Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 249, viernes 30 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5806
5806

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Zerbitzu zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2022ko urriaren 5eko Aginduaren bidez egindako laguntza ekonomikoen deialdian nekazaritza-sektorea finantzatzeko baliabide ekonomikoen zenbateko berria (Agindua, 2022ko urriaren 5ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntza-deialdi bat argitaratzen baita, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei laguntzak emateko 2022ko ekitaldian, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren esparruan. «Elkarteak» programa).

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, del Director de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se da publicidad al nuevo importe de los recursos económicos dirigidos a la financiación del sector agrario de la convocatoria de ayudas económicas realizada mediante Orden de 5 de octubre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se hace pública, para el ejercicio 2022, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa Elkarteak).

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko urriaren 5eko Aginduak (zeinaren bidez laguntza-deialdi bat argitaratzen baita, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei laguntzak emateko 2022ko ekitaldian, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren esparruan. «Elkarteak» programa) lehenengo ebazpenean ezartzen du berrehun eta hogeita hamabost mila zazpiehun eta laurogeita bi euro (235.782,00) bideratuko direla horretarako 2022. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan ezarritako aurrekontu-kredituaren arabera. Zenbatekoa honela banatuko da:

La Orden de 5 de octubre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se hace pública, para el ejercicio 2022, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa Elkarteak), establece en el resuelvo primero que la cuantía destinada a la concesión asciende a un total de doscientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y dos (235.782,00) euros, para el año 2022, según el correspondiente crédito presupuestario establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta cuantía se distribuye de la siguiente forma:

Nekazaritza sektorea: ehun eta hogeita hamabost mila zazpiehun eta laurogeita bi euro (135.782).

Para el sector agrario: ciento treinta y cinco mil setecientos ochenta y dos (135.782) euros.

Elikagaien sektorea: ehun mila euro (100.000).

Para el sector alimentario: cien mil (100.000) euros.

Bestalde, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuak 2. artikuluaren 3. zenbakian honako hau ezartzen du: «eman beharreko laguntzen kopuruak ez du sektore bakoitzerako aurrekontu-kontsignazioa gaindituko, ez eta indarreko legeriak kreditu-loturari edo aurrekontu-aldaketari buruz aurreikusi duenaren arabera aurrekontuetan ezarritako kopuru hori eguneratzetik ateratzen dena ere. Halakorik gertatuz gero, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Zerbitzuen zuzendariaren ebazpen batek emango du horren berri, dirulaguntzak esleitu aurretik».

Por su parte, el apartado 3 del artículo 2 del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre establece que «el volumen de las ayudas a conceder no podrá superar el importe consignado para cada una de los sectores o el que resulte de su actualización conforme al régimen de vinculación crediticia o modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente. De esta circunstancia se dará previa publicidad mediante Resolución del Director de Servicios del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca».

Horrenbestez, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak erabaki du, egoki diren izapideak egin ostean, 2022ko ekitaldirako nekazaritza-sektorerako finkatutako kreditu propioak hirurogeita hamabi mila seiehun eta bat euro eta hogei zentimotan handitzea (72.601,20).

En este sentido, la Dirección de Agricultura y Ganadería ha acordado, previa realización de los trámites oportunos, la ampliación de los créditos propios fijados para el sector agrario para el ejercicio 2022 en la cuantía de setenta y dos mil seiscientos un euros con veinte céntimos de euro (72.601,20).

Arestian azaldutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorra Antolatzeko Printzipioen Legearen testu bategineko 49.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz eta azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzei buruzkoa. «Elkarteak» programan) ezarritakoaren arabera, zenbatekoaren handitzea argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, conforme con lo previsto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en la Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Elkarteak), se procede la publicación el Boletín Oficial del País Vasco de la precitada ampliación.

Azalduko guztiagatik, honako hau

Por todo lo anteriormente expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko uztailaren 31ko Aginduan nekazaritza-sektorera bideratutako baliabide ekonomikoen zenbateko berria (Agindu horren bidez argitara ematen da, 2021eko ekitaldirako, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei laguntzak emateko deialdia, Elkarteak programa, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuan), berrehun eta zortzi mila hirurehun eta laurogeita hiru euro eta hogei zentimokoa (208.383,20); horrela, Elkarteak laguntza-programara bideratutako zenbatekoa, guztira, hirurehun eta zortzi mila hirurehun eta laurogeita hiru euro eta hogei zentimokoa da (308.383,20) 2022an.

Dar publicidad al nuevo importe de los recursos económicos destinados para el sector agrario en la Orden de 31 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se hace pública, para el ejercicio 2021, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa Elkarteak), que asciende a la cantidad de doscientos ocho mil trescientos ochenta y tres euros con veinte céntimos de euro (208.383,20) de manera que el importe total destinado al programa de ayudas Elkarteak en el 2022 asciende a trescientos ocho mil trescientos ochenta y tres euros con veinte céntimos de euro (308.383,20).

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 21ekoa.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2022.

Zerbitzu zuzendaria,

El Director de Servicios,

IÑAKI ALDEKOGARAI LABAKA.

IÑAKI ALDEKOGARAI LABAKA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental