Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

198. zk., 2023ko urriaren 17a, asteartea

N.º 198, martes 17 de octubre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4716
4716

EBAZPENA, 2023ko urriaren 5ekoa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendariarena, 2023an emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak argitaratzeko XI. lehiaketarako deialdia egiten eta arautzen duena.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2023, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se convoca y regula el XI Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2023.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen helburu nagusia hau da: emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea –benetakoa eta eraginkorra–, Euskal Autonomia Erkidegoko politikagintzaren, ekonomiaren, kulturgintzaren eta gizartearen eremu guztietan. Ildo horretan, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen ardura da Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatu, planifikatu, ebaluatu eta horiei buruz aholku ematea, emakumeen kontrako indarkeria matxistari buruzkoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginak, martxoaren 16ko 1/2023 Legegintza Dekretuaren bidez onartuak, ezartzen duenaren arabera.

El fin esencial de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer es la consecución de la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del País Vasco. En este sentido, Emakunde es el organismo encargado del impulso, asesoramiento, planificación y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incluidas las relativas a la violencia machista contra las mujeres, según determina el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres aprobado por el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo.

Berdintasunaren aldeko politikak garatuko baditugu, aztertu beharra daukagu, batetik, zer genero-harreman eta -rol dauden egun emakumeen eta gizonen artean eremu guztietan dauden ezberdintasunen oinarrian, eta, bestetik, nola eragiten duten edo nola eragin dezaketen abian jartzen diren ekimenen garapenean eta inpaktuan. Ikerlan horiek zabaltzea nahitaezkoa da eztabaida publikoa egiteko eta erabaki politikoak hartzeko, are gehiago genero-ikuspegia politika guztietan txertatu nahi badugu.

El desarrollo de las políticas de igualdad requiere investigar sobre los roles y las relaciones de género en las que se sustentan las desigualdades actualmente existentes entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos, y el modo en que afectan o pueden afectar al desarrollo e impacto de las iniciativas que se ponen en marcha. La difusión de estos estudios es fundamental para el debate público y para la toma de decisiones políticas, más aún cuando se trata de implantar la integración del enfoque de género en todas las políticas.

Horrela, profesionalek eta gizarte-eragileek egindako ikerlanak argitaratzea eta zabaltzea sustatzeko eta bultzatzeko ematen da ebazpen hau, zeinaren bidez arautzen baita 2023an emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak argitaratzeko XI. lehiaketarako deialdia. Izan ere, nabarmendu eta ikusarazi egin nahi dira eremu horretan egiten diren ikerlanak, gure gizartearentzat interesgarriak baitira. Azaldutako helburu guztiak aintzat hartuta, publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-irizpideen arabera arautuko dugu deialdia.

Así pues, y para promover y apoyar la publicación y difusión de las investigaciones realizadas por profesionales y agentes sociales surge esta Resolución por la que se regula la convocatoria del XI Certamen de publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres 2023, cuya finalidad es destacar y dar visibilidad a los trabajos de investigación en esta materia que sean de interés para nuestra sociedad. Tomando en consideración todos los objetivos descritos, se procede a regular la siguiente convocatoria bajo los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Horrenbestez, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

Ebazpen honen xedea da 2023an emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak argitaratzeko XI. lehiaketa iragartzea eta arautzea. Lehiaketaren bidez, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzen laguntzen duten ikerlanak hautatuko dira, argitalpen digitalaren bidez zabaltzeko, ebazpen honetan onartzen eta jasotzen diren oinarriekin bat etorriz.

Es objeto de la presente Resolución la regulación y convocatoria del XI Certamen de publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el 2023, dirigido a seleccionar trabajos de investigación que favorezcan la consecución de la igualdad de mujeres y hombres con el objetivo de darles difusión mediante su publicación digital, con arreglo a las bases que se aprueban y figuran junto a la presente Resolución.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean, dagokion administrazioarekiko auzien salan, bi hileko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Oinarrietan administrazio-prozedurari buruz aurreikusi ez den guztiari dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedaturikoa aplikatuko da.

En todo lo no previsto por las bases en materia de procedimiento, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko urriaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2023.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN ELGARRESTA LARRABIDE.

MIREN ELGARRESTA LARRABIDE.

EBAZPENA
ANEXO
2023AN EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNARI BURUZKO IKERLANAK ARGITARATZEKO XI. LEHIAKETAREN DEIALDIAREN OINARRIAK
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL XI CERTAMEN DE PUBLICACIONES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES PARA EL AÑO 2023

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Lehiaketa honen xedea da: emakumeen eta gizonen artean berdintasuna lortzen laguntzen duten ikerlanak hautatzea eta argitalpen digitalaren bidez argitara ematea.

El objeto de este certamen es la selección de trabajos de investigación que favorezcan la consecución de la igualdad de mujeres y hombres con el objetivo de darles publicidad mediante su publicación digital.

Bigarrena.– Lehentasunezko gaiak.

Segunda.– Temas prioritarios.

Ikerlana argitaratzeko, hauek jotzen dira lehentasunezko gaitzat:

Se consideran temas prioritarios para la publicación de los trabajos de investigación:

1.– Balioak aldatzea, umeen eta gazteen artean, bereziki.

1.– El cambio de valores, especialmente en las áreas de infancia y juventud.

2.– Emakumeek zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren eremuetan duten kokapena hobetzeko estrategiak: hezkuntzaren, irakaskuntzaren eta enpresaren arlokoak.

2.– Las estrategias para mejorar el posicionamiento de las mujeres en los ámbitos científico, tecnológicos y de innovación: educativas, académicas, empresariales.

3.– Antolakunde sozioekonomikoetako aldaketak, produkzio-eremuaren eta ugalketa-eremuaren artean oreka handiagoa lortzeko.

3.– Los cambios en las organizaciones socio-económicas favorecedores de un mayor equilibrio de los ámbitos productivo y reproductivo.

4.– Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta arreta.

4.– La atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Hirugarrena.– Helburuak.

Tercera.– Objetivos.

Aurkezten diren ikerlanek helburu hauek lortzen lagundu behar dute:

Los trabajos de investigación que se presenten han de contribuir a la consecución de los siguientes objetivos:

– Gehiago jakitea emakumeen eta gizonen egoeraz, baldintzez eta batzuen eta besteen egoera desberdinaz, eta bizitzaren arlo guztietako genero-harremanez eta ezberdintasunak sortzen dituzten kausez.

– Mejorar el conocimiento de la situación, condiciones y posición diferencial de mujeres y hombres y de las relaciones de género en los distintos ámbitos de la vida, así como de las causas que generan las desigualdades.

– Berdintasun-politiketarako jardunbide egoki izan daitezkeen ikerketen emaitzak aditzera ematea.

– Dar a conocer resultados de investigaciones que puedan constituirse en buenas prácticas de políticas de igualdad.

Laugarrena.– Hautaketa eta saria.

Cuarta.– Selección y Premio.

1.– Sariaren bidez, jendearen aurrean jarri nahi da emakumeen eta gizonen berdintasunari laguntzen dioten gaiak ikertzen dituztenen ekoizpen intelektuala. Ikerlana izan daiteke banaka edo elkarlanean egina, unitate akademiko berean edo diziplinarteko unitate akademiko batean, gizarterako interesgarriak diren jakintza-arlo bat baino gehiago lantzen direnez gero. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak editatuko du lan saritua, eta web-orrialdean argitaratuko du.

1.– El Premio consistirá en dar visibilidad a la producción intelectual de aquellas personas autoras dedicadas a la investigación de temas que favorezcan la igualdad de mujeres y hombres, realizada de forma individual o en colaboración proveniente de una misma unidad académica o de aquellas otras que tienen carácter interdisciplinario ya que combinan diversas áreas del conocimiento, de interés para la sociedad. El trabajo premiado será editado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, siendo a cargo de la Institución su publicación digital en su web.

2.– Sari bakar bat emango da; gainerako lanak ordezko gisa geratuko dira edo atzera botako dira. Hautaketa Batzordeak uste badu aurkeztutako lanak ez direla gutxienezko puntuetara heltzen, saria eman gabe gera daiteke.

2.– Se concederá un único premio y el resto de trabajos quedarán como suplentes o denegados. Si a juicio de la Comisión de Selección los trabajos presentados no alcanzan la puntuación mínima exigida, el premio será declarado desierto.

3.– Deialdi hau norgehiagoka-prozeduraren bidez ebatziko da. Ondorio horietarako, prozedura hau joko da norgehiagokatzat: saria emateko, erkatu egingo dira aurkeztutako lanak, eta lehentasun-hurrenkeran jarriko dira, oinarri arautzaileetan finkatutako balorazio-irizpideak kontuan hartuta. Saria baloraziorik altuena lortzen duenari emango zaio, aipatutako irizpideak aplikatuta.

3.– La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva. A estos efectos, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión del Premio se realiza mediante la comparación de las candidaturas presentadas, a fin de establecer una relación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras, y adjudicar el premio a aquella que haya obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Bosgarrena.– Hautagaiak aurkeztea:

Quinta.– Presentación de candidaturas.

1.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da hautagaiak aurkezteko epea; amaitu, berriz, 2023ko abenduaren 29an amaituko da.

1.– El plazo de presentación de candidaturas se iniciará el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 29 de diciembre de 2023.

2.– Eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendariari zuzenduko zaizkio, eta aurrez aurre aurkez daitezke honako leku hauetan: herritarrei arreta emateko bulegoetan, Zuzenean Zerbitzuan (Kale Nagusia 85, 48011 Bilbo; Andia 13, 20003 Donostia; Ramiro de Maeztu 10, 01008 Vitoria-Gasteiz), Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Erregistro Nagusian (Manuel Iradier 36, Vitoria-Gasteiz) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako edozein bulegotan.

2.– Las solicitudes se dirigirán a la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y podrán presentarse de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía, servicio Zuzenean (Gran Vía 85, 48011 Bilbao; Andía 13, 20003 Donostia-San Sebastián; Ramiro de Maeztu 10, 01008 Vitoria-Gasteiz), en el Registro General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, sito en la calle Manuel Iradier, n.º 36, de Vitoria-Gasteiz o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabidea Zuzenean zerbitzuan aurrez aurre aurkeztu nahi izanez gero, hitzordua hartu beharko da aldez aurretik, 012 doako telefonoaren bidez (945 018000) edo online, honako webgune honetan: https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean

Si desean presentar la solicitud de forma presencial en el servicio Zuzenean deberán concertar previamente una cita a través del teléfono gratuito 012 (945 01 80 00) o de forma online a través de la web: https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean

Nahi izanez gero, bide elektronikoz egin daitezke izapideak –Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan arautzen da bide hori–. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoa baliatu daiteke prozedura honetako izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta egiteko.

Así mismo, las personas interesadas podrán realizar la tramitación por el canal electrónico, regulado en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, y podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoan eskuragarri daude eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz bide elektronikoz izapidetzeko argibideak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1011510

Las especificaciones de cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1011510

Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, edozein momentutan alda baitaiteke aukeratutako bidea.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

3.– Interesdunek onartutako egiaztagiri elektroniko bat izan behar dute, prozedura honen izapide guztiak bitarteko elektronikoak erabiliz egin ahal izateko: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

3.- Las personas interesadas deberán disponer de un certificado electrónico admitido para realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Eskaerak ordezkari baten bidez ere aurkeztu ahal izango dira elektronikoki; horretarako, ordezkaritzak Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan eman beharko du izena: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Las solicitudes también podrán presentarse electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/representantes

Eskabidearen osteko izapideak bide elektronikoz egiteko, egoitza elektroniko hau erabili ahal izango da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de mi carpeta https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta dokumentazioa, nahi duten moduan. Horren haritik, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da prozedura guztian, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

4.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización de Uso del Euskera.

5.– Lehiaketa honetan, pertsona fisiko orok parte har dezake –banaka zein taldean–, baldin eta dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko zehapen administratibo edo penalik gabea bada, eta horretarako gaitasuna kentzen dion lege-debekurik gabea, bereziki kontuan hartuta sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik jarritakoak, martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitako Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 23. artikuluak ezartzen duenaren arabera. Horretaz gain, hautagaiak betekizun hauek izango ditu:

5.– Podrá participar en este certamen toda persona física, bien de forma individual bien en grupo, que no esté sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni esté incursa en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres aprobado por el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, y cuya candidatura tenga los siguientes requisitos:

a) Argitaratu beharreko ikerlanak Euskal Autonomia Erkidegoan egina izan behar du.

a) Que el trabajo de investigación a publicar se haya desarrollado en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Edukia osorik argitaratuta ez duten ikerketen argitalpenak izan behar dira, eta 7. oinarriaren ezaugarrietara egokitu.

b) Que se trate de publicaciones de investigaciones cuyo contenido no esté íntegramente ya publicado, y que se ajusten a las características de la base séptima.

c) Argitaratu beharreko ikerlanak hizkera ez-sexistaz idatzita egon behar du.

c) Que el trabajo de investigación a publicar se haya redactado haciendo un uso no sexista del lenguaje.

6.– Hautagaiarekin batera, dokumentu hauek aurkeztu behar dira, behar bezala sinatuta:

6.– Junto a la candidatura, será necesario adjuntar la siguiente documentación debidamente firmada:

I. eranskina: Taldeko kideen adierazpenak, hautagaia pertsona batek baino gehiagok aurkezten badute. Taldeko kide bakoitzeko adierazpen bat aurkeztuko da.

Anexo I: declaraciones de integrantes del grupo, en el supuesto de candidaturas presentadas por varias personas. Se presentará una declaración por cada persona integrante del grupo.

II. eranskina: Memoria eta argitaratu beharreko material osoa.

Anexo II: memoria y material completo a publicar.

III. eranskina: Kide bakoitzaren curriculum vitaea.

Anexo III: curriculum vitae por persona.

7.– Hautagaia talde batek aurkezten badu, taldearen titularkide direnek kideetako bat izendatu beharko dute, Administrazioaren aurrean koordinatzaile eta ordezkari izan dadin.

7.– En el supuesto de que la candidatura se presente por un grupo de personas, estas deberán designar a una de ellas como coordinadora-representante ante la Administración.

8.– Beharrezkoa dela iritziz gero, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak informazio gehiago eska dezake.

8.– En aquellos casos en que se estime oportuno, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer podrá recabar la presentación de la documentación complementaria que considere oportuna.

Seigarrena.– Hautagaien akatsak zuzentzea.

Sexta.– Subsanación de defectos en las candidaturas.

Hautagaiak behar bezala eta betebehar guztiekin aurkezten ez badira edo bosgarren oinarrian eskatutako agiriren bat falta badute, Emakundek falta den agiria aurkezteko edo atzemandako hutsa zuzentzeko eskatuko dio eskatzaileari, eta, horretarako, hamar eguneko epea emango dio, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera. Horrez gain, ohartaraziko zaio ezen, eskatutakoa egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, ebazpena eman ondoren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan agindutakoari jarraikiz (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa).

Si las candidaturas no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación señalada en la base quinta, el Instituto requerirá la presentación de la documentación omitida o la subsanación del defecto observado, para lo que concederá a estos efectos un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de su notificación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida de su petición previa Resolución dictada en los términos previstos en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bide elektronikoa erabiltzen bada, eskabidearen ondorengo izapideak, akatsen zuzenketa barnean dela, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta»ren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las subsanaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Zazpigarrena.– Lehiaketara aurkeztuko diren ikerlanen ezaugarriak.

Séptima.– Características de los trabajos de investigación a concursar.

1.– Ikerlanen egileak (egileek) testuaren azken bertsioa aurkeztu behar du (dute). Egileek lan saritua ezingo dute aldatu % 5 baino gehiago, sarira aurkeztutako bertsioarekiko.

1.– La persona o personas autoras de los trabajos de investigación deberán presentar la versión final del texto. El texto del trabajo ganador no puede ser modificado por las personas autoras en más de un 5% respecto de la versión presentada al certamen.

2.– Ikerketa-lanek jatorrizkoak izan behar dute, eta ezin dira osorik argitaratuta egon. Ez da argitaratutzat ulertuko legeak agintzen badu unibertsitateko edo erakundeetako gordailu batean utzi behar dela. Lanek ezin izango dute lehenago saririk edo laguntza ekonomikorik jaso argitaratzeko.

2.– Los trabajos de investigación deben ser trabajos originales y no publicados en su totalidad, sin perjuicio de que exista obligación legal de depositar la obra en un repositorio universitario o institucional. Los trabajos no podrán haber obtenido anteriormente galardón o ayuda económica alguna para su publicación.

3.– Aurrez aurre aurkeztuz gero, eskabideekin batera, ikerlanaren kopia inprimatu bat aurkeztu behar da, eraztunez josia, eta, bide elektronikoz aurkeztuz gero, eskabideekin batera, lanaren kopia bat erantsi behar da formatu digitalean (Word, Pdf, etab.).

3.– A las solicitudes presenciales se acompañará una copia impresa anillada del trabajo de investigación. Las solicitudes realizadas por canal electrónico adjuntarán una copia en formato digital del trabajo (Word, Pdf, etc.).

Zortzigarrena.– Hautaketa Batzordea.

Octava.– Comisión de Selección.

1.– Hautaketa batzorde bat eratuko da aurkeztutako eskaerak aztertzeko eta ebaluatzeko. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko kide hauek osatuko dute:

1.– Para el análisis y evaluación de los trabajos de investigación presentados se constituirá una Comisión de Selección compuesta por las siguientes personas de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer:

Batzordeburua:

Presidencia:

Miren Josune Irabien Marigorta andrea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen idazkari nagusia. Miren Elgarresta Larrabide andreak, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendariak, ordezkatu ahal izango du.

Dña. Miren Josune Irabien Marigorta, Secretaria General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Podrá ser sustituida por Miren Elgarresta Larrabide, Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Epaimahaikideak:

Vocales:

Noemí Alangua Elvira andrea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Ikerketa, Dokumentazio eta Plangintza arloko arduraduna. Izaskun Garaigordobil Garmendia andreak, Administrazio arloko arduradunak, ordezkatu ahal izango du.

Dña. Noemí Alangua Elvira, responsable del Área de Estudios, Documentación y Planificación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Podrá ser sustituida por Izaskun Garaigordobil Garmendia, responsable del Área de Administración de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

M.ª de los Llanos Olivas Lagunilla andrea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Ikerketa, Dokumentazio eta Plangintza arloko teknikaria. Iñaki Imaz Mujika jaunak, Ikerketa, Dokumentazio eta Plangintza arloko teknikariak, ordezkatu ahal izango du.

Dña. Mª de los Llanos Olivas Lagunilla, técnica del Área de Estudios, Documentación y Planificación. Podrá ser sustituida por Iñaki Imaz Mujika, técnico del Área de Estudios, Documentación y Planificación.

Begoña Calvo Vicandi andrea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Aholkularitza Juridikoaren arloko arduraduna. Idazkari lanetan ere arituko da. Unay Casado Lataburu jaunak, Aholkularitza Juridikoaren arloko teknikariak, ordezkatu ahal izango du.

Dña. Begoña Calvo Vicandi, responsable del Área de Asesoría Jurídica de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, que también actuará como Secretaria. Podrá ser sustituida por Unay Casado Lataburu, técnico del Área de Asesoría Jurídica.

2.– Hautaketa Batzordeak, hautagaiak ebaluatu ondoren, proposamena egingo dio Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari.

2.– La Comisión de Selección elevará su propuesta a la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, una vez evaluadas las candidaturas.

Bederatzigarrena.– Balorazio-irizpideak.

Novena.– Criterios de valoración.

Erabakia hartzeko, Hautaketa Batzordeak irizpide hauek hartuko ditu kontuan, bakoitzari emandako puntuen arabera:

Al objeto de tomar la decisión, la Comisión de Selección tendrá en cuenta los siguientes criterios, atendiendo a la puntuación asignada a cada uno de ellos:

A) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko ikerlanaren kalitatea, orokorrean. Gehienez ere, 75 puntu emango dira, honela banatuta:

A) Calidad Global del trabajo de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres (hasta 75 puntos) distribuidos en:

– Lanaren edukia argi aurkeztuta eta egituratuta egotea (15 puntu, gehienez).

– Claridad en la presentación y estructuración de los contenidos del trabajo (hasta 15 puntos).

– Lanaren kalitatea (20 puntu, gehienez).

– Calidad del trabajo (hasta 20 puntos).

– Lehentasunezko gaiekiko egokitzapena eta helburuen betetze-maila (15 puntu, gehienez).

– Ajuste a los temas prioritarios y grado de cumplimiento de los objetivos (hasta 15 puntos).

– Ikerlanen zabalkundearen interesa eta irismena (15 puntu, gehienez).

– Interés y alcance de la difusión de los trabajos de investigación (hasta 15 puntos).

– Landutako gaiak alderdi berritzaileak izatea (10 puntu, gehienez).

– Aspectos innovadores del tema tratado (hasta 10 puntos).

B) Pertsona edo talde ikertzaileen ibilbide profesionala (15 puntu, gehienez).

B) Trayectoria profesional de la persona o grupo de personas investigadoras (hasta 15 puntos).

C) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskaraz egindako ikerlanak (10 puntu, gehienez).

C) Por los trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres realizados en euskera (hasta 10 puntos).

Gutxienez 70 puntu lortzen ez dituzten hautagaiak ezetsi egingo dira.

Las candidaturas que no alcancen un mínimo de 70 puntos serán desestimadas.

Hautaketa Batzordearen eskutik punturik gehien jasotzen duen hautagaia proposatuko da lehiaketa honetan saritua izateko.

La candidatura que obtenga la mayor puntuación asignada por la Comisión de Selección será la candidatura propuesta a ser premiada en este certamen.

Hamargarrena.– Ebazpena.

Décima.– Resolución.

1.– Hautaketa Batzordeak ebaluatuko ditu hautagaiak, esleipen-irizpideei jarraituz; ondoren, proposamena bidaliko dio Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari. Emakundeko zuzendariak esanbidezko ebazpena emango du, lehiaketa-prozesua amaitzeko eta saritutako hautagaiaren berri emateko.

1.– Las candidaturas serán evaluadas sobre la base de los criterios de adjudicación por la Comisión de Selección, que elevará su propuesta a la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Ésta dictará resolución expresa que, poniendo fin al proceso concursal iniciado, recogerá la candidatura premiada.

2.– Erabakia hautagaia aurkeztu duenari jakinaraziko zaio; talde batek aurkeztu badu, berriz, taldeak koordinatzaile izateko izendatu duenari. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da hautagai saritua, horren berri denek izan dezaten.

2.– La resolución adoptada será notificada a la persona que presentó la candidatura de forma individual o a la persona coordinadora que figure como asignada por el grupo para las candidaturas de forma grupal. Asimismo, a efectos de general conocimiento, la candidatura premiada será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bide elektronikoa erabiltzen bada ebazpenaren berri emateko, jakinarazpenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta»ren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Las notificaciones de las resoluciones, por canal electrónico, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Eskabideak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea sei hilekoa izango da –gehienez ere–, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Epe horretan pertsona edo erakunde interesdunari ebazpenik jakinarazten ez bazaio, eskaera ezetsi egin dela esan nahiko du, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).

4.– Si transcurrido este plazo no hubiera sido notificada a la persona interesada resolución alguna, podrá entenderse desestimada la petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpenean, saria jaso duen hautagaia adieraziko da, eta ikerlana identifikatuko da; horretaz gainera, ordezkoen zerrenda ere jaso daiteke, onuradunak uko eginez gero ordezkoetara jo ahal izateko.

5.– La resolución, además de la candidatura premiada y la identificación del trabajo de investigación, podrá recoger una relación ordenada de suplentes, para el caso de que se produzca alguna renuncia por parte de la persona o personas premiadas.

Hamaikagarrena.– Jabetza intelektualaren eskubideak.

Décimo primera.– Derechos de propiedad intelectual.

1.– Ustiapen ekonomikorako aukera ematen duten jabetza intelektualaren eskubideak, saritutako ikerlanaren egileei dagozkienak, dohainik lagako zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, modu ez-esklusiboan, jabetza intelektualari buruz indarrean den legerian jasotako moduan.

1.– Los derechos de propiedad intelectual susceptibles de explotación económica correspondientes a las personas autoras del trabajo de investigación ganador se cederán gratuitamente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi con carácter no exclusivo y gratuito en los términos recogidos en la legislación de propiedad intelectual vigente.

2.– Eskubide horiek erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak dira, eta, orobat, ekonomikoki ustiatu daitezkeen gainerakoak, hain justu ere, izaera unibertsalarekin eta egun diren hizkuntza eta prozedura ororen bitartez, jabetza intelektualari buruzko araudiaren arabera xedaezinak diren mugen eta baldintzen arabera.

2.– Los derechos se refieren a la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y demás que puedan ser susceptibles de explotación económica, con carácter universal, en todas las lenguas y procedimientos existentes a la fecha, en los términos y con los límites que resulten indisponibles conforme a la normativa sobre propiedad intelectual.

Hamabigarrena.– Hautagaien betebeharrak.

Décimo segunda.– Obligaciones de las candidaturas.

1.– Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak erabat onartzea eskatzen du.

1.– La participación en este certamen implica la total aceptación de todas las bases.

2.– Saritutako ikerlanaren egileek euskarri digitalean aurkeztu behar dute ikerlanaren behin betiko testua, berrikusia; hilabeteko epea izango dute horretarako, saria eman zaiola jakinarazteko ebazpenetik aurrera; bestela, ulertuko da lehiaketan parte hartzeari uko egiten diotela.

2.– Las personas autoras del trabajo de investigación ganador del certamen deberán aportar el texto revisado definitivo del trabajo de investigación en soporte digital, en el plazo de un mes tras la notificación de la Resolución de concesión; en caso contrario, se entenderá que desiste en participar en este certamen.

3.– Saritu gabe geratzen diren lanak berreskuratu egin ditzakete egileek, lan sarituen berri ematen duen ebazpena argitaratu ostean. Hilabeteko epean jasotzen ez diren lanekiko ardurarik ez du hartuko Administrazioak.

3.– Los trabajos presentados que no resulten premiados podrán ser recuperados por las personas autoras una vez hecha pública la resolución de concesión del premio, no responsabilizándose la Administración de los que no se retiren pasado el plazo de un mes.

4.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak aukera izango du testuaren formatua aldatzeko, gero argitaratu ahal izateko. Argitalpenean, bereziki adierazi beharko da ikerlanak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen saria jaso duela, eta Erakundearen logotipoa agertu beharko da.

4.– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se reserva la opción de modificar el formato del texto para su posterior publicación. En especial, se hará constar en la publicación que el trabajo de investigación ha sido premiado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y figurará el logotipo del organismo en dicha publicación.

Hamahirugarrena.– Datu pertsonalen tratamendua.

Décimo tercera.– Tratamiento de datos personales.

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: Laguntzak, dirulaguntzak, sariak eta bekak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas, subvenciones, premios y becas.

Arduraduna: Emakumearen Euskal Erakundea.

Responsable: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Helburua: Bekak, sariak, laguntzak eta dirulaguntzak ematea horiek eskatzen dituzten pertsonei edo erakundeei. Ikerketa-lanen zabalkundea egitea, hainbat euskarritan argitaratuta. Deialdiak ezagutaraztea.

Finalidad: proporcionar becas, premios, ayudas y subvenciones a las personas o entidades que lo soliciten. Difundir trabajos de investigación mediante su publicación en diferentes soportes. Hacer difusión de las convocatorias.

Legitimazioa:

Legitimación:

Interesdunaren adostasuna.

Consentimiento del interesado o la interesada.

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak erabiliz egindako misio bat betetzeko.

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak:

Destinatarias:

– Ogasun publikoa eta zerga-administrazioa.

– Hacienda pública y administración tributaria.

– Legezko interesdunak.

– Personas Interesadas legítimas.

– Organo judizialak.

– Órganos judiciales.

– Kontu-auzitegia edo erkidegoko baliokidea.

– Tribunal de cuentas o equivalente autonómico.

– Pertsona onuradun fisikoen datuak EHAAn argitaratzearen ondoriozkoak, kasua bada.

– Las derivadas, en su caso, de la publicación en el BOPV de los datos de las personas físicas beneficiarias.

Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak dituzu, bai eta informazio gehigarrian adierazten diren beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: Gure web-orrialdean duzu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia:

Normativa:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).


Azterketa dokumentala


Análisis documental