Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

55. zk., 2023ko martxoaren 20a, astelehena

N.º 55, lunes 20 de marzo de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1385
1385

EBAZPENA, 2023ko martxoaren 8koa, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendariarena, zeinaren bidez egiten baita elkarbizitzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak burutzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuentzako dirulaguntza-deialdia.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2023, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, por la que se convocan las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

Elkarbizitzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak bultzatzeko laguntzak arautzen dituen apirilaren 24ko 57/2018 Dekretuak, 5. artikuluan, hau adierazten du: Biktimen eta Giza Eskubideen arloko titularraren urteko ebazpenaren bidez, laguntza horien deialdia egingo da. Deialdi hori bi ebazpenen bidez egingo da: bat, erakunde pribatuen proiektuei zuzendua, eta, bestea, udalen eta gainerako toki-entitateen proiektuei zuzendua.

El Decreto 57/2018, de 24 de abril, por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos, en su artículo 5 señala que mediante resolución anual de la persona titular en materia de Víctimas y Derechos Humanos, se efectuará la correspondiente convocatoria de estas ayudas. Esta convocatoria se deberá realizar mediante dos resoluciones separadas, una destinada a los proyectos de entidades privadas y, la otra, a los proyectos de municipios y demás entidades locales.

Deialdiaren urteroko ebazpenak, hau guztia ezarriko du: deialdiaren helburua, dirulaguntzen diru-hornidura, balorazio-batzordeko kideen izendapena, eskabideak aurkezteko era eta, hala badagokio, diruz lagun daitezkeen programa edo jarduera bakoitzaren gehienezko zenbatekoa.

En la resolución anual se determinará el objeto de la convocatoria, la dotación económica de las ayudas, se designará a las personas integrantes de la Comisión de Valoración, el modo de presentación de las solicitudes, y en su caso, el importe máximo de cada uno de los programas o actividades subvencionables.

Deialdi hau Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren 2023rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan dago aurreikusita. Berdintasunerako, Justiziako eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2023ko urtarrilaren 20ko Aginduaren bidez onartu zen plan hori, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura finantzatuko da.

Esta Convocatoria está prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para el año 2023, aprobado mediante Orden de 20 de enero de 2023 de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horrenbestez, eta bat etorriz Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuak ematen dizkidan eskumenekin, honako hau

En su virtud y de conformidad con las competencias que me atribuye el Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen helburua da irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuen proiektuak finantzatzeko dirulaguntza-deialdia egitea. Proiektu horiek gure gizartean bizikidetzaren kultura, giza eskubideen errespetua, eta enpatia eta elkartasuna bultzatu behar dituzte. Proiektuak 2023ko urtarrilaren 1etik 2024ko irailaren 1era egin ahalko dira.

Es objeto de la presente Resolución convocar las ayudas destinadas a la financiación de proyectos desarrollados por entidades privadas y sin ánimo de lucro, que promuevan en nuestra sociedad una cultura de convivencia, de respeto de los derechos humanos, de empatía y solidaridad. Estos proyectos podrán desarrollarse desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de septiembre de 2024.

Laguntzak ondoren azaltzen diren jarduera-eremuetan sartzen diren programa eta jardueretarikoren bat egitera bideratu beharko dira:

Las ayudas habrán de dirigirse a la realización de alguno de los programas y actividades incluidos en los siguientes ámbitos de actuación:

a) Bizikidetza eta giza eskubideak:

a) Convivencia y Derechos Humanos:

1.– Partaidetzako, zabalkundeko edo heziketa sozialeko jarduerak, giza duintasunaren, giza eskubideen eta bizikidetza adiskidetuaren aldeko konpromisoa sustatzera bideratuak.

1.– Actuaciones de participación, divulgación o educación social dirigidas a promover el compromiso con la dignidad humana, los derechos humanos y una convivencia conciliada.

2.– Indarkeria-mota oro, terrorismoa edo giza eskubideen urraketarekiko kritiko agertzen den eta horiek guztiak deslegitimizatzen dituen kontzientzia kritikoa sustatzera bideratutako ekimenak.

2.– Iniciativas orientadas a fomentar en la sociedad una conciencia crítica y deslegitimadora en relación con toda forma de violencia, terrorismo o vulneración de derechos humanos.

3.– Iraganean izandako edozein indarkeria-formaren aurrean gogoeta kritikoa egiteko prozesuak babesten dituzten programak, bai eta gizarteratzeari buruzkoak ere, Europan dagoen justizia leheneratzailearen aldeko korrontearen ildoan.

3.– Programas que, en relación con toda forma de violencia ocurrida en el pasado, permitan apoyar procesos de reflexión crítica y de reinserción social en línea con la corriente europea de justicia restaurativa.

4.– Partaidetza sozialeko eta desberdinen arteko elkarrizketa sustatzeko esperientziak, pluralismoa eta topaketa soziala sustatzen duen bizikidetza normalizatuak dakartzan erronkei erantzunez.

4.– Experiencias de participación social y diálogo entre diferentes sobre los retos de una convivencia normalizada que promuevan el pluralismo y el encuentro social.

b) Biktimak eta gizartea:

b) Víctimas y sociedad:

1.– Terrorismoaren biktimei laguntzeko ekintzak.

1.– Acciones de apoyo a las víctimas del terrorismo.

2.– Giza eskubideen urraketen biktimei laguntzeko jarduerak, motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan.

2.– Actuaciones para el apoyo a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política.

3.– Biktimen eta gizartearen arteko batasuna sustatzen duten programak, bai eta biktimek bizikidetzaren aldeko ekarpena laguntzen ere, haien aurrerapenen partaide bezala.

3.– Programas que fomenten la unión entre víctimas y sociedad, así como la aportación de las víctimas a la construcción de la convivencia como participes de sus avances y progresos.

c) Dibertsitatea eta elkartasuna:

c) Diversidad y solidaridad:

1.– Dibertsitatearen, arrazakeriaren prebentzioa, xenofobiaren edo gorroto-delituen kudeaketa positiboaren balioak sustatzen dituzten proiektuak.

1.– Proyectos que promuevan los valores de la gestión positiva de la diversidad, la prevención del racismo, la xenofobia o los delitos de odio.

2.– Desberdinkeriaren, diskriminazioaren, injustiziaren edo bazterketaren forma kritikoen aurrean elkartasunaren eta inplikazio sozialaren balioak sustatzen dituzten esperientziak.

2.– Experiencias que promuevan los valores de solidaridad y la implicación social frente a las formas más críticas de desigualdad, discriminación, injusticia y exclusión o marginación.

3.– Indarkeriaren adierazpen berrien, gerraren eta nazioarteko terrorismoaren aurrean, elkartasun, inplikazio eta mobilizazio sozialeko ekintzak.

3.– Acciones de solidaridad, implicación y movilidad social frente a las nuevas expresiones de violencia, la guerra y el terrorismo internacional.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

Entitate hauek eskatu ahalko dituzte dirulaguntzak:

Podrán solicitar estas ayudas las siguientes entidades:

a) Pertsona juridiko pribatuak, irabazi-asmorik gabeak, legez eratuak, betiere haien helburuak bizikidetza eta giza eskubideak badira, haien estatutu sozialetan aurreikusitakoaren arabera, eta beren programak edo jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte.

a) Personas jurídicas de carácter privado y sin ánimo de lucro, legamente constituidas, cuyos objetivos, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos sociales, sean la convivencia y los derechos humanos, siempre que sus programas o actividades se realicen en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan helbideratutako biktimen elkarteak edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo helbideratuta daudenak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan izandako ekintza terroristen biktimak badituzte beren elkartekideen artean.

b) Asociaciones de víctimas domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi o domiciliadas fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan, entre sus personas asociadas, víctimas de acciones terroristas ocurridas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 3.– Tramitación electrónica.

1.– Prozedura honen izapide guztiak kontsultatzeko, eskatzeko eta egiteko, bide elektronikoak erabili beharko dituzte erakunde interesdunek.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0093710

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0093710

3.– Eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak eta justifikazioak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Hirugarren alta elektronikoki izapidetu daiteke dagokion zerbitzuaren bidez, egoitza elektronikoan ere eskuragarri baitago, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

4.– El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

4. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.

Artículo 4.– Plazo, presentación y formalización de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta.

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos accediendo a la citada sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Honako helbide honetan daude eskuragarri Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

3.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

4.– Era berean, elektronikoki ere izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistro elektronikoan eman ahal izango du izena, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

4.– Asimismo, se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

5. artikulua.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 5.– Solicitudes y documentación requerida.

1.– Eskabidea, erantzukizunpeko adierazpenak barne dituela, inprimaki arautuan egin beharko da, zeina euskadi.eus egoitza elektronikoan baitago eskuragarri.

1.– La solicitud, que incluye las declaraciones responsables, se cumplimentará en el formulario disponible en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Eskabide horrekin batera, proiektuaren memoria ere aurkeztuko da, honako informazio honekin:

2.– Dicha solicitud se acompañará de la memoria del proyecto, que contendrá la siguiente información:

a) Proiektuaren edo programaren datuak, non hauek zehaztuko baitira: xedea, metodologia, lan-plana, balizko hartzaileak (sexuaren arabera bereiziak), lurralde-eremua, egingo diren jardueren egutegia eta genero-ikuspegiari nola helduko zaion. Helburuak lortuko direla eta gastua eraginkorra izango dela bermatzeko ezarriko diren kontrol-bideak ere aipatuko dira.

a) Datos del programa o proyecto, especificando el objeto, metodología, plan de trabajo, potenciales personas destinatarias (desagregadas por sexo), ámbito territorial y calendario de realización de las actividades a desarrollar, así como también el modo en que se prevé incorporar la perspectiva de género. También se mencionarán los métodos de control que se establezcan para garantizar la consecución de los objetivos y la eficacia del gasto.

b) Erakunde eskatzaileak programa edo proiektua gauzatzeko dituen baliabide materialen eta giza baliabideen adierazpena. Horretaz gain, honako hauek ere adierazi beharko dira: alde batetik, erakundeak ba ote duen berdintasunaren alorrean trebatuta dagoen eta ibilbidea duen pertsonarik, eta, bestetik, boluntario gisa jarduten duten pertsonen kopurua. Programan edo proiektuan inolako ordainsaririk gabe parte hartzen dutenak joko dira boluntariotzat.

b) Indicación de los recursos materiales y humanos con los que cuente la entidad solicitante para llevar a cabo el programa o proyecto, indicando si la entidad cuenta con personas con formación y trayectoria en materia de igualdad y haciendo constar el número de personas que actúan como voluntarias, entendiendo como tales aquellas que colaboran en el programa o proyecto sin percibir remuneración alguna.

c) Programa edo proiektua gauzatzeak eragingo duen kostuaren aurrekontua, partiden arabera banakatua. Bertan, proiektua finantzatzeko gainerako bideak zehaztuko dira, halakorik egotekotan.

c) Presupuesto, desglosado por partidas, del coste que la ejecución de tal programa o proyecto conlleve, haciendo constar los demás medios de financiación del mismo, si los hubiere.

d) Dirulaguntzaren helburu den programa edo proiekturako eskatutako gainerako laguntzen zerrenda; bertan, zehaztu beharko da zein administrazio publikori edo erakunde publiko edo pribaturi eskatu zaion laguntza, bai eta laguntza horiek ukatu edo eman diren edota oraindik ebatzi gabe dauden eta horien zenbatekoak ere. Horrelakorik ez badago, dirulaguntza jasotzeko aurkeztutako programa edo proiektuetarako ez dela beste inongo laguntzarik eskatu adierazten duen zinpeko deklarazioa aurkeztu beharko da.

d) Relación de cualesquiera otras ayudas solicitadas con destino al programa o proyecto para la que se solicitare la subvención, en la cual habrá de hacerse referencia a las administraciones públicas o entidades públicas o privadas a las que se hubiere solicitado, así como el estado de las mismas (denegadas, pendientes de resolución, concedidas e importes). En caso contrario, declaración responsable de no haber solicitado ninguna otra ayuda para los programas o proyectos presentados a subvención.

e) Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko biktima-elkarteen kasuan, egiaztatu behar dute Euskal Autonomia Erkidegoan izandako ekintza terroristen biktimak dituztela beren elkartekideen artean.

e) En el caso de asociaciones de víctimas de fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, han de acreditar que entre sus socios tienen víctimas de acciones terroristas ocurridas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Nolanahi ere, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasunaren Zuzendaritzak erakunde eskatzaileari eskatu ahal izango dio nahi beste dokumentazio eta informazio, eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko.

3.– En cualquier caso, la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documentación o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

6. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 6.– Dotación económica.

1.– Dirulaguntzen programa honetara bederatziehun mila (900.000) euro bideratu dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan 2023. urterako aurreikusitako partidaren kargura.

1.– La dotación económica destinada a este Programa de subvenciones es de novecientos mil (900.000) euros prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023.

2.– Laguntzek bete beharko dute Batzordeak 2013ko abenduaren 18an onartutako 1407/2013 (EE) Erregelamendua, minimis laguntzei Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa (EBEO L 352. zk., 2013-12-24koa). Laguntza hauek minimis motako laguntzatzat jotzen dira; izan ere, pertsona fisiko edo juridiko jakin bati emandako laguntzaren guztizkoak ez du gaindituko berrehun mila (200.000) euroko kopurua, aurreko bi ekitaldi fiskaletakoa eta aurtengoa batuta. Muga horretatik beherako dirulaguntzek ez diotela eragiten merkataritzari edo ez dutela lehiakortasuna faltsutzen ulertzen da, eta, horren ondorioz, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuan.

2.– Estas ayudas estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE L n.º 352, de 24.12.2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinada superará los doscientos mil (200.000) euros, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio y no falsean la competencia y, por consiguiente, no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3.– Entitate onuradun bakoitzak, gehienez hogeita bost mila (25.000) euro jaso ahal izango ditu, eta deialdi honetan jaso ditzakeen laguntzen gehienezko zenbateko osoa ezingo da inolaz ere izan berrogeita hamar mila (50.000) euro baino handiagoa.

3.– El importe máximo que podrá percibir cada entidad beneficiaria por proyecto será de veinticinco mil (25.000) euros sin que en ningún caso el importe máximo total de las ayudas que puede percibir en esta convocatoria pueda superar los cincuenta mil (50.000) euros.

7. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 7.– Comisión de Valoración.

Aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa aztertzeko eta ebaluatzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da. Kide hauek izango ditu:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes y documentación presentadas se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta por las siguientes personas:

Batzordeburua:

Presidenta:

Veronica Domingo Marino andrea, Giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren Zuzendaritzako teknikari arduraduna.

Dña. Verónica Domingo Marino, técnica responsable de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad.

Bokalak:

Vocales:

M. Eugenia Ugartondo Segura andrea, Zerbitzu Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoaren teknikari arduraduna.

Dña. M. Eugenia Ugartondo Segura, responsable de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Servicios.

Alaitz Vives Urbieta andrea, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko (Gogora) teknikaria.

Dña. Alaitz Vives Urbieta, técnica del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora.

Marian Sánchez Amado andrea, Giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren Zuzendaritzako teknikaria, batzordearen idazkari-lanak ere egingo dituena.

Dña. Marian Sánchez Amado, técnica de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, que realizará las funciones de secretaria de la Comisión.

8. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 8.– Forma de pago.

Deialdi honen babesean ematen den dirulaguntza honela ordainduko da:

El abono de la subvención que se concede al amparo de la presente convocatoria, se efectuará del siguiente modo:

a) Lehenengo ordainketan, emandako dirulaguntzaren % 75 ordainduko da, dirulaguntza espresuki onartu eta gero, edo ematen dela jakinarazten denetik hamabost eguneko epean, uko-egite espresurik aurkezten ez bada.

a) Un primer pago, por importe equivalente al 75 % de la subvención concedida, tras la aceptación expresa de esta, o trascurrido el plazo de quince días desde la notificación de su concesión sin mediar renuncia expresa de la misma.

b) Bigarren ordainketa 2024an egingo da. Orduan, emandako dirulaguntzaren erabilera (hurrengo artikuluan zehazten den bezala) Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzari justifikatu eta gero egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoa ordainduko da.

b) Un segundo pago, en 2024, por el importe resultante de la liquidación efectuada tras la justificación del empleo de la subvención concedida, ante la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, en los términos previstos en el artículo siguiente, del empleo de la subvención concedida.

9. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 9.– Justificación de la subvención.

1.– Dirulaguntzen justifikazioa gehienez hilabeteko epean aurkeztu beharko da, jarduera egikaritzen den datatik aurrera, dirulaguntzen justifikazioa 2024ko urriaren 1a baino lehenago, betiere, eta, justifikazio-memoriarekin batera, datu eta agiri hauek jaso beharko ditu:

1.– La justificación de la subvención deberá presentarse en un plazo máximo de un mes desde la fecha de la ejecución de la actividad y siempre antes del 1 de octubre de 2024 y deberá incluir junto con la memoria justificativa, los siguientes datos y la siguiente documentación:

a) Diruz lagundutako proiektua gauzatzean egindako gastuak justifikatzeko jatorrizko fakturak eta ordainagiriak. Bai fakturak (indarrean dagoen araudian ezarritako baldintza formalak bete behar dituzte) bai ordainagiriak diruz lagundutako proiektu bakoitzaren arabera bereizita aurkeztu behar dira, eta behar bezala ordenatuta eta zenbakituta, eta, horrez gain, ordainagirien eta fakturen izen-zerrenda bidali behar da, aipatutako gastua zertarako erabili den azalduta.

a) Originales de las facturas y recibos justificativos de los gastos realizados en el desarrollo del proyecto subvencionado. Tanto las facturas, que deberán ajustarse a los requisitos formales establecidos por la normativa vigente, como los recibos, se presentarán diferenciados por proyectos subvencionados, y debidamente ordenados y numerados, debiendo ir acompañados de una relación nominal de los mismos, explicando el destino al que hubiere sido aplicado el gasto a que se refieran.

b) Eredu ofizialaren araberako soldata-ordainagirien originalak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-agiri ofizialak, kontratatutako lan-kontratuko langileei dagozkien gastuak justifikatzeko.

b) Originales de los recibos de salarios ajustados al modelo oficial, junto con los boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social para justificar los gastos correspondientes al personal laboral contratado.

c) Aldi baterako kolaborazio-gastuen ordainagiri originalak. Besteak beste, datu hauek adierazi behar dituzte: jasotzailearen datuak, nortasun agiri nazionala, ordainketaren kontzeptua, eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion atxikipena.

c) Originales de los recibos que se refieren a gastos por colaboraciones de carácter temporal en los que deberán figurar, entre otros, los datos de las personas perceptoras, su Documento Nacional de Identidad, el concepto por el que se retribuye y la retención correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Sarreren eta gastuen balantzea.

d) Balance de ingresos y gastos.

e) Proiektuaren onuradunak zeintzuk izan diren eta proiektua egiten zeintzuek parte hartu duten adierazteko datuak, sexuaren arabera bereizita.

e) Indicadores de las personas beneficiarias del proyecto y de las personas que han intervenido en la realización del mismo, desagregadas por sexo.

f) Programen, iragarki-kartelen, argazkien eta argitaratutako gainerako material grafiko, idatzi edo soinuzkoen aleak.

f) Ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico, escrito o sonoro publicados.

2.– Justifikazioak nola izapidetu jakiteko xehetasunak hemen daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las justificaciones están disponibles en https://www.euskadi.eus/micarpeta

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Ematen diren datu pertsonalak bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko laguntzak eta dirulaguntzak izeneko tratamendu-jarduerari erantsiko zaizkio.

Los datos de carácter personal que se faciliten serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en el área de convivencia y derechos humanos.

– Arduraduna: Giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren Zuzendaritza.

– Responsable: Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad.

– Helburua: bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko laguntzak kudeatzea.

– Finalidad: gestión de las ayudas del área de convivencia y derechos humanos.

– Legitimazioa: beharrezko tratamendua interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea) egindako misio bat betetzeko.

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

– Hartzaileak: datu pertsonalak arlo horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie.

– Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

– Eskubideak: datuak atzitu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak, bai eta informazio gehigarrian jasotzen diren eskubideak ere.

– Derechos: derechos acceder, rectificar y suprimir datos, así como los derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure webgunean kontsulta daiteke: https://www.euskadi.eus/rgpd/0093710

– Información adicional: se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/rgpd/0093710

Honako hauek betetzeko:

En cumplimiento de:

– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

– Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

– 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

– Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honetan berariaz arautzen ez den guztirako, prozedura-arloan, honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, zeinaren bidez onartzen baita Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua.

En todo lo no regulado expresamente en la presente Resolución, en materia de procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko martzoaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2023.

Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendaria,

La Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad,

MÓNICA HERNANDO PORRES.

MÓNICA HERNANDO PORRES.

ERANSKINA
ANEXO
I. ESKABIDEAN SARTU BEHARREKO DATUAK; DAGOKION FORMULARIO ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGIN BEHARKO DA
I. DATOS A INCLUIR EN LA SOLICITUD, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DEL CORRESPONDIENTE FORMULARIO ELECTRÓNICO

1.– Identifikatzea.

1.– Identificarse.

Honi zuzendua:

Dirigido al:

Erakundea: Eusko Jaurlaritza – Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politikak.

Organismo: Gobierno Vasco – Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Organo instruktorea: Giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren Zuzendaritza.

Órgano instructor: Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad.

Eskatzailea:

Solicitante:

Honela dihardu: espedientearen pertsona/erakunde interesduna da, edo honen ordezkaria:

Actúa como: persona/entidad interesada del expediente o representante de.

Identifikazio-agiria:

Documento de identificación:

Zenbakia:

Número:

Erakundearen izena:

Nombre de la entidad:

Jakinarazpenak eta komunikazioak helbide honetara bidaliko dira:

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección.

Hauek izango dira espediente hau izapidetzean administrazioak bidaltzen dituen jakinarazpenen hartzaileak: (elkartea/IFK).

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán destinadas a: (asociación/CIF).

Jakinarazpen- eta komunikazio-kanala.

Canal de notificación y comunicación.

Elektronikoa: «Nire karpeta» ataleko jakinarazpen- eta komunikazio-erretilura bidaltzen dira. Sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat behar da.

Electrónico: se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Bide elektronikoari buruzko oharra: jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat joko da «Nire karpeta» atalean eskuragarri jarri eta 10 egun naturaleko epean. Epe hori betetakoan, ulertuko da uko egiten diozula jakinarazpenari, eta hala jasoko da espedientean. Izapidea egintzat joko da, eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin.

Nota sobre el canal electrónico: si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Abisuak jasotzeko datuak.

Datos para recibir avisos.

Ohar bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono mugikorrera, «Nire karpeta» atalean jakinarazpenen bat edo komunikazioren bat duzunean.

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o comunicación en Mi carpeta.

Posta elektronikoa:

Correo electrónico:

Posta elektronikoaren berrespena:

Confirmación de correo electrónico:

Telefono mugikorra:

Teléfono móvil:

Komunikazio-hizkuntza.

Idioma de comunicación.

Mezu elektronikoen eta abisu-mezuen bidez bidaliko zaizkizun jakinarazpenak eta komunikazioak zuk adierazitako hizkuntzan egongo dira.

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Gaztelania/Euskara.

Castellano/Euskara.

Datuak erabiltzeko baimena.

Consentimiento para utilizar los datos.

– Nire komunikazio- eta abisu-datuak, oro har, Eusko Jaurlaritzako sailekin eta erakundeekin ditudan harremanetan erabiltzea nahi dut.

– Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

– Nire komunikazio- eta abisu-datuak espediente hau kudeatzeko soilik erabiltzea nahi dut.

– Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión de este expediente.

2.– Datuak betetzea.

2.– Rellenar los datos.

Erakunde eskatzailearen datu fiskalak agertzen diren lurraldea/probintzia.

Territorio / Provincia donde constan los datos fiscales de la entidad solicitante.

Lurraldea/Probintzia:

Territorio / Provincia:

Proiektuaren izena:

Denominación del proyecto:

Eskatutako kopurua:

Cantidad Solicitada:

Harremanetarako datuak.

Datos de contacto.

Harremanetarako pertsona:

Persona de contacto:

Harremanetarako telefonoa:

Teléfono de contacto:

Beste finantzaketa-iturri batzuk: finantzaketa-iturria/kopurua.

Otras fuentes de financiación: fuente de financiación/cantidad.

Eskatutako laguntzak: adierazi beste erakunde batzuei eskatutako laguntzak.

Ayudas solicitadas: indicar las ayudas solicitadas a otros organismos.

«Minimis» laguntzak.

Ayudas «Minimis».

Batzordearen 1407/2013 Erregelamendua, 2013ko abenduaren 13koa, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO L 352, 2013-12-24koa).

Reglamento n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

Honako hauek dira entitate publikoek edo aurrekontu publikoen kontura finantzatutako erakunde pribatuek aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta aurreko ekitaldi fiskalean jasotako minimis laguntza guztiak: erakundea/Kopurua.

Todas las ayudas de minimis de entidades públicas o de entes privados financiados con cargo a presupuestos públicos recibidos por esta Entidad Beneficiaria, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal anterior, son los siguientes: Organismo/Cantidad.

Aurrekontuak: kontzeptua/gastuak/diru-sarrerak.

Presupuestos: concepto/gastos/ingresos.

Erantzukizunpeko adierazpenak.

Declaraciones responsables.

Bateragarritasun-adierazpenak.

Declaraciones de compatibilidad.

Hau adierazten dut eskatzaileari dagokionez:

Declaro que la persona solicitante:

– Ez du administrazio publikoek edo erakunde pribatuek helburu bererako emandako laguntzarik edo dirulaguntzarik jasotzen.

– No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con esta misma finalidad, concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

– Helburu bererako laguntza edo dirulaguntzaren bat jasotzen du administrazio publikoetatik edo erakunde pribatuetatik (puntu honetako datuak zehaztu behar dira dagokion dokumentuan).

– Está recibiendo alguna ayuda o subvención con esta misma finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– Helburu bererako laguntza edo dirulaguntza eskatu dio administrazio publikoren bati edo erakunde pribaturen bati, eta ebazpenaren zain dago (dagokion dokumentuan zehaztu behar ditu puntu honetako datuak).

– He solicitado una ayuda o subvención con esta misma finalidad a alguna administración pública o entidad privada, y está pendiente de resolución (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– Ez du dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penal edo administratiborik jaso.

– No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

– Ez du dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko legez ezarritako debekurik, sexu-bereizkeriagatiko debekuak berariaz aipatuta.

– No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

– Erakunde eskatzailea ez dago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozeduretan.

– No está incursa la entidad solicitante en procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi o sus organismos autónomos, se hallen aún en tramitación.

Minimis.

Minimis.

– Ez du «minimis» araubideari lotutako dirulaguntzarik jaso aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta uneko ekitaldi fiskalean.

– No ha recibido subvención alguna sujeta al régimen de «minimis» durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y durante el ejercicio fiscal en curso.

– «Minimis» erregimenari lotutako laguntza edo dirulaguntza eskatu dio administrazio publiko edo erakunde pribaturen bati, eta eman egin zaio (dagokion dokumentuan zehaztu behar dira puntu honetako datuak).

– Ha solicitado una ayuda o subvención sujeta al régimen de «minimis» a alguna administración pública o entidad privada y le ha sido concedida (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– «Minimis» erregimenari lotutako laguntza edo dirulaguntza eskatu dio administrazio publiko edo erakunde pribatu bati, eta ebazteko zain dago (puntu honetako datuak zehaztu behar ditu dagokion dokumentuan).

– Ha solicitado una ayuda o subvención sujeta al régimen de «minimis» a alguna administración pública o entidad privada y está pendiente de resolución (debe detallar los datos de este punto en el documento correspondiente).

– Berdintasun-plan bat izatera behartuta badago, Estatuko araudiaren arabera indarrean dagoen berdintasun-plan bat dudala adierazten dut.

– En el caso de estar obligado a tener un plan de igualdad, declaro tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado.

– Erakundeak 50 langile baino gehiago baditu, adierazten dut neurriak hartu direla sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Estatuko legerian ezarritakoaren arabera.

– En caso de que la entidad tenga más de 50 personas trabajadoras, declaro que se han establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

– 57/2018 Dekretuan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritako baldintzak betetzen ditu.

– Cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 57/2018 y demás normativa vigente.

– Eskabide honetako datu guztiak egiazkoak eta osoak dira, baita aurkezten dudan dokumentazio guztia ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).

– Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento y asumo la correspondiente responsabilidad (artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den edozein datu edo informazio zehatza ez bada, faltsua bada edo falta bada, edo administrazio eskudunari erantzukizunpeko adierazpena, deklaratutakoa bete dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa edo komunikazioa aurkezten ez bazaio, ezinezkoa izango da eragindako eskubidea edo jarduera gauzatzen jarraitzea egitate horien berri izaten den unetik aurrera, hargatik eragotzi gabe egon litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

3.– Dokumentuak eranstea.

3.– Adjuntar los documentos.

Ofizioz egiaztatzea.

Comprobación de oficio.

Aplikatzekoa den araudiaren arabera, honako datu hauek ofizioz egiaztatuko ditu prozedura honen instrukzio-organoak administrazio eskudunean:

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará de oficio en la administración competente los siguientes datos:

– Gizarte Segurantzaren ordainketan egunean egotea (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia).

– Estar al corriente de pago de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social-TGSS).

– Zerga-betebeharrak egunean izatea (Euskadiko eta Nafarroako Foru Ogasuna edo Zerga Administrazioko Estatu Agentzia).

– Estar al corriente de obligaciones tributarias (Diputaciones Forales Vascas, Navarra o Agencia Estatal Tributaria).

Interesdun pertsona horren aurka ez badago, arrazoituta. Aurka egiteko eskubidea erabiltzea.

Salvo que la persona interesada se oponga a ello, de manera motivada. Ejercer el derecho de oposición.

Eskatutako dokumentu motak.

Tipos de documentos requeridos.

Espedienteari eransten zaizkion dokumentu guztiak erantsiko dira.

Se anexarán todos los documentos que se aportan al expediente.

4.– Sinatzea eta bidaltzea.

4.– Firmar y enviar.

Egindako eskabidearen laburpena egiaztatu eta «sinatu eta bidali».

Comprobar el resumen que aparece en la solicitud efectuada y proceder a «firmar y enviar».

II. PROIEKTUAREN MEMORIA
II. MEMORIA DEL PROYECTO

1.– Programaren datuak.

1.– Datos del programa.

Programaren/proiektuaren izena:

Denominación del programa/proyecto:

Programaren hartzaile potentzialak:

Potenciales destinatarios del programa:

Programaren balizko hartzaile kopurua (sexuaren arabera bereizita): gizonak/emakumeak.

Posible número de destinatarios del programa (desagregados por sexos): hombres/mujeres.

Lurralde-eremua:

Ámbito territorial:

Programaren xedea:

Objeto del programa:

2.– Metodologia. Adierazi lan-zerrenda, erreferentzia egin helburuak bermatzeko kontrol-metodoei.

2.– Metodología. Indicar el plan de trabajo, haciendo referencia a los métodos de control para garantizar los objetivos.

Garatu beharreko jardueren egutegia: jarduera/data/moda.

Calendario de actividades a desarrollar: actividad/fecha/modo.

3.– Giza baliabideak.

3.– Recursos humanos.

Parte-hartzailea:

Participante:

Prestaketa:

Preparación:

Esperientzia:

Experiencia:

Parte-hartze maila:

Grado de participación:

Berdintasunari buruzko prestakuntza:

Formación en igualdad:

Boluntarioak/Elkartea:

Voluntariado/Asociación:

Erakundearen izena:

Nombre de su entidad:

4.– Baliabide materialak.

4.– Recursos materiales.

Erakunde eskatzaileak proiektua gauzatzeko dituen baliabide materialak.

Recursos materiales con los que cuente la entidad solicitante para llevar a cabo el proyecto.

Data.

Fecha.

Titularraren edo ordezkariaren sinadura.

Firma del/a titular o representante.

III. JUSTIFIKAZIO-TXOSTENA
III. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.– Programaren datuak.

1.– Datos del programa.

Programaren izena:

Nombre del programa:

Programa honen onuradunen kolektiboa:

Colectivo beneficiario de este programa:

Programa honen emakume onuradunen kopuru zenbatetsia:

Número estimado de mujeres beneficiarias de este programa:

Programa honen gizonen onuradunen kopuru zenbatetsia:

Número estimado de hombres beneficiarios de este programa:

Egindako jardueren laburpena:

Resumen de las actuaciones realizadas:

2.– Proiektua gauzatzen parte hartu duten langileak.

2.– Personal que ha intervenido en la ejecución del proyecto.

Parte-hartzailea:

Participante:

Prestaketa:

Preparación:

Esperientzia:

Experiencia:

Parte-hartze maila:

Grado de participación:

Berdintasunari buruzko prestakuntza:

Formación en igualdad:

Boluntarioa/Elkartea:

Voluntario/Asociación:

Zure erakundearen izena (erakunde eskatzaileaz kanpoko elkarteren bateko kide bazara bakarrik bete behar da).

Nombre de su entidad (solo se debe rellenar en el caso de pertenecer a alguna asociación ajena a la entidad solicitante).

Fakturak. Nominak. Proiektuari egotzitako aldi baterako lankidetzak:

Facturas. Nóminas. Colaboraciones temporales imputadas al proyecto:

Aldi baterako lankidetza egotzia: NAN/Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari/PFEZri dagokion atxikipenari dagokion kontzeptua.

Colaboración temporal imputada: DNI/concepto por el que se retribuye/retención correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-IRPF.

Fakturak eta nominak: dokumentu mota/data/zenbatekoa/zenbakia/helmuga.

Facturas y Nóminas: tipo de documento/fecha/importe/número/destino.

Gauzatzean erabilitako baliabide materialak:

Recursos materiales utilizados en la ejecución:

Genero-ikuspegia nola txertatu den.

Modo en el que se ha incorporado la perspectiva de género:

Proiektua gauzatzean egindako materiala:

Material realizado en la ejecución del proyecto:

Programak:

Programas:

Kartel iragarleak:

Carteles anunciadores:

Argazkiak:

Fotografías:

Beste batzuk:

Otros:

Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duen azaroaren 28ko 1496/2003 Errege Dekretuaren 6. artikuluko baldintza formalak bete beharko dituzte fakturek eta ordainagiriak diruz lagundutako proiektuen arabera bereizita aurkeztuko dira, behar bezala ordenatuta eta zenbakituta, eta proiektu horien izenen zerrenda ere aurkeztu beharko da, aplikatu den gastuaren berri emanez.

Tanto las facturas, que deberán ajustarse a los requisitos formales del artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, como los recibos se presentarán diferenciados por proyectos subvencionados, y debidamente ordenados y numerados, debiendo ir acompañados de una relación nominal de los mismos, explicando el destino al que hubiere sido aplicado el gasto a que se refieran.

Titularraren edo ordezkariaren sinadura.

Firma de la persona titular o representante.


Azterketa dokumentala


Análisis documental