Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

32. zk., 2023ko otsailaren 15a, asteazkena

N.º 32, miércoles 15 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
795
795

AGINDUA, 2023ko otsailaren 8koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez zazpiehun milioi euroko Euskadiko zor publikoa jaulkitzen baita eta eragiketa horren ezaugarriak zehazten baitira.

ORDEN de 8 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de setecientos millones de euros y se fijan las características de la misma.

Urtarrilaren 31ko 16/2023 Dekretuak erabaki eta baimentzen du zorpetze-eragiketak egitea 2023ko ekitaldiaren kontura; betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko 2023. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 15/2022 Legeak 10. artikuluko 1. paragrafoan Gobernu Kontseiluari emandako baimenaren kontura.

El Decreto 16/2023, de 31 de enero, acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2023, con cargo a la autorización concedida al Consejo de Gobierno por la Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023, en su artículo 10, apartado 1.

Dekretu horren xedapen gehigarriak xedatzen du ezen, Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legean agindutakorekin bat etorriz, Ogasun eta Ekonomiako sailburuari dagokiola agindu baten bidez zehaztea zer tresna eta modalitate erabiliko diren xedapen horretan erabaki eta baimendutako zorpetze-eragiketak egiteko, eta zehaztea zein izango diren dekretu horretan jaulkipenari buruz aipatu ez diren finantza-baldintzak eta ezaugarriak, dekretuaren aurreikuspenen barruan betiere. Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, baldin eta zor publikoa balore gisa jaulkitzen bada.

La Disposición Adicional del mencionado Decreto establece que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, corresponde al Consejero de Economía y Hacienda, mediante Orden, publicada, en el caso de emisión de deuda pública en forma de valores, en el Boletín Oficial del País Vasco, determinar los instrumentos y modalidades concretas para realizar las operaciones de endeudamiento acordadas y autorizadas en virtud de esa disposición, así como concretar sus condiciones financieras y demás características no señaladas por la citada norma, dentro de las previsiones de la misma.

Hori guztia kontuan izanik, honako hau

En virtud de todo lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Zazpiehun milioi (700.000.000) euroko Euskadiko zor publikoa jaulkitzea, urtarrilaren 31ko 16/2023 Dekretuan jasotzen diren baimenei jarraikiz.

Artículo 1.– Realizar una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de setecientos millones de euros (700.000.000 euros), en virtud de las autorizaciones contenidas en el Decreto 16/2023, de 31 de enero.

2. artikulua.– Jaulkiko den zor publikoak honako ezaugarri hauek izango ditu:

Artículo 2.– La emisión de Deuda Pública que se lleva a cabo tendrá las siguientes características:

a) Zenbateko nominala: 700.000.000 euro.

a) Importe nominal: 700.000.000 euros.

b) Modalitatea: bonu jasangarriak.

b) Modalidad: bonos sostenibles.

c) Jaulkitzeko prozedura: jaulkipen publikoa.

c) Procedimiento de emisión: colocación pública.

d) Jaulkitze- eta ordainketa-data: 2023ko otsailaren 17a.

d) Fecha de emisión y desembolso: 17 de febrero de 2023.

e) Interesa: urteko nominalaren % 3,50, urtero apirilaren 30ean ordainduko dena; kupoi luze bat ordainduko da 2024ko apirilaren 30ean.

e) Interés: 3,50 % nominal anual, con pago el 30 de abril de cada año, con un cupón largo el 30 de abril de 2024.

f) Jaulkitze-prezioa: % 99,203.

f) Precio de emisión: 99,203 %.

g) Amortizazio-prezioa: parekoa, balio nominalean.

g) Precio de amortización: a la par, por el valor nominal.

h) Amortizazio-data: 2033ko apirilaren 30a.

h) Fecha de amortización: 30 de abril de 2033.

i) Balioen adierazpidea: kontuan eginiko oharrak.

i) Representación de los valores: anotaciones en cuenta.

j) Balio unitarioa: mila euro (1.000,00 euro).

j) Valor unitario: mil euros (1.000,00 euros).

k) Jaulkipenaren kotizazioa: Bilboko Burtsa.

k) Cotización de la emisión: Bolsa de Bilbao.

3. artikulua.– Ekonomia eta Ogasun Sailak, jaulkipena egiteko mandatua duen erakundearen edo erakundeen bitartez, erraztu egingo du jaulki beharreko jaulkipen-balioen harpidetza. Erakunde horiek horretarako gaituta daude, balore-merkatuaren indarreko araudiaren arabera.

Artículo 3.– El Departamento de Economía y Hacienda y facilitará la suscripción de los valores de la emisión a través de la entidad o entidades mandatadas para la realización de la emisión, entidades habilitadas para tal fin según la normativa vigente de mercado de valores.

4. artikulua.– Baimena ematen zaie Finantza eta Aurrekontuetako titularrari eta Finantza Politikako Zuzendaritzako titularrari, bietako edonori, sina ditzaten zorpetze-eragiketa hau egiteko behar diren kontratuak eta gainerako dokumentu erantsi eta osagarri guztiak.

Artículo 4.– Se autoriza a la persona titular de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos y de la Dirección de Política Financiera, indistintamente, para la firma de los contratos y demás documentos anexos y complementarios que sean precisos para llevar a cabo la presente operación de endeudamiento.

5. artikulua.– Erakunde mandatari baten bidez ordainduko da harpidetza; Baloreen Erregistro, Konpentsazio eta Likidazio Sistemak Kudeatzeko Sozietateak, berriz, jaulkipenaren interesak ordaindu eta amortizatuko ditu, horretarako izendatutako Erakunde Eragilearen bitartez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 38. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Artículo 5.– El desembolso de la suscripción se realizará a través de una de las entidades mandatadas; el pago de intereses y amortización de la emisión se efectuará por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A., a través de la Entidad Agente, designada a esos efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko otsailaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de febrero de 2023.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental