Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

15. zk., 2023ko urtarrilaren 23a, astelehena

N.º 15, lunes 23 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
371
371

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 28koa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan aurreikusitako lankidetzarako laguntzen deialdia, 2022ko ekitaldiari dagokiona.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se resuelve la convocatoria de Ayudas a la Cooperación previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, correspondiente al ejercicio 2022.

Ikusi dira Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko abuztuaren 31ko Aginduan 2022ko ekitaldirako aurreikusitako lankidetzarako laguntzak jaso ahal izateko erregelamenduak ezarritako epearen barruan aurkeztutako eskabideak.

A la vista de las solicitudes presentadas dentro del plazo reglamentariamente establecido para acogerse a las ayudas a la cooperación previstas en la Orden de 31 de agosto de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, para el ejercicio 2022.

Balioespen-batzordeak proposamen bat egin du, 2022ko abuztuaren 31ko Aginduaren 25., 32., 39., 46., 53., 60. eta 67. artikuluetan ezarritako balioespen- eta hautaketa-irizpide objektiboak aintzat hartuz.

Considerando que la Comisión de Valoración ha emitido una propuesta para cuya elaboración ha tenido en cuenta los criterios objetivos de valoración y selección establecidos en los artículos 25, 32, 39, 46, 53, 60 y 67 de la Orden de 31 de agosto de 2022.

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por cuanto antecede,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eta II. eranskinetan zerrendatutako eskatzaileei lankidetzarako dirulaguntzak ematea, 2022ko abuztuaren 31ko Aginduan jasotakoari jarraikiz. Eranskin horietan zehazten dira inbertsio edo gastu diruz lagungarriaren zenbatekoa eta zuzeneko laguntza gisa Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kargura (343.908,49 euro) eta LGENFen kargura (718.289,63 euro) diruz lagundutako zenbatekoa. LGENFen kargura kofinantzatutako laguntzaren zatia Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzailea eratzen duen urriaren 3ko 194/2006 Dekretuan xedatutakoaren arabera gauzatuko da.

Primero.– Conceder a los solicitantes que se relacionan en los Anexos I y II de la presente Resolución ayudas a la cooperación según lo recogido en la Orden de 31 de agosto de 2022. Se especifican el importe de la inversión o gasto subvencionable y la cantidad subvencionada como ayuda directa con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (343.908,49 euros) y con cargo a FEADER (718.289,63 euros). La parte de la ayuda cofinanciada con cargo a FEADER se materializará conforme lo dispone el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Landa-eremuetako garapeneko nekazaritzakoak ez diren proiektuei edo baso-proiektuei dagozkien laguntzak IV. eranskinean zerrendatuta daude, eta minimis izaerakoak dira, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 Erregelamenduaren (EB) babesean (2013ko abenduaren 24ko EBAO, 3525. zk.).

Las ayudas correspondientes a proyectos forestales o proyectos no agrarios de desarrollo en zonas rurales figuran en el Anexo IV y tienen el carácter de minimis al amparo del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE n.º 3525, de 24 de diciembre de 2013).

Bigarrena.– 2022ko abuztuaren 31ko Aginduaren 13. artikuluan ezarritakoari jarraikiz ordainduko dira dirulaguntzak.

Segundo.– El pago de las ayudas se realizará según lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 31 de agosto de 2022.

Hirugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean (3) zerrendatutako eskatzaileei 2022ko abuztuaren 31ko Aginduan jasotako kooperazio proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko dirulaguntzak ukatzea.

Tercero.– Denegar a los solicitantes que se relacionan en el Anexo III de la presente Resolución (3) las ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos de cooperación recogidas en la Orden de 31 de agosto de 2022.

Laugarrena.– Proiektu bakoitzean aurreikusitako jardunak betearazteko epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da urtebeteko proiektuetarako, eta 2023ko abenduaren 31n urte anitzeko proiektuetarako, hurrenez hurren.

Cuarto.– El plazo de ejecución de las actuaciones previstas en cada uno de los proyectos finalizará el 31 de diciembre de 2022 para los proyectos de carácter anual y el 31 de diciembre de 2023 para aquellos de carácter plurianual.

Bostgarrena.– Ebazpen honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluek ezarritakoari jarraikiz.

Quinto.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2022.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental