Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

109. zk., 2023ko ekainaren 9a, ostirala

N.º 109, viernes 9 de junio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
2735
2735

EBAZPENA, 2023ko ekainaren 1ekoa, Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena. Honen bidez, euskal etxeei dirulaguntzak emateko 2023. urteko deialdia egiten da, atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia-faltan dauden pertsonei laguntzeko.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2023, de la Secretaria General de Unión Europea y Acción Exterior, por la que se convocan prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero, para el año 2023.

Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuak (2003ko urriaren 10eko EHAA, 198. zk.) euskal etxeei eman beharreko dirulaguntzak arautzen ditu. Dirulaguntza horiek atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko dira.

El Decreto 222/2003, de 30 de septiembre (BOPV n.º 198, de 10 de octubre de 2003), regula el régimen de prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero.

Aipatutako dekretuaren 7. artikuluan ezarrita dagoenarekin bat etorriz, bidezkoa da 2023ko ekitaldirako dirulaguntzen deialdia egitea.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del citado Decreto, procede convocar las prestaciones para el ejercicio 2023.

Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 5/2021 Dekretuaren 5.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Idazkaritza Nagusiei dagokie dirulaguntzen deialdia egitea eta ematea, beren jardun-arloei dagozkien gaietan. Zentzu hori jarraituz eta gaia kontuan hartuta, Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetako Idazkaritza Nagusiko titularrari dagokio.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza, corresponde a las Secretarías Generales convocar y conceder las subvenciones en las materias propias de sus áreas de actuación. En tal sentido y atendiendo a la materia objeto de la convocatoria, corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Unión Europea y Acción Exterior.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

Euskal etxeei 212.000 euroko dirulaguntzak emateko deialdia egitea. Dirulaguntza horiek 2023ko ekitaldiari dagozkio, eta atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko dira. Eranskinean jaso dira horretarako onartu diren oinarriak.

Convocar, por un importe de 212.000 euros, prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero para el año 2023, con arreglo a las bases que se aprueban en el anexo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan eta irailaren 30eko 222/2003 Dekretuan aurreikusita ez dagoen guztian, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatuko da.

En lo no previsto en la presente Resolución y en el Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek administrazio-bideari amaiera ematen dio; hala ere, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke organo berean hilabeteko epean; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean. Epeok ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko ekainaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de junio de 2023.

Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Unión Europea y Acción Exterior,

MARIA ÁNGELES ELORZA ZUBIRIA.

MARIA ÁNGELES ELORZA ZUBIRIA.

ERANSKINA
ANEXO

Euskal etxeei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak. Dirulaguntza horiek atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko dira.

Bases de la convocatoria de prestaciones económicas a centros vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las colectividades vascas en el extranjero.

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Oinarri hauen helburua da euskal etxeei dirulaguntzak ematea, euskal gizataldetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko 2023. urtean zehar, betiere, irailaren 30eko 222/2003 Dekretuaren 2. artikuluan ezarrita dauden baldintzak betetzen badituzte.

Las presentes bases tienen por objeto convocar prestaciones económicas a Centros Vascos para atender durante el año 2023 necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre.

Bigarrena.– Zenbatekoa.

Segunda.– Dotación.

Laguntza hauetarako 2023. urteari dagokion zenbatekoa 212.000 eurokoa da.

El importe destinado a estas ayudas, para el año 2023, asciende a un total de 212.000 euros.

Hirugarrena.– Eskabideak baloratu eta aukeratzeko irizpideak.

Tercera.– Criterios de valoración y selección de solicitudes.

1.– Dirulaguntzak emateko, eskabideetan egiaztatutako egoeraren larritasuna baloratuko da, honako baldintza hauen arabera:

1.– Para la concesión de las ayudas se valorará la gravedad de la situación acreditada en las solicitudes, en base a las siguientes circunstancias:

a) Familiaren egoera ekonomikoa, herrialdearen batez besteko errenta kontuan izanik: 5 puntu gehienez.

a) Situación económica familiar en relación con la renta media del país: hasta 5 puntos.

b) Osasun-arriskuaren larritasuna edo muturreko egoeraren larritasuna: 15 puntu gehienez.

b) Gravedad de la contingencia sanitaria o de la situación de extrema necesidad: hasta 15 puntos.

c) Egiaztatutako premiari aurre egiteko eskatutako zenbatekoaren egokitasuna: 5 puntu gehienez.

c) Adecuación de la cantidad solicitada para hacer frente a la necesidad acreditada: hasta 5 puntos.

2.– Puntuazioetan berdinketak izanez gero, hauxe egingo da:

2.– En caso de empates en las puntuaciones, se procederá de la siguiente forma:

– Lehenik, «osasun-arriskuaren larritasuna edo muturreko egoeraren larritasuna» irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskabideak izango du lehentasuna.

– En primer lugar, primará la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el criterio «gravedad de la contingencia sanitaria o de la situación de extrema necesidad».

– Bigarrenik, berdinketak jarraituz gero, «egiaztatutako premiari aurre egiteko eskatutako zenbatekoaren egokitasuna» irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskabideak izango du lehentasuna.

– En segundo lugar, si sigue habiendo empate, primará la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el criterio «adecuación de la cantidad solicitada para hacer frente a la necesidad acreditada».

Laugarrena.– Eskabideak aurkezteko tokia, era eta epea.

Cuarta.– Lugar, modo y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuan eskatutako baldintzak bete eta laguntza hauek jasotzeko interesa duten pertsonek euskal etxeetara jo beharko dute, eskabideak balioesteko eta tramitatzeko. Euskal etxeetako kideek beraien zentroetara jo beharko dute, eta euskal gizataldeetako kideak izan eta euskal etxeetakoak ez direnek beraien lurralde-mugapeko edozein euskal etxetara jo dezakete, edo lurraldean ez badago, bizi diren herrialdean dauden edozeinetara.

1.– Las personas interesadas en acceder a estas ayudas, que cumplan los requisitos exigidos en el Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, deberán dirigirse a los Centros Vascos, para la convalidación y tramitación de las solicitudes. Los socios de los Centros Vascos se dirigirán a sus propios Centros, y los miembros de las Colectividades Vascas que no sean socios de ningún Centro Vasco se dirigirán a cualquiera de ellos con sede en su demarcación territorial o, en su defecto, a alguno de los existentes en su país de residencia.

2.– Euskal etxeek interesa duten pertsonen eskabideak sinatuta aurkeztu beharko dituzte, atxikitako ereduan ezarrita dagoen modura (www.euskadi.eus/euskaldunak web-orrian aurki daiteke) eta bertan eskatzen den dokumentazioarekin, honako helbide honetan:

2.– Los Centros Vascos deberán presentar las solicitudes firmadas por las personas interesadas, según el modelo que se adjunta y que podrá encontrarse en la página web www.euskadi.eus/euskaldunak y con la documentación que en el mismo se requiere, en la siguiente dirección:

Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetako Idazkaritza Nagusia.

Secretaría General de Unión Europea y Acción Exterior.

Lehendakaritza.

Lehendakaritza.

Nafarroa kalea, 2.

C/ Navarra, 2.

01007 Vitoria-Gasteiz.

01007 Vitoria-Gasteiz.

Eskabideak, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein eratan aurkeztu daitezke.

Las solicitudes podrán asimismo presentarse en cualquiera de las formas indicadas por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

3.– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a partir del día siguiente a de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Ebaluazio Batzordea.

Quinta.– Comisión de Evaluación.

Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusita dagoen Ebaluazio Batzordeko kideak honako hauek izango dira:

La Comisión de Evaluación prevista en el artículo 10 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, estará compuesta por las siguientes personas:

– Gorka Álvarez Aranburu jauna, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak eskuordetuta. Batzordeburua.

– D. Gorka Álvarez Aranburu, Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, por delegación de la Secretaria General de Acción Exterior, Presidente de la Comisión.

Kideak:

Vocales:

– Irune Muguruza Mendarte andrea, Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendaria, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila ordezkatuz.

– Dña. Irune Muguruza Mendarte, Directora de Política Familiar y Diversidad, en representación del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

– Imanol Zuluaga Zamalloa jauna, Sailburuaren Kabineteko zuzendaria, Osasun Saila ordezkatuz.

– D. Imanol Zuluaga Zamalloa, Director del Gabinete de la Consejera, en representación del Departamento de Salud.

– Benan Oregi Iñurrieta jauna, Lehendakaritzako Kanpo Harremanetako teknikaria.

– D. Benan Oregi Iñurrieta, Técnico de Acción Exterior de Lehendakaritza.

– José Manuel Meaurio Antón jauna, Lehendakaritzako Kanpo Harremanetako teknikaria. Batzordeko idazkaria izango da.

– D. José Manuel Meaurio Antón, Técnico de Acción Exterior de Lehendakaritza, que desempeñará labores de secretaría de la Comisión.

Seigarrena.– Prozedura ebaztea.

Sexta.– Resolución del procedimiento.

Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetako Idazkaritza Nagusiko titularrak ebatziko du deialdia, Ebaluazio Batzordeak egindako proposamena ikusi ondoren.

La persona Titular de la Secretaría General de Unión Europea y Acción Exterior, a la vista de la propuesta efectuada por la Comisión de Evaluación, resolverá la convocatoria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental