Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

21. zk., 2023ko urtarrilaren 31, asteartea

N.º 21, martes 31 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
502
502

7/2023 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Red ferroviaria vasca-Euskal trenbide sarearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» izeneko 1. osagaiaren esparruan inbertsio-jarduketak gauzatzeko, Europar Batasunak Next Generation EUren bidez finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

RESOLUCIÓN 7/2023, de 20 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración con la Red Ferroviaria Vasca-Euskal trenbide sarea para el desarrollo de actuaciones de inversión en el marco del componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta behar bezalako publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Red ferroviaria vasca/ Euskal trenbide sarearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» izeneko 1. osagaiaren esparruan inbertsio-jarduketak gauzatzeko, Europar Batasunak Next Generation EUren bidez finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Hitzarmen hori ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio de colaboración con la Red Ferroviaria Vasca/ Euskal trenbide sarea para el desarrollo de actuaciones de inversión en el marco del componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko urtarrilaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2023.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 20KO 7/2023 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 7/2023, DE 20 DE ENERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA RED FERROVIARIA VASCA/ EUSKAL TRENBIDE SAREAREN ARTEKO HITZARMENA, «HIRI-INGURUNEETAKO ETA INGURUNE METROPOLITARRETAKO MUGIKORTASUN JASANGARRI, SEGURU ETA KONEKTATUAREN TALKA-PLANA» IZENEKO 1. OSAGAIAREN ESPARRUAN INBERTSIO-JARDUKETAK GAUZATZEKO, EUROPAR BATASUNAK NEXT GENERATION EU-REN BIDEZ FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN.
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y RED FERROVIARIA VASCA/ EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL COMPONENTE 1 «PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS», EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2022.

BILDUTA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Ignacio María Arriola López jauna, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkari gisa. Hitzarmen hau sinatzeko baimena eman zaio Gobernu Kontseiluaren 2022ko abenduaren 27ko Akordioaren bidez.

De una parte, D. Ignacio María Arriola López, en su condición de Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, habiendo sido autorizado para suscribir este Convenio mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2022.

Eta bestetik, Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta jauna, Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca Erakunde Publikoko zuzendari nagusia den aldetik, erakunde horren ordezkari gisa, eta Administrazio Kontseiluaren 2022ko uztailaren 8ko Akordioaren bidez hitzarmen hau sinatzeko baimena jaso ondoren.

Y de otra, D. Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta, en su condición de Director General del Ente Público Red Ferroviaria Vasca / Euskal Trenbide Sarea, en representación del mismo, habiendo sido autorizado para suscribir este Convenio mediante Acuerdo de Consejo de Administración de fecha 8 de julio de 2022.

Parte hartzen duten guztiek HITZARMEN hau egiteko legezko gaitasuna aitortzen diote elkarri, eta, horretarako, hau

Todos los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal para celebrar el presente convenio, y a tal efecto

ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:

I.– Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio, besteak beste, trenbideen, lehorreko, itsasoko, ibaietako eta kable bidezko garraioaren, portuen, heliportuen, aireportuen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Meteorologia Zerbitzuaren arloko eskumen esklusiboa, Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedatutakoa kaltetu gabe. Garraio-arloko kontratazio-zentroak eta karga-terminalak.

I.– En virtud de lo dispuesto por el artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras, la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y Servicio Meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.

Deskribatutako arloetan Euskal Autonomia Erkidegoak dituen eskumenak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari esleitu zaizkio, hauen bidez: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 11. artikulua, eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretua.

La atribución de funciones competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las áreas descritas ha sido conferida al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco por el artículo 11 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y por el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitekoen artean sartzen da bere eskumeneko arloekin zerikusia duten sektoreei laguntzeko politika gauzatzea, eta Sail horri esleitzen zaion ahalmenetako bat, Euskal Autonomia Erkidegoko garraio-azpiegituretako obra-proiektuak idatzi, gainbegiratu eta teknikoki onartzea da, 11/2021 Dekretuaren 16.2 artikuluaren b) atalean agertzen den bezala.

Entre las funciones del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes se incluye el de llevar a cabo una política de apoyo a los diferentes sectores relacionados con las áreas de su competencia, siendo una de las facultades atribuídas al citado Departamento la redacción, supervisión y aprobación técnica de proyectos de obras de infraestructuras del transporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como figura en el apartado b) del artículo 16.2 del indicado Decreto 11/2021.

II.– Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen bidez sortu zen «Red Ferroviaria Vasca/Euskal Trenbide Sarea» zuzenbide pribatuko erakunde publikoa. Erakunde horren xedea da, besteak beste, Jaurlaritzak agindutako trenbide-garraioko azpiegitura berriak eraikitzea, kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea, bai eta Jaurlaritzak lehendik dituen trenbide-garraioko azpiegiturak kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea ere.

II.– Mediante la Ley 6/2004, de 21 de mayo, del Parlamento Vasco, se creó el ente público de derecho privado «Red Ferroviaria Vasca / Euskal Trenbide Sarea», siendo su objeto entre otros, la construcción, conservación, gestión y administración de nuevas infraestructuras de transporte ferroviario que le encomiende el Gobierno, así como la conservación, gestión y administración de las infraestructuras de transporte ferroviario preexistentes que le adscriba el Gobierno.

Xedea betetzeko, aipatutako erakundeari dagozkio 6/2004 Legearen 6. artikuluan zehazten diren eginkizunak; besteak beste, proiektu teknikoak prestatzea, bideragarritasun ekonomikokoak eta ingurumen-ebaluaziokoak barne, nork bere kabuz edo hirugarrenen bidez gauzatuko dituen trenbide-azpiegiturei dagokienez, azpiegituren arloan eskumena duen sailari horiek onartzeko dagokion ahalmena kaltetu gabe; azpiegitura berriak eraikitzeko obrak egitea eta daudenak berritzea edo garatzea, bai zuzenean bai zeharka; eta, era berean, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen helburuak zehatz-mehatz betetzeko beharrezkoa den guztia eta azpiegiturak eta instalazioak, hornidurak eta zerbitzuak eraikitzeko eta kontserbatzeko obrak kontratatzea, administrazio publikoen kontratazioa arautzen duten arauekin bat etorriz, garraioen sektorearen berezitasuna kontuan hartuta.

Para el cumplimiento de su objeto, corresponde al citado ente las funciones que se determinan en el artículo 6 de la Ley 6/2004, entre las que está la elaboración material de los proyectos técnicos, incluidos los de viabilidad económica y evaluación medioambiental, de las infraestructuras ferroviarias a ejecutar, por si o por medio de tercero, sin perjuicio de la facultad para aprobarlos que corresponde al departamento competente en materia de infraestructuras; así como la realización de las obras de construcción de nuevas infraestructuras, así como la renovación o desarrollo de las existentes, tanto directa como indirectamente; y alberga igualmente la función de la contratación de las obras de construcción y conservación de las infraestructuras e instalaciones y de los suministros y servicios y de todo aquello que resulte necesario para el fiel cumplimiento de los objetivos de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, ajustado a las normas que rigen la contratación de las administraciones públicas, considerando la especificidad del sector de los transportes.

Otsailaren 23ko 29/2016 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren eta «Red Ferroviaria Vasca/Euskal Trenbide Sarea» erakunde publikoaren ardurapean dauden trenbide-azpiegituretarako Zirkulazio eta Seinale Erregelamendua onartu zen.

Por Decreto 29/2016, de 23 de febrero, se dio aprobación al Reglamento de Circulación y Señales para las infraestructuras ferroviarias de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y encomendadas al ente público «Red Ferroviaria Vasca / Euskal Trenbide Sarea».

III.– 2020ko abenduaren 31n, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretua argitaratu zen.

III.– Con fecha 31 de diciembre de 2020 se publica el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa (SEM) ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamendua betez, Ministroen Kontseiluak 2021eko apirilaren 27ko bileran, Espainiako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana (SEEP) onartu du. Plan hori 2021-2024 aldian abian jarriko diren proiektuetan biltzen da, ekonomiaren suspertze eta eraldatze azkarrean izango duen eragina maximizatzeko. Europako Batzordeak Planaren ebaluazio positiboa egin zuen 2021eko ekainaren 16an, eta Europako Kontseiluak 2021eko uztailaren 13an onartu zuen.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de abril de 2021, ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) que se concentra en proyectos que se pondrán en marcha en el periodo 2021-2024 para maximizar su impacto sobre la recuperación y transformación rápida de la economía. El Plan ha sido objeto de evaluación positiva por la Comisión europea el 16 de junio de 2021 y aprobado por el Consejo europeo el 13 de julio de 2021.

SEMaren jarraibideen ildotik, SEEPak barne hartzen ditu, besteak beste, «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» izeneko 1. osagaia eta «Mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatua» izeneko 6. osagaia. Ildo horretan, Garraioen Konferentzia Nazionalak 2021eko azaroaren 5ean egindako bilkuran, 2021eko eta 2022ko ekitaldietako aurrekontu-kredituen lurralde-banaketarako irizpideak finkatzen dituen Garraioen Konferentzia Nazionalaren Akordioa onartu zen, SEEParen 1. eta 6. osagai horien esparruan inbertsio-jarduketak finantzatzeko.

En línea con las directrices del MRR, el PRTR incluye, entre otros, el Componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos» y el Componente 6 «Movilidad sostenible, segura y conectada». En este sentido, en la sesión de la Conferencia Nacional de Transportes celebrada en la fecha de 5 de noviembre de 2021, fue aprobado el Acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes por el que se fijan los criterios de distribución territorial de créditos presupuestarios de los ejercicios 2021 y 2022 para la financiación de actuaciones de inversión en el marco de los mencionados componentes 1 y 6 del PRTR.

Akordio horren II. eranskinaren 5. paragrafoak xedatzen duenez, «Autonomia-Erkidegoak eta Ceuta eta Melilla hiriak dira finantzaketa-lerro horien onuradunak, Akordio honen II. eranskinean adierazitakoaren arabera, baina horien azken hartzaileak erakunde publikoak edo beste administrazio batzuk izan daitezke, baldin eta hitzarmen edo bestelako tresna juridikoen bidez formalizatzen bada. Nolanahi ere, mekanismoak ezarri beharko dira ziurtatzeko azken onuradunek, hirugarrenak badira, gauzatu beharreko neurriek aurreikusitako helburuak lortzen laguntzen dutela eta, hala badagokio, adierazleen balioa zehazteko beharrezkoa den informazioa ematen dutela. Hirugarrenentzako finantzaketa, lortu nahi diren helburuekin lotu behar da».

El apartado 5 del Anexo II de dicho Acuerdo dispone que «las beneficiarias de estas líneas de financiación son las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla según lo reflejado en el Anexo II del presente Acuerdo, si bien los destinatarios finales de las mismas podrán ser las entidades públicas u otras administraciones, si así se formalizase a través de los correspondientes convenios u otros instrumentos jurídicos. En todo caso deberán establecerse mecanismos que aseguren que las medidas a desarrollar por los beneficiarios finales en el caso que sean terceros contribuyen al logro de los objetivos previstos y que aportan la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores. La financiación a terceros debe vincularse al logro de los objetivos que se persiguen».

Era berean, Akordio horrek C1I1-CCAA inbertsio-ildoa barne hartzen du. Inbertsio-ildo horren helburua Autonomia-Erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek zuzenean edo beste administrazio edo erakunde batzuekin sinatutako hitzarmen bidez gauzatzeko esku-hartzeak garatzea da, 50.000 biztanletik gorako udalerrietan eta probintziako hiriburuetan mugikortasun jasangarria sustatzen laguntzeko, eta, baldintza jakin batzuetan, 20.000 eta 50.000 biztanle arteko udalerrietan. Horrela, emisio txikiko eremuak sortzen edo funtzionatzen lagunduko da, garraio-sistemaren eraldaketa digitala edo jasangarria bultzatuko da, eta mugikortasun aktiboa sustatuko da. Helburu hori SEEPko «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» 1. osagaiko «Emisio gutxiko eremuak eta hiriko eta metropoliko garraioaren eraldaketa» izeneko 1. inbertsioan aurreikusitako neurria garatzeko egiten da.

Asimismo, el referido Acuerdo incluye la línea de inversión C1I1-CCAA, cuyo objetivo es el desarrollo de actuaciones de ejecución directa por parte de las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla o por convenio con otras administraciones o entidades, que contribuyan a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia y, en determinadas condiciones de entre 20.000 y 50.000 habitantes, contribuyendo a la creación o funcionamiento de zonas de bajas emisiones, a la transformación digital o sostenible del sistema de transporte o a la promoción de la movilidad activa. Esta finalidad se realiza en desarrollo de la medida prevista en la inversión 1 «Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano» del Componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos» del PRTR.

Akordioaren III. eranskinak ezartzen duenez, EAEko C1I1-CCAA inbertsio-ildoaren kargura finantzatuko diren jarduketen artean hitzarmen honen xede direnak sartzen dira: «Trenbide-azpiegituraren hiri-integrazioa Eibarren», «Bilboko tranbiaren luzapena. Tartea: Atxuri-Bolueta», eta «Gasteizko tranbiaren luzapena Salburura»; horrela, SEEParen garraio-sistema modu jasangarrian eraldatzeko helburua lortzen lagunduko da.

Según establece el Anexo III del Acuerdo, dentro de las actuaciones objeto de financiación con cargo a la línea de inversión C1I1-CCAA correspondientes a la CAPV se incluyen las que son objeto del presente Convenio: «Integración urbana de la infraestructura ferroviaria en Eibar», «Ampliación del tranvía de Bilbao. Tramo: Atxuri-Bolueta», y «Ampliación del tranvía de Vitoria a Salburua»; contribuyendo así a la consecución del objetivo de transformación sostenible del sistema de transporte del PRTR.

IV.– Hitzarmen hau, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema konfiguratzen duen irailaren 29ko HFP 1030/2021 Aginduan, eta Estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituen irailaren 29ko HFP 1031/2021 Aginduan, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaien neurrien aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenaren eta mugarrien betetzearen jarraipena egiteko araututakora egokituko da.

IV.– Este convenio se ajustará a lo regulado en la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Orden HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

V.– HFP/1030/2021 Aginduaren 6. artikuluan xedatutakoa betez, 2022ko martxoaren 29an, Eusko Jaurlaritzaren Iruzurraren aurkako Neurrien Plana onartu zen, zeina aplikagarria baita bai Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoan, bai eta Eusko Jaurlaritzaren bitartez Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren finantzaketa-funtsak jasotzen dituzten foru- eta toki-sektore publikoko administrazio eta erakundeetan ere. Era berean, plan horren aplikagarritasun zuzena edo egokitua borondatez hala erabakitzen duen edozein erakunde betearazle edo/eta kudeatzailerengana zabaldu ahal izango da.

V.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, con fecha 29 de marzo de 2022 se aprueba el Plan de Medidas Antifraude del Gobierno Vasco aplicable al conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como a las administraciones y entidades del sector público foral y local que reciban fondos de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Gobierno Vasco. Así mismo, dicho plan podrá extender su aplicabilidad directa o adaptada a cualquier entidad ejecutora y/o gestora que voluntariamente así lo acuerde.

VI.– Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legean xedatutakoa beteko da, zehazki, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planari lotutako funtsen kudeaketa izeneko II. tituluko V. kapituluan ezarritakoa, bai eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planari lotutako jarduketen eta proiektuen aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenari, kudeaketari eta jarraipenari buruzko Gobernu Kontseiluaren 2022ko otsailaren 8ko Akordioa ere.

VI.– Se atenderá asimismo a lo dispuesto en la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022, en concreto a lo establecido en el Título II, Capítulo V Gestión de los fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como al Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2022, en relación con la ejecución presupuestaria y contable, gestión y seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

VII.– Inplikatutako alderdi guztiek lortu nahi diren helburuak lortzeko interes komunak dituztela kontuan hartuta, sinatzaileek hitzarmen hau sinatzea erabaki dute, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoaren babesean, klausula hauen arabera:

VII.– Habida cuenta de la concurrencia de intereses comunes de todas las partes implicadas para la obtención de las finalidades pretendidas, los firmantes acuerdan suscribir el presente Convenio al amparo de lo previsto en el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de conformidad con las siguientes:

KLAUSULAK
CLÁUSULAS.

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

1.– Hitzarmen honen xedea da arautzea zer baldintzatan konprometitzen diren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta Red Ferroviaria Vasca/ Euskal Trenbide Sarea (ETS), EAEko trenbide-azpiegiturak planifikatu, proiektatu eta eraikitzearen esparruan, «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» izeneko 1. osagaiaren esparruan, Europar Batasunak Next Generation EUren bidez finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, planaren klausuletan jasotako baldintzetan.

1.– Constituye el objeto del presente Convenio regular las condiciones en las que la Administración General de la Comunidad Autonóma del País Vasco y Red Ferroviaria Vasca/ Euskal Trenbide Sarea (ETS) se comprometen para el desarrollo de actuaciones de inversión en el marco del Componente 1 «Plan de Choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en el ámbito de la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV, en los términos recogidos en el clausulado del mismo.

2.– Zehazki, EAEko C1I1-CCAA inbertsio-ildoaren kontura finantzatutako «Trenbide-azpiegituraren hiri-integrazioa Eibarren», «Bilboko tranbiaren luzapena. Tartea: Atxuri-Bolueta», eta «Gasteizko tranbiaren luzapena Salburura» esku-hartzeen garapena. Ildo hori Garraioen Konferentzia Nazionalaren Akordioaren III. eranskinean jasota dago, 2021eko azaroaren 5ean egindako bileran. Akordio horren bidez, 2021 eta 2022ko ekitaldietako aurrekontu-kredituak lurraldeka banatzeko irizpideak finkatu ziren, SEEParen 1. osagai horren esparruan inbertsio-jarduketak finantzatzeko.

2.– En concreto, el desarrollo de las actuaciones de «Integración urbana de la infraestructura ferroviaria en Eibar», «Ampliación del tranvía de Bilbao. Tramo: Atxuri-Bolueta», y «Ampliación del tranvía de Vitoria a Salburua», objeto de financiación con cargo a la línea de inversión C1I1-CCAA correspondientes a la CAPV recogidas en el Anexo III del Acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes, en sesión celebrada en la fecha de 5 de noviembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución territorial de créditos presupuestarios de los ejercicios 2021 y 2022 para la financiación de actuaciones de inversión en el marco del mencionado componente 1 del PRTR.

3.– Guztira, 26.219.406,5 euro (BEZik gabe) kostatuko dira EAEko trenbide-azpiegiturak planifikatu, proiektatu eta eraikitzeko lan horiek. Dena den, hitzarmen honek emandako finantzaketa ehuneko hauei dagokie: «Trenbide-azpiegituraren hiri-integrazioa Eibarren» % 90,94 (15.891.948,00 euro), «Bilboko tranbiaren luzapena. Tartea: Atxuri-Bolueta» % 90,00 (2.778.903,00 euro), eta «Gasteizko tranbiaren luzapena Salburura» % 90,00 (5.091.475,00 euro).

3.– En total, el coste de los trabajos a acometer para estas actuaciones en el ámbito de la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV se estima en 26.219.406,5 euros (IVA no incluido), si bien la financiación aportada por el presente convenio corresponde a los siguientes porcentajes del mismo: un 90,94 % de la «Integración urbana de la infraestructura ferroviaria en Eibar» (15.891.948,00 euros), un 90,00 % de la «Ampliación del tranvía de Bilbao. Tramo: Atxuri-Bolueta» (2.778.903,00 euros), y el 90,00 % correspondiente a la «Ampliación del tranvía de Vitoria a Salburua» (5.091.475,00 euros).

Bigarrena.– Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vascaren konpromisoak.

Segunda.– Compromisos de Red Ferroviaria Vasca/ Euskal Trenbide Sarea.

1.– «Trenbide-azpiegituraren hiri-integrazioa Eibarren», «Bilboko tranbiaren luzapena. Tartea: Atxuri-Bolueta», eta «Gasteizko tranbiaren luzapena Salburura» esku-hartzeak gauzatzea, EAEko trenbide-azpiegiturak planifikatu, proiektatu eta eraikitzearen esparruan.

1.– Desarrollar las actuaciones de «Integración urbana de la infraestructura ferroviaria en Eibar», «Ampliación del tranvía de Bilbao. Tramo: Atxuri-Bolueta», y «Ampliación del tranvía de Vitoria a Salburua» en el ámbito de la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV.

2.– EAEko trenbide-azpiegiturak planifikatu, proiektatu eta eraikitzearen arloan aipatutako jarduketetarako beharrezkoak diren ekintzak bere kargura egitea. Lan horiek esku-hartze hauek eskatzen dituzte:

2.– Realizar a su cargo las acciones precisas para las actuaciones mencionadas en el ámbito de la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV. Estos trabajos exigen las siguientes actuaciones:

Eibar-Azitain.

Eibar-Azitain.

– Bilbo – Donostia trenbideko Eibar-Azitain tartea estaltzeko obra.

– Obra de cubrición del tramo Eibar-Azitain de la línea férrea Bilbao–Donostia.

– Eibar-Azitain tartea estaltzeko proiektuko obren zuzendaritzari laguntzeko zerbitzua.

– Servicio de apoyo a la dirección de las obras del proyecto de cubrición del tramo Eibar-Azitain.

– Eibar-Azitain tartea Estaltzeko Eraikuntza-proiektuaren trazaduratik gertu dauden eraikinak ikuskatzeko laguntza-zerbitzua.

– Servicio de apoyo para la inspección de los edificios próximos al trazado del Proyecto Constructivo de la Cubrición del tramo Eibar-Azitain.

Atxuri-Bolueta.

Atxuri-Bolueta.

– Atxuri – Bolueta tranbiarizazioaren Komunikazio-obra.

– Obra de Comunicaciones de la tranviarización Atxuri – Bolueta.

– Atxuri-Bolueta tranbiarizazioaren energia-obra. 1. lotea: Atxuri-Bolueta tranbiarizazioaren instalazio elektrikoak.

– Obra de energía de la tranviarización Atxuri-Bolueta. Lote 1: instalaciones eléctricas tranviarización Atxuri-Bolueta.

– Atxuri-Bolueta tranbiarizazioaren energia-obra. 2. lotea: Atxuri-Bolueta tranbiarizazioaren elektrifikazioa.

– Obra de energía de la tranviarización Atxuri-Bolueta. Lote 2: electrificación tranviarización Atxuri-Bolueta.

– Bilbo-Donostia lineako Miraflores I. eta II. tunelak birgaitzeko lanak.

– Obra de rehabilitación de los túneles de Miraflores I y II de la línea Bilbao-Donostia

– Atxuriko geltokiko erdiko nasa eraberritzeko lanak.

– Obra de reforma del andén central de la estación de Atxuri.

– Atxuri-Bolueta tranbiarizazioko Instalazioen obren Zuzendaritzari laguntzeko zerbitzua.

– Servicio de apoyo a la Dirección de las obras de Instalaciones de la tranviarización Atxuri-Bolueta.

– Mirafloresko tunelak birgaitzeko eta Atxuriko geltokiko erdiko nasa berritzeko obren Zuzendaritzari laguntzeko zerbitzua.

– Servicio de apoyo a la Dirección de las obras de rehabilitación de los túneles de Miraflores y reforma del andén central de la estación de Atxuri.

Salburua.

Salburua.

– Gasteizko tranbiaren Salbururako luzapena seinaleztatzeko trenbide-seinaleak jartzeko obra.

– Obra de señalización viaria de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua.

– Gasteizko tranbiaren Salbururako luzapenaren instalazio elektrikoen obra.

– Obra de instalaciones eléctricas de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua.

– Gasteizko tranbiaren Salbururako luzapenaren instalazio obren Zuzendaritzari laguntzeko zerbitzua.

– Servicio de apoyo a la Dirección de las obras de instalaciones del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua.

– Gasteizko tranbiaren Salbururako luzapena elektrifikatzeko obra.

– Obra de electrificación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua.

– Gasteizko tranbiaren Salbururako luzapenaren tranbia-seinaleen ezarpena.

– Señalización Tranviaria de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua.

– Gasteizko tranbiaren Salbururako luzapenaren komunikazio-lanak.

– Obra de comunicaciones de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Salburua.

Guztira, 26.219.406,50 euro (BEZik gabe) kostatuko dira EAEko trenbide-azpiegiturak planifikatu, proiektatu eta eraikitzeko lan horiek, eta lan horien % 90,63 hitzarmen honen bidez finantzatuko da.

En total, el coste de los trabajos a acometer para estas actuaciones en el ámbito de la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV se estima en 26.219.406,50 euros (IVA no incluido), financiándose el 90,63 % de las mismas a través del presente Convenio.

3.– Honako mugarri eta helburu hauek betetzea:

3.– Dar cumplimiento a los siguientes hitos y objetivos:

– 2025eko abenduaren 31 baino lehen amaituta egotea.

– Estar finalizadas con fecha límite el 31 de diciembre de 2025.

– Lizitatutako inbertsioaren zenbatekoaren adierazlea: 2023ko martxoaren 30ean gutxienez jasotako zenbatekoaren % 100eko balioan lizitatuta egon beharko da.

– Indicador de importe de inversión licitado: a 30 de marzo de 2023 se deberá haber licitado por un valor de al menos el 100 % de la cuantía recibida.

– Lizitazioetan eta erosketetan esleitutako inbertsioaren adierazlea: 2023ko abenduaren 31n, jasotako zenbatekoaren guztizko balioaren arabera esleituta egon beharko da.

– Indicador de inversión adjudicada en licitaciones y compras: a 31 de diciembre de 2023 se deberá haber adjudicado por valor del importe total de la cuantía recibida.

4.– Honako justifikazio-txosten hauek aurkeztea, egindako gastuaren bilakaera eta mugarriak eta helburuak bete diren egiaztatzeko:

4.– Aportar los siguientes informes justificativos con el objeto de comprobar la evolución del gasto realizado y el cumplimiento de los hitos y objetivos:

– Mugarrien eta helburuen betetze-mailaren jarraipenari eta aurrekontuaren eta kontabilitatearen betearazpenari buruzko justifikazio-txostenak, hilean behin jarraipen-adierazle hauek neurtuko dituztenak:

– Informes justificativos respecto del seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable que medirán con periodicidad mensual los siguientes indicadores de seguimiento:

• Lizitatutako aurrekontua.

• Presupuesto licitado.

• Esleitutako aurrekontua.

• Presupuesto adjudicado.

• Betearazitako aurrekontua.

• Presupuesto ejecutado.

• Amaitutako proiektu kopurua.

• Número de proyectos finalizados.

Abian diren mugarrien eta helburuen adierazleen eta horien egiaztapen-mekanismoen informazioa sistema informatikoan eguneratuta egon beharko da, erreferentziako hilabete bakoitzaren azken eguneko neurketen emaitzarekin, beranduenez hurrengo hilaren hamarrean.

La información de los indicadores de hitos y objetivos en curso y de sus mecanismos de verificación deberá estar actualizada en el sistema informático con el resultado de las mediciones correspondientes al último día de cada mes de referencia no más tarde del día diez del mes siguiente.

– Aurrerapen-maila eta hurrengo bederatzi hilabeteetarako zenbatespenak jasoko dituzten hiruhilekoko aurreikuspenei buruzko txostenak, hiruhilekoka egituratuta. Ez-betetzeen balizko arriskuak eta plangintzarekiko desbideratzeak identifikatuko dira. Era berean, prebentzio- edo zuzenketa-ekintzak planteatuko dira, helburuak eta adierazleak betetzeari dagokionez arriskuak arintzeko, onartutako egutegian eta baldintzetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak egingo dituen jarraibideen arabera.

– Informes de Previsiones trimestrales en los que se recogerá el grado de avance y las estimaciones para los nueve meses siguientes, estructuradas por trimestres. Se identificarán los posibles riesgos de incumplimiento y las desviaciones respecto a la planificación. Asimismo, se plantearán acciones preventivas o correctoras para mitigar los riesgos en relación con el cumplimiento de los objetivos e indicadores en los términos y en el calendario aprobado, según las indicaciones que realice la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– HFP/1030/2021 Aginduaren 12. artikuluan jasotako Kudeaketa-txostenak. Txosten horiek sei hilean behin egingo dira, ekainaren 30ean eta abenduaren 31n, eta erakunde betearazleak urte bakoitzeko uztailaren 20a eta urtarrilaren 20a baino lehen formalizatu beharko ditu.

– Informes de Gestión, recogidos en el artículo 12 de la Orden HFP/1030/2021. Estos informes se elaborarán con periodicidad semestral, con referencia a las fechas 30 de junio y 31 de diciembre y deberán ser formalizados por la entidad ejecutora antes del 20 de julio y del 20 de enero de cada año.

– 2025eko abenduaren 31n proiektuak amaitu direla justifikatu beharko da. Esku-hartze bat amaitutzat jotzeko, beharrezkoa da esku-hartzea osatzen duten elementu guztiak amaituta egotea. Horretarako, kontratua jasotzeko akta eskatuko da, edo, bestela, Europako Batzordeak edo Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak zehaztutako xedapenen arabera ezartzen den dokumentua, halakorik ezartzen bada.

– Se exigirá justificar la finalización de los proyectos a fecha 31 de diciembre de 2025. Para considerar finalizada una actuación es necesario que todos los elementos constitutivos de la misma estén finalizados. A estos efectos se exigirá el acta de recepción del contrato o el documento que se pueda establecer alternativamente en cumplimiento de las disposiciones que establezca la Comisión Europea o el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari informazioa emateko eta kontuak aurkezteko betebeharra, hauek betetzen direla ziurtatzeko:

5.– Obligación de suministro de información y rendición de cuentas a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco asegurando el cumplimiento de:

– Abian diren mugarrien eta helburuen adierazleei buruz informatzea, bai eta horiek egiaztatzeko mekanismoei buruz ere, sistema informatikoan eguneratzeko, erreferentziako hilabete bakoitzaren azken egunari dagozkion neurketen emaitzarekin, beranduenez hurrengo hilaren hamarrean.

– La información de los indicadores de hitos y objetivos en curso y de sus mecanismos de verificación para su actualización en el sistema informático con el resultado de las mediciones correspondientes al último día de cada mes de referencia no más tarde del día diez del mes siguiente.

– Hornidura-baldintzak eta adierazleei buruzko informazioa aldizka argitaratzea, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak ezarritako baldintzetan, Estatuko eta Erkidegoko araudiarekin bat etorriz.

– Las condiciones de suministro y publicación periódica de información relativa a indicadores, en los términos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de conformidad con la normativa nacional y comunitaria.

– Hornidura-baldintzak eta adierazleei buruzko informazioa aldizka argitaratzea proiektuetako eta neurrietako gastua gauzatzeari buruzko informazioa emateko, aurreikusitako kostuari dagokionez, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak ezarritako baldintzetan, Estatuko eta Erkidegoko araudiarekin bat etorriz.

– Las condiciones de suministro y publicación periódica de información en cuanto a ejecución del gasto en proyectos y medidas en relación al coste estimado, en los términos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y comunitaria.

Adierazleen neurketari eta euskarri-dokumentazioaren kontserbazioari buruzko auditoretza-pista egokia mantentzea, Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza-arauei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 Finantza Erregelamenduaren (EB, Euratom) 132. artikuluan xedatutakoaren arabera. Horretarako, erregistro bat mantenduko da eta justifikazio-agiriak, datu estatistikoak eta finantzaketari buruzko gainerako agiriak gordeko dira, bai eta formatu elektronikoan dauden erregistroak eta dokumentuak ere, bost urteko epean, saldoa ordaintzen denetik edo, ordainketarik ezean, eragiketaren ordainketatik zenbatzen hasita. Era berean, erregistroak eta dokumentuak gordeko dira, bai jatorrizkoak, bai jatorrizkoen kopia konpultsatuak, bai eskuarki onartutako datu-euskarriak, horien artean jatorrizko dokumentuen bertsio elektronikoak edo soilik bertsio elektronikoan dauden dokumentuak. Bertsio elektronikoak daudenean ez da originalik beharko, baldin eta agiri horiek, auditoretzarako jatorrizkoen baliokidetzat eta fidagarritzat har daitezen aplikatzekoak diren legezko baldintzak betetzen badituzte.

El mantenimiento de la adecuada pista de auditoría relativa a la medición de los indicadores y de conservación de la documentación soporte conforme a lo estipulado en el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión). A tal efecto, se mantendrá un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Asimismo, los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.

– Adierazleen neurketari eta euskarri-dokumentazioaren kontserbazioari buruzko auditoretza-pista egokia mantentzea, Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza-arauei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 Finantza Erregelamenduaren (EB, Euratom) 132. artikuluan xedatutakoaren arabera.

– El mantenimiento de la adecuada pista de auditoría relativa a la medición de los indicadores y de conservación de la documentación soporte conforme a lo estipulado en el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión).

– Neurria betearazteko aldiaren amaieran, jasotako funtsen erabilerari buruzko justifikazio-kontu bat aurkezteko betebeharra, hauek barne:

– La obligación de presentar al final de la ejecución de la medida una cuenta justificativa sobre la utilización de los fondos recibidos para la misma, incluyendo:

• Mugarrien eta helburuen betetze-maila, hasieran finkatutakoekiko edo, hala badagokio, berrikusitakoekiko.

• Grado de cumplimiento de hitos y objetivos respecto de los fijados inicialmente o, en su caso, revisados.

• Neurriaren benetako kostua, hasieran zenbatetsitako edo berrikusitako kostuari dagokionez.

• Coste real de la medida respecto del coste estimado inicialmente o revisado.

• Neurriaren eta inplementatzeko moduaren deskribapena, bai eta hura gauzatzean aplikatutako kontrol-mekanismoak ere.

• Descripción de la medida y la manera de implementación, así como los mecanismos de control aplicados en su ejecución.

– Konferentzia Sektoriala (KS) likidatzeko azken justifikazio-kontua aurkezteko betebeharra, bai erabilitako zenbatekoei dagokienez, bai lortutako mugarri eta helburuei dagokienez.

– La obligación de presentar una cuenta justificativa final para la liquidación de la Conferencia Sectorial (CS), tanto en lo que respecta a los importes utilizados como a los hitos y objetivos conseguidos.

6.– 2022ko martxoaren 29an onartutako Iruzurraren aurkako Eusko Jaurlaritzaren Neurrien Planari atxikitzea, edo, hala badagokio, antzeko edukia duen plan propioa izatea, dagokion esku-hartze-eremuan funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla bermatzeko eta deklaratzeko, bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeari, antzemateari eta zuzentzeari dagokionez. Iruzurraren aurkako Neurrien Plan propioa badu, Eusko Jaurlaritzarena ere bete beharko du.

6.– Adherirse al Plan de Medidas Antifraude del Gobierno Vasco aprobado con fecha 29 de marzo de 2022, o, en su caso, contar con un plan propio de contenido análogo, con la finalidad de garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. En el caso de que disponga de un Plan de Medidas Antifraude propio, adicionalmente queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el del Gobierno Vasco.

7.– Interes-Gatazkarik Ezaren Adierazpena aurkeztea, hitzarmen honen I. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Betebehar hori hauei ezartzen zaie: kudeaketa-, kontrol- eta ordainketa-lanak egiten dituzten enplegatu publikoei eta eginkizun horietako bat edo batzuk eskuordetu zaizkien beste agente batzuei, bai eta onuradun pribatuei, bazkideei, kontratistei eta azpikontratistei ere, baldin eta haien esku-hartzeak funtsekin finantzatzen badira eta beren interesen alde jardun badezakete, baina EBren finantza-interesen aurka, interes-gatazka baten esparruan.

7.– Aportar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) según el modelo recogido en el Anexo I del presente convenio. Esta obligación se impone a los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es, así como a aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

8.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan aurreikusitako ingurumenari «kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa errespetatzea (do no significant harm - DNSH printzipioa). Erregelamendu horrek Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa eta Europako gainerako araudi aplikagarria ezartzen ditu. Horretarako, Kalte Esanguratsurik Ez Eragiteko Printzipioaren - DNSH autoebaluazioa egin beharko da, hitzarmen honen II. eranskinean jasotako ereduaren arabera.

8.– Respetar el principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm - DNSH) al medio ambiente previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa europea de aplicación. Para ello, se deberá realizar una Autoevaluación del Principio de No Causar Daño Significativo – DNSH, según el modelo recogido en el Anexo II del presente convenio.

9.– SEEPan esleitutako etiketa berde eta digitalaren baldintzak betetzea, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. eta VII. eranskinen arabera.

9.– Cumplir las condiciones del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR, de acuerdo con Anexo VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

10.– Argitalpenetan, zabalkunde-jardueretan, webguneetan eta, oro har, edozein hedabidetan proiektuari egiten zaion erreferentzia orok SEEParen Irudi Eskuliburuan edo Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak onartutako Eskuliburuan agertzen diren baldintzak bete beharko ditu. Aurrekoa kaltetu gabe, esku-hartzea SEEParen funtsen bidez finantzatzeari eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak kudeatzeari buruzko erreferentzia agertu beharko da beti, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 18.4 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

10.– Toda referencia al proyecto en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y, en general, en cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del PRTR o en el Manual que sea aprobado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin perjuicio de lo anterior, deberá figurar en todo caso la referencia a la financiación de la actuación mediante fondos del PRTR y a su gestión por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Era berean, finantzaketa horren jatorria aipatu beharko da, eta haren ikusgaitasuna bermatu, bereziki diruz lagun daitezkeen esku-hartzeak eta horien emaitzak sustatzen direnean, hainbat hartzaileri –komunikabideak eta publikoa barne– informazio koherentea, eraginkorra eta proportzionatua emateko. Era berean, eremu honetan gauzatzen diren lizitazio, hitzarmen eta gainerako tresna juridiko guztiek, goiburuan zein garapen-gorputzean, erreferentzia hau jaso beharko dute: «Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana – Europar Batasunak Next Generation EUren bidez finantzatua», Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema konfiguratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluarekin bat etorriz.

Igualmente, se deberá mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando se promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Del mismo modo, todas las licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», de acuerdo con el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

11.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskatzen dion beste edozein informazio eta dokumentazio bidaltzea.

11.– Remitir cualquier otra información y documentación que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco le requiera.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren konpromisoak.

Tercera.– Compromisos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren bitartez, konpromisoa hartzen du EAEko trenbide-azpiegituren plangintzaren, proiekzioaren eta eraikuntzaren esparruan Europar Batasunak Next Generation EUren bidez finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» izeneko 1. osagaiaren esparruan aipatutako inbertsioen % 90,63ren benetako kostua finantzatu eta ordaintzeko, 23.762.326,00 euro-ko gehieneko zenbatekoraino, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorren kargura gaituta dagoen 1000832000 1.12281.70200 2019/003763 aurrekontu-aplikazioarekin.

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, se compromete a financiar y abonar el coste efectivo del 90,63 % de las actuaciones de inversión mencionadas en el marco del Componente 1 «Plan de Choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en el ámbito de la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV hasta el importe máximo de 23.762.326,00 euros, con la aplicación presupuestaria asignada 1000832000 1.12281.70200 2019/003763, habilitada con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2022, y de acuerdo a la siguiente distribución de anualidades y actuaciones:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Laugarrena.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

Cuarta.– Costes subvencionables.

1.– Hitzarmen honen bigarren klausulan jasotako jarduketei dagozkien inbertsioak diruz lagundu daitezkeen kostuen % 100 finantzatuko dira, hauek, hain zuzen:

1.– Las inversiones correspondientes a las actuaciones incluidas en la cláusula segunda del presente Convenio serán financiadas en el 100 % de los costes subvencionables, considerando como tales los siguientes:

a) Ingeniaritzako, jarraipeneko eta obra zibileko kanpo-kontratazioak.

a) Las contrataciones externas de ingeniería, seguimiento y obra civil.

b) Ekipamenduak erosteko kontratuak, ekipamendu teknologikoa eta ekipo informatikoak barne, diruz lagundutako jarduketekin lotuta.

b) Los contratos de compra de equipos, incluyendo equipamiento tecnológico y equipos informáticos, relacionados con las actuaciones subvencionadas.

c) Software-lizentzien eskuratzea, izaera espezializatukoak eta soilik esku-hartzera bideratutakoak, eta erositako ekipamendua behar bezala erabiltzeko aukera ematen dutenak.

c) La adquisición de licencias de software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la actuación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido.

d) Aholkularitzako kanpo-kontratazioak, dirulaguntzaren xede den esku-hartzearen barruan egiten badira, esku-hartze horren parte gisa. Bideragarritasunari eta xehetasunezko ingeniaritzari buruzko azterlanak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta esku-hartzea egiteko beharrezkoak badira. Hautagarritasun-data baino lehenago egin ahal izango dira, baina, kasu horretan, kostua ez litzateke hautagarria izango.

d) Las contrataciones externas de consultoría, que se lleven a cabo dentro de la actuación objeto de la subvención como parte de la misma. Los estudios de viabilidad y de ingeniería de detalle serán subvencionables siempre que sean necesarios para la realización de la actuación. Podrán haberse realizado con anterioridad a la fecha de elegibilidad, pero en ese caso, su coste no sería elegible.

e) Lege-aholkularitzako, notariotzako, aholkularitza tekniko edo finantzarioko, kontabilitateko edo auditoretzako lanetarako kanpo-kontratazioak, proiektuarekin zuzenean lotuta badaude eta horiek prestatzeko edo gauzatzeko beharrezkoak badira, betiere aurrekontuan jasota badaude.

e) Las contrataciones externas para trabajos de asesoramiento legal, notaría, asesoramiento técnico o financiero, contabilidad o auditoría, si están directamente ligados al proyecto y son necesarios para su preparación o desarrollo, siempre y cuando hubieran sido contemplados en el presupuesto.

2.– Aldiz, ez dira diruz laguntzeko modukotzat hartuko kontzeptu hauetan bilduta daudenak:

2.– Sin embargo, no se considerarán subvencionables los englobados en los siguientes conceptos:

a) Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Administrazio-baimenak, lizentziak, abalen edo/eta fidantzen kostua, isunak, tasak, zergak edo tributuak.

b) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas, impuestos o tributos.

c) Kudeaketa, kontratazio, kontsulta edo administrazio-izapideei lotutako edozein gastu, baimenak edo lizentziak lortzeko beharrezkoak izan arren.

c) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias.

d) Eskatzaileak izenpetutako aseguruak.

d) Seguros suscritos por el solicitante.

e) Edozein finantzaketa-kostu.

e) Cualesquiera costes financieros.

f) Zigor penalei lotutako kostuak eta prozedura judizialen gastuak.

f) Costes asociados a sanciones penales, así como gastos de procedimientos judiciales.

g) Sistema eragileetarako eta ofimatika-aplikazioetarako lizentziak.

g) Licencias destinadas a sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas.

h) Esku-hartzeak gauzatzeko eta mantentzeko edozein gastu edo administrazioaren berezko gastuak.

h) Cualquier gasto de operación y mantenimiento de las actuaciones o gastos propios de la administración.

Bosgarrena.– Lanen finantzaketa eta ordainketa.

Quinta.– Financiación y pago de los trabajos.

1.– Ekarpenaren zenbatekoa, EAEko trenbide-azpiegituren plangintzaren, proiekzioaren eta eraikuntzaren esparruan «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» izeneko 1. osagaiaren esparruko inbertsio-jarduketak gauzatzearen ondoriozko kostua finantzatzeko bakarrik erabili ahal izango du ETSk.

1.– El importe de la aportación solo podrá destinarse por ETS a la financiación del coste derivado de la ejecución de las actividades de inversión en el marco del Componente 1 «Plan de Choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», en el ámbito de la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV.

2.– Zenbatekoa hitzarmen hau formalizatu ondoren ordainduko da.

2.– Se abonará la cuantía tras la formalización del presente convenio.

Egindako gastuaren bilakaera eta mugarriak eta helburuak bete direla egiaztatzeko, hitzarmen honen bigarren klausulan adierazitako justifikazio-txostenak erantsiko dira.

Con el objeto de que se pueda comprobar la evolución del gasto realizado y el cumplimiento de hitos y objetivos, se adjuntarán los informes justificativos que se indican en la cláusula segunda del presente convenio.

Dirulaguntzaren zenbatekoa banku-transferentzien bidez ordainduko da.

El importe de la subvención se abonará a través de transferencias bancarias.

3.– Erakunde onuradunak Estatuko laguntzen erregimenarekiko bateragarritasunari eta finantzaketa bikoitzaren prebentzioari buruzko Estatuko eta Europako araudia bete beharko du, irailaren 29ko HFP 1030/2021 Aginduaren 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

3.– La entidad beneficiaria deberá cumplir con la normativa nacional y europea relativa a la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.

Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, Mekanismoaren esparruan emandako laguntza Batasunaren beste programa eta tresna batzuen arabera emandakoari gehituko zaio. Erreformek eta inbertsio-proiektuek Batasunaren beste programa eta tresna batzuen laguntza jaso ahal izango dute, betiere laguntza horrek kostu bera estaltzen ez badu.

Conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Seigarrena.– Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren esparruan ezarritako xedapenak betetzea.

Sexta.– Sometimiento a las disposiciones establecidas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

1.– Hitzarmen hau sinatzen duten erakundeek Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa arautzen duen araudi osoa bete beharko dute.

1.– Las instituciones firmantes del presente Convenio quedarán sometidas a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

2.– Hitzarmen honek eta berau gauzatzeko prozesuak Garraioen Konferentzia Nazionalaren 2021eko azaroaren 5eko Akordioaren baldintzak errespetatu beharko dituzte; izan ere, akordio horretan, inbertsio-jarduketak gauzatzeko aurrekontu-kredituak lurraldean banatzeko irizpideak zehazten dira, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko «Hiri-inguruneetako eta ingurune metropolitarretako mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuaren talka-plana» izeneko 1. osagaiari «Mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatua» izeneko 6. osagaiari dagokienez.

2.– El presente Convenio y su ejecución deberán respetar las condiciones del Acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes del 5 de noviembre de 2021 sobre los criterios de distribución territorial de créditos presupuestarios para el desarrollo de actuaciones de inversión en el marco de los Componentes 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos» y 6 «Movilidad sostenible, segura y conectada» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.– Hitzarmen honetatik eratorritako lizitazio-prozeduren esparruan, kontratazio-organoek Estatuko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen 2021eko abenduaren 23ko Jarraibidean ezarritako xedapenak aplikatuko dituzte. Instrukzio hori espedienteetan eta SEEPtik datozen funtsekin finantzatuko diren kontratuen agiri zuzentzaileetan sartu beharreko alderdiei buruzkoa da.

3.– Los órganos de contratación aplicarán, en el marco de los procedimientos de licitación derivados del presente Convenio, las disposiciones establecidas en la Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR.

4.– Erakunde onuraduna funtsen aplikazioaren kontrol- eta jarraipen-jarduketen mende jarriko da, dokumentuak egiaztatuta; era berean, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak egindako ebaluazio jarraituaren eta amaierako ebaluazioaren mende egongo da; bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eta SEMaren funtsen kontrola esleituta duten Estatuko eta Europako organoen kontrolaren mende ere –bereziki, Europako Batzordearena, Europako Kontuen Auzitegiarena, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoarena eta Europako Fiskaltzarena–; hala egindako jarduketen xehetasunezko informazioa eskuratu ahal izango dute erakunde horiek.

4.– La entidad beneficiaria se someterá a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos, mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, así como al control de la OCE, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y de los órganos estatales y europeos que tengan asignado el control de los fondos del MRR, en particular, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas.

Zazpigarrena.– Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren esparruan jarraipena egitea eta informazioa ematea.

Séptima.– Seguimiento y suministro de información en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

1.– Jarduketek SEEPrako ezartzen den jarraipena eta kontrola bete beharko dute, bai eta EBko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen diren informazioari eta publizitateari, kontrolari, egiaztapenari eta jarraipenari buruzko betebehar espezifikoak eta Europar Batasuneko barne-araudiak ezarritako gainerako betebeharrak ere. Betebehar horiek nahitaez bete beharko dira.

1.– Las actuaciones estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el PRTR, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y cuya aplicación será de obligado cumplimiento.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, SEEParen erakunde betearazlea den aldetik, hitzarmen honetan definitutako jarduketen gastuak agintari eskudunen aurrean ziurtatu edo egiaztatu ahal izan ditzan, ETSk eskatzen zaion informazio eta dokumentu oro bidali beharko du, bai eta aplika daitekeen edozein arau edo erregelamenduk xedatzen duena garaiz bete ere.

2.– A los efectos de que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como entidad ejecutora del PRTR, pueda certificar o acreditar los gastos de las actuaciones definidas en el presente Convenio ante las autoridades competentes, ETS deberá remitir cuanta información y documentos se les requiera, así como cumplir puntualmente con lo que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zainduko du esleitutako proiektuak eskatutako betekizunen arabera gauzatzen direla. Horretarako, ETSk beharrezko dokumentazioa eta informazioa eskatuko die esleipendunei, proiektuen gauzatzearen jarraipen egokia egiteko, eta hori pleguetan jasota egon beharko da.

3.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco velará por que los proyectos adjudicados sean ejecutados conforme a los requisitos exigibles. Para ello, ETS solicitará a los adjudicatarios la documentación e información necesaria, a efectos de realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de los proyectos, lo cual deberá estar contemplado en los pliegos.

Zortzigarrena.– Jarduketen Jarraipen Batzordea.

Octava.– Comisión de Seguimiento de las actuaciones.

1.– Lau ordezkarik, bi Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailekoak eta beste bi ETSkoak, osatuko duten Jarraipen Batzordea eratuko da. Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek izendatuko dituzte, hurrenez hurren, eginkizun hauek betetzeko:

1.– Se constituirá una Comisión de Seguimiento, compuesta por cuatro representantes, dos del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y otros dos de ETS, que serán designados, respectivamente, por las partes firmantes del presente Convenio, para el desempeño de las siguientes funciones:

a) Hitzarmen honetan aurreikusitako jarduketen gauzatze normalaren jarraipena egitea, elkarri informazioa emateko eta konpromisoak behar bezala betetzeko irizpideak eta moduak zehaztuta.

a) Llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio, determinando los criterios y modos para posibilitar la mutua información y adecuado cumplimiento de los compromisos respectivos.

b) Kasu bakoitzean eskatutako izapideen bizkortasuna oztopatzen duten trabak kentzeko erraztasunak ematea.

b) Facilitar la remoción de los obstáculos que entorpezcan la celeridad de los trámites requeridos en cada caso.

c) Hitzarmen honen xede diren esku-hartzeak betetzen direla bermatzeko behar diren neurriak proposatzea eta horiei buruzko txostenak egitea.

c) Informar y proponer las medidas precisas para garantizar el cumplimiento de las actuaciones objeto del presente Convenio.

d) Hitzarmenak sor ditzakeen interpretazio- eta egikaritze-arazoak konpontzen saiatzea.

d) Procurar la resolución de los problemas de interpretación y ejecución que pueda plantear el Convenio.

2.– Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, aldeetako edozeinek proposatuta, jarduketen martxa egokiak eskatzen duen guztietan bilduko da batzordea. Erabakiak bertaratutakoen gehiengoz hartuko dira, eta gutxienez alde bakoitzaren ordezkarien ehuneko berrogeita hamar egon beharko dira bertan.

2.– Durante la vigencia del Convenio y a propuesta de cualquiera de las partes, la comisión se reunirá siempre que lo requiera la buena marcha de las actuaciones. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes debiendo estar presentes al menos el cincuenta por ciento de los representantes de cada parte.

3.– Hitzarmenean jarraipen-batzorderako berariaz aurreikusita ez dagoen guztian, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen Atariko Tituluaren II. kapituluko 3. atalean araututako kide anitzeko organoen araubidea aplikatuko da.

3.– En lo no previsto expresamente en el Convenio para la comisión de seguimiento, le será aplicable el régimen de los órganos colegiados regulado en la sección 3.ª del capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta interpretazioa.

Novena.– Régimen e interpretación del Convenio.

1.– Hitzarmen hau administratiboa da, eta hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridikoaren arabera interpretatuko eta gauzatuko da.

1.– El presente Convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico aplicable a los convenios.

2.– Hitzarmen honetan edo hitzarmen hau gauzatzean interpretazio-arazoak sortuz gero, Jarraipen Batzordeak ebatziko ditu, aurreko klausulan adierazitakoaren arabera. Ezin baditu ebatzi, administrazioarekiko auzien jurisdikzioko Epaitegi eta Auzitegietan ebatziko dira, hamahirugarren klausulan aurreikusitakoaren arabera.

2.– La resolución de los problemas de interpretación que pueda plantear el presente Convenio o su ejecución serán resueltos por la Comisión de Seguimiento según lo referido en la cláusula anterior; si no fuera posible serán dirimidos en los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo conforme lo previsto en la cláusula decimotercera.

Hamargarrena.– Iraupena eta amaiera.

Décima.– Duración y extinción.

1.– Hitzarmen hau sinatzen den egunean jarriko da indarrean, eta 37 hilabeteko iraupena izango du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49. artikuluaren 1.h) letran ezarritakoaren arabera.

1.– El presente Convenio, que entrará en vigor el día de su firma, tendrá una duración de 37 meses en virtud de los establecido en el apartado 1.º.h) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Hitzarmena amaitzeko aurreikusitako epea amaitu aurreko edozein unetan, Hitzarmenaren sinatzaileek aho batez erabaki ahal izango dute hitzarmena luzatzea, gehienez beste bi urtez, edo hitzarmena azkentzea.

2.– En cualquier momento anterior a la finalización del plazo previsto para su finalización, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga, por un periodo de hasta dos años adicionales, o su extinción.

3.– Hitzarmen hau azkentzen da haren xedea diren esku-hartzeak betetzen direlako edo Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluaren 2. zenbakian aurreikusitako suntsiarazpen-kausaren bat dagoelako.

3.– El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el apartado 2 del artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.

4.– Aldeetako batek bere gain hartutako konpromisoak betetzen ez baditu, besteak Hitzarmena suntsiarazteko eskatu ahal izango du.

4.– El incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos asumidos facultará a la otra para solicitar la resolución del Convenio.

Hamaikagarrena.– Itzulketa eta erantzukizuna.

Undécima.– Reintegro y responsabilidad.

1.– ETSk hitzarmen honetako betebeharrak betetzen ez baditu, eta, bereziki, diruz lagun daitezkeen gastuak egiaztatzen ez baditu, jasotako zenbateko guztiak itzultzeko prozedura hasi ahal izango da, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik dagokion berandutze-interesa eskatu ahal izango da, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan eta dirulaguntzak betetzen direla kontrolatzeko gainerako arauetan ezarritakoaren arabera.

1.– El incumplimiento por parte de ETS de las obligaciones del presente convenio y, en particular, la no certificación de los gastos que sean subvencionables podrá dar lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la totalidad de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en las demás normas reguladoras del control de cumplimiento de las subvenciones.

2.– Euskal Trenbide Sarearen ez-betetzeren bat egiaztatzen bada agintaritza autonomikoaren, nazionalaren edo Erkidegoko erakundeen kontrol-jarduketak gauzatzean, eta horrek funtsen itzuleran murrizketa eragiten badu, erantzukizun hori ETSri helaraziko zaio, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 7. artikuluan adierazitakoa aplikatuz.

2.– En caso de cualquier incumplimiento de ETS constatado en el desarrollo de las actuaciones de control de la autoridad autonómica, nacional o de instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el retorno de Fondos, esta responsabilidad se trasladará a ETS, en aplicación de lo señalado en el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Hamabigarrena.– Hitzarmenaren aldaketa.

Duodécima.– Modificación del Convenio.

Hitzarmen hau aldatu ahal izango da, Hitzarmena sinatu duten erakundeek aho batez hala erabakitzen badute, dagokion aldaketa-dokumentua izapidetuta eta sinatuta.

El presente Convenio podrá ser modificado previo acuerdo unánime de las instituciones firmantes del mismo, mediante la tramitación y suscripción del correspondiente documento de modificación.

Hamahirugarrena.– Araubide juridikoa.

Decimotercera.– Régimen jurídico.

1.– Hitzarmen honi indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarritako xedapenak aplikatuko zaizkio, bereziki Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean jasotakoak.

1.– Al presente Convenio le serán aplicables las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico en vigor, especialmente las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Horrez gain, SEMaren araudian xedatutakoa bete beharko du, eta, bereziki, hauetan xedatutakoa: SEEParen 1. eta 6. osagaien esparruko inbertsio-jarduketak finantzatzeko 2021eko eta 2022ko ekitaldietako aurrekontu-kredituen lurralde-banaketarako irizpideak finkatzen dituen Garraioen Konferentzia Nazionalaren 2021eko azaroaren 5eko Erabakia; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamendua, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretua; Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kudeaketa sistema egituratzen duen irailaren 29ko HFP 1030/2021 Agindua; Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaien mugarri eta helburuen betetze-mailaren jarraipena egiteko eta aurrekontua eta kontabilitatea betearazteko Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituen irailaren 29ko HFP 1031/2021 Agindua; Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legearen II. titulua, V. kapitulua, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planari lotutako funtsen kudeaketa; eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planari lotutako jardueren eta proiektuen kudeaketari eta jarraipenari buruzko Gobernu Kontseiluaren 2022ko otsailaren 8ko Akordioa.

2.– Adicionalmente, deberá observar cuanto se disponga en la normativa reguladora del MRR y, en especial lo dispuesto en el Acuerdo de 5 de noviembre de 2021 de la Conferencia Nacional de transportes por el que se fijan los criterios de distribución territorial de créditos presupuestarios de los ejercicios 2021 y 2022 para la financiación de actuaciones de inversión en el marco de los componentes 1 y 6 del PRTR, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. Título II, Capítulo V Gestión de los fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2022, en relación con la ejecución presupuestaria y contable, gestión y seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.– Dokumentu honen zortzigarren klausulan aurreikusitako Jarraipen Batzordeak ezin baditu ebatzi hitzarmen hau garatu eta gauzatzean alderdien artean sortzen diren auziak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren mende jarriko dira, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoaren arabera.

3.– Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución de este Convenio y que no puedan ser resueltas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula octava del presente documento se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Eta zehaztutakoarekin ados daudela adierazteko, bertaratuek hitzarmen honen bi ale sinatu dituzte, adierazitako tokian eta egunean.

Y en prueba de conformidad con lo establecido, firman los comparecientes, por duplicado, en el lugar y fecha señalados.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Red Ferroviaria Vasca / Euskal Trenbide Sarearen zuzendari nagusia,

El Director General de Red Ferroviaria Vasca / Euskal Trenbide Sarea,

ERNESTO MARTÍNEZ DE CABREDO ARRIETA.

ERNESTO MARTÍNEZ DE CABREDO ARRIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental