Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

151. zk., 2023ko abuztuaren 9a, asteazkena

N.º 151, miércoles 9 de agosto de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3870
3870

113/2023 DEKRETUA, uztailaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko enplegatu publikoen telelanari buruzkoa.

DECRETO 113/2023, de 18 de julio, sobre teletrabajo para el personal empleado público del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Telelana, enplegu-formula gisa, ezin da testuinguru teknologiko jakin batetik bereizi; eta testuinguru hori da, hain zuzen ere, lana enplegatzailearen kokalekutik kanpora egin daitekeela administrazio publikoetan.

El teletrabajo es una fórmula de empleo que no puede desconectarse del contexto tecnológico que propicia el hecho de que la prestación de trabajo pueda desarrollarse fuera de la localización del empleador en una administración pública.

2020ko Biztanleria Aktiboaren Inkestako datuen arabera, sektore publikoan lan egiten duten pertsonen adinari erreparatuta, pentsatzekoa da horietako asko datorren hamarkadan erretiratuko direla. Esan daiteke, beraz, administrazio publikora trantsizio-garaian sartu zen belaunaldia, hain justu administrazioaren funtzionamendua demokratizatzen lagundu zuena, zerbitzu aktiboa uztear dagoela. Aldi berean, ekonomia eta gizartea eraldaketa teknologiko sakon baten erdian daude. Fenomeno horrek eragina dauka, eta are eragin handiagoa izatea espero da, Administrazio Publikoetan.

Los datos de la Encuesta de Población Activa 2020 sobre la edad de las personas ocupadas en el sector público hace presumir que una buena parte se jubilarán en la próxima década. Puede decirse, por tanto, que la generación que entró al servicio de las administraciones públicas con la transición y contribuyó a democratizar su funcionamiento está a punto de dejar el servicio activo. Este hecho coincide en el tiempo con una profunda transformación tecnológica de la economía y de la sociedad. Un fenómeno que está afectando y se espera que afecte aún más a las Administraciones Públicas.

Laugarren industria-iraultza deitutakoaren ondorioei buruzko analisi guztiak bat datoz, antzeko ohartarazpenak egiten baitituzte ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko/eskaintzeko prozesuen automatizazioari dagokionez. Hori dela eta, une bereziki aproposa da eztabaidatzeko zer gertatuko den enplegu publikoan teknologiaren ondorioz, eta hor sartzen da telelana zabaltzeko aukera ere.

Todos los análisis sobre las consecuencias de lo que ha dado en llamarse cuarta revolución industrial coinciden en sus advertencias sobre la automatización de los procesos de producción/prestación de bienes y servicios. Es por ello por lo que estamos en un momento especialmente propicio para plantear el debate sobre qué sucederá en el empleo público como consecuencia de la tecnología, incluida la propagación que ella permite del teletrabajo.

Digitalizazioaren aurrerapenaren lehen efektua lanpostuen eraldaketa da. Administrazio publikoetako ekoizpenaren errealitateari begiratuta, ikusten da gaur egun ia ez dagoela teknologiaren laguntza edo osagarriren batekin egiten ez den lanik.

Un primer efecto del avance de la digitalización es la transformación de los puestos de trabajo. Una simple mirada a la realidad productiva en las administraciones públicas descubre que no hay prácticamente tareas que no se realicen hoy con algún apoyo o complemento de la tecnología.

Horretan datza, hain zuzen ere, ekonomiaren eraldaketa digitala, eta ez soilik, edo ez hainbeste, teknologiaren ekoizpenean puntakoak diren enpresak edukitzean, baizik eta teknologia ondasunen eta zerbitzuen prestazio guztietara helaraztean. Agerikoa da, beraz, lanpostuak eraldatzeko prozesuak berarekin dakarrela lanpostu horietan dauden pertsonen prestakuntza. Eta ez soilik erronka indibidual gisa, horrek langilearen enplegagarritasuna edo ibilbide profesionala hobetzen lagunduko duen neurrian, baizik erronka kolektibo gisa; izan ere, erakundeen eraldaketa digitalaren prozesuak arrakastak izan dezan, teknologikoki gaitutako langileak behar dira.

Realmente en ello consiste la transformación digital de la economía, no solo o no tanto en contar con empresas punteras en la producción de tecnología, sino en lograr la irradiación de la misma a toda prestación de bienes y servicios. Pues bien, parece obvio que el proceso de transformación de los puestos de trabajo requiere la formación en consonancia de las personas que los desempeñan. Y no únicamente como un desafío individual, en la medida en que ello permite la mejora de la empleabilidad o carrera profesional de la persona trabajadora, sino como un desafío colectivo, en la medida en que el éxito del proceso de transformación digital de las organizaciones exige contar con el personal capacitado tecnológicamente para ello.

Administrazio publikoetan, hortaz, eraldaketa digitala lortzeko ere langile publiko gehienek gaitasun digitalak izan behar dituzte. Hori funtsezkoa da administrazio publikoa eraldatzeko; izan ere, administrazioa ez da digitala bihurtuko, haren zerbitzura lan egiten duten pertsonek ez badute arlo digitalera jauzi egiten lehenago, baina, era berean, aipatutako hori funtsezkoa da telelana garatzeko, teknologiak eragindako eta haren mende dagoen enplegu-formula den aldetik.

En las administraciones públicas, por lo tanto, también la transformación digital demanda que la mayor parte de las y los empleados públicos tengan competencias digitales. Esto es algo básico para la transformación de la Administración pública, que no se volverá digital si las personas que trabajan a su servicio no lo hacen antes, pero también es algo elemental para el desarrollo del teletrabajo, que es una fórmula de empleo inducida por y dependiente de la tecnología.

Alde horretatik, 2012an, esperientzia pilotu baten ondoren, telelanaren erregulazio aitzindari bati ekin zitzaion EAEko administrazioan. Horretarako, maiatzaren 29ko 92/2012 Dekretua onartu zen, eta, horren bitartez, telelana arautu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako langile publikoentzat. Kontuan hartuta euskal administrazio autonomikoko beste esparru batzuetan ez dagoela inongo erregulaziorik, sektoreko erregulazio bakar horretatik eratorritako esperientzian oinarrituta, eta telelanari buruzko Estatuko oinarrizko araudia aintzat hartuta (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina, 47 bis artikulua, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua), komeni da telelanaren arloko erreferentziazko oinarri-tresna juridiko bat edukitzea, EAEko sektore publiko osorako.

En ese sentido, en el ámbito de la Administración vasca en el año 2012, tras una experiencia piloto, se abordó una regulación pionera del teletrabajo mediante la aprobación del Decreto 92/2012, de 29 de mayo, que reguló el teletrabajo para el personal empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. Considerando la inexistencia de regulación en otros ámbitos de la administración autonómica vasca, apoyándose en la experiencia derivada de esa única regulación sectorial y teniendo presente la regulación básica estatal del teletrabajo recogida en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, resulta aconsejable disponer de una herramienta jurídica básica de referencia en materia de teletrabajo para todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Oinarrizko erregulazio horrek sektore publiko osorako erreferentziazko gutxieneko komun batzuk jasotzen ditu, eta, aldi berean, aukera ematen du sektore-eremu bakoitzaren berezitasunetara egokitzeko, genero-ikuspegiarekin eta erabateko garantiekin taxutzeko, bai berdintasun-planetan, bai lan-osasuneko planetan ere, langileari dagozkion eskubideak galdu gabe, hala nola intimitaterako edo deskonexio digitalerako eskubidea, arreta berezia jarriz konfidentzialtasun-betebeharrari eta datuen babesari.

Esa regulación básica recoge unos mínimos comunes de referencia para todo el sector público, que al mismo tiempo permiten una posterior adaptación a las especificidades propias de cada ámbito sectorial, abordándose con perspectiva de género y con plenas garantías tanto en los planes de igualdad como en los de salud laboral y manteniéndose los derechos correspondientes, tales como el derecho a la intimidad o a la desconexión digital y prestando especial atención a los deberes de confidencialidad y protección de datos.

Hori dela eta, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak 2023ko uztailaren 18an egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 18 de julio de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

a) Dekretu honen xedea da modu orokorrean arautzea telelanaren bidez zerbitzua emateko modua, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren mendeko langile publikoentzat.

a) El presente Decreto tiene por objeto regular de forma general para el personal empleado público dependiente del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi la prestación del servicio mediante la modalidad del teletrabajo.

Ondorio horietarako, erakunde hauek izango dira euskal sektore publikoa, hala definiturik baitago Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 9. artikuluan:

A estos efectos, integra el sector público vasco, conforme lo define el artículo 9 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, las entidades que conforman:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra.

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Administrazio instituzionala (erakunde autonomoak eta zuzenbide pribatuko ente publikoak).

La Administración Institucional integrada tanto por organismos autónomos como entes públicos de derecho privado.

Sozietate publikoak.

Las sociedades públicas.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak.

Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoak.

Los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko funtzionarioei, lan-kontratuko langileei eta estatutupeko langileei aplikatuko zaie, eta testuan enplegatu publikoei buruz egiten diren aipamen guztiak haiei dagozkiela ulertu behar da.

b) Este Decreto será de aplicación al personal funcionario, laboral y estatutario del referido sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, debiendo entenderse referidas al mismo todas las menciones hechas al personal empleado público contenidas en el texto.

c) Dekretu honetan jasotako erregulazioa aipatutako sektore publikoan eratutako negoziazio-mahai bakoitzari dagokion negoziazio kolektiboaren eremuan garatuko da.

c) La regulación contenida en este Decreto será desarrollada en el ámbito de la negociación colectiva correspondiente a cada una de las mesas negociadoras constituidas en el referido sector público.

Langileen arloko zuzendariek, beren eremuan eta Enplegu Publikoko arloan eskumena duen sailburuordetzak horretarako emandako jarraibideei kalterik egin gabe, aurreikuspenak egiterik izango dute nola antolaketan hala zerbitzuetan, zerbitzua telelanaren modalitatean emateari buruz.

Las personas titulares de las direcciones en materia de personal, podrán establecer, dentro su ámbito y sin perjuicio de las instrucciones que al efecto pueda dictar la Viceconsejería competente en materia de Empleo Público, previsiones de orden organizativo y de servicio en relación con la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dekretu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, hona hemen nola ulertu behar diren termino hauek:

A los efectos de lo establecido en este Decreto, se entenderá por:

Lan ez-presentziala: lana antolatzeko edo lana egiteko modu bat, zeinaren arabera jarduera hori langilearen etxean edo hark aukeratutako tokian egiten baita, lanaldi osoan eta modu erregularrean.

Trabajo no presencial: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ella, durante toda su jornada con carácter regular.

Telelana: zerbitzuak urrutitik emateko modalitate bat, zeinaren bitartez, zerbitzuaren beharrizanek horretarako aukera ematen badute, lanpostuaren eduki funtzionalaren zati bat edo dena egiten baita Administrazioaren egoitzetatik at, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz.

Teletrabajo: modalidad de prestación de servicios a distancia en la parte o la totalidad del contenido funcional del puesto de trabajo que puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Lan presentziala: lantokian edo Administrazioak zehaztutako tokian egiten den lana.

Trabajo presencial: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la Administración.

Telelangilea: bere lanpostuaren berezko eginkizunak betetzean, presentziak txandakatzen dituen langilea, batzuetan lantokian lan eginez eta, beste batzuetan, zerbitzua telelan bidez emanez.

Persona teletrabajadora: trabajador o trabajadora que, en el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo, alterna la presencia en el centro de trabajo con la prestación de servicios en régimen de teletrabajo.

Gainbegiralea: hierarkikoki, telelangilearen gainetik dagoen langilea, zeinak konpromisoen dokumentu bat zehaztu behar baitu telelangilearekin. Dokumentu horretan, egin beharreko zereginak eta lortu beharreko emaitzak zehaztuko dira.

Supervisor o supervisora: trabajador o trabajadora que debe definir con la persona teletrabajadora, de la que es superior jerárquico, un documento de compromisos en el que se determinarán las tareas a realizar y los resultados a obtener.

Gainbegiralearen ardura izango da, era berean, telelan bidez bete nahi den lanpostuaren berezko eginkizunak zuzentzea, koordinatzea edo kontrolatzea.

Al supervisor o supervisora le corresponde, asimismo, dirigir, coordinar o controlar las funciones propias del puesto de trabajo que se solicita desempeñar en régimen de teletrabajo.

Interkonexioko aldia: telelanean aritzeko konpromisoen dokumentuan finkatuta dago, Administrazioaren eta telelangilearen arteko beharrezko interkomunikazioa ziurtatzeko. Ordu-tarte zehatz batzuk ezarri beharko dira interkomunikazioa ziurtatzeko.

Período de interconexión: es el establecido en el documento de compromisos, para la realización del teletrabajo, con la finalidad de asegurar la necesaria intercomunicación entre la Administración y la persona teletrabajadora, debiéndose establecer franjas horarias determinadas para asegurar dicha intercomunicación.

Interkonexio-aldi horietan, telelangileak prest egon beharko du gainbegiralea eta dagokion antolaketa-unitateko gainerako kideak berarekin harremanetan jar daitezen.

Durante dichos períodos de interconexión, la persona teletrabajadora deberá estar en condiciones de ser contactada por el supervisor o supervisora así como por el resto de los personas integrantes de la unidad organizativa a la que se halle adscrito.

Telelanak, bere izaeragatik, ez dakar dedikazio berezirik, ez eta ohikoa baino lanaldi luzeagorik ere.

El teletrabajo, por su naturaleza, no comporta una especial dedicación ni una jornada superior a la ordinaria.

Konpromisoen dokumentua: dokumentu horren bitartez, telelangileak eta gainbegiraleak telelanean aritzeko konpromisoei eta baldintzei buruzko adostasuna formalizatzen dute.

Documento de compromisos: es el documento en el que la persona teletrabajadora y la supervisora formalizan el consenso relativo a los compromisos de ejecución y las condiciones del desempeño del teletrabajo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TELELANARI BURUZ
SOBRE EL TELETRABAJO

3. artikulua.– Telelanaren izaera.

Artículo 3.– Carácter del teletrabajo.

a) Zerbitzua telelanaren bidez emateko, berariaz baimendu beharko da, eta modalitate presentzialarekin bateragarria izango da. Nolanahi ere, borondatezkoa eta itzulgarria izango da, behar bezala justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan ezik; eta inola ere ezingo da langilea behartu telelanean aritzera.

a) La prestación de servicios mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados; y bajo ningún supuesto se podrá imponer al empleado el régimen de teletrabajo.

Telelanak bere horretan jarraituko du, langileak modalitate horretan dagoen lanpostua betetzen duen bitartean, eta, langilea lanpostuz aldatzen bada, erregimena ondoriorik gabe geratuko da eta atzera beste eskabide bat bete beharko du; hala ere, telelana baino lehenagoko esperientziak kontuan hartu ahal izango dira, beste postu batzuetan modalitate horretan aritzeko egindako eskaeretan.

El régimen de teletrabajo se mantendrá en tanto se ocupe el puesto de trabajo desempeñado mediante esta modalidad, quedando sin efecto si cambia de puesto de trabajo; en ese último caso, se deberá cursar una nueva solicitud sin perjuicio de que las experiencias previas de teletrabajo se podrán tener en cuenta en solicitudes de esta modalidad en otros puestos.

b) Telelana egitekotan, dekretu honen 9. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzea ezinbestekoa izango da, baina, telelana onartzeko, langile publikoaren gorabehera hauek kontuan hartu beharko dira:

b) Sin perjuicio de que el teletrabajo se podrá realizar en aquellos casos en que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 9 de este Decreto, a la hora de otorgarse se deberán considerar también las siguientes situaciones relacionadas con la empleada o empleado público:

– Osasunaren inguruko egoerak, iraunkorrak zein aldi baterakoak.

– Circunstancias de salud permanentes o temporales.

– Genero-indarkeriaren biktima izatea.

– Condición de víctima de violencia de género.

– Sexu-jazarpenaren eta generoan oinarritutako jazarpenaren biktima izatea.

– Condición de víctima de acoso sexual y acoso por razón de género.

– Lan-bizitzaren kudeaketa.

– Gestión de la vida laboral.

– Lanpostuarekin zerikusia duten ikasketak egitea edo lanpostuarekin zerikusirik ez duten ikasketa arautuak egitea, edo sektore publikoan edo pribatuan jardueraren bat garatzea, bateragarritasun horretarako baimena izanez gero.

– Realización de estudios relacionados con el puesto de trabajo o realización de estudios reglados no relacionados con el puesto de trabajo o desarrollo de una actividad en el sector público o privado, para la que se tiene autorizada la compatibilidad.

– Aldi baterako proiektuak edo programak egitea, horretarako ez bada beharrezkoa soilik lan presentzialean aritzea.

– Realización de proyectos o programas de carácter temporal que no precisan que su ejecución se realice únicamente a través del trabajo presencial.

1. artikuluan adierazitako sektore-eremu bakoitzean, baremo jakin bat ezarri ahal izango zaio egoera horietako bakoitzari, zehazteko zein kasutan eman daitekeen telelana, baldin eta ezinezkoa bada unitate edo zerbitzu berean eskatu duten pertsona guztiei ematea.

En cada uno de los ámbitos sectoriales recogidos en el artículo 1 podrá optarse por otorgar un baremo a cada una de estas circunstancias a fin de poder determinar la concesión del teletrabajo en supuestos en que no sea posible concederlo a todas las personas que lo hayan solicitado dentro de una misma unidad o servicio.

4. artikulua.– Telelanaren bidez bete daitezkeen lanpostuak.

Artículo 4.– Puestos susceptibles de ser desempeñados en régimen de teletrabajo.

a) Hauek dira telelanaren bidez bete daitezkeen lanpostuak: modu autonomoan eta ez-presentzialean lan egiteko aukera ematen dutenak, haien ezaugarri espezifikoak eta lan egiteko behar diren bitartekoak kontuan hartuta. Lanpostu bat telelanerako modukoa den zehaztu ahal izateko, irizpide hauek hartu beharko dira kontuan:

a) Son puestos susceptibles de ser desempeñados en régimen de teletrabajo aquellos que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial atendiendo a sus características específicas y los medios requeridos para su desarrollo. A fin de poder determinar si un puesto es susceptible de teletrabajo deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

Digitalizazio-maila.

Grado de digitalización.

Sarbideak gaituta izatea, zibersegurtasuna, konfidentzialtasuna.

Habilitación de accesos, ciberseguridad y confidencialidad.

Lan-inguruneetarako sarbideak gaitzeko aukera.

Posibilidad de habilitar accesos a los entornos de trabajo.

Komunikazioen segurtasuna eta konfidentzialtasuna.

Seguridad en las comunicaciones y confidencialidad.

Lanpostuaren autonomia-maila orokorra.

Grado de autonomía general del puesto.

Lanpostuari dagozkion lanen estandarizazioa edo prozedura.

Estandarización o procedimentación de las tareas del puesto.

Interakzioa eta harreman pertsonala.

Interacción y contacto personal.

Lanaren berezko antolaketa.

Organización propia del trabajo.

Gainbegiralearekiko mendekotasun-maila.

Grado de dependencia respecto de la persona supervisora.

Zereginak eta emaitzak zehaztea, ebaluatzeko moduan egoteko.

Determinación de tareas y resultados para posibilitar la evaluación.

Ezin izango dira telelan bidez bete lanpostu jakin batzuk; hain zuzen ere, lana behar bezala egiteko era bakarra langilea lantokian fisikoki egotea eskatzen duten lanpostuak.

No son susceptibles de ser ejercidos mediante la modalidad de teletrabajo los puestos de trabajo cuya prestación efectiva solo queda garantizada con la presencia física del empleado o empleada en el centro de trabajo.

b) Sektore-eremu bakoitzean, kudeaketarako, identifikaziorako eta erabakiak hartzeko mekanismoak ezarri beharko dira, ahalik eta objektibotasun handienarekin zehaztu ahal izateko lanpostuak egokiak diren edo ez telelan bidez egiteko. Informazio hori katalogoetan edo eskura dauden beste antolaketa-tresna batzuetan jaso ahal izango da.

b) En cada ámbito sectorial deberán establecerse mecanismos de gestión, identificación y decisión que permitan recoger con la mayor objetividad si los puestos son aptos o no aptos para ser realizados en la modalidad de teletrabajo. Esa información podrá recogerse en catálogos u otras herramientas disponibles de carácter organizativo.

5. artikulua.– Salbuetsitako egoerak.

Artículo 5.– Situaciones excluidas.

Salbuespen-egoerei erantzuteko bada, zerbitzu ez-presentziala ez da telelantzat hartuko. Halakoetan, kasuan kasu berariazko araudia ezarriko da. Hori dela-eta, kasu hauek ezin dira telelantzat hartu:

No tendrá la consideración de teletrabajo la prestación de servicios no presencial que responda a situaciones de carácter excepcional, para las cuales se establecerá una regulación específica en cada caso. A estos efectos, se entienden excluidos los siguientes casos:

Ohiko lantokitik kanpoko zerbitzu bat dela eta, joan-etorrian ibiltzea ez denean eraginkorra; kasu horretan, lanaldiaren gainerakoa modu ez-presentzialean osatu ahal izango da.

Cuando por razón de un servicio fuera del centro de trabajo habitual el desplazamiento resulte ineficiente, en cuyo caso la jornada restante puede completarse en trabajo no presencial.

Zerbitzuaren beharrizanak direla eta, epe laburrean egin beharreko lan espezifiko eta zehatzak sortzen direnean, eta, ondorioz, eraginkorragoa eta egokiagoa denean lan ez-presentzialean aritzea.

Cuando por necesidades del servicio se deriven encargos específicos y concretos que deban ejecutarse en un breve periodo de tiempo y sea más efectivo y adecuado utilizar la modalidad de trabajo no presencial.

Osasun arloko alertak, larrialdi-egoerak edo aurrez aurreko lana eragozten duen beste edozein egoera deklaratzen badira, eta horren ondorioz zenbait neurri hartzen badira (mugikortasuna murrizteko neurriak, pertsonen arteko distantzia edo konfinamendua); kasu horretan ez da beharrezkoa izango aldez aurreko eskaera egitea, eta enplegu publikoaren arloko eskumena duen sailburuordetzak horretarako aurreikusten dituen jarraibideen arabera jokatu beharko da.

Cuando se declaren situaciones de alerta, emergencia sanitaria o de cualquier otra índole que impida el trabajo presencial, que incorporen medidas de limitación de movilidad, distanciamiento social o confinamiento, sin necesidad de solicitud previa y de acuerdo con las instrucciones que la Viceconsejeria competente en materia de Empleo Público prevea a los citados efectos.

Lanean modu eraginkorragoan aritzeko aukera eman nahi zaienean langile batzuei (mugikortasun-premia bereziak dituztenak, mugikortasun-zailtasunak dituztenei arrazoi espazial edo geografikoengatik, alta medikoa baldintza berezietan hartuta daudenei, edo egokitzapenak behar dituztenei haurdun egoteagatik).

Cuando se pretenda una incorporación más eficiente al entorno laboral en supuestos en los que las personas trabajadoras tengan necesidades especiales de movilidad, dificultades de movilidad por causas espaciales o geográficas, alta médica en condiciones especiales o requieran de adaptaciones durante el periodo de gestación.

Haien hobe beharrez, langileak etxean geratzea ekarriko lukeen beste edozein egoera.

Cualquier otra circunstancia que aconseje la permanencia del personal en sus domicilios.

6. artikulua.– Lanaldien arloko espezialitateak.

Artículo 6.– Especialidades en materia de jornada.

a) Telelangileen lanaldiak modalitate hauetakoak izan daitezke:

a) La jornada de trabajo de las personas teletrabajadoras podrá adoptar las siguientes modalidades:

1.– Oro har, eta langile gehiagok izan dezaten telelanean aritzeko aukera, asteko lanaldia honela antolatuko da: bi lanegun oso egingo dira telelanean.

1.– Con carácter general y con el objeto de posibilitar el acceso al teletrabajo a un mayor número de personas, la jornada semanal se distribuirá con carácter general de manera que dos jornadas diarias enteras se presten servicios en la modalidad de teletrabajo.

2.– Hala ere, salbuespen gisa, lanpostu jakin batzuetan, asteko lanaldia beste modu batzuetan antolatu ahal izango da.

2.– No obstante, de manera excepcional, en relación a determinados puestos de trabajo concretos, se podrán establecer modalidades de jornada semanal diferentes.

b) Lanaldi presentzialeko egunei dagokienez, horietako bat, gainbegiraleak finkatua, osorik edo zati batean erabili beharko da jarraipen-, koordinazio- edo prestakuntza-bileretarako, edo zerbitzuaren zein antolakuntza-unitatearen proiektu komunetako partaidetza-bilerak egiteko.

b) En relación a los días correspondientes a jornada presencial, uno de los mismos, determinado por el supervisor o supervisora, se deberá dedicar, en todo o en parte, a reuniones de seguimiento, coordinación, formación o participación en proyectos comunes del servicio o unidad organizativa.

c) Sektore-eremu bakoitzak zehaztuko du zein izango den administrazio-unitate bakoitzeko beharrezko gutxieneko presentzia, zerbitzu publikoen funtzionamendu normalerako.

c) En cada ámbito sectorial se definirá la presencia mínima necesaria en cada unidad administrativa para el normal funcionamiento de los servicios públicos.

Era berean, zerbitzu edo antolakuntza-unitate bereko pertsona bik edo gehiagok baldin badute zerbitzua telelan-erregimenean emateko baimena, asteko lanaldiaren banaketa ezartzerakoan, modalitate presentzialaren eta telelanaren arteko banaketa jakin bat ezarri beharko da, beti bermatu ahal izateko langile nahikoa egongo dela presentzialki lanean, zerbitzuaren funtzionamendu normala ez kaltetzeko moduan.

Asimismo, cuando dos o más personas adscritas a un mismo servicio o unidad organizativa tengan autorización para prestar servicio en régimen de teletrabajo, se deberá establecer una distribución de la jornada semanal de trabajo entre la modalidad presencial y el teletrabajo, de manera que se asegure, en todo caso, la prestación presencial por un número de personas suficientes para garantizar que el normal funcionamiento del servicio no resulte afectado.

Banaketa hori elkarrekin adostuko dute gainbegiraleak eta telelangileek, eta hala adieraziko da konpromisoen dokumentuan. Era berean, dokumentua aldatu ahal izango da baimena indarrean dagoen bitartean, zerbitzuaren beharrizanen arabera.

Esa distribución se establecerá, de común acuerdo, por el supervisor o supervisora y las personas teletrabajadoras afectadas, en sus respectivos documentos de compromisos, pudiendo modificarse, del mismo modo, durante la vigencia de la autorización cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.

d) Telelaneko lanaldiak egokitu egin beharko dira; hain zuzen ere, sektore-eremu bakoitzean lana presentzialki egiteko aurreikusitako lanaldietakoren batera. Lanaldiak berariaz jaso beharko dira konpromisoen dokumentuan, eta lanaldi presentzialetarako aurreikusitakoa ez den beste iraupenen bat ere izan dezakete, baina ez azken horiena baino luzeagoa.

d) Las jornadas de teletrabajo deberán adecuarse a alguna de las jornadas previstas en cada ámbito sectorial para el desarrollo del trabajo de forma presencial, e igualmente deberán quedar expresamente recogidas en el documento de compromisos, pudiendo tener una duración distinta de la prevista para las jornadas presenciales, que en ningún caso podrá ser superior a la de estas últimas.

e) Halaber, konpromisoen dokumentuan zehaztu beharko dira lanaldi presentzialaren ordutegiarekin bat datozen derrigorrezko interkonexio-aldiak ere (inola ere ez lanaldiaren iraupenaren erdia baino laburragoak). Horretarako, presentzia kontrolatzeko urrutiko mekanismoak gaituko dira, lanaldia benetan egiten dela bermatzeko, 14.d) artikuluan ezarritakoaren arabera.

e) Asimismo, se deberán determinar en el documento de compromisos, los períodos de interconexión obligatorios coincidentes con el horario de la jornada presencial, periodos que no podrán ser inferiores a la mitad de la duración de la jornada. A tal efecto, se habilitarán los correspondientes mecanismos de control de presencia a distancia para garantizar la efectiva realización de la jornada, conforme a lo establecido en el artículo 14.d).

f) Eguneko lanaldia ezin izango da inola ere zatitu, lana modu presentzialean eta telelanean egiteko.

f) En ningún caso la jornada diaria podrá fraccionarse para su prestación en trabajo presencial y teletrabajo.

g) Zerbitzuak behar bezala justifikatutako beharrizanak izanez gero, telelangileari eska dakioke lantokira joan dadila, presentzialki lan egiten duen egunetatik kanpo ere. Eskaera hori, oro har, gutxienez 48 ordu lehenago egin beharko zaio, baina, salbuespen gisa, gerta liteke tarte gutxiagorekin ere eskatzea, premiaren arabera.

g) Por necesidades del servicio debidamente justificadas, podrá ser requerida la presencia de la persona teletrabajadora en el centro de trabajo fuera de los días en que presta sus servicios en modalidad presencial, con una antelación mínima de 48 horas con carácter general, que excepcionalmente podrá reducirse en función de la urgencia de las necesidades.

Kasu horretan, gainbegiraleak idatziz egin beharko dio dei telelangileari, ahal dela bitarteko telematikoak erabiliz, gutxienez berrogeita zortzi ordu lehenago; baina, behar bezala justifikatutako kasuetan, denbora-tarte hori hogeita lau ordura murriztu ahal izango da, presazko arrazoiengatik. Aukera hori ere jasota utzi beharko da konpromisoen dokumentuan.

En ese caso, la persona teletrabajadora deberá ser convocada por su supervisor o supervisora por escrito, preferiblemente mediante el empleo de medios telemáticos, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, que se podrá reducir a veinticuatro horas en casos debidamente justificados, por razón de urgencia. De esta posibilidad se deberá dejar constancia en el documento de compromisos.

h) Berreskuratutako edo norberaren aukerako baimenak, denak ere lan-baldintzak eta hitzarmen kolektiboak arautzen dituzten akordioetan jasotakoak, modu proportzionalean hartu beharko dira lanaldi presentzialaren eta telelaneko lanaldiaren artean.

h) Los permisos recuperados o de libre disposición, recogidos en los distintos acuerdos reguladores de condiciones de trabajo y convenios colectivos, deberán disfrutarse de manera proporcional entre la jornada presencial y la jornada de teletrabajo.

i) Sektore-eremu bakoitzak bere lanaldi eta ordutegiak egokitu beharko ditu lanaldi eta banaketa uniformeak ezartzeko, hartara lan presentzialean zein telelanean aritu ahal izateko.

i) Cada ámbito sectorial deberá adecuar sus jornadas y horarios con el fin de establecer jornadas uniformes y distribuciones de las mismas que posibiliten su realización tanto para el trabajo presencial como para el teletrabajo.

7. artikulua.– Administrazioak telelanerako jarri beharreko baliabideak.

Artículo 7.– Medios a aportar por la Administración para el desarrollo del teletrabajo.

a) Administrazioak ordenagailu pertsonal bat emango die telelangileei, ahal dela eramangarria, lan presentzialean eta telelanean aritzeko; horrez gain, lanpostuaren zereginak telelan bidez betetzeko erabiltzen den kanaleko aplikazio informatikoetarako sarbidea ere emango die.

a) La Administración facilitará un ordenador personal, preferiblemente portátil para facilitar tanto el trabajo presencial como el teletrabajo, y acceso a las aplicaciones informáticas susceptibles de ser ejecutadas mediante el canal utilizado para el desempeño del puesto en la modalidad de teletrabajo.

b) Ahal den neurrian, IP telefono-zenbaki bat emango die, edo mugikor korporatiboak, bi alderdien arteko berehalako komunikazioa beharrezkoa bada edo, telelangilearen zereginak direla eta, hark telefonoa erabili behar badu. Lanaldi osoan bermatuko da telelangilearen eta gainbegiralearen arteko komunikazioa, baita antolaketa-unitateko gainerakoen arteko komunikazioa eta langileak betetzen duen lanpostuaren zereginak eta funtzioak direla-eta harremanetan dauden pertsona edo erakunde guztien artekoa ere. Nolanahi, komunikaziorako prest egonda ere, langileak deskonexio digitalerako eskubidea izan behar du, 12.b) artikuluan jasota dagoen moduan.

b) En la medida de lo posible se facilitarán un número de teléfono IP, o móviles corporativos cuando sea necesaria la comunicación inmediata entre ambas partes o cuando las tareas de la persona teletrabajadora implique el uso del teléfono. En todo momento de la jornada laboral deberá estar garantizada la comunicación entre la persona teletrabajadora y la supervisora así como por el resto de los personas integrantes de la unidad organizativa y con todas aquellas personas o entidades con las que la persona trabajadora tenga contacto por las tareas y funciones del puesto que ocupa; sin perjuicio de ello, esa disponibilidad para la comunicación ha de ser compatible con la preservación del derecho a la desconexión digital, tal y como se recoge en el artículo 12.b).

c) Telelanean aritzeko behar diren zerbitzuak eskuratzeko, konexio-kanal segurua erabiliko da, informazioa eskuragarria, bizkorra eta segurua izango dela bermatzeko.

c) El modo de acceso a los servicios necesarios para el desarrollo del teletrabajo se hará a través de un canal seguro de conexión, que garantice la accesibilidad, agilidad y seguridad de la información.

d) Telelanean aritzen direnek telefono bidezko arretarako linea bat izango dute, zerbitzuari buruzko gorabeherak jasotzeko, betiere zerbitzuaren ordutegiaren barruan. Gorabehera teknikoak konpontzeko laguntza teknikoak presentziala izan behar badu, lanaldi presentzialeko egunen batean bideratu beharko da.

d) Las personas que realicen teletrabajo dispondrán de una línea de atención telefónica receptora de incidencias sobre el servicio dentro del horario del mismo. La asistencia técnica para resolver incidencias técnicas, si requiere intervención presencial, se realizará en los días de jornada presencial.

8. artikulua.– Konpromisoen ebaluazioa eta helburuen araberako kudeaketaren ebaluazioa ezartzea.

Artículo 8.– Implantación de la evaluación de compromisos y de gestión por objetivos.

Alde batetik, beharrezkoa da administrazio elektronikorako tresnak eta kudeaketarako beste tresna espezifiko batzuk abian jartzea, lan presentzialeko zein telelaneko lanaren neurketa objektiboa automatizatzeko; eta, balorazio mota horri hasiera emateko, bitartekoak jarri beharko dira gainbegiraleen prestakuntzarako, azken horiek gai izan daitezen, alde batetik, betearazpen-konpromisoak diseinatzeko eta adosteko, eta, bestetik, telelangilearekin hartutako konpromiso horiek bete direla egiaztatzeko.

Sin perjuicio de que es necesaria la puesta en marcha de herramientas de administración electrónica y otras específicas de gestión para automatizar la medición objetiva del desempeño del trabajo tanto presencial como del teletrabajo, y con el fin de dar inicio a este tipo de valoración se deberán facilitar medios para la formación de las personas supervisoras que les capaciten tanto para diseñar y acordar compromisos de ejecución como para realizar la comprobación de dichos compromisos adquiridos con la persona teletrabajadora.

Nolanahi ere, ebaluazioa telelangilearen eta gainbegiralearen artean hartutako konpromisoen arabera egingo da; haien artean berariaz sinatutako konpromisoen dokumentuan jasota dagoen moduan. Ebaluazioa osatzeko, jarduera garatzeko emandako tresnen erabilera jarraitzeko ezarri diren mekanismo informatikoak erabili ahal izango dira, edo langileen arloko zerbitzuen txostenak aztertu ahal izango dira.

En todo caso la evaluación se hará en base a los compromisos adoptados entre la persona teletrabajadora y la persona supervisora que consten en el documento de compromisos suscrito por ellas al efecto. Esta podrá ser complementada mediante los mecanismos informáticos implantados para el seguimiento del uso de las herramientas proporcionadas para el desarrollo de su actividad o informes de los servicios competentes en materia de personal.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
TELELANA BAIMENTZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL TELETRABAJO

9. artikulua.– Telelana baimentzeko baldintzak.

Artículo 9.– Requisitos para autorizar el teletrabajo.

a) Telelana baimentzeko, gutxieneko baldintza hauek bete beharko dira:

a) La autorización de teletrabajo exigirá la concurrencia de los siguientes requisitos mínimos:

1.– Lanpostuaren edo plazaren zuzkidurari buruzkoak:

1.– De la dotación del puesto o plaza.

4. artikuluan ezarritakoaren arabera, sektore-eremu bakoitzean zehaztu beharko da zein lanpostutan aritu daitekeen telelan bidez. Hori erabakitzeko, lagungarri izan daiteke honako hauek prestatzea: telelanaren bidez egin daitezkeen zereginen zerrenda, lanpostuen zerrenda zehatza, lanpostuak aztertzeko txantiloiak, inkestak, hartu beharreko erabakia zehazteko irizpideen formularioak, edo erabaki hori objektiboki baloratzeko aukera ematen duen beste edozein sistema. Edonola ere, entzunaldia eman beharko zaie langileen ordezkariei.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 será necesario determinar en cada uno de los ámbitos sectoriales qué puestos son susceptibles de teletrabajar pudiéndose hacer mediante una relación de tareas que pueden realizarse por medio del teletrabajo, un listado concreto de dotaciones de puestos, plantillas de análisis del puesto, encuestas, formularios de criterios para su determinación o cualquier otro sistema que permita valorarlo de una forma objetiva. En todo caso, se deberá dar trámite de audiencia a la representación de los trabajadores y trabajadoras.

2.– Telelangileari buruzkoak:

2.– De la persona teletrabajadora:

2.1.– Zerbitzu aktiboko egoera administratiboan egotea.

2.1.– Hallarse en la situación administrativa de servicio activo.

2.2.– Azken bost urteak kontuan hartuta, lanpostu horretan gutxienez urtebeteko batura ematen duten aldietan jardundakoa izatea, zerbitzua telelan bidez ematen hasteko egunean. Azken bost urteetan antzeko lanpostuetan jardun badu, urtebeteko epea sei hilabetera murriztu ahal izango da.

2.2.– Haber desempeñado el puesto en los últimos cinco años durante periodos que sumen al menos un año, a la fecha de inicio de la prestación de servicios mediante teletrabajo. El periodo de un año podrá reducirse a seis meses en caso de haber desempeñado puestos de carácter análogo durante los últimos cinco años.

2.3.– Inoiz telelanerako baimena baliogabetu bazaio berari egozteko moduko arrazoiengatik, bi urte igaro izana baliogabetze horretatik.

2.3.– Que hayan transcurrido dos años desde la revocación de una autorización de teletrabajo por causas imputables a la persona teletrabajadora.

2.4.– Telelanerako gai dela bermatzen duten gaitasun digitalak izatea, bai eta tratatu beharreko datuak babestuta egongo direla bermatzen duten gaitasun digitalak ere.

2.4.– Tener las competencias digitales que garanticen la aptitud para teletrabajar, así como para asegurar la protección de los datos objeto de tratamiento.

2.5.– Telelanaren baimena eskatzen den egunean, telelanari buruzko nahitaezko prestakuntza egina izatea eta telelanean aritzen diren pertsonen lan-arriskuen prebentziorako neurriak ezagutzen dituela adieraztea, eta autoebaluaziorako galdetegi bat betetzea, zerbitzuak telelanaren bidez emateko baimena jaso ondoren.

2.5.– Haber realizado la formación obligatoria correspondiente al teletrabajo y declarar que se conocen las medidas establecidas en materia de prevención de riesgos laborales para las personas que prestan servicio mediante teletrabajo a la fecha de la solicitud de autorización de teletrabajo y cumplimentar un cuestionario de autoevaluación una vez autorizada la prestación de servicios mediante teletrabajo.

2.6.– Konpromisoen dokumentua sinatzea, 11. artikuluan jasotako moduan.

2.6.– Firmar el documento de compromiso en los términos recogidos en el artículo 11.

3.– Telelana egiteko lekuari buruzkoak:

3.– Del lugar de prestación del teletrabajo:

3.1.– Telelan-erregimena hasten den egunean, Administrazioak zehaztutako ezaugarriak dituen konektagarritasuna izatea, baliabide teknologikoak eta sistemen segurtasuna kontuan hartuta.

3.1.– Disponer en la fecha en que comience el régimen de teletrabajo de la conectividad con las características definidas por la Administración, en función de la disponibilidad tecnológica y la seguridad de los sistemas.

3.2.– Telelana egiteko lekua, ahal dela, eskatzailearen ohiko bizilekua izango da. Edonola ere, telelaneko leku horrek lan-arriskuen prebentzioari buruzko baldintzak bete beharko ditu beti.

3.2.– El lugar destinado al teletrabajo se corresponderá preferentemente con el domicilio habitual del personal solicitante que, en todo caso, deberá cumplir con los requisitos a nivel de prevención de riesgos laborales.

Zerbitzua urrutitik emateko lekua aldi baterako aldatzen bada, eta aldaketa hori ez badago jasota konpromisoen agirian, gainbegiraleari jakinarazi beharko zaio, jakinaren gainean egon dadin; nolanahi ere, lan-arriskuen prebentzioari buruzko baldintzak bete beharko dira. Aldaketa behin betikoa bada, konpromisoen dokumentuaren eranskin batean jaso beharko da.

Los cambios temporales de ubicación de lugar de prestación de servicios a distancia no contemplados en el documento de compromisos deberán ser comunicados a la persona supervisora a efectos informativos, si bien, exigirá el cumplimiento de los requisitos a nivel de prevención de riesgos laborales. Si el cambio es definitivo deberá hacerse constar en un anexo al documento de compromisos.

b) Artikulu honetan ezarritako baldintzak beren horretan mantendu beharko dira zerbitzua telelan bidez emateko baimenak irauten duen denbora-tarte osoan. Baldintzetakoren batek hala eskatzen badu, Administrazioak dagokion egiaztapena egingo du, sektore-eremu bakoitzean horretarako prestatutako ikuskapen-unitateen bitartez.

b) El cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo deberá mantenerse durante todo el período de vigencia de la autorización de prestación de servicios en régimen de teletrabajo. Aquellos que así lo requiriesen estarán sujetos a la correspondiente comprobación por la Administración a través de las unidades de inspección habilitadas a tal efecto en cada ámbito sectorial.

Horietaren bat bete ezean, langilea berehala itzuliko da lan presentzialera.

El incumplimiento de cualquiera de ellos supondrá la reincorporación inmediata al trabajo presencial.

10. artikulua.– Baimena emateko eta deialdia egiteko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de autorización y convocatoria.

a) Sektore-eremu bakoitzean zehaztuko da zer prozedura erabiliko den zerbitzuak telelanaren bidez ematea baimentzeko, betiere artikulu honen 8. apartatuaren arabera. Baimena, nolanahi ere, bitarteko elektronikoen bidez emango da, zerbitzuaren beharren mende egongo da, eta eskaera aurkezteko unean eskatzailea betetzen ari den lanposturako balioko du.

a) En cada ámbito sectorial se determinará el procedimiento mediante el cual se autorizará la prestación de servicios en régimen de teletrabajo conforme al apartado 8 de este artículo. En todo caso, la autorización, cursada a través de medios electrónicos, estará supeditada a las necesidades del servicio y se realizará para el puesto que esté desempeñando la persona solicitante en el momento de presentar la solicitud.

b) Eskabidea langileen kudeaketarako zerbitzuan aurkeztuko da, eta interesdunek beharrezkotzat jotzen dituzten inguruabar pertsonalak azaltzeko aukera izango dute, baloratuak izan daitezen.

b) En la solicitud, que se presentará ante el correspondiente servicio de gestión de personal, las personas interesadas podrán exponer las circunstancias personales concurrentes que estimen necesarias, a los efectos de su posible valoración.

c) Eskabidea jaso ondoren, langileen kudeaketarako zerbitzuak eskaerari buruzko txostena egiteko eskatuko dio gainbegiraleari, epe jakin batean. Txosten horretan, gutxienez, gai hauei buruzko iritzia eman beharko du:

c) Recibida la correspondiente solicitud, el servicio de gestión de personal solicitará de la persona supervisora la emisión de un informe sobre la solicitud, en un plazo determinado, en el que deberá pronunciarse como mínimo sobre los extremos siguientes:

1.– Ea eskatzaileak beharrezko gaitasun digitalak dituen, telelanerako gai dela bermatzeko eta tratatu beharreko datuen babesa ziurtatzeko.

1.– Si la persona solicitante tiene las competencias digitales que garanticen la aptitud para teletrabajar, así como sobre la protección de los datos objeto de tratamiento.

2.– Ea eskatzailearen lanpostuaren eginkizunak telelanaren bidez bete daitezkeen.

2.– Si las funciones del puesto de trabajo desempeñado por la persona solicitante son susceptibles de ser desempeñados en régimen de teletrabajo.

3.– Ea zerbitzuaren beharrizanak bateragarriak diren telelanerako baimenarekin.

3.– Si las necesidades del servicio son compatibles con la autorización de teletrabajo.

d) Txostena aldekoa bada, dagokion informatika-zerbitzuak edo -arloak txosten tekniko bat egingo du epe jakin batean, gai hauei buruz: baliabide telematikoen beharrizanak, telelanerako lekuaren konektibagarritasuna bideragarria ote den, eta eginkizunak konexio-mota horren bidez garatzeko aukerarik dagoen, horretarako behar diren prestazio teknikoekin.

d) En el caso de informe favorable, el servicio o área de informática correspondiente elaborará, en un plazo determinado, un informe técnico sobre las necesidades de recursos telemáticos, la viabilidad de la conectividad del lugar de teletrabajo, así como de la posibilidad de desarrollar sus funciones mediante este tipo de conexión con las prestaciones técnicas requeridas para ello.

e) Eskabidea aurkeztu eta hilabeteko epean, eta langilearen gaineko organoaren txostenak ikusita eta, hala badagokio, informatika-zerbitzu edo -arloaren txostenak ikusita, langileen kudeaketaren arloan eskumena duen organoak behin-behineko ebazpen arrazoitua emango du telelan-eskaera baimentzeko edo ukatzeko.

e) En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, y a la vista de los informes del órgano al que está adscrito el empleado o empleada y, en su caso, del servicio o área de informática, el órgano competente en materia de gestión de personal dictará resolución provisional motivada de autorización o denegación de la solicitud de teletrabajo.

Konpromisoen dokumentua adostu ondoren, 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, behin betiko ebazpena emango da, eta konpromisoen dokumentuaren kopia bat erantsi beharko zaio horri.

Una vez que se haya acordado el correspondiente documento de compromisos, conforme a lo que se establece en el artículo 11, se dictará una nueva resolución, de carácter definitivo, a la que deberá anexarse una copia del referido documento de compromisos.

f) Sektore-eremu bakoitzean finkatzen den prozeduran, adierazi beharko da balizko zein arrazoirengatik gera daitekeen indarrik gabe edo aldi baterako etenda zerbitzua telelan bidez emateko baimena, eta kaltetutako pertsonari entzuteko izapidea zein izango den ere adierazi beharko da. Baimena baliogabetzeko arrazoiren bat badagoela egiaztatzen bada, langileen arloan eskumena duen organoak horren inguruko ebazpen arrazoitua emango du. Ebazpen horren ondorioak ezingo dira urtebete baino gehiago luzatu onartzen denetik, non eta ez den izan ezarritako helburuak bete ez izanagatik edo zibersegurtasunaren, datuen babesaren eta konfidentzialtasunaren arloko konpromisoetan izandako ez-betetze larriren batengatik.

f) En el procedimiento que se establezca en cada ámbito sectorial se deberán recoger las posibles causas por las que la autorización de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo podrá quedar sin efecto o ser suspendida temporalmente, así como un trámite de audiencia a la persona afectada. Acreditada la concurrencia de alguna de las causas de revocación, el órgano competente en materia de personal dictará resolución motivada, que no podrá extender sus efectos más allá de un año desde su aprobación, salvo en el caso de incumplimiento de los objetivos fijados o por el incumplimiento grave de los compromisos en materia de ciberseguridad, protección de datos y confidencialidad.

Halaber, zerbitzua telelan bidez emateko baimena baliogabetu ahal izango da, besteak beste, langilearen eta Administrazioaren arteko adostasunez, edo zeregin zehatzak edo ezarritako helburuak ez betetzeagatik.

Asimismo, la autorización para la prestación de servicios en teletrabajo podrá revocarse, entre otras cuestiones, por mutuo acuerdo entre la persona empleada y la Administración o por incumplimiento de las tareas concretas o de los objetivos establecidos.

g) Zerbitzuak telelan bidez emateko baimena indarrik gabe geratzen bada, baimenari uko egiten bazaio, edo baimena azkentzen bada, langilea bueltatu egingo da zerbitzuak modu presentzialean ematera, aipatutako egoerak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera.

g) La pérdida de efectos, la renuncia o la extinción de la autorización para la prestación de servicios en régimen de teletrabajo conllevarán la reincorporación a la prestación de servicios en régimen presencial a partir del día siguiente al de la fecha en que aquellas se produzcan.

h) Antolaketa-arrazoiak direla eta, sektore bakoitzak deialdiak egiteko aukera izango du, eta, horietan, honako hauek zehaztuko dira: eskaerak aurkezteko eta ebazteko datak, eta zerbitzua telelanaren modalitatean emateko hasiera- eta amaiera-datak, edo, hala badagokio, deialdi irekiak, telelanean edozein unetan hasi ahal izateko; nolanahi ere, kasu honetan emandako ebazpenak urtero luzatu beharko dira, berariazko ebazpen baten bidez, eta ebazpen horrekin batera konpromisoei buruzko beste dokumentu bat aurkeztu beharko da.

h) Por razones organizativas, cada ámbito sectorial podrá optar por hacer convocatorias en las que se determinen las fechas para la presentación y resolución de las solicitudes y el inicio y fin de la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo, o, en su caso, por convocatorias abiertas en las que se pueda acceder al teletrabajo en cualquier momento, si bien las resoluciones dictadas en este caso deberán ser prorrogadas anualmente mediante resolución expresa del órgano competente en materia de gestión de personal a la que se acompañara un nuevo documento de compromisos.

11. artikulua.– Konpromisoen dokumentua.

Artículo 11.– Documento de compromisos

a) Konpromisoen dokumentuan, telelanerako aurreikusitako denboran egin beharreko zereginak eta lortu beharreko emaitzak zehaztuko dira, eta gainbegiralearen eta langilearen arteko akordio bidez finkatuko da hori.

a) En el documento de compromisos se determinarán las tareas a realizar y los resultados a obtener durante el desarrollo del tiempo previsto de teletrabajo, y se fijará por acuerdo entre la persona supervisora y el empleado o empleada.

b) Telelana behin betiko baimentzeko ebazpenaren eraginkortasuna lotuta egongo da konpromisoen dokumentuaren edukia betetzearekin, eta hori indarrean egongo da ebazpena indarrean dagoen bitartean.

b) La eficacia de la resolución de autorización definitiva del teletrabajo quedará vinculada al cumplimiento del contenido del documento de compromisos, que permanecerá vigente mientras lo esté dicha resolución.

c) Sektore-eremu bakoitzean oinarrizko dokumentu bat onartuko da, eta, hor, gutxieneko eduki hauek jasoko dira beti:

c) En cada ámbito sectorial se aprobará un documento base, que en cualquier caso deberá recoger los siguientes contenidos mínimos:

Baimendutako telelanak irauten duen bitartean egin beharreko lanen edo bete beharreko konpromisoen deskribapena. telelangileak bete behar dituen helburuak (kualitatiboak zein kuantitatiboak) zehatz-mehatz jasoko dira, eta berdin egingo da ebaluaziorako eta jarraipenerako adierazleekin eta tresnekin ere.

La descripción de las tareas o compromisos de ejecución a desarrollar durante el tiempo de teletrabajo autorizado. Se recogerán detalladamente los objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos que la persona teletrabajadora ha de cumplir, así como los indicadores e instrumentos necesarios para hacer posible su evaluación y seguimiento.

Telelanean tratatzen diren datuen babesa eta konfidentzialtasuna bermatuko duten mekanismoak.

Los mecanismos que garantizarán la protección y la confidencialidad de los datos objeto de tratamiento en régimen de teletrabajo.

Langileak telelanean aritzeko aukeratu duen lantokia.

Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del teletrabajo.

Zenbat denboraz beteko diren zerbitzuak emateko modalitate honetako eginkizunak.

El período de tiempo durante el que se desempeñarán funciones bajo esta modalidad de prestación de servicios.

Telelangilearen lan-ordutegia, eta, horren barruan, hala badagokio, prestasun-arauak.

El horario de trabajo de la persona teletrabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

Telelaneko lanaldien zehaztapena. Modu uniformean banatu ahal izango dira baimena indarrean dagoen bitartean, edo modu ez uniformean, zerbitzuaren beharrizanen arabera.

La determinación de las jornadas teletrabajables, que podrán distribuirse de modo uniforme durante la vigencia de la autorización o no uniforme en atención a las necesidades del servicio.

Interkonexio-aldien zehaztapena, bai eta, hala badagokio, ezartzen diren ordutegi-tarteak, eta horiek gauzatzeko baliabideak.

La determinación de los períodos de interconexión, incluidas las franjas horarias que, en su caso, se establezcan, y de los medios para hacerlos efectivos.

Itzulgarritasun-egoeretarako aurreabisu-epeen iraupena, 6.g) artikuluan jasotakoari dagokionez.

Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en relación con lo recogido en el artículo 6.g).

Telelanaren jarraipen-orriak jaso ahal izango dira (lanaldi bakoitza amaitzean bete beharrekoak), edo jarraipenerako eta/edo autoebaluaziorako galdetegiak, ondoren gainbegiraleak berrets ditzan.

Podrán recogerse hojas de seguimiento del teletrabajo que deberá ser cumplimentada al término de cada jornada teletrabajada o cuestionarios de seguimiento y/o autoevaluación, para su posterior refrendo por el supervisor o supervisora.

Zein prozedura jarraitu behar den, telelanean normaltasunez aritzea eragozten duten zailtasun teknikoak gertatuz gero.

Procedimiento a seguir en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del teletrabajo.

d) Telelanerako baimena ematen duen ebazpenaren eranskin gisa jaso beharko da konpromisoen dokumentua, baina, hala ere, telelangileak hala eskatuta aldatu ahal izango da, gainbegiralearekin ados jartzen bada. Konpromisoen dokumentua aldatu ahal izango da, bestalde, unitate administratiboaren gaineko organoak hala eskatzen badu, antolaketa-arrazoiengatik bada eta eskaera behar bezala arrazoituta badago.

d) El documento de compromisos deberá figurar como anexo a la resolución por la que sea autorizada la prestación de servicios en régimen de teletrabajo, sin perjuicio de lo cual, podrá modificarse a instancia de la persona teletrabajadora siempre que exista acuerdo con el supervisor o supervisora, El documento de compromisos podrá asimismo modificarse a instancia del órgano en el que se inserta la unidad administrativa, siempre y cuando su modificación responda a razones organizativas, y ello resulte debidamente motivado.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
TELELANGILEAREN ARAUBIDE JURIDIKOA
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PERSONA TELETRABAJADORA

12. artikulua.– Telelangileen eskubideak.

Artículo 12.– Derechos de las personas teletrabajadoras.

a) Zerbitzua telelan bidez ematen duten langile publikoek beren lantokian lan eginda izango lituzketen eskubide berberak izango dituzte, modu presentzialean lan egiteari lotuta dauden eskubideak izan ezik.

a) Los empleados y empleadas públicas que desarrollen la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en su correspondiente centro de trabajo, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial.

b) Langile publikoak izateagatik berez dagozkien beste eskubide batzuk alde batera utzi gabe, bereziki honako hauek izango dituzte bermatuta:

b) Sin perjuicio de otros derechos que les son inherentes en su condición de empleadas públicas, particularmente se garantizará:

Telelangileek eskubidea izango dute, Administrazioaren aldetik, lana egiteko beharrezkoak diren ekipo eta tresna informatiko guztiak behar bezala izateko eta mantentzeko. Gainera, behar den arreta emango zaie zailtasun teknikoak dituztenean. Administrazioak ezingo du exijitu langilearen jabetzakoak diren gailuetan programak edo aplikazioak instalatu daitezen, ez eta telelanean aritzean gailu horiek erabil daitezen ere.

El derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la Administración de todos los equipos y herramientas informáticas necesarios para el desarrollo de la actividad, garantizándose la atención precisa en el caso de dificultades técnicas. La Administración no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del teletrabajo.

Segurtasun- eta osasun-babes egokia izateko eskubidea dute, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean eta berau garatzeko araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

El derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

Bitarteko telematikoak erabiltzeak eta lana gailu automatikoen bidez kontrolatzeak behar bezala bermatuko dute intimitaterako eta datuen babeserako eskubidea, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako baldintzetan, erabilitako bitartekoen egokitasun-, premia- eta proportzionaltasun-printzipioekin bat etorriz.

La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.

Telelangileek deskonexio digitalerako eskubidea dute lan-ordutegitik kanpo, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 88. artikuluan ezarritakoaren arabera.

El derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Eskubide kolektiboak baliatzeko eskubidea izango dute, atxikita dauden zentroko gainerako langileen eduki eta irismen berarekin.

El derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas trabajadoras del centro al que están adscritas.

13. artikulua.– Tratu- eta aukera-berdintasuna eta diskriminazio eza.

Artículo 13.– Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación.

a) Telelanean aritzen diren pertsonek ezingo dute inolako kalterik jasan beren lan-baldintzetan, eta horren barruan sartzen dira ordainsaria, enpleguaren egonkortasuna, lan-denbora, prestakuntza eta lan-sustapena.

a) Las personas teletrabajadoras no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

b) Administrazioa behartuta dago urrutiko zerbitzuak ematen dituzten langileen gaineko edozein diskriminazio (zuzenekoa zein zeharkakoa, eta, bereziki, sexuagatiko diskriminazioa) saihestera. Era berean, behartuta dago telelangileak edo urrutiko langileak eta haien lan-ezaugarriak kontuan hartzera, berdintasun-neurrien eta -planen diagnostikoa, ezarpena, aplikazioa, jarraipena eta ebaluazioa egitean.

b) La Administración está obligada a evitar cualquier discriminación, directa o indirecta, particularmente por razón de sexo, de las personas trabajadoras que prestan servicios a distancia. Igualmente, está obligada a tener en cuenta a las personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características laborales en el diagnóstico, implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad.

c) Telelangileek langile presentzialen eskubide berberak dituzte kontziliazioaren eta erantzukidetasunaren arloan, baita lanaldira egokitzeko eskubidea ere, lanak ez dezan oztopatu bizitza pertsonala eta familiarra.

c) Las personas teletrabajadoras tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación a la jornada a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar.

14. artikulua.– Obligazioak eta betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones y deberes.

a) Zerbitzua telelanaren bidez ematen duten langile publikoek euskal sektore publikoaren zerbitzupean ari diren gainerako funtzionarioen eta lan-kontratudun langileen betebehar berberak izango dituzte.

a) Los empleados y empleadas públicas que desarrollen la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo tendrán los mismos deberes que el resto del personal funcionario y laboral al servicio del sector público vasco.

b) Telelangileek, urrutiko lana egitean, bete egin beharko dituzte datuak babesteari eta informazioaren segurtasunari buruzko legeriaren esparruan administrazioak ezarritako jarraibideak. Hori dela eta, inola ere ez da baimenduko interneteko konexio hauek erabiltzea: merkataritza-establezimenduek, ostalaritzako establezimenduek, toki publikoek eta, oro har, jendearekin partekatutako komunikazio-sareek eskainitakoak, ezta komunikazioaren segurtasuna arriskuan jartzen dutenak ere.

b) Las personas teletrabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la Administración en el marco de la legislación sobre protección de datos y de seguridad de la información. Por este motivo, en ningún caso se autoriza el uso de conexiones a internet ofrecidas por establecimientos comerciales, establecimientos de hostelería, lugares públicos y, en general, de aquellas redes de comunicaciones compartidas al público en general o cuando la seguridad de la comunicación esté en riesgo.

c) Telelangileek ekipamendu edo tresna informatikoak erabiltzeko eta kontserbatzeko ezarritako baldintzak eta jarraibideak bete beharko dituzte.

c).Las personas teletrabajadoras deberán cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en relación con los equipos o útiles informáticos.

d) Administrazioak bidezkotzat jotzen dituen zaintza- eta kontrol-neurriak hartu ahal izango ditu, telelangileak bere laneko obligazioak eta betebeharrak betetzen dituela egiaztatzeko. Horretarako, baliabide telematikoak ere erabili ahal izango ditu, eta duintasunari zor zaion begirunez jokatuko du neurri horiek hartzerakoan eta aplikatzerakoan. Alde horretatik, ordutegia eta lanaldia betetzen direla egiaztatzeko mekanismoak ezarri eta egokitu ahal izango dira, presentzia-kontrolaren sistema erabilita.

d).La Administración podrá adoptar las medidas de vigilancia y control que estime más oportunas para verificar el cumplimiento por la persona teletrabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad. En este sentido, se podrán establecer y adaptar a su vez los mecanismos de comprobación del cumplimiento del horario y jornada de trabajo a través del sistema de control de presencia.

e) Telelangileen erantzukizuna izango da prebentzio-zerbitzuek gomendatutako neurri zuzentzaileak ezartzea, bai aurretiazko prestakuntza-ikastaroan ezarritako neurri orokorrak, bai telelangileak egindako kontsulten edo eskaeren ondoriozko neurri espezifikoak. Era berean, telelangileek sintomaren bat sumatzen badute telelaneko lantokian ekipo eramangarriak erabiltzeagatik, ahalik eta arinen eman beharko dute horren berri.

e) Será responsabilidad del personal teletrabajador la implantación de aquellas medidas correctoras que los Servicios de prevención recomienden adoptar, bien sean las de carácter genérico establecidas en el curso formativo previo o las específicas como consecuencia de una consulta o petición de la persona teletrabajadora. Asimismo, las personas teletrabajadoras deberán informar lo antes posible acerca de los posibles síntomas que padezcan relacionados con el uso de los equipos portátiles en el puesto de teletrabajo.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
JARRAIPEN BATZORDEAK
COMISIONES DE SEGUIMIENTO

15. artikulua.– Sektore-eremu bakoitzean telelanaren jarraipen-batzorde bat sortuko da. Batzorde horrek telelanaren jarraipenari buruzko txosten bat egingo du urtero, eta hortxe jasoko dira telelanaren erabilerari buruzko datu nagusiak, konpromisoen betearazpen-maila, inplikatutako langileen (telelangileak, gainbegiraleak eta telelana dagoen zerbitzuetako langileak) gogobetetze-maila, gorabeherak, gabeziak eta, hala badagokio, hobekuntzarako proposamenak. Txosten hori Enplegu Publikoaren arloko eskumena duen sailburuordetzara bidaliko da.

Artículo 15.– En cada ámbito sectorial se creará una comisión de seguimiento del teletrabajo, que elaborará un informe anual de seguimiento del teletrabajo en el que se reflejarán los principales datos de utilización del teletrabajo, grado de cumplimiento de compromisos, grado de satisfacción del personal implicado (personas teletrabajadoras, supervisoras y trabajadoras de los servicios en que haya teletrabajo), incidencias, deficiencias y, en su caso, propuestas de mejora. Dicho informe será remitido a la Viceconsejería competente en materia de Empleo Público.

Batzorde horrek kontuan hartuko du genero-ikuspegia, eta, berau osatzean, saiatu beharko da telelanean inplikatutako arloek parte har dezaten: langileen zerbitzuak, prebentzio-zerbitzuak, informatika, datuen babesa eta giza baliabideak.

En la composición de dicha comisión, que incorporará la perspectiva de género, se procurará la participación de las distintas áreas implicadas en el teletrabajo: servicios de personal, servicios de prevención, informática, protección de datos y recursos humanos.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lan ez-presentziala lana antolatzeko edo lan-jarduera egiteko modu bat da, zeinaren arabera lana langilearen etxean edo langileak berak aukeratutako lekuan egiten baita, lanaldi osoan, aldi baterako eta zirkunstantzia jakin batzuk kontuan hartuta, presentzialtasun-ehuneko jakin bat ezarri beharrik gabe. Lan ez-presentziala sektore-eremu bakoitzean erregulatu ahal izango da, Dekretu hau garatzeko araudiaren arabera. Nolanahi ere, egin beharreko zereginak zehaztuko dituen dokumentu sinplifikatu bat prestatu beharko da.

El trabajo no presencial, entendido como aquella forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ella durante toda su jornada con carácter temporal y atendiendo a determinadas circunstancias, sin necesidad de establecer un determinado porcentaje de presencialidad, podrá ser regulado en cada ámbito sectorial por su normativa de desarrollo del presente Decreto, que en todo caso deberá prever la elaboración de un documento simplificado en el que se determinarán las tareas a ejecutar.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Sektore-eremu bakoitzak kudeaketarako, identifikaziorako eta erabakitzeko mekanismoak zehaztu behar ditu, telelanaren bidez bete daitezkeen lanpostuak katalogoetan edo beste antolaketa-tresna batzuetan jaso ahal izateko. Hori egiten ez den bitartean, gainbegiraleak txosten bat egingo du, zehazteko eskatzaileak betetzen duen lanpostuaren eginkizunak telelanaren araubidearen arabera bete daitezkeen.

En tanto no se determinen en cada ámbito sectorial los mecanismos de gestión, identificación y decisión que permitan recoger en catálogos u otras herramientas disponibles de carácter organizativo los puestos aptos para ser realizados mediante teletrabajo, la persona supervisora emitirá un informe que determine si las funciones del puesto de trabajo desempeñado por la persona solicitante son susceptibles de ser desempeñados bajo este régimen de teletrabajo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da maiatzaren 29ko 92/2012 Dekretua. Hain zuzen ere, dekretu horren bitartez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako enplegatu publikoek zerbitzua telelanaren bidez modalitate ez-presentzialean emateari buruzko Akordioa.

Queda derogado el Decreto 92/2012, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo por el personal empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko uztailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental