Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

56. zk., 2023ko martxoaren 21a, asteartea

N.º 56, martes 21 de marzo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1395
1395

22/2023 DEKRETUA, otsailaren 14koa, Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutua (iTlent) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen duena.

DECRETO 22/2023, de 14 de febrero, por el que se crea el Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional (iTlent), y se aprueba su relación de puestos de trabajo.

Laugarren industria-iraultzaren hasiera eta eboluzioa eta eguneroko bizitzan horrek daukan eragina gizartearen kontzeptua aldatzen ari dira, hots, industria-eredu batetik neurri handi batean teknologian, konektagarritasunean eta digitalizazioan oinarritutako eredu batera igaro da. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gizarte-eredu berri horren teknologia-funtsa bihurtu dira, izan ere, eredu horretan, gizarteak ezagutzaren transformazioa eskatzen du.

El inicio y la evolución de la cuarta revolución industrial y su aplicación a la vida diaria está produciendo un cambio en el concepto de sociedad, pasando de un modelo industrial a un nuevo modelo basado en gran medida en la tecnología, la conectividad y la digitalización. Las tecnologías de la información y de la comunicación se han convertido en el fundamento tecnológico de este nuevo modelo de sociedad, una sociedad que demanda una trasformación del conocimiento.

Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen helburua da ezagutzan oinarritutako gizarte honen erronkei aurre egitea eta lanbide-heziketako sistema bat bultzatzea, egungo eta etorkizuneko erronkei behar bezala aurre egingo diena. Izan ere, sistema horren bidez, zailtasun handiak dituzten inguruneetan pertsonen enplegagarritasuna eta enpresen lehiakortasuna hobetzea ahalbidetuko duen eredua lortu nahi da.

La Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional pretende responder a los retos que plantea esta sociedad basada en el conocimiento e impulsar un sistema de formación profesional que responda de forma idónea a los retos actuales y futuros a los que va a tener que enfrentarse, con el objetivo de hacer realidad un modelo que permita mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas en entornos de gran complejidad.

Legeak lanbide-heziketako eredu konbinatua ezartzen du –zeinak testuinguru berri bat berekin baitakar–, heziketa integratuaren, berrikuntza aplikatuaren eta ekintzailetza aktiboaren bidez. Izan ere, lege horren 3.2.c) artikuluan ezartzen denez, honako hauek izango dira, besteak beste, lanbide-heziketako euskal sistemaren helburuak: berrikuntza, sorkuntza, ekintzailetzarako gaitasuna eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera sustatzea, bai hasierako lanbide-heziketan, bai enplegurako lanbide-heziketan.

Dicha Ley establece un modelo combinado de formación profesional que incluye un contexto nuevo, a través de una formación integrada, una innovación aplicada y un emprendimiento activo. En efecto, el artículo 3.2, apartado c), de dicha Ley establece entre los objetivos para el sistema vasco de formación profesional, el relativo a fomentar la innovación, la creatividad, la capacidad de emprendimiento y el uso de las tecnologías de información y comunicación, tanto en la formación profesional inicial como en la formación profesional para el empleo.

Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legeak 21. artikuluan xedatutakoaren arabera, legean bertan ezarritako helburuak lortzeko, lanbide-heziketako eskumenak dituzten sailek beharrezkoak diren aholkularitzako organismo teknikoak izango dituzte, erregelamenduz ezartzen den mendekotasunarekin.

La citada Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional, en su artículo 21, establece que, para alcanzar los objetivos establecidos en la misma, los departamentos competentes en materia de formación profesional contarán con los organismos técnicos y de asesoramiento necesarios, bajo la dependencia que se determine reglamentariamente.

Bestalde, Lanbide Heziketaren VI. Euskal Planaren misioa da giza garapen jasangarri eta inklusibo baterantz aurrera egitea, pertsonen talentua bultzatuz, ingurune produktibo, teknologiko, digital eta adimentsuago batetik eratorritako erronkei erantzungo dieten ikaskuntza-eredu aurreratuak txertatuz eta EAEko Lanbide Heziketa pertsonei beren enplegagarritasuna hobetzen eta EAEko enpresei lehiakortasun handiago baterantz aurrera egiten lagunduko dien eraldaketa- eta berrikuntza-eragile gisa sendotuz, betiere kontuan izanik inor ezin dela atzean geratu, eta Basque Country 2030 Agendaren ildotik garapen jasangarria indartuz eta sustatuz.

Por otro lado, la misión del VI Plan Vasco de Formación Profesional es la de avanzar hacia un desarrollo humano sostenible e inclusivo, impulsando el talento de las personas a través de la incorporación de modelos de aprendizaje avanzados, que respondan a los retos derivados de un nuevo entorno productivo, más tecnológico, digital e inteligente, consolidando la Formación Profesional vasca, como un agente de transformación e innovación, que apoya a las personas en la mejora de su empleabilidad y a las empresas vascas en el avance hacia una mayor competitividad, sin perder de vista en ningún momento que nadie se pueda quedar atrás, promoviendo e impulsando el desarrollo sostenible, en línea con la Agenda Basque Country 2030.

Horretarako, beharrezkoa izango da ikaskuntza-kontzeptuetan eboluzionatzea, hau da, konpetentzian oinarritutako prestakuntza talentuan oinarritutako prestakuntza bilakatzea. Talentua, hain zuzen ere, ikaskuntzaren eremu desberdin bat da. Eremu horretan sartzen dira, besteak beste, pentsamendu eraikitzailea eta sormenezkoa, adimen sortzailea eta exekutiboa eta pertsonen balioak.

Para ello, será necesario evolucionar en los conceptos de aprendizaje, transformando una preparación basada en la competencia en otra basada en el talento. Un concepto, el del talento, que nos introduce en un ámbito diferente del aprendizaje. Un ámbito que incluye contextos referidos al pensamiento constructivo y creativo, a las inteligencias generadora y ejecutiva o a los valores de la persona, entre otros.

Testuinguru horretan, Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuak (iTlent) ikaskuntza-metodologia batzuk ezarri behar ditu, lanbide-heziketa ikasten duten pertsonak ezagutzaren eta lan-antolakuntzaren eremuetan gertatuko diren aldaketei aurre egiteko gai izan daitezen. Halaber, bultzatu behar du profesionalek parte-hartze aktibo eta gogoetatsua izan dezaten gero eta konplexuagoak diren lan-testuinguruetan, eta ahalbidetu behar du zeharkako konpetentziak garatzea, adibidez, diziplina anitzeko taldeetan lan egitea, aldaketari arin egokitzea eta arazo konplexuak konpontzea. Era berean, sorkuntza sustatuko du, ziurgabetasun-testuinguruetan egoera berriei aurre egiteko, baita ekintzailetza ere.

En este contexto, el Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent, deberá establecer las metodologías de aprendizaje que posibiliten que las personas que estudian Formación Profesional puedan hacer frente a los cambios que se van a producir en los ámbitos del conocimiento y en la organización del trabajo. También deberá potenciar la participación activa y reflexiva de los y las profesionales en contextos laborales cada vez más complejos y permitir el desarrollo de competencias transversales, tales como el trabajo en equipos multidisciplinares, la rápida adaptación al cambio y la resolución de problemas complejos, entre otros. Así mismo impulsarán la creatividad para hacer frente a nuevas situaciones en contextos de incertidumbre y fomentará el emprendimiento.

Bestalde, Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legeak hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen eginkizunak eta jarduera-esparruak zehazten ditu, IV. tituluko III. kapituluan.

Por otra parte, La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, en su Título IV, Capítulo III, determina las funciones y ámbitos de actuación de los servicios de apoyo a la educación.

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legeak, berriz, irakaskuntzako funtzio publikoaren egitura eta antolaketa arautzen ditu, II. tituluko I. kapituluan, eta, zehazki, lanpostuen zerrendetan zehaztu beharreko baldintzak arautzen ditu (haien oinarrizko printzipioak eta haiek prestatzeko bete beharreko prozedura).

La Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regula en el Capítulo I de su Título II, dedicado a la estructura y organización de la función pública docente, las condiciones que deben determinarse en las relaciones de puestos de trabajo, señalando con respecto a ellas los principios básicos, así como los cauces procedimentales que deben observarse en su elaboración.

Ildo horretatik, lege horren 5. artikuluak lanpostu-zerrenden gutxieneko edukia zein izango den xedatzen du: lanpostuaren izena; irakaskuntzari laguntzeko zerbitzua; lanpostua betetzeko beharrezkoak diren baldintzak eta, horien artean, nahitaez, izendatutako hizkuntza-eskakizuna eta, hala badagokio, derrigortasun-data; lanpostu bakoitzari zein talde, kidego edo eskala edo lan-arloko kategoria dagokion; eta, funtzionarioentzat gordetako lanpostuak izanez gero, lanpostuari dagokion berariazko osagarria eta lanpostua betetzeko sistema.

De esta forma, el artículo 5 del citado texto legal dispone el contenido mínimo que en cualquier caso deben contener las citadas relaciones: denominación, Servicio de Apoyo a la docencia, los requisitos exigidos para su desempeño, entre los que necesariamente debe figurar el perfil lingüístico asignado y la fecha de preceptividad; la adscripción al grupo, cuerpo o escala o categoría laboral que en cada caso corresponda; y por último, tratándose de puestos reservados a funcionarias y funcionarios, el complemento específico y el sistema de provisión.

2/1993 Legearen 4.l) artikuluak, berriz, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 5.h) artikuluarekin bat –6/1989 Legeak Eusko Jaurlaritzari ematen dio lanpostu-zerrendak onartzeko eskumena–, hezkuntza-gaien eskumena duen sailari ematen dio irakasleen lanpostu-zerrendak proposatzeko ahalmena.

Por su parte, el apartado l) del artículo 4, en congruencia con el apartado h) del artículo 5 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca que reconoce la competencia para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo al Gobierno, reserva la facultad de propuesta de las relaciones de puestos de trabajo docentes al Departamento competente en materia de educación.

Lanpostu-zerrenda hau prestatzeko, otsailaren 13ko 25/2001 Dekretuaren bidez ezarritako irizpideei jarraitu zaie –25/2001 Dekretua, Ikerketarako eta Irakaskuntzaren Laguntza Zerbitzuetako (ISEI, Berritzegune eta IIHII) lanpostuen hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazteko berariazko araubidea finkatzen duena–.

En la elaboración de la presente relación de puestos de trabajo se han seguido los criterios establecidos por el Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el régimen específico de asignación de perfiles lingüísticos y preceptividad en los puestos de trabajo de los Servicios de Investigación y Apoyo a la Docencia: IVEI, Berritzegunes y CEIDA.

Horrenbestez, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin eta gainerako kontsulta-organo interesdunekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko otsailaren 14an egindako bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y los demás órganos consultivos interesados, y previa deliberación y aprobación en Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 14 de febrero de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Institutua sortzea eta haren izaera zehaztea.

Artículo 1.– Creación y naturaleza.

1.– Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutua (iTlent) sortzen da, organismo tekniko gisa. Organismo horren helburu nagusia hau da: ikaskuntza-eredu metodologiko aurreratuen ikerketa aplikatua, garapena, inplementazioa eta transferentzia, lanbide-heziketako ikasleek talentua gara dezaten; izan ere, talentu hori eskatutako enplegagarritasun-betekizunetara egokitzen laguntzen duten konpetentzia profesional eta pertsonaletan adierazten da.

1.– Se crea el Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent, como organismo técnico cuyo principal objetivo es la investigación aplicada, el desarrollo e implementación y la transferencia de modelos metodológicos de aprendizaje avanzados, que permita al alumnado de Formación Profesional desarrollar su talento, manifestado en competencias profesionales y personales que les facilite adaptarse a los requisitos de empleabilidad demandados.

2.– Institutua lanbide-heziketako aholkularitza ematen duen organismo teknikoa da, eta, alde organikotik, hezkuntza-gaien eskumena duen sailaren barruan lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari adskribatuta dago; hau da, alde organiko eta funtzionaletik, haren mendean beteko ditu dekretu honek zehazten dituen eginkizunak.

2.– El Instituto tiene naturaleza de organismo técnico y de asesoramiento en formación profesional y queda adscrito orgánicamente a la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional del Departamento competente en materia de Educación, dependiendo orgánica y funcionalmente de esta en el desarrollo de las funciones que se determinan en el presente Decreto.

2. artikulua.– Lanpostuen zerrenda.

Artículo 2.– Relación de puestos de trabajo.

Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuko (iTlent) lanpostuen zerrenda onartzen da, eta lanpostu horiek betetzeko baldintzak finkatzen dira, dekretu honen I. eranskinean zehaztutakoaren arabera.

Se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent, y se indican los requisitos exigidos para su desempeño, según Anexo I de este Decreto.

3. artikulua.– Xedeak eta eginkizunak.

Artículo 3.– Fines y funciones.

1.– Hauek dira Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuaren (iTlent) xedeak:

1.– Son fines del Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent:

Ekintzara bideratutako adimen- eta pentsamendu-ereduak sustatzea: pentsamendu kritikoa, pentsamendu eraikitzailea, sormenezko pentsamendua, adimen emozionala, adimen sortzailea eta adimen exekutiboa, besteak beste.

Promover los modelos de inteligencia y pensamiento orientados a la acción: pensamiento crítico, pensamiento constructivo, pensamiento creativo, inteligencia emocional, inteligencia generadora, inteligencia ejecutiva, entre otros.

Talentuaren mapa ezartzea lanbide-heziketan.

Establecer un mapa del talento en la formación profesional.

Egungo eta etorkizuneko ikaskuntza-metodologiak aztertu, ezarri eta hedatzea, sortuko diren berrizanei aurrea hartzeko.

Analizar, implantar y difundir metodologías de aprendizaje, actuales y las futuras, que se anticipen a las necesidades emergentes que vayan surgiendo.

Ikasteko baliabide berrien erabilera bultzatzea; alegia, ezarritako metodologiekin bat datozen baliabideak eta talentuaren garapena aldezten dutenak.

Impulsar la utilización de nuevos recursos para el aprendizaje acordes a las metodologías implantadas y que favorecen el desarrollo del talento.

Lanbide-heziketako irakasleen eta ikasleen kultura ekintzailea sustatzea, lehentasuna emanez norberaren ekintzailetza bultzatzeari.

Fomentar la cultura emprendedora en el profesorado y alumnado de formación profesional, incidiendo prioritariamente en el impulso del emprendimiento personal.

2.– Horretarako, Institutuak eginkizun hauek beteko ditu eremu funtzional hauetako bakoitzean:

2.– Para ello, el Instituto realizará, en cada uno de los ámbitos funcionales siguientes, las siguientes funciones:

a) Ikaskuntza-metodologien gaineko ikerketa aplikatuaren eremua.

a) Ámbito de investigación aplicada en metodologías de aprendizaje.

1) Talentuaren testuingurua egituratu eta definitzea lanbide-heziketan.

1) Estructurar y definir el contexto del talento en la formación profesional.

2) Konpetentzian oinarritutako prestakuntzatik talentuan oinarritutako prestakuntzarako eboluzioa eta proiekzioa garatzea.

2) Desarrollar la evolución y proyección de la preparación basada en la competencia a la preparación basada en el talento.

3) Pentsamendu- eta adimen-eredu desberdinak aztertzea, lanbide-heziketa ikasten duten pertsonen konpetentzia hobetzeko eta talentua sustatzeko.

3) Analizar diferentes modelos de pensamiento e inteligencia, para mejorar la competencia y potenciar el talento de las personas que estudian Formación Profesional.

4) Erreferentziak sortzea, eta lanbide-heziketarako ikaskuntza-esparru berriak bultzatzea.

4) Crear referencias e impulsar nuevos espacios de aprendizaje para la formación profesional.

5) Une bakoitzean ikaskuntza-prozesuak errazteko tresna berriak gehitzea, lanbide-heziketa ikasten duten pertsonen prestakuntza hobetzeko.

5) Incorporar nuevas herramientas facilitadoras de los diferentes procesos de aprendizaje en cada momento que mejoren la preparación de las personas que estudian Formación Profesional.

b) Ikaskuntza aurreratuak ezartzeko eremua.

b) Ámbito de implantación de aprendizajes avanzados.

1) 4.0 balioak sustatu eta indartzen dituzten ikaskuntza-prozesuak garatzea, lanbide-heziketa ikasten duten pertsonak laugarren industria-iraultzaren transformazioetara egokitu ahal izateko.

1) Desarrollar procesos de aprendizaje que fomenten y refuercen unos valores 4.0 que permitan a las personas que estudian Formación Profesional, adaptarse a las transformaciones de la 4.ª Revolución Industrial.

2) Lanbide-heziketan parte hartzen duten pertsonen, zentroen eta organismoen lankidetza sustatzea, ikaskuntzetan metodologia-aldaketak bultzatzeko –hots, konpetentzian oinarritutako prestakuntzatik talentuan oinarritutako prestakuntzarako bidea errazteko–.

2) Fomentar el trabajo colaborativo de las diferentes personas, centros y organismos que participan en la Formación Profesional para impulsar los cambios metodológicas en los aprendizajes necesarios, que permitan evolucionar de una preparación basada en la competencia, a una preparación basada en el talento.

3) Ikaskuntzako metodologia aktiboetan oinarritutako heziketa-zikloak ezartzeko prozesu aurreratuak zaindu, orientatu, aholkatu eta ebaluatzea.

3) Atender, orientar, asesorar y evaluar los diferentes procesos de implantación de los ciclos formativos basados en metodologías activas de aprendizaje avanzados.

4) Ebaluazio-eredu jakin batzuk bultzatzea, ikasleek heziketa-ziklo osoan izandako eboluzioa lehenetsiko dutenak, proba espezifikoen kalifikazioaren gainetik.

4) Impulsar modelos de evaluación que prioricen la evolución del alumnado a lo largo del ciclo formativo, sobre la calificación del mismo en pruebas específicas.

5) STEAM kultura aldeztu, bultzatu eta indartzea Euskadiko lanbide-heziketan.

5) Favorecer, apoyar y reforzar la cultura STEAM en la Formación Profesional de Euskadi.

6) Kultura ekintzailea sustatzen duten ekintzak garatu eta inplementatzea.

6) Desarrollar e implementar acciones que fomenten la cultura emprendedora.

c) Transferentzia-eremua eta lankidetza-sareak.

c) Ámbito de transferencia y redes colaborativas.

1) Adimen sortzailea eta adimen exekutiboa abian jar daitezen bultzatzea.

1) Impulsar la puesta en acción de la inteligencia generadora y la inteligencia ejecutiva.

2) Ekintza batzuk sustatzea, pentsamendu kritikoa, pentsamendu eraikitzailea eta sormenezko pentsamendua bultzatu eta indartzeko.

2) Fomentar diferentes acciones que impulsen y refuercen el pensamiento crítico, el pensamiento constructivo y el pensamiento creativo.

3) Irakasleen prestakuntza indartzea, talentuaren eremu desberdinetan.

3) Reforzar la formación del profesorado en los diferentes ámbitos del talento.

4) Institutuaren funtzioekin lotutako eremuetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 21. artikulua), gainerako organismo teknikoekin eta aholkularitzakoekin lankidetzan aritzea, lanbide-heziketaren gaiaren inguruan.

4) Colaborar en los ámbitos referidos a las funciones del Instituto, con los demás organismos técnicos y de asesoramiento en materia de Formación Profesional, previstos en el artículo 21 de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.

5) Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak agintzen dizkion eginkizunak betetzea.

5) Desarrollar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional del sistema Educativo.

4. artikulua.– Plan estrategikoa eta urteko plana.

Artículo 4.– Plan estratégico y plan anual.

1.– Plan estrategikoa urte anitzekoa izango da, eta, gutxienez, alderdi hauek bilduko ditu:

1.– El plan estratégico será plurianual y contendrá, al menos los siguientes aspectos:

Institutuari esleitutako funtzioak betetzeko, planaren epealdian garatuko diren helburuak.

Los objetivos que, para el cumplimiento de las funciones asignadas al Instituto, se desarrollaran en el periodo temporal de referencia del plan.

Helburu bakoitzari dagokion eginkizuna.

La función concreta a la que se dirige cada objetivo.

Planifikatutako helburuak lortzeko ekintzak.

Las acciones para conseguir los objetivos planificados.

Helburuak betetzeko kronograma.

El cronograma de cumplimiento.

Betetze-mailaren adierazleak.

Los indicadores de cumplimiento.

2.– Urteko plana da, ekitaldi ekonomiko bakoitzari dagokionez, plan estrategikoaren betearazpena garatzen duen dokumentua.

2.– El plan anual es el documento que desarrolla, para cada ejercicio económico, el cumplimiento del plan estratégico.

3.– Plan estrategikoa eta urteko plana hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzaren titularrak onartuko ditu.

3.– Tanto el plan estratégico, como el plan anual, serán aprobados por la persona titular de la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional del sistema Educativo.

5. artikulua.– Antolaketa-egitura.

Artículo 5.– Estructura organizativa.

Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuak (iTlent), berez dagozkion funtzioak betetze aldera, zuzendari exekutiboak (bera izango da burua) eta Kudeaketa Integratuaren arloko zuzendariak osatutako zuzendaritza-taldea izango du, zeinak koordinatuko baititu, batetik, Institutuko eremu funtzionalak eta, bestetik, Institutuaren proiektuak eta jarduerak behar bezala garatzeko euskarri-prozesuak.

Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent, contará con un equipo directivo formado por el Director o la Directora ejecutiva al frente del mismo y el Director o la Directora del área de Gestión Integrada, que se responsabilizará de la coordinación entre los diferentes ámbitos funcionales del Instituto y los procesos de soporte para el buen desarrollo de los proyectos y actividades del mismo.

6. artikulua.– Zuzendari exekutiboa.

Artículo 6.– Director o Directora ejecutiva.

1.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan irakaskuntza-atribuzioa duen Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleen kidego bateko karrerako funtzionario bat arduratuko da Talentuaren Euskal Institutuaren (iTlent) zuzendaritzaz, eta funtzio hauek izango ditu:

1.– La dirección del Instituto Vasco del Talento, iTlent, recaerá en un funcionario o funcionaria de carrera de un cuerpo docente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con atribución docente en formación profesional del sistema educativo y ostentará las siguientes funciones:

Talentuaren Euskal Institutuaren (iTlent) antolamendua, funtzionamendua eta jarduna kudeatzea.

Gestionar los aspectos organizativos, de funcionamiento y ejecutivos del Instituto Vasco del Talento, iTlent.

Gastuen urteko aurrekontua proposatzea eta gastuak onartzea.

Proponer el presupuesto anual de gastos y aprobar los gastos.

Institutuko eremu funtzionalak gainbegiratzea eta koordinatzea.

Supervisar y coordinar los trabajos de los diferentes ámbitos funcionales del Instituto.

Lanbide-heziketan eskuduna den sailburuordetzari kudeaketa-kontuak bidaltzea, kontu horiek kontsolidatzeko eta aurrekontu-ekitaldia ixteko eta likidatzeko kontabilitate-betekizunak modu zentralizatuan betetzeko, ogasun- eta finantza-arloan eskuduna den sailak urtero ezartzen dituen arauen arabera, aldizkakotasun honekin:

Enviar a la viceconsejería competente en materia de formación profesional, las cuentas de gestión, a los efectos de su consolidación, así como para el cumplimiento centralizado de los requisitos contables de cierre y liquidación del ejercicio presupuestario, de acuerdo con las normas que anualmente establece el Departamento competente en materia de Hacienda y Finanzas, con la periodicidad siguiente:

– Lanbide-heziketan eskuduna den sailburuordetzari hasierako aurrekontua bidaltzea, onar dezan. Aurrekontu hori aurrekontu-ekitaldi bakoitzaren hasieran bidali beharko dio, behar bezala beteta.

– Remitir, para su aprobación, a la viceconsejería competente en materia de formación profesional, al comienzo de cada ejercicio presupuestario, el presupuesto inicial, debidamente cumplimentado.

– Sei hilean behin eta, edonola ere, abenduaren 31ko dataz, kudeaketa-kontuak egitea, lanbide-heziketan eskuduna den sailburuordeak onar ditzan.

– Elaborar, semestralmente y en todo caso a 31 de diciembre, las cuentas de gestión para su aprobación por el viceconsejero o viceconsejera competente en materia de formación profesional.

Plan estrategikoaren eta urteko planaren zirriborroak lantzea, Kudeaketa Integratuaren arloko zuzendariarekin lankidetzan, lanbide-heziketako eskumenak dituen sailburuordeak onar ditzan.

Elaborar los borradores del Plan estratégico y el Plan anual, en colaboración con el director o directora del área de Gestión Integrada, para su aprobación por el viceconsejero o viceconsejera competente en materia de Formación Profesional.

Plan estrategikoa eta urteko plana ebaluatzea, Kudeaketa Integratuaren arloko zuzendariarekin lankidetzan, eta ebaluazio-txostena aurkeztea lanbide-heziketako eskumenak dituen sailburuordetzaren titularrari.

Evaluar el Plan estratégico y el Plan anual, en colaboración con el Director o Directora del área de Gestión Integrada, y presentar el informe de evaluación a la persona titular de la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional

Talentuaren Euskal Institutuak gauzatutako ekintzei buruzko txostenak aurkeztea Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari eta Lanbide Heziketaren Euskal Planaren garapenean parte hartzen duten gainerako organismoei.

Presentar informes de las acciones ejecutadas por el Instituto Vasco del Talento ante el Consejo Vasco de Formación Profesional y otros organismos intervinientes en el desarrollo del Plan Vasco de Formación Profesional.

Talentuaren Euskal Institutuaren urteko planari buruzko nahitaezko txostenak egitea, baita hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak eskatzen dizkion txostenak ere.

Realizar los informes preceptivos sobre la ejecución del plan anual del Instituto Vasco del Talento, así como los que le sean requeridos por la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional del sistema Educativo.

Talentuaren Euskal Institutuaren ordezkari modura jardutea izaera bereko beste organismo batzuekiko harremanetan eta trukeetan –organismo horiek Estatukoak, Europar Batasunekoak nahiz beste herrialde batekoak izan–, metodologiak, proiektuak, esperientziak eta prozedura operatiboak erkatu, ezagutarazi eta hobetzeko.

Representar al Instituto Vasco del Talento, en sus relaciones e intercambios con otros organismos de la misma naturaleza, tanto del Estado como de la Unión Europea, o de otros países, con el fin de contrastar, transmitir y mejorar las metodologías, proyectos, experiencias y procedimientos operativos.

Talentuaren Euskal Institutuak (iTlent) egingo dituen argitalpen, publizitate-kanpaina eta bestelako esku-hartzeen betearazpena eta garapena gainbegiratzea.

Supervisar la ejecución y el desarrollo de cuantas publicaciones, campañas publicitarias y otras actuaciones vaya a efectuar el Instituto Vasco del Talento, iTlent.

Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak agintzen dizkion ekintzak inplementatzea, baldin eta Institutuaren eremu funtzionalari badagozkio eta Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-heziketa garatzekoak badira.

Implementar todas aquellas acciones que le sean asignadas por la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional del sistema Educativo, que correspondan a los ámbitos funcionales en los que se desarrolla la actividad del Instituto, dirigidas al desarrollo de la Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan eskumena duen sailburuordetzaren titularrak eskatzen dizkion gainerako ekintzak egitea.

Realizar cuantas otras acciones le sean requeridas por la persona titular de la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional del sistema Educativo.

2.– Dekretu honen 9. artikuluan jasotakoaren arabera aukeratzen den pertsona izendatuko da zuzendari exekutibo.

2.– El nombramiento de Director o Directora ejecutiva recaerá en la persona seleccionada conforme a lo previsto en el artículo 9.

7. artikulua.– Kudeaketa Integratuaren Arloa.

Artículo 7.– Área de Gestión Integrada.

1.– Eginkizun hauek izango ditu Kudeaketa Integratuaren Arloak:

1.– Al Área de Gestión Integrada, le corresponde:

Talentuaren Euskal Institutuari adskribatutako giza baliabideak eta baliabide materialak behar bezala kudeatzen direla bermatzeko beharrezkoak diren prozesuak definitzea, koordinatzea eta, hala badagokio, betearaztea.

Definir, coordinar y en su caso ejecutar los procesos necesarios para garantizar la adecuada gestión de los recursos personales y materiales adscritos al Instituto Vasco del Talento.

Funtzionamendu-kanalak eta -dinamikak ezartzea, Talentuaren Euskal Institutuaren proiektuak eta jarduerak garatzen dituzten pertsonen arteko komunikazioa eta ezagutzaren kudeaketa bermatzeko.

Establecer canales y dinámicas de funcionamiento que garanticen la comunicación y la gestión del conocimiento entre las personas que desarrollan los proyectos y las actividades del Instituto Vasco del Talento.

Institutuan lantzen diren eremu funtzionaletako ekintzak eta eremuok osatzen dituzten taldeak koordinatzea.

Coordinar las diferentes acciones que se realicen en los ámbitos funcionales que se trabajan en el Instituto, así como los equipos que forman parte de los mismos.

Ikaskuntza-prozesuekin lotutako prestakuntza-, pilotaje- eta transferentzia-ekintzen aintzatespena kudeatzea.

Gestionar el reconocimiento para las acciones de formación, pilotaje y transferencia relacionados con los procesos de aprendizaje.

Nazioarteko proiektuetako partaidetza sustatzea eta dinamizatzea, proiektuok Institutuaren helburuei balioa dakarkien heinean, arreta berezia eskainita Europako proiektuei.

Promover y dinamizar la participación en proyectos internacionales que aporten valor a los objetivos del Instituto, con especial atención a los proyectos europeos.

Beste xedapen arauemaile batzuen bidez esleitutako edo lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak agindutako gainerako eginkizun guztiak betetzea.

Desarrollar todas aquellas funciones que se le atribuyan por otras disposiciones normativas o le sean encomendadas por la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

2.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan irakaskuntza-atribuzioa duen Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleen kidego bateko funtzionario bat izango da arloko zuzendaria, eta eginkizun hauek izango ditu:

2.– La dirección del área recaerá en un funcionario o funcionaria de un cuerpo docente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con atribución docente en formación profesional del sistema educativo, y ostentará las siguientes funciones:

Ezarritako helburuak lortzeko erabil ditzakeen giza baliabideak eta baliabide teknikoak administratzea eta kudeatzea.

Administrar y gestionar los recursos humanos y técnicos de los que dispone para la consecución de los objetivos fijados.

Arloari adskribatuta dauden pertsonen arteko elkarrekintza eta komunikazioa bultzatzea, berez dagozkien proiektuak eta jarduerak betetze aldera.

Impulsar la interacción y la comunicación entre las personas adscritas a su área en el desarrollo de los proyectos y actividades que les son propias.

Institutuak beste ente eta erakunde batzuekin dituen proiektu eta jardueretan laguntzea.

Colaborar en proyectos y actividades de la organización con otros entes e instituciones.

Bere eskumeneko baliabide eta guneak kudeatzea.

Gestionar los recursos y espacios del área de su competencia.

Lankidetzan aritzea plan estrategikoaren eta urteko planaren betearazpenari buruzko nahitaezko txostenak eta Institutuko zuzendari exekutiboak eskatzen dizkion gainerako nahitaezko txostenak prestatzeko.

Colaborar en la elaboración de los informes preceptivos sobre la ejecución del plan estratégico y el plan anual y demás informes preceptivos que le sean solicitados por el Director o la Directora ejecutiva del Instituto.

Bere kudeaketa-arloan egindako esku-hartzeen urteko memoria idaztea.

Realizar la memoria anual de las actuaciones desarrolladas en su área de gestión.

Institutuan sortutako dokumentazioa artxibatzeaz eta zaintzeaz arduratzea.

Responsabilizarse del archivo y custodia de la documentación generada en el Instituto.

8. artikulua.– Aurrekontua eta kontratazioa.

Artículo 8.– Presupuesto y contratación.

1.– Hezkuntza-arloaren eskumena duen sailak Institutuari esleitu zaizkion funtzioak betetzeko beharrezkoa den zuzkidura ekonomikoa kontsignatuko du urtero bere aurrekontuan.

1.– El Departamento competente en materia de educación consignará anualmente dentro de su presupuesto la dotación económica necesaria para la realización de las funciones asignadas al Instituto.

2.– Zentroaren funtzionamendurako beharrezkoak diren kontratuei dagokienez, zuzendari exekutiboa izango da kontratazio-organoa, betiere kontratuak txikiak badira, administrazio publikoetako kontratazioari buruzko araudiaren arabera. Era berean, zuzendari exekutiboak izango du dagokion gastua baimentzeko eskumena.

2.– En relación con los contratos que hayan de efectuarse para el funcionamiento del centro, el Director ejecutivo o la Directora ejecutiva ostentará la condición de órgano de contratación en aquellos que, conforme a la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas, tengan la consideración de contratos menores. En relación con ellos le competerá igualmente la autorización del gasto correspondiente.

Obra-kontratuei dagokienez, lehenbailehen egikaritu behar diren konponketa errazeko obrak edo kontserbazio- eta mantentze-obrak egiteko kontratuak izan beharko dira, profesional eskudunak egindako proiektu teknikorik behar ez dutenak.

Tratándose de contratos de obra, estas habrán de ser de reparación menor, conservación o mantenimiento que demanden una pronta ejecución, para las que no se precise proyecto técnico elaborado por facultativo competente.

Gainerako kontratuak egiteko, eskaera aurkeztu beharko dio hezkuntza-arloan eskumena duen saileko kontratazio-organoari, hura baita eskuduna halako kontratazio-espedienteak ireki eta bideratzeko, sailen egiturari buruzko dekretuaren arabera.

Para los restantes contratos, habrá de efectuar la oportuna solicitud al órgano de contratación del Departamento competente en materia de educación, competente para el inicio y substanciación del correspondiente expediente de contratación, atendiendo al decreto de estructura departamental.

3.– Kudeaketa zentralizatuko zerbitzu eta horniduren kontratazioa ez da zuzendari exekutiboaren eskumena.

3.– Queda fuera de las potestades del Director o Directora ejecutiva la contratación de los servicios y suministros de gestión centralizada.

9. artikulua.– Institutuko langileak eta ITlent-en Balorazio Batzorde Iraunkorra.

Artículo 9.– Personal del Instituto y Comisión Permanente de Valoración de ITlent.

1.– Institutuko langileak hautatzeko eta haiek behin-behinean edo behin betiko adskribatzeko, otsailaren 19ko 2/1993 Legeak ikerketarako eta irakaskuntzaren laguntza zerbitzuetako langileei buruz 33. artikuluan xedatzen duena beteko da (2/1993 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzkoa).

1.– La selección del personal del Instituto, su adscripción provisional y definitiva se regirán por lo establecido para el personal de los servicios de investigación y de apoyo a la docencia en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Balorazio Batzorde Iraunkorra sortzen da, organo eskudunari lankidetza eta aholkularitza emateko, eginkizun hauei dagokienez: aurrez azaldu diren jarduketak egiteko; merezimenduak eta, hala badagokio, proba praktikoak, memoriak edo elkarrizketa pertsonalak baloratzeko, Institutuko lanpostuak betetze aldera; eta, behin-behineko adskripzioa berritu eta adskripzio mugagabea lortzeari begira, egindako lana baloratzeko.

2.– Con el fin de colaborar y asesorar al órgano competente en las actuaciones arriba indicadas, la función de valorar los méritos y, en su caso, las pruebas de carácter práctico, memorias o entrevistas personales, para la provisión de los puestos de trabajo del Instituto, así como para la de valorar el trabajo realizado a efectos de la renovación de la adscripción provisional y obtención de la adscripción indefinida, se crea una Comisión Permanente de Valoración.

3.– ITlent-en Balorazio Batzorde Iraunkorra kide anitzeko organoa da, eta lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari adskribatuta dago. Aurreko apartatuan azaldu diren helburuak eta funtzioak beteko ditu, eta kide hauek osatuko dute: lehendakari bat, lehendakariorde bat, bokal bat eta idazkari bat (azken horrek hitza izango du, baina botorik ez).

3.– La Comisión Permanente de Valoración de ITlent es el órgano colegiado adscrito a la viceconsejería competente en materia de formación profesional para la realización de los fines y funciones enunciados en el apartado anterior y estará integrada por presidencia, vicepresidencia, una vocalía y secretario/a, esta última persona con voz y sin voto.

Balorazio Batzorde Iraunkorra osatuko duten pertsonak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen sailburuordetzaren titularrak izendatuko ditu, ebazpen baten bidez, espezialitate-printzipioaren arabera. Hauek dira Balorazio Batzorde Iraunkorreko kide izateko baldintzak: Institutuan adskripzio mugagabea izatea, karrerako funtzionario izatea eta aktiboan egotea parte hartuko duten hautaketa-prozeduraren edo lan-balorazioaren xede diren pertsonei eskatu zaien sarbideko titulazio bereko edo goragoko irakasleen kidego batean, eta esperientzia praktikoa izatea beteko diren edo bete diren funtzioetan.

Las personas que componen la Comisión Permanente de Valoración serán nombradas por resolución de la persona titular de la viceconsejería competente en materia de formación profesional del sistema educativo, de acuerdo con el principio de especialidad, entre personas con adscripción indefinida al Instituto que sean funcionarias de carrera en activo de cuerpo docente de igual o superior titulación de ingreso al de las personas en cuya selección o valoración del trabajo intervienen y con experiencia práctica en las funciones a desempeñar o desempeñadas.

Institutuan adskripzio mugagabea izanik aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak betetzen dituen behar adina pertsonarik ez badago Balorazio Batzorde Iraunkorreko kargu guztiak betetzeko, aukera egongo da lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzako laguntza-organismoetan adskripzio mugagabea dutenak izendatzeko, baldin eta karrerako funtzionarioak badira eta aktiboan badaude parte hartuko duten hautaketa-prozeduraren edo lan-balorazioaren xede diren pertsonei eskatu zaien sarbideko titulazio bereko edo goragoko irakasleen kidego batean, eta esperientzia praktikoa badute beteko diren edo bete diren funtzioetan.

En el supuesto de que el número de personas con adscripción indefinida al Instituto que cumpla las características descritas en el párrafo anterior no sea suficiente para completar la composición de la Comisión Permanente de Valoración, podrán ser nombradas personas con adscripción indefinida a alguno de los organismos de apoyo de la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional, que sean funcionarias de carrera en activo de cuerpo docente de igual o superior titulación de ingreso al de las personas en cuya selección o valoración del trabajo intervienen, y con experiencia práctica en las funciones a desempeñar o desempeñadas.

Balorazio Batzorde Iraunkorreko kideak izendatzean, ordezkoak ere izendatuko dira, eta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, lau kide edo gutxiagoko organoetan, ordezkaritza orekatutzat joko da sexu biek ordezkaritza izatea.

En el nombramiento de la Comisión Permanente de Valoración, se designarán suplentes y se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A los efectos, se considera representación equilibrada en los órganos de cuatro o menos miembros, cuando los dos sexos estén representados.

4.– Batzordeko kideak esku hartzetik abstenituko dira, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako egoeraren batean badaude, eta horren berri emango diote hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari, abstentzioaren arrazoiak adieraziz eta horiek agiri bidez justifikatuz.

4.– Las personas que son miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellas cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicar a la viceconsejería competente en materia de formación profesional del sistema educativo, la causa que motive su abstención, justificándola documentalmente.

Horrez gainera, interesdunek errekusatu egin ditzakete urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan jasotako egoeraren batean dauden batzordekideak, eta, horretarako, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzara jo beharko dute. Ondorio horietarako, Balorazio Batzorde Iraunkorra osatuko duten pertsonen izendapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Asimismo, las personas interesadas podrán recusar, ante la misma viceconsejería, a las personas miembros de la Comisión cuando concurra en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, el nombramiento de las personas que componen la Comisión Permanente de valoración será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

Batzordekideak izendatu dituen organoak abstentzioa edo errekusazioa onartuz gero, ordezkoak jardungo du.

De ser aceptadas la abstención o recusación por el órgano que ha nombrado a las personas miembros de la Comisión, actuará la persona suplente.

5.– Batzordeak honela jardungo du, lanpostuak betetzeko prozedurak edo behin-behineko adskripzioa berritu eta adskripzio mugagabea lortzeko prozedurak baloratzeko funtzioak bete behar dituenean: hezkuntzaren arloko sail eskudunaren titularrak agindu baten bidez araututako irizpideen eta prozeduraren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen 33. artikuluan eta artikulu honetan ezarritakoa betez.

5.– Las funciones de valoración para la provisión de los puestos de trabajo y para la renovación de la adscripción provisional y obtención de la indefinida, se realizarán por la Comisión conforme a los criterios y procedimiento regulados por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación, con sujeción a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el presente artículo.

6.– Agindu horretan zehaztuko da zer balorazio-erreferente erabiliko diren eta zer irizpide objektibo kontuan hartuko diren behin-behineko adskripzioa dutenek egindako lana baloratzeko; balorazio-erreferenteak Institutuaren jarduera planifikatzeko eta antolatzeko tresnei lotuta egongo dira nahitaez.

6.– Para la valoración del trabajo desarrollado en adscripción provisional, dicha orden establecerá los referentes de la valoración que habrán de estar vinculados con los instrumentos de planificación y ordenación de la actividad del instituto y se realizará teniendo en cuenta los criterios objetivos establecidos en dicha orden.

Behin-behineko adskripzioa dutenek egindako lana urtean behin balora daiteke, aipaturiko erreferenteak eta irizpideak erabiliz, eta balorazio hori aintzat hartuko da hiru urtean behingo eta sei urtean behingo balorazioetan.

La valoración del trabajo desarrollado en adscripción provisional podrá realizarse anualmente conforme a los referentes y criterios mencionados, y dicha valoración será tenida en cuenta en la valoración trienal y sexenal.

Urteko balorazio hori borondatezkoa izango da balorazioaren xede diren langileentzat, eta ez du berez ondorio kaltegarririk izango haientzat, harik eta aldi baterako adskripzioa berritzeko hiru urteko epea eta behin betiko adskripziorako sei urteko epea igaro arte.

La valoración anual es de realización voluntaria para el personal cuyo trabajo se valora, sin que conlleve por sí misma efectos perjudiciales, hasta tanto no transcurra el plazo de tres años para la renovación de la adscripción temporal, y seis para la adscripción definitiva.

10. artikulua.– Ondarea.

Artículo 10.– Patrimonio.

Institutuak erabilgarri izango ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ondarearen zati izanik, hezkuntza-arloko sail eskudunari adskribatuta dauden eta hark Institutuaren eskura jartzen dituen ondasunak.

El Instituto dispondrá de los bienes que, formando parte del Patrimonio de la Administración General de la Comunidad Autónoma, se encuentren adscritos al departamento competente en materia de educación y sean puestos por este a disposición del Instituto.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen lehenengo xedapen gehigarriaren 4. apartatuan ezarritakoarekin bat etorrita, Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuak (iTlent) laguntza emateko langileak izan ahal izango ditu zailtasun berezia duten proiektuak edo kualifikazio berezia eskatzen dutenak garatzeko, betiere proiektuek lotura badute lege horretan jasotzen den lanbide-heziketako eredu konbinatuaren atalen batekin. Langile horiek zerbitzu-eginkizunetan jardungo dute, dagozkien eginkizunak aurrera eramateko, lanpostua betetzeko berariaz egingo den deialdiaren bidez. Horretarako, aurrekontu-kontsignazioak egon beharko dira onartuta dagokion aurrekontu-legean.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 4, de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, el Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent, podrá contar con personal de apoyo para la realización de proyectos concretos de especial dificultad o que requieran de una especial cualificación y que estén relacionados con los diferentes componentes del modelo combinado de formación profesional definido en dicha Ley. Este personal será asignado en régimen de comisión de servicios para el desempeño de las tareas que le correspondan, mediante convocatoria específica. Esta asignación estará supeditada a las consignaciones presupuestarias aprobadas en la correspondiente ley de presupuestos.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen lehenengo xedapen gehigarriaren 2. apartatuan ezarritakoarekin bat etorrita, Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuak (iTlent) lanbide-heziketako ikastetxe integratuen autonomia-erregimena izango du, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 34. artikuluan aurreikusitakoa.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, el Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent, tendrá el régimen de autonomía de los centros integrados de formación profesional previsto en el artículo 34 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK) sortzen eta Institutuko lanpostuen zerrenda onartzen duen irailaren 8ko 168/2015 Dekretuaren bidez argitaratutako lanpostuen zerrendako plazen eta egungo aldaketatik eratorrien arteko baliokidetasuna dekretu honen II. eranskinean ezartzen da.

La equivalencia entre las plazas de Relación de Puestos de Trabajo publicada por medio del Decreto 168/2015, de 8 de septiembre, por el que se crea el Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK) y se aprueba su relación de puestos de trabajo, y las derivadas de la actual modificación es la establecida en el Anexo II del presente Decreto.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Desagertutako Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutuaren (IDEATK) baliabide materialak eta pertsonak Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutura (iTlent) adskribatuta geratzen dira.

Los medios materiales y las personas del extinto Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional, (IDEATK), quedan adscritos al Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent.

Pertsonak adskribatuko dira desagertutako zentroan zituzten harreman juridiko eta baldintza berberei eutsiz.

Las personas quedarán adscritas con las mismas relaciones jurídicas y condiciones que mantenían en el centro suprimido.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Gaur egun beteta dagoen lanposturen bat ez bada baliokidea Talentuaren Euskal Institutuaren (iTlent) lanpostuen zerrenda berrian argitaratutako lanpostuekin, behin betiko destinoa dutela lanpostu horiek betetzen dituzten langileak mugiarazi (edo zerrendatik ezabatu) egingo dira, eta beren jatorrizko kidegoko lanpostuak betetzeko lehiaketetan parte hartuko dute izaera horrekin, aplikatu beharreko araudiak xedatzen duen moduan; lanpostu horiek zerbitzu-eginkizunetan izendatuta betetzen dituzten langileen kasuan, zerbitzu-eginkizuna amaitu egingo da.

En el caso de que alguno de los puestos actualmente ocupados no tenga una equivalencia con los puestos publicados en la nueva relación de puestos de trabajo del Instituto Vasco del Talento, iTlent, el personal que los ocupe con destino definitivo quedará removido (o suprimido) y participará con tal condición en los correspondientes concursos de provisión para puestos de su cuerpo de procedencia, en la forma que disponga la normativa de aplicación; en el caso del personal que ocupa esos puestos por nombramiento en comisión de servicios, finalizará el mismo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik geratzen da irailaren 8ko 168/2015 Dekretua, Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK) sortzen eta Institutuko lanpostuen zerrenda onartzen duena.

Queda derogado el Decreto 168/2015, de 8 de septiembre, por el que se crea el Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK) y se aprueba su relación de puestos de trabajo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1.– Indarrean dagoen legezko araudian Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutuari (IDEATK) egindako aipamenak, 3. artikuluan jasotzen diren funtzioekin lotura badute, Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuari (iTlent) egindakotzat ulertuko dira.

1.– Todas las referencias que la normativa legal vigente hace al Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK) y se encuentren relacionadas con las funciones contempladas en el artículo 3 se entenderán hechas al Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent.

2.– Zehazki, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuaren 2.d.j artikuluan eta bigarren xedapen gehigarrian Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutuari (IDEATK) egindako aipamenak Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutuari (iTlent) egindakotzat ulertuko dira.

2.– En particular, las referencias realizadas al Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK) en el artículo 2.d.j y en la disposición adicional segunda del Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, se entenderán hechas al Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional, iTlent.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Aldatu egiten da maiatzaren 17ko 62/2022 Dekretua, zeinaren bidez Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (EIEI) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen baita.

Modificación del Decreto 62/2022, de 17 de mayo, por el que se crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional (IVAF), y se aprueba su relación de puestos de trabajo.

Aldatu egiten da maiatzaren 17ko 62/2022 Dekretuaren 11. artikulua –62/2022 Dekretua, zeinaren bidez Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (EIEI) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen baita–, eta artikulu horren izenburua eta testua honela geratzen dira idatzita:

Se modifica el artículo 11 del Decreto 62/2022, de 17 de mayo, por el que se crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional (IVAF), y se aprueba su relación de puestos de trabajo, que queda titulado y redactado como sigue:

«11. artikulua.– Institutuko langileak eta EIEIren Balorazio Batzorde Iraunkorra.

«Artículo 11.– Personal del Instituto y Comisión Permanente de Valoración del IVAF.

1.– Institutuko langileak hautatzeko eta haiek behin-behinean edo behin betiko adskribatzeko, otsailaren 19ko 2/1993 Legeak ikerketarako eta irakaskuntzaren laguntza zerbitzuetako langileei buruz 33. artikuluan xedatzen duena beteko da (2/1993 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzkoa).

1.– La selección del personal del Instituto, su adscripción provisional y definitiva se regirán por lo establecido para el personal de los servicios de investigación y de apoyo a la docencia en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Balorazio Batzorde Iraunkorra sortzen da, organo eskudunari lankidetza eta aholkularitza emateko, eginkizun hauei dagokienez: aurrez azaldu diren jarduketak egiteko; merezimenduak eta, hala badagokio, proba praktikoak, memoriak edo elkarrizketa pertsonalak baloratzeko, Institutuko lanpostuak betetze aldera; eta, behin-behineko adskripzioa berritu eta adskripzio mugagabea lortzeari begira, egindako lana baloratzeko.

2.– Con el fin de colaborar y asesorar al órgano competente en las actuaciones arriba indicadas, la función de valorar los méritos y, en su caso, las pruebas de carácter práctico, memorias o entrevistas personales, para la provisión de los puestos de trabajo del Instituto, así como para la de valorar el trabajo realizado a efectos de la renovación de la adscripción provisional y obtención de la adscripción indefinida, se crea una Comisión Permanente de Valoración.

3.– EIEIren Balorazio Batzorde Iraunkorra kide anitzeko organoa da, eta lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari adskribatuta dago. Aurreko apartatuan azaldu diren helburuak eta funtzioak beteko ditu, eta kide hauek osatuko dute: lehendakari bat, lehendakariorde bat, bokal bat eta idazkari bat (azken horrek hitza izango du, baina botorik ez).

3.– La Comisión Permanente de Valoración del IVAF es el órgano colegiado adscrito a la viceconsejería competente en materia de formación profesional para la realización de los fines y funciones enunciados en el apartado anterior y estará integrada por presidencia, vicepresidencia, una vocalía y secretario/a, esta última persona con voz y sin voto.

Balorazio Batzorde Iraunkorra osatuko duten pertsonak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen sailburuordetzaren titularrak izendatuko ditu, ebazpen baten bidez, espezialitate-printzipioaren arabera. Hauek dira Balorazio Batzorde Iraunkorreko kide izateko baldintzak: Institutuan adskripzio mugagabea izatea, karrerako funtzionario izatea eta aktiboan egotea parte hartuko duten hautaketa-prozeduraren edo lan-balorazioaren xede diren pertsonei eskatu zaien sarbideko titulazio bereko edo goragoko irakasleen kidego batean, eta esperientzia praktikoa izatea beteko diren edo bete diren funtzioetan.

Las personas que componen la Comisión Permanente de Valoración serán nombradas por resolución de la persona titular de la viceconsejería competente en materia de formación profesional del sistema educativo, de acuerdo con el principio de especialidad, entre personas con adscripción indefinida al Instituto que sean funcionarias de carrera en activo de cuerpo docente de igual o superior titulación de ingreso al de las personas en cuya selección o valoración del trabajo intervienen y con experiencia práctica en las funciones a desempeñar o desempeñadas.

Institutuan adskripzio mugagabea izanik aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak betetzen dituen behar adina pertsonarik ez badago Balorazio Batzorde Iraunkorreko kargu guztiak betetzeko, aukera egongo da lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzako laguntza-organismoetan adskripzio mugagabea dutenak izendatzeko, baldin eta karrerako funtzionarioak badira eta aktiboan badaude parte hartuko duten hautaketa-prozeduraren edo lan-balorazioaren xede diren pertsonei eskatu zaien sarbideko titulazio bereko edo goragoko irakasleen kidego batean, eta esperientzia praktikoa badute beteko diren edo bete diren funtzioetan.

En el supuesto de que el número de personas con adscripción indefinida al Instituto que cumpla las características descritas en el párrafo anterior no sea suficiente para completar la composición de la Comisión Permanente de Valoración, podrán ser nombradas personas con adscripción indefinida a alguno de los organismos de apoyo de la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional, que sean funcionarias de carrera en activo de cuerpo docente de igual o superior titulación de ingreso al de las personas en cuya selección o valoración del trabajo intervienen, y con experiencia práctica en las funciones a desempeñar o desempeñadas.

Balorazio Batzorde Iraunkorreko kideak izendatzean, ordezkoak ere izendatuko dira, eta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, lau kide edo gutxiagoko organoetan, ordezkaritza orekatutzat joko da sexu biek ordezkaritza izatea.

En el nombramiento de la Comisión Permanente de Valoración, se designarán suplentes y se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A los efectos, se considera representación equilibrada en los órganos de cuatro o menos miembros, cuando los dos sexos estén representados.

4.– Batzordeko kideak esku hartzetik abstenituko dira, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako egoeraren batean badaude, eta horren berri emango diote hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari, abstentzioaren arrazoiak adieraziz eta horiek agiri bidez justifikatuz.

4.– Las personas que son miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellas cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicar a la viceconsejería competente en materia de formación profesional del sistema educativo, la causa que motive su abstención, justificándola documentalmente.

Horrez gainera, interesdunek errekusatu egin ditzakete urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan jasotako egoeraren batean dauden batzordekideak, eta, horretarako, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzara jo beharko dute. Ondorio horietarako, Balorazio Batzorde Iraunkorra osatuko duten pertsonen izendapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Asimismo, las personas interesadas podrán recusar, ante la misma viceconsejería, a las personas miembros de la Comisión cuando concurra en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, el nombramiento de las personas que componen la Comisión Permanente de valoración será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

Batzordekideak izendatu dituen organoak abstentzioa edo errekusazioa onartuz gero, ordezkoak jardungo du.

De ser aceptadas la abstención o recusación por el órgano que ha nombrado a las personas miembros de la Comisión, actuará la persona suplente.

5.– Batzordeak honela jardungo du, lanpostuak betetzeko prozedurak edo behin-behineko adskripzioa berritu eta adskripzio mugagabea lortzeko prozedurak baloratzeko funtzioak bete behar dituenean: hezkuntzaren arloko sail eskudunaren titularrak agindu baten bidez araututako irizpideen eta prozeduraren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen 33. artikuluan eta artikulu honetan ezarritakoa betez.

5.– Las funciones de valoración para la provisión de los puestos de trabajo y para la renovación de la adscripción provisional y obtención de la indefinida, se realizarán por la Comisión conforme a los criterios y procedimiento regulados por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación, con sujeción a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el presente artículo.

6.– Agindu horretan zehaztuko da zer balorazio-erreferente erabiliko diren eta zer irizpide objektibo kontuan hartuko diren behin-behineko adskripzioa dutenek egindako lana baloratzeko; balorazio-erreferenteak Institutuaren jarduera planifikatzeko eta antolatzeko tresnei lotuta egongo dira nahitaez.

6.– Para la valoración del trabajo desarrollado en adscripción provisional, dicha orden establecerá los referentes de la valoración que habrán de estar vinculados con los instrumentos de planificación y ordenación de la actividad del instituto y se realizará teniendo en cuenta los criterios objetivos establecidos en dicha orden.

Behin-behineko adskripzioa dutenek egindako lana urtean behin balora daiteke, aipaturiko erreferenteak eta irizpideak erabiliz, eta balorazio hori aintzat hartuko da hiru urtean behingo eta sei urtean behingo balorazioetan.

La valoración del trabajo desarrollado en adscripción provisional podrá realizarse anualmente conforme a los referentes y criterios mencionados, y dicha valoración será tenida en cuenta en la valoración trienal y sexenal.

Urteko balorazio hori borondatezkoa izango da balorazioaren xede diren langileentzat, eta ez du berez ondorio kaltegarririk izango haientzat, harik eta aldi baterako adskripzioa berritzeko hiru urteko epea eta behin betiko adskripziorako sei urteko epea igaro arte».

La valoración anual es de realización voluntaria para el personal cuyo trabajo se valora, sin que conlleve por sí misma efectos perjudiciales, hasta tanto no transcurra el plazo de tres años para la renovación de la adscripción temporal, y seis para la adscripción definitiva».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Aldatu egiten da martxoaren 3ko 34/2020 Dekretua, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (Tknika) arautzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duena.

Modificación del Decreto 34/2020, de 3 de marzo, por el que se regula el Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco, Tknika, y se aprueba su relación de puestos de trabajo.

Aldatu egiten da martxoaren 3ko 34/2020 Dekretuaren 14. artikulua –Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (Tknika) arautzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duena–, eta artikulu horren izenburua eta testua honela geratzen dira idatzita:

Se modifica el artículo 14 del Decreto 34/2020, de 3 de marzo, por el que se regula el Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco, Tknika, y se aprueba su relación de puestos de trabajo, que queda titulado y redactado de la siguiente forma:

«14. artikulua.– Zentroko langileak eta Tknikaren Balorazio Batzorde Iraunkorra.

«Artículo 14.– Personal del Instituto y Comisión Permanente de Valoración de Tknika.

1.– Zentroko langileak hautatzeko eta haiek behin-behinean edo behin betiko adskribatzeko, otsailaren 19ko 2/1993 Legeak ikerketarako eta irakaskuntzaren laguntza zerbitzuetako langileei buruz 33. artikuluan xedatzen duena beteko da (2/1993 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzkoa).

1.– La selección del personal del Centro, su adscripción provisional y definitiva se regirán por lo establecido para el personal de los servicios de investigación y de apoyo a la docencia en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Balorazio Batzorde Iraunkorra sortzen da, organo eskudunari lankidetza eta aholkularitza emateko, eginkizun hauei dagokienez: aurrez azaldu diren jarduketak egiteko; merezimenduak eta, hala badagokio, proba praktikoak, memoriak edo elkarrizketa pertsonalak baloratzeko, Zentroko lanpostuak betetze aldera; eta, behin-behineko adskripzioa berritu eta adskripzio mugagabea lortzeari begira, egindako lana baloratzeko.

2.– Con el fin de colaborar y asesorar al órgano competente en las actuaciones arriba indicadas, la función de valorar los méritos y, en su caso, las pruebas de carácter práctico, memorias o entrevistas personales, para la provisión de los puestos de trabajo del Centro, así como, para la de valorar el trabajo realizado a efectos de la renovación de la adscripción provisional y obtención de la adscripción indefinida, se crea una Comisión Permanente de Valoración.

3.– Tknikaren Balorazio Batzorde Iraunkorra kide anitzeko organoa da, eta lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari adskribatuta dago. Aurreko apartatuan azaldu diren helburuak eta funtzioak beteko ditu, eta kide hauek osatuko dute: lehendakari bat, lehendakariorde bat, bokal bat eta idazkari bat (azken horrek hitza izango du, baina botorik ez).

3.– La Comisión Permanente de Valoración de Tknika es el órgano colegiado adscrito a la viceconsejería competente en materia de formación profesional para la realización de los fines y funciones enunciados en el apartado anterior y estará integrada por presidencia, vicepresidencia, una vocalía y secretario/a, esta última persona con voz y sin voto.

Balorazio Batzorde Iraunkorra osatuko duten pertsonak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen sailburuordetzaren titularrak izendatuko ditu, ebazpen baten bidez, espezialitate-printzipioaren arabera. Hauek dira Balorazio Batzorde Iraunkorreko kide izateko baldintzak: Zentroan adskripzio mugagabea izatea, karrerako funtzionario izatea eta aktiboan egotea parte hartuko duten hautaketa-prozeduraren edo lan-balorazioaren xede diren pertsonei eskatu zaien sarbideko titulazio bereko edo goragoko irakasleen kidego batean, eta esperientzia praktikoa izatea beteko diren edo bete diren funtzioetan.

Las personas que componen la Comisión Permanente de Valoración serán nombradas por resolución de la persona titular de la viceconsejería competente en materia de formación profesional del sistema educativo, de acuerdo con el principio de especialidad, entre personas con adscripción indefinida al Centro que sean funcionarias de carrera en activo de cuerpo docente de igual o superior titulación de ingreso al de las personas en cuya selección o valoración del trabajo intervienen y con experiencia práctica en las funciones a desempeñar o desempeñadas.

Zentroan adskripzio mugagabea izanik aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak betetzen dituen behar adina pertsonarik ez badago Balorazio Batzorde Iraunkorreko kargu guztiak betetzeko, aukera egongo da lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzako laguntza-organismoetan adskripzio mugagabea dutenak izendatzeko, baldin eta karrerako funtzionarioak badira eta aktiboan badaude parte hartuko duten hautaketa-prozeduraren edo lan-balorazioaren xede diren pertsonei eskatu zaien sarbideko titulazio bereko edo goragoko irakasleen kidego batean, eta esperientzia praktikoa badute beteko diren edo bete diren funtzioetan.

En el supuesto de que el número de personas con adscripción indefinida al Centro que cumpla las características descritas en el párrafo anterior no sea suficiente para completar la composición de la Comisión Permanente de Valoración, podrán ser nombradas personas con adscripción indefinida a alguno de los organismos de apoyo de la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional, que sean funcionarias de carrera en activo de cuerpo docente de igual o superior titulación de ingreso al de las personas en cuya selección o valoración del trabajo intervienen, y con experiencia práctica en las funciones a desempeñar o desempeñadas.

Balorazio Batzorde Iraunkorreko kideak izendatzean, ordezkoak ere izendatuko dira, eta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, lau kide edo gutxiagoko organoetan, ordezkaritza orekatutzat joko da sexu biek ordezkaritza izatea.

En el nombramiento de la Comisión Permanente de Valoración, se designarán suplentes y se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A los efectos, se considera representación equilibrada en los órganos de cuatro o menos miembros, cuando los dos sexos estén representados.

4.– Batzordeko kideak esku hartzetik abstenituko dira, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako egoeraren batean badaude, eta horren berri emango diote hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari, abstentzioaren arrazoiak adieraziz eta horiek agiri bidez justifikatuz.

4.– Las personas que son miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellas cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicar a la viceconsejería competente en materia de formación profesional del sistema educativo, la causa que motive su abstención, justificándola documentalmente.

Horrez gainera, interesdunek errekusatu egin ditzakete urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan jasotako egoeraren batean dauden batzordekideak, eta, horretarako, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzara jo beharko dute. Ondorio horietarako, Balorazio Batzorde Iraunkorra osatuko duten pertsonen izendapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Asimismo, las personas interesadas podrán recusar, ante la misma viceconsejería, a las personas miembros de la Comisión cuando concurra en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, el nombramiento de las personas que componen la Comisión Permanente de valoración será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

Batzordekideak izendatu dituen organoak abstentzioa edo errekusazioa onartuz gero, ordezkoak jardungo du.

De ser aceptadas la abstención o recusación por el órgano que ha nombrado a las personas miembros de la Comisión, actuará la persona suplente.

5.– Batzordeak honela jardungo du, lanpostuak betetzeko prozedurak edo behin-behineko adskripzioa berritu eta adskripzio mugagabea lortzeko prozedurak baloratzeko funtzioak bete behar dituenean: hezkuntzaren arloko sail eskudunaren titularrak agindu baten bidez araututako irizpideen eta prozeduraren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen 33. artikuluan eta artikulu honetan ezarritakoa betez.

5.– Las funciones de valoración para la provisión de los puestos de trabajo y para la renovación de la adscripción provisional y obtención de la indefinida, se realizarán por la Comisión conforme a los criterios y procedimiento regulados por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación, con sujeción a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el presente artículo.

6.– Agindu horretan zehaztuko da zer balorazio-erreferente erabiliko diren eta zer irizpide objektibo kontuan hartuko diren behin-behineko adskripzioa dutenek egindako lana baloratzeko; balorazio-erreferenteak Institutuaren jarduera planifikatzeko eta antolatzeko tresnei lotuta egongo dira nahitaez.

6.– Para la valoración del trabajo desarrollado en adscripción provisional, dicha orden establecerá los referentes de la valoración que habrán de estar vinculados con los instrumentos de planificación y ordenación de la actividad del instituto y se realizará teniendo en cuenta los criterios objetivos establecidos en dicha orden.

Behin-behineko adskripzioa dutenek egindako lana urtean behin balora daiteke, aipaturiko erreferenteak eta irizpideak erabiliz, eta balorazio hori aintzat hartuko da hiru urtean behingo eta sei urtean behingo balorazioetan.

La valoración del trabajo desarrollado en adscripción provisional podrá realizarse anualmente conforme a los referentes y criterios mencionados, y dicha valoración será tenida en cuenta en la valoración trienal y sexenal.

Urteko balorazio hori borondatezkoa izango da balorazioaren xede diren langileentzat, eta ez du berez ondorio kaltegarririk izango haientzat, harik eta aldi baterako adskripzioa berritzeko hiru urteko epea eta behin betiko adskripziorako sei urteko epea igaro arte».

La valoración anual es de realización voluntaria para el personal cuyo trabajo se valora, sin que conlleve por sí misma efectos perjudiciales, hasta tanto no transcurra el plazo de tres años para la renovación de la adscripción temporal, y seis para la adscripción definitiva».

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko otsailaren 14an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental