Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

62. zk., 2023ko martxoaren 29a, asteazkena

N.º 62, miércoles 29 de marzo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1536
1536

EBAZPENA, 2023ko martxoaren 14koa, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendariarena, zeinaren bidez bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak burutzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udal eta gainerako toki-entitateentzako laguntzen deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2023, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, por la que se convocan las ayudas a municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak bultzatzeko laguntzak arautzen dituen apirilaren 24ko 57/2018 Dekretuak, 5. artikuluan, hau adierazten du: Biktimen eta Giza Eskubideen arloko zuzendaritza eskuduneko titularraren urteko ebazpenaren bidez, laguntza horien deialdia egingo da. Deialdi hori bi ebazpenen bidez egingo da: bat, erakunde pribatuen proiektuei zuzendua, eta, bestea, udalen eta gainerako toki-entitateen proiektuei zuzendua.

El Decreto 57/2018, de 24 de abril, por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos, en su artículo 5 señala que mediante resolución anual de la persona titular de la Dirección competente en materia de Víctimas y Derechos Humanos, se efectuará la correspondiente convocatoria de estas ayudas. Esta convocatoria se deberá realizar mediante dos resoluciones separadas, una destinada a los proyectos de entidades privadas y la otra a los proyectos de municipios y demás entidades locales.

Deialdiaren urteroko ebazpenak hau guztia ezarriko du: deialdiaren helburua, dirulaguntzen diru-hornidura, Balorazio Batzordeko kideen izendapena, eskabideak aurkezteko era eta epea, eta, hala badagokio, diruz lagun daitezkeen programa edo jarduera bakoitzaren gehienezko zenbatekoa.

En la resolución anual se determinará el objeto de la convocatoria, la dotación económica de las ayudas, se designará a las personas integrantes de la Comisión de Valoración, el modo y plazo de presentación de las solicitudes, el plazo de ejecución y, en su caso, el importe máximo de cada uno de los programas o actividades subvencionables.

Deialdi hau Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren 2023rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan dago aurreikusita. Berdintasunerako, Justiziako eta Gizarte politiketako sailburuaren 2023ko urtarrilaren 20ko Aginduaren bidez onartu zen plan hori, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatuko da.

Esta convocatoria se realiza al amparo del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para el año 2023, aprobado mediante Orden de 20 de enero de 2023 de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales publicado en el espacio que corresponde a dicho Departamento en la web euskadi.eus.

Gainera, deialdi honek nahikoa aurrekontu-kreditu du Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko ekitaldirako aurrekontuetan.

Además, esta convocatoria cuenta con crédito presupuestario suficiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023.

Horrenbestez, eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuak ematen dizkidan eskumenekin bat etorriz, honako hau

En su virtud y de conformidad con las competencias que me atribuye el Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko udal eta gainerako toki-entitateen proiektuak finantzatzeko dirulaguntzen deialdia egitea. Proiektu horiek gure gizartean bizikidetzaren kultura, giza eskubideen errespetua, eta enpatia eta elkartasuna bultzatu behar dituzte. Proiektuak 2023ko urtarrilaren 1etik 2024ko irailaren 1era egin ahalko dira.

Es objeto de la presente Resolución convocar las ayudas destinadas a la financiación de proyectos desarrollados por municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que promuevan en nuestra sociedad una cultura de convivencia, de respeto de los derechos humanos, de empatía y solidaridad. Estos proyectos podrán ser desarrollados desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de septiembre de 2024.

Laguntzok ondoren azaltzen diren jarduera-eremuetan sartzen diren programa eta jardueretarikoren bat egitera zuzendu beharko dira:

Las ayudas habrán de dirigirse a la realización de alguno de los programas y actividades incluidos en los siguientes ámbitos de actuación:

a) Bizikidetza eta Giza Eskubideak:

a) Convivencia y Derechos Humanos:

1.– Partaidetzako, zabalkundeko edo heziketa sozialeko jarduerak, giza duintasunaren, giza eskubideen eta bizikidetza adiskidetuaren aldeko konpromisoa sustatzera zuzenduak.

1.– Actuaciones de participación, divulgación o educación social dirigidas a promover el compromiso con la dignidad humana, los derechos humanos y una convivencia conciliada.

2.– Edozein biolentzia-mota, terrorismoa edo giza eskubideen urraketarekiko kritiko agertzen den eta horiek guztiak deslegitimizatzen dituen kontzientzia kritikoa sustatzera zuzendutako ekimenak.

2.– Iniciativas orientadas a fomentar en la sociedad una conciencia crítica y deslegitimadora en relación con toda forma de violencia, terrorismo o vulneración de derechos humanos.

3.– Iraganean izandako edozein biolentzia-formaren aurrean gogoeta kritikoa egiteko prozesuak babesten dituzten programak, bai eta gizarteratzeari buruzkoak ere, Europan dagoen justizia leheneratzailearen aldeko korrontearen ildoan.

3.– Programas que, en relación con toda forma de violencia ocurrida en el pasado, permitan apoyar procesos de reflexión crítica y de reinserción social en línea con la corriente europea de justicia restaurativa.

4.– Gizarte-partaidetzako eta desberdinen arteko elkarrizketako esperientziak, mintzagai hau dutelarik: bizikidetza normalizatu baten erronkak, aniztasuna eta gizarte-elkartzea sustatzen dutenak.

4.– Experiencias de participación social y diálogo entre diferentes sobre los retos de una convivencia normalizada, que promuevan el pluralismo y el encuentro social.

b) Biktimak eta gizartea:

b) Víctimas y sociedad:

1.– Terrorismoaren biktimei laguntzeko ekintzak.

1.– Acciones de apoyo a las víctimas del terrorismo.

2.– Giza eskubideen urraketen biktimei laguntzeko jarduerak, motibazio politikoko biolentziaren testuinguruan.

2.– Actuaciones para el apoyo a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política.

3.– Biktimen eta gizartearen arteko batasuna sustatzen duten programak, bai eta biktimek bizikidetzaren aldeko ekarpena egitea laguntzen dutenak ere, haien aurrerapenen partaide diren heinean.

3.– Programas que fomenten la unión entre víctimas y sociedad, así como la aportación de las víctimas a la construcción de la convivencia como participes de sus avances y progresos.

c) Dibertsitatea eta elkartasuna:

c) Diversidad y solidaridad:

1.– Arrazakeriaren, xenofobiaren edo gorroto-delituen prebentzioaren eta dibertsitatearen kudeaketa positiboaren balioak sustatzen dituzten proiektuak.

1.– Proyectos que promuevan los valores de la gestión positiva de la diversidad, la prevención del racismo, la xenofobia o los delitos de odio.

2.– Desberdintasunaren, diskriminazioaren, injustiziaren edo bazterketaren forma kritikoen aurrean elkartasunaren eta inplikazio sozialaren balioak sustatzen dituzten esperientziak.

2.– Experiencias que promuevan los valores de solidaridad y la implicación social frente a las formas más críticas de desigualdad, discriminación, injusticia y exclusión o marginación.

3.– Biolentziaren adierazpen berrien, gerraren eta nazioarteko terrorismoaren aurrean, elkartasun, inplikazio eta mobilizazio sozialeko ekintzak.

3.– Acciones de solidaridad, implicación y movilidad social frente a las nuevas expresiones de violencia, guerra y terrorismo internacional.

2. artikulua.– Erakunde eskatzailea.

Artículo 2.– Entidad solicitante.

Euskal Autonomia Erkidegoko udalek eta gainerako toki-erakundeek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek.

Podrán solicitar estas ayudas los municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 3.– Tramitación electrónica.

1.– Prozedura honen izapide guztiak kontsultatzeko, eskatzeko eta egiteko, bide elektronikoak erabili beharko dituzte erakunde interesdunek.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-eko egoitza elektroniko honetan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0041310

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0041310

3.– Eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, jakinarazpenak eta justifikazioak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu daiteke dagokion zerbitzuaren bidez, egoitza elektronikoan ere eskuragarri baitago, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

4.– El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

4. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.

Artículo 4.– Plazo, presentación y formalización de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan sartuta.

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos accediendo a la citada sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

3.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

4.– Era berean, elektronikoki ere izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta horretarako, ordezkaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistro elektronikoan eman ahal izango du izena, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

4.– Asimismo, se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

5. artikulua.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 5.– Solicitudes y documentación requerida.

1.– Eskabidea, erantzukizunpeko adierazpenak barnean dituela, inprimakian egin beharko da, zeina euskadi.eus egoitza elektronikoan baitago eskuragarri.

1.– La solicitud, que incluye las declaraciones responsables, se cumplimentará en el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Eskabide horrekin batera, proiektuaren memoria ere aurkeztuko da, honako informazio honekin:

2.– Dicha solicitud se acompañará de la memoria del proyecto, que contendrá la siguiente información:

a) Proiektuaren edo programaren datuak, non hauek zehaztuko baitira: xedea, metodologia, lan-plana, balizko hartzaileak (sexuaren arabera bereiziak), lurralde-eremua, egingo diren jardueren egutegia eta genero-ikuspegiari nola helduko zaion. Helburuak lortuko direla eta gastua eraginkorra izango dela bermatzeko ezarriko diren kontrol-bideak ere aipatuko dira.

a) Datos del programa o proyecto, especificando el objeto, metodología, plan de trabajo, potenciales personas destinatarias (desagregadas por sexo), ámbito territorial y calendario de realización de las actividades a desarrollar, así como también el modo en que se prevé incorporar la perspectiva de género. También se mencionarán los métodos de control que se establezcan para garantizar la consecución de los objetivos y la eficacia del gasto.

b) Erakunde eskatzaileak proiektua gauzatzeko eskura dituen giza baliabideak eta baliabide materialak; adierazi beharko da, gainera, erakundeak ba al duen berdintasunaren arloan ibilbidea edo prestakuntza duen pertsonarik.

b) Indicación de los recursos materiales y humanos con los que cuente la entidad solicitante para llevar a cabo el programa o proyecto, indicando si la entidad cuenta con personas con formación y trayectoria en materia de igualdad.

c) Programa edo proiektua gauzatzeak eragingo duen kostuaren aurrekontua, partiden arabera banakatua. Bertan, proiektua finantzatzeko gainerako bideak zehaztuko dira, egotekotan.

c) Presupuesto, desglosado por partidas, del coste que la ejecución de tal programa o proyecto conlleve, haciendo constar los demás medios de financiación del mismo, si los hubiere.

d) Dirulaguntzaren helburu den programa edo proiekturako eskatutako gainerako laguntzen zerrenda; bertan, zein administrazio publikori edo erakunde publiko edo pribaturi eskatu zaion laguntza zehaztu beharko da, bai eta laguntza horiek ukatu edo eman diren edota oraindik ebatzi gabe dauden eta horien zenbatekoak ere. Horrelakorik ez badago, dirulaguntza jasotzeko aurkeztutako programa edo proiektuetarako ez dela beste inongo laguntzarik eskatu adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

d) Relación de cualesquiera otras ayudas solicitadas con destino al programa o proyecto para la que se solicite la subvención, en la cual habrá de hacerse referencia a las administraciones públicas o entidades públicas o privadas a las que se hubiere solicitado, así como el estado de las mismas (denegadas, pendientes de resolución, concedidas e importes). En caso contrario, declaración responsable de no haber solicitado ninguna otra ayuda para los programas o proyectos presentados a subvención.

3.– Nolanahi ere, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak erakunde eskatzaileari eskatu ahal izango dio nahi beste dokumentazio eta informazio, eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko.

3.– En cualquier caso, la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documentación o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

6. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 6.– Dotación económica.

1.– Dirulaguntzen programa honetara berrehun eta berrogeita hamar mila (250.000) euro bideratuko dira.

1.– La dotación económica destinada a este Programa de subvenciones es de doscientos cincuenta mil (250.000) euros.

2.– Entitate onuradun bakoitzak, gehienez, hamabost mila euro (15.000) jaso ahal izango ditu, eta deialdi honetan jaso ditzakeen laguntzen gehienezko zenbateko osoa ezingo da inolaz ere izan berrogeita hamar mila euro (50.000) baino handiagoa.

2.– El importe máximo que podrá percibir cada entidad beneficiaria por proyecto será de quince mil (15.000) euros, sin que en ningún caso el importe máximo total de las ayudas que puede percibir en esta convocatoria pueda superar los cincuenta mil (50.000) euros.

7. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 7.– Comisión de Valoración.

Aurkeztutako eskaerak eta dokumentazioa aztertzeko eta ebaluatzeko, balorazio batzorde bat eratuko da. Kide hauek izango ditu:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes y documentación presentadas se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta por las siguientes personas:

Batzordeburua:

Presidenta:

Verónica Domingo Marino andrea, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzako teknikari arduraduna.

Dña. Verónica Domingo Marino, técnico/a responsable de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad.

Bokalak:

Vocales:

M. Eugenia Ugartondo Segura, Zerbitzu Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoaren arduraduna.

Dña. M. Eugenia Ugartondo Segura, responsable de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Servicios.

Alaitz Vives Urbieta andrea, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko (Gogora) teknikaria.

Dña. Alaitz Vives Urbieta, técnica del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora.

Marian Sánchez Amado andrea, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzako teknikaria, aldi berean Batzordearen idazkari-lanak egingo dituena.

Dña. Marian Sánchez Amado, técnica de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, que realizará las funciones de secretaria de la Comisión.

8. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 8.– Forma de pago.

Deialdi honen babesean ematen den dirulaguntza honela ordainduko da:

El abono de la subvención que se concede al amparo de la presente convocatoria, se efectuará del siguiente modo:

a) Lehenengo ordainketan, emandako dirulaguntzaren % 50 ordainduko da, dirulaguntza berariaz onartu eta gero, edo ematen dela jakinarazten denetik hamabost eguneko epea igarotzean, berariazko uko-egiterik ez bada aurkezten.

a) Un primer pago, por importe equivalente al 50 % de la subvención concedida, tras la aceptación expresa de esta, o trascurrido el plazo de quince días desde la notificación de su concesión sin mediar renuncia expresa de la misma.

b) Bigarren ordainketa 2024an egingo da. Bertan, emandako dirulaguntzaren erabilera (hurrengo artikuluan zehazten den bezala) Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzari justifikatu eta gero egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoa ordainduko da.

b) Un segundo pago, en 2024, por el importe resultante de la liquidación efectuada, tras la justificación del empleo de la subvención concedida, ante la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad en los términos previstos en el artículo siguiente.

9. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 9.– Justificación de la subvención.

1.– Dirulaguntzen justifikazioa gehienez hilabeteko epean aurkeztu beharko da, jarduera burutu den datatik kontatzen hasita, eta betiere 2024ko urriaren 1a baino lehenago. Justifikazio-memoriarekin batera, datu eta agiri hauek jaso beharko ditu:

1.– La justificación de la subvención deberá presentarse en un plazo máximo de un mes desde la fecha de la ejecución de la actividad, y siempre antes del 1 de octubre de 2024. Deberá incluir, junto con la memoria justificativa, los siguientes datos y la siguiente documentación:

a) Diruz lagundutako proiektua gauzatzean egindako gastuak justifikatzeko jatorrizko fakturak eta ordainagiriak. Bai fakturak (indarrean dagoen araudian ezarritako baldintza formalak bete behar dituzte) bai ordainagiriak diruz lagundutako proiektu bakoitzaren arabera bereizita aurkeztu behar dira, eta behar bezala ordenatuta eta zenbakituta, eta, horrez gain, ordainagirien eta fakturen izen-zerrenda bidali behar da, aipatutako gastua zertarako erabili den azalduta.

a) Originales de las facturas y recibos justificativos de los gastos realizados en el desarrollo del proyecto subvencionado. Tanto las facturas, que deberán ajustarse a los requisitos formales establecidos por la normativa vigente, como los recibos, se presentarán diferenciados por proyectos subvencionados, y debidamente ordenados y numerados, debiendo ir acompañados de una relación nominal de los mismos, explicando el destino al que hubiere sido aplicado el gasto a que se refieran.

b) Eredu ofizialaren araberako soldata-ordainagirien originalak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-agiri ofizialak, kontratatutako lan-kontratuko langileei dagozkien gastuak justifikatzeko.

b) Originales de los recibos de salarios ajustados al modelo oficial, junto con los boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social para justificar los gastos correspondientes al personal laboral contratado.

c) Aldi baterako kolaborazio-gastuen ordainagiri originalak. Besteak beste, datu hauek adierazi behar dituzte: jasotzailearen datuak, Nortasun Agiri Nazionala, ordainketaren kontzeptua eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokion atxikipena.

c) Originales de los recibos que se refieren a gastos por colaboraciones de carácter temporal, en los que deberán figurar, entre otros, los datos de las personas perceptoras, su Documento Nacional de Identidad, el concepto por el que se retribuye y la retención correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Sarreren eta gastuen balantzea.

d) Balance de ingresos y gastos.

e) Proiektuaren onuradunak zeintzuk izan diren eta proiektua egiten zeintzuek parte hartu duten adierazteko datuak, sexuaren arabera bereizita.

e) Indicadores de las personas beneficiarias del proyecto y de las personas que han intervenido en la realización del mismo, desagregadas por sexo.

f) Programen, iragarki-kartelen, argazkien eta argitaratutako gainerako material grafiko, idatzi edo soinuzkoen aleak.

f) Ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico, escrito o sonoro publicados.

2.– Justifikazioak nola izapidetu jakiteko xehetasunak hemen daude eskura: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las justificaciones están disponibles en https://www.euskadi.eus/micarpeta

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Ematen diren datu pertsonalak bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko laguntzak eta dirulaguntzak izeneko tratamendu-jarduerari erantsiko zaizkio.

Los datos de carácter personal que se faciliten serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas y subvenciones en el área de convivencia y derechos humanos.

– Arduraduna: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasunaren Zuzendaritza.

– Responsable: Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad.

– Helburua: bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko laguntzak kudeatzea.

– Finalidad: gestión de las ayudas del área de convivencia y derechos humanos.

– Legitimazioa: beharrezko tratamendua interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea) egindako misio bat betetzeko.

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

– Hartzaileak: datu pertsonalak arlo horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie.

– Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

– Eskubideak: datuak atzitu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak, bai eta informazio gehigarrian jasotzen diren eskubideak ere.

– Derechos: derechos acceder, rectificar y suprimir datos, así como los derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure webgunean kontsulta daiteke: https://www.euskadi.eus/rgpd/0041310

– Información adicional: se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/rgpd/0041310

Honako hauek betetzeko:

En cumplimiento de:

– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

– Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

– 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

– Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honetan aipatzen diren dirulaguntzak ondoko arauei lotuko zaizkie: Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuak diruz laguntzera bideratutako laguntzak arautzen dituen apirilaren 24ko 57/2018 Dekretuan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. Kapitulua, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua, eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta azken horren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko erregulazioa.

Las subvenciones a que se refiere esta Resolución se sujetan a lo establecido en el Decreto 57/2018, de 24 de abril, por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos, así como a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Laguntza horiek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1207/2013 (EB) Erregelamenduaren mende egongo dira, minimis laguntzei Tratatuaren 197. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa (2013ko abenduaren 24ko DOUEL, 352. Zk.).

Estas ayudas estarán sujetas al Reglamento (UE) n.º 1207/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 197 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUEL n.º 352, de 24 de 12 de 2013).

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko martxoaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2023.

Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendaria,

La Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad,

MÓNICA HERNANDO PORRES.

MÓNICA HERNANDO PORRES.

ERANSKINA
ANEXO
I.– ESKABIDEAN SARTU BEHARREKO DATUAK; DAGOKION FORMULARIO ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGIN BEHARKO DA
I.– DATOS A INCLUIR EN LA SOLICITUD, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DEL CORRESPONDIENTE FORMULARIO ELECTRÓNICO

1.– Identifikatzea.

1.– Identificarse.

Organo instruktoreari zuzendua: giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren Zuzendaritza.

Dirigido al órgano instructor: Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad.

Eskatzailea:

Solicitante:

Honela jarduten du: espedientearen pertsona/erakunde interesduna edo besteren ordezkari.

Actúa como: persona/entidad interesada del expediente o representante de.

Identifikazio-agiria:

Documento de identificación:

Zenbakia:

Número:

Erakundearen izena:

Nombre de la entidad:

Jakinarazpenak eta komunikazioak helbide honetara bidaliko dira:

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección.

Espediente hau izapidetzean administrazioak bidaltzen dituen jakinarazpenen hartzaileak hauek izango dira: (elkartea/IFK).

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán destinadas a: (Asociación/CIF).

Jakinarazpen- eta komunikazio-kanala.

Canal de notificación y comunicación.

Elektronikoa: nire karpetaren jakinarazpen- eta komunikazio-erretilura bidaltzen dira. Sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat behar da.

Electrónico: se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Bide elektronikoari buruzko oharra: jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat joko da Nire karpetan eskuragarri jarri eta 10 egun naturaleko epean. Epe hori betetakoan, ulertuko da uko egiten diozula jakinarazpenari, eta hala jasoko da espedientean. Izapidea egintzat joko da, eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin.

Nota sobre el canal electrónico: si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Abisuak jasotzeko datuak.

Datos para recibir avisos.

Ohar bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono mugikorrera, Nire karpetan jakinarazpenen bat edo komunikazioren bat duzunean.

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o comunicación en Mi carpeta.

Posta elektronikoa:

Correo electrónico:

Posta elektronikoaren berrespena:

Confirmación de correo electrónico:

Telefono mugikorra:

Teléfono móvil:

Komunikazio-hizkuntza.

Idioma de comunicación.

Mezu elektronikoen eta abisu-mezuen bidez bidaliko zaizkizun jakinarazpenak eta komunikazioak zuk adierazitako hizkuntzan egongo dira.

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Euskara/Gaztelania.

Euskera/Castellano.

Datuak erabiltzeko baimena.

Consentimiento para utilizar los datos.

– Nire komunikazio- eta abisu-datuak, oro har, Eusko Jaurlaritzako sailekin eta erakundeekin ditudan harremanetan erabiltzea nahi dut.

– Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

– Nire komunikazio- eta abisu-datuak espediente hau kudeatzeko soilik erabiltzea nahi dut.

– Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión de este expediente.

2.– Datuak betetzea.

2.– Rellenar los datos.

Erakunde eskatzailearen datu fiskalak agertzen diren lurraldea/probintzia.

Territorio histórico/Provincia donde constan los datos fiscales de la entidad solicitante.

Lurraldea/Probintzia:

Territorio histórico/Provincia:

Proiektuaren izena:

Denominación del proyecto:

Eskatutako kopurua:

Cantidad Solicitada:

Harremanetarako datuak.

Datos de contacto.

Harremanetarako pertsona:

Persona de contacto:

Harremanetarako telefonoa:

Teléfono de contacto:

Beste finantzaketa-iturri batzuk: finantzaketa-iturria/Kopurua.

Otras fuentes de financiación: fuente de financiación / cantidad.

Eskatutako laguntzak: adierazi beste erakunde batzuei eskatutako laguntzak.

Ayudas solicitadas: indicar las ayudas solicitadas a otros organismos.

«Minimis» laguntzak.

Ayudas «Minimis».

Batzordearen 1407/2013 Erregelamendua, 2013ko abenduaren 13koa, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO L 352, 2013-12-24koa).

Reglamento n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

Entitate publikoek edo aurrekontu publikoen kontura finantzatutako erakunde pribatuek aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta aurreko ekitaldi fiskalean jasotako minimis laguntza guztiak honako hauek dira: erakundea/Kopurua.

Todas las ayudas de minimis de entidades públicas o de entes privados financiados con cargo a presupuestos públicos recibidos por esta Entidad Beneficiaria, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, son los siguientes: Organismo/Cantidad.

Aurrekontuak: kontzeptua/Gastuak/Diru-sarrerak.

Presupuestos: concepto/gastos/ingresos.

Erantzukizunpeko adierazpenak.

Declaraciones responsables.

Adierazten dut eskatzaileak:

Declaro que la persona solicitante:

Bateragarritasun-adierazpenak.

Declaraciones de compatibilidad.

– Ez du administrazio publikoek edo erakunde pribatuek helburu bererako emandako laguntzarik edo dirulaguntzarik jasotzen.

– No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con esta misma finalidad, concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

– Helburu bererako laguntza edo dirulaguntzaren bat jasotzen ari da administrazio publikoetatik edo erakunde pribatuetatik (puntu honetako datuak zehaztu behar dira dagokion dokumentuan).

– Está recibiendo alguna ayuda o subvención con esta misma finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– Helburu bererako laguntza edo dirulaguntza eskatu diot administrazio publikoren bati edo erakunde pribaturen bati, eta ebazpenaren zain dago (dagokion dokumentuan zehaztu behar ditu puntu honetako datuak).

– He solicitado una ayuda o subvención con esta misma finalidad a alguna administración pública o entidad privada, y está pendiente de resolución (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– Ez du dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penal edo administratiborik jaso.

– No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

– Ez du dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko legez ezarritako debekurik, sexu-bereizkeriagatiko debekuak berariaz aipatuta.

– No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

– Erakunde eskatzailea ez dago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozeduretan.

– No está incursa la entidad solicitante en procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi o sus organismos autónomos, se hallen aún en tramitación.

Minimis.

Minimis.

– Ez du «minimis» araubideari lotutako dirulaguntzarik jaso aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta uneko ekitaldi fiskalean.

– No ha recibido subvención alguna sujeta al régimen de «minimis» durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y durante el ejercicio fiscal en curso.

– «Minimis» erregimenari lotutako laguntza edo dirulaguntza eskatu dio administrazio publiko edo erakunde pribaturen bati, eta eman egin zaio (dagokion dokumentuan zehaztu behar dira puntu honetako datuak).

– Ha solicitado una ayuda o subvención sujeta al régimen de «minimis» a alguna administración pública o entidad privada y le ha sido concedida (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– «Minimis» erregimenari lotutako laguntza edo dirulaguntza eskatu dio administrazio publiko edo erakunde pribatu bati, eta ebazteko zain dago (puntu honetako datuak zehaztu behar ditu dagokion dokumentuan).

– Ha solicitado una ayuda o subvención sujeta al régimen de «minimis» a alguna administración pública o entidad privada y está pendiente de resolución (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– 57/2018 Dekretuan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritako baldintzak betetzen ditu.

– Cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 57/2018 y demás normativa vigente.

– Berdintasun-plan bat izan beharra badago, Estatuko araudiaren arabera indarrean dagoen berdintasun-plan bat dudala adierazten dut.

– En el caso de estar obligado a tener un plan de igualdad, declaro tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado.

– Erakundeak 50 langile baino gehiago baditu, adierazten dut neurriak hartu direla sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko Estatuko legerian ezarritakoaren arabera.

– En caso de que la entidad tenga más de 50 personas trabajadoras, declaro que se han establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

– Eskabide honetako datu guztiak egiazkoak eta osoak dira, baita aurkezten dudan dokumentazio guztia ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).

– Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento y asumo la correspondiente responsabilidad (artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Erantzukizunpeko adierazpen bati edo komunikazio bati gehitutako datu edo informazioa funtsean zehatza ez bada, faltsua bada edo falta bada, edo administrazio eskudunari erantzukizunpeko adierazpena aurkezten ez bazaio, edo deklaratutakoa betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa aurkezten ez bada, edo jakinarazpena aurkeztu ezean, ezinezkoa izango da ukitutako eskubidea edo jarduera gauzatzen jarraitzea, gertakari horien berri izaten denetik aurrera, eta erantzukizun penal, zibil eta administratiboa ere izango da, hala dagokionean (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

3.– Dokumentuak erantsi.

3.– Adjuntar los documentos.

Ofizioz egiaztatzea.

Comprobación de oficio.

Aplikatzekoa den araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu administrazio eskudunean honako datu hauek:

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará de oficio en la administración competente los siguientes datos:

– Gizarte Segurantzaren ordainketan egunean egotea (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia).

– Estar al corriente de pago de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social-TGSS).

– Zerga-betebeharrak egunean izatea (Euskal Foru Aldundiak edo Zerga Administrazioko Estatu Agentzia).

– Estar al corriente de obligaciones tributarias (Diputaciones Forales Vascas o Agencia Estatal Tributaria).

Non eta dagokion pertsona horren aurka ez badago, arrazoituta. Aurka egiteko eskubidea erabiltzea.

Salvo que la persona motivada se oponga a ello, de manera motivada. Ejercer el derecho de oposición.

Eskatutako dokumentu motak.

Tipos de documentos requeridos.

Espedienteari eransten zaizkion dokumentu guztiak erantsiko dira.

Se anexarán todos los documentos que se aportan al expediente.

4.– Sinatzea eta bidaltzea.

4.– Firmar y enviar.

Egindako eskabidearen laburpena egiaztatu eta «sinatu eta bidali».

Comprobar el resumen que aparece de la solicitud efectuada y proceder a «firmar y enviar».

II.– PROIEKTUAREN MEMORIA
II.– MEMORIA DEL PROYECTO

1.– Programaren datuak.

1.– Datos del programa.

Programaren/proiektuaren izena:

Denominación del programa/proyecto:

Programaren hartzaile potentzialak:

Potenciales destinatarios del programa:

Programaren balizko hartzaile kopurua (sexuaren arabera bereizita): Gizonak/Emakumeak.

Posible número de destinatarios del programa (desagregados por sexos): Hombres/Mujeres.

Lurralde-eremua:

Ámbito territorial:

Programaren xedea:

Objeto del programa:

2.– Metodologia. Adierazi lan-plana, eta erreferentzia egin helburuak bermatzeko kontrol-metodoei.

2.– Metodología. Indicar el plan de trabajo, haciendo referencia a los métodos de control para garantizar los objetivos.

Garatu beharreko jardueren egutegia: Jarduera/Data/Moda.

Calendario de actividades a desarrollar: Actividad/Fecha/Modo.

3.– Giza baliabideak.

3.– Recursos humanos.

Parte-hartzailea:

Participante:

Prestaketa:

Preparación:

Esperientzia:

Experiencia:

Parte-hartze maila:

Grado de participación:

Berdintasunari buruzko prestakuntza:

Formación en igualdad:

Boluntarioak/Elkartea:

Voluntariado/Asociación:

Erakundearen izena:

Nombre de su entidad:

4.– Baliabide materialak.

4.– Recursos materiales.

Erakunde eskatzaileak proiektua gauzatzeko dituen baliabide materialak.

Recursos materiales con los que cuente la entidad solicitante para llevar a cabo el proyecto.

Data.

Fecha.

Titularraren edo ordezkariaren sinadura.

Firma del/a titular o representante.

III.– JUSTIFIKAZIO-TXOSTENA
III.– MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.– Programaren datuak.

1.– Datos del programa.

Programaren izena:

Nombre del programa:

Programa honen onuradunen kolektiboa:

Colectivo beneficiario de este programa:

Programa honen emakume onuradunen kopuru zenbatetsia:

Número estimado de mujeres beneficiarias de este programa:

Programa honen onuradun izango diren gizonen kopuru zenbatetsia:

Número estimado de hombres beneficiarios de este programa:

Egindako jardueren laburpena:

Resumen de las actuaciones realizadas:

2.– Proiektua gauzatzen parte hartu duten langileak.

2.– Personal que ha intervenido en la ejecución del proyecto.

Parte-hartzailea:

Participante:

Prestaketa:

Preparación:

Esperientzia:

Experiencia:

Parte-hartze maila:

Grado de participación:

Berdintasunari buruzko prestakuntza:

Formación en igualdad:

Boluntarioa/Elkartea:

Voluntario/Asociación:

Zure erakundearen izena (erakunde eskatzaileaz kanpoko erakunderen bateko kide bazara bakarrik bete behar da).

Nombre de su entidad (solo se debe rellenar en el caso de pertenecer a alguna entidad ajena a la entidad solicitante).

Fakturak. Nominak. Proiektuari egotzitako aldi baterako lankidetzak:

Facturas. Nóminas. Colaboraciones temporales imputadas al proyecto:

Aldi baterako lankidetza egotzia: NAN/Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari/PFEZri dagokion atxikipenari dagokion kontzeptua.

Colaboración temporal imputada: DNI/Concepto por el que se retribuye/Retención correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-IRPF.

Fakturak eta nominak: Dokumentu mota/Data/Zenbatekoa/Zenbakia/Helmuga.

Facturas y Nóminas: tipo de documento/Fecha/Importe/Número/Destino.

Gauzatzean erabilitako baliabide materialak:

Recursos materiales utilizados en la ejecución:

Genero-ikuspegia nola txertatu den.

Modo en el que se ha incorporado la perspectiva de género:

Proiektua gauzatzean egindako materiala:

Material realizado en la ejecución del proyecto:

Programak:

Programas:

Kartel iragarleak:

Carteles anunciadores:

Argazkiak:

Fotografías:

Beste batzuk:

Otros:

Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duen azaroaren 28ko 1496/2003 Errege Dekretuaren 6. artikuluko baldintza formalak bete beharko dituzte fakturek, eta ordainagiriak diruz lagundutako proiektuen arabera bereizita aurkeztuko dira, behar bezala ordenatuta eta zenbakituta, eta proiektu horien izenen zerrenda ere aurkeztu beharko da, aplikatu den gastuaren berri emanez.

Tanto las facturas, que deberán ajustarse a los requisitos formales del artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, como los recibos se presentarán diferenciados por proyectos subvencionados, y debidamente ordenados y numerados, debiendo ir acompañados de una relación nominal de los mismos, explicando el destino al que hubiere sido aplicado el gasto a que se refieran.

Titularraren edo ordezkariaren sinadura.

Firma de la persona titular o representante.


Azterketa dokumentala


Análisis documental