Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

159. zk., 2023ko abuztuaren 22a, asteartea

N.º 159, martes 22 de agosto de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4010
4010

EBAZPENA, 2023ko uztailaren 10ekoa, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendariarena, zeinaren bidez deialdia ebazten baita bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta gainerako toki-entitateentzako laguntzetarako.

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2023, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, por la que se resuelve la convocatoria a municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Apirilaren 24ko 57/2018 Dekretuaren bidez, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuetarako dirulaguntzak arautu ziren.

Por Decreto 57/2018, de 24 de abril, se regularon las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren zuzendariaren 2023ko martxoaren 14ko Ebazpenaren bidez, deialdia egin zen bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta gainerako toki-entitateentzako laguntzetarako.

Mediante Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad se convocaron las ayudas a municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Deialdiaren ebazpeneko 7. artikuluarekin bat etorriz, horretarako izendatutako balorazio-batzordeak proposamen bat egin du dirulaguntzak emateko, eta, hori ikusita, honako hau

A la vista de la propuesta de la concesión de las subvenciones efectuada por la Comisión de Valoración, designada al efecto por el artículo 7 de la referida Resolución de convocatoria,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskineko zerrendako erakundeen eskabideak kanporatzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Primero.– Excluir las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo I, por los motivos que se indican en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskineko zerrendako erakundeei laguntzak esleitzea, eranskinean bertan adierazitako zenbatekoen arabera.

Segundo.– Adjudicar las ayudas a las entidades relacionadas en el Anexo II, por las cuantías que se determinan en el citado anexo.

Hirugarrena.– III. eranskineko zerrendako erakundeei laguntzak ukatzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Tercero.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo III, por los motivos que se indican en el mismo.

Laugarrena.– Eusko Jaurlaritzaren finantzaketarekin egiten diren ikerketek Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak egindako «Giza Eskubideen eta Oraintsuko Memoriaren Udal Txostenak egiteko oinarriak eta irizpideak (1960-2018)» dokumentuan ezarritako printzipioak errespetatu beharko dituzte.

Cuarto.– Las investigaciones que se realicen con la financiación del Gobierno Vasco, deberán respetar los principios establecidos en el documento «Bases y criterios para la elaboración de Informes Municipales de Derechos Humanos y Memoria Reciente (1960-2018)», elaborado por Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Bosgarrena.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta interesdunak gora jotzeko errekurtsoa jar diezaioke hierarkian gorago dagoen organoari, hilabeteko epean, hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko uztailaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2023.

Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendaria,

La Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad,

MÓNICA HERNANDO PORRES.

MÓNICA HERNANDO PORRES.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental