Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

31. zk., 2023ko otsailaren 14a, asteartea

N.º 31, martes 14 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
773
773

AGINDUA, 2023ko otsailaren 6koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2023ko Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoen XL. edizioaren deialdia egiteko dena.

ORDEN de 6 de febrero de 2023, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la XL edición de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi para el año 2023.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak emandako definizioaren arabera, eskola-kirola da eskola-umeek nahitaezko eskolatze-aldian irakas-orduetatik kanpo egiten duten kirol-jarduera antolatua.

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, considera Deporte Escolar aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio.

Legearen II. tituluak xedatzen duenez, Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eskumena da eskola-kirolaren oinarriak eta printzipio orokorrak finkatzea, bai eta kirol-diziplinako araubidea eta lehiaketak finkatzea ere. Legearen 45. artikuluak dioenez, bestalde, autonomia mailako eskola-lehiaketak bideratzea, kalifikatzea eta baimentzea Eusko Jaurlaritzaren zeregina da.

El Título II de la citada Ley especifica que es competencia de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma la regulación de las bases y principios generales del deporte escolar, de su régimen disciplinario deportivo y de sus competiciones. El artículo 45 expone que las funciones de ordenación, calificación y autorización de las competiciones escolares de ámbito autonómico corresponden al Gobierno Vasco.

Testuinguru horretan, beharrezkoa da agindu baten bidez Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoen XL. edizioa arautu eta iragartzea.

En dicho contexto, es preciso dictar una orden que convoque y regule la XXXIX edición de los Juegos Escolares de Euskadi.

Ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoen XL. edizioan gutxienez hiru lurralde historikoetatik bitan, eskola-kirolaren programen barruan, lurralde-mailako lehiaketa izaten duten kirol-modalitate guztiak deituko dira. Lurralde bakoitzetik gutxieneko partaidetza 6 kirolari edo taldekoa izango da.

Artículo 1.– La edición XL de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi tendrá por objeto todas aquellas modalidades deportivas en las que haya existido competición de ámbito territorial en el seno de los programas de deporte escolar en al menos dos de los tres Territorios Históricos y con una participación de al menos 6 equipos o participantes por territorio.

Kirol-modalitateren batean Eusko Jaurlaritzak aurrez baimenik eman badu 2022-2023ko ikasturtean zehar eskola-lizentzia duen autonomia mailako lehiaketaren bat egiteko, lehiaketa hori ez da Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoetan sartuko.

Si en alguna modalidad deportiva el Gobierno Vasco hubiese autorizado previamente una competición de ámbito autonómico con licencia escolar durante el curso académico 2022-2023, esta no será convocada en el seno de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi.

2. artikulua.– 2023ko Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoetan Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurralde historikoetako kirolariek, teknikariek eta talde eta/edo selekzio ordezkariek parte hartuko dute.

Artículo 2.– En los Juegos Deportivos Escolares del 2023 intervendrán deportistas, técnicas, técnicos, equipos y/o selecciones representantes de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

3. artikulua.– 1.– Kirolariek baldintza hauek bete beharko dituzte:

Artículo 3.– 1.– Las y los deportistas podrán participar siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Hiru foru-aldundietako batek emandako eskola-lizentzia izatea.

a) Estar en posesión de la licencia escolar emitida por alguna de las tres Diputaciones Forales.

b) Ordezkatzen duten ikastetxean edo klubean inskribatuta egotea. Selekzioak onartzen dituzten kirol-modalitateetan, Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak onartutako araudi teknikoan ezartzen diren irizpide espezifikoak erabiliko dira selekzio horiek osatzeko.

b) Estar inscritos e inscritas en el Centro Escolar o club que representen. En aquellas modalidades deportivas en las que se posibilite la participación por selecciones los criterios aplicables para conformar estas, serán los específicos que se establezcan en la normativa técnica aprobada por la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco.

c) Kirolariek ikasturtean zehar foru-aldundien eskola-kiroleko programetan izandako baldintza beretan parte hartuko dute, eta Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru-aldundiek erabakitako parte hartzeko irizpideak errespetatu beharko dituzte.

c) Las y los deportistas deberán participar en las mismas condiciones en las que hayan participado durante el curso escolar en los programas de Deporte Escolar de las Diputaciones Forales, y respetando los criterios de participación acordados por el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales.

d) Kirol-joko hauetan parte hartzen duten kirolariek gutxienez 11 urte izan behar dituzte, eta gehienez 14 urte, Jokoak egiten diren urtean.

d) El o la deportista participante en estos Juegos deberá tener cumplidos como mínimo 11 años y como máximo 14, en el año de celebración de los Juegos.

Oro har, parte hartzeko kategoria haur-kategoria izango da (2009an eta 2010ean jaiotako eskola-umeak).

Con carácter general la categoría de participación será infantil (las y los escolares que hayan nacido en el año 2009 y 2010).

2.– Salbuespenez, beste adin batzuetako kirolarien parte-hartzea ere onartuko da, betiere gorabehera hori dagokion modalitatearen araudi teknikoan jasotzen bada (kimu-kategoria, 2011. eta 2012. urteetan jaiotako kirolariak).

2.– Excepcionalmente se permitirá la participación de deportistas de otras edades siempre que quede reflejado en la normativa técnica de la modalidad correspondiente (categoría alevín; deportistas que hayan nacido en el año 2011 y 2012).

3.– Edozein eskola-ume kirolarik aukera izango du kirol-modalitate batean baino gehiagotan batera parte hartzeko. Aldi berean bi lehiaketatan parte hartzea suertatzen bazaio, bataren edo bestearen artean aukeratu beharko du.

3.– Cualquier deportista escolar podrá participar simultáneamente en más de una modalidad deportiva. En caso de coincidir en el tiempo dos competiciones diferentes, el o la participante deberá elegir aquella en la que va a participar.

4. artikulua.– 1.– Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoen XL. edizioa Gipuzkoako Lurralde Historikoan jokatuko da, ia osorik, Legazpi, Ordizia, Urretxu eta Zumarragako udal-instalazioetan, argitaratuko den programaren arabera.

Artículo 4.– 1.– La XL edición de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi se celebrará en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, prácticamente en su totalidad, en las instalaciones municipales de Legazpia, Ordizia, Urretxu y Zumarraga, siempre de acuerdo al programa que se publique.

2.– Neguko modalitate bakarra, krosa, 2023ko otsailaren 26an izango da. Judo modalitatea apirilaren 1ean izango da. Eskubaloi txapelketa maiatzaren 6 eta 7ko asteburuan izango da, eta saskibaloiko haur mailako errendimendu ibilbideko lehen hiru jardunaldiak maiatzaren 13an, 20an eta 21ean izango dira. Gainerako kirol-modalitateak 2023ko maiatzaren 27 eta 28ko eta ekainaren 3 eta 4ko asteburuetan izango dira.

2.– La única modalidad de invierno, el Cross, se celebrará 26 de febrero de 2023. La modalidad Judo tendrá lugar el 1 de abril. La modalidad de Balonmano se desarrollará entre los días 6 y 7 de mayo, y las tres primeras jornadas de rendimiento infantil de Baloncesto tendrán lugar los días 13, 20 y 21 de mayo. El resto de modalidades deportivas tendrán lugar los fines de semana del 27 y 28 de mayo y 3 y 4 de junio de 2023.

Edonola ere, data horiek behin-behinekoak dira, behin betiko kirol-egitarauak onartu arte. Kirol-modalitate bakoitzaren behin betiko programa gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko die Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak foru-aldundiei eta inplikatutako euskal kirol-federazioei.

En todo caso, estas fechas serán provisionales hasta la aprobación definitiva de los programas deportivos. El programa definitivo de cada modalidad deportiva se comunicará con una antelación de al menos 15 días por la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales y Federaciones Deportivas Vascas implicadas.

5. artikulua.– Foru-aldundiek Jokoak hasi baino 4 egun lehenago aurkeztu behar dituzte beren lurralde historikoetako izen-emateak Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzan.

Artículo 5.– Cada Diputación Foral deberá presentar las inscripciones correspondientes a su Territorio Histórico cuatro días antes del comienzo de los Juegos en la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco.

6. artikulua.– Lehiaketak hasi baino lehen, kirol-taldearen ordezkariek edo kirolariek 2022-2023ko ikasturteari dagokion eskolako kirol-lizentzia edo akreditazioa aurkeztu beharko dute.

Artículo 6.– Antes del inicio de las competiciones, las y los delegados de los equipos o el propio deportista deberán presentar la Licencia Deportiva Escolar o acreditación correspondiente al curso escolar 2022-2023.

Kirolariek beren burua identifikatzeko agiria aurkeztu beharko dute, eta foru-aldundiek Eusko Jaurlaritzari bidalitako parte-hartzaileen zerrendan agertu.

Las y los deportistas deberán presentar documento identificativo de identidad y estar en la relación de participantes remitida por las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco.

7. artikulua.– Kirol-modalitate bakoitzaren garapena Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak hiru foru-aldundiekin batera adostutako araudi teknikoan jasota egongo da, eta dagozkion ondorioetarako halaxe zabalduko da, parte-hartzaileek, behin inskribatuz gero, hari men egin beharko baitiote.

Artículo 7.– El desarrollo de cada modalidad deportiva vendrá especificado en su correspondiente normativa técnica aprobada por la Dirección de Actividad Fisica y Deporte del Gobierno Vasco, de acuerdo con las tres Diputaciones Forales y que será difundida a tales efectos, estando las y los participantes sujetos a dicha normativa desde su inscripción.

8. artikulua.– Alderdi teknikoari dagokionez, euskal kirol-federazioak izango dira kirol-modalitate bakoitzak egoki funtzionatzeko beharrezkoa den laguntza emango dutenak, Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak ikuskatuta eta ontzat emanda.

Artículo 8.– En el aspecto técnico las respectivas Federaciones Deportivas Vascas serán las que proporcionen el apoyo necesario para el perfecto funcionamiento de cada modalidad deportiva, bajo la supervisión y el visto bueno de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco.

Hona laguntza teknikotzat zer ulertzen den: jardueraren inguruko alderdi tekniko guztiak zuzendu, koordinatu eta haiei jarraipena egiteko behar diren egiteko guztiak betetzea.

Se entiende por asistencia técnica la dirección, coordinación y seguimiento de todos los aspectos técnicos de la actividad.

Halaber, lehiaketen aktak egingo dituzte. Akta horiek jardueraren bukaeran sinatu beharko dituzte lehiatu diren taldeetako teknikariek, ordezkariek eta kapitainek.

Igualmente deberá realizar las Actas de las competiciones que deberán ser firmadas por los técnicos y técnicas, delegados, delegadas, capitanes y capitanas de los equipos contendientes al finalizar la actividad.

9. artikulua.– Lehiaketak jokatzen diren instalazioetan beti egongo dira, lehiaketak irauten duen bitartean, Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren ordezkari bat eta instalazioan jokatutako kirol horren federazioko kide bat.

Artículo 9.– En todas las instalaciones donde se celebran competiciones habrá permanentemente en el transcurso de las mismas una persona en representación de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco y una persona integrante de la federación del deporte que se dispute.

10. artikulua.– 1.– Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak izendatuko du Eskolarteko Kirol Jokoetarako epaile bakarra, eta beraren funtzioak hauek izango dira:

Artículo 10.– 1.– El juez o jueza única de competición será nombrada por la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco para el desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi, cuyas funciones serán las siguientes:

a) Parte-hartzaileen gaineko diziplina-ahalmena erabiltzea. Lehiaketan epaileek izandako jokamoldeari buruzko erreklamazioak ebatziko ditu.

a) Ejercer la potestad disciplinaria sobre las y los participantes, resolviendo las reclamaciones sobre las actuaciones de los jueces o juezas durante el desarrollo de las pruebas.

b) Diziplinakoak ez diren erreklamazio guztiak ebatziko ditu.

b) Resolución de todas las reclamaciones que no tengan naturaleza disciplinaria.

2.– Behin kirol-jardunaldia bukatu eta gero, epaile bakarrak bidezko ebazpena emango du, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoari men eginez eta pertsona interesdun guztiei entzuteko aukera bermatuz.

2.– El juez o jueza única de competición dictará resolución una vez finalizada la jornada deportiva, debiendo ajustarse en su actuación a los principios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas garantizando, en todo caso, la audiencia a las personas interesadas.

11. artikulua.– Erreklamazioak idatziz aurkeztuko dira, paperean edo euskarri digitalean. Horretarako, inprimaki-eredu bat jarriko da pertsona interesdunen esku Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoen XL. edizioaren Idazkaritza Teknikoan, nahiz eta bestelako idazkirik ere onartuko den, baldin eta ebazteko ezinbestekoak diren elementuak baditu.

Artículo 11.– Las reclamaciones se presentarán por escrito, en soporte papel o digital. A tal efecto se pondrá a disposición de las personas interesadas un modelo de impreso en la Secretaría Técnica de la XL edición de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi, sin perjuicio de la admisión de otros escritos que contengan los elementos indispensables para su resolución

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du. Beraz, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Primera.– La presente Orden agota la vía administrativa. Contra la misma podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

Segunda.– La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko otsailaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2023.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental