Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

12. zk., 2023ko urtarrilaren 18a, asteazkena

N.º 12, miércoles 18 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
283
283

EBAZPENA, 2023ko urtarrilaren 10ekoa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Flandria, Gales eta Korsikako Europako eskualde estrategikoekin 2023an lankidetza teknikoan aritzeko proiektuetarako laguntzak emateko.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2023, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación técnica con las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega, para 2023.

Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuak Bazkide Estrategikoen Sareko kanpoko eskualdeekin lankidetza teknikoan aritzeko proiektuei laguntzak ematea arautzen du (2019ko apirilaren 1eko EHAA, 63. zk.).

El Decreto 47/2019, de 26 de marzo, regula la concesión de ayudas a proyectos de cooperación técnica con regiones de la Red de Socios Estratégicos en el exterior (BOPV n.º 63, de 1 de abril de 2019).

Aipatutako dekretuaren 6. artikuluarekin bat etorriz, bidezkoa da deialdia egitea kanpoko eskualde estrategiko batekin edo gehiagorekin 2023an lankidetza-proiektuak egiteko laguntzak emateko; Lehendakaritzako 2023rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan daude sartuta laguntza horiek.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del citado Decreto, procede convocar las ayudas a proyectos de colaboración con una o varias de las Regiones Estratégicas en el exterior para 2023, ayudas que se recogen en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lehendakaritza para el año 2023.

Flandria, Gales eta Korsika Europako eskualde estrategikoak dira, eta Euskadik elkar ulertzeko memoranduma edo asmoen adierazpena sinatu du haiekin, dekretuan jasota dagoen bezala. Deialdi hau da, hain zuzen, bi komunitateen onerako proiektuak eta ekintzak koordinatu eta gauzatzeko lankidetzaren zehaztapen bat, zeina aipatutako memorandumean eta asmoen adierazpenean jasota baitago.

Flandes, Gales y Córcega son Regiones Estratégicas en el ámbito europeo, con las que el País Vasco ha suscrito un Memorando de Entendimiento o Declaración de Intenciones, tal como aparece recogido en el Decreto. La presente convocatoria es una concreción de la colaboración para la coordinación y realización de proyectos y acciones en beneficio de ambas comunidades, recogida en los referidos Memorandos y Declaración de Intenciones.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da deialdia egitea Flandria, Gales eta Korsikako Europako eskualde estrategikoetako pertsona juridikoekin egiten diren aldebiko jarduera- eta lankidetza-proiektuak 2023an finantzatzeko laguntzak emateko, honako hauetan jasotako gaiei buruz:

Es objeto de la presente Resolución convocar ayudas destinadas a la financiación de proyectos de actuación y colaboración bilateral que se lleven a cabo con personas jurídicas de las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega, para 2023, en las materias recogidas en:

a) Euskadik eta Flandriak 2021eko azaroaren 15ean sinatutako asmo-adierazpena:

a) La Declaración de Intenciones firmada entre Euskadi y Flandes el 15 de noviembre de 2021:

– Ikerketa, garapena eta berrikuntza (industria eta teknologia, osasuna, gizarte-politikak, genero-berdintasuna, sektore publikoaren kudeaketa, azpiegiturak eta garraioa).

– Investigación, Desarrollo e Innovación (industria y tecnología, salud, políticas sociales, igualdad de género, gestión del sector público, infraestructuras y transporte).

– Lan-merkatua eta ekonomia-politika (lanbide-heziketa, produktibitate- eta lehiakortasun-politikak).

– Mercado laboral y política económica (formación profesional, políticas de productividad y competitividad).

– Ingurumena (klima-aldaketa, uren, materialen eta hondakinen tratamendua, eta ingurumenarekin eta energia berriztagarriekin bateragarriak diren teknologiak).

– Medio Ambiente (cambio climático, tratamiento de aguas, materiales y residuos, así como tecnologías compatibles con el medio ambiente y energías renovables).

– Osasuna (batez ere, zainketa kronikoak).

– Salud (sobre todo, cuidados crónicos).

– Kultura- eta sormen-sektoreak.

– Sectores Cultural y Creativo.

– Gizarte kulturaniztuna eta tolerantea bultzatzea (bakea eraikitzea eta giza eskubideak errespetatzea).

– Impulso de una sociedad multicultural y tolerante (construcción de paz y respeto de los derechos humanos).

– Europako eskualdeen papera indartuko duten ekimenak eta aliantzak.

– Iniciativas y alianzas que refuercen el papel de las regiones en Europa.

b) Euskadik eta Galesek 2018ko uztailaren 12an sinatutako elkar ulertzeko memoranduma (bi gobernuek 2021eko uztailaren 12an sinatutako erabakiaren bidez luzatua):

b) El Memorando de Entendimiento firmado entre Euskadi y Gales el 12 de julio de 2018, (prorrogado con el Acuerdo firmado el 12 de julio de 2021):

– Mugikortasuna eta garraioak (batez ere, trenbide-azpiegiturak eta -zerbitzuak).

– Movilidad y Transportes (principalmente, infraestructura y servicios ferroviarios).

– Ingurumena eta klima-aldaketa.

– Medio Ambiente y Cambio Climático.

– Teknologia, berrikuntza eta lehiakortasuna.

– Tecnología, Innovación y Competitividad.

– Itsas energiak.

– Energías Marinas.

– Nekazaritzako elikagaien industria.

– Industria Agroalimentaria.

– Hezkuntza eta prestakuntza.

– Educación y Formación.

– Zerga-estrategia eta -politika, zerga-administrazioaren politika, aurrekontu-kudeaketa eta gizarte-zerbitzuak.

– Estrategia y Política Fiscal, Política de Administración Tributaria, Gestión Presupuestaria y Servicios Sociales.

– Osasuna eta gizarte-laguntzako zerbitzuak, balioetan eta zahartze aktibo eta osasungarrian oinarritutako arreta medikoa.

– Salud y Servicios de Asistencia Sociales, atención médica basada en valores y envejecimiento activo y saludable.

– Negozio-aukerak.

– Oportunidades de Negocio.

– Gizarte kulturaniztuna eta tolerantea bultzatzea (batez ere, hizkuntza-politikaren eta kultura-sektorearen sustapenaren arloan).

– Impulso de una sociedad multicultural y tolerante (sobre todo, en materia de política lingüística y promoción del sector cultural).

c) Euskadik eta Korsikak 2021eko apirilaren 13an sinatutako elkar ulertzeko memoranduma:

c) El Memorando de Entendimiento firmado entre Euskadi y Córcega el 13 de abril de 2021:

– Euskararen eta korsikeraren hizkuntza-normalizaziorako politikak.

– Políticas de normalización lingüística del euskera y del corso.

– Kanpoan bizi den diasporarekin edo kolektibitatearekin harremanak eta loturak izateko politikak.

– Las políticas de relaciones y vínculos con la diáspora o colectividad residente en el exterior.

– Lankidetza garatzea Europako gaien esparruan.

– El desarrollo de la cooperación en el marco de los asuntos europeos.

– Beste lankidetza batzuk interes komuneko eremuetan, hala nola kulturan, turismoan, politika ekonomikoan edo ingurumenean.

– Otras cooperaciones en ámbitos de interés común como la cultura, el turismo, la política económica o el medio ambiente.

2. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación económica.

Kreditua, guztira, 40.000 euro da, Flandria, Gales eta Korsikako Europako eskualde estrategikoekin 2023an lankidetza teknikoko proiektuak egiten laguntzeko; diru-kopuru hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ordainduko da.

El crédito total de ayudas a proyectos de cooperación técnica con las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega para 2023 se establece en 40.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Dirulaguntzen mugak eta zenbatekoak.

Artículo 3.– Límites y cuantías de las subvenciones.

a) Eskatzaile bakoitzak proiektu bakarra garatzeko laguntza jaso ahalko du, aurkeztu daitezkeen eskabideen kopuruan mugarik jartzen ez bada ere.

a) Cada solicitante podrá recibir ayuda para desarrollar un solo proyecto, si bien no se establecen límites en el número de solicitudes a presentar.

b) Proiektu bakoitzeko jaso daitekeen dirulaguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 5.000 eurotik gorakoa.

b) El importe total de la subvención a recibir por proyecto no podrá superar la cifra de 5.000 euros.

c) Laguntzak ematea arautzen duen martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera, laguntzen gehieneko zenbatekoa ezingo da izan erakunde eskatzailearentzat proiektuak duen kostuaren % 50 baino gehiago, eta honela ordainduko da:

c) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 47/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la concesión de ayudas, el importe máximo de estas no podrá alcanzar más del 50 % del coste del proyecto para la entidad solicitante, y el pago se realizará de la siguiente manera:

– Lehenengo ordainketan, dirulaguntzaren % 40 emango da, dirulaguntza onartzen dela sinatu ondoren.

– Un primer pago del 40 % tras la firma de la aceptación de la subvención.

– Bigarren ordainketa, gainerako % 60a, proiektua bukatu eta gastu guztiak justifikatu ondoren egingo da; betiere, 2023ko azaroaren 30a baino lehen.

– Un segundo pago de un 60 % una vez que el proyecto haya concluido y se hayan justificado todos los gastos, y siempre con anterioridad al 30 de noviembre de 2023.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 4.– Gastos subvencionables.

Kontzeptu hauetarako jaso daiteke dirulaguntza:

Podrán ser subvencionables los siguientes conceptos:

a) Diruz lagundu daitezkeen proiektuak direla-eta Flandria, Gales eta Korsikako Europako eskualde estrategikoetara joan behar duten Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonen bidaia- eta egonaldi-gastuak:

a) Gastos de viaje y estancia de las personas de la CAPV que, en virtud de los proyectos subvencionables, se desplacen a las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega:

– Proiektu bakoitzeko garraio-gastuak: hegazkin-txartelen edo beste edozein garraiobideren kostu erreala; gehienez ere, 1.000 euro.

– Gastos de transporte por proyecto: el coste real de los billetes de avión o de cualquier otro medio de transporte hasta un máximo de 1.000 euros.

– Proiektu bakoitzeko ostatu- eta otordu-gastuak: 180 euro egunean, 7 egunetan gehienez.

– Gastos de alojamiento y comida por proyecto: 180 euros por día por una duración máxima de 7 días.

b) Aldebiko proiektuak egikaritzeko, sustatzeko eta hedatzeko gastuak, proiektu bakoitzeko jaso daitekeen dirulaguntzaren zenbateko osoa egin arte –hau da, 5.000 euro–, deialdi honen 3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Gastos para la ejecución, promoción y difusión de los proyectos bilaterales hasta completar el importe máximo de la subvención a recibir por proyecto que asciende a 5.000 euros, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la presente convocatoria.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko tokia eta epea.

Artículo 5.– Modo y plazo de presentación de solicitudes.

a) Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuan eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek telematikoki egingo dituzte eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez: https://www.euskadi.eus/servicios/1089605, hor eskuragarri baitaude kanal elektronikoaren bidez izapidetzeko zehaztapenak, ereduak eta formularioak.

a) Las personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto 47/2019, de 26 de marzo, realizarán las solicitudes de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1089605, y donde están disponibles las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, los modelos y formularios.

b) Eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

b) Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

c) Eskabideak aurkezteko epea hilabete izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

c) El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

6. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako hutsak zuzentzea.

Artículo 6.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

a) Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuaren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurkeztutako dokumentazioa osorik ez badago, laguntzen organo kudeatzaileak –kasu honetan, Europako Gaien Zuzendaritzak– hamar eguneko epea emango dio eskatzaileari agiri osagarriak bidaltzeko.

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 47/2019, de 26 de marzo, en el supuesto de que la documentación fuera incompleta, el órgano gestor de la ayuda, en este caso, la Dirección de Asuntos Europeos, requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días, remita la documentación complementaria.

b) Epe hori igaro eta gero (jakinarazpen-egunaren biharamunetik kontatzen hasita) eskatutako agiriak aurkeztu ez baditu, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, betiere aurrez ebazpena emanda Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

b) Transcurrido dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin que se hubiera presentado la documentación requerida, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 7.– Comisión de Evaluación.

Dirulaguntza-eskaerak martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuaren 11.2 artikuluan aipatzen den ebaluazio-batzordeak aztertu eta ebaluatuko ditu, zeinak kide hauek izango baititu:

La Comisión de Evaluación a la que se refiere el artículo 11.2 del Decreto 47/2019, de 26 de marzo, que analizará y evaluará las solicitudes de subvención, estará compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Concepción Quintana Aguirre, Kanpo Harremanetarako zuzendaria.

– Presidenta: Concepción Quintana Aguirre, Directora de Relaciones Exteriores.

– Bokala: Eloisa Susaeta Azcoitia, Europako Gaien Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.

– Vocal: Eloisa Susaeta Azcoitia, Técnica Superior de la Dirección de Asuntos Europeos.

– Idazkaria: Ibon Mendibelzua Madariaga, Europako Gaien Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.

– Secretario: Ibon Mendibelzua Madariaga, Técnico Superior de la Dirección de Asuntos Europeos.

8. artikulua.– Ebaluazio-irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de evaluación.

Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoak dira ebaluazio-irizpideak.

Los criterios de evaluación son los establecidos en el artículo 10 del Decreto 47/2019, de 26 de marzo.

9. artikulua.– Proiektuak burutzeko epea.

Artículo 9.– Plazo de ejecución de los proyectos.

Dirulaguntza-deialdia egin den urte naturalean hasi beharko da proiektua, 2023. urtean, eta urte bereko azaroaren 30a baino lehen burutuko da.

El proyecto se iniciará dentro del año natural en el que se convoque la ayuda, en el año 2023, y se ejecutará antes del 31 de diciembre del mismo año.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Arau hauek ezarritakoaren mende daude ebazpen honek aipatzen dituen laguntzak: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua; eta Bazkide Estrategikoen Sareko kanpoko eskualdeekin lankidetza teknikoan aritzeko proiektuei laguntzak ematea arautzen duen martxoaren 26ko 47/2019 Dekretua.

Las ayudas a las que se refiere la presente Resolución se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el Decreto 47/2019, de 26 de marzo, que regula la concesión de ayudas a proyectos de cooperación técnica con regiones de la Red de Socios Estratégicos en el exterior.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar dakioke ebazpena eman duen organoari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien epaitegian, bi hileko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta egun horren hurrengotik aurrera izango ditu ondorioak. Denek jakin dezaten, www.euskadi.eus helbidean ere argitaratuko da.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación. Para general conocimiento también se publicará en www.euskadi.eus.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko urtarrilaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2023.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental