Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

95. zk., 2023ko maiatzaren 22a, astelehena

N.º 95, lunes 22 de mayo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
2391
2391

67/2023 DEKRETUA, maiatzaren 9koa, Migrazioaren eta Asiloaren EAEko Foroa sortzen duena.

DECRETO 67/2023, de 9 de mayo, por el que se crea el Foro Vasco de Migración y Asilo.

Migrazio-mugimenduak etengabeak eta dimentsio anitzekoak dira, eta eraikuntza-prozesu sozialak modelatzen ari dira gure gizartean. Horien ondorioz, euskal gizartea eboluzionatzen eta aldatzen ari da. Hala, joan den mendearen amaieratik eta mende honen hasieratik, aparteko fenomeno bat dugu aurrean: atzerriko immigrante asko etortzen ari da. Migrazio-fluxu horiek eragina dute gure erkidegoaren identitatean, antolaketan eta garapenean.

Los movimientos migratorios, constantes y multidimensionales, están modelando los procesos sociales de construcción en nuestra sociedad, y la sociedad vasca está evolucionando y cambiando a consecuencia de los mismos. Así, desde finales del siglo pasado y principios del presente, nos encontramos ante un fenómeno extraordinario: la llegada de un importante número de personas inmigrantes de origen extranjero. Estos flujos migratorios inciden en la identidad, articulación y desarrollo de nuestra Comunidad.

Alde horretatik, kontuan hartu behar dira euskal gizartearen azken urteotako bilakaeran eragina izan duten inguruabar garrantzitsu batzuk. Batetik, iragaitzazko migrazioaren fenomenoa; mugitzeko beste modu bat ekarri du horrek gure lurraldera. Bestetik, nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonen kopuruaren igoera; munduko egoeraren arabera aldatzen da hori. Gainera, hor daude klima-aldaketaren ondorioak; uste izatekoa da horiek oraindik jende gehiago behartuko dutela migratzera. Azkenik, familia-laguntzarik gabeko adingabe eta gazte atzerritarren kopuruaren igoera; horiek, gainera, kalteberagoak dira beste batzuk baino. Azken batean, fenomeno horiek, izaera ekonomikoko immigrazio tradizionalarekin batera, euskal gizarteak lehendik zuen ezaugarri bat areagotu dute: haren aniztasuna. Egoera berri horrek, une oro, erronka bat jartzen digu, ezin saihestu daitekeena. Zehazki, geure buruari aniztasuna modu inklusiboan kudeatzeko printzipioak eta tresnak ematen jakitea, aniztasuna politika publikoen esparruan aintzat hartzearen eta egokitzearen alde eginez.

En tal sentido, deben tomarse en consideración distintas y relevantes circunstancias que han afectado al devenir de la sociedad vasca en los últimos años. Por un lado, el fenómeno de la migración en tránsito, que ha generado una nueva forma de movilidad en nuestro territorio. Por otro lado, el incremento del número de personas solicitantes de protección internacional, que fluctúa en función del contexto mundial. Asimismo, los efectos derivados del cambio climático, que auguran, también, el aumento del número de personas inmersas en procesos migratorios. Finalmente, el mayor número de personas menores y de jóvenes extranjeros sin acompañamiento familiar, que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad personal. En definitiva, estos fenómenos –junto a la inmigración tradicional de naturaleza económica–, han acentuado un rasgo que ya tenía la sociedad vasca: su diversidad. Esta nueva realidad nos plantea un reto permanente e ineludible. En concreto, saber dotarnos de principios y herramientas para una gestión inclusiva de la diversidad, propugnando un reconocimiento y acomodo de la misma en el marco de las políticas públicas.

Horretarako, urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuak Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura eta eginkizunak ezartzen ditu. 18. artikuluan, Migrazio eta Asilo Zuzendaritzari ematen zaizkion eginkizunak zerrendatzen ditu. Hala, immigrazioaren eta asiloaren arloko eskumenen espezifikotasunak bere nortasun propioa duen zuzendaritza bat eratzera bultzatu du, etorkinak integratzeko politikak bultzatzeko eta koordinatzeko asmoz, bai eta iheslariak hartzeko eta integratzeko programak bateratzeko asmoz ere.

Para ello, el Decreto 12/2021 de 29 de enero establece la estructura y funciones del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Enumera, en su artículo 18, las funciones que se le atribuyen a la Dirección de Migración y Asilo. En tal sentido, la especificidad de las competencias en materia de inmigración y asilo, ha impulsado la constitución de una dirección con entidad propia, al objeto de impulsar y coordinar las políticas de integración de las personas inmigrantes, así como armonizar los programas de acogida e integración de las personas refugiadas.

Horren haritik, agerian geratu da kontsulta-organo berri bat sortzeko beharra: ia hogei urte igaro dira Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa sortu zela, eta gogoeta egin da, denbora luzean eta modu kontrastatuan, Herritartasunaren, Kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren Esparruan Jarduteko V. Plana (2018-2020) ebaluatzeko eta Herritartasunaren, Immigrazioaren eta Asiloaren Kulturarteko VI. Plana (2022-2025) egiteko zereginen barruan. Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa azkentzen da, eta, orain, Migrazioaren eta Asiloaren EAEko Foroa sortzen da. Eragile berri horren abiapuntua eskubide eta betebeharretan pertsona guztien berdintasuna aitortzea izango da, espazio bizi eta dinamiko bat sortzeko asmoz, eta eragilea bera erreferentzia bat izan behar da hausnarketan, elkarrizketan eta kontsultan, egungo errealitate soziopolitikoari erantzungo diona inklusioaren eta integrazioaren bidez.

En esa misma línea –transcurridos prácticamente 20 años desde la creación del Foro para la Integración y Participación Social de las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes en el País Vasco–, tras un prolongado y contrastado proceso de reflexión en el marco de la evaluación del V Plan de actuación en el ámbito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración (2018-2020) y elaboración del VI Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y Asilo (2022-2025), se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un nuevo órgano consultivo. Se extingue aquel Foro para la Integración y Participación Social de las ciudadanas y ciudadanos inmigrantes y se crea, ahora, el Foro Vasco de Migración y Asilo. Este nuevo agente deberá partir del reconocimiento de la igualdad de todas las personas, en derechos y deberes, a fin de crear un nuevo espacio vivo y dinámico; referente en la reflexión, el diálogo y la consulta, que atienda, en términos de inclusión e integración, a la realidad socio-política actual.

Horretarako, foro berri hori sortzen da. Jarri zaion izenak erreferentzialtasun argi eta zehatza ematen dio, eta bat dator foroak berezko dituen eskumen-gaiekin. Immigrazioarekin batera, beste lan-eremu bat sartu da: asiloa. Elkarteak foroan sartzeko bidea sinplifikatu da, dinamikoagoa eta moldagarriagoa izan dadin. Lan-batzordeen kopurua handitu da, gizarte-errealitate berriari erantzuteko: Asilo Batzordea eta Euskararen eta Hizkuntza Aniztasunaren Batzordea sortu dira. Koordinaziorako idazkaritza bat eratzen da, foroaren funtzionamendua arintzeko eta berritzeko, beharrak eta eskaerak hautemateko, identifikatzeko eta sistematizatzeko prozedurak bateratzeko, organo operatiboen arteko koordinazioa eta komunikazioa bultzatzeko eta horien sustapenean, hedapenean eta zabalkundean eragiteko.

A tal fin, se crea este nuevo Foro, con una denominación que lo dota de una referencialidad clara y precisa, acorde con las materias competenciales propias. Se ha incluido, junto a la inmigración, la materia de asilo como nuevo ámbito de trabajo. Se ha simplificado el proceso de incorporación de las asociaciones al Foro, para reforzar su dinamismo y adaptabilidad. Se ha ampliado el número de Comisiones de Trabajo, para responder a la nueva realidad social, creándose la Comisión de Asilo, y la Comisión de Euskera y Diversidad Lingüística. Se constituye una Secretaría de Coordinación con el fin de agilizar y regenerar el funcionamiento del Foro, armonizar los procedimientos de detección, identificación y sistematización de las necesidades y demandas, impulsar la coordinación y comunicación entre los diferentes órganos operativos e incidir en su promoción, difusión y divulgación.

Benetako berdintasunaren aldeko borrokan, azken batean, foroaren barruan lan egiten dutenek beren planteamenduetan eta lantaldeetan emakumeen baldintza, egoera eta premiak sistematikoki kontuan hartzea sustatuko da; horretarako, une oro ahalegina egingo da emakumeak erabaki-eremu guztietan izan daitezen eta sexu-diskriminazio oro ezabatu dadin, emakumeen kontrako indarkeria matxista barnean dela. Horren haritik, hizkera inklusiboa eta ez-sexista erabiliko da beti.

En la lucha por la igualdad real se va a fomentar, en definitiva, que quienes trabajen dentro del Foro consideren, sistemáticamente, en sus planteamientos y grupos de trabajo, las distintas condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres; procurando en todo momento, la participación de las mismas en los diferentes ámbitos de decisión, y eliminando toda discriminación por razón de sexo, incluida la violencia machista contra las mujeres. En este sentido, en todo momento, se hará un uso inclusivo y no sexista de todo tipo de lenguaje.

Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta 2023ko maiatzaren 9an eginiko bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de mayo de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Sorrera eta adskripzioa.

Artículo 1.– Creación y adscripción.

Migrazioaren eta Asiloaren EAEko Foroa sortzen da (aurrerantzean, foroa), eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitzen zaio, edo, hala badagokio, immigrazioaren arloan eskumena duenari, baina haren egitura hierarkikoan integratu gabe.

Se crea el Foro Vasco de Migración y Asilo (en adelante, Foro), y se adscribe el mismo al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales o, en su caso, a aquel competente en materia de inmigración, sin que ello conlleve su integración en la estructura jerárquica del mismo.

2. artikulua.– Xedea eta eremua.

Artículo 2.– Objeto y ámbito.

Foroa kide anitzeko kontsulta-, informazio- eta aholkularitza-organo plural gisa eratzen da, xede honekin: atzerriko etorkinen gizarteratzean eta haien eskubideen erabileran oinarritutako immigrazio-politika oso eta aktibo bat garatzen laguntzea. Foroan, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateek, gobernuz kanpoko antolakundeek, elkarteek, sindikatuek eta enpresaburuek hartuko dute parte.

El Foro se constituye como un órgano colegiado plural de consulta, información y asesoramiento cuyo objeto será el de contribuir a desarrollar una política activa integral de inmigración basada en la integración social y en el acceso a los derechos de las personas inmigrantes de origen extranjero, en el que participen, junto con las Administraciones Públicas Vascas, las Universidades, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sindicatos y empresariado de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones.

Foroari hauek dagozkio:

Corresponde al Foro:

1.– Migrazio eta Asilo Zuzendaritzari –edo, hala badagokio, immigrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritzari– aholkuak ematea atzerriko etorkinak Euskal Autonomia Erkidegoan gizarteratzeko neurriei buruz.

1.– Asesorar a la Dirección de Migración y Asilo o, en su caso, a la dirección competente en materia de inmigración, sobre medidas de integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Komunikazioa eta iritzi- eta informazio-trukea sustatzea atzerriko etorkinen eta harrerako gizartearen artean.

2.– Promover la comunicación y el intercambio de opiniones e información entre las personas inmigrantes de origen extranjero y la sociedad de acogida.

3.– Proposamenak egitea Eusko Jaurlaritzaren immigrazio-arloko ondoz ondoko planak egiteko eta berrikusteko prozesuetan. Genero-ikuspegia txertatuko da proposamen horiek egiteko.

3.– Formular propuestas en los procesos de elaboración y revisión de los sucesivos planes en materia de inmigración del Gobierno Vasco. Estas propuestas se realizarán integrando la perspectiva de género.

4.– Administrazio publikoei proposamenak egitea, ekimenak adieraztea eta gomendioak ematea atzerriko etorkinen gizarteratzea bultzatzeko. Horretan guztian, genero-ikuspegia hartuko da kontuan.

4.– Formular propuestas, iniciativas y recomendaciones a las Administraciones Públicas tendentes a promover la integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero. Todo ello se realizará teniendo en cuenta la perspectiva de género.

5.– Informazioa biltzea EAEko administrazio publikoek gizarteratze-kontuetan gauzatzen dituzten programa eta jarduerei buruz.

5.– Recabar información sobre programas y actividades que lleven a cabo las distintas Administraciones Públicas Vascas en materia de integración social.

6.– Gizarte-antolakundeen proposamenak bideratzea, haien jarduera immigrazioaren fenomenoarekin eta asiloarekin lotuta badago, atzerriko etorkinen eta harrerako gizartearen arteko bizikidetzaren eta gizarte-kohesioaren mesedetan eta integrazioa errazteko.

6.– Canalizar las propuestas de las organizaciones sociales, cuya actividad tenga relación con el fenómeno de la inmigración y el asilo, con vistas a facilitar la convivencia y cohesión social entre las personas inmigrantes de origen extranjero y la sociedad de acogida, y favorecer la integración.

7.– Azterketak edo ekimenak ahalbidetzea atzerriko etorkinen gizarteratzearekin loturiko proiektu eta programei buruz, eta sentsibilizazio-ekimenak bultzatzea immigrazio- eta asilo-kontuetan.

7.– Propiciar estudios o iniciativas sobre proyectos y programas relacionados con la integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero e impulsar iniciativas de sensibilización en materia de inmigración y asilo.

8.– Immigrazioaren eta asiloaren esparruan EAEko administrazio publikoek landu beharreko edo gauzatutako arauak eta jarduketak ezagutzea eta proposamenak egitea administrazio publiko eskudunei.

8.– Conocer las normas y actuaciones a elaborar o llevadas a cabo por las Administraciones Públicas Vascas en el ámbito de la inmigración y el asilo, y formular propuestas a las administraciones públicas competentes.

9.– Koordinatuta aritzea eta, hala badagokio, lankidetzan aritzea immigrazioaren eta asiloaren arloko beste foro batzuekin eta giza eskubideen alde lan egiten duten beste erakunde batzuekin.

9.– Coordinarse y en su caso, colaborar con otros Foros en materia de inmigración y asilo e Instituciones que trabajen en la defensa de los Derechos Humanos.

10.– Neurriak proposatzea atzerriko etorkinak gizarteratzearen arloan nazioz gaindiko organismoek emandako gomendioak behar bezala betetzeko.

10.– Proponer medidas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones emanadas de organismos supranacionales en materia de integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero.

11.– Urteko memoria bat onartuko dute egindako lan eta jarduerei buruz.

11.– Aprobar una memoria anual sobre los trabajos y actividades realizadas.

12.– Bi urtean behingo txosten bat onartzea foroaren jarduerek euskal gizartean duten eraginari eta atzerriko etorkinen gizarteratzearen egoerari buruz.

12.– Aprobar un informe bienal sobre el impacto de las actividades del Foro en la sociedad vasca y sobre la situación de la integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero.

13.– Xedea kontuan hartuta ordenamendu juridikoak esleitzen dion beste zeinahi eginkizun.

13.– Cuantas otras funciones pudiera atribuirle el ordenamiento jurídico atendiendo a su finalidad.

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.– Composición.

1.– Foroak osoko bilkuran eta lan-batzordeen eta batzorde iraunkorraren bidez jardungo du.

1.– El Foro funcionará en Pleno y mediante Comisiones de Trabajo y la Comisión Permanente.

Foroaren osoko bilkura (aurrerantzean, osokoa), organo paritarioa eta formala den aldetik, 50 kidek osatuko dute: presidenteak, 48 bokalek eta idazkariak. Idazkariak hitza izango du, baina botorik ez.

El Pleno del Foro (en adelante, Pleno) estará compuesto por 50 integrantes constituidos por la o el Presidente, 48 vocales y la o el Secretario que tendrá voz, pero no voto.

2.– Hasiera batean, lan-batzordeak hamar hauek izango dira, eta iraunkorrak izango dira:

2.– Las Comisiones de Trabajo serán en principio, las diez siguientes, que tendrán carácter permanente:

a) Gizarte-baliabideetakoa eta etxebizitzakoa.

a) Recursos Sociales y Vivienda.

b) Lanekoa.

b) Laboral.

c) Berme juridiko eta giza eskubideetakoa.

c) Garantías Jurídicas y Derechos Humanos.

d) Hezkuntzakoa.

d) Educación.

e) Osasunekoa.

e) Salud.

f) Partaidetzakoa, kulturakoa eta sentsibilizaziokoa.

f) Participación, Cultura y Sensibilización.

g) Harrerakoa eta bizikidetzakoa.

g) Acogida y Convivencia.

h) Berdintasunekoa.

h) Igualdad.

i) Asilokoa.

i) Asilo.

j) Euskarakoa eta hizkuntza-aniztasunekoa.

j) Euskara y Diversidad Lingüística.

Osokoak, gainera, batzorde iraunkorrak proposatuta, beste lan-batzorde batzuk sor ditzake, iraunkorrak zein aldi baterakoak.

Asimismo, por decisión del Pleno, a propuesta de la Comisión Permanente, se podrán crear nuevas Comisiones de trabajo, con carácter permanente o temporal.

3.– Batzorde iraunkorra organo delegatua da, eta Idazkaritza Teknikoarekin eta Koordinaziorako Idazkaritzarekin batera lan-batzordeen lana erraztea da haren eginkizun nagusia.

3.– La Comisión Permanente, tendrá carácter delegado y su función principal será, junto con la Secretaría Técnica y la Secretaría de Coordinación, facilitar el trabajo de las Comisiones de Trabajo.

4.– Idazkaritza Teknikoa Migrazio eta Asilo Zuzendaritzaren –edo, hala badagokio, immigrazioaren arloko eskudunaren– baliabide propioen zuzendaritzapean eta babespean egongo da. Haren eginkizun nagusia foroaren osokoaren eta batzordeen zeregin administratiboak eta lanak erraztea da.

4.– La Secretaría Técnica estará bajo la dirección y soportada por los recursos propios de la Dirección de Migración y Asilo o, en su caso, aquella competente en materia de inmigración. Tendrá como función principal facilitar las labores administrativas y los trabajos del Pleno y de las Comisiones del Foro.

5.– Koordinaziorako Idazkaritzak Migrazio eta Asilo Zuzendaritzaren baliabideak izango ditu, eta haren eginkizuna batzordeen zereginak eta lanak koordinatzea da. Halaber, Batzorde Iraunkorrarekin eta Idazkaritza Teknikoarekin koordinatuta jardungo du. Idazkaritza horrek Migrazio eta Asilo Zuzendaritzaren baliabideak zein kanpokoak balia ditzake bere eginkizunak betetzeko.

5.– La Secretaría de Coordinación estará soportada por los recursos de la Dirección de Migración y Asilo, y su función radica en coordinar las tareas y trabajos de las Comisiones. Se coordinará a su vez con la Comisión Permanente y la Secretaría Técnica. Esta Secretaría podrá apoyarse en recursos propios o ajenos a la Dirección de Migración y Asilo para el desempeño de sus funciones.

6.– Osokoan eta batzordeetan, neurri egokiak hartuko dira emakumeen eta gizonen kopuruak paretsu izan daitezen, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.9 artikuluak xedatu bezala.

6.– En el Pleno y en las Comisiones se adoptarán las medidas oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres, tal y como establece el artículo 3.9 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
MIGRAZIOAREN ETA ASILOAREN EAE-KO FOROAREN OSOKO BILKURA
DEL PLENO DEL FORO VASCO DE MIGRACIÓN Y ASILO

5. artikulua.– Osoko bilkuraren eginkizunak.

Artículo 5.– Funciones del Pleno.

Osoko bilkurak eginkizun hauek ditu:

Corresponderá al Pleno el desarrollo de las siguientes funciones:

1.– Foroaren jardun-ildo nagusiak ezartzea.

1.– Establecer las líneas generales de actuación del Foro.

2.– Lan-batzordeak eta lantalde teknikoak eratzea onartzea, eta haien iraupena, osaera eta eginkizunak zehaztea.

2.– Aprobar la constitución de Comisiones de Trabajo y grupos técnicos de trabajo, determinando su duración, composición y funciones.

3.– Batzorde iraunkorrak eta lan-batzordeek osoko bilkurari helarazten dizkioten proposamenak aztertu eta onartzea.

3.– Estudiar y aprobar las propuestas que trasladen al Pleno la Comisión Permanente y las Comisiones de Trabajo.

4.– Atzerriko etorkinei eragiten dieten plan eta programen kudeaketari, jarraipenari eta ebaluazioari buruz Migrazio eta Asilo Zuzendaritzak –edo, hala badagokio, immigrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritzak– egindako txostenen berri izatea.

4.– Conocer los informes sobre la gestión, el seguimiento y la evaluación de los planes y programas que afecten a las personas inmigrantes de origen extranjero, elaborados por la Dirección de Migración y Asilo o, en su caso, la dirección competente en materia de inmigración.

5.– Idazkaritza Teknikoak proposatuta, foroaren organoen funtzionamendu-araudia onartzea.

5.– A propuesta de la secretaría Técnica aprobar el Reglamento de Funcionamiento de los órganos del Foro.

6.– Foroak egindako lanei eta jarduerei buruzko urteko memoria onartzea.

6.– Aprobar la memoria anual sobre los trabajos y actividades realizadas por el Foro.

7.– Foroaren jarduerek euskal gizartean duten eraginari buruz eta atzerriko etorkinen gizarteratzearen egoerari buruz bi urtean behin egiten den txostena onartzea.

7.– Aprobar el informe bienal sobre el impacto de las actividades del Foro en la sociedad vasca y sobre la situación de la integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero.

8.– Dekretu honek –edo, hala badagokio, indarrean dagoen araudiak– haren xedea kontuan hartuta esleitzen dion beste edozein eginkizun.

8.– Cualquier otra que le atribuya el presente Decreto o, en su caso, la normativa vigente atendiendo a su finalidad.

6. artikulua.– Presidentetza.

Artículo 6.– Presidencia.

1.– Foroaren presidentetza Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari dagokio, edo, hala badagokio, immigrazioaren arloko eskumena duen sailburuari.

1.– La Presidencia del Foro corresponderá al Consejero o Consejera del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales o, en su caso, del departamento competente en materia de inmigración.

2.– Hauek dira foroaren presidentearen eskudantziak:

2.– Corresponden al Presidente o la Presidenta del Foro las siguientes atribuciones:

a) Foroaren ordezkaritza izatea; bozeramaile-lanak beteko ditu.

a) Ostentar la representación del Foro, actuando como portavoz del mismo.

b) Ohiko eta ezohiko bilkuretarako deialdia egitea eta, bokalek egindako eskaerak kontuan hartuta, gai-zerrenda prestatzea; eskaera horiek behar besteko denboraz egin behar dituzte.

b) Realizar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la elaboración del orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de las vocalías que han debido ser formuladas con la suficiente antelación.

c) Bilkuretan buru izatea eta bilkurak amaitutzat ematea, bai eta eztabaidetan moderatzaile-lanak egitea ere.

c) Presidir y levantar las sesiones, así como moderar el desarrollo de los debates.

d) Bozketa erabakitzea, berdinketarik badago.

d) Dirimir la votación en caso de empate.

e) Foroaren aktak eta erabakien ziurtagiriak ikusi eta onestea.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Foro.

f) Dekretu honen xedapenak betetzen direla ziurtatzea.

f) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto.

g) Foroaren erabakiak egokitzat jotzen diren antolakunde eta erakundeei jakinaraztea.

g) Trasladar los acuerdos del Foro a las Organizaciones e Instituciones que se estimen convenientes.

h) Kide anitzeko organo bateko presidentetzari dagokion beste edozein eginkizun betetzea.

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidencia de un órgano colegiado.

7. artikulua.– Presidenteordetza.

Artículo 7.– Vicepresidencia.

1.– Foroaren presidenteordea Migrazio eta Asiloko zuzendaria izango da, edo, hala badagokio, immigrazioaren arloko eskumena duen zuzendaria.

1.– La Vicepresidencia del Foro será desempeñada por el Director o la Directora de la Dirección de Migración y Asilo o, en su caso, de aquella dirección competente en materia de inmigración.

2.– Hauek dira foroaren presidenteordearen eskudantziak:

2.– Corresponden a la Vicepresidencia del Foro las siguientes atribuciones:

a) Presidentea ordezkatzea hari dagozkion eskudantzia guztietan.

a) Sustituir en la totalidad de sus atribuciones a la Presidencia.

b) Bokala izateari dagozkion eginkizunak betetzea immigrazioaren arloko eskumena duen sailaren ordezkari gisa, baldin eta foroaren presidentearen funtzioak ordezkapenez bere gain hartzen ez baditu.

b) Ejercer las funciones intrínsecas a su condición de vocal en representación del departamento competente en materia de inmigración cuando no asuma por suplencia las funciones de la Presidencia del Foro.

8. artikulua.– Bokalak.

Artículo 8.– Vocalías.

1.– Hauek dira osoko bilkurako kideak:

1.– Son miembros del Pleno:

a) Hamalau kide (14), sailburuordeen edo zuzendarien mailetakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkari gisa, honela banatuta:

a) 14 personas, con rango de viceconsejero o viceconsejera, director o directora en representación de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, distribuidos de la siguiente manera:

Hamabi kide (12), arlo material hauetako eskumena duten sailen ordezkariak:

Doce en representación de los departamentos competentes en las siguientes áreas materiales:

1.– Immigrazioa.

1.– Inmigración.

2.– Kanpo-ekintza.

2.– Acción exterior.

3.– Giza eskubideak.

3.– Derechos humanos.

4.– Familia.

4.– Familia.

5.– Lana.

5.– Trabajo.

6.– Osasuna.

6.– Salud.

7.– Aniztasuna eta hezkuntza-inklusioa.

7.– Diversidad e inclusión educativa.

8.– Etxebizitza.

8.– Vivienda.

9.– Kultura.

9.– Cultura.

10.– Hizkuntza-politika.

10.– Política lingüística.

11.– Segurtasuna.

11.– Seguridad.

12.– Ekonomiaren garapena.

12.– Desarrollo Económico.

Emakume eta gizonen berdintasunaren arloko eskumenak dituen organoaren edo organismoaren ordezkari bat (hots, Emakunderen ordezkari bat).

Una en representación del órgano u organismo competente en materia de igualdad de mujeres y hombres (Emakunde).

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ordezkari bat.

Una en representación del Organismo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Lurralde historikoetako foru-administrazio bakoitzaren ordezkari bat.

b) Una en representación de cada una de las administraciones forales de los territorios históricos.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien lau ordezkari. Betiere, Vitoria-Gasteizko, Donostiako eta Bilboko udalen ordezkariak egongo dira.

c) Cuatro en representación de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En todo caso estarán representados los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Bilbao.

d) Euskadiko etorkinei laguntza emateko GKE-en «Harresiak Apurtuz» koordinakundearen ordezkari bat.

d) Una en representación de la Coordinadora de ONGs de apoyo a inmigrantes de Euskadi «Harresiak Apurtuz».

e) EAEko etorkinen GKE-en koordinakundeen ordezkari bat.

e) Una persona en representación de las Coordinadoras de ONGs de Inmigrantes de Euskadi.

f) Lan-batzorde bakoitzaren koordinatzailea izateko hautatutako elkarte bakoitzeko pertsona bat.

f) Una persona por cada asociación elegida como coordinadora de cada una de las Comisiones de Trabajo.

g) Autonomia-erkidegoaren esparruan ordezkaritza handiena duten sindikatuen lau ordezkari.

g) Cuatro en representación de los sindicatos más representativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Euskal Enpresarien Konfederakuntzaren (Confebask) lau ordezkari.

h) Cuatro en representación de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask).

i) Konfekoop-Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren ordezkari bat.

i) Una en representación de Konfekoop-Confederación de Cooperativas de Euskadi.

j) Ordezkaritza handiena duten nekazaritza-antolakunde profesionalen ordezkari bat.

j) Una en representación de las organizaciones profesionales agrarias más representativas.

k) Gizatea-Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartearen ordezkari bat.

k) Una persona en representación de Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.

l) Hirekin-Euskadiko Gizarte Ekimeneko eta Esku Hartzeko Entitateen Federazioaren ordezkari bat.

l) Una persona en representación de Hirekin, Federación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Euskadi.

m) Euskal Herriko Unibertsitatearen ordezkari bat.

m) Una persona en representación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

n) Deustuko Unibertsitatearen ordezkari bat.

n) Una persona en representación de la Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea.

ñ) Mondragon Unibertsitatearen ordezkari bat.

ñ) Una persona en representación de la Universidad de Mondragón / Mondragon Unibertsitatea.

o) Idazkaritza Teknikoak eskatuta, presidenteak egokitzat jotzen badu, immigrazioaren eta asiloaren arloko adituek parte har dezakete, betiere kideei ahalik eta informazio onena emateko helburua izanik. Aditu horiek ezin izango dira egon egiten diren bozketetan.

o) En caso de que la presidencia, a petición de la Secretaría Técnica, lo estime oportuno y siempre con la finalidad de procurar la mejor información a las y los miembros, podrán participar personas expertas en el ámbito de la inmigración y el asilo. Estas personas expertas no podrán estar presentes en las votaciones que pudieran tener lugar.

2.– Osoko bilkurako bokalei hauek dagozkie:

2.– Corresponde a las vocalías del Pleno:

a) Bilkuretarako deialdia behar besteko denboraz jasotzea, gai-zerrendarekin eta bertan azaltzen diren gaiei buruzko informazioarekin batera.

a) Recibir, con la debida antelación, la convocatoria conteniendo el orden del día de las sesiones y una información sobre los temas que figuren en él.

b) Bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Botoa emateko eskubidea erabiltzea eta boto partikularra ematea, bai eta botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea ere.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

d) Galde-eskeak egitea.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Ematen zaizkien eginkizunak betetzeko behar beste informazio eskuratzea.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Bokal izateak berez dakartzan gainerako eginkizun guztiak betetzea.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de vocales.

9. artikulua.– Bokalak izendatzea eta iraupena.

Artículo 9.– Designación y duración de las vocalías.

1.– Bokalen izendapena idatziz jakinaraziko zaio Idazkaritza Teknikoari. Honela izendatuko dira:

1.– La designación de las y los vocales se comunicará por escrito a la Secretaría Técnica y se hará de la siguiente manera:

a) Jaurlaritzako sailak ordezkatzen dituzten bokalak beren sailburuek izendatuko dituzte.

a) Las y los vocales en representación de los departamentos del Gobierno Vasco, serán designados por sus respectivos consejeros o consejeras.

b) Hiru foru-aldundietako bakoitza ordezkatzen duen bokala bere erakundearen funtzionamendu-arauen arabera izendatuko dute.

b) Las y los vocales en representación cada una de las tres Diputaciones Forales serán designadas de acuerdo con las normas de funcionamiento de sus respectivas Instituciones.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien ordezkariak izango diren bokalak izendatzeko, Vitoria-Gasteizko Udalak, Donostiako Udalak, Bilboko Udalak eta Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) ordezkari bana izendatuko dute.

c) Las y los vocales en representación de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán designadas, uno por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, uno por el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, uno por el Ayuntamiento de Bilbao y uno por la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).

d) Lan-batzorde bakoitzaren koordinatzailea izateko hautatutako elkarteak ordezkatuko dituzten bokalak 18. artikuluan adierazitakoaren arabera izendatuko dira.

d) Las y los vocales en representación de las asociaciones elegidas como coordinadoras de cada una de las Comisiones de Trabajo serán designados de acuerdo con lo indicado en el artículo 18.

e) Emakunderen, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta 8. artikuluko d), e), f), g), h) i), j) k), l), m), n) eta ñ) letretan aipatutako bokalak entitate bakoitzaren prozedura-arauen arabera izendatuko dira, eta, betiere, indarrean dagoen legediaren arabera.

e) Las y los vocales en representación de Emakunde, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, así como aquellos a los que se refieren las letras d), e), f), g), h) i), j) k), l), m), n) y ñ) del artículo 8, serán designados conforme a sus normas de procedimiento, y en todo caso, conforme a la legislación vigente.

2.– Bokalen kargua hiru urterako da, salbu eta izendapena egin duen pertsona, antolakunde edo erakundeak bokala berariaz kargugabetzen badu. Kargualdiaren amaieran, berriro hauta daiteke, edo ordeztu, kargualdia amaitu aurretik, izendatzeko prozedura bera erabilita.

2.– La designación de las y los vocales se realizará por un periodo de tres años, salvo revocación expresa por parte de la persona, organización o institución responsable de la designación, pudiendo ser reelegidas al término de su mandato o sustituidas antes de finalizarlo por el mismo procedimiento de designación.

Elkarteetako bokalak bi urterako izendatuko dira.

La designación de las y los vocales de las asociaciones se realizará por un periodo de dos años.

3.– Osoko bilkurako kideak izendatzeko, kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan behar bezainbesteko gaitasuna izatea.

3.– En la designación de los miembros del Pleno se tendrá en cuenta la capacitación suficiente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

10. artikulua.– Ordezkoak.

Artículo 10.– Suplencias.

Foroaren osoko bilkuran parte hartzen duten erakunde eta antolakundeen ordezkariekin batera, ordezkoak ere izendatuko dira, eta ordezkariak ez daudenean beteko dituzte haien eginkizunak.

Se designarán, junto a las personas que actuarán en representación de las instituciones y organizaciones participantes en el Pleno, a las personas suplentes que ejercerán sus funciones en ausencia de aquellas.

11. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 11.– Funcionamiento.

Foroak urtean ohiko osoko bilkura bat egingo du gutxienez. Presidenteak egingo ditu ohiko bilkura horietarako deialdiak, eta ezohiko bilkuretara ere dei dezake, justifikatuta dagoela uste badu edo hala eskatzen badute foroaren osoko bilkurako kideen herenek.

El Pleno celebrará, al menos, una sesión plenaria ordinaria con carácter anual, cuya convocatoria será realizada por la Presidencia, quien podrá convocar, asimismo, cuando lo estime justificado o cuando así lo solicite un tercio de las personas miembros del Pleno, la celebración de sesiones extraordinarias.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
MIGRAZIOAREN ETA ASILOAREN EAE-KO FOROAREN LAN-BATZORDEAK ETA BATZORDE IRAUNKORRA
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO VASCO DE MIGRACIÓN Y ASILO

12. artikulua.– Lan-batzordeen osaera.

Artículo 12.– Composición de las Comisiones de Trabajo.

1.– Lan-batzordeetako kideak izango dira Eusko Jaurlaritzako sailen, erakundeen, unibertsitateen, erakundeen eta elkarteen ordezkariak; dekretu honetan xedatutakoaren arabera hautatuko dira ordezkari horiek.

1.– Serán miembros de las Comisiones de Trabajo aquellos representantes de los departamentos del Gobierno Vasco, Instituciones, Universidades, Organizaciones y Asociaciones que sean elegidas de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

2.– Lan-batzorde bakoitzean, gehienez ere, hamabi kide izango dira. Salbuespen gisa, kide gehiago ere izan daitezke, foroko organoen funtzionamendu-araudian adierazitakoarekin bat etorriz.

2.– El número máximo de personas que compongan cada Comisión de Trabajo será de doce, pudiendo de forma excepcional tener un número superior de personas miembros, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de funcionamiento de los órganos del Foro.

3.– Erakundeek, antolakundeek eta elkarteek lan-batzorde batean baino gehiagotan parte har dezakete, batzordearen xedea haietariko bakoitzaren jarduerarekin lotuta badago.

3.– Las instituciones, organizaciones y asociaciones podrán formar parte de una o varias Comisiones de Trabajo siempre que el objeto de la comisión guarde relación con la actividad de aquellas.

4.– Lan-batzorde bakoitzak elkarte bat izendatuko du koordinatzaile izateko; lan-batzordea batzorde iraunkorrean eta osoko bilkuran ordezkatzea izango da koordinatzaile horren eginkizun nagusia. Koordinazio-eginkizuna bi urteko aldietan beteko da, txandaka. Elkarte berak ezin izango du aldi berean koordinatu lan-batzorde bat baino gehiago.

4.– Cada Comisión de Trabajo designará una asociación como coordinadora cuya función principal será la de representar a la Comisión de Trabajo en la Comisión Permanente y en el Pleno. La función de coordinación se ejercerá por periodos de dos años, de forma rotatoria. En ningún caso, una misma asociación podrá ejercer simultáneamente la coordinación de más de una Comisión de Trabajo.

13. artikulua.– Lan-batzordeen funtzionamendua.

Artículo 13.– Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo.

1.– Foroaren organoen funtzionamendu-araudiak edo dagozkien xedapenek esleitzen dizkieten eginkizun guztiak izango dituzte lan-batzordeek. Edonola ere, nor bere eremuaren barruan arduratuko da osoko bilkuran aurkeztu behar diren proposamenak prestatzeaz.

1.– Serán funciones de las Comisiones de Trabajo todas aquellas que le sean asignadas por el Reglamento de funcionamiento de los órganos del Foro o las disposiciones correspondientes. En cualquier caso, se encargarán de preparar, dentro de su respectivo ámbito, las propuestas que consideren oportunas presentar al Pleno.

2.– Lan-batzordeetan, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko neurri egokiak hartuko dira.

2.– En las Comisiones de Trabajo se adoptarán las medidas oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

3.– Urteko memoria bat prestatuko dute egindako lan eta jarduerei buruz.

3.– Elaborar una memoria anual sobre los trabajos y actividades realizadas.

14. artikulua.– Batzorde iraunkorraren osaera.

Artículo 14.– Composición de la Comisión Permanente.

Hauek osatuko dute batzorde iraunkorra: ezarritako lan-batzordeak koordinatzen dituzten elkarteek, eta foroan Idazkaritza Teknikoari eta Koordinaziorako Idazkaritzari funtzionatzen laguntzen dieten langileek.

La Comisión Permanente estará compuesta por las asociaciones que ejerzan la coordinación de las distintas Comisiones de Trabajo que se establezcan, y por el personal que preste su apoyo al funcionamiento, tanto de la Secretaría Técnica como de la Secretaría de Coordinación del Foro.

15. artikulua.– Batzorde iraunkorraren funtzionamendua.

Artículo 15.– Funcionamiento de la Comisión Permanente.

1.– Batzorde iraunkorra organo delegatua da, eta funtzionamendua foroaren organoen funtzionamendu-araudiak erregulatzen du.

1.– La Comisión Permanente tendrá carácter delegado y su régimen de funcionamiento, se regulará en el Reglamento de funcionamiento de los órganos del Foro.

2.– Besteak beste, eginkizun hauek ditu:

2.– Sus funciones entre otras son las siguientes:

a) Lantalde teknikoak eratzeko proposamenak egitea, gai espezifikoak aztertzeko.

a) Proponer la formación de grupos técnicos de trabajo al objeto del estudio y análisis de temas específicos.

b) Osoko bilkurari lan-batzordeen eginkizunak proposatzea.

b) Proponer al Pleno las funciones de las Comisiones de Trabajo.

c) Osoko bilkurari lan-batzorde gehiago sortzeko proposatzea.

c) Proponer al Pleno la creación de nuevas Comisiones de Trabajo.

d) Osoko bilkurari lan-batzordeen lanen, proposamenen eta osaera berrituen berri ematea.

d) Informar al Pleno de los trabajos, propuestas y sobre la composición actualizada de las Comisiones de Trabajo.

e) Osoko bilkurak ematen dizkion eginkizun guztiak betetzea.

e) Cuantas funciones le asigne el Pleno.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
MIGRAZIOAREN ETA ASILOAREN EAE-KO FOROAREN LAN-BATZORDEETAN ELKARTEEK PARTE HARTZEKO PROZESUA
DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES EN LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL FORO VASCO DE MIGRACIÓN Y ASILO

16. artikulua.– Parte hartzeko prozesua hastea.

Artículo 16.– Apertura del proceso de participación.

1.– Immigrazioaren eta asiloaren arloan lan egiten duten elkarteek lan-batzordeetan parte hartzeko prozesua antolatzeko, eta horretarako bakarrik, eskabideak aurkezteko epe bat jarriko da bi urterik behin eta EHAAn argitaratuko da.

1.– A los solos fines de organización del proceso de participación de las asociaciones que trabajen en materia de inmigración y asilo en las Comisiones de Trabajo, cada dos años se abrirá un plazo de presentación de solicitudes mediante publicación en el BOPV.

2.– Elkarteek lan-batzordeetan parte hartzeko egiten dituzten eskaeretatik sortzen den informazioak datuak babesteko legeak bete beharko ditu.

2.– La información que genere las solicitudes de participación de las asociaciones en las Comisiones de Trabajo respetará la legislación sobre protección de datos.

17. artikulua.– Eskakizunak.

Artículo 17.– Requisitos.

1.– Elkarteek eskakizun hauek bete behar dituzte foroaren lan-batzordeetako kideak izateko:

1.– Las asociaciones para poder ser miembros de las Comisiones de Trabajo del Foro deben reunir los siguientes requisitos:

a) Legez eratuta egotea eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan inskribatuta egotea.

a) Encontrarse legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.

b) Entitatearen xedea immigrazioa eta asiloa izatea, nahiz eta lan-eremua hori bakarrik ez izan.

b) Tener como objeto de la entidad la inmigración y el asilo aunque su ámbito de trabajo no sea exclusivamente este.

c) Tributuen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzea.

c) Cumplir con las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.

d) Lan-araudia betetzea, eta, halakorik badago, aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboa ere bai.

d) Cumplir la normativa laboral y, si los hubiere, el convenio colectivo de aplicación.

e) Administrazio publikoekiko lankidetzan aritzeko eskakizun guztiak betetzea, bai eta indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen betebehar guztiak ere, emakumeen eta gizonen berdintasunarekin zerikusia dutenak bereziki.

e) Cumplir con todos los requisitos exigidos para colaborar con las administraciones públicas, así como con todas las obligaciones impuestas por la normativa vigente, en especial aquellas relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres.

2.– Aurreko apartatuko b), d) eta e) letretan adierazitako eskakizunak justifikatzeko, eskaera-formularioan adierazitako baldintzen arabera emango den erantzukizunpeko adierazpena egingo da. a) eta c) letretan adierazitako eskakizunak justifikatzeari dagokionez, eranskinean dago adierazita baimendu ahal izango dela prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatzea eskakizun horiek betetzen direla. Horren aurka eginez gero, organismo eskudunek egindako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

2.– La justificación de los requisitos recogidos en las letras b), d) y e) del apartado anterior se realizará por declaración responsable otorgada en los términos recogidos en el formulario de solicitud. En relación a la justificación de los requisitos recogidos en las letras a) y c), en el Anexo se contemplará la posibilidad de autorizar la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimiento de su cumplimiento. En el caso de oponerse, deberá aportar los certificados emitidos por los organismos competentes.

18. artikulua.– Lan-batzordeetako kideak hautatzeko prozedura eta lan-batzordeok koordinatzea.

Artículo 18.– Procedimiento de elección de miembros y de la Coordinación de las Comisiones de Trabajo.

1.– Elkarteek telematikoki aurkeztu behar dute eskabidea eta, horrekin batera, aurreko urtean egindako jardueren memoria ere bai, Migrazio eta Asilo Zuzendaritzak –edo, hala badagokio, immigrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritzak– jarritako epean eta eranskineko ereduaren arabera.

1.– Las asociaciones deberán presentar telemáticamente su solicitud junto a una memoria que detalle las actividades desarrolladas en el año anterior en el plazo establecido por la Dirección de Migración y Asilo, o en su caso, por la dirección competente en materia de inmigración, y según el modelo establecido en el Anexo.

2.– Eskabidea aurkeztu ondoren eta Idazkaritza Teknikoak eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, elkarteak bere jardueren eta lan-batzordean sartzeko dituen motibazioen berri emango dio Idazkaritza Teknikoari.

2.– Una vez presentada su solicitud y tras comprobación por parte de la Secretaría Técnica del cumplimiento de los requisitos, dará cuenta de sus actividades y motivaciones para formar parte de la Comisión de Trabajo a la Secretaría Técnica.

3.– Lan-batzordean sartzeko, Migrazio eta Asiloko zuzendariak eta lan-batzorde horretako kideen hiru laurdenek eman behar dute oniritzia.

3.– Su incorporación a la Comisión estará supeditada a la aprobación del Director o la Directora de Migración y Asilo, y a la de las tres cuartas partes de los miembros de la Comisión de Trabajo a la que solicita incorporarse.

4.– Lan-batzorde bakoitzak, bozketa bidez, koordinazio-funtzioa beteko duen elkartea hautatuko du. Boto gehien lortzen duen elkartea izango da hautatua. Berdinketa izanez gero, Idazkaritza Teknikoak erabakiko du zeinek beteko duen eginkizun hori.

4.– Cada Comisión de Trabajo procederá a la elección, mediante votación, de la asociación que ejercerá la función de coordinación. La asociación elegida será la que mayor número de votos obtenga. En caso de empate, será la Secretaría Técnica quien decida quién ejercerá esa función.

5.– Elkarte berak ezin du aldi berean koordinatu lan-batzorde bat baino gehiago.

5.– Una misma asociación no podrá ejercer simultáneamente la coordinación en más de una Comisión de Trabajo.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
MIGRAZIOAREN ETA ASILOAREN EAE-KO FOROAREN IDAZKARITZA TEKNIKOA ETA KOORDINAZIORAKO IDAZKARITZA
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DEL FORO VASCO DE MIGRACIÓN Y ASILO

19. artikulua.– Idazkaritza Teknikoa

Artículo 19.– Secretaría Técnica.

1.– Eusko Jaurlaritzan immigrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritzako teknikariek Idazkaritza Teknikoaren funtzionamenduan lagunduko dute. Zuzendaritza eskudunaren zuzendariak bere zuzendaritzako pertsona bat izendatuko du foroko idazkariaren berezko eginkizunak bete ditzan.

1.– El personal técnico de la dirección competente en materia de inmigración del Gobierno Vasco prestará su apoyo al funcionamiento de la Secretaría Técnica. El Director o la Directora de la dirección competente designará a una persona de su dirección para que ejerza las funciones propias del Secretario o Secretaria del Foro.

2.– Idazkaritza Teknikoak eginkizun hauek izango ditu:

2.– La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones:

a) Bokalen izendapenak eta ezeztatzeak, jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak eta ezagutu behar duen beste edozein idazki jasotzea.

a) Recibir las designaciones de las personas vocales, y las revocaciones de las mismas, notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

b) Osoko bilkurako bokalak eta ordezkoak izendatzen direla ziurtatzea.

b) Velar por la designación de las vocalías del Pleno y las personas que les sustituyan.

c) Batzordeak eratzen direla ziurtatzea.

c) Velar por la constitución de las Comisiones.

d) Elkarteek foroaren lan-batzordeetan parte hartzeko aurkezten dituzten eskabideak jasotzeko eta erregistratzeko prozedura antolatzea.

d) Organizar el procedimiento de recepción y registro de las solicitudes de participación de las asociaciones en las Comisiones de Trabajo del Foro.

e) Foroaren organoen funtzionamendu-araudia eta aldaketak proposatzea osoko bilkurari.

e) Proponer el Reglamento de funcionamiento de los órganos del Foro y sus modificaciones al Pleno.

f) Osoko bilkuran onartzen diren foroaren proposamenak, erabakiak eta gomendioak administrazio publiko eskudunetara bideratzea.

f) Canalizar las propuestas, acuerdos o recomendaciones del Foro que se adopten en el Pleno a las administraciones públicas competentes.

g) Presidenteari proposatzea immigrazioaren eta asiloaren arloko adituek parte har dezatela osoko bilkuran.

g) Proponer a la Presidencia, la participación de personas expertas en el ámbito de la inmigración y el asilo en el Pleno.

h) Koordinazio-eginkizuna beteko duen elkartea hautatzeko orduan boto-berdinketarik izanez gero, Idazkaritza Teknikoak izendatuko du eginkizun hori beteko duen elkartea.

h) En caso de empate en votos en la elección de la asociación que ejercerá la función de coordinación, será la Secretaría Técnica quien designará a la asociación que ejercerá esa función.

i) Idazkaritza Teknikoaren funtzioari berez dagozkion beste eginkizun guztiak betetzea.

i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la función de la Secretaría Técnica.

3.– Foroko idazkariak eginkizun hauek izango ditu:

3.– El Secretario o Secretaria del Foro tendrá las siguientes funciones:

a) Bilkuretan parte hartzea; hitza izango du, baina botorik ez.

a) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto.

b) Bilkuretarako aktak idaztea eta baimentzea.

b) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.

c) Hartutako kontsulta, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea.

c) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos adoptados.

d) Presidentearen aginduz foroaren osoko bilkuretarako deialdia eta kideentzako zitazioak egitea.

d) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Pleno por orden de la Presidencia, así como las citaciones a las personas miembro del mismo.

e) Foroko idazkari-karguari berez dagokion beste edozein betetzea.

e) Cualquier otra inherente al cargo de secretaría del Foro.

20. artikulua.– Koordinaziorako Idazkaritza.

Artículo 20.– Secretaría de Coordinación.

1.– Eusko Jaurlaritzan immigrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritzako teknikariek edo, hala badagokio, zuzendaritza eskudunak Koordinaziorako Idazkaritzaren funtzionamenduan lagunduko dute.

1.– El personal técnico de la dirección competente en materia de inmigración del Gobierno Vasco o, en su caso, la dirección competente, prestará su apoyo al funcionamiento de la Secretaría de Coordinación.

2.– Koordinaziorako Idazkaritzak eginkizun hauek izango ditu:

2.– La Secretaría de Coordinación tendrá las siguientes funciones:

a) Foroaren batzordeak egiazki eta eraginkortasunez koordinatzea eta dinamizatzea.

a) Coordinación y dinamización material y efectiva de las Comisiones del Foro.

b) Foroak efizientziaz eta eraginkortasunez diharduela bermatzea.

b) Garantizar el funcionamiento eficiente y operativo del Foro.

c) Foroaren lana ezagutaraztea.

c) Divulgar la labor del Foro.

d) Foroaren organoek egindako lanei eta jarduerei buruzko urteko memoria bateratua egitea.

d) Elaborar una memoria anual conjunta sobre los trabajos y actividades realizadas por los diferentes órganos del Foro.

e) Bi urtean behingo txosten bat egitea foroaren jarduerek euskal gizartean duten eraginari eta atzerriko etorkinen gizarteratzearen egoerari buruz.

e) Elaborar un informe bienal sobre el impacto de las actividades del Foro en la sociedad vasca y sobre la situación de la integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero.

VI. KAPITULUA
CAPITULO VI
DIETAK ETA GASTUAK
DIETAS Y GASTOS

21. artikulua.– EAEko Foroaren funtzionamendu-gastuak Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren aurrekontu-kredituen kontura izango dira, edo, hala badagokio, immigrazioaren arloko eskumena duen sailaren aurrekontu-kredituen kontura.

Artículo 21.– Los gastos de funcionamiento del Foro Vasco, serán con cargo a los créditos presupuestarios del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales o, en su caso, del departamento competente en materia de inmigración.

22. artikulua.– Foroaren bilkuretara joateak eskubidea emango du erabakitzen diren zenbatekoak jasotzeko, dieta gisa; edonola ere, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta indarrean dauden gainerako arauetan xedatutakoa bete beharko da.

Artículo 22.– La asistencia a las reuniones del Foro, dará derecho a percibir, en concepto de dietas, aquellas cantidades que se establezcan, de acuerdo, en todo caso, con lo dispuesto por el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio y demás normativa vigente.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Osokoa xedapen hau indarrean jarri eta sei hilabete igaro baino lehen eratu behar da lehenengo aldiz.

El Pleno habrá de constituirse por primera vez antes de seis meses desde la entrada en vigor de la presente disposición.

Foroaren lehen osokoa eratu arte, hau izango da Idazkaritza Teknikoaren eginkizun nagusia: lehen osoko horretara joan behar duten bokal guztiak izendatzen direla ziurtatzea.

La Secretaría Técnica tendrá como función primordial, hasta la constitución del primer Pleno del Foro, velar por la designación de todas y todos los vocales que hayan de acudir a dicho primer Pleno.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta, bereziki, hauek: Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa sortzen duen abuztuaren 30eko 200/2002 Dekretua, eta 2003ko apirilaren 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, –zeinaren bidez agintzen baita Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetzarako Foroko organoen funtzionamendu-araudiaren argitalpena, eta lan-batzordeetan sartzeko epea zabaltzen–.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a los dispuesto en el presente Decreto, y en particular el Decreto 200/2002, de 30 de agosto, por el que se crea el Foro para la Integración y Participación Social de las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes en el País Vasco, y la Orden de 30 de abril de 2003, del Consejero del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales por la que se ordena la publicación del Reglamento de funcionamiento de los órganos del Foro para la Participación e Integración de las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes y se abre el plazo para la incorporación a las Comisiones de Trabajo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko zuzenbidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Derecho supletorio.

Dekretu honetan xedatuta ez dagoen guztian, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluaren II. kapituluak eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak prozedurazko gaiei buruz xedatutakoa aplikatuko da.

En todo lo no previsto en el presente Decreto, será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo que se refiere a cuestiones procedimentales.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Arauak emateko gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Habilitación normativa.

Ahalmena ematen zaio immigrazioaren arloko eskumena duen sailburuari dekretu hau garatu eta aplikatzeko behar adina xedapen emateko.

Se faculta al Consejero o Consejera del departamento competente en materia de inmigración para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko maiatzaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental