Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

40. zk., 2023ko otsailaren 27a, astelehena

N.º 40, lunes 27 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1062
1062

EBAZPENA, 2023ko otsailaren 14koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2023. urterako deialdi irekia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023, del Director de HABE, por la que se realiza la convocatoria abierta de 2023, para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de competencia comunicativa en euskera definidos en el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC).

179/2003 Dekretuak zein 166/2019 Dekretuak xedatutakoa betez eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak araututakoaren babesean, HABEk interesaturik dauden herritar guztiei zuzendutako deialdiak egin ditzake urtero, HEOCen zedarritutako euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko.

Al amparo de lo dispuesto en los Decretos 179/2003 y 166/2019 y en la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, HABE puede realizar convocatorias de acreditación de los niveles de competencia comunicativa en euskera establecidos en el HEOC, para las personas que estén interesadas en las mismas.

Bestalde, helduen euskalduntzearen araubide akademikoaren eremuan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak HEOCen egitura eta deskribapena onartu zituen 2015eko uztailaren 22ko Aginduaren bidez. Horrek helduen euskalduntze-ikasprozesua sei mailotan antolatu zuen (A1, Hasierako erabiltzailea; A2, Oinarrizko erabiltzailea; B1, Erabiltzaile independentea; B2, Erabiltzaile aurreratua; C1, Erabiltzaile gaitua eta C2, Erabiltzaile aditua), betiere elkarreragin soziodiskurtsiboan ardaztuta, ekintza komunikatiboen bidez definitutako hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboan oinarrituta, euskararen berezko ezaugarriak eta ikaskuntza-testuinguruaren egoera soziolinguistikoa aintzat hartuta. Ikuspegi horri jarraikiz, agindu horrek edukiak zehaztu zituen (testuinguru soziolinguistikoa, gaiak, testu-generoak, funtzioak, adierazpide testualak, adierazpide linguistikoak, estrategiak...), bai eta ildo metodologikoak eta ebaluazio-irizpideak ere.

Por otro lado, el Consejero de Cultura y Política Lingüística aprobó la estructura y la descripción del HEOC, en el marco de su ordenamiento académico, mediante Orden de 22 de julio de 2015, por la que se conformó un proceso de aprendizaje definido en seis niveles (A1, Usuario o Usuaria inicial; A2, Usuario básico o Usuaria básica; B1, Usuario o Usuaria independiente; B2, Usuario avanzado o Usuaria avanzada; C1, Usuario o Usuaria competente; C2, Usuario experto o Usuaria experta); articulado en base a la interacción sociodiscursiva, basado en un enfoque comunicativo definido mediante acciones comunicativas, en función de las características propias del euskera y que toma en consideración la situación sociolingüística del contexto de aprendizaje. Desde dicho enfoque y visión, la citada Orden define los contenidos (contexto sociolingüístico, temas, géneros textuales, funciones, exponentes textuales, exponentes lingüísticos, estrategias...), las orientaciones metodológicas y los criterios de evaluación.

Halaber, 2023ko deialdiak entzumen-urritasun larria duten pertsona gorrei aukera emango die hizkuntza-trebetasunak partez egiaztatzeko, HEOCen definitutako B1 eta B2 mailetako komunikagaitasun-mailetako irakurmenean eta idazmenean, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 13. artikuluan araututakoaren babesean. Horrela egiaztatutako B1 eta B2 mailetako ziurtagirien balioa, unean uneko araudiaren arabera, EAEko administrazioek zehaztutakoa izango da, enplegu publikoan sartzeko hautaketa-prozesuetako deialdiei dagokienez.

Así mismo, la convocatoria de 2023 contempla, para las personas sordas con discapacidad auditiva severa, la posibilidad de evaluar y acreditar parcialmente las destrezas lingüísticas de comprensión y expresión escrita de los niveles de competencia comunicativa de los niveles B1 y B2 definidos en el HEOC, de acuerdo al artículo 13 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística. La validez de las certificaciones de los niveles B1 y B2 así acreditadas será, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento, la que determinen las Administraciones Vascas en relación con las convocatorias de los procesos selectivos de acceso al empleo público.

Horrenbestez, hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– HEOCen zedarritutako B1, B2, C1, eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2023ko deialdi irekia egitea, ebazpen honen I. eta II. eranskinetan jasotako oinarrien eta irizpideen arabera.

Primero.– Realizar la convocatoria abierta de 2023 para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de competencia comunicativa en euskera definidos en el HEOC, de acuerdo con las bases y criterios que figuran en los Anexos I y II de esta Resolución.

Bigarrena.– 2023. urtean bi azterketaldi ireki egitea, B1, B2, C1 eta C2 mailak egiaztatu ahal izateko deialdi irekian.

Segundo.– Efectuar dos procesos de acreditación en la convocatoria abierta de los niveles B1, B2, C1 y C2 en el ejercicio 2023.

Hirugarrena.– lnteresdunei jakinaraztea administrazio-bidea agortzen ez duen ebazpen honen aurka egiteko gora jotzeko errekurtsoa jar diezaioketela Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Tercero.– Comunicar a las personas interesadas que contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2023ko otsailaren 14a.

En San Sebastián, a 14 de febrero de 2023.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
B1, B2, C1 ETA C2 KOMUNIKAGAITASUN-MAILAK EGIAZTATZEKO AZTERKETA-DEIALDI IREKIAREN OINARRIAK
BASES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA DE EXAMEN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA B1, B2, C1 Y C2

1. oinarria.– Xedea.

Base 1.– Objeto.

Oinarri hauen xedea da HEOCen ezarritako B1, B2, C1 eta C2 mailetan euskararen komunikazio-gaitasuna egiaztatzeko 2023ko deialdi irekian aurreikusitako bi azterketa-aldietarako matrikulatutako pertsonek bete beharreko zehaztapenak ezartzea, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren arabera.

Es objeto de estas bases establecer las especificaciones necesarias para los dos periodos de exámenes previstos en la convocatoria abierta de 2023 de cara a la acreditación de la competencia comunicativa de euskara en los niveles B1, B2, C1 y C2 establecidos en el HEOC por parte de las personas matriculadas, conforme a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de septiembre de 2020.

2. oinarria.– Deialdirako oinarrizko esparrua.

Base 2.– Marco básico de la convocatoria.

Hurrenez hurren, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) eta Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzia Esparru Bateratua izango dira azterketarien hizkuntza-gaitasuna egiaztatzeko oinarria eta erreferentziazko barrutia.

El HEOC y el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Lenguas (MCERL) constituirán, respectivamente, el fundamento y el ámbito de referencia para la acreditación del nivel de competencia de las personas examinandas.

Horrela, HEOCen ezarritako gaitasun-mailei dagozkien ziurtagiriak lortzera bideratutako gaitasun-probak II. eranskinean bildutako eduki eta ezaugarrien arabera egingo dira.

En dicho contexto, las pruebas de competencia dirigidas a la obtención de los certificados correspondientes a los niveles determinados en el HEOC se regirán por los contenidos y las características recogidas en el Anexo II.

3. oinarria.– Deialdian parte hartzeko baldintzak.

Base 3.– Requisitos para la participación en esta convocatoria.

Deialdi honetan matrikulatu ahal izateko, baldintza hauek bete beharko dira:

Para poder matricularse en esta convocatoria, las personas interesadas deben cumplir las condiciones que se especifican a continuación:

a) Gutxienez 16 urte beteta izatea, izena eman nahi den azterketaldiko matrikula-epean.

a) Tener 16 años cumplidos dentro del plazo de matrícula del período de exámenes correspondiente.

b) Matrikula egoki egitea eta jarritako epean ordaintzea.

b) Formalizar debidamente la matrícula y el abono de la misma en el plazo establecido.

4. oinarria.– Deialdiaren egutegia.

Base 4.– Calendario de la convocatoria.

1.– 2023an bi azterketaldi antolatuko dira, HEOCen B1, B2, C1 eta C2 mailetako euskarazko komunikagaitasun-maila egiaztatu ahal izateko.

1.– La convocatoria de 2023 se estructurará en dos períodos de exámenes para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 del HEOC.

2.– Bi azterketaldi hauetan parte hartzeko izena emateko epeak hauek izango dira:

2.– Los plazos de inscripción para tomar parte en estos dos períodos de exámenes son los siguientes:

a) 2023ko martxoaren 27tik apirilaren 4ra bitartekoa, biak barne, lehen azterketaldian, eta

a) del 27 de marzo al 4 de abril de 2023, ambos inclusive, para la matriculación en el primer período de exámenes, y

b) 2023ko irailaren 7tik 13ra, biak barne, bigarren azterketaldian.

b) del 7 al 13 de septiembre de 2023, ambos inclusive, para la matriculación en el segundo período de exámenes.

Oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean emango ditu argitara HABEk, www.habe.euskadi.eus web-orri edo atariaren bidez, 2023. urteko egiaztatze-prozesuetarako aurreikusitako egutegiak, matrikularen egoera ezagutzera emateko akordioa argitaratzeko data, probak egiteko egunak eta lekuak, eta proben emaitzak aditzera emateko datak.

En un plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del País Vasco, HABE publicará en la página o portal web www.habe.euskadi.eus los calendarios previstos para los procesos de acreditación del 2023 fecha de publicación del acuerdo para dar a conocer el estado de la matrícula, fechas y lugares para la realización de las pruebas, y fechas de comunicación de los resultados.

3.– HABEk egutegian aurreikusitako egunak alda ditzake azterketaldion kudeaketan gerta litezkeen gorabeheren arabera, azterketaldiko matrikula-epeak izan ezik.

3.– HABE se reserva el derecho a cambiar las fechas previstas en el calendario con motivo de las incidencias que puedan producirse en la gestión de la convocatoria, a excepción de las fechas de matriculación para los exámenes.

4.– Matrikula egin eta gero, HABEren web-orri edo atarian argitaratu den azterketa-egutegian ezarritako egunean azterketaria ez bada agertu azterketa-lekura, ez-aurkeztutzat joko da eta azterketariak galdu egingo du azterketa egiteko aukera, salbuespenezko bi egoera hauengatik ez bada, jarraian adierazitako ondorioekin:

4.– Una vez formalizada la matrícula, si el examinando o la examinanda no se presenta en el lugar del examen en el día establecido en el calendario de exámenes publicado en la página web de HABE, a dicha persona se le considerará como no presentada, y perderá la posibilidad de examinarse, salvo en las siguientes circunstancias excepcionales, que acarrearán las consecuencias seguidamente mencionadas:

a) Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera ustekabekoa eta ezinbestekoa den arrazoi batek eragin badu, edota lege-mailako arau batek babestutako egoera bada, azterketa-probaren eguna aldatu ahal izango da, egutegian zehaztutako ezohiko egun batera, betiere ondorengo baldintzak betez gero:

a) Si la circunstancia que ha impedido al examinando o a la examinanda realizar la prueba en el día establecido en el calendario, se deriva de una causa sobrevenida y de fuerza mayor o se deriva de una situación amparada por una norma con rango de ley, se podrá modificar el día de la prueba o del examen, a otro día excepcional establecido en el calendario, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Azterketariak, proba-egunaren biharamunetik hasita hiru egun baliodun izango ditu azterketa-egunean aurkeztu ez izanaren agiria HABEn aurkezteko posta elektronikoz, eta proba-egunaren biharamunetik kontatzen hasita bost egun baliodun, agiriaren konpultsa HABEren egoitzetako batean aurkezteko. Alegatutako arrazoia txosten edo agiri fede-emailearen bitartez justifikatu beharko da.

El examinando o la examinanda dispondrá de tres días hábiles a partir del día siguiente al de la realización de la prueba para presentar en la sede de HABE mediante correo electrónico el correspondiente documento justificativo sobre la imposibilidad de acudir el día fijado para la realización de la prueba y cinco días hábiles desde la fecha de realización de la prueba para presentar la compulsa del documento en alguna de las sedes de HABE. La causa alegada deberá justificarse con informe o documento fehaciente.

Aukera hori behin bakarrik baliatu ahal izango da.

De esta opción se podrá valer una sola vez.

b) Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera lege-mailako arau batek babestutako arrazoi batek eragin badu, eta azterketariak proba egiteko ezohiko egunaz baliatzerik izan ez badu, egindako matrikula eta azterketaldian jadanik lortutako emaitzak hurrengo azterketaldirako gordeko zaizkio, baita deialdi honetako bigarren azterketalditik hurrengo urteko lehen azterketaldira ere.

b) Si la circunstancia que ha impedido al examinando o a la examinanda realizar la prueba en el día establecido en el calendario, se deriva de una situación amparada por una norma con rango de ley, y dicha persona no ha podido hacer uso del día excepcional para realizar la prueba, se guardarán para el siguiente período de exámenes tanto los derechos de examen, como las calificaciones que, en su caso, haya obtenido en un periodo concreto, incluso entre el segundo período de exámenes de esta convocatoria y el primer período de exámenes de la convocatoria del año siguiente.

HABEk mintzamen-probak egiteko esleitutako data eta ordutegia aldatzeari dagokionez, HABEri eskatu eta hark baimendu ahal izango ditu, horretarako ezarritako epe eta prozeduren arabera.

Respecto a las modificaciones de fecha y horario asignados por HABE para la realización de las pruebas de expresión oral, podrán ser solicitadas y autorizadas por HABE, conforme a los plazos y procedimientos establecidos al efecto.

5.– Azterketa-lekua aldatzeko eskabidea posta elektronikoz egingo da www.habe.euskadi.eus web-orri edo atarian finkatutako prozedurei jarraikiz. Eskabidean, arrazoiak azaldu beharko dira eta, betiere, deialdiaren egutegian ezarritako epeetan egin beharko da.

5.– La solicitud de cambio del lugar del examen se realizará por correo electrónico, en base al procedimiento determinado en la página o portal web www.habe.euskadi.eus, explicando los motivos de la solicitud, y en todo caso dentro de las fechas establecidas en el calendario.

5. oinarria.– Izena ematea eta matrikularen prezioa eta ordainketa.

Base 5.– Inscripción, precio y abono de la matrícula.

1.– B1, B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatzeko gaitasun-proba egiteko izen-ematea www.habe.euskadi.eus web-orri edo atarian egingo da, matrikula-orria betez, horretarako ezarritako epearen barruan. C2 mailaren kasuan, azterketariak norbera aditua den espezialitate akademiko edo teknikoa zein den zehaztuko du matrikula-orrian.

1.– La inscripción para las pruebas de acreditación de los niveles de competencia B1, B2, C1 y C2 se realizará en la página o portal web www.habe.euskadi.eus, con la cumplimentación de la hoja de matrícula, en el plazo fijado al efecto. En el caso de nivel C2, el examinando o la examinanda deberá consignar en la hoja de matrícula la especialidad académica o técnica en la que es experto o experta.

2.– Matrikularen ordainketa ere epe horretan egin beharko da, Interneten bidez edo, bestela, horretarako bidea ematen duten finantza-erakundeetan (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Caja Rural de Navarra), izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz.

2.– El abono de la matrícula deberá realizarse en el plazo fijado para efectuar la matrícula, por Internet, o en su caso, mediante pago en entidades bancarias que ofrezcan dicho servicio (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Caja Rural de Navarra), utilizando para ello el impreso que se obtendrá al inscribirse.

3.– Matrikulatze-prozesua behar bezala burutu dela ulertuko da izen-ematea eta matrikula-ordainketa emandako epearen barruan eginak daudenean. Beraz, izen-ematea edo ordainketa matrikula-epearen barruan ez egiteak egiaztatze-prozesutik kanpo gelditzea ekarriko du.

3.– Se entenderá que el proceso de matriculación ha sido debidamente formalizado en el plazo fijado al efecto, cuando ambos trámites, inscripción y abono de la matrícula, hayan sido realizados en plazo. El incumplimiento de alguno de los trámites indicados en el plazo establecido, conllevará la exclusión del proceso de acreditación.

4.– Behin matrikula-eskubideak ordainduz gero, ez da dirurik itzuliko, salbuespen-kasu hauetan izan ezik:

4.– Una vez abonados los derechos de matrícula, no se devolverá el importe de la misma, salvo:

a) maila bereko matrikula birritan ordaindu bada;

a) en el caso de haber abonado erróneamente la matrícula dos veces para un mismo nivel;

b) okerreko maila baterako egin bada matrikula, baina betiere itzulketarako eskaria matrikula-epearen barruan egin baldin bada;

b) en los casos en que el nivel para el que se ha abonado la matrícula sea erróneo, siempre que la solicitud de devolución se realice dentro del plazo de matrícula;

c) aurreko deialdiaren barruan, HABEren zuzendariak azterketariak jarritako gora jotzeko errekurtsoa onartu badu eta, ondorioz, egindako matrikula baliogabetu badu;

c) si el Director de HABE ha estimado el recurso de alzada interpuesto por un examinando o examinanda a una convocatoria anterior y, en consecuencia, ha anulado la matrícula de referencia;

d) matrikula-egilea proba-egunaren aurretik hiltzen bada.

d) en el caso de fallecimiento de la persona matriculada antes del día de realización de la prueba.

5.– Matrikularen prezioari dagokionez, HABEk ematen dituen zerbitzuen prezio publiko finkatuak aplikatuko dira; alegia, unean-unean indarrean dagoen araudiari jarraituz matrikulazio-aldi bakoitzean aplikagarriak diren prezioak. Aldi bakoitzeko prezio horiek www.habe.euskadi.eus web-orri edo atariaren bidez emango ditu ezagutzera HABEk.

5.– Respecto al precio de matrícula a abonar, se aplicarán los precios públicos fijados para la prestación de los servicios que HABE ofrece, a cuyo efecto se estará a los precios que en cada período de matriculación se encuentren en vigor de conformidad con la normativa vigente en cada momento. En todo caso, HABE dará a conocer a través de la página o portal web www.habe.euskadi.eus los importes referidos a cada período.

6.– Azterketaria euskararen komunikagaitasun-maila bakar batean matrikulatu ahal izango da deialdi irekiko egiaztatze-azterketaldi bakoitzean.

6.– El examinando o la examinanda se podrá matricular en un solo nivel de competencia comunicativa de euskera en cada periodo de examen de la convocatoria abierta.

7.– Deialdi irekian matrikulatzen den azterketariak ezin izango du inolako matrikularik egin sasoi bereko HABEren beste deialdi batean.

7.– El examinando o la examinanda que se matricule en la convocatoria abierta no podrá formalizar matrícula alguna en cualquier otra convocatoria de HABE correspondiente a dicho período.

8.– Matrikula egitearekin batera, oinarri hauetan bildutako irizpide eta prozedura guztiak berariaz onartzeko eta betetzeko konpromisoa hartzen du azterketariak.

8.– Al formalizar la matrícula, el examinando o la examinanda acepta explícitamente y se compromete voluntariamente al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en estas bases.

6. oinarria.– Matrikularen egoera.

Base 6.– Situación de la matrícula.

Matrikula egiteko epea amaitu ondoren, matrikularen egoera ezagutzera emateko erabakia argitaratuko da www.habe.euskadi.eus web-orrian. Azterketari bakoitzak bere pasahitz pertsonala erabiliz «www.habe.euskadi.eus» web-orritik sarbide izango du informazio horretara eta ikusgai izango du norberari dagokion matrikula zertan den (onartu den edo ez den onartu).

Una vez finalizado el plazo de matriculación, se publicará en la página web www.habe.euskadi.eus el acuerdo para dar a conocer el estado de la matrícula. Cada examinando o examinanda podrá acceder a esta información utilizando su contraseña personal desde la página web «www.habe.euskadi.eus» y podrá ver el estado de su matrícula (si ha sido aceptada o no).

7. oinarria.– Egoera espezifikoak.

Base 7.– Situaciones específicas.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 28. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, egiaztatze-probetan parte hartu nahi duten eta egokitzapen jakinak behar dituzten azterketarien kasuan, HABEk beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu, desgaitasunen bat duten azterketari horien aukera-berdintasuna bermatzeko baina betiere probaren edukia desitxuratu gabe eta exijitzen den gaitasun-maila jaitsi edo murriztu gabe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de septiembre de 2020, en los casos en que deseando participar en las pruebas de competencia se requiera de algún tipo de adaptación específica, HABE adoptará las medidas oportunas a fin de garantizar que los examinandos y las examinandas que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar las pruebas en las debidas condiciones de igualdad, siempre que con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba o se reduzca o menoscabe el nivel de competencia comunicativa exigible al mismo.

Gaitasun-proba behar bezala egokitu ahal izateko, interesdunak HABEren lurralde-arduradunari egin beharko dio eskaera azterketaldirako matrikula egiteko garaian. Desgaitasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofizialez justifikatzeaz gain, eskatzen duen egokitzapena azalduko du (aulki, mahai edo ordenagailu berezia, entzungailuak, braille-sistema eta abar), kasuan kasuko antolaketa-moduaren arabera. Halaber, dokumentazioaren konpultsa aurkeztu beharko du HABEren egoitzetako batean, zazpi egun naturalean, matrikula egiteko epea bukatu eta hurrengo egunetik aurrera.

A fin de llevar a cabo las adaptaciones necesarias, la persona interesada deberá presentar su solicitud a la persona designada como responsable territorial correspondiente de HABE, en el momento de realizar la matrícula de examen, acreditando la discapacidad alegada mediante informe oficial emitido por la institución pública competente en dicho ámbito, e indicando la adaptación solicitada (silla, mesa u ordenador especiales, auriculares, sistema braille, etc.), conforme al modelo organizativo establecido. Asimismo, deberá presentar la compulsa de la documentación en HABE en el plazo de siete días naturales desde el día siguiente a la finalización del plazo de matrícula.

Aurkeztutako eskabideen aurrean, HABEk azterketaren denbora nahiz baliabide materialak egokituko dizkie eskabidea egin duten azterketariei, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduan edota gaitasun-probok burutuko diren egunean indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraikiz.

A la vista de las solicitudes presentadas, HABE adecuará los medios materiales, así como la duración de las pruebas a las personas que así lo hayan solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 9 de septiembre de 2020 o en la normativa aplicable en el momento de realización de las pruebas.

Entzumen- eta mintzamen-gaitasuna nabarmen eta etengabe mugaturik duten pertsonek, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortuta baldin badute arrazoi horiengatik, B1 eta B2 mailetako irakurmeneko eta idazmeneko hizkuntza-trebetasunak partzialki egiaztatzeko aukera izango dute, matrikula egiteko unean matrikularen prezioa % 50 murriztuta. Zatikako gaitasun-proba gainditzeko, beharrezkoa izango da trebetasun horiek gainditzeko ezarrita dauden gutxieneko kalifikazioak erdiestea.

Las personas que acrediten una limitación relevante y permanente en la capacidad auditiva y expresiva con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % podrán optar en el momento de realizar la matrícula por la acreditación parcial de las destrezas lingüísticas de comprensión y expresión escrita de los niveles de competencia comunicativa de los niveles B1 y B2 con la reducción del precio de matrícula del 50 %. Para superar la prueba de competencia parcial será necesario obtener las calificaciones mínimas establecidas para la superación de dichas destrezas.

8. oinarria.– Gaitasun-probetako atalen ezaugarriak, antolamendua, ebaluazio-irizpideak eta kalifikazioa.

Base 8.– Características, organización, criterios de evaluación y calificaciones de los distintos apartados de las pruebas de competencia.

1.– Gaitasun-mailak ebaluatzeko prestatutako probek azterketariaren euskarazko komunikagaitasuna balioetsiko dute: azterketariak euskaraz entzundakoa ulertzeko eta irakurritakoa bereganatzeko gaitasuna, batetik, eta euskaraz aditzera eman nahi dituen testuak ahoz zein idatziz adierazteko trebetasuna, bestetik.

1.– Las pruebas de acreditación diseñadas para la evaluación de los niveles de competencia evaluarán la competencia comunicativa en euskera de cada examinando o examinanda: su destreza para comprender lo escuchado y asimilar lo leído y su destreza para expresar tanto oralmente como por escrito lo que desea comunicar.

2.– Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloak prestatuko ditu idazmena eta mintzamena neurtzeko probak, II. eranskinean zehaztutakoa oinarri hartuz.

2.– La Sección de Evaluación y Acreditación del Servicio de Didáctica de la Lengua elaborará las pruebas de expresión escrita y oral, de conformidad con lo establecido en el Anexo II.

3.– Maila bateko probak gainditzeko, 100 puntutik gutxienez 50 lortu beharko ditu azterketariak, II. eranskineko puntuazio-sistemari jarraikiz. HEOCen «Ebaluazio-irizpideak eta eskalak» atalean, mailaz maila eta trebetasunez trebetasun zehazten diren ebaluazio-irizpideen balioespen-eskalako bigarren deskriptoreak adierazten du azterketariak maila gainditzeko azaldu beharreko hizkuntza-gaitasuna. Maila bat gainditzeko, lau trebetasunetako probak gainditu beharko ditu, aipatutako eranskinean jarritako irizpideak betez.

3.– Las pruebas correspondientes a un nivel sumarán un total de 100 puntos, y para darlas por superadas el examinando o la examinanda deberá obtener un mínimo de 50 puntos conforme al sistema de puntuación establecido en el Anexo II. El segundo descriptor de la escala de valoración de criterios de evaluación, del capítulo «Criterios de evaluación y escalas» por niveles y destrezas del HEOC, indica cuál es el nivel de competencia a alcanzar por el examinando o la examinanda. Para superar un nivel deberá superar las pruebas de cada una de las cuatro destrezas, conforme a los criterios establecidos en dicho anexo.

Nolanahi ere, B1, B2 eta C1 mailetako idazmen-probako emaitzan 15 puntura iritsi ez, baina gutxienez 14 lortzen dituen azterketariak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du puntu-gabezia hori, baldin eta mintzamen-proban 17 puntu lortu baditu. Edonola ere, ezinbesteko baldintza izango da gutxienez 14 puntu ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko.

No obstante, el examinando o la examinanda que no llegando en la prueba de expresión escrita al mínimo de 15 puntos en los niveles B1, B2 y C1, obtuviera al menos 14 puntos, podrá compensar esta carencia de puntos con los puntos que obtenga en la prueba de expresión oral, siempre y cuando haya obtenido 17 puntos en la prueba de expresión oral. De todas formas, será imprescindible obtener una calificación de 14 puntos para poder presentarse a la prueba de expresión oral.

4.– Egiaztatze-jarduerak Interneteko konexiorik gabe egingo dira, eta gailu elektronikoek eskain ditzaketen edukietarako sarbiderik izan gabe (telefonoak, ordenagailuak, argazki- kamerak, soinu-grabagailuak, haririk gabeko entzungailuak, irakurgailuz hornituriko erlojuak, ikus-entzunezko edukietara sarbidea eskaintzen duten betaurrekoek...).

4.– Las actividades de acreditación se realizarán sin conexión a Internet ni acceso a contenidos que puedan ofrecer algunos dispositivos electrónicos (teléfono, ordenador, cámara de fotos, grabadores de sonido, auriculares inalámbricos, relojes con aparatos de lectura y gafas que ofrecen acceso a contenidos audiovisuales...).

5.– Idazmen-probetan, idazkera irakurtzeko modukoa izango da, eta kaligrafia ulertzeko modukoa. Mintzamen-proban, berriz, argi ahoskatuko da eta zuzen ebakiko dira hitzak.

5.– La escritura tendrá que ser legible y la caligrafía comprensible en las pruebas escritas. La dicción clara y la pronunciación correcta en las pruebas orales.

6.– Idazmen- zein mintzamen-proba egitean, azterketariak ematen zaizkion jarraibideak zuzen eta egoki bete behar ditu.

6.– Para la realización de las pruebas de expresión escrita y expresión oral, el examinando o la examinanda deberá cumplir correcta y adecuadamente las instrucciones comunicadas.

9. oinarria.– Gaitasun-proben zuzenketa-prozesua.

Base 9.– Proceso de corrección de las pruebas de competencia.

1.– Hizkuntza-arauak eta euskalkiak.

1.– Normas lingüísticas y dialectos.

Lau hizkuntza-trebetasunak neurtzeko azterketariek egindako probek Euskaltzaindiak indarrean dituen arauak beteko dituzte, eta euskara-eredu landu eta jantzian emanak etorriko dira.

Las pruebas realizadas en las cuatro destrezas lingüísticas deberán cumplir las normas en vigor aprobadas por Euskaltzaindia, y se presentarán en registros normativos correctos y cultos.

Mintzamena neurtzeko probetan, azterketariak bere euskalkia erabiltzeko gaitasuna eta hitz-jarioa erakuts dezake, betiere egitekoaren testuinguruari hala badagokio. Horrelakoetan, aztertzaileek azterketarion hizkuntza-erabilera horiek aintzat hartu eta balioetsiko dituzte azken emaitza jartzean.

En las pruebas de expresión oral, el examinando o la examinanda podrá demostrar su capacitación y fluidez en el uso de su dialecto, siempre que así lo requiera la tarea encomendada. En estos casos, los examinadores o las examinadoras considerarán debidamente estos usos y los valorarán en la calificación final del ejercicio.

2.– Anonimotasuna.

2.– Anonimato.

Gaitasun-probak norenak diren jakin gabe zuzenduko dituzte aztertzaileek, tutoreek zein ebaluatzaile adituek, zuzenketa anonimoa bermatzeko. Aztertzaileak ezin izango du berak azkeneko bi urteetan izandako ikasleen gaitasun-probarik zuzendu. Horrelakorik gertatuz gero, aztertzaileak berak aurkeztu beharko du bere abstentzioa azterketaldia antolatzeko garaian. Mintzamen-proba egiteko ere, irakasle izan ez dituen aztertzaile batzuekin arituko da azterketaria. Antolaketa-irizpide ezohikoak direla-eta, ezinezkoa baldin bada eta irakaslea epaimahaian aztertzaile moduan aritzea saihetsezina den kasuetan, azterketariari jakinaraziko zaio proba hori beste aztertzaile batek kalifikatuko duela.

Las personas examinadoras, tutoras o evaluadoras peritas corregirán los exámenes sin conocer la autoría del ejercicio, con el objetivo de garantizar una corrección anónima. Las personas examinadoras no podrán corregir las pruebas de acreditación de un examinando o de una examinanda que haya sido su alumno o alumna en los últimos dos años. En el caso de que concurriera tal circunstancia, las propias personas examinadoras deberán presentar su abstención en el momento de la organización del ejercicio. Las pruebas de expresión oral las aplicarán personas examinadoras que no hayan sido profesores o profesoras de la persona que se examina. En el caso de que se den circunstancias extraordinarias inevitables que requieran la presencia del profesor o de la profesora como examinador o examinadora en el tribunal, se comunicará a la persona que se examina que otro examinador u otra examinadora será quien proceda a la calificación de dicha prueba.

3.– Irakurmen- eta entzumen-proben zuzenketa eta kalifikazioa.

3.– Corrección y calificación de las pruebas de comprensión escrita y comprensión oral.

Gaitasun-probaren atal hauen zuzenketa izendatutako aztertzaileen artean egingo da, ebazpen honen II. eranskinera bildutako irizpideen arabera, eta emaitzak akta batean bilduko dituzte kalifikazio-proposamen gisa.

La corrección de estas pruebas se realizará por los examinadores y las examinadoras nombrados y nombradas al efecto, conforme a los criterios establecidos en el Anexo II de esta Resolución y estos reflejarán en acta las calificaciones otorgadas con carácter de propuesta.

Irakurmen-proba eta idazmen-proba batera zuzenduko dituzte aztertzaileek, eta entzumen-proba mintzamen-probarekin batera.

La corrección de la prueba de comprensión escrita por parte de los examinadores o las examinadoras se realizará junto con la de expresión escrita, y la corrección de la prueba de compresión auditiva junto con la de expresión oral.

Ezinbesteko baldintza izango da irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzentzeko.

Será condición indispensable superar la prueba de comprensión escrita para que se corrija la prueba de expresión escrita.

Azterketok, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak zaindu eta gordeko ditu.

Corresponderá al Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE la guarda y custodia de las pruebas realizadas.

4.– Idazmen-probaren zuzenketa.

4.– Corrección de las pruebas de expresión escrita.

a) Idazmen-proba bina aztertzailek, gutxienez, zuzenduko dute, eta irizpen arrazoitua emango dute kalifikazio-fitxa banatan. Kalifikazioari buruzko oharrak fitxa horietan jasoko da, azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

a) Cada prueba de expresión escrita será corregida al menos por dos examinadores o examinadoras, que emitirán sendos dictámenes razonados en fichas diferenciadas de calificación. Las observaciones referidas a la calificación se recogerán en dichas fichas a fin de facilitar al examinando o a la examinanda la comprensión precisa y rigurosa de la evaluación de su prueba.

b) Idazmen-proban maila bakoitzerako eskatutako gutxieneko hitz-kopuruari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu kalifikazioa ematerakoan:

b) En relación con la cantidad mínima de palabras exigidas para cada nivel, el examinador o la examinadora se ajustará a los siguientes criterios al otorgar la correspondiente calificación:

– Azterketariak eskatzen den gutxieneko hitz-kopurua idatzi badu eta mailari dagozkion irizpideak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando o la examinanda hubiera escrito la cantidad mínima de palabras exigida y cumpliera los criterios mínimos de valoración correspondientes a su nivel, se calificará el ejercicio entre 15 y 30 puntos.

– Eskatzen den gutxieneko hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 20 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, parametro hauen arabera:

– A la hora de valorar los ejercicios que no lleguen al número mínimo de palabras exigido, al examinando o a la examinanda a quien le falte menos del 20 % para llegar al mínimo estipulado, se le restará en la puntuación general, según estos parámetros:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bestalde, % 20 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba honela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba a la que le falten más del 20 % de palabras será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) Idazmen-proba berariazko aplikazio informatiko baten bidez banatuko zaie aztertzaile, ikertzaile zein tutoreei, euskarri digitalean.

c) La prueba de expresión escrita se pondrá a disposición de las personas que realicen las tareas de examinación, que aporten experiencia y que realicen tareas de tutoría en soporte digital a través de una aplicación informática específica.

d) Idazmen-proba zuzentzeko prozedura:

d) Procedimiento de corrección de la prueba de expresión escrita:

Zuzenketa anonimoa egingo da, jarduketa guztietan itsu bikoitzeko sistemaz proba bakoitzaren bi zuzenketa eginez, bi ebaluatzailek bakoitzak bere aldetik egina. Ebaluatzaileek ausazko banaketa baten bidez jasoko dituzten probak balioetsiko dituzte, ebazpen honen II. eranskinean HABEren zuzendariak ezarritako idazmen-probaren balioespen-irizpide berezien arabera, eta, era horretan, proba horren ebaluazioa behar bezain objektiboa izango dela bermatuko da.

Se facilitará la validación de la corrección de forma anónima, mediante una doble corrección en sistema de doble ciego en todas las actuaciones, hecha de forma independiente por dos personas evaluadoras que reciben la prueba a través de un reparto aleatorio realizado entre las personas designadas como evaluadoras, atendiendo a los criterios singulares de valoración de la prueba de expresión escrita establecidos por el Director de HABE en el Anexo II de esta Resolución, de forma que se garantice suficientemente la objetividad de la evaluación de dicha prueba.

Kalifikazio-prozesua jarraibide hauen arabera bideratuko da:

El proceso de calificación se llevará a cabo según las siguientes instrucciones:

– Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Gai» gisa balioetsiko da.

– Si los dos evaluadores o evaluadoras califican el ejercicio como «Apto», se calificará la prueba de expresión escrita como «Apto».

– Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Ez gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Ez gai» gisa balioetsiko da.

– Si los dos evaluadores o evaluadoras califican dicha prueba como «No apto», se procederá a calificar la misma como «No apto».

– Baldin eta ebaluatzaileetako batek proba «Gai» gisa kalifikatzen badu eta besteak «Ez gai» gisa, probak tutore edo ebaluatzaile aditu baten irizpena jasoko du.

– En caso de que una de las personas evaluadoras califique la prueba como «Apto» y la otra como «No apto», la prueba se someterá al juicio de personas tutoras o evaluadoras peritas.

5.– Mintzamen-proba zuzentzeko prozedura.

5.– Procedimiento de corrección de la prueba de expresión oral.

a) Mintzamen-proba bina aztertzailek bideratu eta zuzenduko dute, eta kalifikazio-fitxa bakarrean emango dute irizpen arrazoitua. Zuzenketari buruzko informazioa fitxa horretan bilduko dira, azterketariak argi eta egoki ulertzeko moduan.

a) La prueba de expresión oral será realizada y corregida por dos examinadores o examinadoras, que emitirán su dictamen razonado en una única ficha de calificación. Las observaciones propias de la corrección se recogerán en dicha ficha a fin de facilitar al examinando o a la examinanda la comprensión precisa y rigurosa de la calificación de su prueba.

b) Gutxienekoak bete diren ala ez erabakitzean bi aztertzaileak bat ez badatoz, bigarren zuzenketa egingo dute tutore edo ebaluatzaile adituek. Tutore edo ebaluatzaile horiek ofizioz ebaluatuko dute proba, eta kasuan kasuko epaimahaiari bidaliko diote beren irizpen arrazoitua.

b) Si discrepan en su valoración sobre si la prueba cumple o no con los mínimos exigidos para su superación, se procederá a una segunda corrección a cargo de las personas designadas como tutoras o evaluadoras peritas, que evaluará la prueba de oficio y elevará su dictamen razonado al Tribunal correspondiente.

c) Mintzamen-proba guztiak grabatu egingo dira, zuzenketa-prozesuaren euskarri gisa eta aztertzaileen ikerketa eta prestakuntza lana sendotzeko.

c) Todas las pruebas de expresión oral serán grabadas, como soporte del proceso de corrección, y con la finalidad de fomentar la investigación y la formación de los examinadores y las examinadoras.

6.– Bateratze-saioak.

6.– Sesiones de unificación.

HEOCen ageri denari jarraikiz, ebaluatzaileen gaikuntza-maila zabaltzeko eta sendotzeko, irizpide objektiboak eta berdinak erabiltzeko eta ebaluazio-prozesuari zehaztasuna eta bermea emateko, ebaluazio-irizpideen inguruko bateratze-saioak antolatuko ditu HABEk. Aztertzaileek bateratze-saiook egin beharko dituzte HABEren 2023ko egiaztatze-deialdietan jarduteko.

HABE organizará sesiones para la unificación de los criterios de evaluación conforme a lo establecido en el HEOC, con el fin de ampliar y reforzar el nivel de competencia de las personas evaluadoras, y de aplicar criterios objetivos e iguales, de forma que se garantice la precisión y adecuación del proceso de evaluación. Los examinadores y las examinadoras que vayan a tomar parte en las pruebas de acreditación de HABE de 2023 deberán tomar parte en estas sesiones de unificación de criterios.

B1, B2, C1 eta C2 mailetako bateratze-saioak mailaz maila antolatuko dira eta aurrez aurre edo online teknologiak baliatuz egingo dira.

Las sesiones de unificación de criterios de los niveles B1, B2, C1 y C2, se organizarán por niveles y podrán ser presenciales o realizarse mediante tecnologías on-line.

10. oinarria.– Egiaztatze-prozesuaren emaitzak onartzea.

Base 10.– Aprobación de resultados del proceso de acreditación.

Mailaz mailako epaimahaiek aztertzaile, tutore edo ebaluatzaile adituek egindako balorazioak aztertuko dituzte, probei dagozkien emaitzak onartuko dituzte, hala badagokio, eta Azterketa Batzordeari igorriko dizkiote.

Los Tribunales de cada nivel estudiarán las valoraciones realizadas por las personas designadas como examinadoras, tutoras o evaluadoras peritas, aceptarán, si procede, los resultados de las pruebas y las remitirán a la Comisión de Exámenes.

Jarraian, Azterketa Batzordeak emaitza guztiak HABEren zuzendariari aurkeztuko dizkio, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 36. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

A continuación, la Comisión de Exámenes elevará los resultados de todos los niveles al Director de HABE, en base a lo establecido en el artículo 36 de la Orden, de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

11. oinarria.– Emaitzak argitaratzea.

Base 11.– Publicación de los resultados.

Azterketa Batzordeak emaitzak ezagutzera emateko erabakia argitaratuko du HABEren www.habe.euskadi.eus web-orri edo atarian, egutegian zehaztutako datetan. Gainera, emaitzak mailaz maila eta trebetasunez trebetasun erakutsiko ditu. Azterketari bakoitzak bere pasahitz pertsonala erabiliz «www.habe.euskadi.eus» web-orri edo ataritik sarbide izango du informazio horretara eta ikusgai izango du norberari dagokion emaitza.

La Comisión de Exámenes publicará en la página web de HABE www.habe.euskadi.eus un acuerdo publicación de los resultados en las fechas que se determinen en el calendario. Además, mostrará los resultados de manera escalonada y con destreza. Cada examinador o examinadora podrá acceder a esta información utilizando su contraseña personal desde la página web «www.habe.euskadi.eus» y tendrá visible al resultado que le corresponda.

12. oinarria.– Ziurtagiriak.

Base 12.– Certificados.

Gaitasun-probak gaindituz mailaren bat egiaztatu duenak dagokion ziurtagiria eskuratu ahal izango du, www.habe.euskadi.eus web-orri edo atarian norberaren sarbidea eta «Ziurtagiriak» aukera baliatuz.

Quien haya superado las pruebas de competencia y haya acreditado algún nivel, podrá obtener el certificado correspondiente en la página o portal web www.habe.euskadi.eus, a través del acceso individual, mediante la opción «Certificados».

13. oinarria.– Erreklamazioak, kalifikazioak berrikusteko eskaerak eta gora jotzeko errekurtsoak.

Base 13.– Reclamaciones, solicitudes de revisión de calificaciones y recursos de alzada.

1.– Erreklamazioak.

1.– Reclamaciones.

Honako gai hauei buruz aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak:

Podrán presentarse reclamaciones sobre los siguientes temas:

Batetik, matrikularen egoera dela eta.

Por un lado, por la situación de la matrícula.

Bestetik, azterketa egunean edo azterketa-lekuan, antolaketaren eremuko jarraibideetan hutsegiterik izan baldin bada, gorabehera edo intzidentzia praktiko materialak direla eta.

Por otro lado, cuando se hayan producido errores respecto a la organización en el día del examen o en el lugar del examen, por incidencias prácticas de carácter material.

Erreklamazioa aurkeztu ahal izango da bai paperean –«Zuzenean» arretagunean, postaz edota HABEren egoitzetan–, bai telematikoki (Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan identifikazio sistema egoki bidez, hau da, BakQ edo NAN elektronikoz). Ahal bada, bide telematikoa lehenetsiko da.

Esta reclamación se podrá presentar tanto en papel –directamente en el punto de atención Zuzenean, por correo postal o en las sedes de HABE– como por vía telemática (en la sede electrónica del Gobierno Vasco, mediante el sistema de identificación correspondiente, es decir, mediante BakQ o el DNI electrónico). Preferentemente se priorizará la vía telemática.

2.– Kalifikazioak berrikusteko eskaerak.

2.– Solicitudes de revisión de calificaciones.

Azterketariak HABEn eskatu ahal izango du idazmen- eta mintzamen-probetan lortutako kalifikazioa berrikusteko, eskaerak arrazoituz, azterketaldi bakoitzean ezarritako epeen barruan eta ezarritako jarraibideei lotuz. Berrikusteko eskariek nahikoa funts edo oinarri izan behar dute, hau da, ondo arrazoituta eta trebetasunez trebetasun adieraziko dituzte beren motibazioak.

El examinando o la examinanda podrá solicitar en HABE la revisión de la calificación obtenida en las pruebas de escritura y expresión oral, motivando sus solicitudes, dentro de los plazos establecidos en cada fase de examen y ajustándose a las instrucciones establecidas. Las solicitudes de revisión deben estar suficientemente fundamentadas, es decir, expresarán y argumentarán por destrezas los motivos por los que solicitan la revisión.

Erreklamazioak zein kalifikazioak berrikusteko eskaerak izapidetu daitezen, azterketariak jarraian azaltzen diren datu zein agiriak aurkeztu beharko ditu nahitaez:

Las reclamaciones y solicitudes de revisión de calificación se tramitarán siempre y cuando se haga constar en las mismas los siguientes datos y se adjunten los siguientes documentos:

– Erreklamatzailearen edota eskatzailearen izen-deiturak eta jakinarazpenetarako posta-helbidea eta helbide elektroniko bat.

– Nombre y apellidos de quien reclama o presenta la solicitud y su dirección postal y una dirección de correo electrónico a efectos de notificación.

– Nortasun-agiriaren zenbakia.

– Número del documento de identidad.

– Egiten duen eskaera edo erreklamazioa.

– Solicitud o reclamación que presenta.

– Gertaera edo errakuntza hori izan dela erakusten duten agiriak edo frogak.

– Documentos o pruebas que sostengan lo expuesto o muestren el error citado.

– Lurraldea, lekua, data eta egiaztatze-maila.

– Territorio, lugar, fecha y nivel de acreditación.

– Erreklamaziogilearen edota kalifikazioa berrikusteko eskaera egiten duen azterketariaren izenpea.

– Firma de la persona reclamante o de la persona que solicita la revisión de la calificación.

Erreklamazioak edo/eta emaitzak berrikusteko eskabideak hiru egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira, onartutako pertsonei buruzko erabakia hartu, azterketa-proba egin edota azterketa-eguna izan edota proben emaitzak HABEren web-orri edo atarian (www.habe.euskadi.eus) ezagutzera eman eta hurrengo egunetik aurrera.

Las reclamaciones y/o solicitudes de revisión de la calificación deberán presentarse en un plazo de tres días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación en la página o portal web www.habe.eus del acuerdo de aprobación de la relación de personas admitidas, de la realización de la prueba o del día del examen, o de los resultados de las pruebas.

Erreklamazioen edota berrikusteko eskaeren erantzunei buruzko erabakia www.habe.euskadi.eus web-orri edo atarian argitaratuko da.

El acuerdo de contestación a las reclamaciones y/o solicitudes de revisión de la calificación se publicará en la página o portal web www.habe.euskadi

3.– Gora jotzeko errekurtsoak.

3.– Recursos de alzada.

Interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote HABEren zuzendari nagusiari, aurreko erantzunen inguruko erabakia HABEren web-orri edo atarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean. Behin betiko emaitzak azken proba egin ondorengoak izango dira.

Las personas interesadas podrán presentar recurso de alzada ante el Director de HABE, en el plazo de un mes desde la publicación del anterior acuerdo de contestación. Los resultados definitivos serán los correspondientes a las pruebas finales.

Errekurtsoak ebazteko, HABEren zuzendari nagusiak errekurtsoaren mamiari buruzko txostena eska diezaioke lurralde-arduradunari, mailaz mailako epaimahaiburuari edota Azterketa Batzordeko buruari.

A efectos de su resolución, el Director de HABE podrá requerir de la persona responsable territorial o del presidente o presidenta del Tribunal del nivel correspondiente, así como del presidente de la Comisión de Exámenes, la emisión de un informe sobre el fondo de la cuestión.

Halaber, deialdi honetan parte hartzen ez duen kanpoko adituren baten irizpena ere eska dezake.

Asimismo, podrá solicitar la valoración de alguna persona experta no participante en la convocatoria.

Erreklamazioak eta kalifikazioak berrikusteko eskaerak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 17. artikuluaren arabera izapidetuko dira.

Las reclamaciones y las solicitudes de revisión de la calificación serán tramitadas de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Edozein modutan, erreklamazioek, kalifikazioak berrikusteko eskaerek eta gora jotzeko errekurtsoek ez dituzte etengo deialdi honetan jasotako prozeduren izapidetza eta egutegia.

En cualquier caso, las reclamaciones, las solicitudes de revisión de la calificación y recursos de alzada no interrumpirán la tramitación de los procedimientos y calendarios establecidos en la convocatoria.

14. oinarria.– Informazioa, online tramitazioa eta argibide-eskaerak.

Base 14.– Información, tramitación on-line y consultas.

Deialdi honetan aurreikusitako prozeduren ondoriozko argitaratze eta jakinarazpenak www.habe.euskadi.eus web-orri edo atariaren bidez egingo dira, erreklamazioei eta kalifikazioen berrikuste eskaerei eta administrazio-errekurtsoen ebazpenei dagozkienak izan ezik.

Las publicaciones y notificaciones derivadas de los procedimientos correspondientes a esta convocatoria se realizarán a través de la página o portal web www.habe.euskadi.eus, salvo las relativas a las reclamaciones, las solicitudes de revisión de la calificación y la resolución de recursos administrativos.

Era berean, azterketariak www.habe.euskadi.eus web-orri edo ataria erabiliz gauzatuko ditu oinarri hauetan horrela xedatutako izapideak, eta «egiaztatzegintza@habe.eus» posta elektronikoa baliatuko du ebazpen honen oinarri eta prozedurei buruzko edozein kontsultatarako.

Igualmente, el examinando o la examinanda formalizará en la página o portal web www.habe.euskadi.eus los trámites establecidos en estas bases, y tendrá a su disposición la dirección de correo electrónico «egiaztatzegintza@habe.eus» para efectuar cualquier consulta relacionada con las bases y procedimientos de esta convocatoria.

15. oinarria.– Espedienteak ikusteaz.

Base 15.– Acceso a los expedientes.

Azterkariak www.habe.euskadi.eus web-orri edo atarian izango ditu kontsultagai idazmen- eta mintzamen-ataletako kalifikazio-orriak, eskuragai bere idazmen-proba eta entzungai baita bere mintza-saioa ere.

El examinando o la examinanda podrá consultar en la página o portal web www.habe.euskadi.eus las hojas de calificación correspondientes a las pruebas de expresión escrita y oral, su prueba de expresión escrita y la grabación de su prueba de expresión oral.

16. oinarria.– Datu pertsonalen babesa.

Base 16.– Protección de datos de carácter personal.

Egiaztatze-deialdi honetan adierazitako datu pertsonalak, bai eta egiaztatze-prozeduran zehar sortzen direnak ere, Tratamendu Jardueren Erregistroan (TJE) sartuko dira, «Euskara-mailak egiaztatzeko deialdi irekiak» eta «Ikasleen dirulaguntzak» deituriko tratamendu jardueretan edo horien ordezkoetan, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Datuak Babesteari buruzko Europako Batzordearen eta Europako Parlamentuaren 2016/679 Erregelamenduan xedatutakoaren arabera, ondoren zehazten diren helburuetarako:

Los datos de carácter personal manifestados en esta convocatoria de acreditación, así como los que se produzcan a lo largo del procedimiento de acreditación, serán incorporados a las actividades de tratamiento correspondientes en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) denominadas «Convocatorias abiertas para la acreditación de niveles de euskera» y «Subvenciones para el alumnado» o en las que las sustituyan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento 2016/679 de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, sobre Protección de Datos, para los objetivos que se especifican a continuación:

– Deialdi honetan aurreikusitako prozedurak kudeatzeko.

– La gestión de los procedimientos previstos en esta convocatoria.

– Euskararen ezagutzaren egiaztatze-agiriak HABEren erregistroan inskribatzeko, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren 48. artikuluan dioenari jarraikiz.

– Inscripción en el registro de HABE de certificados de acreditación de competencia comunicativa en euskera, conforme a lo estipulado en el artículo 48 de la Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

– Emandako ziurtagiriak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura helarazteko, urriaren 16ko 222/2012 Dekretuak agintzen duen moduan, deialdi honetan gaitasun-maila egiaztatzen dutenenak. Erregistro horretan dauden datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria da. Bertan jasotako datu pertsonalen gaineko eskubideak Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzan gauzatu behar dira.

– La remisión de los certificados emitidos al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 222/2012, de 16 de octubre, de todas aquellas personas que en esta convocatoria acrediten su nivel de competencia. La persona responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en dicho Registro es la titular de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. Los derechos de los datos personales incluidos en la misma se materializarán ante la Dirección de Servicio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

HABEren zuzendaria izango da tratamenduaren administrazio-organo arduraduna.

El Director de HABE será el órgano administrativo responsable del tratamiento.

Tratamendua beharrezkoa da legez ezarritako betebeharrak gauzatzeko (29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, HABE sortzekoa eta Euskaltegiak arautzekoa), eta interes publikoaren izenean egiten den xede bat gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak egikaritzeko (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Es necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales (Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación de HABE y regulación de los euskaltegis) y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Interesdunek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta beren datuen tratamendua mugatzeko nahiz tratamenduaren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Las personas interesadas tendrán derecho de acceso, rectificación y supresión, así como de limitación u oposición a su tratamiento en los términos señalados en la información complementaria.

Halaber, bere datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskura dezake helbide honetan: https://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-edukiak/eu/

Asimismo, podrán obtener información complementaria sobre el tratamiento de sus datos en la siguiente dirección: https://www.habe.euskadi.eus/proteccion-datos-personales-habe/s23-edukiak/es/

Egiaztatze-prozesua amaitu eta gero, lau hizkuntza-trebetasunak neurtzeko egindako probak prestakuntza-helburuetarako, ikerketa-lanetarako edota estatistikarako erabili ahal izango ditu HABEk betiere probok barneratuta dituzten datu pertsonalak disoziatu ondoren, indarrean dagoen legediak agintzen duen moduan.

Después del proceso de acreditación, las pruebas realizadas para la evaluación de las cuatro destrezas lingüísticas podrán ser utilizadas para fines formativos o para trabajos de investigación, una vez finalizado el procedimiento de acreditación y tras la correspondiente disociación de los datos personales que, en su caso, tengan incorporados, tal y como ordena la legislación vigente.

17. oinarria.– Jarduketak isilpean gorde beharra.

Base 17.– Obligación de guardar secreto sobre las actuaciones.

Egiaztatze-deialdian parte hartuko duten aztertzaile, ikertzaile, tutore, maila bakoitzeko epaimahaikide, lurralde-batzordeetako kide eta zein Azterketa Batzordeko kideen eta administrazio-langileen betebeharra da isilpean gordetzea egiaztatze-prozesuan beren funtzioa betetzeagatik parte hartzen duten alderdiekin zerikusia duten gertakari, dokumentu, kalifikazio-proposamen, deliberazio eta egoerei buruzko sekretua.

Es obligación de las personas designadas como examinadoras, tutoras o evaluadoras peritas, de las personas integrantes de los Tribunales de cada nivel y de las personas integrantes de las Comisiones Territoriales o de la Comisión de Exámenes, así como del personal administrativo que tome parte en el desarrollo de esta convocatoria, guardar secreto sobre hechos, documentos, propuestas de calificación, deliberaciones y situaciones relacionadas con las partes intervinientes de los que hubiesen tenido conocimiento por razón del ejercicio de su función en el proceso de acreditación.

II. ERANSKINA
ANEXO II
2023. URTEKO DEIALDI IREKIAN B1, B2, C1 ETA C2 MAILAK EGIAZTATZEKO AZTERKETAK: EBALUAZIO-IRIZPIDEAK, PROBEN EZAUGARRIAK, ANTOLAMENDU-MODUA ETA TREBETASUNEZ TREBETASUNEKO KALIFIKAZIOAK
CONVOCATORIA ABIERTA DEL AÑO 2023 PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS NIVELES B1, B2, C1 Y C2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS, MODELO ORGANIZATIVO Y CALIFICACIONES POR DESTREZAS

1.– Ebaluazio-irizpideak.

1.– Criterios de evaluación.

HEOC ezartzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduan, «Ebaluazioari» buruzko atalean, zehaztutako ebaluazio-irizpideak eta -eskalak izango dira B1, B2, C1 eta C2 mailak egiaztatzeko diseinatutako proben esparruan aplikatutako azken ebaluazioaren oinarria.

Los criterios y escalas de evaluación definidos en la Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, de 22 de julio de 2015, que establece el HEOC, en su apartado referido a la «Evaluación», constituirán la base de la evaluación final aplicada en el marco de las pruebas diseñadas para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2.

2.– Maila bakoitzaren ezaugarriak, antolamendu-modua eta kalifikazioak.

2.– Características, modelo organizativo y calificaciones correspondientes a cada nivel.

B1 maila: erabiltzaile independentea.

Nivel B1: usuario o usuaria independiente.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak eguneroko bizitzako edo ohiko gaien inguruko testu grabatua entzungo du, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua bereizi, xehetasun batzuk nabarmendu... Entzungaia testu luze bat izan liteke edo zenbait testu labur.

Tras escuchar la grabación de un texto relacionado con temas cotidianos o de interés general, el examinando o la examinanda deberá demostrar la comprensión de dicho texto realizando las tareas que se le planteen: diferenciar la información relevante, resaltar determinados matices... El texto podrá ser un texto extenso o varios breves.

Testua entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du, eta, entzungai-motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du. Testuak maila honetako ekintza komunikatiboen adierazle zuzen eta egokiak izango dira, izan aurrez aurreko solasaldietatik jasotakoak (elkarrizketa sinpleak, ipuinak, gertaerak, errezetak...), izan komunikabideetatik jasotako grabazioak (albiste laburrak, eguraldi-iragarpenak, kontaketak, iragarkiak...), HEOCn B1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Antes de escuchar el texto dispondrá de un tiempo tasado para leer las preguntas, y en función del tipo de texto, se le ofrecerá la posibilidad de escuchar la grabación una o dos veces. Los textos se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel, bien en forma de conversaciones presenciales (diálogos simples, cuentos, sucesos, recetas...), o como grabaciones de medios de comunicación (noticias breves, previsiones meteorológicas, relatos, anuncios...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel B1.

Azterketariari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera-sorta emango zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko. Horretarako, teknika hauek erabiliko dira:

Se presentará al examinando o la examinanda una serie de preguntas sobre uno o varios textos orales, para evaluar en qué medida ha comprendido dicho texto. A tal efecto, se utilizarán las siguientes técnicas:

a) Erantzun itxiko itemak (egia/gezurra erakoak, erantzun alternatibokoak, aukera anitzekoak, bikoteak lotzea edo osatzea, zati bat testuaren barruan birkokatzea edota informazio-transferentzia) eta

a) Ítems de respuesta cerrada (del tipo verdadero/falso, de respuesta alternativa, de respuesta múltiple, relacionar o formar parejas, recolocación de un fragmento dentro del texto o transferencia de información) y

b) erantzun gidatuko itemak (zuriuneak betetzea, cloze-testa edota akatsak zuzentzea).

b) Ítems de respuesta guiada (completar espacios en blanco, test de cloze y corrección de errores).

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta, gainditzeko, 10 lortu beharko dira, gutxienez. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

Este apartado tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta 25 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 25 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Probak hiru atal izango ditu:

La prueba constará de tres partes:

a) Sarreran, azterketariak aztertzailearekin elkarrizketa bat izango du, eta zenbait gairi buruzko galderei erantzungo die (norberaren ezaugarriak, familia, zaletasunak, lana, bidaiak, osasuna...).

a) Al inicio, el examinando o la examinanda mantendrá una conversación con el examinador o la examinadora y responderá a preguntas relativas a distintos temas (características personales, familia, aficiones, trabajo, viajes, salud...).

b) Jarraian, aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpena, argudiozko adierazpena, kexa edo erreklamazioa, gertaeren kontaketak, pasadizo barregarriak...) eta B1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

b) A continuación, se le solicitará llevar a cabo una acción comunicativa sobre un tema previamente elaborado. El enunciado presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: el género textual (explicación, declaración razonada, narraciones de sucesos, anécdotas divertidas, quejas o reclamaciones...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia comunicativa B1 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora y el objetivo o la finalidad comunicativa).

Azterketariak hamar minutu izango ditu aurkeztu beharreko gaia prestatzeko, eta, gutxienez, bi minutu inguru hitz egitea eskatuko zaio.

El examinando o la examinanda dispondrá de diez minutos para preparar el tema a exponer, que deberá desarrollar ante los examinadores o las examinadoras durante dos minutos como mínimo.

Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.

Para exponer el tema ante los examinadores o las examinadoras podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado. Asimismo, deberá responder a las preguntas que pudieran realizarle los examinadores o las examinadoras en torno al tema asignado.

c) Bukatzeko, elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin elkarreraginean, aurrez emandako argazki bat oinarri hartuta. Elkarrizketak bost minutu inguru iraungo ditu, bi minutu eta erdi azterketari bakoitzeko.

c) Para finalizar, mantendrá una conversación interactuando con el examinador o la examinadora, o con su compañero o compañera de prueba sobre un tema propuesto en una fotografía. La conversación tendrá una duración estimada de cinco minutos, dos minutos y medio por parte de cada examinando o examinanda.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) hitz-jarioa eta ahoskera zuzenak diren; 4) aberatsa den, eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, concisión y cohesión tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección de la expresión.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 15 puntu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, emandako testua edo testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testutik informazioa ateratzea eskatuko zaio, eta testuaren ulermen orokorra edo zati batekoa ebaluatuko da. Testuak maila honetako ekintza komunikatiboen adierazle zuzen eta egokiak izango dira (lagunen arteko gutunak, errezetak, ipuin eta kontaketa errazak, testu deskribatzaileak...), HEOCen B1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

A partir de la lectura del texto o textos propuestos, la persona que se examina de este nivel deberá realizar las tareas que se le planteen. Se le solicitará la obtención de información a partir del texto propuesto y se evaluará la comprensión global o parcial del mismo. Todos los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (cartas entre amigos, recetas, cuentos y narraciones sencillas, textos descriptivos...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para este nivel B1.

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta, gainditzeko, 10 puntu lortu beharko dira, gutxienez. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. Las respuestas incorrectas no restarán puntos.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta 35 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 35 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak, 140 hitzeko testu bat, gutxienez, edo 100 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (mezu laburrak, pertsonen, tokien eta gauzen deskribapen laburrak, gutun pertsonalak, kontaketa laburrak, eskari-gutunak, aholkuak eta gomendioak, curriculum vitaea...), B1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin batean (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

La persona que se examina de este nivel deberá redactar un texto de 140 palabras como mínimo, o dos textos de aproximadamente 100 palabras para llevar a cabo una acción comunicativa determinada. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: el género textual (mensajes sencillos, descripciones breves de personas, lugares y cosas, cartas personales, narraciones breves, cartas de solicitud, consejo o recomendaciones, curriculum vitae...) en una situación y contexto correspondiente al nivel de competencia B1 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora, y el objetivo o finalidad comunicativa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu kalifikazioa emateko:

Con relación al número mínimo de palabras solicitadas en la prueba de expresión escrita, el examinador o la examinadora tendrá en cuenta los siguientes criterios para emitir sus calificaciones:

– Azterketariak eskatutako gutxieneko hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando o la examinanda ha escrito el número mínimo de palabras exigido, y cumple con los criterios mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se valorará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 20 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los ejercicios que no lleguen al número mínimo de palabras exigido por más de un 20 %, se deducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 20a baino hitz gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba a la que le falten más del 20 % de palabras será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Idazmen-proba ebaluatzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) erabilitako hizkuntza-baliabideen zuzentasuna.

La evaluación de la prueba de expresión escrita se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta, gainditzeko, 15 puntu lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.

Probaren iraupena 60 minutukoa izango da.

La duración de la prueba será de 60 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Testuaren izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean bukatuko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos a la persona emisora y a la receptora (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak: Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las instrucciones del Área de Evaluación y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Azterketak bi eremu ezberdinetan egingo dira: trebetasun hartzaileak (irakurmena eta entzumena) euskaltegietan eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetan, eta trebetasun sortzaileak (idazmena eta mintzamena) lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan.

Las pruebas de acreditación se llevarán a cabo en dos ámbitos diferenciados: las pruebas relativas a las destrezas receptivas (comprensión escrita y oral) serán aplicadas por los euskaltegis y centros de autoaprendizaje del euskera en sus propios centros, y las pruebas relativas a las destrezas productivas (expresión escrita y oral) se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio.

Kalifikazioak, ponderazioa eta emaitzak:

Calificaciones, ponderación y resultados:

a) B1 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel B1 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Ponderazioa:

b) Ponderación:

Idazmenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia, % 25; kohesioa, % 15; aberastasuna, % 20, eta zuzentasuna, % 30.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión escrita se distribuirán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia, 25 %; cohesión, 15 %; riqueza, 20 % y corrección, 30 %.

Mintzamenari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; hitz-jarioa, % 25; aberastasuna, % 20, eta zuzentasuna, % 25.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión oral se valorarán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia y cohesión, 20 %; fluidez, 25 %; riqueza, 20 % y corrección, 25 %.

c) Emaitzak:

c) Resultados:

Irakurmen-proba: Gai / Ez gai.

Comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmen-proba: Gai / Ez gai.

Expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumen-proba: Gai / Ez gai.

Comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamen-proba: Gai / Ez gai.

Expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai / Ez gai.

Total: Apto / No apto.

B2 maila: erabiltzaile aurreratua.

Nivel B2: usuario avanzado o usuaria avanzada.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak eguneroko bizitzako edo ohiko gaien inguruko hainbat testu grabatu entzungo ditu, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua bereizi, xehetasun batzuk nabarmendu... Jakin ere jakin beharko du hizlariaren jarrera bereizten eta testuari dagozkion ondorioak ateratzen. Entzungaia testu luze bat izan liteke edo zenbait testu labur. Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du, eta, entzungai-motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.

Tras escuchar la grabación de un texto relacionado con temas cotidianos o de interés general, el examinando o la examinanda deberá demostrar la comprensión de dicho texto realizando las tareas que se le planteen. Deberá captar la idea principal del texto y distinguir la información principal o algunas particularidades del mismo. Deberá demostrar asimismo ser capaz de captar la actitud del autor o de la autora, de distinguir la información y de extraer conclusiones. El texto podrá ser un texto extenso o varios breves. Antes de escuchar el texto dispondrá de un tiempo tasado para leer las preguntas. En función del tipo de texto, tendrá opción de escuchar el texto una o dos veces.

Testuak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira, izan aurrez aurreko solasaldietatik jasotakoak (gertaerak, kronikak, azalpen didaktikoak, prozesuen deskribapenak), izan komunikabideetatik jasotako grabazioak (albisteak, elkarrizketak, dokumentalak, kantak, bertsoak...), HEOCen B2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel, en algunos casos recogidos de coloquios presenciales (sucesos, crónicas, explicaciones didácticas, descripción de procesos...), y en otros, grabados de los medios de comunicación (noticias, entrevistas, documentales, cantos, versos...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel B2.

Azterketariari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera-sorta emango zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko. Horretarako, teknika hauek erabiliko dira:

Se presentará al examinando o la examinanda una serie de preguntas sobre uno o varios textos orales, para evaluar en qué medida ha comprendido dicho texto. A tal efecto, se utilizarán las siguientes técnicas:

a) erantzun itxiko itemak (egia/gezurra erakoak, erantzun alternatibokoak, aukera anitzekoak, bikoteak lotzea edo osatzea, zati bat testuaren barruan birkokatzea edota informazio-transferentzia) eta

a) Ítems de respuesta cerrada (del tipo verdadero/falso, de respuesta alternativa, de respuesta múltiple, relacionar o formar parejas, recolocación de un fragmento dentro del texto o transferencia de información) y

b) erantzun gidatuko itemak (zuriuneak betetzea, cloze-testa edota akatsak zuzentzea).

b) Ítems de respuesta guiada (completar espacios en blanco, test de cloze y corrección de errores).

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta, gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta 25 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 25 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Probak hiru atal izango ditu:

La prueba constará de tres partes:

a) Sarreran, azterketariak aztertzailearekin elkarrizketa bat izango du (norberaren ezaugarriak, familia, zaletasunak, lana, bidaiak, osasuna...).

a) Al inicio, el examinando o la examinanda sostendrá una breve conversación con los examinadores o las examinadoras y responderá a preguntas relativas a distintos temas (características personales, familia, aficiones, trabajo, viajes, salud...).

b) Jarraian, aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatu beharko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (azalpena, argudiozko adierazpena, kexa edo erreklamazioa, gertaeren kontaketak, pasadizo barregarriak...) eta B2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

b) A continuación se le solicitará la producción de una acción comunicativa sobre un tema previamente elaborado. El enunciado presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: el género textual (exposición, explicación argumentada, queja o reclamación, narración de un suceso, anécdotas divertidas...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia comunicativa B2 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora y finalidad u objeto comunicativo).

Azterketariak hamar minutu izango ditu bigarren atal hau prestatzeko, eta, bi minutu inguru hitz egitea eskatuko zaio, gutxienez.

El examinando o la examinanda dispondrá de diez minutos para preparar el tema a exponer, que deberá desarrollar ante los examinadores o las examinadoras durante dos minutos como mínimo.

Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.

Para exponer el tema ante los examinadores o las examinadoras podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado. Asimismo, deberá responder a las preguntas que pudieran realizarle los examinadores o las examinadoras en torno al tema asignado.

c) Bukatzeko, elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin elkarreraginean, aurrez emandako argazki bat oinarri hartuta. Elkarrizketak bost minutu inguru iraungo ditu (bi minutu eta erdi azterketari bakoitzeko).

c) Para finalizar, mantendrá una conversación en interacción con los examinadores o las examinadoras o con sus compañeros o compañeras de prueba sobre un tema propuesto en base a una fotografía presentada. La conversación tendrá una duración estimada de cinco minutos, dos minutos y medio por parte de cada examinando o examinanda.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) hitz-jarioa eta ahoskera zuzenak diren; 4) aberatsa den, eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) grado de adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, cohesión y concisión manifestada tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección en la utilización de los exponentes lingüísticos.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 15 puntu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, emandako testua edo testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Emandako testutik informazioa ateratzeko eskatuko zaio, eta ulermen orokorra eta zati batekoa ebaluatuko da. Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (toki publikoetako instrukzio edo argibideak, hitzaldi baten laburpena, katalogoak, prospektuak eta agiri ofizialak, administrazioko idazkiak, bilera-aktak, egunkariko erreportajeak, lan-egitasmoak...), HEOCen B2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

A partir de la lectura del texto o textos propuestos, la persona que se examina de este nivel deberá realizar las tareas que se le planteen. Se le solicitará la obtención de información a partir del texto propuesto y se evaluará la comprensión global o parcial del mismo. Todos los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (informaciones o instrucciones de establecimientos públicos, resumen de una conferencia, catálogos, prospectos y documentos oficiales, escritos administrativos, actas de reuniones, reportajes de prensa, proyectos laborales...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para este nivel B2.

Proba honek 20 puntu izango ditu denera, eta, gainditzeko, 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta 45 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 45 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak 200 hitzeko testu bat, gutxienez, edo 150 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (administrazioko idazkiak, jakinarazpen-gutunak, erreportaje edo albiste baten laburpena, argudio-testu laburrak, biografiak...), eta B2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

La persona que se examina de este nivel deberá redactar un texto de 200 palabras como mínimo, o dos textos de aproximadamente 150 palabras, produciendo una acción comunicativa. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (textos de la administración, cartas de notificación, resumen de un reportaje o de una noticia, textos argumentativos breves, biografías...) y una situación o contexto propio del nivel de competencia B2 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora, y el objetivo o finalidad comunicativa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu kalifikazioa emateko:

Con relación al número mínimo de palabras solicitadas en la prueba de expresión escrita, el examinador o la examinadora tendrá en cuenta los siguientes criterios para emitir sus calificaciones:

– Azterketariak eskatutako gutxieneko hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando o la examinanda ha escrito el número mínimo de palabras exigido, y cumple con los criterios mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se valorará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 20 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los ejercicios que no lleguen al número mínimo de palabras exigido por más de un 20 %, se deducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 20 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba honela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba a la que le falten más del 20 % de palabras será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekintza komunikatiboa ebaluatzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) erabilitako hizkuntza-baliabideen zuzentasuna.

La evaluación de la acción comunicativa se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta, gainditzeko, 15 puntu lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.

Probaren iraupena 75 minutukoa izango da.

La duración de la prueba será de 75 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Testuaren izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean bukatuko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos a la persona emisora y a la receptora (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak: Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko emandako arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las instrucciones del Área de Evaluación y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Azterketak bi eremu ezberdinetan egingo dira: trebetasun hartzaileak (irakurmena eta entzumena) euskaltegietan eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetan, eta trebetasun sortzaileak (idazmena eta mintzamena) lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan.

Las pruebas de acreditación se llevarán a cabo en dos ámbitos diferenciados: las pruebas relativas a las destrezas receptivas (comprensión escrita y oral) serán aplicadas por los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera en sus propios centros, y las pruebas relativas a las destrezas productivas (expresión escrita y oral) se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio.

Kalifikazioak, ponderazioa eta emaitzak:

Calificaciones, ponderación y resultados:

a) B2 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel B2 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Ponderazioa:

b) Ponderación:

Idazmen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 13; koherentzia, % 24; kohesioa, % 17; aberastasuna, % 20, eta zuzentasuna, % 26.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión escrita se distribuirán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 13 %; coherencia, 24 %; cohesión, 17 %; riqueza, 20 % y corrección, 26 %.

Mintzamen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; hitz-jarioa, % 25; aberastasuna, % 20, eta zuzentasuna, % 25.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión oral se valorarán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia y cohesión, 20 %; fluidez, 25 %; riqueza, 20 % y corrección, 25 %.

c) Emaitzak:

c) Resultados:

Irakurmena: Gai / Ez gai.

Comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmena: Gai / Ez gai.

Expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumena: Gai / Ez gai.

Comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamena: Gai / Ez gai.

Expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai / Ez gai.

Total: Apto / No apto.

C1 maila: erabiltzaile gaitua.

Nivel C1: usuario o usuaria competente.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak lagunarteko, lan-esparruko edota komunikabideetako gaien inguruko zenbait testu grabatu entzungo ditu, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua eta xehetasunak bereizi eta nabarmendu... Era berean, informazioa eta iritzia bereizi edo ondorioak ere atera beharko ditu.

Tras escuchar la grabación de uno o varios textos relacionados con temas relativos a su ámbito de amistades o de su ámbito laboral o temas habituales en los medios de comunicación, el examinando o la examinanda deberá mostrar la comprensión de dichos textos, realizando las tareas que se le planteen: deberá captar la idea principal del texto y distinguir la información principal o algunas particularidades del mismo... Deberá mostrar asimismo que es capaz de distinguir la información de la opinión y de extraer conclusiones.

Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du, eta, entzungai-motaren arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.

Antes de escuchar el texto, dispondrá de un tiempo tasado para leer las preguntas. En función del tipo de texto, tendrá opción de escuchar la grabación del texto una o dos veces.

Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (lan-prozedurak, iragarkiak, kantak eta bertsoak, erreportajeak, hedabideetako iruzkinak, eztabaidak, esketxak, antzezlanak...), HEOCen C1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

Los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (procedimientos de trabajo, anuncios, cantos y versos, reportajes, comentarios de los medios de comunicación, debates, sketch, teatro...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel C1.

Azterketariari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera-sorta emango zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko. Horretarako, teknika hauek erabiliko dira:

Se presentará al examinado o a la examinanda una serie de preguntas sobre uno o varios textos orales, para evaluar en qué medida ha comprendido el examinando o la examinanda dicho texto. A tal efecto, se utilizarán las siguientes técnicas:

a) Erantzun itxiko itemak (egia/gezurra erakoak, erantzun alternatibokoak, aukera anitzekoak, bikoteak lotzea edo osatzea, zati bat testuaren barruan birkokatzea edota informazio-transferentzia) eta

a) Ítems de respuesta cerrada (del tipo verdadero/falso, de respuesta alternativa, de respuesta múltiple, relacionar o formar parejas, recolocación de un fragmento dentro del texto o transferencia de información) y

b) erantzun gidatuko itemak (zuriuneak betetzea, cloze-testa edota akatsak zuzentzea).

b) Ítems de respuesta guiada (completar espacios en blanco, test de cloze y corrección de errores).

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 10 lortu beharko dira, gutxienez, Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta 30 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 30 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Probak bi atal izango ditu:

Este apartado constará de dos ejercicios:

a) Aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (egoera psikologikoen, izaeren eta sentipenen deskribapenak, iruzkinak, jendaurreko adierazpenak, laburpenak, aholkuak, argibideak eta jarraibideak, balioespen eta kexuak, eztabaidak, inkestak...), C1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin batean (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa). Egiteko hau prestatzeko, testu-aipamenak, elementu grafikoak edo irudiak eman dakizkioke azterketariari.

a) Al inicio, el examinando o la examinanda realizará una acción comunicativa sobre un tema preparado previamente. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (descripciones de situaciones psicológicas, formas de ser o sentimientos, comentarios, comunicaciones públicas, resúmenes, consejos, informaciones y procedimientos, validaciones y quejas, debates, encuestas...), en una situación o contexto propio del nivel de competencia C1 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora, y el objetivo o finalidad comunicativa). Para preparar esta comunicación se podrán poner a disposición del examinando o de la examinanda textos de referencia, elementos gráficos o imágenes.

Azterketariak hogei minutu izango ditu gaia prestatzeko, eta bost minutuz hitz egitea eskatuko zaio aztertzaileen aurrean. Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.

Dispondrá de veinte minutos para preparar el tema a exponer, que deberá desarrollar ante los examinadores o las examinadoras durante cinco minutos como mínimo. Para exponer el tema ante los examinadores o las examinadoras podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado. Deberá responder a las preguntas que, intercaladamente, pudieran realizarle los examinadores o las examinadoras en torno al tema propuesto.

b) Elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin argazki edo beste elementu grafikoez baliatuz. Bat-bateko elkarrizketak hamar minutu inguru iraungo ditu (bost minutu azterketari bakoitzeko).

b) Mantendrá una conversación, bien con los examinadores o las examinadoras o con el otro interlocutor u otra interlocutora, basándose en fotografías u otros elementos gráficos. Esta conversación improvisada tendrá una duración aproximada de diez minutos (cinco minutos por cada examinando o examinanda).

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) hitz-jarioa eta ahoskera zuzenak diren; 4) aberatsa den, eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) grado de adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, cohesión y concisión manifestada tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección en la utilización de los exponentes lingüísticos.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 15 puntu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, emandako testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testuaren esanahi orokorra eta partziala, ideia nagusiak nahiz bigarren mailakoak edo xehetasunak, edota espresuki testuan adierazten ez diren ideiak, hau da, komunikazio-xedea, idazlearen jarrera, ikuspuntua edo iritzia antzematea eskatuko zaio, besteak beste. Egiteko horiek ariketa-mota hauek erabiliz egingo dira: aukera anitzeko galderak, erantzun laburrekoak, egia/gezurra erakoak, testu-zatiei dagozkien ideiak aukeratu, lotura egokiak egin, testua ordenatu, laburtu, ideiak edota paragrafoak lotu. Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (dibulgazio-artikuluak, alegiak eta kondairak, editorialak, lan-egitasmoak, lan-hitzarmenak, iritzi-artikuluak...), HEOCen C1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.

A partir de la lectura del texto o textos propuestos, la persona que se examina de este nivel deberá realizar las tareas que se le planteen. Deberá mostrar la comprensión global y parcial del texto, así como de las ideas secundarias y de las no expresadas explícitamente en el mismo, es decir, el objetivo comunicativo, la intención, el punto de vista o la opinión del autor o de la autora, etc. A dicho efecto, se le formularán distintos tipos de ejercicios: responder a preguntas de elección múltiple o de respuestas breves, del tipo verdadero/falso; elegir ideas correspondientes a fragmentos textuales; buscar correspondencias apropiadas; ordenar el texto, resumirlo o relacionar ideas o párrafos. Todos los textos presentados se ajustarán a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (artículos de divulgación, fábulas e historias, editoriales, proyectos de trabajo, convenios laborales, artículos de opinión...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para este nivel C1.

Bestalde, zenbait testu baliatuko dira azterketariaren sintaxiaren eta lexikoaren erabilera ebaluatzeko. Horretarako, ariketa hauei erantzutea eskatuko da: azpimarratutako hitzen sinonimoak jarri emandako testuan, aukera anitzekoen bidez lexikoa aukeratu, hitz eratorri eta elkartuak erabiliz testuak berridatzi, aukera anitzen bidez egitura sintaktikoak osatu, proposatutako esaldien baliokideak eman edota egitura koherenteak sortu testua osatzeko.

Además, se recurrirá a distintos textos para evaluar la utilización que hace de la sintaxis y del léxico. Para ello, se le formularán diversos tipos de ejercicios: colocar en el texto sinónimos de las palabras marcadas, elegir el léxico adecuado mediante la técnica de elección múltiple, reescribir el texto usando palabras derivadas y compuestas, completar la estructura sintáctica mediante la técnica de elección múltiple, crear frases equivalentes a las propuestas o elegir estructuras coherentes para completar el texto.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. No se restarán puntos por las respuestas incorrectas.

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta 60 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 60 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak, gutxienez, 300 hitzeko testu bat, gutxienez, edo 180 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (dibulgazio-artikuluak, bilera-aktak, erabilera-gidak, iritzi-artikuluak, kontaketak eta ipuinak, lan-proposamenak, erreportaje edo albiste baten laburpena...), C1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin batean (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa).

La persona que se examina de este nivel deberá redactar un texto de 300 palabras como mínimo, o dos textos de aproximadamente 180 palabras, formalizando una acción comunicativa. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (artículos de divulgación, actas de reuniones, guías de utilización, artículos de opinión, narraciones y cuentos, propuestas de trabajo, resúmenes de reportajes o noticias...), en una situación o contexto propio del nivel de competencia C1 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora, y el objetivo o finalidad comunicativa).

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu kalifikazioa emateko:

Con relación al número mínimo de palabras solicitadas en la prueba de expresión escrita, el examinador o la examinadora tendrá en cuenta los siguientes criterios para emitir sus calificaciones:

– Azterketariak eskatutako gutxieneko hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando o la examinanda ha redactado el número mínimo de palabras estipulado y cumple con los mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se calificará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 20 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los textos que no alcancen el número mínimo de palabras estipulado, por menos de un 20 %, se deducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 20 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba a la que le falten más del 20 % de palabras será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) erabilitako hizkuntza-baliabideen zuzentasuna.

La evaluación de la prueba de expresión escrita se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta, gainditzeko, 15 puntu lortu beharko dira.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.

Probaren iraupena 90 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba será de 90 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Testuaren izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean bukatuko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos a la persona emisora y a la receptora (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak: Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko emandako arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las instrucciones del Área de Evaluación y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Azterketak bi eremu ezberdinetan egingo dira: trebetasun hartzaileak (irakurmena eta entzumena) euskaltegietan eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetan, eta trebetasun sortzaileak (idazmena eta mintzamena) lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan.

Las pruebas de acreditación se llevarán a cabo en dos ámbitos diferenciados: las pruebas relativas a las destrezas receptivas (comprensión escrita y oral) serán aplicadas por los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera en sus propios centros, y las pruebas relativas a las destrezas productivas (expresión escrita y oral) se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio.

Kalifikazioak, ponderazioa eta emaitzak:

Calificaciones, ponderación y resultados:

a) C1 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel C1 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Ponderazioa:

b) Ponderación:

Idazmen-probari dagozkion 30 puntuak ponderazio-taula honen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 13; koherentzia, % 24; kohesioa, % 17; aberastasuna, % 20, eta zuzentasuna, % 26.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión escrita se distribuirán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 13 %; coherencia, 24 %; cohesión, 17 %; riqueza, 20 % y corrección, 26 %.

Mintzamen-probari dagozkion 30 puntuak ponderazio-taula honen arabera banatuko dira: egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; jariotasuna, % 25; aberastasuna, % 20, eta zuzentasuna, % 25.

Los 30 puntos correspondientes a la prueba de expresión oral se distribuirán conforme a la siguiente tabla de ponderación: adecuación, 10 %; coherencia y cohesión, 20 %; fluidez, 25 %; riqueza, 20 % y corrección, 25 %.

c) Emaitzak:

c) Resultados:

Irakurmen-proba: Gai / Ez gai.

Comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmen-proba: Gai / Ez gai.

Expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumen-proba: Gai / Ez gai.

Comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamen-proba: Gai / Ez gai.

Expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai / Ez gai.

Total: Apto / No apto.

C2 maila: erabiltzaile aditua.

Nivel C2: usuario experto o usuaria experta.

Entzumen-proba:

Prueba de comprensión oral:

Azterketariak gai orokorreko eta 4-5 minutu inguruko luzera duen testu grabatua, euskara batuan nahiz euskalkietan, bitan entzungo du, eta ulertu duela frogatzeko 50-80 hitzetan laburbilduko du entzundakoa, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat... Testua maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokia izango da (hedabideetako iruzkina, ahozko iritzia, azalpena, mahai-ingurua, hitzaldia, komunikazioa, lan-egitasmoa...), HEOCean C2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoa.

Tras escuchar dos veces la grabación de un texto de interés general grabado en euskera estándar o en una versión dialectal, de una duración de 4-5 minutos, el examinando o la examinanda deberá realizar una síntesis de dicho texto por escrito en 50-80 palabras, destacando las variables fundamentales del mismo: el mensaje de la persona emisora, su finalidad, destinatario o destinataria... El texto se ajustará a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (comentarios de los medios de comunicación, opinión oral, explicación, mesa redonda, conferencia, comunicación, proyecto de trabajo...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel C2.

Entzumena ebaluatzerakoan, kontuan hartuko da:

A los efectos de evaluar esta prueba de comprensión oral se valorará:

a) zer neurritan egin duen azterketariak agindu zaiona eta

a) en qué medida ha cumplido el examinando o la examinanda con la tarea solicitada;

b) egoki egin duen.

b) la adecuación de su texto.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 10 lortu beharko dira, gutxienez.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo.

Iraupena, aldiz, eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta, 40 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 40 minutos aproximadamente.

Mintzamen-proba:

Prueba de expresión oral:

Azterketariak, aztertzaileen aurrean, ordu-erdi lehenago adieraziko zaion ekintza komunikatiboa gauzatuko du. Enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (hitzaldia, komunikazioa, ahozko iruzkina, kronika, historia-kontakizuna...), C2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin batean (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa). Azterketariak matrikulatzean zehazturiko espezialitate akademiko edo teknikoaren ikuspegitik jorratuko du egokitu zaion ekintza komunikatiboa.

Este apartado consistirá en desarrollar ante los examinadores o las examinadoras la acción comunicativa que se le habrá indicado con media hora de antelación. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (conferencia, comunicación, comentario oral, crónica, narración histórica...), en una situación o contexto propio del nivel de competencia C2 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora, y el objetivo o finalidad comunicativa). El examinando o la examinanda deberá desarrollar la acción comunicativa asignada bajo el punto de vista de la especialidad académica o técnica que ha consignado en el formulario de inscripción.

Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea.

Para exponer el tema ante los examinadores o las examinadoras podrá valerse de un guion, pero no podrá leer un texto previamente preparado.

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) hitz-jarioa eta ahoskera zuzenak diren; 4) aberatsa den, eta 5) zuzen adierazi duen.

La evaluación de la prueba de expresión oral se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) grado de adecuación del texto al contexto; 2) coherencia, cohesión y concisión manifestada tanto en la exposición como en la interacción; 3) fluidez y corrección en la pronunciación; 4) riqueza y 5) corrección en la utilización de los exponentes lingüísticos.

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 15 puntu beharko dira. Ezinbestekoa izango da irizpide guztietan nahikoa izatea.

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener 15 puntos para superarlo e imprescindible, lograr la calificación de suficiente en todos y cada uno de los criterios de corrección.

Azterketariak 30 minutu izango ditu egitekoa prestatzeko, eta 10 minutu inguru proba egiteko.

El examinando o la examinanda dispondrá de 30 minutos para preparar la prueba y 10 minutos para su realización.

Irakurmen-proba:

Prueba de comprensión escrita:

Azterketariak, 350-450 hitz inguru dituen testua irakurriko du, eta, ulertu duela frogatzeko, 50-80 hitzetan laburbilduko du irakurritakoa, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat... Testua maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokia izango da (iritzi-artikulua, txostena, lan-egitasmoa, testu juridikoa, saiakera, editoriala, dibulgazio-artikulua...), HEOCen C2 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoa.

La persona que se examina de este nivel leerá el texto propuesto de aproximadamente 350-450 palabras y, para mostrar que lo ha entendido, deberá realizar una síntesis de dicho texto por escrito en 50-80 palabras, destacando las variables fundamentales del mismo: el mensaje de la persona emisora, su finalidad, destinatario o destinataria... El texto se ajustará a las características de las acciones comunicativas fijadas para este nivel (artículo de opinión, informe, proyecto de trabajo, texto jurídico, ensayo, editorial, artículo de divulgación...), elaborados con los contenidos fijados en el HEOC para el nivel C2.

Irakurmena ebaluatzerakoan, kontuan hartuko da: 1) zer neurritan egin duen azterketariak agindu zaiona eta 2) egoki egin duen.

En la evaluación de la prueba de comprensión escrita se valorará: 1) en qué medida ha cumplido el examinando o la examinanda con la tarea solicitada; 2) la adecuación de sus respuestas.

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta, gainditzeko, 10 lortu beharko dira, gutxienez.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y será necesario obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo.

Iraupena, aldiz, eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da, eta 40 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba se determinará por la estimación realizada para el correcto cumplimiento de la tarea solicitada y será de 40 minutos aproximadamente.

Idazmen-proba:

Prueba de expresión escrita:

Azterketariak, gutxienez, 400 hitzeko testu bat idatziko du, ekintza komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (dibulgazio- edo iritzi-artikulua, komunikazioa, txostena, lan-proposamena, erreportajea, editoriala, hitzaurrea...), C2 gaitasun-mailari dagokion egoera eta testuinguru jakin batean (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo komunikatiboa). Azterketariak matrikulatzean zehazturiko espezialitate akademiko edo teknikoaren ikuspegitik jorratuko du egokitu zaion ekintza komunikatiboa.

La persona que se examina de este nivel deberá redactar un texto de 400 palabras como mínimo, llevando a cabo una acción comunicativa concreta. El enunciado de la prueba presentará con claridad las características de la acción comunicativa solicitada: género textual (artículo divulgativo o de opinión comunicación, informe, propuesta de trabajo, reportaje, editorial, introducción...), en una situación o contexto propio del nivel de competencia C2 (ámbito de uso, rol de la persona enunciadora, rol de la persona receptora y el objetivo o finalidad comunicativa). Deberá desarrollar la acción comunicativa asignada bajo el punto de vista de la especialidad académica o técnica que ha consignado en el formulario de inscripción.

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko ditu kalifikazioa emateko:

Con relación al número mínimo de palabras solicitadas en la prueba de expresión escrita, el examinador o la examinadora tendrá en cuenta los siguientes criterios para emitir sus calificaciones:

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-30 puntu bitartean emango zaizkio.

– Si el examinando o la examinanda ha escrito el número mínimo de palabras exigido, y cumple con los criterios mínimos requeridos para el nivel, el ejercicio se valorará entre 15 y 30 puntos.

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 20 baino gutxiagogatik iristen ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:

– En la calificación de los ejercicios que no lleguen al número mínimo de palabras exigido por más de un 20 %, se deducirá de la puntuación general obtenida la puntuación especificada en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Halaber, % 20 baino hitz gehiago falta zaizkion idazmen-proba honela kalifikatuko da:

La calificación de la prueba a la que le falten más del 20 % de palabras será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ekintza komunikatiboa ebaluatzeko irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna, eta 5) erabilitako hizkuntza-baliabideen zuzentasuna.

La evaluación de la prueba de expresión escrita se realizará conforme a los siguientes criterios: 1) adecuación del texto al contexto comunicativo; 2) coherencia; 3) cohesión; 4) riqueza y 5) corrección de los exponentes lingüísticos utilizados.

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta, gainditzeko, 15 puntu lortu beharko dira, gutxienez. Ezinbestekoa izango da irizpide guztietan nahikoa izatea. Ebaluazio-irizpide baten araberako azterketariaren emaitza Ez gai bada, honela kalifikatuko da:

La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos y será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo e imprescindible, lograr la calificación de suficiente en todos y cada uno de los criterios de corrección. La calificación de la prueba en la que un examinando o una examinanda no supere todos y cada uno de los criterios de evaluación será:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Probaren iraupena 2 ordu eta 20 minutu ingurukoa izango da.

La duración de la prueba será de 2 horas y 20 minutos aproximadamente.

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:

Para contabilizar el número de palabras se utilizarán los siguientes criterios:

– Testuaren izenburua ez da kontuan hartuko.

– No se tendrá en cuenta el título del texto.

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta amaierako agurrean bukatuko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak (izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.

– En los textos de tipo carta o formulario (notas, e-mails, solicitudes...) se contarán las palabras desde el saludo inicial hasta la despedida. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los datos relativos a la persona emisora y a la receptora (nombre, apellidos, dirección...). Respecto a las fechas, se contabilizarán cuatro palabras como máximo.

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.

– Se analizará únicamente el texto elaborado, de manera que no se tomarán en consideración las frases tomadas literalmente de la situación comunicativa propuesta.

Horrez gain:

Además:

– Hitz-elkarketak: Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloak horri buruz emandako irizpideei jarraikiz zenbatuko dira, Euskaltzaindiak hitz-elkarketak idazteko emandako arauen arabera.

– Las palabras compuestas se contarán según las instrucciones del Área de Evaluación y Acreditación de HABE, aplicando los criterios establecidos por Euskaltzaindia.

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.

– Las palabras escritas que no se avengan a norma se contabilizarán como si lo estuvieran.

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.

– Los números contarán como una palabra.

Antolaketa:

Organización:

Azterketak bi eremu ezberdinetan egingo dira: trebetasun hartzaileak (irakurmena eta entzumena) euskaltegietan eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetan, eta trebetasun sortzaileak (idazmena eta mintzamena) lurraldeka eta lurralde bakoitzean barruti bateratuan.

Las pruebas de acreditación se llevarán a cabo en dos ámbitos diferenciados: las pruebas relativas a las destrezas receptivas (comprensión escrita y oral) serán aplicadas por los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera en sus propios centros, y las pruebas relativas a las destrezas productivas (expresión escrita y oral) se organizarán por territorios en un ámbito único por cada territorio.

Kalifikazioak eta emaitzak:

Calificaciones y resultados:

a) C2 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:

a) Las calificaciones de las pruebas del nivel C2 se darán de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Emaitzak:

b) Resultados:

Irakurmen-proba: Gai / Ez gai.

Comprensión escrita: Apto / No apto.

Idazmen-proba: Gai / Ez gai.

Expresión escrita: Apto / No apto.

Entzumen-proba: Gai / Ez gai.

Comprensión oral: Apto / No apto.

Mintzamen-proba: Gai / Ez gai.

Expresión oral: Apto / No apto.

Guztira: Gai / Ez gai.

Total: Apto / No apto.


Azterketa dokumentala


Análisis documental