Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

139. zk., 2023ko uztailaren 21a, ostirala

N.º 139, viernes 21 de julio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3568
3568

EBAZPENA, 2023ko ekainaren 29koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez 2023ko «Smart Industry» laguntzen programa arautzen duten oinarriak onartzen diren, deialdia egiten den eta argitaratzea agintzen den.

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2023, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Smart Industry» 2023 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, Euskal Autonomia Erkidegoan industria eta enpresa arloko jarduera bultzatzera bideratutako jardunbideak bideratzeko eta lehiakortasuneko bektore gisa honako hauen arteko trantsizioak Euskadiko enpresetan txertatzen laguntzeko ardura du: teknologia-digitala, energia-ingurumena eta demografia-gizartea. Horretarako, enpresen jarduera ekintzailean inbertsioa, berrikuntza, nazioartekotzea eta jarduera sustatzea bultzatzen ditu.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y apoyar a las empresas vascas a incorporar las transiciones tecnológico-digital, energético-medioambiental y demográfico-social como vectores de competitividad, mediante la inversión, la innovación, la internacionalización y el fomento de la actividad emprendedora empresarial.

Ildo horretatik, Euskadi 2025 Eraldaketa Digitalerako Estrategia (EEDE2025) bultzatzera bideratutako hainbat ekintza garatu ditu SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak. Ekintza horien artean, aipatzekoak dira Euskadiko enpresetan eraldaketa digitala eta fabrikazio aurreratuari aplikatutako EIKTak bultzatzera bideratutako laguntza-programa ugariak.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025 (ETDE2025). Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta impulsar la transformación digital de Euskadi, así como las TEICs aplicadas a la Fabricación Avanzada en las empresas vascas.

Horren ondorioz, Laguntza Programa hau diseinatzean, lehentasunezko helburua izan da teknologia «hornitzaile teknologikoetatik» industria eta zerbitzu aurreratuen enpresetara transferitzea jorratzen duten Garapen Esperimentaleko Proiektuak babestea, Fabrikazio Aurreratuko aplikatutako EIKTen arloan.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de apoyar Proyectos de Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología de «proveedores tecnológicos» hacia empresas industriales y de servicios avanzados, en el ámbito de las TEICs aplicadas a la Fabricación Avanzada.

Bestalde, 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak, 48.5 artikuluan, Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrek finantzatutako erakunde guztiei agintzen die haien dirulaguntzako jarduera, besteak beste, publizitate-printzipioaren arabera moldatzea.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, ordena en su artículo 48.5 a toda entidad financiada por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a ajustar su actividad subvencional, entre otros, al principio de publicidad.

Hori guztia dela eta,

Por lo expuesto,

HONAKO HAU EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Smart Industry» 2023 Laguntza Programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea. Horren edukia eranskin gisa gehitu da ebazpen honetan.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Smart Industry» 2023, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Smart Industry 2023 programari dagozkion oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratzea.

Segundo.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa Smart Industry 2023.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra, berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek eragina izango du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

La presente Resolución surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2023ko ekainaren 29a.

En Bilbao, a 29 de junio de 2023.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.

ERANSKINA
ANEXO
«SMART INDUSTRY» LAGUNTZEN PROGRAMAKO OINARRI ARAUTZAILEAK. 2023
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «SMART INDUSTRY» 2023

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko erakunde publikoak, hainbat ekintza gauzatzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) industria, lehiakortasuna, enpresen arteko lankidetza, ikerketa eta, bestea beste, enpresen garapena sustatzeko.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, ente público dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas actuaciones dirigidas a impulsar la promoción industrial, la competitividad, la cooperación entre empresas, la investigación y el desarrollo en las empresas, etc., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE).

Euskadi 2025 Eraldaketa Digitalerako Estrategian (EEDE2025) definitutako jardute-politikekin bat datorren tresna bat da «Smart Industry» programa.

El Programa «Smart Industry» es un instrumento alineado con las políticas de actuación definidas en la Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025 (ETDE2025).

Horren ondorioz, Laguntza Programa hau diseinatzean, lehentasunezko helburu gisa ezarri dugu industria adimenduna sustatzea, eta horregatik babesten ditugu garapen esperimentaleko proiektuak, honako hau jorratzen dutenak: teknologia «hornitzaile teknologikoetatik» («I+G arloko eragilea», adibidez, Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak eta ingeniaritza/aholkularitza-enpresak edo telekomunikazioetako operadorea) Fabrikazio Aurreratuari aplikatutako EIKTen (Elektronikaren, Informazioaren eta Telekomunikazioen Teknologiak) esparruan, enpresa industrialetara eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuen enpresetara transferitzea. Proiektu horiek erakuste-efektua izan behar dute eta aukera eman behar dute, beraz, EIKTetan I+Gko proiektuen emaitzak merkatura transferitzea bizkortzeko. Halaber, adierazi behar da programa hau jasota dagoela SPRIren Dirulaguntzen Plan Estrategikoan, Administrazio Kontseiluak 2022ko abenduaren 21ean onartu eta 2023ko ekainaren 16ko saioan aldatu zutenean. Planaren helburu hau lortzen laguntzeko xedea du: «Garapen Esperimentaleko Proiektuak babestea, besteak beste, I. A., Zibersegurtasuna, Konputazio Kuantikoa, 5G edo Cloud Computing bezalako Smart Industry kontzeptuari lotutako teknologiak txertatzeko proiektuei heltzen dietenak, eta «hornitzaile teknologikoek» («I+Gko eragilea», adibidez, Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak eta/edo IKT arloko ingeniaritzako eta aholkularitzako enpresak) industria-enpresetara eta industria-produktuarekin eta industria-prozesuarekin lotutako zerbitzuetara (5G teknologietarako beste batzuk onartuz) inplementatutako garapen esperimentaleko fasean daudenak, efektu erakusgarria dutenak eta, horrenbestez, EIKTen arloko I+G proiektuetako emaitzak merkatura transferitzea bizkortzea ahalbidetu beharko lukete».

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de impulsar la Industria inteligente al apoyar Proyectos de Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología de «proveedores tecnológicos» («Agente de I+D» como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ingenierías/consultorías u Operadores de Telecomunicaciones) hacia empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, en el ámbito de las TEICs (Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Telecomunicaciones) aplicadas a la Fabricación Avanzada, que tengan un efecto de demostración y que permitan por lo tanto acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs. Asimismo, cabe indicar que este Programa está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones de SPRI para 2023, aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de diciembre de 2022, modificado en sesión de 13 de junio de 2023, contribuyendo al logro del siguiente objetivo del Plan: «Apoyar Proyectos de Desarrollo Experimental que aborden proyectos de incorporación de las tecnologías asociadas al concepto de Smart Industry como I. A., Ciberseguridad, Computación Cuántica, 5G o Cloud Computing entre otras, y que se encuentren en fase de Desarrollo Experimental implementados por "proveedores tecnológicos" ("Agente de I+D" tales como, por ejemplo, los agentes de la RVCTI, Ingenierías/Consultorías u Operadores de Telecomunicaciones) hacia empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial (admitiéndose otras para tecnologías 5G), que tengan un efecto demostrativo y permitan por lo tanto acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs.»

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Programaren helburua da honako kontzeptu hauei lotutako teknologiak gehitzeko proiektuak lantzeko garapen esperimentaleko proiektuak bultzatzea: Smart Industry, Adimen Artifiziala, Zibersegurtasuna, Konputazio Kuantikoa, 5G edo Cloud Computinga, besteak beste. Horiek guztiek garapen esperimentaleko fasean egon behar dute «hornitzaile teknologikoek» inplementatuta («I+G arloko agentea»: Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak, ingeniaritzak/aholkularitza-enpresak edo telekomunikazioetako operadoreak) produktu-prozesu industrialari lotutako enpresa industrialetara eta zerbitzu-enpresetara zuzenduta (5G teknologiatarako beste jarduera ekonomiko batzuk onartuko dira). Horiek guztiek erakusteko efektua izan beharko dute eta, horrenbestez, I+G arloko proiektuen emaitzak merkatura transferitzea bizkortu EIKT arloan.

El objeto del Programa es apoyar Proyectos de Desarrollo Experimental que aborden proyectos de incorporación de las tecnologías asociadas al concepto de Smart Industry como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Computación Cuántica, 5G o Cloud Computing entre otras, y que se encuentren en fase de Desarrollo Experimental implementados por «proveedores tecnológicos» («Agente de I+D» tales como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ingenierías/Consultorías u Operadores de Telecomunicaciones) hacia empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial (admitiéndose otras actividades económicas para tecnologías 5G), que tengan un efecto de demostración y que permitan por lo tanto acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs.

2. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Programa honek eta bertan arautzen diren laguntzek ondoz ondoko norgehiagoka-prozedura bete behar dute.

1.– El presente programa y la concesión de las ayudas que regula están sometidos al procedimiento de concurrencia sucesiva.

2.– Programa honen bidez ematen diren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak izango dira.

2.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

3.– Programa honen barruan emandako dirulaguntzek ez dute lotura zuzenik esportatutako kopuruekin, banaketa sare bat sortu eta ustiatzearekin, edo esportazio jarduerarekin lotutako beste gastu arrunt batzuekin.

3.– Las subvenciones concedidas en el marco del presente Programa, no están directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

4.– Arau honetan jasotako laguntzak edo dirulaguntzak Salbuespenen 651/2014 Araudi Orokorrean (EB), 2014ko ekainaren 26ko 187. EBAOn argitaratutakoan (651/2014 araudia), 25. artikuluan, ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzetan xedatutakoaren mende daude.

4.– Las ayudas o subvenciones contempladas en la presente norma están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento general de exención (UE) número 651/2014 publicado en el DOUEL 187, 26 de junio de 2014 («Reglamento n.º 651/2014»), artículo 25, ayudas a proyectos de investigación y desarrollo.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Dirulaguntza-programa honen helburura bideratutako 2023ko baliabide ekonomikoak 1.400.000 eurokoak dira, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan horretarako ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. SPRIren aurrekontuak 2023rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en 2023, ascienden a la cantidad de 1.400.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023.

2.– Funtsak mugatuak direnez, programa honen bitartez lortu nahi da ahalik eta denbora tarte txikiena igarotzea laguntza eskatzen denetik ematen den arte, eta horrenbestez, espedientea osatua dagoenean eta era ordenatuan egingo da esleipena. Programaren guztizko zenbatekoa gainditzen duten laguntzei ezezkoa emango zaie, ebazpen baten bidez.

2.– Dado el carácter limitado de los fondos, el programa pretende que exista la mayor rapidez posible entre la petición y la concesión de las ayudas, por lo que la adjudicación de las mismas se efectuará ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo, procediéndose, mediante resolución, a denegar las ayudas en caso de que estas superen la dotación máxima para el Programa.

3.– Programarako funtsak agortzen badira, programari amaiera emango zaio, eta horren berri emango du SPRIren zuzendari nagusiak sozietatearen web orrian (www.spri.eus) eta EHAAn argitaratuko den ebazpen baten bidez.

3.– El agotamiento de los fondos destinados al Programa implicará la terminación del mismo, declarándose tal circunstancia mediante resolución de la Dirección General de SPRI, publicada en su página web www.spri.eus y en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Behin aurrekontu-kreditua bukatuta, ezingo da beste dirulaguntzarik eman eta, hori dela eta, aurkeztu diren, baina ebazteke dauden eskaerak ezetsi egingo dira.

4.– Una vez agotado el crédito presupuestario no se podrán conceder nuevas ayudas, desestimándose por tal motivo, expresamente, aquellas solicitudes presentadas y pendientes de resolución.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak eta baldintza hori lortzeko eskakizunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias y requisitos para acceder a dicha condición.

1.– Programa honetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte eskaera egiten duten eta 5. artikuluan deskribatutako diruz lagun daitezkeen jarduerak egiteko proiektuak aurkezten dituzten enpresek. Hori guztia, baldin eta:

1.– Podrán acceder a las ayudas contempladas en el presente Programa las empresas que así lo soliciten, y que presenten proyectos para la ejecución de las actuaciones subvencionables descritas en el artículo 5. Todo ello siempre que:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera-zentro bat badute (industriakoa edo produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuetakoa, edo beste jarduera ekonomiko batzuekin lotutakoa, 5G teknologiak biltzen dituzten jardueren kasuan).

a) Dispongan de un centro de actividad (industrial o de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, o bien cualquier actividad económica para el caso de actuaciones relacionadas con la tecnología 5G) en la Comunidad Autónoma del País Vasco; y

b) Euskadiko Ekonomia Jardueren Gaineko Zergaren dagokion epigrafean alta emanda badaude.

b) Figuren de alta el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

2.– Ezingo dituzte deialdi honetan aurkezten diren dirulaguntzak jaso:

2.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:

a) Zuzenean edo zeharka, oinarri hauetan jasotako dirulaguntzaren xede diren arloetan zerbitzuak eskaintzen dituzten Informatika Aholkularitzako eta Ingeniaritzako enpresetan parte hartzen badute, edo horietan gobernu-organoetan erabakitzeko gaitasuna badute.

a) Participen, directa o indirectamente, en empresas de Consultoría Informática e Ingeniería que presten servicios en los ámbitos objeto de subvención contemplados en estas bases, u ostenten capacidad de decisión en sus órganos de gobierno.

b) Berezko nortasun juridikodun entitate, administrazio publikoen mendeko entitate edo haiei lotutako entitate izaera badute. Baldintza hori betetzen dela ulertuko da eskatzailearen kapital sozialean, Euskadiko sektore publikoko erakunde baten partaidetza % 50ekoa baino handiagoa bada.

b) Tengan la consideración de entidades con personalidad jurídica propia, dependientes o vinculadas a las Administraciones Públicas. Se considerará que concurre esta circunstancia cuando en el capital social de la solicitante participe un ente del sector público vasco en un porcentaje superior al 50 %.

c) 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean badaude; horien artean daude:

c) Se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrarekin lotutako ordainketak egunean ez izatea. Dirulaguntzak itzultzearekin lotutako betebeharren ordainketari dagokionez egunean dagoela ulertuko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko edo bere sektore publikoko edozein erakunderen aurrean zorrik ez duenean epe exekutiboko dirulaguntzen itzulketak direla eta, edo, pertsona onuradunen edo erakunde laguntzaileen kasuan, borondatezko aldian erantzun gabeko zorrekin lotuta, premiamendu-bidea erabiltzea egokia ez denean.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no se tengan deudas frente a cualquiera de las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o su sector público por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo o, en el caso de personas beneficiarias o entidades colaboradoras contra las que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

– Zigor penalak edo administratiboak izatea, eta ondorioz dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukerarik ez izatea; edo laguntzak jasotzeko desgaitzen dituen legezko debekua izatea.

– Estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o se hallen incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

– 30.000 eurotik gorako dirulaguntzen eta enpresen kasuan soilik, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka egiteko neurriak ezartzen dituen 2004ko abenduaren 29ko 3/2004 Legeak aurreikusten dituen ordainketa-epeak ez betetzea.

– Incumplir, únicamente en el caso de empresas y para las subvenciones superiores a 30.000 euros, los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

d) Jarduera armen ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketaren arloan egiten badute, 14/2007 Legeak, 2007ko abenduaren 28koak, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera.

d) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y financiación de armamento de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

e) Europako Batzordeak laguntza bat legez kanpokoa dela edo barne-merkatuarekin bateraezina dela erabaki ondoren, laguntzak errekuperatzeko agindu baten menpe badaude.

e) Estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

f) Krisian dauden enpresa edo entitateak badira, horretarako krisian dauden eta enpresa arlokoak ez diren enpresen berregituraketako eta salbamenduko Estatuko laguntzei buruzko arauen definizioa aintzat hartuta (2014/C 249/01).

f) Tengan la consideración de empresas y entidades en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

g) Sexu-arrazoiarekin lotutako jarduera baztertzailea egiten badute edo sexu-arrazoiengatiko bazterkeria egiteagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko araudia ez betetzeagatik zigor administratiboa edo penala jaso badute, zigor horretan ezarritako aldian zehar. Honako erakunde hauek ere ezingo dute jaso laguntzarik edo dirulaguntzarik: Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plan bat izan behar dutenek baina ez dutenek; eta 50 langile baino gehiago izanik, sexu-jazarpena edo sexu-arrazoiengatiko jazarpena prebenitzeko eta hari aurre egiteko neurriak ezarri izana ziurtatzen ez duten enpresek, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Estatuko legediak ezarritako baldintzetan.

g) Realicen una actividad discriminatoria por razón de sexo, así como las que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las entidades que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

h) Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legea ez betetzeagatik arau-hauste larri edo oso larriengatik ebazpen irmo bidez zehatuak izan badira.

h) Hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves mediante resolución firme derivadas del incumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

i) Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legean aurreikusitako arau-hauste larri eta oso larriengatik administrazio-bidean ebazpen irmo bidez zehatuak izan badira, dagozkion neurri zuzentzaileak bete eta isuna ordaindu arte.

i) Hayan sido sancionadas por infracciones graves y muy graves previstas en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi mediante resolución firme en vía administrativa hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción.

j) LGTBIfobia egin, bultzatu edo sustatzen badute, bihurketa-terapiak sustatu edo egitea barne, trans pertsonen berdintasun erreal eta eragingarrirako eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko otsailaren 28ko 4/2023 Legearen arabera.

j) Cometan, inciten o promocionen LGTBIfobia, incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión en los términos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

3.– Laguntza-eskaera aurkezten den unetik hasi eta emandako dirulaguntza likidatu arte bete beharko dira aurreko ataletan laguntzen onuradun izateko aipatutako eskakizunak.

3.– El cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados anteriores para ser beneficiario de las subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

4.– Aurreko paragrafoetan aurreikusitako alderdiak modu honetan egiaztatuko dira:

4.– La acreditación de los extremos previstos en los párrafos anteriores se efectuará del siguiente modo:

a) SPRIk ofizioz egiaztatuko du honako eskakizunak betetzen direla:

a) Se acreditará de oficio por SPRI el cumplimiento de los siguientes requisitos:

– Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera-zentro bat izatea (industriakoa edo horri lotutako zerbitzuetakoa, edo beste jarduera ekonomiko batzuekin lotutakoa, 5G teknologiak biltzen dituzten jardueren kasuan).

– Que disponen de un centro de actividad (industrial o de servicios conexos, u otras actividades económicas en el caso de actuaciones relacionadas con tecnologías 5G) en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskadiko Ekonomia Jardueren Gaineko Zergaren epigrafe industrialean alta emanda daudela.

– Que figuran de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela.

– Que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Dena den, eskatzaileak berariaz uko egin diezaioke baimena emateari. Hala bada, kasu bakoitzean eskumena duen organoaren administrazio-ziurtagiri positiboak eman beharko ditu.

No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

b) Gainerako eskakizunak erantzukizunpeko aitorpenaren bidez egiaztatuko dira; eskaera egiteko inprimaki elektronikoan txertatuta dago erantzukizunpeko aitorpena.

b) El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud.

c) 30.000 eurotik gorako dirulaguntzen kasuan soilik, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka egiteko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legeak aurreikusten dituen ordainketa-epeak bete direla ziurtatuko da, Erantzukizunpeko Adierazpenaren bidez edo auditorearen ziurtagiriaren bidez.

c) Se acreditará, únicamente en subvenciones superiores a 30.000 euros, el cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, bien a través de Declaración Responsable, bien a través de certificado de auditor.

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 5.– Actuaciones subvencionables.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak izango dira honako kontzeptu hauei lotutako teknologiak gehitzeko proiektuak lantzeko garapen esperimentaleko proiektuak: Smart Industry, Adimen Artifiziala, Zibersegurtasuna, Konputazio Kuantikoa, 5G edo Cloud Computinga, besteak beste. Horiek guztiek garapen esperimentaleko fasean egon behar dute «hornitzaile teknologikoek» inplementatuta («I+G arloko agentea»: Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak, ingeniaritzako/aholkularitzako enpresak edo telekomunikazioetako operadoreak) produktu-prozesu industrialari lotutako enpresa industrialetara eta zerbitzu-enpresetara zuzenduta (edo, 5G teknologiekin lotutako jardueren kasuan, beste jarduera ekonomiko batzuk). Horiek guztiek erakusteko efektua izan beharko dute eta, horrenbestez, I+G arloko proiektuen emaitzak merkatura transferitzea bizkortu EIKT arloan.

Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables los Proyectos de Desarrollo Experimental que aborden la incorporación de las tecnologías asociadas al concepto de Smart Industry como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Computación Cuántica, 5G o Cloud Computing entre otras, y que se encuentren en fase de Desarrollo Experimental implementados por «proveedores tecnológicos» («Agente de I+D» como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación empresas de ingeniería/consultoría u Operadores de Telecomunicaciones) hacia empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial (u otras actividades económicas en el caso de actuaciones relacionadas con tecnologías 5G), que tengan un efecto de demostración y que permitan por lo tanto acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs.

Proiektuek honako arlo hauetakoren batekin lotuta egon behar dute fabrikazio aurreratuari aplikatutako CPSen (Cyber Physical Systems) arloan:

Los Proyectos deberán estar relacionados con alguna de las siguientes áreas, dentro del ámbito de los CPSs (Cyber Physical Systems) aplicados a la fabricación avanzada:

1.– Zibersegurtasuna.

1.– Ciberseguridad.

2.– Cloud Computing-a.

2.– Cloud Computing.

3.– Adimen artifiziala.

3.– Inteligencia Artificial.

4.– Konputazio kuantikoa.

4.– Computación Cuántica.

5.– Robotika kolaboratiboa.

5.– Robótica colaborativa.

6.– Errealitate areagotua/birtuala/mistoa.

6.– Realidad aumentada/Virtual/Mixta.

7.– Sentsorikoa, IoT, komunikazio industrialak.

7.– Sensórica, IoT, Comunicaciones Industriales.

8.– Material metalikoen eta aurreratuen (zeramikak, konpositeak, etab.) diseinua eta fabrikazio aditiboa.

8.– Diseño y fabricación aditiva en materiales metálicos y avanzados (cerámicas, composites, etc.).

9.– Material eta prozesu aurreratuen proiektuak.

9.– Proyectos de materiales y procesos avanzados.

10.– 5G teknologiak ezartzeko proiektuak. 5Gko aplikazioak honako esparru hauetakoren batekin lotuta egon daitezke:

10.– Proyectos de implantación de tecnologías 5G. Las aplicaciones de 5G podrán estar relacionadas con alguno de estos ámbitos:

– 5G sareak erabiltzea sentsorikan, haririk gabeko komunikazioetan eta lantegi industrialetako datu-prozesamenduan.

– Uso de redes 5G en sensórica, comunicaciones inalámbricas y procesamiento de datos de plantas industriales.

– 5G sarea erabiltzea 4.0 Industriako teknologiekin lotutako proiektuetan (Zibersegurtasuna, Ikusmen Artifiziala, Robotika Kolaboratiboa eta abar).

– Uso de red 5G en proyectos relacionados con las tecnologías de Industria 4.0 (Ciberseguridad, Visión Artificial, Robótica Colaborativa, etc).

– 5G sareak erabiltzea mugikortasun-proiektuetan, ibilgailu autonomoan-konektatuan, garraio adimentsuko sareetan, logistikan-hornidura-katearen optimizazioan eta abarretan.

– Uso de redes 5G en proyectos de movilidad, vehículo autónomo-conectado, redes de transporte inteligente, Logística-optimización cadena de suministro, etc.

– 5G sareak erabiltzea ingurumenaren eta energiaren arteko trantsizioari lotutako proiektuetan (sareen monitorizazioa, kontsumoaren murrizketa, eraginkortasun energetikoa, ingurumenaren kudeaketa, eta abar).

– Uso de redes 5G en proyectos relacionados con la transición energético-medioambiental (Monitorización de redes, Reducción de Consumo, Eficiencia Energética, Gestión Medioambiental, etc).

– 5G sarea erabiltzea trantsizio soziosanitarioarekin zerikusia duten proiektuetan (anbulantzia konektatua, urruneko ebakuntza kirurgikoak, eta abar).

– Uso de red 5G en proyectos relacionados con la transición socio-sanitaria (Ambulancia Conectada, Intervenciones quirúrgicas remotas, etc).

Proiektu batek, dirulaguntza jasotzeko, gutxienez 50.000 euroko guztizko aurrekontua aurkeztu beharko du.

Para que un proyecto sea objeto de subvención deberá presentar un presupuesto total mínimo de 50.000 euros.

Proiektua laguntza eskaera aurkeztu ondoren hasi beharko da eta gehienez ere 16 hilabete iraungo du.

El proyecto deberá iniciarse una vez presentada de la solicitud de ayuda y tener una duración máxima de 16 meses.

Ez dira diruz lagunduko SPRIn lehenago aurkeztu diren eta SPRIren edo euskal sektore publikoaren programa honen edo beste edozein programaren laguntza jaso duten proiektuetan egindako eguneraketak edo mantentze-lanak.

No tendrán la consideración de actuaciones subvencionables la actualización o mantenimiento de aquellos proyectos que hayan sido presentados con anterioridad en SPRI y hayan recibido ayuda de este o cualquier otro programa de SPRI o del sector público vasco.

Nolanahi ere, diruz lagundu daitezkeen jarduerek, gastu eta inbertsio hautagarriek eta horien intentsitateak 651/2014 Araudiaren 25. artikuluak ezarritakoa bete beharko dute.

En todo caso, las actividades subvencionables, los gastos e inversiones elegibles, así como la intensidad de los mismos respetarán lo establecido por el artículo 25 del Reglamento n.º 651/2014.

Inola ere ez da diruz lagunduko Europar Batasuneko kide diren beste herrialde batzuetara edo hirugarren herrialdeetara esportatzea; eta, ondorioz, Programa honen testuinguruan diruz lagundutako dirulaguntzek ezingo dute zuzenean lotuta egon esportatutako kantitateekin, banaketa-sare bat martxan jarri eta ustiatzearekin, edo esportazio-jarduerarekin lotutako beste ohiko gastu batzuekin.

No constituirá en ningún caso una actuación subvencionable la exportación a otros Estados miembros de la Unión Europea o a terceros países y, por consiguiente, ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar directamente vinculada a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

Programa honen barruan emandako dirulaguntzek ezingo dute baldintzatu inportatutako produktuen ordez bertako produktuak erabiltzea.

Ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar condicionada a la utilización de productos domésticos en lugar de productos importados.

6. artikulua.– Gastu eta inbertsio hautagarriak.

Artículo 6.– Gastos e inversiones elegibles.

1.– Gastu eta inbertsio hautagarritzat hartuko dira ondorengo kontzeptu hauek, aurreko artikuluan deskribatutako diruz lagundu daitezkeen jarduerekin lotutakoak:

1.– Tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles los siguientes conceptos, relacionados con las actuaciones subvencionables descritas en el artículo anterior:

– «"Hornitzaile teknologikoaren" («I+G arloko agentea»; honako hauek, adibidez: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteak, ingeniaritza-/aholkularitza-enpresak edo telekomunikazioetako operadoreak), ordukako dedikazioaren gastuak, lantegi industrialean edo, 5G teknologiarekin lotutako lanen kasuan, jarduera ekonomikoko zentroan eskainitako aholkularitza eta laguntza barne. Bi baldintza hauek bete beharko ditu:

– Gastos de dedicación horaria del «Proveedor Tecnológico» («Agente de I+D» como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, o Ingenierías/Consultorías u Operadores de Telecomunicaciones), incluido el acompañamiento y asesoramiento en la planta industrial o centro de actividad económica para el caso de actuaciones relacionadas con tecnología 5G, debiendo cumplir los dos siguientes requisitos:

– 651/2014 (EB) Araudian zehaztutako moduan Garapen Esperimentalaren esparruan fabrikazio aurreratuari aplikatutako EIKT arloko I+Gko jarduerak egiten dituzten erakundeek egin behar dituzte, hau da:

– Llevarse a cabo por entidades que realicen actividades de I+D en TEICs aplicados a la fabricación avanzada considerados dentro del ámbito de Desarrollo Experimental en los términos definidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, esto es:

«Garapen esperimentala»: zientzia, teknologia, enpresa edo beste arlo bateko ezagutzak eta teknikak eskuratzea, konbinatzea, konfiguratzea eta erabiltzea, produktu, prozesu edo zerbitzu berriak edo hobetuak prestatzeko; kasu horretan, adibidez, produktu, prozesu edo zerbitzu berrien definizio kontzeptualeko, plangintzako eta dokumentazioko jarduerak jaso ditzake;

«"desarrollo experimental": la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas y existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios;

garapen esperimentalean, prototipoak sortu, frogatu, proiektu pilotuak egin, produktu, prozesu edo zerbitzu berriak edo hobetuak probatu eta balioztatu ahal izango dira, funtzionamenduko baldintza errealak adierazten dituzten inguruneetan, betiere helburu nagusia funtsean finkatuta ez dauden produktu, prozesu edo zerbitzuei hobekuntza tekniko berriak eskaintzea bada; horretan jasota egon daiteke komertzialki erabil daitezkeen prototipoen edo proiektu pilotuen garapena, azken produktu komertzialaren kasuan beharrezkoa denean eta horren fabrikazioa erakusteko eta balioztatzeko helburu esklusiboetarako garestiegia denean;

el desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación;

garapen esperimentalean ez dira sartzen produktuetan, produkzio-lerroetan, fabrikazio-prozesuetan, lehendik dauden zerbitzuetan eta egiten ari diren beste eragiketa batzuetan egindako ohiko edo aldizkako aldaketak, nahiz eta aldaketa horiek hobekuntzak ekar ditzaketen»; eta

el desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos;» y

– Enpresa eskatzailearekin edo eskatzaileekin akzio edo partaidetzen bidez loturarik ez duten (ez zuzenean, ez zeharka) erakundeek egindakoak izango dira.

– Ser realizados por entidades que no tengan vinculación, vía acciones o participaciones, directa ni indirectamente con la empresa o empresas solicitantes.

– «Inplantariak» eskainitako orduen gastuak, horren barnean sartuz fabrikan ematen den laguntza eta aholkularitza (edo, 5G teknologiarekin lotutako jardueren kasuan, jarduera ekonomikoaren zentroan emandakoa). Hornitzaile horiek aholkularitza eta/edo ingeniaritzako enpresak edo telekomunikazioetako operadoreak izan beharko dute, edozein dela ere enpresa onuraduna; hau da, ezin dute enpresa onuradunarekin akzio-harremanik izan, ez zuzenean, ez zeharka. Akzio-harremana egongo balitz, gastu horiek, dirulaguntza kalkulatzeari begira, «Enpresa onuraduneko barneko langileen gastutzat» hartu ahal izango dira.

– Gastos de dedicación horaria del «implantador», incluido el acompañamiento y asesoramiento en la planta industrial o centro de actividad económica para el caso de actuaciones relacionadas con tecnología 5G. Estos proveedores deberán ser empresas de consultoría y/o ingeniería u Operadores de Telecomunicaciones, independientes de la empresa beneficiaria, esto es, que no tengan relación accionarial directa ni indirectamente con la empresa beneficiaria. Caso de que existiera relación accionarial, estos gastos podrán ser considerados, a efectos del cálculo de la subvención, como «Gastos de personal interno de la empresa beneficiaria».

– Jabetza Industriala eskuratzeko gastuak.

– Gastos de adquisición de la Propiedad Industrial.

– Hardwarean eta softwarean egiten diren inbertsioak eta/edo gastuak.

– Inversiones y/o gastos en hardware y software.

– Enpresa onuradunaren barneko langileen gastuak, diruz lagundutako proiektuari egoztekoak direnak; gehienez 30 euro/orduko balioa duen kostu hautagarria onartuko da.

– Gastos de personal interno de la empresa beneficiaria imputados al proyecto objeto de subvención, admitiéndose un coste máximo elegible hasta un valor de 30 euros/hora.

2.– Gastu eta inbertsio hautagarriek ezingo dituzte gainditu gehieneko ehuneko hauek, diruz lagun daitekeen proiektuaren aurrekontu osoa kontuan hartuta kalkulatu direnak:

2.– Los gastos e inversiones elegibles no superarán los siguientes porcentajes máximos calculados sobre el presupuesto global subvencionable del proyecto:

– Hornitzailearen edo hornitzaile teknologikoen ordukako dedikazioko gastuak («I+Gko agentea», hala nola Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteak, ingeniaritzak/aholkularitzak edo telekomunikazioko operadorea): gehienez % 100.

– Gastos de dedicación horaria del proveedor o proveedores tecnológicos («Agente de I+D», tales como agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación Ingenierías/Consultorías u Operador de Telecomunicaciones): máximo 100 %.

– «Inplantariak» eskainitako orduen gastuak (aholkularitzako eta ingeniaritzako enpresak edo telekomunikazioetako operadoreak), horren barnean sartuz fabrikan ematen den laguntza eta aholkularitza (edo, 5G teknologiarekin lotutako jardueren kasuan, jarduera ekonomikoaren zentroan emandakoa): gehienez % 20.

– Gastos de dedicación horaria del «implantador» (empresas de consultoría e ingeniería u Operadores de Telecomunicaciones), incluido el acompañamiento y asesoramiento en la planta industrial o centro de actividad económica para el caso de actuaciones relacionadas con tecnología 5G: máximo 20 %.

– Jabetza Industriala eskuratzeko gastuak: gehienez % 20.

– Gastos de adquisición de la Propiedad Industrial: máximo 20 %.

– Hardwarean eta softwarean egiten diren inbertsioak eta/edo gastuak: gehienez % 20.

– Inversiones y/o gastos en hardware y software: máximo 20 %.

– Enpresa onuradunaren barneko langileen gastuak: gehienez % 10.

– Gastos de personal interno de la empresa beneficiaria: máximo 10 %.

3.– Gastu eta inbertsio hautagarriek Laguntza Eskaera SPRIn aurkezten denetik aurrera eta proiektua gauzatzeko epean sortuak edo fakturatuak izan behar dute. Proiektua, berriz, eskaera aurkeztu ondoren hasi beharko da.

3.– Los gastos e inversiones elegibles deberán ser devengados o facturados a partir de la presentación de la Solicitud de Ayuda en SPRI y durante el plazo de ejecución del proyecto, debiendo iniciarse el proyecto con posterioridad a la presentación de la solicitud.

7. artikulua.– Gastu hautagarriei aplikagarri zaizkien eskakizunak.

Artículo 7.– Requisitos aplicables a los gastos elegibles.

Gastu eta inbertsio hautagarriak baloratzeko, irizpide hauek izango dira kontuan:

En la valoración de los gastos e inversiones elegibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.– Lotura zuzena izango dute programa honen helburu den jarduerarekin.

1.– Deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto de este Programa.

2.– Deskontuak eta antzekoak izanez gero, gastua gutxitu egingo da.

2.– Los descuentos y similares, supondrán un menor valor del gasto.

3.– Gastu hautagarriaren balioespena kutxako irizpidearen araberakoa izango da.

3.– La valoración del gasto elegible será en función del criterio de caja.

4.– Antzeko proiektuen batez besteko gastuekin alderatuta, proiektuaren gastu-aurrekontua handiegia dela irizten bada, gastu hautagarrien oinarria murriztuko da, gastu egokitzat eta proportzionatutzat jotzen den zenbatekoaren arabera.

4.– Si se considera que el presupuesto de gasto del proyecto es excesivo en comparación con el coste medio de gastos en proyectos de análoga naturaleza, se reducirá la cuantía de los gastos elegibles a lo que se considere un gasto ajustado y proporcionado.

5.– Fakturan aplikatutako Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da gastu hautagarria izango.

5.– No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura.

6.– DLOko 31.3 artikuluan aurreikusitakoa betez, diruz lagun daitekeen zenbatekoak gainditu egiten baditu kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudiak kontratu txikirako ezarritako kopuruak, onuradunak gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, bere ezaugarriak bereziak izateagatik, merkatuan ez badago lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko behar beste erakunde edo gastua dirulaguntza eman baino lehen egin bada (azken kasu horretan, 651/2014 Araudiaren eraginpeko enpresentzako salbu). Ildo horretatik, hirugarrenekiko azpikontratazioa edo kontratazioa diruz lagundutako jardueraren % 100eraino irits daiteke.

6.– En aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la LGS, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención (excepto, en este último caso, para el supuesto de empresas sujetas al Reglamento n.º 651/2014). A este respecto, la subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada.

7.– Diruaguntzei buruzko 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 29. artikuluan («DLO») eta 2006ko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuko 68. artikuluan (horrek onartzen du DLOren araudia («DAO») ezarritakoaren arabera, onuradun batek azpikontratatu egiten du, baldin eta hirugarren batzuekin diruz lagundu nahi den jarduera osorik edo partzialki egitea hitzartzen badu. Kontzeptu horretatik kanpo da onuradunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz gauzatzeko egin beharreko gastuen kontratazioa. Hori horrela, azpikontratazioa edo hirugarrenen kontratazioa diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 100era iritsi ahal izango da, eta diruz lagundutako jardueren azpikontrataziorako edo hirugarren kontrataziorako aplikagarri izango dira Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 29. artikulu horretan jasotako gainerako aurreikuspenak.

7.– Conforme a lo previsto en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («LGS») y 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS («RGS»), se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. A este respecto, la subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada, resultando de aplicación para la subcontratación o contratación de terceros de las actividades subvencionadas las restantes previsiones recogidas en el citado artículo 29 de la LGS.

8.– Nolanahi ere, oinarri hauen testuinguruan diruz lagun daitezkeen gastutzat hartuko dira DLOko 31. artikuluarekin bat datozenak.

8.– En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el marco de las presentes bases los acordes al artículo 31 de la LGS.

8. artikulua.– Laguntzen modalitatea eta zenbatekoa.

Artículo 8.– Modalidad y cuantía de las ayudas.

Deialdi honen xede diren laguntzak dirulaguntza gisa emango dira, honako ehuneko hauetan onartutako gastu eta inbertsio hautagarriak aintzat hartuta:

Las ayudas objeto de esta convocatoria se instrumentarán en forma de subvenciones, en los siguientes porcentajes, sobre los gastos e inversiones elegibles aprobados:

– Oro har, proiektuan onartutako gastu eta inbertsio hautagarrien % 25.

– Con carácter general, el 25 % de los gastos e inversiones elegibles aprobados del proyecto.

– Horrez gain, proiektuan onartutako gastu eta inbertsio hautagarrien % 15, lankidetza efektiboa garatzen denean enpresa baten eta ikerketa organismo baten edo batzuen artean eta ezagutzaren zabalkundea egiten denean, betiere beren gain hartzen badute (azpikontratista gisa) diruz lagundu daitezkeen kostuen % 10 eta garatutako ikerketaren emaitzak argitaratzeko eskubidea gordetzen badute.

– Adicionalmente, un 15 % de los gastos e inversiones elegibles aprobados del proyecto, cuando el proyecto implique una colaboración efectiva entre una empresa y uno o varios organismos de investigación y difusión de conocimientos que asuman, como subcontratistas, como mínimo el 10 % de los costes subvencionables y conserven el derecho a publicar los resultados de su propia investigación.

Proiektuen dirulaguntza-muga 150.000 eurokoa izango da proiektu bakoitzeko. 5G esparruarekin modu esklusiboan lotutako proiektuen kasuan, proiektukako dirulaguntzaren gehieneko muga 300.000 eurokoa izango da.

Los proyectos tendrán un límite de subvención de 150.000 euros por proyecto. Para proyectos relacionados exclusivamente con el ámbito de 5G el límite máximo de subvención por proyectos ascenderá a 300.000 euros.

Diruz lagundu daitekeen jarduera bat edo gehiago egiteko ekitaldian zehar, enpresa bakoitzak urtean 200.000 euroko dirulaguntza jasoko du gehienez. Zenbateko hori beste 100.000 euroan gehituko da 5G arloarekin lotutako proiektuen kasuan.

La subvención máxima anual por empresa para la realización de una o más actuaciones subvencionables a lo largo del ejercicio para este programa de ayudas será de 200.000 euros. Este importe se incrementará en 100.000 euros adicionales para el caso de proyectos relacionados con el ámbito de 5G.

9. artikulua.– Laguntzak metatzea eta mugak.

Artículo 9.– Acumulación, límites de las ayudas.

1.– Programa honetan jasotako laguntzak eskuratzen dituzten erakundeek beste laguntza bateragarri batzuk edo Europako Erkidegoko beste finantzabide batzuk eskura ditzakete, betiere gastu hautagarrietarako gehieneko laguntzaren intentsitatea errespetatzen badute.

1.– Las ayudas previstas en el presente Programa podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten para los mismos gastos elegibles la intensidad de ayuda máxima.

2.– Laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izango erakunde onuradunak garatzeko asmoa duen jardueraren kostua baino handiagoa, soilik laguntza hori aintzat hartuta edo edozein administraziok edo horien sektore publikoek xede bererako emandako beste laguntza batzuk gehituta. Baldin eta beste laguntza publiko batzuk eta programa honen bidez emandakoa metaturik lortzen den zenbatekoak gainditu egiten badu kostu hori, murriztu egingo da programa honetan araututako laguntzaren zenbatekoa jardueraren gehiegizko finantzaketa saihesteko behar den neurrian.

2.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras otorgadas por cualquier Administración o sus respectivos sectores públicos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. De producirse que con la acumulación entre otras ayudas públicas y la otorgada en virtud de este Programa se supere dicho coste, el importe de la ayuda regulada en este Programa será minorado en la medida necesaria para evitar la sobrefinanciación de la actividad.

10. artikulua.– Laguntza Eskaera.

Artículo 10.– Solicitud de Ayuda.

1.– Aurrez ikusitako laguntzetarako sarbidea izateko baldintzak betetzen dituzten erakundeek SPRIren webgunean gaitutako Laguntza Eskaera formularioak bete beharko dituzte.

1.– Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán cumplimentar los formularios de Solicitud de Ayuda habilitados en la página web de SPRI.

2.– Eskaera hori sinadura elektroniko aurreratuaren bidez (ziurtagiri elektroniko errekonozitu batekin) sinatu beharko du erakundea ordezkatzeko nahikoa ahalorde duen pertsona batek. SPRIren sistemetan egindako eskaerako sinadura elektronikoaren eguna hartuko da aurkezpen-egun modura.

2.– Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica avanzada (mediante certificado electrónico reconocido). Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica de la solicitud en los sistemas de SPRI.

3.– Eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteak ote dituzten automatikoki ziurtatuko da, behar beste aldiz, ez badiote, behintzat, horri, arrazoia emanda, aurka egiten, eta horrela bada, aipatutako betebehar horiek betetzen dituztela adierazten duten egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

3.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las solicitantes se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, salvo que se opongan de manera motivada, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones.

Era berean, eskaera eginda, SPRIri baimena ematen zaio, Jarduera Ekonomikoen Zergan enpresa zer epigrafetan alta emanda dagoen kontsultatzeko. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio uko baimen horri, eta hori eginez gero, dagokion ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du.

Asimismo, la solicitud incorpora la autorización a SPRI de consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.

4.– Erakunde eskatzailearen eta bere legezko ordezkariaren identifikazio-datuak jaso beharko dira Laguntza Eskaeran.

4.– La Solicitud de Ayuda deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal.

5.– Laguntza Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

5.– La Solicitud de Ayuda habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Entitatearen ordezkari legalaren erantzukizunpeko adierazpena. Erakundearen lege-ordezkariak egindako erantzukizunpeko aitorpena, eskaerari atxikitako ereduaren arabera egina, hauek egiaztatzen dituena:

a) Declaración responsable del representante legal de la entidad. Declaración, según modelo adjunto a la solicitud realizada por el representante legal de la entidad en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

– Erakundeko lege-ordezkariaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia (NAN) edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ).

– Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero (NIE) del representante legal de la entidad.

– Erakundearen izena, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) eta helbide-soziala.

– Denominación de la entidad, Número de Identificación Fiscal (NIF) y domicilio social.

– Laguntzaren eskaeran jasotako diruz lagundutako jarduerak egingo dituzten eta Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen jarduera ekonomikoko zentro bateko helbidea (gutxienez).

– Domicilio de al menos un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se realizarán las actuaciones subvencionables descritas en la Solicitud de Ayuda.

– Euskadiko Jarduera Ekonomikoen Zergaren kasuan kasuko epigrafean alta emanda egotea.

– Encontrarse dada de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas del País Vasco.

– Zerga arloko betebeharrak, Gizarte Segurantzarekin lotutakoak eta/edo bere erakunde laguntzaileekin adostutakoak egunean izatea eta dirulaguntzak itzultzearekin lotutako betebeharren ordainketa egunean izatea.

– Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así como al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Proiektu hori bera gauzatzeko beste erakunde publiko zein pribatu batzuei eskatutako edo/eta haiek emandako dirulaguntzak, bertan adieraziz laguntza hori noiz eskatu zen, eta, hala badagokio, zein organismok eman zuen, zein programaren baitan eta laguntzaren zenbatekoa.

– Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de solicitud, o en su caso, de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Ez egotea araudi honen 4.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.

– No encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4.2 de estas bases.

– Armarik ez produzitzea, merkaturatzea edo finantzatzea, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legeak ezarritakoarekin bat etorriz.

– No dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos.

– Konpromisoa hartzea oinarri hauen 7.6 artikuluan adierazitakoa betetzeko.

– Compromiso en relación al cumplimiento de lo señalado en el artículo 7.6. de las presentes bases.

– Enpresaren kontabilitatean laguntzaren aurrerapena pasibo gisa agertzea, aplikagarriak diren kontularitzako arauek xedatutakoaren arabera, laguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen diren bitartean eta/edo laguntza jasotzeari buruzko arrazoizko zalantzak dauden bitartean; eta laguntza SPRIri itzultzea, dagozkion interesekin, ebazpenak laguntza itzuli egin behar dela agintzen badu.

– Compromiso de reflejar el anticipo en la contabilidad de la empresa de conformidad con las reglas contables aplicables, como pasivo entretanto no se cumplan las condiciones establecidas para su concesión y/o existan dudas razonables sobre su recepción, y de restituirlo a SPRI con los intereses que procedan en caso de que así lo disponga la resolución por la que se acuerde el reintegro del mismo.

b) 30.000 eurotik gorako laguntza-eskaeren kasuan, Erantzukizunpeko Adierazpena edo, hala badagokio, ROACen izena emandako auditorearen ziurtagiria, DLOko 13.3 bis artikulua, ordaintzeko epe legalei buruzkoa, betetzeko.

b) Para solicitudes de ayuda superiores a 30.000 euros, Declaración Responsable o, en su caso, certificado de auditor inscrito en el ROAC respecto del cumplimiento del artículo 13.3 bis de la LGS en relación a los plazos legales de pago.

c) Legezko ordezkariaren notario-ahalordearen kopia. Onuraduna langile autonomoa baldin bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udaleko Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatuko duena.

c) Copia del poder notarial del representante legal. En el caso de que el beneficiario sea un trabajador autónomo, Certificado del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral o Ayuntamiento correspondiente, actualizado, que acredite la actividad económica.

d) Erakunde onuradunaren IFZ.

d) NIF de la entidad beneficiaria.

e) Finantza-erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna onuradunaren izenean dagoela frogatzeko eta zenbakia zein den zehazteko (IBAN).

e) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente (IBAN) a nombre del beneficiario.

f) Proiektuaren memoria, eta horren barnean, hauek:

f) Memoria del proyecto, incluyendo:

– Hornitzaile teknologikoen eta inplantarien eskaintza teknikoa.

– Oferta técnica de los proveedores tecnológicos y de los implantadores.

– Eskaintza ekonomikoa, helburuak, eginkizunak eta kostuak zehaztuz, eta barnean sartuz hornitzaile teknologikoaren gastuen banakapena, eta hardwareko eta softwareko inbertsioak.

– Oferta económica detallando los objetivos, tareas y costes, incluyendo desglose de los costes del proveedor tecnológico, así como las inversiones en hardware o software.

– Proiektuaren laburpen exekutiboa (gehienez, 2 orrialde).

– Resumen ejecutivo del proyecto (máximo, 2 caras).

– Arrazoiturik azalduta enpresan espero diren lehiakortasunaren arloko hobekuntzak.

– Justificación de las mejoras de la competitividad de la empresa esperadas.

– Ezarri behar den teknologiak duen gaitasuna enpresak fabrikazio aurreratuan duen arazo bat konpontzeko.

– Capacidad de la tecnología a implantar para resolver un problema de fabricación avanzada que tiene la empresa.

– Teknologia hori ezartzeak enpresara ekar ditzakeen hobekuntzak edo konpon ditzakeen arazoak.

– Identificación de las mejoras o problemas que puede resolver en la empresa la implantación de esta tecnología.

– Proiektuak honako hauetan duen inpaktuaren justifikazioa: zuzeneko eta zeharkako enplegu sorkuntzan (kuantifikatu enplegu berriak zenbakitan), eta enpresa onuradunen fakturazio handiagoan edo esportazio ugariagoetan (kuantifikatu ehunekotan aurreko urtearekin alderatuta eta termino ekonomikoetan, hots, eurotan).

– Justificación del impacto del proyecto en la creación de empleo directo e indirecto (cuantificar número de nuevos empleos), aumento de la facturación y/o incremento de la exportación en las empresas beneficiarias, cuantificado en porcentajes sobre el año anterior y en términos económicos (euros).

– Ezarpenerako lan-taldea (proiektuan inplikatuta dauden pertsonen CV xehea barne). Txosten bat, arrazoituz proiektuaren lan-taldean badaudela EIKTen ezarpenean adituak direnak, nahiz enpresa onuradunaren barnean bertan, nahiz kanpoko aholkularitza-enpresa aditu baten bidez; horrela bermatuko da manufakturako enpresa industrialean ezarri den proiektuaren iraunkortasuna eta mantenimendua (5G teknologiarekin lotutako jardueren kasuan izan ezik, horretarako beste jarduera ekonomiko batzuk onartuko baitira).

– Equipo de implantación (incluir CV detallado de las personas involucradas en el proyecto). Informe que justifique disponer en el equipo del proyecto de expertos/as en la implantación de TEICs bien internamente en la empresa beneficiaria o bien mediante el apoyo de una consultoría externa especializada que garantice la sostenibilidad y mantenimiento del proyecto implantado en la empresa industrial manufacturera (salvo para el caso de actuaciones relacionadas con tecnología 5G, para lo que se admitirán otras actividades económicas).

g) Transferituko den teknologiaren azalpen-memoria. Azaldu zein diren hornitzaile teknologikoaren ezagutza teknikoak, «aktibo teknologiko»tzat hartzen direnak; hortik bereizi egin behar da hornitzaileak enpresa industrialari helarazi nahi dion ezagutza horren zatia (edo 5G teknologiarekin lotutako jardueren kasuan, beste jarduera ekonomiko batzuk). Azaldu teknologia horiek dituzten gaitasunak diseinuari laguntzeko, eta ondasun eta zerbitzu berriak sortzeko. 4-5 orrialdeko laburpen exekutibo bat sartu behar da, teknologia horiek deskribatuz.

g) Memoria descriptiva de la tecnología objeto de transferencia. Describir el conjunto de conocimientos técnicos considerados como «activo tecnológico» del proveedor tecnológico, diferenciando la parte de este conocimiento que esté proveedor esté dispuesto a transferir a la empresa industrial (u otras actividades económicas para el caso de actuaciones relacionadas con tecnología 5G). Describir las facultades que estas tecnologías tengan para facilitar el diseño y creación de nuevos bienes o servicios. Incluir un resumen ejecutivo de 4-5 páginas con la descripción de estas tecnologías.

h) «Jabetza industriala eskuratzeko gastuak» gastu hautagarri gisa aurkezten badira, jabetza industrial hori transferitzeko baldintzak eta prezioa jasotzen dituen dokumentua aurkeztu beharko da.

h) En el caso de presentar como gastos elegibles «gastos de adquisición de la propiedad industrial», se deberá aportar el documento que recoja las condiciones y precio de la transferencia de esta propiedad industrial.

6.– Enpresa onuradunak eta SPRIk baliozkotzat joko dituzte laguntza-eskaeran adierazitako harremanetarako pertsonari posta elektronikoz bidalitako jakinarazpen guztiak. Laguntzaren onuradun gisa agertzen den enpresaren posta elektronikoa bakarrik onartuko da harremanetarako helbide gisa.

6.– La empresa beneficiaria y SPRI darán validez a todas las notificaciones emitidas por correo electrónico a la persona de contacto declarada por la empresa en la Solicitud de Ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la de la empresa que figure como beneficiaria del programa.

7.– Laguntza-eskaera, aurkeztu beharreko dokumentazioarekin batera, hautatutako hizkuntza ofizialean aurkez daiteke. Era berean, dirulaguntzak eskatzetik etorritako jardueretan, eta prozedura osoan, entitate eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko 10/1982 Legearen, azaroaren 24koan, ezarritakoaren arabera.

7.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de subvenciones, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11. artikulua.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 11.– Plazo de presentación de las solicitudes de ayuda.

Oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da laguntza-eskaerak aurkezteko epea, eta 2023ko azaroaren 13an bukatuko da. Dena den, eskatzaileei zuzendutako arreta teknikoa 2023ko azaroaren 13ko 14:00etan amaituko da (Espainiako penintsulako ordua).

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 13 de noviembre de 2023. No obstante, la atención técnica a los solicitantes finalizará a las 14:00 horas (hora peninsular española) del día 13 de noviembre de 2023.

12. artikulua.– Ebaluazio- eta ebazpen-prozedura.

Artículo 12.– Procedimiento de evaluación y resolución

1.– Laguntza-eskaerak ebazteko, ondoz ondoko lehia-prozedura erabiliko da. Aurkeztu diren ordenaren arabera aztertu eta izapidetuko dira eskaerak, eta behar bezala formalizatuta eta osatuta gelditzen diren neurrian eta hurrenkeran ebatziko dira. Eskaerak akatsen bat badu, eta akats hori zuzendu egin behar bada, zuzenketa egin deneko data hartuko da eskaera aurkeztearen datatzat.

1.– Las resoluciones de las solicitudes de ayuda se realizarán mediante un procedimiento de concurrencia sucesiva, de modo que las solicitudes se examinarán y tramitarán conforme al orden de presentación y se resolverán en la medida y en el orden en que queden correctamente formalizadas y completadas. Si la solicitud fuera defectuosa y hubiera que subsanarla, se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

2.– Programan parte hartzeko ezarritako eskakizunak betetzen ez dituzten eskaerak SPRIko zuzendari nagusiak banan-banan emandako ebazpen bidez ezetsiko dira, eta enpresa eskatzaileei ezespen horren berri emango zaie.

2.– Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos para participar en el Programa serán desestimadas mediante resolución individualizada del Director General de SPRI, que será notificada a las empresas solicitantes.

3.– Proiektuak honako irizpide eta puntuazio hauek aplikatuta ebaluatuko dira:

3.– La evaluación de los proyectos se realizará aplicando los criterios y puntuaciones que se señalan:

– Enpresa onuradunaren edo onuradunen lehiakortasuna hobetzea, teknologia transferitzeko proiektua ezartzearen ondorioz. Hobekuntza horiek neurtuko dira enpresaren edo enpresen produktu, prozesu (ekoizpen-aurreko, ekoizpeneko eta ekoizpen-osteko), bitarteko eta sistemekin modu orokorrean loturiko hobekuntzen bidez. Teknologia ezartzeak duen gaitasuna enpresak fabrikazio aurreratuan duen arazo bat konpontzeko (gehienez 30 puntu).

– Mejora de la competitividad de la empresa o empresas beneficiarias como consecuencia de la implementación del proyecto de transferencia de tecnología, medida en mejoras asociadas de manera global a sus productos, procesos (pre-producción, producción y post-producción) medios y sistemas. Capacidad que tiene la implantación de la tecnología para resolver un problema de fabricación avanzada que tiene la empresa (máximo 30 puntos).

– Proiektuak duen gaitasuna enpresan bertan enplegua sortzeko (zuzenean edo zeharka), fakturazioa handitzeko, edo enpresa onuradunen esportazioa areagotzeko (gehienez 30 puntu).

– Capacidad de impacto del proyecto en la propia empresa en la creación de empleo directo e indirecto, aumento de la facturación o incremento de la exportación en las empresas beneficiarias (máximo 30 puntos).

– Transferitu behar den aktibo teknologikoak duen gaitasuna produktuak eta ekoizpen-prozesuak hobetzeko manufaktura aurreratuen esparruan, Euskadiko manufaktura sektoreko beste enpresa industrialetan, edo oro har jarduera ekonomikoarena 5G teknologiarekin lotutako jardueren kasuan. Aktibo horiek diruz lagun daitezkeen CPSen esparruak hartuko dituzte (Zibersegurtasuna eta industria-komunikazioak, Cloud computing, Big Data – Analitika Aurreratua eta business Intelligence, Robotika Kolaboratiboa, 5G, Errealitate areagotua, Ikusmen artifiziala, Sentsorika eta Diseinua eta fabrikazio aditiboa metalezko materialetan eta material aurreratuetan) (gehienez 40 puntu).

– Potencial del activo tecnológico objeto de transferencia de impactar en la mejora de los productos y procesos productivos en el ámbito de la manufactura avanzada dentro de otras empresas industriales manufactureras del País Vasco o de la actividad económica en general para el caso de actividades relacionadas con tecnología 5G. Estos activos abarcarán los ámbitos de CPS objeto de subvención (Ciberseguridad y comunicaciones industriales, Cloud Computing, Big Data – Analítica Avanzada y Business Intelligence, Robótica Colaborativa, 5G, Realidad aumentada, Visión artificial, Sensórica y Diseño y fabricación aditiva en materiales metálicos y avanzados) (máximo 40 puntos).

Irizpide bakoitzak gehieneko puntuazioa du. Zehaztutako irizpideak zenbateraino betetzen diren aztertuko da puntuazioa emateko. Balorazioa ebaluatzaile tekniko batek egingo du eta, jarraian, programaren kudeaketaz arduratzen den pertsona batek onartu.

Cada criterio tiene una puntuación máxima alcanzable. La puntuación se obtiene en función del grado de cumplimiento de los criterios definidos. La valoración se llevará a cabo por un evaluador o evaluadora técnica, siendo posteriormente aprobada por la persona responsable de la gestión del Programa.

Gutxienez 60 puntuko puntuazio globala gainditzen ez duten jardueren laguntza-eskaerei ezezkoa emango zaie.

Las solicitudes de ayuda cuyas actuaciones no superen una puntuación global mínima de 60 puntos serán denegadas.

4.– Aurkeztutako laguntza-eskaerak onartzeko eskakizunak erabakigarriak 5 eta 6 artikuluetan jasota daudenak dira.

4.– Los requisitos determinantes para la aprobación de las solicitudes de ayuda presentadas quedan recogidos en los artículos 5 y 6.

5.– Ebazpena SPRIko Zuzendaritza Nagusiak egingo du, ondoz ondoko lehiaren erregimenean, eta erakunde eskatzaileari jakinaraziko zaio gehienez ere 10 egun balioduneko epean, igortzen denetik zenbatzen hasita. Baiespen- edo ezespen-ebazpen hori SPRIko zuzendari nagusiak emango du, eta eskatzaileari jakinaraziko zaio; halaber, haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko da SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako epe eta moduan. Bestela, zuzenean, Bilboko administrazioarekiko auzietako epaitegien aurrean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.

5.– La resolución se hará por la Dirección General de SPRI en régimen de concurrencia sucesiva y se notificará a la entidad solicitante en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su emisión. Dicha resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud será dictada por el Director General de SPRI y notificada al solicitante y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao.

6.– Ebazteko epea. Eskaeren gaineko ebazpena espresuki emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da eskaera osatuta geratzen den dataren hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Jakinarazpena egin gabe epe hori igarotzen denean, interesdunek eskaera baztertuta geratu dela ulertu ahal izango dute.

6.– Plazo de resolución. El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud formulada quede completada. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la notificación, las interesadas podrán entender desestimada su solicitud.

7.– Ebazpenen berri ematean jakinaraziko da zenbateko dirulaguntza emango den, zein baldintzatan ematen den eta jarduera hori garatzeko beharrezkoa den beste edozein baldintza ere adieraziko da; baita, hala dagokionez, ez ematearen arrazoiak ere.

7.– La comunicación a las entidades solicitantes de las resoluciones indicarán la cuantía de subvención que se concede, las condiciones de la misma y cualquier otra condición que sea necesaria para el desarrollo de la misma, así como, en su caso, los motivos de denegación.

8.– Ebazpena SPRIren webgunean eta EHAAn argitaratuko da, denek izan dezaten emandako laguntzen berri.

8.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el BOPV.

13. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 13.– Justificación de la subvención.

1.– Diruz lagundu daitekeen jarduera amaitu eta 3 hilabete gehieneko epearen barnean, erakunde onuradunek proiektua burutu izana justifikatu beharko dute, SPRIren webguneko likidazio-eskaeraren inprimakiak betez.

1.– Una vez finalizada la actuación subvencionable, y en el plazo máximo de 3 meses las entidades beneficiarias deberán justificar la misma utilizando los formularios de Solicitud de Liquidación habilitados en página web de SPRI.

2.– Eskaera hori sinadura elektronikoaren bidez sinatu beharko du erakundea ordezkatzeko ahalorde nahikoa duen pertsona batek. SPRIren sistemetan emandako sinadura elektronikoaren eguna hartuko da aurkezpen-egun modura.

2.– La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica en los sistemas de SPRI.

3.– Erakunde eskatzailearen eta bere legezko ordezkariaren identifikazio-datuak jaso beharko dira likidazio-eskaeran.

3.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal.

4.– Likidazio-eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira.

4.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Memoria ekonomikoa, fakturak xehatuta eta kostu hauen zehaztapenekin: hornitzaile teknologikoarenak, jabetza industriala eskuratzearenak, inplantariaren kostuak, hardware eta softwarearenak eta bertako pertsonalaren kostua.

a) Memoria económica con el detalle de las facturas especificando los costes del proveedor tecnológico, adquisición de la propiedad industrial, costes del implantador, Hardware y Software y coste del personal propio.

b) Gastu eta inbertsio hautagarrien fakturen kopia eta finantza-erakundeak ordaindu izanaren egiaztagirien kopia.

b) Copia de las facturas de los gastos e inversiones elegibles y de los justificantes de pago de la Entidad Financiera.

c) Erakunde hornitzaileak egindako lanak (eskuratutako mekineria eta/edo ekipamendu aurreratua ezartzea eta abian jartzea) egiaztatzeko deskribapen-memoria. Honako informazio hau bildu beharko du:

c) Memoria descriptiva que acredite los trabajos realizados (implantación y puesta en marcha de la maquinaria y/o equipamiento avanzado adquirido) por la entidad proveedora y que recoja la siguiente información:

– Makineria eta/edo ekipamendu aurreratu hori (hardwarea eta softwarea) eskuratzetik lortutako hobekuntzak/onurak.

– Mejoras / Beneficios obtenidos como resultado de la adquisición de esta maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software).

– Eskuratutako makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) ezarri ondoren bideratu nahi den Smart Industry proiektuaren hurrengo urratsen deskribapena / jarraipena.

– Descripción / Seguimiento de los próximos pasos del Proyecto de Smart Industry que se desea abordar, una vez implantada la maquinaria y/o el equipamiento avanzado (Hardware y Software) adquirido.

– Hasierako planak izandako desbideratzeak.

– Desviaciones respecto al plan inicial.

– Makinerian eta/edo ekipamendu aurreratuan (hardwarea eta softwarea) egindako inbertsioen azalpena eta frogak (pantaila atzemateak, argazkiak...).

– Descripción y evidencias (capturas de pantalla, fotos...) de las inversiones en maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software).

d) Finantza-erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna onuradunaren izenean dagoela frogatzeko eta zenbakia zein den zehazteko (IBAN).

d) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente (IBAN) a nombre del beneficiario.

e) Bertako langileen dedikazioaren eta kostuaren ziurtagiria, enpresaren legezko ordezkariak digitalki sinatua.

e) Certificado de dedicación y coste del personal propio firmada digitalmente por el representante legal de la empresa.

f) Ez dira kontuan hartuko DLOko 31.3 artikulua eta, aplikagarria denean, 31.2 artikulua betetzen ez duten gastuak 2004ko abenduaren 29ko 3/2004 Legeak (merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka egiteko neurriak ezartzen dituena) aurreikusten dituen ordainketa-epeei dagokienez.

f) No serán tenidos en consideración gastos que no cumplan el artículo 31.3 de la LGS, y cuando sea de aplicación, el artículo 31.2 con respecto de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

14. artikulua.– Laguntza edota Likidazio Eskaerak zuzentzea.

Artículo 14.– Subsanación de las Solicitudes de Ayuda y/o Liquidación.

1.– Laguntza- edota Likidazio Eskaerak ez badaude behar bezala beteta puntu guztietan edo ez bada eskatutako dokumentazio osoa ekartzen, SPRIk 10 egun balioduneko epea emango dio erakundearen legezko ordezkariari akatsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak helarazteko.

1.– En el caso de que la Solicitud de Ayuda y/o de Liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.– Epe horretan akatsa zuzendu ez bada, eskaera ukatuko da, helburu horretarako agindutako ebazpen baten bidez.

2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.

15. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 15.– Pago de la ayuda.

1.– Dirulaguntzaren ordainketa bi ordainketatan egingo da. Lehen ordainketa laguntza emango dela adierazten duen ebazpena jakinarazi ondoren egingo da; dirulaguntzaren % 70ari dagokion zenbatekoa ordainduko da, aplikagarri zaion berme-araubidearekin. Gainerako % 30a, Likidazio Eskaera eta 13. artikuluan adierazitako egiaztagiriak aurkeztu ondoren ordainduko da.

1.– El abono de la subvención se materializará mediante dos pagos. El primer pago será con posterioridad a la comunicación de la resolución de concesión de la ayuda, y por un importe equivalente al 70 % de la subvención, con el régimen de garantías que le sea de aplicación. El pago del 30 % restante, se realizará tras la oportuna presentación de la Solicitud de Liquidación y documentación justificativa exigida en el artículo 13.

2.– Baldin eta gastu hautagarria dirulaguntza emateko ebazpenean onartutako aurrekontuan adierazitakoa baino txikiagoa bada, dirulaguntza proportzionalki egokituko zaio gastuari, 8. artikuluan ezarritako irizpideen arabera.

2.– En el supuesto de que el gasto elegible realizado sea inferior al presupuesto aprobado en la resolución de concesión de la ayuda, esta se ajustará proporcionalmente, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8.

3.– SPRIk laguntzen onuradun den entitateari ordainketa egingo dio, Eskaeran eskatutako egiaztagiriak aurkeztu eta SPRIk horretarako izendatutako teknikariek horiek ebaluatu eta onartu ondoren.

3.– SPRI procederá al libramiento del pago a la entidad beneficiaria de las ayudas a partir de la presentación de la documentación justificativa exigida en la Solicitud y una vez evaluada y conforme por parte del personal técnico asignado por SPRI.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Onuradunen betebeharrak dira DLOko 14. eta 46. Artikuluek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Printzipio Ordenatzaileen Legeko Testu Bategina onartzen duen 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 50.1 artikuluak xedatutakoak, eta bereziki, honako hauek:

Son obligaciones de los beneficiarios, las previstas en los artículos 14 y 46 de la LGS y 50.1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en particular:

a) Emandako laguntza onartzea. Horrekin lotuta, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso den dataren ondoren hamar egun balioduneko epean, erakunde onuradunak ez badio SPRIren aurrean laguntzari espresuki uko egiten, onartuta geratu dela ulertuko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma ante SPRI, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Emandako laguntza Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera-zentro batean (industriala edo horri lotutako zerbitzuena, 5G teknologiarekin lotutako jardueren kasuan izan ezik) proiektua garatzera eta bertan inpaktua izaten saiatzera bideratzea.

b) Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del proyecto para el que ha sido concedida en un centro de actividad (industrial o de servicios conexos salvo para el caso de actuaciones relacionadas con tecnología 5G) en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que deberá tener impacto.

c) SPRIk beharrezkotzat jotako dokumentazio osagarria eska dezakeela eta SPRIk izendatutako langileek, bere edozein instalaziotan, beharrezkotzat eta egokitzat jotako egiaztapen guztiak egin ditzaketela onartzea. Horien guztien helburua izango da emandako laguntzaren xede den proiektua gauzatu dela eta eskatutako baldintzak bete direla egiaztatzea.

c) Aceptar que SPRI pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Faktura osoak gordetzea eta SPRIren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea bost urtez, gastu hautagarriak gauzatzen direnetik aurrera.

d) Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI y de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

e) Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo eskumena duten beste kontrol-organo batzuei (Estatu zein komunitate mailakoak) laguntzen helburuaren fiskalizazio-funtzioak betetzeko garaian eska dezaketen edozein informazio ematea.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, u otros órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) SPRIri berehala jakinaraztea laguntzak edo dirulaguntzak edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide eskatu edo jaso dutela xede berbererako beste Administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuetatik.

f) Comunicar inmediatamente a SPRI la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

g) Dirulaguntza esleitzeko aintzat hartu den arrazoiren bat aldatu bada, horren berri ematea SPRIri.

g) Notificar a SPRI la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

h) Programa honetan onartutako dirulaguntzaren jatorriari buruzko publizitate egokia egitea.

h) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente Programa.

i) Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista bermatzea, diruz lagundutako proiektua gauzatu bitartean sortzen diren dokumentu eta euskarri guztietan.

i) Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

17. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 17.– Modificación de las ayudas.

1.– Laguntza emateko baldintzetan edozein aldaketa gertatzen bada eta, edozein kasutan, beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako laguntzak edo dirulaguntzak edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide jaso badira xede berbererako, laguntza esleitzeko Ebazpena aldatu ahal izango da, betiere Programa honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen jarraitzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Programa.

2.– Halaber, programaren kudeatzaileak jarduerak gauzatzeko luzapen bat eman dezake, baldin eta erakunde eskatzaileek hala eskatu eta behar bezala justifikatzen badute; luzapen horren ondorioz, gehienez, 12 hilabetez atzeratu ahal izango da diruz lagundu daitekeen jarduera egiteko gehieneko epea (16 hilabetekoa da epe hori).

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de las entidades solicitantes, se podrá conceder por parte del responsable de la gestión del programa un aplazamiento en la ejecución de las actividades a realizar, siempre que no se supere en más de 12 meses el plazo máximo para la realización de la actividad subvencionable, establecido en 16 meses de duración.

3.– Laguntza Eskaeran eta aurkeztutako dokumentazio osagarrian jasotakoak izango dira, nahiz eta aldaketak egitea baimendu ahal izango den, baldin eta onuradunak behar bezala justifikatu baditu jarduerak amaitu aurretik eta Programa honen hasierako helburuak aldatzen ez badira.

3.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la Solicitud de Ayuda y documentación complementaria aportada, pudiendo autorizarse cambios en las mismas, siempre que estos cambios hayan sido previamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos inicialmente por este Programa.

18.– Artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 18.– Incumplimientos.

1.– Ikusiko balitz erakunde onuradunek ez dutela bete oinarri hauetan, aplikatzekoak diren gainerako arauetan eta, hala badagokio, laguntzen ebazpenean ezarritako baldintzetakoren bat, emandako laguntza eskuratzeko eskubidea galduko dute eta SPRIri itzuli beharko dizkiote ordura arte kobratu dituzten laguntzen diru kopuruak gehi dagozkien berandutze-interesak, eta behar balitz, legezko jarduketak abiaraziko dira diru kopuru horiek itzul ditzaten.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y en las demás normas que le son de aplicación, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes intereses de demora que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– Edonola ere, artikulu honetan aurrez ikusitako eraginetarako ez-betetzea izango da honako hau:

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) Laguntza-eskaeran eta dokumentazio osagarrian jasotako ekintzak aldatzea SPRIren baimenik gabe. Halaber, ez betetzea izango da SPRIri ez jakinaraztea proiektuaren exekuzioan gertatutako aldaketak, baldin eta aldatu egiten badituzte laguntza emateko aztertu ziren baldintzak. Posible da aldaketak baimentzea, betiere erakunde onuradunak baimena eskatu badio SPRIri, eta justifikatu baditu aldaketa horiek, ahal dela, proiektuan aplikatu baino lehen, eta betiere, Programa honek lagundutako jardueren eta lortu nahi dituen helburuen izaera aldatzen ez badute.

a) Modificar, sin autorización de SPRI, las actuaciones contempladas en la Solicitud de Ayuda y documentación complementaria. La no notificación a SPRI, de cualquier cambio en la ejecución del mismo que altere las condiciones en las que este fue analizado para la concesión de la ayuda supondrá un incumplimiento a estos efectos. Podrán autorizarse cambios, siempre que estos hayan sido solicitados a SPRI y justificados por la entidad beneficiaria, en lo posible, con anterioridad a su aplicación al proyecto y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos por este Programa.

b) Gastu hautagarriak epe barruan ez justifikatzea edo Programa honetan eta laguntza emateko ebazpenean jasotako eskakizunak ez betetzea.

b) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

c) Diruz lagundutako proiektua betetzeko epeak gainditzea, aldatzeko baimena edo luzapena eman ez bada.

c) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.

d) Laguntza eskuratzea Programa honetan ezarritako baldintza eta eskakizunak edo laguntza emateak berekin zekartzan baldintzak bete gabe.

d) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

e) Programan edo laguntza emateko ebazpenean aurreikusitako kontrol neurriak ez onartzea edo horien garapena oztopatzea.

e) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

f) Proiektua beste zerbaitera desbideratzea edo laguntzak emateko ebazpenean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

f) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

g) DAOren 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan aurreikusitako kausak.

g) Las causas previstas en el artículo 37 de la LGS y en artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– SPRIko Zuzendaritza Nagusiari dagokio dirua itzultzeko prozedura abiaraztea, izapidetzea eta ebaztea.

3.– El inicio, tramitación y la resolución del procedimiento de reintegro corresponderá a la Dirección General de SPRI.

4.– Ez badira betetzen deialdi honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan jasotako betekizunak edo, hala badagokio, dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen direnak, dirulaguntza ezeztatuko da ez-betetze espedientea ireki ondoren eta, dirulaguntza edo berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean eta 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuko II. Tituluan xedatutakoa betez (horren bidez arautzen dira EAEko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen araubide orokorra, bermeak eta itzulerak eta horren bidez ezartzen dira dirulaguntza horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, araubidea eta betebeharrak) ezarritakoari jarriki, nahiz eta horrek ez duen eragotziko kasuan kasuko ekintza legalak abiaraztea eta dagozkion zigorrak ezartzea. SPRI-Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritza Nagusiari dagokio dirulaguntza ezeztatzeko –eta, hala badagokio, partzialki edo guztiz itzularazteko– espedienteak abiarazi eta ebaztea.

4.– El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la misma y a la obligación de reintegrar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial las ayudas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como el Título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. La incoación y resolución de los expedientes de revocación, y en su caso reintegro, parcial o total de las ayudas corresponderán a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

5.– Halaber, gainfinantzazioa badago ordainketaren ostean beste laguntza batzuk jaso izanagatik, programak helburu duen jardueraren kostua gainditzen duen laguntza zatia itzuli beharko da, 9. artikuluan araututakoari jarraiki. Kasu horretan, itzuli beharreko zenbatekoa zehaztuko da gertaera hori adierazteko eta itzulera erabakitzeko emango den ebazpenean.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas, regulada en el artículo 9, en momento posterior al cobro de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho y acuerde el reintegro.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Programa honi araudi hau aplikatuko zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– DLO eta DAO, dirulaguntzekin lotutako oinarrizko legeriari dagokionez.

1.– LGS y RGS en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Printzipio Ordenatzaileen Legeko Testu Bategina onartzen duen 1/1997 Legegintzako Dekretua.

2.– Decreto Legislativo 1/1997 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Abenduaren 17ko 698/1991 dekretua, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen berme eta ordainketen araubide orokorra, eta zeinetan finkatzen diren berorren kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– 651/2014 araudia.

4.– Reglamento n.º 651/2014.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Erakunde onuradunek programa honi buruzko sustapen-jarduera eta -argitalpen guztietan adierazi beharko dute SPRIren laguntza jaso dutela.

Las entidades beneficiarias harán constar en todas las actividades editoriales o promocionales en relación con este Programa, el apoyo recibido de SPRI.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (aurrerantzean, DBLO), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta datu pertsonalak babesteko gainerako araudi aplikagarrian ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten da emandako datuak SPRIk tratatuko dituela eta haren Tratamendu Jardueren Erregistroan sartuko direla.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, «LOPD-GDD»), así como en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante, «RGPD») y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados por SPRI e incorporados en su Registro de Actividades de Tratamiento.

Tratamendu horren helburua, deialdiaren interes publikoan eta parte hartzeko eskabidean oinarritua, eskatutako laguntzaren espedientea kudeatzea da. Datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa da SPRIk duen interes publikoa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia sortzeko estatutuetan ezarritako helburuak betetzeko.

La finalidad de dicho tratamiento, basado en el interés público de la convocatoria y en su solicitud de participación, es gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, el interés público que SPRI ostenta en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Informazio hori gaian eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI Taldeko enpresei laga ahal izango zaie.

Dicha información podrá ser cedida a la Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI.

Laguntza emateko espedientea izapidetzen den bitartean eta legez eska daitekeen epean gordeko dira datuak, legezko betebeharrak bete ahal izateko.

Los datos serán conservados durante la tramitación del expediente de concesión de ayuda y durante el plazo legalmente exigible con el objetivo de poder cumplir con las obligaciones legales.

Interesdun guztiek eskubidea izango dute datuak zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, datuen eramangarritasunari aurka egiteko edo tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko, bai eta datuak babesteko araudi aplikagarrian aurreikusitako beste edozein eskubide ere, eskubide horiek aplikagarriak direnean, honako helbide elektroniko honetara idatziz bidalita: lopd@spri.eus Era berean, interesdunak Datuak Babesteko gure ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango dira, idatzizko komunikazioaren bidez, helbide elektroniko honetan: dpd@spri.eus

Todas las personas interesadas pueden ejercitar los derechos de rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición, a la portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como cualesquiera otros previstos en la normativa aplicable de protección de datos, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@spri.eus Los interesados podrán, del mismo modo, contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de comunicación escrita, a la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@spri.eus

Era berean, interesdun orok du edozein erreklamazio aurkezteko eskubidea dagokion kontrol-agintaritzan, eta SPRIren kasuan, Datuak Babesteko Euskal Bulegoa izango da: www.avpd.eus

Asimismo, toda persona interesada tiene derecho a presentar cualquier tipo de reclamación ante la Autoridad de control pertinente, siendo en el caso de SPRI, la Agencia Vasca de Protección de Datos: www.avpd.eus

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, jo https://agenda.spri.eus/eus/lege-oharra/pribatutasun/ web-orrialdeko pribatutasun-politikara.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en https://agenda.spri.eus/es/aviso-legal/privacidad/

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauei buruz hartzen dituen erabaki guztiak administratiboak dira eta, beraz, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa da jurisdikzio eskuduna.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa.


Azterketa dokumentala


Análisis documental