Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2023ko apirilaren 26a, asteazkena

N.º 79, miércoles 26 de abril de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

LAN HARREMANEN KONTSEILUA
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
1982
1982

EBAZPENA, 2023ko apirilaren 18koa, Lan Harremanen Kontseiluko presidentearena, 2022ko ezohiko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkion hautaproben deialdietan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak onartzen dituena eta epaimahai kalifikatzaileetako kideak izendatzen dituena.

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2023, del Presidente del Consejo de Relaciones Laborales, por la que se aprueban las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas en las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de Empleo Público excepcional del año 2022 y se designan las personas integrantes de los tribunales calificadores.

Lan Harremanen Kontseiluko presidentearen 2022ko abenduaren 21eko Ebazpenaren bidez, Kontseiluaren Osoko Bilkuraren egun bereko Akordioa argitaratzeko agindu zen. Akordio horren bidez, 2022ko ezohiko enplegu publikoaren eskaintzari dagozkion hautaproben deialdiak onartu ziren, negoziazio kolektiboko teknikari plaza bat eta lan-harremanen arloko administrari plaza bi lehiaketa bidez betetzeko.

Mediante Resolución de 21 de diciembre de 2022, del presidente del Consejo de Relaciones Laborales se ordenó la publicación del Acuerdo del Pleno del Consejo de la misma fecha, por el que se aprobaron las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de Empleo Público excepcional del año 2022 para la provisión, mediante concurso, de una plaza de Técnico/a en negociación colectiva y de dos plazas de Administrativo/a área de relaciones laborales.

Hautaketa-prozesu horiek Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkuraren 2022ko abenduaren 21eko Akordioan aurreikusitakoaren arabera arautu dira. Akordioak hautaketa-prozesuen oinarri orokorrak eta oinarri espezifikoak onartu zituen.

Dichos procesos selectivos se rigen por lo previsto en el Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, del Pleno del Consejo de Relaciones Laborales que aprobó las bases generales y específicas que los regulan.

Seigarren oinarri orokorrak ezartzen duenez, behin eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lan Harremanen Kontseiluko presidenteak ebazpena emango du onartutakoen, baztertutakoen eta atzera botatakoen behin-behineko zerrenda onartzeko. Ebazpen hori LHKren webgunean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

La base general sexta establece que, expirado el plazo de presentación de instancias, el presidente del Consejo de Relaciones Laborales dictará resolución aprobando la lista provisional de personas admitidas, excluidas y desistimientos, que será publicada en la página web del CRL y en el Boletín Oficial del País Vasco.

Halaber, zazpigarren oinarri orokorrean xedatzen da epaimahai kalifikatzaileetako kideen izenen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dela, hautaketa-prozesuetan onartutako eta baztertutako pertsonen zerrendarekin batera. Aurrez Lan Harremanen Kontseiluko presidenteak izendatuko du epaimahaia, Kontseiluaren Osoko Bilkurak eskuordetuta, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 9. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Asimismo, en la base general séptima se dispone que la relación nominal de las personas integrantes de los tribunales calificadores se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, conjuntamente con las relaciones de personas admitidas y excluidas a los procesos selectivos, previa su designación por el presidente del Consejo de Relaciones Laborales, por delegación del Pleno del Consejo, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hori guztia aintzat hartuta,

Por todo lo expuesto,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Negoziazio kolektiboan teknikari plaza bat eta lan-harremanen arloko administrari lanpostu bi betetzeko hautaproben deialdietan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzea. Zerrenda horiek ebazpen honen I. eta II. eranskinetan agertzen dira.

Primero.– Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las convocatorias de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico/a en negociación colectiva y de dos plazas de Administrativo/a área de relaciones laborales, que figuran como Anexos I y II a la presente Resolución.

Bigarrena.– Baztertutakoek zein argitaratutako zerrendan agertzen ez direnek hamar egun balioduneko epea dute, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, baztertzea edo omisioa eragin duten akatsak zuzentzeko.

Segundo.– Tanto las personas excluidas como las que no figuren en la lista publicada disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

Hirugarrena.– Hautaprobetako epaimahaietako kideak izendatzea, Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak eskuordetuta, 2022ko abenduaren 21eko Akordioaren bidez. Epaimahai kalifikatzaile horietako kideak ebazpen honen I. eta II. eranskinetan daude.

Tercero.– Designar a las personas integrantes de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas, por delegación del Pleno del Consejo de Relaciones Laborales mediante Acuerdo de 21 de diciembre de 2022. Las personas miembros de dichos tribunales calificadores se incluyen en los citados Anexos I y II a esta Resolución.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Lan Harremanen Kontseiluaren webgunean argitara dadila agintzea.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en la página web del Consejo de Relaciones Laborales.

Bilbao, 2023ko apirilaren 18a.

En Bilbao, a 18 de abril de 2023.

Lan Harremanen Kontseiluko presidentea,

El Presidente del Consejo de Relaciones Laborales,

TOMÁS ARRIETA HERAS.

TOMÁS ARRIETA HERAS.

I. ERANSKINA
ANEXO I
NEGOZIAZIO KOLEKTIBOKO TEKNIKARI PLAZA BAT BETETZEKO HAUTAPROBETARAKO DEIALDIAN ONARTUTAKOEN ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ONARTUTAKOAK
PERSONAS ADMITIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
BAZTERTUTAKOAK
PERSONAS EXCLUIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEAREN OSAERA
PERSONAS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidentea:
Presidente:

Titularra: Francisco Javier González López.

Titular: Francisco Javier González López.

Ordezkoa: Ibon Álvarez Casado.

Suplente: Ibon Álvarez Casado.

Kidea:
Vocal:

Titularra: Guillermo Aranzabe Pablos.

Titular: Guillermo Aranzabe Pablos.

Ordezkoa: Juan Cruz Calvo Ruiz.

Suplente: Juan Cruz Calvo Ruiz.

Kidea:
Vocal:

Titularra: Mikel Etxebarria Díaz de Lezana.

Titular: Mikel Etxebarria Díaz de Lezana.

Ordezkoa: Ana Isabel García Maté.

Suplente: Ana Isabel García Maté.

Kidea (IVAPen ordezkaria):
Vocal (representante del IVAP):

Titularra: Izaskun Uriarte Abona.

Titular: Izaskun Uriarte Abona.

Ordezkoa: Estibaliz Albizua Madariaga.

Suplente: Estibaliz Albizua Madariaga.

Idazkaria:
Secretaria/o:

Titularra: Nerea Elguezabal Alesanco.

Titular: Nerea Elguezabal Alesanco.

Ordezkoa: Asier Undabarrena Ibarguengoitia.

Suplente: Asier Undabarrena Ibarguengoitia.

II. ERANSKINA
ANEXO II
LAN HARREMANEN ARLOKO ADMINISTRARI PLAZA BI BETETZEKO HAUTAPROBETARAKO DEIALDIAN ONARTUTAKOEN ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A ÁREA DE RELACIONES LABORALES
ONARTUTAKOAK
PERSONAS ADMITIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
BAZTERTUTAKOAK
PERSONAS EXCLUIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEAREN OSAERA
PERSONAS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidentea:
Presidenta:

Titularra: Begoña Pérez Arabiourrutia.

Titular: Begoña Pérez Arabiourrutia.

Ordezkoa: María Rivera Ortiz de Guinea.

Suplente: María Rivera Ortiz de Guinea.

Kidea:
Vocal:

Titularra: María José Rueda Vivanco.

Titular: María José Rueda Vivanco.

Ordezkoa: Eloy Argote Galán.

Suplente: Eloy Argote Galán.

Kidea:
Vocal:

Titularra: Leire Idirin Requeta.

Titular: Leire Idirin Requeta.

Ordezkoa: Lucas Andrés Martínez.

Suplente: Lucas Andrés Martínez.

Kidea (IVAPen ordezkaria):
Vocal (representante del IVAP):

Titularra: José Manuel Galíndez Alonso.

Titular: José Manuel Galíndez Alonso.

Ordezkoa: Emilio García Díez.

Suplente: Emilio García Díez.

Idazkaria:
Secretaria/o:

Titularra: Nerea Elguezabal Alesanco.

Titular: Nerea Elguezabal Alesanco.

Ordezkoa: Rosa Cruz Hervás González.

Suplente: Rosa Cruz Hervás González.


Azterketa dokumentala


Análisis documental