Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2023ko ekainaren 21a, asteazkena

N.º 117, miércoles 21 de junio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2954
2954

EBAZPENA, 2023ko ekainaren 9koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen baitira «Nazioarteko Gauzatu» 2023ko laguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2023, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación de las bases reguladoras y a la convocatoria del programa de ayudas «Gauzatu Internacional» 2023.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren menpeko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak, hainbat jarduketa egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industria eta enpresen jarduerari, inbertsioari, garapenari, industri arloko dibertsifikazio eta lehiakortasunari, berrikuntzari, nazioartekotzeari, Informazioaren eta Ezagutzaren Gizarteari eta enpresen ekintzailetzari.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zentzu horretan, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak zenbait ekintza garatzen ditu euskal enpresen nazioartekotzea sustatzeko. Ekintza horien artean aipatzekoak dira gure enpresen nazioarteko posizionamendua hobetzea helburu duten laguntza programak.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas vascas. Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta mejorar el posicionamiento internacional de nuestras empresas.

Hala, Laguntza Programa hau beraizik diseinatu da euskal enpresen atzerriko ezarpenak sustatzeko.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover implantaciones de empresas vascas en el extranjero.

Bestalde, Euskal Autonomi Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartuak) bere 48.5 artikuluan agintzen du Autonomi Erkidegoko Aurrekontu Orokorren bidez finantzatzen diren erakundeek publizitate-printzipiora egokitu behar dutela euren dirulaguntza-jarduera.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, ordena en su artículo 48.5 a toda entidad financiada por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a ajustar su actividad subvencional, entre otros, al principio de publicidad.

Gorago adierazitakoaren arabera, hauxe

Por lo expuesto,

ERABAKI DUT:
ACUERDO:

Lehenengoa.– «Nazioarteko Gauzatu» 2023 Laguntza Programaren deialdia eta oinarri arautzaileak onartzea, zeintzuen edukia atxikita baitago Ebazpen honen eranskinean.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2023, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean.

Segundo.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze Zuzendaritzan, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2023ko ekainaren 9a.

En Bilbao, a 9 de junio de 2023.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendaria,

La Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

MARÍA AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

MARÍA AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

ERANSKINA
ANEXO
«NAZIOARTEKO GAUZATU» 2023 LAGUNTZA PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «GAUZATU INTERNACIONAL» 2023

XII. legealdiko Gobernu Programak Industria eta Nazioartekotze arloaren barruan kokatutako bere lehen ardatzean (Oparotasuna) jasotzen du 18. konpromisoa: euskal enpresen nazioartekotzea.

El Programa de Gobierno de la XII legislatura contempla en su eje primero Prosperidad, enmarcado en el ámbito de Industria e Internacionalización, el compromiso número 18: internacionalización de las empresas vascas.

Gobernu Programa horren aginduz, konpromiso hori gutxieneko eduki batzuekin zehaztu beharko da Jaurlaritzaren Industria eta Nazioartekotze Plan Estrategikoan eta Enpresen Nazioartekotze Programan, eta eduki horien artean aipatzekoa da honako hau: «enpresak nazioartekotzeko finantza-laguntzarako programen garapena, eta euskal enpresen kapitalean aldi batez parte hartzea funts publiko-pribatuen bidez, euren garapena eta atzerriko zabalkundea bultzatzeko».

Por mandato del referido Programa de Gobierno, dicho compromiso deberá detallarse en los correspondientes Plan estratégico de Industria e Internacionalización y Programa de Internacionalización Empresarial de Gobierno con unos contenidos mínimos entre los cuales destaca «el desarrollo de programas de apoyo financiero a la internacionalización empresarial, así como la toma de participación temporal a través de fondos público-privados en el capital de empresas vascas para apoyar su desarrollo y expansión en el exterior».

Hala, jarraipena emango zaio aurreko legealdietan hasitako sustapen politika publikoari, zeinaren helburua baita atzerriko merkatuetan inbertsioak egiten laguntzea enpresen posizionamendua hobetzeko.

De este modo, se da continuidad a una política pública de fomento iniciada en legislaturas anteriores consistente en facilitar la inversión en mercados exteriores para mejorar el posicionamiento de las empresas.

Nazioarteko Gauzatu programak mailegu itzulgarriak ematen ditu produkzio-ezarpenak egiteko atzerrian eta atzerriko enpresak erosteko kanpo merkatuetan.

El programa Gauzatu Internacional es la herramienta que da apoyo en forma de préstamos reintegrables para posibilitar implantaciones productivas e incluso la adquisición de empresas extranjeras en mercados exteriores.

Jarduera ekonomikoak eta mundu mailako merkataritzak ondorio kaltegarriak jasan dituzte pandemiaren ondoriozko osasun-krisiagatik eta Europaren egoera geopolitikoagatik. Pertsonen joan-etorriak eta salgaien mugikortasuna guztiz baldintzatuta dauden honetan, merkatuetan presentzia izatera bideratutako estrategiak bere garrantzia berretsi du. Horregatik, atzerrian produkzio-ezarpenak egiteko operazioak gero eta premiazkoagoak dira enpresentzat.

Desde los primeros momentos de la crisis sanitaria de la pandemia y la situación geopolítica en Europa se están produciendo determinados efectos adversos en la actividad económica y en el comercio mundial. En un contexto en el que el tránsito de personas y la movilidad de mercancías están siendo severamente condicionadas, una de las estrategias que consolida su importancia es tener presencia en los mercados. Es por ello que las operaciones de implantación productiva en el exterior se vislumbran como una necesidad creciente para las empresas.

Nazioarteko Gauzatu programak helburutzat du enpresen premia berri horiek asetzea, arlo publikotik ahalegina egingo delarik errealitate berrietara egokitzeko.

A estas nuevas necesidades de las empresas que se orienta la intervención a través del programa Gauzatu Internacional en un esfuerzo desde lo público de adaptarse a las nuevas realidades.

Nazioarteko Gauzatu 2023 Programak badu behar besteko aurrekontu-kreditua, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak 2023rako prestatutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan (Administrazio Kontseiluaren erabaki bidez 2022ko abenduaren 21ean onartua) sartuta dago, eta honako helburu hau lortzen laguntzen du: «Euskal enpresen kanpoko ezarpenak sor eta gara daitezen bultzatzea».

Señalar que el Programa Gauzatu Internacional 2023 cuenta con crédito presupuestario suficiente y se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial para 2023, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Administración de 21 de diciembre de 2022, contribuyendo al siguiente objetivo del Plan: «Impulsar la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior.»

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Oinarri hauetan arautzen diren laguntzen xedea da atzerrian dauden euskal enpresen ezarpenak (produkzio-ezarpenak edo produkzio-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoenak) kokatzen, zabaltzen eta berritzen laguntzea, babesa emanez sendotu daitezen eta jomuga-merkatu horietan duten presentzia indartu dezaten, horrela euren lehiakortasuna handitzeko eta etorkizuneko bideragarritasuna ziurtatzeko nahiz garapen jasangarria bultzatzeko euren nazioartekotze-prozesuetan.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas destinadas a impulsar el establecimiento, ampliación y renovación de implantaciones, tanto productivas como de servicios técnicos ligados al proceso productivo, de empresas vascas en el exterior, apoyando la consolidación de estas y reforzando su presencia en dichos mercados con el objetivo de incrementar su competitividad, y asegurar su viabilidad y el impulso del desarrollo sostenible a lo largo de sus procesos de internacionalización.

2. artikulua.– Laguntzaren izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de la ayuda.

Norgehiagoka-prozeduraren arabera emango diren laguntza hauek aurrerakin itzulgarriak izango dira, eta publizitate-, lehia- eta objektibotasun-printzipioei jarraituz esleituko dira.

Las ayudas a conceder, conforme al procedimiento de concurrencia competitiva, tendrán la naturaleza de anticipos reintegrables, y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Dirulaguntza-programa honetara bideratutako 2023ko baliabide ekonomikoak 5.000.000 eurokoak dira, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan horretarako ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. SPRIren aurrekontuak 2023ko Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.

Los recursos económicos destinados a este programa, para la concesión de ayudas en 2023, ascienden a la cantidad de 5.000.000 euros y están soportados en las correspondientes dotaciones presupuestarias consignadas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak eta onuradun izateko bete beharreko baldintzak.

Artículo 4.– Empresas Beneficiarias y requisitos para acceder a dicha condición.

1.– Hauek dira oinarri hauetan jasotako laguntza eskuratu dezaketenak:

1.– Podrán acceder a la ayuda contemplada en las presentes bases:

a) Enpresa Txiki eta Ertainak (ETEak), zeintzuei aplikatuko baitzaie Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Araudia (EB) –zenbait laguntza-kategoria barne merkatuarekin bateragarritzat jotzen dituena, EBFIko 107 eta 108. artikuluak aplikatuz- zehazki, araudi horren 17. artikulua, eta, subsidiarioki, laguntza horizontalen araudia eta baita ere laguntza sektorialena, betiere kanpoan uzten badira Salbuespenen Araudi Orokorreko 1. artikuluan adierazitako laguntza-kategoriak.

a) Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), a las que les será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE, en concreto a su artículo 17 y subsidiariamente a la normativa sobre ayudas horizontales, y normativa sobre ayudas sectoriales, siempre que se respete la exclusión de las categorías de ayudas señaladas en el artículo 1 del Reglamento General de exención.

ETEaren definizioa Europako Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EB gomendioan (mikro-enpresa eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzkoa) ezarritakoaren arabera aplikatuko da.

La definición de PYME se aplica atendiendo a lo especificado en la Recomendación 2003/361/ CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Enpresa Txiki eta Ertainak (ETEak) dira 250 langile baino gutxiago dauzkaten enpresak, baldin 50 milioi eurotik gorako urteko negozio-bolumenik ez badute edota 43 milioi eurotik gorako urteko balantzerik ez badute.

Se entenderá por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) aquellas empresas que ocupan menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance anual no excede de 43 millones de euros.

Enpresa Txikiak dira 50 langile baino gutxiago dauzkatenak, baldin eta 10 milioi eurotik gorako urteko negozio-bolumenik edo urteko balantze orokorrik ez badute.

Se define como Pequeña Empresa aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o el balance general anual no supera los 10 millones de euros.

Enpresa elkartuen edo elkarrekiko loturaren bat duten enpresen kasuan, pertsona kopuruaren eta fakturazio- eta balantze-mugen zenbaketa egiteko, kontuan hartuko dira 2014ko ekainaren 17ko 6517/2014 Erregelamenduko (EB), 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 Erregelamenduko (EB) eta 2014ko abenduaren 16ko 13887/2014 Erregelamenduko (EB) 4, 5 eta 6. artikuluak.

El computo de los efectivos y límites en caso de empresas asociadas o vinculadas se efectuará como disponen los artículos 4,5 y 6 de cada uno de los Reglamentos (UE) n.º 65172014 de 17 de junio de 2014, n.º 702/2014 de 25 de junio de 2014 y n.º 138872014 de 16 de diciembre de 2014.

b) Enpresa handiak, zeintzuei aplikatuko baitzaie Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Araudia (EB), Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBEO L-352/1).

b) Las Grandes Empresas, a las que les será de aplicación el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

2.– Enpresek Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egon behar dute edo bertan izan behar dute gutxienez produkzio-instalazio bat.

2.– Las empresas deberán estar radicadas o tener al menos una instalación productiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. artikulua.– Erakunde eskatzaileentzako eskakizunak.

Artículo 5.– Requisitos de las entidades solicitantes.

1.– Deialdi honen xede diren dirulaguntzak eskuratu ahal izango dituzte honako hauek:

1.– Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:

a) Ez daudenak azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) 50.5 artikuluan edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2, 13.3 edo 13.3 bis artikuluetan aurreikusitako egoeretan, nola baitira:

a) No se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda de Euskadi o en el 13.2, 13.3 o 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Egunean ez izatea zerga arloko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Egunean ez izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

– No estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galduta ez izatea administrazio-zehapenen edo zehapen penalen ondorioz, edo laguntza horiek eskuratzeko ezgaitzen duen legezko galarazpenik ez izatea.

– No estar sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o estar incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello.

2.– Ez dira izango programa honetako dirulaguntzen onuradun:

2.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria:

a) Krisi-egoeran dauden enpresak, betiere krisi-egoeran dauden eta finantza arlokoak ez diren enpresen salbamendurako eta berregituraketarako Estatuko laguntzei buruzko Jarraibideetan azaltzen diren baldintzekin bat etorriz (EO, C249, 2014-07-31).

a) Las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

b) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe dauden enpresak, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne merkatuarekin bateraezina dela.

b) Las empresas sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

c) Edozein arrazoi dela medio, beste enpresa batzuen jarraipena edo deribazioa diren enpresak, baldin eta artikulu honetan aurreikusitako inguruabarretako bat gertatu bada eta inguruabar horietan oinarrituta ezin badira laguntzaren onuradun izan.

c) Las empresas de las que, por cualquier circunstancia, pueda deducirse que son continuación o derivación por transformación, fusión o sucesión de otras empresas en las que hubieran concurrido cualquiera de las circunstancias previstas en este artículo, en base a las cuales no puedan resultar beneficiarias de la ayuda.

d) 30.000 eurotik gorako dirulaguntzetarako soilik, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitako ordainketa-epeak betetzen ez dituzten enpresak.

d) Las empresas que incumplan, únicamente para las subvenciones superiores a 30.000 euros, los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

e) Sexu-diskriminazioagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik administrazio-zehapena edo zehapen penala jaso duten enpresak, dagokion zehapenean ezarritako aldian. Era berean, ezingo dute laguntzarik edo dirulaguntzarik jaso Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plan bat indarrean eduki behar duten baina halakorik ez duten enpresek, ez eta 50 langiletik gorako enpresek ere, baldin eta egiaztatzen ez badute sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko neurriak ezarri dituztela, Estatuko legeriak emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz ezarritakoaren arabera.

e) Las empresas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

f) Azkenik, programatik kanpo geratuko dira honako enpresa hauek:

f) Finalmente, quedarán excluidas del Programa las empresas que:

– Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legea ez betetzearen ondoriozko arau-hauste larri edo oso larriengatik ebazpen irmo baten bidez zehatuak izan direnak.

– Hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves mediante resolución firme derivadas del incumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

– Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legean aurreikusitako arau-hauste astun eta oso astunengatik zehatuak izan direnak, administrazio-bideko ebazpen irmoaren bidez, harik eta neurri zuzentzaile egokiak egikaritu eta zehapena bete arte.

– Hayan sido sancionadas por infracciones graves y muy graves previstas en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi mediante resolución firme en vía administrativa hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción.

– LGTBIfobia egiten, bultzatzen edo sustatzen dute, bihurketa-terapiak egitea barne, Trans pertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko otsailaren 28ko 4/2023 Legearen baldintzetan.

– Cometan, inciten o promocionen LGTBIfobia, incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión en los términos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

3.– Aurreko ataletan ezartzen diren baldintzak nahitaez bete behar dira laguntza-eskaera aurkezten den unetik emandako dirulaguntzaren likidazioa egin arte.

3.– El cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados anteriores se debe mantener desde el momento de la presentación de la ayuda hasta la liquidación de la subvención.

6. artikulua.– Erakunde kolaboratzaileak.

Articulo 6.– Entidades Colaboradoras.

1.– Oinarri hauen ondoreetarako, Basque Trade & Investment–Nazioartekotzeko Euskal Agentzia eta Finantzen Euskal Institutua Erakunde Kolaboratzaile izango dira, bat etorriz azaroaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean, azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomi Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen berme eta ordainketen araubide orokorra, eta zeinetan finkatzen diren berorren kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak) ezarritako terminoekin eta arau honetan jasotako zehaztapenekin, beti ere dagokion Lankidetza Hitzarmena sinatu beharko delarik.

1.– A los efectos de las presentes bases se declara a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) y al Instituto Vasco de Finanzas como Entidades Colaboradoras, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades Colaboradoras que participan en su gestión con las especificidades que se recogen en esta norma, debiendo suscribirse, a estos efectos, el oportuno Convenio de Colaboración.

2.– Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziak eginkizun hauek izango ditu:

2.– Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) se encargará de las siguientes funciones:

a) Laguntza-eskaerak jasotzea, eta baita ere laguntzari uko egin zaiola jakinarazteko idazkiak, egin beharreko jardueren exekuziorako luzapen-eskaerak, inbertsioen adierazpenak eta, hala badagokio, zuzenketa-eskaerak.

a) Recepción de las solicitudes de ayuda y de renuncia expresa a la misma, de prorroga en la ejecución de las actividades a realizar y de declaración de inversiones, así como, si es el caso, el requerimiento de subsanación.

b) Inbertsio-proiektuko dokumentazioa aztertu eta kalifikatzea.

b) Examen de la documentación y calificación de los proyectos de inversión.

c) Enpresa-proiektua eta ezarpen-plana teknikoki aztertu eta ebaluatzea.

c) Análisis técnicos y evaluación del proyecto empresarial y del plan de implantación.

d) Inbertsioen txosten teknikoa egitea eta ebaluazio-batzordeari bidaltzea.

d) Informe técnico de las inversiones y remisión del mismo a la comisión de evaluación.

e) Dokumentazio zurigarria jasotzea.

e) Recepción de la documentación justificativa.

f) Ordainketa proposamena.

f) Propuesta de pago.

g) Itzulketen likidazioak ebaluatzea.

g) Evaluación de las liquidaciones de reintegro.

h) Oinarri hauetako 20. artikuluan araututako baldintzak aldatzeko proposamenak egitea.

h) Propuestas de alteración de las condiciones reguladas en el artículo 20 de las presentes bases.

3.– Finantzen Euskal Institutuak funtzio hauek izango ditu:

3.– El Instituto Vasco de Finanzas se encargará de las siguientes funciones:

a) Erakunde onuradunei onartutako aurrerakin itzulgarriak ordaintzea, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak agindutako ordainketa-ebazpenetan ezarritako termino eta baldintzetan.

a) Abonar a las entidades beneficiarias los anticipos reintegrables aprobados en los términos y condiciones dispuestos en las resoluciones de pago dictadas por la Directora de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

b) Aurrerakin itzulgarriekin lotutako operazioak espezifikoki kontabilizatzea.

b) Contabilizar de forma específica las operaciones vinculadas a los anticipos reintegrables.

c) Eman beharreko aurrerakin itzulgarriak Finantzen Euskal Institutuaren aurrekontuan islatzea.

c) Reflejar en el presupuesto del Instituto Vasco de Finanzas los anticipos reintegrables a conceder.

d) SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari laguntzen kudeaketarekin lotutako alderdi guztien berri ematea, hiru hilean behin bidaliz alderdien artean sinatutako Lankidetza Hitzarmenean zerrendatutako kudeaketa-datuak:

d) Informar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial de cuantos extremos relacionados con la gestión de las ayudas sean procedentes, mediante la remisión, con periodicidad trimestral, de los datos de gestión que se relacionan en el Convenio de colaboración suscrito entre las partes, y que incluirán:

d.1.– Operazio hauen balantzea, erregistro-datarekin:

d.1.– Balance, con fecha de registro, de las siguientes operaciones:

– Onuradunei eginiko ordainketak.

– pagos a los beneficiarios.

– SPRIren ordainketengatiko kobrantzak.

– cobros por abonos de SPRI

– Onuradunen itzulketengatiko kobrantzak.

– cobros por reembolsos de los beneficiarios.

– Operazio bakoitzaren ondoren dagoen saldoa.

– saldo tras cada operación anterior.

d.2.– Deialdiaren finantza-zorpetzeagatik sortutako interesen likidazioaren kalkulua.

d.2.– Cálculo de la liquidación de los intereses devengados por el endeudamiento financiero de la convocatoria.

d.3.– Deialdiaren kudeaketagatik sortutako komisioen likidazioaren kalkulua.

d.3.– Cálculo de la liquidación de las comisiones devengadas por la gestión de la convocatoria.

d.4.– Erregistro indibidualizatu bat onuradun bakoitzeko, non barne hartuko diren ordainketa, itzulketa eta intzidentzien datak, bereziki onuradunek mugaeguneratzean amortizatu gabe dituzten zenbatekoei dagozkienak.

d.4.– Por cada beneficiario, registro individualizado con fecha de pagos, reintegros e incidencias, especialmente, las relativas a los importes no amortizados por los beneficiarios a su vencimiento.

d.5.– Erreferentziazko Hitzarmenaren hirugarren klausulan aipatzen den Jarraipen Batzordeak zehaztutako bestelako informazio oro.

d.5.– Cualquier otra información que se determine por la Comisión de seguimiento definida en la Clausula tercera del Convenio de referencia.

e) Urteko likidazio bat egitea, bertan sartuz kudeaketari buruzko datu esanguratsuenak, aurreko atalean zerrendatuta daudenak.

e) Realizar una liquidación anual en al que se incluyan los datos de gestión más relevantes relacionados en el apartado anterior.

f) Itzulitako zenbatekoak eta horien interesak jasotzea eta, hala badagokio, urtero transferitzea Euskadiko Diruzaintza Orokorrari, behin kitatu ondoren Finantzen Euskal Institutuak Nazioarteko Gauzatu 2023 programa gauzatzeko bere gain hartu duen zorra.

f) Recibir los importes reintegrados y sus intereses, en su caso, y transferirlos anualmente a la Tesorería General del País Vasco, una vez cancelado el endeudamiento asumido por el Instituto Vasco de finanzas para llevar a cabo el programa Gauzatu Internacional 2023.

g) Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Eusko Jaurlaritzako organo eskudunek laguntzen kudeaketari buruz egiten dituzten egiaztapen-jarduerak onartzea.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de las ayudas puedan efectuar el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y los órganos correspondientes del Gobierno Vasco.

7. artikulua.– Laguntza jaso dezaketen inbertsioak.

Artículo 7.– Inversión susceptible de apoyo.

1.– Diruz lagundu ahal izango dira inbertsio-proiektu hauek: atzerriko herrialde batean establezimendu berri bat irekitzea, atzerrian lehendik irekita dauden establezimenduak berritu edo handitzea edo atzerriko sozietateak eskuratzea, euskal enpresak gehiengo partaidetza duenean horietan, salbu inbertsioa jasoko duen herrialdeko legeak besterik agintzen badu. Enpresa berriak sortuta egon behar du edo lehendik existitzen denak erosita egon behar du laguntzaren ebazpena eman aurretik.

1.– Se consideran susceptibles de apoyo los proyectos de inversión en el exterior consistentes en la apertura de un nuevo establecimiento, la renovación o ampliación de los ya existentes o la adquisición de sociedades extranjeras, siempre que la participación de la empresa vasca en las mismas sea mayoritaria, salvo imperativo legal del país destino de la inversión. La constitución de nueva empresa, así como la adquisición de otra ya existente, deberá haberse efectuado previo a la resolución de la ayuda.

2.– Diruz lagundu daitezkeen proiektuek gutxienez 120.000 euroko inbertsioa egin behar dute azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuan jasotako Kontabilitateko Plan Orokorraren kategorietan edo inbertsioak xedetzat duen herrialdeko Kontabilitate Plan baliokidearen kategorietan. Hona hemen kategoria horiek:

2.– Los proyectos susceptibles de apoyo deberán alcanzar, como mínimo, una inversión de 120.000 euros en las categorías del Plan General de Contabilidad, recogido en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o su equivalente según el Plan Contable del país destino de la inversión, enumeradas a continuación:

203 Industri Jabetza eta Patenteak.

203 Propiedad Industrial y Patentes.

206 Aplikazio informatikoak.

206 Aplicaciones informáticas.

210 Lurrak eta Ondasun naturalak.

210 Terrenos y Bienes naturales.

211 Eraikuntzak.

211 Construcciones.

212 Instalazio teknikoak.

212 Instalaciones técnicas.

213 Makineria.

213 Maquinaria.

214 Tresneria.

214 Utillaje.

215 Bestelako instalazioak.

215 Otras instalaciones.

216 Altzariak.

216 Mobiliario.

217 Informazio-prozesuetarako ekipoak.

217 Equipos para procesos de información.

3.– Diruz lagundu daitekeen inbertsioa gehienez 36 hilabeteko epean gauzatu beharko da laguntza ematen denetik kontatzen hasita eta, nolanahi ere, 2026ko abenduaren 31 baino lehen.

3.– La inversión susceptible de apoyo, deberá materializarse en un período máximo de 36 meses contados a partir de la concesión de la ayuda y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2026

4.– Inbertsio hori euskal enpresak proiektuan duen partaidetzaren araberakoa izango da.

4.– Dicha inversión se computará en proporción a la participación de la empresa vasca en el proyecto.

5.– «Lurrak eta Ondasun naturalak» eta «Eraikuntzak» epigrafeetako inbertsioaren gehienezko zenbatekoa laguntza jaso dezaketen gainerako aktiboen berdina izango da. Gehienezko kopuru hori gaindituz gero, soberako inbertsioa ez da kontuan hartuko laguntza jaso dezakeen inbertsio gisa, laguntzak ebazteari dagokionez.

5.– La inversión en «Terrenos y Bienes naturales» y en «Construcciones» se considerará por una cuantía máxima igual al resto de los activos susceptibles de apoyo. En el caso de superar dicha cuantía máxima, la inversión excedente no computará como inversión susceptible de apoyo a los efectos de determinación de las ayudas.

6.– Aktiboen preziotzat jotzen da haien balio «garbia», hots, fakturatutako zenbatekoari Balio Erantsiaren gaineko Zerga edo jomuga herrialdeko baliokidea kenduta ateratzen den balioa.

6.– Se considera como precio de los activos su valor «neto», entendiéndose como tal el importe facturado una vez deducido el impuesto sobre el valor añadido o su equivalente en el país destino de la inversión.

7.– Era berean, aktibo horiek:

7.– Así mismo, dichos activos:

a) Lehenengo aldiz erabilitakoak edo martxan jarritakoak izan behar dute.

a) Deberán ser utilizados, o entrar en funcionamiento, por primera vez.

b) Atzerriko enpresa bat erosten bada, aktiboak aktibo berritzat hartuko dira.

b) En el caso de adquisición de una empresa extranjera, los activos correspondientes tendrán el tratamiento de nuevos.

c) Gutxienez hiru urteko amortizazio-epea izan behar dute, eta gutxienez bost urtez egon behar dute enpresaren aktiboan.

c) Deberán tener un período mínimo de amortización de tres años, debiendo permanecer, al menos, cinco años en el activo de la empresa.

d) Ezin zaizkie laga hirugarrenei, kontraprestazioarekin edo kontraprestazio gabe.

d) No podrán haber sido cedidos a terceros con o sin contraprestación.

e) Ezin dute izan enpresa eskatzaileak berak fabrikatutakoak (eta, nolanahi ere, inoiz ez dira zenbatuko barne hartzen dituzten kanpo-kontsumoak baino balio handiagoarekin).

e) No podrán haber sido fabricados por la propia empresa solicitante (y, en cualquier caso, nunca se computarán por un valor superior al de los consumos externos que incorporen).

f) Ez dira diruz lagunduko bazkide batek kapitalari generotan egindako ekarpenak.

f) No serán susceptibles de apoyo las aportaciones de capital en especie por parte de cualquier persona socia.

g) Diruz lagun daitezkeen aktibo immaterialak enpresa onuradunaren establezimenduan bakarrik ustiatu beharko dira, aktibo amortizagarriko elementutzat hartuko dira, hirugarrenei merkatuko baldintzetan erosiak izango dira, eta gutxienez bost urteko epean mantendu beharko dira enpresaren aktiboan.

g) Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados exclusivamente en el establecimiento de la empresa beneficiaria, serán considerados elementos de activo amortizables, serán adquiridos a terceras personas en condiciones de mercado y deberán permanecer en el activo de la empresa un periodo mínimo de cinco años.

8.– Leasing edo finantza-alokairuaren bidez finantzatutako inbertsioa diruz laguntzeko moduko inbertsiotzat joko da, baldin eta enpresa berariaz konprometitzen bada erosketa-aukera erabiltzera kontratua amaitutakoan, eta erosketa gauzatzen bada bi alderdiek sinatuta.

8.– La inversión, financiada mediante leasing o arrendamiento financiero, será considerada susceptible de apoyo, siempre y cuando la empresa se comprometa expresamente a ejercitar la opción de compra al término del contrato del mismo, así como el compromiso de ejecutar la misma firmado por las dos partes.

9.– Laguntzaren xede diren inbertsioak aurre-eskaera edo eskaera aurkeztu ondoren hasiko dira, eskaera aurkezten den deialdiko ekitaldiaren barruan.

9.– Las inversiones objeto de la ayuda deberán iniciarse con posterioridad a la presentación de la presolicitud o la solicitud, en el ejercicio de la convocatoria en la que se presenta la solicitud.

10.– Atzerriko sozietateen erosketari dagokionez, Batzordearen 651/2014 Erregelamenduko (EB) 17. artikuluan ezarritakoa bete behar da:

10.– En el caso de las adquisiciones de sociedades extranjeras, tendrá que cumplirse lo indicado en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión:

a) establezimendua itxita egotea edo ixtekotan izatea erosia izan ez balitz.

a) que el establecimiento haya cerrado o habría cerrado si no hubiera sido adquirido.

b) aktiboak eroslearekin zerikusirik ez duen hirugarren bati erostea.

b) que los activos sean adquiridos a un tercero no relacionado con el comprador.

c) operazioa merkatuko baldintzetan egitea.

c) que la operación tenga lugar en condiciones de mercado.

Oinarri hauen ondoreetarako, berritze proiektutzat joko dira lehendik dagoen establezimenduaren produkzio-prozesu orokorra esanguratsuki aldatzen dutenak.

A los efectos de las presentes bases, se entienden como proyectos de renovación los que den lugar a un cambio esencial en el proceso general de producción del establecimiento existente.

11.– Laguntza jaso ahal izango dute soilik laguntzaren onuradun diren enpresen filialek atzerrian eginiko inbertsoek, baldin eta bi enpresen xede sozialek lotura argia badute elkarrekin.

11.– Serán susceptibles de apoyo únicamente las inversiones que realicen las filiales en el extranjero de las empresas beneficiarias de la ayuda siempre que el objeto social de ambas empresas tenga una clara vinculación.

12.– Enpresa elkartu edo lotuei aktiboak erosteko inbertsioak espreski jakinaraziko zaizkio SPRIko Nazioartekotze Zuzendaritzari, Batzordeak 2014ko ekainaren 17an mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruz emandako 651/2014 Salbuespenen Araudi Orokorreko I. eranskinaren arabera, eta kanpo-ikuskaritzetan oinarrituta baloratuko dira.

12.– Las inversiones consistentes en la adquisición de activos a empresas asociadas o vinculadas, según Anexo I del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, deberán comunicarse expresamente a la Dirección de Internacionalización de SPRI y serán valoradas en base a auditorías de control externo.

13.– Ez dira diruz laguntzeko moduko inbertsiotzat joko:

13.– No se considerará inversión subvencionable:

a) Sektore hauetara zuzendutako inbertsioak: eraikuntza, higiezinak, finantzak, aseguruak, defentsa, arrantzako produktuak eta akuikultura eta nekazaritzako ekoizpen primarioa.

a) Las inversiones dirigidas a los sectores de construcción, inmobiliario, financiero, seguros, defensa, productos de la pesca y acuicultura y producción agrícola primaria.

b) Ez da inbertsiotzat hartuko enpresa baten akzioak eskuratze hutsa, Batzordearen 651/2014 Salbuespenen Araudi Orokorraren 17. artikuluaren arabera.

b) La mera adquisición de las acciones de una empresa no constituirá una inversión tal como se establece en el artículo 17 del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión.

c) Ekipamendua edo makineria ordezkatzea beste helbururik ez duten inbertsioak, baldin eta ez badute aldaketa nabarmenik eragiten ekoizpen-prozesuan.

c) Las inversiones que tengan como objeto la mera sustitución de equipamiento o maquinaria, si ello no conlleva un cambio sustancial en el proceso productivo.

d) Atzerrian banaketa-sare bat ezartzea helburu duten inbertsioak.

d) Las inversiones que tengan como objeto el establecimiento de una red de distribución en el extranjero.

14.– Laguntza-eskaera aurkeztu aurretik egiten diren inbertsioak diruz laguntzeko modukotzat joko dira, laguntzaren eragin pizgarria bermatzen den neurrian.

14.– Las inversiones que se realicen antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda se considerarán subvencionables, en la medida que se garantice el efecto incentivador de la ayuda.

Horretarako, kontuan hartuko dira eskaera aurkeztu aurretik egindako inbertsioak, baldin erakunde onuradunak, inbertsioak hasi aurretik, idatziz aurkeztu badu laguntza aurre-eskaera bat ondoko informazio hau bilduko duena, beti ere bat etorriz Batzordearen Salbuespen Erregelamendu Orokorretako –2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduko, 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 Erregelamenduko eta 2014ko abenduaren 16ko 1388/2014 Erregelamenduko– 6.2 artikuluekin:

A tal efecto, se tendrán en cuenta las inversiones que se realicen antes de la presentación de la solicitud, si la entidad solicitante, previo al inicio de las inversiones, ha presentado, por escrito, una presolicitud de ayuda que, de conformidad con lo establecido en los artículos 6.2 de cada uno de los Reglamentos general de exención n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, del n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, y del n.º 1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, contendrá la siguiente información:

a) Enpresaren izena eta tamaina.

a) El nombre y tamaño de la empresa.

b) Egingo diren inbertsioen azalpena (hasiera- eta amaiera-datak barne) eta kokalekua.

b) Descripción de las inversiones a realizar (incluidas sus fechas de inicio y finalización), y ubicación de las mismas.

c) Proiektuaren kostu-zerrenda.

c) Lista de costes del proyecto.

d) Eskatutako laguntza-mota (aurrerakin itzulgarria).

d) Tipo de ayuda solicitada (anticipo reintegrable).

e) Eta proiektua gauzatzeko behar den finantzaketa publikoa.

e) Y el importe de la financiación pública necesaria para su realización.

Kasu honetan, interesatuak, deialdiaren epea ireki ondoren, behin betiko eskaera bat aurkeztu beharko du, oinarri hauetako 11. eta 13. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

En este supuesto la interesada deberá presentar necesariamente, una vez abierto el plazo de la convocatoria, una solicitud definitiva en los términos de los artículos 11 y 13 de estas bases.

15.– Nolanahi ere, oinarri hauen testuinguruan diruz lagun daitezkeen gastutzat hartuko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 23/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluarekin bat datozenak, aplikagarria denean.

15.– En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el marco de las presentes bases, y en lo que sea de aplicación, los acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de valoración.

1.– Laguntza emango zaie onuradun izateko eskakizunak bete dituztela frogatzen duten enpresei, beti ere kontuan hartuz balorazio irizpide hauek eta euren haztapena:

1.– La ayuda se otorgará a las empresas que hubieran acreditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y siempre conforme a los siguientes criterios de valoración y su ponderación.

1. irizpidea: inbertsio-proiektuaren memoria xehea, zeinak barne hartuko baitu ezarpen-plana (ezarpen-plan horrek 1go eranskinean azaldutako edukia jasoko du). (gehienez 50 puntu).

Criterio 1: Memoria detallada del proyecto de inversión en la que se incluirá el plan de implantación, que deberá contemplar el contenido descrito en el Anexo 1 (máximo 50 puntos)

1.1.– Enpresa eskatzailearen gaitasuna (gehienez 10 puntu).

1.1.– Capacidad de la empresa solicitante (máximo 10 puntos).

1.2.– Proiektuaren bideragarritasuna (gehienez 20 puntu)

1.2.– Viabilidad del proyecto (máximo 20 puntos)

1.3.– Inpaktua enpresan, bere lehiakortasunean eta trakzio-efektua Euskadin (gehienez 10 puntu)

1.3.– Impacto sobre la empresa, su competitividad y efecto tractor en Euskadi (máximo 10 puntos)

1.4.– Koherentzia estrategikoa (gehienez 10 puntu)

1.4.– Coherencia estratégica (máximo 10 puntos)

2. irizpidea: Inpaktua enpleguan: kontuan hartuko da EAEko enplegu sorkuntzan duen inpaktu positiboa (gehienez 30 puntu).

Criterio 2: Impacto sobre el Empleo: se tendrá en cuenta el impacto positivo en la creación de empleo en Euskadi (máximo 30 puntos).

2.1.– Enpresa eskatzailearen plantilla-hazkundea (30 puntu)

2.1.– Incremento de la plantilla de la empresa solicitante (30 puntos)

2.2.– Enpresa eskatzailearen plantilla-finkapena (15 puntu)

2.2.– Consolidación de la plantilla de la empresa solicitante (15 puntos)

3. irizpidea: gizartearekiko konpromisoa eta jasangarritasuna: Garapen Jasangarriko Helburuekiko lerrokatzearen erakusgarri, aintzat hartuko da enpresa eskatzaileak eragin positiboa izatea jomugako ingurunean 2030 Agendaren helburuekiko konpromisoaren bidez edo ziurtagiriak edo/eta planak izatea oinarri hauetako 2. eranskinean jasotako arloei buruz (jasangarritasuna, genero-berdintasuna, laneko eta etxeko kontziliazioa, euskararen sustapena eta erantzukizun sozial korporatiboa), betiere ez badira derrigorrezkoak enpresaren ezaugarriengatik (gehienez 20 puntu).

Criterio 3: Compromiso Social y Sostenibilidad: como muestra del alineamiento con los objetivos de Desarrollo Sostenible, se valorará el impacto positivo sobre el entorno en destino, a través del compromiso demostrado con los objetivos de la Agenda 2030 y/o que la empresa solicitante disponga, en su caso, de las certificaciones y/o planes en materia de sostenibilidad, igualdad de género, conciliación laboral y familiar, promoción del euskera y responsabilidad social corporativa recogidos en el Anexo 2 de las presentes bases siempre que no sean obligatorios por las características de la empresa (máximo 20 puntos),

3.1.– Inpaktu positiboa jomugan Giza Eskubideei dagokienez, Ez Finantzazko Informazio Txostenarekin edo antzeko ezaugarriak dituen memoria zertifikatu batekin egiaztatuta (20 puntu)

3.1.– Impacto positivo sobre el entorno en destino en materia de Derechos Humanos, certificado con el correspondiente Estado de Información No Financiera o memoria certificada de características similares (20 puntos)

3.2.– Ingurumen-jasangarritasun, genero-berdintasun, euskararen sustapen eta erantzukizun sozial korporatiboko ziurtagiri bi edo gehiago (15 puntu)

3.2.– Dos o más certificaciones en materia de sostenibilidad medioambiental, igualdad de género, promoción del Euskera y Responsabilidad Social Corporativa (15 puntos)

3.3.– Aurreko puntuko gaiei buruzko ziurtagiri bat (5 puntu)

3.3.– Una certificación en las mismas materias del punto anterior (5 puntos)

2.– 50 puntu baino gutxiago lortzen dituzten eskaerek ezingo dute izan programaren onuradun.

2.– Las solicitudes que obtengan una puntuación inferior a 50 puntos no podrán en ningún caso ser beneficiarias de la ayuda dentro del programa.

9. artikulua.– Laguntzen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 9.– Cuantías y límite de las Ayudas.

1.– Eskaerak lortu duten puntuazioaren arabera ordenatuko dira.

1.– Las solicitudes se ordenarán de acuerdo a la puntuación obtenida.

2.– Ondorio hauetarako, dirulaguntzak esleitzean kontuan hartuko da 8. artikuluko irizpideak aplikatuz egindako balorazioaren lehentasun-hurrenkera, eta dirulaguntzaren zenbatekoa izango da artikulu horretan ezarritako finantzaketa-portzentajea eta muga kuantitatiboak aplikatu ondoren ateratzen den kopurua, harik eta deialdiaren zuzkidura agortu arte.

2.– A estos efectos, la adjudicación de las subvenciones, se efectuará siguiendo el orden de prelación de la valoración realizada en aplicación de los criterios del artículo 8 y en la cuantía resultante de aplicar el porcentaje de financiación y los límites cuantitativos establecidos en este artículo, hasta agotar, en su caso, la dotación de la convocatoria.

3.– Enpresaren tamainaren arabera, hauxe izango da finantzaketa itzulgarriaren portzentajea:

3.– En función del tamaño de empresa el porcentaje de financiación reintegrable podrá ser:

a) Enpresa txikiek: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 50eko finantzaketa itzulgarria.

a) Financiación reintegrable del 50 % de la inversión susceptible de apoyo para pequeñas empresas.

b) Enpresa ertainek: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 35eko finantzaketa itzulgarria.

b) Financiación reintegrable del 35 % de la inversión susceptible de apoyo para medianas empresas.

c) Enpresa handiek: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 25eko finantzaketa itzulgarria.

c) Financiación reintegrable del 25 % de la inversión susceptible de apoyo para grandes empresas.

4.– Laguntza kalkulatzeko bakarrik hartuko da kontuan euskal enpresak inbertsio-proiektuan duen partaidetza portzentajea.

4.– A efectos del cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación de la empresa vasca en el proyecto inversor.

5.– Laguntza ezingo da izan 1.000.000 euro baino handiagoa enpresako.

5.– La ayuda no podrá superar el importe de 1.000.000 euros por empresa.

6.– Proiektu bakar baterako laguntza emango da deialdi, enpresa eta herrialde bakoitzeko.

6.– Se apoyará un solo proyecto por convocatoria, empresa y país.

10. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna eta metaketa.

Artículo 10.– Compatibilidad y acumulación de las ayudas.

Programa honetan jasotzen diren laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko edo erakunde pribatu batzuek xede bererako ematen dituztenekin, baldin eta betetzen badituzte oinarri hauetako 4. artikuluan enpresa txiki eta handientzat ezarritako mugak.

Las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, o por entidades privadas, que tengan el mismo objeto que las recogidas en este programa, serán compatibles cumpliendo con las limitaciones establecidas, para pequeñas y grandes empresas, en el artículo 4 de las presentes bases.

11. artikulua.– Laguntza eskaera.

Artículo 11.– Solicitud de la ayuda.

1.– Eskaerak aurkezteko epea hasiko da Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean eta 2023ko irailaren 29an amaituko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 29 de septiembre de 2023.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, bitarteko elektronikoak erabiliko dira eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta laguntza-deialdi honek berekin dakartzan gainerako tramiteak egiteko.

2.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones de esta convocatoria de concesión se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Tramitazioa elektronikoki egiteko xehetasunak www.spri.eus/gauzatuinternacional helbide elektronikoan daude, eta helbide horretan bete beharko dira eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta erabili behar diren gainerako ereduak.

3.– Las especificaciones de trámite, por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos a utilizar, se cumplimentarán en la dirección www.spri.eus/gauzatuinternacional.

4.– Behin bete ondoren, eskaerak eskatzailea den pertsona edo enpresaren sinadura aitortua izan behar du, eta hurrengo artikuluan zehaztuko den dokumentazioa ere atxiki behar da.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o empresa solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo siguiente.

5.– Espedienterako sarbidea eta eskaera egin osteko gainerako izapideak elektronikoki egingo dira, www.spri.eus/gauzatuinternacional helbidean.

5.– El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección www.spri.eus/gauzatuinternacional.

6.– Laguntza-eskaera eta gainerako dokumentazioa edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu daitezke. Gainera, laguntza-eskaeratik eratorritako jarduketetan eta prozedura osoan zehar erabiliko da enpresa eskatzaileak hautatutako hizkuntza, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de la ayuda, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la empresa solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Laguntza-eskaera aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio organo emaileari zuzenean eskura dezan zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela dioen egiaztagiria. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimena emateari, eta kasu horretan, betebehar horiek egunean dituela dioen ziurtagiria aurkeztu beharko du eskatzen zaion guztietan.

7.– La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar, en ese caso, la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones tantas veces como le sea requerido.

12. artikulua.– Zuzenketak.

Artículo 12.– Subsanaciones.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak edo/eta Nazioartekotzeko Euskal Agentziak akats edo okerreko daturen bat aurkitzen badu aurkeztutako dokumentazioan, horren berri emango die enpresa eskatzaileei, eta 10 egun balioduneko epea emango die zuzenketak egiteko; zuzendu ezean, ulertuko da uko egiten diotela eskaerari, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan zehaztutakoarekin.

En el caso de que SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y/o la Agencia Vasca De Internacionalización advirtiera de la existencia de algún defecto o inexactitud en la documentación presentada, lo comunicará a las empresas solicitantes, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para que procedan a su subsanación con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 13.– Documentación a presentar.

1.– Enpresa eskatzaileek ondoko hauek atxiki behar dizkiote eskaerari:

1.– Las empresas solicitantes deberán realizar la solicitud con los siguientes contenidos:

a) Eskaera telematikoa, enpresari buruzko datuekin behar bezala beteta eta erakunde eskatzailearen behar besteko ahala duen legezko ordezkariak sinatuta.

a) Solicitud telemática debidamente cumplimentada con los datos relativos a la empresa y suscrita por la representación legal de la entidad solicitante con poder suficiente.

b) Inbertsio-proiektuari buruzko memoria xehea, zeinetan jasoko baitira inplementazio-egitasmoa, plan ekonomiko-finantzarioa eta horiek burutzeko epeak, 1. eranskinean definitutako egiturari jarraiki. Atzerriko sozietate bat erosten den kasuetan, beste enpresa batek egindako balorazioa aurkeztu beharko da, salerosketaren ondorioetarako. Makineria berritzeko proiektu bat egiten den kasuetan, memoriak xeheki justifikatu behar du berritze-proiektu horrekin esanguratsuki aldatu dela establezimenduaren produkzio-prozesu orokorra.

b) Memoria detallada del proyecto de inversión en la que se incluirá el plan de implantación, el plan económico-financiero y los plazos para su realización, siguiendo la estructura definida en el Anexo 1. Si se tratase de la adquisición de una sociedad extranjera deberá presentarse, igualmente, la valoración de dicha sociedad realizada por empresa ajena a la misma, a efectos de la operación de compraventa. Cuando se trate de renovaciones de maquinaria, la memoria tendrá que justificar detalladamente que dicha renovación da lugar a un cambio esencial en el proceso general de producción del establecimiento existente.

Kasu guztietan, memoriak frogatu beharko du proiektuak indartu egiten duela enpresak merkatuan duen posizioa, lehiakortasuna eta etorkizuneko jasangarritasuna, betiere Euskadin duen jarduera industrialari kalterik egin gabe.

En todos los casos, la memoria tendrá que demostrar que el proyecto refuerza su posición en el mercado, su competitividad y sostenibilidad futura sin perjuicio de su actividad industrial en Euskadi.

c) Hala badagokio, jomugako ingurunean izan duen inpaktu positiboari buruzko justifikazio-memoria, 3. Irizpidean («Konpromiso soziala eta jasangarritasuna») adierazitakoaren arabera.

c) En su caso, memoria justificativa del impacto positivo sobre el entorno en destino, en base a lo señalado en el Criterio 3, «Compromiso Social y Sostenibilidad».

d) Enpresa eskatzailearen eta laguntzaren xede izan den ezarpenaren eratze-eskritura eta ordezkaritza ahalordea eta, hala badagokio, horren ondorengo aldaketena.

d) Escrituras y poder de representación de la empresa solicitante y de la implantación objeto de apoyo y de sus posteriores modificaciones, en su caso.

e) Kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria.

e) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta corriente facilitada.

f) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duen ziurtagiria, baldin eta ez bazaio baimenik eman erakunde-emaileari egiaztapen hori zuzenean lortzeko.

f) Certificados que acrediten el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en caso de que no se autorice la obtención de dichos documentos al órgano concedente.

g) Enpresa handien kasuan, aurreko bi zerga ekitaldietan eta indarrean dagoen zerga ekitaldian jasotako minimis laguntzen (Batzordearen de minimis laguntzei buruzko 1407/2013 (EB) Araudiaren menpe daudenak) zerrenda.

g) En el caso de las grandes empresas relación de ayudas minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayudas minimis.

h) Azken bi ekitaldietan Merkataritza Erregistroan utzitako Urteko kontuak eta dokumentazio osagarria, eta Sozietateen gaineko Zergaren azken bi aitorpenak.

h) Las cuentas anuales y documentación adicional depositada en el Registro Mercantil en los dos últimos ejercicios y las dos últimas declaraciones del Impuesto sobre Sociedades.

i) Gizarte Segurantzaren «Alta egoeran dauden langileen batez besteko plantilla» txostena edo, eskatzailea kooperatiba bat bada, mutualisten batez bestekoaren ziurtagiria, eta bai txostena eta bai ziurtagiria deialdi hau argitaratu aurreko bi urteetakoak izango dira.

i) Informe de «plantilla media de trabajadores en situación de alta» emitido por la Seguridad Social o, en el caso de que la solicitante sea una cooperativa, certificado de la media de las personas mutualistas, correspondiente a los dos períodos anuales inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.

j) Erantzukizunezko aitorpena, alderdi hauek egiazkoak direla adierazteko:

j) Declaración responsable respecto de la veracidad de los siguientes:

– Enpresa eskatzaileak betetzen dituela oinarri hauetako artikuluetan eskatzen diren baldintza guztiak.

– Que la empresa solicitante reúne todos los requisitos exigidos en el articulado de estas bases.

– Aitortu dituela beste erakunde publiko edo pribatu batzuei proiektu berarentzat eskatu dizkien eta/edo haietatik jaso dituen laguntzak.

– Que ha declarado las ayudas que para las mismas inversiones haya solicitado y/o recibido de otras instituciones públicas o privadas.

– Eskaera egiteko unean, enpresa eskatzaileak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapenik edo zehapen penalik, eta ez duela aipatutakook eskuratzeko ezgaitzen duen legezko galarazpenik.

– Que la empresa solicitante no se encuentra, en el momento de realizar la solicitud, sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

– Enpresa eskatzailea ez dagoela Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren menpeko erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako ezein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean.

– Que la empresa solicitante no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza, concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

– Ordainduta dituela dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

– Que se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Ez dagoela laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe, Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne merkatuarekin bateraezina dela, eta ez dagoela krisi-egoeran, krisi-egoeran dauden eta finantza arlokoak ez diren enpresen salbamendurako eta berregituraketarako Estatuko laguntzei buruzko Europar Batasunaren jarraibideen arabera (EO, C 249, 2014-07-31).

– Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, y que no es una empresa en crisis, de acuerdo a las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de empresas no financieras en crisis (DOUE 2014/C 249/01).

– Erregularizatuta daukala Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko egoera.

– Que tiene regularizada su situación con Hacienda y Seguridad Social.

– Betetzen dituela Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan eskatzen diren baldintzak.

– Que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

– Ez dagoela oinarri hauetako 5.2 artikuluan adierazitako ezein kausatan.

– Que no está en ninguna de las causas señaladas en el artículo 5.2 de estas bases.

k) 30.000 eurotik gorako laguntza-eskaeren kasuan, eta enpresentzat bakarrik, Erantzukizunpeko Adierazpena edo, hala badagokio, ROACen izena emandako auditorearen ziurtagiria, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.3 bis artikulua, ordaintzeko epe legalei buruzkoa, betetzeko.

k) Declaración Responsable o, en su caso, certificado de auditor inscrito en el ROAC respecto del cumplimiento del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones en relación a los plazos legales de pago.

l) Dokumentazioa EAEko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu beharko da. Ingelesa ez den beste hizkuntza batean dagoen dokumentazioa dagokion zinpeko itzulpenarekin batera aurkeztu beharko da.

l) La documentación deberá presentarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la CAE. La documentación en otro idioma distinto al inglés, deberá ser soportada por la correspondiente traducción jurada.

2.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak behar den dokumentazio edota informazio osagarri guztia eskatu ahal izango dio enpresa eskatzaileari, aurkeztutako laguntza-eskaera behar bezala ulertu eta ebaluatzeko.

2.– SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria sea necesaria para la adecuada comprensión y evaluación del proyecto presentado en la solicitud de ayuda.

3.– Ez da derrigorrezkoa SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren esku dauden indarreko dokumentuak aurkeztea. Horrelakoetan, eskaeran adierazi beharko da zein egunetan eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentu horiek, Administrazio Publikoen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridikoari buruzko Legean ezarritako baldintzak eta eskakizunak betez.

3.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

14. artikulua.– Eskaeren azterketa.

Artículo 14.– Análisis de las solicitudes.

1.– Nazioartekotzeko Euskal Agentziari dagokio aurkeztutako eskaerak aztertzea, eta, orobat, oinarri hauetan esleitzen zaizkion funtzioen barruan, hasierako txosten bat egitea enpresa-proiektua baloratzeko.

1.– Corresponderá a la Agencia Vasca de Internacionalización, el análisis de las solicitudes presentadas y, en el marco de las funciones que se le asignan por estas bases, la emisión de un informe inicial en el que se valore el proyecto empresarial.

2.– Ebaluazio-batzorde bat sortuko da eskaeren azkeneko balorazioa egiteko 8. artikuluan ezarritako irizpideen arabera. Balorazio-batzorde hori 3 pertsonak osatuko dute:

2.– Se crea una Comisión de Evaluación para la valoración final de las solicitudes en base a los criterios del artículo 8. Dicha comisión valoradora estará compuesta por 3 personas:

– Presidentea:

– Presidencia:

• Presidentea: Iñaki Ezkurra. Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Enpresa Nazioartekotzeko zuzendaria.

• Presidente: Iñaki Ezkurra. Director de Internacionalización Empresarial de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización).

• Ordezkoa: Iván Fernández. Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Adimen Lehiakorreko zuzendaria.

• Suplente: Iván Fernández. Director de Inteligencia Competitiva de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización)

– Bokalak:

– Vocalías:

• Maite Subinas. Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Enpresa Zerbitzuetako arduraduna.

• Maite Subinas. Responsable de Servicios Empresariales de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización).

• Ordezkoa: Josu Mugertza, Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Enpresa Zerbitzuetako proiektu kudeatzailea.

• Suplente: Josu Mugertza. Gestor de Proyectos de Servicios Empresariales de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización).

– Idazkaria:

– Secretaría:

• Idazkaria: Iker Arruabarrena SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Programen arduraduna.

• Secretario: Iker Arruabarrena. Responsable de Programas de Internacionalización SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

• Ordezkoa: Inmaculada López. SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Programen teknikaria.

• Suplente: Inmaculada López. Técnico de Programas de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

3.– Batzorde honen eraketa baliozkoa izango da bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko, baldin bertan batzen badira, presentzialki nahiz urrunetik, presidentea eta idazkaria edo euren ordezkoak eta gutxienez gainerako kideetako bat. Batzordearen funtzionamenduari buruz atal honetan aurreikusi ez den orori dagokionez, aplikagarri izango da Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa.

3.– La constitución de esta comisión será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos con la asistencia, presencial o a distancia, de quienes ostentan la Presidencia y Secretaría o, en su caso, de quienes los sustituyan y al menos una persona más del resto de vocales. En todo lo relativo al funcionamiento de la comisión, no previsto en este apartado, se aplicará supletoriamente los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.

4.– Eskaeren balorazio teknikoa egiteko, 8. artikuluko irizpide eta haztapenak aplikatuko zaizkie aurkeztutako proiektuei eta atxikitako dokumentazioari. Ondorioz, proiektuak puntuazioaren arabera ordenatuko dira.

4.– La valoración técnica de las solicitudes se efectuará aplicando sobre los proyectos presentados y la documentación que los soporta, los criterios y las ponderaciones recogidos en el artículo 8. Como resultado, los proyectos serán ordenados en base a la puntuación obtenida.

5.– Jarraian, Ebaluazio-batzordeak laguntzak esleitzeko ebazpen-proposamen bat egingo du, balorazio fasean eskuratutako lehentasun-hurrenkerari jarraiki.

5.– Seguidamente, la Comisión de Evaluación, elaborará la propuesta de resolución de concesión de las ayudas siguiendo el orden de prelación obtenido en la fase de valoración.

15. artikulua.– Laguntzak emateko ebazpena.

Artículo 15.– Resolución de concesión de ayudas.

1.– Laguntzak prozedura bakar batean tramitatuko dira, eta SPRIko Nazioartekotzeko zuzendariak ebatziko du prozedura hori, Balorazio-batzordearen proposamena kontuan hartuta.

1.– Las ayudas se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución corresponde, a propuesta de la Comisión de Valoración, a la Directora de Internacionalización de SPRI.

2.– Ebazpen horretan laguntza jasoko duten enpresen zerrenda adieraziko da eta informazio hau gehituko da bakoitzari buruz: aurkeztutako inbertsioa, diruz lagundu daitekeen inbertsioa eta emandako laguntzaren zenbatekoa, epeak banakatuz ezarritako 3 urteko mugaren barnean.

2.– La citada resolución contendrá la relación de las empresas a las que se concede la ayuda detallando, para cada una de ellas, la inversión presentada, la inversión subvencionable y el importe de la ayuda concedida con desglose de plazos dentro del límite de los 3 años establecidos.

3.– Eskaera ukatzen denean, ukatzeko arrazoiak adierazi beharko dira.

3.– En el caso de las resoluciones denegatorias estas recogerán los motivos que fundamenten dicha denegación.

4.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa enpresa interesatuei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarota interesatuei ebazpenik jakinarazi ez bazaie, ulertu beharko dute dirulaguntzaren eskaera ukatu zaiela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak xedatutako ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las empresas interesadas será de seis meses desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria anual, transcurrido el cual, sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud a los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotzeko zuzendariak emango du eskaera onartzeko edo ezesteko ebazpena eta eskatzaileari jakinaraziko dio. Eskatzaileak aukera izango du ebazpenaren aurkako berraztertze errekurtsoa aurkezteko SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzan, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako epean eta eran.

5.– La Resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud será dictada por la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y notificada al solicitante y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Ebazpena indibidualki jakinaraziko den arren, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko dira onuradunen zerrenda, onuradun ez direnena eta emandako laguntzaren zenbatekoa, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 49.2 artikuluari jarraiki.

6.– Sin perjuicio de la notificación individual de la resolución a las solicitantes, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las beneficiarias, así como de los no beneficiarios e importe de la ayuda concedida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Erakunde onuradunen betebeharrak dira:

Son obligaciones de las entidades beneficiarias:

1.– Emandako laguntza onartzea. Enpresa onuradunak ez badio espreski eta idatziz uko egiten laguntzari, ulertuko da onartzen duela, nahiz eta posible duen inbertsioa bukatu aurretik noiznahi uko egitea, baldin eta Administrazioak ez badu egin inolako ordainketarik.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si las empresas beneficiarias no renuncian expresamente, y por escrito, a la misma, se entenderá que esta queda aceptada, si bien podrán renunciar a la misma en cualquier momento antes de la finalización de la inversión, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración.

2.– Laguntza eman den helbururako erabiltzea, eta inbertsioaren eta enplegu-sorkuntzaren arloan hartutako konpromisoa bete eta justifikatzea.

2.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida, cumplir y justificar la ejecución de la inversión y la generación de empleo comprometidas.

3.– Inbertsioa gauzatzeko eta sortutako enplegua mantentzeko epean, eskatutako informazio osagarri guztia bidaltzea eta gerta daitezkeen aldaketen berri ematea organo kudeatzaileari, Administrazioak egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egin ditzan inbertsioen garapenari eta exekuzioari buruz.

3.– Remitir al órgano gestor, durante el periodo de ejecución de la inversión y de mantenimiento del empleo generado, cuanta información complementaria les sea requerida, así como las variaciones que puedan producirse para que la Administración pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución de las mismas.

4.– Inbertsioen behin betiko fakturak artxibatu eta Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskura edukitzea 5 urtez.

4.– Archivar las facturas definitivas relacionadas con las inversiones y mantenerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de 5 años.

5.– Eskatutako agiri guztiak ematea Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, beren funtzioak betez informazio hori eskatzen dietenean.

5.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a este programa.

6.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari jakinaraztea laguntzak edo dirulaguntzak edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide jaso dutela xede berbererako beste edozein Administrazio edo Erakunde publiko zein pribatutatik.

6.– Comunicar a SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o Ente tanto público como privado.

7.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari jakinaraztea enpresak ba ote daukan legez kanpoko laguntzaren bat, zeinari buruz Europako Batzordeak, dirulaguntza hori eman eta gero, hartua daukan erabaki negatibo bat itzuli dadin aginduz eta dirulaguntza oraindik itzuli gabe badago.

7.– Comunicar a SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial si la empresa dispone de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea ha adoptado, con posterioridad a la concesión de la subvención, una Decisión negativa con orden de recuperación y esta aún no haya sido reembolsada.

8.– Jasotako finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea. Horretarako, erreferentzia argi bat txertatu behar da diruz lagundutako inbertsio bat dela ikusarazteko, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren logo korporatiboa dagoen tokian.

8.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida, insertando en lugar visible una referencia al carácter de inversión subvencionada, donde conste el logo corporativo del de SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

9.– Laguntza indarrean dagoen epean egunean izatea zergekiko eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak, eta funtsak itzulita izatea, baldin ebazpen baten bidez behartua badago horiek itzultzera.

9.– Hallarse, durante todo el periodo de vigencia de la ayuda concedida, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la obligación de reintegro de fondos percibidos si fuese deudora por resolución de procedencia del mismo.

10.– Enpresa ez deslokalizatzea 10 urteko epean, laguntza emateko ebazpenaren egunetik kontatzen hasita. Deslokalizaziotzat joko da onuradunaren produkzio osoa edo zati bat Euskal Autonomi Erkidegotik kanpora eramatea.

10.– No incurrir, durante un periodo de 10 años, desde la fecha de la resolución de concesión de la ayuda, en deslocalización empresarial, entendiendo como tal el traslado fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco de todo, o parte, de la producción de la beneficiaria.

11.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14 eta 46. artikuluetan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein obligazio.

11.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

17. artikulua.– Aurrerakin itzulgarria ordaintzeko ebazpena.

Artículo 17.– Resolución para el abono del anticipo reintegrable.

1.– Laguntzak jasotzeko, enpresa onuradunek Nazioartekotzeko Euskal Agentziari aurkeztuko diote gauzatutako inbertsioen aitorpen bat, aitorpen horri erantsiko dizkiotelarik fakturen koadroa -eredu ofizialaren arabera- eta fakturak eta ordainagiriak. Horrez gain, kanpoko ikuskapen-txosten bat aurkeztu beharko dute, bere bitartez ziurtatzeko gauzatu direla ebazpenak xedetzat dituen inbertsioak eta benetan egokitzen direla oinarriotan adierazitakora.

1.– Para la percepción de las ayudas las empresas beneficiarias tendrán que presentar ante la Agencia vasca de Internacionalización, una declaración de las inversiones materializadas, adjuntando un cuadro de facturas, según modelo oficial, así como dichas facturas y justificantes de pago. Adicionalmente, será preciso presentar un informe de auditoría externa que certifique que las inversiones objeto de la resolución han sido efectivamente materializadas y que se adecuan a lo indicado en las presentes bases.

Enpresa onuradunak, hala badagokio, SPRI–Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren edo Nazioartekotzeko Euskal Agentziaren esku jarriko ditu egindako inbertsioak egiaztatzeko eskatzen zaizkion agiri guztiak.

La empresa beneficiaria pondrá, en su caso, a disposición, bien de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, bien de la Agencia vasca de Internacionalización, cuanta documentación le sea solicitada al objeto de verificar las inversiones realizadas.

2.– SPRIko Nazioartekotzeko zuzendariak ebazpen bat emango du, non adieraziko duen zein den enpresa onuradunari ordaindu behar zaion zenbatekoa (osoa edo partziala). Finantzaketa itzulgarria urtean behin ordainduko zaio enpresa bakoitzari.

2.– Corresponderá a la Directora de Internacionalización de SPRI la emisión de una resolución en la que se indicará el importe, total o parcial, que corresponda satisfacer a la empresa beneficiaria. La financiación reintegrable se abonará una vez al año por empresa.

3.– Goian adierazitako ebazpena, enpresa onuradunari ez ezik, Finantzen Euskal Institutuari ere igorriko zaio, ordaindu dadin bertan adierazitako zenbatekoa.

3.– La resolución arriba mencionada, además de a la empresa beneficiaria, se remitirá al Instituto Vasco de Finanzas (IVF) para que se efectúe el desembolso de las ayudas por el importe señalado en la misma.

4.– Enpresa batek laguntza ez-legitimo bat badu, zeinaren gainean Europako Batzordeak erabaki negatibo bat hartu duen hura itzultzeko aginduarekin, eta laguntza hori itzuli ez bada, azken ordainketaren eskaerarekin batera, hura ezeztatu izanaren justifikazioa aurkeztu beharko da, ez baita ordainduko hori justifikatu arte.

4.– Cuando una empresa disponga de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea haya adoptado una Decisión negativa, con orden de recuperación, y esta no haya sido reembolsada, con la solicitud del abono final deberá aportar justificación de la cancelación de la misma, ya que no se efectuará dicho pago hasta la justificación de este extremo.

18. artikulua.– Finantzaketa itzulgarria itzultzea.

Artículo 18.– Devolución de la financiación reintegrable.

1.– Behin inbertsioak amaitu ondoren, enpresek urtebeteko gabealdia izango dute itzulketak egiten hasi aurretik; beraz, lehen itzulketa egingo da inbertsio-proiektua amaitu eta hurrengo 2. urtean, eta gainontzekoak lau urtetan, kuota berdinetan.

1.– Una vez finalizadas las inversiones, las empresas cuentan con un año de carencia antes de iniciar las devoluciones, por lo que el primer reintegro se hará efectivo en el 2.º año siguiente al de la finalización del proyecto inversor y el resto durante cuatro años adicionales en cuotas iguales.

Finantzaketaren itzulketak urtero egin beharko dira Finantzen Euskal Institutuaren (FEI) kontu batean, itzulketari dagokion ekitaldi ekonomikoaren lehen bi hilabeteetan. Urte bakoitzean itzuli beharrekoa jasotako laguntzaren bosten bat izango da.

Los reintegros de la financiación se harán efectivos anualmente en una cuenta del Instituto Vasco de Finanzas IVF durante los dos primeros meses del ejercicio económico en el que proceda su devolución. El importe a reintegrar en cada anualidad será de una quinta parte de la ayuda percibida.

2.– Enpresa onuradunek autolikidazio txosten bat egin beharko dute emango zaien ereduari jarraiki, bertan adieraz dezaten bost ekitaldietako bakoitzean egin beharreko itzulketaren kalkulua. Behin itzulketa egin ondoren, enpresak autolikidazio txosten hori eta bankuko transferentziaren kopia bat bidaliko dio Nazioartekotzeko Euskal Agentziari.

2.– Las empresas beneficiarias realizarán un informe de autoliquidación según el modelo que se les facilite, con el objeto de reflejar el cálculo del reintegro que corresponda, en cada uno de los cinco ejercicios. Efectuado el reintegro, la empresa remitirá a la Agencia vasca de Internacionalización el mencionado informe de autoliquidación y una copia de la transferencia bancaria.

Itzultzeko epearen bigarren ekitalditik aurrera egiten diren autolikidazio-txostenek aurreko ekitaldietan egindako itzulketen aipamen bat jasoko dute.

Los informes de autoliquidación que se confeccionen a partir del 2.º ejercicio del período de devolución incluirán una referencia a los reintegros efectuados en los ejercicios anteriores.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Enpresa onuradunak ez badu betetzen inbertsioa egiteko eta emandako finantzaketa itzultzeko konpromisoa, edo ez baditu betetzen Oinarri hauetan eta aplikagarri diren gainerako arauetan nahiz laguntzak emateko ebazpenean ezarritako baldintzak, organo eskudunak, ez-betetzearen espedientea egin ondoren, ebazpen administratibo bidez adieraziko du onuradunak galdu egin duela laguntza jasotzeko eskubidea, eta, hala badagokio, jasotako laguntzaren printzipala eta dagozkion interesak itzuli behar dizkiola SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari, beti ere Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta beronen garapen arauetan ezarritakoari jarraiki.

1.– En los supuestos en que la empresa beneficiaria incumpliera su compromiso de inversión, reembolso de la financiación concedida o cualesquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la ayuda, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial el principal de la ayuda percibida, así como los intereses que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketari buruzko urtarrilaren 12ko 1/2021 Erregelamenduan horrelako diru-sarrerentzat ezarritakoari jarraikiz kobratuko dira. Borondatezko epean erreklamatutako zenbatekoak ordaintzen ez badira, premiamendu-prozedura administratiboaren bidez kobratuko dira.

Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Reglamento 1/2021, de 12 de enero, de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, dando lugar, en caso de falta de pago de las cantidades reclamadas en periodo voluntario, a su cobro por el procedimiento administrativo de apremio.

2.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariari dagokio ez-betetzeari buruzko espedientea hasi eta ebaztea, eta posible da espedientea Nazioartekotzeko Euskal Agentziak edo Finantzen Euskal Institutuak (FEI) proposatuta abiaraztea itzulketei buruzko gorabeherak daudenean.

2.– La incoación de expediente de incumplimiento, así como su resolución, corresponderá a la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, pudiendo efectuarse a propuesta de la Agencia Vasca de Internacionalización, o del Instituto Vasco de Finanzas IVF por incidencias relativas a los reintegros.

20. artikulua.– Laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la ayuda.

1.– Inbertsioaren exekuzioa atzeratzea: salbuespen gisa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotzeko zuzendariak urtebeteko atzerapen bakar bat eman ahal izango du egin beharreko inbertsioak egiteko, enpresak aldez aurretik eskatu eta justifikatzen badu. Atzerapen horrek dagokion laguntzaren ordainketa ere atzeratuko du, betiere alegatutako arrazoiek hala justifikatzen badute. Atzerapen horrek ez du aldatuko onuradunak jasotako finantzaketa itzulgarriaren zenbatekoa, ez eta itzultzeko baldintzak, soilik suposatuko du urtebete atzeratzea laguntza emateko ebazpenean ezarritako itzulketa-datak.

1.– Aplazamiento en la ejecución de la Inversión: con carácter excepcional, previa solicitud y justificación por parte de la empresa, se podrá conceder por la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial un único aplazamiento de un año en la ejecución de las inversiones a realizar, que conllevará así mismo un retraso en el pago de la ayuda que corresponda siempre que las razones alegadas así lo justifiquen. Dicho aplazamiento, no supondrá modificación alguna en el importe de la financiación reintegrable concedida ni en las condiciones de reembolso, prorrogándose, únicamente un año las fechas de reintegro establecidas en la resolución de concesión.

2.– Aldatu badira laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak -beti ere beteta egonik laguntzaren xedea-, eta horrekin batera, eskuratu badira beste edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzak eta laguntzak, posible da dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea, kontuan izanik arau honetan jarritako gutxieneko betekizunak betetzen jarraitu beharko dela dirulaguntzaren onuradun izateko. Horretarako, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotzeko zuzendariak dagokion ebazpena emango du, non emandako laguntzaren zenbatekoa berregokituko baita.

2.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta. A estos efectos por la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial se dictará la oportuna resolución en la que se reajustarán los importes de la ayuda concedida.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatzekoa den araudia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi araudi hau aplikatuko zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Lege hori garatzen duen Araudia (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua) dirulaguntza arloko oinarrizko legeriari dagokion guztian.

1.– Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– 1/1997 Legegintza Dekretua, Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzkoa.

2.– Decreto Legislativo 1/1997 de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Abenduaren 17ko 698/1991 dekretua, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomi Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen berme eta ordainketen araubide orokorra, eta zeinetan finkatzen diren berorren kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Europako Batzordearen EB 1407/2013 Araudia, abenduaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBEO L-352/1). (EBAO 2013 L 352/1).

4.– Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE 2013 L 352/1).

5.– ETEei dagokienez, Salbuespenei buruzko 651/2014 (EB) Erregelamendu Orokorra, EBAOren 2014ko ekainaren 26ko 187. alean argitaratua.

5.– Reglamento general de exención (UE) número 651/2014 publicado en el DOUEL 187, 26 de junio de 2014, en lo relativo a PYMES.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Bat etorriz Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin (aurrerantzean «DPBEDB»), Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko Datuen Babeserako 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin (aurrerantzean «DBEO»), eta datu pertsonalen babesaren arloan aplikatzekoa den gainerako araudiekin, jakinarazten da SPRIk tratatu egingo dituela eman dituzuen datuak eta Tratamendu Jardueren Erregistroan sartuko dituela.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, «LOPD-GDD»), así como en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante, «RGPD») y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados por SPRI e incorporados en su Registro de Actividades de Tratamiento.

Tratamendu hori deialdiaren interes publikoan eta zuen parte-hartze eskaeran oinarritzen da, helburutzat dauka eskatzen den laguntzaren espedientea kudeatzea, eta datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa da SPRIk daukan interes publikoa Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren sorrera-estatutuetako xedeak betetzeko.

La finalidad de dicho tratamiento, basado en el interés público de la convocatoria y en su solicitud de participación, es gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, el interés público que SPRI ostenta en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Informazio hori laga ahal izango zaie gai honetan eskumenak dauzkan Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei.

Dicha información podrá ser cedida a la Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI.

Datuak gordeta geratuko dira laguntza emateko espedientea tramitatzen den bitartean, eta lege-obligazioak betetzeko legez gorde daitezkeen denboran.

Los datos serán conservados durante la tramitación del expediente de concesión de ayuda y durante el plazo legalmente exigible con el objetivo de poder cumplir con las obligaciones legales.

Interesatu guztiek dute eskubidea datuak zuzendu zein ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, datuak aurkaratzeko, datuen eramangarritasunerako, tratamendu automatizatu batean bakarrik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko, eta datu-babesaren arloan aplikatzekoak diren gainerako araudietan aurreikusitako eskubideak baliatzeko, baldin eskubide horiek aplikagarriak badira, idatzizko jakinarazpen bat bidaliz helbide elektroniko honetara: lopd@spri.eus. Era berean, interesatuek posible dute harremanetan jartzea Datuen Babeserako Ordezkariarekin, idatzizko jakinarazpen bat bidaliz helbide elektroniko honetara: dpd@spri.eus.

Todas las personas interesadas pueden ejercitar los derechos de rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición, a la portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como cualesquiera otros previstos en la normativa aplicable de protección de datos, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@spri.eus. Los interesados podrán, del mismo modo, contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de comunicación escrita, a la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@spri.eus.

Halaber, interesatu guztiek eskubidea dute erreklamazio bat aurkezteko dagokion Kontrol Agintaritzan eta, SPRIren kasuan, Datuen Babeserako Euskal Agentzian: www.avpd.eus.

Asimismo, toda persona interesada tiene derecho a presentar cualquier tipo de reclamación ante la Autoridad de control pertinente, siendo en el caso de SPRI, la Agencia Vasca de Protección de Datos: www.avpd.eus

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, jo https://agenda.spri.eus/es/aviso-legal/privacidad/ web-orrialdeko Pribatutasun-politikara.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en https://agenda.spri.eus/es/aviso-legal/privacidad/

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauekiko hartzen dituen erabakiek administrazio-izaera dute, eta, beraz, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa izango da jurisdikzio eskuduna.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la Contencioso-Administrativa.

1.ERANSKINA
ANEXO 1
INBERTSIO-PROIEKTUAREN MEMORIA XEHEA
MEMORIA DETALLADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1.– Enpresa eskatzailearen gaitasuna. Gehienez 10 puntu.

1.– Capacidad empresa solicitante. Máximo 10 puntos.

– Enpresaren jarduera nagusia eta produktuak.

– Actividad principal y productos de la empresa.

– Enpresaren finantza-gaitasuna ezarpena egiteko.

– Capacidad financiera de la empresa para abordar la implantación.

– Produkzioko/logistikako gaitasuna.

– Capacidad productiva / logística.

2.– Proiektuaren erreplikagarritasuna. Gehienez 20 puntu.

2.– Viabilidad del proyecto. Máximo 20 puntos.

– Helburuak.

– Objetivos.

– Ezarpenak jaso ditzaketen herrialdeen analisia.

– Análisis de países potenciales para la implantación.

– Faktore erabakigarriak aukeratu duzun herrialdea aukeratzeko.

– Factores determinantes para priorizar el país seleccionado.

– Jomugako herrialdearen abantailak EAErekin alderatuta.

– Ventajas comparativas del país destino respecto a la CAE.

– Aukeratutako herrialdearen balizko arriskuak (politikoak, ekonomikoak, sozialak)

– Identificación de posibles riesgos político, económicos y sociales del país elegido.

– Ezarpena jasoko duen herrialdearen lege-baldintzak.

– Condicionantes legales del país de implantación.

– Proiektuaren plangintza: jarri proiektuaren faseak, ekintzak eta epeak.

– Planificación del Proyecto: establecer las fases, acciones y plazos del mismo.

– Sektorearen azterketa proiektua egingo den herrialdean.

– Análisis del sector en el país proyecto.

– Proiektuaren aurrekontua.

– Presupuesto del proyecto.

– Enpresaren egoera nazioarteko merkatuetan (AMIA)

– Situación empresa ante mercados internacionales (DAFO)

• Ahuluneak.

• Debilidades.

• Mehatxuak.

• Amenazas.

• Indarguneak.

• Fortalezas.

• Aukerak.

• Oportunidades.

3.– Inpaktua enpresan eta bere lehiakortasunean, eta trakzio-efektua Euskadin. Gehienez 10 puntu.

3.– Impacto sobre la empresa, su competitividad y efecto tractor en Euskadi. Máximo 10 puntos.

– Fakturazio / Esportazio aurreikuspenak.

– Previsión Facturación / Exportación.

• Enpresaren fakturazio orokorra.

• Facturación general empresa.

• Proiektuaren ondorioz lortutako fakturazioa.

• Facturación debida al proyecto.

– EAEko plantillaren aurreikuspenak.

– Previsión plantilla de la CAE

• Enpresako enplegua guztira.

• Empleo total de la empresa.

• Proiektuaren ondorioz sortutako enplegua.

• Empleo generado debido al Proyecto.

– Aurreikuspen kualitatiboa.

– Previsión cualitativa.

• Intzidentzia enpresaren lehiakortasun-egoeran.

• Incidencia en la posición competitiva de la empresa.

• Jatorrian eta jomugan sortutako enpleguaren tipologia: (enpleguaren kalitatea, berdintasuna, etab.)

• Tipología del empleo generado tanto en origen como en destino (calidad de empleo, igualdad, etc.)

4.– Koherentzia estrategikoa. Gehienez 10 puntu.

4.– Coherencia estratégica. Máximo 10 puntos.

– Kontuan hartuko da enpresak nazioartekotzeko proiektuari ekiteko duen gaitasuna, horretarako aintzat hartuko delarik azken bi ekitaldietan izan duen eboluzioa, fakturazioan izan duen hazkundea eta esportazioen arloan egin duen ibilbidea.

– Se tendrá en cuenta la capacidad de la empresa para emprender el proyecto de internacionalización atendiendo a la evolución en los últimos dos ejercicios, el crecimiento de su facturación y su trayectoria exportadora.

2. ERANSKINA
ANEXO 2
GIZARTE- ETA JASANGARRITASUN-KONPROMISOEN ZIURTAGIRIAK
CERTIFICACIONES DE COMPROMISO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
INGURUMENA (1)
MEDIO AMBIENTE (1)

• EMAS III ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert EMAS III (Fecha obtención, última renovación).

• ISO 14001 ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert ISO 14001 (Fecha obtención, última renovación).

• Ekoscan ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert Ekoscan (Fecha obtención, última renovación).

• ISO 14006 ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert ISO 14006 (Fecha obtención, última renovación).

• ISO 14064 ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert ISO 14064 (Fecha obtención, última renovación).

• UNE 22470 ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert UNE 22470 (Fecha obtención, última renovación).

• UNE 22480 ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert UNE 22480 (Fecha obtención, última renovación).

BERDINTASUNA ETA KONTZILIAZIOA (2)
IGUALDAD Y CONCILIACIÓN (2)

• Berdintasun plana, Emakunderen metodologiaren arabera egina (egin zeneko data, indarraldia).

• Plan de Igualdad según metodología de Emakunde (Fecha, periodo validez).

• Kontziliazio plana (egin zeneko data, indarraldia).

• Plan de Conciliación (Fecha, periodo validez).

• EFR ziurtagiria (lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert EFR (Fecha obtención, última renovación).

EUSKARA (3)
EUSKERA (3)

• BIKAIN ziurtagiria (maila, lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert BIKAIN (Nivel, fecha obtención, última renovación).

• Bai Euskarari ziurtagiria (maila, lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert Bai Euskarari (Nivel, fecha obtención, última renovación).

• Euskara plana (egin zeneko data, indarraldia).

• Plan de Euskera (Fecha, periodo validez).

ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA ETA JASANGARRITASUNA (4)
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD (4)

• Global Compact erakundeko kide izatea, erakusteko bat datorrela Agenda 2030 agirian jasotako Garapen Jasangarriko 17 Helburuekin.

• Ser miembro de Global Compact como muestra de adhesión a las 17 ODS de la Agenda 2030.

• Eusko Jaurlaritzaren GJHen plataformako kide izatea.

• Ser miembro de la plataforma de ODS del Gobierno Vasco.

• ISO 26000 ikuskapena (izatea, lortu zeneko data, azken berritzea).

• Auditoría ISO 26000 (Dispone, fecha obtención, última renovación).

• IQNet SR10 ziurtagiria (izatea, lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert IQNet SR10 (Dispone, fecha obtención, última renovación).

• SGE 21 ziurtagiria (izatea, lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert SGE 21 (Dispone, fecha obtención, última renovación).

• UNE 165010:2009 EX ziurtagiria (izatea, lortu zeneko data, azken berritzea).

• Cert UNE 165010:2009 EX (Dispone, fecha obtención, última renovación).

• Xertatu (ekintza plana, azken ebaluazioaren data).

• Xertatu (Fecha plan de acción, fecha última evaluación).

• SA 8000

• SA 8000

BESTE ZIURTAGIRI BALIOKIDE BATZUK

Azterketa dokumentala

OTROS CERTIFICADOS EQUIVALENTES

Análisis documental