Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

1. zk., 2023ko urtarrilaren 2a, astelehena

N.º 1, lunes 2 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
14
14

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 8koa, Osasuneko sailburuordearena. Honen bidez laguntzak ematen dira 2022-2023 ikasturtean zehar EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzeko eta sedentarismoa murrizteko ekintzak gara ditzaten.

RESOLUCIÓN de 8 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden ayudas para promocionar la actividad física y la reducción del sedentarismo entre el alumnado de la CAPV durante el curso escolar 2022-2023.

Osasuneko sailburuaren 2022ko abuztuaren 30eko Agindua, zeinaren bidez arautzen baitira elkarteei eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2022-2023 ikasturtean zehar. Agindu horretako 12. artikuluari jarraituz, laguntza horiek Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez emango dira, eratutako Balorazio Batzordeak proposatutakoa aintzat hartuta.

La Orden de 30 de agosto de 2022, de la Consejera de Salud, regula y convoca las ayudas dirigidas a asociaciones y cooperativas, para el desarrollo de proyectos participativos orientados a promocionar la actividad física y la reducción del sedentarismo entre el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el curso escolar 2022-2023. Dichas ayudas serán otorgadas por Resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, constituida de acuerdo con el artículo 12 de dicha Orden.

Batzorde horrek 2022ko azaroaren 30ean egindako proposamena oinarritzat harturik, honako hau

En base a la propuesta realizada por dicha comisión el 30 de noviembre de 2022,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Zenbait elkarte eta kooperatiben proiektuei I. eranskinean aipatzen diren dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder las ayudas a los proyectos de asociaciones y cooperativas que se reseñan en el Anexo I.

Bigarrena.– II. eranskinean aipatzen diren zenbait elkarte eta kooperatiben proiektuei dirulaguntzarik ez ematea, arrazoia adierazita.

Segundo.– No conceder ayuda a los proyectos de asociaciones y cooperativas relacionados en el Anexo II, especificando en cada caso la causa.

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen den egunetik hasita, betiere 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el BOPV, de conformidad con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de diciembre de 2022.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental