Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

34. zk., 2023ko otsailaren 17a, ostirala

N.º 34, viernes 17 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
836
836

19/2023 DEKRETUA, otsailaren 7koa, Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketari eta funtzionamenduari buruzkoa.

DECRETO 19/2023, de 7 de febrero, de organización y funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura.

Azaroaren 7ko 219/2000 Dekretuak, Kulturaren Euskal Kontseilua sortu eta arautzen duenak, Eusko Jaurlaritzan Kulturaren arloko eskumenak dituen sailari atxiki zion aipatutako Kontseilua, baina horrek ez du esan nahi haren egitura hierarkikoan sartuko denik. Kulturaren Euskal Kontseilua kulturaren alorreko partaidetza, lankidetza eta aholkularitzarako kide anitzeko organo gorena da.

El Decreto 219/2000, de 7 de noviembre, crea y regula el Consejo Vasco de la Cultura y adscribe el mismo al departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, sin que ello conlleve su integración en la estructura jerárquica del mismo. El Consejo Vasco de la Cultura se crea como órgano colegiado superior de participación, cooperación y asesoramiento en el ámbito de la Cultura.

Aipatutako dekretuak zenbait aldaketa izan ditu bere funtzionamendu-araubidea hobeto egokitu zedin 2004. urtean Kulturaren Euskal Plana onartu eta garatu zenetik egin diren kultura-politikaren forma berrietara.

Dicho Decreto ha sido objeto de diversas modificaciones dirigidas a adecuar su régimen de funcionamiento a las nuevas formas de política cultural que se han desarrollado desde la aprobación y posterior desarrollo del Plan Vasco de la Cultura, en el año 2004.

Gauzak horrela, gaur egun indarrean dago Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketa- eta funtzionamendu-araudia aldatu eta bateratzen duen otsailaren 5eko 27/2008 Dekretua (2008ko otsailaren 15eko EHAA, 33. zk.).

Así, se encuentra actualmente vigente el Decreto 27/2008, de 5 de febrero, de modificación y refundición de la normativa de organización y funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura (BOPV n.º 33, de 15 de febrero de 2008).

XXI. mendean sartuta gaudenez, egokitzat jotzen da aipatutako xedapen guztiak bateratzea eta dagoen araudia testu bakar batean jasotzea, Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketa eta funtzionamendua egungo garaietara egokitzeko.

Adentrados en el siglo XXI, se estima oportuno refundir todas las disposiciones anteriormente citadas y recoger en un solo texto la regulación existente, con el objetivo final de adecuar la organización y el funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura a los tiempos actuales.

Aldaketa horien artean, Kulturaren Euskal Kontseiluaren Erakundearteko Batzordearen izenaren aldaketa aipatu behar da; hain zuzen ere, dekretu honen arabera, Herri Administrazioen Kultura eta Ondare Batzordea (Hakoba Kultura) deituko da aurrerantzean.

Entre dichas modificaciones, ha de mencionarse el cambio de nombre de la Comisión Interinstitucional del Consejo Vasco de la Cultura, que en virtud del presente Decreto pasa a denominarse Comisión de Cultura y Patrimonio de las Administraciones públicas (Hakoba Kultura).

Horrenbestez, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren proposamenez, Gobernu Kontseiluak 2023ko otsailaren 7ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Departamento de Cultura y Política Lingüística y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 7 de febrero de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketa eta funtzionamendua arautzea, eta Kontseiluaren organoak, osaera, eginkizunak eta izendapen-sistema zehaztea.

Es objeto del presente Decreto regular la organización y funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura, definiendo sus órganos, composición, funciones y sistema de designación.

2. artikulua.– Izaera eta atxikipena.

Artículo 2.– Naturaleza y adscripción.

1.– Kulturaren Euskal Kontseilua kulturaren alorreko partaidetza, lankidetza eta aholkularitzarako tresna da, eta arlo horretan eskumena duten Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek eta kulturaren sektoreko azpisektoreek osatzen dute. Arlo horretan, besteak beste, zeharkako jarduera-ildoak jasotzen dira, bai eta garapen sektorialak ere kultura-ondarearen, museoen, artxiboen, liburuen eta liburutegien, arte eszenikoen, ikus-entzunezkoen, musikaren eta arte plastikoen esparruan.

1.– El Consejo Vasco de la Cultura es el instrumento de participación, cooperación y asesoramiento en el ámbito de la Cultura, integrado por las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco competentes en la materia y los subsectores que conforman el sector de la Cultura. En dicho ámbito, se contemplan, entre otros aspectos, líneas transversales de actuación, así como desarrollos sectoriales en el campo del patrimonio cultural, museos, archivos, libros y bibliotecas, artes escénicas, audiovisual, música y artes plásticas.

2.– Kulturaren Euskal Kontseilua Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailari atxikita dago, baina ez da haren egitura hierarkikoan sartzen.

2.– El Consejo Vasco de la Cultura está adscrito al departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, sin integrarse en su estructura jerárquica.

3. artikulua.– Organoak.

Artículo 3.– Órganos.

Hauek dira Kulturaren Euskal Kontseiluak jarduteko izango dituen kide anitzeko organoak:

Los órganos colegiados de funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura son:

a) Osoko Bilkura.

a) El Pleno.

b) Herri Administrazioen Kultura eta Ondare Batzordea (aurrerantzean, Hakoba Kultura, hori baita izen horren euskarazko laburdura).

b) La Comisión de Cultura y Patrimonio de las Administraciones públicas (en adelante, conocida por la abreviación en euskera de Hakoba Kultura).

c) Batzorde Bereziak.

c) Las comisiones especiales.

4. artikulua.– Osoko Bilkuraren osaera.

Artículo 4.– Composición del Pleno.

1.– Honela egongo da osatuta Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkura:

1.– El Pleno del Consejo Vasco de la Cultura tiene la siguiente composición:

a) Kontseiluburua: Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularra.

a) La persona titular del departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, que ostentará su Presidencia.

b) Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailburuordetzaren titularra.

b) La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco.

c) Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen zuzendaritzaren titularra.

c) La persona titular de la Dirección competente en materia de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.

d) Eusko Jaurlaritzan kultura sustatzearen arloko eskumena duen zuzendaritzaren titularra.

d) La persona titular de la Dirección competente en materia de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco.

e) EITBren zuzendari nagusia edo hark eskuordetutako goi-karguduna.

e) La persona titular de la Dirección General de EITB o la persona con la condición de alto cargo en la que delegue.

f) Etxepare Institutuaren zuzendaria.

f) La persona que ostente la Dirección del Instituto Etxepare.

g) Gutxienez zuzendari-maila duen pertsona bat, Eusko Jaurlaritzan ekonomiaren sustapenaren, turismoaren, hezkuntzaren eta ogasunaren arloetan eskumena duen sail bakoitzaren ordezkari gisa.

g) Una persona con rango mínimo de Director o Directora en representación de cada uno de los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de promoción económica, turismo, educación y hacienda.

h) Lurralde Historikoetako foru-aldundietan kulturaren arloko eskumenak dituzten sailen titularrak, edo, bestela, eskuordetza bidez, Kulturako zuzendari nagusia.

h) Las personas titulares de los departamentos competentes en materia de Cultura de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos, o en su defecto, por delegación, el Director o la Directora General de Cultura.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko hiru Lurralde Historikoetako hiriburuetan kulturaren arloko eskumenak dituzten zuzendaritzen edo gobernu-esparruen titularrak, edo, bestela, eskuordetza bidez, Kulturako zuzendaria.

i) Las personas titulares de la dirección o área de gobierno competente en materia de Cultura de los ayuntamientos de las tres capitales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en su defecto, por delegación, el Director o la Directora de Cultura.

j) Euskadiko Udalen Elkartearen (EUDEL) ordezkari bat.

j) Una persona en representación de la asociación de los Municipios de Euskadi. Eudel.

k) Euskal Autonomia Erkidegoan euskal kulturaren sektore profesionala osatzen duten eragileen ordezkari gisa, gehienez ere 35 pertsona, Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularrak izendatuta.

k) En representación de los distintos agentes que conforman el sector profesional de la cultura vasca en Euskadi, un máximo de 35 de personas designadas por la persona titular del departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco.

l) Eusko Legebiltzarreko Kultura Batzordeko batzordeburua.

l) La persona que ostente la Presidencia de la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco.

m) Kulturaren Euskal Kontseiluko idazkaria, Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularrak izendatua. Halaxe jardungo du Osoko Bilkuretan, hitzarekin baina botorik gabe.

m) La persona que ostente la Secretaría del Consejo Vasco de la Cultura, nombrada por la persona titular del departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, que actuará como tal, con voz y sin voto, en las reuniones del Pleno.

2.– Jorratuko diren gaietan adituak diren pertsonei parte hartzeko eskatu ahal izango die Osoko Bilkurak. Pertsona horiek hitz egiteko aukera izango dute, baina ez dute botorik izango.

2.– El Pleno podrá recabar la participación en sus sesiones de personas especializadas en los temas que se vayan a tratar. Tales personas actuarán con voz, pero sin voto.

5. artikulua.– Osoko Bilkurako kideak izendatzea.

Artículo 5.– Nombramiento de los miembros del Pleno.

1.– Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularrak izendatutako kideen agintaldiak lau urteko iraupena izango du, eta, hori amaitzerakoan, berriz ere izendatu ahal izango dituzte beste agintaldi baterako. Epe hori igarota, beren eginkizunak betetzen jarraituko dute, ordezkoen izendapenak ondorioak izan arte.

1.– El mandato de los miembros designados por la persona titular del departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco tendrá una duración de cuatro años, finalizado el cual, podrán ser nombrados de nuevo para otro mandato. Transcurrido este plazo, continuarán desempeñando sus funciones hasta que surta efecto el nombramiento de quienes les sustituyan.

2.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kideren bat bere karguagatik baldin bada kide, automatikoki utziko dio kide izateari, baldin eta izendatua izateko kontuan hartutako ezaugarri hori galtzen badu.

2.– Aquellos miembros del Consejo Vasco de la Cultura que lo fueran por razón de su cargo, cesarán automáticamente con la pérdida de la condición en virtud de la cual fueron nombrados.

3.– Heriotzagatik, ezgaitasunagatik, uko egiteagatik edo antzeko arrazoiren bategatik hutsik geratzen diren postuak hilabeteko epean beteko dira (egoera hori Kontseiluko Idazkaritzari jakinarazten zaionetik aurrera), ordeztutako kideari geratzen zaion agintaldi-tarterako.

3.– Las vacantes que se produzcan por defunción, incapacidad, renuncia o causas similares serán cubiertas en el plazo de un mes desde que se comunique tal circunstancia a la Secretaría del Consejo y por el tiempo que resta de mandato del miembro sustituido.

4.– Osoko Bilkura osatuko duten edo bertan parte hartuko duten pertsonak izendatzerakoan, kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan duten hizkuntza-gaitasuna, bai eta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen presentzia orekatua ere.

4.– En el nombramiento de personas para constituir o formar parte del Pleno, se tendrá en cuenta la capacitación lingüística en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.

6. artikulua.– Osoko Bilkurako kontseiluburua.

Artículo 6.– La Presidencia del Pleno.

1.– Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkurako kontseiluburuak zeregin hauek izango ditu:

1.– A la Presidencia del Pleno del Consejo Vasco de la Cultura le corresponden las siguientes funciones:

a) Kulturaren Euskal Kontseiluaren ordezkari izatea,

a) representar al Consejo Vasco de la Cultura,

b) bilkuretarako deia egitea, Idazkaritzaren bidez,

b) convocar, a través de la Secretaría, sus sesiones,

c) bilkuren gai-zerrenda finkatzea,

c) fijar el orden día de las sesiones,

d) bilkurei hasiera eta amaiera ematea,

d) abrir y levantar sesiones,

e) eztabaidak bideratzea, parte-hartzaile bakoitzari hitza emanez, mintzaldiak moderatuz eta, hala badagokio, horien iraupena mugatuz, guztien parte-hartzea ahalbidetzeko eta bilkuren martxa ona bermatzeko,

e) dirigir las deliberaciones, dando la palabra a cada participante, moderando las intervenciones y limitando, en su caso, la duración de las mismas en aras de permitir la participación de todos ellos y de garantizar la buena marcha de las sesiones,

f) erabakiak hartzerakoan berdinketarik bada, bere botoaren bitartez erabakitzea.

f) dirimir con su voto los empates que se puedan producir,

g) gai-zerrendan sartu ez diren gaien tratamendua proposatzea, hori egitea justifikatzen duten premiazko arrazoiak daudenean,

g) proponer el tratamiento de asuntos no incluidos en el orden del día cuando existan razones de urgencia que los justifiquen,

h) Kulturaren Euskal Kontseiluaren eta hirugarrenen arteko harremanetan solaskide gisa aritzea edo solaskidea nor izango den erabakitzea, esleitutako zereginak betetzeko; eta

h) ser el interlocutor o determinar quién lo vaya a ser en las relaciones del Consejo Vasco de la Cultura que procedan con cualquier tercero, en aras del cumplimiento de los cometidos asignados, y

i) kontseiluburuari dagozkion gainerako zeregin guztiak.

i) las demás que le sean propias e inherentes a la Presidencia.

2.– Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkurako kontseiluburu kargua hutsik geratuz gero, edo bera ez badago, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, kulturaren arloan eskumena duen sailburuordetzaren titularrak ordeztuko du, edo, bestela, azken horrek eskuordetuko du zeregin hori Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkurako kideen artean.

2.– En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente o la Presidenta del Pleno del Consejo Vasco de la Cultura será sustituido por la persona que ocupe la Viceconsejería competente en materia de Cultura o por quien esta última delegue de entre los miembros del Pleno del Consejo Vasco de la Cultura.

7. artikulua.– Osoko Bilkurako idazkaria.

Artículo 7.– La Secretaría del Pleno.

1.– Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkurako idazkariak eginkizun hauek izango ditu:

1.– A la persona que ostente la Secretaría del Pleno del Consejo Vasco de la Cultura le corresponden las siguientes funciones:

a) Kontseiluko bilkuretara joatea, hitz egiteko eskubidearekin baina botorik gabe.

a) Asistir a las reuniones del Consejo con voz y sin voto.

b) Osoko Bilkurako saioetako gai-zerrenda eta eztabaidatu beharreko gaiei buruzko dokumentazioa prestatu eta bideratzea.

b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del Pleno, así como la documentación necesaria relativa a los asuntos que hayan de tratarse en las mismas.

c) Kontseiluburuaren aginduz, Osoko Bilkurako saioetarako deia egitea.

c) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Pleno por orden de la Presidencia.

d) Kideek Osoko Bilkurari egindako komunikazioak eta, beraz, jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak, edo Osoko Bilkuraren ardurapean egon behar duten bestelako idazkiak jasotzea.

d) Recibir los actos de comunicación de los miembros del Pleno y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

e) Bileretako aktak idaztea eta baimentzea.

e) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.

f) Onartutako akta, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea, kontseiluburuak hala aginduta eta oniritzia emanda.

f) Expedir, por orden de la presidencia y con su visto bueno, certificaciones de las actas, dictámenes y acuerdos aprobados.

g) Kulturaren Erakundearteko Batzordea eta batzorde bereziak koordinatzea eta idazkaritza-lanak egitea.

g) Las labores de coordinación y secretaría de la Comisión Interinstitucional de la Cultura y de sus comisiones especiales.

h) Kide anitzeko organo bateko idazkari izateak berez dakartzan gainerako eginkizun guztiak betetzea.

h) Las demás funciones inherentes a la Secretaría de un órgano colegiado.

2.– Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkurako idazkari kargua hutsik geratuz gero, edo bera ez badago, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularrak izendatutako pertsona batek beteko du kargu hori, eta izendatutakoa sail horretako teknikarien artean hautatu beharko da.

2.– En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Secretaría del Pleno del Consejo Vasco de la Cultura será ocupada por la persona que designe la persona titular del departamento competente en materia de Cultura entre el personal técnico de dicho departamento.

8. artikulua.– Osoko Bilkuraren eginkizunak.

Artículo 8.– Funciones del Pleno.

Hauek dira Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkuraren eginkizunak:

Las funciones del Pleno del Consejo Vasco de la Cultura son las siguientes:

a) Kulturaren arloko kudeaketa koordinatua ahalbidetzen duten neurriak proposatzea.

a) Proponer medidas que favorezcan la gestión coordinada en materia de Cultura.

b) Kulturaren arloko jardunbide egokiak ezartzeko ekintzak proposatzea.

b) Proponer actuaciones dirigidas a la implantación de buenas prácticas en Cultura.

c) Informazioa eta ezagutza partekatzea eta, hala badagokio, horiei balioa ematea.

c) Compartir informaciones y conocimientos y, en su caso, ponerlos en valor.

d) Euskal Autonomia Erkidegoarentzat erreferente diren eredu, proiektu edo esperientzia arrakastatsuak aurkeztea eta ezagutaraztea.

d) Presentar y dar a conocer modelos, proyectos o experiencias de éxito de referencia para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Hobekuntza- eta garapen-esparruak proposatzea, honako gai hauen inguruan: kulturaren arloko sorkuntza, prestakuntza, ekoizpena, zabalkundea, sozializazioa, kudeaketa, kultura-ondarea eta kultura- eta sormen-industriak.

e) Proponer ámbitos de mejora y desarrollo que se refieran a la creación, la formación, la producción, la difusión y socialización de la Cultura, la gestión cultural y del patrimonio cultural e industrias culturales y creativas.

f) Kudeaketari buruzko memoria bat idaztea, Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 18.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

f) Redactar una memoria de gestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

g) Bere xede eta eskumenen esparruan agintzen zaion beste edozein eginkizun.

g) Cualquier otra función que le sea encomendada en el marco de sus objetivos y competencias.

9. artikulua.– Hakoba Kultura.

Artículo 9.– Hakoba Kultura.

1.– Hakoba Kultura erakundearteko koordinazio-organo gisa eratu da, bai eta euskal administrazio publikoek kulturaren arloan ezagutzak trukatzeko gune gisa ere.

1.– Hakoba Kultura se constituye como un órgano de coordinación interinstitucional y como un espacio de intercambio de conocimientos entre las Administraciones públicas vascas en materia de Cultura.

2.– Honako hauek dira Hakoba Kulturako kideak:

2.– Forman parte de Hakoba Kultura:

a) Batzordeburua: Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularra.

a) La persona titular del departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, que ostentará su Presidencia.

b) Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailburuordetzaren titularra.

b) La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco.

c) Hiru Lurralde Historikoetako foru-aldundietan kulturaren arloko eskumenak dituzten sailen titularrak, edo, bestela, haiek eskuordetutako pertsonak.

c) Las personas titulares de los departamentos competentes en materia de Cultura de las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos, o en su caso, las personas en quienes deleguen.

d) Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen zuzendaria eta Kultura Sustatzeko zuzendaria.

d) Las personas titulares de las Direcciones de Patrimonio Cultural y de Promoción Cultural del Gobierno Vasco.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko hiru Lurralde Historikoetako hiriburuetan kulturaren arloko eskumenak dituzten zinegotziak, edo, bestela, haiek eskuordetutako pertsonak.

e) Las personas titulares de las Concejalías competentes en materia de Cultura de las capitales de los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o en su caso, las personas en quienes deleguen.

f) Euskadiko Udalen Elkartearen (EUDEL) ordezkari bat.

f) Una persona en representación de la asociación de Municipios de Euskadi. Eudel.

3.– Hakoba Kulturako idazkariaren eginkizunak Osoko Bilkurako pertsona berak beteko ditu, eta bileretan hitza izango du, baina botorik ez.

3.– Las funciones de Secretaría de Hakoba Kultura las ejercerá la misma persona que las ejerce en el Pleno, y actuará en las sesiones con voz y sin voto.

4.– Hakoba Kulturako batzordeburuak baimendu ahal izango du eztabaidatzekoak diren gaiei buruzko adituak egotea bileretan edo bileren zati batzuetan. Edonola ere, aditu horiek eurei dagokien gaian edo gaietan izango dute hitza, eta ez dute boto-eskubiderik izango.

4.– La Presidencia de Hakoba Kultura podrá autorizar la presencia en sus sesiones, o en parte de ellas, de personas especializadas en los temas que fueren objeto de tratamiento en las mismas, que en todo caso actuarán con voz y sin voto en el tema o temas que fundamentan su presencia.

5.– Hakoba Kultura osatuko duten edo bertan parte hartuko duten pertsonak izendatu eta hautatzerakoan, kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan duten hizkuntza-gaitasuna, bai eta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen presentzia orekatua ere.

5.– En el nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte de Hakoba Kultura, se tendrá en cuenta la capacitación lingüística en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.

10. artikulua.– Hakoba Kulturaren eginkizunak.

Artículo 10.– Funciones de Hakoba Kultura.

Hauek dira Hakoba Kulturaren eginkizunak:

Las funciones de Hakoba Kultura son las siguientes:

a) Inplikatutako erakunde publikoen politikak koordinatzea, bakoitza bere jarduera- eta eskumen-eremuan.

a) Coordinar las políticas de las instituciones públicas implicadas, cada una en su ámbito de actuación y competencia.

b) Kulturaren arloko datuak, informazioak, esperientziak eta ezagutzak partekatzea.

b) Compartir datos, informaciones, experiencias y conocimientos en materia cultural.

c) Ildo estrategikoak eta ekintzak modu koordinatuan kudeatzea, eta, behar izanez gero, jarduerak hobetzeko proposamenak egitea.

c) Gestionar de manera coordinada las líneas estratégicas y las acciones, proponiendo, en caso necesario, mejoras de actuación en este sentido.

d) Legeek edo erregelamenduek esleitzen dizkioten beste edozein funtzio.

d) Cualquier otra función que le sea encomendada por las leyes o reglamentos.

11. artikulua.– Osoko Bilkuraren eta Hakoba Kulturaren ohiko eta ezohiko bilkurak.

Artículo 11.– Sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y de Hakoba Kultura.

1.– Osoko Bilkurak eta Hakoba Kulturak urtean ohiko bi bilkura egingo dituzte, gutxienez.

1.– Tanto el Pleno como Hakoba Kultura celebrarán, al menos, dos sesiones ordinarias al año.

2.– Osoko Bilkurak zein Hakoba Kulturak ezohiko bilkurak egin ahal izango dituzte, kontseiluburuaren edo batzordeburuaren ekimenez, edo organo horietako bakoitzeko kideen bi herenak hala eskatuta.

2.– Tanto el Pleno como Hakoba Kultura podrán celebrar sesiones extraordinarias a iniciativa de la Presidencia o a solicitud de dos tercios de sus miembros.

Azken kasu horretan, eskaera idatziz egin beharko da, eta bileran aztertu beharreko gaia edo gaiak adierazi beharko dira idazki horretan. Ondoren, organo bakoitzeko kontseiluburuak edo batzordeburuak bilerarako deia egingo du 15 eguneko epean, eskaera jaso eta hurrengo egunetik aurrera.

En ese último caso, la solicitud deberá realizarse mediante escrito que contenga el asunto o asuntos a tratar en la sesión, y la Presidencia de ambos órganos convocará la reunión en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de recibir la solicitud.

Kontseiluburuak edo batzordeburuak beste zenbait aztergai sartu ahal izango ditu gai-zerrendan, organo bakoitzeko kideen eskabidean jasotakoekin batera.

La Presidencia podrá incluir en el orden del día otros asuntos a tratar junto a los que consten en la solicitud de los miembros de ambos órganos.

12. artikulua.– Batzorde Bereziak.

Artículo 12.– Las Comisiones Especiales.

1.– Osoko Bilkurak zein Hakoba Kulturak izaera teknikoko batzorde bereziak sortu eta izenda ditzakete. Batzorde horien zeregina laguntza eta babesa ematea izango da, modu iraunkorrean edo puntualean.

1.– Tanto el Pleno como Hakoba Kultura podrán crear y dar nombre a comisiones especiales de carácter técnico, que tendrán por cometido prestarles su colaboración y apoyo, con carácter permanente o puntual.

Batzorde horiek kulturaren inguruko alderdi eta gai espezifikoak jorratu ahal izango dituzte, Osoko Bilkurak eta Hakoba Kulturak eztabaidatu eta onar ditzaten.

Tales comisiones podrán abordar aspectos y materias específicas de la Cultura que sirvan de base para que se debatan y se sometan a la aprobación del Pleno y de Hakoba Kultura.

2.– Kulturaren arloko eskumenak dituen sailaren titularrak finkatuko du sortzen den batzorde bereziaren funtzionamendu-araubidea, batzordea sortzeko akordioan jasotako jarraibideen arabera. Funtzionamendu-araubide hori modu orokorrean ezarri ahal izango da zenbait batzorde berezirentzat, edo, bestela, modu zehatzean ezarri ahal izango da batzorde horietako bakoitzarentzat. Nolanahi ere, zehaztu egin beharko dira batzordeburuaren eta idazkariaren eginkizunak.

2.– La persona titular del departamento competente en materia de Cultura fijará el régimen de funcionamiento de la comisión especial que se cree, según las pautas contenidas en su acuerdo de creación. Tal régimen de funcionamiento podrá fijarse con carácter general para varias comisiones especiales o con carácter singular para cada una de ellas, debiendo detallarse, en todo caso, la asignación de las funciones de Presidencia y Secretaría.

3.– Honako hauek izan daitezke batzorde berezietako kide: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileak eta kulturaren sektoreko profesionalak, betiere batzorde bakoitzaren helburuetarako egokienak direla uste bada.

3.– Podrán ser miembros de las comisiones especiales el personal de las Administraciones públicas vascas y los profesionales del sector de la Cultura que se consideren más idóneos en relación con los fines de cada comisión.

4.– Batzorde berezietan parte hartuko duten pertsonak izendatu eta hautatzerakoan, lehentasuna emango zaio pertsona horien profil teknikoari edo aditu-profilari, baina ahalegina egingo da kontuan hartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan duten hizkuntza-gaitasuna, bai eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua ere.

4.– Si bien en el nombramiento y designación de personas para formar parte de las comisiones especiales primará el perfil técnico o especialista de las dichas personas, se procurará tener igualmente en cuenta su capacitación lingüística en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

5.– Kulturaren Euskal Kontseiluko batzorde bereziek Kulturaren Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkurako Idazkaritzaren laguntza izango dute.

5.– Las comisiones especiales del Consejo Vasco de la Cultura contarán con el apoyo de la Secretaría del Pleno del Consejo Vasco de la Cultura.

13. artikulua.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoen bilerak, eraketa eta erabakiak hartzeko modua.

Artículo 13.– Reuniones, constitución y adopción de acuerdos de los órganos colegiados del Consejo Vasco de la Cultura.

1.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoen deialdiak kontseiluburuek egingo dituzte, bileraren eguna baino zazpi egun natural lehenago, gutxienez. Deialdi bakoitzean, aztergaien zerrenda ezarriko da, bai eta bilkuraren eguna, tokia eta ordua ere.

1.– Las convocatorias de los órganos colegiados del Consejo Vasco de Cultura las realizarán sus respectivas Presidencias, con una antelación mínima de siete días naturales a la fecha de su celebración. Cada convocatoria fijará el orden del día de los asuntos a tratar, así como la fecha, el lugar y la hora en la que se celebrará la sesión.

2.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoen kontseiluburuak premiazko bileren deialdiak egin ahal izango ditu, eta deialdi horiek ez ditu gutxieneko aurrerapen jakin batez egin beharko.

2.– La Presidencia de los órganos colegiados del Consejo Vasco de la Cultura podrá convocar reuniones con carácter de urgencia sin atenerse a una antelación mínima a la fecha de su celebración.

Premiazko bileren gai-zerrendako lehen puntuan, bilera premiazkoa dela berretsi beharko da. Berresteko erabakia organo horretako kideen botoen gehiengo soilez hartu beharko da. Berresteko erabakirik hartzen ez bada, kontseiluburuak amaitutzat emango du bilera.

El primer punto del orden día de la reunión de urgencia deberá ser ratificar la urgencia que la motiva. El acuerdo de ratificación deberá adoptarse por la mayoría simple de los votos de los miembros del respectivo órgano. Si no se adopta tal acuerdo de ratificación, la respectiva Presidencia dará por finalizada la sesión.

3.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoren bateko edozein kidek organo horretako kontseiluburuari proposatu ahal izango dio gairen bat sartzeko gai-zerrendan, betiere bilera egin baino 48 ordu lehenago, gutxienez. Proposamenarekin batera, memoria labur bat aurkeztu beharko du.

3.– Cualquier miembro de alguno de los órganos colegiados del Consejo Vasco de la Cultura podrá proponer a la Presidencia del órgano respectivo, que se incluya un asunto a tratar en el orden del día de la convocatoria de la reunión, siempre que lo haga con un mínimo de 48 horas de antelación a su celebración y aporte una sucinta memoria justificativa junto a su propuesta.

4.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoak lehenengo deialdian eratuko dira modu baliagarrian, eta, horretarako, kontseiluburua eta idazkaria bertaratu beharko dira, edo, bestela, haien ordezkoak, eta gutxienez kideen erdiak.

4.– Los órganos colegiados del Consejo Vasco de la Cultura quedarán válidamente constituidos en primera convocatoria cuando concurran las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaria, o en su caso, de quienes les suplan, y la mitad, al menos, de sus miembros.

Bertaratze-quorum hori lortzen ez bada, bigarren deialdian eratu ahal izango da modu baliagarrian, lehenengo deialdia egin eta 30 minutura. Horretarako, kideen herena bertaratu beharko da, betiere kide anitzeko organoko kontseiluburua eta idazkaria bertan direla.

De no alcanzarse tal quorum de asistencia, se podrá constituir válidamente en segunda convocatoria, 30 minutos después de la primera, con la concurrencia de un tercio de sus miembros, con la presencia en todo caso de quienes ejercen la Presidencia y la Secretaría del órgano colegiado.

5.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoetan bozkatu beharreko txostenei, gomendioei eta gainerako dokumentazioari buruzko erabakiak kideen gehiengo soilez hartuko dira. Berdinketa gertatuz gero, kontseiluburuaren kalitatezko botoak erabakiko du.

5.– Los acuerdos sobre los informes, recomendaciones y demás documentación sometida a votación en el seno de los órganos colegiados del Consejo Vasco de la Cultura, se adoptarán por la mayoría simple de sus miembros. En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad de la Presidencia.

6.– Bozketa-sistemak printzipio hauek beteko ditu: botoa zuzena, pertsonala eta eskuordeezina izango da. Era berean, organoko edozein kidek kontseiluburuari hala eskatzen badio, botoa isilpekoa izango da.

6.– El sistema de votación responderá a los principios de voto directo, personal e indelegable, y será secreto cuando así lo solicite a la Presidencia cualquiera de los miembros del órgano.

7.– Kide anitzeko organo horretako edozein kidek, baldin eta bilkuran badago, boto partikularra eman ahal izango du hartzen den edozein erabakiren aurka, betiere honako baldintza hauek betetzen baditu:

7.– Cualquier miembro del respectivo órgano colegiado, presente en la sesión, podrá formular su voto particular contra cualquiera de los acuerdos que se adopten, siempre que obre de la siguiente manera:

a) Bilkura amaitu baino lehen, boto partikularra emateko asmoa duela adieraztea.

a) Anuncie su intención de formular su voto particular antes de que se levante la sesión.

b) Organoko idazkariari bere boto partikularra jasotzen duen agiria bidaltzea, 5 egun naturaleko epean, bilkura egin eta hurrengo egunetik aurrera.

b) Remita a la Secretaría del órgano el documento con su voto particular en el plazo de 5 días naturales desde el día siguiente al de la sesión.

Boto partikular horiek gehiengoak hartutako erabakiaren testuari erantsiko zaizkio, eta gehiengoaren iritziaren ondoren agertuko dira.

Dichos votos particulares se incorporarán al texto del acuerdo adoptado por la mayoría, figurando tras el sentir mayoritario.

8.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoen bilkuretan hartutako erabakiak aktan jasoko dira, eta, hain zuzen ere, organo bakoitzeko idazkariak idatziko du aipatutako akta hori.

8.– Los acuerdos adoptados en las sesiones de los órganos colegiados del Consejo Vasco de la Cultura figurarán en el acta que levantará la persona que ostente la Secretaria de cada uno de ellos.

Aktaren edukiari eta berau onartzeari dagokionez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 18. artikuluan ezarritakoaren arabera jokatuko da. Nolanahi ere, idazkariak egiten den bilkura bakoitzaren akta idatziko du, eta kontseiluburuaren oniritziarekin sinatuko du. Aktak, gutxienez, informazio hau izango du:

En cuanto al contenido del acta y su aprobación, se estará a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso, la persona que ostente la Secretaría levantará acta de cada sesión que se celebre, y la firmará con el visto bueno de la Presidencia. Cada acta contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Bertaratu diren kideak eta adituak.

a) Miembros y personas especializadas que han asistido.

b) Lekua, eguna eta ordua.

b) Lugar, fecha y hora.

c) Gai-zerrendako zein puntu aztertu diren.

c) Puntos del orden del día tratados.

d) Bozketen forma eta emaitzak.

d) Forma y resultados de las votaciones.

e) Hartutako erabakien edukia.

e) Contenido de los acuerdos adoptados.

Aktak bilkura berean edo hurrengoan onartu ahal izango dira.

Las actas se podrán aprobar en la misma sesión o en la siguiente.

9.– Kulturaren Euskal Kontseiluak sareko lana sustatuko du Kontseiluaren Osoko Bilkuraren, Hakoba Kulturaren eta batzorde berezien mailan. Horretarako, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliko dira barne-mailan, bai eta herritarren parte-hartzea sustatzeko eta gizarteak arlo horretan egiten dituen eskaerak entzuteko ere.

9.– El Consejo Vasco de la Cultura fomentará el trabajo en red a nivel de Pleno del Consejo, Hakoba Kultura y de comisiones especiales. Para ello aplicará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a nivel interno, así como para promover la participación ciudadana y escuchar las demandas de la sociedad en este ámbito.

14. artikulua.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko funtzionamendu-organoetako kideek egindako lanari egotz dakizkiokeen gastuengatiko konpentsazioa.

Artículo 14.– Compensación por los gastos atribuibles a la labor desempeñada por las personas que forman parte de los órganos colegiados de funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura.

1.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko funtzionamendu-organoetako kide izateak ez du horren truke ordainsaririk jasotzeko eskubiderik ematen.

1.– Ser miembro de los órganos colegiados de funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura no otorga derecho a percibir retribución alguna por ello.

Hala ere, kideek konpentsazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea izango dute kide anitzeko organo horien bilkuretara joateagatik, bai eta kalte-ordain bat ere, bilera horiek egiten diren tokira joateko joan-etorrien gastuengatik.

No obstante, sus miembros tendrán derecho a percibir una compensación económica por asistencia a las sesiones de tales órganos colegiados, así como una indemnización por los gastos de desplazamiento hasta el lugar de celebración de esas sesiones.

2.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kide anitzeko organoen bileretara joateagatik ez da inola ere konpentsazio ekonomikorik jasotzeko eskubiderik egongo, baldin eta kide horiek Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoren batean betetzen duten karguagatik edo lanpostuagatik badira organoko kide, edo arrazoi horregatik parte hartzen badute organoan.

2.– En ningún caso se devengará derecho a percibir una compensación económica por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados del Consejo Vasco de la Cultura, cuando la pertenencia o participación esté determinada por el cargo o puesto de trabajo que se ocupe en alguna de las Administraciones públicas vascas.

3.– Bileretara joateagatiko konpentsazio ekonomikoak eta joan-etorrien gastuengatiko kalte-ordainak kalkulatzeko, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan edo hura ordezten duen arauan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

3.– El cálculo de las compensaciones económicas por asistencia a sesiones y de las indemnizaciones por gastos de desplazamiento se realizará según lo dispuesto en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio o norma que lo sustituya.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kulturaren Euskal Kontseiluko kideak izendatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Nombramiento de miembros del Consejo Vasco de la Cultura.

Dekretu honen 5.1 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean, Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularrak euskal kulturako erakunde eta organismo adierazgarrienetara joko du, eta Kulturaren Euskal Kontseiluko kide izango diren pertsonei eskatuko die izendapena eta kargua onar ditzatela.

A los efectos previstos en el artículo 5.1 de este Decreto, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del mismo, la persona titular del departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco se dirigirá a aquellas Entidades y Organismos de la Cultura Vasca que considere más representativos, recabando la aceptación del cargo y designación de la persona que en su representación vaya a formar parte del Consejo Vasco de la Cultura.

Era berean, epe horretan, pertsona fisiko jakin batzuengana joko du; hain zuzen ere, euskal kulturaren munduan duten izenagatik, organo horretan parte hartzeko interesgarriak direla uste duenengana, izendapena eta kargua onar ditzaten.

Igualmente, en tal plazo, se dirigirá a las personas físicas que por su prestigio en el mundo de la cultura vasca considere de interés su participación en tal órgano, para que estas manifiesten su aceptación.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lankidetza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Colaboración.

Kulturaren Euskal Kontseiluak sustatu egingo du Euskal Autonomia Erkidegokoak ez diren euskal kulturako lurraldeetako erakunde publikoekiko eta ekimen pribatuekiko lankidetza.

El Consejo Vasco de la Cultura impulsará la colaboración con las instituciones públicas e iniciativa privada de los territorios de cultura vasca no pertenecientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketa- eta funtzionamendu-araudia aldatu eta bateratzen duen otsailaren 5eko 27/2008 Dekretua, bai eta dekretu honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo txikiagoko xedapenak ere.

Quedan derogados el Decreto 27/2008, de 5 de febrero, de modificación y refundición de la normativa de organización y funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Dekretu honetan ezarri ez direnetan eta Kulturaren Euskal Kontseiluak onartzen dituen funtzionamendu-arauetan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legean kide anitzeko organoei buruz ezarritakoa aplikatuko da.

En todo lo no dispuesto en el presente Decreto y en las normas de funcionamiento que apruebe el Consejo Vasco de la Cultura, será de aplicación lo establecido para los órganos colegiados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Dekretua garatu eta betearaztea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Desarrollo y ejecución de Decreto.

Eusko Jaurlaritzan kulturaren arloko eskumena duen sailaren titularrari eskumena ematen zaio dekretu hau garatu eta betearazteko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Se faculta a la persona que ostenta la titularidad del departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko otsailaren 7an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental