Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

39. zk., 2023ko otsailaren 24a, ostirala

N.º 39, viernes 24 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1025
1025

20/2023 DEKRETUA, otsailaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko Dekretua aldatzen duena.

DECRETO 20/2023, de 14 de febrero, de modificación del Decreto que regula el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del País Vasco.

Martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretuak, enpleguan eta okupazioan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko premiazko neurriei buruzkoak, aldatu egin zuen Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 46. artikulua, eta 4. apartatu berria gehitu zuen, non ezartzen baitzen enpresen berdintasun-planen erregistro bat sortzea, Ministerioaren Laneko Zuzendaritza Nagusiaren eta autonomia-erkidegoetako lan-agintaritzen mendeko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroetako parte gisa. Era berean, berdintasun-planen diagnostikoa, edukiak, gaiak, soldata-auditoretzak eta jarraipen- eta ebaluazio-sistemak erregelamendu bidez garatu ziren, eta gauza bera egin zen Berdintasun Planen Erregistroarekin ere, horren eraketari, ezaugarriei eta inskribatzeko eta sartzeko baldintzei dagokienez.

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, modificó el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, añadiendo un nuevo apartado 4. en el que se establece la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio y de las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas. Igualmente, ordenó el desarrollo reglamentario del diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorias salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad, así como el Registro de Planes de Igualdad en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso.

Agindu hori betez, urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretua eman da, berdintasun-planak eta haien erregistroa arautzen dituena eta lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua aldatzen duena. Hain zuzen ere, errege-dekretu horren helburua da berdintasun-planak erregelamendu bidez garatzea, bai eta haien diagnostikoa egitea ere, erregistroari, gordailuari eta sarbideari buruzko betebeharrak barne hartuta, betiere kontuan hartuta emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 17.5 eta 85.2 artikuluetan jasotako aurreikuspenak.

En cumplimiento de dicho mandato, se ha dictado el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, cuyo objeto es el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, así como su diagnóstico, incluidas las obligaciones de registro depósito y acceso, conforme a los previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en las previsiones contenidas en los artículos 17.5 y 85.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Ondorioz, lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuak, urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoak aldatuak, berdintasun-planen erregistroa eta gordailua ere arautuko ditu.

En consecuencia, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, pasa a regular también el registro y depósito de los planes de igualdad.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuari buruzko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 12.2 artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena duela lan-harremanei buruzko lan-legeria betearazteko. Era berean, arau horren 20.4 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio bere eskumenak betetzeko behar dituen zerbitzuak antolatzeko eta arautzeko autoantolaketa-ahalmena.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, establece, en su artículo 12.2, la competencia de esta Comunidad Autónoma para la ejecución de la legislación laboral respecto a las relaciones laborales. Igualmente, en virtud del artículo 20.4 de la misma norma, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la facultad de autoorganización para ordenar y organizar los servicios precisos para el cumplimiento de sus competencias.

Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuak, esparru horretan, arautu egiten ditu lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistrorako eta gordailurako lege-betekizunak tramitatzeko eta betetzeko faseak.

Asimismo, el Decreto 9/2011, de 25 de enero, del registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del País Vasco, regula en dicho ámbito, las fases de tramitación y el cumplimiento de los requisitos legales para el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Bestalde, kontuan hartuta aldatu beharreko araua 2011ko urtarrilekoa dela, eta erreferentzia ugari dituela dagoeneko aplikatu behar ez den araudiari buruz, osorik eguneratu eta egokitu behar da. Zehazki, honako hauek hartu behar dira zuzeneko aplikazioko arautzat: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, bereziki prozeduren izapidetze elektronikoari dagokionez; 6/2020 Legea, azaroaren 11koa, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen zenbait alderdi arautzen dituena; eta 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la norma a modificar es de enero de 2011, y contiene numerosas referencias a normativa que ya no es de aplicación, procede una actualización y adecuación en toda su integridad. En particular, han de tenerse en cuenta como norma de aplicación directa la contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con especial incidencia en la tramitación electrónica de los procedimientos; la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza; y el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Ondorioz, Enpresen Berdintasun Planen Erregistroa Euskal Autonomia Erkidegoko lan-agintaritzaren mendeko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroan sartzeko, eta zaharkituta geratu diren arau-erreferentziak eguneratzeko, beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretua aldatzea dekretu honen bidez.

En consecuencia, con la finalidad de incorporar el Registro de los Planes de Igualdad de las Empresas como parte del Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y actualizar las referencias normativas que con el paso del tiempo han quedado obsoletas, resulta preciso modificar el actual Decreto 9/2011, de 25 de enero, del registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del País Vasco, mediante el presente Decreto.

Horrenbestez, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak proposatuta, eta 2023ko otsailaren 14an egindako bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 14 de febrero de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretua, eta honela idatzita geratuko da:

Artículo único.– El Decreto 9/2011, de 25 de enero, del registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del País Vasco, queda modificado como sigue:

Bat.– Hau izango da 9/2011 Dekretuaren izenburua:

Uno.– La denominación del Decreto 9/2011 será:

«9/2011 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroari eta gordailuari buruzkoa.»

«Decreto 9/2011, de 25 de enero, del Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y de planes de igualdad del País Vasco».

Bi.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 1. artikulua:

Dos.– El artículo 1 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«1.– Dekretu honen xedea da lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroa eta gordailua sortzea eta arautzea Euskal Autonomia Erkidegoan, bitarteko elektronikoen bidez.

«1.– El presente Decreto tiene por objeto la creación y regulación en la Comunidad Autónoma del País Vasco del Registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo y de los planes de igualdad, a través de medios electrónicos.

2.– Erregistroaren izena hauxe da: "Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen eta Berdintasun Planen Erregistroa / Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y de Planes de Igualdad del País Vasco".

2.– La denominación del Registro es "Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen eta Berdintasun-Planen Erregistroa / Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y de Planes de Igualdad del País Vasco".

3.– Erregistroaren helburua da Langileen Estatutuaren III. tituluaren eta 901/2020 EDaren arabera sinatu diren eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremukoak diren lan-hitzarmen eta akordio kolektiboak eta berdintasun-planak inskribatu, erregistratu eta gordailutzea, bai eta dagokien lurralde-eremuko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematea ere.»

3.– La finalidad del Registro es la inscripción, registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo y de los planes de igualdad suscritos de conformidad con el Título III del Estatuto de los Trabajadores y del RD 901/2020, y cuyo ámbito territorial sea el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial según el ámbito territorial correspondiente».

Hiru.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 2. artikuluko 1. apartatua:

Tres.– El apartado 1 del artículo 2 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«1.– Erregistroak administrazio-izaera du, zerbitzu publiko gisa eratzen da, eta baliabide elektronikoen bidez funtzionatzen du».

«1.– El Registro tiene carácter administrativo y se configura como un servicio público, cuyo funcionamiento es a través de medios electrónicos».

Lau.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 3. artikuluko 2. apartatua:

Cuatro.– El apartado 2 del artículo 3 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«2.– Erregistroaren Organo Zentralean inskribatuko dira lurralde historiko baten lurralde-eremua gainditzen duten lan-hitzarmen edo akordio kolektiboak edo berdintasun-planak. Lurralde historiko batera mugatutako lurralde-eremua dutenak, berriz, dagokien lurralde-bulegoan inskribatuko dira.»

«2.– Se inscribirán en el Órgano Central del Registro los convenios o acuerdos colectivos de trabajo o los planes de igualdad cuyo ámbito territorial supere el de un Territorio Histórico. Aquellos cuyo ámbito territorial se circunscriba a un Territorio Histórico, se inscribirán en la Oficina Territorial correspondiente».

Bost.– Hau izango da 9/2011 Dekretuaren II. kapituluaren izenburua:

Cinco.– La denominación del Capítulo II del Decreto 9/2011 será:

«II. KAPITULUA

«CAPÍTULO II

LAN-HITZARMEN ETA AKORDIO KOLEKTIBOAK ETA BERDINTASUN-PLANAK INSKRIBATZEKO PROZEDURA»

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y PLANES DE IGUALDAD»

Sei.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 5. artikulua:

Seis.– El artículo 5 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroan inskribatuko dira lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroari eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluan jasotako egintzak.»

«Serán objeto de inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y de planes de igualdad del País Vasco, los actos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad».

Zazpi.– Honela idatzita geratuko dira 9/2011 Dekretuaren 6. artikuluko 1., 2. eta 4. apartatuak:

Siete.– Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 6 del Decreto 9/2011 quedan redactados del siguiente modo:

«1.– Inskripzio-eskabidea bide telematikoz bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistrora, REGCON aplikazio informatikoaren edo haren ordezkoaren bidez.

«1.– La solicitud de inscripción se dirigirá al Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y de planes de igualdad del País Vasco, vía telemática, a través de la aplicación informática REGCON o la que la pudiera sustituir.

2.– Eskabidea hamabost eguneko epean egingo da, hitzarmen edo akordio kolektiboa edo berdintasun-plana sinatzen denetik aurrera, edo negoziazio-ekimena jakinarazten denetik aurrera, edo negoziazio-batzordeak edo behar bezala egiaztatutako pertsonak salatzen duenetik aurrera, betiere lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroari eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera. Ondorio horietarako, negoziazio-batzordeak edo batzorde paritarioak sinatutako agiria aurkeztu beharko da, non egiaztatuko baita eskabidea telematikoki aurkezteko eta administrazio-jakinarazpenak baliozko eran jasotzeko legitimazioa duen pertsonaren izendapena.

2.– La solicitud se efectuará dentro del plazo de quince días a partir de la firma del convenio o acuerdo colectivo o plan de igualdad o de la fecha de comunicación de iniciativa de negociaciones o denuncia por parte de la comisión negociadora o por la persona debidamente acreditada, de acuerdo con lo establecido en artículo 6 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad. A estos efectos, se deberá presentar documento firmado por la comisión negociadora o paritaria acreditativo e la designación de la persona legitimada para realizar la presentación telemática de la solicitud, así como para la recepción válida de notificaciones administrativas.

4.– Izena emateko eskabidearekin batera, maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 7. artikuluan zerrendatutako dokumentazioa ere aurkeztu beharko da, bitarteko elektronikoen bidez, bai eta inskribatu beharreko hitzarmen, akordio, berdintasun-plan edo komunikazioaren testua ere, formatu editagarrian. Testu horrek guztiz bat etorri beharko du negoziazio-batzordeko kideek edo eskabidea egiten duen alderdiak sinatutako testuarekin.»

4.– Junto a la solicitud de inscripción deberá presentarse también, a través de medios electrónicos, la documentación relacionada en el artículo 7 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, así como el texto en formato editable del convenio, acuerdo, plan de igualdad o comunicación a inscribir, que concuerde fielmente con el texto firmado por los componentes de la comisión negociadora o de la parte que formula la solicitud.»

Zortzi.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 7. artikuluko 2. apartatua:

Ocho.– El apartado 2 del artículo 7 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«2.– Eskabidea aurkeztuta, egiaztatuko balitz ez dituela baldintza horiek betetzen, bitarteko elektroniko bidez eskatuko zaio eskatzaileari hamar egun balioduneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskabidea bertan behera utziko zaiola. Horretarako, aldez aurretik, ebazpena emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.»

«2.– Si presentada la solicitud, se comprobara que la misma no reúne dichos requisitos, se requerirá por medios electrónicos a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

Bederatzi.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 8. artikuluko 1. apartatua:

Nueve.– El apartado 1 del artículo 8 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«1.– Erregistroaren ardura duen organoak ikusten badu aurkeztutako lan-hitzarmen edo akordio kolektiboan edo berdintasun-planean indarreko legeria urratzen dela edo hirugarrenen interesei kalte larria eragiten zaiela, hala ohartaraziko dio negoziazio-batzordeari, eta hamabost egun balioduneko epea emango dio akatsa zuzentzeko. Epe horretan, urratutzat jotzen diren arauak edo ustez urratutako hirugarrenen interesak jasoko ditu.»

«1.– Si el órgano responsable del Registro observase en el convenio colectivo, en el acuerdo colectivo de trabajo o en el plan de igualdad que se presente, conculcación de la legalidad vigente, o lesión grave para intereses de terceros, se advertirá así a la comisión negociadora, concediéndose un plazo de quince días hábiles para su subsanación, haciendo constar las normas que se estimen conculcadas o los intereses de terceros presuntamente lesionados».

Hamar.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 9. artikulua:

Diez.– El artículo 9 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«Egiaztatu ondoren eskabideek eta erantsitako dokumentazioek behar bezala jasotzen dituztela eskatutako datu, dokumentu eta gainerako legezko betekizunak, eta egiaztatu ondoren lan-hitzarmen edo akordio kolektiboak edo berdintasun-planak ez duela urratzen indarrean dagoen legeria eta ez diela kalte larririk eragiten hirugarrenen interesei, lan-agintaritza eskudunak ebazpena emango du, eta modu horretan emango da erregistratzeko, gordailatzeko eta dagokion Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua.»

«Comprobado que la solicitud y la documentación anexa contienen los datos, documentos y demás requisitos legales exigidos, así como que el convenio o acuerdo colectivo de trabajo o plan de igualdad no vulnera la legalidad vigente ni lesiona gravemente el interés de terceros, la autoridad laboral competente, procederá a dictar resolución ordenando su registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial correspondiente.»

Hamaika.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 10. artikulua:

Once.– El artículo 10 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«Lan-agintaritza eskudunak hitzarmen edo akordio kolektiboa edo berdintasun-plana inskribatzeko eta argitaratzeko agindua eman ondoren, kode bat esleituko dio, lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroari eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuaren 3. eranskinean ezarritakoaren arabera.

«Una vez que la autoridad laboral competente haya ordenado la inscripción y publicación del convenio o acuerdo colectivo o plan de igualdad le asignará un código, conforme a lo establecido en el Anexo 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad.

Kode hori lan-hitzarmen edo akordio kolektiboaren identifikagarri gisa agertuko da, lan-hitzarmen edo akordio kolektiboa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo dagokion Lurralde Historikoko aldizkarian argitaratzen denean.»

El citado código figurará como identificativo del convenio o acuerdo colectivo cuando se proceda a la publicación del convenio o acuerdo colectivo en el Boletín Oficial del País Vasco o en el del Territorio Histórico correspondiente.»

Hamabi.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 11. artikulua:

Doce.– El artículo 11 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«1.– Behin eskabidea aurkeztuta, interesdunak espedientea kontsultatu eta haren jarraipena egin dezake, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1.a) artikuluan ezartzen denari jarraituz. Nolanahi ere, honako hauei buruzko informazioa emango da:

«1.– Una vez presentada la solicitud, la persona interesada puede consultar y hacer seguimiento del expediente, de conformidad con lo establecido con el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo caso se informará en relación con:

a) Eskabidearen data.

a) La fecha de la solicitud.

b) Eskabideari lotutako administrazio-espedientearen egoera.

b) El estado del expediente administrativo asociado a la solicitud.

c) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21.4 artikuluak ezarritakoa.

c) Lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Interesduntzat hartuko dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 4. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztenak.»

2.– Tendrán la condición de interesados quienes reúnan los requisitos previstos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

Hamahiru.– 9/2011 Dekretuaren 12. artikuluak izenburu hau izango du aurrerantzean:

Trece.– El artículo 12 del Decreto 9/2011 pasará a denominarse del siguiente modo:

«12. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroak onartutako sinadura elektronikoko sistemak.»

«Artículo 12.– Sistemas de firma electrónica admitidos por el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y de planes de igualdad del País Vasco».

Hamalau.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 12. artikulua:

Catorce.– El artículo 12 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«1.– Negoziazio-batzordeak edo batzorde paritarioak izendatutako pertsonak edo, hala badagokio, idazkia behar bezala egiaztatuta aurkezten duenak, dekretu honen 6. artikuluan aipatutako dokumentazioa bidaliko du, sinadura elektronikoarekin batera, Konfiantzazko zerbitzu elektronikoen zenbait alderdi arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legean eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

«1.– La persona designada por la comisión negociadora o paritaria o, en su caso, quien presente el escrito debidamente acreditado, remitirá la documentación referida en el artículo 6 de este Decreto, junto con su firma electrónica conforme a lo establecido en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, y en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

2.– Aipatutako sinadura elektronikoa kautotzen duten ziurtagiriek UIT X. 509 3 bertsioaren edo beste bertsio aurreratuagoren baten gomendioarekin bat etorri beharko dute, bai eta azaroaren 11ko 6/2020 Legean aipatzen diren arau gehigarriekin ere.»

2.– Los certificados que autentifican la citada firma electrónica deberán ser conformes con la recomendación de la UIT X. 509 versión 3 o superior y con las normas adicionales a las que se refiere la Ley 6/2020, de 11 de noviembre.»

Hamabost.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren 14. artikulua:

Quince.– El artículo 14 del Decreto 9/2011 queda redactado del siguiente modo:

«Bermatu egingo da pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek euskara eta gaztelania ahoz zein idatziz erabiltzeko duten eskubidea, bai eta Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen eta Berdintasun Planen Erregistroa /Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y de Planes de Igualdad del País Vasco delakoarekin dituzten harremanetan hizkuntza berean artatuak izateko duten eskubidea ere. Halaber, erregistroaren funtzionamenduari dagokionez, estatistika-orrien ereduak barne, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 7. artikuluan xedatutakoa beteko da.»

«Se garantizará el derecho que asiste a las personas físicas y a las y los representantes de las personas jurídicas al uso del euskera y del castellano, tanto oralmente como por escrito, y a ser atendidos en el mismo idioma en las relaciones que mantengan con el Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen eta Berdintasun-Planen Erregistroa /Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y de Planes de Igualdad del País Vasco. Asimismo, en lo referente al funcionamiento del registro, incluidos los modelos de hojas estadísticas, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 7 de La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera».

Hamasei.– Honela idatzita geratuko da 9/2011 Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoa:

Dieciséis.– La Disposición Final Primera del Decreto 9/2011 queda redactada del siguiente modo:

«AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko zuzenbidea.

«DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Derecho supletorio.

Modu osagarrian aplikatuko dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta berau garatzen duen araudia.

Serán de aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y su normativa de desarrollo.

Era berean, dekretu honetan berariaz aurreikusi ez den guztian, honako hauetan xedatutakoa beteko da: 72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa; 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, administrazio-prozeduretako administrazio elektroniko, informatiko eta telematikoari buruzkoa; 713/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 28koa, lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen eta berdintasun-planen erregistroari eta gordailuari buruzkoa; eta 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, zeinaren bitartez onartu egiten baita sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua.»

Asimismo, en lo no previsto expresamente en este Decreto, se estará a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos; el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos; el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.»

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko otsailaren 14an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental