Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

92. zk., 2023ko maiatzaren 17a, asteazkena

N.º 92, miércoles 17 de mayo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
HEZKUNTZA SAILA
OSASUN SAILA
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2313
2313

65/2023 DEKRETUA, apirilaren 18koa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua.

DECRETO 65/2023, de 18 de abril, de segunda modificación del Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren 7. artikuluaren arabera, Hizkuntza Politikaren Sailburuordetzara atxikita dagoen Baliokidetza Jarraipen Batzordeari dagokio euskararen jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagiriak eskuratzeko probak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren mailetara egokitzeko neurriak koordinatu eta gainbegiratzea eta titulu eta ziurtagiri ezberdinen baliozkotze-ikerketa egitea, egindako aldaketak eta egokitzapenak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren irizpideekin alderatzeko.

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas corresponde a la Comisión de Seguimiento de Convalidaciones, adscrita a la Viceconsejería de Política Lingüística, coordinar y supervisar las medidas para adecuar las pruebas para la obtención de los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y realizar el estudio de validación de los diferentes títulos y certificados, con el fin de contrastar las modificaciones y adaptaciones realizadas con los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Aintzat harturik une honetan sortzen diren titulu eta ziurtagiri berriak Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuaren mailetara egokituta ematen direla, Baliokidetzen Jarraipen Batzordeak erabaki du baliokidetza automatikoa aitortzea kalitate maila bermatzen duten erakunde jakin batzuen titulu eta ziurtagiriei; erabaki du, halaber, titulu edo ziurtagiri berri bat baliokidetzen den bakoitzean 297/2010 Dekretua aldatu behar izateak sortzen dituen arazoak ekiditeko, gomendatzea prozedura erraztua ezartzea gainerako erakundeek Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren mailen arabera izendatuta emandako titulu eta ziurtagirien aitortzarako eta, helburu bi horiek egikaritzeko 297/2010 Dekretua aldatzea proposatzea.

Teniendo en cuenta que los nuevos títulos y certificados que se generan en este momento se expiden referenciados a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la Comisión de Seguimiento de Convalidaciones ha decidido reconocer la equivalencia automática de los títulos y certificados de determinadas entidades cuyo nivel de calidad está garantizado; así como, con el fin de evitar los problemas que conlleva tener que modificar el Decreto 297/2010 cada vez que se produce una nueva convalidación, recomendar el establecimiento de un procedimiento simplificado para el reconocimiento de los títulos y certificados emitidos por el resto de entidades y designados de acuerdo con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Al tiempo, ha decidido proponer que el Decreto 297/2010 sea modificado con el fin de hacer efectivos ambos objetivos.

Horiek horrela, Lehen Lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuak, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak, Hezkuntzako sailburuak, Osasuneko sailburuak, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2023ko apirilaren 18ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

Por todo ello, a propuesta del Vicelehendakari Primero y consejero de Seguridad, de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, del consejero de Educación, de la consejera de Salud, de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y del consejero de Cultura y Política Lingüística, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de abril de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua aldatzea, honela:

Artículo único.– Modificar el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en los siguientes términos:

Lehenengoa.– Zioen azalpenari bederatzigarren paragrafoa gehitzen zaio, honela idatzita:

Primero.– Se añade a la exposición de motivos el párrafo noveno con la siguiente redacción:

«Halaber, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren sorrerak dinamika aldaketa esanguratsua ekarri du; horren aurretik, kasu batzuetan, izen bereko agiriak maila ezberdinak izendatzeko erabiltzen ziren erakunde igortzaile bakoitzaren irizpideen arabera, eta beharrezkoa egiten zen titulu eta ziurtagiriak sakonki aztertzea horien arteko baliokidetzak finkatu ahal izateko. Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren sorreraren eraginez, titulu eta ziurtagiriak Markoan ezarritako mailen araberako izendapenak hartzen joan dira; ondorioz, izendapenak adierazten duen maila benetan ziurtatzen den aztertzea da, gaur egun, Baliokidetzen Jarraipen Batzordearen zeregina, eta ez titulu edo ziurtagiria beste erakundeek emandako zeinen parekoa den. Hori horrela, Dekretuaren 3 bis 1 artikuluan arautzen da Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren mailen araberako izendapena duten titulu eta ziurtagirien aitortza, eta 3. artikuluan zerrendatzen dira, beste izendapen batzuk edukirik, baliokidetutakoak».

«La aparición del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas ha comportado un importante cambio de dinámica; con anterioridad al mismo, en algunos casos, se empleaban denominaciones idénticas para acreditaciones de niveles diferentes en función de los criterios de la entidad que los expidiera, esto hacía que fuera necesario examinarlas en profundidad para determinar sus equivalencias. Como resultado de la aparición del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los títulos y certificados han ido adoptando en su denominación los niveles establecidos en el Marco; en consecuencia, en la actualidad, la labor de la Comisión de Seguimiento de Convalidaciones se centra en determinar si realmente se acredita el nivel que la denominación refleja, y no en establecer con que títulos o certificados del resto de entidades se puede equiparar. Siendo esto así, en el artículo 3 bis.1 del Decreto se regula el reconocimiento de los títulos y certificados cuya denominación refleja los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y en el artículo 3 se recoge la relación de aquellos que, teniendo otras denominaciones, han sido convalidados».

Bigarrena.– 2. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen:

Segundo.– Se modifica el artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. artikulua. – Dekretu honen I. eranskinean jasotzen dira 1. koadroa (Erreferentzia maila bateratuak: eskala orokorra), 2. koadroa (Erreferentzia maila bateratuak: autoebaluazio-eskalak) eta 3. koadroa (Erreferentzia maila bateratuak: ahozko hizkuntzaren alderdi kualitatiboak), Europako Kontseiluak 2001ean onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuari dagozkionak.

«Artículo 2.– En el Anexo I del presente Decreto se recogen el Cuadro 1 (Niveles comunes de referencia: escala global), el Cuadro 2 (Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación), y el Cuadro 3 (Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada) correspondientes al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, aprobado por el Consejo de Europa en el año 2001.

I. eranskinak, oro har, dekretu honen 3., 3 bis eta 5. artikuluetan jasotako euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak lortzeko probekin lotutako ezagupenen eta alderdien deskribapena jasotzen du».

El Anexo I contiene con carácter general la descripción de los conocimientos y aspectos relacionados con las pruebas para la obtención de los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera recogidos en los artículos 3, 3 bis y 5 del presente Decreto».

Hirugarrena.– 3. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen:

Tercero.– Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. artikulua.– Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagiri hauek Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren B1, B2, C1 eta C2 mailekin parekatzen dira:

«Artículo 3.– Los siguientes títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera se equiparan con los niveles B1, B2, C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa:

1.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren B1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

1.– Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) emandako 1. hizkuntza-eskakizuna, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan.

– El perfil lingüístico 1 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak kudeatutako 1. mailako ziurtagiria, HABE atxikita dagoen Sailak emana.

– El certificado de nivel 1 gestionado por HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea- y emitido por el Departamento al que se encuentra adscrito.

– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 1. hizkuntza-eskakizuna.

– Perfil lingüístico 1 de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

2.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren B2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

2.– Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) emandako 2. hizkuntza-eskakizuna, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan.

– El perfil lingüístico 2 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak kudeatutako 2. mailako ziurtagiria, HABE atxikita dagoen Sailak emana.

– El certificado de nivel 2 gestionado por HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea y emitido por el Departamento al que se encuentra adscrito.

– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 2. hizkuntza-eskakizuna.

– Perfil lingüístico 2 de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Ertzaintzako 1. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en la Ertzaintza.

– Hezkuntzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleei aplikatzeko Irakaspostuen 1. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 1 de los puestos de trabajo docentes emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera del sector docente aplicable en la enseñanza no universitaria.

– EAEko hizkuntza eskola ofizialetako euskal ikasketen 4.maila.

– 4.º curso de euskera de las escuelas oficiales de idiomas de la CAV.

3.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren C1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

3.– Los siguientes títulos y certificados se equiparán con el nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) emandako 3. hizkuntza-eskakizuna, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan.

– El perfil lingüístico 3 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak kudeatutako 3. mailako ziurtagiria, HABE atxikita dagoen Sailak emana.

– El certificado de nivel 3 gestionado por HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea y emitido por el Departamento al que se encuentra adscrito.

– Osakidetzan euskara normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 3. hizkuntza-eskakizuna.

– Perfil lingüístico 3 de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Ertzaintzako 2. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 2 de la Ertzaintza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en la Ertzaintza.

– Hezkuntzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleei aplikatzeko Irakaspostuen 2. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera del sector docente aplicable en la enseñanza no universitaria.

– Eusko Jaurlaritzaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA).

– El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) emitido por Gobierno Vasco.

– Nafarroako Gobernuaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eta Nafarroako Gobernuak bere aginte-esparruan finkaturik dituen EGAren baliokideak.

– El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) emitido por el Gobierno de Navarra así como aquellos otros que el Gobierno de Navarra tenga convalidados con el mismo en su ámbito de competencia.

– Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoa-Office Public de la Langue Basque erakundeak emandako Euskararen Gaitasun Agiria (EGA).

– El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA), emitido por la entidad de Iparralde Euskararen Erakunde Publikoa-Office Public de la Langue Basque.

– Euskaltzaindiaren D agiria.

– Título D de Euskaltzaindia.

– Labayru Ikastegiko 3. mailako agiria, 1982ko irailaren 19a baino lehen emana.

– El certificado de 3er nivel del Instituto Labayru expedido en fecha no posterior al 19 de septiembre de 1982.

– Jarraian zerrendatutako ikasketak maila honen balio aitortza dute baldin eta 2012ko apirilaren 16a baino lehen burututakoak badira edo, ondoren bukatuak izanik, ikasleak data horretarako matrikula egina bazuen:

– A Los estudios relacionados a continuación se les otorga el reconocimiento de este nivel siempre que se finalizaran con anterioridad al 16 de abril de 2012 o que la matrícula hubiera sido realizada con anterioridad a dicha fecha:

– Euskal Filologiako lizentziatura.

– Licenciatura de Filología Vasca.

– Euskal Filologiaren alorreko irakasle-diplomatura.

– Diplomatura de Magisterio en la especialidad de Filología Vasca.

– Bizkaiko Irakasleen Unibertsitate Eskola Publikoan euskal adarren batean egindako irakasle-diplomatura, 1985ean edo handik aurrera lortua denean.

– Diplomatura de Magisterio cursada en euskera en la Escuela Pública de Magisterio de Bizkaia obtenida en 1985 o fecha posterior.

– Gipuzkoako Irakasleen Unibertsitate Eskola Publikoan euskal adarren batean egindako irakasle-diplomatura, 1985ean edo handik aurrera lortua denean.

– Diplomatura de Magisterio cursada en euskera en la Escuela Pública de Magisterio de Gipuzkoa, obtenida en 1985 o fecha posterior.

– Donostiako OHOko Elizbarrutiko Irakasle Eskolan euskal adarren batean egindako irakasle-diplomatura, 1984an edo handik aurrera lortua denean.

– Diplomatura de Magisterio cursada en euskera en la Escuela Diocesana de Magisterio de San Sebastián, obtenida en 1984 o fecha posterior.

– Eskoriatzako OHOko Irakasle Unibertsitate Eskolan euskal adarren batean egindako irakasle-diplomatura, 1984an edo handik aurrera lortua denean.

– Diplomatura de Magisterio cursada en euskera en la Escuela de Magisterio de Eskoriatza, obtenida en 1984 o fecha posterior.

4.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren C2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

4.– Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) emandako 4. hizkuntza-eskakizuna, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan.

– El perfil lingüístico 4 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak kudeatutako 4. mailako ziurtagiria, HABE atxikita dagoen sailak emana.

– El certificado de nivel 4 gestionado por HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea y emitido por el Departamento al que se encuentra adscrito.

– Osakidetzan euskara normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 4. hizkuntza-eskakizuna.

– Perfil lingüístico 4 de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Euskaltzaindiaren B agiria».

– Título B de Euskaltzaindia».

Laugarrena.– 3 bis artikulua gehitzen da, honela idatzita:

Cuarto.– Se añade el artículo 3 bis, con la siguiente redacción:

«3 bis artikulua.– 1.– Jarraian zerrendatzen diren erakundeen titulu eta ziurtagiriak, Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren mailen arabera izendatuak, modu automatikoan baliokidetzen dira:

«Artículo 3 bis.– 1.– Los títulos y certificados denominados conforme a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas emitidos por las entidades relacionadas a continuación tienen una convalidación automática:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emanak.

– El Instituto Vasco de Administración Pública.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak atxikita dagoen Sailak emanak.

– Los emitidos por el Departamento al que se encuentra adscrito HABE- Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea.

– Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak emanak.

– El Gobierno de Navarra.

– Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoa-Office Public de la Langue Basque erakundeak emanak.

– La entidad de Iparralde Euskararen Erakunde Publikoa-Office Public de la Langue Basque.

– Hizkuntza Eskola Ofizialek emanak.

– Las Escuelas Oficiales de Idiomas.

2.– Baliokidetzen Jarraipen Batzordeak gainerako erakundeen tituluak eta ziurtagiriak aztertuko ditu, eta baliokidetasun-proposamena egingo du, hizkuntza-politikaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu baten bidez onartzeko.

2.– La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones llevará a cabo su función de análisis de los títulos y certificados del resto de entidades y elevará su propuesta de convalidación para su aprobación mediante orden del consejero o consejera competente en materia de política lingüística.

3.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) eta HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak beren web-atarietan herritarren eta erakundeen eskura jarriko dute unean-unean, dekretu honetan ezarritakoari jarraikiz, aitortuta eta baliokidetuta dauden titulu eta ziurtagirien taula eguneratua».

3.– El Instituto Vasco de Administración Pública y HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea mantendrán en sus portales web, al alcance de ciudadanía y entidades, una tabla actualizada de los títulos y certificados reconocidos y convalidados conforme a lo dispuesto en el presente Decreto».

Bosgarrena.– 6. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen:

Quinto.– Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:

«6. artikulua.– Dekretu honen 3., 3 bis eta 5. artikuluetan jasotako tituluak eta ziurtagiriak lortzeko probak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren mailara egokituko dira, eta, horretarako, dekretu honen I. eranskinean aipatutako gaitasunak hartuko dira kontuan.

«Artículo 6.– Las pruebas destinadas a la obtención de los títulos y certificados recogidos en los artículos 3, 3 bis y 5 del presente Decreto se adaptarán al nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con el que cada uno de ellos está equiparado, y para ello se tendrán en cuenta las capacidades referidas en el Anexo I de este Decreto.

Era berean, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten titulu edo ziurtagiri berriak sortzen badira, Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitu beharko dira».

Asimismo, en caso de que se creen nuevos títulos o certificados acreditativos de conocimientos de euskera, se deberán adecuar al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa».

Seigarrena.– 7. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen:

Sexto.– Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos:

«7. artikulua.– 1.– Baliokidetzen Jarraipen Batzordeak, hizkuntza politikan eskumena duen sailari atxikiak, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagiriak eskuratzeko probak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren mailetara egokitzeko neurriak koordinatu eta gainbegiratuko ditu.

«Artículo 7.– 1.– La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones, adscrita al departamento competente en materia de política lingüística, coordinará y supervisará las medidas para que las pruebas destinadas a la obtención de los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera se adecuen a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Baliokidetzen Jarraipen Batzordeak etorkizunari begirako egokitzapenen jarraipena egingo du. Honetarako, titulu eta ziurtagiri ezberdinen baliozkotze-ikerketa egingo du, egindako aldaketak eta egokitzapenak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren irizpideekin alderatzeko.

La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones realizará un seguimiento de las adaptaciones de cara al futuro. Para ello, efectuará un análisis de validación de los diferentes títulos y certificados, y comparará las modificaciones y adaptaciones realizadas con los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2.– Euskararen jakite-mailak egiaztatzeko eskumena duten sailek, erakundeek edo entitateek osatuko dute Baliokidetzen Jarraipen Batzordea; nolanahi ere, honako hauek batzordeko kide izango dira:

2.– La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones estará integrada por los departamentos, organismos o entidades competentes para la acreditación del conocimiento de euskera. En todo caso, formarán parte de la Comisión los siguientes miembros:

– Presidentea: Hizkuntza Politikarako sailburuordea, edo berak eskuordetzen duena.

– Presidente: La viceconsejera o viceconsejero de Política Lingüística, o persona en quien delegue.

– Funtzio Publikoaren gaietan eskumena duen sailaren ordezkari bat, sailburuorde maila duena, edo berak eskuordetzen duena.

– Una persona en representación del departamento competente en materia de función pública, con rango de viceconsejero o viceconsejera, o persona en quien delegue.

– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeko (HABE) zuzendari nagusia, edo berak eskuordetzen duena.

– El director o directora General de HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea, o persona en quien delegue.

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (IVAP) zuzendaria, edo berak eskuordetzen duena.

– La directora o director del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), o persona en quien delegue.

3.– Baliokidetzen Jarraipen Batzordeak 3 bis 1 artikuluan jasotako gainerako erakundeen ordezkariak gonbidatu ahal izango ditu bere bileretan parte hartzera. Baliokidetzen Jarraipen Batzordeak aurretiaz finkatuko ditu parte-hartze horien baldintzak eta irizpideak.

3.– La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones podrá invitar a participar en sus reuniones a representantes del resto de entidades recogidas en el artículo 3 bis 1. Para ello, dicha Comisión determinará con antelación los requisitos y condiciones de tal participación.

Atal honetan aipatutako erakundeen ordezkariek Baliokidetzen Jarraipen Batzordearen bileretan parte hartuko dute, hitzarekin baina botorik gabe.

Los representantes de las entidades mencionadas en este apartado participarán en las reuniones de la Comisión de Seguimiento de Convalidaciones con voz, pero sin voto.

4.– Baliokidetzen Jarraipen Batzordea trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten pertsonek osatuko dute. Osaera horretan, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izatea bermatuko da.

4.– La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones estará compuesta por personas con capacitación, competencia y preparación adecuada. En dicha composición se garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres.

5.– Hizkuntza Politikarako sailburuordeak norbait izendatuko du idazkari lana betetzeko, ez da Baliokidetzen Jarraipen Batzordeko kidea izango, eta ahotsa izango du baina botorik ez.

5.– La Viceconsejería de Política Lingüística designará una persona para que realice las funciones de secretario o secretaria; no será miembro de la Comisión de Seguimiento de Convalidaciones, y actuará con voz, pero sin voto.

6.– Baliokidetzen Jarraipen Batzordeak adituen laguntza eskatu eta jaso ahal izango du.

6.– La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones podrá solicitar y recibir el apoyo de expertos.

7.– Artikulu honetan aurreikusten ez den guztiari dagokionez, Baliokidetzen Jarraipen Batzordearen jardunean Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluko atariko tituluko II. kapituluan ezarritakoari eutsiko zaio».

7.– En lo no previsto en este artículo, en el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de Convalidaciones se cumplirá lo dispuesto en el Capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público».

Zazpigarrena.– Lehenengo eta bigarren xedapen gehigarriak indargabetzen dira.

Séptimo.– Se derogan las disposiciones adicionales primera y segunda.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 263/1998 Dekretua, urriaren 6koa, Euskararen Gaitasun Agiriaren eta irakaspostuetarako Hizkuntz Eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berresten dituena.

Queda derogado el Decreto 263/1998, de 6 de octubre, por el que se establecen, actualizan y ratifican las equivalencias del Certificado de Conocimiento del Euskera EGA y los Perfiles Lingüísticos del profesorado.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko apirilaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de abril de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Lehen Lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental