aretoa bete arte. Kontseiluko presidenteak mintzaldiak moderatuko ditu, bilera zuzen egiten dela bermatzeko. Edonola ere, kontseiluko presidenteak, egoera kontuan hartuta, bilera itxia egitea erabaki dezake, saio osorako edo gai batzuetarako. Erabaki horren berri deialdia egitean edo bileraren hasieran eman dezake, bai eta bileran zehar ere.

5.– Las sesiones del Consejo de Estudiantes son públicas pudiendo participar en ellas todas y todos los estudiantes de su ámbito de actuación, dentro de los límites de aforo de la sala. La Presidencia moderará el uso de la palabra con objeto de garantizar el correcto desarrollo de la sesión. En todo caso, la Presidencia, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá convocar la sesión con carácter restringido en su totalidad, en alguno de sus puntos, o declararla así al comienzo o en el transcurso de la sesión.

26. artikulua.– Quoruma.

Artículo 26.– Quórum.

1.– Bilerak egiteko, deliberatzeko eta erabakiak hartzeko, Ikasleen Kontseilua zuzen eratuta egongo da baldin eta kontseiluko presidentea eta idazkaria edo, hala badagokio, haien ordezkoak, eta kontseiluko kideen erdiak bertaratzen badira lehen deialdian.

1.– A los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, el Consejo de Estudiantes se considerará válidamente constituido con la presencia del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus miembros en primera convocatoria.

2.– Adierazitako quoruma egon ezean, bigarren deialdian eratuko da, lehen deialdirako jarritako ordua baino ordu laurden beranduago. Bigarren deialdi horretan kontseilua zuzen eratzeko, nahikoa izango da, kontseiluko presidentea eta idazkaria egoteaz gainera, kideen herena egotea.

2.– Si no concurriese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria un cuarto de hora más tarde de la hora fijada para la primera, siendo suficiente la presencia, además del Presidente o Presidenta y Secretaria o Secretario, de la tercera parte de sus miembros.

3.– Erabakiek balioa izan dezaten, horiek hartzeko unean, beharrezkoa izango da bigarren deialdian organoa eratzeko eskatutako gutxieneko kideak egotea bertan.

3.– Para la validez de los acuerdos será necesario que esté presente en el momento de adoptarlos el mínimo de miembros exigido para la constitución del órgano en segunda convocatoria.

27. artikulua.– Ikasleen Kontseiluen erabakiak.

Artículo 27.– Acuerdos de los Consejos de Estudiantes.

1.– Ikasleen Kontseiluak bertaratutako kideen boto baliodunen gehiengo soilaz hartuko ditu erabakiak, arautegi honek edo Ikasleen Kontseiluak berak besterik xedatu ezean.

1.– Los acuerdos del Consejo de Estudiantes se tomarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos por las y los miembros presentes, salvo que se disponga otra cosa en este Reglamento o por el propio del Consejo de Estudiantes.

Bereziki, 2.7 artikuluan aurreikusitako etenaldi akademikoa egitea erabakitzeko, beharrezkoa izango da ataleko, ikastegiko, campuseko edo UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kideen bi herenek aldeko botoa ematea.

En especial, la adopción del acuerdo de convocatoria de paro académico, contemplado en el artículo 2.7, requerirá los votos de dos tercios de las y los miembros del consejo de estudiantes de sección, centro, campus o del consejo de estudiantes de la UPV/EHU según proceda.

2.– Berdinketa gertatzen bada eta kontseiluko presidenteak hori hausteko kalitateko botoa erabiltzen ez badu, beste bozketa bat egingo da, eta, berriro ere berdinketa geratuz gero, proposamenari uko egin zaiola ulertuko da.

2.– En caso de empate, y si la Presidencia no hiciera uso de su voto de calidad para dirimir el mismo, se efectuará otra votación y, si se produjera un empate de nuevo, la propuesta se entenderá rechazada.

3.– Aurka eta abstentzioa bozkatzen duten organoko kideak erabakien ondorioz sor daitezkeen erantzukizunetatik kanpo geratuko dira.

3.– Cuando las y los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

4.– Bozketa isilpekoa izango da kide anitzeko organoko kideren batek hala eskatzen duenean. Pertsonei buruzkoa denean, beti izango da isilpekoa.

4.– La votación será secreta siempre que lo solicite algún miembro del órgano y, en todo caso, cuando afecte a personas concretas.

5.– Erabakiak ikasleen ordezkaritza organoei erreserbatutako iragarki oholetan jarriko dira, eta dagokion webgunean. UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren edo campusetako ikasleen kontseiluen kasuan, erabakiak, gainera, kronologikoki jasoko dira, eta horien eraginpean dauden campus, ikastegi eta ataletako ikasleen kontseilu guztiei bidaliko zaizkie, dagozkien iragarki oholetan jar ditzaten.

5.– Los acuerdos serán expuestos en los tablones de anuncios reservados a los órganos de representación estudiantil, y en su caso, en la página web correspondiente. En el caso del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU o del Consejo de Estudiantes de Campus los acuerdos, además, serán recogidos cronológicamente y enviados a todos los Consejos de Estudiantes de Campus, de Centro y Sección afectados para que sean expuestos en los tablones de anuncios correspondientes.

28. artikulua.– Etenaldi akademikorako prozedura berezia.

Artículo 28.– Procedimiento especial de paro académico.

Etenaldi akademikoari dagokionez, arautegi honen 2.7 artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, baldin eta artikulu honetan ezarritako baldintza guztiak betetzen badira eta prozedurari jarraitzen bazaio.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.7 del presente reglamento en relación con el paro académico cuando se cumplan todos requisitos y se siga el procedimiento establecido en el presente artículo.

1.– Etenaldi akademikorako deialdia egin ahal izango da, baldin eta eskubideak defendatzeko eta aldarrikapen eta protesta akademikoak egiteko bada.

1.– El paro académico se podrá convocar siempre y cuando se realice en defensa de los derechos y en el ejercicio de sus reivindicaciones y protestas académicas.

2.– Etenaldi akademikorako deialdia egiteko beharrezkoa izango da aurreko artikuluan adierazitako gehiengo kualifikatua edukitzea. Etenaldi akademikoak UPV/EHU osoari eragiten badio, beharrezkoa izango da UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua ere alde egotea.

2.– El acuerdo de convocar el paro académico requerirá su adopción con la mayoría cualificada indicada en el artículo anterior. Cuando el paro académico vaya a afectar a toda la UPV/EHU será necesario además el acuerdo favorable del consejo de estudiantes de la UPV/EHU.

3.– Erabakia idatziz jakinarazi beharko zaio organo eskudunari (dekanotzari, ikastegiko zuzendaritzari, errektoreordetzari).

3.– El acuerdo deberá ser comunicado por escrito al órgano competente correspondiente (Decanato, Dirección de Centro, Vicerrectorado).

4.– Etenaldi akademikoa egiteko erabakiaren jakinarazpena ikastegian edo atalean dagoen erregistro orokorrean sartu eta, gehienez, hiru egun balioduneko epean, eskaera egin duen kontseiluarekin biltzeko deia egingo du organo eskudunak, baldintzak betetzen direla egiaztatze aldera. Etenaldia egiaztapen hori gabe eginez gero, ez da, inola ere, arautegi honen 2.7 artikuluak xedatutakoa aplikatuko.

4.– En un máximo de 3 días hábiles desde la entrada de la comunicación del Acuerdo de Convocatoria de Paro Académico en el Registro General ubicado en el centro o sección que corresponda, el órgano competente convocará una reunión con el consejo solicitante en la que verificará el cumplimiento de los requisitos. Si el paro se realizase sin esta verificación no será en ningún caso de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.7 del presente reglamento.

5.– Organo eskudunak beharrezko deritzen neurriak hartuko ditu etenaldi akademikorik egiten ez duten ikasleen eskubideak bermatzeko.

5.– El órgano competente establecerá las medidas que considere necesarias para garantizar los derechos de las y los estudiantes que no secunden el paro académico.

29. artikulua.– Ikasleen kontseiluen bileren aktak.

Artículo 29.– Actas de las sesiones de los Consejos de Estudiantes.

1.– Kide anitzeko organoaren bilera bakoitzean idazkariak akta jasoko du. Horretan, nahitaez zehaztu beharko ditu bertaratutakoen zerrenda, aztergaien zerrenda, bilera lekuaren, egunaren eta orduaren xehetasunak, eztabaiden puntu nagusiak, eta hartutako erabakien edukia.

1.– De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el o la Secretaria, que especificará necesariamente la asistencia, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2.– Aktan jasoko dira, organoko kideek hala eskatuta, hartutako erabakiaren aurkako botoak, abstentzioak edo botoen esanahia, baita arrazoiak ere.

2.– En el acta figurará, a solicitud de las y los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención, o el sentido de su voto, así como los motivos que lo justifiquen.

3.– Era berean, kide guztiek dute beren mintzaldia edo proposamena osorik transkribatzea eskatzeko eskubidea, baldin eta, orduantxe bertan, edo kontseiluko presidenteak adierazten duen epean, mintzaldia fidelki jasotzen duen testua ematen badute. Testu hori aktan jasoko da, edo haren kopia erantsiko zaio aktari.

3.– Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

4.– Gehiengoaren erabakiarekin ados ez dauden kideek boto partikularra helarazi ahal izango dute idatziz, berrogeita zortzi orduko epean, eta idatzi hori onartutako testuari batuko zaio.

4.– Las y los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

5.– Aktak bileran bertan edo hurrengoan onartuko dira; nolanahi ere, idazkariak erabaki zehatzen ziurtagiriak egin ahal izango ditu, aktaren onarpena gerorako utzita. Hartutako erabakiei buruzko ziurtagiriak akta onartu aurretik egin direnean, berariaz adieraziko da.

5.– Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir la Secretaría certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

30. artikulua.– Finantzabideak.

Artículo 30.– Medios de financiación.

1.– Ikasleen kontseiluek, beren zereginak betetzeko, finantzabide hauek izango dituzte:

1.– Los Consejos de Estudiantes para el desarrollo de sus funciones se financiarán:

a) UPV/EHUren urteko aurrekontu esleipena.

a) Con la asignación presupuestaria anual de la UPV/EHU.

b) Modu agerian eta beren-beregi egiten dizkieten dohaintzak eta legatuak, eman zaizkien baldintza berberetan, baldin eta Ikasleen Kontseiluko kideen bi herenek onartzen badituzte.

b) Con las donaciones y legados de los que sean expresa y específicamente beneficiarios, en las mismas condiciones en que han sido otorgadas cuya aceptación sea adoptada por mayoría de dos tercios del Consejo de Estudiantes.

c) Beren jardueren bidez eskuratutako zenbatekoak.

c) Con el resultante económico de sus propias actividades.

d) Bestelako diru sarrerak.

d) Cualquier otro ingreso.

2.– Ikasleen Kontseilu bakoitzak erabakiko du UPV/EHUren aurrekontuetan esleitu zaion aurrekontua nola banatu behar duen.

2.– Cada Consejo de Estudiantes decidirá la distribución de su propio presupuesto consignado como tal en los Presupuestos de la UPV/EHU.

3.– Ikastegiko aurrekontuak partida bat izango du ikastegiko ikasleen kontseiluaren jarduna ordaintzeko. Kontseilu horrek egoitzako eta ataleko ikasleen kontseiluen artean banatuko du, halakorik balego.

3.– El presupuesto del Centro contará con una partida presupuestaria para sufragar la actividad propia del Consejo de Estudiantes de Centro, que realizará el reparto entre los Consejos de Estudiantes de Sede y Sección, si los hubiere.

LAUGARREN ATALA
SECCIÓN CUARTA
IKASLEEN KONTSEILUETAKO PRESIDENTEAK
DE LA PRESIDENCIA DE LOS CONSEJOS DE ESTUDIANTES

31. artikulua.– Izaera.

Artículo 31.– Naturaleza.

1.– Ikasleen Kontseiluko presidentea kide bakarreko ordezkaritza organoa da, eta bere kontseiluaren eleduna eta ordezkari gorena izango da edozein instantziaren aurrean.

1.– La persona que ostente la presidencia del Consejo de Estudiantes tiene la consideración de órgano unipersonal de representación siendo la portavoz y máxima representante del Consejo de Estudiantes que presida ante cualquier instancia.

2.– Ikasleen Kontseiluko presidentea dagokion Ikasleen Kontseiluak hautatuko du, bere kideen artetik, urte natural baterako, eta epe hori amaituta, berriro aukeratu ahal izango dute.

2.– La Presidencia del Consejo de Estudiantes será elegida por el Consejo de Estudiantes correspondiente de entre sus miembros, por un periodo de un año natural, pudiendo ser reelegido.

32. artikulua.– Prozedura.

Artículo 32.– Procedimiento.

Hautatzeko prozesua honako hau izango da:

El procedimiento de elección será el que sigue:

1.– Kargua utziko duen kontseiluko presidenteak, hauteskundeen behin betiko emaitzak adierazi eta hamar eguneko epean, eta, bestela, Ikasleen Kontseiluko Hauteskunde Batzordeak, hurrengo hamar egunen barruan, dei egingo die ikasleen kontseiluak osatzen dituzten ikasleei kide anitzeko organoa eratzeko, eta kontseiluko presidentea, idazkaria eta, hala badagokio, diruzaina edo/eta presidenteordea aukeratzeko.

1.– La Presidencia saliente en el plazo de 10 días desde la proclamación definitiva de los resultados electorales, y en su defecto la Junta Electoral del Consejo de Estudiantes, en los diez días siguientes, convocará al estudiantado integrante de los diferentes consejos de estudiantes para proceder a la constitución del órgano colegiado y a la elección de las personas que ocupen la Presidencia, Secretaría y, en su caso, Tesorería y/o Vicepresidencia del mismo.

2.– Jarraian, bilera berean, hautagaiak aurkeztuko dira, kasuan kasuko ikasleen kontseiluaren barne funtzionamendurako araubidean besterik ezarri ez bada. Hautagaitza bakoitzak kontseiluko presidentea, idazkaria eta, hala badagokio, diruzaina eta/edo presidenteordea proposatuko ditu, eta horiek ikasleen kontseiluko kideak izan beharko dira.

2.– A continuación, se procederá en la misma sesión a la presentación de candidaturas, salvo que en régimen de funcionamiento interno del Consejo de Estudiantes de que se trate se haya establecido otra cosa. Cada candidatura a la Presidencia deberá incluir la Secretaría y, en su caso, la Tesorería y/o Vicepresidencia, que deberán ser, a su vez, miembros del Consejo de Estudiantes.

3.– Hautagai zerrendak aurkeztu eta aurreko atalean ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, hautagaiak bere programa aurkeztu ahal izango du, eta, gero, hautaketa egingo da, isilpeko eta zuzeneko bozketaren bidez.

3.– Tras la presentación de candidaturas y comprobación de que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado anterior, la candidata o candidato podrá presentar su programa de acción y posteriormente se procederá a la elección mediante votación directa y secreta.

4.– Lehen itzulian emandako boto baliodunen gehiengo osoa lortzen duen hautagaitzak irabaziko du. Ezain hautagaik lortzen ez badu gehiengo hori, bozketa jarraituak egingo dira, eta bakoitzean boto gutxien jasotzen duen hautagaitza baztertuko da. Bi zerrenda geratzen badira eta batek ere ez badu lortzen behar den gehiengoa, gehiengo sinplea lortzen duena izango da hautatua. Hautagai zerrenda bakarra edo bi aurkezten badira edo, hasieran zerrenda gehiago egon arren, bozketa egiteko egunean besteek atzera egiten badute eta bakarra edo bi geratzen badira, itzuli bakarra egingo da. Hautagai zerrenda bakarra badago, haren aldeko botoa edo boto zuria eman ahal izango da, eta horixe izango da hautatua boto baliodunen herena baino gehiago eskuratzen baditu. Bi hautagai zerrenda badaude, boto gehien lortzen dituena izango da hautatua.

4.– Resultará proclamada la candidatura que en primera vuelta obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no alcanzar ninguna candidatura dicha mayoría se realizarán sucesivas votaciones eliminando a la candidatura menos votada. Si quedan dos y ninguna obtiene la mayoría requerida, resultará elegida la que obtenga la mayoría simple. En el supuesto de que se presentase una única o dos candidaturas, o de que concurriendo inicialmente varias, a la fecha de la votación se hubieran retirado quedando una sola o dos candidaturas, se celebrará una única vuelta. En caso de existencia de una única candidatura, la votación se efectuará por el procedimiento de votos afirmativos o en blanco, siendo proclamada la candidatura si la misma obtuviese más de un tercio de votos favorables de entre los válidamente emitidos. En caso de que hubiera dos candidaturas, será proclamada la candidatura que obtuviese más votos.

5.– Bi hautagai zerrendaren arteko berdinketa gertatuz gero, bileran eginiko zozketaz erabakiko da.

5.– En caso de empate entre dos candidaturas se solventará mediante sorteo realizado en la misma sesión.

6.– Bozkatzean auzirik sortzen bada, Ikasleen Kontseiluak berak ebatziko du. Hautaketaren inguruko gorabeheraren bat sortzen bada eta kontseilua ados jartzen ez bada bera ebazteko, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko Hauteskunde Batzordeak erabakiko du, Idazkaritza Nagusiari entzunda eta irizpide objektiboak eta ekitatekoak erabiliz.

6.– Las cuestiones que se susciten en el acto de votación serán resueltas por el propio Consejo de Estudiantes. Cuando la cuestión referida a la elección sea irresoluble por falta de acuerdo al respecto en el propio Consejo, la Junta Electoral del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, oída Secretaría General, adoptará la decisión que considere más adecuada atendiendo a criterios objetivos y de equidad.

33. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 33.– Publicidad.

1.– Hauteskunde prozesua amaitu ondoren, hautaketaren espediente osoaren kopia bat bidaliko zaio UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko Hauteskunde Batzordeari, hamabost egun balioduneko epean.

1.– Una vez realizado el proceso electoral, en los siguientes quince días hábiles se remitirá copia de todo el expediente de la elección a la Junta Electoral del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

Batzorde horrek ikastegiko dekanotzara edo zuzendaritzara, campuseko errektoreordetzara edo UPV/EHUko Idazkaritza Nagusira (ikasleen kontseiluaren eremuaren arabera) bidaliko du espedientea, bai eta ikasle gaietan eskumena duen errektoreordetzara ere, jakinaren gainean egon daitezen eta gainerako ondorioetarako.

La Junta Electoral remitirá dicho expediente al Decanato o Dirección del Centro, al Vicerrectorado de Campus, o a la Secretaría General de la UPV/EHU según el ámbito del Consejo de Estudiantes, así como al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantado para su conocimiento y demás efectos.

2.– Espedientean jasota geratuko dira deialdia, aurkeztutako hautagai zerrendak eta bileraren akta, idazkariak sinatuta kontseiluko presidentearen oniritziarekin.

2.– El expediente deberá contar con la convocatoria, las candidaturas presentadas y el acta de la sesión firmada por la persona que asuma la Secretaría del órgano con el visto bueno de la Presidencia.

3.– Hauteskunde prozesuaren emaitzak dagokion ikasleen kontseiluko iragarki oholetan jakinaraziko dira.

3.– Se dará publicidad de los resultados del proceso electoral en los tablones del Consejo de Estudiantes correspondiente.

34. artikulua.– Kontseiluko presidentearen eginkizunak.

Artículo 34.– Funciones de la Presidencia.

Hauek dira kontseiluko presidentearen eginkizunak:

Son funciones de la Presidencia del Consejo:

1.– Dagokion ikasleen kontseiluaren bilerarako deia egitea eta bertan buru egotea, eta kontseiluaren ordezkari izatea UPV/EHUko gainerako organoen aurrean eta gainerako erakunde publiko edo pribatuen aurrean. Kontseiluko presidenteak kasuan kasuko ikasleen kontseilua biltzeko deialdia egiten ez badu arautegi honen 45.16, 49.1.f) eta 52.7 artikuluetan aipatutako proposamenak edo ekimenak eztabaidatzeko eta, hala badagokio, onartzeko, ikastegiko idazkaritzak, campusekoak edo ikasle gaietan eskumena duen errektoreordetzak (ikasleen kontseiluaren eremuaren arabera) egingo du deialdia hilabeteko epean edo, urgentzia justifikatuz gero, 10 eguneko epean.

1.– Convocar y presidir el Consejo de Estudiantes correspondiente y representar al mismo ante el resto de órganos de la UPV/EHU y demás entidades públicas o privadas. Si la Presidencia no convocase al Consejo de Estudiantes correspondiente para el debate y, en su caso, aprobación de las propuestas o iniciativas a las que se refieren los artículos 45.16, 49.1.f) y 52.7 del presente Reglamento, la Secretaría del Centro, de Campus o el Vicerrectorado competente en materia de estudiantado, según el ámbito del consejo de estudiantes, realizará la convocatoria en el plazo de un mes o, justificada su urgencia, de 10 días.

2.– Ikasleen Kontseiluan eztabaidak moderatzea eta gidatzea eta kideen parte hartzea antolatzea arautegi honi jarraituz eta, egonez gero, bere barne funtzionamendurako araubideari eta kasuan kasuko garapen arauei lotuz.

2.– Moderar y dirigir los debates, así como regular las intervenciones en el seno del Consejo de Estudiantes con sujeción al presente Reglamento y, en su caso, a su régimen de funcionamiento interno y el resto de las normas de desarrollo que se aprueben.

3.– Parte hartzen duen lan batzordeen lana bultzatzea, koordinatzea, zuzentzea eta gidatzea, eta Ikasleen Kontseiluko beste kide bati eskuordetzea batzorde horietako presidentzia.

3.– Coordinar, dirigir, presidir e impulsar la labor de cuantas Comisiones de trabajo, a las cuales acuda, así como delegar la Presidencia de las mismas en otra u otro miembro del Consejo de Estudiantes.

4.– Aktak eta Ikasleen Kontseiluak egindako dokumentu guztiak sinatzea eta ontzat ematea.

4.– Suscribir y dar el visto bueno a las actas y cuantos documentos expida el Consejo de Estudiantes.

5.– Ikasleen Kontseiluaren jarraibideak aplikatzea eta haren erabakiak betetzea. Aurrekontua egiteko lana eta gastuaren exekuzioa zuzentzea, eta aurrekontua eta haren kontrola kontseiluari aurkeztea, onar ditzan.

5.– Aplicar las directrices y ejecutar los acuerdos del Consejo de Estudiantes. Dirigir la elaboración del presupuesto y la ejecución del gasto correspondiente sometiendo a aprobación del Consejo la aprobación y control del presupuesto.

6.– Ikasleen eskubideak errespetatzen direla zaintzea.

6.– Velar por el respeto de los derechos estudiantiles.

7.– Ikasleen Kontseiluak emandako beste egiteko batzuk.

7.– Cualquier otra que le encargue el Consejo de Estudiantes.

35. artikulua.– Kontseiluko presidentea izateari uztea.

Artículo 35.– Pérdida de la condición.

Kontseiluko presidentea izateari utziko zaio arautegi honen 16. artikuluan aurreikusitako kausak gertatuz gero edo zentsura mozio bat onartuz gero. Horretarako, kideen herenaren ekimenez, kasuan kasuko ikasleen kontseiluak ezohiko bilera egingo du, eta kideen gehiengo osoak ontzat ematen badu, zentsura mozioa onartuko du. Mozioarekin batera, hautagai zerrenda alternatiboa proposatu beharko da nahitaez. Zentsura mozioa onartzen bada, kontseiluko presidenteak kargua utziko du, eta mozioarekin batera aurkeztutako hautagai zerrenda aldarrikatuko da automatikoki.

La condición de Presidente o Presidenta se perderá además de por las causas previstas en el artículo 16 del presente reglamento por la aprobación de una moción de censura. A tal efecto el Consejo de Estudiantes correspondiente reunido con carácter extraordinario a iniciativa de un tercio de sus miembros podrá, con la aprobación de la mayoría absoluta de las y los miembros del Consejo de Estudiantes correspondiente, aprobar la moción de censura que incluirá necesariamente la propuesta de candidatura para el supuesto de prosperar la misma. La aprobación de la moción de censura llevará consigo el cese de su Presidenta o Presidente entendiéndose automáticamente proclamada la candidatura incluida en la misma.

36. artikulua.– Kontseiluko presidente berria hautatzea.

Artículo 36.– Nueva elección.

1.– Bat-batean kontseiluko presidenterik gabe geratuz gero, presidenteordeak hartuko du kargua behin-behinean, eta hauteskundeetarako deia egingo du berehala, arautegi honek ezarritakoaren arabera.

1.– En caso de inexistencia sobrevenida de Presidencia, la Vicepresidencia asumirá provisionalmente las funciones de dicho cargo y procederá a convocar, inmediatamente, la elección de la nueva Presidencia de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

Presidenteorderik ez badago, Ikasleen Kontseiluko kide zaharrenak hartuko du kargua behin-behinean, eta hauteskundeetarako deia egingo du berehala. Hauteskunde horietan hautatzen den presidentearen agintaldiak iraungo du aurrekoak bete beharko zuen agintaldia amaitu arte.

A falta de Vicepresidencia, asumirá provisionalmente la Presidencia la o el miembro del Consejo de Estudiantes de mayor edad, quien procederá a convocar, inmediatamente, la elección de la nueva Presidencia. El mandato del o de la Presidenta elegido tras el citado proceso electoral durará el tiempo que reste hasta la finalización del mandato ya extinto que tuviera la Presidencia saliente.

2.– Ez da egingo hauteskunde partzialerako deialdirik eskolarik gabeko aldietan, ez eta organoa berritzeko hiru hilabete baino gutxiago geratzen direnean ere, non eta, azken kasu horretan, Ikasleen Kontseiluko kideek ez duten premiazkotzat jo gehiengo osoz.

2.– No procederá la convocatoria de elecciones parciales en periodo no lectivo o cuando resten menos de tres meses para la renovación del órgano, salvo, en este último caso, urgencia declarada por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Estudiantes.

BOSGARREN ATALA
SECCIÓN QUINTA
PRESIDENTEORDEA, IDAZKARIA ETA DIRUZAINA.
DE LA VICEPRESIDENCIA, SECRETARÍA Y TESORERÍA

37. artikulua.– Izendapena eta kargu uztea.

Artículo 37.– Designación y cese.

Aukeratutako hautagai zerrendan horretarako izendatutako pertsonak izango dira presidenteordea, idazkaria eta diruzaina, eta Ikasleen Kontseiluko kide izan beharko dira.

Ocuparán la Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería las personas, pertenecientes al Consejo de Estudiantes, designadas a tal efecto en la candidatura electa.

Presidenteak postu horietarako pertsonak izendatu eta kargutik kendu ahal izango ditu. Izendatutako pertsonak dagokion ikasleen kontseiluko kideak izan beharko dira, eta ikasleen kontseilu horrek berretsi beharko ditu.

La Presidencia podrá disponer el cese y nombramiento de las personas que vayan a desempeñar estos cargos. Los nombramientos deberán recaer sobre miembros del Consejo de Estudiantes de que se trate, y ser ratificados por dicho Consejo de Estudiantes.

38. artikulua.– Presidenteordeen eginkizunak.

Artículo 38.– Funciones de las Vicepresidencias.

Presidenteordeen eginkizunak dira:

Son funciones de las Vicepresidencias:

1.– Presidenteari bere eginkizunak betetzen laguntzea.

1.– Asistir a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones.

2.– Presidentea ordezkatzea eginkizun organikoak betetzen hura falta denean edo gaixorik dagoenean, eta haren abstentzioa edo errekusazioa deklaratu denean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legean aurreikusitako moduan.

2.– Sustituir a la Presidencia en sus funciones orgánicas en los casos ausencia o enfermedad, y en los de abstención o recusación, previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– Dagokion ikasleen kontseiluko presidenteak agindutako beste edozein eginkizun.

3.– Cualesquiera otras que le encomiende la Presidencia del Consejo de Estudiantes de que se trate.

39. artikulua.– Idazkariaren eginkizunak.

Artículo 39.– Funciones de la Secretaría.

Ikasleen Kontseiluko idazkariaren eginkizunak dira:

Son funciones de la Secretaría del Consejo de Estudiantes:

1.– Kontseiluaren fede emailea izatea, presidentearen oniritziarekin, eta kontseiluko bileren aktak jasotzea eta sinatzea, baita dagokion ikasleen kontseiluko presidenteak laguntza eskatzen dion edozein bilerarenak ere.

1.– Ejercer, con el Visto Bueno de la Presidencia, la labor fedataria del Consejo, así como levantar y suscribir las actas del Consejo, y de cualquier reunión en la que se requiera su colaboración por la Presidencia del Consejo de Estudiantes correspondiente.

2.– Kontseiluko artxiboen, liburuen, zigiluen eta erregistroaren zaintzaz eta erabilera egokiaz arduratzea.

2.– Responsabilizarse de la custodia y uso adecuado de los archivos, libros, sellos y registro del Consejo.

3.– Lan batzordeen aktak, dokumentuak eta txostenak antolatzea eta sailkatzea.

3.– Ordenar y clasificar las actas, documentos e informes que resulten de la labor de las Comisiones de trabajo.

4.– Ikasleen Kontseiluak agintzen dizkion beste eginkizun batzuk.

4.– Cualesquiera otras que le encomendara el Consejo de estudiantes.

40. artikulua.– Diruzainaren eginkizunak.

Artículo 40.– Funciones de la Tesorería.

1.– Diruzainak kontseiluaren administrazio eta kudeaketa ekonomikoa egingo du.

1.– Corresponde al Tesorero o Tesorera la administración y gestión económica del Consejo.

2.– Kontseiluko diruzainaren eginkizunak honako hauek izango dira:

2.– Son funciones del Tesorero o Tesorera del Consejo:

a) Ikasleen Kontseiluko kontabilitatea eta kontu liburuak eramatea.

a) Llevar la contabilidad del Consejo de Estudiantes y sus libros de cuentas.

b) Ikasleen Kontseiluaren ondare ekonomikoa zaintzea eta babestea, eta dagozkion partida ekonomikoak administratzea, presidentearen gidaritzapean.

b) Custodiar y salvaguardar el patrimonio económico del Consejo de Estudiantes y administrar, bajo la dirección de la Presidencia, las partidas económicas que correspondan.

c) Ikasleen Kontseiluaren jardun ekonomikoen erantzukizuna hartzea.

c) Responsabilizarse de las actuaciones económicas del Consejo de Estudiantes.

d) Ikasleen Kontseiluak ematen dizkion beste eginkizun batzuk.

d) Cualesquiera otras que le encomiende el Consejo de Estudiantes.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
UPV/EHUKO IKASLEEN KONTSEILUA
CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU

41. artikulua.– Izaera.

Artículo 41.– Naturaleza.

1.– UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua ikasleak ordezkatzeko eta koordinatzeko organo gorena da, unibertsitateko arlo guztietan, UPV/EHUko Estatutuen 20. artikuluaren arabera.

1.– El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU es el máximo órgano de representación y coordinación estudiantil en los distintos ámbitos universitarios, conforme al artículo 20 de los Estatutos de la UPV/EHU.

2.– Ikasleen Kontseiluaren egoitzak eta bulegoak UPV/EHUk horretarako utzitako lokaletan kokatuko dira, Ikasleen Kontseiluaren iritzia entzun ondoren.

2.– La sede y dependencias del Consejo de Estudiantes se ubicarán en los locales que al efecto ceda la UPV/EHU, oído el propio Consejo de Estudiantes.

42. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 42.– Funcionamiento.

UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluak osoko bilkuran eta batzorde iraunkor baten bidez jardun ahal izango du.

El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU podrá actuar en Pleno y a través de una Comisión Permanente.

43. artikulua.– Osoko bilkurako kideak.

Artículo 43.– Composición del Pleno.

1.– UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren Osoko Bilkura ikasleen ordezkaritzarako organoa da. Kide hauek izango ditu: Gobernu Kontseiluan ikasleek dituzten ordezkariak, campuseko ikasleen kontseiluetako presidenteak eta ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseilu bakoitzeko ordezkari bat edo gehiago. Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluetako presidenteak edo haiek beren ordez izendatutako kontseiluko kideak UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kide izango dira. Ordezkaritzan proportzionaltasuna mantentzeko, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko Hauteskunde Batzordeak ordezkari kopuru gehigarri bat esleituko die ikastegiko ikasleen kontseiluei, ikastegi bakoitzeko ikasle kopuruaren arabera, ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluei guztira dagozkien 47 ordezkariak banatu arte.

1.– El Pleno del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, órgano de representación del estudiantado, estará integrado por la representación del estudiantado en el Consejo de Gobierno, los Presidentes o las Presidentas de los Consejos de Estudiantes de Campus y por al menos una persona representante de cada Consejo de Estudiantes de Centro o Sección. Las Presidentas y Presidentes de los Consejos de Estudiantes de Centro o de Sección, o las y los estudiantes de dicho Consejo en quien deleguen, serán miembros del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU. Para mantener la proporcionalidad en la representación, la Junta Electoral del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU distribuirá un numero adicional de representantes a los Consejos de Estudiantes de Centro de acuerdo con la proporción numérica relativa de estudiantes en cada uno de los centros hasta llegar al total de 47 representantes de los Consejos de Estudiantes de Centro o Sección.

2.– UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kideen agintaldiak iraungo du ikasleek Gobernu Kontseiluan dituzten ordezkariak berritu arte; campuseko, ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluetako presidenteen kasuan, agintaldia bukatu arte; edo dagokion ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluak ordezkariak berritu arte, kolektibo horri dagozkion hauteskundeak egin ondoren.

2.– El mandato de las y los miembros del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU se extenderá hasta la renovación de la representación del estudiantado en el Consejo de Gobierno, hasta la finalización de su mandato en el caso de los presidentes y presidentas de los consejos de estudiantes de campus y de Centro o Sección, o la renovación del o de los y las representantes por parte del Consejo de Estudiantes de Centro o Sección correspondiente, una vez culminadas las elecciones correspondientes a este colectivo.

3.– Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluek eta Gobernu Kontseiluan ikasleek dituzten ordezkariek edozein unetan aldatu ahal izango dituzte UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan dituzten ordezkariak.

3.– Los Consejos de Estudiantes de Centro o Sección, así como la representación del estudiantado en el Consejo de Gobierno podrán sustituir en cualquier momento a sus representantes en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

4.– Doktorego Eskolako Ikasleen Kontseiluak ordezkari bat izendatuko du UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan. Doktorego Eskolako kontseiluaren osaera eskolaren arautegian zehaztuko da.

4.– El Consejo de Estudiantes de la Escuela de Doctorado, cuya composición vendrá definida en el Reglamento de dicha Escuela, nombrará una o un representante en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

5.– Jatorrizko organoko idazkariak sinatutako agiriaren bidez egiaztatuko da ordezkari izatea.

5.– Se acreditará la condición de representante mediante documento firmado por el Secretario o Secretaria del órgano de procedencia.

44. artikulua.– Batzorde Iraunkorraren osaera.

Artículo 44.– Composición de la Comisión Permanente.

1.– Batzorde Iraunkorrak kide hauek izango ditu:

1.– La Comisión Permanente está formada por:

a) Presidentea, presidenteordea, idazkaria eta diruzaina. Batzorde Iraunkorrean bakoitzak postu bera izango du. Presidenteorde bat baino gehiago egonez gero, presidenteak aukeratuko du Batzorde Iraunkorreko kide izango dena.

a) Las personas que ocupen la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría y la Tesorería, que ostentarán análoga posición en la misma. En caso de haber más de una Vicepresidencia, la Presidencia elegirá de entre ellas a la que forme parte de la Comisión Permanente.

b) Campuseko ikasleen kontseiluetako hiru presidenteordeak.

b) Los tres Presidentes o Presidentas de los Consejos de Estudiantes de Campus.

c) UPV/EHUko Gobernu Kontseiluko ikasleen ordezkari bat, talde horretako kideek aukeratua taldeak UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan dituen kideen artetik.

c) Una persona representante de los estudiantes en el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, elegida por y entre los miembros de dicho colectivo en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

d) Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluetako bost ordezkari, talde horretako kideek aukeratuak taldeak UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan dituen kideen artetik.

d) Cinco representantes de los Consejos de Estudiantes de Centro o Sección, elegidos por y entre los miembros de dicho colectivo en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

2.– Aurreko ataleko c) eta d) hizkietan aipatutako ordezkariren bat izendatzerik ez badago, dagokion kolektiboan hautagairik ez dagoelako, beste kolektiboko ordezkariekin osatuko da Batzorde Iraunkorra.

2.– En caso de que no pueda nombrarse alguno de los representantes mencionados en las letras c) y d) del apartado anterior, por falta de candidaturas en el colectivo correspondiente, la composición de la Comisión Permanente se completará con representantes del otro colectivo.

45. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 45.– Funciones.

UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren eginkizun nagusiak honako hauek izango dira:

Las funciones principales del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU son:

1.– UPV/EHUko ikasleak ordezkatzea beren interesekoak izan daitezkeen gai orokor guztietan, eta, horren harira, talde horrek onartutako solaskide gisa jardutea.

1.– Representar a los y las estudiantes de la UPV/EHU en todos aquellos asuntos generales que sean de su interés y, en este sentido, actuar como interlocutor válidamente reconocido de este colectivo.

2.– Campuseko ikasle kontseiluak koordinatzea eta, oro har, ziurtatzea ikasleen kontseilu guztiek, bakoitzak bere eremuan eta denak koordinatuta, defendatzen dutela UPV/EHUko ikasleen eskubideak benetan bete daitezen. Horretarako, presidenteak UPV/EHUko ikasleen ordezkarien izen-deiturak eta helbide elektroniko korporatiboak izango ditu bere esku, ordezkariek eragozpenik jartzen ez badute.

2.– Coordinar los Consejos de Estudiantes de Campus y, en general, velar para que la efectividad de los derechos las y los estudiantes en la UPV/EHU se defienda de forma coordinada por todos los Consejos de Estudiantes en sus respectivos ámbitos. A estos efectos, la presidencia tendrá acceso a la identidad y dirección de correo electrónico corporativo de las personas representantes estudiantiles de la UPV/EHU, salvo que estas se opongan a ello.

3.– Ikasleen jardun ildo orokorrak proposatzea eta gauzatzea unibertsitatean, ikasleen eskubideak defendatuz eta haien aplikazioa zainduz, eskubideok bete daitezela aldarrikatuz eta haietan sakontzeko lan eginez, eta ikasleen baldintza orokorrak hobetzeko ekimenak sustatuz.

3.– Proponer las líneas generales de actuación del estudiantado en el ámbito universitario y llevar a cabo su ejecución velando por la defensa y aplicación de los derechos estudiantiles, exigiendo su cumplimiento, trabajando por una mayor profundización de los mismos y fomentando y promoviendo las iniciativas para la mejora de sus condiciones generales.

4.– UPV/EHUko aurrekontuetan kontseiluari esleitutako aurrekontuaren banaketa erabakitzea, eta aurrekontu horren exekuzioa onartzea eta kontrolatzea. Era berean, diruzainak eginiko proposamenaren arabera, urteko aurrekontuaren % 5 gainditzen duten funtsen aplikazio zehatzaren aldeko txostena egingo du, gero ikasleen arloko errektoreordetzaren aurrean justifikatzeko.

4.– Decidir la distribución de su propio presupuesto, consignado como tal en los Presupuestos de la UPV/EHU y aprobar y controlar la ejecución de los presupuestos asignados al Consejo por la universidad, así como informar favorablemente la aplicación concreta de los fondos disponibles superiores al 5 % del presupuesto anual, según la propuesta del Tesorero o Tesorera, para su posterior justificación ante el Vicerrectorado competente en materia de Estudiantado.

5.– UPV/EHUko ikasleei zuzenean eragiten dieten unibertsitateko arautegiak onartu aurretik entzuna izatea, eta alegazioak aurkezteko aukera izatea. Batez ere, haren iritzia entzun beharko da Gobernu Kontseiluak UPV/EHUko ikasleen arautegi hau, ebaluazioari buruzko arautegia eta Diziplina Prozeduraren Arautegia onartu aurretik.

5.– Ser oído antes de la aprobación de cualquier normativa universitaria que afecte directamente al estudiantado de la UPV/EHU pudiendo presentar alegaciones. En especial deberá ser oído antes de la aprobación por el Consejo de Gobierno del presente Reglamento del Estudiantado, las normativas que regulen la evaluación del estudiantado y del Reglamento de Régimen disciplinario de la UPV/EHU.

6.– Ikasleei eragiten dieten ekimenak eta gatazken konponbidea kudeatzea, bere eskumenen esparruan, eta etenaldi akademiko orokorrerako deialdia egitea UPV/EHUn.

6.– Gestionar las iniciativas y la resolución de conflictos que afecten al estudiantado, en el marco de sus competencias y convocar el paro académico a nivel general de la UPV/EHU.

7.– Irakaskuntzarekin eta ikasketekin zerikusia duten arazoak instantzia eskudunei jakinaraztea, eta, hala behar izanez gero, Ikuskaritza Zerbitzuarekin lankidetzan jardutea, ikasleen irakaskuntza eskubideak bermatzeko neurriak ezartzeko.

7.– Comunicar los problemas relacionados con la docencia y las enseñanzas impartidas a las instancias competentes y colaborando, en su caso, con el Servicio de Inspección en las medidas para garantizar los derechos docentes del estudiantado.

8.– Presidentea hautatzea, eta, hala behar izanez gero, haren aurkako zentsura mozio eraikitzailea onartzea.

8.– Elegir a la Presidencia y aprobar, en su caso, la moción de censura constructiva contra la misma.

9.– UPV/EHUko irakaskuntza eta ikasketak kalitatekoak izan daitezen zaintzea, eta ikasleek jaso dezaten beren titulazioen arabera dagokien prestakuntza intelektuala, kritikoa, soziala, profesionala, zientifikoa eta kulturala.

9.– Velar por la calidad de las enseñanzas y estudios cursados en la UPV/EHU, así como, por la formación intelectual, crítica, social, profesional, científica y cultural de sus estudiantes conforme a las distintas titulaciones.

10.– Ikasleen ordezkariei beren lanean laguntzea eta haiek babestu eta koordinatzea, unibertsitatearen edozein instantziatan.

10.– Asistir, apoyar y coordinar en su labor a toda la representación estudiantil en cualquier instancia universitaria.

11.– Ikasleei bekak eta bestelako laguntzak emateko irizpideak finkatzeko zereginetan parte hartzea, baldin eta deialdietan horrela zehazten bada.

11.– Participar en la fijación de criterios para la concesión de becas y otras ayudas destinadas al estudiantado, siempre que la convocatoria de las mismas así lo determine.

12.– Unibertsitate hedakuntzako ekintzak antolatzen laguntzea, eta, oro har, unibertsitateko kultura, arte eta kirol jarduerekiko interesa piztea, horretarako ekimenak sustatuz eta babestuz.

12.– Participar en la organización de la extensión universitaria y suscitar el interés por la vida cultural, artística y deportiva de la comunidad universitaria en general, promoviendo y apoyando toda labor dirigida a tales fines.

13.– Ordezkatzen dituen pertsonei informazioa ematea, eskura dituen bitartekoen bidez. Batik bat, gobernu organoek eta ikasleen ordezkaritza organoek hartutako erabakiak jakinarazi eta zabalduko ditu, ikasleentzat garrantzia dutenean.

13.– Informar a sus representados y representadas a través de los medios de que dispongan. En especial difundirán e informarán de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y representación estudiantil que tengan relevancia para el estudiantado.

14.– Ikasleen parte hartzea bultzatzea. Bereziki, ikasleen antolakuntza kolektiboa bultzatuko du eta bere ordezkarien jarduna sustatu eta koordinatuko du gobernu, ordezkaritza eta laguntza organoetan, dagokien eremuan.

14.– Fomentar la participación del estudiantado. En especial fomentarán y trabajarán por la organización colectiva de las y los estudiantes y fomentarán y coordinar las actuaciones de sus representantes en los diferentes órganos de gobierno, representación y asistencia de su ámbito de actuación.

15.– Ordezkariak hautatzea ikasleen parte hartzerako UPV/EHUtik kanpoko organoetarako.

15.– Elegir la representación en cualesquiera órganos de participación del estudiantado en instancias ajenas a la UPV/EHU.

16.– Eztabaidatzea eta, egokitzat joz gero, onartzea gutxienez hiru ikastegitako ikasleen kontseiluek, campuseko ikasleen kontseilu batek edo UPV/EHUn matrikulatutako ikasleen % 5ek aurkeztutako ekimenak.

16.– Debatir y en su caso aprobar, las iniciativas que presenten al menos 3 Consejos de Estudiantes de Centro, un Consejo de Estudiantes de Campus o un 5 % del estudiantado matriculado en la UPV/EHU.

17.– Arautegi honen osagarri izango den barne funtzionamendurako araubidea onartzea.

17.– Aprobar, en su caso, su régimen de funcionamiento interno complementario del presente reglamento.

18.– Ikasleen Kontseiluari esleitutako espazioak erabiltzeko araubidea ezartzea, indarrean dagoen arautegiaren esparruan, eta UPV/EHUk Ikasleen Kontseiluari utzitako baliabideen, ondasunen, instalazioen eta lokalen erabilera zuzena zaintzea.

18.– Establecer el régimen de uso de los espacios asignados al Consejo de Estudiantes, en el ámbito de la normativa vigente velando por la correcta utilización de los locales, instalaciones, bienes y recursos que la UPV/EHU ceda al Consejo de Estudiantes.

19.– UPV/EHUn etenaldi akademiko orokorrerako deialdia egitea, arautegi honek ezarritako baldintzetan.

19.– Convocar el paro académico a nivel general de la UPV/EHU en los términos establecidos en el presente reglamento.

20.– UPV/EHUko ikasleei eragiten dieten gaiei buruzko adierazpenak egitea.

20.– Realizar pronunciamientos sobre aquellas cuestiones que afecten al conjunto del estudiantado de la UPV/EHU.

21.– Arautegi honek eta gainerakoek ematen dizkioten beste eginkizun guztiak.

21.– Cuantas otras funciones le sean atribuidas por el presente Reglamento o demás normativa.

46. artikulua.– Batzorde Iraunkorraren eginkizunak.

Artículo 46.– Funciones de la Comisión Permanente.

1.– Batzorde Iraunkorrak beteko ditu, alde batetik, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren barne funtzionamendurako arautegiari jarraituz eskuordetuta dituen eginkizunak, eta, bestetik, kontseiluak une jakinetan eskuordetzen dizkionak. Edonola ere, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluak ezin izango dizkio eskuordetu ez presidentea aukeratzeko eskumena, ez Batzorde Iraunkorraren kideak aukeratzeko eskumena, ez UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren barne funtzionamendurako arautegia onartzekoa ere.

1.– La Comisión Permanente ejercerá, en su caso, por delegación, aquellas funciones del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU que establezca su normativa de funcionamiento interno y las que puntualmente le delegue este. La delegación en ningún caso comprenderá la elección del Presidente o Presidenta, ni la elección de las personas miembros de la Comisión Permanente, ni la aprobación de la normativa de funcionamiento interno del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

Barne funtzionamenduko arautegiak bestelakorik adierazi ezean, edo halakorik ez badago, Batzorde Iraunkorrak eskuordetuta izango ditu UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren eginkizun guztiak, presidentea aukeratzekoa, Batzorde Iraunkorraren kideen aukeratzekoa eta barne funtzionamendurako araubidea onartzekoa izan ezik.

Salvo previsión diferente en su normativa de funcionamiento interno, o en caso de inexistencia de la misma, se entenderá que la Comisión Permanente tiene delegadas todas las funciones del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, salvo la elección del Presidente o Presidenta, la elección de las personas miembros de la Comisión Permanente y la aprobación de su régimen de funcionamiento interno.

2.– UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kideei Batzorde Iraunkorrak hartutako erabakien berri eman beharko zaie berehala.

2.– Los y las miembros del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU deberán ser informados puntualmente de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
CAMPUSEKO IKASLEEN KONTSEILUAK
DE LOS CONSEJOS DE ESTUDIANTES DE CAMPUS

47. artikulua.– Izaera.

Artículo 47.– Naturaleza.

Campuseko Ikasleen Kontseilua campuseko ikasleak ordezkatzen dituen kide anitzeko organoa da, eta ikasleen ordezkaritza koordinatzen du, dagokion campusaren esparruan.

El Consejo de Estudiantes de Campus es el órgano colegiado de representación del estudiantado de Campus, coordinando la representación estudiantil en el marco del Campus respectivo.

48. artikulua.– Osaera.

Artículo 48.– Composición.

Campuseko Ikasleen Kontseilua osatuko dute Campuseko Batzarrean ikasleek dituzten ordezkariek eta campus horrek Gobernu Kontseiluan dituen ikasleen ordezkariek. Arautegi honen ondorioetarako, Giza Zientzietako titulua (Esperientzia Gela) ikastegitzat hartuko da campus bakoitzean, eta ordezkari bat izango du campuseko ikasleen kontseilu bakoitzean.

El Consejo de Estudiantes de Campus estará compuesto por la representación del estudiantado en la respectiva Junta de Campus, y por la representación del estudiantado del respectivo Campus en el Consejo de Gobierno. A los efectos del presente Reglamento la titulación de Ciencias Humanas (Aula de la Experiencia) será considerada como un Centro en cada Campus y contará con un representante en cada Consejo de Estudiantes de Campus.

49. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 49.– Funciones.

1.– Campuseko ikasleen kontseiluak honako eginkizun hauek izango ditu:

1.– Son funciones del Consejo de Estudiantes de Campus:

a) UPV/EHUren aurrekontuetan esleitu zaion aurrekontua nola banatu behar den erabakitzea.

a) Decidir la distribución de su propio presupuesto, consignado como tal en los Presupuestos de la UPV/EHU.

b) Campusean kokatutako ikasleen kontseiluen jarduerak koordinatzea, babestea eta bultzatzea.

b) Coordinar, apoyar e impulsar las actividades de los consejos de estudiantes ubicados en el Campus.

c) Ikasleei eragiten dieten ekimenak eta gatazken konponbidea kudeatzea, bere eskumenen esparruan.

c) Gestionar las iniciativas y la resolución de conflictos que afecten al estudiantado, en el marco de sus competencias.

d) Ikuskaritza Zerbitzuarekin lankidetzan jardutea, ikasleen irakaskuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzeko.

d) Colaborar, en su caso, con el Servicio de Inspección en las medidas para garantizar los derechos docentes del estudiantado.

e) Bere laguntzak onartzea, bere aurrekontuaren kargura.

e) Aprobar sus propias ayudas con cargo a su presupuesto.

f) Eztabaidatzea eta, egokitzat joz gero, onartzea campusean kokatutako ikasleen kontseiluek edo campus horretan matrikulatutako ikasleen % 5ek aurkeztutako ekimenak.

f) Debatir y en su caso aprobar, las iniciativas que presenten los Consejos de Estudiantes ubicados en el Campus o un 5 % del Estudiantado matriculado en dicho Campus.

g) Campuseko ikasleei zuzenean eta modu esklusiboan eragiten dieten unibertsitateko arau guztiak onartu aurretik entzuna izatea, eta alegazioak aurkezteko aukera izatea.

g) Ser oído antes de la aprobación de cualquier normativa universitaria que afecte directamente y exclusivamente al estudiantado de su Campus pudiendo presentar alegaciones.

h) Etenaldi akademikoa egitea erabakitzea, bere eremuan.

h) Acordar el paro académico dentro de su respectivo ámbito.

i) Soil-soilik bere campuseko ikasleei eragiten dieten gaiei buruzko adierazpenak egitea.

i) Realizar pronunciamientos sobre aquellas cuestiones que afecten de forma única y exclusivamente al estudiantado de su Campus.

j) Barne funtzionamendurako araubidea egitea eta, egoki iritziz gero, onartzea; arautegi honetan xedatutakoa errespetatu beharko du araubide horrek, nolanahi ere.

j) Elaborar y aprobar, si lo estima oportuno, su régimen de funcionamiento interno, que deberá en todo caso respetar lo dispuesto en este reglamento.

k) Estatutuek, arautegi honek eta gainerako araudiek emandako beste eginkizun guztiak.

k) Cuantas otras funciones le sean atribuidas por los Estatutos, el presente Reglamento o demás normativa.

2.– Campus bakoitzak, UPV/EHUko organo orokorrekin lankidetzan, campus horretako ikasleen kontseiluak bultzatutako jarduerak antolatzen eta egiten lagundu behar du.

2.– Corresponde a cada Campus, en colaboración con los órganos generales de la UPV/EHU, el apoyo a la organización y desarrollo de actividades impulsadas desde el Consejo de Estudiantes de ese Campus.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
IKASTEGIKO EDO ATALEKO IKASLEEN KONTSEILUA
DE LOS CONSEJOS DE ESTUDIANTES DE CENTRO O SECCIÓN

50. artikulua.– Izaera eta araubide juridikoa.

Artículo 50.– Naturaleza y régimen jurídico.

1.– Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseilua ikastegiko edo ataleko ikasleak ordezkatzeko kide anitzeko organoa da.

1.– El Consejo de Estudiantes de Centro o Sección es el órgano colegiado de representación del estudiantado del Centro o Sección según proceda.

2.– UPV/EHUko Estatutuen 22.1 artikuluaren ondorioetarako, kapitulu honetan eta titulu honen lehen kapituluan jasotako xedapen orokorrak esparru arautegiak izango dira ikastegietako ikasleen kontseiluetarako.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo 22.1 de los Estatutos de la UPV/EHU el presente Capítulo, así como, las Disposiciones Generales recogidas en el Capítulo Primero del presente Título tendrán para los Consejos de Estudiantes de Centro o Sección la consideración de Reglamento Marco.

51. artikulua.– Osaera.

Artículo 51.– Composición.

1.– Ikastegi edo atal bakoitzeko ikasleen kontseilua osatuko dute Ikastegiko Batzarrean, Egoitzako Batzordean edo Ataleko Batzarrean ikasleek dituzten ordezkariek, dagokionaren arabera, ikastegiko ikasleek Klaustroan dituzten ordezkariek eta ikastegiko edo ataleko delegatuen ordezkariek.

1.– El Consejo de Estudiantes de cada Centro o Sección estará integrado por la representación del estudiantado en su Junta de Centro, Comisión de Sede o Junta de Sección, respectivamente, por la representación del estudiantado del centro correspondiente en el Claustro y por representantes de las y los delegados del centro o sección.

2.– Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluek barne funtzionamendurako araubidean ezarri ahal izango dute delegatuen zenbat ordezkari egongo diren kontseiluan. Edonola ere, ez dira izango ikastegiko edo ataleko batzarreko ordezkariak baino gehiago. Delegatuen ordezkari kopurua ezartzen ez bada, ikastegian edo atalean ematen den graduko titulazioen kopuru bera izango da.

2.– Los Consejos de Estudiantes de Centro o Sección podrán establecer en su Reglamento de Funcionamiento Interno cuántos representantes de las y los delegados forman parte del Consejo de Estudiantes de Centro o Sección, que no podrá superar al número de representantes en la Junta de Centro o Sección. En caso de que no se establezca la cantidad de representantes de las y los delegados, formarán parte del Consejo de Estudiantes de Centro o Sección un número de representantes de las y los delegados igual al número de titulaciones de grado impartidas en el Centro o Sección.

3.– Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluko kide bakarreko organoak presidentea, idazkaria eta, hala badagokio, diruzaina eta presidenteordea izango dira.

3.– Son órganos unipersonales de representación del Consejo de Estudiantes de Centro o Sección su Presidente o Presidenta, el Secretario o Secretaria y, en su caso, el Tesorero o Tesorera y el Vicepresidente o Vicepresidenta.

4.– Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluko presidentea Ikastegiko Batzarrean, Egoitzako Batzordean edo Ataleko Batzarrean ikasleek dituzten ordezkariek hautatuko dute beren artetik, ikastegi edo ataleko ikasleen kontseilua eratu ondoren.

4.– La Presidenta o Presidente del Consejo de Estudiantes de Centro o de Sección será elegida, por y entre sus miembros, una vez constituidos en Consejo de Estudiantes de Centro o de Sección.

5.– Presidentea, edo berak bere ordez hautatzen duena ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluko kideen artetik, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kide izango da.

5.– La presidenta o presidente o persona en quien delegue de entre las y los miembros del Consejo de Estudiantes de Centro o Sección correspondiente que pertenezca al campus integrará el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

6.– Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluko presidentea kontseilu horren ordezkaria izango da, ikastegiko edo ataleko gobernu organoen aurrean, bai eta unibertsitateko gainerako instantzien aurrean ere, soil-soilik ikastegi edo atalari eragiten dioten gaietan.

6.– El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes de Centro o Sección ostentará la representación de este ante los órganos de gobierno del Centro o Sección, así como ante las demás instancias universitarias en materias que afecten exclusivamente al Centro o Sección.

7.– Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluko presidente izateko hautagaitzan idazkaria eta, hala badagokio, diruzaina ere proposatuko dira.

7.– Las candidaturas para la Presidencia del Consejo de Estudiantes del Centro o Sección, deberán incluir a un Secretario o Secretaria y, en su caso, una tesorera o tesorero.

8.– Delegatuen agintaldia urtebetekoa izango da.

8.– El mandato de las y los representantes de las personas delegadas será anual.

52. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 52.– Funciones.

Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluak honako eginkizun hauek izango ditu:

Son funciones de los Consejos de Estudiantes de Centro o Sección:

1.– UPV/EHUren aurrekontuetan esleitu zaion aurrekontua nola banatu behar den erabakitzea.

1.– Decidir la distribución de su propio presupuesto, consignado como tal en los Presupuestos de la UPV/EHU.

2.– UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan dagozkion ordezkariak hautatzea. Ikastegiko edo ataleko ikasleen kontseiluko kideek hautatuko dituzte beren artetik.

2.– La elección de los representantes que le correspondiesen en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU. Dicha elección se realizará por y entre los miembros de dicho colectivo en el Consejo de Estudiantes del Centro o Sección.

3.– Campuseko batzarrerako ordezkaria hautatzea bere kideen artetik.

3.– Elegir, de entre sus miembros, al representante del centro en la Junta de Campus correspondiente.

4.– Ikasleen ordezkari izatea ikastegiko edo ataleko organoetan.

4.– Representar al estudiantado en los distintos órganos del Centro o Sección.

5.– Ikasleen eskubideak betetzen direla zaintzea, eta betetzeko eskatzea.

5.– Velar y exigir el cumplimiento de los derechos de las y los alumnos.

6.– Ikasleen ordezkariak izendatzea hala dagokion organoetarako. Zehazki, ikasleek sailetan izan beharreko ordezkariak izendatzea, hau da, graduko ikasleen eta titulazio zaharretako lehen eta bigarren zikloetako ikasleen ordezkariak (titulazio mota biak batera ematen diren bitartean), eta masterreko ikasleenak, halakorik badago.

6.– Designar la representación estudiantil en aquellos órganos que les corresponda, concretamente, en los Departamentos la representación del estudiantado de grado, primer y segundo ciclo de las antiguas enseñanzas mientras coexistan, y en su caso, máster.

7.– Eztabaidatzea eta, egokitzat joz gero, onartzea delegatuen % 20k edo ikastegian edo atalean matrikulatutako ikasleen % 5ek aurkeztutako proposamenak edo ekimenak.

7.– Debatir y en su caso aprobar, las propuestas o iniciativas que presenten un 20 % de los delegados y delegadas o un 5 % del estudiantado matriculado en el Centro o Sección.

8.– Etenaldi akademiko osorako edo partzialerako deialdia egitea bere Ikastegi edo atalean.

8.– Convocar el paro académico total o parcialmente en su Centro o Sección.

9.– Irakasleen ebaluazioaren emaitzak eskatzea eta jasotzea, modu agregatuan.

9.– A solicitar y recibir los resultados de la evaluación del profesorado de forma agregada.

10.– Soil-soilik ikastegiko edo ataleko ikasleei eragiten dieten gaiei buruzko adierazpenak egitea.

10.– Realizar pronunciamientos sobre aquellas que afectan única y exclusivamente al estudiantado de su Centro o Sección.

11.– Irakaskuntzarekin eta ikasketekin zerikusia duten arazoen berri ematea instantzia eskudunei.

11.– Comunicar los problemas relacionados con la docencia y las enseñanzas impartidas a las instancias competentes.

12.– Barne funtzionamendurako araubidea egitea eta, egoki iritziz gero, onartzea; arautegi honetan xedatutakoa errespetatu beharko du araubide horrek, nolanahi ere.

12.– La elaboración y aprobación, si lo estima oportuno, de su régimen de funcionamiento interno, que deberá en todo caso respetar lo dispuesto en este reglamento.

13.– Arautegi honek eta gainerakoek ematen dizkioten beste eginkizun guztiak.

13.– Cuantas otras funciones le sean atribuidas por el presente reglamento o demás normativa.

53. artikulua.– Ikasleen kontseiluek sailetan izan behar dituzten ordezkariak izendatzea.

Artículo 53.– Designación por parte de los Consejos de Estudiantes de los representantes en los Departamentos

1.– Ikastegi bakarrean irakasten duten sailetan, ikastegiko ikasleen kontseiluak izendatuko ditu graduko eta, hala badagokio, masterreko ikasleen ordezkariak saileko kontseiluetarako.

1.– En aquellos Departamentos cuya docencia se imparta exclusivamente en un Centro, la designación de las personas representantes de los estudiantes de grado, y en su caso, máster, en los Consejos de los Departamentos corresponderá al Consejo de Estudiantes del Centro.

2.– Ikastegi batean baino gehiagotan irakasten duten sailetan, ikastegiotako ikasleen kontseilu bakoitzak ordezkari bat proposatu ahal izango du saileko kontseilurako. Lekuak baino proposamen gehiago egonez gero, inplikatutako ikastegietako ikasleen kontseiluetako presidenteek erabakiko dute zein ordezkari izango diren Saileko Kontseiluko kide, ikastegiok ahalik eta modurik orekatuenean ordezkatzen ahaleginduz.

2.– En los supuestos de impartición de docencia por un mismo Departamento en varios Centros, cada Consejo de Estudiantes afectado podrá proponer a una persona representante para participar en el Consejo de Departamento. En caso de haber más propuestas que vacantes a cubrir, las Presidentas y los Presidentes de los Consejos de Estudiantes afectados acordarán qué representantes pasarán a formar parte del Consejo de Departamento, tratando de buscar la mejor representación para los Centros afectados.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
BATZORDE PAREKIDEA
DE LA COMISIÓN PARITARIA

54. artikulua.– Batzorde Parekidea.

Artículo 54.– Comisión paritaria.

1.– Batzorde parekide bat eratuko da, aholkularitza organo gisa, eta ikasleen interesetan eragin zuzena izan dezaketen gaiak aztertzeko bildu beharko da. Batzorde horrek laguntza eta aholkua emango die ikasleei eta haien eta errektorearen gobernu taldearen arteko informazio bidea izango da. Haren txostenak ez dira ez nahitaezkoak ez lotesleak izango.

1.– Se constituirá una comisión paritaria como órgano consultivo que deberá ser convocado para todos aquellos temas que puedan afectar directamente a los intereses del estudiantado. Dicha comisión servirá de apoyo, asesoramiento y canal de información entre el estudiantado y el equipo de gobierno del Rector o Rectora. Sus informes no serán preceptivos ni vinculantes.

2.– Parekidetasunez osatuko dute presidenteak hautatzen dituen UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko kideek eta errektorego taldeko ordezkariek. Horien artean, nahitaez egongo dira ikasleen gaietarako eskumenak dituen errektoreordea eta aztertu beharreko gaiari buruzko eskumenak dituen errektoreordea.

2.– Estará compuesta de forma paritaria por las y los miembros del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU que designe su Presidencia y representantes del equipo rectoral entre los que se encontrará, en todo caso, el Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de estudiantado y la Vicerrectora o Vicerrector competente en función de la materia a tratar.

3.– Batzordea, gutxienez, sei hilabetean behin bilduko da, baina maizago biltzeko aukera izango du, kideen herenak hala eskatzen badu.

3.– La Comisión se reunirá al menos una vez por semestre sin perjuicio de que pueda reunirse con mayor frecuencia a solicitud de un tercio de sus miembros.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
IKASLEEN ELKARTEAK
DE LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTILES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

55. artikulua.– UPV/EHUko ikasleen elkarteen kontzeptua.

Artículo 55.– Concepto de Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU.

Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen elkarteak izango dira titulu honen arabera eratutako guztiak, eta, parte hartze eta ordezkaritza demokratikoko printzipioen arabera, honako helburu hauek dituztenak: goi mailako hezkuntza, kulturaren sustapena, unibertsitateko eta kulturako ondasunen defentsa, garapen zientifikoa, kulturala eta artistikoa, jardun profesionalean aritzeko prestakuntza eta horien antzekoak, UPV/EHUko Estatutuen eta indarrean dagoen gainerako ordenamendu juridikoaren arabera.

Serán consideradas Asociaciones de Estudiantes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea todas aquellas que se constituyan con arreglo al presente Título y que, conforme a los principios de participación y representación democráticas, tengan como fines la educación superior, la promoción de la cultura, la defensa de los bienes culturales y universitarios, el desarrollo científico, cultural o artístico, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales u otros análogos, de acuerdo con los Estatutos de la UPV/EHU y el resto del ordenamiento jurídico vigente.

UPV/EHUko ikasleen elkarteek unibertsitateko organoekin lankidetzan jardun ahal izango dute, kasu bakoitzean zehazten den moduan.

Las Asociaciones de Estudiantes de la UPV/EHU podrán colaborar con los órganos universitarios en la forma que se determine.

Elkarteen erregistroaz arduratzen den errektoreordetzak horien barne sailkapena egin ahal izango du.

El Vicerrectorado responsable del Registro de asociaciones podrá realizar una clasificación interna de las mismas.

56. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 56.– Régimen Jurídico.

Ikasleen elkarteak beren estatutuen, arautegi honen eta aplikatu beharreko gainerako arauen bidez gobernatuko dira.

Las Asociaciones de Estudiantes habrán de regirse por sus propios Estatutos, por el presente Reglamento y por cuantas Normas le sean de aplicación.

Arautegi honetatik kanpo geratzen dira elkarte alderdikoiak, erlijiosoak eta irabazi asmodunak, baita UPV/EHUren helburuen kontra daudenak edo unibertsitateko kideen eskubideren bat urratzen dutenak ere.

Quedan excluidas de este reglamento todas aquellas asociaciones con objetivos partidistas, religiosos o con ánimo de lucro, así como aquellas que sean contrarias a los fines de la UPV/EHU o vulnere alguno de los derechos de las y los miembros de la comunidad universitaria.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
JARDUN EREMUAK, PARTE HARTZEKO BALDINTZAK, EGOITZA ETA LOKALAK
ÁMBITO DE ACTUACIÓN, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, SEDE Y LOCALES

57. artikulua.– Jardun eremua.

Artículo 57.– Ámbito de actuación.

Ikasleen elkarteen jardun eremua UPV/EHU da. Elkarteek ikastegi batean edo gehiagotan jardungo dute, eta, hala behar izanez gero, unibertsitateko beste egitura batzuetan. Unibertsitate eremutik kanpo ere jarduerak egin ahal izango dituzte, betiere, horiek modu egokian egin badaitezke.

El ámbito de actuación de las Asociaciones de Estudiantes es la UPV/EHU. Estas asociaciones desarrollarán sus actividades en uno o varios Centros, y en su caso, en otras estructuras universitarias, sin perjuicio de las que puedan desarrollar fuera del espacio universitario siempre que favorezca el adecuado desarrollo de las mismas.

58. artikulua.– UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa aitortua izateko gutxieneko baldintzak.

Artículo 58.– Requisitos mínimos para el reconocimiento como Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU.

1.– Elkarte bat UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa aitortua izateko, beharrezkoa izango da aldez aurretik inskribatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan edo elkarteen beste erregistro publiko batean.

1.– Para su reconocimiento como Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU será requisito necesario su previa Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otro Registro de Asociaciones Público.

2.– Era berean, UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa aitortua izateko, elkarteak, gutxienez, bost kide izan beharko ditu, eta errespetatu beharko du, edonola ere, honako osaera hau:

2.– Asimismo, para reconocerse como Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU la asociación deberá contar, al menos, con 5 miembros y respetar, en todo caso, la siguiente composición mínima:

a) Elkarteko kideen % 70, gutxienez, UPV/EHUko ikasleak edo ikasle ohiak izan beharko dira.

a) Las y los miembros de la asociación que reúnan la condición de estudiante o exalumnos o exalumnas de la UPV/EHU deberán suponer, al menos, el 70 % del total de miembros de la Asociación.

b) Edonola ere, elkarteko kideen % 40 UPV/EHUko ikasleak izan beharko dira.

b) En todo caso el 40 % de las y los miembros de la Asociación deberán reunir la condición de estudiante de la UPV/EHU.

3.– Zuzendaritza batzordean ere bete beharko dira UPV/EHUko ikasle edo ikasle ohien portzentaje horiek.

3.– Las y los miembros de la Junta Directiva deberán respetar también el porcentaje de estudiantes y/o ex-estudiantes de la UPV/EHU arriba citado.

Bestalde, zuzendaritzako kideak ezin izango dira aldi berean helburu sozial bera edo antzekoa daukan beste elkarte bateko zuzendaritzako kideak izan.

Asimismo, los y las miembros de la Junta Directiva no podrán pertenecer simultáneamente a la Junta Directiva de otra Asociación Estudiantil con similar o idéntico objeto social.

4.– UPV/EHUko ikasletzat hartuko dira titulu ofizialetan, berezko tituluetan edo bizitzan zeharreko prestakuntzako beste ikasketa espezifiko batzuetan matrikulatuta dauden pertsona guztiak.

4.– A los efectos de consideración de estudiantes de la UPV/EHU, lo serán todas las personas matriculadas en enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales, propias o en otras enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.

59. artikulua.– Egoitza soziala.

Artículo 59.– Domicilio social.

UPV/EHUk aitortutako ikasleen elkarteek UPV/EHUn izango dute beren egoitza soziala. Salbuespen gisa eta behar bezala justifikatuta, egoitza soziala UPV/EHUtik kanpo edukitzea onartuko da; alabaina, jakinarazpenak UPV/EHUko postontzira bidali beharko dira. Egoitza sozialaren aldaketa ikasleen arloko errektoreordetzari jakinaraziko zaio, eta hark onartu egin beharko du.

Las Asociaciones de Estudiantes reconocidas por la UPV/EHU tendrán su domicilio social en la UPV/EHU. Excepcional y justificadamente se podrá admitir que tengan su domicilio social fuera de la UPV/EHU pero, en todo caso, las notificaciones se realizarán en el buzón de correspondencia de la UPV/EHU. Cualquier modificación del domicilio social deberá ser comunicada y aceptada por el Vicerrectorado competente en materia de estudiantado.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ELKARTE BAT UPV/EHUKO IKASLEEN ELKARTE AITORTUA BIHURTZEKO PROZEDURA ETA INSKRIBATZEAK SORTZEN DITUEN ESKUBIDEAK
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO COMO ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU Y DERECHOS QUE SE GENERAN CON LA INSCRIPCIÓN

60. artikulua.– Elkarte bat UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko prozedura.

Artículo 60.– Inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UPV/EHU.

1.– UPV/EHUko Ikasleen Elkarteen Erregistroan inskribatzeko, elkarteak aldez aurretik inskribatuta egon beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan edo elkarteen beste erregistro publiko batean.

1.– Solo podrán inscribirse en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UPV/EHU las asociaciones que se encuentren previamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otro Registro de Asociaciones de carácter Público.

2.– Elkarte bat UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko –Ikasleen Errektoreordetzaren menpe dago erregistroa–, honako hauek aurkeztu beharko dira:

2.– Para llevar a cabo la inscripción deberán presentar en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU, dependiente del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantado:

a) Elkartea EAEko Elkarteen Erregistroan edo elkarteen beste erregistro publiko batean inskribatuta egotearen ziurtagiriaren kopia.

a) Copia del certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones de la CAPV u otro Registro de Asociaciones de carácter Público.

b) Elkarteko kideen kopurua. UPV/EHUko ikasle diren bazkideen zerrenda eta, hala badagokio, UPV/EHUko ikasle ohiena, izena, abizenak eta NAN zenbakia adierazita. Horretaz gain, UPV/EHUko ikasle izatearen egiaztagiria (matrikula agiria) edo UPV/EHUko titulu ofizialaren edo berezko tituluaren kopia, kasuaren arabera.

b) Número de personas que integran la asociación. Relación de socios y socias que sean estudiantes de la UPV/EHU y, en su caso, ex estudiantado de la UPV/EHU, con indicación expresa del nombre, apellidos y DNI, así como la documentación acreditativa (resguardo de matrícula) de la condición de estudiante de la UPV/EHU en el caso del estudiantado y copia del título oficial o propio de la UPV/EHU en el caso de antiguos alumnos o antiguas alumnas.

c) Zuzendaritza Batzordeko kideen izenak, eta haien kokalekua, telefonoa eta harremanetarako helbidea. Horretaz gain, UPV/EHUko ikasle izatearen egiaztagiria (matrikula agiria) edo UPV/EHUko titulu ofizialaren edo berezko tituluaren kopia, kasuaren arabera.

c) Composición de la Junta Directiva, debiendo facilitar la localización de sus miembros, el teléfono y la dirección de contacto, así como la documentación acreditativa (resguardo de matrícula) de la condición de estudiante de la UPV/EHU en el caso del estudiantado y copia del título oficial o propio de la UPV/EHU en el caso de antiguos alumnos o antiguas alumnas.

d) Dagokion ikastegiaren edo campusaren txostena, elkartearen egoitza ikastegi batean edo UPV/EHUko lokal batean jartzeko eta aurreko artikuluan aipatutako gainerakorako. Eskaera aurkeztu eta hilabeteko epean aipatutako txostena aurkeztu ezean, letra honen eskakizuna gainditzeko nahikoa izango da behar bezala erregistratutako eskaera aurkeztea.

d) Informe del Centro o, en su caso, Campus correspondiente, para el establecimiento de su Sede en un Centro o local de la UPV/EHU, y demás extremos previstos en el artículo anterior. De no proporcionarse el citado informe en el plazo de 1 mes desde la presentación de la solicitud se entenderá suficiente para salvar el requisito de esta letra la presentación del escrito de solicitud debidamente registrada.

e) Elkartearen jardun eremuaren arabera, dagokion ikasleen kontseiluaren txostena. Eskaera aurkeztu eta hilabeteko epean aipatutako txostena aurkeztu ezean, letra honen eskakizuna gainditzeko nahikoa izango da behar bezala erregistratutako eskaera aurkeztea.

e) Informe del Consejo de Estudiantes que corresponda según el ámbito de actuación de la asociación. De no proporcionarse el citado informe en el plazo de 1 mes desde la presentación de la solicitud se entenderá suficiente para salvar el requisito de esta letra la presentación del escrito de solicitud debidamente registrada.

f) Jardueren programa:

f) Programa de actividades.

g) Elkartea UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko eskaera normalizatua.

g) Solicitud normalizada de inscripción en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU.

3.– Prozedura amaituko da elkartea UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan inskribatzean edo ikasleen arloko errektoreordetzak eskaria ezesteko erabaki arrazoitua ematean. Bi kasuetan eskatzaileari erabakia jakinaraziko zaio, gehienez hiru hilabeteko epean, aurreko ataleko g) letran aipatutako eskaera normalizatuan horretarako adierazitako lekuan.

3.– El procedimiento finalizará con la inscripción en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU o mediante resolución denegatoria motivada del Vicerrectorado competente en materia de estudiantado. En ambos casos se procederá a su notificación al solicitante en el plazo máximo de tres meses en el lugar que al efecto indique en la solicitud normalizada de inscripción en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU prevista en la letra g) del apartado anterior.

4.– Elkartea UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko eskaria ezesten duen erabakiaren aurka gorako errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio errektoreari, hilabeteko epean.

4.– Contra la resolución por la que se deniegue la inscripción en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector o Rectora en el plazo de 1 mes.

61. artikulua.– Elkartea inskribatzean sortzen diren eskubideak.

Artículo 61.– Derechos que se generan con la inscripción.

1.– Elkarte bat UPV/EHUko Ikasleen Elkarteen Erregistroan inskribatzeak eskubidea ematen du webgune bat, posta elektroniko bat eta unibertsitateko lokalen batean armairu giltzadun bat izateko, ahal dela «ikasletxe» batean.

1.– La inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UPV/EHU conllevará el derecho a un espacio web, a una dirección de correo electrónico, un buzón para la recepción del correo postal y a una taquilla cerrada situada en una dependencia universitaria, preferiblemente en una Ikasletxea.

2.– Ikastegi eta campusetako premien memoriek toki bat aurreikusi beharko dute bere eremuan egon daitezkeen elkarteetarako.

2.– Las memorias de necesidades de los centros y campus deberán prever un espacio dedicado a las asociaciones que pudiesen coexistir en su respectivo ámbito.

3.– Dirulaguntzak eman ahal izango dira, zehaztuko diren baldintzen arabera, elkarteen jardueretarako eta ikasleek haietan parte hartzeko, berdintasunaren eta bazterkeriarik ezaren printzipioa errespetatzen badute. UPV/EHUk horretarako partidak bideratuko ditu bere aurrekontuetan.

3.– Las actividades que desarrollen estas asociaciones y la participación en ellas de las y los estudiantes respetando el principio de igualdad y no discriminación serán subvencionables en los términos que se establezcan. A tal efecto la UPV/EHU destinará en sus presupuestos las partidas correspondientes.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
UPV/EHUKO IKASLEEN ELKARTE IZATEN JARRAITZEA
MANTENIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU

62. artikulua.– UPV/EHUko ikasleen elkarte izaten jarraitzea.

Artículo 62.– Mantenimiento de la condición de Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU.

1.– UPV/EHUko ikasleen elkartea izaten jarraitzeko, elkarteek UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko behar diren eskakizunak betetzen jarraitu beharko dute. Hori egiaztatzeko, elkarte guztiek, bi (2) urtean behin eta lehen lauhilekoan, ikasleen arloko errektoreordetzari honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dizkiote:

1.– Para seguir ostentando la condición de Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU se deberán mantener los requisitos exigidos para su inscripción en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU. En este sentido, todas las asociaciones deberán presentar cada dos (2) años dentro del primer cuatrimestre en el Vicerrectorado competente en materia de estudiantado la siguiente documentación:

a) Elkarteak aurreko bi ikasturteetan egindako jarduerei buruzko memoria bat, non bereziki nabarmenduko diren unibertsitate organoren batek diruz lagundutako jarduerak edo proposamenak.

a) Una memoria de las actividades realizadas por la Asociación en los dos cursos académicos anteriores haciendo especial hincapié en las actividades o propuestas que han sido subvencionadas por algún órgano universitario.

b) Elkarteko burua, idazkaria eta zuzendaritza batzordeko kideak UPV/EHUko ikasleak direla frogatzen duten dokumentuak (matrikula agiria), eta ikasle ohien kasuan, UPV/EHUko titulu ofizialaren edo berezko tituluaren kopia. Era berean, bazkide guztien zerrenda eguneratua aurkeztu beharko da, eta ikasle edo Ikasle ohia izatearen agiriak. Elkarteak UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa erregistratuta jarraitzeko, arautegi honen 58. artikuluan ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira.

b) Documentación acreditativa de la condición de estudiante de la UPV/EHU (resguardo de matrícula) de las personas que ostenten la Presidencia, la Secretaría de la Asociación y demás miembros de la Junta Directiva y copia del título oficial o propio de la UPV/EHU en el caso de antiguos alumnos o antiguas alumnas. Asimismo, deberá presentarse una relación actualizada de socios y socias acreditando igualmente su condición. Para mantener su inscripción en el registro como Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU deberán mantenerse los requisitos mínimos establecidos en el artículo 58 del presente Reglamento.

Elkartearen liburuak agintari akademikoen eta publikoen esku egongo dira.

Los libros de la asociación estarán a disposición de las autoridades académicas y públicas.

2.– Estatutuetan edo zuzendaritza batzordean eginiko aldaketa guztiak ikasleen arloko errektoreordetzari jakinaraziko zaizkio hilabeteko epean, eta hark arautegi honekin bat datozen egiaztatuko du. Aldaketak arautegiarekin bat ez badatoz, inskripzioa ezeztatzeko prozedura hasiko da.

2.– Cualquier modificación de los Estatutos o de la Junta Directiva deberá ser notificada en el plazo de 1 mes al vicerrectorado competente en materia de estudiantado que verificará su acomodación al presente reglamento. En caso de que no se ajuste al reglamento se procederá a la iniciación de un procedimiento de cancelación de la inscripción.

63. artikulua.– Eskakizunak ez betetzea.

Artículo 63.– Incumplimiento.

Titulu honetan ezarritako eskakizunetakoren bat bete ezean, elkartea ohartarazteko espediente bat irekiko da, eta hilabeteko epea emango zaio akatsak zuzen ditzan. Hilabetea igarota akatsak zuzendu ezean, elkarteak ezin izango du UPV/EHUren laguntzarik eskatu, akatsak zuzendu arte. Urtebete igarota ez baditu akatsak zuzendu, UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan behin betiko baja emango zaio, eta, horrekin batera, aitortutako eskubideak galduko ditu, bai eta laguntzak ere, halakorik esleituta balu.

En caso de incumplimiento de alguna de las previsiones del presente Título, se abrirá un expediente de apercibimiento a la Asociación, dándole un plazo de un mes para que subsane las deficiencias encontradas. Si transcurrido el plazo de un mes no se subsanasen las mismas, la Asociación no podrá solicitar ninguna ayuda de la UPV/EHU hasta que se subsanen las deficiencias encontradas y si transcurrido un año continuara sin subsanarlas, se procederá a su baja definitiva en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU con la pérdida de los derechos reconocidos, así como de las ayudas que en su caso pudiera tener concedidas.

Hilabetea igarota frogatuko balitz elkarteak ez duela jardunik, UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan behin betiko baja emango zaio, ikasleen arloko errektoreordearen erabaki arrazoituaren bidez, eta, horrekin batera, aitortutako eskubideak galduko ditu, bai eta laguntzak ere, halakorik esleituta balu. Jardun eza frogatutzat joko da, besteak beste, elkartearen egoitza dagoen ikastegiko zuzendaritzari edo campuseko errektoreordetzari kontsulta egin ondoren, argi eta garbi ikusten denean elkarteak ez duela jardunik.

Si transcurrido el plazo del mes existiera constancia fehaciente de la inactividad de la asociación se procederá a dar de baja definitivamente a la Asociación en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU mediante Resolución motivada del Vicerrector/a competente en materia de Estudiantes con la pérdida de los derechos reconocidos, así como de las ayudas que en su caso pudiera tener concedidas. Se entenderá que existe constancia fehaciente, entre otras circunstancias, cuando tras consultar con el equipo directivo del Centro Universitario donde se ubique la sede de la Asociación o con el Vicerrectorado de Campus correspondiente, conste de manera inequívoca la inactividad de la asociación.

Era berean, behin betiko baja emango zaio elkarteari elkarteak berak hala eskatzen badu, zuzendaritza batzordeak horren alde hartutako erabakiaren akta aurkeztuta.

Se procederá, también, a la baja definitiva de la Asociación a petición de la propia Asociación mediante la presentación del acta del acuerdo de la Junta Directiva adoptada en ese sentido.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
IKASLEEN ELKARTEEK PARTE HARTZEKO MEKANISMOAK
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES ESTUDIANTILES

64. artikulua.– Jarduerak.

Artículo 64.– Actividades.

1.– Unibertsitateko bizitzan parte hartzeko, ikasleen elkarteek beren intereseko jarduerak egingo dituzte, Estatutuen 4. artikuluan aurreikusitako UPV/EHUren helburuetakoren bat lortze aldera.

1.– Las asociaciones de estudiantes participarán en la vida universitaria a través del desarrollo de las actividades de su interés que tiendan a la consecución de alguno de los fines de la UPV/EHU previstos en el artículo 4 de los Estatutos.

2.– Parte hartzea, batez ere, elkarteek antolatutako jarduera zientifiko, kultural, artistiko edo bestelakoen bidez bideratuko da, eta jarduera horiek baliagarriak izan beharko dira ondare intelektuala, humanistikoa, kulturala eta zientifikoa aberasteko, bai eta ikasleen eta, oro har, euskal gizartearen ongizatea, prestakuntza osoa eta garapena bultzatzeko ere.

2.– En especial la participación se canalizará a través de las actividades de carácter científico, cultural, artístico o de otra índole que ellos mismos organicen y que sirvan para el enriquecimiento del patrimonio intelectual, humanístico, cultural y científico, así como al desarrollo, formación integral y bienestar del estudiantado y, en última instancia, de la sociedad vasca en su conjunto.

3.– Ikasleen elkarteek UPV/EHUn eta kanpoan egiten dituzten jarduerek antolamendu juridikoa erabat errespetatu beharko dute. UPV/EHUko ikasleen elkarteek unibertsitateko elkarte diren aldetik antolatzen dituzten jarduera guztien berri eman beharko diote UPV/EHUri, eta hark baimendu egin beharko ditu, hala badagokio. Arautegi honen 63. artikuluan aurreikusitako arrazoiez gainera, elkarte batek UPV/EHUko ikasleen elkartea izateari utziko dio antolamendu juridikoaren arau hauste larriengatik zehapen irmo bat jasoz gero, edo antolamendu juridikoaren arau hauste arinenengatik bi zehapen irmo edo gehiago jasoz gero.

3.– Cualquier tipo de actividad que se desarrolle por las asociaciones estudiantiles, tanto dentro como fuera de la UPV/EHU deberá ser plenamente respetuosa con el ordenamiento jurídico. Se deberá informar y, en su caso autorizar por la UPV/EHU todas aquellas actividades que se convoquen invocando la condición de asociación estudiantes de la UPV/EHU. Será causa de pérdida de la condición de Asociación de Estudiantes de la UPV/EHU, además de lo previsto en el artículo 63, la sanción firme por infracción grave del ordenamiento jurídico o contar con dos o más sanciones firmes por infracción leve del ordenamiento jurídico.

4.– UPV/EHUren eremuan edozein jarduera egin aurretik, elkarteko kideei nahiz jende guztiari zuzendua, UPV/EHUko ikasleen elkarteek baimena eskuratu beharko dute erabili nahi dituzten guneak erabiltzeko, titulu honetan ezarritako baldintzetan.

4.– Antes de desarrollar cualquier tipo de actividad, dentro del ámbito territorial de la UPV/EHU, ya sean estas dirigidas a sus miembros o públicas, las asociaciones de estudiantes de la UPV/EHU deberán obtener autorización para el uso de los espacios que pretendan ocupar en los términos establecidos en el presente Título.

65. artikulua.– Ikasleen erakundeetan parte hartzea.

Artículo 65.– Participación en organizaciones estudiantiles.

1.– UPV/EHUko ikasleen elkarte gisa erregistratutako elkarteek sareetan edo konfederazioetan sartzeko eskubidea izango dute, edozein arlotan.

1.– Las asociaciones estudiantiles de la UPV/EHU, registradas como tales, tendrán derecho a integrarse en redes o confederaciones de cualquier ámbito.

2.– UPV/EHUk laguntza emango du, bere eskumenen esparruan eta dituen bitartekoen arabera, ikasleen elkarteak erakunde horietan sar daitezen.

2.– La UPV/EHU ayudará, en la medida en que le competa y cuente con medios disponibles a tal fin, a las asociaciones de estudiantes para hacer efectiva dicha integración.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
IKASLE OHIEN ELKARTEAK
DE LAS ASOCIACIONES DE ANTIGUAS ALUMNAS Y ALUMNOS

66. artikulua.– UPV/EHUko ikasle ohien elkarteak.

Artículo 66.– Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la UPV/EHU.

1.– UPV/EHUko ikasle ohien elkartetzat hartuko dira Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle izandako bost kide dituztenak gutxienez, baldin eta kide horiek elkartekide guztien % 70 badira. Horrez gain, arautegi honen 58. artikuluan eskatutako baldintzak bete, eta 55. artikuluan aurreikusitako helbururen bat lortzeko xedea izan beharko dute. Zuzendaritza batzordeko kideak, edonola ere, unibertsitateko ikasleak edo ikasle ohiak izan beharko dira, eta ezin izango dira aldi berean ikasleen edo ikasle ohien beste elkarte bateko zuzendaritza batzordeko kideak izan.

1.– Serán consideradas Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la UPV/EHU aquellas que, cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 58 y teniendo por objeto la consecución de alguno de los fines previstos en el artículo 55 del presente Reglamento, cuenten al menos con 5 miembros que sean antiguos alumnos o alumnas de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y que estos o estas supongan, el 70 % de los miembros de la Asociación. Los miembros de la Junta Directiva deberán ser, en todo caso, estudiantes o antiguos alumnos y Alumnas de la Universidad y no podrán pertenecer simultáneamente a la Junta Directiva de otra Asociación Estudiantil o de Antiguas Alumnas y Alumnos.

Artikulu honen ondorioetarako, ikasle ohiak izango dira UPV/EHUko titulu ofizialen bat edo berezko tituluren bat dutela egiaztatzen duten pertsonak.

A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá por antiguas alumnas o antiguos alumnos los que acrediten estar en posesión de algún título oficial o propio de la UPV/EHU.

2.– UPV/EHUko ikasle ohien elkarteek unibertsitate honen irudia sustatuko dute, eta aktiboki lagunduko dute egresatuak laneratzen, unibertsitatera ikasle berriak erakartzen, eta jarduera kulturalak edo interes sozialekoak antolatzen. Ikasle ohien elkarteek unibertsitatea xede duten mezenasgo jarduerak bultzatuko dituzte, baita unibertsitatearen eta gizartearen arteko loturak estutzeko balio duen beste edozein jarduera ere.

2.– Las asociaciones de antiguos alumnos y alumnas de la UPV/EHU promocionarán la imagen de esta universidad y colaborarán activamente en la incorporación laboral de sus egresados y egresadas, en la captación de nuevas y nuevos estudiantes y en la realización de actividades culturales o de interés social. Las asociaciones de antiguos alumnos y alumnas impulsarán aquellas actividades de mecenazgo que tengan como destino la universidad y cualesquiera otras que sirvan para estrechar lazos entre la universidad y la sociedad.

3.– UPV/EHUk laguntza emango du ikasle ohien elkarteek nazioartean oihartzuna izateko, horien arteko sareak garatzeko eta unibertsitateen arteko jarduerak egiteko. Horretarako, UPV/EHUk ehualumni egitura sortu du, ikasle ohien sarea.

3.– La UPV/EHU contribuirá a la proyección internacional de las asociaciones de antiguos alumnos y alumnas, el desarrollo de redes y la realización de actividades interuniversitarias. A este respecto, la UPV/EHU ha creado la estructura ehualumni como red de antiguos alumnos y antiguas alumnas.

4.– Unibertsitateak eskura dituen bitartekoen arabera, ikasle ohien elkarteek arautegi honen 55. artikuluan aurreikusitako eskubideak izango dituzte, horiek ikasleen elkarteei bermatu ondoren. Dena den, elkarte horiek bultzatzeko beste neurri batzuk ere hartu ahal izango dira.

4.– En la medida de las disponibilidades universitarias las asociaciones de antiguas alumnas y alumnos gozarán de los derechos previstos en el artículo 55 de este reglamento una vez garantizados los mismos a las Asociaciones de Estudiantes, todo ello sin perjuicio de otras medidas de promoción que pudieran adoptarse.

5.– Gainerakoan, ikasle ohien elkarteei titulu honetan adierazitakoa aplikatuko zaie, V. kapituluan ezarritakoa izan ezik. Bestalde, lau urtean behin egiaztatu beharko dute betetzen dituztela inskripziorako eskatzen diren baldintzak.

5.– En todo lo demás resultará de aplicación a las asociaciones de antiguas alumnas y alumnos el presente Título a excepción de lo dispuesto en el capítulo V y la circunstancia de que el mantenimiento de los requisitos exigidos para su inscripción deberá acreditarse cada 4 años.

V. TITULUA
TÍTULO V
IRAKASKUNTZAREN EBALUAZIOA
DE LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IKASLEEN EBALUAZIOA
DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTADO

67. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 67.– Principios generales.

UPV/EHUko Estatutuetako 18. artikuluan ezarritakoaren arabera, titulu honetan ikasleak ebaluatzeko araudiak errespetatu beharreko printzipioak ezarriko dira, ikasleen errendimendu akademikoa era objektiboan ebaluatuko dela eta kalifikazioak berrikusteko eskubidea bermatuko dela ziurtatzeko. Xede horrekin, ikasleen errendimendu akademikoaren ebaluazioa irizpide publiko eta objektiboen arabera egingo da, eta, ahal dela, etengabeko ebaluazioa egingo da; izan ere, etengabeko ebaluazioa hezkuntzaren erantzunkidetasunerako bitartekoa da, eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren elementu bat, ikasle bakoitzari bere ikaskuntza prozesuaren berri ematen diona.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos de la UPV/EHU, el presente título establece los principios que deberá respetar la normativa en la que se regule la evaluación del estudiantado a fin de garantizar la valoración objetiva de su rendimiento académico y el derecho a la revisión de las calificaciones. A tal fin la evaluación del rendimiento académico de las y los estudiantes responderá a criterios públicos y objetivos y tenderá hacia la evaluación continua, entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como un elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa a cada estudiante sobre su proceso de aprendizaje.

68. artikulua.– Ebaluazio metodoak.

Artículo 68.– Métodos de evaluación.

Gardentasuna eta ekitatea bermatzearren, ebaluazio sistema edo tresna bakoitzean erabilitako irizpideak argi eta garbi azaldu eta argitaratu beharko dira.

Con objeto de garantizar la transparencia y la equidad, los criterios de evaluación utilizados en cada sistema o herramienta de evaluación deberán ser explicitados y publicados.

Edonola ere, aurretik ezarritako irizpideen arabera egin beharko da beti ebaluazioa.

En cualquier caso, la evaluación ha de realizarse siempre de acuerdo con los criterios previamente establecidos.

69. artikulua.– Ebaluazioaren edukia.

Artículo 69.– Contenido de la evaluación.

1.– Ikasleek ekitatez eta zuzentasunez ebaluatuak izateko eskubidea dute, eta jasotako irakaskuntzaren mailaren arabera. Irakasgaiaren edo gaiaren ebaluazioa ezin izango da egin irakasleak eman ez dituen edukiei buruz, hasierako programan horiek jasota egon arren.

1.– El estudiantado tiene derecho a ser evaluado con garantías de equidad y justicia, y de acuerdo con el nivel de enseñanza impartida. La evaluación de la asignatura o materia no podrá realizarse sobre temas que no hayan sido tratados por el profesorado correspondiente, aun cuando aquellos figuraran en el programa inicial de la asignatura o materia.

Ekitatea bermatzearren, irakasgai edo gai bateko irakaskuntza gidetan ebaluazio irizpide komunak ezarriko dira Ikasle talde guztietarako.

Para garantizar la equidad, las guías docentes de una misma asignatura o materia establecerán criterios comunes de evaluación para todos los grupos de estudiantes.

2.– Ebaluazio probak egokitu beharko dira dibertsitate funtzionala duten ikasleen premietara, eta sailek eta ikastegiek horretarako behar diren moldaketak egingo dituzte metodologiari, denborari eta espazioei dagokienez. Egokitzapen horiek gorabehera, proben edukia eta eguna ez dira aldatuko.

2.– Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de las y los estudiantes con diversidad funcional, procediendo los centros y los departamentos a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas. La asunción de dichas situaciones no implicará en ningún caso la alteración del contenido de la prueba, debiéndose, asimismo, mantener la fecha de realización de la mismas.

3.– Ikasleek eskubidea izango dute ebaluazio probak egin izanaren ziurtagiria jasotzeko, probak amaitu ondoren.

3.– Los y las estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado.

4.– Ikasleak iruzur egingo balu ariketaren batean, «suspentso» kalifikazioa izango luke ariketa horretan, izan litzakeen bestelako erantzukizunez gain.

4.– La realización fraudulenta de algún ejercicio implicará la calificación de «Suspenso» en dicho ejercicio, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder.

70. artikulua.– Ebaluaziorako lanak eta praktiken memoriak.

Artículo 70.– De los trabajos y memorias prácticas de evaluación.

1.– Lanak eta praktiken memoriak entregatzeko data ikasleekin hitzartuko da, eta zereginok proposatzen diren une berean zehaztuko da. Nolanahi ere, haiek ebaluatzeko data behar besteko aurrerapenaz ezarriko da, ikasleak berme guztiekin aurkez daitezen ebaluazio probara, eskubide duten bezala.

1.– La fecha de entrega de los trabajos y de las memorias de prácticas será concertada con las y los estudiantes y las estudiantes, y especificada en el momento de su propuesta. En todo caso, en relación a las fechas establecidas para la evaluación de los mismos, se deberá establecer con la suficiente antelación a fin de satisfacer en su caso el derecho del estudiante o de la estudiante a poder presentarse a la prueba de evaluación con las debidas garantías.

2.– Unibertsitateak porftolio edo dosierraren erabilera bultzatuko du. Euskarri material bakarra duten praktiken memoriak eta lanak hurrengo ikasturtera arte gordeko ditu irakasleak. Ikasketen gestiorako arautegiak horretarako kontuan hartu beharreko data ezarriko du, baita ikasleari emango zaion epea ere memoriak eta lanak itzultzea eskatzeko. Epe hori igarotakoan lanak edo memoriak itzultzeko eskatu ez badu edo jaso ez baditu, suntsitu egingo dira.

2.– La universidad fomentará el uso del portafolio. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único se conservarán por la o el profesor hasta la finalización del curso siguiente. La normativa de gestión académica establecerá la fecha a tener en cuenta a estos efectos y el plazo dado al estudiantado para solicitar su devolución. Transcurrido el mismo sin solicitarse la devolución, o sin recogerse el trabajo o memoria, se procederá a su destrucción.

3.– Lanak eta memoriak xede hertsiki akademikoez bestelako helburuetarako osorik edo zatika argitaratu, erreproduzitu edo erabili nahi badira, egilearen edo egileen berariazko baimena beharko da, jabego intelektualaren legeriari jarraikiz.

3.– La publicación o reproducción total o parcial de los mismos, o su utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente académica deberá contar con la autorización expresa de la persona o personas autoras de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.

4.– Karrera amaierako proiektuak, gradu eta master amaierako lanak eta doktorego tesiak dagozkien arautegi espezifikoen arabera arautuko dira.

4.– Los proyectos de fin de carrera, trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales, se regirán por su normativa específica.

5.– Lan horien ondorioz eginiko argitalpenak, bereziki doktoregoari lotutakoak, jabego intelektualaren araudiari lotuko zaizkio.

5.– Las publicaciones resultantes de los trabajos, especialmente en el caso del doctorado, se regirán por la normativa de propiedad intelectual.

71. artikulua.– Erantzun zuzenei buruzko informazioa.

Artículo 71.– Información sobre respuestas correctas.

Ebaluazioa hezigarria izan beharko da, eta ikasleei informazio eta argibide egokiak eskaini beharko dizkie gaitasunetan lortu duten mailaz eta ikaste prozesuan egin beharreko hobekuntzez. Ebaluazio proba bakoitzaren ondoren, saileko irakasleek galderen erantzun zuzenak jakinaraziko dituzte, ikasleek probari ahalik eta etekin handiena atera diezaioten.

La evaluación deberá ser formativa y ofrecer información y orientación adecuada al estudiantado sobre el nivel de adquisición de competencias y las mejoras que se sugieren en su proceso de aprendizaje. Tras la realización de cada prueba de evaluación serán dadas a conocer, por el profesorado del Departamento, las respuestas correctas a las cuestiones planteadas en la prueba de evaluación, con el fin de que el estudiantado extraiga el máximo rendimiento de las pruebas realizadas.

72. artikulua.– Kalifikazioen argitalpena eta kalifikazioen berrikuspena irakaslearen edo epaimahaien aurrean.

Artículo 72.– De las calificaciones, de su publicidad y revisión ante el profesorado o tribunal evaluador.

1.– Kalifikazioen argitalpena. Irakasle arduradunak irakasgaiaren edo gaiaren azken kalifikazioak argitaratuko ditu, aplikagarria den ebaluazio- arautegian ezarritako moduan eta epean. Informazio hori eta kalifikazioak berrikusteko tokiak irisgarriak izan beharko dira desgaitasuna duten ikasleentzat. Edonola ere, argitaratze data argi agertu beharko da, kalifikazioak berrikustea eskatzeko epea zenbatzeari begira. Berrikuspena pertsonala eta banakakoa izango da, eta ikasleari behar diren azalpenak emango zaizkio, ahoz, kalifikazioaren inguruan, kasuan kasuko egokitzapenak eginda desgaitasuna duten ikasleentzat. Ebaluazioa epaimahai batek egiten badu, ikasleak eskubidea izango du bere ariketak epaimahaiaren aurrean berrikusteko. Edonola ere, kalifikazioak berrikusteko epea lehenago amaituko da ikasketen gestiorako arautegian aktak ixteko eta argitaratzeko ezarritako epea baino.

1.– Publicación de calificaciones. La calificación final de la asignatura o materia será dada a conocer por el profesor o la profesora responsable en la forma y plazo que se establezca en la normativa de evaluación que le resulte aplicable. Dicha información, así como, los lugares de revisión deberán ser accesibles para las y los estudiantes con discapacidad. En todo caso, deberá constar claramente la fecha de publicación, a los efectos del cómputo del plazo de solicitud de revisión de calificaciones. La revisión será personal e individualizada, recibiendo el estudiantado las oportunas explicaciones orales sobre la calificación recibida y adaptándose, su caso a las necesidades específicas del estudiantado con discapacidad. En el supuesto de que la evaluación se hubiese realizado por tribunal el estudiantado evaluado tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo. En cualquier caso el periodo de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido en la normativa de gestión académica para la publicación y cierre de actas.

2.– Irakasleek kalifikazioak bidaltzea.

2.– De la remisión de calificaciones por parte del profesorado.

Aktaren ardura duen irakasleak dena delako arrazoiengatik sinatu ezin balu, irakasgaiaren edo gaiaren ardura duen sailak ordezko irakasle bat izendatuko du akta sinatzeko.

En el caso de que el profesorado responsable del acta no pudiera, por las causas que fueran, llevar a cabo la firma de la misma, el departamento responsable de la asignatura o materia procederá a su sustitución.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IRAKASKUNTZA BETEBEHARRAK EZ BETETZEA
DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DOCENTES

73. artikulua.– Irakaskuntza betebeharrak bete ezean hartu beharreko neurriak.

Artículo 73.– De las actuaciones en caso de incumplimiento de las obligaciones docentes.

1.– Ikastegiko eta saileko zuzendaritzek gainbegiratu beharko dute, Ikuskaritza Zerbitzuarekin elkarlanean, irakasleek beren irakaskuntza betebeharrak betetzen dituztela.

1.– Será responsabilidad de la Dirección del Centro y de la Dirección del Departamento supervisar el cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado, colaborando con el Servicio de Inspección.

2.– Dekanotzek eta ikastegiko zuzendaritzek, berriz, kalifikazioak aurkezteko epeak betetzen direla egiaztatuko dute. Hala badagokio, epeak betetzeko eskatuko diete irakasleei, eta, bete ezean, horren berri emango diote irakasleen arloko errektoreordetzari, erantzukizunak eska ditzan.

2.– Los Decanatos y Direcciones de los Centros verificarán el cumplimento de los plazos de presentación de las calificaciones requiriendo su cumplimiento, en su caso, al profesorado e informando al Vicerrectorado competente en materia de Profesorado de los incumplimientos que tuviesen lugar a fin de que se proceda a la exigencia de las responsabilidades que correspondan.

3.– Arautegi honen 1. eranskinean jasota dago Kexak Izapidetzeko Protokoloa, ikasleek jarraitu beharrekoa irakasleen kontrako kexarik jarri nahi izanez gero irakaskuntza betebeharrak ez betetzeagatik.

3.– El Protocolo para la tramitación de quejas por parte del estudiantado ante el incumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado se incluye como Anexo 1 del presente Reglamento.

4.– Irakaskuntza oztopatzen duen egoera baten berri izan bezain laster, sailetako edo ikastegietako zuzendaritzek, edo arauei jarraikiz haien ordez izendatutakoek, behar diren neurriak hartuko dituzte normaltasunera itzultzeko. Bereziki, dekanoek eta zuzendariek behar diren neurriak hartuko dituzte, ahal bezain laster eta lehentasunez, proba ofizialak aurreikusitako egunetan egin daitezen.

4.– Las Direcciones de los Departamentos o de los Centros, o quienes reglamentariamente les sustituyan, adoptarán con la mayor rapidez desde que tengan conocimiento de una situación que altere el desarrollo de la docencia, cuantas iniciativas resulten adecuadas para el restablecimiento de la normalidad. En especial, los Decanos, Decanas, Directoras y Directores serán responsables de realizar de forma prioritaria, con la mayor rapidez, cuantas actuaciones le correspondan para garantizar la realización de las pruebas oficiales en las fechas previstas.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Inskribatutako elkarteak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Asociaciones inscritas.

Arautegi hau indarrean sartzen den egunean elkarteen erregistro publiko batean inskribatuta dauden baina 52. artikuluaren a) eta b) letretan adierazitakoa betetzen ez duten elkarteek UPV/EHUko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko eskatu ahal izango dute, baldin eta bost kide, gutxienez, UPV/EHUko ikasleak badira. Halakoetan, UPV/EHUko elkarte gisa inskribatzen direnean, «UPV/EHUko atala» adieraziko dute, eta kasuan kasuko elkartearen jarduerak UPV/EHUko ikasle diren elkartekideek egiten dituztela ulertuko da.

Aquellas asociaciones que a la fecha de entrada del presente reglamento se encontrasen inscritas en un Registro de Asociaciones de carácter Público y no cumpliesen los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo 58.2, podrán solicitar su inscripción en el Registro de Asociaciones de la UPV/EHU siempre que cuenten al menos con 5 miembros que reúnan la condición de estudiante de la UPV/EHU. En este caso, junto a su inscripción como asociación de la UPV/EHU se hará constar expresamente «Sección UPV/EHU» entendiéndose sus actuaciones realizadas por el estudiantado de la asociación perteneciente a la UPV/EHU.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Arautegi honen 2.16, 17.7, 19.4 eta 61.2 artikuluek aipatzen dituzten eskubideak arau hauen bitartez gobernatuko dira:

El ejercicio de los derechos a los que se refieren los artículos 2.16, 17.7, 19.4 y 61.2 del presente Reglamento se regirá por las siguientes reglas.

1.– Unibertsitateko espazioak erabiltzeko baimena lortu ahal izango dute UPV/EHUn matrikulatutako ikasleek, helburuak honako hauek badira:

1.– Podrá autorizarse la utilización de espacios universitarios a estudiantes matriculados/as en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea con los siguientes fines:

– Ikasleen ordezkaritza organoen zereginak betetzea. Helburu horretarako, espazioak erabiltzeko baimena organo horietako kideei besterik ez zaie emango.

– Ejercicio de las actividades propias de los órganos de representación estudiantil, para el que se cederá el uso de espacios exclusivamente a miembros de esos órganos de representación.

– Ordezkaritza organoek, ikasleen elkarteek edo ikasle talde batek (behar bezala identifikatutako eragile batekin) antolatutako bestelako jarduerak egitea, baldin eta lotuta badaude kultura eta jakintzaren transmisioarekin, hori unibertsitatearen xedeetako bat den aldetik.

– Otras actividades puntuales impulsadas por los órganos de representación, por las Asociaciones de Estudiantes o por un grupo de estudiantes con una persona promotora debidamente identificada, siempre que tales actividades tengan relación con los fines de la Universidad, de transmisión de la cultura y del conocimiento.

2.– Ez da espazioak erabiltzeko baimenik emango honako kasu hauetan:

2.– No se autorizará la utilización de espacios en los siguientes casos:

– Proposatutako jarduera Euskal Herriko Unibertsitatearen helburuen aurkakoa bada, UPV/EHUren Estatutuen 4. artikulua kontuan hartuta.

– Cuando la actividad propuesta sea contraria a los fines de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, establecidos en el artículo 4 de los Estatutos de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

– Ekitaldia eginez gero, pertsonak edo ondasunak arriskuan egon daitezkeela pentsatzeko arrazoi sendorik badago.

– Cuando existan razones fundadas de que la celebración del acto pueda suponer un riesgo para la integridad de personas y/o bienes.

3.– Espazio bat erabiltzeko baimena jaso duten ikasleek betebehar hauek izango dituzte:

3.– Los y las estudiantes a quienes se les haya autorizado la utilización de un espacio deberán:

– Utzitako aretoak behar bezala eta arduraz erabiltzea, egiturako elementurik eta hornikuntzarik inola ere aldatu gabe, eta unibertsitatearen ondarearen edo pertsonen kalterako izan daitekeen ezer egin barik.

– Utilizar debida y cuidadosamente los locales que se les hubieran confiado, sin alterar en ningún caso elementos de su estructura y equipamiento, y absteniéndose de realizar cualquier actuación que pueda suponer daño para el patrimonio de la Universidad o para las personas.

– Areto bera darabilten gainerako ikasleen edo unibertsitateko kideen jarduna eragotzi edo oztopa lezakeen ezer ez egitea.

– Abstenerse de realizar actuaciones que impidan o perturben las actividades del resto de estudiantes con quienes compartan, en su caso, el espacio, así como las del resto de miembros de la comunidad universitaria.

– Espazioak ikastegia zabalik dagoen orduetan erabiltzea, ikastegiak beste aukerarik eskaintzen ez badu, xedapen honen 8. puntuaren arabera.

– Utilizar los espacios en los horarios de apertura del Centro, salvo que los propios centros dispongan otras opciones conforme al apartado 8 de la presente Disposición.

– Ondare edo pertsonentzako arriskurik antzemanez gero, unibertsitateko agintariei jakinaraztea eta laguntza eskaintzea.

– Informar y colaborar con las autoridades universitarias cuando se detecte riesgo para los bienes o las personas.

4.– Espazioak erabiltzeko baldintzak.

4.– Condiciones de acceso.

Espazio edo areto jakin batzuk erabiltzeko baimena jaso duten ordezkaritza organoek, ikasleen elkarteek edo pertsonek errespetatu beharko dituzte, betiere, haien jabe diren unibertsitate organoek ezarritako baldintzak, zeinak prebentzio, segurtasun eta garbitasun irizpide orokorren araberakoak izango baitira.

Los órganos de representación estudiantil, asociaciones o personas solicitantes a quienes se haya asignado el uso de determinados espacios o locales deberán en todo caso respetar las condiciones de acceso a los mismos por parte de los órganos universitarios titulares, que aplicarán criterios generales de prevención, seguridad y limpieza en la gestión del acceso.

5.– Prozedura.

5.– Procedimiento.

1) Campusetako espazioak erabiliz gero, arau hauek kasuan kasuko campusak ezarritakoen osagarri izango dira.

1) En el caso de utilización de espacios de los Campus, la presente regulación se aplicará con carácter supletorio a la establecida por el Campus respectivo.

2) Prozedura ordezkaritza organoaren, ikasleen elkartearen edo talde sustatzailearen ekimenaz hasiko da, eskabidea aurkeztuta. Ordezkaritza organoko edo elkarteko buruak edo talde sustatzaileko ikasle batek aurkeztuko du, organo eskudunari zuzenduta.

2) El procedimiento se iniciará a instancia del órgano de representación, Asociación de Estudiantes o grupo promotor, mediante la presentación de la oportuna solicitud, formalizada por quien ostente la presidencia del órgano de representación o de la Asociación, o estudiante perteneciente al grupo promotor, y dirigida al órgano competente para su resolución.

Jarduera puntualen kasuan, ekitaldia hasi baino 15 egun lehenago aurkeztu beharko da eskabidea.

En el caso de actividades puntuales, la solicitud se deberá presentar con al menos 15 días de antelación con respecto al inicio de la actividad.

3) Honako hauek dira organo eskudunak, kasuaren arabera:

3) Serán órganos competentes, según corresponda:

– Ikastegiko dekanotza edo zuzendaritza, erabili beharreko aretoa ikastegi batena bada.

– El Decanato o Dirección del Centro cuando los espacios cuya utilización se solicita sean de un Centro.

– Campuseko errektoreordea, aretoak campusenak direnean, edo jardueraren eremua handiagoa bada erabili beharreko azpiegitura duen ikastegia baino, ikastegiak berak hala eskatuta:

– El Vicerrector o Vicerrectora del Campus correspondiente cuando se trate de espacios del Campus, así como cuando la actividad que se vaya a desarrollar tenga un ámbito mayor al Centro en el que radique el espacio a utilizar, a petición de este.

4) Eskabidean adierazi beharko da:

4) La solicitud deberá indicar:

– Baimenaren helburu den jarduera (ordezkaritza organoek edo ikasleen elkarteek edo ikasle talde batek sustatutako jarduera iraunkor, puntual edo aldizkakoak).

– La actividad para la que se solicita la autorización (desarrollo de actividades –permanentes, puntuales o periódicas– impulsadas por los órganos de representación, o por las asociaciones de estudiantes o por un grupo de estudiantes).

– Ikasle talde batek eskatutako jarduera puntual edo aldizkakoak direnean, taldeko kideen izenak.

– En el caso de actividades puntuales o periódicas promovidas por un grupo de estudiantes, identificación de las personas que lo integran.

– Jarduera puntual edo aldizkakoen kasuan, deskribapena, data eta ordutegia, eta jarduerarako behar den espazioaren ezaugarriak.

– En el caso de actividades puntuales o periódicas, descripción de la actividad, fecha y horario de la misma, y características del espacio que se requiere para su realización.

5) Eskabidea jasota, organo eskudunak erabakiko du erabilera bat datorren xedapen gehigarri honen 1. eta 2. ataletan jasotakoarekin, bai eta espaziorik dagoen, eskabidean adierazitako ezaugarriak dituenik. Edozein kasutan, eskabidearen inguruko argibideak eskatu ahal izango zaizkie egileei.

5) Recibida la solicitud, el Órgano competente analizará si el uso se acomoda a lo recogido en los apartados 1 y 2 de la presente disposición adicional, así como la disponibilidad de locales que se ajusten a lo indicado en la solicitud. En cualquier caso, se podrán requerir aclaraciones acerca de la petición realizada.

6) Aurreko baldintzak betez gero, organo eskudunak baimena eman beharko du eskabidea egin denetik hamabost eguneko epean gehienez. Jarduerarako utziko duen aretoaren ezaugarriak eta bera erabiltzeko baldintzak zehaztuko ditu, eskarian adierazitakoez bestelakoak badira. Baimena ukatuz gero, arrazoitu egin beharko da.

6) De cumplirse las condiciones anteriores, el órgano competente emitirá, en el plazo máximo de 15 días desde que se hubiera presentado la correspondiente solicitud, autorización especificando las características del local cuyo uso se cede, así como las condiciones de utilización del mismo cuando estas difieran de lo recogido en la solicitud. La denegación de la autorización de uso de espacio deberá ser motivada.

6.– Baimena kentzea.

6.– Revocación de la autorización.

1) Unibertsitateak jakiten badu edo arrazoiz susmatzen badu espazioa erabiltzen ari direla baimendu gabeko zerbaiterako, edo baimenean zehaztutako baldintzak ez direla betetzen ari, baimena kendu ahal izango die eskatzaileei, haiei entzun eta gero.

1) Cuando la Universidad tenga constancia o sospecha fundada de que la actividad desarrollada supone un uso no permitido o de que se están incumpliendo las condiciones de utilización de espacios establecidas en la autorización, podrá revocarla previa audiencia de las personas a las que se les hubiera concedido el uso del espacio.

2) Ikasleen elkarteen kasuan, arauak ez betetzeak ekar lezake Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen elkartea izateari uztea, arautegi honen 63. artikulua aplikatuz.

2) En el caso de las asociaciones estudiantiles, el incumplimiento podrá conllevar la pérdida de la condición de Asociación de Estudiantes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 63 del presente Reglamento.

3) Baimenaren baldintzak ez betetzeagatik ondare eta pertsonentzako arriskurik sortuko balitz edo unibertsitatearen berezko jarduna eragotziko balitz, unibertsitateak bestelako tramiterik gabe ken lezake baimena, eta interesdunek berehalaxe utzi beharko lukete espazioa, kalte ordainerako eskubiderik gabe.

3) En el caso de que la utilización suponga o pueda suponer riesgo para el patrimonio o para las personas, o bien impida la normal realización de las actividades propias de la Universidad por incumplimiento de las condiciones de utilización, la autorización podrá revocarse por la Universidad sin más trámite, dando lugar al cese inmediato de la utilización del espacio de que se trate, sin generar derecho a indemnización.

4) Era berean, unibertsitateak espazioak erabiltzeko baimena kendu ahal izango du, edo erabiltzeko baldintzak aldatu, areto horiek irakaskuntzarako, ikerketarako edo unibertsitateak berezko dituen bestelako zereginetarako behar baditu.

4) Igualmente, podrá procederse a revocar la autorización, o a modificar sus condiciones, en el caso de que los locales cedidos fueran necesarios para garantizar debidamente el desarrollo de la actividad docente, investigadora o cualquier otra actividad propia de la Universidad.

7.– Erantzukizunak.

7.– Responsabilidades.

Ordezkaritza organoak, elkarteak eta ikaste taldeak izango dira erantzule aretoetan kalte edo galerarik gertatzen bada erabilera okerraren ondorioz.

Los órganos de representación, las Asociaciones y los grupos de estudiantes son responsables de los daños y perjuicios que puedan ocasionar por la indebida utilización de los espacios cuyo uso les haya sido cedido.

Beraz, bestelako erantzukizunak erantzukizun, beren gain hartu beharko dute erabilera okerraren ondorioz unibertsitatearen ondare eta instalazioei egindako kalteen konponketa.

Por tanto, y sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que se hubiera podido incurrir, responderán de la reparación de los desperfectos en los bienes e instalaciones de la Universidad generados por su causa.

Horretarako, unibertsitateak eskabidea sinatu duen pertsonarengana joko du eta hark gertatutakoaz duen informazio guztia eta unibertsitateak eskatzen dion gainerakoa eman beharko dio erakundeari.

A los efectos anteriores, la Universidad se dirigirá a la persona que hubiera formalizado la solicitud, que deberá proporcionar toda la información de que disponga sobre lo acontecido y cuanta otra le sea requerida por la Universidad.

Ikasleen elkarte, ordezkaritza organo edo talderen baten izenean egin bada erabilera okerra, unibertsitateak gutxitu ahal izango dio laguntza edo aurrekontu partida.

En el caso de usos indebidos realizados en nombre de una determinada asociación, órgano de representación o colectivo, la Universidad podrá minorar en su caso la cuantía de la ayuda o partida presupuestaria correspondiente.

8.– Bigarren xedapen gehigarriaren garapena.

8.– Desarrollo de la disposición adicional segunda.

Ikastegiek, beren beharren arabera, bigarren xedapen gehigarri honen artikuluak garatu eta zehaztu ahal izango dituzte, ikastegiko ikasleen kontseiluari entzun ondoren.

Los Centros, en virtud de sus necesidades, podrán desarrollar y concretar el contenido de los artículos de la presente disposición adicional segunda, oído el Consejo de estudiantes del centro.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluak, bere kideen artetik, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren Hauteskunde Batzordea izendatuko du, arautegi honetan aurreikusitako eginkizunak izango dituena. Batzorde hori osatuko dute UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko presidenteak eta idazkariak (batzordeko berezko kideak izango dira) eta hiru campusetako ordezkari banak, zozketaz hautatuak UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko campus bakoitzeko kideen artetik.

El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU designará, de entre sus miembros, una Junta Electoral del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, con las funciones previstas en este Reglamento. Dicha Junta estará compuesta por la persona que ostente la Presidencia y la que ostente la Secretaría del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, que serán miembros natos de la misma, y por una persona representante de cada Campus, elegida por sorteo entre las y los miembros del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU pertenecientes a dicho Campus.

Hauteskunde Batzordeko kideak ezin izango dira egon batzordeak jardun behar duen hauteskunde prozesuetako zerrendetan. Zerrendetan egonez gero, haien ordezkoak aukeratuko dira zozketa bidez UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko gainerako kideen artetik.

Las y los miembros de la Junta Electoral no podrán participar en ninguna candidatura en los procesos electorales en los que deban actuar, debiendo en tal caso ser sustituidas mediante sorteo entre el resto de miembros del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Elkarteak arautegira egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Adaptación normativa de las asociaciones.

Gaur egun UPV/EHUn diharduten elkarteek sei hilabeteko epea izango dute arautegi berrira egokitzeko, hau indarrean sartzen den egunetik. Horretarako, aipatutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzte ikasleen arloko errektoreordetzan. Adierazitako epea igarotakoan arautegi honetara egokitu ez badira, UPV/EHUko ikasleen elkarte izateari utziko diote.

Las Asociaciones actualmente actuantes en la UPV/EHU, dispondrán de seis meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento para adaptarse a la nueva normativa. Transcurrido dicho plazo sin haberse adaptado a lo previsto en el presente Reglamento, causarán baja como Asociación de estudiantes de la UPV/EHU. A estos efectos, deberán presentar la documentación mencionada en el Vicerrectorado competente en materia de Estudiantado.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Azken urte naturalean eratutako ikastegiko eta ataleko ikasleen kontseiluak osaera berriarekin eratu beharko dira, eta beren kide bakarreko organoak aukeratu beharko dituzte 2023ko abenduaren 31 baino lehen.

Los Consejos de Estudiantes de centro y sección que se hayan constituido en el último año natural deberán constituirse con la nueva composición y elegir a sus órganos unipersonales antes del 31 de diciembre de 2023.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Campuseko ikasleen kontseiluek hilabeteko epea izango dute, arautegi hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, eratu eta kide bakarreko organoak hautatzeko.

Los Consejos de Estudiantes de Campus dispondrán de un mes desde el día siguiente a la publicación del presente Reglamento para su constitución y la elección de sus órganos unipersonales.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

Ikastegiko eta ataleko ikasleen kontseiluek hilabeteko epea izango dute, arautegi hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluan dagozkien ordezkari gehigarriak aukeratzeko eta izendapenak bidaltzeko UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluko Hauteskunde Batzordera.

Los Consejos de Estudiantes de centro y sección dispondrán de un mes desde el día siguiente a la publicación del presente Reglamento para elegir los representantes adicionales en el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU que les correspondiesen y remitir los nombramientos a la Junta Electoral del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Antolamendu akademikorako arautegiek ikasketen plangintzari eta ebaluazioari buruzko aurreikuspenak garatu ahal izango dituzte, betiere arautegi honetan xedatutakoa errespetatuz.

Las normativas de ordenación académica podrán desarrollar las previsiones en materia de planificación docente y evaluación respetando, en todo caso, lo dispuesto en el presente reglamento.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen da 2012ko ekainaren 21eko bileran Gobernu Kontseiluak onartutako UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren Arautegia (2012ko uztailaren 31ko EHAA, 148. zk.). Era berean, indargabetuta gelditzen dira arautegi honekin bat ez datozen maila bereko edo apalagoko arautegi guztiak.

Queda derogado el Reglamento del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 21 de junio de 2012 (BOPV n.º 148, de 31 de julio de 2012) y cuanta normativa de igual o inferior rango se oponga a lo dispuesto en el presente Reglamento.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental