Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

84. zk., 2023ko maiatzaren 5a, ostirala

N.º 84, viernes 5 de mayo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
2085
2085

37/2023 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 7-15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzkoa.

DECRETO 37/2023, de 21 de marzo, de la prestación sanitaria en materia de salud bucodental para la población de 7 a 15 años de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Espainiako Konstituzioaren 43. artikuluak osasuna babesteko eskubidea aitortzen du, baita botere publikoen eskumena ere osasun publikoa prebentzio-neurrien eta behar diren prestazioen eta zerbitzuen bidez antolatzeko eta babesteko.

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y la competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuari buruzko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 18. artikuluak xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoari dagokiola, bere mugapeko osasungintzaren arloan, oinarrizko legeria exekutatzea eta lege bidez garatzea.

El artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone que corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

Azaroaren 25eko 27/1983 Legearen (Autonomia Erkidegoko Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa) 6. artikuluak xedatzen du EAEko erakunde komunen eskumena dela Autonomia Estatutuaren arabera erkidego honi dagozkion gai guztiei buruzko legeak egitea edo lege horiek betearaztea, non eta gai horiek estatutu horretan, aipatutako legean edo ondorengo lege batzuetan ez zaizkien lurralde historikoetako foru-organoei aitortzen edo esleitzen.

El artículo 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos dispone que es competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

Osasuneko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorraren 6. artikuluak ezartzen du administrazio publiko sanitarioen jarduketak honako ekintza hauetara bideratuta egongo direla: banakoen, familien eta gizartearen osasuna eta osasunarekiko interesa sustatzera, biztanleriari behar bezalako heziketa sanitarioa emanda; ekintza sanitarioak gaixotasunak prebenitzera, eta ez soilik sendatzera, bideratuta egongo direla ziurtatzera; osasun-galera guztietan asistentzia sanitarioa bermatzera, eta pazientearen errehabilitazio funtzional eta gizarteratzerako beharrezkoak diren ekintzak sustatzera. Halaber, lege-testu beraren 3.2 artikuluak ezartzen du osasunerako sarbidea eta prestazio sanitarioak berdintasun eraginkorreko baldintzetan egingo direla.

El artículo 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas a promover la salud y el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población, a garantizar que las acciones sanitarias estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no solo a la curación de las mismas, a garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud y a promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente y de la paciente. Asimismo, el artículo 3.2 del mismo texto legal dispone que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.

Osasun Sistema Nazionalaren kohesioa eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legeak 12.2.i) artikuluan ezartzen du aho-hortzen osasunaren arreta lehen mailako arretan eskaini beharreko prestazioa dela. Halaber, irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuak –Osasun Sistema Nazionaleko zerbitzu komunen zorroa eta berau eguneratzeko prozedura ezartzen duena– aho-hortzen arreta arautzen du II. eranskineko 9.4 apartatuan, eta helburu du ekitatea eta Osasun Sistema Nazionalean atentzio sanitario egokirako irisgarritasuna bermatzea.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, prevé en su artículo 12.2.i) la atención a la salud bucodental como una prestación que se tiene que ofrecer desde la atención primaria. Asimismo, el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, regula la atención a la salud bucodental en el apartado 9.4 de su Anexo II y tiene como objetivo garantizar la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 3. artikuluak xedatzen du herritarren osasun-babeserako eskubidea aitortzeak euskal aginte publikoei zenbait betebehar ezarri dizkiela. Betebehar horiek direla-eta, Euskal Administrazio Sanitarioari dagokio osasun publikoaren babes orokorra bermatzea, prebentzio-neurrien eta osasuna sustatzeko neurrien bidez eta prestazio sanitario indibidualen bidez. Halaber, haren zeregina izango da baliabide egokiak bermatzea, hots, izaera publikoz ziurtatutako prestazioak emateko baliabide egokiak bermatzea, batez ere titulartasun publikoko bitartekoen dotazio, mantenimendu eta antolamendu-hobekuntzaren bidez. Era berean, arau beraren 4. artikuluak ezartzen du prestazio sanitario indibidualak ziurtatuko dituela osasun-sistema nazionalaren oinarrizko antolaketari jarraikiz, eta Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean, prestazioen katalogoa hedatu ahal izango duela.

El artículo 3 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi dispone que de acuerdo con las obligaciones que impone a los poderes públicos vascos el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, compete a la Administración sanitaria vasca garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas, de promoción de la salud y de prestaciones sanitarias individuales y garantizar un dispositivo adecuado de medios para la provisión de las prestaciones aseguradas con carácter público, a través fundamentalmente de la dotación, mantenimiento y mejora de la organización de medios de titularidad pública. Asimismo, el artículo 4 de la misma norma, establece que el sistema sanitario de Euskadi garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de salud y que el Gobierno Vasco podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catálogo de dichas prestaciones sanitarias.

Eusko Jaurlaritzaren arabera, osasuna sustatzea eta gaixotasunen prebentzioa funtsezkoak dira herritarren osasuna hobetzeko, eta, horregatik, 7-15 urtekoen aho-hortzen osasuna indartu nahi du aho-hortzen asistentziaren sistema integrala, oinarrizko, unibertsal eta kalitatezkoa, eratuz. Izan ere, adin horiek erabakigarriak dira hortzeria ona garatzeko, baita hortzeria horri bizitza guztirako osasuntsu eutsiko dioten zaintza-ohiturak lantzeko ere.

El Gobierno Vasco considera que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son fundamentales para mejorar la salud de la población y por ello quiere reforzar la salud bucodental de las personas de 7 a 15 años mediante la configuración de un sistema integral de asistencia bucodental básico, universal y de calidad, por ser edades determinantes para el desarrollo de una buena dentición y hábitos de cuidado que la mantenga saludable a lo largo de la vida.

Arrazoi horiek direla medio, apirilaren 24ko 118/1990 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) haurren hortzak zaintzeari buruzkoa, onartu zen. Horren bitartez, Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) sortu zen, 7-15 urteko haurrei beharrezkoak diren zaintzak emateko, adin horietan ateratzen eta heltzen baitira behin betiko hortzak, helduaroan hortz-osasun hobea izateko. Dekretu horrek ikasle guztien hortzen arreta arautu, aseguratu, finantzatu eta aurreikusi zuen. Azkenik, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legea indarrean jarri zenean, indargabetu egin zen, haren xedapen indargabetzailearen bidez.

Por esos motivos se aprobó el Decreto 118/1990, de 24 de abril, sobre asistencia dental a la población infantil de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), mediante el cual se creó el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) con el objetivo de dispensar los cuidados necesarios a la población infantil de 7 a 15 años, edades de erupción y maduración de la dentición permanente para alcanzar una mejor salud dental en la edad adulta. Este Decreto reguló, aseguró, financió y proveyó atención dental a todas y todos los escolares. Finalmente, dicho Decreto quedó afectado por la entrada en vigor de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en los términos que contempla su disposición derogatoria.

2000. urteaz geroztik, odontologo eta estomatologo pribatuak kontratatzeko deialdi publikoak egin dira, prozedura irekien bidez zerbitzu publikoa kudeatzeko administrazio-kontratuak sinatzeko. Aurretiko esperientziak agerian utzi du kontratu administratiboak ez direla azkarrak zerbitzu horiek emateko, ez baitute profesional gehiago kontratatzeko aukerarik ematen beste kontratazio bat egin behar ez den arte. Gogoratu behar da benetan ez dela lehia-prozedurarik egin eskaintzarik onena hautatzeko; aldiz, aurrez ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko guztiak sartu dira zerbitzuen prestazioan. Hori dela eta, beharrezkotzat jo da sistema aldatzea, edozein profesionalek, dela pertsona fisikoa edo juridikoa, edozein unetan eskatu ahal dezan prestazioak egiteko gaikuntza. Hori guztia azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legeak (horren bidez, 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora) bere 11.6 artikuluan ezartzen duenaren babesean. Hain zuzen, horren arabera, lege horretatik kanpo geratzen da entitate pribatuek gizarte-zerbitzuak ematea, baldin eta kontratu publikorik gabe ematen badira, besteak beste, zerbitzu horiek besterik gabe finantzatuz, edo botere adjudikatzaileak lehenago ezarritako baldintzak betetzen dituzten entitate guztiei lizentziak edo baimenak emanez, mugarik eta kuotarik gabe, eta sistema horrek publikotasun nahikoa bermatzen badu eta gardentasun eta diskriminazio-ezaren printzipioak betetzen baditu.

Desde el año 2000 para la contratación de personas odontólogas y estomatólogas privadas se han venido realizando convocatorias públicas para la suscripción de contratos administrativos de gestión de servicio público mediante procedimientos abiertos. La experiencia previa ha puesto de manifiesto que los contratos administrativos no son ágiles para la provisión de dichos servicios, dado que no permite contratar a más profesionales hasta que no deba hacerse una nueva contratación. Sin olvidar que realmente no se han realizado procedimientos competitivos para la selección de la mejor oferta, si no que se han incorporado a la prestación de los servicios todas aquellas personas físicas y jurídicas que cumplen con los requisitos previamente establecidos. Por ello, se ha considerado necesario cambiar el sistema de forma que cualquier profesional, persona física o jurídica, pueda solicitar en cualquier momento ser habilitado o habilitada para llevar a cabo las prestaciones. Todo ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el cual indica que se excluye de dicha Ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, nahitaezko aholku-organoei iritzia eskatuta, Osasuneko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko martxoaren 21eko bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo lo expuesto, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco y, oídos los órganos consultivos preceptivos, a propuesta de la Consejera de Salud, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de marzo de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da Euskadiko Sistema Sanitarioaren kargura asistentzia sanitario publikoa jasotzeko eskubidea duten eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren 7-15 urteko pertsonei aho-hortzen osasunaren arloan ematen zaien prestazio sanitarioaren edukia eta irismena ezartzea, baita hura kudeatzeko modua ere.

1.– Es objeto del presente Decreto establecer el contenido y alcance de la prestación sanitaria en materia de salud bucodental destinada a las personas de la CAPV de 7 a 15 años con derecho a la asistencia sanitaria pública con cargo al sistema sanitario de Euskadi, así como la forma de gestión de la misma.

2.– Dekretu honen bidez erregulatutako prestazio sanitarioa PADI-Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren bidez emango da.

2.– La prestación sanitaria regulada en el presente Decreto se llevará a cabo mediante el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI).

3.– Onuradunek 7 urte betetzen dituzten urteko urtarrilaren 1ean hasi eta 15 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra arte jaso ahal izango dute prestazio hau.

3.– Las personas beneficiarias accederán a la prestación el 1 de enero del año en el que cumplan 7 años y permanecerán en la misma hasta el 31 de diciembre del año que cumplan 15 años.

4.– Era berean, dekretu honetan erregulatutako prestazio sanitarioaren onuradun izan daitezke 7-15 urte izanik adin txikiko atzerritarren aldi baterako lekualdatzeen programa humanitarioetan sartuta daudenak, osasun arloan eskumena duen sailak izenpetzen dituen lankidetza-tresnen esparruan.

4.– Asimismo, también podrán ser beneficiarias de la prestación sanitaria regulada en el presente Decreto las personas de 7 a 15 años acogidas a programas de carácter humanitario de desplazamiento temporal de personas extranjeras, menores de edad, en el marco de los instrumentos de colaboración que pueda suscribir el departamento competente en materia de salud.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HAURREN HORTZAK ZAINTZEKO PROGRAMAREN PRESTAZIOAK
PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DENTAL INFANTIL

2. artikulua.– PADI prestazioaren edukia.

Artículo 2.– Contenido de la prestación del PADI.

1.– Haurren aho-hortzen prestazio sanitarioaren edukia eta irismena PADIn zehazten da, eta EAEn ekitatean oinarritutako kalitatezko aho-hortzen arreta sanitarioa bermatzen duten prebentzio-neurriei eta jarduketa asistentzialei dagokie.

1.– El contenido y alcance de la prestación sanitaria bucodental infantil se define en el PADI y se corresponde con el conjunto de medidas preventivas y actuaciones asistenciales que garantizan una atención sanitaria bucodental de calidad basada en la equidad en la CAPV.

2.– Aho-hortzen asistentziaren barruan sartzen dira urteko kapitazioan sartutako oinarrizko prebentzio- eta berritze-tratamenduak eta ekintza odontologiko bakoitzeko ordainketan sartutako tratamendu bereziak.

2.– La asistencia bucodental comprende los tratamientos preventivos y restauradores básicos incluidos en la capitación anual, así como los tratamientos especiales incluidos en el pago por acto dental.

3.– Dekretu honen II. kapituluan deskribatutako aho-hortzen asistentzia-tratamenduak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak jarduketa klinikoaren gida gisa ezarritakoaren arabera aplikatu behar dira, hain zuzen, ebidentzia zientifikoa eta baimendutako gomendioak aplikatuz.

3.– Los tratamientos de asistencia bucodental descritos en el Capítulo II del presente Decreto deben aplicarse de conformidad con lo que Osakidetza-Servicio vasco de salud disponga como guía de actuación clínica aplicando la evidencia científica y las recomendaciones autorizadas.

3. artikulua.– Kapitazio bidezko oinarrizko asistentzia:

Artículo 3.– Asistencia básica por capitación:

1.– Tratamendu eta ekintza hauek sartzen dira urteko kapitazio bidezko oinarrizko asistentzia odontologikoaren barruan:

1.– Los tratamientos y acciones incluidos dentro de la asistencia dental básica por capitación anual son los siguientes:

a) Ahoko osasun-egoera eta txantxar-arriskua diagnostikatzeko azterketa.

a) Revisión diagnóstica del estado de salud oral y evaluación de riesgo de caries.

b) Ahoko osasuna lortzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren osasun-jarraibideak, higieneari eta dietari buruzkoak.

b) Instrucciones sanitarias sobre medidas higiénicas y dietéticas necesarias para alcanzar y mantener la salud oral.

c) Behin betiko haginetako artekak eta fisurak zigilatzea.

c) Sellado de fosas y fisuras en molares permanentes.

d) Fluor-bernizaren aplikazio topikoa.

d) Aplicación tópica de barniz de flúor.

e) Behin betiko hortzak obturatzea.

e) Obturación de caries en piezas permanentes.

f) Behin betiko hortzen pulpa tratatzea.

f) Tratamiento pulpar en piezas permanentes.

g) Behin-behineko eta behin betiko hortzak erauztea.

g) Extracción de piezas temporales y permanentes.

h) Tartrektomia behin betiko hortzetan.

h) Tartrectomía en dentición permanente.

i) Aho-hortzetako larrialdien tratamendua.

i) Tratamiento de urgencias bucodentales.

2.– Artikulu honetan adierazitako tratamenduei dagozkien ekintzak eta baldintza teknikoak dekretu honen I. eranskinean zehazten dira.

2.– Las acciones y condiciones técnicas correspondientes a los tratamientos señalados en este artículo se concretan en el Anexo I de este Decreto.

4. artikulua.– Aho-hortzen asistentziako tratamendu bereziak.

Artículo 4.– Tratamientos especiales de asistencia bucodental.

1.– Ekintza odontologiko bakoitzeko ordainketaren barruko asistentzia berezitzat hartuko dira honako tratamendu hauek:

1.– Tendrán consideración de asistencia especial incluida en el pago por acto dental los siguientes tratamientos:

a) Malformazioen edo behin betiko ebakortz eta letaginetako traumatismoen tratamenduak.

a) Tratamientos por malformación, o por traumatismo en incisivos y caninos permanentes.

b) Behin-behineko hortzak konpontzea behin betiko hortzen agenesiaren edo gaixotasun sistemikoen kasuan.

b) Restauración de pieza temporal en caso de agenesia de la pieza permanente correspondiente o de enfermedad sistémica grave.

c) Behin betiko hortzetako tratamendu protesikoak.

c) Tratamientos protésicos en dentición permanente.

d) Fluorizazio topikoko saioak bereziki txantxar-arriskua dagoen kasu zehatzetan.

d) Sesiones de fluorización tópica en casos concretos de especial riesgo de caries.

2.– Artikulu honetan adierazitako tratamenduei dagozkien ekintzak eta baldintza teknikoak dekretu honen I. eranskinean zehazten dira.

2.– Las acciones y condiciones técnicas correspondientes a los tratamientos señalados en este artículo se concretan en el Anexo I de este Decreto.

3.– Tratamendua fakturatu ahal izateko, aurretiko onespena beharko da, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoan PADIren kudeaketaz arduratzen den unitatearena, eta, beraz, dekretu honen arabera, pertsona gaituak baimena eskatu beharko du tratamendua egin aurretik, non eta ez den premiazko tratamendu bat. Arrazoi medikoengatik atzeratu ezin den tratamendua soilik izango da premiazko tratamendua. Nolanahi ere, odontologo edo estomatologo gaituaren txosten klinikoa eskatuko da, baita esku-hartzea beharrezkoa dela justifikatzeko beharrezkotzat jotzen diren proba diagnostikoak eta balorazioak ere.

3.– Será obligatoria la conformidad previa de la Unidad encargada de la gestión del PADI en el ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio vasco de salud para poder facturar el tratamiento, por lo que la persona habilitada conforme al presente Decreto, deberá solicitar la autorización médica antes de su realización, excepto cuando se trate de un tratamiento urgente, entendiéndose por tal únicamente aquel tratamiento que no se pueda aplazar por motivos exclusivamente médicos. En cualquier caso, se requerirá el informe clínico de la persona odontóloga o estomatóloga habilitada, junto a las pruebas diagnósticas y valoraciones que se consideren necesarias para justificar la necesidad de la intervención.

5. artikulua.– Desgaitasun psikiko edo fisikoa duten pertsonentzako asistentzia.

Artículo 5.– Asistencia a personas con discapacidad psíquica o física.

Aho-hortzen oinarrizko asistentzia bermatuko zaie desgaitasun fisikoa edo psikikoa edo beste arazoren bat dutenei, baldin eta eragina badute haien aho-patologiaren eta/edo tratamenduaren hedaduran, larritasunean edo zailtasunean, hau da, tratamendu lasaigarrien laguntzarik gabe arreta sanitario egokia jasotzeko behar den autokontrolik ez badute. Onuradun horiek egoeren espezifikotasuna kontuan hartuta jasoko dute prestazio sanitarioa. Prestazio horiek dagokion osasuneko lurralde-ordezkaritzan kudeatuko dira; nolanahi ere, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak prestazio horiek nola gauzatuko diren koordinatuko du lurralde bakoitzean.

Se garantizará la asistencia bucodental básica en los casos de personas cuya discapacidad física o psíquica, u otras causas, tengan incidencia en la extensión, gravedad o dificultad de su patología oral y/o tratamiento, es decir, que no puedan mantener sin ayuda de tratamientos sedativos el autocontrol necesario para recibir una atención sanitaria adecuada. Estas personas beneficiarias recibirán la prestación sanitaria atendiendo a la especificidad de las situaciones. Estas prestaciones se gestionarán en la Delegación Territorial de Salud correspondiente, sin perjuicio de que desde Osakidetza-Servicio vasco de salud, en cada territorio se coordinará la forma en que serán llevadas a cabo.

6. artikulua.– Salbuesteak.

Artículo 6.– Exclusiones.

Dekretu honetatik kanpo geratuko dira prestazio hauek:

Se consideran prestaciones excluidas del presente Decreto:

a) Ortodontzia-tratamenduak: Miaketa erradiologikoa eta beste diagnostiko-bitarteko batzuk ere ez dira sartzen, ezta horiek egiteko aldez aurreko edo beharrezko edozein esku-hartze ere, hala nola behin betiko hortz osasuntsuen exodontzia.

a) Los tratamientos de ortodoncia: La exclusión se extiende a las exploraciones radiológicas y otros medios de diagnóstico, así como a cualquier intervención previa o necesaria para la realización de los mismos, tales como exodoncias de piezas dentales permanentes sanas.

b) Behin-behineko hortzen kontserbazio-tratamenduak, dekretu honen 4.1.b) artikuluan adierazitakoa eragotzi gabe.

b) Los tratamientos conservadores en la dentición temporal, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 4.1.b) de este Decreto.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
ONURADUNEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

7. artikulua.– Onuradunen eskubideak.

Artículo 7.– Derechos de las personas beneficiarias.

Arau honen aplikazio-eremuan sartzen diren onuradunek eskubide hauek izango dituzte:

Las personas beneficiarias incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma tendrán los siguientes derechos:

1.– Asistentzia odontologikoa emango dion pertsona gaitua aukeratu ahal izango du, eta, hala badagokio, haren mendeko profesionala ere bai.

1.– A la libre elección de la persona habilitada y, en su caso, del profesional dependiente de esta, que desean que preste la asistencia dental.

2.– Dekretu honetan jasotako prestazioak ekitate- eta berdintasun-baldintzetan jasotzeko eskubidea, prozesu klinikoak berezkoak dituen desberdintasunak izanik alde bakarrak.

2.– A recibir las prestaciones comprendidas en el presente Decreto en condiciones de equidad e igualdad sin más diferencias que las inherentes a la naturaleza propia del proceso clínico.

3.– Aukeratutako hortz-kontsultara edo -klinikara urtean zehar behar adina aldiz joateko eskubidea.

3.– A acudir a la consulta o clínica dental elegida cuantas veces precisen durante el año.

4.– Erreferentziazko dentista aldatzeko eskubidea, bat etorriz dekretu honen hurrengo artikuluko 3. apartatuan ezarritako prozedurarekin.

4.– A cambiar la persona dentista de referencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo siguiente del presente Decreto.

5.– Halaber, 147/2015 Dekretuan aitortutako eskubideak izango dituzte (147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena).

5.– Así mismo, gozarán de los derechos reconocidos en el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi.

6.– Jasotako prestazioek sortutako gastuak ezagutzeko, zuzenean ordaintzen ez badira ere.

6.– A conocer los gastos generados por las prestaciones recibidas con independencia de que no sean abonados directamente.

8. artikulua.– Askatasunez aukeratzea.

Artículo 8.– Libre elección.

1.– Gurasoek, tutoreek edo zaintzaren arduradunek, dekretuaren aplikazio-eremuan sartzen diren pertsonen guraso-ahala, tutoretza edo zaintza edo jagoletza izateagatik, urte natural bakoitzean PADIra atxikitako pertsona gaituen artean aukeratu ahal izango dute. Pertsona gaituek, aldi berean, PADIren prestazioan parte hartzen duten mendeko dentistak aukeratuko dituzte beren profesionalen artean.

1.– Los padres y madres, tutores, tutoras o personas responsables de la custodia, por tener atribuida la patria potestad, tutela o guarda o custodia de las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto podrán elegir cada año natural entre las personas habilitadas adheridas al PADI. Las personas habilitadas facilitarán a su vez la elección entre sus profesionales dentistas dependientes que, en su caso, participen en la prestación del PADI.

Xede horretarako, Eusko Jaurlaritzan osasun arloan eskumena duen sailak PADIko pertsona gaituen zerrenda eguneratuta edukiko du, baita PADIra atxikitako mendeko profesionalena ere. Zerrenda hori eskura egongo da EAEko Administrazio Publikoaren (https://www.euskadi.eus/hhzp eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren (https://www.osakidetza.euskadi.eus/hhzp) egoitza elektronikoan, baita osasuneko lurralde-ordezkaritzetan ere.

A tal efecto el Departamento competente en materia de salud de Gobierno Vasco mantendrá el listado actualizado de personas habilitadas del PADI, así como el de sus profesionales dependientes adscrito al PADI. Dicho listado estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAPV https://www.euskadi.eus/padi y de Osakidetza-Servicio vasco de salud https://www.osakidetza.euskadi.eus/padi y en las Delegaciones Territoriales del Salud.

2.– Hautatutako pertsona gaitua edo, hala badagokio, mendeko langileen artean hautatutako profesionala, izango da pazientearen aho-hortzen osasunaz arduratuko den erreferentziazko dentista, zeinak dagokion jarraipena egingo baitu dekretu honetan xedatutakoaren arabera profesionalez aldatzen ez den bitartean.

2.– La persona habilitada elegida o, en su caso, la persona profesional elegida entre su personal dependiente, será la persona dentista de referencia responsable de la salud bucodental del paciente o de la paciente y realizará el correspondiente seguimiento mientras no se produzca el cambio de persona profesional de acuerdo con lo que dispone este Decreto.

Asistentzia odontologikoa emango duen pertsona gaituaren eta, hala badagokio, mendeko langileen artean hautatutako profesionalaren hautaketa Osasun Txartel Indibiduala (OTI) urtean lehen aldiz aurkezten denean egin beharko da; txartel hori izan ezean, Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritzak edo Osasuneko lurralde-ordezkaritzek emandako dokumentua aurkeztuko da, prestaziorako eskubidea egiaztatzen duena, onuradun bakoitzak bere ohiko bizilekuan jasoko duen onarpen-agiriarekin batera.

La elección de la persona habilitada y, en su caso, del o de la profesional elegida entre su personal dependiente, que vaya a prestar la asistencia dental se realizará mediante la primera presentación anual de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) o, en su defecto, por el documento emitido por la Dirección competente en materia de Aseguramiento y Contratación Sanitarias o Delegaciones Territoriales de Salud que acredite su derecho a la prestación, junto con el documento de aceptación que cada persona beneficiaria recibirá en su residencia habitual.

El modelo del documento de aceptación se incluye en la siguiente página web: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_padi/es_def/adjuntos/documentos-aceptacion-mutua.pdf

Onarpen-agiri hori onuradunak edo haren legezko ordezkariak sinatu beharko du, eta PADIko pertsona gaituak sinatu eta zigilatu beharko du, hautaketa eta onarpena egiaztatzeko. Gainera, onarpen-agiriak unitate administratiboen esku egon beharko du.

Dicho documento de aceptación deberá ser firmado por la persona beneficiaria o su representante legal y firmado y sellado por la persona habilitada del PADI, a fin de acreditar la elección y su aceptación. Además, el documento de aceptación deberá estar a disposición de las unidades administrativas.

3.– Onuradun batek 7.4 artikuluan aitortutako eskubidea baliatuz erreferentziazko dentista aldatu nahi badu, eskabidea bidali beharko du Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoan PADI kudeatzeaz arduratzen den unitatera; eskabidean, aldatzeko arrazoia zein den adieraziko du, hauen artean hautatuta:

3.– En el caso de que una persona beneficiaria ejerza el derecho reconocido en el artículo 7.4 a cambiar la persona dentista de referencia, deberá dirigir su solicitud a la Unidad encargada de la gestión del PADI en el ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio vasco de salud, indicando, de entre las siguientes, la causa que motiva la solicitud del cambio:

a) Desadostasuna erreferentziazko dentistak egindako edo proposatutako prestazioekin.

a) Disconformidad con las prestaciones realizadas o propuestas por la persona dentista de referencia.

b) Desadostasuna erreferentziazko dentistak edo pertsona gaituarentzat lan egiten duten langileek emandako tratu pertsonalarekin.

b) Disconformidad con el trato personal dispensado por la persona dentista de referencia o personas trabajadoras para la persona habilitada.

c) Desadostasuna instalazioen egoerarekin eta/edo hortz-kontsultaren edo -klinikaren higienearekin.

c) Disconformidad con el estado de las instalaciones y/o la higiene de la consulta o clínica dental.

d) Konfiantza galtzea erreferentziazko dentistarekin eta/edo haren osasun-irizpideetan.

d) Pérdida de la confianza respecto de la persona dentista de referencia y/o de sus criterios sanitarios.

e) Helbide edo bizilekuz aldatzea edo hortz-klinikaren edo -kontsultaren kokapenarekin lotutako beste edozein arrazoi.

e) Cambio del domicilio o residencia de la persona beneficiaria u otro motivo relacionado con la ubicación de la clínica o consulta dental.

f) Urte naturalaren aldaketa.

f). Cambio de año natural.

g) Pertsona gaituak dekretu honen 25. artikuluko betebeharrak ez betetzea.

g) Incumplimiento por la persona habilitada de las obligaciones del artículo 25 del presente Decreto.

Eskaera jaso ondoren, hilabeteko epean ebatziko du Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoan PADI kudeatzeaz arduratzen den unitateak.

Una vez recibida la solicitud la Unidad encargada de la gestión del PADI en el ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio vasco de salud resolverá en el plazo de un mes.

4.– Larrialdi-kasuetan, erreferentziazko dentista bat aukeratu bada eta hura ez badago arrazoi justifikatuengatik, pertsona gaitu beraren mendeko beste profesional batek emango du asistentzia. Hori ezinezkoa bada edo bertara joatea eragozten duten premiazko arrazoi medikoak edo atzeraezinak badaude, onuraduna Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko hortzak zaintzeko arreta-zerbitzuetara joan ahal izango da, edo PADIra atxikitako beste edozein pertsona fisiko edo juridiko gaiturengana. Azken kasu horretan, larrialdia artatzen duen pertsona gaituak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoan PADI kudeatzeaz arduratzen den unitateari justifikatu beharko dio, txosten baten bidez, asistentzia ordain diezaioten dekretu honetan indarrean dauden tarifen arabera.

4.– En casos de urgencia, cuando se haya elegido a una persona dentista de referencia, por ausencia justificada de esta, la asistencia se prestará por otra u otro profesional dependiente de la misma persona habilitada. Si esto no fuera posible o existieran causas médicas urgentes o indemorables que impidan acudir a la misma, la persona beneficiaria podrá acudir a los servicios de atención dental de Osakidetza-Servicio vasco de salud, o a cualquier otra persona física o jurídica habilitada adscrita al PADI. En este último caso, la persona habilitada que atendió la urgencia deberá justificarla mediante un informe a la Unidad encargada de la gestión del PADI en el ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio vasco de salud para que le sea abonada la asistencia, según las tarifas vigentes en este Decreto.

9. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Arau honen aplikazio-eremuan sartzen diren onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas beneficiarias incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma tendrán las siguientes obligaciones:

1.– Erreferentziazko dentistak kalitatezko asistentzia bermatzeko programatutako urteko azterketara eta ondorengo kontsultetara joatea.

1.– Acudir a la revisión anual y a las posteriores consultas que la persona dentista de referencia haya programado para garantizar una asistencia de calidad.

2.– Era berean, 147/2015 Dekretuan ezarritako betebeharrak izango dituzte (147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena).

2.– Igualmente deberán observar las obligaciones contenidas en el citado Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
PROGRAMA KUDEATZEKO MODUAK
FORMAS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

10. artikulua.– Zerbitzua eskaintzeko moduak.

Artículo 10.– Formas de prestación del servicio.

PADIren prestazio sanitarioak bitarteko publikoen bitartez emango dira, Osakidetza-Osasun Zerbitzuaren bidez, horretarako baimena duten zentroetan, edo bitarteko pribatuen bidez, osasunaren arloan eskumena duen sailean plangintza, antolamendu eta ebaluazio sanitarioko eskumena duen zuzendaritzak aldez aurretik gaitutako pertsona fisiko eta juridikoen bidez.

Las prestaciones sanitarias del PADI serán prestadas mediante medios públicos a través de Osakidetza-Servicio vasco de salud en los centros que tenga autorizados al efecto o mediante medios privados, por personas físicas y jurídicas previamente habilitadas por la Dirección competente en materia de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento competente en materia de salud.

11. artikulua.– Gaikuntzaren kontzeptua.

Artículo 11.– Concepto de habilitación.

Gaikuntza: osasun-arloan eskumena duen organoaren administrazio-egintza, pertsona fisiko edo juridiko bati sistema publikoaren zerbitzu-zorroko prestazio sanitarioak emateko gaitasuna esleitzen diona dekretu honetan ezarritako baldintzetan. Prestazio horiek dekretu honetan eta berau garatzeko araudian ezarritakoaren arabera ordainduko dira.

Se entiende por habilitación el acto administrativo del órgano competente en materia de salud por el que se atribuye a una persona física o jurídica la capacidad para realizar prestaciones sanitarias de la cartera de servicios del sistema público en las condiciones establecidas en el presente Decreto y que serán retribuidas conforme se establezca en el presente Decreto y su normativa de desarrollo.

12. artikulua.– Gaikuntza lortzeko betekizunak.

Artículo 12.– Requisitos para obtener la habilitación.

1.– PADIren zerbitzuak emateko gaitu ahal izango da jarduteko gaitasuna duen edozein pertsona fisiko edo juridiko, EAEn kokatutako hortz-klinika edo -kontsulta baten titularra bada.

1.– Podrá ser habilitada para la prestación de los servicios del PADI cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar que sea titular de una clínica o consulta dental ubicada en el territorio de la CAPV.

Hortz-kontsultatzat hartuko da odontologian edo estomatologian zerbitzu edo unitate asistentziala duten zentro sanitarioak, urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretuan (Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko oinarri orokorrak ezartzen dituena) jasotakoak, hortz-klinikez gain.

Se entenderá por consulta dental cualquier tipo de centro sanitario contemplado en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, que cuente con servicio o unidad asistencial en odontología o estomatología, además de la clínica dental.

31/2006 Dekretuaren arabera baimenduta egon beharko du, eta EAEko Zerbitzu eta Establezimendu Sanitarioen Erregistroan inskribatuta egon (31/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzkoa).

Deberá estar autorizada conforme al Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, y estar inscrita en el Registro de Centros Servicios y Establecimientos Sanitarios de la CAPV.

Dekretu honen III. eranskinean CPV kodeak zehazten dira, dekretuan aitortutako prestazioak emateko gaikuntzari buruzkoak.

En el Anexo III del presente Decreto se detallan los Códigos CPV relativos a la habilitación para la realización de las prestaciones reconocidas en el mismo.

2.– Hortzetako asistentzia sanitarioa ematen duen pertsona fisikoak, izan pertsona gaitua izan pertsona juridiko gaitu baten langilea, odontologian jarduteko titulua izan beharko du, eta dagokion elkargo ofizialean inskribatuta egon.

2.– La persona física que preste la asistencia sanitaria dental, sea la persona habilitada o trabajadora de una persona jurídica habilitada, deberá disponer de titulación para el ejercicio de la odontología y estar inscrita en el Colegio Oficial correspondiente.

3.– Ezin izango da egon sartuta honako arau hauetan aipatzen diren bateraezintasun-kasuetan: 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzkoa; 1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituena; Sendagaien eta Osasun Produktuen Bermeen eta Erabilera Zentzuzkoaren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 4. artikulua, eta Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorraren 93. artikulua; ezta arlo honetan indarrean dagoen gainerako araudian ezarritakoetan ere.

3.– No deberá incurrir en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, ni del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, ni del artículo 93 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, o demás normativa vigente en esta materia.

4.– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (EJZ) alta emanda egotea, horretara behartuta egonez gero, eta ordainketak egunean izatea. Zerga horretan baja eman ez dela adierazi beharko da. Zerga hori ordaintzetik salbuetsita egonez gero, egoera hori egiaztatu beharko da. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

4.– Estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y, en el caso de estar obligada, estar al corriente en el pago del mismo. Se deberá manifestar no haberse dado de baja en el citado impuesto. En el caso de estar exenta de este impuesto deberá acreditarse dicha circunstancia. Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

5.– Hirugarrenentzako erantzukizun zibileko aseguru bat izan beharko dute, gutxieneko baldintza hauek beteko dituena:

5.– Deberán contar con un seguro de responsabilidad civil con tercera persona que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

PADI prestazioak ematen dituen hortz-kontsultaren edo -klinikaren titularrak behar bezala baimendutako aseguru-entitate batek emandako ziurtagiria aurkeztu beharko du, arrisku profesionalen erantzukizun zibileko eta erantzukizun zibil orokorreko aseguru-poliza bat eratu dela egiaztatzeko. Poliza horrek estaliko ditu EAEko Administrazio Publikoari zein hirugarrenei eragindako kalte-galerak, prestazioen kalitatetik eta prestazioak gauzatzetik eratorritakoak, gaikuntza-aldian. Poliza indarrean eta estaldura eguneratuta eduki beharko dira gaikuntzaren indarraldi osoan; hori egiaztatu beharko du Administrazioaren aurrean, Administrazioak hala eskatzen dionean, polizaren kopiaren eta indarrean dagoen ordainagiriaren bidez.

La persona titular de la consulta o clínica dental en que se ejecuten las prestaciones PADI deberá presentar un certificado expedido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la constitución de una póliza de seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales y de responsabilidad civil general. Esta póliza cubrirá los daños y perjuicios ocasionados tanto a la Administración Pública de la CAPV como a terceras personas, derivados de la calidad de las prestaciones y de la ejecución de las mismas, por el periodo de habilitación, debiendo mantener vigente la póliza y actualizada la cobertura durante toda la vigencia de la habilitación, lo que acreditará ante la Administración cuando esta se lo requiera mediante copia de la póliza y el justificante vigente del pago de la misma.

Polizaren arrisku-estaldura gutxienez hirurehun mila (300.000,00) eurokoa izango da biktima bakoitzeko, eta laurehun eta berrogeita hamar mila (450.000,00) eurokoa ezbehar bakoitzeko, erantzukizun-berme gisa.

La cobertura de riesgo de la póliza será como mínimo de trescientos mil (300.000,00) euros por víctima y cuatrocientos cincuenta mil (450.000,00) euros por siniestro como garantía de responsabilidad.

Aseguruduna eta gaikuntza lortu nahi duena pertsona bera izan behar da; poliza horretan, hortz-klinikan edo -kontsultan zerbitzuak ematen dituzten profesional guztiak sartuko dira.

La persona asegurada deberá coincidir con la persona que pretenda obtener la habilitación y comprenderá a todas las personas profesionales de la clínica o consulta dental que vayan a participar en la prestación de los servicios.

6.– Asistentzia horren prestazioan parte hartuko duten dentista profesional guztien zerrenda aurkeztea.

6.– Aportar relación de las personas profesionales dentistas que participarán en la prestación de dicha asistencia.

7.– Dekretu honetan deskribatutako aho-hortzen osasunerako prestazio sanitarioak gauzatzeko behar den ekipamendua izatea.

7.– Contar con el equipamiento necesario para poder llevar a cabo las prestaciones sanitarias en materia de salud bucodental descritas en el presente Decreto.

8.– Sexu-izaeradun deliturik egin ez izanaren ziurtagiria.

8.– Carecer de delitos de naturaleza sexual.

13. artikulua.– Organo eskuduna.

Artículo 13.– Órgano competente.

Gaikuntza lortzeko, aldatzeko eta azkentzeko prozeduraren izapidetzea osasun arloan eskumena duen sailaren osasuneko lurralde-ordezkaritzetako batean egingo da, zehazki hortz-klinika edo –kontsulta kokatuta dagoen osasun-arloari dagokion lurralde-ordezkaritzan.

El procedimiento de habilitación, modificación de la habilitación y extinción de la habilitación se tramitará por la Delegación Territorial de Salud del Departamento competente en materia de salud que corresponda en función del área de salud donde esté situada la clínica o consulta dental.

14. artikulua.– Gaikuntza-eskaera.

Artículo 14.– Solicitud de habilitación.

1.– Dekretu honen arabera aho-hortzen asistentzia eman nahi duen hortz-kontsultaren edo -klinikaren funtzionamendu-baimen sanitarioaren titularrak eskaera egingo du, eta, horretarako, EAEko Administrazio Publikoko egoitza elektronikoan egongo den inprimaki elektronikoa bete beharko du (https://www.euskadi.eus/hhzp).

1.– La persona titular de la autorización sanitaria de funcionamiento de la consulta o clínica dental que desee prestar la asistencia bucodental de acuerdo con lo que este Decreto dispone, deberá realizar su solicitud cumplimentando el formulario electrónico que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAPV https://www.euskadi.eus/padi

2.– Eskatzaileak klinika edo kontsulta batean baino gehiagotan eman nahi baditu zerbitzuak, klinika edo kontsulta bakoitzeko eskabide bat aurkeztu beharko du.

2.– En el caso de que la persona solicitante desee prestar los servicios en más de una clínica o consulta deberá presentar una solicitud por cada clínica o consulta.

15. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea.

Artículo 15.– Acreditación de los requisitos.

Gaikuntza eskatzen dutenek honako betekizun hauek egiaztatu behar dituzte:

Las personas solicitantes de la habilitación deberán acreditar los siguientes requisitos:

1.– Zentro sanitarioaren titulartasuna egiaztatzea.

1.– Acreditación de la titularidad del centro sanitario.

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako hortz-klinika edo -kontsulta baten titulartasun-betekizuna egiaztatzeko, gaikuntzaren eskatzaileak Zentro, Zerbitzu eta Establezimendu Sanitarioen Erregistroko klinikaren edo kontsultaren zenbakia adieraziko du eskabidean.

Para la acreditación del requisito de titularidad de una clínica o consulta dental ubicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la persona solicitante de la habilitación indicará en la solicitud el número de la clínica o consulta en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Eskabidean, erantzukizunpeko adierazpen bat egongo da, inguruabarrak ez direla aldatu esaten duena (inguruabar horiek zerbitzuak emango dituen klinikaren edo kontsultaren funtzionamendu-baimen sanitarioa baimentzeko edo berritzeko egiaztatutakoak izango dira).

La solicitud contendrá una declaración responsable relativa a la no variación de las circunstancias acreditadas en el procedimiento de autorización o renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento de la clínica o consulta en la que vayan a prestar los servicios.

Inguruabarrak aldatu badira, zentro sanitarioaren funtzionamenduaren baimen sanitarioa eguneratu beharko da, osasun arloan eskumena duen sailaren egitura organikoaren arabera dagokion antolamendu sanitarioko zerbitzuan gaikuntza eskatu aurretik.

En el caso de que las circunstancias hayan variado, deberá ser actualizada la autorización sanitaria de funcionamiento de centro sanitario con carácter previo a solicitar la habilitación en el servicio de ordenación sanitaria que corresponda conforme a la estructura orgánica del Departamento competente en materia de salud.

2.– Titulazioa eta elkargokidetza egiaztatzea.

2.– Acreditación de la titulación y de la colegiación.

Gaikuntzaren eskatzaileak hortz-klinika edo -kontsulta bakoitzean PADIn zerbitzuak emango dituzten mendeko profesionalen zerrenda bete beharko du, bai eta profesional bakoitzaren elkargokide-zenbakia eta Profesional Sanitarioen Euskal Erregistroko inskripzio-zenbakia ere (Profesional Sanitarioen Euskal Erregistroa, otsailaren 1eko 17/2022 Dekretuak erregulatua).

La persona solicitante de la habilitación deberá cumplimentar la relación de profesionales dependientes que vayan a prestar servicios en el PADI en cada clínica o consulta dental, así como el número de colegiado o colegiada de cada profesional y el número de inscripción en el Registro Vasco de Profesionales del ámbito sanitario regulado por el Decreto 17/2022, de 1 de febrero.

Osasun arloan eskumena duen sailak edozein unetan egiaztatu ahal izango du zerbitzua ematen duten profesionalek betetzen jarraitzen dutela dekretu honetan eskatutako gaitasuna eta gainerako betekizunak.

El Departamento competente en materia de salud podrá comprobar en cualquier momento que las personas profesionales prestadoras del servicio mantienen su capacidad y demás requisitos exigidos en el presente Decreto.

3.– EJZn, zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan egunean dagoela egiaztatzea.

3.– Acreditación de hallarse al corriente en el IAE y al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

Osasun arloan eskumena duen sailari baimena ematen bazaio betekizun horien egiaztagiriak lortzeko, ez dira aurkeztu beharko.

En el caso de que se autorice al Departamento competente en materia de salud a obtener los certificados acreditativos de dicha situación no será precisa su presentación.

Osasun arloan eskumena duen sailari ez bazaio baimenik ematen betekizun horien egiaztagiriak lortzeko, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

En el caso de que no se autorice al Departamento competente en materia de salud a obtener los certificados acreditativos de dicha situación, se deberán presentar los siguientes documentos:

EJZko alta-ziurtagiria eta zerga horren matrikulan baja eman ez izanaren adierazpena.

Documento acreditativo de alta en el IAE y declaración de no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto indicado.

EJZ ordaindu izanaren ziurtagiria edo horretatik salbuetsita egotearena.

Certificado acreditativo del pago del IAE o acreditación de hallarse exento o exenta del mismo.

Dagokion ogasunak emandako ziurtagiria, harekiko betebeharrak egunean daudela dioena.

Certificado emitido por la Hacienda que en su caso corresponda acreditativo de hallarse al corriente en sus obligaciones.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako ziurtagiria, harekiko betebeharrak beteta dauzkala ziurtatzen duena.

Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de que se halla al corriente en sus obligaciones.

4.– Erantzukizun profesionaleko asegurua daukala egiaztatzea.

4.– Acreditación de que disponen del seguro de responsabilidad profesional.

Betekizun hau dekretu honen 12.5 artikuluan ezartzen diren terminoetan betetzen dela egiaztatu beharko da.

Deberá acreditarse el cumplimiento del presente requisito en los términos establecidos en el artículo 12.5 del presente Decreto.

5.– Egiaztatzea baduela behar den ekipamendua, dekretu honetan aho-hortzen osasunerako deskribatutako prestazio sanitarioak gauzatzeko.

5.– Acreditación de que dispone del equipamiento necesario para poder llevar a cabo las prestaciones sanitarias en materia de salud bucodental descritas en el presente Decreto.

Gaikuntza eskatzeko inprimakian, erantzukizunpeko adierazpena egingo du, ekipamendu hori baduela eta Administrazioak hori hala den egiazta dezakeela adieraziz.

En el formulario de solicitud de habilitación se deberá declarar responsablemente disponer de dicho equipamiento. Asimismo, de que se somete a la posibilidad de la Administración de proceder a la comprobación de este extremo.

6.– Sexu-deliturik ez dagoela egiaztatzen duen agiria.

6.– Acreditación relativa a la falta de delitos de naturaleza sexual.

Hortz-kontsultaren edo -klinikaren funtzionamendu-baimen sanitarioaren titularrak –pertsona fisikoa bada– Sexu Delitugileen eta Gizaki-salerosketen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko du, salbu eta osasun-arloan eskumena duen sailari baimena ematen badio erregistro horretan aurrekaririk ez dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria eskatzeko.

La persona titular de la autorización sanitaria de funcionamiento de la consulta o clínica dental, en caso de ser persona física, deberá aportar la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, salvo que autorice al Departamento competente en materia de salud para que pueda recabar la certificación de que no constan antecedentes ante dicho registro.

Ez badio baimenik ematen osasun-arloan eskumena duen sailari ziurtagiri hori lortzeko, telematikoki aurkeztu beharko du gaikuntza-eskabidearekin eta gainerako dokumentazioarekin batera.

En el caso de que no autorice al Departamento competente en materia de salud a obtener dicha certificación deberá presentarla telemáticamente junto con la solicitud de habilitación y demás documentación.

Gaituko den pertsonaren mende egonik PADIn zerbitzuak emango dituzten profesionalei dagokienez, hortz-kontsultaren edo -klinikaren funtzionamendu-baimen sanitarioaren titularrak, eskabidearekin batera, adierazitako ziurtagiri negatiboak aurkeztu beharko ditu, edo, bestela, profesionalen baimenak aurkeztu beharko dizkio Administrazioari, hark ofizioz egiazta ditzan ziurtagiri horiek.

Y respecto a las personas profesionales dependientes de la persona que va a ser habilitada que van a prestar servicios en el PADI, la persona titular de la autorización sanitaria de funcionamiento de la consulta o clínica dental, deberá presentar junto con la solicitud las certificaciones negativas indicadas o, en su defecto, deberá aportar las autorizaciones de las personas profesionales a la Administración para que la misma proceda a comprobar de oficio dichas certificaciones.

16.– Artikulua– Dokumentazioa bide telematikoz aurkeztea.

Artículo 16.– Presentación telemática de la documentación.

Gaikuntza lortzeko eskatzen den dokumentazioa telematikoki aurkeztu beharko da, gaikuntza-eskabidearekin batera.

La documentación exigida para la obtención de la habilitación deberá presentarse telemáticamente junto con la solicitud de habilitación.

17. artikulua.– Dokumentazioaren hizkuntza.

Artículo 17.– Idioma de la documentación.

Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako batean aurkeztu behar dira, hau da, euskaraz edo gaztelaniaz. Beste hizkuntzaren batean idatzita egonez gero, dagokion itzulpen ofiziala ere aurkeztu beharko da, Prozedura Zibilaren Legearen 144. artikuluan ezarritakoaren arabera.

La documentación presentada deberá estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua deberá acompañarse la correspondiente traducción oficial, en los términos del artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

18. artikulua.– Dokumentazioa konprobatzea eta ebaztea.

Artículo 18.– Comprobación de la documentación y resolución.

1.– Jasotako eskabideak arrazoituta ebatzi eta hiru (3) hilabeteko epean jakinarazi beharko ditu osasun arloan eskumena duen saileko Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioaren arloko Zuzendaritzako titularrak. Ebazpenak elektronikoki jakinaraziko dira, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta. Ebazpen horrek gaikuntza-eskabidea onartu edo baztertuko du. Ebazpena ez bada ematen epearen barruan, isiltasunak esan nahiko du eskaera ez dela onartu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Las solicitudes recibidas, las cuales deberán ser resueltas de manera motivada y notificadas en el plazo de tres (3) meses por la persona titular de la Dirección competente en materia de Aseguramiento y Contratación Sanitarias del Departamento competente en materia de salud. Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la CAPV https://www.euskadi.eus/micarpeta. Dicha resolución concederá o denegará la solicitud de habilitación. En el caso de que no se dictase resolución en plazo el silencio será negativo en virtud del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Ikusten bada gaikuntza-eskabideko datu, informazio edo dokumentazioan zehaztasun-faltaren bat edo omisioren bat dagoela, hamar eguneko epea emango da hobetzeko eta zuzentzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan ezarritakoaren arabera. Zuzentzen ez bada, interesdunak atzera egin duela ulertuko da, eta eskaera artxibatu egingo da.

2.– En los casos en que se constate que se ha producido alguna inexactitud u omisión, de cualquier dato, información o documentación en la solicitud de habilitación, se otorgará un plazo de diez días para su mejora y subsanación conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que no se proceda a dicha subsanación se le tendrá a la persona interesada por desistida y se procederá al archivo de la solicitud.

19. artikulua.– Gaikuntza-eskabidea onartzearen edo baztertzearen aurkako errekurtsoak.

Artículo 19.– Recursos frente a la concesión o denegación de la solicitud de habilitación.

Eskabidea ebazten duen ebazpenari gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio, osasun arloan eskumena duen sailean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

La resolución por la que se resuelva sobre la solicitud será recurrible en alzada ante el órgano competente del Departamento competente en materia de salud, conforme a lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

20. artikulua.– Gaikuntzaren indarraldia.

Artículo 20.– Vigencia de la habilitación.

1.– Gaikuntzaren indarraldia mugagabea izango da, gaikuntza hori ematen duen ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera, non eta dekretu honen 22. artikuluan ezarritako egoeraren bat gertatzen ez den.

1.– La habilitación tendrá una vigencia por tiempo indefinido desde la fecha en que se produzca la notificación de la Resolución que concede dicha habilitación, salvo que se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 22 de este Decreto.

2.– Gaikuntzak indarraldi mugagabea badu ere, Administrazioak eskubidea izango du urtero egiaztatzeko egiaztapen-betekizun hauek betetzen direla: zentro sanitarioaren titulartasuna, titulazioa eta elkargokide izatea; EJZn egunean egotea eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea; dekretu honetan araututako prestazioak gauzatzeko beharrezkoa den ekipamendua izatea eta Sexu Delitugileen eta Gizaki-salerosketen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa. Azkenik, pertsona gaituek urtero aurkeztu beharko dute erantzukizun profesionaleko aseguruaren ziurtagiria.

2.– Sin perjuicio de la vigencia indefinida de la habilitación, anualmente la Administración tendrá derecho a proceder a la comprobación del cumplimiento de los requisitos relativos a la acreditación de la titularidad del centro sanitario, de la titulación y de la colegiación, de hallarse al corriente en el IAE y al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, de que se dispone del equipamiento necesario para llevar a cabo las prestaciones reguladas en el presente Decreto y de que dispone el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Finalmente, las personas habilitadas anualmente deberán presentar la acreditación de que disponen del seguro de responsabilidad profesional.

21. artikulua.– Aldaketak.

Artículo 21.– Modificaciones.

1.– Pertsona gaituen inguruabarretan, datuetan edo dokumentuetan aldaketarik izanez gero, pertsona horiek, hogeita hamar eguneko gehienezko epean, gaikuntza aldatzeko eskabidea bete beharko dute; horretarako, Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura egongo den inprimakia beteko dute (https://www.euskadi.eus/hhzp). Baimen horrek funtzionatzeko baimen sanitarioari eragiten badio, aldez aurretik baimen hori erregularizatu beharko da.

1.– En el caso de que se produzcan variaciones en las circunstancias, datos o documentos de las personas habilitadas, estas en un plazo máximo de treinta días deberán cumplimentar una solicitud de modificación de la habilitación mediante el formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAPV https://www.euskadi.eus/padi. En el caso de que la misma afectase a la autorización sanitaria de funcionamiento deberá regularizarse esta previamente.

2.– Edozein unetan eskatu ahal izango da gaikuntza-eskaera aldatzeko. Gaikuntza aldatzeko eskabidea aurkeztu ondoren, Osasuneko lurralde-ordezkaritzek jasotako eskaerak aztertuko dituzte, eta horiek modu arrazoituan ebatzi eta hiru (3) hilabeteko epean jakinarazi beharko ditu Osasun-arloan eskumena duen saileko Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioaren arloko zuzendaritza eskudunak. Ebazpen horrek aldaketa-eskabidea onartu edo baztertuko du. Ebazpena ez bada ematen epearen barruan, isiltasunak esan nahiko du eskaera ez dela onartu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– La modificación de la solicitud de habilitación podrá solicitarse en cualquier momento. Tras la presentación de la solicitud de modificación de la habilitación las Delegaciones Territoriales de Salud analizarán las solicitudes recibidas, las cuales deberán ser resueltas de manera motivada y notificadas en el plazo de tres (3) meses por la Dirección competente en materia de Aseguramiento y Contratación Sanitarias del Departamento competente en materia de salud. Dicha resolución concederá o denegará la solicitud de modificación. En el caso de que no se dictase resolución en plazo el silencio será negativo en virtud del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Aldaketa-eskaera ebazten duen ebazpenari gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio, osasun arloko eskumena duen saileko organo eskudunean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

3.– La resolución por la que se resuelva sobre la solicitud de modificación será recurrible en alzada ante el órgano competente del Departamento competente en materia de salud, conforme a lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

22. artikulua.– Gaikuntza azkentzeko arrazoiak.

Artículo 22.– Causas de extinción de la habilitación.

Dekretu honetan araututako gaikuntza azkentzeko arrazoiak honako hauek izango dira:

Las causas de extinción de la habilitación regulada en el presente Decreto serán las que se exponen a continuación:

a) Nortasuna iraungitzea.

a) La extinción de la personalidad.

b) Jarduteko gaitasuna galtzea.

b) La pérdida de la capacidad de obrar.

c) Asistentzia odontologikoa ematen duen klinikaren edo kontsultaren baimen sanitarioaren indarraldia iraungitzea, baliogabetzea edo iraungitzea dakarren beste zeinahi arrazoi.

c) La extinción de la vigencia, revocación o cualquier otra causa que conlleve la extinción de la autorización sanitaria de la clínica o consulta en la que se preste la asistencia dental.

d) Pertsona gaituak uko egitea, hurrengo artikuluan ezarritako baldintzetan.

d) Renuncia de la persona habilitada, en las condiciones establecidas en el artículo siguiente.

e). Hortz-kontsulta edo -klinika ixtea.

e) El cierre de la consulta o clínica dental.

f) Gaikuntzaren titularra den pertsona fisikoak erretiroa hartzea, gerora sortutako ezintasuna izatea edo antzeko egoera batean izatea.

f) Jubilación, incapacidad sobrevenida o situación análoga de la persona física titular de la habilitación.

g) Prestazioa ezin gauzatzea, gaikuntzaren titularrari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik.

g) Imposibilidad de ejecutar la prestación por causas no imputables a la persona titular de la habilitación.

h) Gaikuntza eskuratzeko eskatutako betekizunak betetzeari uztea.

h) El incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la habilitación.

23. artikulua.– Gaikuntza azkentzeko prozedura.

Artículo 23.– Procedimiento de extinción de la habilitación.

1.– PADIren zerbitzuak emateari utzi nahi dion pertsona gaituak osasun arloko eskumena duen lurralde-ordezkaritzara bidali beharko du baja-eskaera; horretarako, Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura egongo den inprimakia beteko du (https://www.euskadi.eus/hhzp).

1.– La persona habilitada que desee dejar de prestar los servicios del PADI deberá dirigir su solicitud de baja a la Delegación Territorial del Departamento competente en materia de salud que corresponda cumplimentando el formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAPV https://www.euskadi.eus/padi

Gaikuntzari uko egitea edozein unetan eskatu ahal izango da, nahiz eta eskaera egiten den urteko abenduaren 31ra arte ez den eraginkorra izango.

La renuncia a la habilitación podrá solicitarse en cualquier momento, sin perjuicio de que no será efectiva hasta el 31 de diciembre del año en que se solicite.

2.– Gaikuntza azkentzeko prozedura ofizioz hasi ahal izango da, dekretu honen 22. artikuluan gaikuntza azkentzeko jasotako arrazoietako bat gertatu dela jakiten den unean, alde interesdunak eskatuta hasi ahal izatea eragotzi gabe.

2.– Sin perjuicio de la posibilidad de inicio del procedimiento de extinción de la habilitación a instancia de la parte interesada, dicho procedimiento podrá iniciarse de oficio en el momento en que se tenga conocimiento de que se ha producido alguna de las otras causas de extinción de la habilitació del artículo 22 del presente Decreto.

3.– Osasuneko lurralde-ordezkaritzek jasotako eskaerak aztertuko dituzte, eta horiek modu arrazoituan ebatzi eta hiru (3) hilabeteko epean jakinarazi beharko ditu osasun arloan eskumena duen saileko Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioaren arloko zuzendaritza eskudunak. Alderdi batek eskatuta hasitako prozeduretan epe barruan ebazpenik ematen ez bada, isiltasuna positiboa izango da.

3.– Las Delegaciones Territoriales de Salud tramitarán los procedimientos de extinción de la habilitación, los cuales deberán ser resueltos de manera motivada y las correspondientes resoluciones notificadas en el plazo de tres (3) meses por la Dirección competente en materia de Aseguramiento y Contratación Sanitarias del Departamento competente en materia de salud. En el caso de los procedimientos iniciados a instancia de parte en los que no se dictase resolución en plazo el silencio será positivo.

4.– Azkentze-eskaera ebazten duen ebazpenari gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio, osasun arloko eskumena duen organo eskudunean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

4.– La resolución por la que se resuelva sobre el procedimiento de extinción de la habilitación será recurrible en alzada ante el órgano competente del Departamento competente en materia de salud, conforme a lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ASISTENTZIA ODONTOLOGIKOAREN PRESTAZIOA. PERTSONA GAITUEN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK
PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DENTAL. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS HABILITADAS

24. artikulua.– Asistentzia odontologikoaren prestazioa.

Artículo 24.– Prestación de la asistencia dental.

1.– Dekretu honen xede diren prestazio sanitarioak emateko arduraduna gaikuntzaren titularra den pertsona fisiko edo juridikoa izango da, indarrean dagoen araudiaren arabera asistentzia hori benetan ematen duen dentistaren erantzukizun profesionala eragotzi gabe.

1.– Será responsable de la ejecución de las prestaciones sanitarias objeto de este Decreto la persona física o jurídica titular de la habilitación, sin perjuicio de la responsabilidad profesional de la persona dentista que efectivamente presta dicha asistencia, de acuerdo con la normativa vigente.

2.– Pertsona gaitua arduratuko da emandako zerbitzuaren kalitate teknikoaz, egindako lanak behar bezala egiteaz, eta zerbitzua ematean egindako omisioek, akatsek, metodo desegokiek edo ondorio okerrek onuradunei, administrazioari edo hirugarrenei eragiten dieten ondorioez; eta ez da salbueslea izango eta ez dio inolako eskubiderik emango horiek egin bitartean Administrazioaren ordezkaritzak aztertu edo aintzatetsi izanak, edo egiaztapenetan, balorazioetan edo ziurtagiri partzialetan onartu izanak.

2.– La persona habilitada será responsable de la calidad técnica del servicio prestado, de la correcta realización de los trabajos llevados a cabo, así como de las consecuencias que se deduzcan para las personas beneficiarias, la Administración o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la prestación del servicio sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la representación de la Administración los haya examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en sus comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

3.– Hortz-kontsultaren edo -klinikaren titularrak une oro eutsiko die aplikatu beharreko araudian ezarritako gaikuntza lortzeko baliatu zituen betekizunei eta zerbitzua emateko baldintzei.

3.– La persona titular de la consulta o clínica dental mantendrá en todo momento las circunstancias conforme a las cuales obtuvo la habilitación y las condiciones de la prestación del servicio previstas en la normativa que resulte de aplicación.

4.– Asistentzia odontologikoa emateko, aplikatzekoa den indarreko araudia bete beharko da. Era berean, datu pertsonalak babestearen arloan indarrean dagoen araudia bete beharko da, eta prestazioa emateko eskuratzen den informazioaren konfidentzialtasuna errespetatuko da. Ezin izango zaie zerbitzuei buruzko informaziorik eskualdatu hirugarrenei edo entitateei, osasun arloan eskumena duen sailaren berariazko eta idatzizko baimenik izan gabe.

4.– En la prestación de la asistencia dental se deberá cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación. Asimismo, se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y se respetará el carácter confidencial de aquella información a la que se tenga acceso con ocasión de la ejecución de la prestación. No se podrá transferir información alguna sobre los servicios a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del Departamento competente en materia de Salud.

5.– Asistentzia odontologikoaren prestazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak 6. artikuluan jasotako bi hizkuntza ofizialen araubidea bete behar du –bi hizkuntza ofizialen erabilera azaroaren 24ko euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko 10/1982 Legean dago araututa, bai eta hura garatzen duten arauetan ere–.

5.– La prestación de la asistencia dental se halla sujeta al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6.º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, y por la normativa que la desarrolla.

25. artikulua.– Pertsona gaituen betebeharrak.

Artículo 25.– Obligaciones de las personas habilitadas.

PADIren prestazioak ematen dituen hortz-kontsultaren edo -klinikaren titularrak honako betebehar hauek izango ditu:

La persona titular de la consulta o clínica dental en que se ejecuten las prestaciones PADI estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Oinarrizko asistentzia odontologikoa eta tratamendu espezifikoak bermatzea hala eskatzen duten pertsona babestuei, dekretu honetan eta indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

a) Garantizar la asistencia dental básica y los tratamientos especiales a las personas protegidas que lo soliciten, conforme a lo dispuesto en este Decreto y en la normativa vigente.

b) Pertsona gaituek, zeinak SIPADI Haurren Hortzak Zaintzeko Programaren Informazio Sisteman jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduntzat joko baitira, jasota utziko dituzte paziente baten aho-hortzen historian egindako jarduketa guztiak. Gainera, martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuan (Historia klinikoari eta osasun arloan paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa) jasotako argibideei jarraitu beharko diete. Onuradunei buruzko datuak eta informazioa jasotzen dituzten sistema informatikoek beti errespetatuko dute Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoa, eta Informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Legean xedatutakoa.

b) Las personas habilitadas, que tendrán la consideración de encargadas del tratamiento de datos personales contenidos en el Sistema de Información del Programa de Asistencia Dental Infantil (SIPADI), dejarán constancia de todas las actuaciones llevadas a cabo en un paciente o una paciente en su historia bucodental. Además, deberán seguir las indicaciones contenidas en el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica. Los sistemas informáticos que recojan datos e información relativa a las personas beneficiarias respetarán en todo caso lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como lo dispuesto por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

c) SIPADIk emandako onarpen-agiria aurkeztea, hala eskatzen diotenean hortz-kontsulta edo -klinika dagoen lurraldeko osasun arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzan asistentzia odontologikoaren prestazioa kudeatzen duten unitate administratiboek. Agiri horrek –guraso-ahala, tutoretza edo zaintza eta jagoletza dituen pertsonak sinatua– urte naturalean onuradunaren erreferentziazko dentista izateko aukeratu dutela egiaztatuko du.

c) Aportar, cuando le sea requerido por las unidades administrativas que gestionen la prestación de la asistencia dental en la Delegación Territorial competente en materia de salud, del territorio donde se ubique la consulta o clínica dental, el documento de aceptación emitido por el SIPADI firmado por la persona que ejerza la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, que acredite que ha sido elegida para el año natural como persona dentista de referencia de la persona beneficiaria.

d) Kalitatezko asistentzia ematea, jardun profesionalerako ezarritako arau, prozedura eta tekniken arabera. Asistentzia hori onuradun bakoitzaren egoera klinikoaren arabera aplikatuko da.

d) Prestar una asistencia de calidad, conforme a las normas, procedimientos y técnicas establecidas para el ejercicio profesional, que aplicará en función de la situación clínica de cada persona beneficiaria.

e) Pertsona gaituek SIPADIra sartu beharko dute hortz-kontsultan edo -klinikan egindako asistentzia-jarduera islatzeko, baita onuradunaren aho-hortzen osasunaren jarraipen zuzena egiteko interesgarritzat jotzen dituzten argibideak emateko ere. Hortz-kontsultaren edo -klinikaren titularrak konpromisoa hartuko du SIPADIren bidez emandako datuak behar bezala betetzen direla eta egiazkoak direla bermatzeko.

e) Las personas habilitadas deberán acceder al SIPADI para reflejar la actividad asistencial realizada en la consulta o clínica dental, así como para efectuar las indicaciones que consideren de interés para el correcto seguimiento de la salud bucodental de la persona beneficiaria. La persona titular de la consulta o clínica dental se comprometerá a garantizar la correcta cumplimentación y veracidad de los datos suministrados a través del SIPADI.

f) Tratamendu espezifikoak egiteko, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoan PADIren kudeaketaz arduratzen den unitatearen adostasuna beharko da aldez aurretik, dekretu honen 4. artikuluan ezarritako baldintzetan.

f) Para la realización de los tratamientos especiales será necesaria la conformidad previa de la Unidad encargada de la gestión del PADI en el ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio vasco de salud en los términos previstos en el artículo 4 del presente Decreto.

g) Hortz-kontsultan edo -klinikan telefono edo online hitzorduaren prozedura bat izatea, onuradunei ahalik eta ordutegi-malgutasun handiena emateko.

g) Disponer en la consulta o clínica dental de un procedimiento de cita telefónica u «on line» proporcionando a las personas beneficiarias la mayor flexibilidad horaria posible.

h) Onuradunei bermatzea asistentzia dekretu honetan araututako baldintzetan emango dela. Instalazioak egoera onean mantentzeko betebeharra eta arretan berdintasuna ziurtatzeko betebeharra izango dute, onuradunen aho-hortzen osasunaren egoerak berezkoak dituen ezberdintasunak izanik alde bakarrak.

h) Garantizar a las personas beneficiarias que la asistencia se realizará en las condiciones reguladas en este Decreto, con obligación de mantener en buen estado las instalaciones, y asegurar la igualdad en la atención sin más diferencias que las inherentes al estado de la salud bucodental de las mismas.

i) Onuradunei asistentzia odontologikoa ematea, pertsona gaitua aukeratzen den egunetik urte natural horretako abenduaren 31ra arte.

i) Prestar la asistencia dental a las personas beneficiarias desde la fecha de elección de la persona habilitada hasta el 31 de diciembre del año natural.

j) Jarraibideei kasu egitea eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak eta osasun arloan eskumena duen sailak zehazten dituzten informazio-deialdietara joatea.

j) Atender las instrucciones y acudir a las convocatorias informativas que determinen Osakidetza-Servicio vasco de salud y el Departamento competente en materia de salud.

k) Osasun arloan eskumena duen sailak PADIrekin lotuta ematen dituen jarraibide eta zirkularrak betetzea.

k) Cumplir las Instrucciones y Circulares que con relación al PADI dicte el Departamento competente en materia de salud.

l) Hortz-kontsultaren edo -klinikaren titularrak asistentzia odontologikoa emateari utzi nahi badio, asistentzia hori jasotzen zuten onuradunei asistentzia ematen jarraitu beharko du urte naturaleko abenduaren 31ra arte, titular horri egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik ezintasun materiala dagoenean izan ezik; kasu horretan, beste pertsona gaitu bat hautatzeko aukera emango zaie.

l) En el supuesto de que la persona titular de la consulta o clínica dental desee cesar en la prestación de la asistencia dental, deberá continuar prestándola hasta el 31 de diciembre de ese año natural a las personas beneficiarias que vinieran recibiéndola, excepto cuando exista imposibilidad material por causas no imputables a dicha persona titular en cuyo caso se les facilitará la elección de otra persona habilitada.

26. artikulua.– Asistentzia odontologikoa emateko pertsona gaitua baztertzeko arrazoiak.

Artículo 26.– Motivos de rechazo de la persona habilitada para prestar la asistencia dental.

1.– PADI prestazioak ematen diren hortz-kontsulta edo -klinikaren titularrak ezingo dio tratamendua ukatu haren hortz-kontsultan edo -klinikan zerbitzuak ematen dituen erreferentziazko dentista bat aukeratu duen onuradunari.

1.– La persona titular de la consulta o clínica dental en que se ejecuten las prestaciones PADI no podrá rehusar el tratamiento de la persona beneficiaria que haya elegido a una persona dentista de referencia que preste servicios en su consulta o clínica dental.

2.– Justifikatutako arrazoia dagoenean, dagokion lurralde-ordezkaritzak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko hortz-zerbitzuak txostena egin ondoren, uko egitea baliozkotu ahal izango du, eta erreferentziako beste dentista bat hautatzeko baimena eman, modu horretan bermatuz onuradunari asistentzia odontologikoa emango zaiola.

2.– Cuando, exista causa justificada, la Delegación Territorial correspondiente, previo informe del servicio dental de Osakidetza-Servicio vasco de salud, podrá validar la denegación y autorizar la elección de otra persona dentista de referencia, garantizando en todo momento la asistencia dental a la persona beneficiaria mediante otra persona dentista.

3.– Hauek izango dira justifikatutako arrazoiak:

3.– Se entiende por causas justificadas:

a) Urteko hortz-azterketetara joan ez izanaren edo programan berandu sartzearen ondorioz onuradunak hortzetako patologia-maila handiagoa duenean. Kasu horretan, hortz-kontsultaren edo -klinikaren titularrak balorazio klinikoa eskatu ahal izango du, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko teknikari-fakultatiboarena (bere gain hartzen dituena prestazio odontologikoa koordinatzeko eginkizunak eskaera egin den hortz-kontsulta edo -klinika dagoen lurraldeko osasun arloan lurralde-ordezkaritza eskudunean), eta, balorazio horren ondoren, zerbitzuak ematetik salbuetsi ahal izango du.

a) Cuando como consecuencia de no haber acudido a las revisiones dentales anuales, o incorporaciones tardías al programa, la persona beneficiaria presente un nivel de patología dental más acusada. En este caso la persona titular de la consulta o clínica dental podrá solicitar la valoración clínica de la persona técnica-facultativa de Osakidetza-Servicio vasco de salud que asuma las funciones de coordinación de la prestación dental en la Delegación Territorial competente en materia de salud del territorio en que se ubique la consulta o clínica dental donde se origina la solicitud, que, tras dicha valoración, podrá eximirle de la prestación de los servicios.

b) Pazienteak adostutako hitzorduetara joateari uzten badio justifikaziorik gabe, abisurik gabe eta behin eta berriro.

b) Cuando la persona paciente no acuda a las citas concertadas sin justificación, sin aviso y de manera reiterada.

c) Onuradunen gurasoen edo tutoreen aldetik laguntzarik ez dagoenean jarraitu beharreko tratamendu-pautetan, dekretu honetan xedatutakoaren arabera.

c) Cuando no exista colaboración por parte de los padres o madres o tutores o tutoras de las personas beneficiarias en las pautas de tratamiento a seguir, conforme a lo dispuesto en este Decreto.

d) Onuradunaren edo haren gurasoen edo tutoreen eta pertsona gaituaren artean harreman-arazo handiagoak daudenean, eta alderantziz.

d) Cuando existan problemas mayores de relación entre la persona beneficiaria o sus padres o madres o tutores o tutoras y la persona habilitada, y viceversa.

e). Asistentzia baldintza egokietan ematea zailtzen duten beste arrazoi justifikatu batzuk daudenean.

e) Otros motivos justificados que dificulten la prestación de la asistencia en las condiciones adecuadas.

27. artikulua.– Pertsona gaituen eskubideak.

Artículo 27.– Derechos de las personas habilitadas.

1.– Emandako zerbitzuen ordainsaria jasotzea, II. eranskinean ezarritako prezioen arabera.

1.– A recibir la retribución de los servicios prestados conforme a los precios que se establecen en el Anexo II.

2.– Onuradunek errespetuz eta hezibidez tratatuak izateko eskubidea.

2.– A ser tratados o tratadas con respeto y educación por parte de las personas beneficiarias.

3.– SIPADI eskuragarri izatea.

3.– A tener disponible el SIPADI.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ARAUBIDE EKONOMIKOA
RÉGIMEN ECONÓMICO

28. artikulua.– Araubide ekonomikoa.

Artículo 28.– Régimen económico.

1.– Oinarrizko asistentzia odontologikoari dagokion ordainsaria eta tratamendu espezifikoei dagokiena dekretu honen II. eranskinean zehaztutakoa izango da.

1.– La remuneración por la asistencia dental básica, así como por la de los tratamientos especiales será la especificada en el Anexo II de este Decreto.

2.– Asistentziaren prezioan zenbateko gordintzat hartuko dira ondorio guztietarako, tributu-kontzeptuak barne, aplikatu beharreko zergak, hala badagokio, baita hortz-kontsulta edo -klinikarako eta horietan zerbitzuak ematen dituzten dentistentzako sortzen diren gastu guztiak ere, dekretu honetan jasotako betebeharrak betetzearen ondorioz.

2.– En el precio de la asistencia se considerarán cuantías brutas a todos los efectos, incluidos los conceptos tributarios que, en su caso, sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la consulta o clínica dental y para el personal dentista que preste sus servicios en las mismas, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Decreto.

3.– Hortz-tratamendu bat hirugarren batek ordaindu behar badu, honako hauetan xedatutakoari jarraituko zaio: Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorraren 16.3 eta 83. artikuluak; urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hamargarren xedapen gehigarria eta aplikatu beharreko gainerako arauak.

3.– En los tratamientos odontológicos en los que exista una tercera persona obligada a responder de dicho tratamiento, hay que atenerse a lo dispuesto en los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y el resto de las normas aplicables.

29. artikulua.– Asistentzia odontologikoaren prestazioa ordaintzea.

Artículo 29.– Abono del precio por la asistencia dental prestada.

1.– Pertsona gaituak eskubidea izango du emandako asistentzia odontologikoaren prezioa ordain dakion, dekretu honetan ezarritako baldintzen arabera, PADIren onuradunei benetan egindako lanei dagokiena.

1.– La persona habilitada tendrá derecho al abono del precio por la asistencia dental prestada, con arreglo a las condiciones establecidas en este Decreto, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y satisfechos a las personas beneficiarias del PADI.

2.– Era berean, Administrazioak PADIn gaitutako pertsonari eman dituen prestazioak ordaindu ahal izateko, pertsona horrek hirugarrenen erregistroko aurretiko altaren betekizunak bete beharko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusia arautzen duen irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 20. artikuluan oro har edo hura ordezten duen araudian jasotzen direnak.

2.– Asimismo, para que la Administración pueda realizar el pago de las prestaciones realizadas a la persona habilitada en el PADI, esta deberá cumplir los requisitos de alta previa en el Registro de terceros recogidos con carácter general en el artículo 20 del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, que regula la Tesorería General del País Vasco o normativa que lo sustituya.

3.– Pertsona gaituak faktura elektronikoki egitera behartuta badago, edo bere borondatez hala egitea erabakitzen badu, honako hauetan xedatutakoa bete beharko du: 25/2013 Legea, abenduaren 27koa, faktura elektronikoa sustatzeari eta sektore publikoan fakturen kontabilitate-erregistroa sortzeari buruzkoa; Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2014ko abenduaren 26ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko Fakturazio Elektronikoaren Zerbitzua eta Fakturen Kontabilitate Erregistroa arautzen dituena, eta 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa; edo horiek ordezten dituen araudia. Halaber, fakturak aurkezteko, aipatutako araudian xedatutakoa bete beharko da.

3.– En el supuesto de que la persona habilitada se encuentre obligada o decida de manera voluntaria emitir la factura de manera electrónica, deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en la Orden de 26 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturación Electrónica y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica o normativa que los sustituya. Asimismo, la presentación de las facturas deberá ajustarse a lo dispuesto en la citada normativa.

4.– Administrazioak aurkezten den fakturaren prezioa ordaindu beharko du; horretarako epea hogeita hamar egunekoa izango da gehienez ere, edo aplikatu beharreko araudian ezarritakoa. Zuzenketa egin behar izanez gero, hamar eguneko epea emango da, eta, zerga-araudian eta fakturazioari buruz aplikatzekoa den araudian ezarritako betebehar guztiak bete eta gero, berriro hasiko da faktura ordaintzeko epea.

4.– La Administración tendrá la obligación de abonar el precio de la factura presentada en el plazo máximo de treinta días o en aquel que establezca la normativa de aplicación. En caso de ser necesaria la subsanación de la misma, se concederá un plazo de diez días para ello, iniciando de nuevo el plazo para el abono de la factura cuando esta cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa tributaria y normativa sobre facturación aplicable.

Zuzentzeko eskaerari kasurik egin ezean, ordainketa-eskaera bertan behera geratuko da, eskatutako ordainketan atzera egin dela adierazten duen ebazpen baten bidez, beste eskabide baten bidez eskatzea eragotzi gabe.

Caso de no atenderse la correspondiente solicitud de subsanación decaerá la solicitud de abono mediante resolución que declare el desistimiento del abono instado, sin perjuicio de que pueda ser instada mediante nueva solicitud.

5.– Emandako asistentzia odontologikoari dagokion ordainketa betebeharrei erantzuteko kreditu egokiaren kargura egingo da, une bakoitzean dagoen aurrekontu-erabilgarritasunaren arabera.

5.– La remuneración por la asistencia dental prestada se realizará con cargo al crédito adecuado para atender las obligaciones de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente en cada momento.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
HAURREN HORTZAK ZAINTZEKO PROGRAMAREN INFORMAZIO-SISTEMA (SIPADI)
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DENTAL INFANTIL (SIPADI)

30. artikulua.– SIPADIren bidezko jarduketak.

Artículo 30.– Actuaciones a través del SIPADI.

1.– SIPADI dekretu honetan araututako asistentzia odontologikoaren prestazioa kudeatzeko informazio-sistema da.

1.– El SIPADI es el sistema de información relativo a la gestión de la prestación de asistencia dental regulada en este Decreto.

2.– Asistentzia emateko gaitutako hortz-kontsulta edo -kliniken titularrek beren jarduerarekin lotutako jarduketa hauek egin beharko dituzte SIPADI bidez:

2.– Las personas titulares de las consultas o clínicas dentales habilitadas para la prestación de la asistencia dental realizarán las siguientes actuaciones a través del SIPADI, en relación con su propia actividad:

a) SIPADIra sartzea hortz-kontsultan edo -klinikan egindako asistentzia-jarduera islatzeko, baita onuradunaren aho-hortzen osasunaren jarraipen zuzena egiteko interesgarritzat jotzen dituzten argibideak emateko ere. Hortz-kontsultaren edo -klinikaren titularrak konpromisoa hartuko du SIPADIren bidez emandako datuak behar bezala betetzen direla eta egiazkoak direla bermatzeko.

a) Acceder al SIPADI para reflejar la actividad asistencial realizada en la consulta o clínica dental, así como para efectuar las indicaciones que consideren de interés para el correcto seguimiento de la salud bucodental de la persona beneficiaria. La persona titular de la consulta o clínica dental se comprometerá a garantizar la correcta cumplimentación y veracidad de los datos suministrados a través del SIPADI.

b) Komunikatzea Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoan PADIren kudeaketaz arduratzen den unitatearekin (hortz-kontsulta edo -klinika dagoen lurraldean prestazio odontologikoa koordinatzeko eginkizunak bere gain hartzen dituena), tratamendu espezifikoak egin aurretik baimena eskatzeko, dekretu honen 6. artikuluan adierazten den bezala.

b) La comunicación con la Unidad encargada de la gestión del PADI en el ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio vasco de salud que asuma las funciones de coordinación de la prestación dental en el territorio en el que se ubique la consulta o clínica dental para solicitar la autorización antes de la realización de los tratamientos especiales, tal y como se indica en el artículo 6 del presente Decreto.

c) SIPADIn dauden informazio eta datu administratiboei buruzko kontsulta egitea.

c) La consulta sobre la información y datos administrativos existentes en el SIPADI.

d) Pertsona gaituen hortz-kontsulta edo -klinika bakoitzak egindako hileko jarduerari buruzko informazioa lortzea faktura egiteko.

d) Obtención de la información sobre la actividad mensual realizada por cada una de las consultas o clínicas dentales de las personas habilitadas para la elaboración de la factura.

31. artikulua.– Sarbidea, identifikazioa eta sinadura.

Artículo 31.– Acceso, identificación y firma.

VI. eta VII. kapituluetan jasotako jarduketak EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez egingo dira (https://www.euskadi.eus/hhzp), zeinak aukera emango baitu SIPADIra eta pertsona gaitu bakoitzaren arlo pertsonalera sartzeko, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan edo hura ordezten duen araudian ezarritakoaren arabera.

Las actuaciones contempladas en los Capítulos VI y VII se realizarán a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la CAPV https://www.euskadi.eus/padi, que permitirá acceder al SIPADI y al área personal de cada persona habilitada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica o normativa que lo sustituya.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
IZAPIDETZE ELEKTRONIKOA
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

32. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 32.– Tramitación electrónica.

Dekretu honi buruzko izapide guztiak EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Todos los trámites relativos al presente Decreto se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la CAPV: https://www.euskadi.eus/micarpeta

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO ix
KONTROLA, JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA
CONTROL, SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN

33. artikulua.– Kontrola, jarraipena eta ikuskapena.

Artículo 33.– Control, seguimiento e inspección.

1.– Jasotako gaikuntza-eskaerak izapidetzearen eta kudeatzearen ondoriozko kontrol- eta jarraipen-eskumenez gain, osasun arloan eskumena duten lurralde-ordezkaritzek ohiko ebaluazioa egin ahal izango dute aldizka, dekretu honetan asistentzia odontologikoaren arloan aplikatu beharreko araudia betetzeari dagokionez. Helburu horretarako, osasun arloan eskumena duen sailak kontuan hartu beharreko kalitate-adierazleak argitaratu ahal izango ditu.

1.– Además de las competencias de control y seguimiento derivadas de la tramitación y gestión de las solicitudes de habilitación recibidas, las Delegaciones Territoriales competentes en materia de salud podrán realizar una evaluación ordinaria periódica en relación con el cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de asistencia dental prevista en este Decreto, a fin de lo cual el Departamento competente en materia de salud podrá publicar indicadores de calidad a tener en cuenta.

2.– Halaber, inkestak egin ahal izango dituzte onuradunen gogobetetze-maila egiaztatzeko.

2.– Asimismo, podrán realizar encuestas a fin de comprobar el grado de satisfacción de las personas beneficiarias.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO x
ZEHAPEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN SANCIONADOR

34. artikulua.– Zehapen-araubidea.

Artículo 34.– Régimen sancionador.

Pertsona gaituek dekretu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea zehatu ahal izango da, bat etorriz Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrean eta Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorrean ezarritako araubideekin, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean aurreikusitako prozeduraren arabera.

Los incumplimientos por las personas habilitadas de las obligaciones establecidas en este Decreto podrán ser sancionados de acuerdo con el régimen previsto en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, siguiendo el procedimiento previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Régimen transitorio.

1.– Dekretu hau indarrean jartzen den ekitaldian funtzionamendu-baimen sanitarioen titular diren pertsona fisiko eta juridikoek jaso badute Euskal Autonomia Erkidegoko 7-15 urteko biztanleei aho-hortzen asistentzia sanitarioa emateagatik prezio finkoari (sistema kapitatiboa) dagokion ordainketa, ezingo dute ordainketa berriro jaso ekitaldi berean, baldin eta ekitaldi horretan dekretu honetan ezarritakoaren arabera gaitu baziren.

1.– Las personas físicas y jurídicas titulares de las autorizaciones sanitarias de funcionamiento que hayan percibido el pago correspondiente al precio fijo (sistema capitativo) por la prestación de la asistencia sanitaria en materia bucodental a la población de entre 7 y 15 años de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el ejercicio en el que entre en vigor el presente Decreto, no podrán percibirlo de nuevo durante el mismo ejercicio, en el caso de que en dicho ejercicio fueran habilitadas conforme a lo establecido en el presente Decreto.

2.– Dekretu hau indarrean jarri ondoren egindako jarduketak dekretu honetan ezarritako zenbatekoen arabera ordainduko dira, nahiz eta gaikuntzak eraginkorrak ez izan.

2.– Las actuaciones efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto serán abonadas conforme a las cuantías fijadas por el mismo aun cuando las habilitaciones no sean efectivas.

3.– Dekretua indarrean jartzen denetik aurrera, han araututako prestazioak egiteko gaikuntza eskatu ahal izango da, baina gaikuntza ez da eraginkorra izango dekretua indarrean jarri eta bi hilabete igaro arte.

3.– Sin perjuicio de que se puedan presentar solicitudes de habilitación para la realización de las prestaciones reguladas en el presente Decreto a partir de su entrada en vigor, la habilitación no será efectiva hasta dos meses después de la entrada en vigor del mismo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Osasun arloan eskumena duen sailaren titularraren ahalmenak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Facultades de la persona titular del Departamento competente en materia de Salud.

Osasun arloan eskumena duen saileko titularrari ahalmena ematen zaio dekretuaren eranskinen edukiak aldatzeko, pertsona gaituei ordaindu beharreko tarifak eguneratzea barne, baita dekretu honetan jasotako prestazioen edukia eta irismena eguneratzeko ere, betiere horrek ez badakar hasieran aurreikusi gabeko prestazioak sortzea.

Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de Salud a modificar los anexos del mismo, incluida la actualización de las tarifas a abonar a las personas habilitadas, y a actualizar el contenido y alcance de las prestaciones contenidas en este Decreto que todo ello no suponga la creación de prestaciones no previstas inicialmente.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 10 egunera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entra en vigor a los 10 días naturales de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko martxoaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
BALDINTZA TEKNIKOAK, KAPITAZIO BIDEZ ORDAINDUTAKO HORTZ-TRATAMENDUENAK ETA EKINTZA ODONTOLOGIKO BAKOITZEKO ORDAINDUTAKO TRATAMENDU BEREZIENAK
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRATAMIENTOS DENTALES BÁSICOS REMUNERADOS POR CAPITACIÓN Y TRATAMIENTOS ESPECIALES REMUNERADOS POR ACTO DENTAL

1.– Kapitazio bidez ordaindutako oinarrizko hortz-tratamenduak.

1.– Tratamientos dentales básicos remuneradas por capitación.

Oinarrizko hortz-tratamendu hauek ordainduko dira kapitazio bidez:

Los tratamientos dentales básicos remunerados por capitación serán los siguientes:

a) Ahoko osasun-egoera eta txantxar-arriskua diagnostikatzeko azterketa.

a) Revisión diagnóstica del estado de salud oral y evaluación de riesgo de caries.

Aho-barrunbeko ehun gogor eta bigunen miaketa egingo da. Behin betiko hortzen azterketa bereziki zorrotza eta xehatua egin beharko da, esmalteko hobi eta pitzadura guztiena barne. Arrazoizko zalantza izanez gero, aho barneko miaketa erradiologiko bat egingo da, guraso eta tutoreekin aldez aurretik ados jarrita, eta pazientea behar bezala babestuta.

Se realizará una exploración de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral. El reconocimiento de la dentición permanente deberá ser especialmente minucioso y detallado, incluyendo todas las fosas y fisuras existentes en el esmalte. En caso de duda razonable se realizará una exploración radiológica intraoral, previa conformidad de los padres o madres y tutoras o tutores y garantizando una adecuada protección al paciente y a la paciente.

CAOD indizeen (hortz txantxardunak, falta direnak eta obturatuak) erregistroa egitea adin guztietan, sistema informatikoak hala eskatzen duenean haurraren urteko lehen esleipenaren ondoren.

Deberá registrarse el índice CAOD (Careados Ausentes y Obturados) en todas las edades, cuando el sistema informático lo requiera tras la primera asignación anual del niño o de la niña.

b) Ahoko osasuna lortzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren osasun-jarraibideak, higieneari eta dietari buruzkoak.

b) Instrucciones sanitarias sobre medidas higiénicas y dietéticas necesarias para alcanzar y mantener la salud oral.

Aho-hortzen higieneari eta osasunari buruzko informazioa eta hezkuntza, pazienteari eta haren guraso, tutore edo arduradunei zuzendua.

La información y educación en materia de higiene y salud bucodental, debe ir dirigida al paciente y a la paciente y a sus padres o madres, tutores o tutoras responsables.

Jarraipen berezia egiteko beharra adieraziko da, maiztasun egokiarekin, txantxarra edo gaixotasun periodontala izateko joera dutenentzat, edo maloklusioek edo aho-hortzetako tratamendu oldarkorrak osasunerako arriskua dakarkienentzat.

Se indicará la necesidad de hacer un seguimiento singularizado con la frecuencia adecuada para aquellas personas con una especial predisposición a la caries, enfermedad periodontal o en las que maloclusiones o un tratamiento bucodental agresivo suponga un riesgo para la salud de la persona.

Halaber, gutxienez urtean behin hortz-azterketa bat egiteko beharrari buruzko informazioa emango da, hortz-patologiarik izan ez arren.

Asimismo, se informará sobre la necesidad de realizar una revisión dental al menos una vez al año, aunque no exista patología evidente.

c) Behin betiko haginetako artekak eta fisurak zigilatzea.

c) Sellado de fosas y fisuras en molares permanentes.

Behin-behineko hortzetan txantxarra izan dutela antzematen zaien haurrei, hobiak eta pitzadurak zigilatuko zaizkie behin betiko haginetan (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46 eta 47). Era berean, hortz horietako batean txantxarra antzemanez gero, pitzadurak zigilatuko dira. Gainera, behin betiko hortzetako hobi eta pitzadurak zigilatuko dira, erreferentziazko dentistaren iritziz haurraren hortzen ezaugarri bereziek hala egitea eskatzen badute.

Se realizará el sellado de las fosas y fisuras en los molares permanentes (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46 y 47), en todos los casos en que se detecte que la niña o el niño ha padecido caries en su dentición temporal. Asimismo, se realizará el sellado de fisuras de las piezas citadas en los casos que se detecte caries en alguna pieza permanente. Del mismo modo se realizará sellado de las fosas y fisuras de piezas permanentes cuando, a criterio de la persona dentista de referencia, las particulares características de las piezas dentarias del niño o de la niña así lo aconsejen.

d) Fluor-bernizaren aplikazio topikoa.

d) Aplicación tópica de barniz de flúor.

Azterketa guztietan egingo da, baldin eta behin betiko hortzetan orban zuriko lesio kabitatuak badituzte, edo esmaltean birmineraliza daitezkeen lesio sortu berri kabitatu gabeak badituzte. Pazienteari eta guraso edo tutoreei berariaz erakutsi behar zaie non dagoen lesioa; kokapena pazientearen fitxan idatziko da, eta azterketa berri baterako hitzordua emango zaio, egoera berriro ebaluatzeko eta birmineralizazioa sustatzeko.

Se realizará en cada revisión de los niños y las niñas que en su dentición permanente presenten lesiones de mancha blanca, o lesiones incipientes no cavitadas de esmalte que tengan posibilidad de remineralizarse. Expresamente se deberá mostrar a la persona paciente y a los padres o madres o tutoras o tutores la localización de la lesión; se anotará en la ficha de la persona paciente su ubicación y se le citará a revisión para reevaluar la situación y promover su remineralización.

e) Behin betiko hortzak obturatzea.

e) Obturaciones de caries en piezas permanentes.

Behin betiko hortz batean txantxarra antzematen bada, eta uste bada lesioa ezin dela birmineralizatu eta gelditu, lesioa material iraunkor egokiekin obturatuko da.

Si se detecta caries en una pieza permanente, y se estima que la lesión no tiene posibilidades de remineralizarse y detenerse, se obturará la lesión con materiales permanentes adecuados.

f) Behin betiko hortzen pulpa tratatzea.

f) Tratamiento pulpar en piezas permanentes.

Behin betiko hortz batean pulparen lesio itzulezin bat diagnostikatzen bada, erreferentziazko dentistak, bere irizpidearen arabera, erabakiko du zer egin, pulpa tratatu ala kaltetutako hortza erauzi. Pazientearentzat onena zer den, horretan soilik oinarritu beharko da erabakia.

Cuando se diagnostique una lesión pulpar irreversible en una pieza permanente, la persona dentista de referencia deberá optar, conforme a su propio criterio, por realizar el tratamiento pulpar pertinente o la extracción de la pieza afectada. La decisión deberá basarse únicamente en lo que estime como el mayor beneficio para el o la paciente.

g) Behin-behineko eta behin betiko hortzak erauztea.

g) Extracción de piezas temporales y permanentes.

Dentistaren iritziz behin betiko hortz batean tratamendu kontserbatzailea bideraezina bada, kaltetutako hortza atera egingo da. Halaber, behin-behineko hortzak erauztea, arrazoia edozein dela, oinarrizko hortz-arretaren barruan sartzen da.

Cuando a criterio del personal dentista resulte inviable el tratamiento conservador en una pieza permanente, se procederá a la extracción de la pieza afectada. Asimismo, las extracciones de piezas temporales, cualquiera que sea el motivo, quedan comprendidas dentro de la atención dental básica.

h) Tartrektomia eta behin betiko hortzetako plaka kentzea.

h) Tartrectomía y eliminación de placa dental en dentición permanente.

Tartrektomiak terapia prebentibo periodontalaren irizpidea aplikatuta egingo dira, betiere behin betiko hortzetan osasun gingibalarekin bateraezinak diren kalkuluak eta plaka-maila antzematen badira.

Se realizarán tartrectomías con criterio de terapia preventiva periodontal, siempre que en la dentición permanente se detecten cálculos y nivel de placa incompatibles con la salud gingival.

i) Aho-hortzetako larrialdien tratamendua.

i) Tratamiento de urgencias bucodentales.

PADIren onuradun batek hortzetako larrialdiren bat duenean, arrazoia edozein dela, eta bereziki min ematen badio, erreferentziazko dentistak ahal bezain laster hartu beharko du eta, bere irizpidearen arabera, larrialdiari erantzuteko bitarteko egokienak baliatuko ditu.

Cuando una persona beneficiaria del PADI presente una urgencia de carácter dental, cualquiera que sea su causa, y especialmente si le produce dolor, su persona dentista de referencia deberá atenderle tan pronto como sea posible, poniendo según su criterio, los medios más adecuados para resolverla.

2.– Ekintza odontologiko bakoitzeko ordaindutako hortz-tratamendu bereziak.

2.– Tratamientos dentales especiales remunerados por acto dental.

a) Malformazioen edo ebakortz-letagin multzoko traumatismoen tratamenduak:

a) Tratamientos por malformación, o por traumatismo en grupo inciso-canino:

1) Berregite sinplea, ebakitze-angelu bat hausteagatik (MI edo ID) koroaren herenari baino gutxiagori eragiten diona.

1) Reconstrucción simple por fractura de un ángulo incisal (MI o ID) afectando a menos de 1/3 de la corona.

2) Berregite handia, ebakitze-aldearen hausturagatik, koroaren bi angeluri (MID) edo heren bati baino gehiagori eragiten diena, edo material estetikoz estaltzea osorik ebakortz edo letagin malformatua.

2) Gran reconstrucción por fractura incisal afectando a dos ángulos (MID) o más de 1/3 de la corona, o recubrimiento completo con material estético en incisivo o canino malformado.

3) Apikoformazioa, ebakortz-letagin multzoko hortz malformatuan edo hortz hautsian.

3) Apicoformación en pieza malformada o en diente fracturado del grupo inciso-canino.

4) Endodontzia, ebakortz-letagin multzoko hortz malformatuan edo hortz hautsian.

4) Endodoncia en pieza malformada o en diente fracturado del grupo inciso-canino.

5) Endodontzia egindako ebakortza zuritzea.

5) Blanqueamiento de incisivo endodonciado.

6) Hortza berrezartzea.

6) Reimplante dentario.

7) Bi hortz edo gehiago ferulizatzea.

7) Ferulización de dos o más dientes.

8) Hortz-erauzketa: hortz supernumerarioaren kasuan, hortz-pieza posizio ektopikoan, edo ebakortz-letagin multzoko hortz-pieza hausteagatik.

8) Extracción dental: en caso de diente supernumerario, pieza dental en posición ectópica, o por fractura de pieza dental del grupo inciso-canino.

9) Jostea ehun bigunetako urradurak, dekretu honetan dagoeneko jasota dauden erauzketa-prozeduren parte ez direnak.

9) Sutura por desgarro de tejidos blandos, y que no forme parte de los procedimientos de extracción ya incluidos en este decreto.

b) Behin-behineko hortzaren konponketa, dagokion behin betiko hortzaren agenesiagatik edo gaixotasun sistemikoagatik.

b) Restauración de pieza temporal en caso de agenesia de la pieza permanente correspondiente o de enfermedad sistémica grave.

Behin betiko hortz baten agenesia egiaztatzen bada, dagokion behin-behineko hortza konponduko da. Era berean, behin-behineko hortzetako txantxarrak tratatuko dira, baldin eta txarra izateak gaixotasun sistemiko larriren bat duten adingabeen osasuna larriki arriskuan jar badezake.

Cuando se acredite la agenesia de un diente permanente, se restaurará la pieza temporal correspondiente. Asimismo, serán tratadas las caries en piezas temporales cuando su existencia pueda comprometer seriamente la salud de la persona menor de edad en caso de enfermedad sistémica grave.

c) Behin betiko hortzetako tratamendu protesikoak:

c) Tratamientos protésicos en dentición permanente:

1) Akriliko edo erretxinazko behin-behineko koroa.

1) Corona provisional de acrílico o resina.

2) Behin betiko koroa protesikoa aurreko eta atzeko haginetan, txantxarrarengatik edo malformazioengatik koroa oso suntsitua dagoenean: metalezko edo metal-erretxinazko koroa bat onartuko da.

2) Corona protésica definitiva en premolares y molares con gran destrucción coronal por motivo de caries y/o malformaciones: se aceptará una corona metálica o de metal-resina.

3) Behin betiko protesi-koroa aurreko hortz-taldean: metal-erretxinazko edo metal-portzelanazko koroak onartuko dira.

3) Corona protésica definitiva en el grupo dental anterior: se aceptarán coronas de metal-resina o metal-porcelana.

4) Sustrai barneko berno aurrefabrikatua.

4) Perno intrarradicular prefabricado.

5) Behin betiko hortzetako hutsune-eusgailua: traumatismoak direla-eta aurreko behin betiko multzoan 1-2 hortz-pieza galtzean erabiltzen den mekanismo akrilikoa.

5) Mantenedor de espacio en dentición permanente: mecanismo acrílico utilizado en pérdidas de 1-2 piezas dentarias en el grupo anterior permanente debidas a traumatismos.

6) Protesi kengarria, arku bereko hiru pieza edo gehiago galtzeagatik.

6) Prótesis removible por pérdida de tres o más piezas de la misma arcada.

d) Fluorizazio topikoko saioak txantxar-arrisku bereziko kasuetan.

d) Sesiones de fluorización tópica en casos de especial riesgo de caries.

Fluor berniza aplikatuko da aldizkakotasun egokiarekin (urtean 2-3 saio), dentistaren irizpidearen arabera, adingabe bakoitzaren beharren arabera eta honako irizpide hauei jarraituz:

Se aplicará barniz de flúor con la periodicidad adecuada entre 2 y 3 sesiones al año, a criterio del personal dentista, de acuerdo a las necesidades individuales de cada menor y siguiendo los siguientes criterios:

1) Txantxarrak izateko arrisku handia denean, adina/kod/CAOD taulan zehaztutako indizeen arabera:

1) Cuando el riesgo cariogénico sea alto, según los índices determinados por la siguiente tabla edad/cod/CAOD:

– 7-9 urte: Kod.indizea = 6/CAOD indizea = 2

– Edad de 7 a 9 años: Indice cod = 6 / Indice CAOD = 2

– 10-12 urte: CAOD indizea = 4

– Edad de 10 a 12 años: Indice CAOD = 4

– 13-15 urte: CAOD indizea = 5

– Edad de 13 a 15 años: Indice CAOD = 5

2) Pazienteak txantxarrak izateko arrisku handia izatea eragiten duten egoera bereziak (tratamendu ortodontikoa izan ezik). Zehazki, higiene egokia zailtzen duten urritasun psikiko edo psikomotorrak, hipomineralizazioa eragiten duten sindromeak eta hortzen osasunean eragin handia duten gaixotasun sistemikoak.

2) Situaciones especiales que hagan a la persona paciente susceptible de un elevado riesgo de padecer caries (exceptuando el tratamiento ortodóntico). En concreto, las deficiencias psíquicas o psicomotrices que dificulten una correcta higiene, así como síndromes que cursen con hipomineralización y enfermedades sistémicas con repercusión importante en la salud dental.

Fluor topikoaren aplikazioaren ebaluazioa urtero egingo da.

La evaluación de la aplicación de flúor tópica se realizará anualmente.

II. ERANSKINA
ANEXO II
PADIREN OSASUN-ZERBITZUAK EMATEKO GAITUTAKO PERTSONEI ORDAINDU BEHARREKO ZENBATEKOAK
Cuantías que deben abonarse a las personas habilitadas para la prestación de servicios sanitarios del PADI
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
CPV KODEAK, DEKRETU HONETAN AITORTUTAKO PRESTAZIOAK EGITEKO GAIKUNTZARI BURUZKOAK
Códigos CPV relativos a la habilitación para la realización de las prestaciones reconocidas en el presente Decreto
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental