Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

109. zk., 2023ko ekainaren 9a, ostirala

N.º 109, viernes 9 de junio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2728
2728

76/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

DECRETO 76/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Bachillerato e implantación del mismo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunak (2000) 14. artikuluan ezartzen du pertsona guztiek dutela hezkuntzarako eskubidea –barne dela derrigorrezko hezkuntza, prestakuntza eta etengabeko ikaskuntza inklusiboa eta kalitatekoa doan jasotzeko aukera–, beren bizitza-proiektuan arrakasta lortzeko gaitasunak eskuratu eta mantentzeko eta gizartean bete-betean parte hartzeko.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) establece en su artículo 14 que todas las personas tienen derecho a la educación, lo que incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad con el fin adquirir y mantener capacidades que les permitan alcanzar el éxito en su proyecto de vida, y participar plenamente en la sociedad.

Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legeak ezartzen du haur eta nerabe guztiek dutela hezkuntza eta irakaskuntza jasotzeko eskubidea. Bestalde, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Legeak adierazten du funtsezkoa dela haurren eta nerabeen giza duintasuna eta integritate fisikoa eta psikologikoa errespetatzen direla ziurtatzea eta errespeta daitezen sustatzea, indarkeria mota ororen prebentzioaren bidez. Eskubide horiek familiak eta eskolak bermatzen dituzte.

La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación y a la enseñanza. Por otro lado, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia señala que es esencial asegurar y promover el respeto a la dignidad humana del menor, así como su derecho a la integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. El ámbito familiar y escolar son los garantes de dichos derechos.

Abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoak (Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen duena) curriculumaren kontzeptuari buruzko aldaketak sartu ditu. Bestalde, eskumenak banatu dira berriz Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean, eta horrek funtsean aldatzen du Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko irailaren 6ko 127/2016 Dekretuan ezarritakoa.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios sobre el concepto de currículo. Por otro, lado se produce una nueva distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que modifican sustancialmente lo establecido en el Decreto 127/2016, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 16. artikuluak irakaskuntzaren gaineko eskumen propioa esleitzen dio Euskal Autonomia Erkidegoari, irakaskuntzaren osotasunean, maila eta gradu guztietan eta modalitate eta espezialitate guztietan.

El artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye la competencia propia sobre la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskararen Erabilpena arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Legea da euskal ikasle guztiak euskaraz eta gaztelaniaz behar adinako komunikazio-konpetentziarekin moldatzeko ahaldunduko dituen konpetentzia eleaniztunean aurrera egiteko erreferentzia. Era berean, Euskal Eskola Publikoari buruzko Legean (otsailaren 19ko 1/1993 Legea) helburu hau jasota dago: derrigorrezko irakaskuntza-aldia amaitzean bi hizkuntza ofizialen ezagutza praktikoa izatea bermatzea, baldintza-berdintasunean bermatu ere, euskararen erabilera bultzatuz eta, horrela, euskararen erabilera normalizatzen lagunduz, euskara hezkuntza-komunitatearen jarduera guztietan ohiko adierazpide gisa erabil dadin.

La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, es la referencia en el desarrollo de una competencia plurilingüe que facilite a todo el alumnado vasco desenvolverse con la suficiente competencia comunicativa, tanto en euskera como en castellano. Asimismo, la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, recoge el objetivo de garantizar, en igualdad de condiciones, el conocimiento práctico de las dos lenguas oficiales al finalizar el periodo de enseñanza obligatoria, favoreciendo el uso del euskera y, de esta manera, contribuyendo a la normalización de su uso como vehículo de expresión habitual en todas las actividades de la comunidad educativa.

Curriculumari buruzko dekretu honen zehaztasuna helburu honi zor zaio: euskal hezkuntza-sisteman lortutako hezkuntza-mailak hobetzea eta XXI. mendeko erronka handiei erantzungo dieten hezkuntza-xede berriak bultzatzea. Hori guztia, bat etorriz UNESCOren 2030erako Garapen Jasangarrirako Helburuekin (zehazki, 4. helburuarekin: «Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea»), Euskadi Basque Country 2030 Agendaren testuinguruan, eta bat etorriz etengabeko ikaskuntzarako funtsezko konpetentziei buruz 2018ko maiatzaren 22an Europar Batasuneko Kontseiluak egindako gomendioarekin.

El nivel de concreción que se establece en el presente Decreto Curricular tiene la finalidad de mejorar los niveles educativos alcanzados por el sistema educativo vasco, así como impulsar las nuevas metas educativas que han de responder a los grandes desafíos del siglo XXI. Todo ello, en coherencia con los grandes objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (UNESCO) en el contexto de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, en concreto con el objetivo 4: «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas», y con la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.

Dekretu hau idazteko, funtsezkoa izan da besteak beste alderdi hauek kontuan hartzea: Euskal Autonomia Erkidegoan egin den hezkuntza-ibilbidea, azken urteetan garatu diren proiektu inklusiboen inplementazioa, euskara sistemaren ardatz nagusi gisa duen esparru eleaniztun baten aldeko apustua eta hezkuntza-komunitateak partekatu eta bultzatu duen kultura pedagogikoa. Era berean, kontuan hartu dira gure inguruneko gizarte- eta hezkuntza-erronkak eta hezkuntza-sistemaren etengabeko hobekuntza.

Para la redacción del presente Decreto, ha resultado esencial tomar en consideración diversos ámbitos, entre los que se destacan la trayectoria educativa llevada a cabo en la Comunidad Autónoma de Euskadi; la implementación de proyectos inclusivos desarrollados en los últimos años; la apuesta por un marco plurilingüe que recoge el euskera como eje central del sistema, y la cultura pedagógica compartida e impulsada por la comunidad educativa. Del mismo modo, se han tenido en cuenta los retos sociales y educativos de nuestro entorno y la mejora continua del sistema educativo.

Horretarako, Batxilergoa amaitzean, ikasleek hezkuntza-xedeak erdietsita izan behar dituzte eta bizitzako esparru eta egoeretan moldatzen jakin behar dute. Horrekin bat etorriz, dekretu berriak berriz formulatzen du ikasleen irteera-profilaren kontzeptua, 127/2016 Dekretuan jasoa, eta testu honexek ordezten du. Ikasleek Batxilergoa amaitzean erdietsi behar dituzten pertsona-eredua eta funtsezko konpetentziak deskribatzen ditu beronek. Alde batera utzi da aurreko dekretuak zeharkako eta diziplinako konpetentzien artean egiten zuen bereizketa, funtsezko konpetentzien eta konpetentzia espezifikoen aldeko orientazioaren mesedetan, Europar Batasuneko Kontseiluaren 2018ko gomendioari jarraituz.

Para ello, al finalizar el Bachillerato, el alumnado ha de haber alcanzado las finalidades educativas contempladas y ha de ser capaz de desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida. En consonancia con ello, el nuevo decreto reformula el concepto de perfil de salida del alumnado recogido en el Decreto 127/2016, al que ha de sustituir el presente texto, describe el modelo de persona y el logro de las competencias clave que ha de alcanzar el alumnado al finalizar el Bachillerato. La diferenciación entre competencias transversales y disciplinares recogidas en el decreto anterior queda superada por una orientación hacia las competencias clave y específicas, en coherencia con lo suscrito por la recomendación del Consejo de la Unión Europa (2018).

Batxilergoko irteera-profila deskriptore operatiboen bidez definitu da, eta ziurtatu behar da ikasle guztiek erdietsi dituztela etapa amaitzerako deskriptore horiek.

El perfil de salida de Bachillerato se encuentra definido mediante descriptores operativos; que debe asegurarse haber sido alcanzados por todo el alumnado al finalizar la etapa.

XXI. mendeko «ezagutzaren gizarteak» aldaketa sakonak dakartza berekin, eta, ondorioz, beste ezagutza batzuk eta beste konpetentzia batzuk behar dira, ikasleek eskuratu beharrekoak. Hori dela eta, irakasteko eta elkarri eragiteko beste modu batzuk behar dira eskolan. Ikasleen aniztasuna dela eta, paradigmaz aldatu behar da, eta egitura malguagoak eta irakaskuntzan kolaboratzeko prozedurak sortu, baita irakasleen arteko eta ikastetxeen arteko sareak sortu ere.

La Sociedad del Conocimiento del siglo XXI implica cambios profundos que involucran nuevas demandas cognitivas y nuevas competencias que debe adquirir el alumnado. Por ello, se requiere de nuevas formas de enseñar y nuevas formas de interactuar en el centro escolar. La diversidad del alumnado reclama un cambio de paradigma con estructuras más flexibles y procedimientos de colaboración docente, así como la creación de redes entre docentes y entre centros educativos.

Aldaketa horiek adimen-heldutasuna eta giza heldutasuna, ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak eman behar dizkiete ikasleei, bizitza aktiboan gaituta eta erantzukizunez hasteko eta arrakasta pertsonala eta soziala lortzeko. Etapa honetan, geroko prestakuntzari eta lanbideari aurre egiteko ezinbesteko konpetentziak eskuratu beharko dira, eta goi-mailako hezkuntzan sartzeko gaitu. Halaber, oinarri sendoak ezarri behar dira honako hau bermatzeko: bizialdi osoan ikasten jarraitzea; norberaren erabakien gaineko erantzukizuna hartzea; oraingo eta geroko beharrak betetzeko gaitasuna izatea, eta parte-hartze aktibo, kritiko eta arduratsuaren bidez integratzea gizartean, munduaren beste ikuskera batzuk errespetatuta eta pertsonak zaintzera bideratuta.

Estos cambios deben proporcionar al alumnado madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan incorporarse a la vida activa con aptitud y responsabilidad para lograr el éxito personal y social. En esta etapa deberán adquirirse las competencias indispensables para abordar el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. Así mismo, deben establecerse bases sólidas para garantizar la continuidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la responsabilidad ante las propias decisiones, la capacidad de respuesta ante las necesidades presentes y futuras, y la integración en la sociedad mediante la participación activa, crítica y responsable, en el respeto hacia otras visiones del mundo y orientado al cuidado de las personas.

Ingurumen-krisiak eta krisi humanitarioak, sanitarioak eta balioenak inoiz baino gehiago eskatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren ikasleek enpatia, autonomia, erresilientzia, espiritu kooperatibo eta kritikoa, konpromiso soziala eta ingurumenarekiko konpromisoa garatzea. Gainera, funtsezko konpetentziak garatzera bultzatu beharko da, gero eta globalizatuagoa, interdependenteagoa eta zalantzazkoagoa den eta laugarren iraultza industrialean (Industry 4.0) murgilduta dagoen mundu honetan bizitzeko eta gaur egungo gizartea ezaugarritzen duten erronka sozial handietan ondo moldatzeko.

La crisis ambiental, humanitaria, sanitaria y de valores, requieren más que nunca que el alumnado que vive en la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrolle la empatía, la autonomía, la resiliencia, el espíritu cooperativo y crítico, el compromiso social y con el medio ambiente. Además, será necesario fomentar el desarrollo de las competencias clave para vivir en un mundo cada vez más globalizado, interdependiente e incierto, inmerso en la Cuarta Revolución Industrial (Industry 4.0) y para desenvolverse ante los grandes desafíos sociales que caracterizan a la sociedad actual.

Garrantzizkoa da, bestalde, kultura bakoitzak behar horietarako eskaintzen dituen erantzunak ezagutzea, etnozentrismoaren arriskuak saihesteko eta kultura guztien ekarpenak baloratzeko edo aintzat hartzeko, kultura guztien arteko errespetua eta elkarrizketa bultzatuko duten kulturarteko hezkuntza-planteamenduen bidez. Era berean, garrantzizkoa da aniztasun afektibo-sexuala eta kulturala onartzea, alde batera utzita sexuaren, sexu-orientazioaren, identitatearen edo genero-adierazpenaren araberako estereotipo eta rol guztiak.

Por otra parte, es importante conocer las respuestas que ofrece cada cultura a estas necesidades, a fin de evitar los riesgos del etnocentrismo y valorar o apreciar las aportaciones de estas mediante planteamientos educativos de carácter intercultural que impulsen el respeto y el diálogo entre las mismas. Asimismo, es importante el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual y cultural, al margen de todo tipo de estereotipos y roles en función del sexo, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.

Hezkuntza-eredu pedagogikoaren esparru berria aurrerapauso bat da Heziberri 2020ren aurreko ereduaren aldean: Heziberri 2020ren zeharkako eta diziplinako konpetentziek bat egiten dute, eta konpetentzia-eredu integratu bat sortzen, funtsezko konpetentzien eta konpetentzia espezifikoen bidez definitzen dena eta Europar Batasuneko Kontseiluaren gomendioak (2018) dioenarekin bat datorrena.

El nuevo marco de modelo educativo pedagógico supone un avance desde el anterior modelo de Heziberri2020, de manera que las competencias transversales y disciplinares de dicho modelo confluyen dando lugar a un modelo competencial integrado que se define a través de las competencias clave y las competencias específicas, en coherencia con lo suscrito por la recomendación del Consejo de la Unión Europa (2018).

Gure hezkuntza-eredua hobetzen jarraitzeko, dekretu hau ildo estrategiko hauen barruan errenditzen da, eta berauek izango dira dekretuan jasotako elementuak garatzeko oinarrizko erreferentziak:

Para avanzar en la mejora de nuestro modelo educativo, este decreto queda enmarcado en las siguientes líneas estratégicas, que serán las referencias básicas en el desarrollo de los elementos contenidos en el mismo:

– Ikasleak dira euskal hezkuntza-sistemaren giltzarria, eta ikasle bakoitzak Batxilergoko irteera-profila lortzea da hezkuntza-sistemaren helburua. Ziurtatu behar da ikasle guztiak XXI. mendeko erronkei pertsonalki, sozialki eta profesionalki arrakastaz aurre egiteko moduan daudela. Hori guztia, ongizate emozionaleko inguru inklusibo eta seguru batean.

– El alumnado es la clave del sistema educativo vasco y el logro del perfil de salida de Bachillerato por parte de cada uno de los alumnos y alumnas es la finalidad del sistema educativo. Es preciso asegurar que todo el alumnado esté en condiciones de afrontar con éxito los retos del siglo XXI a nivel personal, social y profesional. Todo ello en un contexto inclusivo, de seguridad y de bienestar emocional.

– Ikastetxea da hezkuntza-eraldaketarako ardatza, eta antolakunde ahaldundua izan behar du, lidergoa banatzea sustatzen duena eta hezkuntza-komunitate osoaren ikaskuntzan oinarritutako berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatuko dituena. Horretarako, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak ikastetxeen autonomia sustatuko du.

– El centro educativo es el eje para la transformación educativa y debe ser una organización empoderada que promueve el liderazgo distribuido, la innovación basada en el aprendizaje de toda la comunidad educativa y la mejora continua. Para ello, el departamento competente en materia de educación promoverá la autonomía de los centros educativos.

– Irakasleek rol aktiboa hartu behar dute ikaskuntza-prozesuan, eta, hain zuzen, beren irakaskuntza-esparruan eta trebetasun didaktiko eta metodologikoetan duten aditu mailako ezagutza da haien lidergoaren oinarria. Gainera, gidari, orientatzaile edo bultzatzaile gisa jardun behar dute ikaskuntza partekatuko edo ikaskuntza autonomoko jardueretan, bai eta talde-lanera edo kolaborazio-lanera edo proiektu bidezko lanera bideratutako jardueretan edo ikasleak guztiz garatzeko benetan balio duen beste edozein irakaskuntza edo ikaskuntza modalitatetan ere. Tutorearen rola etapa guztietan indartzen da, tutorea ikasleen bideratzaile eta gidari gisa hartuta, ikasle guztien elkarbizitza ona eta arrakasta lortzeari begira.

– El profesorado ha de asumir un rol activo en el proceso de aprendizaje y su liderazgo se asienta en el conocimiento experto de la materia que imparte, así como de las destrezas didácticas y metodológicas coherentes que aplica. Además, debe actuar como conductor, orientador o estimulador de actividades encaminadas al aprendizaje compartido o al aprendizaje autónomo, así como para el trabajo en equipo o colaborativo, el trabajo por proyectos o cualquier otra modalidad de enseñanza y aprendizaje que contribuya eficazmente al desarrollo integral del alumnado. El rol del tutor se refuerza en todas las etapas, como facilitador y guía del alumnado, de cara a promover la buena convivencia y el éxito de todo el alumnado.

– Konpetentzia-curriculuma ikaskuntza sakon eta funtzional jakin baterantz bideratzen da: ikasten dena era bateko eta besteko egoeretan erabil daiteke, denboran zehar irauten du eta aukera ematen du egoera errealetan problemak konpontzeko.

– El currículo competencial que se orienta hacia un tipo de aprendizaje profundo y funcional, en el que lo que se aprende se puede utilizar en contextos diferentes, perdura a lo largo del tiempo y permite resolver problemas en situaciones reales.

– Ebaluazio hezitzailea, hau da, informazioa biltzen eta analizatzen duen prozesu iraunkor eta sistematikoa, bai ikaskuntza-prozesuak eta bai konpetentzien garapenean izandako aurrerapena ezagutzeko eta baloratzeko.

– Una evaluación formativa como proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias.

– Arreta berezia jartzen da etapen arteko trantsizioan, ikasleak etapa bakoitzeko erronketara egokitu daitezen.

– Un especial cuidado en la transición entre etapas para que el alumnado pueda adecuarse a los nuevos retos de cada una de ellas.

– Hezkuntza linguistiko eta eleaniztunaren kalitatea funtsezkoa da: beharrezkoak diren tresnak eta baliabideak ematen ditu errealitatea ulertzeko, pentsamendua adierazteko, arrazoitzeko, ezagutza transmititzeko eta mundu-ikuskera eta ulerkera jakin bat eta besteekin harremanetan jartzeko era zehatz bat garatzeko. Euskal Hezkuntza Sistemak konpromiso berezia hartzen du euskararekin –hizkuntza propioa baita– eta kulturarekin eta haren transmisioarekin, euskara eta euskal kultura identitate-, adierazpen- eta elkarbizitza-tresnatzat hartzen dituen heinean, baita beste hizkuntzekin ere. Gainera, konpetentzia linguistiko eta eleaniztunaren garapenak gainerako funtsezko konpetentzien garapena sustatzen du, eta, beraz, gainerako arloen zerbitzura egongo da.

– La calidad de la educación lingüística y plurilingüe es clave en tanto que proporciona las herramientas y los recursos necesarios para comprender la realidad, expresar el pensamiento, razonar, transmitir el conocimiento y una determinada manera de ver y entender el mundo, y de relacionarse con las demás personas. Nuestro sistema educativo asume un especial compromiso con el euskera, la lengua propia, y con la cultura y su transmisión, en la medida que entiende el euskera y la cultura vasca como instrumentos de identidad, expresión y convivencia, y también con las otras lenguas. Además, el desarrollo de la competencia lingüística y plurilingüe impulsa el desarrollo del resto de competencias clave y, por tanto, estará al servicio de las otras áreas.

– Curriculumerako sarbidearen unibertsaltasuna, benetako integraziorako, aukera-berdintasunerako, erabateko parte-hartzerako eta eskola-arrakastarako bidea markatuko duena. Ikaskuntzarako garapen unibertsala hartuko da aintzat irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuetan.

– La universalidad del acceso al currículo, marcando el camino hacia la inclusión efectiva, la igualdad de oportunidades, la plena participación y el éxito educativo. El desarrollo universal para el aprendizaje será la referencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

– Hezkidetza funtsezkoa da pertsonei sexuaren, sexu-orientazioaren, identitatearen edo genero-adierazpenaren araberako estereotipoetatik eta roletatik kanpo garatzen laguntzeko, eta bera izango da hezkuntza-sistemaren ildo estrategikoa eta ikastetxeen antolaketa pedagogikoarentzako irizpide orientatzailea.

– La coeducación, crucial para favorecer el desarrollo de las personas al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género habrá de ser una línea estratégica del sistema educativo y criterio orientador de la organización pedagógica de los centros.

– Arreta berezia jarri behar zaie ikasleen ongizate emozionalari eta hezkuntza-komunitate osoa zaintzeari. Ondo eta harmonian sentitzearen esperientzia subjektiboa sartzen da hor, eta norberaren gogobetetasuna ere bai, zailtasunei aurre egiteko eta haiek ondo gainditzeko segurtasuna ematen duena. Ongizate emozionala beharrezkoa da inguruneko eskaerei eta egoerei aurre egiteko edo horietara egokitzeko, eta eskaera horien artean dago ikaskuntza ere. Alde horretatik, curriculumak ongizate emozionalean lagundu behar du.

– La especial atención al bienestar emocional del alumnado y el cuidado de toda la comunidad educativa, que abarca tanto la experiencia subjetiva de sentirse bien y en armonía, como la experiencia personal de satisfacción consigo mismo para disponer de la seguridad personal que facilite hacer frente a las dificultades y ser capaz de superarlas en positivo. El bienestar emocional es necesario para afrontar o adaptarnos a las situaciones y demandas ambientales, entre las que se incluye el aprendizaje y, en este sentido, el currículo debe contribuir al bienestar emocional.

Hori guztia aintzat hartuta, Euskadiko Eskola Kontseiluari entzun ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez eta Gobernu Kontseiluak 2023ko maiatzaren 30ean egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, oído el Consejo Escolar de Euskadi, y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del consejero de Educación, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de mayo de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-esparrua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea Batxilergoko etapako curriculum propioa ezartzea da, eta hura nola ezarri, ebaluatu eta garatu arautzea, alde batera utzi gabe Estatuko oinarrizko legediak Batxilergoaren antolamenduaz eta Batxilergoko gutxieneko ikasketez ezartzen duena.

1.– El objeto de este decreto es establecer el currículo propio de la etapa de Bachillerato y regular su implantación, evaluación y desarrollo sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal básica sobre ordenación y enseñanzas mínimas de Bachillerato.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan ikasketa horiek ematen dituzten ikastetxe guztietan da aplikatzekoa.

2.– Será de aplicación en todos los centros docentes que imparten estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Honela ulertu behar dira:

Se entenderá por:

a) Helburuak: funtsezko konpetentziak eskuratuz ikasleek etaparen amaierarako iritsi beharko lituzketen lorpenak.

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.

b) Irteera-profila: etapa amaitzerako ikasle guztiek konpetentzietan iritsi behar duten maila, aukera emango diena bizitza-proiektua arrakastaz garatzeko eta bizitzan zehar funtsezko konpetentziak garatzen jarraitzeko.

b) Perfil de salida: nivel de desarrollo competencial que todo el alumnado debe haber alcanzado al finalizar la etapa y que le va a facilitar desarrollar con éxito su proyecto de vida y continuar avanzando en el desarrollo de las competencias clave a lo largo de su vida.

c) Funtsezko konpetentziak: ikasleek arrakastaz aurrera egin ahal izateko eta bizitzan zehar erronka eta desafio nagusiei aurre egin ahal izateko ezinbestekotzat jotzen diren jardunak. Pertsona guztiek beren errealizazio eta garapenerako behar dituztenak dira, bai eta herritartasun aktiboa, gizarte-inklusioa eta enplegua sustatzeko behar direnak ere.

c) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito, y afrontar los principales retos y desafíos a lo largo de su vida. Son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el fomento de la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

d) Konpetentzia espezifikoak: ikasgai bakoitzeko oinarrizko jakintza beharrezkoa den jardueretan edo egoeretan ikasleek baliatzen jakin behar duten neurriak. Konpetentzia espezifikoak alde batetik funtsezko konpetentziak eta bestetik ikasgaietako oinarrizko jakintzak eta ebaluazio-irizpideak lotzeko eta zehazteko elementuak dira.

d) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión y concreción entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.

e) Ebaluazio-irizpideak: ikasgai bakoitzaren konpetentzia espezifikoetan aipatutako jardueretan edo egoeretan ikasleek ikaskuntza-prozesuaren une jakin batean iritsi beharko lituzketen jardun-mailak adierazten dituzten erreferenteak.

e) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.

f) Oinarrizko jakintza: arlo, ikasgai edo esparruetako berezko ezagutza, trebetasun eta jarrerak, edozein pertsonak menderatu, artikulatu eta mobilizatu behar dituenak konpetentzia espezifikoetan definitutako gaitasunekin batera, problemak konpontzeko edo egoera jakin batzuetan erronkei aurre egiteko. Curriculum-proposamen honetan, konpetentzia espezifikoak eskuratzeko eta garatzeko egiten duten ekarpenarengatik hautatzen dira oinarrizko jakintza horiek, nahiz eta diziplina-logikak eduki horiek hobeto antolatzen eta aurkezten laguntzen duen.

f) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes propios de las materias o ámbitos que una persona debe dominar, articular y movilizar junto con las capacidades definidas en las competencias específicas que le permitirán resolver problemas o enfrentarse a retos en determinado tipo de situaciones. En esta propuesta curricular, estos saberes básicos se seleccionan por su aportación a la adquisición y desarrollo de las competencias específicas, aunque la lógica disciplinar ayuda a una mejor organización y presentación de esos contenidos.

g) Ebaluazio hezitzailea: irakasteko eta ikasteko prozesua ebaluatzeko modalitate bat da, izaera arautzailea duena, eta ikasleen zailtasunak eta aurrerapenak hautematea du xede, prozesu didaktikoa ikasleen beharretara egokitzeko.

g) Evaluación formativa: es una modalidad de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje con carácter regulador que tiene como finalidad detectar las dificultades y los progresos del alumnado a fin de adaptar el proceso didáctico a las necesidades del alumnado.

h) Esparrua: curriculumaren antolaketa globalizatua eta diziplinartekoa, zenbait ikasgai elkarren artean erlazionatzen dituena, eta ikasgaien eta haien atalen batura baino gehiago dena. Esparruak bertan sartutako ikasgaiei dagozkien konpetentzia espezifikoak, ebaluazio-irizpideak eta oinarrizko jakintza biltzen ditu.

h) Ámbito: organización globalizada e interdisciplinar del currículo relacionando varias materias entre sí, de forma que el ámbito represente más que la suma de las partes, en ese caso, de las materias que lo componen. El ámbito engloba las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las materias incluidas en el mismo.

i) Ikas-egoerak: ikasleei funtsezko konpetentziekin eta konpetentzia espezifikoekin lotutako jarduerak garatzea eskatzen dieten egoerak eta jarduerak, konpetentzia horiek eskuratzen eta garatzen laguntzen dietenak. Ikas-egoeretatik abiatuta egindako lanak aukera ematen du konpetentzien araberako ikaskuntzaren ikuspegiaren oinarrian dauden jakintza eta gaitasunak uztartzen dituzten egoeratan oinarrituta egituratzeko ikasturte-programazioa edozein ikasgai edo esparrutan.

i) Situaciones de aprendizaje: escenarios y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. El trabajo a partir de situaciones de aprendizaje permite articular la programación del curso de cualquier materia o ámbito en base a una serie de contextos que entrelazan los saberes y las capacidades que sustentan el enfoque del aprendizaje por competencias.

j) Ikaskuntzarako diseinu unibertsala (IDU): curriculuma garatzeko printzipioak dira, ikasle guztiei hezkuntzarako sarbidean aukera-berdintasuna ematen dietenak, eta haien helburua benetako inklusio eta parte-hartzea lortzea da, ikasle guztientzat ikaskuntzarako oztopoak minimizatuz eta ikasteko aukerak maximizatuz.

j) Diseño universal para el aprendizaje (DUA): conjunto de principios para desarrollar el currículo que proporcionan a todo el alumnado igualdad de oportunidades en el acceso a la educación cuyo objetivo es lograr una inclusión y participación efectivas, minimizando las barreras para el aprendizaje y maximizando las oportunidades de aprendizaje de todo el alumnado.

3. artikulua.– Batxilergoaren antolaketa.

Artículo 3.– Organización del Bachillerato.

1.– Hauek izango dira Batxilergoko modalitateak:

1.– Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:

a) Arteak.

a) Artes.

b) Zientziak eta Teknologia.

b) Ciencias y Tecnología.

c) Orokorra.

c) General.

d) Giza eta Gizarte Zientziak.

d) Humanidades y Ciencias Sociales.

2.– Arteen modalitateak bi adar izango ditu: Arte Plastikoei, Irudiari eta Diseinuari buruzkoa bata, eta Musikari eta Arte Eszenikoei buruzkoa bestea.

2.– La modalidad de Artes se organizará en dos vías, referida una de ellas a Artes Plásticas, Imagen y Diseño; y la otra, a Música y Artes Escénicas.

3.– Ikasleek ikasten duten modalitateko ikasgai espezifiko guztien artean hautatu ahal izango dute. Ikastetxeek, horretarako, eskaintzen dituzten modalitateetako eta, hala badagokio, adarretako ikasgai espezifiko guztiak eskaini behar dituzte. Ikasle gutxiegi badago bakarrik mugatu daiteke ikasgaiak eta adarrak hautatzeko aukera, betiere hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak ezarritako irizpide objektiboen arabera. Ikastetxean antolaketa-arrazoien ondorioz ikasgai espezifikoen eskaintza mugatuta geratzen bada, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak aukera emango du arrazoi horren ondorioz irakatsi ezin diren ikasgaiak urrutiko hezkuntzako modalitatearen bidez edo beste ikastetxe batzuetan ikasteko.

3.– Los alumnos y alumnas podrán elegir entre la totalidad de las materias específicas de la modalidad que cursen. A estos efectos, los centros ofrecerán la totalidad de las materias específicas de las modalidades y, en su caso, vías que oferten. Solo se podrá limitar la elección de materias y vías cuando haya un número insuficiente de alumnado, según los criterios objetivos establecidos por el departamento competente en materia de educación. Cuando la oferta de materias específicas quede limitada en un centro por razones organizativas, el departamento competente en materia de educación posibilitará que las materias que no puedan impartirse por esta causa se puedan cursar mediante la modalidad de educación a distancia o en otros centros escolares.

4.– Arteen modalitateko adarren eskaintza antolaketa-arrazoien ondorioz mugatuta geratzen bada ikastetxean, aurreko apartatuan araututakoa aplikatu behar zaie eskainitako adarra osatzen duten ikasgaiei.

4.– Si la oferta de vías de la modalidad de Artes en un mismo centro quedase limitada por razones organizativas, lo regulado en el apartado anterior deberá entenderse aplicable a las materias que integran la vía ofertada.

5.– Batxilergoko ikasketak ematen dituzten ikastetxeek dekretu honetan ezartzen diren curriculum-elementuetara egokitu behar dute beren irakasle-jarduna, Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legeak ezartzen dituen alderdietan ikastetxe bakoitzak duen autonomia pedagogikoa ezertan galarazi gabe.

5.– Los centros educativos que imparten enseñanzas de Bachillerato deben ajustar su práctica docente a los elementos curriculares que se establecen en este decreto, sin perjuicio de la autonomía pedagógica que tienen cada uno de ellos en aquellos aspectos que marca la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca.

6.– V. eranskinean zehazten da ikastetxeek ikasgai bakoitzean zenbat ordu eman behar dituen gutxienez, baita ikastetxeak bere autonomia baliatuz ikasgaien artean zenbat ordu banatu ditzakeen ere.

6.– En el Anexo V se detalla el número de horas mínimas que los centros educativos deben destinar a las materias, así como el de aquellas que el centro, en virtud de su autonomía, podrá distribuir entre las distintas materias.

7.– Ikastetxe bakoitzak bere hezkuntza-proiektuaren arabera antolatu behar du etapa, banatu behar ditu ikasgaiak edo jakintzak ikasmailen artean eta prestatu behar du ordutegia, bere autonomia pedagogikoaz baliatuz eta ikasleen hezkuntza-premien arabera, eta dekretu honetan ezarritakoa betez betiere.

7.– Cada centro, en ejercicio de su autonomía pedagógica y según las necesidades educativas de su alumnado, deberá configurar la organización de la etapa, la distribución de materias o la distribución de los saberes en los diferentes cursos y su marco horario de acuerdo con su Proyecto Educativo, sin perjuicio de lo establecido en el presente Decreto.

4. artikulua.– Batxilergoko etaparen xedeak.

Artículo 4.– Fines de la etapa de Bachillerato.

Batxilergoaren helburua da ikasleei prestakuntza, adimen-heldutasuna eta giza heldutasuna ematea, ezagutzak, gaitasunak eta jarrerak, helduarorako eta bete-beteko bizitzarako prestatzeko, elkarbizitza harmoniatsua garatzearekin eta gizarte bidezkoagoa eta ekitatezkoagoa eraikitzearekin konprometitutako kide aktiboak izan daitezen, bai eta naturaren kontserbazioarekin eta garapen jasangarriarekin konprometitutako pertsonak ere. Etapa honek, halaber, ikasleak goi-mailako ikasketak egiteko edo lan-munduan behar bezala txertatzeko prestatu behar ditu, eta bizitza osoan ikasten eta prestatzen jarraitzeko motibatu.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los alumnos y alumnas su incorporación a la vida adulta para que sean capaces de vivir una vida plena como miembros activos comprometidos en el desarrollo de una convivencia armónica y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa como personas comprometidas con la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Asimismo, esta etapa deberá garantizar la preparación para la incorporación a estudios superiores o para la inserción laboral con las debidas garantías, así como la motivación para seguir aprendiendo y formándose a lo largo de toda la vida.

5. artikulua.– Batxilergoko etaparen ezaugarri orokorrak.

Artículo 5.– Características generales de la etapa de Bachillerato.

Batxilergoa honako printzipio hauen arabera antolatuta dago:

El Bachillerato se organiza de acuerdo con los siguientes principios:

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua dutenek egin ditzakete Batxilergoko ikasketak, edo Lanbide Heziketako edo Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren titulua dutenek, edo Kiroletako teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren titulua dutenek.

Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de los títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, o de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior.

1.– Batxilergoko etapak bi maila ditu: Batxilergoko 1. eta 2. mailak.

1.– La etapa de Bachillerato se desarrollará en dos cursos, 1.º y 2.º de Bachillerato.

2.– Ikasleek lau urte eman ditzakete, jarraian edo ez, Batxilergoa araubide arruntean egiten.

2.– Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.

3.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak Batxilergoko plaza publikoen eskaintza pixkanaka handitzea sustatuko du, haren modalitate eta adar guztietan.

3.– El departamento competente en materia de educación promoverá un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en Bachillerato en sus distintas modalidades y vías.

4.– Batxilergoko etapan garapen pertsonalaren, familiarraren, soziokulturalaren, akademikoaren eta profesionalaren esparruekin erlazionatutako alderdiak landu behar dira.

4.– En la etapa de Bachillerato se trabajarán aspectos relacionados con los ámbitos de desarrollo personal, familiar, sociocultural, académico y profesional.

5.– Irakasle guztiak hezitzaileak dira, eta modu bateratu eta koordinatuan lan egiten dute, dagokien curriculum-ikasgaitik abiatuta, hezkuntzaren ardura partekatzen dutenekin –nagusiki, familiarekin edo legezko tutoreekin– lankidetzan jardunez, baita instantzia eta eragile sozializatzaileekin eta hezkuntzakoekin ere.

5.– Todos los docentes son educadores que intervienen de forma conjunta y coordinada desde su correspondiente materia curricular, en colaboración con los responsables educativos, principalmente con los padres, madres, tutores o tutoras legales. También con instancias y agentes socializadores y educativos.

6.– Ikastetxeek, ikasleak onartzeko araudiaren arabera, aukera-berdintasuna sustatu behar dute eskolaratzean eta eskolako ibilbidean. Horretarako, ikasle guztiei hezkuntza-aukera berak eskainiko dizkiete, eta diskriminazio positiboko neurri inklusiboak hartu behar dituzte desabantaila ekonomiko, sozial, kultural edo pertsonalak dituztenen alde, hezkuntza-prozesuan laguntzeko eta eskola-porrotari aurrea hartzeko.

6.– Los centros educativos, según la normativa de admisión del alumnado, promoverán la igualdad de oportunidades en el acceso al centro educativo y durante su permanencia en él, ofreciendo las mismas oportunidades educativas a todo el alumnado y arbitrando al efecto acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, que apoyen el proceso educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar, en favor de quienes presenten desventajas económicas, sociales, culturales o personales.

7.– Batxilergoko ikasgaiek curriculumean euskal kulturaren eta hizkuntzaren dimentsio espezifikoa txertatu behar dute eta funtsezko konpetentzia guztiak garatzen lagundu.

7.– Las materias del Bachillerato incorporarán la dimensión específica de la cultura y la lengua vascas en el currículo y contribuirán al desarrollo de todas las competencias clave.

6. artikulua.– Batxilergoko etaparen printzipio pedagogikoak.

Artículo 6.– Principios pedagógicos de la etapa de Bachillerato.

1.– Ikastetxeek, inklusioaren eta ekitatearen printzipioa aplikatzen dela bermatzeko, ikasleen aniztasuna kontuan hartuta prestatu behar dituzte etapa honetako ikasle guztientzako proposamen pedagogikoak. Era berean, ikasleen ikasteko askotariko erritmoak kontuan hartuko dituzten, beren kabuz ikasteko gaitasuna bultzatuko duten, talde-lana sustatuko duten eta ikerketa-metodo egokiak aplikatuko dituzten metodoak ezarri behar dituzte.

1.– Para garantizar la aplicación del principio de inclusión y equidad, los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos, promuevan el trabajo en equipo y apliquen los métodos de investigación apropiados.

2.– Hezkuntza-arloak lan egin behar du modu progresiboan garatzeko eta finkatzeko ikasle bakoitzari Batxilergoko irteera-profilean aurreikusitako funtsezko konpetentziak behar bezala eskuratzeko bidea emango dioten oinarriak, betiere ikasle bakoitzaren heltze-prozesua eta etapa honetarako espero diren jardun-mailak kontuan hartuta.

2.– La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el perfil de salida de Bachillerato, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa.

3.– Honako hauek bermatu behar dira: hezkuntza- eta hizkuntza-inklusioa; arreta pertsonalizatua; ikasleek ikastetxeko egituretan eta elkarbizitzan parte hartzea; ikasteko zailtasun espezifikoak hautematea; gaitasun handiko ikasleei arreta ematea, eta laguntzeko eta malgutzeko mekanismoak, alternatiba metodologikoak eta beste neurri batzuk abian jartzea. Hezkuntza-inklusioa bermatzeko hartzen diren antolaketa-, metodologia- eta curriculum-neurriak Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsalaren printzipioei jarraitu behar diete, pertsona guztiek hezkuntza-arrakasta lortu dezaten.

3.– Se garantizará la inclusión educativa y lingüística, la atención personalizada, la participación del alumnado en las estructuras de centro y la convivencia, así como la detección de las dificultades específicas en el aprendizaje, la atención al alumnado con altas capacidades y la puesta en marcha de mecanismos de apoyo y flexibilización, alternativas metodológicas y otras medidas. Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten para garantizar la inclusión educativa deben regirse por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje con la finalidad de alcanzar el éxito educativo de todas las personas.

4.– Batxilergoko curriculuma honako hauei begira zehaztu eta garatu behar da: ikasle guztien gizarte-inklusioa lortzea, garapen pertsonal orekatua izatea, herritartasun kritikoa, berdinzalea, aktiboa eta konstruktiboa eraikitzea eta geroko prestakuntza-prozesuetarako sarbidea erraztea. Helburu horiek hertsiki erlazionatuta daude I. eranskinean zehazten den Batxilergoko irteera-profilarekin.

4.– La concreción y el desarrollo del currículo del Bachillerato deberá orientarse a la inclusión social de todo el alumnado, al desarrollo personal equilibrado, a la construcción de una ciudadanía crítica, igualitaria, activa y constructiva y a la facilitación del acceso a procesos formativos posteriores. Estas finalidades están estrechamente relacionadas con el perfil de salida del Bachillerato que se detallan en el Anexo I.

5.– Konpetentzia-curriculuma ikaskuntza sakon eta funtzional batera bideratuta dago, ikasitakoak hartara askotariko inguruneetan balio izateko eta erabiltzeko, denboran irauteko eta orotariko egoeretan baliatu eta problemak konpontzeko.

5.– El currículo competencial se orienta hacia un tipo de aprendizaje profundo y funcional, de manera que aquello que se aprende se pueda utilizar y transferir en entornos diversos, perdure a lo largo del tiempo, se utilice y permita resolver problemas en todo tipo de contexto.

6.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak behar diren neurriak bultzatu behar ditu interesa eta irakurtzeko ohitura eta jendaurrean behar bezala hitz egiteko gaitasuna sustatzen dituzten jarduerak baliatzeko ikasgaietan.

6.– El departamento competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

7.– Ikasitakoa barneratzen laguntzeko, eskola-ordutegian tarte bat hartu behar da zeharkako proiektu adierazgarriak eta garrantzitsuak egiteko eta arazoak elkarlanean konpontzeko, ikasleen autoestimua, autonomia, gogoeta eta erantzukizuna indartu daitezen.

7.– Para fomentar la integración de los aprendizajes se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos transversales, significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, con el fin de reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado.

8.– Ikasgai guztietan, zeharka sustatu behar dira genero-ikuspegia, bakearen aldeko hezkuntza, osasun-hezkuntza, sentsibilitate estetikoa eta sorkuntza artistikoa, jasangarritasunerako eta kontsumo arduratsurako hezkuntza, elkarrenganako errespetua eta indarkeriazko edo diskriminaziozko jarreren eta portaeren prebentzioa, eta berdinen arteko lankidetza. Bereziki, arreta jarri behar zaio indarkeria motaren bat jasaten denean –indarkeria matxista, LGTBIfobikoa edo arrazista edo zeinahi dibertsitate motari lotua– sortzen diren ondoez-egoerak identifikatzeari.

8.– Desde todas las materias se fomentará de manera transversal, la perspectiva de género, la educación por la paz, la educación para la salud, la sensibilidad estética y creación artística, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la prevención de actitudes y comportamientos violentos o discriminatorios, así como la cooperación entre iguales. De manera específica, se debe prestar atención a la identificación de aquellas situaciones de malestar que se producen cuando se sufre algún tipo de violencia, vinculada a la violencia machista, LGBTIfóbica, racista o a cualquier tipo de diversidad.

9.– Arreta berezia jarri behar zaio ongizateari. Ondo, harmonian eta lasai sentitzearen esperientzia subjektiboa eta zailtasunei aurre egin eta ondo gainditu ahal izateko gogobetetasun-esperientzia sartzen dira hor.

9.– Se debe prestar especial atención al bienestar, que abarca tanto la experiencia subjetiva de sentirse bien, en armonía y con tranquilidad, como la experiencia personal de satisfacción con uno mismo o con una misma para poder hacer frente a las dificultades y superarlas en positivo.

10.– Hizkuntza, informaziorako eta ezagutzaren eraikuntzarako atea izanik, ikasteko prozesuaren erdigunean dago. Hizkuntzen ikaskuntzari konpetentzia-ikuspegi globalizatu batetik heltzen zaio, arreta hizkuntzen ikaskuntza integratuan eta hizkuntzen eta jakintzen ikaskuntza integratuan jartzen duten ikuspegi metodologikoen bidez.

10.– La lengua se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje, ya que es el instrumento de acceso a la información y a la construcción de conocimiento. El aprendizaje de las lenguas se plantea desde una perspectiva competencial y globalizada, a través de los enfoques metodológicos centrados en el aprendizaje integrado de las lenguas y de estas con los saberes.

11.– Hizkuntza ofizialak laguntza gisa bakarrik erabiliko dira atzerriko hizkuntzak ikasteko prozesuan. Prozesu horretan, ulermena, adierazpidea eta ahozko interakzioa lehenetsiko dira.

11.– Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral.

12.– Konpetentzien araberako pedagogiaren ikuspegiaren aukera metodologikoen barruan, garrantzitsua da aintzat hartzea konpetentziak osorik garatzea, egoera errealetan oinarritutako benetako jardueren bidez lan egitea, eta abar.

12.– Dentro de la variedad de opciones metodológicas del enfoque de la pedagogía por competencias, es importante considerar el desarrollo integral de las mismas, el trabajo a través de actividades auténticas focalizadas en situaciones reales, etc.

13.– Etapa honetan, ebaluazioa etengabea eta hezigarria da. Halaber, ebaluazioa integratzailea, kolaboratiboa eta parte hartzekoa da. Hori dela eta, ikastetxeek eta irakasle-talde ebaluatzaileek bitarteko eta estrategia egokiak jarri behar dituzte ikasleak eta familiak ebaluazioari lotutako prozesuetan integra daitezen eta horietan aktiboki kolaboratu eta parte har dezaten.

13.– La evaluación en esta etapa es continua y formativa. Así mismo, la evaluación es integradora, colaborativa y participativa, por lo cual los centros y los equipos docentes evaluadores tienen que garantizar los medios y las estrategias adecuadas para que el alumnado y las familias se integren, colaboren y participen activamente en los diferentes procesos ligados a la evaluación.

14.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak behar diren neurriak sustatuko ditu ikasleen tutoretza pertsonala eta hezkuntza-orientazioa eta orientazio psikopedagogikoa eta profesionala funtsezko elementuak izan daitezen Batxilergoko etaparen antolamenduan.

14.– El departamento competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de la etapa de Bachillerato.

7. artikulua.– Helburuak.

Artículo 7.– Objetivos.

Batxilergoak honako hauek egiteko gaitasuna garatzen lagundu behar die ikasleei:

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

a) Herritartasun demokratikoa egikaritzea, ikuspegi globaletik, eta kontzientzia zibiko arduratsua hartzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren balioek eta giza eskubideek inspiratua, gizarte bidezko eta ekitatezko baten eraikuntzan erantzukizun partekatua sustatuko duena.

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Heldutasun pertsonala, afektibo-sexuala eta soziala finkatzea, begirunez, arduraz eta modu autonomoan jarduteko eta espiritu kritikoa garatzeko aukera izan dezaten. Gatazka pertsonalak, familiarrak eta sozialak eta indarkeria-egoera posibleak aurreikustea, hautematea eta modu baketsuan konpontzea.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

c) Emakumeen eta gizonen eskubide- eta aukera-berdintasun eraginkorra sustatzea, dauden desberdintasunak analizatzea eta kritikoki baloratzea, baita emakumeek historian izan duten zeregina aitortzea eta irakastea ere, eta benetako berdintasuna eta jaiotzan, sexuan, arraza- edo etnia-jatorrian, desgaitasunean, adinean, gaixotasunean, erlijioan edo sinesmenetan, sexu-orientazioan edo genero-identitatean nahiz beste edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozialetan oinarritutako diskriminaziorik eza bultzatzea.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d) Irakurtzeko, ikasteko eta diziplina izateko ohiturak finkatzea, ikaskuntza eraginkortasunez aprobetxatzeko beharrezko baldintza gisa eta garapen pertsonalerako bitarteko gisa.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak ondo jakitea ahoz zein idatziz.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan erraz eta zuzen hitz egitea.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu fidagarrian eta erantzukizunez erabiltzea.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Gaur egungo munduaren errealitateak, aurrekari historikoak eta bilakaeraren faktore nagusiak ezagutzea eta kritikoki baloratzea. Modu solidarioan parte hartzea beren gizarte-ingurunearen garapenean eta hobekuntzan.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Funtsezko ezagutza zientifikoak eta teknologikoak eskuratzea eta hautatutako modalitatearen berezko oinarrizko trebetasunak menderatzea.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Ikerketaren eta metodo zientifikoen funtsezko elementuak eta prozedurak ulertzea. Zientziak eta teknologiak bizi-baldintzen aldaketan izandako ekarpena ezagutzea eta modu kritikoan baloratzea, eta ingurumenarekiko sentiberatasuna eta errespetua finkatzea.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Espiritu ekintzailea finkatzea, sormena baliatuz, malgua izanez, ekimenez, talde-lana eginez, norberaren gainean konfiantza izanez eta zentzu kritikoa izanez.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo o en una misma y sentido crítico.

l) Sentsibilitate artistikoa eta literarioa eta irizpide estetikoa garatzea, prestakuntza eta aberaste kulturalaren iturri gisa.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Heziketa fisikoa eta kirola erabiltzea garapen pertsonal eta sozialaren alde egiteko. Jarduera fisikoak eta kirol-jarduerak egiteko ohiturak finkatzea, ongizate fisikoari eta mentalari mesede egiteko, eta garapen pertsonal eta sozialerako bitarteko gisa.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Mugikortasun seguru eta osasungarriaren esparruan errespetu- eta prebentzio-jarrerak finkatzea.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.

o) Klima-aldaketaren aurkako borrokan eta garapen jasangarrirako defentsan jarrera arduratsua eta konprometitua sustatzea.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

p) Garapen Jasangarrirako Helburuek ekartzen dituzten aldaketak sustatzea eta erronkei aurre egitea.

p) Conocer y promover cambios para afrontar los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

8. artikulua.– Hizkuntza-esparrua.

Artículo 8.– Marco lingüístico.

1.– Hezkuntza-sistemaren lehentasunezko hizkuntza-helburua da ikasle guztien komunikazio- eta hizkuntza-konpetentzia garatzea, eleaniztasunaren eta kulturartekotasunaren ikuspegitik euskararen erabileran sakonduz. Batxilergoa amaitutakoan, ikasle guztiek oso ondo menderatu behar dituzte hizkuntza ofizialak, ahozko zein idatzizko adierazpenean, eta jarioz eta zuzentasunez aritzeko gai izan atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan.

1.– Uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo es desarrollar la competencia comunicativa y lingüística de todo el alumnado desde una perspectiva plurilingüe e intercultural, profundizando en el uso del euskera. Al finalizar el bachillerato todo el alumnado deberá poseer un buen dominio tanto en su expresión oral como escrita en las lenguas oficiales y expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

2.– Hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza antolatzeko eta hizkuntzak tratatu eta erabiltzeko irizpideak ikastetxeen autonomiaren esparruan zehaztuko dira, ikasleen eta haien ingurunearen errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta. Ikastetxeak hartzen dituen erabaki guztiak ikastetxearen hizkuntza-proiektuan zehaztu behar dira hezkuntza proiektuaren barne; hala, hizkuntza-proiektu horretan planifikatu behar dira ikasleek hizkuntzak ikasteko, erabiltzeko eta hizkuntzekiko jarrera positiboa garatzeko bideak, bat etorrita I. eranskinean zehazten den irteera-profilarekin. Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak hizkuntza-proiektuon jarraipena eta ebaluazioa egingo du.

2.– Los criterios para la organización de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y para su tratamiento y uso se determinarán, en el marco de la autonomía de los centros, teniendo en cuenta la realidad sociolingüística del alumnado y de su entorno. De acuerdo con la legalidad vigente, todas las decisiones que tome el centro deberán concretarse en el Proyecto Lingüístico, incluido en el Proyecto Educativo, que debe planificar el aprendizaje de las lenguas, su uso y la actitud positiva hacia ellas del alumnado, teniendo en cuenta el perfil de salida que se concreta en el Anexo I. El departamento competente en materia de educación hará el seguimiento y la evaluación de los proyectos lingüísticos.

3.– Euskararen irakaskuntzari dagokionez, hizkuntza-proiektuak curriculumaren eta ikastetxearen helburuak zehaztuko ditu. Era berean, euskararen ingurumen-erabilera ziurtatzera bideratutako eskolaz kanpoko jardueren proposamenak jaso behar ditu.

3.– En relación con la enseñanza del euskera, el Proyecto Lingüístico concretará los objetivos curriculares y del centro. Asimismo, debe recoger las propuestas de actividades extraescolares que vayan encaminadas a asegurar el uso ambiental de la lengua vasca.

4.– Komunikazio- eta hizkuntza-konpetentziaren garapena zeharka landuko da curriculumeko ikasgaietan.

4.– El desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística se trabajará de forma transversal en el contexto de las materias curriculares.

5.– Euskal Hezkuntza Sisteman berandu sartzen diren ikasle atzerritarrak hartzeko eta haiei hizkuntza-arreta emateko, ikasle horien inklusioa ahalbidetuko duten prestakuntza-programa integralak beharko dira.

5.– La acogida y la atención lingüística del alumnado de origen extranjero que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo Vasco requerirá de programas integrales de formación que posibiliten la inclusión de ese alumnado.

6.– Irakasleak prestatzeko eta hobetzeko plan bat egin behar da, hizkuntzen esparruan hizkuntza- eta metodologia-gaitasunak hobetzeko.

6.– Se elaborará un plan de formación y perfeccionamiento del profesorado para la mejora en competencias lingüísticas y metodológicas en el marco de las lenguas.

9. artikulua.– Ikasleek Batxilergoko etapa amaitzerako izan behar duten irteera-profila eta funtsezko konpetentziak.

Artículo 9.– Perfil de salida del alumnado al término de la etapa de Bachillerato y competencias clave.

1.– Batxilergoko etapak Batxilergoko irteera-profila lortzeko behar dituzten konpetentziak garatzen lagunduko die ikasleei; irteera-profila I. eranskinean jasota dago.

1.– La etapa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las competencias que le permitan alcanzar el perfil de salida de Bachillerato recogido en el Anexo I.

2.– Ikasleek etapa amaitzerako izan behar duten Batxilergoko irteera-profila bizitzako esparru eta egoera guztietan moldatzeko gai den pertsonaren ereduari dagokiona da. Era berean, ikasleek oinarrizko irakaskuntza amaitzean eskuratu eta garatu behar izan dituzten funtsezko konpetentziak finkatzen ditu. Ikasleek konpetentzia horiek garatzen jarraitu ahal izango dute etengabeko ikaskuntzaren bidez, eta konpetentzia horiek lagungarriak izango zaizkie helduen bizitzan sartzeko.

2.– El perfil de salida de Bachillerato del alumnado al término de la etapa hace referencia al modelo de persona capaz de desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida. Así mismo, fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el Bachillerato. El alumnado podrá seguir desarrollando dichas competencias a través del aprendizaje permanente y le permitirán incorporarse a la vida adulta.

3.– Batxilergoko irteera-profila etapa honetako curriculum-arkitekturaren ardatza da. Horrenbestez, hartan oinarritu behar dira eskola-praktikan hartzen diren curriculum-erabakiak, estrategiak eta orientabide metodologikoak, eta bera da erreferentzia-elementua ikasleen ikaskuntzen barne- eta kanpo-ebaluazioari begira. Batxilergoko irteera-profila etapako helburuekin eta arlo bakoitzeko konpetentzia espezifikoekin erlazionatuta dago.

3.– El perfil de salida del Bachillerato es el eje de la arquitectura curricular de esta etapa. Se concibe, por tanto, como el elemento que fundamenta las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva y el elemento de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. El perfil de salida de Bachillerato se encuentra relacionado con los objetivos de etapa y las competencias específicas enmarcadas en las distintas materias.

4.– Hezkuntzako sail eskudunak, Batxilergoko irteera-profila erreferentziatzat harturik –bat bakarra Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle guztientzat–, behar diren aholkuak emango dizkie ikastetxeei, ikastetxearen hezkuntza-proiektuan irteera-profil hori beren ikasleentzat egokitu dezaten.

4.– El departamento competente en materia de educación, tomando como referencia el perfil de salida de Bachillerato, que es común para todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de Euskadi, facilitará a los centros el asesoramiento necesario para adaptar dicho perfil de salida a su alumnado en el Proyecto Educativo del Centro.

5.– Batxilergoan, ikasleek funtsezko konpetentzia hauek garatuko dituzte:

5.– A lo largo del Bachillerato, el alumnado desarrollará las siguientes competencias clave:

a) hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia,

a) Competencia en comunicación lingüística,

b) konpetentzia eleaniztuna,

b) Competencia plurilingüe,

c) matematikarako konpetentzia eta zientzia, teknologia eta ingeniaritzarako konpetentzia,

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería,

d) konpetentzia digitala,

d) Competencia digital,

e) konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasten ikastekoa,

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender,

f) herritartasunerako konpetentzia,

f) Competencia ciudadana,

g) ekintzailetza-konpetentzia,

g) Competencia emprendedora,

h) kontzientzia eta adierazpide kulturaletarako konpetentzia.

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

6.– Dekretu honek ezartzen dituen ikasketen xedea da Batxilergoko irteera-profilean aurreikusitako funtsezko konpetentziak garatzen direla bermatzea. Dekretu honetan ezarritako curriculumetan eta ikastetxeetako hezkuntza-proiektuek curriculumok zehazteko eran, Batxilergoko irteera-profil hori hartuko da erreferentetzat, eta bereziki kontuan hartuko dira dekretu honetako I. eranskinean jasotako funtsezko konpetentzietako deskriptore operatiboak.

6.– Las enseñanzas que se establecen este Decreto tienen por objeto garantizar el desarrollo de las competencias clave previstas en el Perfil de salida de Bachillerato. Los currículos establecidos en este decreto y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus Proyectos Educativos, tendrán, asimismo, como referente dicho perfil de salida de Bachillerato y en particular, los descriptores operativos de las competencias clave recogidos en el Anexo I del presente Decreto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
CURRICULUMA
CURRÍCULO

10. artikulua.– Curriculumaren alderdi orokorrak.

Artículo 10.– Aspectos generales del currículo.

1.– Curriculumak honako alderdi hauek hartzen ditu: helburuak, ikasgaietako konpetentziak (funtsezkoak eta espezifikoak), ebaluazio-irizpideak, oinarrizko jakintza gisa enuntziatutako edukiak, ikas-egoerak eta metodo pedagogikoak.

1.– El currículo se refiere al conjunto de objetivos, competencias (clave y específicas) de las materias, criterios de evaluación, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, situaciones de aprendizaje y métodos pedagógicos.

2.– Dekretu honek curriculumaren oinarrizko alderdiak finkatzen ditu, Batxilergoko etapako ikasketak osatzen dituztenak.

2.– El presente Decreto fija los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas de la etapa de Bachillerato.

3.– Ikastetxeek, beren autonomiaz baliatuz, Batxilergoko curriculuma garatu eta, hala badagokie, osatu egingo dute, beren hezkuntza-proiektuaren barruan.

3.– Los centros docentes en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de Bachillerato como parte de su Proyecto Educativo.

4.– Dekretu honetako II. eranskinean, ikasgai bakoitzerako konpetentziak, ebaluazio-irizpideak eta oinarrizko jakintzak finkatzen dira.

4.– En el Anexo II de este decreto se fijan las competencias, criterios de evaluación y saberes básicos para cada materia.

5.– Funtsezko konpetentziak eta konpetentzia espezifikoak eskuratze eta garatze aldera, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak agintzen duen eran planifikatuko ditu irakasle-taldeak ikas-egoerak. Irakasleei beren praktika errazte aldera, III. eranskinean, hura diseinatzeko orientabideak azaltzen dira.

5.– Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los términos que disponga el departamento competente en materia de educación. Con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica se enuncian en el Anexo III orientaciones para su diseño.

11. artikulua.– Ikasgai komunak.

Artículo 11..– Materias comunes.

1.– Batxilergoko modalitate guztien lehen mailako ikasgai komunak honako hauek dira:

1.– Las materias comunes de primer curso a todas las modalidades de Bachillerato serán las siguientes:

a) Gorputz Hezkuntza.

a) Educación Física.

b) Filosofia.

b) Filosofía.

c) Euskara eta Literatura I.

c) Lengua Vasca y Literatura I.

d) Gaztelania eta Literatura I.

d) Lengua Castellana y Literatura I.

e) Atzerriko Hizkuntza I.

e) Lengua Extranjera I.

2.– Batxilergoko modalitate guztien bigarren mailako ikasgai komunak honako hauek dira:

2.– Las materias comunes de segundo curso a todas las modalidades de Bachillerato serán las siguientes:

a) Espainiako Historia.

a) Historia de España.

b) Filosofiaren Historia.

b) Historia de la Filosofía.

c) Euskara eta Literatura II.

c) Lengua Vasca y Literatura II.

d) Gaztelania eta Literatura II.

d) Lengua Castellana y Literatura II.

e) Atzerriko Hizkuntza II.

e) Lengua Extranjera II.

12. artikulua.– Arteen modalitateko ikasgai espezifikoak.

Artículo 12.– Materias específicas de la modalidad de Artes.

1.– Arteen modalitatetik jotzen duten ikasleek Arte Plastikoen, Irudiaren eta Diseinuaren adarra edo Musikaren eta Arte Eszenikoen adarra aukeratu behar dute.

1.– El alumnado que opte por la modalidad de Artes deberá elegir entre la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y la vía de Música y Artes Escénicas.

2.– Lehen mailan, Arte Plastikoen, Irudiaren eta Diseinuaren adarra aukeratzen duten ikasleek Marrazketa Artistikoa I ikasgaia dute, eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

2.– En primero, el alumnado que opte por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño cursará Dibujo Artístico I y otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Ikus-entzunezko Kultura.

a) Cultura Audiovisual.

b) Arte Plastikoei eta Diseinuari Aplikatutako Marrazketa Teknikoa I.

b) Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I.

c) Proiektu Artistikoak.

c) Proyectos Artísticos.

d) Bolumena.

d) Volumen.

3.– Bigarren mailan, Arte Plastikoen, Irudiaren eta Diseinuaren adarra aukeratzen duten ikasleek Marrazketa Artistikoa II ikasgaia dute, eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

3.– En segundo, el alumnado que opte por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño cursará Dibujo Artístico II y otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Arte Plastikoei eta Diseinuari Aplikatutako Marrazketa Teknikoa II.

a) Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

b) Diseinua.

b) Diseño.

c) Artearen Oinarriak.

c) Fundamentos Artísticos.

d) Adierazpen Grafiko-plastikoaren Teknikak.

d) Técnicas de Expresión Gráfico-plástica.

4.– Musikaren eta Arte Eszenikoen adarretik jotzen duten ikasleek, berriz, lehen mailan, Analisi Musikala I edo Arte Eszenikoak I ikasgaia dute (aukeratzen dutena), eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

4.– Por su parte, el alumnado de la vía de Música y Artes Escénicas cursará, en primero, a su elección, Análisis Musical I o Artes Escénicas I, así como otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Analisi Musikala I.

a) Análisis Musical I.

b) Arte Eszenikoak I.

b) Artes Escénicas I.

c) Korua eta Ahots Teknika I.

c) Coro y Técnica Vocal I.

d) Ikus-entzunezko Kultura.

d) Cultura Audiovisual.

e) Musika Hizkuntza eta Praktika.

e) Lenguaje y Práctica Musical.

5.– Bigarren mailan, Musikaren eta Arte Eszenikoen adarretik jotzen duten ikasleek Analisi Musikala II edo Arte Eszenikoak II ikasgaia dute (aukeratzen dutena), eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

5.– En segundo, el alumnado de la vía de Música y Artes Escénicas cursará a su elección Análisis Musical II o Artes Escénicas II, así como otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Analisi Musikala II.

a) Análisis Musical II.

b) Arte Eszenikoak II.

b) Artes Escénicas II.

c) Korua eta Ahots Teknika II.

c) Coro y Técnica Vocal II.

d) Musikaren eta Dantzaren Historia.

d) Historia de la Música y de la Danza.

e) Literatura Dramatikoa.

e) Literatura Dramática.

13. artikulua.– Zientzien eta Teknologiaren modalitateko ikasgai espezifikoak.

Artículo 13.– Materias específicas de la modalidad de Ciencias y Tecnología.

1.– Zientzien eta Teknologiaren modalitatetik jotzen duten ikasleek, lehen mailan, Matematika I ikasgaia dute, eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

1.– El alumnado que opte por la modalidad de Ciencias y Tecnología cursará, en primero, Matemáticas I, así como otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Biologia, Geologia eta Ingurumen Zientziak.

a) Biología, Geología y Ciencias Ambientales.

b) Marrazketa Teknikoa I.

b) Dibujo Técnico I.

c) Fisika eta Kimika.

c) Física y Química.

d) Teknologia eta Ingeniaritza I.

d) Tecnología e Ingeniería I.

2.– Era berean, bigarren mailan ikasleek Matematika II edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II ikasgaia dute (aukeratzen dutena), eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

2.– Igualmente, en segundo, el alumnado cursará a su elección Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, así como otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Biologia.

a) Biología.

b) Marrazketa Teknikoa II.

b) Dibujo Técnico II.

c) Fisika.

c) Física.

d) Geologia eta Ingurumen Zientziak.

d) Geología y Ciencias Ambientales.

e) Kimika.

e) Química.

f) Teknologia eta Ingeniaritza II.

f) Tecnología e Ingeniería II.

14. artikulua.– Modalitate Orokorreko ikasgai espezifikoak.

Artículo 14.– Materias específicas de la modalidad General.

1.– Modalitate Orokorretik jotzen duten ikasleek, lehen mailan, Matematika Orokorra ikasgaia dute, eta ikastetxean eskaintzen diren lehen mailako modalitateko ikasgai guztien artean aukeratu behar dituzten beste bi ikasgai. Eskaintza horretan, nahitaez sartu behar da Ekonomia, Ekintzailetza eta Enpresa Jarduera ikasgaia, modalitate horretako espezifikoa.

1.– El alumnado que opte por la modalidad General cursará, en primero, Matemáticas Generales y otras dos materias que elegirá de entre todas las materias de modalidad de primer curso que se oferten en el centro. Dicha oferta incluirá obligatoriamente la materia de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial específica de esta modalidad.

2.– Era berean, bigarren mailan, ikasleek Zientzia Orokorrak ikasgaia dute, eta ikastetxean eskaintzen diren bigarren mailako modalitateko ikasgai guztien artean aukeratu behar dituzten beste bi ikasgai. Eskaintza horretan, nahitaez sartu behar da Kultura eta Arte Mugimenduak ikasgaia, modalitate horretako espezifikoa.

2.– Igualmente, en segundo, el alumnado cursará Ciencias Generales y otras dos materias que elegirá de entre todas las materias de modalidad de segundo curso que se oferten en el centro. Dicha oferta incluirá obligatoriamente la materia de Movimientos Culturales y Artísticos específica de esta modalidad.

15. artikulua.– Giza eta Gizarte Zientzien modalitateko ikasgai espezifikoak.

Artículo 15.– Materias específicas de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

1.– Giza eta Gizarte Zientzien modalitatetik jotzen duten ikasleek, lehen mailan, Latina I edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I ikasgaia dute (aukeratzen dutena), eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

1.– El alumnado que opte por la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales cursará, en primero, a su elección, Latín I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, así como otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Ekonomia.

a) Economía.

b) Grekoa I.

b) Griego I.

c) Mundu Garaikidearen Historia.

c) Historia del Mundo Contemporáneo.

d) Latina I.

d) Latín I.

e) Literatura Unibertsala.

e) Literatura Universal.

f) Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I.

f) Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

2.– Era berean, bigarren mailan, ikasleek Latina II edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II ikasgaia dute (aukeratzen dutena), eta modalitateko beste bi ikasgai, honako hauen artean aukeratu beharrekoak:

2.– Igualmente, en segundo, el alumnado cursará a su elección Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, así como otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

a) Enpresa eta Negozio Ereduen Diseinua.

a) Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

b) Geografia.

b) Geografía.

c) Grekoa II.

c) Griego II.

d) Artearen Historia.

d) Historia del Arte.

e) Latina II.

e) Latín II.

f) Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II.

f) Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

16. artikulua.– Tutoretza.

Artículo 16.– Tutoría.

Etapa osoan, ikastetxeek astean ordubete utzi behar dute ikasleekin hezkuntzarako tutoretza egiteko.

A lo largo de toda la etapa, los centros educativos dedicarán una hora semanal a la acción tutorial educativa con el alumnado.

17. artikulua.– Aukerako ikasgaiak.

Artículo 17.– Materias optativas.

1.– Ikastetxeek II. eranskinean zerrendatzen diren aukerako edozein ikasgai eskain dezakete, bai eta ikastetxeek berek proposatutako beste ikasgai batzuk ere, baldin eta ikasgai horiek hezkuntzaren arloko eskumena duen sailaren aldez aurreko baimena badute, proposatutako curriculum-edukia Batxilergoko mailari eta ikasketei egokitzen zaien kontuan hartuta.

1.– Los centros educativos podrán ofertar cualquiera de las materias optativas relacionadas en el Anexo II, así como otras materias propuestas por el propio centro, siempre que las mismas cuenten con la previa autorización por parte del departamento competente en materia de educación, atendiendo a la adecuación del contenido curricular propuesto al nivel y enseñanzas de Bachillerato.

2.– Hala ere, nahitaez eskaini behar da atzerriko bigarren hizkuntza bat Batxilergoko lehen eta bigarren mailetan, eta Jarduera Fisikoa, Aisialdia eta Osasuna ikasgaia bigarren mailan.

2.– No obstante, será de obligada oferta una segunda lengua extranjera tanto en primero como en segundo curso de Bachillerato, así como la materia de Actividad Física, Ocio y Salud en segundo curso.

18. artikulua.– Batxilergoa hiru ikasturtetan antolatzea.

Artículo 18.– Organización del Bachillerato en tres años académicos.

1.– Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 32.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak neurriak ezarriko ditu ikasleak Batxilergoa araubide arruntean hiru ikasturtetan egin ahal izan dezan, baldin eta haren egoera iraunkor edo iragankorra dela-eta hala komeni bada. Kasu horietan, ikasleak Batxilergoko bi mailetako ikasgaiak aldi berean ikasteko aukera aztertu behar da.

1.– Conforme a lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el departamento competente en materia de educación dispondrá las medidas que posibiliten que un alumno o alumna realice el Bachillerato en tres años académicos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen. En estos casos se contemplará la posibilidad de que el alumnado curse simultáneamente materias de ambos cursos de Bachillerato.

2.– Egoera hauetako batean daudenak baliatu daitezke neurri horretaz:

2.– Podrán acogerse a esta medida quienes se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Batxilergoko etapa eta Musikako edo Dantzako ikasketa profesionalak aldi berean egitea.

a) Que cursen la etapa de manera simultánea a las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza.

b) Goi-mailako edo errendimendu handiko kirolaritzat hartzen direla frogatzea.

b) Que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

c) Ohikoaz bestelako hezkuntza-arreta behar izatea, berariazko hezkuntza-laguntzaren premiaren bat dutela eta.

c) Que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo.

d) Hezkuntza-administrazioaren iritziz neurri hori aplikatzea justifikatzen duten beste kontu batzuk alegatzea.

d) Que aleguen otras circunstancias que, a juicio de la administración educativa, justifiquen la aplicación de esta medida.

3.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak Batxilergoa osatzen duten ikasgaiak nola banatu behar diren zehaztuko du, eta lehentasuna duten ikasgaien eskaintzaren plangintza egokia dela bermatuko, IV. eranskinean xedatutakoaren arabera.

3.– El departamento competente en materia de educación determinará la distribución que se hará de las materias que componen el Bachillerato, garantizando la adecuada planificación de la oferta de materias entre las que existe prelación, conforme a lo dispuesto en el Anexo IV.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PEDAGOGIA- ETA KUDEAKETA-AUTONOMIA
AUTONOMÍA PEDAGÓGICA Y DE GESTIÓN

19. artikulua.– Ikastetxeen autonomia.

Artículo 19.– Autonomía de los centros.

1.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak ikastetxeen pedagogia- eta kudeaketa-autonomia sustatuko du. Gainera, irakasleen talde-lana eta ikerketa-jarduera sustatuko ditu, heziketa-praktikatik abiatuta.

1.– El departamento competente en materia de educación fomentará la autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros y promoverá el trabajo en equipo del profesorado, estimulando su actividad investigadora a partir de la práctica educativa.

2.– Ikastetxeek autonomia izango dute curriculumak zehazteko, eta, horiek garatzeko, beren hezkuntza-proiektuan ezarritakoa hartuko dute erreferentziatzat. Autonomia hau, era berean, islatuta geratzen da ikastetxe bakoitzak garatzen dituen proiektuetan, zeinek Hezkuntza-proiektua ere hartuko baitute erreferentziatzat. Proiektu guztietan, beharrezkoa da curriculumaren gaineko erabakiak eta antolakuntzaren gainekoak bat etortzea.

2.– Los centros educativos dispondrán de autonomía a la hora de concretar los currículos, para cuyo desarrollo tomarán como referencia lo establecido en su Proyecto Educativo. Así mismo, esta autonomía queda reflejada en la elaboración de los proyectos que cada centro desarrolla, que tendrán su referencia también en el Proyecto Educativo. Para todos los proyectos se precisa la adecuación entre las decisiones curriculares y las organizativas.

3.– Ikastetxe bakoitzak bere curriculuma garatuko du. Horretarako, modu autonomoan kudea dezake dekretu honen V. eranskinean ezarritako asteko ordutegiaren ehuneko bat. Taldeak eta ikasgaiak malgutasunez antola ditzakete; ikasleen ezaugarrien araberako antolaketa-neurri egokienak eta ezaugarri haien arabera aniztasunari arreta emateko neurri egokienak har ditzakete, eta esparru bereko ikasgaiak batera ematea dakarten antolaketa didaktikoak ezar ditzakete.

3.– Cada centro desarrollará su currículo y para ello, podrá gestionar de modo autónomo un porcentaje del horario semanal fijado en el Anexo V de este decreto. Podrán organizar los grupos y las materias de manera flexible, adoptar las medidas organizativas o de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito.

4.– Curriculuma garatzean, ikastetxeek beste era batean banatu ahal izango dute hautazko ikasgaietako denbora ikasturtean zehar, zuzendaritza eskudunak baimena emanez gero.

4.– En el desarrollo del currículo, los centros, previa autorización de la dirección competente, podrán incorporar a sus materias optativas, una distribución temporal diferente durante el curso escolar.

5.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak ezarritako curriculumak zehaztu edo egokituko dituzte ikastetxeek, eta beren hezkuntza-proiektuan islatuko dute hori, lehentasuna emanez herritartasun aktibora bideratutako ikaskuntza konpetentzialaren berezko printzipioak, helburuak eta metodologia sustatzeari eta garatzeari.

5.– Los centros concretarán o adaptarán los currículos establecidos por el departamento competente en materia de educación y lo reflejarán en su Proyecto Educativo de Centro priorizando el impulso y el desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa.

6.– Zuzendaritza-taldeek, beren autonomia esparruaren barruan, hezkuntza-komunitate osoaren parte-hartzea sustatuko dute, ikastetxearen hezkuntza-proiektuan ezarritako konpromisoak betetzeko zeregina bultzatze aldera.

6.– Los equipos directivos, dentro de su ámbito de autonomía, promoverán la participación de toda la comunidad educativa con el fin de impulsar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro.

7.– Batxilergoko helburuak erdiesteko, zuzendaritza-taldeek lankidetza- eta kooperazio-harremanak hasiko dituzte hurbileko beste erakunde batzuekin; bereziki, udalekin.

7.– Con la finalidad de alcanzar los objetivos del Bachillerato, los equipos directivos establecerán relaciones de colaboración y cooperación con otras instituciones próximas, especialmente con los ayuntamientos.

8.– Ikastetxeek laguntza emango diete beren inguruneko erakundeei hizkuntza-normalizazioko planak sustatzeko.

8.– Los centros educativos colaborarán con las instituciones de su entorno para impulsar planes de normalización lingüística.

9.– Ikasleek ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren prestaketan parte har dezaten sustatuko da.

9.– Se fomentará la participación del alumnado en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro.

10.– Ikastetxeek familien parte-hartzea eta inplikazioa sustatuko dute. Horretarako, ikastetxeek eta guraso-elkarteek prestakuntza-ekintzak garatu ditzakete guraso eta legezko tutoreentzat, eta, horietan, curriculumean ezarritako inklusio- eta hezkidetza-printzipioak hartuko dituzte kontuan.

10.– Los centros fomentarán la participación e implicación de las familias. Para ello, los centros y las asociaciones de padres y madres podrán organizar acciones formativas para los padres, madres, tutores y tutoras legales, teniendo en cuenta los principios de inclusión y coeducación establecidos en el currículo.

11.– Ikastetxea hezkuntza-sistema baten barruan txertatuta dago eta haren arabera dihardu; ikastetxearen autonomiak, bada, behar bezala egokitu behar du testuinguru horretara. Hezkuntza-esparru hau gai da egokiro bateratzeko helburu eta arau komunak eta ikastetxeek hain beharrezkoa duten pedagogia- eta kudeaketa-autonomia; hori horrela izan dadin, baina, nahitaezkoa da ebaluazioa egiteko eta kontuak emateko mekanismoak ezartzea. Hezkuntza-sistemak erronka handiak ditu aurrez aurre, eta egoera horrek ezinbestean eskatzen du ikastetxeen esku uzten diren bitarteko eta baliabideen erabilerari buruzko informazioa publikoa eta gardena izatea, eta, horrekin batera, lortzen diren emaitzen gaineko balorazioa egitea.

11.– La autonomía ha de conjugarse con el hecho de que el centro educativo funciona y se integra dentro de un sistema educativo. La existencia de un marco capaz de combinar objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, como contrapartida, a establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. La importancia de los desafíos que afronta el sistema educativo demanda como contrapartida una información pública y transparente acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a disposición de los centros, así como una valoración de los resultados que con ellos se alcanzan

20. artikulua.– Ikastetxearen hezkuntza-proiektua.

Artículo 20.– Proyecto Educativo de Centro.

1.– Ikastetxearen hezkuntza-proiektuan, ikastetxeak bere autonomia baliatuz egindako hezkuntza-aukera eta jarraibide nagusiak biltzen dituen proposamen integrala jaso behar da; jarraibide nagusiok erreferentzia gisa balio dute hezkuntza-komunitateak ikastetxean esku hartzeko prozesua koherentziaz zuzentzeko.

1.– El Proyecto Educativo de Centro incluirá la propuesta integral que recoge la opción educativa, elaborada desde la autonomía del centro, y las grandes pautas orientadoras, que sirven de referencia para dirigir coherentemente el proceso de intervención de la comunidad educativa en dicho centro.

2.– Ikastetxearen hezkuntza-proiektuak berariaz jasoko ditu balioak, helburuak eta jarduketa-lehentasunak, eta eskumeneko sailean ezarritako curriculumak ikastetxean nola zehaztuko diren adieraziko du –Klaustroak finkatu eta onartuko du curriculuma zehazteko modua–; orobat, herritar aktiboak hezteko ikaskuntza konpetentzialak berezko dituen printzipioak, helburuak eta metodologia sustatu eta garatuko ditu. Horiez gain, modu transbertsalean landuko ditu balioetan oinarritutako hezkuntza, garapen jasangarria, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta diskriminaziorik eza, nesken eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa, eskolako jazarpena eta ziberjazarpena, eta bake-kultura eta giza eskubideak. Ikastetxearen estrategia digitala ere jasoko du. Ikastetxe bakoitzaren hizkuntza-proiektua eratzeko, ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren barruko osagaia izanik, hezkuntza-proiektu osoa eratzeko orduan bezala, arretaz hausnartu eta aztertuko da ikastetxearen ingurunea.

2.– El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por el departamento competente, que corresponde fijar y aprobar al claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Así mismo, incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos. Recogerá, asimismo, la estrategia digital del centro. El proyecto lingüístico de cada centro, se haya encuadrado en el proyecto educativo del mismo y al igual que todo el proyecto educativo, partirá para su elaboración de la reflexión y análisis de su entorno.

3.– Ikastetxe publikoetako Ordezkaritza Organo Gorenari edo itunpeko ikastetxe pribatuetako titularrari dagokio ikastetxearen hezkuntza-proiektua onartzea. Batean zein bestean, argitara eman behar da.

3.– Corresponde al Órgano Máximo de Representación en los centros públicos, o al titular de los centros privados concertados, la aprobación del Proyecto Educativo del Centro, que en todo caso deberá hacerse público.

21. artikulua.– Ordutegia.

Artículo 21.– Horario.

1.– Ikastetxe bakoitzak ikasgaien artean banatuko ditu ikasmaila bakoitzeko orduak, betiere V. eranskinean gutxienekotzat jotzen den ordu kopurua beteta. Aukera hori baliatzen ez duten ikastetxeek eranskin berean adierazten den erreferentziazko ordutegia beteko dute.

1.– Cada centro distribuirá las horas de cada curso entre las distintas materias, respetando el número de las mismas indicado como mínimo en el Anexo V. Los centros que no ejerciten esta opción seguirán el horario de referencia indicado en el mismo anexo.

2.– Batxilergoko lehen mailan, astean 34 eskola-ordu eman behar dira gutxienez, eta, bigarren mailan, 33 ordu.

2.– Se impartirán, como mínimo, 34 horas lectivas semanales en el primer curso de Bachillerato y 33 horas, en el segundo curso.

3.– Ikastetxeek, beren autonomia pedagogikoaz eta antolaketa-autonomiaz baliatuz, ordubete baino gehiago edo gutxiago irauten duten ordutegi-moduluak ezar ditzakete, baldin eta ikasleen asteko eskola-orduen gutxieneko kopurua eta irakasleen lanaldia betetzen badira.

3.– Los centros educativos, en el uso de su autonomía pedagógica y de organización, podrán establecer módulos horarios de duración diferente a una hora, respetando, en todo caso, el número mínimo de horas lectivas semanales del alumnado y el cumplimiento de la jornada laboral del profesorado.

4.– Batxilergoko eguneko eskolaldia goizeko saioetan edo goiz eta arratsaldekoetan antola daiteke.

4.– La jornada escolar diaria del Bachillerato podrá organizarse en sesiones de mañana o de mañana y tarde.

5.– Batxilergoko ikastetxeek, indarrean dagoen araudiaren arabera, ordutegia malgutzeko aukera aurreikusi behar dute, ikasleek dituzten egoera bereziei erantzuteko. Besteak beste, osasuna, eskolatze partekatua edo ikasketen aldiberekotasuna direla-eta sortzen diren egoerak sartzen dira hor.

5.– Los centros de Bachillerato deben prever la flexibilización del horario para atender diferentes situaciones singulares que presente el alumnado por motivos, entre otros, de salud, de escolarización compartida, o de simultaneidad de estudios, según la normativa vigente.

22. artikulua.– Familiek eta legezko tutoreek hezkuntza-prozesuan laguntzea eta parte hartzea.

Artículo 22.– Colaboración, implicación de las familias y tutores o tutoras legales en el proceso educativo.

1.– Gurasoek eta legezko tutoreek eskubidea dute ikasle adingabeen eskola-hezkuntzaren jarraipena egiteko eta haien eskola-hezkuntzan parte hartzeko.

1.– Los padres y madres o tutores y tutoras legales tienen derecho al seguimiento y a la participación en la educación escolar de los alumnos y alumnas menores de edad.

2.– Ikasle adingabeen gurasoek eta legezko tutoreek hezkuntza-prozesuan babesa eman eta parte hartu behar dute, laguntza emanez ikastetxeek ikasleen aurrerabidea errazteko hartzen dituzten laguntza-neurri indargarrietan.

2.– Los padres, madres y tutores o tutoras legales del alumnado menor de edad, deberán apoyar y participar en el proceso educativo colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso.

23. artikulua.– Irakasle-taldea.

Artículo 23.– Equipo docente.

1.– Ikasle talde berean esku hartzen duten irakasleak dira talde horren irakasle-taldea.

1.– El profesorado que interviene en un mismo grupo forma el equipo docente de dicho grupo.

2.– Zuzendaritza-taldeak talde-lana, gogoeta eta hezkuntza-ikerketa sustatuko ditu irakaskuntzan, koordinazio-bileren bidez. Esparru horretan, ordutegi espezifikoak aurreikusi behar dira irakasle-taldeen koordinazio-bilera horiek irakasleek ikastetxean egon behar duten aldian egiteko.

2.– El equipo directivo promoverá el trabajo en equipo, la práctica reflexiva y la investigación educativa en el contexto de la acción docente mediante reuniones de coordinación. En este marco se han de prever horarios específicos para las reuniones de coordinación de los equipos docentes dentro del periodo de permanencia del profesorado en el centro.

3.– Ikastetxeko zuzendariari dagokio ikasle taldeei irakasleak esleitzea. Ikastetxean gerora sortutako beharrei erantzute aldera, ikastetxeko zuzendariak aldi baterako eta behar bezala justifikatuta alda dezake esleipen hori, baita irakastorduen banaketa ere.

3.– Corresponde al director o directora del centro la asignación de los y las docentes a los diferentes grupos. A fin de que se puedan atender necesidades sobrevenidas en el centro educativo, el director o directora del centro podrá modificar, con carácter transitorio y adecuadamente justificada, dicha asignación, así como la correspondiente distribución de horas lectivas.

24. artikulua.– Irakasleen konpetentzia-profila, prestakuntza, koordinazioa eta ebaluazioa.

Artículo 24.– Perfil competencial, formación, coordinación y evaluación del profesorado.

1.– Irakasleek konpetentzia-profil egokia izan behar dute egoera ezin hobean beren gain hartzeko beren funtzioen berezko erantzukizunak eta, bereziki, ikasleei Batxilergoko irteera-profilari lotutako konpetentziak lortzen laguntzearekin lotuta dauden erantzukizunak.

1.– El profesorado debe disponer de un perfil competencial que le permita asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias de sus diferentes funciones y, de forma especial, aquellas ligadas a facilitar el logro por parte del alumnado de las competencias ligadas al perfil de salida de Bachillerato.

2.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak zehaztuko du irakasleen konpetentzia-profila.

2.– El perfil competencial docente será definido por el departamento competente en materia de educación.

3.– Irakasleen prestakuntzaren helburua da ikasleei garapen pertsonal eta afektiboan eta konpetentzien garapenean laguntzeko behar den konpetentzia-profila lortzea. Prestakuntza-prozesuetan arreta berezia jarri behar zaie hezkuntza inklusiboari, hezkidetzari, aniztasun afektibo-sexualari eta hezkuntzan laguntza berezia eta berariazkoa behar duten kolektiboentzako arreta egokiari. Era berean, ikastetxeen testuinguruan berdintasunaren, jazarpenaren eta tratu txarren arloak lantzeko prestakuntza espezifikoa ere jasoko da, bai, orobat, haurren aurkako indarkeriari aurre hartzeko, antzemateko eta aurre egiteko prestakuntza ere. Hezkuntza arloko eskumena duen sailak irakasleak prestatzeko jarduerak planifikatuko ditu; jarduera horien eskaintza dibertsifikatua eta doakoa bermatuko du, eta behar diren neurriak ezarriko ditu irakasleek jarduerotan parte har dezaten. Ikastetxe bakoitzaren premien arabera hautatuko da prestakuntza espezifikoa, hausnarketa-prozesuetatik ateratako ondorioak aintzat hartuta.

3.– La formación del profesorado tiene como objetivo alcanzar el perfil competencial necesario que facilite el acompañamiento del alumnado en su desarrollo personal, afectivo y competencial. La educación inclusiva, la coeducación, la diversidad afectivo–sexual y la atención adecuada a los colectivos con necesidades especiales y específicas de apoyo educativo serán objeto de especial atención en los procesos de formación. Asimismo, deberá incluir formación específica en materia de igualdad, en materia de acoso y malos tratos en el ámbito de los centros docentes. Además, en prevención, detección y actuación frente a la violencia contra la infancia. El departamento competente en materia de educación, planificará las actividades de formación del profesorado, garantizará una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerá las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. En el marco de las necesidades de cada centro se seleccionará la formación específica a partir de las conclusiones derivadas de los procesos de reflexión.

4.– Hezkuntza-komunitateko kide guztien koordinazioa eta kooperazioa sustatu behar da ikastetxeko hezkuntza- eta antolaketa-arlo guztietan. Era berean, inguruko beste ikastetxe eta hezkuntza-eragile batzuekin koordinatzeko eta kooperatzeko ekintzak sustatu behar dira. Irakasleek prozesu horretan laguntza eman eta parte hartu behar dute.

4.– Se promoverá la coordinación y cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa en los diferentes ámbitos educativos y organizativos del centro. Así mismo, se impulsarán acciones de coordinación y cooperación con otros centros y agentes educativos del entorno. El profesorado deberá colaborar e implicarse en dichos procesos.

5.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak ebaluatuko ditu irakasleen konpetentziak. Ebaluazio horretan, irakasleek ere parte hartuko dute, beren garapen profesionala hobetzen eta ebaluazio horretatik eratortzen diren prestakuntza-ekintzak planifikatzen laguntzeko.

5.– La evaluación de las competencias del profesorado será realizada por el departamento competente en materia de educación, con la participación del profesorado, para contribuir a la mejora de su desarrollo profesional y a la planificación de las acciones formativas que se deriven de dicha evaluación.

25. artikulua.– Tutoretza eta orientazioa.

Artículo 25.– Tutoría y Orientación.

1.– Hezkuntza-orientazioa etengabeko laguntza-prozesua da, sistematikoa, irakasteko jardueran sartzen dena, eta haren helburua ikasleei oinarrizko konpetentziak garatzen eta eskuratzen laguntzea da, beren proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen eta herritartasuna gauzatu dezaten.

1.– La orientación educativa es un proceso de ayuda continuo y sistemático inserto en la actividad docente, cuyo objetivo es contribuir a que el alumnado desarrolle y adquiera las competencias claves necesarias que le capaciten para ser dueño de su proyecto personal y profesional y para el ejercicio de la ciudadanía.

2.– Hezkuntzarako tutoretza eta orientazioa emateko eginkizuna hezkuntza-komunitate osoaren ardura da; berariaz, irakasle-taldeari dagokio, eta, bereziki, tutoreari. Azken hori da bere taldeko ikasleen orientazio akademiko eta profesionalaren arduradun nagusia, eta hark du, era berean, ikasle horiei eskolak ematen dizkieten irakasleak koordinatzeko eta, ikasle adingabeen kasuan, haien gurasoekin edo legezko arduradunekin komunikazio arina ezartzeko ardura nagusia. Hori guztia irakasle orientatzaileen edo aholkularien laguntzarekin egingo da. Irakasleek hezkuntzarako tutore-lana ondo egiteko, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak agintzen duen prestakuntza jaso behar dute irakasle guztiek.

2.– La tutoría educativa y orientación compete a toda la comunidad educativa, de forma específica al equipo docente y de manera singular al tutor o tutora. Esta persona será la responsable final de la orientación académica y profesional del alumnado de su grupo, así como de la coordinación del profesorado que imparte clase en el mismo y del establecimiento de una comunicación fluida con los padres, madres, tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad. Todo ello con la colaboración del profesorado orientador o consultor del centro. Para garantizar una correcta labor tutorial educativa por parte del profesorado, todo el profesorado realizará la formación establecida por el departamento competente en materia de educación.

3.– Batxilergoko etapa osoan, ikasleek hezkuntzarako ordubeteko tutoretza-saioa izango dute tutorearekin.

3.– A lo largo de toda la etapa del Bachillerato, el alumnado tendrá asignada una sesión de tutoría educativa con su tutor o tutora de una hora de duración.

4.– Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuak hezkuntza-orientazioa arautzen duten printzipioak ezarriko ditu; orobat, hezkuntzarako tutoretzaren eredua zehaztuko du, eta ikasleen eskolaratze-denboran hezkuntzarako tutoretza-ekintza koherentziaz eta modu jarraituan egiten dela bermatuko du eskura dituen bitartekoen bidez.

4.– El Proyecto Educativo de Centro establecerá los principios que regulan la orientación educativa y definirá el modelo de acción tutorial educativa de acuerdo con estos principios y habrá de garantizar, mediante los recursos disponibles, la coherencia y la continuidad de la acción tutorial educativa durante la escolarización del alumnado.

5.– Ikastetxeko zuzendaritzak adi egon behar du tutoretzako eta hezkuntza-orientazioko ekintzak ikastetxeko profesional guztien eta hezkuntza-komunitateko gainerako kideen artean banatuta eta koordinatuta gauzatu daitezen.

5.– La dirección del centro velará por que las acciones de tutoría y orientación educativa se lleven a cabo de forma distribuida y coordinada entre todos los profesionales del centro y el resto de la comunidad educativa.

6.– Hezkuntza-orientazioa Orientazio eta Tutoretza Planean islatu behar da (plan hori ikastetxearen Urteko Planean txertatuta dago), eta ikasleen garapen integrala bermatzen duten jarduera programatuak, sistematizatuak eta ebaluagarriak jaso behar ditu, baita laguntza pertsonalizatua ere, eta nork bere burua ezagutzera eta autonomia garatzera bultzatu, erabakiak hartzeko orduan gida ditzan ikasleak. Irakasle-taldeek, gainera, ikasleen ikaskuntzaren eta autonomiaren aldeko estrategia didaktikoak eta pedagogikoak sartu behar dituzte. Egokiro garatzeko, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak orientabideak emango dizkie ikastetxeei Batxilergoko Orientazio eta Tutoretza Plana egiteko eta garatzeko.

6.– La orientación educativa se reflejará en el Plan de Orientación y Acción Tutorial inserto en el Plan Anual de centro y recogerá el conjunto de actuaciones programadas, sistematizadas y evaluables que garanticen el desarrollo integral del alumnado, así como el acompañamiento personalizado favoreciendo el autoconocimiento y el desarrollo de la autonomía y lo guíe en el proceso de toma de decisiones. Requiere, además, que los equipos docentes incorporen estrategias didácticas y pedagógicas favorecedoras del aprendizaje y la autonomía de los alumnos y las alumnas. Para un óptimo desarrollo, el departamento competente en materia de educación facilitará orientaciones a los centros para la elaboración y desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial en el Bachillerato.

7.– Orientazio-prozesuak barnean hartuko ditu ikasleei beren burua ezagutzen laguntzen dieten eta prestakuntza-ibilbidea eta bizitza-proiektua egiteko orduan erabakiak hartzen laguntzen dieten orientazio pertsonal, sozial, akademiko eta profesionaleko jarduerak, eta lan-orientazio guztien berri jakitea bultzatuko da, estereotipo sexistarik gabeko interes eta bokazioak pizten laguntzeko.

7.– El proceso orientador incluirá las actuaciones de orientación personal, social, académica y profesional que favorezcan en el alumnado el autoconocimiento y la toma de decisiones en el proceso de construcción de su itinerario formativo y proyecto de vida, promoviendo el descubrimiento de las diferentes orientaciones laborales para favorecer la generación de intereses y vocaciones libres de estereotipos sexistas.

8.– Ikastetxeek informatu eta orientatu behar dituzte ikasleak, beren interesetarako eta ondorengo prestakuntza-orientaziorako modalitate, adar eta ikasgai egokienak aukeratu ditzaten.

8.– Los centros deberán informar y orientar al alumnado con el fin de que la elección de las modalidades, vías y materias correspondientes sea la más adecuada para sus intereses y su orientación formativa posterior.

9.– Behar bezala garatutako hezkuntzarako tutoretzak bermatu behar du taldeko ikasle bakoitza banaka eta bere berezitasunekin hartzen dela aintzat. Talde bakoitzeko tutorea da laguntzeko, desberdintasunak hautemateko eta inklusioa eta aniztasuna indartzeko aukera gehien duen pertsona hezkuntza-komunitatean.

9.– La acción tutorial educativa debidamente desarrollada garantizará que cada alumno y alumna del grupo sea considerado en su individualidad y en su diversidad. El tutor o tutora de cada grupo es la persona de la comunidad educativa que más oportunidades tiene para el acompañamiento, la detección de diferencias, la potenciación de la inclusión y de la diversidad.

10.– Hezkuntzarako tutoretza hezkuntza-ekintzen multzo bat da, zeinek funtsezko konpetentziak lortzen laguntzen baitute eta, aldi berean, beharrezkoak baitira ikasleen ibilbide pertsonala, akademikoa eta profesionala –bilakaera-unearen arabera– modu progresiboan garatzeko.

10.– La acción tutorial educativa es el conjunto de acciones educativas que a la vez que contribuyen al logro de las competencias clave, son necesarias para poder desarrollar de forma progresiva el itinerario personal, académico y profesional del alumnado, en función del momento evolutivo en que se encuentre.

11.– Hezkuntzarako tutoretzak jarraipen indibiduala eta irakasle guztien jarraipen pertsonalizatua eta taldeko jarraipena konbinatzen ditu, ikasleen gizarte-kohesioan laguntzen duten proposamen pedagogikoak aplikatuz. Halaber, ikasleek beren ikasteko prozesuan eta beren garapen pertsonalean eta sozialean inplikazio aktiboa izan dezaten sustatzen du.

11.– La acción tutorial educativa combina el seguimiento individual, con un acompañamiento personalizado, y de grupo por parte de todos y todas las docentes, con la aplicación de propuestas pedagógicas que contribuyen a la cohesión social de los alumnos y las alumnas. Así mismo, promueve la implicación, de forma activa, del alumnado en su proceso de aprendizaje y en su desarrollo personal y social.

12.– Hezkuntzarako taldeko tutoretza-saioen edukiak lau gai multzoren inguruan antolatu behar dira: garapen pertsonala, pertsonen arteko harremanak, ikasteko prozesuak eta ikasketa-orientazio profesionala. Azken multzo horrek garrantzi handia du etapa honetan.

12.– Los contenidos de las sesiones grupales de tutoría educativa se organizarán en torno a cuatro bloques temáticos: el desarrollo personal, las relaciones interpersonales, los procesos de aprendizaje y la orientación académico-profesional. Este último bloque adquirirá gran importancia en esta etapa.

13.– Ikasleen hezkuntzarako tutoretza irakaskuntza-funtzioaren parte da. Ikasle guztiek izan behar dute tutore bat, eta tutore hori arduratuko da dagozkion ikasleen hezkuntza-prozesua orientatzeaz, banaka zein taldean. Tutorea ikasleen garapen pertsonalaz, haien ongizateaz eta funtsezko konpetentzien lorpen progresiboaz arduratuko da bereziki.

13.– La tutoría educativa de los y las alumnas es parte de la función docente. Todo el alumnado tiene que disponer de una tutor o tutora, que será el o la responsable de orientar su proceso educativo, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. La persona tutora velará, especialmente, por el desarrollo personal del alumnado, su bienestar y por el logro progresivo de las competencias clave.

14.– Tutoreari dagokio ikasleei eta haien gurasoei edo legezko tutoreei –ikasleak adingabeak izanez gero– ikasleen eskola-jarduerei buruzko guztiaren berri ematea; haiek, nolanahi ere, haiek eskubidea dute irakasleengana edo ikastetxeko gobernu-organoetara jotzeko.

14.– Corresponde al tutor o tutora informar al alumnado y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad en todo lo que se refiere a sus actividades escolares, sin perjuicio del derecho de los mismos a dirigirse a los profesores y profesoras o a los órganos de gobierno del centro.

15.– Tutoreari dagokio beharrezkoa den dokumentazio akademikoa formalizatu eta betetzea eta irakasle-taldea koordinatzea ikasleen kudeaketa pedagogikoari dagokionez.

15.– Es competencia del tutor o tutora la formalización y cumplimentación de la documentación académica que sea necesaria y la coordinación del equipo docente con relación a la gestión pedagógica del alumnado.

16.– Batxilergoan zehar, irakasle-taldeek ikasle bakoitzari buruzko informaziorik garrantzitsuena jaso eta hurrengo mailara eramango dute. Ikastetxeak informazioa jasotzeko eta bidaltzeko erregistro bat izan behar du, eta tutoreak du erregistro horretako informazioa eguneratzeko eta kudeatzeko erantzukizuna. Erregistro horretan, besteak beste, konpetentzietan erdietsi den mailari buruzko datuak eta jaso diren errefortzu-neurriak eta laguntzak sartu behar dira.

16.– A lo largo del Bachillerato los equipos docentes recogerán y trasladarán la información más relevante de cada alumno o alumna de un curso al siguiente. El centro dispondrá de un registro que facilite la recogida y traspaso de información. Corresponde a la persona tutora la responsabilidad de actualizar y gestionar la información contenida en dicho registro. Este registro incluirá, entre otros, los datos sobre el nivel de logro de las competencias alcanzado y las medidas de refuerzo y apoyos recibidos.

17.– Ikasleek eta haien gurasoek edo legezko tutoreek –ikasleak adingabeak izanez gero– banakako ebaluazio-txostena jasoko dute ikasturte bakoitza amaitutakoan. Txosten hori ikaslearen tutoreak egingo du, irakasle-taldearen laguntzarekin, eta ikaslearen ikaskuntzei buruzko informazioa eta funtsezko konpetentzietan eskuratutako mailari buruzkoa bilduko du hor, eta, hala badagokio, hurrengo ikasturterako gomendioak eta hezkuntza-arloko errefortzu-neurrien proposamenak. Txosten hori ikasleen espedientearekin batera gorde behar da, eta ezarritako koordinazio-mekanismoen bidez eman behar da ikaslea ikastetxez aldatzen denean.

17.– El alumnado y sus padres, madres, tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad recibirán un informe individual de evaluación al finalizar cada curso. Este informe lo elaborará el tutor o tutora del alumno o alumna, con la colaboración del equipo docente y contendrá información relativa a los aprendizajes del alumno o alumna, al grado de adquisición de las competencias clave y, si procede, recomendaciones y propuestas de medidas de refuerzo educativo para el curso siguiente. Dicho informe se guardará junto con el expediente del alumnado y se aportará a través de los mecanismos de coordinación establecidos cuando se produzca un cambio de centro.

18.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak tresna digitalak jarriko ditu eskura aurreko bi puntuetan jasotakoa errazteko. Aipatutako dokumentuak ikasleen dokumentazio akademikoaren parte izango dira, eta hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak adierazi bezala kudeatu behar dira.

18.– El departamento competente en materia de educación proporcionará herramientas digitales a fin de facilitar lo recogido en los dos puntos anteriores. Los mencionados documentos, que formarán parte de la documentación académica del alumnado, se gestionarán del modo establecido por el departamento competente en materia de educación.

19.– Ikastetxeko irakasle orientatzaileek laguntza emango diete tutoreari eta irakasle-taldeari orientazioko eta hezkuntzarako tutoretzako ekintzen plangintza eta jarraipena egiteko. Beharrezkoa izanez gero, ikasteko zailtasun zehatzak aztertzen lagunduko dute, eta aholkularitza emango dute zehazteko zer hezkuntza-erantzun inklusibo baliatu ikasle guztiek eskola-arrakasta lortzeko. Halaber, ikastetxez kanpoko gizarte- eta hezkuntza-arloko eta komunitate-arloko eragile eta babesleekiko elkarlana koordinatuko dute, eta familiei zein ikasleei lagunduko diete eskola-ibilbidean zehar, eta orientabidea emango diete erabakiak hartzeko orduan, beren gaitasunak eta interesak ahalik eta hobekien gara ditzaten.

19.– El profesorado orientador del centro colaborará con el tutor o tutora y los equipos docentes en la planificación y seguimiento de las acciones de orientación y tutoría educativa. Si fuera necesario, ayudaría en el análisis de las dificultades específicas de aprendizaje y asesorará sobre respuestas educativas inclusivas que posibiliten el éxito escolar de todo el alumnado. Así mismo coordinará la colaboración con agentes y apoyos socioeducativos y comunitarios externos al centro; acompañará a las familias y al alumnado en los tránsitos del itinerario escolar y orientará en la toma de decisiones hacia el mejor desarrollo de sus capacidades e intereses.

26. artikulua.– Batxilergoko etaparako trantsizioa.

Artículo. 26.– Transición a la etapa de Bachillerato.

1.– Mailaz igarotzen denerako, etapa bat bukatu eta beste bat hasten denerako eta ikastetxez aldatzen denerako, ikastetxeek koordinazio-mekanismoak eta informazioa eskualdatzeko mekanismoak izan behar dituzte, hezkuntza-koherentzia eta prestakuntzaren jarraitutasuna errazteko eta ziurtatzeko.

1.– En el paso de curso y transiciones entre etapas y centros educativos, los centros deben asegurar los mecanismos de coordinación y traspaso de información que faciliten y aseguren la coherencia educativa y la continuidad formativa.

2.– Horretarako, ikaskuntzen garapenaren jarraitutasuna eta ikasleen jarraipen pertsonalizatua bermatzeko, beharrezkoa da haiei buruzko informazioa etapa batetik bestera eramatea. Beren funtzioak betetzeko adingabearen edo haren familiaren ohorea eta intimitatea ukitzen dituzten datu pertsonaletara eta familiarretara irispidea duten irakasleek eta gainerako langileek isilpean gorde beharko dituzte datuok.

2.– Para ello, a fin garantizar la continuidad en el desarrollo de los aprendizajes y el seguimiento personalizado del alumnado, es necesario que la información relativa al mismo se traslade de una etapa a otra. El profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.

3.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailari esker, ikasleak Batxilergoko ikastetxean matrikulatu ondoren, ikastetxeak ikasleen historia akademiko osoa eskuratu ahal izango du, barnean direla aurreko etapetan egindako ikasketei buruzkoa eta aurreko etapako bukaerako txosten indibiduala.

3.– El departamento competente en materia de educación posibilitará que, una vez que el alumnado se ha matriculado en el centro de Bachillerato, este pueda acceder al historial académico completo del alumnado, incluidas las enseñanzas cursadas en etapas anteriores, así como el informe individual del final de la etapa anterior.

4.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzatik Batxilergora igarotzen laguntzeko, azken horren antolaketan ahaleginak egin behar dira DBHko titulua ikasgairen bat gainditu gabe lortu zuten eta Batxilergoan jarraitzen duten ikasleek indartze-neurriak izan ditzaten, etapa berria ondo betetzen dutela ziurtatzeko.

4.– Para favorecer la transición entre la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en la organización de este último se procurará que el alumnado que hubo obtenido el título de la ESO con alguna materia suspendida y que tenga continuidad en Bachillerato disponga de medidas de refuerzo para asegurar el éxito en la nueva etapa.

5.– Beste autonomia-erkidego batera joaten diren ikasleen kasuan, ikastetxeak historia akademikoaren kopia bat eman behar die, dagokien ikastetxean matrikula formalizatzeko aukera izan dezaten.

5.– En el caso de alumnado que cambia de comunidad autónoma, el centro educativo entregará una copia del historial académico al mismo para que pueda formalizar su matrícula en el centro correspondiente.

6.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, aholkularitza eta orientazio psikopedagogikoko taldeek arreta berezia jarri behar dute trantsizio-prozesuan.

6.– En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica prestarán especial atención al proceso de transición.

27. artikulua.– Baliabide eta material didaktikoak.

Artículo 27.– Recursos y materiales didácticos.

1.– Material eta baliabide didaktikoen erabilerak bat etorri behar du dekretu honetan proposatzen den hezkuntza-eredu pedagogikoarekin. Ekitatearen, inklusioaren eta gizarte-kohesioaren printzipioei erantzun behar die, eskola inklusiborako oinarri gisa.

1.– El uso de los materiales y recursos didácticos ha de ser coherente con el modelo educativo pedagógico propuesto en este decreto. Debe responder a principios de equidad, de inclusión y de cohesión social como base para la escuela inclusiva.

2.– Diseinatutako eta sortutako baliabide eta material pedagogiko eta didaktikoek aurrera egiten utzi behar diete ikasle guztiei, eta irudikapenean, adierazpidean eta konpromisoan proposamen dibertsifikatuak eskaini behar dizkiete. Irizpide hauei jarraitu behar diete:

2.– El diseño y la creación de los diferentes recursos y materiales pedagógicos y didácticos deben permitir el avance de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, ofreciéndoles propuestas diversificadas en la representación, la expresión y el compromiso, y deben ajustarse a los siguientes criterios:

a) genero-ikuspegia,

a) la perspectiva de género,

b) aniztasun guztiekiko errespetua: generoa, afektibo-sexuala, kulturala, etnikoa...,

b) respeto a todas las diversidades: género, afectivo-sexual, cultural y étnica...,

c) materialen eskuragarritasuna hobetzea eta areagotzea eta ikaskuntzarako eta komunikaziorako oztopoak minimizatzea eta ezabatzea,

c) la mejora y aumento de la accesibilidad de los materiales y la minimización y eliminación de las barreras de acceso para el aprendizaje y la comunicación,

d) zorroztasun zientifikoa,

d) el rigor científico,

e) hizkuntza-egokitasuna,

e) la idoneidad lingüística,

f) ikaskuntzen pertsonalizazioa,

f) la personalización de los aprendizajes,

g) euskarrien aniztasuna.

g) la diversidad de soportes en materiales.

3.– Ikastetxeek autonomia dute Batxilergoan erabili beharreko material eta baliabide didaktikoak sortzeko eta aukeratzeko, indarrean dagoen araudian eta aurretik zehaztutako irizpideetan ezarritakoaren arabera.

3.– Los centros dispondrán de autonomía para crear y elegir los materiales y recursos didácticos que hayan de usar en Bachillerato en los términos establecidos por la normativa vigente y los criterios especificados anteriormente.

4.– Hezkuntza Saileko Ikuskaritzak ikastetxeen hezkuntza-prozesuak aztertuko ditu eta ikastetxeek erabiltzen dituzten material eta baliabide didaktikoak dekretu honetan proposatzen den hezkuntza-ereduarekin bat datozen ebaluatuko, irakatsi eta ikasteko prozesua osatzen duten elementu guztiak gainbegiratzeko ohiko prozesuaren barruan.

4.– Como parte del proceso ordinario de supervisión sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, la Inspección de Educación observará los procesos educativos de los centros y valorará si los materiales y recursos didácticos utilizados son coherentes con el modelo educativo propuesto en el presente Decreto.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EBALUAZIOA, PROMOZIOA ETA TITULAZIOA
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

28. artikulua.– Ikaskuntzen ebaluazioa.

Artículo 28.– La evaluación de los aprendizajes.

1.– Ikasleen ikaskuntza-prozesua ebaluatzea funtsezko osagaia da Batxilergoan, eta arretaz planifikatu eta garatu behar da irakasteko eta ikasteko prozesuaren barruan.

1.– En el Bachillerato la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es un componente esencial y debe planificarse y desarrollarse cuidadosamente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.– Ikasleen ebaluazioak globala, jarraitua, hezigarria eta ikasgaien arabera bereizia izan behar du, eta kasuan kasuko konpetentzien garapen-maila eta ikaskuntza-prozesuan izandako aurrerapena izan behar ditu erreferentziatzat.

2.– La evaluación del alumnado será global, continua, formativa y diferenciada según las distintas materias, y tendrá como referente el grado de desarrollo de las competencias correspondientes y su progreso en el proceso de aprendizaje.

3.– Ikasgai bakoitzeko irakasleak erabakiko du ikasturte-bukaeran ea ikaslea dagozkion konpetentzien eskuratze-maila egokira iritsi den etapako helburuak lortzeko.

3.– El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes necesarias para el logro de los objetivos de la etapa.

4.– Ikasleek beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez baloratua eta aitortua izateko duten eskubidea bermatu behar da, eta, horretarako, behar diren prozedurak ezarri behar dira. Prozedura horiek, betiere, etapa honetako ebaluazioaren izaera jarraitua eta ikasgaien arabera bereizia hartuko dute kontuan.

4.– Se garantizará el derecho del alumnado a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que se establecerán los oportunos procedimientos, que, en todo caso, atenderán al carácter continuo y diferenciado según las distintas materias, de la evaluación en esta etapa.

5.– Ikasgaietan ikasleen ikaskuntza-prozesuak ebaluatzeko, ikaskuntza-prozesuetako konpetentzia espezifikoen ebaluazio-irizpideetan ezarritakoa hartu behar da erreferentziatzat.

5.– La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en las diferentes materias tendrá como referente lo establecido en los criterios de evaluación de las competencias específicas incluidas en los mismos.

6.– Beren autonomiaren esparruan, eta indarrean dagoen araudiaren arabera, ikastetxeek ebaluazio-irizpideak eta ezinbesteko ikaskuntzak garatu eta zehaztu behar dituzte beren hezkuntza-proiektuan, eta ikasle guztien hezkuntza-premiei erantzuteko beharrezkoak diren neurriak ezarri.

6.– En el marco de su autonomía y de acuerdo con la normativa vigente, los centros docentes deberán desarrollar y concretar en su Proyecto Educativo los criterios de evaluación y los aprendizajes imprescindibles, así como fijar las medidas necesarias para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado.

7.– Askotariko ebaluazio-tresnak erabili behar dira, ikasle guztien ikaskuntzaren bilakaera behar bezala ebaluatzeko modukoak, ikasleen ezaugarri eta premia indibidualetara eta espezifikoetara eta ikas-egoeretara egokitzen direnak.

7.– Se utilizarán instrumentos de evaluación variados, que permitan valorar adecuadamente la evolución de los aprendizajes de todo el alumnado, los cuales se adaptarán a las características y necesidades individuales y específicas del alumnado y a las diferentes situaciones de aprendizaje.

8.– Ikasleek eta haien gurasoek edo legezko tutoreek –ikasleak adingabeak izanez gero– hezkuntza-prozesuaren hasieratik, hauek ezagutu behar dituzte: ebaluazio-irizpideak, ezinbesteko ikaskuntzak, ikaskuntza-prozesua ebaluatzeko prozedurak, kalifikazio-irizpideak eta ikasleak hurrengo mailara igotzeko edo titulazioa lortzeko erabakiak hartzeko erabiliko diren irizpideak. Ikastetxeek alderdi horien guztien berri eman behar diete ikasleei eta haien familiei edo legezko tutoreei –ikasleak adingabeak izanez gero– ikasturte bakoitzaren hasieran.

8.– El alumnado y sus padres, madres, tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad deben conocer desde el principio del proceso educativo los criterios de evaluación, los aprendizajes imprescindibles, los procedimientos mediante los que se evaluará el proceso de aprendizaje, los criterios de calificación y los criterios de acuerdo con lo que se adoptarán las decisiones de promoción o de titulación del alumnado. Los centros educativos, a principio de cada curso, informarán al alumnado y sus familias o tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad de todos los aspectos señalados anteriormente.

9.– Ebaluazioak, nagusiki, ikasleen aurrerapenak identifikatu behar ditu, baita hezkuntza-prozesuan zehar ikasleek dituzten zailtasunak ere, zailtasun horiek zuzentzen lagunduko duten erabakiak hartu daitezen irakasteko eta ikasteko prozesuaren plangintzan.

9.– La evaluación debe estar fundamentalmente orientada a identificar los progresos del alumnado y también a detectar las dificultades que este pueda encontrar a lo largo de su proceso educativo, a fin de adoptar las decisiones oportunas en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje que contribuyan a subsanar estas.

10.– Irakasle-taldeak koordinazio-espazioak eta prozedura sistematikoak ezarriko ditu ikasleen ikasteko prozesuari buruz eta haiek funtsezko konpetentzien garapenean duten bilakaerari buruz informazioa biltzeko, ikasle bakoitza ondoen orientatuko duten erabakiak hartu daitezen.

10.– El equipo docente establecerá espacios de coordinación y procedimientos sistemáticos para la recogida de información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y de su evolución en el desarrollo de las competencias clave, a fin de adoptar aquellas decisiones que mejor orienten a cada uno de los alumnos y alumnas.

11.– Irakasle-taldeak, taldeko tutoreak koordinatuta, ebaluazio jarraitua eta hezigarria egingo du ikasturtean zehar, eta, ikasturtea amaitzean, azken ebaluazio-saioetako lehenengoa egingo du, eta, ikasgairen bat gainditu ez duten ikasleen kasuan, ezohiko azken saio bat. Ikasleek lortutako konpetentzia-garapena aztertu ondoren, promozioari edo, hala badagokio, titulazioari buruzko erabakiak hartuko dituzte, dekretu honen 30. eta 31. artikuluetan jasotakoari jarraikiz. Era berean, behar diren erabakiak hartuko dira laguntza-neurriak planteatu beharrari buruz edo lehendik daudenak berrikusteari buruz.

11.– El equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora del grupo, llevará a cabo la evaluación continua y formativa a lo largo del curso escolar y, a la finalización de este, realizará una primera sesión final de evaluación y una sesión final extraordinaria en el caso del alumnado que no haya superado alguna materia. Tras el análisis del desarrollo competencial alcanzado por el alumnado, se adoptarán decisiones sobre promoción o, si procede, titulación, de acuerdo con lo recogido en los artículos 30 y 31 de este decreto. Así mismo se tomarán las decisiones que procedan en relación con la necesidad de plantear medidas de apoyo o respecto a la revisión de las ya existentes.

12.– Irakasleek, ikasleen ikaskuntzak ez ezik, irakasteko prozesuak eta beren irakasle-jarduna bera ere ebaluatu behar dituzte, horiek guztiak hobetzen laguntzeko. Ikasleek lortutako emaitzen analisiari buruzko ondorioetatik abiatuta, neurriak ezarri behar dituzte curriculumaren, antolamenduaren eta, bereziki, irakasle-jardunaren esparruan. Neurri horiek plangintza-dokumentuetan jasotako hobekuntza-helburuetan islatuko dira.

12.– Los docentes evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente, al objeto de promover la mejora de estos. A partir de las conclusiones sobre el análisis de los resultados obtenidos por su alumnado, establecerán medidas en el ámbito curricular, organizativo y especialmente en lo relacionado con la práctica docente, que quedarán reflejados en objetivos de mejora recogidos en sus documentos de planificación.

29. artikulua.– Ikaskuntzen ikasturte-bukaerako kalifikazioa.

Artículo 29.– Calificación de los aprendizajes a final de curso.

1.– Ikasgaietako ikaskuntzen kalifikazioa kasuan kasuko konpetentzia espezifikoen ebaluazio-irizpideen arabera egingo da.

1.– La calificación de los aprendizajes de las materias se hará en relación con lo establecido en los criterios de evaluación de las competencias específicas correspondientes.

2.– Curriculum-elementuak zenbait ikasgai biltzen dituzten zeharkako esparru edo proiektu globalizatzaileen bidez antolatu badira, ebaluazioa modu integratuan egin daitekeen arren, kalifikazioa ikasgaika egin behar da.

2.– Cuando la organización de los elementos curriculares se haya realizado mediante ámbitos o proyectos globalizadores de carácter transversal que integran diversas materias, si bien la evaluación puede hacerse de forma integrada, la calificación se hará por materias.

3.– Aurreko puntuan adierazitako kasuetan, esparru edo proiektu horietan biltzen diren konpetentzia espezifikoak eta ebaluazio-irizpideak definitu behar dira, eta horiek izango dira ebaluazio eta kalifikaziorako erreferentzia. Ikasleei edo familiei ebaluazioaren emaitzari buruz helarazten zaien informazioan, esparru edo proiektuetan lortutako emaitzekin batera, haien parte diren ikasgaien erreferentzia jaso behar da, edo curriculum-elementuak hartu zaizkien haien parte diren ikasgaien erreferentzia.

3.– En los casos indicados en el punto anterior, deberá definirse las competencias específicas y los criterios de evaluación incluidos en dichos ámbitos o proyectos, y estos serán la referencia de evaluación y de calificación. En la información que se traslade al alumnado o a las familias sobre el resultado de la evaluación se hará constar, junto con los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos o proyectos, la referencia a las materias que forman parte de ellas o de aquellas de las que se recogen elementos curriculares.

4.– Lehen zein bigarren mailen amaieran, ikasturteko azken ebaluazioko ondorioekin bat etorrita, irakasle-taldeak erabakiko du zer ondorio duten ikasleen kalifikazioek; alegia, hurrengo maiara igarotzen den eta titulazioa lortzen duen. Horretarako, ikasleei ikasgaiak ematen dizkieten ikasleek eta tutoreak osatuko dute irakasle-taldea. Horretarako, azken ebaluazioko saioa egin behar da, eta saio hori ebaluazio partzialeko azken saioarekin bat etor daiteke.

4.– Al finalizar los cursos primero y segundo de acuerdo con las conclusiones de la evaluación final de curso, el equipo docente determinará las consecuencias de las calificaciones del alumnado, esto es, la promoción y la titulación. A tales efectos, el equipo docente estará integrado por el profesorado que imparta materias al alumnado correspondiente, incluyendo al tutor. Para ello, se celebrará una sesión de evaluación final que podrá coincidir con la última sesión de evaluación parcial.

5.– Ikasgairen batean ebaluazio positiboa lortu ez bada, ikasgai horren ezohiko azken ebaluazioa egin behar da.

5.– En aquellos casos en que no se hubiera obtenido evaluación positiva en alguna materia, se realizará una evaluación final extraordinaria de dichas materias.

6.– Ebaluazio-aktetan jasotako ebaluazioaren emaitzak zerotik hamarrera bitarteko zenbakizko kalifikazioen bidez adierazi behar dira, hamartarrik gabe, eta negatibotzat joko dira bostetik beherako kalifikazioak. Ikasleak ez badira aurkezten aparteko azterketetara, Ez Agertua jaso behar da (EA).

6.– Los resultados de la evaluación reflejados en las actas de evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP).

7.– Bigarren mailako aktetan, gainera, aurreko ikasturtean gainditu gabeko ikasgaiak dituzten ikasleak agertuko dira, eta Batxilergoko titulua emateko proposamena jasoko da, etapako batez besteko notarekin batera. Ikasmaila horretan, gainditu gabeko ikasgaien ebaluazio-aktak egin behar dira ohiko eskolaldia eta aparteko azterketaren deialdia amaitzean.

7.– En las actas de segundo curso figurará, además, el alumnado con materias no superadas del curso anterior y se recogerá la propuesta de expedición del título de Bachiller, junto con la nota media de la etapa. En este curso se extenderán actas de evaluación de materias pendientes al término del período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria.

30. artikulua.– Hurrengo mailara igarotzea.

Artículo 30.– Promoción.

1.– Ikasleak Batxilergoko lehen mailatik bigarren mailara igarotzen dira ikasgaiak gainditzen dituztenean edo gehienez ere bi ikasgaitan ebaluazio negatiboa dutenean. Dena den, bigarren mailan, lehen mailan gainditu ez dituzten ikasgaien matrikula egin behar dute, eta gainditu gabeko ikasgaitzat jotzen dira. Ikastetxeek errekuperazio-jarduerak eta gainditu gabeko ikasgaien ebaluazioa antolatu behar dituzte, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak ezartzen duen antolaketa-esparruan.

1.– Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas de primero, que tendrán la consideración de materias pendientes. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes en el marco organizativo que establezca el departamento competente en materia de educación.

2.– IV. eranskinean adierazitako bigarren mailako ikasgaiak gainditzeko, ezinbestekoa da eranskin horretan adierazten diren lehenengo mailako ikasgaiak gainditzea, haien arteko jarraitutasuna dela eta. Hala ere, modalitate beraren barruan, ikasleak bigarren mailako ikasgaian matrikulatu ahal dira lehenengo mailan ikasgai hori gainditu gabe, ikasgai hori ematen duen irakasleak iritziz gero bigarren mailako ikasgaia ongi jarraitzeko behar diren baldintzak betetzen dituztela. Bestela, lehenengo mailako ikasgaia ikasi behar dute eta gainditu gabeko ikasgaitzat jotzen da. Hala ere, ikasgai hori ez da kontuan hartzen bigarren mailara igarotzeko baldintzak aldatzeari dagokionez.

2.– La superación de las materias de segundo curso que figuran en el Anexo IV estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. No obstante, dentro de una misma modalidad, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, siempre que el profesorado que la imparta considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar también la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

3.– Bigarren maila amaitzean ikasgai batzuetan ebaluazio negatiboa duten ikasleek aukera dute ikasgai horietan matrikulatzeko, gainditutako ikasgaiak berriro ikasi beharrik izan gabe, edo maila osoa errepikatzeko.

3.– Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas, o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo.

4.– Batxilergoko lehen maila modalitate edo adar jakin batean egin duen ikasle batek bigarren mailara beste modalitate edo adar batean igaro nahi badu, titulua lortzeko, bi mailetako ikasgai komunez eta hautazkoez gain, modalitate edo adar berriko ikasgai espezifiko guztiak ikasi eta gainditu behar ditu, 12., 13., 14. eta 17. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– En aquellos casos en que un alumno o alumna que haya cursado y superado el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad o vía desee pasar al segundo en una modalidad o vía distinta, para la obtención del título deberá cursar y superar, además de las materias comunes y las optativas correspondientes a ambos cursos, todas las materias específicas de la nueva modalidad o vía, conforme a lo que se establece en los artículos 12, 13, 14 y 17.

31. artikulua.– Batxilergoko titulua.

Artículo 31.– Título de Bachiller.

1.– Batxilergoko tituluak egiaztatzen du etaparako ezarritako helburuak lortu direla eta dagozkion konpetentziak eskuratu direla.

1.– El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes.

2.– Batxilergoko titulua lortzeko, ebaluazio positiboa izan behar da Batxilergoko bi mailetako ikasgai guztietan.

2.– Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.

3.– Salbuespen gisa, irakasle-taldeak erabaki dezake ikasgai bat ez beste guztiak gainditu dituen ikasle batek Batxilergoko titulua lortu duela, baldin eta, gainera, honako baldintza hauek guztiak betetzen badira:

3.– Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:

a) Irakasle-taldeak uste izatea ikasleak titulu horri lotutako helburuak eta konpetentziak lortu dituela.

a) Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.

b) Ikasleak ikasgaian behin eta berriz eta justifikaziorik gabe huts egin ez izana. Hutsegite jarraitu eta justifikaziorik gabeko horren gehieneko iraupena ezin da izan dagokion ikasgaiaren ordu kopuruaren % 20 baino handiagoa.

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o alumna en la materia. La duración máxima de dicha inasistencia continuada y no justificada no podrá ser superior al 20 % del horario de la materia correspondiente.

c) Ikaslea proba guztietara aurkeztu izana eta hura ebaluatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin izana, ezohiko deialdikoak barne.

c) Que el alumno o alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) Etapako ikasgai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa bost edo gehiago izatea. Kasu horretan, etaparen amaierako kalifikazioa kalkulatzeko, gainditu gabeko ikasgaian lortutako zenbakizko kalifikazioa hartu behar da kontuan.

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada.

4.– Batxilergoko titulua bakarra da, eta egindako modalitatea eta lortutako batez besteko kalifikazioa adierazita ematen da. Horretarako, ikasitako ikasgai guztien kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa kalkulatzen da, ehunenera biribilduta. Kalkulu hori egiteko, ikasgai komunak eta aukerakoak, tituluari dagokion modalitatearen ikasgai espezifikoak eta, hala badagokio, Erlijioa ikasgaia kontuan hartu behar dira.

4.– El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota media obtenida. Esta se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas redondeada a la centésima. A efectos de dicho cálculo se tendrán en cuenta las materias comunes y optativas, así como las materias específicas de la modalidad por la que se expide el título y, en su caso, la materia de Religión.

32. artikulua.– Batxilergoko titulua beste ikasketa batzuen bidez lortzea.

Artículo 32.– Obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas.

1.– Lanbide Heziketako teknikariaren titulua duten ikasleek Batxilergoko titulua lortu dezakete modalitate Orokorrean, baldin eta ikasgai komunak gainditzen badituzte.

1.– El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Formación Profesional podrá obtener el título de Bachiller en la modalidad General mediante la superación de las materias comunes.

2.– Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikariaren titulua duten ikasleek Batxilergoko titulua lortu dezakete Arteen modalitatean, baldin eta ikasgai komunak gainditzen badituzte.

2.– El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes mediante la superación de las materias comunes.

3.– Halaber, Batxilergoko titulua lortu dezakete, Arteen modalitatean, Musikako edo Dantzako ikasketa profesionalak gainditu dituztenek, baldin eta, gainera, ikasgai komunak gainditzen badituzte.

3.– También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, y superen además las materias comunes.

4.– Ikasle horien Batxilergoko tituluan agertuko den kalifikazioa honako haztapen honetatik ondorioztatzen da: a) Batxilergoko ikasgai komunetan lortutako kalifikazioen batezbestekoaren % 60; b) titulua lortzeko bidea ematen duten ikasketetan lortutako batez besteko kalifikazioaren % 40 (ikasketa haiek antolatzeko hurrenez hurreneko errege-dekretuetan ezarritakoaren arabera kalkulatu behar da kalifikazio hori).

4.– La nota que figurará en el título de Bachiller de este alumnado se deducirá de la siguiente ponderación: a) el 60 % de la media de las calificaciones obtenidas en las materias comunes del Bachillerato. b) el 40 % de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se accede a la obtención del título, calculada conforme a lo establecido en los respectivos reales decretos de ordenación de las mismas.

33. artikulua.– Ebaluazio-dokumentu ofizialak.

Artículo 33.– Documentos oficiales de evaluación.

1.– Batxilergoko ebaluazio-dokumentu ofizialak hauek dira: ikasturte-bukaerako ebaluazio-aktak, ikasketa-espedientea, historia akademikoa eta, hala badagokio, lekualdaketei buruzko txosten pertsonala. Dokumentu horiekin batera, ikasturte-bukaerako txostena eta etapa amaierakoa jasoko dira.

1.– Los documentos oficiales de evaluación en Bachillerato son las actas de evaluación de final de curso, el expediente académico, el historial académico, y en su caso, el informe personal por traslado. Dichos documentos irán acompañados del informe individual de final de curso y de fin de etapa.

2.– Historia akademikoa eta, hala badagokio, lekualdaketei buruzko txosten pertsonala oinarrizko dokumentutzat hartzen dira Estatuko lurralde osoan ikasleen mugikortasuna berma dadin.

2.– El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio del Estado.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan, ebaluazio-dokumentu ofizialak modu digitalizatuan bete eta jaso behar dira, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak zehazten dituen aplikazio informatikoen bidez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan adierazitakoaren arabera.

3.– En la Comunidad Autónoma de Euskadi, los documentos oficiales de evaluación se cumplimentarán y quedarán recogidos de forma electrónica a través de las aplicaciones informáticas que determine el departamento competente en materia de educación, de acuerdo con lo indicado en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

4.– Halakorik dagoen bitartean, paper-formatuko ebaluazio-dokumentu ofizialak ikastetxeetan gorde behar dira. Ikastetxe publikoren bat ixten bada edo itunpeko ikastetxe pribatu bateko jarduerak bertan behera geratzen badira, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzek finkatuko dituzte ikastetxe iraungiak sortutako dokumentazioa artxibatu eta zaintzeko gidalerroak.

4.– Mientras existan, los documentos oficiales de evaluación en formato papel se conservarán en los centros educativos. En caso de que se suprima algún centro público o cesen las actividades de un centro privado concertado, serán las Delegaciones Territoriales de Educación quienes fijen las directrices de archivo y custodia de la documentación generada por el centro extinto.

5.– Hezkuntzako Ikuskaritzari dagokio hala ebaluazio prozesua nola ebaluazio-dokumentuak betetzeko eta zaintzeko prozedura gainbegiratzea.

5.– La supervisión del proceso de evaluación y del procedimiento de cumplimentación y custodia de los diferentes documentos de evaluación corresponderá a la Inspección de Educación.

34. artikulua.– Hezkuntzako Ikuskaritzako irakatsi eta ikasteko prozesua eta ebaluazio-prozesuak gainbegiratzea.

Artículo 34.– Supervisión del proceso de enseñanza y aprendizaje y de los procesos de evaluación por la Inspección de Educación.

1.– Hezkuntzako Ikuskaritzari dagokio, bere zereginen barruan, ikasleen eta irakasteko eta ikasteko prozesuaren planifikazioa, aplikazioa eta ebaluazioa ondo egiten direla gainbegiratzea.

1.– Corresponde a la Inspección de Educación, dentro de sus funciones, supervisar la adecuada planificación, implementación y evaluación tanto del alumnado como del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.– Hezkuntzako Ikuskaritza, gainbegiratze-prozesuen barruan, aldian-aldian bilduko da ikastetxe bakoitzeko zuzendaritza-taldearekin eta koordinazio pedagogikoko taldeekin. Bilera horietan, ikasleen emaitza akademikoak (barnekoak zein kanpokoak) aztertu eta ebaluatuko dira, emaitzei buruzko gogoeta eta analisia sustatu eta bultzatuko da eta irakasteko eta ikasteko prozesuetan ikastetxeak jarritako helburuak hobetzeko neurriak bultzatuko dira.

2.– La Inspección de Educación en el marco de sus procesos de supervisión, se reunirá periódicamente con el equipo directivo y los equipos de coordinación pedagógica de cada centro para analizar y valorar los resultados académicos del alumnado, tanto internos como externos, promover y fomentar el análisis y la reflexión sobre los mismos, así como impulsar actuaciones conducentes a la mejora de los objetivos establecidos por el centro en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3.– Hezkuntzako Ikuskaritzari dagokio ikastetxe publikoetako irakasle-jarduna ebaluatzea, betiere oinarrizko hezkuntza-arauan eta 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera (5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena). Ebaluazio horren helburu nagusia da irakaskuntza-jardunaren kalitatea bermatzea eta aholku ematea jardun profesional hori hobetzen eta ikasleen hezkuntza-emaitzak hobetzen laguntzen duten neurriak hartzeko orduan.

3.– Corresponde a la Inspección de Educación la evaluación del desempeño de la práctica docente en los centros públicos, según lo establecido en la norma básica educativa y Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Dicha evaluación tendrá como objetivo fundamental garantizar la calidad del desempeño docente y asesorar en la adopción de las medidas que contribuyan a su mejora profesional y a la mejora de los resultados educativos del alumnado.

35. artikulua.– Ebaluazio objektiborako eskubidea eta ikasleei eta haien guraso edo legezko tutoreei, ikasleak adingabeak izanez gero, eman beharreko informazioa.

Artículo 35.– Derecho a una evaluación objetiva e información al alumnado y a los padres, madres, tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad.

1.– Ebaluazio objektiborako eskubidea bermatze aldera, irakasleek emandako kalifikazioaren arrazoiak jakinaraziko dizkiete ikasleei eta haien guraso edo legezko tutoreei –ikasleak adingabeak izanez gero–, eta lortu diren edo lortu ez diren eta kalifikazio hori eragin duten ebaluazio-irizpideak aipatuko dizkiete.

1.– Al objeto de garantizar el derecho a la evaluación objetiva, el profesorado informará al alumno, alumna y sus padres, madres, tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad sobre las razones de la calificación otorgada haciendo referencia a los criterios de evaluación que se han conseguido o que no se hayan alcanzado y que fundamentan dicha calificación.

2.– Ikastetxeko aholkularitza- eta orientazio-taldeak tutorearekin kolaboratuko du, ikasleari eta haren gurasoei edo legezko tutoreei –ikaslea adingabea bada– beharrezko informazioa, orientazioa, aholkularitza eta laguntza emateko eta ikasleak hezkuntza-prozesuan eta eskolatze-aukerarik egokienei buruz orientatzeko.

2.– El equipo de asesoramiento y orientación del centro colaborará con la persona tutora para facilitar la información, la orientación, el asesoramiento y el acompañamiento necesarios al alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales, si es menor de edad, con objeto de ofrecer orientación sobre el proceso educativo del alumno o alumna y las opciones de escolarización más adecuada.

3.– Gurasoek edo legezko tutoreek –ikasleak adingabeak izanez gero– seme-alaben edo tutoretzapekoen hezkuntza-prozesuaren bilakaeran parte hartu eta lagundu behar dute, eta haien ebaluazioari, promozioari eta titulazioari buruzko erabakiak ezagutu behar dituzte; gainera, ikastetxeek seme-alaben edo tutoretzapekoen hezkuntza-aurrerapena errazteko hartzen dituzten laguntza- edo indartze-neurriekin kolaboratu behar dute.

3.– Los padres, madres, tutores o tutoras legales deberán participar y apoyar en la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados en el caso del alumnado menor de edad, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación, promoción y titulación, y colaborar con las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo.

4.– Ikasleak adingabeak izanez gero, gurasoei eta legezko tutoreei beren seme-alaben hezkuntza-prozesuan parte hartzeko duten eskubidea eta betebeharra betetzen laguntzeko, ikastetxeak informazioa bidaliko die aldian-aldian beren seme-alaben ikaskuntza-prozesuari buruz, baita orientazioa eman ere prozesu horretan lagun ahal izan dezaten. Ikastetxeak, horretarako, eraginkortzat jotzen dituen bitartekoak baliatuko ditu, hala nola txosten kualitatiboak, banakako elkarrizketak, talde-bilerak eta abar. Gutxienez, banakako bilera bat egin behar da ikasturtearen hasieran, eta beste bat bukaeran, eta, beharrezkotzat joz gero, talde-bilerak.

4.– Con el fin de facilitar el ejercicio del derecho y el deber de los padres, madres, tutores o tutoras legales, en el caso del alumnado menor de edad, a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, el centro ofrecerá información periódica a los padres, madres, tutores o tutoras legales en el caso del alumnado menor de edad, sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. Para ello el centro se servirá de informes cualitativos, entrevistas individuales, reuniones colectivas y otros medios que se consideren eficaces. Se garantizará al menos una reunión individual al inicio y al final de cada curso, así como reuniones colectivas si se estima su conveniencia.

5.– Adin nagusiko ikasleen kasuan, guraso eta legezko tutoreek aurreko artikuluan adierazitako eskubideak baliatu ahal izango dituzte, interes legitimoa justifikatuta.

5.– En el caso del alumnado mayor de edad, los derechos referidos en los apartados de este artículo, podrán hacerse igualmente efectivos por sus padres, madres, tutores o tutoras legales si justifican el interés legítimo.

36. artikulua.– Egiazkotasuna, segurtasuna eta konfidentzialtasuna.

Artículo 36.– Autenticidad, seguridad y confidencialidad.

1.– Ikasleen datu pertsonalak lortzeari dagokionez eta ikastetxe batzuek beste batzuei datu horien segurtasuna eta konfidentzialtasuna lagatzeari dagokionez, indarrean dagoen datu pertsonalak babesteari buruzko legedian xedatutakoari jarraituko zaio, baita, nolanahi ere, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hogeita hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoari ere.

1.– En lo relativo a la obtención de los datos personales del alumnado y a su cesión de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de los mismos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2.– Ikaslearen espediente elektronikoak, gutxienez, ebaluazio-dokumentu ofizialetan jasotako datuak bildu behar ditu, eta berariaz bete behar du urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuan ezarritakoa (4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren arloko Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala arautzen duena), baita administrazio elektronikoari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako araudia ere.

2.– El expediente electrónico del alumno y alumna estará constituido, al menos, por los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación, y cumplirá lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y en la normativa autonómica en materia de Administración electrónica.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Batxilergoko ikasketak eta beste ikasketa batzuk bateragarri egitea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Compatibilización de las enseñanzas de bachillerato y otras enseñanzas.

1.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak aukera emango du aldi berean egiteko Batxilergoko ikasketak eta musikako eta dantzako arte-ikasketa profesionalak.

1.– El departamento competente en materia de educación facilitará la posibilidad de simultanear las enseñanzas de Bachillerato con las enseñanzas artísticas profesionales de música y danza.

2.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak salbuespenezko eskolatze-neurriak baimendu ditzake errendimendu handiko kirol-jarduerak eta antzekoak egiten dituztenentzat.

2.– El departamento competente en materia de educación podrá autorizar medidas excepcionales de escolarización para quienes desarrollen actividades deportivas de alto nivel de rendimiento y situaciones equiparables.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Erlijioaren irakaskuntza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Enseñanza de la religión.

1.– Ikasturtea hasi baino lehen, adin nagusiko ikasleek eta adingabeen familiek edo legezko tutoreek adierazi behar dute Erlijioko eskolak jaso nahi dituzten ala ez.

1.– Antes del inicio del curso, los alumnos y alumnas mayores de edad y las familias o tutores legales de los menores de edad manifestarán su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de Religión.

2.– Ikastetxeak bi mailetan eskaini behar du Erlijioa, etapako 70 orduak betetzen direla bermatuta betiere. Ikasleek egin behar dute ikasteko aukera, eta, ikaslea adingabea bada, familiek edo legezko tutoreek. Ikastetxeek antolaketa-neurriak hartu behar dituzte Erlijioa ikasten ez duten ikasleek behar den hezkuntza-arreta jaso dezaten. Arreta horrek funtsezko konpetentzien garapena bultzatu behar du, ikasleen heldutasun pertsonala, soziala eta emozionala lortzen lagunduko duten eta ikasleen autonomia, hausnarketa, erantzukizuna eta balio zibiko eta etikoak sustatuko dituzten komunitatearen zerbitzurako proiektuen bitartez. Erlijioa ikasten ez duten ikasleen hezkuntza-arreta taldeko tutorearen esku egongo da, ahal izanez gero.

2.– El centro ofertará Religión en los dos cursos de manera que se respeten las 70 horas en la etapa. Se cursará a elección del alumnado o de las familias o tutores legales, caso de ser el alumno o alumna menor de edad. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que el alumnado que no curse enseñanzas de religión reciba la debida atención educativa. Esta impulsará el desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos al servicio de la comunidad que contribuyan a la madurez personal, social y emocional del alumnado, así como a promover la autonomía, la reflexión, la responsabilidad y los valores cívicos y éticos del alumnado. La atención educativa del alumnado que no curse enseñanza de religión será realizada, siempre que sea posible, por el tutor o tutora del grupo.

3.– Erlijio katolikoaren irakaskuntza Egoitza Santuaren eta Espainiako Estatuaren artean sinatutako Irakaskuntza eta Kultura Gaiei buruzko Akordioan ezarritakoari lotu behar zaio.

3.– La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.

4.– Beste erlijio batzuen irakaskuntzak bat etorri behar du Espainiako Estatuaren eta Espainiako Erakunde Erlijioso Ebanjelikoen Federazioaren, Espainiako Komunitate Israeldarren Federazioaren eta Espainiako Batzorde Islamikoaren artean sinatutako kooperazio-akordioetan xedatutakoarekin, eta, hala badagokio, etorkizunean beste erlijio batzuekin izenpetzen diren akordioetan xedatutakoarekin.

4.– La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.

5.– Erlijioa ikasgaiaren curriculuma zehaztea kasuan kasuko erlijio-agintaritzen eskumena da. Eskola-liburuak eta material didaktikoak erabiltzeari buruzko erabakiak eta, hala badagokio, horiek gainbegiratu eta onartzeari buruzkoak kasuan kasuko erlijio-agintaritzei dagozkie, Espainiako Estatuarekin sinatutako akordioetan ezarritakoaren arabera.

5.– La determinación del currículo de la asignatura de Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.

6.– Erlijio katolikoaren irakaskuntza etapako beste ikasgaien baldintza eta ondorio berekin ebaluatu behar da. Estatuarekin kooperazio-akordioak sinatu dituzten erlijioen irakaskuntzaren ebaluazioa akordio horietan ezarritakoari lotu behar zaio.

6.– La evaluación de las enseñanzas de la Religión Católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias de la etapa. La evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado haya suscrito Acuerdos de Cooperación se ajustará a lo establecido en los mismos.

7.– Berdintasun-printzipioa eta lehia askea bermatzeko, erlijioko ikasketen ebaluazioan jasotako kalifikazioak ez dira kontuan hartuko batez bestezko media eratzeko orduan, beste ikasketa batzuetara sartzeko edo ikasketa-bekak eta -laguntzak lortzeko deialdietan, prozesu horietan ikasketa-espedienteen lehia badago.

7.– Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ikasgaiak atzerriko hizkuntzetan irakastea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras.

Curriculumeko ikasgai batzuk atzerriko hizkuntzetan irakasteko baimena eska diezaiokete ikastetxeek hezkuntzaren arloko eskumena duen sailari. Baimena izanez gero, irakaskuntza horrek bere hartan eutsi behar die dekretu honetan araututako curriculumaren oinarrizko alderdiei, eta ahaleginak egin behar dira ikasleek bi mailetan ikasgaien berezko terminologia atzerriko hizkuntzan eta erkidegoko hizkuntza ofizialean edo ofizialetan jakin dezaten.

Los centros podrán solicitar al departamento competente en materia de educación la autorización para impartir parte de las materias curriculares en lenguas extranjeras. En caso de recibir autorización para ello, dicha impartición no supondrá ninguna modificación en los aspectos básicos del currículo regulados en este decreto, y se procurará que a lo largo de ambos cursos los alumnos y alumnas adquieran la terminología propia de las materias en la lengua extranjera y en la lengua o lenguas oficiales de la comunidad.

Horretarako, ezin izango dira inola ere aldatu maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 86. artikuluan ikasleak onartzeko ezarritako irizpideak.

En ningún caso podrá suponer la modificación de los criterios para la admisión del alumnado establecidos en el artículo 86 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Helduen hezkuntza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Educación de personas adultas.

Helduentzako Batxilergoa egiten duten ikasleek titulua lortuko dute baldin eta Batxilergoko bi mailetako ikasgai guztietan ebaluazio positiboa lortu badute, edo bigarren mailako ikasgai batean ez beste Batxilergoko guztietan lortu badute, betiere honako baldintza hauek beteta: a) irakasle-taldeak uste izatea ikasleak titulu horri lotutako helburuak eta konpetentziak lortu dituela; b) ikasleak ikasgaia bertan behera utzi ez izana; c) ikaslea proba guztietara aurkeztu izana eta hura ebaluatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin izana, ezohiko deialdikoak barne; d) etapako ikasgai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa bost edo gehiago izatea.

Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato para personas adultas obtendrán el título siempre que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato, o en todas las materias salvo en una materia de segundo curso, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título. b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna. c) Que el alumno o alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Batxilergoko beste modalitate batzuk lortzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Obtención de nuevas modalidades de bachillerato.

Batxilergoko titulua lortu dutenek beste edozein modalitate lor dezakete, baldin eta aukeratutako modalitaterako dekretu honen arabera behar diren lehen eta bigarren mailako modalitateko ikasgaiak gainditzen badituzte.

Quienes hayan obtenido el título de Bachiller podrán obtener cualquiera de las otras modalidades mediante la superación de las materias de modalidad de primer y segundo curso que, conforme a lo previsto en este decreto, se requieren para la modalidad elegida.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 127/2016 Dekretua, irailaren 6koa, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Queda derogado el Decreto 127/2016, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ezartzeko egutegia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Calendario de implantación.

Dekretu honetan araututako ikasketen curriculuma 2023-2024ko ikasturtean amaituko da ezartzen.

El currículo correspondiente a las enseñanzas reguladas en este decreto finalizará su implantación en el curso 2023-2024.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Tutoretza.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Tutoría.

1.– Batxilergoan modu progresiboan ezarri behar da tutoretza, ikastetxeek hura planifikatu ahal izan dezaten eta irakasle-taldea prestatu ahal izan dezaten. 2022-2023ko ikasturtean ezartzen hasi, eta 2023-2024ko ikasturtean amaituko da ikastetxe guztietan ezartzen.

1.– La implantación de la tutoría en Bachillerato, se realizará de manera progresiva de forma que los centros puedan planificar la misma, y formar al equipo docente. Dicha implantación se inicia el curso 2022-2023, y alcanzará a la totalidad de los centros educativos en el curso 2023-2024.

2.– Tutoretza modurik onenean ezartzeko, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak emango dien prestakuntza jaso behar dute Batxilergoko irakasle guztiek.

2.– Para una óptima implantación de la Tutoría, todo el profesorado de Bachillerato deberá realizar la formación que desde el departamento competente en materia de educación se proporcionará

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko maiatzaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental