Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

41. zk., 2023ko otsailaren 28a, asteartea

N.º 41, martes 28 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1073
1073

27/2023 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, seme-alabaren bat duten familientzako laguntzena.

DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de ayudas a las familias con hijas o hijos.

Gobernu Kontseiluak, 2001eko uztailaren 3ko bileran, Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko I. Plana (2001-2005) onartu zuen. Bada, plan hori gauzatzeko, besteak beste, uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuan arautu ziren seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzen programa jarri zen abian. Programak honako helburu hau zuen: babes ekonomikoa eskaintzea familiei, seme-alaben jaiotzarekin, adopzioarekin eta mantenuarekin zerikusia duten gastuei aurre egiten laguntzeko. Dirulaguntzen programak gizarte-mailan aurreratuen dauden Europako herrialdeetako familia-politikekin bat egiteko lehen urratsa izatea zuen helburu.

El I Plan Interinstitucional de Apoyo a las familias con hijos e hijas (2001-2005), que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 3 de julio de 2001, se materializó, entre otras actuaciones, en el programa de ayudas económicas a las familias con hijos e hijas reguladas en el Decreto 176/2002, de 16 de julio, que tenía como objeto ofrecer apoyo económico a las familias, para ayudarles a hacer frente a los gastos relacionados con el nacimiento o adopción de sus hijas o hijos y con su mantenimiento. Este programa de ayudas pretendía ser el primer paso hacia la equiparación con la política familiar de los países europeos socialmente más avanzados.

I. Planaren indarraldia amaituta, 2005eko abenduaren 31n, aipatutako dekretua luzatu zen abenduaren 20ko 416/2005 Dekretuaren bidez, azaldutako laguntzak ematen jarraitzeko.

Finalizado el período de vigencia del I Plan, el 31 de diciembre de 2005, el citado decreto fue prorrogado mediante Decreto 416/2005, de 20 de diciembre, a fin de dar continuidad a la concesión de las citadas ayudas.

Geroago onartu zuen Eusko Jaurlaritzak 109/2006 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Lehen seme edo alaba jaio edo adoptatzeagatiko dirulaguntza arautzen duena. Dekretu horren bidez estaldura eman nahi zitzaien II. Plana onartzearekin bat dirulaguntzen programan sartu nahi ziren hobekuntzetako batzuei; izan ere, plan horren helburua seme-alabengatiko laguntza-estaldura zabaltzea zen.

Con posterioridad, se aprobó por el Gobierno Vasco el Decreto 109/2006, de 30 de mayo, por el que se regula la ayuda económica por el nacimiento o adopción del primer hijo o de la primera hija, que perseguía dar cobertura a alguna de las mejoras que se pensaban introducir en el programa de ayudas con ocasión de la aprobación del II Plan, el cual tenía como objetivo la ampliación de la cobertura de las ayudas por hijas o hijos.

Hori horrela izanda, eta Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko I. Planak jasotzen zituen alaba edo semeak dituzten familiei laguntzeko dirulaguntza eta neurriekin jarraitzeko, eta horiek indartu eta zabaltzeko helburuarekin, Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko II. Plana onartu zen Gobernu Kontseiluaren 2006ko irailaren 26ko Erabakiaren bidez, 2006-2010 aldirako. Plan horren helburu nagusia zen aurrera egitea I. Planarekin hasitako familiak babesteko eta laguntzeko sistema integralaren garapenean.

Siendo esto así, y con el objetivo de dar continuidad, reforzar y ampliar las ayudas económicas y las medidas de apoyo a las familias con hijas o hijos que recogía el I Plan Interinstitucional de Apoyo a las familias con hijos e hijas, se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, celebrado el 26 de septiembre de 2006, el II Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, que abarcaba el periodo 2006-2010, y cuyo principal objetivo consistía en avanzar en el desarrollo del sistema integral de protección y apoyo a las familias iniciado con el I Plan.

Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko II. Plana oinarri hartuta onartu zen 255/2006 Dekretua, abenduaren 19koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena. Zehazki, aipatutako arau horren helburua zen Eusko Jaurlaritzak seme edo alabaren bat duten familiei ematen zizkien dirulaguntzak arautzea, honako jarduera-ildo hauen bitartez: ardurapeko semeagatiko eta/edo alabagatiko laguntzak; erditze edo adopzio nazional anizkoitzagatiko laguntza, eta nazioarteko adopzioagatiko laguntza.

Con base en el II Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, se aprobó el Decreto 255/2006, de 19 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas. En concreto, la citada norma tenía por objeto la regulación de las ayudas que el Gobierno Vasco otorgaba a las familias con hijos o hijas, a través de las siguientes líneas de actuación: ayudas por hijo o hija a cargo, ayuda por parto o adopción nacional múltiple y ayuda por adopción internacional.

2008an, Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legea onartu zen. Bertan, familiak gure gizartean duen zeregina aitortzen da: pertsonaren funtsezko harremanak ehuntzeko misio ordezkaezina eta delegaezina betetzen du, eta portaera-jarraibideak, tradizioak, ohiturak, erabilerak eta sinesmenak transmititzeko bidea da. Legeak, gainera, etengabeko bilakaeran dagoen errealitatetzat jotzen du familia, gizartean antolatzeko modu ugari har ditzakeena. Hori dela eta, gizarteak onartu eta babestu egin behar du, zentzu pluralean: familia guztiek –haien forma eta osaera edozein izanik ere– bete dezakete familia osatzen duten pertsonen sozializaziorako eta errealizazio pertsonalerako misioa.

En 2008, se aprobó la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. En ella se reconoce el papel de la familia en nuestra sociedad: cumple la misión insustituible e indelegable de tejer las relaciones primordiales de la persona y es el cauce de transmisión de pautas de comportamiento, tradiciones, hábitos, usos y creencias. La Ley, además, declara la familia como realidad en continua evolución que puede adoptar múltiples formas de organización social, por ello, debe ser reconocida y apoyada por la sociedad en un sentido plural: todas las familias –cualquiera que sea su forma y composición– pueden cumplir su misión de socialización y de realización personal de las personas que las componen.

Familia-politika integralerako esparrua eta oinarriak diseinatzen ditu legeak, familiaren eta bertako kideen ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzera zuzendutakoa. Hala, zuzeneko laguntza ekonomiko batzuk ezartzen ditu seme-alabaren bat duten familientzat, eta multzo koherente batean antolatzen ditu EAEko familientzat autonomia-erkidegoan indarrean dauden neurriak, bai eta laguntza-neurri berriak arautu ere.

La Ley diseña el marco y las bases para una política familiar integral, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de la familia y de sus miembros. Así, establece una serie de ayudas económicas directas para las familias con hijas o hijos, y ordena, en un conjunto coherente, las diversas medidas a favor de las familias vascas vigentes en el ámbito autonómico, así como la regulación de nuevas medidas de apoyo.

Hori dela eta, aipatutako legearen II. tituluko I. kapituluan –Familiei babesa, arreta eta laguntza emateko neurriak– arautzen dira ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko dirulaguntzak, horrela daudela definituta: seme-alabak mantentzeko eta zaintzeko eginkizunean sortzen diren premia ekonomikoei erantzuten laguntzeko helburua dutenak.

Por ello, en su Capítulo I del Título II, dedicado a las medidas de protección, atención y apoyo a las familias, se regulan las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, definidas como aquellas cuyo objeto es el de contribuir a atender las necesidades económicas relacionadas con el mantenimiento y cuidado de las hijas o hijos.

Zalantzarik gabe, I. kapitulu horren lorpenik garrantzitsuenetako bat 8. artikuluan gauzatzen da, eskubide subjektibo gisa konfiguratzen dituelako ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko dirulaguntzak eta, gainera, laguntza horiek zein diren zehazten duelako. Horrela, nabarmen hobetzen da Euskal Autonomia Erkidegoko familientzako babes- eta laguntza-sistema, laguntzak aurrekontu-eskuragarritasuna gorabehera emango direla esan nahi baitu horrek, edo, beste era batera esanda, laguntzen onuradun izateko arauz ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonek laguntza aitortzea eska dezaketela, eta Administrazioak ezin izango duela laguntza hori mugatu edo ukatu aurrekontu-arrazoietan oinarrituta.

Sin duda, uno de los logros más importantes que materializa el citado Capítulo I se concreta en su artículo 8, que configura como derecho subjetivo las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, y, además, especifica cuáles son esas ayudas. Ello supone una mejora sustancial del sistema de protección y apoyo a las familias de la Comunidad Autónoma Vasca, porque implica su concesión al margen de las disponibilidades presupuestarias, o, lo que es lo mismo, posibilita que aquellas personas que reúnan los requisitos de acceso reglamentariamente establecidos para ser beneficiarias de las ayudas puedan exigir su reconocimiento sin que la Administración pueda limitarlo o denegarlo con base en motivos presupuestarios.

Aipatutako legearen 9. artikuluak xedatzen du ardurapean seme-alabak dituzten familiak laguntzeko dirulaguntzetarako eskubide subjektiboaren titularrak ama edo aita izango direla; baina, aldi berean, adingabeak ardurapean dituzten beste pertsona batzuk aitaren edo amaren parekotzat jotzeko aukera ere xedatzen du.

Por su parte, el artículo 9 del texto legal dispone que las personas titulares del derecho subjetivo a las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo serán el padre o la madre, si bien, establece la posibilidad de asimilar a la condición de padre o madre otras personas con menores a su cargo.

Etorkizunera begira, legeak dio, Eusko Jaurlaritzak bata bestearen atzetik onartutako familiei laguntzeko erakunde arteko planen esparruan, euskal herri-administrazioak progresiboki zabalduz joango direla seme-alaba adingabeengatik ematen diren zuzeneko dirulaguntzak, 2020. urtean Europar Batasunaren mailan izateko.

De cara a futuro, la Ley señala que, en el marco de los sucesivos planes interinstitucionales de apoyo a las familias aprobados por el Gobierno Vasco, las administraciones públicas vascas procederán a extender progresivamente las prestaciones referentes a ayudas económicas directas por hijas e hijos menores de edad, con el fin de alcanzar la convergencia con la Unión Europea en el horizonte del año 2020.

2015ean, 30/2015 Dekretua argitaratu zen (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena). Gerora, 121/2018 Dekretuak aldatu zuen (121/2018 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituen Dekretua aldatzeko dena), eta horrexek arautu du gaur egunera arte seme-alabaren bat duten familientzako laguntzen sistema.

En 2015, se publicó el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo (modificado posteriormente por el Decreto 121/2018, de 30 de julio, de modificación del Decreto de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo) y que ha regulado el sistema de ayudas a las familias con hijas o hijos hasta la actualidad.

Azken urteotan, Euskal Estatistika Erakundearen datuek joera demografiko kezkagarria erakusten dute: Euskadiko jaiotza-tasak Europako batez bestekoaren oso azpitik daude, eta etengabe ari dira jaisten. Gainera, azterketa soziologikoek erakusten dutenez, EAEko herritarrek nahi baino seme-alaba gutxiago dituzte, eta arrazoi ekonomikoak aipatzen dituzte arrazoi nagusitzat.

En los últimos años, los datos del Instituto Vasco de Estadística revelan una tendencia demográfica preocupante: las tasas de natalidad en Euskadi están muy por debajo de la media europea y en continuo descenso. Además, las prospecciones sociológicas revelan que la ciudadanía vasca tiene menos hijas o hijos que los que le gustaría tener y señala como causa principal los motivos económicos.

Egoera horri aurre egiteko, 2022ko ekainaren 21ean, Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategia onartu zuen Gobernu Kontseiluak. Bertan, EAEko erakundeek esparru honetan orain arte egindako bidea integratzen da: Familia eta haurtzaroaren aldeko Euskal Ituna, Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko IV. Planean (2018-2022) gauzatu zena, eta XII. Legealdiaren Gobernu Programa, erronka demografikoa hamar herri-helburuetako bat dela ezartzen duena.

Al objeto de hacer frente a dicha situación, el 21 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno aprobó la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico. La estrategia integra el camino recorrido hasta el momento por las instituciones vascas en este ámbito: el Pacto Vasco por las Familias y la Infancia, que se materializó en el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias (2018-2022), y el Programa de Gobierno de la XII Legislatura que establece el reto demográfico como uno de los diez objetivos de país.

Estrategiak Europako testuinguruan hartu berri diren neurriak aztertzen ditu, eta ondorio hauek ateratzen ditu: gainbehera demografikoari emandako erantzunean emaitza onenak lortu dituzten herrialdeek nabarmen inbertitu dute seme-alaben hazkuntzan laguntzeko politiketan, eta laguntza luzeak dituzte haurtzaroan dauden alaba edo semeak dituzten familientzat.

La estrategia analiza las medidas recientes adoptadas en el contexto europeo y extrae las siguientes conclusiones: los países con mejores resultados en la respuesta al declive demográfico han invertido de forma significativa en políticas de apoyo a la crianza de hijas o hijos y cuentan con ayudas prolongadas a las familias con hijas o hijos en edad infantil.

Erronka Demografikorako 2030 Euskal Estrategiako helburuen barruan, familia-proiektuak eraikitzeko babesak eta jaiotza-tasetarako laguntzak diseinatu beharra ezartzen da, gure inguruan emaitzarik onenak eskaintzen dituzten herrialdeen mailan kokatzeko. Hartara, joera aldatu nahi da: gainbehera demografikoan dagoen eszenatokitik susperraldi demografikoko eszenatokira.

Entre los objetivos de la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico está el diseño de los apoyos para la construcción de los proyectos de familia y las ayudas a la natalidad en el nivel en que se encuentran los países que mejores resultados ofrecen en nuestro entorno para lograr un cambio de tendencia, pasando de un escenario de declive demográfico a un escenario de recuperación demográfica.

Babes horien artean, honako hau da estrategiaren arabera epe laburreko eragina izango duen jardueretako bat: hilean 200 euroko laguntza zuzena ezartzea ardurapeko alaba edo seme bakoitzeko, haurrak 3 urte bete arte. Laguntza hori bateragarria izango da 4 eta 7 urte arteen artean familia ugariei ematen zaizkien prestazioekin, egungo zerga-kenkariekin eta DSBEko alaba edo seme bakoitzeko laguntzekin. Gainera, neurri hau bat dator «lehen 1.000 egunetako programarekin». UNICEFek sustatutako programa horren arabera, administrazio publikoek haurraren lehen hiru urteetara bideratu behar dituzte beren inbertsio nagusiak, etapa hori oso garrantzitsua delako beren etorkizunerako: haur batek hazkuntza ona jasotzen badu bizitzaren lehenengo aldi horretan, aukera gehiago dauka bizirauteko, modu osasuntsuan hazteko eta guztiz garatzeko bere pentsamendua, ahozkotasuna, emozionaltasuna eta gaitasun sozialak.

Entre esos apoyos, la estrategia señala como actuación con criterio de impacto a corto plazo: articular una ayuda directa de 200 euros al mes por hija o hijo a cargo hasta los tres años de edad. Indica que esta ayuda será compatible con las prestaciones actuales a las familias numerosas entre los 4 y 7 años, con las deducciones fiscales actuales, y con las ayudas por hija o hijo de la RGI. Además, esta medida se alinea con el «Programa de los 1.000 primeros días», promovido por UNICEF y cuyo criterio plantea que las administraciones públicas centren sus inversiones en los tres primeros años de vida de la niña o niño por la importancia que tienen en su futuro: cuando la niña o niño recibe una buena crianza en ese primer período de la vida tiene más posibilidades de sobrevivir, de crecer de una manera saludable, de desarrollar plenamente su capacidad de pensamiento, verbal, emocional y sus aptitudes sociales.

Azaldutako egoeran oinarrituta, seme-alabaren bat duten familientzako laguntza-esparru berri bat arautzeko ardura du Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak, familiei laguntza ekonomiko jasangarri eta iraunkorrak emateko, eta, horrela, hazkuntzaren aldeko ekosistema bat sortzeko.

Sobre la base de la situación expuesta, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales tiene la responsabilidad de regular un nuevo marco de ayudas a las familias con hijas o hijos para dotarles de apoyos económicos sostenidos y sostenibles, creando así un ecosistema favorable para la crianza.

Dekretuaren egiturari dagokionez, I. kapituluak, Xedapen Orokorrak izenekoak, araudiaren helburua, aplikazio-eremua eta kontzeptuak ezartzen ditu.

En cuanto a la estructura del Decreto, el capítulo I, titulado Disposiciones Generales, establece el objetivo de la normativa, su ámbito de aplicación y conceptos.

II. kapitulua alaba edo seme bakoitzeko emango den dirulaguntzei buruzkoa da, eta bi jarduera-modalitate hauek arautzen ditu: batetik, hilean 200 euroko laguntza, haurrak 3 urte bete arte, eta bestetik, hirugarren alaba edo semearen eta hurrengoen kasuan, hilean 100 euroko laguntza gehigarri bat, haurrak 3 urte betetzen dituenetik 7 urte bete arte.

El capítulo II, relativo a las ayudas económicas por hija o hijo, regula dos modalidades de actuación: una ayuda de 200 euros/mes hasta que toda niña o todo niño cumpla tres años y, en el caso de terceras y sucesivas hijas o hijos, una ayuda adicional de 100 euros/mes desde los tres años hasta que la niña-niño cumpla los siete años.

Aurreko araudian ezarrita zegoen bezala, laguntza sortzen duen alaba edo semeari mendekotasun-egoera edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortzen bazaio abenduaren 14ko 39/2006 Legearen arabera (39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa), bikoiztu egingo dira aurreko puntu bi horietan aurreikusitako zenbatekoak, baina desgaitasuna aitortuta duen alaba edo semearentzat bakarrik.

De la misma forma que en la normativa anterior, si la hija o hijo que origina la ayuda tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %, o una situación de dependencia reconocida en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las ayudas previstas en los dos puntos anteriores se duplicarán exclusivamente para la hija o hijo con discapacidad acreditada.

II. kapituluan araututako laguntzak ez dira errenta-mailaren araberakoak: zenbateko finkoak dira, berdinak familia guztientzat. Horrela, jaiotzen den haur bakoitzak gure gizartean duen balioa aitortu nahi da, baita familiak haurraren hazkuntzan eta hezkuntzan egiten duen ahalegina ere, dituen diru-sarrera fiskalak edozein izanik ere.

Las ayudas reguladas en el capítulo II no vienen determinadas por el nivel de renta: son cantidades fijas, iguales para todas las familias. Se pretende así reconocer el valor que en nuestra sociedad tiene cada niña o niño que nace, y el esfuerzo que esa familia realiza en su crianza y educación, con independencia de sus ingresos fiscales.

III. kapituluan, erditze anizkoitzengatik, adopzio nazional anizkoitzengatik eta nazioarteko adopzioengatik emango diren laguntzak daude araututa. Ordainketa bakarreko laguntzak izango dira eta, kasu honetan, familia-errenta estandarizatuaren eta erditze anizkoitzetako eta adopzio anizkoitzetako haurren kopuruaren araberakoak izango dira laguntzen zenbatekoak.

El Capítulo III regula las ayudas extraordinarias por partos o adopciones nacionales múltiples, y adopciones internacionales. Serán ayudas de pago único, y la cuantía de las mismas depende de la renta familiar estandarizada y del número de hijas e hijos en los partos y adopciones múltiples.

IV. kapitulua laguntzak kudeatzeko xedapen komunei buruzkoa da. Bertan aurreikusi den prozeduraren arabera, familiek eskabide bakar bat egin beharko dute seme edo alaba bakoitzeko lehenengo hiru urteetan, eta beste eskabide bakar bat hurrengo lau urteetarako hirugarren alaba edo semearen eta hurrengoen kasuan. Ebazpenak dagozkion urteroko guztien laguntzak aitortuko ditu, eta laguntza aitortuta dagoen aldi osoan mantendu beharko dira hura lortzeko baldintzak. Horregatik, gerora sortutako ez-betetzeak aurreikusi dira laguntzen kudeaketan, baita kautelazko eteteen beharra ere, ez-betetze zantzuak badaude. Puntu honetan, gainera, bi berrikuntza sartzen dira aurreko araudiarekin alderatuta: lehenengoak eskabideak egiteko epeak luzatzea aurreikusten du, baldin eta laguntza sortzen duen alaba edo semea ospitaleratuta egon bada 10 egunez edo gehiagoz. Eta, bigarrenik, laguntza hauen onuradunak salbuetsita daude zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izateko baldintza betetzetik. Arrazoia honako hau da: laguntza horiek haurrak babesteko neurriak ere badira; izan ere, gerta daiteke gurasoek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ez betetzeak eta, ondorioz, laguntzarako eskubidea galtzeak nabarmen okertzea familia horietako haurren bizi-baldintzak. Beraz, gizarte-arrazoiengatik egiaztatutako neurria da.

El Capítulo IV, relativo a las disposiciones comunes para la gestión de las ayudas, ha previsto un procedimiento en el que las familias harán una única solicitud por hija o hijo en los tres primeros años y otra única solicitud para los siguientes cuatro años, en el caso de las terceras y sucesivas hijas e hijos. La resolución reconocerá la ayuda por todas las anualidades que correspondan y los requisitos de acceso deben mantenerse durante el período en el que se haya reconocido la ayuda. Por ello, la gestión de las ayudas ha previsto incumplimientos sobrevenidos y la necesidad de suspensiones cautelares ante indicios de incumplimiento. En este punto, además, se introducen dos novedades respecto a la normativa anterior: la primera prevé la ampliación de los plazos de solicitud si la hija o hijo que genera la ayuda ha estado hospitalizado por un período igual o superior a 10 días. Y, en segundo lugar, las personas beneficiarias de estas ayudas quedan exoneradas de cumplir el requisito de acceso de encontrarse al día en el cumplimiento de obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social. La razón es la siguiente: estas ayudas son también medidas de protección a la infancia, y puede ocurrir que la falta de cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de las personas progenitoras y la consiguiente pérdida del derecho a la ayuda, suponga un serio deterioro de las condiciones de vida para las niñas y niños de esas familias, por lo tanto, es una medida acreditada por razones de índole social.

Xedapen gehigarria dago, eta aurrekontu-zuzkidurari buruzkoa da.

La Disposición Adicional detalla la dotación presupuestaria.

Ondoren, bost xedapen iragankor daude. Horien bitartez, indargabetzen den dekretuaren (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena) eta dekretu honen arteko trantsizioa arautzen da, kontuan hartuta dekretu honek 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera lagunduko dituela diruz jarduerak eta dekretu hau data horren ondoren jarriko dela indarrean.

A continuación, cinco Disposiciones Transitorias que regulan la transición entre el decreto que se deroga –el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo– y el presente Decreto, habida cuenta que el presente Decreto va a subvencionar actuaciones desde el 1 de enero de 2023 y que su entrada en vigor es posterior a esa fecha.

Amaitzeko, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken xedapen daude, gai hauei buruzkoak: zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzetik salbuesteko aukera zabaltzea 164/2019 Dekretuaren II. eta III. kapituluetan aurreikusitako laguntzen onuradunei (164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa); genero-indarkeriako egoerak egiaztatzeko moduak eguneratzea, 154/2012 Dekretua aldatuta (154/2012 Dekretua, uztailaren 24koa, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa); dekretu honen erregelamendu bidezko garapena, eta indarrean jartzea.

El Decreto concluye con una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales relativas a la extensión de la exoneración del cumplimiento de obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social a los beneficiarios de las ayudas previstas en los capítulo II y III del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral; a la actualización de la acreditación de la situación de violencia de género modificando el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia; y al desarrollo reglamentario del presente Decreto y a su entrada en vigor.

Gainera, hazkuntzarako laguntzen erregelamendu-esparru berri honek dakarren aukera aprobetxatu nahi da laguntzak eskatzeko sistema sinplifikatu eta hobetzeko eta espedienteak kudeatzeko prozedura modernizatzeko, dauden aukera teknikoek ahalbidetzen duten neurrian, Administrazio Publikoak nahitaez bete behar dituen efizientzia- eta eraginkortasun-helburuak lortzeko.

Además, se quiere aprovechar la oportunidad que supone este nuevo marco reglamentario de ayudas a la crianza para simplificar y mejorar el sistema de solicitud de las ayudas y modernizar el procedimiento de gestión de expedientes, en la medida que lo permitan las posibilidades técnicas existentes, para alcanzar los objetivos de eficiencia y eficacia a que viene obligada la Administración Pública.

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen printzipioak betetzen dituzte dekretu honetan araututa dauden seme-alabaren bat duten familientzako laguntzek, eta bultzatu egiten dituzte bai Europar Batasunak bai Nazio Batuek nazioarteko esparruan ezarritako helburuak; hain zuzen ere, honako hauekin egiten dute bat: Gizarte Eskubideen Europako Oinarria, Haurren Eskubideei buruzko Europaren Estrategia eta Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda.

Las ayudas a las familias con hijas e hijos previstas en este Decreto cumplen con los principios de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y coadyuvan con los objetivos establecidos en el marco internacional, tanto por la Unión Europea como por las Naciones Unidas, en concreto, están alineadas con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Gizarte-laguntzaren, erkidego-garapenaren, emakumearen, eta haur, gazte eta hirugarren adinekoen politikan Euskadirako Autonomia Estatutuaren 10.12 eta 10.39 artikuluek Euskal Autonomia Erkidegoari aitortzen dizkioten eskumenen babesean eman da dekretu hau, eta Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legeak emandako eskumenen arabera. Izan ere, lege horren 27.2. a) artikuluaren arabera, Eusko Jaurlaritzari dagokio II. tituluko I. kapituluan araututa dauden ardurapean seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautu eta kudeatzea.

Este Decreto se dicta al amparo de las competencias que los artículos 10.12 y 10.39 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco reconocen a la Comunidad Autónoma Vasca en materia de asistencia social, desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil, juvenil y de la tercera edad, y de conformidad con la atribución competencial realizada por la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, cuyo artículo 27.2.a) determina que corresponde al Gobierno Vasco la regulación y gestión de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas reguladas en el Capítulo I del Título II.

Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, bat etorriz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko otsailaren 21ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de febrero 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Eusko Jaurlaritzak, familia-politikaren arloan eskumena duen sailaren bitartez, seme-alabaren bat duten familiei emango dizkien laguntzak arautzea, jarduera-modalitate hauen bitartez:

El objeto del presente Decreto es la regulación de las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de política familiar, otorgará a las familias con hijas e hijos, mediante las siguientes modalidades de actuación:

a) Dirulaguntzak alaba edo seme bakoitzeko.

a) Ayudas económicas por hijas e hijos.

b) Aparteko dirulaguntzak erditze anizkoitzagatik, adopzio nazional anizkoitzagatik eta nazioarteko adopzioagatik.

b) Ayudas económicas de carácter extraordinario por parto múltiple, adopción nacional múltiple y por adopción internacional.

Familia-unitate batek laguntza bana jaso ahal izango du ezarritako adina eta hurrenkerari buruzko baldintzak betetzen dituen alaba eta seme bakoitzeko.

Una misma unidad familiar podrá percibir tantas ayudas como hijas o hijos cumplan los requisitos de edad y orden establecidos.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu honetan araututako laguntzak 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatzen diren diruz laguntzeko moduko egoeren eskabideei aplikatuko zaizkie, baldin eta arau honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, kontuan hartuta dekretu honen xedapen iragankorretan ezarritakoa.

Las ayudas reguladas en este Decreto serán de aplicación a las solicitudes que se refieran a situaciones subvencionables que se produzcan a partir del 1 de enero de 2023 y cumplan los requisitos de acceso previstos en la presente norma, atendiendo a lo establecido en las disposiciones transitorias de la misma.

3. artikulua.– Kontzeptuak.

Artículo 3.– Conceptos.

Dekretu honen ondorioetarako:

A los efectos de este Decreto:

1.– Ama, aita edo gurasoaren parekotzat hartuko da tutorea, bai eta administrazio-ebazpenaren bidez adingabeen adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa esleituta duen pertsona ere.

1.– Se asimilarán a la condición de madre, padre o persona progenitora, la persona tutora y aquella persona que tenga atribuida la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva de personas menores de edad por resolución administrativa.

Laguntza eskatzen dutenak pertsona fisikoak izango dira beti.

Las personas solicitantes de la ayuda siempre serán personas físicas.

2.– Alaba edo semeari buruzko aipamenetan, tutoretzan edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioan dagoen 18 urtetik beherako adingabea ere sartuko da.

2.– Las referencias relativas a la hija o al hijo comprenderán también a la persona menor de dieciocho años de edad en régimen de tutela o de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva.

3.– Familia-unitatetzat jotzen da 154/2012 Dekretuaren 4.1 artikuluan ezarritako kideek osatzen dutena, arau horrek esleitutako irismenarekin (154/2012 Dekretua, uztailaren 24koa, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa).

3.– Se considera unidad familiar la compuesta por los miembros que se establecen en el artículo 4.1 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, y con el alcance que les atribuye la citada norma.

4.– Laguntza eragin duen alabak edo semeak familian duen hurrenkera zehaztuko duen seme-alaben kopurua zenbatzeko:

4.– Con la finalidad de computar el número de hijas e hijos en la familia que determinará el orden ocupado por la hija o hijo que motiva la ayuda:

a) Alaba edo semetzat hartuko da familia-etxean bizi den eta ekonomikoki aitaren edo amaren mende dagoen 25 urtez azpiko pertsona oro, baldin eta guraso hori eskatzailea, haren ezkontidea edo izatezko bikotekidea bada.

a) Se considera hija o hijo a toda persona menor de veinticinco años de edad, que conviva en el domicilio familiar y dependa económicamente de su padre o madre, ya sea la persona solicitante o su cónyuge o pareja de hecho.

b) Mendekotasun ekonomikoa dagoela ulertuko da alabak edo semeak ez badu urteko lanbide arteko gutxieneko soldata baino urteko errenta altuagorik (salbuetsitakoak sartu gabe).

b) Se entenderá que existe dependencia económica cuando la hija o hijo no tenga rentas anuales (sin incluir las exentas) superiores al salario mínimo interprofesional anual.

5.– Familia gurasobakartzat jotzen da laguntza eskatu duen gurasoak eta horrekin bizi diren seme-alabek osatzen dutena, alaba eta seme horiek ekonomikoki pertsona bakar horren mende daudenean.

5.– Se entiende por familia monoparental la formada por la persona progenitora que ha solicitado la ayuda y las hijas o hijos con los que convive, cuando estos y estas dependen económicamente de esa sola persona.

Ez dira familia gurasobakartzat joko ebazpen judizialaren bidez zaintza eta jagoletza partekatua ezarrita duten familiak.

No se consideran familias monoparentales aquellas en las que se haya establecido la guarda y custodia compartida por resolución judicial.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
DIRULAGUNTZAK ALABA EDO SEME BAKOITZEKO
AYUDAS ECONÓMICAS POR HIJA E HIJO

4. artikulua.– Laguntza-modalitateak.

Artículo 4.– Modalidades de ayudas.

Bi modalitate izango dituzte familiei alaba edo seme bakoitzeko emango zaizkien dirulaguntzek:

Las ayudas económicas a las familias por hija e hijo tendrán dos modalidades:

a) Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntzak.

a) Ayudas a la crianza y mantenimiento de hijas e hijos.

b) Hirugarren alaba edo semea eta hurrengoak hazi eta mantentzeko laguntza gehigarriak.

b) Ayudas adicionales a la crianza y mantenimiento en el supuesto de tercera o sucesiva hija o hijo.

5. artikulua.– Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntzak.

Artículo 5.– Ayudas a la crianza y mantenimiento de hijas e hijos.

1.– Alaba eta seme guztiak hazi eta mantentzeko dirulaguntza emango da, hilean 200 eurokoa, baldintza hauetan:

1.– Se subvencionará la crianza y mantenimiento de cada una de las hijas e hijos con una cuantía de 200 euros mensuales, en los siguientes términos:

a) Jaiotzaren kasuan, alabak edo semeak 3 urte bete arte.

a) En el supuesto de nacimiento, hasta que la hija o hijo cumpla 3 años.

b) Adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratzen denean, hiru urteko aldia amaitu arte, adopzioa edo tutoretza erregistro zibilean inskribatzen den egunetik zenbatzen hasita, edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegaziorako administrazio-ebazpena ematen den egunetik zenbatzen hasita, betiere alaba edo semea adingabea bada.

b) En los supuestos de adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela, hasta la finalización del período de 3 años contados a partir del día en que se inscriba en el Registro Civil la adopción o tutela, o se dicte la resolución administrativa de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, siempre que la hija o hijo sea menor de edad.

2.– Aurreko apartatuko laguntzak eman ahal izateko, 14. artikuluan aurreikusi diren baldintzak bete beharko dira.

2.– Para la concesión de las ayudas del apartado anterior será necesario el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14.

6. artikulua.– Hirugarren alaba edo semea eta hurrengoak hazi eta mantentzeko laguntza gehigarriak.

Artículo 6.– Ayudas adicionales a la crianza y mantenimiento en el supuesto de tercera o sucesiva hija o hijo.

1.– Hirugarren alaba edo semea eta hurrengoak hazi eta mantentzeko dirulaguntza emango da, hilean 100 eurokoa, alabak edo semeak 3 urte betetzen dituenetik 7 urte betetzen dituen arte –lau urtez–.

1.– Se subvencionará la crianza y mantenimiento de la tercera y sucesiva hija o hijo con una cuantía de 100 euros mensuales, desde que la hija o hijo cumple los 3 años hasta que cumpla los 7 años –durante 4 años–.

Hemezortzi urtetik beherako adingabe baten adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratzen denean, 5.b) artikuluan aurreikusitako aldia amaitu ondoren hasiko da zenbatzen aipatutako dirulaguntza-aldia (lau urte), betiere hirugarren edo ondorengo alaba edo seme hori adingabea bada.

En los supuestos de adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela sobre una persona menor de dieciocho años de edad el citado período de subvención –4 años– se iniciará tras la finalización del período previsto en el artículo 5.b), siempre que la tercera o sucesiva hija o hijo sea menor de edad.

2.– Alabak edo semeak familian duen hurrenkera zehazteko, elkarrekin bizi diren seme-alabak jaiotza-dataren arabera ordenatu eta multzo horretan duen lekua hartuko da kontuan.

2.– El orden de la hija o del hijo dentro de la familia se determinará por el lugar que ocupe en el conjunto de las hijas o hijos convivientes, ordenados en función de la fecha de nacimiento.

3.– Lehenengo apartatuko laguntzak eman ahal izateko, 14. artikuluan aurreikusi diren baldintzak bete beharko dira.

3.– Para la concesión de las ayudas del apartado primero será necesario el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14.

7. artikulua.– Alabaren edo semearen desgaitasuna edo mendekotasun-egoera.

Artículo 7.– Discapacidad o situación de dependencia de la hija o hijo.

1.– Dirulaguntza sortzen duen alaba edo semeari mendekotasun-egoera edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortzen bazaio abenduaren 14ko 39/2006 Legearen arabera (39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa) eta lege hori garatzeko araudiaren arabera, bikoiztu egingo dira 5. eta 6. artikuluetan aurreikusitako zenbatekoak, baina desgaitasuna aitortuta duen alaba edo semearentzat bakarrik.

1.– En el supuesto de que la hija o hijo que origina la ayuda económica tenga reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33 %, o una situación de dependencia reconocida en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de su normativa de desarrollo, las cuantías previstas en los artículos 5 y 6 se duplicarán exclusivamente respecto a la hija o hijo con discapacidad acreditada.

2.– Baldin eta laguntzaren eskatzaileak bost urteko epean jakinarazten badio desgaitasun-maila edo mendekotasun-egoera laguntzak kudeatzeko ardura duen organoari (jaiotzatik edo, hala badagokio, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratu zenetik aurrera zenbatuta), eman zaizkion zenbatekoak bikoiztea onartuko zaio, betiere gurasoak laguntza eskuratzeko baldintzak betetzen baditu. Bost urte horiek igaro ondoren, dirulaguntza bikoiztu egingo da, hala badagokio, egiaztatzen denetik aurrera.

2.– Si la persona solicitante de la ayuda comunica al órgano gestor de las ayudas el grado de discapacidad o de la situación de dependencia en el plazo de cinco años desde el nacimiento o, en su caso, desde la constitución de la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela, este reconocerá la duplicación de las cuantías que hubiesen sido concedidas, siempre que la persona progenitora cumpla los requisitos de acceso a la ayuda. Una vez transcurridos esos cinco años, se duplicará la ayuda económica, si corresponde, a partir de la acreditación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
APARTEKO DIRULAGUNTZAK ERDITZE ANIZKOITZAGATIK, ADOPZIO NAZIONAL ANIZKOITZAGATIK ETA NAZIOARTEKO ADOPZIOAGATIK
AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO POR PARTO O ADOPCIÓN NACIONAL MÚLTIPLE Y POR ADOPCIÓN INTERNACIONAL

8. artikulua.– Aparteko dirulaguntzak erditze anizkoitzagatik edo adopzio nazional anizkoitzagatik.

Artículo 8.– Ayudas económicas extraordinarias por parto o adopción nacional múltiple.

1.– Erditze anizkoitzak eta adopzio nazional anizkoitzak diruz laguntzeko, ordainketa bakarreko laguntza emango da.

1.– Se subvencionarán los partos múltiples y las adopciones nacionales múltiples con una ayuda de pago único.

1.1.– Erditze anizkoitza dela ulertuko da haurdunaldi batetik haur bi edo gehiago jaiotzen direnean.

1.1.– Se considera parto múltiple aquel en el que de un mismo embarazo nacen dos o más hijas o hijos.

1.2.– Adopzio nazional anizkoitza dela ulertuko da Estatuan, aldi berean, adingabeko bi edo gehiago adoptatzen direnean prozedura berean, behin ebazpen judiziala edo hori eratzen duen dokumentua dagoenean.

1.2.– Se considera adopción nacional múltiple aquella en la que se adoptan en el Estado simultáneamente dos o más personas menores de edad en un único procedimiento, una vez que haya resolución judicial o documento constitutivo de la misma.

2.– Kapitulu honetan aurreikusitako dirulaguntzei dagokienez, erditze anizkoitzaren eta adopzio nazional anizkoitzaren parekotzat hartuko da, aldi berean eta prozedura bakarrean, adingabeko bi edo gehiagori eragiten dien adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza.

2.– A los efectos de las ayudas económicas previstas en este capítulo, se asimilan al parto múltiple o a la adopción nacional múltiple la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela cuando afecten, simultáneamente y en un único procedimiento, a dos o más personas menores de edad.

3.– Laguntzaren zenbatekoa erditze anizkoitzeko edo adopzio anizkoitzeko alaba edo semeen kopuruaren araberakoa izango da, bai eta familia-errenta estandarizatuaren araberakoa ere, dekretu honen 10. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta.

3.– La cuantía de la ayuda estará en función del número de hijas o hijos del parto múltiple o de la adopción múltiple, así como de la renta familiar estandarizada, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del presente Decreto.

Hain zuzen ere, honako eragiketa hau egingo da dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko: 2.000 (jaso daitekeen gutxieneko kopurua, eurotan) bider erditze edo adopzio anizkoitzeko seme edo alaben kopurua, ken bat, bider familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktorea. Horretarako, familia-errenta estandarizatuaren atalase hauek eta bakoitzari dagokion haztapen-faktorea ezarri dira:

En concreto, la cuantía de la ayuda económica se determinará multiplicando 2000 (el importe en euros correspondiente a la cuantía mínima a percibir) por el número de hijos o de hijas del parto o adopción múltiple menos 1, y por el factor de ponderación correspondiente a la renta familiar estandarizada. Para ello, se establecen los siguientes umbrales de renta familiar estandarizada y el factor de ponderación correspondiente a cada uno de ellos:

a) Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa duten familientzat, 2 izango da haztapen-faktorea.

a) Para una renta familiar estandarizada igual o inferior a 20.000 euros, el factor de ponderación será 2.

b) Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurotik gorakoa eta 30.000 eurokoa edo txikiagoa duten familientzat, 1,5 izango da haztapen-faktorea.

b) Para una renta familiar estandarizada superior a 20.000 e igual o inferior a 30.000 euros, el factor de ponderación será 1,5.

c) Familia-errenta estandarizatua 30.000 eurotik gorakoa duten familientzat, 1 izango da haztapen-faktorea.

c) Para una renta familiar estandarizada superior a 30.000 euros, el factor de ponderación será 1.

4.– Artikulu honetako laguntza eman ahal izateko, 14. artikuluan aurreikusi diren baldintzak bete beharko dira.

4.– Para la concesión de la ayuda prevista en este artículo será necesario el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14.

9. artikulua.– Aparteko dirulaguntzak nazioarteko adopzioagatik.

Artículo 9.– Ayudas económicas extraordinarias por adopción internacional.

1.– Adingabeen nazioarteko adopzioak diruz laguntzeko, bakunak edo anizkoitzak izan, ordainketa bakarreko laguntza emango da.

1.– Se subvencionarán las adopciones internacionales de personas menores de edad, sean simples o múltiples, con una ayuda de pago único.

2.– Nazioarteko adopziotzat hartzen da adoptatzeko modukotzat jo eta atzerrian bizi den adingabe baten eta adoptatzailearen edo adoptatzaileen arteko adopziozko filiazio-lotura oro, betiere Nazioarteko Adopzioari buruzko abenduaren 28ko 54/2007 Legearen xedapenen babesean. Nolanahi ere, adopziozko filiazio-loturak dagokion erregistro zibilean inskribatuta egon beharko du.

2.– Se considera adopción internacional aquella en la que se ha constituido un vínculo de filiación adoptiva entre una persona menor de edad declarada adoptable y residente en el extranjero y la persona adoptante o personas adoptantes, al amparo de las disposiciones de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. En todo caso, el vínculo de filiación adoptiva deberá estar inscrito en el Registro Civil correspondiente.

3.– Dirulaguntzaren zenbatekoa aldi berean adoptatutako alaba edo semeen kopuruaren araberakoa izango da, bai eta familia-errenta estandarizatuaren araberakoa ere, dekretu honen 10. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta.

3.– La cuantía de la ayuda económica estará en función del número de hijas o hijos adoptadas de forma simultánea, así como de la renta familiar estandarizada, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del presente Decreto.

4.– Hain zuzen ere, honako eragiketa hau egingo da nazioarteko adopzio bakunagatiko laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko: 2.000 (jaso daitekeen gutxieneko kopurua, eurotan) bider familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktorea. Horretarako, familia-errenta estandarizatuaren atalase hauek eta bakoitzari dagokion haztapen-faktorea ezarri dira:

4.– En concreto, la cuantía de la ayuda por adopción internacional simple se determinará multiplicando 2.000 (el importe en euros correspondiente a la cuantía mínima a percibir) por el factor de ponderación correspondiente a la renta familiar estandarizada. Para ello, se establecen los siguientes umbrales de renta familiar estandarizada y el factor de ponderación correspondiente a cada uno de ellos:

a) Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa duten familientzat, 2 izango da haztapen-faktorea.

a) Para una renta familiar estandarizada igual o inferior a 20.000 euros, el factor de ponderación será 2.

b) Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurotik gorakoa eta 30.000 eurokoa edo txikiagoa duten familientzat, 1,5 izango da haztapen-faktorea.

b) Para una renta familiar estandarizada superior a 20.000 e igual o inferior a 30.000 euros, el factor de ponderación será 1,5.

c) Familia-errenta estandarizatua 30.000 eurotik gorakoa duten familientzat, 1 izango da haztapen-faktorea.

c) Para una renta familiar estandarizada superior a 30.000 euros, el factor de ponderación será 1.

5.– Honako eragiketa hau egingo da nazioarteko adopzio anizkoitzagatiko laguntzaren zenbatekoa zehazteko: lehenengo semeari edo alabari dagozkion 2.000 euroak gehi 1.500 euro nazioarteko adopzio anizkoitzeko gainerako seme edo alaba bakoitzeko, bider familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktorea, aurreko paragrafoan zehaztutakoari jarraituz.

5.– La cuantía de la ayuda por adopción internacional múltiple se determinará sumando a 2.000 euros correspondientes al primer hijo o a la primera hija 1.500 euros por cada uno del resto de los hijos o de las hijas de la adopción internacional múltiple, y multiplicando dicha suma por el factor de ponderación que corresponda según la renta familiar estandarizada, tal como se ha especificado en el párrafo anterior.

6.– Artikulu honetako laguntza eman ahal izateko, 14. artikuluan aurreikusi diren baldintzak bete beharko dira.

6.– Para la concesión de la ayuda prevista en este artículo será necesario el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14.

10. artikulua.– Familia-errenta estandarizatua.

Artículo 10.– Renta familiar estandarizada.

1.– Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, bada, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, 154/2012 Dekretuak esleitutako irismenarekin (154/2012 Dekretua, uztailaren 24koa, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa).

1.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.

2.– Honela zehaztuko da 154/2012 Dekretuak 5. artikuluan aipatzen duen familia-errentaren maila (154/2012 Dekretua, uztailaren 24koa, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa): zerga-oinarri orokorraren eta familia-unitateko kide den aitaren edo amaren pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren (PFEZ) aurrezpenaren zerga-oinarriaren batura, semearen edo alabaren jaiotzaren, adopzioaren, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren edo tutoretzaren eguna baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagozkionak.

2.– El nivel de renta familiar al que se alude en el artículo 5 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias, se determinará por la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del padre o de la madre integrantes de la unidad familiar, correspondientes al periodo impositivo referido a dos ejercicios fiscales antes a la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela de la hija o del hijo.

Banantze, dibortzio edo ezkontza-deuseztasun kasuetan, hiru kontzeptu hauen batuketa egingo da: zerga-oinarri orokorra, epai judizialaren arabera alaba edo semeen zaintza eta jagoletza duen aita edo ama eskatzailearen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren (PFEZ) aurrezpenaren zerga-oinarria, eta haren egungo ezkontidearen edo izatezko bikotearen diru-sarrerak, hala badagokio.

En los casos de separación, divorcio o nulidad, se considerará la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del padre o la madre solicitante de la ayuda que ostente la guarda y custodia de las hijas o hijos según el convenio regulador ratificado por sentencia judicial, más los ingresos de su cónyuge o pareja de hecho actual, si fuera el caso.

3.– Aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera zehaztutako familia-errentaren maila familia-unitatearen baliokidetasun-koefizienteaz zatituko da. Koefiziente hori kalkulatzeko, 154/2012 Dekretuaren 6. artikuluan xedatutakoa beteko da (154/2012 Dekretua, uztailaren 24koa, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa).

3.– El nivel de renta familiar determinado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior se dividirá por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar, cuyo cálculo se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia.

4.– Errenta-maila zehazteko beharrezko informazioa zerga-administrazioetatik lortuko du zuzenean organo kudeatzaileak, ezarrita dauden elkarreragingarritasun-mekanismoen bidez, interesdunak berariaz baimena ukatzen ez badu behintzat. Kasu horretan, dokumentazioa aurkeztu beharko du. Errenta-maila zehazteko informazioa lortzea ezinezkoa bada, edo horrekin lotutako daturen bat osatu edo egiaztatu behar bada, organo kudeatzaile eskudunak eskatzaileari eskatu beharko dio errenta-maila egiaztatzeko behar den dokumentazioa aurkezteko.

4.– La información necesaria para determinar el nivel de renta se obtendrá por el órgano gestor de la convocatoria directamente de las Administraciones Tributarias correspondientes mediante los mecanismos de interoperabilidad establecidos, salvo que la persona interesada se opusiera a ello, en cuyo caso deberá aportar la documentación. En el supuesto de imposibilidad material de obtener la información para la determinación del nivel de renta, o bien en caso de que se necesite completar o verificar algún dato relacionado, el órgano gestor competente deberá requerir al solicitante la presentación de la correspondiente documentación necesaria para la acreditación del nivel de renta.

11. artikulua.– Laguntzaren gutxieneko zenbatekoa.

Artículo 11.– Cuantía mínima de la ayuda.

Nolanahi ere, honako kasu hauek hartuko dira laguntzaren gutxieneko zenbatekoa emateko moduko familia-errenta estandarizatutzat, betiere laguntza lortzeko gainerako baldintzak egiaztatu badituzte:

En todo caso, se considerará una renta familiar estandarizada que determine la concesión de la ayuda en su cuantía mínima, siempre y cuando hayan acreditado los restantes requisitos que dan acceso a la ayuda, en los siguientes supuestos:

a) Eskatzaileak eskabidean gutxieneko zenbatekoa eskatzen duenean.

a) Cuando la persona solicitante se acoja a la ayuda en su cuantía mínima en la solicitud.

b) Familia-unitateko kide den amak edo aitak ez duenean baimenik ematen laguntzen organo kudeatzaileak zerga-administrazioetatik bere errenta-mailari buruzko informazioa lortzeko; baldin eta, laguntzen organo kudeatzaileak errekerimendua egin ondoren, dokumentazioa aurkezten ez badu.

b) Cuando la madre o el padre integrantes de la unidad familiar se opongan a que el órgano gestor de las ayudas obtenga la información sobre su nivel de renta de las Administraciones tributarias correspondientes; si tras el requerimiento del órgano gestor de las ayudas no aportaran la documentación.

c) Familia-unitateko kide den amak edo aitak aurka egiten ez badu eta ez bada posible laguntzak kudeatzen dituen organoak dagokion zerga-administraziotik bere errenta-mailari buruzko informazioa lortzea, baldin eta laguntzen organo kudeatzaileak errekerimendua egin ondoren dokumentazioa aurkezten ez badu.

c) Si la madre o el padre integrantes de la unidad familiar no se oponen y no es posible que el órgano gestor de las ayudas obtenga la información sobre su nivel de renta de las Administraciones tributarias correspondientes, si tras el requerimiento del órgano gestor de las ayudas no aportaran la documentación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES

12. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta laguntzak emateko prozedura.

Artículo 12.– Recursos económicos y procedimiento de concesión de las ayudas.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan, dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzak finantzatzeko behar beste baliabide ekonomiko gorde beharko da urtero. Aurrekontu-ekitaldi batean emandako laguntzen zenbatekoa ez da izango, guztira, aurrekontuetan ezarritakoa baino handiagoa, ezta, indarrean dauden legeen arabera aurrekontuetan aldaketak eginez gero, eguneratutako kopuru hori baino handiagoa ere.

1.– Se consignarán anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco los recursos económicos necesarios para la financiación de las ayudas económicas previstas en el presente Decreto. El volumen total de las ayudas concedidas dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

2.– Publikotasun-printzipioa betetzearren, familia-politikaren arloan eskumena duen sailak, sailburuaren agindu baten bidez, urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan emango du dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzak finantzatzeko aurrekontu-zuzkiduraren berri, edo, hala badagokio, zuzkidura hori eguneratzetik eratorriko den zenbatekoaren berri.

2.– A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad, el Departamento competente en materia de política familiar, mediante Orden de su Consejera o Consejero, dará a conocer en el primer trimestre de cada año a la dotación presupuestaria correspondiente para la financiación de las ayudas económicas previstas en el presente Decreto, o, en su caso, el importe que resulte de su actualización.

3.– Baldin eta, diruz lagungarri izanik ere, ekitaldi horretako aurrekontu-kredituekin erantzun ezin zaien egoerei dagozkien laguntza-eskabideak badaude aurrekontu-ekitaldi batean, eskabide horiek hurrengo ekitaldiko kredituei esleitzeko aukera izango da eskabidea berriz ere aurkeztu behar izan gabe, baldin eta dekretu honetan laguntzak lortzeko ezarritako baldintzak betetzen badituzte eskabide horiek.

3.– Si en un ejercicio presupuestario hubiere solicitudes de ayudas relativas a situaciones subvencionables que no pueden ser atendidas con los créditos presupuestarios de dicho ejercicio, podrán imputarse a los del ejercicio posterior, sin necesidad de volver a presentar la solicitud, siempre que las citadas solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto para la obtención de las ayudas.

4.– Laguntzak deialdi irekiaren bidez emango zaizkie dekretuan xedatutakoa betetzen duten eskatzaile guztiei, eta eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera ebatziko dira, espedientea osatzen den unearen arabera.

4.– Las ayudas se concederán mediante convocatoria abierta a todas las personas solicitantes que cumplan con lo dispuesto en el Decreto, resolviéndose atendiendo al orden de presentación de las solicitudes, en función del momento en que el expediente esté completo.

Eskabidea zuzentzeko edo osatzeko eskatu behar bada, aldaketa zein egun eta ordutan egin den hartuko da erreferentziatzat, aurkezteko hurrenkera kontuan hartuta.

Si se precisase requerir la subsanación o compleción de la solicitud, se tomará como referencia la fecha y hora en que una u otra se materialicen, atendiendo al orden de presentación.

13. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 13.– Personas beneficiarias.

1.– Alabaren edo semearen zaintza eta jagoletza duen familia-unitateko kide den ama edo aita izan daiteke onuraduna.

1.– Podrá ser persona beneficiaria la madre o el padre integrante de la unidad familiar que ostente la guarda y custodia de la hija o del hijo.

Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren eta tutoretzaren kasuetan, zaintza izan beharko du eskatzaileak, administrazio-ebazpenaren bidez aitortua.

En los supuestos de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva y de tutela, la persona solicitante deberá ostentar la guarda, reconocida por resolución administrativa.

Onuradunak laguntza kobratzen dabilen aldi osoan izan beharko du alabaren edo semearen zaintza eta jagoletza.

La persona beneficiaria deberá mantener la guarda y custodia de la hija o hijo que motiva la ayuda durante todo el período que cobre la ayuda.

2.– Ebazpen judizialaren bidez zaintza eta jagoletza partekatua ezarrita duten kasuetan, bai laguntza sortzen duten alaba edo semeentzat, bai laguntza eragin ez baina familia-unitateko seme-alaben kopurua zehazteko zenbatzen direnentzat, berariazko akordio bat aurkeztu beharko dute gurasoek, zehazteko bietatik nork eskatuko duen laguntza; izan ere, pertsona bakarra izango da onuraduna, eta familia-unitate bakar batean zenbatu ahal izango da seme eta alaba bakoitza.

2.– En los supuestos de guarda y custodia compartida establecida por resolución judicial, tanto para la hija o hijo que origina la ayuda, como para el caso de que no motivándola compute para determinar el número de hijas o hijos de la unidad familiar, las personas progenitoras deberán presentar un acuerdo expreso sobre quién de las dos será la persona solicitante de la ayuda, ya que la persona beneficiaria es única, y cada hija o hijo podrá computar únicamente en una unidad familiar.

14. artikulua.– Laguntzaren onuradun izateko baldintzak.

Artículo 14.– Requisitos para ser persona beneficiaria de la ayuda.

1.– Onuradunak benetan bizi behar du Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean, eta bertako erroldan egon, eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenagotik, gutxienez.

1.– La persona beneficiaria deberá residir de forma efectiva, y figurar en el Padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

Era berean, dirulaguntza hauek eskatu eta jaso ahal izango ditu eskabidea aurkeztu duen egunean Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta dagoen orok, nahiz eta aurreko hamabi hilabeteetan bertan etengabe bizi ez izan eta bertan erroldatuta ez egon, baldin eta egiaztatzen badu azken hamar urteetan bost urte segidan eman dituela Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzen eta erroldatuta.

También podrá solicitar y beneficiarse de estas ayudas económicas quien, residiendo y figurando en el Padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la fecha de presentación de la solicitud, no haya estado residiendo y empadronada o empadronado de forma continuada durante los doce meses previos a la presentación de la misma, pero pueda acreditar cinco años continuados de residencia y empadronamiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco a lo largo de los últimos diez años.

2.– Halaber, laguntzak helburu duen alabarekin edo semearekin batera erroldatuta egon beharko da onuraduna, bai eta familia-unitatearen osaera zehazteko kontuan hartzen diren seme-alaba guztiekin ere.

2.– Asimismo, la persona beneficiaria deberá estar empadronada junto con la hija o hijo que motiva la ayuda, así como con todas aquellas hijas o hijos que, en su caso, se computen para determinar la composición de la familia.

Aurreko paragrafoan xedatutakotik salbuetsita daude zaintza eta jagoletza partekatuko kasuak; kasu horietan, haien zaintza eta jagoletza esleituta duten pertsonetako edozeinekin egon daitezke erroldatuta alaba edo semeak.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos de guarda y custodia compartida, en los cuales las hijas o hijos podrán estar empadronados con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.

3.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzen onuradunak salbuetsita daude indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzetik, bai laguntzak eskuratzeko, bai horiek kobratzeko.

3.– Las personas beneficiarias de las ayudas previstas en el presente Decreto quedan exoneradas del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, tanto para el acceso a las ayudas como para el abono de las mismas.

4.– Eskabidea aurkezten den unean bertan bete beharko ditu eskatzaileak dirulaguntzak eskuratu ahal izateko baldintzak, eta horretarako ezarritako epeetan egiaztatu beharko dira.

4.– Los requisitos para la concesión de las ayudas económicas deberán concurrir en la persona solicitante en el momento en el que se presenta la solicitud y deben ser acreditados en los plazos establecidos al efecto.

Gainera, ebazpena ematen den arte eta aitortutako laguntza guztiz ordaindu arte mantendu behar dira baldintza guztiak.

Además, todos los requisitos deben de mantenerse hasta que se emita la resolución y hasta el completo pago de la ayuda reconocida.

15. artikulua.– Laguntza-eskabideak, laguntza eskuratzeko baldintzen egiaztagiriak eta eskabideak aurkeztea.

Artículo 15.– Solicitudes de ayuda, documentación acreditativa de los requisitos de acceso y presentación de solicitudes.

1.– Familia-politikaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu baten bidez onartuko dira dekretu honetan aurreikusitako laguntzak eskatzeko eredu normalizatuak, bai eta laguntza horiek eskuratzeko baldintzen egiaztagiriak ere.

1.– Mediante Orden de la Consejera o Consejero competente en materia de política familiar se aprobarán los modelos normalizados de las solicitudes de las ayudas previstas en el presente Decreto, y la documentación acreditativa de los requisitos de acceso a las mismas.

2.– Ezarrita dauden elkarreragingarritasun-mekanismoen bidez eskuratuko dira 14. artikuluan ezarritako baldintzen egiaztagiriak, salbu eta interesdunak aurka egiten badu edo teknikoki ezinezkoa bada eskuratzea.

2.– La documentación acreditativa de los requisitos establecidos en el artículo 14 se recabará mediante los mecanismos de interoperabilidad establecidos, salvo que conste oposición por parte de la persona interesada o exista inviabilidad técnica para su obtención.

Aurka egiten bada edo, kontsulta egin ostean, dokumentazioa lortu ezin bada, arrazoia edozein dela ere, eskatzaileak berak aurkeztu beharko du dokumentazio hori organo kudeatzaileak emandako epean.

Si se produce oposición o si, realizada la consulta, no es posible obtener dicha documentación, cualquiera que fuere la causa, la persona solicitante deberá aportar dicha documentación en el plazo que le otorgue el órgano gestor.

3.– Eskabide-ereduak eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpen bat izango du, gutxienez alderdi hauek jasoko dituena:

3.– El modelo de solicitud contendrá una declaración responsable de la persona solicitante con, al menos, los siguientes extremos:

a) Ez zaiola ezarri dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zigorrik, eta ez dagoela hartarako desgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean.

a) No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean dagoen ala ez. Erantzuna baiezkoa bada, zein prozedura den edo diren adieraziko da.

b) Si se encuentra o no incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En caso afirmativo se indicará el procedimiento o procedimientos de que se trate.

c) Ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako gainerako egoeretakoren batean.

c) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación a estas ayudas.

d) Egiazkoak direla eskabidean eta eskabideari erantsitako dokumentazioan emandako datuak, eta betetzen direla dekretu honetan jasotako laguntzen onuradun izateko baldintzak, laguntza kobratzen den denbora guztian.

d) La veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y el cumplimiento de los requisitos para ser persona beneficiaria de las ayudas contempladas en el presente Decreto, durante todo el tiempo que cobre la ayuda.

e) Konpromisoa hartzen duela laguntzak kudeatzen dituen zuzendaritzari berehala jakinarazteko eskabidean adierazitako daturen bat aldatzen bada edo laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetan zerbait aldatzen bada.

e) El compromiso de comunicar a la Dirección gestora de las ayudas, de manera inmediata, cualquier modificación de los datos expresados en la solicitud o cualquier variación en los requisitos que fueron tenidos en cuenta para conceder la ayuda.

4.– Dirulaguntzen eskabideak elektronikoki edo aurrez aurre aurkez daitezke Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean herritarrentzako zerbitzuak dituen bulegoetan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan, eskabide normalizatu bidez eta haren atal guztiak behar bezala beteta.

4.– Las solicitudes de las ayudas económicas podrán presentarse de forma electrónica o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante instancia normalizada debidamente cumplimentada en todos sus términos.

5.– Helbide honetan dago eskuragarri laguntzaren informazio-fitxa:

5.– La ficha informativa de la ayuda se encuentra accesible en la siguiente dirección:

Bertan, eskabide-inprimakiak eta horiek betetzeko jarraibideak egongo dira eskuragarri.

En ella, estarán disponibles tanto los formularios de solicitud, como las instrucciones para completarlos.

16. artikulua.– Laguntza-eskabideak aurkezteko epeak.

Artículo 16.– Plazos de presentación de las solicitudes de ayuda.

1.– Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntzak (dekretu honen 5. artikuluan jasota dauden laguntzak) eskatzeko epearen hasierari dagokionez, haurra jaio eta hurrengo egunetik aurrera, adopzioa (nazionala zein nazioartekoa) edo tutoretza dagokion erregistro zibilaren bulegoan (kontsuletxeetakoak barne) inskribatu eta hurrengo egunetik aurrera edo, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa bada, hura jasotzen duen administrazio-ebazpena laguntzaren eskatzaileari jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da eskabideak aurkezteko epea.

1.– El plazo de presentación de las ayudas a la crianza y mantenimiento de las hijas e hijos contempladas en el artículo 5 del presente Decreto comenzará el día siguiente al nacimiento, la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional, o de la tutela, en la oficina del Registro Civil que corresponda (incluidas las consulares), o de la notificación de la resolución administrativa constitutiva de la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva a la persona solicitante de la ayuda.

Jaiotzaren kasuan, laguntza-eskabidea aurkezteko epea amaituko da alabak edo semeak 3 urte betetzen dituen hilaren aurreko hilaren azken egunean, eta, aurreko paragrafoan deskribatutako gainerako kasuetan, adopzioa (nazionala zein nazioartekoa) edo tutoretza dagokion erregistro zibilaren bulegoan (kontsuletxeetakoak barne) inskribatzen denetik edo, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa bada, hura jasotzen duen administrazio-ebazpena laguntzaren eskatzaileari jakinarazten zaionetik hiru urte betetzen diren hilaren aurreko hilaren azken egunean.

En el supuesto de nacimiento, el plazo de presentación de la solicitud de ayuda finalizará el último día del mes anterior en el que la hija o el hijo cumple tres años y, en el resto de casos descritos en el párrafo anterior, el último día del mes anterior a aquel en el que se cumplan los tres años desde la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional o de la tutela, en la oficina del Registro Civil que corresponda (incluidas las consulares), o de la notificación de la resolución administrativa constitutiva de la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva a la persona solicitante de la ayuda.

2.– Hirugarren alaba edo semea eta hurrengoak hazi eta mantentzeko laguntza gehigarriak (arau honen 6. artikuluan aurreikusitako laguntzak) eskatzeko epearen hasierari dagokionez, adingabeak 3 urte bete eta hurrengo egunetik aurrera edo, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratzen denean, dekretu honen 5.b) artikuluan ezarritako hiru urteko aldia amaitu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da eskabideak aurkezteko epea.

2.– El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas adicionales a la crianza y mantenimiento por tercera o sucesiva hija o hijo previstas en el artículo 6 de la presente norma comenzará el día siguiente a aquel en el que la persona menor cumple los tres años o, en el supuesto de adopción, constitución de la tutela, o delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, el día siguiente a aquel en el que hubiera finalizado el período de tres años establecido en el artículo 5.b) del presente Decreto.

Jaiotzaren kasuan, laguntza-eskabidea aurkezteko epea amaituko da alabak edo semeak 7 urte betetzen dituen hilaren aurreko hilaren azken egunean, eta, aurreko paragrafoan deskribatutako gainerako kasuetan, adopzioa (nazionala zein nazioartekoa) edo tutoretza dagokion erregistro zibilaren bulegoan (kontsuletxeetakoak barne) inskribatzen denetik edo, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa bada, hura jasotzen duen administrazio-ebazpena laguntzaren eskatzaileari jakinarazten zaionetik zazpi urte betetzen diren hilaren aurreko hilaren azken egunean.

En el supuesto de nacimiento, el plazo de presentación de la solicitud de ayuda finalizará el último día del mes anterior a aquel en que la hija o el hijo cumpla siete años y, en el resto de casos descritos en el párrafo anterior, el último día del mes anterior a aquel en el que se cumplan los siete años desde la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional, o de la tutela, en la oficina del Registro Civil que corresponda (incluidas las consulares), o de la notificación de la resolución administrativa constitutiva de la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva a la persona solicitante de la ayuda.

3.– Erditze anizkoitzagatik, adopzio nazional anizkoitzagatik eta nazioarteko adopzioagatik eska daitezkeen aparteko dirulaguntzak eskatzeko epeari dagokionez, hiru hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, haurra jaio eta hurrengo egunetik aurrera, adopzioa (nazionala zein nazioartekoa) edo tutoretza dagokion erregistro zibilaren bulegoan (kontsuletxeetakoak barne) inskribatu eta hurrengo egunetik aurrera edo, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa bada, hura jasotzen duen administrazio-ebazpena laguntzaren eskatzaileari jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Las solicitudes relativas a las ayudas económicas de carácter extraordinario por parto múltiple o adopción nacional múltiple y por adopción internacional deberán presentarse en el plazo de tres meses, que comenzará el día siguiente a la fecha del nacimiento o de la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional, o de la tutela, en la oficina del Registro Civil que corresponda (incluidas las consulares) o, en el caso de la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, el día siguiente a la fecha de la notificación de la resolución administrativa constitutiva de la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva a la persona solicitante de la ayuda.

Laguntza sortzen duen alaba edo semeetako bat ospitaleratuta egon bada 10 egunez edo gehiagoz, luzatu egingo da hiru hilabeteko epe hori, ospitaleratuta egon den egun kopurua gehituz.

Si una de las hijas o hijos que motivan la ayuda hubieran sido hospitalizadas por un período de 10 o más días, el plazo de solicitud de tres meses se ampliará por el número de días equivalente a los de la hospitalización.

17. artikulua.– Eskabidea zuzendu eta hobetzea.

Artículo 17.– Subsanación y mejora de la solicitud.

1.– Baldin eta eskabideak eta aurkezturiko dokumentazioak baldintza guztiak betetzen ez baditu, 10 egun balioduneko epean dokumentazioa osatzeko edo hutsegiteak konpontzeko eskatuko zaio eskatzaileari, eta adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskabidea baliogabetuko dela; Administrazioak eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi beharko dio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan xedatutakoa betez.

1.– Si la solicitud y la documentación aportada no reunieran todos los requisitos, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskatzaileak honela zuzendu ahal izango du eskabidea:

2.– La persona solicitante de la ayuda podrá subsanar:

a) elektronikoki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

a) De forma electrónica, a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

b) edo aurrez aurre, Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean herritarrentzako zerbitzuak dituen bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren organoetan.

b) O de forma presencial, en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, eta errekurtsoak.

Artículo 18.– Gestión, resolución, plazos para resolver y notificar, y recursos.

1.– Familia-politikaren arloan eskumena duen zuzendaritzari dagozkio dekretu honetan araututako laguntzak kudeatzeko zereginak.

1.– Las tareas de gestión de las ayudas reguladas en el presente Decreto corresponden a la dirección competente en materia de política familiar.

2.– Eskatutako laguntzak laguntza horiek kudeatzeko ardura duen organoko zuzendariaren banakako ebazpen baten bidez emango dira, eta, hala badagokio, ukatuko.

2.– La concesión y, en su caso, denegación de las ayudas solicitadas, se realizará mediante resolución individualizada del Director o Directora del órgano gestor de las ayudas.

3.– Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntzen ebazpenak (dekretu honen 5. artikuluan jasota dauden laguntzak) dagokion aldi osorako laguntza jasotzeko eskubidea aitortuko du, honela:

3.– La resolución de las ayudas a la crianza y mantenimiento de las hijas e hijos contempladas en el artículo 5 del presente Decreto reconocerá el derecho a la ayuda por todo el período que corresponda, en los siguientes términos:

a) Baldin eta laguntza-eskabideak 16.1 artikuluan zehaztutako epearen lehenengo hiru hilabeteetan aurkeztu badira, jaiotza, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza gertatu zen hiletik aurrera aitortuko da laguntza jasotzeko eskubidea. Hala ere, eskubidea sortzen duen alaba edo semea ospitaleratuta egon bada 10 egunez edo gehiagoz, luzatu egingo da hiru hilabeteko epe hori, ospitaleratuta egon den egun kopurua gehituz.

a) Si las solicitudes de ayuda hubieran sido presentadas en los tres primeros meses del plazo determinado en el artículo 16.1, se reconocerá el derecho a la ayuda desde el mes en que se produjo el nacimiento, la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela. No obstante lo anterior, si la hija o hijo que genera el derecho hubiera sido hospitalizada por un período de 10 o más días, el plazo de solicitud de tres meses se ampliará por el número de días equivalente a los de la hospitalización.

b) Baldin eta laguntza-eskabideak lehen aipatutako hiru hilabeteak igaro ondoren aurkezten badira, eskabidea aurkeztu den hiletik aurrera aitortuko da laguntza jasotzeko eskubidea.

b) Si las solicitudes se presentasen una vez transcurridos los tres meses anteriormente citados, se reconocerá el derecho a la ayuda desde el mes en que se presentó la solicitud.

4.– Hirugarren alaba edo semea eta hurrengoak hazi eta mantentzeko laguntza gehigarrien ebazpenak (6. artikuluan aurreikusitako laguntzak) dagokion aldi osorako laguntza aitortuko du, honela:

4.– La resolución de las ayudas adicionales a la crianza y mantenimiento por tercera o sucesiva hija o hijo previstas en el artículo 6, reconocerá la ayuda por todo el período que corresponda, en los siguientes términos:

a) Baldin eta laguntza-eskabideak 16.2 artikuluan zehaztutako epearen lehenengo hiru hilabeteetan aurkeztu badira, adingabeak 3 urte betetzen dituenetik edo adopzioa, tutoretza edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa eratu zenetik hiru urte betetzen direnetik aitortuko da laguntza jasotzeko eskubidea.

a) Si las solicitudes de ayuda hubieran sido presentadas en los tres primeros meses del plazo determinado en el artículo 16.2, se reconocerá el derecho a la ayuda desde que la persona menor cumplió los tres años o, desde que se cumplieron los tres años desde la adopción, constitución de la tutela, o delegación de guarda para la convivencia preadoptiva.

b) Baldin eta laguntza-eskabideak lehen aipatutako hiru hilabeteak igaro ondoren aurkezten badira, eskabidea aurkeztu den hiletik aurrera aitortuko da laguntza jasotzeko eskubidea.

b) Si las solicitudes se presentasen una vez transcurridos los tres meses anteriormente citados, se reconocerá el derecho a la ayuda desde el mes en que se presentó la solicitud.

5.– III. kapituluan ezarrita dauden erditze anizkoitzagatik, adopzio nazional anizkoitzagatik eta nazioarteko adopzioagatik eska daitezkeen aparteko dirulaguntzei buruzko ebazpenak ordainketa bakarreko laguntza aitortuko du.

5.– La resolución correspondiente a las ayudas económicas extraordinarias por parto múltiple, adopción nacional múltiple y adopción internacional establecidas en el Capítulo III reconocerá la ayuda de pago único.

6.– Ebazteko eta ebatzitakoa interesdunari jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskabidea erregistroan sartu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntza-eskabidea ezetsi egin dela ulertu ahal izango da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.9 artikuluan ezarritakoaren arabera. Hala ere, akatsak zuzentzeko epea zabaldu balitz, aipatutako epea etenda geratuko litzateke eskatzaileak jakinarazpena jasotzen duenetik eskatutako agiri guztiak aurkezten diren arte.

6.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a la persona interesada será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada al registro, transcurrido el cual sin haberse notificado la resolución podrá entender desestimada la petición de subvención, conforme con lo establecido en el artículo 51.9 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Ello, no obstante, en el supuesto de que se hubiera abierto un plazo para la subsanación de defectos, el plazo aludido quedará suspendido durante el lapso que media entre la recepción de la notificación remitida a la persona solicitante y la presentación de la totalidad de la documentación solicitada.

Ebazpenen jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

7.– Ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio familia-politikaren arloan eskumena duen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

7.– Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de política familiar, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntza eman eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaitzea. Prozeduraren amaieran laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezartzen bada, eta ordainketa egiteko borondatezko epean itzultzen ez bada, indargabetu egingo da baldintzapean emandako dirulaguntza.

8.– La concesión y pago de la ayuda prevista en el presente Decreto quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá.

19. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 19.– Pago de la ayuda.

1.– II. kapituluan ezarritako dirulaguntzak hilero ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren. Honela egingo da:

1.– Las ayudas económicas del Capítulo II se harán efectivas mensualmente tras la notificación de la resolución de concesión, con las siguientes especificidades:

a) Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntzak:

a) Ayudas a la crianza y mantenimiento de hijas e hijos:

Jaiotzaren kasuan, jaiotza gertatzen den hilari dagokion zenbatekoa ordainduko da, edo, hala badagokio, dekretu honen 18.3 artikuluan xedatutakoaren arabera laguntza jasotzeko eskubidea onartzen den hilari dagokiona, eta ez da ordainduko alabak edo semeak 3 urte betetzen dituen hilari dagokion zenbatekoa.

En el supuesto de nacimiento se abonará el importe correspondiente al mes en el que tenga lugar el mismo o, en su caso, a aquel mes en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 del presente Decreto, se reconozca el derecho a la ayuda, y no se abonará el importe correspondiente al mes en el que la hija o hijo cumpla los tres años.

Adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratzen den kasuetan, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratzen den hilari dagokion zenbatekoa ordainduko da, edo, hala badagokio, dekretu honen 18.3 artikuluan xedatutakoaren arabera laguntza jasotzeko eskubidea onartzen den hilari dagokiona, eta ez da ordainduko 5 b) artikuluan aipatutako hiru urteko aldia amaitzen den hilari dagokion zenbatekoa.

En los supuestos de adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela, se abonará el importe correspondiente al mes de formalización de la adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela o, en su caso, a aquel mes en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 del presente Decreto, se reconozca el derecho a la ayuda, y no se abonará el importe correspondiente al mes en el que finalizase el período de tres años referido en el artículo 5.b).

b) Hirugarren alaba edo semea eta hurrengoak hazi eta mantentzeko laguntza gehigarriak:

b) Ayudas adicionales a la crianza y mantenimiento de tercera o sucesiva hija o hijo:

Alabak edo semeak 3 urte betetzen dituen hilari dagokion zenbatekoa ordainduko da, eta ez da ordainduko alabak edo semeak 7 urte betetzen dituen hilari dagokion zenbatekoa. Adopzioaren, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren edo tutoretzaren kasuetan, 6.1 artikuluan aurreikusitako lau urteetako lehen hilari dagokion zenbatekoa ordainduko da, eta ez da ordainduko urte horietako azken hilari dagokion zenbatekoa.

Se abonará el importe correspondiente al mes en el que la hija o hijo cumple los 3 años, y no se abonará el importe correspondiente al mes en el que la hija o hijo cumple los 7 años. En los supuestos de adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela, se abonará el importe correspondiente al primer mes de las cuatro anualidades previstas en el artículo 6.1, y no se abonará el importe correspondiente al último mes de dichas anualidades.

2.– III. kapituluan ezarritako dirulaguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren.

2.– Las ayudas económicas del Capítulo III se harán efectivas mediante un pago único tras la notificación de la resolución de concesión.

20. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Laguntzen onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta, zehazki, honako hauek:

Las personas beneficiarias de las ayudas están sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y, en concreto, quedan obligadas a:

1.– Diruz lagundutako egoeraren helburuari edo izaerari edo laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzei eragiten dien ororen berri ematea laguntzak kudeatzeko ardura duen zuzendaritzari.

1.– Comunicar a la dirección gestora de las ayudas cualquier circunstancia que altere el objeto o naturaleza de la situación subvencionada o las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma.

2.– Familia-politikaren arloan eskumena duen sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzak fiskalizatzen dituztenean.

2.– Facilitar cuanta información les sea requerida por el departamento competente en materia de política familiar, la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las ayudas.

3.– Emandako laguntzari dagokionez, familia-politikaren arloan eskumena duen sailak egin ditzakeen egiaztapen-jarduerak onartzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienak ere.

3.– Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el departamento competente en materia de política familiar y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

21. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketak.

Artículo 21.– Incumplimientos y reintegros.

1.– II. kapituluan aurreikusitako laguntzen kasuan, ez-betetzea gertatu zen hilaren lehen egunetik aurrera laguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekarriko du laguntzak eskatu eta jasotzeko baldintzak ez betetzeak.

1.– En el supuesto de las ayudas previstas en el Capítulo II, el incumplimiento de los requisitos de acceso y disfrute supondrá la pérdida del derecho a la ayuda desde el primer día del mes en el que se produjo el incumplimiento.

2.– III. kapituluan aurreikusitako laguntzen kasuan, laguntza eman ostean egiaztatzen bada baldintzak betetzen ez direla, laguntza baliogabetzea ekarriko du.

2.– En el caso de las ayudas previstas en el Capítulo III, una vez concedida, la constatación del incumplimiento de los requisitos de acceso a la ayuda supondrá la revocación de la misma.

3.– Baldin eta, edozein momentutan, laguntza eman ondoren eta aitortutako laguntza guztiz ordaindu arte, onuradunak laguntza jasotzeko baldintzak betetzeari uzten badio, berehala jakinarazi beharko dio organo kudeatzaileari. Organo horrek ebazpen bat emango du, eta bertan adieraziko du eskatzaileak laguntza kobratzeko eskubidea galdu duela ez-betetzea gertatu den hilaren lehenengo egunetik aurrera.

3.– Si, en cualquier momento, con posterioridad a la concesión de la ayuda, y hasta que se haya procedido al completo pago de la ayuda reconocida, la persona beneficiaria dejara de cumplir los requisitos de acceso y disfrute de la misma, deberá comunicarlo inmediatamente al órgano gestor a fin de que emita una resolución declarando la pérdida del derecho al cobro de la ayuda desde el primer día del mes en el que produjo el incumplimiento.

4.– Baldin eta, laguntza eman ondoren eta laguntza hori guztiz ordaindu arte, organo kudeatzaileak uste baldin badu onuradunen batek laguntza jasotzeko baldintzak betetzen ez dituela, ordainketak kautelaz eteteko ebazpena emango du, arrazoiak azalduz, eta alegazio-epea emango du baldintzak benetan betetzen direla egiaztatzeko.

4.– Si tras la concesión de la ayuda, y hasta que se haya procedido al completo pago de la misma, el órgano gestor tuviera dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de acceso y disfrute por parte de una persona beneficiaria, dictará resolución de suspensión cautelar de los pagos, exponiendo los motivos y otorgando un período de alegaciones para la acreditación del efectivo cumplimiento de los requisitos.

Informazio guztia bildu ondoren, ebazpen bat emango du organo kudeatzaileak, hau adierazteko:

Una vez se haya recabado toda la información, el órgano gestor emitirá resolución en la que:

a) Laguntza jasotzeko baldintzak betetzen direla egiaztatu ez bada, ez-betetzea gertatu den hilaren lehenengo egunetik aurrera laguntza kobratzeko eskubidea galdu dela adieraziko da.

a) Si no se ha constatado el cumplimiento de los requisitos de acceso y disfrute a la ayuda, se declarará la pérdida del derecho a la ayuda desde el primer día del mes en el que se produjo el incumplimiento.

b) Laguntza jasotzeko baldintzak betetzen direla egiaztatu bada, berriz ekingo zaio laguntza ordaintzeari, eta ordainketa eten zenetik atzeratuta dauden hilei dagozkienak ere ordainduko dira.

b) Si se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de acceso y disfrute de la ayuda, se reanudarán los pagos y se procederá al pago de las mensualidades atrasadas desde el momento en el que se produjo la suspensión.

5.– Ebazpen judizialez ezarritako zaintza eta jagoletza partekatuko kasuetan, organo kudeatzaileak inguruabar horren berri izan ondoren, 13. artikuluan aipatzen den berariazko akordiorik aurkezten ez bada, ordainketa eteteko ebazpena emango du, zaintza eta jagoletza partekatua erabaki zuen ebazpen judiziala eman zen hilaren lehenengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak. Bada, 10 egun balioduneko epea emango du berariazko akordioa aurkezteko.

5.– En los supuestos de guarda y custodia compartida establecida por resolución judicial, una vez el órgano gestor haya tenido conocimiento de dicha circunstancia, si no se aporta el acuerdo expreso al que hace referencia el artículo 13, emitirá resolución que suspenda el pago con efectos desde el primer día del mes en el que se dictó la resolución judicial que decidió la guarda y custodia compartida, y requerirá la aportación del acuerdo expreso en el plazo de 10 días hábiles:

a) Epe hori amaitu eta aipatutako dokumentua aurkeztu ez bada, ebazpen bat emango du, eta bertan adieraziko du laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela ebazpen judiziala eman zen hilaren lehenengo egunetik, eta baliogabetu egingo ditu ordaindu gabe dauden hileko ordainketak.

a) Transcurrido el plazo sin que se haya aportado el documento emitirá resolución declarando la pérdida del derecho a la ayuda desde el primer día del mes en el que se dictó la resolución judicial y anulando los pagos mensuales pendientes.

b) Berariazko akordioa aurkezten bada, berriz ekingo zaio laguntza ordaintzeari, eta ordainketa eten zenetik atzeratuta dauden hilei dagozkienak ere ordainduko dira.

b) Si se aporta el acuerdo expreso, se reanudarán los pagos y se procederá al pago de las mensualidades atrasadas desde el momento en el que se produjo la suspensión.

6.– Laguntza eragiten duen edo laguntza jaso ahal izateko zenbatzen den alaba edo semeren bat hiltzen bada, haurra hil den hilari dagokion zenbatekoa kobratuko du eskatzaileak.

6.– En el supuesto de fallecimiento de la hija o hijo que motiva o que compute a efectos de la ayuda, la persona solicitante cobrará la ayuda correspondiente al mes en el que haya acaecido la muerte.

Erditze ostean hil bada haurra, nortasuna eskuratu ondoren, egiaztatu egin beharko da inguruabar hori, baina ez da bizikidetza-ziurtagiria aurkeztu behar izango jaiotzaren hilari dagokion laguntza kobratu ahal izateko.

Si el fallecimiento se produjo tras el parto, una vez adquirida la personalidad, deberá acreditarse tal circunstancia y no será preciso aportar el certificado de convivencia para el cobro de la ayuda correspondiente al mes de nacimiento.

7.– Laguntzaren onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharren bat betetzen ez badu, laguntzak kudeatzen dituen organoaren zuzendariak, onuradunari entzun eta dagokion prozedura gauzatu ondoren, emandako laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela deklaratuko du.

7.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, la persona que ostente la dirección del órgano gestor de las ayudas, previa audiencia a la beneficiaria y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

8.– Gainera, ez-betetzea egin ostean emandako laguntza osoa edo horren zati bat ordaindu bada, bidezkoa izango da jasotako zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaiola adieraztea, bai behar ez bezala jasotako zenbatekoa bai dirulaguntzen arloko berandutze-interesa, behar ez zela ordaindutako laguntza ordaindu zenetik itzultzea bidezkoa dela erabakitzen den egunera arte, edo zordunak itzulketa sartzen duen egunera arte, hura baino lehenagokoa bada.

8.– Además, si tras el incumplimiento se hubiese efectuado el pago de toda o parte de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco, tanto de la cantidad indebidamente percibida como del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la ayuda indebidamente abonada hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro, si es anterior a esta.

698/1991 Dekretuak xedatutakoaren arabera egingo da hori guztia (698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena).

Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

9.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

9.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

22. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna eta konputagarritasuna.

Artículo 22.– Compatibilidad y computabilidad de ayudas.

1.– Dekretu honen II. kapituluan eta III. kapituluan arautu diren dirulaguntzak bateragarriak dira elkarren artean.

1.– Las ayudas económicas reguladas en el Capítulo II y Capítulo III del presente Decreto son compatibles entre sí.

2.– Dekretu honen II. kapituluan eta III. kapituluan aurreikusitako laguntza bat eragin duen alaba edo seme batek ezin izango du dirulaguntza berririk eragin diruz lagun daitezkeen egoera berberengatik, familia-unitate berriaren osaera aurreko familia-unitatearen parte zen guraso batek osatzen badu.

2.– Una hija o hijo que haya dado lugar a una ayuda de las previstas en el Capítulo II y Capítulo III del presente Decreto, no podrá dar lugar a una nueva ayuda económica por las mismas situaciones subvencionables, cuando la composición de la nueva unidad familiar esté integrada por una persona progenitora que ya formara parte de la anterior unidad familiar.

3.– Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren ondoko adopzioen kasuan, amak edo aitak erabaki beharko du zertarako eskatu laguntza: adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa formalizatzeko ala, ondoren, adopzioa eratzeko.

3.– En el supuesto de adopción que hubiera estado precedida de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, será a elección de la madre o del padre solicitar la ayuda con motivo de la formalización de la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o, posteriormente, con motivo de la constitución de la adopción.

4.– Zaintza eta jagoletza partekatuaren kasuan, seme edo alaba bera ezin izango da zenbatu familia-unitate desberdinetako kide diren hainbat onuradunen eskabideetan. Ondore horietarako, dekretu honen 13.2 artikuluan xedatutakoa beteko da.

4.– En el supuesto de guarda y custodia compartida, un mismo hijo o una misma hija no podrá computar en las solicitudes de varias personas beneficiarias formando parte de unidades familiares diferentes. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 13.2 del presente Decreto.

5.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira administrazio publikoek antzeko xedeetarako eman edo ezar ditzaketen bestelako laguntzekin.

5.– Las ayudas previstas en el presente Decreto serán compatibles con otras que, para una finalidad análoga, concedan o puedan establecer cualesquiera de las Administraciones Públicas.

6.– Halaber, dekretu honetan aurreikusitako laguntzak diru-sarrera gisa konputatuko dira eskatzailearen ahalmen ekonomikoa zehazteko, eta kalkulatzeko zenbateko laguntza eman behar den baliabide nahikorik ez duten pertsonen pobrezia edo gizarte-bazterketako arrisku-egoerak arintzeko, bat etorrita horrelakoei buruzko arauetan aurreikusitakoarekin.

6.– Asimismo, las ayudas previstas en el presente Decreto serán computables como ingreso para la determinación de la capacidad económica del solicitante y cálculo de la cuantía a conceder en las ayudas destinadas a paliar situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social de personas que carezcan de recursos suficientes, en la forma en la que se prevea en sus correspondientes normas reguladoras.

23. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.

Artículo 23.– Inspección y control.

Familia-politikaren arloan eskumena duen sailak ikuskapen- eta kontrol-lanak egin ditzake dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko.

El Departamento competente en materia de política familiar podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por este Decreto.

Halaber, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, laguntzak fiskalizatzeko dituzten eginkizunak betez, interesgarria izan daitekeen informazio guztia eskatu ahal izango diote onuradunari, eta laguntzen kudeaketa gauzatzeko dagozkien egiaztapen-jarduketak egin ahal izango dituzte.

Asimismo, la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas podrán, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las ayudas, solicitar al beneficiario cuanta información sea de interés y realizar las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de las ayudas les correspondan.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzak finantzatzeko, kreditu nahikoa aurreikusi da 15/2022 Legean (15/2022 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2023. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena; 2022ko abenduaren 30eko EHAA, 249. zk.). Izan ere, 237.846.200,00 (berrehun eta hogeita hamazazpi milioi zortziehun eta berrogeita sei mila eta berrehun) euroko kreditu bat aurreikusi da 2023-1001022000-1.31241.45100-20237000280 partidako ordainketa-kredituaren eta konpromiso-kredituen kontura. Honela banakatzen da zenbateko hori: 91.270.000,00 euro 2023ko ordainketa-kredituari dagozkio; 80.905.500,00 euro, 2024ko konpromiso-kredituari; 48.247.400,00 euro, berriz, 2025eko konpromiso-kredituari; 16.466.300,00 euro, 2026ko konpromiso-kredituari, eta 957.000,00 euro, azkenik, 2027ko konpromiso-kredituari.

Para la financiación de las subvenciones previstas en el presente Decreto, se ha contemplado en la Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023 (BOPV n.º 249 de 30 de diciembre de 2022), con cargo al crédito de pago y a los créditos de compromiso existentes en la partida 2023-1001022000-1.31241.45100-20237000280, un crédito por importe de 237.846.200,00 euros (doscientos treinta y siete millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos euros), desglosándose dicho importe del siguiente modo: 91.270.000,00 euros corresponden a crédito de pago 2023; 80.905.500,00 euros a crédito de compromiso 2024; 48.247.400,00 euros a crédito de compromiso 2025; 16.466.300,00 euros a crédito de compromiso 2026; y 957.000,00 euros a crédito de compromiso 2027.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– 30/2015 Dekretuaren babesean aurkeztu ziren eta ebatzi gabe dauden laguntza-eskabideak (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena).
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– las solicitudes de ayudas presentadas al amparo del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo pendientes de resolver.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik aurkeztu ziren eta ebatzi gabe dauden laguntza-eskabideak 30/2015 Dekretuaren arabera izapidetu eta diruz lagunduko dira (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena).

Las solicitudes de ayuda presentadas y pendientes de resolver hasta la entrada en vigor del presente Decreto se tramitarán y subvencionarán conforme al Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– 2022ko abenduaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean (biak barne) izandako jaiotzak, adopzioak, tutoretzak edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioak, erditze anizkoitzak, adopzio nazional anizkoitzak eta nazioarteko adopzioak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Los nacimientos, adopciones, tutorías o delegaciones de guarda para la convivencia preadoptiva, parto múltiple, adopción nacional múltiple y adopción internacional acaecidos entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 (ambos incluidos).

2022ko abenduaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean (biak barne) izandako jaiotzak, adopzioak, tutoretzak edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioak direla-eta aurkeztutako hasierako eskabideak eta eta epe berean izandako erditze anizkoitzak, adopzio nazional anizkoitzak eta nazioarteko adopzioak direla-eta egindako eskabideak, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera egin badira, 30/2015 Dekretuaren 16.a) eta b) artikuluan ezarritako eskabide-epean aurkeztu ahal izango dira.

La solicitud inicial del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas, por los nacimientos, adopciones, tutorías o delegaciones de guarda para la convivencia preadoptiva y las solicitudes por parto múltiple, adopción nacional múltiple y adopción internacional acaecidos entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 (ambos incluidos), podrá presentarse en el plazo de solicitud establecido en el artículo 16.a) y b) de ese Decreto 30/2015.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dirulaguntzak alaba edo seme bakoitzeko.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Ayudas económicas por hija e hijo.

1.– Dekretu hau indarrean jarri aurretik izandako jaiotzak, adopzioak, tutoretzak edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioak direla-eta egindako laguntza-eskabideek, dekretu honen II. kapituluan aurreikusitako laguntza eskuratzeko baldintzak betetzen badituzte, honen arabera jasoko dute dirulaguntza:

1.– Las solicitudes de ayudas a los nacimientos, adopciones, tutorías o delegaciones de guarda para la convivencia preadoptiva acaecidos antes de la entrada en vigor del presente Decreto, que cumplan los requisitos de acceso a la ayuda prevista en el Capítulo II del presente Decreto, serán subvencionados de la siguiente forma:

– Baldin eta dekretu hau indarrean jarri ondoren eta 2023ko urriaren 31 baino lehen aurkezten badute laguntza-eskabidea, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aitortuko zaie laguntza jasotzeko eskubidea.

– Si tras la entrada en vigor del presente Decreto, presentan su solicitud de ayuda antes del 31 de octubre de 2023, se les reconocerá el derecho a la ayuda desde el 1 de enero de 2023.

– Baldin eta 2023ko azaroaren 1etik aurrera aurkezten bada eskabidea, eskabidea aurkeztu den hiletik aurrera emango da laguntza.

– Si dicha solicitud fuera presentada a partir del 1 de noviembre de 2023, la ayuda se concederá desde el mes en el que presentó la solicitud.

Gainera, honako berezitasun hauek hartuko dira kontuan:

Además, se tendrán en cuenta las siguientes especificidades:

a) 2022ko urriaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean (biak barne) izandako jaiotzak, adopzioak, tutoretzak edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioak:

a) Los nacimientos, adopciones, tutorías o delegaciones de guarda para la convivencia preadoptiva acaecidos entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 (ambos incluidos):

– Baldin eta 2023an laguntza-eskabide bat aurkeztu badute 30/2015 Dekretuaren arabera (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena), emandako laguntza bateragarria izango da dekretu honen II. kapitulua aplikatuz dagokionarekin.

– Si hubieran presentado una solicitud de ayuda en 2023, conforme al Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, la ayuda concedida será compatible con la que corresponda en aplicación del Capítulo II del presente Decreto.

b) 2023ko urtarrilaren 1etik dekretu hau indarrean jarri arte izandako jaiotzak, adopzioak, tutoretzak edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioak:

b) Los nacimientos, adopciones, tutorías o delegaciones de guarda para la convivencia preadoptiva acaecidos entre el 1 de enero de 2023 y la entrada en vigor del presente Decreto:

– Kasu honetan, baldin eta dekretu hau indarrean jarri ondoren eta 2023ko urriaren 31 baino lehen aurkezten badute laguntza-eskabidea, laguntza eragiten duen gertakaria gertatu den hiletik aurrera aitortuko zaie laguntza jasotzeko eskubidea.

– En este caso, si, tras la entrada en vigor del presente Decreto, presentan su solicitud de ayuda antes del 31 de octubre de 2023, se les reconocerá el derecho a la ayuda desde el mes en el que se haya producido el hecho causante.

– Baldin eta 2023an, baina dekretu hau indarrean jarri aurretik, aurkeztu bada laguntza-eskabidea, dekretu honen II. kapituluaren arabera aitortzen den zenbatekotik deskontatu egingo da 30/2015 Dekretuaren arabera eman zen zenbatekoa (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena).

– Si hubieran presentado una solicitud de ayuda en 2023, antes de la entrada en vigor del presente Decreto, la cantidad concedida en virtud del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, se descontará de la cuantía que se reconozca conforme al Capítulo II del presente Decreto.

– Aipatutako deskontua alaba edo seme berari dagokionez egingo da beti, eta, beraz, modu berean egingo da nahiz eta 30/2015 Dekretuaren arabera emandako laguntza beste gurasoari eman zitzaion (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena).

– El referido descuento se articulará siempre respecto a una misma hija o hijo, por lo que también se practicará si la ayuda concedida conforme al Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas, fue concedida a la otra persona coprogenitora.

c) 30/2015 Dekretuan aurreikusitako mantenu-laguntzen eskabideak (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena), 2023ko ekitaldian aurkeztu badira:

c) En el caso de las solicitudes de ayudas de mantenimiento previstas en el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, presentadas en el ejercicio 2023:

– Baldin eta dekretu hau indarrean jarri ondoren aurkezten bada II. kapituluan aurreikusitako laguntzen eskabidea, dekretu honen II. kapituluaren arabera aitortzen den zenbatekotik deskontatu egingo da 30/2015 Dekretuaren arabera eman zen zenbatekoa (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena).

– Si, tras la entrada en vigor del presente Decreto, se presenta una solicitud de las ayudas previstas en su Capítulo II, la cantidad concedida conforme al Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas, se descontará de la cuantía que se reconozca conforme al Capítulo II del presente Decreto.

– Deskontua alaba edo seme berari dagokionez egingo da beti, eta, beraz, modu berean egingo da nahiz eta 30/2015 Dekretuaren arabera emandako laguntza beste gurasoari eman zitzaion (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena).

– El descuento se articulará siempre respecto a una misma hija o hijo, por lo que también se practicará si la ayuda concedida conforme al Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas, fue concedida a la otra persona coprogenitora.

– Deskontuaren emaitza balio negatibokoa bada, ondorio ekonomikorik gabe ebatziko da dekretu honen II. kapituluan aurreikusitako laguntza-eskabidea.

– Si el descuento ofreciera valores negativos, la solicitud de la ayuda prevista en el Capítulo II del presente Decreto se resolverá sin efectos económicos.

2.– Dekretu hau indarrean jartzen denetik 2023ko uztailaren 31ra bitartean izandako jaiotzak, adopzioak, tutoretzak edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioak direla eta, 2023ko urriaren 31 baino lehen aurkezten bada laguntza-eskabidea, eta laguntza eskuratzeko baldintzak betetzen badira, gertakaria gertatu denetik aurrera jasoko dute dirulaguntza.

2.– Los nacimientos, adopciones, tutorías o delegaciones de guarda para la convivencia preadoptiva acaecidos entre la entrada en vigor del presente Decreto y el 31 de julio de 2023 que presenten su solicitud de ayuda antes del 31 de octubre de 2023 –siempre y cuando cumplan los requisitos de acceso a la ayuda– serán subvencionados desde que se haya producido el hecho causante.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Alaba edo semearen desgaitasuna eta mendekotasuna, 30/2015 Dekretuaren arabera emandako laguntzak bikoiztea (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena).
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– Discapacidad y dependencia de hijas o hijos, duplicación de las ayudas concedidas por el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo.

Eskatzaileari bikoiztu egingo zaizkio 30/2015 Dekretuaren arabera aitortutako laguntzak (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena), baldin eta 30/2015 Dekretuaren bidez emandako dirulaguntza eragin zuen semeari edo alabari % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna edo mendekotasun-egoera aitortu bazaio 39/2006 Legearen arabera (39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa) eta lege hori garatzeko araudiaren arabera.

Se le duplicarán a la persona solicitante las cuantías que le fueron reconocidas por el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo en el siguiente supuesto: que a la hija o hijo que originó la ayuda económica concedida por ese Decreto 30/2015 se le reconozca una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33 %, o una situación de dependencia reconocida en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de su normativa de desarrollo.

Bikoizketa hori egin ahal izateko, desgaitasun-mailaren edo mendekotasun-egoeraren aitortza bost urteko epean jakinarazi beharko zaio organo kudeatzaileari, jaiotzatik edo, hala badagokio, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratu zenetik aurrera zenbatuta.

Para que se genere el derecho a dicha duplicación, el reconocimiento del grado de discapacidad o de la situación de dependencia deberá ponerse en conocimiento del órgano gestor en el plazo de cinco años desde el nacimiento o, en su caso, desde la constitución de la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Laguntzak erditze anizkoitzagatik, adopzio nazional anizkoitzagatik eta nazioarteko adopzioagatik.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.– Ayudas por parto o adopción nacional múltiple y adopción internacional.

1.– Baldin eta bi gurasoetako batek laguntzaren bat jaso badu erditze anizkoitzagatik, adopzio nazional anizkoitzagatik eta nazioarteko adopzioagatik 30/2015 Dekretuaren III. eta IV. kapituluetan ezarritakoaren arabera (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena), ezin izango da eman dekretu honen III. kapituluan araututako aparteko laguntzarik alaba edo seme berari dagokionez, edo, erditze edo adopzio anizkoitzen kasuan, alaba edo seme berei dagokienez.

1.– Si una de las dos personas progenitoras ha resultado beneficiaria de las ayudas por parto múltiple, adopción nacional múltiple y adopción internacional, concedidas de acuerdo con los Capítulos III y IV del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, no podrán concederse las ayudas extraordinarias reguladas en el Capítulo III del presente Decreto respecto a la misma hija o hijo, o en el caso de partos o adopciones múltiples, respecto a las mismas hijas o hijos.

2.– Dekretu hau indarrean jartzen denetik 2023ko uztailaren 31ra bitartean izandako erditze anizkoitzak, adopzio nazional anizkoitzak eta nazioarteko adopzioak direla eta, aparteko epea izango dute laguntza-eskabideak aurkezteko: 2023ko urriaren 31ra arte.

2.– Los partos o adopciones nacionales múltiples o adopciones internacionales que hayan tenido lugar entre la entrada en vigor del presente Decreto y el 31 de julio de 2023 tendrán como plazo extraordinario de presentación de las solicitudes de ayudas hasta el 31 de octubre de 2023.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituena. Halaber, indargabetuta geratzen dira Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko uztailaren 1eko Agindua (zeinen bidez onartzen baitira ardurapean seme-alabak dituzten familiak laguntzeko laguntza ekonomikoei buruzko martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuan aurreikusitako laguntzak eskatzeko eskabide normalizatuak) eta, oro har, dekretu honetan ezarritakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Queda derogado el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo. Asimismo, queda derogada la Orden de 1 de julio de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban las instancias normalizadas de las solicitudes de las ayudas previstas en el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, y en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ezabatu egiten dira Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 11.3, 21.4 eta 35.4 artikuluak.

Se suprimen el artículo 11.3, artículo 21.4 y artículo 35.4 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Aldatu egiten da Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 64.a) artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

Se modifica el artículo 64.a) del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que queda redactado de la siguiente forma:

«a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

«a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Arestian ezarritakoa ez zaie aplikatuko dekretu honen II. eta III. kapituluetan aurreikusitako laguntzen onuradunei; izan ere, salbuetsita daude zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izateko betekizunetik, bai laguntzak emateko, bai ordaintzeko.

Lo anterior no será de aplicación a las personas beneficiarias de las ayudas previstas en el Capítulo II y Capítulo III del presente Decreto, que quedan exoneradas del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tanto para la concesión como para el pago de las ayudas.

Apartatu honetan ezarritako betekizuna eska daitekeen gainerako kasuetan, organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du laguntzak eskatzen dituzten pertsonek egunean dituztela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, behar den beste aldiz, eta, horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko, betiere bat etorriz azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50.3 artikuluan xedatutakoarekin.

En el resto de los casos en los que sí sea exigible el requisito señalado en el presente apartado, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hala ere, eskatzaileek berariaz uka dezakete baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badute, baldintza hori betetzen dutela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko dituzte.»

No obstante, las personas solicitantes podrán denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.»

AZKEN XEDAPENENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Aldatu egiten da Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuaren 4.3 artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

Se modifica el artículo 4.3 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, que queda redactado de la siguiente forma:

«3.– Emakumeen kontrako indarkeriako egoera egon bada, hauetako moduren batean egiaztatuko da:

«3.– La situación de violencia contra las mujeres se acreditará por alguno de los siguientes medios:

a) Genero-indarkeriaren biktima babesteko agindua, eskabidea aurkeztean indarrean dagoena.

a) Orden de protección a favor de la víctima de género en vigor a la fecha de la solicitud.

b) Genero-indarkeriako gertakariek eragindako kondena-epaia, biktimaren aldeko babes-neurriak hitzartzen dituena eta eskabidea aurkeztean indarrean dagoena.

b) Sentencia condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género, en la que se acuerdan medidas de protección a favor de la víctima, que se encuentren en vigor a la fecha de la solicitud de la ayuda.

c) Babes-agindurik edo kondena-epairik ezean, babes-agindua eman arte, eskatzailea genero-indarkeriaren biktima dela iradokitzen duten zantzuak daudela azaltzen duen Fiskaltzaren txostena hartuko da genero-indarkeria egiaztatzeko agiritzat.

c) En ausencia de la Orden de Protección o Sentencia condenatoria, será título de acreditación de la situación de violencia de género el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género, en tanto se dicta la orden de protección.

d) Genero-indarkeriako egoerari buruzko egiaztagiri administratiboa, eskumena duen erakundeak emanda, 1/2004 Lege Organikoaren 23. artikuluan aurreikusitakoa betez (1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa).»

d) Acreditación administrativa de la situación de violencia de género emitido por el organismo competente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género»

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau 2023ko martxoaren 1ean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de marzo de 2023.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko otsailaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental