Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

64. zk., 2023ko martxoaren 31, ostirala

N.º 64, viernes 31 de marzo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1576
1576

35/2023 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea arautzen duena.

DECRETO 35/2023, de 21 de marzo, por el que se regula la Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco.

Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoan du iturburua, 10. artikuluaren 2., 6. eta 24. apartatuetan jasotako eskumen esklusiboetan; haren bidez, ahalegina egin da sektore publikoari dagozkion premia guztiak bilbatzeko eta, hartara, erreferentziazko testu bat eskaintzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko egitura publikoaren antolamendu eta funtzionamendurako eta hark autonomia-erkidego honetan diharduten erakunde-eremuetako sektore publiko guztiekin duen loturarako koherentzia emango duena.

La Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, que tiene su encaje en las competencias exclusivas de los apartados 2, 6 y 24 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, trata de incluir todas las necesidades relativas al sector público y así poder ofrecer un texto de referencia que aporte coherencia sobre la organización y el funcionamiento del entramado público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su conexión con el conjunto de los sectores públicos de los distintos ámbitos institucionales que tienen actividad en esta Comunidad Autónoma.

Hala, lege horren 7. artikuluak Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea sortzen du, gai hauei buruzko proposamenak aztertzeko eta formulatzeko organoa izan dadin: sektore publikoen artean izan daitezkeen eraginkortasun falta, gainjartzeak eta bikoiztasunak tratatzea; administrazioen arteko lankidetza, elkarlana eta koordinazioa; eta haiek barne hartzen dituzten administrazio publikoen eta sektore publikoen antolamendua eta funtzionamendua.

Así, el artículo 7 de la Ley crea la Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco como órgano para el estudio y formulación de propuestas en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores públicos, la colaboración, cooperación y coordinación interadministrativas, así como la organización y funcionamiento de las administraciones públicas y de los sectores públicos en que se integran.

Horiek horrela, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko martxoaren 21ean egindako bileran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de marzo de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea eta helburua da Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordearen adskripzioa, osaera eta oinarrizko funtzionamendu-arauak erregulatzea, Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak 7. artikuluan dioena egikaritu eta garatuta.

El objeto del presente Decreto es regular la adscripción, la composición y las normas básicas de funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco, en aplicación y desarrollo del artículo 7 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

2. artikulua.– Atxikitzea.

Artículo 2.– Adscripción.

Eusko Jaurlaritzan administrazio publikoaren eskumena duen sailari atxikita dago Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea.

La Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco está adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de administración pública.

3. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones.

1.– Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak 7. artikuluaren hirugarren paragrafoan ezartzen dituen eginkizunak izango ditu.

1.– Sus funciones son las establecidas en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

2.– Batzordeak txostenak egingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoan dauden erakunde-mailetako gobernuentzat.

2.– La Comisión emitirá informes cuyos destinatarios serán los gobiernos de los distintos niveles institucionales que existen en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Batzordearen proposamenak eta txostenak ez dira lotesleak izango.

3.– Las propuestas e informes de la Comisión no tendrán carácter vinculante.

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.– Composición.

Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordearen osaera honako hau da:

La composición de la Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco es la siguiente:

a) Batzordeburua: Eusko Jaurlaritzaren barruan administrazio publikoaren eskumena duen sailburua.

a) Presidencia: consejera o consejero del Gobierno Vasco que tenga atribuidas las competencias en materia de administración pública.

b) Administrazio publikoaren arloko lau aditu, Eusko Jaurlaritzak hautatuak.

b) Cuatro personas expertas en materia de administración pública designadas por el Gobierno Vasco.

c) Administrazio publikoaren arloko hiru aditu, foru-aldundiek hautatuak (bakoitzak bat).

c) Una persona experta en materia de administración pública designada por cada una de las diputaciones forales.

d) Administrazio publikoaren arloko hiru aditu, EUDEL–Euskadiko Udalen Elkarteak hautatuak.

d) Tres personas expertas en materia de administración pública designadas por la Asociación de Municipios Vascos EUDEL.

5. artikulua.– Kideen hautapena eta izendapena.

Artículo 5.– Designación y nombramiento de sus miembros.

1.– Eusko Jaurlaritza ordezkatuko duten kideak eta haien ordezkoak izendatzea administrazio publikoaren arloko eskumenak esleituak dituen Eusko Jaurlaritzako sailburuari dagokio, agindu bidez.

1.– El nombramiento de los miembros que designe el Gobierno Vasco, así como las personas que puedan sustituirlos, corresponderá a la consejera o consejero del Gobierno Vasco que tenga atribuidas las competencias en materia de administración pública, mediante Orden.

2.– Foru-ordezkaritza –kideak eta ordezkoak– foru-aldundi bakoitzak hautatuko du, eta izendapena administrazio publikoaren arloko eskumenak esleituak dituen Eusko Jaurlaritzako sailburuak egingo du, agindu bidez.

2.– La representación foral, miembros y sustitutos, será designada por cada una de las diputaciones forales y su nombramiento se realizará por Orden de la consejera o consejero del Gobierno Vasco que tenga atribuidas las competencias en materia de administración pública.

3.– Toki-ordezkaritza –kideak eta ordezkoak– EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak hautatuko du, eta izendapena administrazio publikoaren arloko eskumenak esleituak dituen Eusko Jaurlaritzako sailburuak egingo du, agindu bidez.

3.– La representación local, miembros y sustitutos, será designada por la Asociación de Municipios Vascos EUDEL y su nombramiento se realizará por Orden de la consejera o consejero del Gobierno Vasco que tenga atribuidas las competencias en materia de administración pública.

4.– Batzordea osatzen duten pertsonak hautatzean, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua dela bermatuko da, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoaren arabera.

4.– La designación de las personas que componen la comisión garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

5.– Batzordeko kideak hautatzerakoan, kontuan hartuko da autonomia-erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan jarduteko gaitasun nahikoa izatea, eta bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.

5.– En la designación de los miembros de la Comisión se tendrá en cuenta tener capacidad suficiente para interactuar en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma y se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales.

6.– Toki-ordezkaritzaren hautaketan, kasu egingo zaie lurralde-irizpideei, eta tamaina guztietako udalerrien presentzia zainduko da.

6.– En la representación local se atenderá a criterios territoriales, y a la salvaguarda de la presencia de municipios de diferentes tamaños.

7.– Batzordeko kideak lau urterako izendatuko dira, eta hautatu zituen erakundeak kargutik kendu arte egongo dira karguan, edo kargua uzteko legezko kausaren bat edo batzordeak berak onartutako funtzionamendu-arauetan aurreikusitako kausaren bat gertatu arte.

7.– Los miembros de la Comisión serán nombrados por un periodo de cuatro años y se mantendrán en sus cargos hasta que sean cesados por la institución que los nombró o concurra alguna causa de cese legal o que esté prevista en las normas de funcionamiento aprobadas por la propia Comisión.

8.– Aurreko paragrafoetan xedatutakoa eragotzi gabe, batzordeak hala erabakiz gero, aztergai den eremuan adituak diren beste pertsona batzuk ere joan ahal izango dira bileretara, bileretako gaiak zein diren kontuan hartuta. Halakoek hitz egitea izango dute, baina botoa ematerik ez.

8.– Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, por acuerdo de la Comisión, podrán asistir a las sesiones, atendiendo a la naturaleza de las cuestiones objeto de las mismas, otras personas expertas en el ámbito que esté siendo objeto de análisis. Estas personas asistirán con voz pero sin voto.

6. artikulua.– Batzordearen funtzionamendua.

Artículo 6.– Funcionamiento de la Comisión.

1.– Batzordeko kideek hizkuntza ofizialetako edozein erabil dezakete jardueretan (deialdiak, aktak, ziurtagiriak eta, oro har, dokumentazioa).

1.– Los miembros de la Comisión podrán utilizar en sus actuaciones cualquiera de las lenguas oficiales (convocatorias, actas, certificaciones y documentación en general).

2.– Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordeak, dagozkion eginkizunak betetzeko, behar beste baliabide eta bitarteko izango du, ondo funtzionatuko duela bermatzeko. Bitarteko eta baliabide horiek atxikita dagoen Eusko Jaurlaritzako sailetik etorriko dira, hau da, administrazio publikoaren arloan eskumena duen sailetik.

2.– La Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco para cumplir sus funciones, dispondrá de los medios y recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, que provendrán del departamento del Gobierno Vasco al que se adscribe, esto es, el competente en materia de administración pública.

3.– Azterketa-proposamenak batzordeburuak edo batzordea osatzen duten kideetako edozeinek egin ahal izango ditu.

3.– Las propuestas de estudio podrán provenir de la presidencia, y de cualquiera de los miembros que componen la Comisión.

4.– Batzordeak gutxienez urtean behin egingo du ohiko bilkura. Horrek ez du eragozten 14. artikuluan arautzen diren lantaldeek bilkurak egitea ohiko bilkurak prestatzeko.

4.– La Comisión se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al año, sin menoscabo de las sesiones que pudieran celebrarse como preparatorias de las sesiones ordinarias, en los grupos de trabajo que se regulan en el artículo 14.

5.– Batzordekideek ez dute ordainsaririk jasoko bileretara joateagatik eta batzordearen eginkizunak beren gain hartzeagatik.

5.– La asistencia a las sesiones y la asunción de funciones de la Comisión no dará lugar a compensación económica a sus miembros.

7. artikulua.– Batzordeburua.

Artículo 7.– Presidencia.

Batzordeburuaren eginkizunak dira:

Corresponderá a la Presidencia:

a) Batzordearen ordezkari izatea.

a) Ostentar la representación de la Comisión.

b) Bileren deialdia egitea eta gai-zerrenda zehaztea.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día.

c) Bileretako buru izatea eta eztabaidak bideratzea.

c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates.

d) Aktei oniritzia ematea.

d) Visar las actas.

8. artikulua.– Batzordekideak.

Artículo 8.– Personas vocales.

Batzordekideen eginkizunak dira:

Las personas que ostentan la vocalía de la Comisión deben:

a) Bileretako eztabaidetan parte hartzea.

a) Participar en los debates de las sesiones.

b) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, boto partikularra ematea eta beren botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea.

b) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

c) Galderak eta eskariak egitea.

c) Formular ruegos y preguntas.

d) Esleitu zaizkion eginkizunak betetzeko behar den informazio zehatza eskuratzea.

d) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

e) Batzordekide izateagatik berez dagokien beste edozein eginkizun.

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

9. artikulua.– Idazkaritza: izendapena eta eginkizunak.

Artículo 9.– Secretaría: nombramiento y funciones.

1.– Batzordeko idazkari-lanak Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzako kide batek egingo ditu, administrazio publikoaren arloko eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailburuaren agindu bidez izendatuta.

1.– Las funciones de secretaría de la Comisión serán ejercidas por una de las personas miembro de la representación del Gobierno Vasco, nombrada por Orden de la consejera o consejero del Gobierno Vasco que tenga atribuidas las competencias en materia de administración pública.

2.– Idazkaritzaren eginkizunak dira:

2.– Corresponde a la Secretaría:

a) Batzordeburuak hala agintzen badu, batzordearen bileren deialdia zabaltzea eta batzordekideei zitazioak bidaltzea.

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros de la Comisión.

b) Batzordekideek organoari egindako komunikazioak jasotzea: jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak edo bere ardurapean behar duten bestelako idazkiak.

b) Recibir los actos de comunicación de los miembros, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

c) Gaiak bideratzeko prestatzea, eta bilerako aktak idaztea batzordeburuaren oniritziaz.

c) Preparar el despacho de los asuntos, y elaborar las actas de las sesiones con el visto bueno de la Presidencia.

d) Batzordearen jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta erregelak errespeta daitezela bermatzea.

d) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

e) Kontsulten, irizpenen eta hartutako erabakien ziurtagiriak egitea.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

f) Idazkari izateagatik berezkoak dituzten bestelako eginkizun guztiak.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría.

10. artikulua.– Deialdia.

Artículo 10.– Convocatoria.

1.– Batzordeburuak egingo du batzordea batzeko deialdia, bere ekimenez edo kide diren pertsonen herenek eskatuta.

1.– La convocatoria de las sesiones de la Comisión corresponde a la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de un tercio de las personas que sean miembros.

2.– Bilera bakoitzeko gai-zerrenda dagokion dokumentuan jasoko da, eta kideei bidaliko zaie, deialdiaren idazkiarekin batera eta, hala badagokio, aztergaien arabera egoki iritzitako dokumentazioarekin batera.

2.– El orden del día de cada una de las sesiones, se reflejará en el documento al efecto, que deberá remitirse a las personas que sean miembros, junto con el escrito de convocatoria, y, si procede, con la documentación que se considere oportuna en relación con los temas a tratar.

3.– Bileren deialdia eta gai-zerrendan agertzen diren gaiei buruzko informazioa gutxienez zazpi egun lehenago jaso beharko dute batzordekideek, batzordeburuak premiazko deia egiten duenean izan ezik. Hark, premiazko deia egin nahi badu, deialdian bertan jaso beharko du premiazkotasuna, baita bilera egiteko eguna eta ordua (lehen eta bigarren deialdiak zehaztuta) eta tokia ere.

3.– La convocatoria de las sesiones y la información sobre los temas que figuren en el orden del día deberá ser recibida por las personas que sean miembros, con una antelación mínima de siete días, salvo en el caso de urgencia apreciada por la Presidencia, circunstancia que debe hacerse constar en la misma convocatoria, expresando en esta el día, la hora para la primera y segunda convocatoria, y el lugar de celebración.

4.– Deialdiak baliabide elektronikoen bidez bidaliko zaizkie batzordekideei, horrela egin ezin denean izan ezik, eta mezu horietan gai-zerrenda ere bidaliko da, eztabaidatzeko beharrezkoa den dokumentazioarekin batera, ahal denean, eta bilkura zer baldintzatan egingo den jakinaraziko da (aurrez aurre, urrutitik), baita konexio-sistema ere, eta, hala badagokio, bilkuran izateko eta parte hartzeko beharrezkoak diren baliabide teknikoak zer tokitan dauden ere bai.

4.– Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros de la Comisión a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión (presencial, a distancia), el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

11. artikulua.– Osaera eta erabakiak hartzea.

Artículo 11.– Constitución y adopción de acuerdos.

1.– Batzordea, eratzeko, bilera egiteko, erabakiak hartzeko eta aktak bidaltzeko, aurrez aurre nahiz urrutitik jardun ahalko da.

1.– La Comisión podrá constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.

2.– Urrutitik egiten diren bilkuretan, batzordeetako kideak nahi duten tokian egon daitezke, baldin eta bitarteko elektronikoz –telefonoak zein ikus-entzunezko bitartekoak erabiliz– honako hauek bermatzen badira: kideen identitatea edo haien ordezkoena; adierazpenen edukia; adierazpen horiek noiz egiten diren; kideen arteko elkarreragina eta komunikazioa denbora errealean egitea, eta bilkuretan bitartekoak erabilgarri izatea. Baliabide elektroniko balioduntzat, esaterako, posta elektronikoa eta bideokonferentziak jotzen dira.

2.– En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de las personas que sean miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico y las videoconferencias.

3.– Idazkaria eta kide anitzeko organoko kide guztiak edo haien ordezkoak modu presentzialean zein urrutitik bilduta badaude, balio osoz eratuta geratuko da kide anitzeko organoa bilkurak egiteko, eztabaidak egiteko eta erabakiak hartzeko, aurretik deialdirik egin beharrik izan gabe, kide guztiek hala erabakitzen badute.

3.– Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario o Secretaria y todas las personas que sean miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.

4.– Organoa behar bezala eratu eta batzarrak egiteko, eztabaidak izateko eta erabakiak hartzeko, batzordeburuak eta idazkariak –edo, hala badagokie, ordezkoek– eta organoko kideen erdiek gutxienez egon beharko dute, aurrez aurre edo urrutitik.

4.– Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de la persona que ostente la Presidencia y la persona que ostente la Secretaría o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

5.– Ezin izango da eztabaidatu edo erabakirik hartu gai-zerrendan sartuta ez dauden gaiei buruz, salbu eta batzordekide guztiak bertan badaude eta gaia presakotzat jotzen bada gehienen aldeko botoaz.

5.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Comisión y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

6.– Erabakiak hartzeko, bertaratutakoen botoetan gehiengoa lortu behar da. Bilkura urrutitik egiten bada, erabakiak administrazio publikoaren arloan eskumena duen sailaren egoitzan hartutakotzat joko dira.

6.– Los acuerdos de la Comisión se tienen que adoptar por mayoría de votos de las personas asistentes. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el departamento competente en materia administración pública.

12. artikulua.– Aktak eta ziurtagiriak.

Artículo 12.– Actas y certificados.

1.– Batzordearen bilera guztietako akta egingo du idazkariak, eta, han, hauek jaso behar ditu: bertaratutakoak, gai-zerrenda, bilera egindako tokia, bileraren iraupena, eztabaidetako argudio nagusiak eta erabakien edukiak.

1.– De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por la Secretaría, que especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2.– Bilera bakoitzaren akta bilkuran bertan onar daiteke, edo hurrengo bilkuran. Idazkariak egingo du akta, batzordeburuaren oniritziaz, eta bitarteko elektronikoz helaraziko die batzordekideei. Batzordekideek, bitarteko horiek berak erabiliz, testuarekiko adostasuna edo eragozpenak adierazi ahalko dituzte. Adostasuna adieraziz gero, bileran bertan onartutzat joko da.

2.– El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario o Secretaria elaborará el acta con el visto bueno de la Presidencia y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

13. artikulua.– Urteko memoria.

Artículo 13.– Memoria anual.

Urtero kudeaketari buruzko memoria bat idatziko da. Memoria horretan, egindako azterlanei eta batzordean eztabaidatutako proposamenei buruzko informazioa jasoko da, eta publikoki emango da horren berri, Eusko Jaurlaritzaren Gardena gardentasun-atariaren bidez.

Anualmente se redactará una memoria de gestión que incluya información sobre los estudios realizados y las propuestas debatidas en el seno de la Comisión y se rendirá cuentas de ello públicamente, a través del portal de transparencia del Gobierno Vasco-Gardena.

14. artikulua.– Lantaldeak.

Artículo 14.– Grupos de trabajo.

Batzordeburuak, batzordearen erabakiz, gaien araberako lantaldeak eratu ditzake. Lantalde horiek batzordeko kideek osatuko dituzte, eta, batzuetan, baita azterlan espezifikoak egiteko eta proposamenak egiteko izendatutako kanpoko adituek ere. Egokitzat jotzen den kide kopurua izango dute. Kanpoko pertsona horiek hitz egitea izango dute, baina botoa ematerik ez.

La Presidencia, por acuerdo de la Comisión, puede constituir grupos de trabajo por materias, integrados por personas miembro de la misma, y eventualmente, también por personas expertas externas designadas para estudios específicos y elaboración de propuestas, en el número que se considere adecuado. Estas personas externas asistirán con voz pero sin voto.

15. artikulua.– Erakunde arteko beste batzorde edo kide anitzeko organo batzuekin koordinatzea.

Artículo 15.– Coordinación con otras Comisiones u órganos colegiados interinstitucionales.

Batzordeburuak bermatu behar du batzorde hau eta batzordeari esleitutako eginkizunekin gaiaren arabera zerikusia duten beste organo batzuk koordinatuta daudela, hala nola Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua (Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen bidez sortua) eta kontseilu horrek bere barruan eratzen dituen batzordeak.

La Presidencia garantizará la coordinación de esta Comisión con aquellas otras que por razón de la materia guarden relación con las funciones asignadas a la misma, como el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales creado por Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y las comisiones que este pudiera constituir en su seno.

16. artikulua.– Araubide juridikoa eta funtzionamendua.

Artículo 16.– Régimen jurídico y de funcionamiento.

Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordeak bere barne-funtzionamenduko erregelamendua onar dezake, dekretu honen esparruan. Baina dekretu honetan eta, hala badagokio, aipatutako erregelamendu horretan ezartzen ez diren kasuetarako, Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordeak administrazio-prozedurari buruzko legedian orokorrean xedatzen dena izango du arauzko, eta, bereziki, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legeak 15. artikulutik 18.era bitartekoetan xedatutakoa.

La Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco podrá aprobar su reglamento de funcionamiento interno en el marco del presente Decreto. No obstante, en lo no previsto en el presente Decreto y, en su caso, en el Reglamento citado, la Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco se rige por lo previsto en la legislación general relativa al procedimiento administrativo, en particular, los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dekretu hau indarrean jarri eta hiru hilabetera izendatuko dira batzordekideak.

Se procederá al nombramiento de los miembros de la Comisión en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen urtarrilaren 19ko 8/2021 Dekretuan, 2. artikuluaren 2. paragrafoan, o letra gehitzen da; honela idatzita geratzen da:

Se adiciona un apartado o) al párrafo 2 del artículo 2 del Decreto 8/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno que queda redactado en los siguientes términos:

«o) Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea.»

«o) La Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko martxoaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental