Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

24. zk., 2023ko otsailaren 3a, ostirala

N.º 24, viernes 3 de febrero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
566
566

9/2023 DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzukoa.

DECRETO 9/2023, de 24 de enero, del Servicio de Inspección Pesquera.

Arrantza politika komunitarioaren helburu orokorra uretako baliabide bizien ustiapena bermatzea da, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-baldintza iraunkorrak errazteko.

El objetivo general de la política comunitaria de pesca es garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.

Arrantza-politika erkidearen arabera arrantza-baliabideak kontserbatzeari eta modu jasangarrian ustiatzeari buruzko Kontseiluaren 2002ko abenduaren 20ko 2371/2002 (EB) Erregelamenduak kontrol-sistema komunitario bat ezartzeko betebeharra aurreikusi zuen, arrantza-sektore osoari aplikatzeko modukoa, hartan aurreikusitako arrantza- eta akuikultura-araubide komunitarioa lortze aldera. Betebehar hori indarrean dagoen arrantza-politika erkideari buruzko 1380/2013 (EB) Erregelamenduak mantendu du.

El Reglamento (CE) n.º 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, previó la obligación de establecer un sistema comunitario de control aplicable a la totalidad del sector pesquero, en aras de la consecución del régimen comunitario de la pesca y acuicultura contemplado en aquel. Dicha obligación se ha mantenido por el vigente Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común.

Aurreikuspen hori garatzeko, Arrantza-politika erkidearen arauak betetzen direla bermatzeko kontrol-araubide komunitarioa ezartzen duen Kontseiluaren 2009ko azaroaren 20ko 1224/2009 (EB) Erregelamenduak estatu kideei ezartzen die arrantza-politika erkidearen aplikazio-eremuan sartutako jarduerak kontrolatzeko betebeharra, baldin eta jarduera horiek pertsona fisikoek edo juridikoek egiten badituzte beren lurraldean eta beren subiranotasun edo jurisdikziopeko uretan. Bereziki, hauek kontrolatu behar dituzte: arrantza-jarduerak, ontzi-aldaketak, arrainak kaioletara edo akuikultura-instalazioetara, gizentzekoak barne, egindako transferentziak, lehorreratzea, inportazioak, garraioa, eraldaketa, merkaturatzea eta arrantzako eta akuikulturako produktuak biltegiratzea.

En desarrollo de dicha previsión, el Reglamento (CE) No 1224/2009, del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, impone a los Estados miembros la obligación de controlar las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la política pesquera común que sean realizadas por personas físicas o jurídicas en su territorio y en las aguas bajo su soberanía o jurisdicción. En particular, deben controlar las actividades pesqueras, los transbordos, las transferencias de pescado a jaulas o instalaciones acuícolas, incluidas las de engorde, el desembarque, las importaciones, el transporte, la transformación, la comercialización y el almacenamiento de productos de la pesca y de la acuicultura.

Bestalde, 2017ko apirilaren 7an, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017ko martxoaren 15eko 2017/625 (EB) Erregelamendua argitaratu zen, elikagai eta pentsuei buruzko legeak eta animalien osasun eta ongizateari, landare-osasunari eta produktu fitosanitarioei buruzko arauak aplikatzen direla bermatzeko egindako kontrol eta beste jarduera ofizial batzuei buruzkoa. Erregelamendu horrek estatu kideetako agintari eskudunek kontrol ofizialak eta beste jarduera ofizial batzuk egiteari buruzko arauak ezartzen ditu, elikagaien ekoizpenaren, eraldaketaren eta banaketaren edozein fasetan, arrantzako eta akuikulturako produktuak barne, elikagaien eta elikagai-segurtasunaren, osotasunaren eta osasungarritasunaren arloko arauak betetzen direla egiaztatzeko.

Por otro lado, el 7 de abril de 2017 se publicó el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios. Este reglamento establece normas sobre la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros, con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas en el ámbito de los alimentos y la seguridad alimentaria, la integridad y la salubridad en cualquier fase de la producción, transformación y distribución de los alimentos, incluidos los productos de la pesca y la acuicultura.

Horrek dakar arrantza-agintariek neurri egokiak hartu behar dituztela, beharrezkoak diren finantza-baliabideak, giza baliabideak eta baliabide teknikoak esleitu behar dituztela, eta arrantza-politika erkidearen eta elikagai-segurtasunaren aplikazio-eremuan sartzen diren jarduerak kontrolatu, ikuskatu eta betetzen direla bermatzeko behar diren egitura administratibo eta teknikoak sortu behar dituztela; era berean, beren agintari eskudunei eta agenteei eginkizunak betetzeko bitarteko egokiak eman behar dizkiete.

Ello implica que las autoridades de pesca deben adoptar las medidas apropiadas, asignar los medios financieros, humanos y técnicos necesarios y crear las estructuras administrativas y técnicas precisas para garantizar el control, la inspección y la observancia de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la política pesquera común y de la seguridad alimentaria; igualmente, deben proporcionar a sus autoridades competentes y agentes todos los medios apropiados para desempeñar sus funciones.

Helburu horrekin, Arrantza, Maskulu bilketa eta Arrain-Hazkuntzategien Ikerketa-Zerbitzuaren Antolaketari buruzko martxoaren 29ko 67/1982 Dekretuak ikuskapen-zerbitzu bat sortu eta arautu zuen, gaur arte funtzionatu duena, baina beharrezkotzat jotzen da haren aurreikuspenak egungo lege-aurreikuspenetara egokitzea.

Con ese fin, el Decreto 67/1982, de 29 de marzo, de Ordenación del Servicio de Inspección Pesquera, Marisquera y de Plantas de Acuicultura, creó y reguló un servicio de inspección, que ha venido funcionando hasta la actualidad, si bien se considera necesario adecuar sus previsiones a las perspectivas legales actuales.

Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoak barruko uretako arrantzaren, itsaski- bilketaren eta akuikulturaren arloetan duen eskumen esklusiboaren babesean ematen da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-sektorearen antolamenduaren arloan Estatuaren oinarrizko legeak bere lurraldean garatzeko eta betearazteko eskumenaren babesean ere.

Este Decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del País Vasco en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, y de la competencia de desarrollo legislativo y ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de ordenación del sector pesquero del País Vasco.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko urtarrilaren 24ko bileran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de enero de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da itsas arrantzako, itsaski-bilketako eta akuikulturako jarduerak kontrolatu eta ikuskatzeko eginkizunak arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskumenen esparruan.

1.– Este Decreto tiene por objeto regular las funciones de control e inspección de la actividad de pesca marítima, marisqueo y acuicultura, en el ámbito de las competencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Helburua itsas arrantzaren, itsaski-bilketaren eta akuikulturaren arloko araudia betetzen dela bermatzea da, bai eta itsas baliabideak babesteko behar diren jarduketa guztiak aurreikustea eta gauzatzea ere, fase guztietan, harrapaketatik edo ekoizpenetik merkaturatzearen azken fasera.

2.– Su finalidad es garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura, así como prever y realizar todas aquellas actuaciones necesarias para la protección de los recursos marinos en todas sus fases desde la captura o producción hasta la fase final de comercialización.

2. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 2.– Funciones.

Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuak, zeinak autoritatea Euskal Autonomia Erkidego osoan baitu, eginkizun hauek izango ditu:

AI Servicio de Inspección Pesquera, con autoridad en todo el País Vasco, le corresponderán las siguientes funciones:

1.– Eusko Jaurlaritzan itsas arrantzaren arloko eskumena duen zuzendaritzaren mende, Euskal Autonomia Erkidegoan arrantzarekin, itsaski-bilketarekin eta akuikulturarekin lotutako jarduerak ikuskatzea, helburu hauekin:

1.– Ejercer, bajo la dependencia de la Dirección del Gobierno Vasco competente en pesca marítima, la Inspección de las actividades relacionadas con la pesca, el marisqueo y la acuicultura atribuidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi, al objeto de:

a) Barne-uretako arrantza, itsaski-bilketa eta akuikultura jarduerak arautzen dituzten indarreko xedapenak eta arlo horretako emakida eta baimenetarako ezarritako preskripzioak betetzen direla egiaztatzea.

a) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones vigentes que regulan el ejercicio de las actividades de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, y de las prescripciones establecidas para las concesiones y autorizaciones en esta materia.

b) Baimena edo emakida behar duten barruko uretako, arrantza, itsaski-bilketa eta akuikultura jardueren ezkutuko jarduera ikertzea.

b) Investigar el ejercicio clandestino de actividades de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura que precisen de autorización o concesión.

c) Arrantza-sektorearen antolamenduaren eta arrantza-produktuen merkaturatzearen arloko xedapenak betetzen direla kontrolatzea.

c) Controlar el cumplimiento de las disposiciones en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.

2.– Bere eginkizunak betetzeko interesgarriak diren gertakarien aktak egitea.

2.– Levantar actas de los hechos de interés en el desempeño de sus funciones.

3.– Eusko Jaurlaritzan itsas arrantzaren arloko eskumena duen sailak agintzen dizkion gainerako eginkizunak betetzea.

3.– Desempeñar las demás funciones que les fueran encomendadas por el Departamento del Gobierno Vasco competente en pesca marítima.

3. artikulua.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileak.

Artículo 3.– Personal del Servicio de Inspección Pesquera.

1.– Itsas arrantza, itsaski-bilketa eta akuikultura ikuskatzeko eginkizuna Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden eta eginkizun hori betetzeko berariazko lanpostuak betetzen dituzten langileek beteko dute.

1.– La función inspectora de pesca marítima, marisqueo y acuicultura será desempeñada por el personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco que ocupe puestos de trabajo específicos para el desempeño de dicha función.

2.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzua itsas arrantza arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita egongo da.

2.– El Servicio de Inspección Pesquera estará adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en pesca marítima.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoak ikuskapenak egiteko ardura duten langileen zerrenda egin eta eguneratuta mantenduko du.

3.– La Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará y mantendrá actualizada la lista del personal encargado de llevar a cabo las inspecciones.

4.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek Europar Batasuneko, Estatuko eta autonomia-erkidegoko zuzenbidearekin bat beteko dituzte eginkizunak, eta ikuskapenak bazterkeriarik gabe egingo dituzte.

4.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera desempeñará sus funciones de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea, estatal y autonómico y efectuará las inspecciones de forma no discriminatoria.

5.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileak, beren eginkizunak betetzean, agintaritzaren agentetzat hartuko dira. Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileen aurkako atentatuak egiten duen orok, egitez edo hitzez, zerbitzu- egintzan edo horren ondorioz, indarreko legeen arabera dagozkien erantzukizunak izango ditu. Horretarako, ikuskaritza zerbitzuko langileek egintza horien berri emango diete organo eskudunei, prozedura egokiak bultzatu eta, hala badagokio, erantzukizun horiek eskatzeko behar diren legezko ekintzak gauza ditzaten.

5.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera tendrá en el ejercicio de sus funciones la consideración de agentes de la autoridad. Quienes cometan atentados contra el personal del Servicio de Inspección Pesquera, de hecho, o de palabra, en acto de servicio o con motivo de este, incurrirán en las responsabilidades a que hubiera lugar según la legislación vigente. A tales efectos, el personal del servicio de inspección pondrá dichos actos en conocimiento de los órganos competentes, a fin de que se insten los procedimientos oportunos y se ejerciten, en su caso, las acciones legales que procedan para la exigencia de tales responsabilidades.

6.– Kontrol- eta ikuskapen-eginkizun osagarriak laguntzaileek egin ahal izango dituzte, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileen zuzendaritzapean eta ikuskaritzapean.

6.– Las funciones auxiliares del control e inspección podrán ser desarrolladas por personal de apoyo bajo la dirección y supervisión del personal del Servicio de Inspección Pesquera.

4. artikulua.– Prestakuntza.

Artículo 4.– Formación.

Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek eskubidea dute beren lana egiteko behar duten etengabeko prestakuntza jasotzeko, berdintasuneko prestakuntza barne.

El personal del Servicio de Inspección Pesquera tiene derecho a recibir la formación continua necesaria para realizar su labor, incluida la formación en igualdad.

Ikuskatzaileak behartuta daude beren zereginak betetzeko behar diren ikastaroetan eta jardunaldietan parte hartzera.

La realización de los cursos y jornadas necesarios para realizar sus tareas es una obligación del personal de inspección.

5. artikulua.– Ikuskaritza-eginkizunaren jarduera-eremua.

Artículo 5.– Ámbito de actuación de la función inspectora.

1.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileei dagokie arrantzako, itsaski-bilketako eta akuikulturako jarduerak, arrantza-sektorearen antolaketa eta arrantza-produktuen merkaturatzea zaintzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko jarduketak egitea.

1.– Corresponden al personal del Servicio de Inspección Pesquera las actuaciones de vigilancia, control e inspección de la actividad pesquera, de marisqueo y acuicultura, de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.

2.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuari dagokio, halaber, erauzketa-arrantzaren eta akuikulturaren ekoizpen primarioaren higiene-arloko eta dirulaguntzen arloko kontrol- eta ikuskapen-jarduketak egitea.

2.– Corresponden también al Servicio de Inspección Pesquera las actuaciones de control e inspección en materia de higiene en la producción primaria de la pesca extractiva y la acuicultura y en materia de subvenciones.

3.– Eusko Jaurlaritzan arrantzaren arloko eskumena duen zuzendaritzak protokoloak egingo ditu Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileen esku hartzeko modua arautzeko.

3.– La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de pesca elaborará protocolos para regular el modo de intervención del personal del Servicio de Inspección Pesquera.

4.– Zaintza-, kontrol- eta ikuskapen-eginkizunak honako hauetan gauzatuko dira:

4.– Las funciones de vigilancia, control e inspección se ejercen en:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko urak.

a) Aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko barruko urak, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoko lursailak eta aldamenekoak, lurralde-itsasoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremu ekonomiko esklusiboa, itsaski- bilketa eta itsas akuikultura jardueren gainean.

b) Aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Euskadi, terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre y adyacentes, mar territorial y zona económica exclusiva del litoral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre las actividades de marisqueo y acuicultura marina.

c) Kaia edo portua, lehorreratzea edo deskargatzea dela-eta egindako harrapaketei eta tresnei dagokienez, bai eta ontzian bertan produktuak eraldatzeko eragiketei dagokienez ere.

c) Muelle o puerto, en relación con las artes y las capturas con ocasión de su desembarque o descarga, así como de las operaciones de transformación de los productos a bordo.

d) Biltegiak, lonjak, lehen salmentarako baimendutako establezimenduak eta arrantza-produktuak gordailutzen edo deskargatzen diren beste establezimendu edo leku batzuk, jatorria edozein dela ere, bai eta manipulazio-zentroak, hozkailu-biltegiak, arrantza-produktuak garraiatzen dituzten ibilgailuak, komunikabide publikoak, handizkako eta txikizkako merkatuak, saltokiak, jatetxeak eta azken kontsumitzailearengana iritsi arteko beste edozein toki ere.

d) Almacenes, lonjas, establecimientos autorizados de primera venta y otros establecimientos o lugares donde se depositen o descarguen productos pesqueros con independencia de su origen, así como en los centros de manipulación, almacenes frigoríficos, vehículos dedicados al transporte de productos pesqueros, vías públicas de comunicación, mercados mayoristas y minoristas, comercios, establecimientos de restauración y en cualquier otro lugar hasta llegar a la persona consumidora final.

e) Akuikulturara bideratutako ustiategi eta gune zoologikoak.

e) Explotaciones y núcleos zoológicos dedicados a la acuicultura.

6. artikulua.– Ikuskapen-eginkizunaren xedea.

Artículo 6.– Objeto de la función inspectora.

Kontrol- eta ikuskapen-jardueraren xedeak honako hauek izango dira:

El objeto de la actividad de control e inspección se realizará en relación con:

1.– Ontzian mantendutako, biltegiratutako, garraiatutako, eraldatutako edo merkaturatutako harrapaketen legezkotasuna, horien higienea eta trazabilitatea barne.

1.– La legalidad de las capturas mantenidas a bordo, almacenadas, transportadas, transformadas o comercializadas, incluyendo su higiene y trazabilidad.

2.– Aparailuak, arrantza aparailuak eta tresnak, eta erabilitako arrantza- aparailuen legezkotasuna, arrantzatutako espezieentzat eta ontzian mantendutako harrapaketentzat.

2.– Los aparejos, artes y útiles de pesca, y la legalidad de las artes de pesca utilizadas para las especies objeto de pesca y para las capturas mantenidas a bordo.

3.– Hala badagokio, estibatze-planoa eta estibatzea, espezie ezberdinetatik bereizita.

3.– En su caso, el plano de estiba y la estiba separada de las distintas especies.

4.– Arteak markatzea.

4.– El marcado de las artes.

5.– Potentzia eragilearen ziurtapena egiaztatzea.

5.– La verificación de la certificación de la potencia motriz.

6.– Arrantzako lizentziak eta baimenak.

6.– Las licencias y autorizaciones de pesca.

7.– Jarduera garatzen den eremu geografikoa.

7.– La zona geográfica donde se desarrolle la actividad.

8.– Ontziak satelite bidez lokalizatzeko gailuak (kutxa urdinak eta AISak).

8.– Los dispositivos de localización de buques vía satélite (cajas azules y AIS).

9.– Dokumentazio edo jakinarazpen elektronikoen zehaztasuna, arrantza- egunkariak, aurreabisuak, lehorreratze-adierazpenak eta ontzi-aldaketako adierazpenak, eta arrantza-jarduera erregistratzen duten liburu eta dokumentu guztiak.

9.– La exactitud de la documentación o de las notificaciones electrónicas correspondientes, los diarios de pesca, preavisos, declaraciones de desembarque y de transbordo y todos aquellos libros y documentos donde se registre la actividad de pesca.

10.– Itsas arrantza jarduera oro har, profesionala zein aisialdikoa, itsaski- bilketa eta akuikultura.

10.– El ejercicio de la actividad pesquera marítima en general, tanto profesional como recreativa, del marisqueo y de acuicultura.

11.– Arrantza-ontzietan, biltegietan, lonjetan, lehen salmentarako establezimendu baimenduetan eta arrantza-produktuak uzten edo deskargatzen diren beste establezimendu edo leku batzuetan, manipulazio- zentroetan, hozkailu-biltegietan eta akuikulturako instalazioetan diruz lagundutako jarduerak gauzatu aurretik eta ondoren egiaztapena egitea.

11.– Las verificaciones previa y posterior de la ejecución de actividades subvencionadas en las embarcaciones de pesca, almacenes, lonjas, establecimientos autorizados de primera venta y otros establecimientos o lugares donde se depositen o descarguen productos pesqueros, centros de manipulación, almacenes frigoríficos, e instalaciones de acuicultura.

7. artikulua.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileen ahalmenak.

Artículo 7.– Facultades del personal del Servicio de Inspección Pesquera.

1.– Beren eginkizunak betetzean, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek ahalmena dute honetarako:

1.– En el ejercicio de su función, el personal del Servicio de Inspección Pesquera está facultado para:

a) Libreki sartzea, behar bezala identifikatu ondoren, ontzietara, ontzi laguntzaileetara eta bestelako asmamen flotatzaileetara, arrantza-sektoreko, itsaski-bilketako eta akuikulturako establezimenduetara, arrantza-lonjetara edo establezimendu horiei atxikitako beste edozein bulegotara, ibilgailu eta, oro har, arrantza-baliabideak atera, ekoitzi, biltegiratu, banatu, merkaturatu eta zerbitzatzen diren edozein lekutara. Ikuskatu beharreko lekua ukitutako pertsona fisikoaren bizilekua bada, kontrol- eta ikuskapen-eginkizunak egiten dituzten langileek lortu beharko dute, titularraren berariazko baimenik izan ezean, dagokion baimen judiziala.

a) Acceder, previa su debida identificación, libremente a los barcos, las embarcaciones auxiliares y los otros ingenios flotantes, los establecimientos del sector de la pesca, del marisqueo, de la acuicultura, a las lonjas pesqueras o cualquier otra dependencia anexa a estos establecimientos, vehículos y, en general, a cualquier lugar donde se extraigan, produzcan, almacenen, distribuyan, comercialicen y sirvan, los recursos pesqueros. Si el lugar objeto de inspección coincide con el domicilio de la persona física afectada, el personal que ejerce las funciones de control e inspección debe obtener, en defecto del consentimiento expreso de la persona titular, la correspondiente autorización judicial.

b) Ikuskatu beharreko itsasontzia gelditzeko eskatzea, eta Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileak eta laguntzen dietenak itsasontzira igotzea errazteko behar diren neurri guztiak eskatzea, bai eta ikuskatzen diren arrantza-ontzietako kapitaina edo patroia, edo itsasontzian dagoen beste edozein pertsona bertan egoteko eskatzea ere; horiek ikuskapena erraztera behartuta egongo dira.

b) Exigir la parada del buque que se va a inspeccionar y cuantas medidas sean necesarias para facilitar la subida a bordo del personal del Servicio de Inspección Pesquera y la de quienes les auxilian, así como la presencia del capitán o capitana, o del patrón o patrona de los pesqueros inspeccionados o de cualquier otra persona que se hallase a bordo, quienes estarán obligadas a facilitar la inspección.

c) Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuaren eskumeneko gaietan indarrean dauden legezko xedapenak betetzen direla egiaztatzeko behar diren frogak, ikerketak edo azterketak egitea.

c) Practicar las pruebas, investigaciones o exámenes que resulten necesarios para cerciorarse de la observancia de las disposiciones legales vigentes en las materias de competencia del Servicio de Inspección Pesquera.

d) Ikuskapenarekin lotutako dokumentuak eskuratu eta atxikitzea, eta haien kopiak egitea.

d) Ocupar y retener los documentos relacionados con la inspección y realizar copias de aquellos.

e) Bertan dauden pertsonei eskatzea beren zaintzapean edo ardurapean dituzten administrazio-, industria-, merkataritza- eta erregistro-dokumentu guztiak eman diezazkietela, bai ikuskapenaren xede diren pertsona fisiko edo juridikoei buruzkoak, bai harrapaketei, lehorreratzeei, ontzi-aldaketei, gordailuei, salmentei edo besterentzeei buruzkoak, bai higieneari, dirulaguntzen arloko egiaztapenei, eskifaiaren rolari eta gaikuntzari buruzkoak.

e) Solicitar de las personas presentes que les faciliten cuantos documentos administrativos, industriales, mercantiles y registros tengan bajo su custodia o posesión, referentes a las personas físicas o jurídicas objeto de inspección, así como a las capturas, desembarques, transbordos, depósito, venta o enajenación de dichos productos de la pesca, así como los referentes a materias de higiene, comprobaciones en materia de subvenciones, rol y capacitación de la tripulación.

f) Edozein garraiobide lehorreratzeko edo deskargatzeko lanak geldiaraztea, arauzko baldintzak betetzen ez direla egiaztatzen bada.

f) Detener las tareas de desembarque o descarga de cualquier medio de transporte, si se comprueba que en su desarrollo no se cumplen los requisitos reglamentarios.

g) Aireontzietatik kontrolak eta ikuskapenak egitea, barruko sistemak erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko uretako arrantza-ontzien edo arrantza-produktuak garraiatzen dituzten ontzien gainean, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza-portua duten arrantza-ontzien gainean ere, ontzi horiek edonon daudela ere, eta bitarteko tekniko egokien bidez komunikatzea dagokion ontziaren kapitainei edo patroiei legezkotasuna berrezartzeko behar diren neurriak.

g) Llevar a cabo controles e inspecciones desde aeronaves, utilizando los sistemas de a bordo, sobre los buques pesqueros o que transporten productos de la pesca en aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sobre los buques pesqueros con puerto base en la Comunidad Autónoma de Euskadi donde quiera que se encuentren, así como comunicar por los medios técnicos adecuados a los capitanes, las capitanas, patrones o patronas del buque avistado las medidas que en su caso sean necesarias para restablecer la legalidad.

h) Beharrezko behin-behineko neurriak hartzea, 10. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eman litekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko, prozedura behar bezala amaitzeko, arau-haustearen ondorioak mantentzea ekiditeko, eta interes orokorrak bermatzeko.

h) Adoptar, en su caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, las medidas provisionales precisas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar los intereses generales.

i) Laginak hartzea edo lortzea, neurketak egitea, argazkiak edo bideoak lortzea, krokisak edo planoak egitea, arau-haustearen ustezko erantzuleari in situ jakinarazi ondoren.

i) Tomar u obtener muestras, realizar mediciones, obtener fotografías o videos, confeccionar croquis o planos, previa comunicación in situ a la persona presuntamente responsable de la infracción.

2.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek, beren eginkizunak betetzean, jarduteko plan edo programa komunak edo apartekoak betez jardun ahal izango dute, edo salaketen edo errekerimenduen ondorioz, norberaren ekimenez edo hierarkian gorago daudenen aginduz. Beste agintari batzuek eskatuta ere jardun ahal izango dute, baldin eta, erregelamendu bidez aurreikusitako prozeduraren bidez eta beren eskumenak baliatuz, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuaren laguntza eskatzen badute, inguruabar larriak, salbuespenezkoak edo ezustekoak gertatzen direnean.

2.– En el ejercicio de sus funciones, el personal del Servicio de Inspección Pesquera podrá actuar en cumplimiento de planes o programas de actuación comunes o extraordinarios, o en virtud de denuncias, requerimientos, propia iniciativa u orden de sus superiores jerárquicos. También podrán actuar por solicitud de otras autoridades que, por el procedimiento reglamentariamente previsto y en el ejercicio de sus competencias, demanden la colaboración del Servicio de Inspección Pesquera cuando concurran circunstancias graves, excepcionales e imprevistas.

3.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek, beren eginkizunak betetzeko, beharrezko langileen laguntza jaso ahal izango dute, ikuskatutako itsasontziko eskifaiako kideak barne. Era berean, beharrezkoak diren ekipo edo materialak baliatu ahal izango dituzte.

3.– Para el ejercicio de sus funciones el personal del Servicio de Inspección Pesquera podrá auxiliarse de personal necesario, incluido aquel que forme parte de la tripulación del buque inspeccionado. Igualmente podrán auxiliarse de los equipos o materiales que sean necesarios.

4.– Itsas arrantzako ikuskatzaileek, beren eginkizuna eraginkortasunez betetzeko behar denean, beste agintari edo funtzionario batzuen laguntza eskatu ahal izango dute, bai eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoena eta Ertzaintzarena ere.

4.– Los inspectores de pesca marítima, en casos de necesidad para un eficaz cumplimiento de su función, podrán solicitar el apoyo de otras autoridades o personal funcionario, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza.

5.– Konfidentzialtasuna gordetzeko, Eusko Jaurlaritzan arrantza arloko eskumena duen zuzendaritzako langile gaituek identifikazio-txartelean agertzen den identifikazio-kode profesionala erabili behar dute identifikazio pertsonal gisa, ikuskapen-ekintzak formalizatzeko unean.

5.– Para mantener la confidencialidad, el personal habilitado de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de pesca debe utilizar como identificación personal, en el momento de formalizar los actos de inspección, el código identificativo profesional que figura en la tarjeta de identidad.

8. artikulua.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileen betebeharrak.

Artículo 8.– Deberes del personal del Servicio de Inspección Pesquera.

1.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek euren burua behar bezala identifikatuta beteko dituzte eginkizunak, eta ikuskapenei ekingo diete, ikuskatu beharreko ontziaren edo establezimenduaren arduradunari nortasun-txartela aurkeztuz; eginbehar hori salbuetsi ahal izango da, emaitza hobea eta eraginkorragoa izateko, jarduketaren sekretua bermatu behar den jarduketetan.

1.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera realizará sus funciones debidamente acreditado, e iniciará las inspecciones mediante la presentación de su tarjeta de identidad a la persona responsable del buque o establecimiento a inspeccionar; este deber se podrá excepcionar en aquellas actuaciones en las cuales sea preciso garantizar el secreto de la operación para mejor resultado y eficacia.

2.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek ikuskapenak egitean, ahalik eta eragozpen gutxien sortuko dizkiete ontziari edo garraio-ibilgailuari eta haien jarduerei, bai eta harrapaketak biltegiratzeari, eraldatzeari eta merkaturatzeari ere. Ahal den neurrian, ikuskapena egitean harrapaketak hondatzea saihestuko dute.

2.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera efectuará las inspecciones de tal modo que se reduzcan al mínimo las perturbaciones o inconvenientes ocasionados al buque o al vehículo de transporte y a sus actividades, así como al almacenamiento, la transformación y la comercialización de las capturas. En la medida de lo posible, evitará deteriorar las capturas durante la inspección.

3.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek eta ikuskatze-eginkizuna betetzeko ahalmena duten langileek sekretu profesionala gorde behar dute beren eginkizunak betetzean ezagutzen dituzten datu, egitate eta inguruabarrei dagokienez. Ikuskapen-eginkizunik ez duten eta ikuskapen-zerbitzuko organo edo bulegoetan zerbitzuak ematen dituzten langileek eta Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuari laguntzeko langileek beren lanpostua dela-eta dakitenari buruzko isiltasun-betebehar berberak izango dituzte; horretarako, informazioa emango zaie aurretik, eta egiaztatuta geratuko da informazioa jaso dutela isiltasun- betebeharrari buruz.

3.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera y personal facultado para el ejercicio de la función inspectora está obligado a guardar el secreto profesional de cuantos datos, hechos y circunstancias conozca en el ejercicio de sus funciones. El personal sin funciones inspectoras que preste servicios en órganos o dependencias del servicio de inspección y el personal de apoyo al del Servicio de Inspección Pesquera queda sujeto a los mismos deberes de sigilo acerca de lo que conozca por razón de su puesto de trabajo; para ello, se les informará previamente y quedará evidencia de que han recibido la información sobre el sigilo a guardar.

4.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek lanaldi eta ordutegi bereziak bete beharko dituzte. Lanaldi eta ordutegi horiek arrantza- eta akuikultura-gaietan eskumena duen sailak ezarriko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileen lanaldiei eta ordutegiei buruz indarrean dagoen araudiaren arabera, eta ordutegi-erabilgarritasunaren mende egon daitezke aplikatu beharreko lan-akordio kolektiboaren arabera zehazten den kasuetan.

4.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera está sujeto a las jornadas y horarios especiales establecidos por el Departamento competente en materia de pesca y acuicultura de conformidad con la normativa vigente en materia de jornadas y horarios de trabajo del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pudiendo estar sujeto a disponibilidad horaria en los casos en que se determine conforme al acuerdo colectivo de trabajo aplicable.

9. artikulua.– Ikuskapen-aktak.

Artículo 9.– Actas de inspección.

1.– Ikuskapen bakoitzaren ondoren, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek ikuskapen-akta bat egingo dute, eta Eusko Jaurlaritzan arrantzaren arloko eskumena duen zuzendaritzara bidaliko dute. Akta bitarteko elektronikoen bidez erregistratu eta igorriko da.

1.– Tras cada inspección, el personal del Servicio de Inspección Pesquera elaborará un acta de inspección y la enviará a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de pesca. El acta se registrará y transmitirá por medios electrónicos.

2.– Ikuskapen-prozedurak arrantza politika erkideko arauak betetzen direla bermatzeko Europar Batasunaren kontrol-araubidea ezartzen duen Kontseiluaren 2009ko azaroaren 20ko 1224/2009 (EB) Erregelamenduaren 76. artikuluan eta hurrengoetan, edo hura ordezten duen arauan, eta hura garatzeko araudian xedatutakora egokituko dira.

2.– Los procedimientos de inspección se adecuarán a lo dispuesto en los artículos 76 y siguientes del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, o norma que lo sustituya, y a su normativa de desarrollo.

3.– Ikuskapen-aktak bat etorriko dira 1224/2009 (EB) Erregelamendua garatzeko arauak ezartzen dituen Batzordearen 2011ko apirilaren 8ko 404/2011 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren XXVII. eranskinean edo hura ordezten den arauan xedatutakoarekin.

3.– Las actas de inspección se ajustarán a lo dispuesto en el Anexo XXVII del Reglamento de Ejecución (UE) n º 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, o norma que lo sustituya.

10. artikulua.– Arau-hausteetarako prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento en caso de infracción.

1.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek indarreko arrantza-araudia haustea ekar dezakeen jokabideren bat atzematen dutenean, programatutako ikuskatze baten ondorioz izan edo ez, aktan jasoko dituzte ustezko arau- hauslearen identifikazio-datuak eta ikuskatzailearen nortasuna, eta gertakariak eta horrek egin duen jarduna deskribatuko dituzte, ustezko arau-haustearekin lotuta, eta bereziki hartutako behin-behineko neurriak ere.

1.– Cuando el personal del Servicio de Inspección Pesquera advierta alguna conducta que pudiera suponer una infracción de la normativa pesquera en vigor, sea o no a raíz de una inspección programada, hará constar en el acta los datos identificativos de la persona presuntamente infractora y la identidad de la persona inspectora, y describirá los hechos y la actuación realizada por esta en relación con la presunta conducta infractora, en particular las medidas provisionales que haya adoptado.

2.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek aktaren kopia emango diote ustezko arau-hausleari, eta, materialki ezinezkoa bada edo horrek jaso nahi ez badu, aktan jasoko da inguruabar hori.

2.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera dará copia del acta a la persona presuntamente infractora y, si ello no fuera materialmente posible o esta se negase a recibirla, se hará constar tal circunstancia en el acta.

3.– Ustezko jokabide arau-hauslea satelite bidezko lokalizazio-sistemaren bidez atzematen denean, aktan jasoko da jardueraren deskribapen eta interpretazio teknikoa.

3.– Cuando la presunta conducta infractora sea advertida a través del sistema de localización vía satélite, el acta contendrá la descripción e interpretación técnica de la actividad reflejada.

4.– Aurreko apartatuetan aipatutako ikuskapen-aktak bertan jasotako egitateen froga-balioa izango du, baztertu gabe hala ere, gerora, hala badagokio, egiten diren jarduketen emaitzak, eta norbanakoek beren eskubide eta interesen defentsan aurkez ditzaketen frogak.

4.– El acta de inspección a que se refieren los apartados anteriores tendrá valor probatorio de los hechos recogidos en ella, sin perjuicio del resultado de las actuaciones posteriores que, en su caso, se lleven a cabo, y de las pruebas que puedan aportar las particulares en defensa de sus derechos e intereses.

5.– Itsas arrantzako ikuskatzaileek, beren jardueran ari direla, itsas segurtasunaren arloko araudiaren edo beste edozein gairen balizko arau-hausteren bat hautematen dutenean, jokabide hori salatuko dute organo eskudunaren aurrean.

5.– Cuando, en el ejercicio de su actividad, el personal de los servicios de inspección de pesca marítima observe alguna posible infracción de la normativa en materia de seguridad marítima o cualquier otra materia, denunciará tal conducta ante el órgano competente.

11. artikulua.– Behin-behineko neurriak.

Artículo 11.– Medidas provisionales.

1.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek, ustezko arau-hauste baten berri duten unetik, beharrezko kautela-neurriak hartu ahal izango dituzte; besteak beste, arau-hauste larrien edo oso larrien kasuan, ontzia apresatzea eta portura desbideratzea.

1.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera podrá adoptar, desde el momento en que tenga conocimiento de la comisión de una presunta infracción, las medidas cautelares precisas, incluido, en los supuestos de infracciones graves o muy graves, el apresamiento del buque y su desvío a puerto.

2.– Presazko edo premiazko kasuetan, neurri horiek ahoz hartuko dira, erabakia eta horren arrazoiak idatziz berehala eta gehienez ere bost eguneko epean jasotzeari kalterik egin gabe, eta interesdunei erabakiaren berri emango zaie.

2.– En caso de urgencia o necesidad, la adopción de estas medidas se realizará de forma verbal, sin perjuicio de reflejar el acuerdo y su motivación por escrito con carácter inmediato y como máximo en el plazo de cinco días, dando traslado del acuerdo a las personas interesadas.

3.– Kautela-neurri gisa, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek harrapatutako edo ontziz aldatutako edo inportatutako espezieak, eraldatutakoak edo ez, konfiskatu ahal izango dituzte, arrantza-araudia urratuz harrapatu badira.

3.– Como medida cautelar, el personal del Servicio de Inspección Pesquera podrá proceder la incautación de las especies capturadas o transbordadas o importadas, transformadas o no, que se hayan capturado con infracción de la normativa de pesca.

4.– Konfiskatutako arrantzak bizirik iraun dezakeenean, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek itsas ingurunera itzultzeko agindu ahal izango dute, ahal dela lekukoen aurrean, eta itzulketaren inguruabarrak aktetan jasoz. Bestela, harrapaketa horien bolumenaren eta haien higiene- eta osasun-baldintzen arabera, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek honako neurri hauetako bat hartu ahal izango dute:

4.– Cuando la pesca incautada pudiera sobrevivir, el personal del Servicio de Inspección Pesquera podrá disponer su devolución al medio marino, a ser posible ante testigos y haciendo constar en las actas las circunstancias en que se produce la devolución. En caso contrario, en función del volumen de dichas capturas y de sus condiciones higiénico-sanitarias, el personal del Servicio de Inspección Pesquera podrá disponer darles alguno de los siguientes destinos:

a) Arauen aurkako espezie edo tamainen kasuan, irabazi asmorik gabeko erakunde bati emango zaizkio, salaketari batuko zaion frogagiriaren bidez, edo lekukoen aurrean suntsituko dira, eta interesdunei jakinaraziko zaie noiz eta non egingo den.

a) En caso de especies o tamaños antirreglamentarios, se procederá a su entrega, mediante recibo que se unirá a la denuncia, a una entidad sin ánimo de lucro, o bien a su destrucción en presencia de testigos, poniendo en conocimiento de las personas interesadas la fecha y lugar en que se efectúe.

b) Baimendutako espezieak edo tamainak badira, irabazi asmorik gabeko erakunde bati emango zaizkio, espedienteari erantsiko zaion frogagiriaren bidez, edo enkante publikoan salduko dira, lonjan edo baimendutako lekuan, eta salmenta horren zenbatekoa Eusko Jaurlaritzaren esku geratuko da, zehapen-espedientearen ebazpenean zehazten denaren zain. Ezin bada ez eman ez enkantea egin, suntsitu egingo dira; aktak suntsipenaren arrazoia azalduko du.

b) Si se trata de especies o tamaños autorizados, se procederá a su entrega, mediante recibo que se unirá al expediente, a una entidad sin ánimo de lucro, o bien a subasta pública en lonja o lugar autorizado, quedando el importe de dicha venta en depósito a disposición del Gobierno Vasco, a expensas de lo que se determine en la resolución del expediente sancionador. Si no fueran posibles la entrega ni la subasta, se procederá a su destrucción; el acta explicará la causa de la destrucción.

5.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuko langileek arauz kontrako arrantza- aparailuak, -aparailuak, -tresnak eta arrantza-tresnak konfiskatu ahal izango dituzte, eta suntsitu egingo dira, bai eta arau-hauste gisa tipifikatutako egitateren bat egiteko erabilitako erregelamendukoak ere, halakoak ontzian, kaian, portuan edo biltegian daudenean. Konfiskatzeak eta, hala badagokio, suntsitzeak eragindako gastuak arau-hauslearen konturakoak izango dira. Arauzko tresnak agintaritza eskudunak xedatzen duen tokian eta pertsonaren zaintzapean jarriko dira, zehapen-espedientea ebatzi arte. Tresna horiek itzuli egingo dira baldin eta ebazpenean arau-hausterik ez dagoela ikusten bada edo, hala badagokio, ezarritako fidantzaren zenbatekoa ordaindu ondoren.

5.– El personal del Servicio de Inspección Pesquera podrá incautar los aparejos, artes, útiles e instrumentos de pesca antirreglamentarios, que serán destruidos, así como los reglamentarios utilizados para la comisión de alguno de los hechos tipificados como infracción, ya se encuentren a bordo, en muelle, puerto o almacén. Los gastos originados por la incautación y, en su caso, destrucción correrán por cuenta de la persona infractora. Las artes reglamentarias serán depositadas en el lugar y bajo la custodia de quien disponga la autoridad competente hasta la resolución del expediente sancionador. Estas artes serán devueltas en caso de que la resolución apreciase la inexistencia de infracción o, en su caso, una vez hecho efectivo el importe de la fianza impuesta.

12. artikulua.– Arrantza ikuskatzeko planak.

Artículo 12.– Planes de inspección pesquera.

1.– Eusko Jaurlaritzan arrantzaren arloko eskumena duen zuzendaritzak arrantza-ikuskaritzaren jarduketa-plan orokorra ezarriko du urtero, eta lehentasunezko jarduketak behar dituzten kontrol-eragiketen gidalerroak zehaztuko ditu.

1.– La Dirección del Gobierno Vasco competente en pesca establecerá anualmente el plan de actuación general de la inspección pesquera y determinará las líneas directrices de las operaciones de control que requieran actuaciones prioritarias.

2.– Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzuak Trazabilitatea Kontrolatzeko Programan definitutako kontrolak egingo ditu. Programa hori arrantzaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak egin eta onartuko du.

2.– El Servicio de Inspección Pesquera llevará a cabo los controles definidos en el Programa de Control de Trazabilidad, que elaborará y aprobará la Dirección del Gobierno Vasco competente en pesca.

3.– Arrantza Ikuskatzeko Zerbitzuak egingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialeko Planaren esparruan ezarritako arrantzaren eta akuikulturaren arloko kontrolak. Plan hori Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren, arrantzaren eta elikaduraren arloko eskumena duen sailak onartutakoa izango da.

3.– El Servicio de Inspección Pesquera llevará a cabo los controles en el ámbito de la pesca y acuicultura establecidos en el marco del Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco, aprobado por el Departamento competente en materia de agricultura, pesca y alimentación del Gobierno Vasco.

4.– Kontrol- eta ikuskapen-programetan, helburuak, lehentasunak eta prozedura aplikagarriak zehaztuko dira, bai eta ikuskapen-jardueren erreferentzia- parametroak ere. Parametro horiek arriskuak kudeatzeko irizpideen arabera ezarriko dira, eta aldian-aldian berrikusiko dira, lortutako emaitzak aztertu ondoren.

4.– En los programas de control e inspección se especificarán los objetivos, las prioridades y los procedimientos aplicables, y los parámetros de referencia de las actividades de inspección. Dichos parámetros se establecerán atendiendo a criterios de gestión de riesgos y se revisarán periódicamente tras efectuar un análisis de los resultados obtenidos.

5.– Urte anitzeko plan bat indarrean jarri ondoren, eta berariazko kontrol- eta ikuskapen-programa bat aplikatu aurretik, Eusko Jaurlaritzan arrantza-arloko eskumena duen zuzendaritzak, arriskuak kudeatzeko irizpideak kontuan hartuta, ikuskapen-jardueretarako bere helburua osatzen duten erreferentziazko parametroak ezarriko ditu.

5.– Tras la entrada en vigor de un plan plurianual y antes de que sea aplicable un programa de control e inspección específico, la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de pesca establecerá, atendiendo a criterios de gestión de riesgos, los parámetros de referencia que constituyen su objetivo para las actividades de inspección.

6.– Eusko Jaurlaritzan arrantzaren arloko eskumena duen zuzendaritzak beharrezko neurriak hartuko ditu kontrol- eta ikuskapen-programak gauzatzen direla bermatzeko, bereziki beharrezko giza baliabideei eta baliabide materialei dagokienez, eta baliabide horiek erabili beharreko aldi eta guneei dagokienez.

6.– La Dirección del Gobierno Vasco competente en pesca adoptará las medidas necesarias para garantizar la ejecución de los programas de control e inspección, en particular con respecto a los recursos humanos y materiales necesarios y los períodos y zonas en que deben utilizarse dichos recursos.

13. artikulua.– Laguntzeko betebeharra.

Artículo 13.– Deber de colaboración.

1.– Edozein arrantza-jarduera, profesionala edo aisialdikoa, egiten ari diren pertsonak, bai eta ikuskapenaren xede diren arrantza-ontzi, produktu, instalazio edo garraiobideen arduradunak ere, behartuta daude Arrantza Ikuskatzeko Zerbitzuko langileei beren eginkizunak betetzen laguntzera eta eskatzen zaien dokumentazioa aurkeztera, ikuskatze-lanak errazte aldera.

1.– Las personas que estén realizando cualquier actividad pesquera, sea profesional o recreativa, así como las personas responsables de los buques pesqueros, productos, instalaciones o medios de transporte objeto de inspección, están obligadas a prestar su colaboración al personal del Servicio de Inspección Pesquera en el ejercicio de sus funciones y aportar la documentación que les sea requerida al objeto de facilitar las labores de inspección.

Aurreko puntuan ezarritakotik eratorritako betebeharrak ez betetzea ikuskapenaren jarduerari uko egitea edo oztopatzea izango da.

El incumplimiento de las obligaciones que dimanen de lo establecido en el punto anterior se considerará como negativa u obstrucción a la actuación de la inspección.

2.– Sektorea ordezkatzen duten erakundeek ikuskapenarekin lankidetzan jardungo dute, honela:

2.– Las entidades representativas del sector colaborarán con la inspección:

a) Arau-hauste izan daitezkeen gertakarien berri emanez Arrantza Ikuskatzeko Zerbitzuko langileei, eta, hala badagokio, gertakariak egiaztatzeko frogak aurkeztuz.

a) Poniendo en conocimiento del personal del Servicio de Inspección Pesquera aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción, aportando, en su caso, pruebas para la constatación de los hechos.

b) Ikuskapen-planak eta -programak egiten parte hartuz, horretarako beharrezkotzat jotzen diren eta eskatzen zaizkien datuak emanez.

b) Participando en la confección de los planes y programas de inspección mediante la aportación de los datos que se consideren necesarios a tal fin y les sean solicitados.

c) Ikuskapen-zerbitzuaren jarduera eskatuz, itsas arrantzaren arloan indarrean dagoen araudia behin eta berriz eta modu larrian urratzen den kasuetan.

c) Solicitando la actuación del servicio de inspección en aquellos supuestos de grave y reiterado incumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca marítima.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da martxoaren 29ko 67/1982 Dekretua, Arrantza, Maskulu bilketa eta Arrain-Hazkuntzategien Ikerketa-Zerbitzuaren Antolaketari buruzkoa.

Queda derogado el Decreto 67/1982, de 29 de marzo, de Ordenación del Servicio de Inspección Pesquera, Marisquera y de Plantas de Acuicultura.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Gauzatzeko eta garatzeko ahalmenak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Facultades de ejecución y desarrollo.

Eusko Jaurlaritzan arrantzaren arloko eskumena duen sailari ahalmena ematen zaio dekretu honetan xedatutakoa gauzatzeko eta garatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Se faculta al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de pesca para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y el desarrollo de lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Vitoria-Gasteizen, 2023ko urtarrilaren 24an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental