Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

24. zk., 2023ko otsailaren 3a, ostirala

N.º 24, viernes 3 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
577
577

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 20koa, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baita Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren deialdia, garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak egiten dituzten toki-erakundeei dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2022ko deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen, para la convocatoria 2022, las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a las entidades locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

Kontuan hartu da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren bidez garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak egiten dituzten toki-erakundeentzako 2022ko ekitaldirako dirulaguntza-deialdia egin zela.

Considerando que, mediante Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones a las entidades locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

Kontuan hartu da eskabideak aurkezteko epea 2022ko uztailaren 29an amaitu zela, eta 249 eskabide jaso zirela Eusko Jaurlaritzako Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan.

Considerando que con fecha 29 de julio de 2022 culminó el plazo para la presentación de solicitudes, habiéndose recibido en sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 249 solicitudes.

Kontuan hartu da organo-ebaluatzaileak, berariaz horretarako eratuta eta bat etorriz Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 15. artikuluarekin, dirulaguntza jasotzeko eskabideak aztertu eta ebaluatu dituela, eta dagokion ebazpen-proposamena egin duela. Ebazpen-proposamen horretan dago zehaztuta, esleipen-irizpideak betez eta aurrekontu-mugak gainditu gabe, aginduaren arabera zein proiektu diren dirulaguntza jasotzeko modukoak eta zenbateko dirulaguntza jaso dezaketen, bai eta zein proiektu ezetsi diren eta zergatik ere.

Considerando que de acuerdo con el artículo 15 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Órgano Evaluador, constituido al efecto, ha analizado y evaluado las solicitudes de subvención y ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación y a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles de obtener subvención en aplicación de la citada Orden, así como la cuantía de la misma, las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación.

Kontuan hartu da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 18.2 artikuluaren arabera, ebazpenak jaso behar duela diruz lagundu ez ziren proiektuen lehentasun-hurrenkera, lehenik eta behin, aurrekontu-zuzkidurarik ez izateagatik, baldin eta onuradunek uko egingo balute, diruz lagundu ahal izateko.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 18.2 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la resolución debe recoger el orden de prelación de los proyectos que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria para, en caso de existir renuncias por parte de los beneficiarios, poder ser subvencionados.

Kontuan hartu da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 3.2 artikuluaren arabera, aipatutako jarduera-ildoren baterako esleitutako zenbatekoa agortzen ez bada (ez delako eskabide nahikorik aurkeztu edo aurkeztutako eskabideek ez dituztelako baldintzak bete), beste jarduera-ildo baterako esleitutako zenbatekoari gehitu ahal izango zaiola, bat etorriz, betiere, organo ebaluatzaileak horretarako egiten duen proposamenarekin.

Considerando que el artículo 3.2 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, establece que en el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, esta podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, de acuerdo con la propuesta que en este sentido emita el órgano evaluador.

Kontuan hartu da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 3.2 artikuluaren bigarren paragrafoaren arabera, 24. artikuluan aurreikusitako ordainketa bakoitzerako aurreikusitako ehunekoa alda daitekeela.

Considerando que, a tenor del párrafo segundo del artículo 3.2 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se puede modificar el porcentaje previsto para cada uno de los pagos previstos en el artículo 24.

Kontuan hartu da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 3.2 artikuluaren hirugarren paragrafoaren arabera, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen ebazpen baten bidez onartuko dela beste jarduera-ildo bati esleitutako zenbatekoa handitzea eta, hala badagokio, 24. artikuluan jasotako ordainketa-aurrerakinetarako aurreikusitako ehunekoak aldatzea, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen ebazpena eman aurretik.

Considerando que el párrafo tercero del artículo 3.2 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, establece que el incremento de la cantidad asignada a otra línea de actuación y, en su caso, la modificación de los porcentajes previstos para los anticipos de pago que recoge el artículo 24, se aprobará mediante Resolución de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental previa a la Resolución de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental.

Kontuan hartu da, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen 2022ko azaroaren 14ko Ebazpenaren bidez handitu egin dela natura-ondarearen eta ekonomia zirkularraren lerroen aurrekontu-zuzkidura, eta aldatu egin direla, halaber, ordainketa-aurrerakinen ehunekoak.

Considerando que, mediante la Resolución, de 14 de noviembre de 2022, de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, se ha incrementado la dotación presupuestaria de las líneas de patrimonio natural y economía circular y se han modificado, asimismo, los porcentajes de los anticipos de pago.

Kontuan hartu da ez dela agortu hasieran aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura tokiko ekoberrikuntzaren, iraunkortasunerako hezkuntzaren eta asteklimaren ildoetan, eta organo ebaluatzaileak erabaki duela soberakin hori erabiltzea lurzoru poluituen eta lurzoruaren babesaren, klima-aldaketaren, natura-ondarearen eta ekonomia zirkularraren ildoen aurrekontu-zuzkidura handitzeko.

Considerando que, en las líneas de ecoinnovación local, educación para la sostenibilidad y asteklima no se ha agotado la dotación presupuestaria inicialmente prevista y que el Órgano Evaluador ha acordado emplear este remanente para incrementar la dotación presupuestaria de las líneas de suelos contaminados y protección del suelo, cambio climático, patrimonio natural y economía circular.

Kontuan hartu da, aurrekontu-zuzkidura doitu ostean, aurrekontu-zuzkidura nahikoa dagoela lurzoru kutsatuen lerroko eta lurzorua babesteko eta ekonomia zirkularreko lerroko proiektu subentzionagarri guztien zenbatekoa diruz laguntzeko. Klima-aldaketaren lerroan, 62 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuak laguntzeko baino ez da heltzen. Natura-ondarearen lerroan, 75,6 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuak laguntzeko baino ez da heltzen.

Considerando que, una vez ajustada la dotación presupuestaria, existe dotación presupuestaria suficiente para subvencionar el importe de todos los proyectos subvencionables de la línea de suelos contaminados y protección del suelo y de la línea de economía circular. En la línea de cambio climático, solo alcanza para subvencionar los proyectos con una puntuación igual o superior a 62 puntos. En la línea de patrimonio natural, solo alcanza para subvencionar los proyectos con una puntuación igual o superior a 75,6 puntos.

Kontuan hartu da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 12. artikuluaren arabera, dokumentazioa zuzentzeko eskatu zaiela 11. artikuluan aurreikusitako agiriak aurkeztu ez dituzten erakundeei, edota 2.2 artikuluan adierazitako baldintzak edo aipatutako aginduan ezarritako bestelako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ez dutenei. Amaitu da dokumentazioan eginiko hutsak zuzentzeko epea, eta ez da eskatutako dokumentaziorik aurkeztu; hortaz, ulertzen da II. eranskinean agertzen diren erakundeek atzera egin dutela eskaeran.

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se ha requerido la subsanación de documentación a aquellas entidades que no han presentado los documentos previstos en el artículo 11, o que no han acreditado el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 2.2 o de otras circunstancias establecidas en la citada Orden. Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación de documentación sin que se hayan aportado los documentos requeridos, se tiene por desistido de su solicitud a las entidades que figuran en el Anexo II.

Kontuan hartu da Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuak duela eskumena behin betiko erabakitzeko nori eman dirulaguntza eta zenbateko dirulaguntza eman, bat etorriz Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 18. artikuluan xedatutakoarekin.

Considerando que la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental es competente para determinar, de forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a conceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Kontuan hartu da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 17. artikuluaren arabera, bertan araututako laguntzak, jasangarritasunerako hezkuntzaren lerrokoak izan ezik, norgehiagoka-prozeduraren bidez emango direla, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.4 artikuluan.

Considerando que según el artículo 17 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, las ayudas reguladas en la misma, salvo la línea de educación para la sostenibilidad y la línea asteklima, deben concederse por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme al artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Xedapen hauek ikusi dira: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Agindua, zeinaren bidez ezartzen baitira garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak egiten dituzten toki-erakundeei dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak, eta egiten baita 2022ko deialdia; Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena; otsailaren 23ko 68/2021 Dekretua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, baita aplikatzekoak diren gainerako arauak ere. Horrenbestez, honako hau

Vistos la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que regulan y se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones a las entidades locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible; el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Dirulaguntza ematea ebazpen honen I. eranskinean adierazitako erakundeei, bertan zehazten diren proiektuetarako eta zenbatekoetan.

Primero.– Conceder subvención a las entidades recogidas en el Anexo I de la presente Resolución para los proyectos y por los importes que en el mismo se detallan.

Bigarrena.– Dirulaguntzak xedapen hauen arabera ordainduko dira: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 24. artikulua, eta Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen 2022ko azaroaren 14ko Ebazpena, zeinaren bidez aldatzen baitira Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 24. artikuluan aurreikusitako ordainketa-aurrerakinen ehunekoak.

Segundo.– El pago de las subvenciones se hará efectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, por la que se modifican los porcentajes de los anticipos de pago previstos en el artículo 24 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Lurzoru kutsatuen eta lurzoruaren babesaren, klima-aldaketaren, natura-ondarearen eta ekonomia zirkularraren ildoetan, lehen eta bigarren aurrerakinaren ehunekoak handitu dira, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduan aurreikusitako % 33tik aurrekontu-aplikazioetako aldaketen ondoriozko % 37,21era.

En las líneas de suelos contaminados y protección del suelo, cambio climático, patrimonio natural y economía circular, se incrementan los porcentajes del primer y segundo anticipo desde el 33 % previsto en la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, hasta el 37,21 % resultante de las modificaciones en las aplicaciones presupuestarias.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinean argitaratzea ezetsitako dirulaguntza-eskabideen zerrenda.

Tercero.– Publicar, en el Anexo II de la presente Resolución la relación de solicitudes de subvención que han sido objeto de desistimiento.

Laugarrena.– Bat etorriz Ingurumen, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 12.1 artikuluan ezarritakoarekin, dirulaguntzak ukatzea ebazpen honen III. eranskinean jasotako erakundeei, bertan zehazten diren arrazoiengatik.

Cuarto.– Denegar, conforme a lo establecido en el artículo 12.1 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a las entidades señaladas en el Anexo III de la presente Resolución la subvención solicitada, por los motivos que en el mismo se detallan.

Bosgarrena.– IV. eranskinean ezartzea aurrekontu-zuzkidura faltagatik hasiera batean dirulaguntzarik jaso ez duten proiektuen hurrenkera, I. eranskinean jasotako erakunde onuradunek uko eginez gero, dirulaguntza jasotzeko aukera izan dezaten.

Quinto.– Establecer en el Anexo IV el orden de prelación de los proyectos que no han resultado subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria para que, en caso de renuncia de las entidades beneficiarias recogidas en el Anexo I, puedan ser subvencionadas.

Seigarrena.– Ebazpen honen bidez ematen diren dirulaguntzen zenbatekoaren lehen ordainketa egiteko agintzea, ebazpenaren I. eranskinean zerrendatzen diren erakunde onuradunei.

Sexto.– Ordenar el primer pago del importe de las subvenciones concedidas por la presente Resolución a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo I de la misma.

Dirulaguntzaren ondorengo ordainketak egiteko, berriz, onuradunak agiri bidez egiaztatu beharko du Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 23. eta 24. artikuluetan ezarritako baldintzak bete dituela.

Los sucesivos pagos de la subvención quedan subordinados a la acreditación documental por parte de la persona beneficiaria en los términos establecidos en los artículos 23 y 24 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Halaber, agindu horren 20. artikuluan datozen obligazioak ere bete beharko dituzte onuradunek.

Las personas beneficiarias deberán cumplir, asimismo, el resto de las obligaciones que para las mismas se recogen en el artículo 20 de la citada Orden.

Zazpigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, interesdunei horren berri emateko, bat etorriz Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 18.1 artikuluan xedatuarekin, eta, era berean, dirulaguntzak emateko prozedura orok bete behar duen publikotasun-printzipioa betetzeko.

Séptimo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, al objeto de notificar la misma a los interesados según el artículo 18.1 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y dar cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo procedimiento de concesión de subvenciones.

Zortzigarrena.– Baldintza-orriak banan-banan denei jakinaraz dakien agintzea, hala badagokio, diruz lagundutako proiektuak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko ekainaren 15eko Aginduaren 19. artikuluaren arabera gauza daitezen.

Octavo.– Ordenar la notificación individualizada de los pliegos de condiciones, si procede, para la realización del proyecto subvencionado de conformidad con el artículo 19 de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Bederatzigarrena.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen, eta, beraz, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, jakinarazpena egiten denetik aurrera hilabeteko epean, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin.

Noveno.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2022.

Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordea,

La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental,

AMAIA BARREDO MARTÍN.

AMAIA BARREDO MARTÍN.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental