Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

65. zk., 2023ko apirilaren 3a, astelehena

N.º 65, lunes 3 de abril de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1610
1610

38/2023 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortzeko, eta horren antolamendua eta funtzionamendua ezartzeko Dekretua.

DECRETO 38/2023, de 21 de marzo, de modificación del Decreto por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se establece su organización y funcionamiento.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoak apirilaren 23ko 4/1986 Legeak 26. artikuluan ezartzen du autonomia-erkidegoko estatistika-jarduketa, besteak beste, berariazko estatistika-organo bat duten Jaurlaritzako sailek gauzatuko dutela.

La Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, prevé en su artículo 26, que la actuación referente a la Estadística de la Comunidad Autónoma, se lleve a cabo por, entre otros, aquellos departamentos del Gobierno que tuvieran constituido en su seno un Órgano Estadístico Específico.

Bestalde, Jaurlaritzako sailen estatistika-organo bereziak arautzen dituen ekainaren 22ko 180/1993 Dekretuak sailen berariazko estatistika-organoak arautzen ditu, antolamendu-arau orokorren printzipioak uztartuta estatistika-legeriatik eratorritako eskakizunekin, batik bat, estatistika-sekretuaren gainekoekin.

Por su parte, el Decreto 180/1993, de 22 de junio, por el que se regulan los Órganos Estadísticos específicos de los Departamentos del Gobierno se erige en la disposición reglamentaria que regula los órganos estadísticos específicos de los departamentos, conjugando los principios propios de la normativa organizativa general con los requerimientos derivados de la legislación estadística y, en especial, del secreto estadístico.

Aurrekoarekin bat etorriz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortzen eta horren antolamendua eta funtzionamendua ezartzen dituen maiatzaren 18ko 139/2021 Dekretua onartu zen. Organo horren jardun-arloak, 3.2 artikuluaren arabera, honako hauek dira: a) Berdintasuna; b) Gazteria; c) Zahartzea eta erronka demografikoa; d) Gizarte-zerbitzuak barnean hartuta gizarte-bazterketa eta pobrezia modu guztien azterketa eta jarraipena, baita Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio ekonomikoena ere; e) Familia, haurtzaroa, garapen komunitarioa eta boluntariotza; f) Migrazioa; g) Giza eskubideak, biktimak eta memoria; h) Garapenerako lankidetza; eta i) Justizia.

De conformidad con lo anterior, se aprueba el Decreto 139/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se establece su organización y funcionamiento, cuyas áreas de actuación, según dispone su artículo 3.2, son las siguientes: a) Igualdad; b) Juventud; c) Envejecimiento y reto demográfico; d) Servicios sociales, incluido el análisis y seguimiento de las distintas formas de exclusión social y pobreza, así como de las prestaciones económicas, del Sistema Vasco de Servicios Sociales; e) Familia, Infancia, desarrollo comunitario y voluntariado; f) migración; g) Derechos humanos, víctimas y memoria; h) Cooperación para el desarrollo; i) Justicia.

Alabaina, lehendakariaren irailaren 23ko 18/2022 Dekretuaren bidez (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Dekretua bigarrenez aldatzen baitu), Lehendakaritzaren eskumen-esparruan sartu zen gazteria-arloa, aipatu aldaketa indarrean jarri arte Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren eskumen-esparruaren barne zegoena.

Mediante el Decreto 18/2022, de 23 de septiembre, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se incorpora al área competencial de Lehendakaritza el área de actuación de Juventud, que hasta la entrada en vigor de dicha modificación formaba parte del área competencial del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Horrenbestez, egokia da Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoa arautzen duen araua aldatzea, gazteria-arloa bere jardun-eremuetatik kanpo uzteko eta, horrela, sail horren eskumen-esparrura egokitzeko. Hala, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortu eta horren antolamendua eta funtzionamendua ezartzen dituen maiatzaren 18ko 139/2021 Dekretuaren 3. artikuluko 2. apartatuko b) letra eta lehen xedapen gehigarria kendu behar dira (estatistikei egiten die erreferentzia: a) Euskal gazteria, eta b) Gazteriaren egoera).

Procede, en consecuencia, modificar la norma reguladora del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, para excluir el área de Juventud de entre sus áreas de actuación, y adecuarla así a las áreas competenciales de este Departamento, suprimiendo tanto la letra b) del apartado 2 del artículo 3 del Decreto 139/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se establece su organización y funcionamiento, como la disposición adicional primera, que hace referencia a las estadísticas: a) Juventud Vasca, y b) Panorama de Juventud.

Beraz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, Euskal Estatistika Batzordeari kontsulta egin ondoren, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko martxoaren 21ean egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, previa consulta a la Euskal Estatistika Batzordea / Comisión Vasca de Estadística, y tras la deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Berridatzi egiten da Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortu, eta horren antolamendua eta funtzionamendua ezartzen dituen maiatzaren 18ko 139/2021 Dekretuaren 3. artikuluko 2. apartatua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo primero.– Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 3 del Decreto 139/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se establece su organización y funcionamiento, que quedará redactado como sigue:

«2.– Aurreko apartatuan adierazitakoari dagokionez, hauek dira Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoaren jardun-arloak:

«2.– En el marco de lo señalado en el apartado anterior, son áreas de actuación del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales las referidas a:

a) Berdintasuna.

a) Igualdad.

b) Zahartze aktiboa eta erronka demografikoa.

b) Envejecimiento activo y reto demográfico.

c) Gizarte-zerbitzuak, barnean hartuta gizarte-bazterketa eta pobrezia modu guztien azterketa eta jarraipena, baita Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio ekonomikoena ere.

c) Servicios sociales, incluido el análisis y seguimiento de las distintas formas de exclusión social y pobreza, así como de las prestaciones económicas del Sistema Vasco de servicios Sociales.

d) Familia, haurtzaroa, garapen komunitarioa eta boluntariotza.

d) Familia, infancia, desarrollo comunitario y voluntariado.

e) Migrazioa.

e) Migración.

f) Giza eskubideak, biktimak eta memoria.

f) Derechos humanos, víctimas y memoria.

g) Garapenerako lankidetza.

g) Cooperación para el desarrollo.

h) Justizia».

h) Justicia.»

Bigarren artikulua.– Kendu egiten da Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortu eta horren antolamendua eta funtzionamendua ezartzen dituen maiatzaren 18ko 139/2021 Dekretuaren lehen xedapen gehigarria.

Artículo segundo.– Se suprime la disposición adicional primera del Decreto 139/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se establece su organización y funcionamiento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko martxoaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental