Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

7. zk., 2023ko urtarrilaren 11, asteazkena

N.º 7, miércoles 11 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
155
155

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 29koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariarena eta Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuan ezarritako esparruaren barruan 2022ko ekitaldian emandako dirulaguntzen onuradunen zerrenda. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresaburuenei zuzendutako laguntzak arautzen dira («Elkarteak» Programa).

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022, del Director de Agricultura y Ganadería y del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2022, dentro del marco establecido en el Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, de ayudas a las asociaciones y Federaciones Profesionales y Empresariales de los Sectores Agrario, Pesquero y Alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa «Elkarteak»).

Azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren («Elkarteak» Programa) helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresaburuenei zuzendutako dirulaguntzak arautzea.

El Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), tiene por objeto regular el régimen de concesión de ayudas económicas destinadas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren («Elkarteak» Programa) 9. artikuluko 4. paragrafoak aurreikusten duenez, dagokion arloko zuzendariaren ebazpen baten bidez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira dekretu honen babesean emandako dirulaguntza eta onuradun guztiak, eta, horrez gain, banan-banan jakinaraziko da aurreikusitako laguntzei buruzko ebazpena.

El párrafo 4 del artículo 9 del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), prevé que, sin perjuicio de la notificación individualizada de la Resolución de las ayudas previstas, por Resolución del Director del área correspondiente, se publique en el Boletín Oficial del País Vasco, el total de las subvenciones y beneficiarios al amparo del presente Decreto.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko urriaren 5eko Aginduaren bidez, laguntza-deialdi bat argitaratzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresaburuenei laguntzak emateko 2022ko ekitaldian, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren esparruan («Elkarteak» programa).

Mediante la Orden de 5 de octubre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se hace pública, para el ejercicio 2022, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»).

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) 49. artikuluan xedatzen duenez, nahitaezkoa da dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea.

El artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, establece la obligatoriedad de la publicación de las personas beneficiarias de las subvenciones.

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

Argitara ematea, herritar orok jakin dezan, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko urriaren 5eko Aginduaren babesean 2022ko ekitaldian emandako dirulaguntzen onuradunen zerrenda (ebazpen honen eranskinean jasota dago). Agindu horren bidez, laguntza-deialdi bat argitaratzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresaburuenei laguntzak emateko 2022ko ekitaldian, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren esparruan («Elkarteak» programa).

Hacer pública, para general conocimiento, la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2022 al amparo de la Orden de 5 de octubre de 2022 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se hace pública, para el ejercicio 2022, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), y que figuran en el anexo a la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2022.

Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria,

El Director de Agricultura y Ganadería,

JORGE GARBISU BUESA.

JORGE GARBISU BUESA.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

ERANSKINA
ANEXO
2022KO EKITALDIAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK, EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMENEKO SAILBURUAREN 2022KO URRIAREN 5EKO AGINDUAREN BIDEZ IRAGARRITAKO DEIALDIAREN BABESEAN («ELKARTEAK» PROGRAMA)
AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2022 CONVOCADAS POR LA ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA «ELKARTEAK»)
ELKARTE ETA FEDERAZIO PROFESIONALAK ETA ENPRESABURUENAK
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES
NEKAZARITZA-SEKTOREA
SECTOR AGRARIO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
ELIKADURAREN SEKTOREA
SECTOR ALIMENTARIO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental