Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

68. zk., 2023ko apirilaren 11, asteartea

N.º 68, martes 11 de abril de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1696
1696

EBAZPENA, 2023ko martxoaren 21ekoa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa argitara ematen duena (Udalaguntza-2022), Hezkuntzako sailburuaren 2022ko irailaren 28ko Agindua aplikatuta.

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2023, del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, por la que se da publicidad a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2022), en aplicación de la Orden de 28 de septiembre de 2022, del Consejero de Educación (Udalaguntza-2022).

Hezkuntzako sailburuaren 2022ko irailaren 28ko Agindua hartu da kontuan; agindu horren bidez, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa arautzen da (Udalaguntza-2022).

Vista la Orden de 28 de septiembre de 2022, del Consejero de Educación, por la que se regula la financiación de los gastos para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan Centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2022).

Hezkuntzako sailburuaren 2023ko otsailaren 28ko Agindua hartu da kontuan, zeinaren bidez 2022ko irailaren 28ko agindua aldatzen baita (agindu horrek hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa arautzen du –Udalaguntza-2022–) eta aurrekontu-kreditua gehitzen baita.

Vista la Orden de 28 de febrero de 2023, del Consejero de Educación, de modificación de la Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2022), ampliando el crédito presupuestario.

Kontuan izanik aurkeztutako eskabideak, ebaluatutako txostenak, lehentasun-irizpideak eta 2022ko irailaren 28ko Aginduaren 9. artikuluaz bat eratutako Balorazio Batzordeak aurkeztutako ebazpen-proposamena, honako hau

Vistas las solicitudes presentadas, los informes evaluados, los criterios de preferencia y la propuesta de resolución elevada por la Comisión de Valoración formada de acuerdo con el artículo noveno de la Orden de 28 de septiembre de 2022,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa onartzea (Udalaguntza-2022) ebazpen honen I. eranskinean aipatzen diren udalei, eta ebazpen honen I. eranskinean zehaztutako zenbatekoen arabera, 2022ko irailaren 28ko Agindua aplikatu dadin.

Primero.– Conceder la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan Centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2022), en aplicación de la Orden de 28 de septiembre de 2022, a los Ayuntamientos y por los importes que se mencionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Bigarrena.– Udalek, finantzaketarako hautaturiko ikastetxeen titular direnez, esleitutako kopurua jasoko dute, 2022ko irailaren 28ko Aginduaren 13. artikuluari jarraituz.

Segundo.– Los Ayuntamientos, titulares de los centros seleccionados para la financiación, percibirán la cantidad adjudicada de acuerdo con el artículo trece de la Orden de 28 de septiembre de 2022.

Hirugarrena.– II. eranskinean zerrendatutako udalen eta ikastetxeen eskaerak ezestea.

Tercero.– Denegar las solicitudes de los Ayuntamientos y Centros que se relacionan en el Anexo II.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, bitarteko elektronikoak erabiliz, «Nire Karpeta» atalaren bidez, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan (E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa –Platea–) argitaratzen denetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, por medios electrónicos a través de «Mis Carpeta», ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de la resolución notificada a través del tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko martxoaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2023.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,

El Viceconsejero de Administración y Servicios,

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental