Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2023ko ekainaren 7a, asteazkena

N.º 107, miércoles 7 de junio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2679
2679

EBAZPENA, 2023ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko 2022-2023 ikasturterako bekak, laguntzak eta ikasketa-sorospenak finantzatzeko diru-kopuruak handitu direla argitara ematen duena (2022ko ekainaren 14ko Agindua, uztailaren 15eko EHAA).

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2023, del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, por la se da publicidad a la ampliación de las cantidades destinadas a la financiación de las becas, ayudas y subsidios al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2022-2023 (Orden de 14 de junio de 2022, BOPV de 15 de julio).

Agindu horrek, 2. artikuluan, ezartzen du deialdiaren guztizko zenbatekoa 62.500.000 eurokoa dela, eta, behar izanez gero, handitu ahal izango dela, ebazteko dauden eta emateko proposamena duten eskaeren zenbatekoa kontuan hartuta, horiek ebatzi aurretik. Halaber, egoera horren berri Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen bidez emango dela jasotzen da.

Dicha Orden, en su artículo 2, establece que el importe total de la convocatoria asciende a 62.500.000 euros, y que podrá ser incrementado en caso de que fuera necesario teniendo en cuenta la cuantía que supongan las solicitudes con propuesta de concesión pendientes de resolver, previo a la resolución de aquellas. Asimismo, se recoge que de tal circunstancia se dará publicidad mediante Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios.

Ondoren, Hezkuntzako sailburuaren 2022ko abenduaren 27ko Aginduaren bidez (2023-01-12ko EHAA), 2022ko ekainaren 14ko Agindua aldatu zen, eta hasierako kredituari 8.056.823 euroko zenbateko gehigarria esleitu zitzaion, 70.556.823 euroko kreditua guztira.

Posteriormente, mediante la Orden de 27 de diciembre de 2022 del Consejero de Educación (BOPV de 12-01-2023), se modifica la Orden de 14 de junio de 2022 destinándose una cuantía adicional al crédito inicial de 8.056.823 euros, quedando un crédito total de 70.556.823 euros.

Emateko proposamena duten eta ebazteke dauden eskabideen zenbatekoa ikusita, beharrezkoa da deialdiaren zenbatekoa handitzea, eta 2022ko ekinaren 14ko Aginduaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hau

Vista la cuantía de las solicitudes con propuesta de concesión pendientes de resolver, resulta necesario el incremento del importe de la convocatoria, y en base a lo establecido en el mencionado artículo 2 de la Orden de 14 de junio de 2022,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

2022-2023 ikasturterako unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko bekak, laguntzak eta ikasketa-sorospenak finantzatzeko diru-kopuruak 2.000.000,00 eurotan handitu direla argitara ematea.

Dar publicidad a la ampliación de las cantidades destinadas a la financiación de las becas, ayudas y subsidios al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2022-2023, en 2.000.000,00 de euros.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko maiatzaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2023.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,

El Viceconsejero de Administración y Servicios,

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental