Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

4. zk., 2023ko urtarrilaren 5a, osteguna

N.º 4, jueves 5 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
81
81

156/2022 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskala arautzeari buruzkoa.

DECRETO 156/2022, de 20 de diciembre, de regulación de la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza.

Gizartearen eta teknologia berrien bilakaerak etengabe aldatzera behartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko polizia, herritarren eskaera aldakorrei aurre egin ahal izateko. Segurtasunerako erronka berriek, zeinek garatu beharreko lanaren teknifikazio gero eta zabalagoa eta anitzagoa eskatzen baitute, polizia-lanaren teknikak, prozedurak, kualifikazioak eta profilak etengabe egokitzea eskatzen dute, komunak zein espezializatuak izan, baina guztiak ere poliziaren profil profesionalekoak.

La evolución de la sociedad y de las nuevas tecnologías obliga a la Policía del País Vasco a estar abierta a un cambio permanente para poder asumir las demandas cambiantes de la ciudadanía. Los nuevos retos para la seguridad, que requieren de una cada vez más extensa y diversa tecnificación del trabajo a desarrollar, obligan a la adaptación continua de las técnicas, procedimientos, cualificaciones y perfiles del trabajo policial, sean comunes o especializados, pero propios, todos ellos, del perfil profesional policial.

Beste batzuetan, polizia-laguntzako zeregin tekniko oso espezializatuak daude, polizia-agente baten berezko ezagutza eta gaitasun orokorrak behar ez dituztenak, baina, aitzitik, titulazio akademiko espezifiko jakin batzuk behar dituztenak. Zeregin horiek esleitzen zaizkien langileek ez dute polizia-prestakuntza orokorrik jasotzen, eta ez dituzte polizia-agente baten berezko erantzukizun orokorrak beren gain hartzen; aitzitik, betetzen duten lanpostuari dagozkion erantzukizunak soilik hartzen dituzte beren gain.

En otras ocasiones, existen tareas técnicas muy especializadas de apoyo policial que no requieren de los conocimientos y las competencias generales propios de una o un agente policial, pero, por el contrario, sí precisan de determinadas titulaciones académicas específicas. El personal al que se le asignan tales tareas no recibe formación policial general, ni asume las responsabilidades generales propias de una o un agente policial, sino que asume exclusivamente las responsabilidades propias del puesto que desempeña.

Horrelako langileak polizia-kidego gehienetan egoten dira, eta polizia-lanean laguntzeko lanak egiten dituzte hainbat arlotan, hala nola informazioaren teknologietan, analisietan, auzitegiko teknika espezializatuan edo zientifikoan, artxiboetan, komunikazioan, laguntza psikologikoan eta abarretan, eskatutako titulazio akademikoaren arabera.

Este tipo de personal existe en la mayor parte de los cuerpos policiales y realiza tareas de apoyo al trabajo policial en áreas muy diversas, tales como tecnologías de la información, analítica, técnica forense especializada o científica, archivística, comunicación, asistencia psicológica, etc., en función de la titulación académica exigida.

Horretarako, Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeak langile fakultatiboen eta teknikoen eskala bat sortzea jasotzen zuen.

Para tal fin, ya la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, contemplaba la creación de una escala de personal facultativo y técnico.

Gaur egun, uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen Testu Bateginak jasotzen du Ertzaintzan fakultatiboen eta teknikarien eskala bat dagoela, eta eskala horri dagokiola, polizia-funtzioari laguntzeko, sartzeko eskatzen den titulazioak gaitzen duen lanbideari dagozkion funtzioak egitea eta prestakuntza akademiko jakin baten berezko eta berariazko ezagutzak eskatzen dituzten funtzioak betetzea.

En la actualidad, el Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, contempla la existencia de una escala de personal facultativo y técnico en la Ertzaintza, a la cual corresponde la realización, en apoyo a la función policial, de las funciones propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el ingreso y el desempeño de funciones que requieran de conocimientos propios y específicos de una concreta formación académica.

Pertsonal fakultatiboaren eta teknikoaren eskalari aplikatu beharreko estatutu-araubidea Ertzaintzako langileentzat aurreikusitako berbera da, zerbitzu aktibo modulatuari eta bigarren jarduerako administrazio-egoerari (ez zaizkie aplikatuko) eta haien ordainsari-araubidearen berezitasunari dagokienez izan ezik. Hala, haien erantzukizunak ez dira Ertzaintzako gainerako eskaletako langileen erantzukizun orokorrak, baizik eta betetzen dituzten lanpostuei dagozkienak, eta atxikita dauden unitate edo zerbitzuko polizia-buruzagitzaren mende daude hierarkikoki zein funtzionalki. Hala ere, Ertzaintzako gainerako eskaletatik fakultatiboen eta teknikarien eskalako lanpostuetan sartu diren langileek, beharrezkoa izanez gero, polizia-zerbitzuak betetzeko eta herritarren segurtasunerako beharrezkoak diren eginkizunak bete beharko dituzte.

El régimen estatutario aplicable a la escala de personal facultativo y técnico es el común previsto para el personal de la Ertzaintza, salvo en lo referente al servicio activo modulado y a la situación administrativa de segunda actividad, que no les son de aplicación, y a la singularidad de su régimen retributivo. Así, sus responsabilidades no son las generales del personal del resto de escalas de la Ertzaintza, sino las propias de los puestos que desempeñen, y dependiendo tanto jerárquicamente como funcionalmente de la jefatura policial de la unidad o servicio a la que estén adscritos. No obstante, el personal que haya accedido a puestos de la escala de personal facultativo y técnico desde el resto de escalas de la Ertzaintza vendrá obligado, en caso de ser necesario, a realizar los cometidos que demande la ejecución de los servicios policiales y las necesidades de la seguridad ciudadana.

Horretarako, Dekretuak honako hauek garatzen ditu: fakultatiboen eta teknikarien eskalako eginkizunen konfigurazioa, sarbidea, hautaketa-sistemak eta Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako funtzionario izendatutakoei aplikatu beharreko araubidea.

A tal fin, el Decreto desarrolla la configuración de las funciones de la escala de personal facultativo y técnico, el acceso, los sistemas de selección y el régimen aplicable a las personas que sean nombradas como personal funcionario de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza.

Ondorioz, lehen lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Ertzaintzaren Kontseiluak txostena egin ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzunda, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko abenduaren 20an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, habiendo sido informado por el Consejo de la Ertzaintza, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA.
CAPÍTULO I
ERTZAINTZAKO FAKULTATIBOEN ETA TEKNIKARIEN ESKALA
LA ESCALA DE PERSONAL FACULTATIVO Y TÉCNICO DE LA ERTZAINTZA

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalari aplikatu beharreko araubidea arautzea.

Este decreto tiene por objeto regular el régimen aplicable a la escala del personal facultativo y técnico de la Ertzaintza.

2. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 2.– Funciones.

1.– Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei dagokie, polizia-funtzioari laguntzeko, eskalan sartzeko eskatu zaien titulazioak gaitzen duen lanbidearen berezko eginkizunak betetzea, eta prestakuntza akademiko jakin horren berezko eta berariazko ezagutzei dagozkien funtzioak betetzea.

1.– Corresponde al personal facultativo y técnico de la Ertzaintza realizar, en apoyo a la función policial, las funciones propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación que les haya sido exigida para ingresar en la escala, y desempeñar las funciones que requieran de conocimientos propios y específicos de esa concreta formación académica.

2.– Ertzaintzako medikuek eta teknikariek bete beharreko funtzioak eta zereginak lanpostuen monografietan zehaztuko dira.

2.– Las funciones y tareas a desarrollar por el personal facultativo y técnico de la Ertzaintza estarán especificadas en las monografías de los puestos de trabajo.

3. artikulua.– Lanpostuen zerrenda.

Artículo 3.– Relación de puestos de trabajo.

1.– Ertzaintzako lanpostuen zerrendan sartu beharko dira arlo funtzional eta organikoak estaltzeko sortzen diren Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako lanpostuak, non berariazko titulazio akademiko bat behar duten zeregin bereiziak identifikatzen diren.

1.– La relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza deberá incluir los puestos de trabajo de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza que se creen para dar cobertura a las áreas funcionales y orgánicas en las que se identifiquen cometidos diferenciados que precisen de una titulación académica específica.

2.– Lanpostuen zerrendan, Legeak ezarritako betekizunez gain, lanpostu horiek lortzeko behar diren gaikuntza-titulazioak adierazi beharko dira, bai eta, hala badagokio, lanpostu horiei esleitutako eginkizunak eraginkortasunez betetzeko beharrezkoak diren beste antzinatasun-, espezializazio- edo prestakuntza-eskakizun batzuk ere.

2.– La relación de puestos de trabajo deberá indicar, además de los requisitos establecidos por la Ley, las titulaciones habilitantes necesarias para acceder a estos puestos, así como, en su caso, otros requisitos de antigüedad, especialización o formación que sean necesarios para el desempeño eficaz de las funciones asignadas a dichos puestos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERTZAINTZAKO FAKULTATIBOEN ETA TEKNIKARIEN ESKALARAKO SARBIDEA
ACCESO A LA ESCALA DE PERSONAL FACULTATIVO Y TÉCNICO DE LA ERTZAINTZA

4. artikulua.– Sartzeko eskatzen diren titulazioak.

Artículo 4.– Titulaciones exigidas para el acceso.

Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako lanpostuetara sartzeko titulazio espezifikoak A1, A2 eta C1 titulazio-azpitaldeei dagozkie.

Las titulaciones específicas para acceder a los puestos de trabajo de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza son las correspondientes a los subgrupos de titulación A1, A2 y C1.

5. artikulua.– Hautaketa-prozedurak.

Artículo 5.– Procedimientos selectivos.

1.– Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalara sartzeko prozedurak oposizio, lehiaketa edo oposizio-lehiaketa bidez egingo dira.

1.– Los procedimientos para el acceso a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza se efectuarán por los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición.

2.– Oposizio edo oposizio-lehiaketa bidezko deialdietan probak ezarriko dira, deialdian eskainitako lanpostuetara iristeko eskatzen diren berariazko titulazioen eta bete beharreko funtzioen arabera. Horretarako, ikasgai-zerrendak ezar daitezke ikasgai komunen taldeetan eta titulazio-mota bakoitzerako berariazko ikasgaien taldeetan.

2.– Las convocatorias por oposición o concurso-oposición establecerán pruebas en función de las titulaciones específicas exigidas para el acceso a los diferentes puestos ofertados en la convocatoria y de las funciones a desarrollar. A tal efecto, se pueden establecer temarios en grupos de materias comunes y grupos de materias específicas para cada tipo de titulación.

3.– Hautaketa-prozesua prestakuntza-ikastaroekin osatuko da, hala badagokio, deialdietan ezarritakoaren arabera. Prestakuntza-ikastaro bat ezartzen denean, ikastaro hori selektiboa izango da, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian egingo da eta bi ziklok osatuko dute: lehenengoa, Ertzaintzako langileen egitura eta eginkizun polizialei eta estatutu-araubideari buruzko informazioa ematera bideratuta egongo da; eta, bigarrena, titulazio bakoitzaren ezagutzak Ertzaintzaren beharretara egokitzera bideratuta egongo da.

3.– El procedimiento selectivo se completará, si procede, con la realización de cursos de formación de acuerdo con lo que establezcan las correspondientes convocatorias. Cuando se establezca un curso de formación, el mismo tendrá carácter selectivo, será realizado en la Academia Vasca de Policía y Emergencias y estará conformado por dos ciclos: el primero, estará orientado a la información sobre la estructura y funciones policiales y régimen estatutario del personal de la Ertzaintza; y, el segundo, estará destinado a adecuar los conocimientos de cada titulación a las necesidades de la Ertzaintza.

Ertzaintzako beste edozein eskalatako fakultatibo eta teknikarien eskalan sartzen diren langileek ez dute egin beharko prestakuntza-ikastaroaren lehen zikloa.

El personal que acceda a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza procedente de cualquiera otra de las escalas de la Ertzaintza estará exento de realizar el primer ciclo del curso de formación.

6. artikulua.– Deialdiak.

Artículo 6.– Convocatorias.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari dagokio Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalan sartzeko hautaketa-prozeduren deialdiak egitea.

Corresponderá a la Academia Vasca de Policía y Emergencias efectuar las convocatorias de los procedimientos selectivos para el acceso a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza.

7. artikulua.– Barne-sustapeneko txanda.

Artículo 7.– Turno de promoción interna.

1.– Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalara barne-sustapeneko txandaren bidez sartzeko deialdietan parte hartu ahal izango dute dagokion titulazioa duten eta deialdian zehaztutako gainerako baldintzak betetzen dituzten Ertzaintzako funtzionarioek, baldin eta barne-sustapenera sartzeko aukera ematen duten administrazio-egoeretako batean badaude, jatorrizko eskalan bi urtez benetako zerbitzuak eman badituzte eta falta astuna edo oso astuna egiteagatik zehapenik jaso ez badute, salbu eta ezarritako zehapena baliogabetzea lortu bada.

1.– Puede participar en las convocatorias de acceso a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza por turno de promoción interna el personal funcionario de la Ertzaintza que disponga de la titulación que corresponda y cumpla el resto de requisitos determinados en la convocatoria, siempre que se halle en alguna de las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna, haya completado dos años de servicios efectivos en la escala de procedencia y no haya sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se haya obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

2.– Lanpostu hutsak barne-sustapenaren bidez betetzen ez badira, txanda irekiaren bidez deitu ahal izango dira.

2.– De no proveerse las vacantes por promoción interna, se podrá proceder a su convocatoria en turno libre.

8. artikulua.– Txanda librea.

Artículo 8.– Turno libre.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalan txanda irekiaren bidez sartzeko deialdietan parte har dezakete dagokion titulazioa duten eta deialdian zehaztutako gainerako baldintzak betetzen dituzten pertsonek.

Pueden participar en las convocatorias de acceso a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza por turno libre las personas que dispongan de la titulación que corresponda y cumplan el resto de requisitos determinados en la convocatoria.

9. artikulua.– Izendapena.

Artículo 9.– Nombramiento.

Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen saileko organoak, bere egitura organiko eta funtzionalaren arabera, hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaiak izendatuko ditu, eta Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako funtzionario izendatuko dira.

Una vez concluido el proceso de selección, el órgano del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, conforme a su estructura orgánica y funcional, procederá a nombrar a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, que serán nombradas personal funcionario de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ERTZAINTZAKO FAKULTATIBO ETA TEKNIKARIEN ESKALAKO LANPOSTUAK BETETZEA
PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE LA ESCALA DE PERSONAL FACULTATIVO Y TÉCNICO DE LA ERTZAINTZA

10. artikulua.– Lanpostu hutsak betetzea.

Artículo 10.– Provisión de puestos vacantes.

1.– Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarientzat bereizitako lanpostu hutsak eskala horretan sartu diren langileek beteko dituzte, Euskal Herriko Poliziaren lanpostuak hornitzeko araudian ezarritako prozeduren arabera.

1.– Los puestos de trabajos vacantes reservados al personal facultativo y técnico de la Ertzaintza, serán provistos por el personal que ha accedido a dicha escala, de conformidad con los procedimientos establecidos en el reglamento de provisión de puestos de trabajo de la Policía del País Vasco.

2.– Jardunean dauden Ertzaintzako funtzionarioak, zein eskala eta kategoriatakoak diren alde batera utzita, zerbitzu-eginkizunetan esleitu ahal izango dira, pertsonal fakultatiboaren eta teknikoaren eginkizunak betetzeko, aldi baterako zerbitzu-eginkizunetan eta gehienez hiru urterako, betiere lanpostuen zerrendan ezarritako betekizunak eta baldintzak betetzen badituzte.

2.– El personal funcionario de la Ertzaintza en activo, con independencia de la escala y categoría a la que pertenezcan, podrá ser asignado temporalmente en comisión de servicios para la realización de funciones de personal facultativo y técnico, por un período máximo de tres años, siempre que reúnan los requisitos y las condiciones establecidas en la relación de puestos de trabajo.

Kasu horietan, Ertzaintzako funtzionarioek eginkizun horiek esleituta dituzten fakultatiboen eta teknikarien lanpostuei dagozkien ordainsariak jasoko dituzte.

En estos casos, el personal funcionario de la Ertzaintza percibirá las retribuciones que correspondan a los niveles retributivos del personal facultativo y técnico que tengan asignados dichas funciones.

3.– Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako lanpostuak betetzeko deitzen diren prozeduretan parte hartzeko baldintzak deialdi bakoitzean zehaztuko dira.

3.– Los requisitos para la participación en los procedimientos de provisión de puestos de la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza que se convoquen, se determinarán en cada convocatoria.

11. artikulua.– Lanbide-sustapena eta mugikortasuna.

Artículo 11.– Promoción profesional y movilidad.

1.– Ertzaintzako beste eskala bateko funtzionarioak, Ertzaintzako funtzionario fakultatibo edo teknikari izendatutakoak, beren jatorrizko eskalari dagokionez, sektore publikoko zerbitzuengatiko borondatezko eszedentzia-egoeran geratuko dira.

1.– El personal funcionario de la Ertzaintza que, perteneciente a otra de las escalas de la Ertzaintza, sea nombrado personal funcionario facultativo o técnico de la Ertzaintza queda, respecto de su escala de origen, en la situación de excedencia voluntaria por servicios en el sector público.

2.– Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalan sartzen diren Ertzaintzako langileek zortzi urtez egon beharko dute eskala horretan, eta ezingo dute eskatu jatorrizko kategoriara eta eskalara itzultzea. Egonaldi hori Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako funtzionario izendatzen direnetik hasiko da zenbatzen.

2.– El personal de la Ertzaintza que acceda a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza, estará sujeto por un compromiso de permanencia en la misma durante un periodo de ocho años, en el cual no podrá solicitar el reingreso a su categoría y escala de origen. Este período de permanencia comenzará a computarse desde el nombramiento como personal funcionario de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza.

3.– Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalakoak diren pertsonek Ertzaintzako gainerako eskala eta kategorietako lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartu ahal izango dute, lanpostuak hornitzeko araudiak zehazten dituen baldintzetan eta 2020ko uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 80.3 artikuluan zehaztutakoak; fakultatiboen eta teknikarien eskalan izendatu zirenetik 8 urte bete ondoren, betiere dagozkien deialdietako baldintzak betetzen badituzte.

3.– Las personas que pertenezcan a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza podrán participar en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de las restantes escalas y categorías de la Ertzaintza en los términos determinados por el artículo 80.3. del Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio de 2020 y la normativa de provisión, una vez cumplidos los 8 años desde su nombramiento en la escala de facultativos y técnicos, siempre que cumplan los requisitos de las correspondientes convocatorias.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ERTZAINTZAKO FAKULTATIBO ETA TEKNIKARIEN ESKALAKO LANGILEEN ESTATUTU-ARAUBIDEA
RÉGIMEN ESTUTARIO DEL PERSONAL DE LA ESCALA DE PERSONAL FACULTATIVO Y TÉCNICO DE LA ERTZAINTZA

12. artikulua.– Lanaldia eta lan-ordutegia.

Artículo 12.– Jornada y horario de trabajo.

Ertzaintzako langileei aplikatu beharreko lanaldiari eta lan-ordutegiari buruzko araudia aplikatuko zaie Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei.

Al personal facultativo y técnico de la Ertzaintza le es de aplicación la normativa en materia de jornada y horario de trabajo que es aplicable para el personal de la Ertzaintza.

13. artikulua.– Lizentziak, baimenak eta oporrak.

Artículo 13.– Licencias, permisos y vacaciones.

Ertzaintzako langileei aplikatzekoa den lizentzia, baimen eta oporren araubideari buruzko araudia aplikatuko zaie Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei.

Al personal facultativo y técnico de la Ertzaintza le es de aplicación la normativa relativa al régimen de licencias, permisos y vacaciones que es aplicable para el personal de la Ertzaintza.

14. artikulua.– Ordainsariak.

Artículo 14.– Retribuciones.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileek betetzen duten lanpostuarekin eta betetzen duten eginkizunarekin lotutako ordainsari ekonomikoak jasoko dituzte. Ordainsari horiek lanpostuen zerrendan ezarriko dira eta EAEko Administrazio Orokorreko A1, A2 eta C1 titulazio-azpitaldeetako lanpostuen arabera zehaztuko dira.

El personal perteneciente a la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza percibirá las retribuciones económicas asociadas al puesto que ocupe y a la función que desarrolle, que vendrán establecidas en la relación de puestos de trabajo y serán determinadas por referencia a los puestos de trabajo de los subgrupos de titulación A1, A2 y C1 de la Administración General de la CAE.

15. artikulua.– Bigarren jarduera eta zerbitzu aktibo modulatua.

Artículo 15.– Segunda actividad y servicio activo modulado.

Zerbitzu aktibo modulatuan dauden Ertzaintzako langileak ezin izango dira sartu fakultatiboen eta teknikarien eskalan.

El personal de la Ertzaintza que se encuentre en servicio activo modulado no podrá acceder a la escala de facultativos y técnicos.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileei ez zaizkie aplikatuko adinagatik edo kalte funtzionalagatik modulatutako bigarren jarduerako eta zerbitzu aktiboko administrazio-egoerei buruzko aurreikuspenak, Ertzaintzako langileentzat arautzen direnak.

Al personal de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza no le serán de aplicación las previsiones relativas a las situaciones administrativas de segunda actividad y de servicio activo modulado por razones de edad o menoscabo funcional, que se regulan para el personal de la Ertzaintza.

16. artikulua.– Mendekotasun hierarkikoa eta funtzionala.

Artículo 16.– Dependencia jerárquica y funcional.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileak atxikita dauden unitate edo zerbitzuko polizia-buruzagitzaren mende egongo dira hierarkikoki nahiz funtzionalki.

El personal de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza dependerá tanto jerárquica como funcionalmente de la jefatura policial de la unidad o servicio a la que estén adscritos.

17. artikulua.– Diziplina-araubidea.

Artículo 17.– Régimen disciplinario.

Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei Ertzaintzako langileei aplika dakiekeen diziplina-araubideari buruzko araudia aplikatuko zaie.

Al personal facultativo y técnico de la Ertzaintza le es de aplicación la normativa relativa al régimen disciplinario que es aplicable para el personal de la Ertzaintza.

18. artikulua.– Polizia-zerbitzuak.

Artículo 18.– Servicios policiales.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako lanpostuetara sartu diren langileei dei egin ahal izango zaie, beharrezkoa izanez gero, beren jatorrizko polizia-kategoriaren arabera, polizia-zerbitzuak betetzeko behar diren zereginak eta herritarren segurtasunaren beharrak betetzeko.

El personal que haya accedido a puestos de la escala de personal facultativo y técnico de la Ertzaintza podrá ser llamado, en caso de ser necesario, a realizar, de conformidad con su categoría policial de origen, los cometidos que demande la ejecución de los servicios policiales y las necesidades de la seguridad ciudadana.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Merezimenduen baremoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Baremo de méritos.

Segurtasunaren arloan eskumena duen saileko titularrak merezimenduen baremo bat onartu ahal izango du, Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako langileentzat gordetako lanpostu hutsak betetzeko lehiaketa bidez.

La persona titular del departamento competente en materia de seguridad podrá aprobar un baremo de méritos para la provisión mediante concurso de las vacantes reservadas al personal perteneciente a la escala de personal facultativo y técnico del Cuerpo de la Ertzaintza.

Deitzen den fakultatiboen eta teknikarien eskalarako barne-sustapeneko lehen prozesuan, parte hartzen duten eta hautatuak diren Ertzaintzako langileek ez dute bete beharko beren jatorrizko lanpostuan zuten gutxieneko egonaldia.

En el primer proceso de promoción interna a la escala de facultativos y técnicos que se convoque, el personal de la Ertzaintza que participe y resulte seleccionado, quedará exento del cumplimiento de la mínima permanencia al que, en su caso, estuviera vinculado en su puesto de origen.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Lanpostuen zerrenda aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación de la relación de puestos de trabajo.

Lanpostuak behin betiko betetzeko deialdi orokorra egiten den azken prozedura gauzatzen denetik, fakultatiboen eta teknikarien unitateak zehaztuko dira Ertzaintzaren egiturari buruzko Aginduan, eta lanpostuen zerrenda aldatuko da zerrenda eguneratzeko, fakultatiboen eta teknikarien eskalari dagokionez, arau-xedapen honen arabera.

A partir de la ejecución del último procedimiento de provisión definitiva que se convoque con carácter general, se procederá a la determinación de las unidades de facultativos y técnicos en la Orden de estructura de la Ertzaintza y a la modificación de la relación de puestos de trabajo para actualizar la misma, por lo que respecta a la escala de personal facultativo y técnico, de conformidad con la presente disposición normativa.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko abenduaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental