Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

198. zk., 2023ko urriaren 17a, asteartea

N.º 198, martes 17 de octubre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4708
4708

9/2023 LEGEA, irailaren 28koa, Euskadiko Memoria Historikoarena eta Demokratikoarena.

LEY 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

Euskadiko herritar guztiei jakinarazten zaie Eusko Legebiltzarrak onartu egin duela Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoari buruzko irailaren 28ko 9/2023 Legea.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Eusko Legebiltzarrak eta beste euskal erakunde batzuek sarritan azaldu dute beren konpromisoa memoria historikoaren alde eta kolpe militarraren, atzetik etorri zen gerraren eta ondorengo diktadura frankistaren biktimak aitortzeko eta dagokien erreparazioa emateko tresna egokiak ezartzearen alde. Esan daiteke horren inguruan dagoen adostasun sozial, politiko eta instituzionala oso zabala dela, eta lege honen helburua da adostasun hori gauzatzea, egia, justizia eta memoria bideratzeko borondatearekin, gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak ezarriko dituen tresna bat sortuz.

El Parlamento Vasco y otras instituciones vascas han venido mostrando su compromiso en favor de la memoria histórica y de la implantación de instrumentos adecuados para reconocer y dar la correspondiente reparación a las víctimas del golpe militar, de la guerra que le siguió y de la posterior dictadura franquista. Puede decirse que existe un amplísimo consenso social, político e institucional al respecto, y la presente ley tiene como objetivo materializar dicho consenso, con la voluntad de dar cauce a la verdad, la justicia y la memoria, creando una herramienta que establezca las garantías de no repetición de lo sucedido.

Euskal Autonomia Erkidegoak berrogei urte baino gehiago daramatza demokrazian bizitzen, eta hamabost urte baino gehiago igaro dira erakundeek memoria historikoa eta demokratikoa berreskuratzeko konpromisoa hartu zutenetik. Hori dela eta, euskal erakundeetatik heldutasunez heldu ahal izan zaio Gerra Zibileko eta diktadura frankistako memoria historikoa berreskuratzeko lana sendotu eta burutzeko xedea duen lege hau idazteari. Inoiz gertatu behar ez ziren eta berriro gertatu behar ez diren gertakari historikoen bidegabekeria jasan zuten biktimak gogoratuz heldu diogu. Memoria berreskuratzea, aldi berean, etorkizunerako ariketa bat ere bada. Memoriak gordetzen duen ondare demokratikoak oraingo eta etorkizuneko bizikidetzaren oinarri izan behar du, baita balio etiko eta printzipio demokratikoen bultzatzaile ere.

La experiencia de más de cuarenta años de ejercicio democrático en Euskadi y más de quince años de compromiso institucional para recuperar la memoria histórica y democrática permite abordar de forma madura desde las instituciones vascas la redacción de esta ley que trata de consolidar y culminar la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Lo hacemos recordando a las víctimas que padecieron la injusticia de aquellos hechos históricos que nunca debieron ocurrir y no deben volver a repetirse. Recuperar la memoria es, a su vez, un ejercicio de futuro. El patrimonio democrático que alberga la memoria debe ser concebido como la base de la convivencia democrática presente y futura y como impulsor de la promoción de valores éticos y principios democráticos.

Euskal Autonomia Erkidegoak Bigarren Errepublikaren kontrako 1936ko kolpe militarraren ondorioak jasan zituen. Errepublika horri esker, aurrerapen garrantzitsuak egin ziren eskubide zibil, politiko eta sozialetan, eta onetsi ahal izan zen, hain zuzen ere, Euskadiren lehenengo Autonomia Estatutua, 1936ko urriaren 1ean onartu baitzuten Gorteek eta, ondorioz, lehenengo Eusko Jaurlaritza eratu zen, Gernikan, 1936ko urriaren 7an.

Euskadi sufrió las consecuencias del golpe militar de 1936 contra la Segunda República. Una República que supuso avances significativos en los derechos civiles, políticos y sociales y que hizo posible el primer Estatuto de Autonomía de Euskadi, aprobado en las Cortes el 1 de octubre de 1936, y, en consecuencia, la formación del primer Gobierno Vasco en Gernika el 7 de octubre de 1936.

Kolpe militar hori, Gerra Zibila ekarri eta legez kontrako Estatua ezartzeaz gain, diktadura garai luze baten aurrekaria izan zen. Trantsizioak, tamalez, ez zuen saihestu giza eskubideen urraketa zio politikoengatiko indarkeria-testuinguru batean. Bi gertakariek, Gerra Zibilak eta diktadurak, eragin traumatikoa izan zuten euskal gizartean eta gerraren eta diktadura frankistaren biktimen gain, eta, ikuspegi demokratiko batetik begiratuta, nazioarteko zuzenbide humanitarioa bortxatzea eta giza eskubideak urratzea eragin zuten.

Un golpe militar que, más allá de la Guerra Civil y del Estado ilegal que supuso, fue precedente de una larga dictadura. La transición, por desgracia, no evitó la vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política. Ambos episodios, Guerra Civil y dictadura, afectaron traumáticamente a la sociedad vasca y a las víctimas de la Guerra y de la dictadura franquista, resultado, desde una perspectiva democrática, de violaciones de derecho internacional humanitario y de vulneraciones de derechos humanos.

Euskadiko memoria demokratikoa iragan horretako oroipenak oinarri hartuta eta ezagutza historiko zehatzetik abiatuta eraikitzea da kultura demokratikoa indartzeko modurik sendoena, ukapenezko diskurtsoei, bazterkeriari eta tolerantziarik ezari aurre egiteko, eta gure etorkizuna bizikidetza demokratikoan oinarrituko dela ziurtatzeko.

Construir la memoria democrática de Euskadi a partir del recuerdo de ese pasado y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de fortalecer la cultura democrática frente a los discursos de la negación, la exclusión y la intolerancia, para asegurar nuestro futuro de convivencia democrática.

II
II

Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legea giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen testuinguruan sartzen da, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren jarduera-esparrura eratortzen diren diziplina hartako betebeharrei erantzuten die, edukia emanez. Lege hau eta haren arau-garapena interpretatuko dira giza eskubideen bortxaketa larrien biktimen eskubideei buruzko nazioarteko araudiaren eta aplikatzekoak diren nazioarteko itunen arabera, babesten dituen biktimak giza eskubideen bortxaketa larriak jasan baitzituzten.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi se inscribe en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos y viene a responder y dotar de contenido a las obligaciones que de aquella disciplina se derivan en el marco de actuación propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La presente ley y su desarrollo normativo se interpretarán de conformidad con la normativa internacional relativa a los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y los tratados internacionales aplicables, dado que las víctimas a las que ampara sufrieron graves violaciones de derechos humanos.

Konstituzionaltasun unibertsaleko benetako bloke gisa har daitezke Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala (1948) eta eskubide zibilen eta politikoen nazioarteko itunak, batetik, eta, bestetik, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturaletako nazioarteko itunak (1966). Horiez haratago, honako hau da arlo honetako ezinbesteko erreferentzia-puntua: 60/147 Ebazpena, Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2005eko abenduaren 16an onartu zuena, giza eskubideen nazioarteko arauen ageriko bortxaketen biktimek eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren bortxaketa larrien biktimek errekurtsoak aurkezteko eta erreparazioa lortzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzipio eta jarraibideak ezartzen dituena. Gaiaren erreferentzia gisa hartzeko corpus unibertsalaren parte dira, orobat, nazioarteko zuzenbidearen printzipio hauek ere: Nurenbergeko Nazioarteko Auzitegi Militarraren Estatutuaren eta auzitegi horren epaitzaren bidez aitortutakoak –Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 1946ko abenduaren 11ko 95. Ebazpenaren bidez berretsitakoak–, eta gerrako krimenen edo gizateriaren aurkako krimenen errudunak identifikatzeko, atxilotzeko, estraditatzeko eta zigortzeko nazioarteko lankidetza-printzipioak, Batzar Nagusiaren 1973ko abenduaren 3ko 3074 (XXVIII) Ebazpenean jasotakoak.

Más allá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, por un lado, y de derechos económicos, sociales y culturales, por el otro (1966), como auténtico bloque de constitucionalidad universal, el punto de referencia imprescindible en esta materia se cifra en la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, relativa a los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y por el fallo de este tribunal –confirmados por la Resolución 95 de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas–, y los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, de la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973 forman parte, asimismo, del corpus universal de referencia en la materia.

60/147 Ebazpenean egituratzen da hiru hanka hauek dituen mahaia: egia jakiteko eskubidea, justizia izateko eskubidea eta erreparazioa izateko eskubidea. Horixe izango litzateke gutxienekoen programa arauemailea, nazioarteko zigor-zuzenbideko eta nazioarteko zuzenbide humanitarioko krimen larrienek suntsitutako edozein gizarteri oinarri demokratikoan eta zuzenbidekoan sortzen lagundu beharko liokeena.

La Resolución 60/147 articula el trípode del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación como el programa normativo de mínimos que debería ayudar a germinar en un suelo democrático y de derecho a cualquier sociedad que haya sido devastada por los crímenes más graves del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario.

Aipatutako printzipioek biktimek eta gizarte osoak dituzten eskubideen dimentsio bikoitz batera zuzentzen dute, banakoena eta taldekoa, eskubidea baitute jakiteko zein izan ziren giza eskubideen bortxaketa sistematikoen ereduak. Izan ere, funtsezko elementua da etorkizunean krimen horiek berriro gertatzea saihesteko programa arauemaileak ezartzeko eta, aldi berean, bizikidetzaren oinarri demokratikoak finkatu eta sendotzeko. Erreparatu daitekeena erreparatzea da helburua, zer gertatu zen jakitea, berriro gerta ez dadin; horrela, egiak, nazioartean azaleratzen ari den eskubidea den aldetik, biktimei eta gizarte osoari lagun diezaion, zuzenbide-estatuaren filosofian egituratutako itun sozial berri baten eragile gisa. Ondorio horietarako, 2011ko irailaren 29an, Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluaren 18/7 Ebazpenaren bidez, egia, justizia, erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermeen sustapenerako errelatore bereziaren mandatua ezarri zen. Horrek agerian jartzen du estatu demokratiko orok premia saihetsezina duela aurre egiteko, baita legegintzako neurriekin ere, giza eskubideen nazioarteko arauen ageriko bortxaketak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren bortxaketa larriak gertatu diren egoerei. Egia, justizia eta erreparazioa, horrela, behin betiko lotuta geratuko dira berriz ez gertatzeko neurriei, ahaleginak etorkizunaren aldeko memoria demokratiko baterantz bideratzeko bektore gisa.

Los principios señalados apuntan a una doble dimensión, individual y colectiva, de los derechos que asisten a las víctimas y a la sociedad toda para conocer cuáles fueron los patrones de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos como elemento clave a partir del cual establecer programas normativos de evitación a futuro de tales crímenes, a la vez que se van asentando y reforzando las bases democráticas de la convivencia. Se trata de reparar lo reparable; de conocer qué pasó para evitar su repetición y, en tal medida, que la verdad, como derecho emergente en el plano internacional, asista a las víctimas y a la sociedad toda como precipitante de un nuevo pacto social articulado en la filosofía del Estado de derecho. A tales efectos, el establecimiento, el 29 de septiembre de 2011, por la Resolución 18/7 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del mandato de un relator especial para la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición hace visible la necesidad insoslayable de cualquier gobierno democrático de enfrentar, también con medidas legislativas, aquellas situaciones en las cuales se hayan producido violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario. La verdad, la justicia y la reparación quedan así definitivamente ligadas a las medidas de no repetición como vector de orientación de los esfuerzos hacia una memoria democrática pro futuro.

Arau-esparru hori, hazten ari den nazioarteko estandar gisa, Estatuko eta Estatuz azpiko ordenamendu juridikoetara eraman behar da. Espainiako Estatuaren kasuan, Konstituzioaren 10.2 artikuluaren bitartez. Artikulu horretan ezarritakoari jarraituz, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren eta Espainiak gai horren gainean berretsi dituen nazioarteko tratatu eta akordioen arabera interpretatu behar dira oinarrizko eskubideei eta askatasunei buruzko arauak, Amnistiari buruzko urriaren 15eko 46/1977 Legea barne. 20/2022 Legea, urriaren 19koa, Memoria Demokratikoari buruzkoa, helburu duena memoria demokratikoa berreskuratzea, babestea eta zabaltzea eta biktimak erreparatzea, zuzenean dago lotuta aipatu nazioarteko estandarrekin, eta, bere eskumen-esparruan, barne-jurisdikzioan aplikatzen du arau-esparru hura.

Este marco normativo, como estándar internacional emergente, ha de trasladarse a los ordenamientos jurídicos estatales y subestatales. En el caso del Estado español, por la vía del artículo 10.2 de la Constitución española, que obliga a interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades –incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía– de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática y la reparación de las víctimas, entronca directamente con los mencionados estándares internacionales y en su ámbito de competencia, aplica a la jurisdicción interna el citado marco normativo.

Arlo judizialean, hala dagokionean eta indarrean dagoen legedi aplikagarriaren arabera, irizten zaio erregimen frankistak Euskal Autonomia Erkidegoan arrazoi politikoengatik instruitutako auzien eta gerra-kontseiluen epai eta ebazpenen erabateko deuseztasuna dagoela, jatorrizkoa edo gerora sortutakoa. Hori guztia ordenamendu juridiko osoarekin bat etorriz, barne hartuta nazioarteko zuzenbideko arauak zein barne-zuzenbidekoak, zeinek legez kanpokotzat jotzen baitituzte Okupazio Armadaren Gerrako Auditoretzaren auzitegiak, geroago VI. Eskualde Militarreko Auditoretzaren auzitegi deituak, 1938tik 1978ko abendura bitartean aritu zirenak Euskal Autonomia Erkidegoan, legearen kontrakoak izateagatik eta bidezko epaiketarako eskubidearen eskakizun oinarrizkoenak urratzeagatik.

En el plano judicial, en su caso y de acuerdo con la legislación vigente aplicable, se entiende la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra celebrados por el régimen franquista por causas políticas en el País Vasco. Todo ello de conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico, que incluye normas tanto de derecho internacional como de derecho interno, que declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación –denominada posteriormente Auditoría de la VI Región Militar–, que operaron en el País Vasco desde 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo.

Era berean, zuzenbidearen aurkakoak izateagatik eta bidezko epaiketarako eskubidearen eskakizun oinarrizkoenak urratzeagatik, bai eta prozesu horietan larderia eta babesgabetasuna izateagatik ere, irizten zaio, hala dagokionean eta indarrean dagoen legedi aplikagarriaren arabera, zigorren eta zehapenen deuseztasuna eta Masoneria eta Komunismoa Zigortzeko Auzitegiaren zilegitasunik eza dagoela, bai eta arrazoi politikoengatik, ideologikoengatik, kontzientzia-arrazoiengatik edo erlijio-sinesmenengatik sortutako erantzukizun politikoen auzitegien eta gerra-kontseiluen zilegitasunik eza ere, antolamendu juridiko osoarekin bat etorriz, non nazioarteko zuzenbideko zein barne-zuzenbideko arauak sartzen diren.

Del mismo modo, por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, se entiende, en su caso y de acuerdo con la legislación vigente aplicable, la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, así como de los tribunales de responsabilidades políticas y consejos de guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, de conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico, que incluye normas tanto de derecho internacional como de derecho interno.

Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legeak jarduera-ildo horretan jarraitzen du, eta garatu egiten du, dituen eskumenen arabera. Autonomia Estatutuaren 9. artikuluak printzipio gidari gisa ezartzen du botere publikoek herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilera egokia zaindu eta bermatuko dutela, eta bizi-baldintzak hobetzera bideratutako politika bultzatuko dutela. Botere publikoei dagokie, baita ere, baldintzak sortzera eta oztopoak desagerraraztera bideratutako neurriak hartzea, gizakien eta gizataldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen. Betebehar hori bat dator Espainiako Konstituzioaren 9.2 artikuluan ezarritakoarekin, eta, beraz, pertsonaren eta, ondorioz, gure gizartearen babes- eta erreparazio-esparru ezbairik gabe intenporal bat gaitzen du. Aurretiko oinarri horren gainean, Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legea Gernikako Estatutuaren 10.39 artikuluaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion eta garapen komunitarioa berariaz aipatzen duen eskumen-tituluan oinarritzen da. Euskal Autonomia Erkidegoko lege honek estandar unibertsalak eta Europakoak eta Estatuko oinarri arauemaileak areagotzen eta zabaltzen ditu, modu osagarrian, bere arloan, eta bere erreferentziazko komunitatean proiektatzen ditu, kalitate handiagoko kultura demokratiko baten alde, giza eskubideak betetzeko estandarrak igotzearen alde, eta eskubide horien bortxaketen biktimak behar bezala eta osotara aitortzearen alde.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi continúa y desarrolla esa misma línea de actuación de conformidad con sus propias competencias. El artículo 9 del Estatuto de Autonomía establece, como principio rector, el deber de los poderes públicos de velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, y de impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida. Corresponde también a los poderes públicos adoptar aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales. Obligación que entronca con el contenido del artículo 9.2 de la Constitución española y que, en tal medida, habilita un ámbito de protección y reparación indiscutiblemente intemporal de la persona y, en definitiva, de nuestra sociedad. Sobre esta base previa, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi se asienta además en el título competencial que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco por vía del artículo 10.39 del Estatuto de Gernika, que hace mención específica al desarrollo comunitario. Esta ley vasca intensifica y despliega complementariamente en su ámbito los estándares universales y europeos y las bases normativas estatales proyectándolas sobre su propia comunidad de referencia en aras de una cultura democrática de mayor calidad, de una elevación de los estándares de cumplimiento de los derechos humanos, y del debido reconocimiento integral a las víctimas de las violaciones de dichos derechos.

III
III

Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legeak, ordea, ez du hutsetik hasten arlo horretako jardun publiko eta instituzionala. Aldiz, beste urrats bat da, eta arau bidez sendotu, sustatu eta zabaldu egiten du orain arte garatutako ekintzen bolumena.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, sin embargo, no inicia la actuación pública e institucional en esta materia en el vacío, sino que, más bien, supone un nuevo paso que consolida normativamente, promueve y amplia el volumen de actuaciones desarrolladas hasta el momento.

Laurogeiko hamarkadan hasi ziren lehenengo jarduerak egiten Gerra Zibilak eta ondorengo errepresioak ekarritako ondorio pertsonal eta profesional batzuk erreparatzeko asmoz. Hauek egin ziren, besteak beste:

Ya en la década de los 80 se configuran las primeras actuaciones con una vocación claramente reparadora de algunas de las consecuencias personales y profesionales de la Guerra Civil y la represión posterior:

11/1983 Legea, ekainaren 22koa, Euskal Herriko Autonomia-Arduralaritzari zerbitzu egindako lanarien lanbide eta gozamen-eskubideekikoa;

Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autonómica del País Vasco;

8/1985 Legea, urriaren 23koa, Euskal Herriko Autonomiazko Arduralaritzan zerbitzu egin zuen langilegoaren lanbide eta gozamen-eskubideei buruzko ekainaren 22ko 11/1983 Legea osatzezkoa;

Ley 8/1985, de 23 de octubre, por la que se complementa la Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autonómica del País Vasco;

1/1986 Legegintzako Dekretua, maiatzaren 13koa, Euskal Herriko Autonomia-Administrazioan bere zerbitzuak egin zituen langilegoaren lanbide eta gozamen-eskubideei buruzko Eraberritutako Idazkera onartzezkoa;

Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de los Derechos Profesionales y Pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autónoma del País Vasco;

8/1994 Legea, maiatzaren 27koa, Euskal Autonomi Elkarteaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanetarakoa (3.2 eta 11. artikuluak);

Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículos 3.2 y 11);

3/2002 Legea, martxoaren 27koa, ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasten aritutakoak aintzat hartzeari eta ordaina emateari buruzkoa;

Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica;

280/2002 Dekretua, azaroaren 19koa, Amnistiari buruzko Legean jasotako kasuen ondorioz askatasun-gabetzea jasan zuten pertsonentzako konpentsazioari buruzkoa;

Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación de quienes sufrieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía;

99/2003 Dekretua, maiatzaren 6koa, ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasten aritutakoak aintzat hartzeari eta ordaina emateari buruzko 3/2002 Legea garatzen duena;

Decreto 99/2003, de 6 de mayo, de desarrollo de la Ley 3/2002, relativa al reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica;

22/2006 Dekretua, otsailaren 14koa, askatasun-gabetzea jasandako pertsonei, Langile Soldaduen Diziplina Batailoietan egondakoei barne, konpentsazio ekonomikoak emateko ebazpenak ezartzen dituena, Amnistiari buruzko Legean jasotako kasuen ondorioz askatasun-gabetzea jasan zuten pertsonentzako konpentsazioari buruzko azaroaren 19ko 280/2002 Dekretuan araututako baldintza eta betebeharrak izan ditzaten, arau honetan aurreikusitako prozedura-aldaketak salbu.

Decreto 22/2006, de 14 de febrero, por el que se establecen disposiciones para compensar económicamente a las personas privadas de libertad, incluida la padecida en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, con las mismas condiciones y requisitos regulados en el Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a quienes padecieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía, salvo las modificaciones de procedimiento previstas en la presente norma.

Baina mende-aldaketarekin areagotu ziren horrelako politika publikoak, elkarte memorialistak sustatzen hasi ziren ekimenekin bat etorriz. Une horretatik aurrera, politika publikoek ikusgarritasun sozial handiagoa hartu zuten, gorpuzkiak berreskuratzean eta hobiak irekitzean jarri zenean arreta. Bada, 2002ko abenduaren 10a une bereziki sinbolikoa izan zen, Gobernu Kontseiluak sailarteko batzorde bat eratu baitzuen Gerra Zibilean desagertutako pertsonen hobiak ikertzeko eta lokalizatzeko. Horrek erakusten eta sendotzen zuen Euskal Autonomia Erkidegoa buru zela memoria historikoa berreskuratzearen arloan, ordurako norabide argia zuena justizia, egia eta erreparazioa izan zitezen, besteak beste, kultura demokratikoan aurrera egiteko aukera emango zuten kontzeptuak. Horren ondorio garrantzitsuena izan zen 2003an lankidetza-hitzarmen bat sinatu zela Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen artean. Elkarte hori aitzindaria izan zen Estatu osoan Gerra Zibileko hobi komunak ateratzen eta errepresio frankistari buruzko ikerketak egiten. Hitzarmen horri esker, etenik gabe egin ahal izan dira memoriaren gaineko ekintzak, eta jarduera hori erreferentzia izan da Estatuan.

Pero sería con el cambio de siglo cuando se intensificaron este tipo de políticas públicas, haciéndose eco de las iniciativas que empezaron a promover las asociaciones memorialistas. A partir de este momento, las políticas públicas adquirieron mayor visibilidad social al tornarse la mirada a la recuperación de restos y apertura de fosas, que alcanza en la fecha del 10 de diciembre del año 2002 un momento especialmente simbólico cuando el Consejo de Gobierno constituyó una comisión interdepartamental para investigar y localizar las fosas de personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Ello reflejaba y consolidaba una posición de liderazgo de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de recuperación de la memoria histórica con una clara orientación, ya entonces, para que la justicia, la verdad y la reparación fueran, entre otros, conceptos que permitieran avanzar en una cultura democrática. Su consecuencia más importante fue la firma en 2003 de un convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad pionera en todo el Estado en la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil y en la investigación sobre la represión franquista. Este convenio ha facilitado una continuidad de acciones memoriales de forma ininterrumpida que ha constituido una referencia en el conjunto del Estado.

Une horretatik aurrera asko ugaritu ziren Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek abian jarri zituzten ekimenak, batzuetan gizarte zibil antolatuaren lankidetzarekin edo Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimen senideekin, eta, beste batzuetan, gizartearen bultzadarekin. Horrela, gero eta ekimen gehiago egin dira, esate baterako frankismoaren kontrako borrokaren leku sinbolikoak berreskuratzeko, gorpuzkiak desobiratzeko, artxiboak berrantolatzeko, gertakari historikoen gainean ikerketak eta dibulgazioa egiteko, datu-baseak egiteko edo testigantzak jasotzeko, besteak beste.

A partir de aquel momento, se multiplican las actuaciones promovidas por el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos, en ocasiones en colaboración con la sociedad civil organizada o con familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y en ocasiones por impulso social. De este modo, se han ido desplegando iniciativas de recuperación de lugares simbólicos en la lucha antifranquista, exhumaciones de restos, reordenación de archivos, investigación y divulgación de hechos históricos, elaboración de bases de datos, recogida de testimonios y un largo etcétera.

Memoriari eta biktimen erreparazioari buruzko politiketan egin den beste jauzi kualitatibo bat izan da 107/2012 Dekretua, ekainaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa.

Otro salto cualitativo en las políticas de memoria y reparación de las víctimas lo representó el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Memoriari buruzko politika publikoen instituzionalizazioa gorenera iritsi zen onetsi zenean 4/2014 Legea, azaroaren 27koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua (aurrerantzean, Gogora Institutua) sortzekoa. Hain zuzen ere, erakunde horren esku uzten da Euskal Autonomia Erkidegoko memoriari buruzko politika publikoen sustapen artikulatu eta integrala. Gogora Institutuaren funtzionamendua Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren Estatutuei buruzko azaroaren 3ko 204/2015 Dekretuak arautzen du.

La institucionalización de las políticas públicas de memoria se culminó con la aprobación de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (en adelante, Gogora), institución en la que se deposita la promoción articulada e integral de las políticas públicas vascas de memoria, y cuyo funcionamiento queda regulado por el Decreto 204/2015, de 3 de noviembre, de Estatutos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Sortu zenetik, 2015. urtean, Gogora Institutuak lau urterako jarduketa-plan bat onartu eta garatu du. Horrela, memoria historikoa ikertzeko eta zabaltzeko hainbat ekimen egin dira, baita Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimak aitortzeko eta omentzeko hainbat ekitaldi ere. Hori guztia, gainera, Zuzendaritza Kontseiluan ordezkatuta dagoen aniztasunaren barruan adostasun-maila handia izanik garatu da. Hasieran egindako bide honetan, elkarrekintzarako guneak sortu ditu Gogora Institutuak, bai gizartearekiko, bai biktimen senideekiko, bai elkarte memorialistekiko; halaber, arreta handia ipini du hezkuntza arautuko ikasleekin ere partaidetza berezia sortzeko. Ildo berean, bere dokumentazio-zentroa erreferentziazkoa bilakatu da Euskadiko memoria historikoarekin zerikusia duten gaiei buruzko gordailuak eta kontsultak egiteko.

Desde su constitución, en 2015, Gogora ha aprobado y desarrollado un plan de actuación cuatrienal con múltiples iniciativas de investigación y divulgación de la memoria histórica, así como numerosos actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Todo ello se ha desarrollado con un notable grado de consenso dentro de la pluralidad representada en su Consejo de Dirección. En esta trayectoria inicial, Gogora ha creado espacios de interacción con la sociedad, con familiares de las víctimas y con las asociaciones memorialistas, y ha puesto especial atención en la participación del alumnado de la educación reglada. En la misma línea, su centro de documentación se ha consolidado como espacio de referencia para el depósito y la consulta de los temas relacionados con la memoria histórica en Euskadi.

IV
IV

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzeko 2014ko azaroan onartu zen legeak aukera eman zuen memoria-politiken egitura bultzatuko zuen subjektu instituzionala eta haren eskumenak arautzeko. Modu osagarrian, orain lege honekin sustatzen ari garen lege-tresnak bateratu eta zehaztu egiten du jarduera horien eremua.

La ley de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, de noviembre de 2014, permitió configurar el sujeto institucional y sus competencias para el impulso estructural de las políticas de memoria. De modo complementario, el instrumento legal que se promueve ahora con esta ley integra y precisa el ámbito de las actuaciones.

Azken bi hamarkadetan, frankismoaren biktimen aitortza eta lehengoratze morala, eta memoria historikoaren egiaren erreparazioa, adostasun-maila handiz partekatu dute euskal gizarteak, eragile sozialek eta bertako erakundeek. Misio horren eta berau modu partekatuan burutzeko erabakitasunaren arau bidezko isla gisa eratzen den tresna bat da lege hau.

En las últimas dos décadas, el reconocimiento y restitución moral de las víctimas del franquismo y la reparación de la verdad de la memoria histórica ha sido una misión que la sociedad vasca, sus agentes sociales y sus instituciones han puesto en común con un alto grado de consenso. Esta ley es una herramienta que se constituye en el reflejo normativo de esa misión y de la determinación de culminarla de forma compartida.

Hain zuzen ere, Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legeak, politika publikoei zentzu-batasuna emateaz gain, haien segurtasun juridikoa indartzen laguntzen du, eta zehaztasuna ematen die haien edukiei. Eta horrek guztiak baldintza egokiak eragiten ditu iraganeko memoria kritikoa ezinbestean etorkizunari begiratzeko bokazioarekin lotzeko.

En efecto, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi no solo otorga unidad de sentido a las políticas públicas, sino que contribuye a reforzar su seguridad jurídica y dota de precisión a sus contenidos. Y, en ese empeño, contribuye definitivamente a crear condiciones para cristalizar la memoria crítica del pasado con su necesaria vocación de futuro.

Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legeak ez dio iraganari begiratzen Gerra Zibilak eta ondorengo errepresioak Euskal Autonomia Erkidegoan eragin zituzten sufrimenduan eta min bidegabean erremediorik gabe harrapatuta geratzeko. Legearen xedeak, atzera begira, memoria historikoa du oinarri, baina begirada eta helburu nagusia aurrerantz jarriak ditu, demokraziarantz. Koherentzia, sakontasuna eta bultzada instituzionala eman nahi dizkie egia, justizia eta erreparazioa lortzen lagundu dezaketen politika publikoei, berriro ez gertatzeko neurriak barne, 1936tik 1978ra bitartean gertatu ziren giza eskubideen bortxaketa larriei dagokienez. Gizarteek fenomeno makrokriminalak, gizateriaren aurkako krimenak eta gerrako krimen larriak jasaten dituztenean, Justizia Administrazioaren eskema tradizionalek ez dute indarrik izaten, eta blokeaturik egoten dira, batez ere, Espainiako Gerra Zibilaren kasuan gertatu bezala, gerraren ondoren diktadura-garai luze bat izan eta, ondorioz, errepresioa luzatu egin baitzen, demokraziaren erakundetzea iritsi zen arte.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi no mira al pasado para quedar atrapados irremisiblemente por el sufrimiento y el dolor injusto que la Guerra Civil y la represión posterior causaron en el País Vasco. El objeto de la ley parte, retrospectivamente, de la memoria histórica, pero su mirada, y su objetivo primordial, es, prospectivamente, la democracia. Pretende dotar de coherencia, profundidad e impulso institucional a las políticas públicas que puedan contribuir a la verdad, justicia y reparación, incluidas las medidas de no repetición, respecto de las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron desde el año 1936 y hasta el año 1978. Cuando las sociedades se ven atravesadas por fenómenos macrocriminales, por crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, los esquemas tradicionales de la Administración de Justicia resultan impotentes y bloqueados, máxime, como en el caso de la Guerra Civil española, cuando a la conflagración bélica siguió un larguísimo periodo de dictadura que prolongó la represión hasta la institucionalización de la democracia.

Sustatu nahi bada justua, bakezalea eta bizikidetza demokratikoaren aldekoa den gizarte bat, halabeharrez, tentsio erne bat beharko da, denboran zehar mantendua, eta, ezinbesteko justizia-ekintza gisa, gizartearen zauri larriak pixkanaka sendatzen lagunduko duena. Izan ere, demokrazia ezin da bere berme guztiekin eta modu indartsu eta iraunkorrean ezarri baldin eta ezin baditu baldintza egokiak sortu aniztasun ideologiko zabaleko eztabaida publiko legitimoa egiteko, betiere iraganeko giza eskubideen bortxaketa larri eta sistematikoen kausak eta ondorioak ezagutuko diren esparru batean, antidotoa izan dadin gizarte zibilarentzat. Horrela, zuzenbide-estatua eta giza eskubideak ezinbesteko abiapuntu funtsezko izango dira, horietatik abiatuta demokratikoki antolatzeko dauden desadostasunak. Alde horretatik, beharrezkoa da, gainera, genero-ikuspegitik ere berreskuratzea memoria historikoa, ikuspegi oso eta testuinguruduna izateko, emakumeek jasan zuten indarkeria guztia aztertu eta erreparatu ahal izateko, giza eskubideen kultura inklusiboa eraikitzeko xedez.

La promoción de una sociedad justa, pacífica y en convivencia democrática requiere, por tanto, de una tensión vigilante que se prolongue en el tiempo y que permita la progresiva sanación de las profundas heridas sociales como ejercicio imprescindible de justicia. Y es que la democracia no puede asentarse con todas sus garantías y de forma plena y duradera si no es capaz de generar las condiciones en las que el legítimo debate público pueda desarrollarse con la máxima pluralidad ideológica pero en un marco en el que las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos del pasado sean conocidas en sus causas y efectos para que puedan servir como antídoto para una sociedad civil que encuentra en el Estado de derecho y los derechos humanos un punto de partida nuclear e indispensable a partir del cual organizar democráticamente sus disensos. En este sentido, se hace necesaria, además, una recuperación de la memoria histórica con perspectiva de género que presente una visión completa y contextualizada, capaz de analizar y reparar toda la violencia sufrida por las mujeres, con objeto de construir una cultura inclusiva de los derechos humanos.

Bereziki garrantzitsua eta beharrezkoa da azaltzea memoria historikoa berreskuratzean genero-ikuspegia txertatu izanak eman duela bidea jakiteko gizonak eta emakumeak indarkeria-mota desberdinen mende daudela gatazka- eta gatazka-osteko egoeretan, eta, indarkeria berdinen biktima izan arren ere, indarkeria horiek beren bizitzetan eragin desberdinak dituztela, gizartean betetzen dituzten rolengatik, une horretan nagusi den gizarte-ereduaren arabera. Horri gehitzen badizkiogu emakumeen eta gizonen arteko aurretiazko botere-harremanak, desberdinkeria ezaugarri dutenak, egiaztatuta geratuko da emakumeen zaurgarritasuna nabarmen handiagoa dela gatazka-egoeretan.

Es especialmente importante y necesario explicar que la inclusión de la perspectiva de género en la recuperación de la memoria histórica es la estrategia que ha permitido conocer que hombres y mujeres son sometidos a diferentes formas de violencia en las situaciones de conflicto y posconflicto y, aun cuando son víctimas de las mismas violencias, estas tienen impactos diferenciados en sus vidas, por los distintos roles que desempeñan en la sociedad, según el modelo social imperante en el momento. Si a ello le sumamos las relaciones de poder preexistentes –previas al conflicto– entre mujeres y hombres, caracterizadas por la desigualdad, quedará acreditado que la vulnerabilidad de las mujeres en las situaciones de conflicto es notablemente mayor.

V
V

Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legeak hamabi kapitulu ditu, eta xedapen multzoa testuaren amaieran. Xedapen orokorrek egiten dute testuaren sarrera, legearen xedea eta zertarakoa azalduz, eta oinarri dituen printzipio orokorrak eta hartzaile dituen pertsonak zehaztuz.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática se estructura en doce capítulos y un conjunto de disposiciones que cierran el texto. Las disposiciones generales que introducen el texto recogen el objeto y la finalidad de la ley, los principios generales en los que se fundamenta, y las personas destinatarias a las que va dirigida.

II. kapituluan egia jakiteko eskubidea lantzen da. Gizarte osoak eta bereziki biktima guztiek duten eskubidea da, eta helburu du Gerra Zibilean eta diktadura frankistan gertatutakoa jakitea. Horretarako, ekimen publikoko hainbat ildo zehatz zabaltzen dira, Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimak identifikatzeko ikerketak sustatzeko eta, aldi berean, kolpe militarrak eta ondorengo errepresio-erregimenak eta oinarrizko askatasunen gabeziak ezarri zuen iragan hori argitzen laguntzeko.

El capítulo II aborda el derecho a la verdad. Se trata de un derecho que asiste a toda la sociedad en su conjunto, en especial a todas las víctimas, y cuyo objeto remite a conocer lo sucedido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Para ello se despliegan diversas líneas concretas de actuación pública dirigidas al impulso de las investigaciones que lleven a identificar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que arrojen luz sobre ese pasado impuesto por el golpe militar y su posterior régimen de represión y falta de libertades básicas.

Horretarako, talde zientifiko profesional bat sortzen da, egia ezagutu eta zabaltzeko.

Para tal fin, se crea un equipo científico profesional para el conocimiento y difusión de la verdad.

III. kapituluak biktimek justizia izateko duten eskubidea jasotzen du. Horrela, aipatzen dira Justizia Administrazioarekiko lankidetza, gorpuzkirik aurkituz gero delituren bat egin izanaren zantzuak jakinaraztea eta prozesu-egintzak hasteko moduak. Horretarako, Arartekoren eta nazioarteko erakundeen gomendioei jarraitzen zaie, zigorgabetasuna eragozteko eta justizia izateko eskubidea gauzatzeko neurriak bultzatuz.

El capítulo III está dedicado al derecho a la justicia de las víctimas, que se cifra en la colaboración con la Administración de Justicia, la puesta en conocimiento de los indicios de comisión de delitos en el caso de hallazgos de restos humanos, o la disposición para iniciar acciones procesales. Todo ello siguiendo las recomendaciones del Ararteko, así como de las instituciones internacionales, en el impulso de medidas para impedir la impunidad y hacer efectivo el derecho a la justicia.

Frankismoaren biktimek Justizia Administrazioa baliatzeko eskubidea dute, gizateriaren aurkako delituengatik erantzukizunak eskatzeko eta erabateko justizia lortu ahal izateko. Horretarako, aurreikusten da Gogora Institutuak beharrezko baliabideak izango dituela, lege honen onuradun izan daitezkeenei informazioa eta aholkularitza modu proaktiboan eskaintzeko, ordenamenduan aurreikusitako ekintzak gauzatze aldera.

Las víctimas del franquismo tienen derecho a recurrir a la Administración de Justicia para pedir responsabilidades por los delitos de lesa humanidad y para lograr la plena justicia. Para ello, se prevé que Gogora disponga de los recursos necesarios para ofrecer de manera proactiva información y asesoría para el ejercicio de las posibles acciones previstas por el ordenamiento a los potenciales beneficiarios de esta ley.

IV. kapituluak biktimek aitortza eta erreparazioa izateko duten eskubidea arautzen du. Alde batetik, aitortza orokor bat izateko eskubidea arautzen da: Eusko Jaurlaritzak egindako dokumentu pertsonalizatu eta instituzional bat eskuratzeko aukera. Gainera, Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimak oroitu eta omentzeko egun bat ezarri behar dela azaltzen da; Gogora Institutuari agintzen dio biktimak aitortzeko eta omenaldia egiteko jarduerak antolatzeko, eta aipatzen du adostasuna sustatu behar dela, ahalik eta alderdi politiko gehienen babesa lortuta, memoria historikoaren erreparazio instituzionalerako deklarazio bat egiteko.

El capítulo IV regula el derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación. Por una parte, se regula el derecho a un reconocimiento general a través de un documento personalizado de carácter institucional, emitido por el Gobierno Vasco. Además, se recoge la necesidad de establecer un día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; encomienda a Gogora la organización de actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas, y establece la necesidad de promover un consenso, con el más amplio y plural respaldo de las fuerzas políticas, en torno a una declaración para la reparación institucional de la memoria histórica.

V. kapituluak dibulgazioa eta hezkuntza aztertzen ditu. Zeregin horiek ezinbestekoak dira lege honetan, memoria babesteko eta gertatutakoaren gaineko hausnarketa kritikoa sortzeko. Horretarako, lehenik eta behin, memoriaren dibulgaziorako neurriak nabarmendu dira; adibidez, Gogora Institutuaren dokumentazio-zentroa sendotzea, eta erakusgune bat sortzea Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren egoitzan bertan. Gainera, azpimarratzen du ikerketa historikoa bultzatu behar dela Bigarren Errepublikatik hasi eta demokraziara arte, eta biltzarrak, jardunaldiak, erakusketak eta bestelako jarduerak antolatu behar direla Euskadiko memoria historikoa eta demokratikoaren zabalkundea bermatzeko.

El capítulo V se refiere a la tarea de la divulgación y la educación, parte esencial de esta ley para salvaguardar la memoria y generar una reflexión crítica sobre lo ocurrido. A tal efecto, en primer lugar, se incide en las medidas para la divulgación de la memoria, como la consolidación del centro de documentación de Gogora o la creación del espacio expositivo, en la misma sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Además, incide en la necesidad de impulsar la investigación histórica desde la Segunda República hasta la democracia, así como organizar congresos, jornadas, exposiciones y otras actividades que garanticen la difusión de la memoria histórica y democrática de Euskadi.

Bigarrenik, funtsezko lankidetza-bide bat ezarri da Hezkuntza Sailarekin, tresna didaktikoak garatzeko eta, horrela, memoria historikoa txertatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-curriculumean. Heziketa-lan hori beste jarduera batzuekin osatu beharko da, adibidez ikasleentzako erakusketak, ibilbideak edo eremuak bisitatuz. Horrela, bermatu ahal izango da ikasleek jakingo dutela zer gertatu zen Euskadin aipatutako aldian.

En segundo lugar, se establece una esencial vía de colaboración con el Departamento de Educación para desarrollar herramientas didácticas para la inserción de la memoria histórica en el currículo vasco. Una tarea educativa que deberá ser complementada con otro tipo de actividades como visitas a espacios, itinerarios o exposiciones dirigidos al alumnado, para, de esta manera, garantizar su conocimiento sobre lo ocurrido en Euskadi en este periodo de tiempo.

Lege honen VI. kapituluak dioenaren arabera, Gogora Institutuari dagokio Gerra Zibilean desagertutako pertsonak lokalizatzeko jarduerak egitea eta, lokalizatuz gero, gorpuzkiak identifikatzea. Bada, ezarritako protokoloari jarraikiz egingo dira prozesu horiek. Gainera, aipatutako institutuari dagokio hobien mapa egitea, desagertutakoen senideekin harremanetan ipintzea eta desagertutako pertsonen gorpuzkiak dituzten kolunbarioak omenaldirako eta oroipenerako leku gisa babestea.

De acuerdo con el capítulo VI de esta ley, corresponde a Gogora actuar para la localización de las personas desaparecidas en la Guerra Civil y, en su caso, proceder a su identificación. Procesos que se llevarán a cabo de conformidad con el protocolo establecido. También le corresponderá a dicho instituto la realización del mapa de fosas, la comunicación con familiares de las personas desaparecidas o la preservación como lugar de homenaje y recuerdo de los columbarios destinados a los restos de las personas desaparecidas.

Halaber, legeak ezartzen du hitzarmenak sinatu behar direla gainerako autonomia-erkidegoekin edo Espainiako Gobernuarekin, ahalik eta desagertutako pertsona gehien berreskuratzeko. Era berean, zehaztu egiten du behar diren kudeaketak hasi behar direla Cuelgamuroseko Haranean (lehenago Erorien Harana izenekoan) hobiratutako gorpuzkiak berreskuratzeko, senideek hala eskatzen dutenean.

La ley establece, asimismo, la necesidad de firmar convenios con otras comunidades autónomas o el Gobierno de España, con el fin de recuperar el máximo número de personas desaparecidas y, concretamente, la necesidad de iniciar las gestiones necesarias para recuperar los restos inhumados en el Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado Valle de los Caídos) que sean solicitados por sus familiares.

VII. kapituluak Euskadiko memoria historikoaren lekuak, ibilbideak eta guneak aztertzen ditu. Orokorrean definitzen dira leku horiek, eta aipatzen da katalogo bat sortuko dela eta leku horiek babestu eta zaintzeko modua arautuko dela erregelamendu bidez.

El capítulo VII aborda los lugares, itinerarios y espacios de memoria histórica de Euskadi, en el que se definen de forma general estos lugares y se remite a un desarrollo reglamentario posterior la creación de un catálogo y su régimen de protección y conservación.

VIII. kapituluan daude azalduta memoria historikoaren kontrako ikurrak. Izan ere, horrelako elementu, sari eta ohore instituzional gehienak azken urteetan kendu diren arren, oraindik badaude behin betiko ezabatu behar diren aztarna batzuk.

La simbología contraria a la memoria histórica se regula en el capítulo VIII. Aunque la mayoría de los elementos, distinciones y honores institucionales de este tipo han sido retirados a lo largo de los últimos años, sigue habiendo vestigios que deben desaparecer definitivamente.

IX. kapituluan Euskadiko memoria historikoari eta demokratikoari buruzko dokumentuak aztertzen dira. Euskadiko dokumentu-ondarearen barruan ez dauden dokumentuak horrelakotzat hartu ahal izango ditu arlo horretan eskumena duen sailak. Gainera, gomendatzen da beharrezkoak diren jarduerak egin daitezela Euskadirentzat interesgarriak diren dokumentu-funts eta ahozko testigantza guztiak bildu eta berreskuratzeko, memoria historikoaren eta demokratikoaren dokumentu gisa, eta haietarako sarbide askea izatea sustatuko da. Batez ere, azpimarratzen da Eusko Jaurlaritzak behar adina neurri sustatuko dituela Gerra Zibilean zein diktadura frankistan konfiskatutako dokumentuak berreskuratzeko, bai eta sekretupean dauden edo erreserbatuak diren artxiboetarako sarbidea errazteko ere.

El capítulo IX se dedica a los documentos de la memoria histórica y democrática de Euskadi. Los documentos que no formen parte del patrimonio documental de Euskadi podrán ser reconocidos a estos efectos como parte integrante del mismo por el departamento competente en la materia. Además, se encomienda acometer las actuaciones necesarias para reunir y recuperar todos los fondos documentales y testimonios orales de interés para Euskadi como documentos de memoria histórica y democrática y se promoverá el libre acceso a ellos. Especialmente, se incide en que el Gobierno Vasco impulsará las medidas necesarias para la recuperación de los documentos incautados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como para facilitar el acceso a los archivos que se encuentren bajo secreto o reserva.

X. kapituluan aitortza egiten zaio mugimendu asoziatiboari, Euskadiko memoria historikoa eta demokratikoa berreskuratzeko eta biktimak defendatzeko egin duen lanagatik. Era berean, neurriak ezartzen ditu haien partaidetza sustatzeko eta, horretarako, memoria historikoko entitateen direktorio bat eta aholku-batzorde bat sortzen ditu.

El capítulo X realiza un reconocimiento al movimiento asociativo por su labor en la recuperación de la memoria histórica y democrática de Euskadi y en la defensa de las víctimas, y establece medidas para fomentar su participación a través de la creación de un directorio de entidades de memoria histórica y la creación de una comisión asesora.

XI. kapituluan jarduketa eta antolakuntza administratiboari buruzko artikuluak daude garatuta. Gogora Institutuari dagokio lege honetan ezarritako neurriak garatu eta bultzatzea, eta lau urterako jarduketa-plan bat egin beharko du legegintzaldi bakoitzaren hasieran. Era berean, Gogora Institutuaren Zuzendaritza Kontseiluari ematen zaio institutuaren aurrekontua eta jarduketa-gidalerro nagusiak onesteko eskumena, 4/2014 Legean xedatutakoari jarraikiz.

En el capítulo XI se desarrollan los artículos referidos a la actuación y organización administrativa. El desarrollo e impulso de las medidas establecidas en esta ley se encomienda a Gogora, que tendrá que elaborar un plan de actuación cuatrienal al inicio de cada legislatura. Asimismo, otorga al Consejo de Dirección de Gogora la potestad de aprobar el presupuesto del instituto y las directrices generales de su actuación, según lo dispuesto en la Ley 4/2014.

XII. kapituluan, azkenik, zehapen-araubidea ezartzen da. Legearen amaieran, gainera, bost xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen daude. Lehenengo xedapen gehigarriak Gogora Institutuari ematen dio ardura azterlan bat susta dezan biktimentzako diruzko erreparazio-neurriek izan duten estaldura-mailei eta konpon litezkeen hutsuneei buruzko ondorioak ateratzeko. Bigarren xedapen gehigarrian, adierazten da 29. artikuluan arautzen den Euskadiko memoria historikoko lekuen katalogoa dekretuz onartuko dela. Hirugarren xedapen gehigarrian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legean urtero zuzkidura ekonomiko bat ezartzeko betebeharra aurreikusten da, legea betetzeko. Laugarren xedapen gehigarrian, berriz, diktadura frankistan poliobirusak erasandako pertsonentzako aitortza bat ezartzen da. Bosgarren xedapen gehigarrian aldatu egiten da Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzeko azaroaren 27ko 4/2014 Legearen 8. artikulua, Gogoraren Zuzendaritza Kontseiluari buruzkoa. Lehenengo xedapen iragankorrak legea indarrean jarri baino lehen hasi diren prozedurei buruzko xedapenak ematen ditu. Bigarren xedapen iragankorrak jasotzen du Eusko Jaurlaritzak jarduerak egingo dituela Euskadiko memoria historikoari buruzkoa den eta Estatuaren jabetzakoa den dokumentu-ondarea lekualdatu ahal izateko. Hirugarren xedapen iragankorrean aurreikusten da Gerra Zibilaren eta diktaduraren biktimak hobitik ateratzeko jarduketa-protokoloaren behin-behineko araubidea, lege honen 20.3 artikuluan aurreikusitakoa onetsi bitartean. Xedapen indargabetzaile bakarrak indarrik gabe uzten ditu lege honen edukiaren kontra egiten duten manuak. Azken xedapenetako lehenengoak lege honen erregelamendu bidezko garapena zehazten du. Bukatzeko, azken xedapenetako bigarrenak legea indarrean noiz jarriko den ezartzen du.

El capítulo XII, por último, establece el régimen sancionador; y la parte final de la ley tiene cinco disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales. La primera disposición adicional deposita en Gogora la responsabilidad de promover un estudio que ofrezca conclusiones sobre el grado de cobertura alcanzado con las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas y sobre déficits subsanables. La disposición adicional segunda establece que se regulará por decreto el catálogo de lugares de memoria histórica de Euskadi que desarrolle lo regulado en el artículo 29. La disposición adicional tercera prevé la obligación anual de establecer una dotación económica en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para el cumplimiento de la ley. A su vez, la disposición adicional cuarta establece un reconocimiento a las personas afectadas por el poliovirus durante la dictadura franquista. La disposición adicional quinta modifica el artículo 8 de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, relativo al Consejo de Dirección de Gogora. La disposición transitoria primera dispone sobre los procedimientos que hayan sido incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. La disposición transitoria segunda aborda el compromiso del Gobierno Vasco por impulsar actuaciones encaminadas a que pueda ser transferido el patrimonio documental perteneciente al Estado con relación a la memoria histórica de Euskadi. La disposición transitoria tercera prevé el régimen provisional del protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, mientras no se apruebe el previsto en el artículo 20.3 de la ley. La disposición derogatoria única se refiere a la derogación de preceptos que se opongan al contenido de esta ley. La disposición final primera determina el desarrollo reglamentario de la ley. Y, por último, la disposición final segunda establece la entrada en vigor de la ley.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta zertarakoa.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

Lege honen xedea da Euskadiko memoria historikorako eta demokratikorako politika publikoak arautzea, biktimen erreparazio integrala sustatzeko eta arrazoi politiko, sindikal edo ideologikoengatik edo beren sinesmenengatik, sexu-orientazioagatik edo genero-identitateagatik edo bestelako arrazoi diskriminatzaile eta bidegabeengatik Gerra Zibilean eta diktaduran jazarpena edo indarkeria jasan zutenen memoria pertsonala eta kolektiboa, familiarra eta soziala berreskuratzea sustatzeko. Horrez gain, balio eta printzipio demokratikoak bultzatu nahi dira, barne hartzen duen denbora-tartean, hau da, Gerra Zibilean eta diktadura frankistan, izandako gertaeren eta inguruabarren ezagutza erraztuz.

El objeto de esta ley es la regulación de las políticas públicas para la memoria histórica y democrática de Euskadi con el fin de promover la reparación integral de las víctimas y la recuperación de la memoria personal y colectiva, familiar y social de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, sindicales, ideológicas o de creencias, orientación sexual o identidad de género y otras razones discriminatorias e injustas, durante la Guerra Civil y la dictadura, y el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos en el período que abarca, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Halaber, lege honen xede da memoria demokratikoa berreskuratzea, babestea eta zabaltzea, memoria demokratiko hori ulerturik balio demokratikoen, oinarrizko askatasunen eta eskubideen defentsaren ezaguera gisa, eta 1936ko kolpe militarraren eta diktadura frankistaren aurrean eskubide eta balio horiek defendatu zituztenen ezaguera, aitortza eta duintze gisa.

Así mismo, son objeto de esta ley la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida esta como conocimiento de la defensa de los valores democráticos, derechos y libertades fundamentales, y como conocimiento, reconocimiento y dignificación de quienes defendieron estos derechos y valores frente al golpe militar de 1936 y la dictadura franquista.

Horretarako, lege honek beharrezko bitartekoak antolatuko ditu biktimen memoria berreskuratzeko, lehengoratzeko eta birgaitzeko; zabalkundea eta aitortza soziala bultzatzeko; lehengoratzea eta erreparazioa errazteko, biktimaren izaera edozein izanik ere, eta, halaber, sustatzeko zigorgabetasunak ez dezan jarraitu erantzuleak babesten, modu batean edo bestean kolpe militarra burutzen lagundu eta erraztu zutenak. Azkenik, bermatuko du neurri egokiak ezarri eta mantenduko direla, ziurtatzeko halakorik ez dela berriz gertatuko, eta demokrazia defendatuko dela, uko egin ezinezko ondasun erkide gisa.

Para ello, esta ley articulará los medios necesarios para recuperar, restaurar y rehabilitar la memoria de las víctimas; fomentar la difusión y el reconocimiento social; facilitar la restauración y la reparación, cualquiera que sea la condición de la víctima, y promover que la impunidad no siga protegiendo a los responsables, a quienes facilitaron y contribuyeron al golpe militar. Por último, garantizará la implantación y el mantenimiento de las medidas oportunas que aseguren la no repetición de hechos similares y la defensa de la democracia, como bien común irrenunciable.

Gaitzetsi eta kondenatu egiten dira 1936ko uztailaren 18ko estatu-kolpea eta ondorengo diktadura frankista, printzipio eta balio demokratikoak eta biktimen duintasuna berretsiz, lege honen xedearen parte izanik.

Se repudia y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas, formando parte del objeto de esta ley.

2. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 2.– Principios generales.

1.– Legeak printzipio hauek ditu oinarri: egia, justizia, erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermea. Halaber, balio demokratiko hauetan dago oinarrituta: elkartasuna, bizikidetza, aniztasun politikoa, giza eskubideen defentsa, bakearen kultura eta emakumeen eta gizonen berdintasuna.

1.– La ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.

2.– Lege hau aplikatu eta interpretatzeko, Konstituzioaren 10.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz, honako hauen arabera jokatuko da: nazioarteko zuzenbide humanitarioaren printzipioak eta, bereziki, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalarenak, Giza Eskubideen Europako Konbentzioa, Genevako konbentzioak eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren, Nazioarteko Zigor Auzitegiaren eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren jurisprudentzia.

2.– Su aplicación e interpretación, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución, se llevará a cabo de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario y, en especial, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos, los convenios de Ginebra y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak behar adina neurri hartuko ditu, ordenamendu juridikoan jasotako bermeak hertsiki errespetatuz, honako eskubide hauek gauzatu daitezen:

3.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptará las medidas que resulten necesarias para hacer efectivos los siguientes derechos, con estricto respeto a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico:

a) Egia jakiteko eskubidea. Gerra Zibilean eta diktadura frankistan gertatutako giza eskubideen bortxaketak ezagutzeko eta ikertzeko eskubidea. Halaber, barne hartuko ditu egoerarik okerrenetan ere askatasuna eta demokrazia defendatzeko ahaleginari buruzko ezagutza eta ikerketa sustatzen duten jarduera guztiak.

a) El derecho a la verdad. Derecho a conocer y a investigar las violaciones de los derechos humanos producidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Igualmente, incluirá todas aquellas actividades que promuevan el conocimiento y la investigación sobre el esfuerzo por defender, aún en las peores circunstancias, la libertad y la democracia.

b) Justizia izateko eskubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumenen baitan, Gerra Zibila, diktadura frankista eta 1978ko Konstituzioa indarrean sartu arteko demokraziarako trantsizioa hartzen dituen aldiari dagokiona.

b) El derecho a la justicia, en el ámbito de competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el período que abarca la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

c) Aitortza eta erabateko erreparazio eraginkorra izateko eskubidea, bortxaketaren astuntasunari eta jasandako kalteei dagokien neurrian; horretarako, beharrezkoak dira neurri indibidual eta kolektiboak, erreparazio morala, eta lehengoratzearekin, kalte-ordainarekin, berrezartzearekin eta ordainarekin lotutako neurriak.

c) El derecho al reconocimiento y a la reparación plena, efectiva y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido, que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas, la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.

4.– Aurreko paragrafoan aipatutako eskubideak memoria-betebeharrarekin osatu behar dira, aldi historiko horretan gertatu ziren indarkeriazko gertaerak eta egoerak ez errepikatzeko berme gisa.

4.– Los derechos citados en el apartado anterior han de completarse con el deber de memoria como garantía de no repetición de los hechos y situaciones de violencia que tuvieron lugar en ese periodo histórico.

3. artikulua.– Denbora-eremua.

Artículo 3.– Ámbito temporal.

Lege honen aplikazioan kontuan hartuko den denbora-eremua 1936ko uztailaren 18tik 1978ko abenduaren 29ra bitartekoa da, gaur egun indarrean dagoen beste legedi batek, oraindik epea guztiz agortu gabe, 1978ko abenduaren 29tik haratago arrazoi politikoengatiko giza eskubideen urraketen biktimei eskaintzen baitie errekonozimendua eta erreparazioa.

El ámbito temporal considerado en la aplicación de esta ley abarcará desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978, ya que otra legislación actualmente vigente, sin agotar aún del todo el plazo, ofrece reconocimiento y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política más allá del 29 de diciembre de 1978.

4. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias.

1.– Lege honen ondorioetarako, biktimatzat hartzen da, eta, horrenbestez, hartzailetzat, pertsona oro, haren nazionalitatea edozein dela ere, baldin eta jasan baditu, banaka edo taldeka, kalte fisikoa, morala edo psikologikoa, ondare-kalteak edo oinarrizko eskubideen funtsezko galera, 1936ko uztailaren 18ko estatu-kolpea, ondorengo gerra eta diktadura hartzen dituen aldian, 1978ko Espainiako Konstituzioa indarrean sartu arte igarotakoa barne, giza eskubideei eta nazioarteko zuzenbide humanitarioari buruzko nazioarteko arauak bortxatzea dakarten egite edo ez-egiteen ondorioz.

1.– A los efectos de esta ley, se considera víctima y, por tanto, destinataria, a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de estado del 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.

2.– Arreta berezia jarriko zaie pertsona eta kolektibo hauei:

2.– Tendrán una consideración específica las siguientes personas y los siguientes colectivos:

a) Bonbardaketen, epaiketaz kanpoko exekuzioen edo exekuzio sumarisimoen ondorioz hildako biktimak, espetxean hildako pertsonak eta kolpe militarraren eta diktadura frankistaren aurka legezkotasun demokratikoa defendatzearen ondorioz hildako edo desagertutako pertsonak.

a) Víctimas mortales de bombardeos, de ejecuciones extrajudiciales o sumarísimas, así como las personas fallecidas en prisión y todas aquellas personas que fallecieron o desaparecieron como consecuencia de la defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista.

b) Kolpe militarraren eta diktadura frankistaren aurka legezkotasun demokratikoa defendatzearen ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan zein Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo espetxeratu, torturatu, deportatu eta bortxazko lanak egitera behartu edo kontzentrazio- edo deuseztatze-esparruetan sartu zituzten pertsonak.

b) Personas que padecieron prisión, tortura, deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración o exterminio, dentro o fuera del País Vasco, como consecuencia de la defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista.

c) Kolpe militarraren eta diktadura frankistaren ondorioz erbesteratu ziren pertsonak.

c) Las personas que se exiliaron por causa del golpe militar y de la dictadura franquista.

d) Diktadura frankistaren ondorioz errepresio ekonomikoa, inkautazioak, desjabetzeak, isunak edo era guztietako ondasun higigarri edo higiezinen konfiskatzeak jasan zituzten pertsonak.

d) Personas que padecieron la represión económica, incautaciones, expropiaciones, multas o confiscaciones de todo tipo de bienes muebles o inmuebles como consecuencia de la dictadura franquista.

e) Bigarren Errepublikan kargu edo lanpostu publikoren bat izateagatik edo diktadura frankistarekiko ustezko edo benetako atxikipen-ezagatik errepresaliak jasan zituzten edo kaleratuak izan ziren pertsonak.

e) Las personas represaliadas o depuradas por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos de la Segunda República o por su supuesta o real desafección con la dictadura franquista.

f) Masoneria eta Komunismoa erreprimitzeari buruzko 1940ko martxoaren 1eko Legearen babesean eratutako auzitegiak jazarri eta epaitu zituen pertsonak.

f) Las personas que fueron perseguidas y juzgadas por el tribunal constituido al amparo de la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre Represión de la Masonería y el Comunismo.

g) Beren ideologia eta lanbideagatik errepresioa jasan zuten pertsonak, batez ere Bigarren Errepublikako maisu-maistrak.

g) Las personas que sufrieron represión por razón de su ideología y profesión, especialmente maestras y maestros de la Segunda República.

h) Orientazio afektibo-sexuala, sexu-ezaugarriak edo sexu-identitatea edo -adierazpena dela-eta edo gutxiengo etniko bateko kide izateagatik errepresioa jasan zuten pertsonak.

h) Las personas que sufrieron represión por su orientación afectivo-sexual, sus características sexuales, su identidad o expresión sexual o por razón de su pertenencia a una minoría étnica.

i) Diktadura frankistan euskara erabili, sustatu, zabaldu eta irakasteko debekua zela-eta jazarpena eta errepresioa jasan zuten pertsonak.

i) Las personas que padecieron persecución y represión por la prohibición del uso, la promoción, divulgación y enseñanza del euskera durante la dictadura franquista.

j) Bigarren Errepublikan beren askatasuna baliatzeagatik edo besterik gabe emakume izan eta beste biktima batzuekin zerikusia izateagatik umiliazioa, indarkeria edo zigorra jasan zuten emakumeak.

j) Las mujeres que padecieron humillación, violencia o castigo por razón de haber ejercido su libertad durante la Segunda República o por el mero hecho de ser mujeres y estar relacionadas con otras víctimas.

k) Langileen lan-eskubideak defendatzeagatik jazarpena eta errepresioa jasan zuten pertsonak.

k) Las personas que padecieron persecución y represión por la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores.

l) Guraso biologikoei lapurtu eta, haien baimenik gabe, adopzioko aita eta amei entregatutako adingabeak.

l) Los menores que fueran sustraídos a sus progenitores biológicos y entregados a padres y madres de adopción, sin el consentimiento de sus progenitores.

m) Askatasunen eta demokraziaren alde eta diktadura frankistaren aurka borrokatu zuten alderdi politiko, sindikatu, masoi-logia, mugimendu feminista eta asoziatiboak.

m) Los partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas y asociativos que lucharon por las libertades y la democracia y en contra de la dictadura franquista.

n) Gerrilla antifrankistan parte hartzeagatik edo haiei laguntzeagatik errepresioa jasan zuten pertsonak, eta altxamendu militarraren kontrako borrokan parte hartzeagatik errepresioa jasan zuten nazioarteko boluntarioak.

n) Las personas que sufrieron represión por su participación o colaboración con la guerrilla antifranquista y los voluntarios internacionales que sufrieron represión por su participación en la lucha contra la sublevación militar.

o) Beren egoera berezia dela-eta lege honen 43. artikuluan aipatzen diren planetan sartzen diren beste kolektiboak.

o) Aquellos otros colectivos que, por sus circunstancias específicas, se incluyan en los planes a que se refiere el artículo 43 de esta ley.

5. artikulua.– Emakumeen memoria historikoa.

Artículo 5.– La memoria histórica de las mujeres.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek behar diren neurriak eta ekintzak onartuko dituzte emakumeek bereziki gerran eta diktaduran jasan zituzten mugak eta diskriminazioak –hezkuntza-arlokoak, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak– ezagutzeko eta zabaltzeko, bai eta muga eta diskriminazio horiek jasan zituzten emakumeei aitortza egiteko ere.

1.– Las administraciones públicas del País Vasco adoptarán las medidas y acciones necesarias para la difusión y el conocimiento de las limitaciones y discriminaciones educativas, económicas, sociales y culturales que las mujeres soportaron específicamente durante la guerra y la dictadura y para reconocer a aquellas que las sufrieron.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek beharrezko neurriak eta jarduerak onartuko dituzte emakumeek bizitza intelektual eta politikoan eta balio demokratikoen eta oinarrizko eskubideen sustapenean, aurrerabidean eta defentsan duten zeregin aktiboa aitortzeko.

2.– Las administraciones públicas del País Vasco adoptarán las medidas y actuaciones necesarias para el reconocimiento del papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política y en la promoción, el avance y la defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek behar diren neurriak hartuko dituzte emakumeek gerran eta diktaduran izandako jarduera publiko, politiko, sindikal edo intelektualaren ondorioz edo beste errepresaliatu edo eraildako pertsona batzuekin izandako lotura pertsonalaren ondorioz jasandako errepresio- edo indarkeria-modu bereziak erreparatzeko; bereziki, diktadurako Emakumeak Babesteko Patronatuak egindako zigor eta errepresioei dagokienez.

3.– Las administraciones públicas del País Vasco adoptarán las medidas necesarias para reparar las formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufridas por las mujeres como consecuencia de su actividad pública, política, sindical o intelectual, durante la guerra y la dictadura, o por su vinculación personal con otras personas represaliadas o asesinadas; en particular, respecto a los castigos y represiones realizados por el Patronato de Protección de la Mujer de la dictadura.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek jarduerak burutuko dituzte, gerran eta diktaduran adulterioagatiko eta haurdunaldia borondatez eteteagatiko delituen ondorioz askatasun-gabetzea edo beste zigor batzuk jasan zituzten emakumeei aitortza eta erreparazioa emateko.

4.– Las administraciones públicas del País Vasco llevarán a cabo actuaciones de reconocimiento y reparación de las mujeres que, durante la guerra y la dictadura, sufrieron privación de libertad u otras penas, como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupción voluntaria del embarazo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EGIA JAKITEKO ESKUBIDEA
DEL DERECHO A LA VERDAD

6. artikulua.– Egia argitzeko ikerketa.

Artículo 6.– Investigación para el esclarecimiento de la verdad.

1.– Eusko Jaurlaritzak behar adina ekintza sustatuko ditu eta beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu Gerra Zibilean eta diktadura frankistan Euskadin izandako biktimak identifikatzeko, ikerketa historikoak eginez eta ahozko testigantzak bilduz, biktimen egiarako eskubidea betez.

1.– El Gobierno Vasco impulsará las actuaciones y adoptará las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en Euskadi, a través de investigaciones históricas y recogida de testimonios orales, dando satisfacción al derecho a la verdad de las víctimas.

Sustatu egingo da bizitza-lekukotasunak edo -istorioak biltzea, ezagutza historikoan funtsezko ekarpena direlako eta oso zaila delako horiei buruzko beste ebidentzia batzuk lortzea, erregistro dokumentalak falta direlako.

Se promoverá la recopilación de testimonios o historias de vida que suponen un aporte fundamental de conocimientos históricos sobre los cuales es muy difícil obtener otras evidencias, por carencias de registros documentales al respecto.

2.– Halaber, ikerketak bultzatuko ditu, diktadura frankistak oro har gizarteari eragindako injustizia historiko eta politikoa ezagutarazteko; izan ere, errepresioa eta funtsezko eskubide eza bultzatu zituen erregimenak.

2.– Asimismo, se promoverán investigaciones para dar a conocer la injusticia histórica y política a la que sometió al conjunto de la sociedad la dictadura franquista, un régimen de represión y falta de libertades fundamentales.

3.– Instituzio publikoek sustatu egingo dute 1936ko kolpe militarrarekin, Gerra Zibilarekin eta diktadura frankistarekin lotutako gertaerei buruzkoak diren edo gertaera horiei buruzko informazioa eman dezaketen artxiboetarako eta dokumentaziorako sarbide librea.

3.– Se promoverá, desde las instituciones públicas, el libre acceso a los archivos y a la documentación relativos a los hechos relacionados con el golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, o que pudieran aportar información sobre ellos.

7. artikulua.– Gerra Zibilean eta frankismoan, 1936-1978 epean, Euskadin izandako giza eskubideen urraketei buruzko txostena.

Artículo 7.– Informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978.

1.– Eusko Jaurlaritzak, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren bitartez (aurrerantzean, Gogora Institutua), talde zientifiko profesional bat sortuko du, giza eskubideen arloko erreferentziazko pertsona ospetsuek eta Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren arloko adituek osatutakoa. Talde horren helburua izango da Gerra Zibilean eta diktadura frankistan, 1936tik 1978ra bitartean, Euskadin izandako giza eskubideen urraketei buruz ikertzea eta oinarrizko txosten bat egitea, bai eta ateratako ondorioak biltzen dituen txosten bat ere, gertatutakoa modu fede-emailean jasoko duena.

1.– El Gobierno Vasco, a través del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (en adelante, Gogora), formará un equipo científico profesional compuesto por personalidades referentes en materia de derechos humanos y personas expertas en la Guerra Civil y dictadura franquista. Este equipo tendrá como objetivo investigar y elaborar un informe base de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978, así como un informe con conclusiones oportunas que recoja de forma fehaciente lo sucedido.

2.– Ikerketak ikuspegi historikoa eta giza eskubideen nazioarteko ikuspegia uztartuko ditu; hala, kategoria historikoak alderatuko ditu nazioarteko zigor-zuzenbidearen kategoriekin. Gainera, genero-ikuspegia kontuan izango da.

2.– La investigación combinará la perspectiva histórica con la perspectiva internacional de los derechos humanos, cruzando las categorías históricas con las del derecho penal internacional, y se desarrollará teniendo en cuenta la perspectiva de género.

3.– Ikerketa horretatik abiatuta, Euskadin Gerra Zibilean hildako biktimen errolda argitaratuko da, aurrerago biktimen errolda baten parte izango dena. Errolda horretan, administrazio-egoitza Euskadin zuten pertsonak jasoko dira, baita hil zirenean Euskal Autonomia Erkidegoan zeudenak ere. Biktimen estatu-erroldarekin koordinatu ahal izango da, hala badagokio.

3.– A partir de esta investigación, se hará público un censo de víctimas mortales de la Guerra Civil en Euskadi, que formará parte de un futuro censo de víctimas. En este se recogerán aquellas personas con vecindad administrativa en Euskadi, así como aquellas que en el momento de su fallecimiento se encontraran en el País Vasco. Este censo se podrá coordinar, en su caso, con el censo estatal de víctimas.

8. artikulua.– Gerra Zibileko eta diktadurako lekukotasunen artxiboa.

Artículo 8.– Archivo de testimonios de la Guerra Civil y la dictadura.

1.– Gerra Zibileko eta diktadurako lekukotasunen Euskadiko artxiboa sortzen da, 1936ko kolpe militarraren, Gerra Zibilaren eta diktaduraren biktimen eta lekukoen testigantzak biltzeko, artxibatzeko eta zabaltzeko.

1.– Se crea el archivo de testimonios de la Guerra Civil y la dictadura en Euskadi, para la recopilación, el archivo y la difusión de los testimonios de las víctimas y testigos del golpe militar de 1936, de la Guerra Civil y la dictadura.

2.– Gogora Institutuak dauden lekukotzak bilduko ditu eta testigantza berriak biltzea sustatuko du.

2.– Gogora recopilará los testimonios existentes e impulsará la recogida de nuevos testimonios.

3.– Artxiboa lege honen 37. artikuluan aipatzen den Euskadiko Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentroaren parte izango da.

3.– El archivo formará parte del Centro Documental de la Memoria Histórica de Euskadi, al que refiere el artículo 37 de esta ley.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
JUSTIZIA IZATEKO ESKUBIDEA
DEL DERECHO A LA JUSTICIA

9. artikulua.– Lankidetza Justizia Administrazioarekin.

Artículo 9.– Colaboración con la Administración de Justicia.

1.– Gogora Institutua lankidetzan arituko da Justizia Administrazioarekin Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimek justizia izateko duten eskubidea sustatzeko.

1.– Gogora colaborará con la Administración de Justicia para promover el derecho a la justicia de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

2.– Era berean, erreparazioa eskatuko da organo eskudunak ilegitimotzat jotzen dituen auzitegien, epaimahaien eta bestelako edozein zigor- edo administrazio-organoren ebazpenen ondorioak jasan zituztenentzat. Nolanahi ere, kaltetutako pertsonak hil badira, haien familia edo legezko oinordekoek ebazpen horien deuseztasuna egiaztatzen duen deklarazio judiziala eskatu ahal izango dute.

2.– Asimismo, se instará a la reparación de quienes padecieron los efectos de las resoluciones de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que sean declarados ilegítimos por el órgano competente, sin perjuicio de que sus familiares o herederos legítimos puedan solicitar la declaración judicial que acredite su nulidad en el caso de que las personas afectadas hubieran fallecido.

3.– Gogora Institutuak, Euskadiko Artxibo Historikoaren eta beste instituzio publiko eta pribatu batzuen laguntzarekin, instruitutako prozesuen eta honako hauen arabera emandako epaien zerrenda egin eta argitaratuko du: 1936ko uztailaren 28ko Bandoa; 1936ko abuztuaren 31ko 79. Dekretua; 1936ko azaroaren 1eko 55. Dekretua; 1943ko martxoaren 2ko Legea; 1947ko apirilaren 18ko Legea; irailaren 21eko 1794/1960 Dekretua eta abuztuaren 26ko 10/1975 Lege Dekretua. Zerrenda horretan adieraziko dira prozeduraren zenbakia, auzipetutako pertsona fisiko edo juridikoa eta ezarritako kondena.

3.– Gogora elaborará y hará público, con la colaboración del Archivo Histórico de Euskadi y otras instituciones públicas y privadas, un listado de los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936; el Decreto número 79, de 31 de agosto de 1936; el Decreto número 55, de 1 de noviembre de 1936; la Ley de 2 de marzo de 1943; la Ley de 18 de abril de 1947; el Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre; y el Decreto-ley 10/1975, de 26 de agosto, en el que consten el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena impuesta.

10. artikulua.– Delituren bat egin izanaren zantzuak jakinaraztea.

Artículo 10.– Puesta en conocimiento por indicios de la comisión de delitos.

Gogora Institutuak Ertzaintzari, fiskaltzari edo organo judizial eskudunei jakinaraziko dizkie deliturik egin izanaren zantzuak, ikerketetan, lokalizazioetan eta identifikazioetan egindako aurkikuntzetan halakorik hautemanez gero.

Gogora pondrá en conocimiento de la Ertzaintza, de la fiscalía o de los órganos judiciales competentes aquellos indicios de la comisión de delitos cuya existencia pudiera apreciarse con ocasión de los hallazgos efectuados en los trabajos de investigación y de las localizaciones e identificaciones.

11. artikulua.– Legezko ekintzak gauzatzea.

Artículo 11.– Ejercicio de acciones legales.

Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legean xedatutakoari jarraikiz, eta dagokion mandatuaren bitartez, Gogora Institutuak Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Zentralari proposatu ahalko dio bera ordezkatu eta defendatzeko jurisdikzio penalaren aurrean, bai eta hirugarrenek hasitako prozeduretan agertzea ere, bere eskumenak eta funtzioak betetzen ari dela deliturik egin izanaren zantzurik hautemango balu. Edonola ere, edozein organo judizialen aurrean ekintzak gauzatu edo errekurtsoak edo kereilak aurkezteko beharrezkoa izango da aurretik Gobernu Kontseiluaren baimena izatea.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, y a través de la correspondiente encomienda, Gogora podrá proponer a los Servicios Jurídicos Centrales del Gobierno Vasco su representación y defensa en la iniciación de procedimientos ante la jurisdicción penal, o su personación en los procedimientos ya incoados por terceras personas cuando, en el desarrollo de sus competencias y funciones, se desprenda la existencia de indicios de la comisión de posibles delitos. En todo caso, el ejercicio de acciones o la interposición de recursos o querellas ante cualquier órgano judicial requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno.

Gogora Institutuak beharrezko baliabideak izango ditu lege honen hartzaile izan daitezkeen pertsonei informazioa eta aholkularitza modu proaktiboan eskaintzeko, araudian aurreikusten diren ekintzak egikaritze aldera, batez ere eskaintza horretarako oinarri izan daitekeen informazioa dagoenean.

Gogora dispondrá de los recursos necesarios para ofrecer de manera proactiva información y asesoría para el ejercicio de las posibles acciones previstas por el ordenamiento a los potenciales beneficiarios de esta ley, especialmente cuando se disponga de información que pueda fundamentar tal ofrecimiento.

12. artikulua.– Nazio mailako eta nazioarteko erakundeen gomendioak sustatzea eta jarraitzea.

Artículo 12.– Impulso y seguimiento de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

Gogora Institutuak lankidetza emango die Arartekoaren ekimen eta gomendioei, bai eta nazioarteko erakundeen ekimen eta gomendioei ere, zigorgabetasuna ez instituzionalizatzeko eta justizia izateko eskubidea gauzatzeko neurrien sustapenean.

Gogora prestará colaboración a las iniciativas y recomendaciones del Ararteko, así como de las instituciones internacionales, en el impulso de medidas tendentes a impedir la institucionalización de la impunidad y hacer efectivo el derecho a la justicia.

13. artikulua.– Nazioarteko justiziarekin kolaboratzea.

Artículo 13.– Colaboración con la justicia internacional.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek benetako lankidetza emango dute diktadura frankistaren eta trantsizioaren pean egindako krimenak ikertzen dituzten auzi judizial guztietan, giza eskubideen arloko nazioarteko zuzenbidean sortutako itun guztien arabera.

Las administraciones públicas del País Vasco colaborarán de forma efectiva con todas aquellas causas judiciales en las que se investiguen crímenes cometidos por la dictadura franquista y la transición, de acuerdo con todos los tratados surgidos en el derecho internacional de derechos humanos.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BIKTIMEK AITORTZA ETA ERREPARAZIOA IZATEKO ESKUBIDEA
DEL DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS

14. artikulua.– Aitortza indibiduala.

Artículo 14.– Reconocimiento individual.

1.– Alde batera utzi gabe lankidetzan aritzea beste administrazio batzuek egin dezaketen errekonozimendu eta erreparazio pertsonaleko deklarazioa lortzeko kudeaketan, aitortzen da lege honen hartzaileek, agiri-froga fede-emaile baten bidez egiazta badezakete banakako errepresioa jasan izana, eskubidea dutela dokumentu pertsonalizatu eta instituzional bat eskuratzeko, Eusko Jaurlaritzak igorria, beren ohorea berrezartzea eta bidezkoa den ordain morala ematea helburu.

1.– Sin perjuicio de la colaboración en la gestión para obtener la declaración de reconocimiento y reparación personal que pudieran emitir otras administraciones, se reconoce el derecho de las personas destinatarias de esta ley que puedan acreditar mediante prueba documental fehaciente haber sido objeto de represión individualizada a obtener un documento de reconocimiento personalizado de carácter institucional emitido por el Gobierno Vasco, destinado a la rehabilitación de su honor y su justa satisfacción moral.

Biktimak berak izango du aitortza hori eskatzeko legitimazioa, edo, ezin badu eskubide hori baliatu, ezkontideari edo antzeko afektibitate-harremanaren bidez lotutako pertsonari, ondorengoei, aurrekoei eta laugarren gradurainoko albokoei egokituko zaie eskubide hori egikaritzea.

Estarán legitimados para solicitar dicho reconocimiento la propia víctima, o, de estar imposibilitada para ejercer este derecho, su ejercicio recaerá sobre su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado.

2.– Ziurtagiri hori bateragarria izango da ordenamendu juridikoan aurreikusita dagoen beste edozein aitortza edo erreparazio modurekin, baina ez du aitortzen administrazio publikoen ondare-erantzukizunik eta, hortaz, ez du eragingo inolako ondorio, erreparazio edo kalte-ordain ekonomiko edo profesionalik.

2.– Esta certificación será compatible con cualquier otra fórmula de reconocimiento o reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional.

15. artikulua.– Aitortza kolektiboa.

Artículo 15.– Reconocimiento colectivo.

Aitortu egiten da printzipio demokratikoen eta askatasunen alde 1936ko estatu-kolpeari eta diktadura frankistari aurka egin zioten erakunde politiko eta sindikalen zeregina. Erakunde horiek eskubidea dute Eusko Jaurlaritzak emandako dokumentu instituzional bat eskuratzeko, beren lan kolektiboa aitortzen duena.

Se reconoce el papel ejercido por aquellas organizaciones políticas y sindicales que actuaron en defensa de los principios democráticos y las libertades oponiéndose al golpe de estado de 1936 y contra la dictadura franquista. Se reconoce el derecho de estas organizaciones a obtener un documento de carácter institucional emitido por el Gobierno Vasco, destinado a reconocer su labor colectiva.

16. artikulua.– Neurri eta ekitaldi instituzionalak Gerra Zibilaren eta diktaduraren biktimak oroitzeko eta aitortzeko.

Artículo 16.– Medidas y actos institucionales de recuerdo y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

1.– Gogora Institutuak erakunde arteko deklarazio bat sustatuko du, ahalik eta alderdi politiko gehienen babesarekin, memoria historikoaren erreparazio instituzionalerako.

1.– Gogora promoverá una declaración interinstitucional, con el más amplio y plural respaldo de las fuerzas políticas, para la reparación institucional de la memoria histórica.

2.– Kolpe militarraren zein diktaduraren biktimak urtero oroitu eta omentzeko egun bat zehaztuko da.

2.– Se determinará un día anual de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura.

3.– Egun horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek, toki-erakundeen lankidetza eta elkarte memorialisten partaidetzarekin, aitortzarako eta omenaldia egiteko jarduerak antolatuko dituzte, biktimen memoria bizirik mantentzeko eta balio demokratikoak eta askatasunak aldarrikatzeko.

3.– Las instituciones públicas vascas impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje, con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y libertades, en colaboración con las instituciones locales y con la participación de las asociaciones memorialistas.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek, halaber, bestelako neurri aktibo eta ekitaldi instituzional batzuk sustatuko dituzte legearen 4. artikuluan definitutako biktimak oroitzeko eta aitortzeko.

4.– Los poderes públicos vascos impulsarán, asimismo, otras medidas activas y actos institucionales para el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas definidas en el artículo 4 de la ley.

Horiek guztiak Gogora Institutuaren lau urterako planetan garatu eta jasoko dira (lege honen 43. artikuluan aipatzen dira plan horiek).

Todas ellas se desarrollarán y recogerán en los planes cuatrienales de Gogora, a los que se hace referencia en el artículo 43 de esta ley.

5.– Euskal botere publikoek lankidetza sustatuko dute kolpe militarraren aurrean II. Errepublika eta Eusko Jaurlaritza defendatzen lagundu zuten herrialdeekin, eta errefuxiatuak eta «gerrako haurrak» deitutakoak hartu zituzten herrialdeekin, haien eginkizuna aitortze aldera. Era berean, euskal botere publikoek sustatuko dute kolpearen aurrean Euskadi defendatzera etorritako nazioarteko boluntarioen eta Espainiako lurraldeko beste toki batzuetatik etorritakoen aitortza, bai Autonomia Erkidegoan, bai haien jaioterrietan.

5.– Los poderes públicos vascos promoverán la colaboración con los países que colaboraron en la defensa de la II República y del Gobierno Vasco ante el golpe militar, y con los países de acogida de personas refugiadas y de los llamados «niños y niñas de la guerra», para el reconocimiento de su papel. Así mismo, los poderes públicos vascos promoverán el reconocimiento de voluntarios y voluntarias internacionalistas y procedentes de otros lugares del territorio español en defensa de Euskadi ante el golpe, tanto en la Comunidad Autónoma como en sus lugares de origen.

17. artikulua.– Erreparazio-neurriak.

Artículo 17.– Medidas de reparación.

Gogora Institutuak, lege honen lehenengo xedapen gehigarrian xedatzen denari jarraikiz, bai estatu-araudian bai araudi autonomikoan biktimei aitortzen zaizkien erreparazio-neurri ekonomikoak aztertu beharko ditu; hala, Gogora Institutuaren Zuzendaritza Kontseiluak erabakiko du ea egokia den bestelako kalte-ordain osagarri batzuk ematea, eta, hala bada, horiek proposatu eta ezarriko ditu.

Gogora deberá analizar, tal y como establece la disposición adicional primera de esta ley, el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para valorar en el Consejo de Dirección de Gogora la pertinencia de indemnizaciones complementarias y, en su caso, para proceder a su propuesta e implementación.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
DIBULGAZIOA ETA HEZKUNTZA
DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN

18. artikulua.– Memoria historikoaren dibulgazioa.

Artículo 18.– Divulgación de la memoria histórica.

Gogora Institutuak, toki-erakundeekin eta beste eragile batzuekin, Euskadiko memoria historikoaren eta demokratikoaren zabalkundea bultzatuko du, memoriaren eraikuntzan herritarren partaidetza areagotzeko eta gertatutakoari buruzko hausnarketa kritikoa eragiteko. Besteak beste, eta beti genero-ikuspegia kontuan hartuta, neurri hauek sustatuko dira:

Gogora promoverá, junto con las instituciones locales y otros agentes, la difusión de la memoria histórica y democrática de Euskadi con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la construcción de la memoria y generar una reflexión crítica sobre lo ocurrido. Entre otras medidas, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género, se impulsarán:

a) Gogora Institutuaren dokumentazio-zentroa eta liburutegia sortzea eta sendotzea, eta denon eskura jartzea, herritar guztiei emanez irispidea izateko aukera.

a) La creación y consolidación del centro documental y biblioteca de Gogora y su disposición pública, facilitando el acceso efectivo a toda la ciudadanía.

b) Ikus-entzunezkoen eta dokumentazioen funtsa sortzea eta zabaltzea, batez ere Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen lekukotzak bilduz.

b) La creación y difusión del fondo audiovisual y documental, en especial de testimonios de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

c) Gogora Institutuaren erakusketa-proiektua garatzea Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren egoitzan bertan.

c) El desarrollo del proyecto expositivo de Gogora, en la propia sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

d) Euskadin memoria lantzen duten museoak berritzea eta sustatzea, bereziki Gernikako Bakearen Museoa, eta 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izan ziren gertaera tragikoen biktimak oroitzeko memorial bat abian jartzea.

d) La renovación y el impulso a los diferentes museos existentes en Euskadi en materia de memoria, singularmente el Museo de la Paz de Gernika, y la puesta en marcha de un memorial de las víctimas de los sucesos trágicos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.

e) Memoria historikoa eta demokratikoa zabaltzearekin lotura duten biltzarrak, jardunaldiak, topaketak, gaiari buruzko erakusketak eta bestelako jarduerak egitea.

e) La celebración de congresos, jornadas, encuentros y exposiciones temáticas y cualesquiera otras actividades orientadas a la difusión de la memoria histórica y democrática.

f) Ikerketa historikoak sustatu eta bultzatzea unibertsitateekin edo unibertsitate-institutuekin, baita izen handiko historialariekin ere.

f) El fomento e impulso de la investigación histórica con las diferentes universidades e institutos universitarios, así como con historiadoras e historiadores de reconocido prestigio.

19. artikulua.– Memoria historikoaren ekarpenak hezkuntzan.

Artículo 19.– Aportaciones educativas de la memoria histórica.

Gogora Institutuak, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, tresna didaktikoak eskainiko ditu memoria historikoa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-curriculumean txertatzeko, eta bermatu egingo ditu tresnok egiteko prozedurak, zehaztasun historikoan, aniztasunean eta genero-ikuspegian oinarrituak izan daitezen.

Gogora, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ofrecerá herramientas didácticas para la inserción de la memoria histórica en el currículo educativo vasco garantizando sus procesos de elaboración, basadas en el rigor histórico, la pluralidad y la perspectiva de género.

Halaber, Hezkuntza Sailarekin koordinatuta, bisita didaktikoak sustatuko ditu erakusketetara, museoetara eta memoria historikoaren leku eta ibilbideetara.

Asimismo, promoverá visitas didácticas a espacios expositivos, museos y lugares e itinerarios de memoria histórica, en coordinación con el Departamento de Educación.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
DESAGERTUTAKO PERTSONAK BILATZEKO ETA IDENTIFIKATZEKO NEURRIAK
MEDIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y SU IDENTIFICACIÓN

20. artikulua.– Gerra Zibilean eta frankismo garaian desagertutako pertsonak berreskuratzea.

Artículo 20.– Recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

1.– Gogora Institutuak bere esku dauden neurri eta jarduerak hartuko ditu Gerra Zibilean eta diktadura frankistan Euskadin desagertutako pertsonak lokalizatzeko eta identifikatzeko, bai eta pertsona horien gorpuzkiak berreskuratzeko eta identifikatzeko ere, baldin eta teknikoki bideragarria bada. Neurriak eta jarduerak gaiaren ikerketan eta ezagutzan oinarritutako urte anitzeko planifikazio baten arabera antolatuko dira.

1.– Gogora adoptará las medidas y actuaciones que estén en su mano para la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en Euskadi, así como para la recuperación y la identificación de sus restos, siempre que sea técnicamente viable. Las medidas y actuaciones responderán a una planificación plurianual, basada en la investigación y el conocimiento de la materia.

Gogora Institutuaren Interneteko atarian publikatuko dira desobiratzeari buruzko datuak, hobien eta aurkitutako pertsonen gorpuzkien gaineko informazioa barne, baita emaitza positiborik gabeko prospekzioen gaineko informazioa ere.

Se harán públicos, en el portal de Internet de Gogora, los datos de exhumación, que incluirán la información de fosas y restos de personas localizadas, así como la información de prospecciones sin resultado positivo.

2.– Gogora Institutuak, hala badagokio, biktimak afiliatuta zeuden erakunde sindikal eta politikoekin komunikatzeko bideak eta bitartekoak ezarriko ditu.

2.– Gogora, en su caso, establecerá los medios y canales de comunicación con las organizaciones sindicales y políticas de filiación de las víctimas.

3.– Gerra Zibilean desagertutako pertsonak lokalizatzeko, desobiratzeko eta, hala dagokionean, gorpuzkiak identifikatzeko ekintzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak onartuko duen jarduketa-protokoloaren arabera egingo dira.

3.– Las actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil se llevará a cabo de conformidad con el protocolo de actuación que se apruebe por la Administración pública del País Vasco.

Halaber, hobietan esku hartzeko protokolo hori aplikatuko da gudarien, milizianoen edo Gerra Zibilean ekintza militarretan edo ekintza militarren ondorioz hil ziren pertsonen hobi komunetan esku hartzeko, ekintza hori programatuta egon zein ustekabeko aurkikuntza baten ondorioz egin.

El referido protocolo de intervención en fosas será también aplicable a las intervenciones, programadas o derivadas de hallazgo casual, en fosas comunes de gudaris, milicianas y milicianos o personas fallecidas en el curso o como consecuencia de acciones militares durante la Guerra Civil.

4.– Gogora Institutuak sustatu egingo du Gerra Zibilean edo frankismoan desagerrarazitako pertsonen eta Gerra Zibilean hil zituztenen eta desobiratzen direnen heriotza inskribatzea, erregistro zibilaren arloan aplikatzekoa den legerian ezarritakoaren arabera.

4.– Gogora promoverá la inscripción del fallecimiento, con arreglo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de registro civil, de las personas desaparecidas de manera forzosa durante la Guerra Civil o el franquismo, así como de las que fueron muertas durante el transcurso de la Guerra Civil y de aquellas que sean exhumadas.

21. artikulua.– Aholkularitza eta laguntza Gerra Zibilean eta frankismoan desagertutako pertsonak berreskuratzeko.

Artículo 21.– Asesoramiento y apoyo en la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Euskal erakunde publikoek aholkularitza eta laguntza emango diete, lege honen 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, Gerra Zibilean eta frankismoan izandako desagertze behartuen ondorioz kereila jarri nahi duten pertsona fisiko eta juridiko guztiei.

Las instituciones públicas vascas prestarán asesoramiento y apoyo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de esta ley, a todas las personas físicas y jurídicas que deseen interponer una querella como consecuencia de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo.

Halaber, abiarazitako ekintza penalen jarraipena egingo dute, eta zainduko dute prozesuko berme juridiko guztiak behar bezala garatzen eta betetzen direla, giza eskubideei buruzko nazioarteko zuzenbidearekin bat etorriz.

Asimismo, harán seguimiento de las acciones penales iniciadas, velando, en el ámbito de sus competencias, por el debido desarrollo y cumplimiento de todas las garantías legales del proceso, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.

22. artikulua.– Gorpuzkien lokalizazio-mapa.

Artículo 22.– Mapa de localización de restos.

1.– Gogora Institutuak eguneratuta izango ditu desagertutako biktimen Euskal Autonomia Erkidegoko lokalizazio-mapak edo, eskuragarri dauden datuen arabera, ustez biktimen gorpuzkiak egon daitezkeen lokalizazioena.

1.– Gogora mantendrá actualizado el mapa de las zonas del territorio del País Vasco en las que se localicen o, de acuerdo con los datos disponibles, se presuma que puedan localizarse restos de víctimas desaparecidas.

2.– Mapako informazio hori bidali egingo da, Espainiako Estatu osoko mapa bateratuan txertatzeko.

2.– La información del mapa será remitida para su inclusión en el mapa integrado de todo el territorio del Estado español.

3.– Dokumentazio kartografikoa eta geografikoa, bai eta 1. apartatuan azaldutako lokalizazioak eta eskuragarri dagoen bestelako informazio osagarria ere, interesdunen eta gainerako herritarren esku ipiniko dira.

3.– La documentación cartográfica y geográfica, con las localizaciones a las que se refiere el apartado 1, y la información complementaria disponible estarán a disposición de las personas interesadas y del público en general.

23. artikulua.– Biktimak lokalizatu, desobiratu eta identifikatzea.

Artículo 23.– Localización, exhumación e identificación de las víctimas.

1.– Gerra Zibilean eta frankismo garaian desagertutako pertsonen gorpuzkiak lokalizatu, desobiratu eta, hala dagokionean, identifikatzeko ekintzak Gogora Institutuak baimendu beharko ditu, lege honen 20. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta administrazio-prozedura erkidearen arau eta bermeak betez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotakoak.

1.– Las actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, identificación de los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo deberán ser autorizadas por Gogora de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20 de esta ley, y desarrolladas de acuerdo con las normas y garantías del procedimiento administrativo común recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lanak egin izana kultura-ondarearen arloan eskumena duten foru-aldundiei jakinarazi beharko zaie, baldin eta aldez aurretik foru-baimena ezinbestean behar duten eremuetan lurpea mugiarazteko jarduerak egiten badira, bat etorriz Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak haiei ematen dizkien eskumenekin.

La realización de trabajos deberá notificarse a las diputaciones forales con competencia en patrimonio cultural para el caso de que se produzcan actividades de renovación del subsuelo en zonas en que resulta preceptiva la autorización foral previa de acuerdo con las competencias que les confiere la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Halaber, Gogora Institutuak prozeduraren hasieraren berri eman beharko dio gorpuzkiak aurkitu diren lekuari dagokion barruti judizialeko instrukzio-epaitegiari.

Asimismo, Gogora deberá comunicar el inicio del procedimiento al juzgado de instrucción del partido judicial correspondiente al lugar de hallazgo de los restos.

2.– Gogora Institutuak kudeatuko ditu jarduketa-prozesuaren azterketa, balorazioa, koordinazioa eta jarraipena.

2.– El estudio, valoración, coordinación y seguimiento del proceso de actuación será gestionado por Gogora.

3.– Desagertutakoak aurkitzeko prozeduren ondorioz edo ustekabean aurkitutako gorpuzkiak lekualdatzeko, Gogora Institutuaren baimena beharko da, eta 20.3 artikuluan aipatutako protokoloaren arabera eta Euskal Autonomia Erkidegoan hilotzen alderdi sanitarioei dagokienez indarrean dagoen araudiaren arabera egingo da.

3.– El traslado de restos humanos encontrados como consecuencia de los procedimientos de localización de personas desaparecidas o por hallazgo casual requerirá autorización de Gogora y se hará de acuerdo con el protocolo citado en el artículo 20.3 y con la normativa vigente de sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gorpuzkiak lekualdatu ondoren inork erreklamatzen ez baditu, agintzen den kolunbarioan hobiratu beharko dira, edota gorpuzkiak aurkitu ziren udalerriko hilerrian.

Los restos que hayan sido trasladados y no sean reclamados deberán ser inhumados en el columbario que se determine o en el cementerio correspondiente al término municipal en el que se encontraron.

4.– Ikerketa-prozesua bukatutakoan, azken txosten bat prestatu beharko da prozesuan parte hartu duten aditu guztien txostenekin, eta Gogora Institutuan gordailatu beharko da azken txosten hori.

4.– Una vez concluido el proceso de investigación, se deberá elaborar un informe final que incluya los informes de todas las personas especialistas que han participado en el procedimiento y que deberá ser depositado en Gogora.

Prozesu hori dela eta, 24. artikuluan aurreikusitako elementuak edo aurkikuntzak badaude, kultura-ondarearen parte izan daitezkeenak, eta ez memoria historikoarenak, kultura-ondarearen arloan eskumena duten foru-sailen esku utziko dira, dokumentatzeko, ikertzeko eta balioa emateko.

Cuando, por ocasión de este proceso, resulten elementos o hallazgos, previstos en el artículo 24, que pudieran formar parte del patrimonio cultural y no de la memoria histórica, se pondrán a disposición de los departamentos forales correspondientes con competencias en materia de patrimonio cultural, para su documentación, investigación y puesta en valor.

5.– Desobiratzea teknikoki ezinezkoa denean, Gogora Institutuak, toki-erakundeekin adostuta, duindu egingo ditu biktimen hobiak eta, horrela, behar bezala kontserbatuko direla ziurtatuko du.

5.– Gogora, de acuerdo con las entidades locales, dignificará las fosas de las víctimas en aquellos casos donde resulte técnicamente imposible la exhumación, para así asegurar su conservación.

6.– Lurpetik ateratako pertsonen gauzen artekotzat jo ezin diren elementu materialak dagokion lurraldeko arkeologia-materialen gordailu-zentroan utzi beharko dira, eta horrek ez du esan nahi, egoki iritziz gero, erabili ezin direnik, garrantziagatik, balio pedagogikoagatik edo beste edozein arrazoirengatik, memoriari buruzko beste jarduera batzuetan erabiltzeko, indarrean dagoen arkeologia-jarduerei buruzko araudiaren arabera.

6.– Aquellos elementos materiales que no sean atribuibles a los efectos personales de las personas exhumadas deberán ser depositados en el correspondiente centro de depósito de materiales arqueológicos territoriales, sin que todo ello obste para su utilización, si se estima oportuna por su significación, valor pedagógico o cualquier otro motivo, en posteriores actividades relativas a la memoria, según la normativa en vigor sobre actividades arqueológicas.

24. artikulua.– Gorpuzkiak ustekabean aurkitzea.

Artículo 24.– Hallazgo casual de restos humanos.

1.– Norbaitek ustekabean gorpuzkiak aurkitzen baditu, berehala jakinarazi beharko dio Udaltzaingoari edo Ertzaintzari, eta haiek arduratuko dira gorpuzkiak agertzen diren eremua babesteaz, mugatzeaz eta zaintzeaz, bai eta ahalik eta lasterren Gogora Institutuari, Fiskaltzari eta agintari judizial eskudunei aurkikuntzaren berri emateaz ere.

1.– La persona que descubra de forma casual restos humanos deberá comunicarlo de forma inmediata a la Policía local o a la Ertzaintza, y estas se responsabilizarán de preservar, delimitar y vigilar la zona de aparición de los restos, así como de informar del descubrimiento, a la mayor brevedad, a Gogora, al Ministerio Público y a las autoridades judiciales competentes.

2.– Era berean, aurkikuntza horiek zer garaitakoak diren zehaztu ahal izateko, maiatzaren 9ko Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legearen 74. artikuluan xedatutakoaren arabera jokatu beharko da, eta, beraz, gertaera horiek berehala jakinarazi beharko zaizkio foru-aldundi edo udal eskudunari. Udalak foru-aldundiari jakinarazi beharko dio 48 orduko epean.

2.– Igualmente, en orden a determinar la época de los hallazgos, se deberá obrar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, de manera que estos hechos han de notificarse inmediatamente a la diputación foral o ayuntamiento competente. El ayuntamiento lo pondrá en conocimiento de la diputación foral en el plazo de 48 horas.

25. artikulua.– Gerraren eta diktaduraren biktimen identifikazio genetikoa eta DNA-bankua.

Artículo 25.– Identificación genética y banco de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura.

1.– Gerraren eta Diktaduraren Biktimen Euskadiko DNA Bankua sortzen da, Gogora Institutuari atxikita. Gogora Institutua izango da bertan dauden datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna. Bankuaren eginkizunak izango dira gerraren eta diktaduraren biktimen eta haien senideen DNA-profilak jasotzea eta biltegiratzea, DNA-profil horiek erkatu ahal izateko, biktima horien identifikazio genetikoari begira.

1.– Se crea el Banco de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura de Euskadi, adscrito al organismo autónomo Gogora, siendo responsable del tratamiento de los datos personales que en él se alberguen. Tendrá por funciones la recepción y el almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la guerra y de la dictadura y de sus familiares, a fin de poder cotejar dichos perfiles de ADN, con vistas a la identificación genética de dichas víctimas.

Banku horretan ondorengo datuak gordeko dira:

Se inscribirán en este banco:

a) Hobitik ateratako hezur-hondarren profil genetikoak.

a) Los perfiles genéticos de los restos óseos exhumados.

b) Senitarteko bat desagertuta dutela egiaztatzen duten eta beren borondatez lagin biologiko bat ematen duten pertsona guztien profil genetikoak. Senideek DNA-profilak lortzeko lagin biologikoak ematea doakoa izango da betiere.

b) Los perfiles genéticos de todas aquellas personas que atestigüen tener un familiar desaparecido y que voluntariamente donen una muestra biológica. La aportación de muestras biológicas por parte de los familiares para la obtención de los perfiles de ADN será, en todo caso, gratuita.

Desagertutako pertsonen senideek profil genetikoak, datu pertsonalak eta desagertutako senidearekiko ahaidetasun-harremana utziko dituzte bankuan.

Los familiares de las personas desaparecidas depositarán perfiles genéticos, sus datos personales y la relación de parentesco con su familiar desaparecido.

2.– DNA-bankuaren helburu bakarra da hobitik ateratako gorpuzkiak genetikoki identifikatzea, horien profil genetikoak eta ahaide emaileenak erkatuz.

2.– El fin único y exclusivo del banco de ADN es la identificación genética de los restos exhumados, mediante el cotejo de sus perfiles genéticos con los de los familiares donantes.

3.– Lagin biologiko bat eman nahi duten senideek aurretiaz, askatasunez, esanbidez, informatuta eta idatziz adieraziko dute beren adostasuna, datu pertsonalen tratamendua legitimatzeko.

3.– Los familiares que deseen donar una muestra biológica otorgarán su consentimiento previo libre, expreso, informado y por escrito a los efectos de la legitimación del tratamiento de datos personales.

4.– Lagin emaileek edozein unetan erreboka dezakete beren baimena, eta beren datu pertsonalak eta lagin biologikoak ezabatzea eska dezakete.

4.– Las personas donantes podrán revocar su consentimiento en cualquier momento y solicitar la eliminación de sus datos personales y muestras biológicas.

5.– Gogora Institutuak beste erakunde batzuekin partekatu ahal izango ditu banku honetan gordailututako profil genetikoak eta datu pertsonalak, baina hobitik ateratako hondarrak identifikatzeko helburuarekin bakarrik, eta, betiere, lagin emailearen baimenarekin. Bereziki, Gogora Institutuak Gerraren eta Diktaduraren Biktimen Estatuko DNA Bankuarekin partekatu ahal izango ditu profil genetikoak eta datu pertsonalak.

5.– Gogora podrá compartir los perfiles genéticos y personales depositados en este banco con otras instituciones, únicamente para la misma finalidad de identificar restos exhumados y siempre que haya un consentimiento expreso de la persona donante. De manera particular, Gogora podrá compartir los perfiles genéticos y personales con el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.

6.– Erregelamendu bidez ezarriko dira alderdi etikoak eta biosegurtasunekoak ziurtatzeko betekizunak eta prozedurak, bai eta DNA-bankuaren antolaketa- eta funtzionamendu-araubidea ere.

6.– Reglamentariamente se establecerán los requisitos y procedimientos para asegurar los aspectos éticos y de bioseguridad, así como el régimen de organización y funcionamiento del banco de ADN.

7.– Gogora Institutuak datu pertsonalen tratamendua garatuko du aintzat hartuta 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

7.– Gogora desarrollará el tratamiento de datos personales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

26. artikulua.– Lankidetza beste gobernu batzuekin eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko entitateekin.

Artículo 26.– Colaboración con otros gobiernos y con entidades fuera del territorio vasco.

Eusko Jaurlaritzak lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango ditu Espainiako Gobernuarekin, beste autonomia-erkidego batzuekin eta entitate publiko zein pribatuekin, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo indarkeriaren ondorioz desagertutako Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrei buruzko ikerketak egiteko eta haiek aurkitzeko eta identifikatzeko.

El Gobierno Vasco podrá firmar convenios de colaboración con el Gobierno español, con otras comunidades autónomas y con entidades públicas y privadas, para la indagación, la localización y la identificación de personas vascas desaparecidas violentamente fuera del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

27. artikulua.– Cuelgamuroseko Harana.

Artículo 27.– Valle de Cuelgamuros.

Eusko Jaurlaritzak lankidetza-bideak ezarriko ditu Estatuko Administrazio orokorrarekin Cuelgamuroseko Haranean (Erorien Harana izenarekin ezagutzen zena) hobiratutako euskaldunei dagokienez, hala nahi duten familiek gorpuzkiak desobiratu ahal izan ditzaten.

El Gobierno Vasco establecerá cauces de colaboración con la Administración general del Estado en relación con las vascas y los vascos inhumados en el denominado Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado Valle de los Caídos) para que aquellas familias que así lo deseen puedan exhumar a sus familiares.

Halaber, Gogora Institutuak laguntza emango die han hobiratuta daudenen gorpuzkiak desobiratzeko eta berreskuratzeko prozesua abian jarri nahi duten familiei.

Asimismo, Gogora prestará el apoyo necesario a las familias que quieran iniciar el proceso de exhumación y recuperación de los restos allí inhumados.

28. artikulua.– Hobiratzeak eta duintasunaren kolunbarioak.

Artículo 28.– Inhumaciones y columbarios de la dignidad.

1.– Desobiratutako biktimen gorpuzkiak haien senideei emango zaizkie, eta haiek erabakiko dute gorpuzki horiek non utzi. Seniderik ez badago, biktima afiliatuta zegoen erakunde politiko edo sindikalari dagokio erabakia hartzea, kasua bada.

1.– Los restos exhumados de las víctimas deberán ser entregados a sus familiares, a quienes corresponde la decisión del destino de dichos restos. En caso de no existir familiares, corresponderá la decisión, si fuera el caso, a la organización política o sindical de filiación de la víctima.

2.– Desobiratutako gorpuzkiak familiakoei edo afiliatuta zeuden erakundeei itzuliko zaizkie, betiere botere publikoen edo Gogora Institutuaren ordezkari baten aurrean.

2.– La restitución de los restos exhumados a sus familiares u organizaciones de filiación se realizará, en todo caso, en presencia de un representante de los poderes públicos o de Gogora.

3.– Gogora Institutuak, Euskadiko Memoria Historikoko Entitateen Aholku Batzordearen eta udalen parte hartzearekin, omenaldi eta oroimen iraunkorrerako leku gisa babestuko ditu hiru lurralde historikoetan dauden eta sortzen diren kolunbarioak.

3.– Gogora, con la participación de la Comisión Asesora de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi y los ayuntamientos, preservará, como lugar de homenaje y recuerdo permanente, los diferentes columbarios que existan y se creen en los tres territorios históricos.

Kolunbario horiek seinaleztapen eta informazio egokia jaso beharko dute lurperatutako biktimei buruz, eta Gerra Zibilean desagertu eta identifikatu gabeko pertsonak hobiratzeko izango dira.

Dichos columbarios deberán incluir una adecuada señalización e información sobre las víctimas inhumadas, y estarán destinados a la inhumación de los restos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil que no hayan sido identificadas.

Orobat utzi ahal izango dira kolunbario horietan identifikaturiko biktimen gorpuzkiak ere, haien senitartekoek, edo, senitartekorik ez balego, biktima horiek afiliatuta zeuden erakundeek hala eskatzen badute.

Así mismo, también podrán reposar en dichos columbarios los restos de víctimas identificadas cuando sus familiares o, no habiéndolos, las organizaciones de filiación a las que pertenecieron así lo soliciten.

4.– Desobiratutako biktima baten ehorzketatik eratorritako tasa guztien salbuespena ezartzen da.

4.– Se establece la exención de todas las tasas que se deriven de la inhumación de una víctima exhumada.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
EUSKADIKO MEMORIA HISTORIKOAREN LEKUAK, GUNEAK ETA IBILBIDEAK
LUGARES, ESPACIOS E ITINERARIOS DE MEMORIA HISTÓRICA DE EUSKADI

29. artikulua.– Euskadiko memoria historikoaren lekuak, guneak eta ibilbideak.

Artículo 29.– Lugares, espacios e itinerarios de memoria histórica de Euskadi.

1.– Euskadiko memoria historikoaren lekuak dira Autonomia Erkidegoarentzat interesgarriak diren gune, eraikin edo inguruak, berezko garrantzi historiko edo sinbolikoa izan duten edo memoria kolektiboan eragin nabaria izan duten gertakariak egon direlako bertan, balio eta askatasun demokratikoen defentsarekin lotuta.

1.– Se entiende por lugar de memoria histórica de Euskadi aquel espacio, inmueble o paraje que revele interés para la Comunidad Autónoma, por haberse desarrollado en él hechos de singular relevancia, por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la defensa de los valores y las libertades democráticas.

2.– Memoria historikoaren ibilbideak dira Euskadiko memoria historikoaren bi leku edo gehiagok osatutako multzoak, espazio berean badaude eta historikoki nahiz sinbolikoki antzera interpretatu badaitezke, kalterik egin gabe bestelako balio esanguratsuei ere, izan balio horiek arkitektonikoak, paisaiari edo ingurumenari lotutakoak, etnografikoak edo antropologikoak.

2.– Se denominará itinerario de memoria histórica el conjunto formado por dos o más lugares de memoria histórica de Euskadi que coincidan en el espacio y tengan criterios interpretativos comunes de carácter histórico o simbólico, sin perjuicio de que concurran otros valores relevantes de carácter arquitectónico, paisajístico o de tipo ambiental, etnográfico o antropológico.

3.– Horrez gain, Euskadiko memoria historikoaren gunetzat hartuko dira 1. puntuan deskribatutako gertaerekin lotura zuzena eta historikoa izan ez arren, errepresio horren biktimak oroitzeko, aitortzeko eta erreparatzeko, biktimen senideek, elkarte memorialistek, erakundeek edota administrazio publikoek gerora sortu dituzten guneak.

3.– Asimismo, se considerarán espacios de la memoria histórica de Euskadi aquellos espacios que, aun no estando vinculados directa e históricamente a aquellos acontecimientos recogidos en el punto 1, fueron erigidos en fechas posteriores en recuerdo, reconocimiento y reparación de las víctimas de aquella represión, por las familias de las víctimas, las asociaciones memorialistas, las instituciones y las administraciones públicas.

4.– Aurreko apartatuetan definitutako ezaugarriak betetzen dituzten lekuak jasotzeko, memoriaren lekuen, guneen eta ibilbideen katalogo bat sortuko da, haien publizitate- eta hedapen-tresna gisa.

4.– Para la inclusión de los lugares que reúnan las características definidas en los apartados anteriores, se creará un catálogo de lugares, espacios e itinerarios de la memoria, como instrumento de publicidad y difusión de dichos lugares.

Gogora Institutuari dagokio Euskadiko memoriaren leku, gune eta ibilbideen katalogoa kudeatzea, mantentzea eta zabaltzea.

Corresponderá a Gogora la gestión, mantenimiento y difusión del catálogo de los lugares, espacios e itinerarios de la memoria.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
MEMORIA HISTORIKOAREN KONTRAKO IKURRAK
SÍMBOLOS CONTRARIOS A LA MEMORIA HISTÓRICA

30. artikulua.– Euskadiko memoria historikoaren kontrako elementuak.

Artículo 30.– Elementos contrarios a la memoria histórica de Euskadi.

1.– Euskadiko memoria historikoaren eta biktimen duintasunaren kontrakoa da 1936ko estatu-kolpea edo diktadura frankista, horien buruzagiak edo erregimen diktatorialaren alde egin zuten erakundeak eta erregimen frankistaren eta Bigarren Mundu Gerrako ardatzeko potentzien arteko lankidetzako unitate zibilak edo militarrak oroitu, goraipatu edo goresteko asmoz elementuak jendaurrean erakutsi edo aipamenak egitea, banaka zein kolektiboki, adibidez honako hauek erabiliz:

1.– Se considera contraria a la memoria histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial y de las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, tales como:

a) Eraikin publikoetan edo bide publikoetan jarritako plakak, armarriak, intsigniak, inskripzioak, anagramak edo bestelako elementuak.

a) Placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificaciones públicas o situados en la vía pública.

b) Arkitektura- edo eskultura-izaerako eraikin oro, altxamendu militarrari, bando nazionala deitutakoaren garaipenari, diktadura frankistari, horien buruzagiei edo bultzatzaile eta gauzatzaileei ohore edo omenaldia egiteko eraikitakoa.

b) Toda construcción, de carácter arquitectónico o escultórico, erigida para rendir honores u homenajear la sublevación militar, la victoria del llamado bando nacional, la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores.

c) 1936ko altxamendu militarreko eta diktadura frankistako partaideak, bultzatzaileak edo babesleak aipatzea, eta errepublikaren legezkotasuna eta haren babesleak gutxiestea, toponimoetan, kale-izendegietan edo zentro publiko eta pribatuen izendapenetan egindako aipuak barne.

c) Alusiones a las personas participantes, instigadoras o legitimadoras de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista, y las que desmerezcan a la legalidad republicana y a quienes la defendieron, incluidas las referencias realizadas en topónimos, callejeros o denominaciones de centros públicos y privados.

d) Estatu-kolpea edo diktadura frankista babestu zuten edo erregimen horren edozein indarralditan parte hartu zuten militarrak edo politikariak omentzen dituzten kaleen, bideen edo leku publikoen izenak.

d) Denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista o que participaran en él en cualquiera de los periodos de vigencia de ese régimen.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondoreetarako, erakustaldi publikoak dira edozein eraikin publikotan jarritako elementuak, edo erabilera publikoko eraikin pribatuetan edota sarbide edo erabilera publikoko espaziora begira dauden eraikinetan jarritakoak.

2.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entiende por exhibición pública la presencia de los elementos descritos en cualquier inmueble de carácter público, así como en los inmuebles de carácter privado de uso público o con proyección a un espacio visible de acceso o uso público.

31. artikulua.– Memoria historikoaren kontrako elementuak kentzea.

Artículo 31.– Retirada de elementos contrarios a la memoria histórica.

1.– Gogora Institutuak koordinazio-plan bat ezarriko du memoria historikoaren aurkako sinboloak ezabatzeko edo beste esanahi bat emateko, hala badagokio, eta, horretarako, Euskadiko memoria historikoaren aurkako elementuen katalogo bat egingo du. Katalogo horretan elementuaren identifikazioa eta kokapena ezarriko dira.

1.– Gogora establecerá un plan para la coordinación de la eliminación o resignificación, en su caso, de símbolos contrarios a la memoria histórica, y elaborará, a tal fin, un catálogo de elementos contrarios a la memoria histórica de Euskadi, estableciéndose en dicho catálogo la identificación del elemento y su localización.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek, beren eskumenak erabiliz, memoria historikoaren aurkako elementuak kentzeko behar diren neurriak hartuko dituzte.

2.– Las administraciones públicas del País Vasco, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada de los elementos contrarios a la memoria histórica.

3.– Administrazio publikoek edo haien mendeko organismo publikoek Euskadiko memoria historikoaren kontrakoak diren elementu guztiak kenduko dituzte euren titulartasunekoak diren eraikinetatik, edo, hala badagokio, beste esanahi bat emango diete. Eraikin pribatuetan badaude, eraikin horien jabeek kendu beharko dituzte.

3.– Las administraciones públicas u organismos públicos dependientes procederán a la retirada o resignificación, en su caso, de todos los elementos contrarios a la memoria histórica que se hallen en inmuebles que sean de su titularidad. Si estuvieran colocados en edificios de carácter privado, corresponderá a las personas propietarias su retirada.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioek, dituzten eskumenak erabiliz eta aurreko artikuluan xedatutakoari jarraikiz, beharrezkoak diren neurriak hartuko dituzte beren udalerrietan memoria historikoaren kontrakoak diren elementuak kentzeko.

4.– Las administraciones locales de Euskadi, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada de todos los elementos contrarios a la memoria histórica de su localidad.

5.– Memoria historikoaren eta demokratikoaren aurkako elementuak erabilera publikoko eraikin pribatuetan edo sarbide edo erabilera publikoko espazio ikusgarri batera begira dauden eraikinetan kokatuta badaude eta ez badira borondatez kendu, dagokion udalak ofizioz hasiko du elementu horiek kentzeko, ezabatzeko edo, hala badagokio, beste esanahi bat emateko agindua emateko prozedura.

5.– En el supuesto de que los elementos estén colocados en edificios de carácter privado de uso público o con proyección a un espacio visible de acceso o uso público, y no hayan sido retirados voluntariamente, el ayuntamiento correspondiente incoará de oficio el procedimiento para ordenar la retirada, eliminación o resignificación, en su caso, de dichos elementos.

Betiere entzunaldi-izapidea emango zaie interesdunei, hamabost egun balioduneko epean. Prozedura hasi eta gehienez ere sei hilabeteko epean ebatziko eta jakinaraziko da. Memoria demokratikoaren aurkako elementuak eta sinboloak kentzea erabakitzen duen ebazpenak hori egiteko epea jasoko du beti, eta epe hori ez da hiru hilabetetik gorakoa izango.

En todo caso se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo de quince días hábiles. El procedimiento se resolverá y se notificará su resolución en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de su incoación. La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática recogerá siempre el plazo para efectuarla, no siendo este superior a tres meses.

Epe hori igarotakoan elementu horiek kendu ez badira, toki-administrazio eskudunak kentze hori subsidiarioki egin ahal izango du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 102. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, la administración local competente podrá realizar la retirada subsidiariamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Gogora Institutuak dirulaguntzak eman ahal izango ditu udalek egindako jarduerak diruz laguntzeko, 30. artikuluan adierazitako Euskadiko memoria historikoaren aurkako elementuak kentzeko helburuarekin.

6.– Gogora podrá conceder ayudas destinadas a subvencionar actuaciones desarrolladas por los ayuntamientos, encaminadas a la retirada de los elementos contrarios a la memoria histórica de Euskadi señalados en el artículo 30.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko udalek kapitulu honetan ezarritako betebeharren betetze-mailari buruzko txostena bidali beharko diote Gogora Institutuari, xedapen hau indarrean sartu eta urtebeteko epean.

7.– Los ayuntamientos de Euskadi deberán remitir a Gogora, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta disposición, un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo.

32. artikulua.– Sari, izendapen, titulu eta ohore instituzionalak kentzea.

Artículo 32.– Retirada de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales.

1.– Euskadiko toki-administrazioek berrikusi eta baliogabetu egingo dituzte 1936ko kolpe militarra, Gerra Zibila eta diktadura frankista goraipatzen dituzten pertsonek edo entitateek jasotako sariak, izendapenak, ohorezko tituluak eta goresteko gainerako moduak. Prozedura egingo da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen administrazio-prozedura erkideari jarraituz.

1.– Las administraciones locales de Euskadi revisarán e invalidarán todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, de conformidad con el procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean gauzatu beharko dira eginbide egokiak. Eginbide horiek egin direla egiaztatzen duten ziurtagiriak argitaratu egingo dituzte administrazioek, eta behar bezala jakinaraziko diote Gogora Institutuari.

2.– Las diligencias pertinentes deberán realizarse en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. Las certificaciones que acrediten la realización de dichas diligencias serán hechas públicas por las distintas administraciones y comunicadas debidamente a Gogora.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
EUSKADIKO MEMORIA HISTORIKOARI BURUZKO DOKUMENTUAK
DOCUMENTOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EUSKADI

33. artikulua.– Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuak eta haien babesa.

Artículo 33.– Documentos de la memoria histórica de Euskadi y su protección.

1.– Lege honen ondoreetarako, Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentua izango da edozein izaeratako pertsona fisiko nahiz juridikoek sortutako informazio oro, beren edo hirugarren pertsonen ekintzen lekukotza gisa, Euskadiko memoria historikoak biltzen duen garaian euskaldunek beren eskubide eta askatasunak defendatzeko egindako borrokari buruz, historiaren zati hori babesteko, ezagutarazteko eta zabaltzeko. Informazioa euskarri batean jasota egon behar da, edozein adierazpen-modutan eta testuinguru teknologikotan sortu dela ere.

1.– A los efectos de esta ley, se entiende por documento de la memoria histórica de Euskadi toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza, como testimonio de sus actos o los de terceros, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado, relativa a la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo vasco por sus derechos y libertades en el período que abarca la memoria histórica de Euskadi.

2.– Kultura-ondarearen arloan eskumena duen sailak Euskadiko dokumentu-ondaretzat hartu ahal izango ditu kategoria horretan sartzen ez diren Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuak, Gogora Institutuak hala eskatzen badu, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearen ekainaren 23ko 5/2022 Legean edo hura ordezten duen arauan dokumentu-ondareari eta artxiboei dagokienez ezarritako prozedurekin bat etorriz.

2.– Los documentos de la memoria histórica de Euskadi que no sean constitutivos del patrimonio documental vasco podrán ser reconocidos a estos efectos como parte integrante del mismo por el departamento competente en materia de patrimonio cultural, a instancia de Gogora, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o norma que la sustituya en cuanto a patrimonio documental y archivos.

3.– Euskadiko dokumentu-kudeaketaren erregulazioarekin bat etorriz, Gerra Zibilari eta diktadura frankistari buruzko artxibo pribatu eta publikoetan dauden dokumentuak euskal ondare dokumental eta bibliografikoaren parte izan daitezke.

3.– De conformidad con la regulación de gestión documental en Euskadi, los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura franquista podrán ser constitutivos del patrimonio documental y bibliográfico vasco.

Ondorio horietarako, erregistroen titularrek agiri horien kopiak edo erreprodukzio faksimileak emango dituzte, haien esanbidezko adostasuna eskuratuz, eta inola ere ez da sakarik egingo edo dokumenturik eskuratuko agiri horiek dituen artxibo publikoen osotasunari eragiten dionik edo hari kalte egiten dionik.

A estos efectos se facilitarán las copias o reproducciones facsímiles de los citados documentos por parte de los titulares de los registros, recabando su consentimiento expreso, sin que en ningún caso se produzcan sacas o apropiación de documentos que afecten o menoscaben la integridad de los archivos públicos afectados en cuestión.

4.– Lege honen 43. artikuluan aipatutako planaren esparruan, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira Autonomia Erkidegoarentzat garrantzitsuak diren dokumentuak eta ahozko lekukotzak biltzeko eta berreskuratzeko, Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuak diren aldetik.

4.– En el marco del plan al que se refiere el artículo 43, se acometerán las actuaciones necesarias para reunir y recuperar todos los documentos y testimonios orales de interés para la Comunidad Autónoma como documentos de la memoria histórica del País Vasco.

5.– Lege honen eremuan, artxibotzat joko dira pertsona fisiko edo juridikoek, publiko zein pribatuek, beren eginkizunak betetzean sortutako eta/edo jasotako dokumentuen multzo organikoak. Zehazki, giza eskubideen bortxaketei, gerra-krimenei eta gizateriaren aurkako delituei buruzko artxiboei aplikatzen zaie, Estatuko, autonomia-erkidegoko, lurraldeko edo tokiko organismo publiko zein pribatuetatik datozenei, barne hartuta instituzio errepresiboek nahiz iraganari buruzko ikerketa-organismoek eta giza eskubideen defentsarako elkarteek edo diktadura frankistaren aurkako erresistentzia-mugimenduek egindakoak.

5.– En el ámbito de esta ley, se entienden por archivos los conjuntos orgánicos de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. En concreto, se aplica a los archivos relativos a violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad procedentes tanto de organismos públicos como privados, de carácter estatal, autonómico, territorial o local, incluyendo tanto los producidos por las instituciones represivas como por los organismos de investigación sobre el pasado y las propias asociaciones de defensa de los derechos humanos o los movimientos de resistencia a la dictadura franquista.

34. artikulua.– Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuak gordetzea eta eskuratzea.

Artículo 34.– Preservación y adquisición de documentos de la memoria histórica de Euskadi.

1.– Botere publikoek behar adina neurri hartuko dituzte Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuak babesteko, osorik gordetzeko, deskribatzeko, identifikatzeko eta zabaltzeko, batez ere hondatuta edo degradatzeko arriskuan daudenak, eta behar bezala zainduko dituzte bereziki inork ez ditzan lapurtu, suntsitu edo ezkutatu.

1.– Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, integridad, descripción, identificación y difusión de los documentos de la memoria histórica de Euskadi, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación, protegiéndolos especialmente frente a la sustracción, destrucción u ocultación.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, aurrekontuaren arabera eta 43. artikuluan jasotako jarduketa-plana kontuan hartuz, programa bat onetsiko du urtero hitzarmenak sinatzeko, Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuak, artxibo publiko edo pribatuetan daudenak, izan artxibo horiek nazionalak edo atzerrikoak, Euskadiko Artxibo Historikoan gordetzeko.

2.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobará, con carácter anual, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y teniendo en cuenta el plan de actuación previsto en el artículo 43, un programa para la adopción o suscripción de convenios sobre los documentos referidos a la memoria histórica de Euskadi que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, para su depósito en el Archivo Histórico de Euskadi.

35. artikulua.– Dokumentu-funtsak berreskuratzea.

Artículo 35.– Recuperación de fondos documentales.

1.– Gogora Institutuak, Eusko Jaurlaritzako kultura-ondarearen arloan eskumena duen sailarekin lankidetzan, lege honek biltzen duen aldian Euskadin dokumentu-funts publikoak desagertu izana ikertzea bultzatuko du.

1.– Gogora, en colaboración con el departamento competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno Vasco, impulsará la investigación sobre la desaparición de fondos documentales públicos en Euskadi durante el período que abarca esta ley.

Dokumentu-funtsen artxibo-tratamendu integraleko programen barruan, kontserbazio prebentiboa eta iraunkorra sustatuko dira.

Dentro de los programas de tratamiento archivístico integral de los fondos documentales, se potenciará la conservación tanto preventiva como permanente.

2.– Eusko Jaurlaritzak, administrazio publikoekin lankidetzan, behar adina neurri sustatuko ditu Gerra Zibilean zein diktadura frankistan matxinatutako indarrek Euskadin konfiskatu zuten memoria historikoari buruzko dokumentazio-ondarea berreskuratzeko, eta Euskadiko Artxibo Historikoan sartzeko.

2.– El Gobierno Vasco impulsará las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria histórica incautado por las fuerzas sublevadas en Euskadi durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y su incorporación al Archivo Histórico de Euskadi.

3.– Gogora Institutuak erraztu egingo du, bere jarduera instituzionalaren bidez, bai ikerketa-lantaldeek, bai beste edozein ikertzailek, dokumentazio sekretu eta erreserbatuetara sarbidea izatea, lege honen xedea gauzatzeko.

3.– Gogora facilitará, a través de su actividad institucional, el acceso a la documentación secreta y reservada, tanto de los equipos de investigación como de cualquier otro personal investigador, con el fin de hacer efectivo el objeto de esta ley.

36. artikulua.– Dokumentuetarako sarbidea izateko eskubidea.

Artículo 36.– Derecho de acceso a los documentos.

1.– Bermatu egiten da Euskadiko dokumentazio-ondarea osatzen duten Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuetarako sarbidea izateko eskubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearen ekainaren 23ko 5/2022 Legean eta aplikatzekoak diren beste arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.

1.– Se garantiza el derecho de acceso a los documentos de la memoria histórica de Euskadi constitutivos del patrimonio documental vasco, de conformidad con la regulación establecida en la Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en la demás normativa vigente que sea de aplicación.

2.– Herritarrek eta batez ere ikerketa historikoaren arduradunek errazago izan dezaten dokumentu horietarako irispidea, dokumentu horiek digitalizatzea sustatuko da funts horiek gordetzen dituzten artxiboen aldetik.

2.– Con el objeto de hacer más accesibles dichos documentos al conjunto de la ciudadanía, y especialmente a las personas encargadas de la investigación histórica, se fomentará la digitalización de los mismos por parte de los archivos que guardan estos fondos.

37. artikulua.– Euskadiko Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentroa.

Artículo 37.– Centro Documental de la Memoria Histórica de Euskadi.

1.– Gogora Institutuak memoria historikoaren dokumentazio-zentro bat izango du, Euskadiko memoria historikoari buruzko dokumentuak biltzeko, berreskuratzeko, aztertzeko, zabaltzeko eta horiei buruzko informaziorako irispidea errazteko. Halaber, dokumentazio-zentro horrek babes eta oinarri dokumental eta historikoa eman nahi die Eusko Jaurlaritzak, beste edozein administrazio publikok, horren mendeko entitateren batek edo lege honen antzeko helburu sozialak dituen entitate pribaturen batek memoria historikoarekin lotuta sustatzen dituen ekintza, ekimen eta estrategiei.

1.– Gogora constituirá en su seno un centro documental de la memoria histórica, con la finalidad de recopilar, recuperar, estudiar, difundir y facilitar el acceso a la información contenida en los documentos de la memoria histórica de Euskadi, así como dar respaldo y fundamento documental e histórico a las actuaciones, iniciativas y estrategias relativas a la memoria histórica puestas en marcha por el Gobierno Vasco, por cualquier administración pública o entidad dependiente de la misma, o por entidades privadas con fines sociales análogos a los de esta ley.

Dokumentazio-zentroak Euskadiko memoria historikoari lotuta ezagutarazi eta iker daitezkeen dokumentuak sortzen dituzten erakunde eta organismo guztiak erregistratuko ditu; hala, dokumentuak identifikatuko dira, eta zein leku eta artxibotan dauden adieraziko da, kontrola eta zabalkundea helburu.

El centro documental registrará todas las instituciones y los organismos productores de los documentos susceptibles de ser conocidos e investigados en el ámbito de la memoria histórica de Euskadi, identificando los documentos y el lugar y archivo en el que se conservan, a efectos de control y difusión.

2.– Helburu horiek lortzeko, Gogora Institutua lankidetzan arituko da administrazio publikoekin eta gainerako pertsona fisiko zein juridikoekin, publiko eta pribatuekin, bai eta Euskadiko artxibo-sistemako organo eta zentroekin ere, eta, oro har, Euskadiko memoria historikoarekin zerikusia duten dokumentuak zaintzen dituzten artxibo publiko eta pribatuekin, Euskadin bertan, zein kanpoan.

2.– Para la consecución de estos fines, Gogora colaborará con las administraciones públicas y demás personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, así como con los órganos y centros del sistema de archivos de Euskadi y, en general, con los archivos públicos y privados, radicados dentro o fuera de Euskadi, que custodien documentos relacionados con la memoria histórica de Euskadi.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
ENTITATE MEMORIALISTEN AITORPENA, SUSTAPENA ETA PARTAIDETZA
RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES MEMORIALISTAS

38. artikulua.– Mugimendu memorialista aitortzea.

Artículo 38.– Reconocimiento del movimiento memorialista.

Entitate memorialistek egindako lana eta ekarpena aitortzen da, gizartea kontzientziatzen laguntzen baitute Euskadiko memoria historikoa gordetzeko eta biktimen eskubideak defendatzeko.

Se reconoce la labor y la aportación realizada por las entidades memorialistas, que contribuyen a la concienciación social para la preservación de la memoria histórica de Euskadi y a la defensa de los derechos de las víctimas.

39. artikulua.– Entitate memorialisten jarduera sustatzea.

Artículo 39.– Fomento de la actividad de las entidades memorialistas.

Gogora Institutuak, elkartegintza sustatzeko, jarduera hauek bultzatuko ditu, besteak beste:

Gogora, con el fin de fomentar el asociacionismo, promoverá entre otras las siguientes actuaciones:

a) Memoria historikoari buruzko programetan elkarteen inplikazioa eta herritarren partaidetza sustatzeko neurriak.

a) Medidas para la implicación asociativa y la participación ciudadana en programas de memoria histórica.

b) Euskadiko Memoria Historikoko Entitateen Direktorioan inskribatuta dauden entitateei babes-programak eta laguntzak ematea lege honen helburuak betetzeko, aurrekontu-aukeren arabera.

b) Programas de apoyo y ayudas destinadas a entidades incluidas en el Directorio de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

40. artikulua.– Euskadiko Memoria Historikoko Entitateen Direktorioa.

Artículo 40.– Directorio de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi.

1.– Euskadiko Memoria Historikoko Entitateen Direktorioa sortzen da, izaera publikoduna, eta han inskribatu ahal izango dira Euskadiko entitate memorialistak, horien ezagutza, zabalkundea eta publizitatea errazteko; eta Gogora Institutuarekin duten harremana errazteko.

1.– Se crea el Directorio de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi, de carácter público, en el que se podrán inscribir las entidades memorialistas de Euskadi, que favorezca su conocimiento, difusión y publicidad, facilitando la relación de Gogora con las referidas entidades.

2.– Irabazi-asmorik gabeko entitateak inskriba daitezke direktorio horretan, betiere ondorengo baldintzak betetzen badituzte:

2.– Serán inscribibles las entidades sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

a) Legez eratutako elkarteak, fundazioak, gizarte-erakundeak eta bestelako entitateak inskribatu ahal izango dira, estatutuetan Euskadiko memoria historikoaren berreskuratzea eta biktimen eskubideen defentsa jasota badituzte.

a) Que sean asociaciones, fundaciones, organizaciones de carácter social u otras entidades, legalmente constituidas, que tengan entre sus fines estatutarios la recuperación de la memoria histórica de Euskadi y la defensa de los derechos de las víctimas.

b) Legez eratutako elkarteak, fundazioak, gizarte-erakundeak eta bestelako entitateak inskribatu ahal izango dira, helburuen artean jasoak badituzte Euskadiko memoria historikoa berreskuratzearen eta gizarte-eraikuntzaren arloko sentsibilizazioa, hezkuntza, ikerketa, zabalkundea eta eragina.

b) Que sean asociaciones, fundaciones, organizaciones de carácter social, u otras entidades, legalmente constituidas, que tengan, entre sus fines, la sensibilización, educación, investigación, divulgación e incidencia en materia de recuperación y construcción social de la memoria histórica de Euskadi.

c) Egoitza edo ordezkaritza bat Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, eta autonomia-erkidego honen lurralde-eremuan jardutea.

c) Que tengan su sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco o una delegación en esta, y que actúen en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma.

3.– Euskadiko Memoria Historikoko Entitateen Direktorioa Gogora Institutuari atxikita egongo da.

3.– El Directorio de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi estará adscrito a Gogora.

41. artikulua.– Euskadiko memoria historikoko entitateen partaidetza.

Artículo 41.– Participación de las entidades de memoria histórica de Euskadi.

1.– Euskadiko Memoria Historikoko Entitateen Aholku Batzordea sortzen da, Gogora Institutuari atxikita, eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten entitate memorialisten kontsultarako eta partaidetzarako kide anitzeko organoa izango da.

1.– Se crea la Comisión Asesora de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi, adscrita a Gogora, como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas que operen en Euskadi.

2.– Batzordearen funtzionamendu-araubidea, osaera eta oinarrizko eginkizunak erregelamendu bidez ezarriko dira memoria historikoaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailak.

2.– El régimen de funcionamiento, la composición y las funciones básicas de la comisión se establecerán reglamentariamente por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de memoria histórica.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
JARDUKETA ETA ANTOLAKUNTZA ADMINISTRATIBOA
ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

42. artikulua.– Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua, Gogora.

Artículo 42.– Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora.

Gogora Institutuari dagokio lege honetan ezarritako neurriak sustatzea, haren ardura baita memoriari buruzko politika publikoak koordinatzea eta garatzea dagokion araudiaren arabera.

Corresponde a Gogora el impulso de las medidas establecidas en esta ley, conforme a sus funciones de coordinación y desarrollo de las políticas públicas de memoria, recogidos en la normativa correspondiente.

43. artikulua.– Jarduketa-planak.

Artículo 43.– Planes de actuación.

1.– Gogora Institutuaren Zuzendaritza Kontseiluak lau urterako planak onetsiko ditu, zeinek, besteak beste, memoria historikoari buruzko politika publikoak gidatuko baitituzte, eta horiek aurrera eramateko finantza-baliabideak zehaztuko.

1.– El Consejo de Dirección de Gogora aprobará planes cuatrienales en los que se articularán, entre otras, las políticas públicas en materia de memoria histórica, así como la determinación de los recursos financieros indicativos para su ejecución.

2.– Jarduketa-planak neurri zehatzak jasoko ditu kudeaketarako, ikerketarako eta dibulgaziorako, ekintza bakoitzaren denbora zehaztuta eta betetzen diren egiaztatzeko adierazleak ezarrita.

2.– El plan de actuación contendrá medidas específicas destinadas a la gestión, a la investigación y a la divulgación, con su correspondiente temporalización de actuaciones e indicadores para su balance de cumplimiento.

3.– Halaber, Gogora Institutuak, urtero, lege honen xede diren jardueren berariazko ebaluaketa bat egingo du, eta urteko planak prestatuko ditu, hurrengo ekitaldirako helburuak eta lehentasunak finkatzeko. Urteko txostena Zuzendaritza Kontseiluari bidaliko zaio, aztertu, eztabaidatu eta baloratu dezan. Era berean, Eusko Legebiltzarrari eta Euskadiko Memoria Historikoko Entitateen Aholku Batzordeari ere bidaliko zaizkio urteko plana eta urteko txostena, horien berri izan dezaten.

3.– Asimismo, Gogora realizará anualmente una evaluación específica de las actuaciones que son objeto de esta ley y elaborará planes anuales que contemplen los objetivos y prioridades para el siguiente ejercicio. El informe anual se elevará al Consejo de Dirección, para su examen, debate y valoración. Así mismo, el plan anual y el informe anual se remitirán al Parlamento Vasco y a la Comisión Asesora de Entidades de Memoria Histórica, para su conocimiento.

44. artikulua.– Lankidetza beste administrazio publiko eta entitate batzuekin.

Artículo 44.– Colaboración con otras administraciones públicas y entidades.

1.– Gogora Institutua toki-erakundeekin lankidetzan arituko da lege honetan zehazten diren helburuak lortzeko.

1.– Gogora colaborará con las entidades locales en la consecución de los objetivos fijados en esta ley.

2.– Gogora Institutua lankidetzan arituko da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeekin, haien lurralde-mugen barruan memoria historikoa ezagutaraztea, oroitzea, sustatzea eta dibulgatzea bultzatzeko, lege honetan ezarritako baldintzetan.

2.– Gogora colaborará con las entidades locales vascas en el impulso del conocimiento, conmemoración, fomento y divulgación de la memoria histórica en sus respectivas demarcaciones territoriales, en los términos establecidos por esta ley.

3.– Gogora Institutuaren eta gainerako entitateen arteko lankidetza gauzatu ahal izango da lankidetza-hitzarmen edo -akordioen bidez. Hitzarmen edo akordio horietan, lege honetan xedatutakoa betetzeko hartu beharreko neurriak ezarriko dira, bai eta, hala badagokio, laguntza teknikoa eta beharrezko esleipen ekonomikoak aurreikusi ere.

3.– La colaboración institucional entre Gogora y las demás entidades se podrá instrumentar a través de convenios o acuerdos de colaboración en los que se articularán las medidas a adoptar objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, así como, en su caso, contemplar la asistencia técnica y las asignaciones económicas necesarias.

Lurralde historikoetako foru-administrazioekin formalizatzen diren hitzarmenek edo lankidetza-akordioek Jaurlaritzaren onespena beharko dute eta Eusko Legebiltzarrari jakinarazi beharko zaizkio, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduak eta Jaurlaritzaren Legeak ezarritakoarekin bat etorriz izapidetzeko.

La formalización de convenios o acuerdos de colaboración con las administraciones forales de los territorios históricos deberán ser aprobados por el Gobierno y comunicados al Parlamento Vasco para su preceptiva tramitación conforme al Reglamento del Parlamento Vasco y la Ley de Gobierno.

4.– Lankidetza-betebehar hori, bai eta leialtasun instituzionala eta lege honen aplikazioa dela-eta lotura-puntu diren gaietan administrazio publikoek dituzten eskumenekiko elkarrekiko errespetua ere, orobat hedatuko dira lurralde historiko bakoitzeko foru-administrazioekiko eta haiei lotutako zuzenbide publikoko organismo eta entitateekiko harremanetara ere.

4.– Este deber de colaboración, así como la lealtad institucional y respeto mutuo a las competencias de las distintas administraciones públicas en materias que constituyan un punto de conexión en aplicación de esta ley, se hará extensible a las relaciones con las administraciones forales de cada uno de los territorios históricos y organismos y entidades de derecho público vinculadas a estas.

45. artikulua.– Udal- eta lurralde-bulegoak.

Artículo 45.– Oficinas municipales y territoriales.

1.– Toki- eta foru-administrazioek, Gogora Institutuarekin lankidetzan, memoria historikoaren udal- eta lurralde-bulegoak sortzea bultzatu ahal izango dute, memoria historikoaren informazio- eta ikerketa-lanak biktimengana eta herritarrengana hurbiltze aldera.

1.– Las administraciones locales y forales, en colaboración con Gogora, podrán impulsar la creación de oficinas municipales y territoriales de memoria histórica, para facilitar la cercanía a las víctimas y a la ciudadanía de las labores tanto de información como de investigación de la memoria histórica.

2.– Memoria historikoaren udal- eta lurralde-bulegoen eginkizunak izango dira, Gogora Institutuaren edo beste administrazio batzuen betebehar eta eginkizunak alde batera utzi gabe, frankismoaren biktimei eta haien senideei laguntza ematea, lege honen eraginkortasuna bermatzeko.

2.– Serán funciones de las oficinas municipales y territoriales de memoria histórica, sin perjuicio de las obligaciones y funciones de Gogora u otras administraciones, dar apoyo a las víctimas del franquismo y sus familiares, como forma de garantizar la efectividad de la presente ley.

3.– Halaber, memoria historikoaren udal- eta lurralde-bulegoen eginkizunak izango dira, Gogora Institutuaren edo beste administrazio batzuen betebeharrak eta eginkizunak alde batera utzi gabe, biktimen testigantzak biltzea eta/edo grabatzea, kolpe militarrarekin, 1936ko gerrarekin eta ondorengo frankismoarekin lotutako dokumentazioa edo objektuak biltzea, eta frankismoaren biktimen sufrimenduei eta borrokei buruzko dibulgazio- eta sentsibilizazio-lanak egitea.

3.– Así mismo, serán funciones de las oficinas municipales y territoriales de memoria histórica, sin perjuicio de las obligaciones y funciones de Gogora u otras administraciones, la recopilación y/o grabación de testimonios de las víctimas, la recogida de documentación u objetos relacionados con el golpe militar, la guerra de 1936 y el posterior franquismo, así como realizar labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas que protagonizaron las víctimas del franquismo.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
ZEHAPEN-ARAUBIDEA
RÉGIMEN SANCIONADOR

46. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 46.– Régimen jurídico.

1.– Lege honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea dakarten egiteak edo ez-egiteak kapitulu honetan aurreikusitakoaren arabera zehatuko dira, bestelako erantzukizunak alde batera utzi gabe.

1.– Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley serán sancionadas conforme a lo previsto en este capítulo, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.

2.– Lege honetan tipifikatutako arau-hausteak zehatzeko ahalari dagokionez, kontuan hartuko dira lege hau, Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legea edo etorkizunean hura ordeztuko duen erkidego-araua, eta arlo horretako oinarrizko estatu-legediak ezartzen dituen printzipioak; honako hauek osatuko dute oinarrizko legedi hori: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak.

2.– La potestad sancionadora, con respecto a las infracciones tipificadas en esta ley, se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella, en la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas o norma autonómica que en el futuro pudiera sustituirla, y de acuerdo con los principios de la legislación básica estatal en esta materia, constituida por las leyes 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Erantzule izango dira, administrazioko arau-haustetzat hartu behar diren egintzen egile gisa, doloz edo zuhurtziagabekeriaz jokatuta, bai zuzenean, bai beste norbaiten bitartez, beste hori tresna gisa erabilita, lege honen kontrakoak diren eta legean bertan tipifikatuta dauden egintzak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

3.– Serán responsables como autoras de los hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que dolosa o imprudentemente realicen las conductas contrarias a esta ley tipificadas en ella, bien por sí mismas o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.

Halaber, arau-haustearen egiletzat joko dira horien gauzapenean laguntzen duten pertsonak, haiek egindako ekintza hori gabe arau-hausterik ez egoteko moduan, bai eta lege-mailako arau batean ezarrita dagoen betebeharra, beste batek arau-hauste bat egitea ekiditeari dagokiona, betetzen ez dutenak ere.

Igualmente serán consideradas autoras de la infracción las personas que cooperen en su ejecución con un acto sin el cual esta no se habría efectuado, y las que incumplan el deber, impuesto por una norma de rango legal, de impedir la comisión de la infracción por otra persona.

4.– Arau-haustetzat hartu beharreko egintza hainbat pertsonaren artean egina bada edo hainbat pertsonari egotzi ahal bazaio, modu solidarioan erantzungo diote gauzatutako arau-hausteari, bai eta kasuan kasu ezartzen den zehapenari ere. Hala ere, zehapena diruzkoa denean eta horretarako aukera dagoenean, indibidualizatu egingo da, erantzule bakoitzak izan duen parte-hartzearen graduaren arabera.

4.– Cuando los hechos constitutivos de la infracción sean realizados o atribuidos a la actuación conjunta de varias personas, responderán solidariamente de la infracción cometida y de la sanción que en su caso se imponga. No obstante, cuando la sanción sea de carácter pecuniario y resulte posible, se individualizará su cuantía en función del grado de participación de cada persona responsable.

47. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 47.– Infracciones.

1.– Lege honetan xedatutakoaren kontrako arau-hausteak oso astunak, astunak zein arinak izan daitezke.

1.– Las infracciones a lo dispuesto en esta ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

2.– Hauek dira arau-hauste oso astunak:

2.– Son infracciones muy graves:

a) Indusketak egitea 23.1 artikuluan xedatutakoa bete gabe.

a) La realización de excavaciones incumpliendo lo dispuesto en el artículo 23.1.

b) Biktimen hobiak suntsitzea 22. artikuluan aipatutako lokalizazio-mapetan zehaztutako lurretan edo Euskadiko memoria historikoaren leku, ibilbide edo guneren batean.

b) La destrucción de fosas de víctimas en los terrenos incluidos en los mapas de localización a que se refiere el artículo 22 o en un lugar, espacio o itinerario de memoria histórica de Euskadi.

c) Gerra Zibilean, diktaduran eta trantsizioan egindako giza eskubideen bortxaketei, gerra-krimenei eta gizateriaren aurkako krimenei buruzko dokumentu publiko edo pribatuak suntsitzea edo ezkutatzea, baita lege honen 31. artikulutik 34.era aipatzen diren dokumentu-ondareko ondasunak suntsitzea edo ezkutatzea ere.

c) La destrucción u ocultación de documentos públicos o privados relativos a las violaciones de derechos humanos, a crímenes de guerra y a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura y la transición, así como del conjunto de los bienes del patrimonio documental a que se refieren los artículos 31 a 34 de esta ley.

d) Dokumentu publikoez bidegabe jabetzea Gerra Zibilean, diktaduran eta trantsizioan kargu publikoak bete zituzten pertsona fisikoak edo erakunde pribatuak.

d) La apropiación indebida de documentos de carácter público, por parte de personas físicas o instituciones privadas que ejercieron cargos públicos durante la Guerra Civil, la dictadura y la transición.

e) Nahita ezkutatzea Gerra Zibileko, diktadurako eta trantsizioko dokumentu-funtsen jabetza, bai eta funtzionario publikoek beren funtzio publikoak betetzean egindako deskribapen-tresnena ere, krimen frankisten biktimen giza eskubideen bortxaketei, gerra-krimenei eta giza eskubideei dagokienez.

e) La ocultación intencionada de la posesión de fondos documentales de la Guerra Civil, la dictadura y la transición, así como de instrumentos de descripción realizados por funcionarios públicos en el desarrollo de sus funciones públicas, con relación a las violaciones de derechos humanos, los crímenes de guerra y los derechos humanos de las víctimas de los crímenes franquistas.

f) Memoria historikoaren leku, gune eta ibilbideetako espazioak, elementuak edo altzariak hondatzea.

f) La destrucción o el daño grave a espacios, elementos y mobiliario de los lugares, espacios e itinerarios de la memoria histórica.

3.– Hauek dira arau-hauste astunak:

3.– Son infracciones graves:

a) Ustekabean gorpuzkiak aurkitu izana jakinarazteko betebeharra ez betetzea, arrazoi justifikaturik gabe, 24. artikuluaren arabera.

a) El incumplimiento, sin causa justificada, de la obligación de comunicar el hallazgo casual conforme al artículo 24.

b) 24.1 artikuluaren arabera gorpuzkiak agertu diren gunea babesteko, mugatzeko eta zaintzeko hartutako neurriak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las medidas adoptadas para preservar, delimitar y vigilar la zona de aparición de los restos conforme al artículo 24.1.

c) Gorpuzkiak lekualdatzea 23.3 artikuluan aurreikusitako baimenik gabe.

c) El traslado de restos humanos sin la autorización prevista en el artículo 23.3.

d) Edozein obra edo esku-hartze egitea Euskadiko memoria historikoaren leku, ibilbide edo gune batean, biktimen hobiei eraginez, 23.1 artikuluan aipatutako baimenik gabe, non eta ez den arau-hauste oso astuna.

d) La realización de cualquier obra o intervención en un lugar, espacio o itinerario de la memoria histórica de Euskadi, que afecte a fosas de víctimas, sin la autorización a que se refiere el artículo 23.1, y no constituya infracción muy grave.

e) Memoria historikoaren kontrako elementuak kentzeko ebazpena ez betetzea, 31. artikuluaren arabera.

e) El incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la memoria histórica, conforme al artículo 31.

f) Gerra Zibilaren edo diktadura frankistaren biktimen edo haien senideen duintasunaren kontrako adierazpen iraingarri, laidogarri edo erasokorrak egitea edo zabaltzea edozein hedabide, hitzaldi edo agerraldi publiko zein plataforma digitaletan, bai eta frankismoa edozein modutan gorestea ere, non eta jokabide-kategoria horiek ezin diren tipifikatu gorrotoa pizteko delitutzat.

f) Utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista, o de sus familiares, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, así como cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio.

g) Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkari publikoek eta funtzionarioek 1936ko kolpe militarra eta diktadura goresten edo haren apologia egiten duten adierazpen edo erakustaldiak egitea.

g) Las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios y funcionarias de la Administración de la Comunidad Autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura.

h) 1936ko kolpe militarra eta diktadura frankista, haren buruzagiak edo erregimen diktatoriala defendatu zuten erakundeak modu indibidualean edo kolektiboan ospatzea, gorestea edo goraipatzea bilatzen duten edonolako ekitaldi eta omenaldiak egitea, uztailaren 18ari lotutako ospakizunak barne.

h) La celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial.

i) Erregimen diktatorialaren alde egin zuten pertsona, entitate edo erakundeentzako sariak edo aitortzak sustatzea.

i) Promover distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial.

4.– Hauek dira arau-hauste arinak:

4.– Son infracciones leves:

a) Lege honetako 29. artikuluan jasota dauden eta legearen bigarren xedapen gehigarrian aipatzen den katalogoan ageri diren Euskadiko memoria historikoaren lekuen, ibilbideen eta espazioen bisita publikoa eragoztea.

a) Impedir la visita pública de los lugares, itinerarios y espacios de memoria histórica contemplados el artículo 29 de esta ley e incluidos en el catálogo al que se refiere la disposición adicional segunda.

b) Kalteak eragitea Euskadiko memoria historikoaren leku, gune edo ibilbideetako espazioei edo altzariei, non eta ez den arau-hauste astuna edo oso astuna.

b) La realización de daños a espacios o mobiliario de los lugares, espacios e itinerarios de memoria histórica del País Vasco, cuando no constituya infracción grave o muy grave.

c) Eraso egitea 1936ko kolpe faxistaren eta diktadura frankistaren biktimak oroitzeko eta omentzeko monolitoei edo memoria antifrankistaren lekuei, eta II. Errepublikako oroitzapen-lekuei.

c) El ataque a lugares de memoria antifranquista o monolitos de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe fascista de 1936 y la dictadura franquista, y ataques a lugares de recuerdo de la II República.

48. artikulua.– Kalifikazioa astuntzea.

Artículo 48.– Agravación de la calificación.

Arau bat berriro hautsiz gero, zehapen-ordenamendu juridikoaren arau orokorren arabera aztertuko da; horrelakoetan, hasieran arintzat jotako arau-haustea astun bihurtuko da, eta astuntzat jotakoa, oso astun.

En caso de reincidencia, que será apreciada conforme a las reglas generales del ordenamiento jurídico sancionador, las infracciones calificadas inicialmente como leves pasarán a calificarse de graves y las calificadas inicialmente como graves pasarán a calificarse como muy graves.

Erantzukizunaren inguruabar astungarritzat joko dira honako hauek:

Se considerarán circunstancias agravantes de la responsabilidad la comisión de infracciones cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Agintaritza eskudunak egindako ohartarazpenen edo errekerimenduen omisioa.

a) La omisión de las advertencias o los requerimientos efectuados por la autoridad competente.

b) Bost urteko gehieneko epean berrerortzea.

b) La reincidencia en un periodo máximo de cinco años.

c) Pertsonei eta ondasunei eragindako kalteen izaera eta larritasuna.

c) La naturaleza y la gravedad de los perjuicios causados a las personas y bienes.

d) Egindako ekintzetan asmo bereziki iraingarria edo laidogarria egotea.

d) La existencia de un ánimo especialmente injurioso o vejatorio en los actos cometidos.

e) Kalteen egileek lortutako onura erreala edo potentziala.

e) El beneficio real o potencial que los autores de los daños hayan podido obtener.

49. artikulua.– Zehapenak.

Artículo 49.– Sanciones.

1.– Lege honetan tipifikatutako arau-hausteen zehapenak diruzkoak nahiz ez-diruzkoak izan daitezke.

1.– Las infracciones tipificadas en esta ley se podrán sancionar con sanciones pecuniarias y no pecuniarias.

2.– Diruzko zehapenak isunak izango dira, jarraian adierazten diren zenbatekoen araberakoak, arau-haustearen astuntasuna aintzat hartuz eta proportzionaltasun-printzipioa betez:

2.– Las sanciones pecuniarias consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguientes importes en función de la gravedad de la infracción, y con respeto al principio de proporcionalidad:

a) Arau-hauste oso astunak: 10.001 eta 150.000 euro arteko isuna.

a) Para infracciones muy graves: multa entre 10.001 y 150.000 euros.

b) Arau-hauste astunak: 2.001 eta 10.000 euro arteko isuna.

b) Para infracciones graves: multa entre 2.001 y 10.000 euros.

c) Arau-hauste arinak: 200 eta 2.000 euro arteko isuna.

c) Para infracciones leves: multa entre 200 y 2.000 euros.

3.– Zehapen ez-diruzkoak osagarriak izango dira beti; hain zuzen ere: memoria historikoaren arloko dirulaguntza, hobari edo laguntza publikoak jasotzeko eskubidea galtzea gehienez bi, hiru edo bost urteko epeetan –arau-hausteak arinak, astunak edo oso astunak diren, hurrenez hurren–, eta, hala badagokio, memoria historikoaren arloan benetan jasota zituen dirulaguntzak osorik edo zati batean itzultzeko beharra.

3.– Las sanciones no pecuniarias siempre serán sanciones accesorias y consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria histórica por períodos máximos de dos, tres o cinco años en los supuestos de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente, así como, en su caso, en el reintegro total o parcial de las subvenciones efectivamente percibidas en materia de memoria histórica.

50. artikulua.– Prozedura.

Artículo 50.– Procedimiento.

1.– Memoria historikoaren arloko arau-hausteak publikoki salatuko dira.

1.– Será pública la acción para denunciar las infracciones en materia de memoria histórica.

2.– Lege honi jarraikiz arau-hauste izan daitekeen ekintza baten berri duten agintariek nahitaez jakinarazi beharko diote Gogora Institutuari.

2.– Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo a Gogora.

3.– Prozedura hasteko erabakia Gogora Institutuaren zuzendaritza duen pertsonak hartuko du, ofizioz, bere kabuz edo goragoko aginduen, beste organo batzuen eskaera arrazoituen edo herritarren salaketen ondorioz.

3.– La incoación del procedimiento se realizará de oficio por acuerdo de la persona que ostenta la dirección de Gogora, bien por propia iniciativa, o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía.

51. artikulua.– Zehatzeko eskumena.

Artículo 51.– Competencia sancionadora.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako zehapenak ezartzeko eskumenaren jabe dira:

1.– La competencia para la imposición de las sanciones previstas en este capítulo corresponderá:

a) Gogora Institutua: ehun mila eurora arteko isunak.

a) A Gogora: las multas de hasta cien mil euros.

b) Gobernu Kontseilua: ehun mila eta ehun eta berrogeita hamar mila euro bitarteko isunak.

b) Al Consejo de Gobierno: las multas de cien mil a ciento cincuenta mil euros.

c) Alkatea: 47.3.e) artikuluan tipifikatutako arau-hausteen kasuan, bete ez den ebazpena udalarena denean.

c) Al alcalde o alcaldesa: en los supuestos de infracciones tipificadas en el artículo 47.3.e), cuando la resolución incumplida sea municipal.

2.– Zeha daitezkeen gertaerak administrazioko arau-hauste izateaz gain delitutzat ere har badaitezke, edo administrazio-prozedura zehatzailea instruitu bitartean delitu izan litezkeen gertaeren edo ekintzen zantzurik hautemanez gero, administrazio-prozedura hori etetea edo prozedurarekin ez jarraitzea erabakiko da eta gertaera edo ekintza horien berri emango zaio jurisdikzio eskumendunari.

2.– Cuando los hechos susceptibles de ser sancionados, además de constituir una posible infracción administrativa, pudieran revestir el carácter de delito, o cuando en el curso de la instrucción del procedimiento administrativo sancionador se apreciara la existencia de hechos o actos que pudieran ser constitutivos de delito, se acordará la suspensión o no continuación de dicho procedimiento administrativo y su traslado a la jurisdicción competente.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Diruzko erreparazio-neurriak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Medidas de reparación de carácter económico.

Gogora Institutuaren Zuzendaritza Kontseiluak hala proposaturik, eta Gobernu Kontseiluaren erabakiz, batzorde tekniko bat izendatuko da. Batzorde horrek, lege hau indarrean sartzen denetik urtebeteko epean, azterlan bat aurkeztuko du biktimentzako diruzko erreparazio-neurriak, Estatuko nahiz Erkidegoko araudian onartutakoak, deskribatzen dituena, eta ondorioak aterako ditu lortu den estaldura-mailari buruz eta konpon litezkeen hutsuneei buruz. Azterlan hori Gogora Institutuaren Zuzendaritza Kontseiluari bidali beharko zaio, kalte-ordain osagarriak bidezkoak diren balioetsi dezan eta abiarazi ditzan.

A propuesta del Consejo de Dirección de Gogora, y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, se designará una comisión técnica que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, presente un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico, reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, dirigidas a las víctimas, y que establezca conclusiones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables. Este estudio deberá ser remitido al Consejo de Dirección de Gogora para valorar la pertinencia de las indemnizaciones complementarias y para proceder a su implementación.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Memoria historikoaren lekuak, guneak eta ibilbideak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Lugares, espacios e itinerarios de memoria histórica.

Lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean, Gobernu Kontseiluak dekretu bat onartuko du, Gogora Institutuak proposatuta. Helburua Euskadiko memoria historikoko lekuen, guneen eta ibilbideen katalogoa sortzea da, lege honen 29. artikuluan zehaztutako ezaugarriak betetzen dituzten gune, eraikin edo inguruen publizitate- eta hedapen-tresna gisa.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Gobierno aprobará un decreto, a propuesta de Gogora, que cree el catálogo de lugares de memoria histórica de Euskadi como instrumento de publicidad y difusión de los espacios, inmuebles o parajes que reúnan las características definidas en el artículo 29 de esta ley.

Memoria demokratikoaren leku, espazio edo ibilbide deklaratzeko prozedurak barne hartuko ditu zenbait mekanismo elkarte memorialistek aukera izan dezaten leku, espazio edo ibilbide jakin batzuk Euskadiko memoria historikoaren lekuen katalogoan sar daitezen proposatzeko.

El procedimiento para la declaración de lugar, espacio e itinerario de la memoria democrática incluirá mecanismos para que las asociaciones memorialistas puedan proponer la inclusión de lugares, espacios o itinerarios en el catálogo de lugares de memoria histórica de Euskadi.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aurrekontu-zuzkidura.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Dotación presupuestaria.

Eusko Legebiltzarrak, urtero, zuzkidura ekonomiko bat bermatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legean, lege honetan ezarritako betebeharrak betearazteko.

El Parlamento Vasco asegurará, con carácter anual, una dotación económica en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aitortza diktadura frankistan poliobirusak erasandako pertsonei.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Reconocimiento a las personas afectadas por el poliovirus durante la dictadura franquista.

XX. mendeko berrogeita hamarreko hamarkadatik aurrera Euskadin eragina izan zuen pandemian poliobirusak erasandako pertsonen sufrimendua aitortzeko, Eusko Jaurlaritzak ikerketak eta azterlanak sustatuko ditu, diktadura frankistan epidemiak izan zuen hedapenari buruzko egia argitzeko, bai eta polioak, polioaren ondorio berantiarrek eta polio ostekoak erasandako pertsonen aldeko neurri sanitario eta sozialak ere, bizi-kalitate hobea ahalbidetzeko, biziraun zuten kaltetuak ordezkatzen dituzten entitateen parte-hartzearekin.

En reconocimiento del sufrimiento padecido por las personas que fueron afectadas por el poliovirus durante la pandemia que afectó a Euskadi a partir de los años cincuenta del siglo XX, el Gobierno Vasco promoverá investigaciones y estudios que esclarezcan la verdad de lo acaecido respecto de la expansión de la epidemia durante la dictadura franquista, así como las medidas de carácter sanitario y social en favor de las personas afectadas por la polio, efectos tardíos de la polio y pospolio, que posibiliten una mejor calidad de vida, contando con la participación de las entidades representativas de las personas afectadas sobrevivientes a la polio.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzeari buruzko azaroaren 27ko 4/2014 Legea aldatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Modificación de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Aldatu egiten da Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzeari buruzko azaroaren 27ko 4/2014 Legearen 8.1.e) artikulua:

Se modifica la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en su artículo 8.1.e):

e) Bost kide independente, Eusko Legebiltzarrak aurrez izendatuak memoria sustatzearen eta askatasun zibikoak eta bizikidetza demokratikoaren printzipioak defendatzearen arloan ospe handia duten pertsonen artetik.

e) Cinco miembros independientes, nombrados previa designación del Parlamento Vasco de entre personas de reconocido prestigio en la promoción de la memoria y en la defensa de las libertades cívicas y de los principios de convivencia democrática.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapidetze-fasean dauden prozedurak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Procedimientos en tramitación.

Lege hau indarrean sartzean hasita baina amaitu gabe dauden prozedurak izapidetzeko, hasi zirenean indarrean zeuden arauei jarraituko zaie.

La tramitación de los procedimientos iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley se regirá por la normativa en virtud de la cual se iniciaron.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dokumentu-funtsak berreskuratzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Recuperación de fondos documentales.

Eusko Jaurlaritzak jarduerak abiaraziko ditu Espainiako Gobernuarekin adosteko Euskadiko memoria historikoari buruzkoa den eta Estatuko Administrazioaren jabetzakoa den funts-ondarea Euskadiko Artxibategi Historikora eraman ahal izatea, artxibo judizialak izan ezik, berariazko arautegiari jarraitu behar baitzaie horrelakoetan.

El Gobierno Vasco promoverá las actuaciones encaminadas a acordar con el Gobierno de España que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la memoria histórica de Euskadi pueda ser transferido al Archivo Histórico de Euskadi, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Gerra Zibilaren eta diktaduraren biktimak hobitik ateratzeko jarduketa-protokoloa
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Harik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak lege honen 20.3 artikuluan Gerra Zibilaren eta diktaduraren biktimak hobitik ateratzeko aurreikusten den jarduketa-protokoloa onetsi arte, aplikatuko da irailaren 26ko PRE/2568/2011 Aginduan jasotako protokoloa. Agindu horren bidez, Ministro Kontseiluaren 2011ko irailaren 23ko Erabakia argitaratu zen, Gerra Zibilaren eta diktaduraren biktimak hobitik ateratzeko jarduketa-protokoloa Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzen zuena.

En tanto en cuanto no se apruebe, por la Administración pública del País Vasco, el protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, previsto en el artículo 20.3 de esta ley, será de aplicación el protocolo recogido en la Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Indargabetutako arauak.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratzen dira lege honen edukiaren kontra doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en esta ley.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario.

Lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean, hura garatu eta exekutatzeko beharrezkoak diren erregelamenduzko xedapenak onetsiko ditu Jaurlaritzak.

En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará cuantas disposiciones reglamentarias resulten necesarias para su desarrollo y ejecución.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko urriaren 10a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2023.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental