Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 249, viernes 30 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
5799
5799

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2023-2025eko deialdia argitaratzen da.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko abenduaren 21eko batzarrean hartutako erabakiaren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2023-2025eko deialdia egitea onetsi du. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideko Estatutuen 10.2 artikuluko n) letran xedatutakoaren arabera, Lanbideren Estatutuak bigarrenez aldatzen dituen abuztuaren 30eko 98/2022 Dekretuak emandako idazkuntzan, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2022, ha aprobado la convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado n) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, en la redacción dada por el Decreto 98/2022, de 30 de agosto, de segunda modificación de los Estatutos de Lanbide, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Hori guztia dela-eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2023-2025eko deialdia argitaratzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2022ko abenduaren 21ean egin zuen batzarrean onartua, eta ebazpen honen eranskinean jasota dagoena.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2022, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Ohartaraztea deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREKIN LANKIDETZAN ENPLEGU-ZENTROEN JARDUERA GARATZEKO LAGUNTZEN 2023-2025EKO DEIALDIA
CONVOCATORIA 2023-2025 DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CENTROS DE EMPLEO, EN COLABORACIÓN CON LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

Enplegu-zerbitzuen erabiltzaileei arreta espezializatua eta banakakoa ematea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ekintza jarraituaren funtsezko zutabeetako bat. Banakako arreta hori da bermerik onena, langabezian daudenen lan-aukerak hobetzeko eta lana dutenen enpleguaren kalitatea eta iraunkortasuna lortzeko. Biztanleriaren zati handi batek oraindik ere eskatzen ditu enplegurako orientazio-zerbitzuak. Bada, zerbitzu horietarako sarbidea Euskal Enplegu Zerbitzuak nahitaez eman beharreko zerbitzuaren helburua ere bada.

Uno de los elementos fundamentales la acción continuada de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es la atención individualizada y especializada de las personas usuarias de los servicios de empleo. Esa atención personalizada se constituye como la mejor garantía para la consecución de los objetivos de mejora de la empleabilidad de las personas en situación de desempleo y de calidad y mantenimiento del empleo de las personas ocupadas. El acceso a los servicios de orientación para el empleo que una buena parte de la población continúa demandando se constituye a su vez objetivo del Servicio Vasco de Empleo de obligada prestación.

COVID osteko errealitatea, haren osteko hasierako susperraldi ekonomikoa eta egungo nazioarteko arazo eta ziurgabetasun sistemikoa kontuan hartuta, beharrezkoa da zerbitzu publikoek eta horien erakunde laguntzaileek une oro egokitzea herritarren eskura jartzen diren bitartekoak, gobernu-ekintzan konprometitutako arreta-helburuak lortzeko. Ondorioz, testuinguru honetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak are gehiago handitu eta erraztu nahi die herritarrei enplegu eta prestakuntzako zerbitzuak eskuratzeko aukera, bitarteko telematikoetatik. Nolanahi ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ustez, arretarik onena eta desiragarriena herritarrekiko aurrez aurreko eta zuzeneko harremana ezartzen duena da, orientazio profesionalaren eta lanbide-heziketaren eremuan. Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak handitu eta sustatu egin nahi du pertsonek tresna telematikoak eta gailuak erabiltzeko duten eskubidea, baldin eta tresna eta gailu horiek, ahal den neurrian, enpleguari eta prestakuntzari buruzko informazio, programa eta politika publikoak eskuratzeko eten digital oro mugatzen badute aurrez aurrekoak ez diren testuinguruetan.

La realidad post-COVID, la inicial recuperación económica posterior y la actual incertidumbre y problemática internacional de carácter sistémico no hacen sino exigir de los servicios públicos y sus entidades colaboradoras una adaptación y adecuación continua de los medios puestos a disposición de la ciudadanía para alcanzar los objetivos de atención comprometidos en la acción de gobierno. Se mantiene por lo tanto un escenario en el que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se propone ampliar y facilitar aún más el acceso de la ciudadanía a los servicios de empleo y formación desde mecanismos telemáticos. De este modo Lanbide-Servicio Vaco de Empleo continúa valorando como eje de atención deseable y óptimo el que se establece desde una relación presencial y directa con el ciudadano en los ámbitos de la Formación para el Empleo y la Orientación Profesional. A su vez, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desea aumentar y promocionar el derecho del acceso de las personas a las herramientas telemáticas y dispositivos que limiten en lo posible cualquier tipo de brecha digital para el acceso a informaciones, programas y políticas públicas en relación al empleo y la formación desde contextos no presenciales.

Urriaren 10eko 1/2013 Legean (Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoan) honako hau hartzen da bizialdi osoko orientaziotzat: prozesu jarraitu bat, herritarrari akonpainamendua emateko, bere bizitzako edozein unetan, bere gaitasunak eta interesak zehazten, hezkuntza, ikaskuntza eta enpleguari buruz erabakiak hartzen, eta ikaskuntzako, txertaketa profesional edo sozialeko, edo interes pertsonaleko proiektu bat definitzen, planifikatzen eta kudeatzen. Lege horren III. kapituluan azaltzen da zer den bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua, Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio- eta orientazio-zerbitzuak barne hartzen dituena.

La Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida entiende por orientación a lo largo de la vida a aquel proceso continuo de acompañamiento a la ciudadanía, en cualquier momento de su vida, para determinar sus competencias e intereses, tomar decisiones en materia de educación, aprendizaje y empleo, y definir, planificar y gestionar un proyecto de aprendizaje, de inserción profesional o social, o de interés personal. Dicha ley en su Capítulo III desarrolla el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida en el que participan los servicios de información y orientación del Servicio Vasco de Empleo.

1/2013 Legearen 40. artikuluko bigarren puntuak azaltzen duenez, bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua osatuko dute: herritarrak hezkuntza-testuinguruan eta testuinguru profesional, pertsonal eta sozialean informatzea eta aholkatzea eta, hala badagokio, akonpainamendua ematea helburutzat duten eragile, tresna eta ekintza guztiek.

En su punto segundo el artículo 40 de la Ley 1/2013 explica que el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida comprenderá el conjunto de agentes, instrumentos y acciones que tienen por objeto informar, asesorar y, en su caso, proporcionar acompañamiento a las ciudadanas y los ciudadanos en distintos contextos: educativo, profesional, personal y social.

Deialdi honek bere gain hartzen ditu 2030erako Enpleguaren Euskal Estrategiaren (www.euskadi.eus) 3. bektore estrategikoan proposatutako orientabideak. Estrategia horren helburua da, hain zuzen ere, laguntza eta orientazio pertsonalizatua ematea enplegu-politika aktiboen funtsezko elementu gisa, pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko eta lan-merkatuan sartzea errazteko.

La presente convocatoria asume las orientaciones propuestas en el vector estratégico 3 de la Estrategia Vasca de Empleo 2030 (www.euskadi.eus) que refiere como objetivo el acompañamiento y orientación personalizadas como elementos clave de las políticas activas de empleo, que mejoran la empleabilidad de las personas y facilitan su acceso al mercado laboral.

Pertsonalizazioa esku-hartzeko ereduen eta horien emaitzen arrakastaren funtsezko zutabe gisa ulertzen da. Hori horrela, beharrezkoa da talde eta pertsona bakoitzaren beharretara eta errealitateetara egokituko diren zerbitzu espezializatuen konfigurazioan modu irmoan aurrera egitea.

La personalización se entiende como un pilar clave de los modelos de intervención y del éxito de sus resultados, siendo necesario avanzar de manera decidida en la configuración de servicios especializados que se adapten a las necesidades y realidades de cada colectivo y persona.

Hau da, gizarteratze pertsonalizatuko benetako ibilbideak diseinatzea ahalbidetzen duten esku-hartze ereduak behar dira.

Es decir, modelos de intervención que permitan el diseño de verdaderos itinerarios de inserción personalizada.

Ildo beretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erabiltzaileen autonomia sustatu nahi du; horretarako, deialdi honen bidez, enplegu-zentroko jarduera eskuragarri jarriko die, enplegua bilatzeko prozesuan auto-kontsultarako tresnak aurkitu ditzaten eta prozesu horretan aurrera egiteko orientatzaile-dinamizatzailearen babesa jaso dezaten.

Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pretende fomentar la autonomía de las personas usuarias y para ello pone a disposición de las mismas a través de la presente convocatoria la actividad de centro de empleo, donde encontrarán herramientas de auto-consulta en su proceso de búsqueda de empleo y el apoyo de un personal orientador dinamizador como facilitador de dicho proceso.

Gaur egun, enplegu-zentroen jardueraren hartzaile izan daitezkeen pertsona asko daude, eta, beraz, beharrezkoa da prozedura bat ezartzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin jarduera hori ematen lagunduko duten erakundeen sare bat hautatzeko.

Existe actualmente un importante número de personas potencialmente destinatarias de la actividad de centros de empleo y se hace necesario establecer un procedimiento para seleccionar una red de entidades que colaboren con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la prestación de esta actividad.

Deialdi honen bitartez, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzutik kanpoko erakundeen laguntza behar duten enplegu-zentroen jarduera zehazten da, eta haiek finantzatzeko laguntzak ezartzen dira.

Mediante la presente convocatoria, se determina la actividad de centros de empleo para cuya ejecución se precisa la colaboración de entidades externas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, estableciéndose, asimismo, las ayudas destinadas a su financiación.

Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera gauzatzeko erakunde laguntzaileek izan beharreko gutxieneko giza baliabideen eta bitarteko materialen baldintzak ezartzen dira, jarduera horren kalitatea eta eraginkortasuna bermatze aldera.

Igualmente, se establecen los requisitos mínimos de recursos personales y materiales que han de cumplir las entidades colaboradoras para prestar la actividad de centro de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con el fin de garantizar la calidad y eficiencia en el desarrollo de esta actividad.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak hala proposatuta, erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak, 2022ko abenduaren 21eko batzarrean, enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2023-2025eko deialdia onartu du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, baldintza hauekin:

Por todo ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 21 de diciembre de 2022, aprueba la convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deialdi honen xedea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman ditzakeen dirulaguntzen oinarri espezifikoak arautzea, enplegu-zentroen jarduera garatzeko 2023-2025 ekitaldietan Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan.

El objeto de la presente convocatoria es regular las bases específicas de la concesión de subvenciones por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de la actividad de centros de empleo en los ejercicios 2023-2025 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Deialdi honetan araututako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak 4.293.784 eurokoak dira: horietatik 1.073.446 euro Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2023ko aurrekontuko ordainketa-kreditukoak, 2.146.892 euro 2024ko konpromiso-kreditukoak, eta 1.073.446 euro 2025eko konpromiso-kreditukoak.

1.– Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas objeto de esta convocatoria ascienden a 4.293.784 euros, de los cuales 1.073.446 euros corresponderán al crédito de pago de 2023, 2.146.892 euros al crédito de compromiso para 2024 y 1.073.446 euros, al crédito de compromiso de 2025 del presupuesto de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen aurretiko izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, deialdi honetan iragarritako dirulaguntzen ebazpenak emateko, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2023ko aurrekontu orokorretan.

2.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las resoluciones de concesión de ayudas dictadas al amparo de esta convocatoria, quedan supeditadas a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2023.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitekeen jarduera.

Artículo 3.– Actuación subvencionable.

1.– Deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz, hurrengo paragrafoan deskribatutako enplegu-zentroen jarduerak lagun daitezke, hau da, 5. artikuluan aipatutako erakundeek eranskinean ezarritako baldintzetan gauzatu behar dituztenak. Eranskin horretan zehazten da zeintzuk diren diruz lagun daitezkeen jardun-eremuak eta enplegu-zentroen kopurua.

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria las actividades de centros de empleo, descritas en el párrafo siguiente, a ejecutar por parte de las entidades señaladas en el artículo 5, en los términos previstos en el Anexo, donde se concretan los ámbitos territoriales de actuación y el número de Centros de Empleo subvencionables.

Eranskinean «izaera partekatua izan dezaketen eremu» gisa definitutako eremuak dira enplegu-zentro bakarreko jarduera astean zehar hainbat udalerritan egin ahal dutenak. Kasu horretan, eskabidean adierazi beharko da egoera hori, baita jarduera garatzeko udalerri eta kokaleku fisiko zehatzak ere. Kokaleku horiek 5. artikulu honetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Los ámbitos definidos en el Anexo como «Ámbitos con posible carácter distribuido», son aquellos en los que la actividad de un solo centro de empleo puede distribuirse en distintas localidades a lo largo de los días de la semana. En este caso, deberá indicarse en la solicitud tal circunstancia, indicando las localidades, ubicaciones físicas concretas en las que se desarrollará la actividad, que deberán cumplir con los requisitos establecidos en este artículo 5.

2.– Enplegu-zentro deritzo erakunde laguntzaileak enplegu bila ari diren pertsonen eskuetan norberaren erabilerarako tresnak dituen espazio fisiko egonkorrari. Tresna horiek lan-merkatuan txertatzera zuzendutako ekintzak garatzeko eta xede hori lotzeko eskuragarri dauden baliabideen inguruko kontsultak egiteko daude erabilgarri. Horrez gain, eskuragarri dauden tresna horiek erabiltzen laguntzeko pertsona orientatzaile-dinamizatzaile bat egongo da bertan modu iraunkorrean. Erabiltzaileei Lanbideren webguneari eta haren Nire Lanbidenet espazio pertsonalari buruzko datuak eskuratzeko erraztasunak emango zaizkie.

2.– Se entiende por Centro de empleo el espacio físico estable donde la entidad colaboradora pone a disposición de las personas en proceso de búsqueda de empleo un lugar con instrumentos de auto–uso para el desarrollo de acciones dirigidas a la inserción y de consulta sobre recursos para la consecución de dicho objetivo, así como el apoyo permanente por parte de una persona orientadora dinamizadora en el manejo de las herramientas disponibles. Específicamente se facilitará el acceso de las personas usuarias a las informaciones referidas a la web de Lanbide y al de su espacio personal Mi Lanbidenet.

3.– Deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz diruz lagundutako enplegu-zentroen jarduera erakunde onuradunen berezko langileek eskainiko dute, eta ezin izango dira inolaz ere azpikontratatu.

3.– La actividad de centros de empleo subvencionada al amparo de esta convocatoria se prestará con personal propio de las entidades beneficiarias, sin que puedan ser objeto de subcontratación.

4.– Diruz lagunduko den zerbitzua emateko aldia bi urtekoa izango da, dirulaguntzak emateko ebazpena jakinarazi ostean, bertan adierazten den data zehatzetik aurrera.

4.– El periodo de prestación del servicio a subvencionar será de dos años, posterior a la notificación de la Resolución de concesión de las subvenciones, a contar desde la fecha concreta que en ella se indique.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura sartzeko gakoak eskuratzeko eskabidea onartutako kokapen guztietarako egin beharko da, hilabeteko epean, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. Horretarako, 8.3.4 artikuluan aurreikusitako baldintzetan argitaratuko da. Sarbidea eman baino lehen, Lanbidek berariaz egiaztatuko du 5.3.b) artikuluan aipatutako baldintzak betetzen direla. Ondore horietarako, sistemarako sarbidea eskatzean, pertsonen nortasuna adierazi beharko da, Lanbidek berariaz egiazta dezan pertsona horiek altan daudela Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean. Halaber, 5.3.b) artikuluan eskatzen diren titulazioa, ezagutzak eta esperientzia dituztela egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko dituzte.

La solicitud para obtener las claves de acceso al sistema de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse, para todas las ubicaciones aprobadas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la subvención, mediante su publicación en los términos previstos en el artículo 8.3.4. Antes de otorgar el acceso, Lanbide verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5.3 b). A estos efectos, al solicitar el acceso al sistema se deberá comunicar la identidad de las personas para que Lanbide verifique el alta de las mismas en el Régimen General de la Seguridad Social, así como presentar la documentación acreditativa de los requisitos de titulación, conocimientos y experiencia exigidos en el citado artículo 5.3 b).

5.– Enplegu-zentro izango den espazioa zerbitzu horretarako erabiliko da soil-soilik, eta ezin izango da beste ekintza batzuekin partekatu, ekintza mota edozein dela ere, enplegu-zentroa martxan dagoen ordutegian.

5.– El espacio físico destinado a Centro de Empleo deberá ser utilizado en exclusiva para dicho servicio, no pudiendo compartirse con cualesquiera otras actividades de cualquier tipo, en el horario de funcionamiento del centro de empleo.

6.– Enplegu-zentroak jendearentzat irekita egon beharko du, 6. artikuluan ezarritako gehieneko zenbatekoa kobratzeko, gutxienez 1.500 orduz, jardueraren prestazioa banatzen den 12 hilabeteko bi aldietako bakoitzean, egunean 10 orduz gehienez, goizeko 08:00etatik arratsaldeko 20:00etara bitartean. Enplegu-zentro bakoitzak bere ohiko ordutegia jakinarazi beharko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jarduera hasi aurretik.

6.– El centro de empleo deberá permanecer abierto al público, para el cobro de la cuantía máxima establecida en el artículo 6, durante al menos 1.500 horas en cada uno de los dos periodos de 12 meses en que se divide la prestación de la actividad, no pudiendo exceder de 10 horas diarias, estando comprendidas entre las 8 horas de la mañana y las 20 horas de la tarde Cada Centro de Empleo tendrá la obligación de comunicar su horario habitual a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con carácter previo al momento de inicio de su actividad.

Enplegu Zentroa irekita izan beharko da nahitaez egunean gutxienez lau orduz diruz lagundutako jarduera-aldian zehar eta 09:00ak eta 16:00ak arteko tartean; ez dira diruz lagunduko nahitaezko lau orduko presentzia baino jarduera-epe laburragoak izan dituzten egunak.

El Centro de Empleo deberá de permanecer abierto con carácter obligatorio un mínimo de cuatro horas diarias durante el periodo de actividad subvencionable en la franja comprendida entre las 9 y las 16 horas, no siendo subvencionados aquellos días en que el periodo de actividad fuese inferior a las cuatro horas de apertura obligatoria.

Egin den ordu-kopurua ezarri ahal izateko, erakunde onuradunek Lanbidek eskuragarri jarritako sistema informatikoaren bitartez ezarri beharko dute zein den enplegu-zentroaren irekiera-ordutegi eta -egutegia. Gainera, egunero kontrolatu beharko dute zein ordutan ireki eta ixten den.

A efectos de determinar el número de horas efectivamente realizadas, las entidades beneficiarias deberán registrar, en el sistema informático puesto a disposición por Lanbide, el horario y calendario previsto de apertura de Centro de empleo, así como el control de su apertura y cierre diarios.

7.– Enplegu-zentroak, era berean, programatutako ekintza-espazio izan ahalko du, eta zentroko orientatzaile-dinamizatzailearen ardurapean garatuko da. Talde-ekintzak egiteko, enplegu-zentro osoa erabili beharko da esklusiboki, eta jarduera horiek ezin izango dira hiru ordutik gorakoak izan. Ekintza horiek www.lanbide.eus web-orriaren bidez zabaldu ahal izango dira.

7.– Asimismo, el Centro de Empleo podrá ser, a su vez, un espacio de actividad grupal programada, cuyo desarrollo será llevado a cabo por la persona orientadora dinamizadora del centro. La realización de acciones grupales exigirá la utilización en exclusiva de la totalidad del espacio de Centro de empleo y las mismas no podrán exceder las tres horas de duración. Estas acciones podrán ser objeto de difusión a través de la página web www.lanbide.eus.

8.– Enplegu-zentroak erabiltzaileek enplegu-zentroan jasotako zerbitzuarekiko duten gogobetetze-mailari buruzko informazioa jaso beharko du, Lanbidek ematen dituen ereduen bidez.

8.– El centro de empleo deberá recoger información sobre el grado de satisfacción de los usuarios en relación con el servicio recibido en el centro de empleo, a través de los modelos que Lanbide proporcione.

4. artikulua.– Enplegu-zentroen jardueraren hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias de la actividad de Centros de empleo.

Honako hauek erabili dezakete enplegu-zentroa:

Podrán ser personas usuarias del Centro de empleo:

– Lanbiden enplegu-eskatzaile edo enpleguaren aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emanda dauden lanik gabeko edo okupatutako pertsonak.

– Las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo.

– Estatuko merkaturako irisgarritasunik ez duten baina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan erregistratuta daudenak.

– Las personas sin acceso al mercado nacional de trabajo, registradas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5. artikulua.– Dirulaguntzen onuradun diren erakunde laguntzaileak.

Artículo 5.– Entidades colaboradoras y beneficiarias de las subvenciones.

1.– Edozein pertsona fisikok edo juridikok, publikoa edo pribatua dela ere, egin ahal izango ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaile gisa, deialdi honen xede diren enplegu-zentroen jarduerak, eta hartarako aurreikusitako dirulaguntzak jaso ahal izango ditu. Horretarako, ezinbestekoa da 3. artikuluan definitutako jarduketak egiteko beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzea.

1.– Podrá realizar la actividad de centro de empleo, objeto de esta convocatoria, como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y beneficiarse de las subvenciones previstas para ello, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que disponga de los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las actuaciones definidas en el artículo 3.

2.– Laneratzeko eta gizarteratzeko zailtasunak dituzten kolektiboentzako enplegu-zentroen kasuan (eranskinean zehaztuta agertzen dira), zentroari emango zaizkion egokitzapenak eta laguntza teknikoak jasoko dituen txosten bat erantsi beharko zaio eskabideari; izan ere, horrela desgaitasunak dituzten pertsonek erabili ahal izango dute zentroa. Laguntza tekniko horiek gutxienez bermatu beharko dute hainbat gradutako entzumen- edo ikusmen-defizitak dituzten pertsonek eta mugikortasuna mugatuta dutenek erabiltzeko moduan egotea zentroa. Gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasunak dituzten kolektiboentzako enplegu-zentroetako jarduerak garatzeko deialdi honetan aurreikusitako laguntzak soil-soilik jaso ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, gizarte-bazterketa sufritzeko arriskua duten edo desgaitasunak dituzten pertsonen laneratzea sorrera- edo eraketa-xede duten erakundeek.

2.– En el caso de los tres Centros de empleo dirigidos a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral, especificados en el Anexo, la solicitud de subvención deberá ir acompañada de una memoria que indique las adaptaciones y ayudas técnicas de las que se dotará al centro, de forma que pueda ser utilizado por personas con discapacidad. Dichas ayudas técnicas deberán garantizar, al menos, la utilización del centro por parte de personas con déficits auditivos o visuales de distinto grado y de personas con movilidad reducida. Únicamente podrán beneficiarse de las subvenciones previstas en esta convocatoria para el desarrollo de la actividad de centro de empleo dirigido a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las entidades cuyo objeto social o fundacional sea la inserción laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social y/o personas con discapacidad.

3.– Enplegu-zentroan baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzeko baldintza betetzat emango da honako eskakizun hauek betez gero:

3.– La condición de disposición de medios materiales y humanos en el centro de empleo se entiende cumplida mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Eskabidea aurkezten den momentuan gutxienez 25 metro karratuko gela bat izatea enplegu-zentro gisa erabiltzeko. Gela horrek irisgarritasuna sustatzeko indarrean dagoen legeriara egokituta egoteaz gain (20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna eta bere garapen-arau teknikoak sustatzekoa), honako baldintza hauek ere bete beharko ditu:

a) Disponer al momento de la presentación de la solicitud de una sala de al menos 25 metros cuadrados para su uso como centro de empleo, adecuada a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad (Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo), que cumpla con los siguientes requisitos:

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.

– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

Hala, a) letra honetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela ulertuko da Lanbidek egokitzat jo zituen eta baliozkotu zirenetik aldatu ez diren lokalen kasuan, dirulaguntzen onuradun izan ziren erakundeen aldetik enplegu-zentroaren jarduera garatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduerak garatzeko laguntzen 2017ko deialdiaren babespean (2017ko uztailaren 28ko EHAAn argitaratua, 2017ko uztailaren 27ko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko 2019-2021eko laguntzen deialdiaren babespean, IV. kapituluan (zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko ebazpen bidez argitaratua 2018ko abenduaren 31ko EHAAn), edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022ko deialdiaren babespean (zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 16ko ebazpenaren bidez argitaratua 2021eko ekainaren 30eko EHAAn).

Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en este apartado a) aquellos locales que fueron considerados válidos por Lanbide y no hayan sufrido modificaciones desde su validación, para el desarrollo de la actividad de centro de empleo por parte de las entidades beneficiarias de subvenciones al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 2017 (publicada en el BOPV de 28 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017), al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional en colaboración con Lanbide-Servicio-Vasco de empleo 2019-2021, en su capítulo IV (publicada en el BOPV de 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución del Director General de fecha 26 de diciembre de 2018) o al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 2021-22 (publicada en el BOPV de 30 de junio de 2021 mediante Resolución del Director General de fecha 16 de junio de 2021).

Eskabidea aurkeztean a) letran jasotako baldintzak betetzen eta behar bezala egiaztatzen dituzten lokalak eta aurreko zenbakiak aipatzen dituen lokalak hartuko dira kontuan laguntzak ematerako orduan. Lokala aldatzeko eskabidea behin betiko ebazpena eta gero soilik aurkeztu ahal izango da, eta, gainera, deialdi honetako 12. artikuluan aurreikusitako baldintzak bete behar dira.

Los locales que cumplan los requisitos previstos en este apartado a) debidamente acreditados en el momento de la presentación de la solicitud, o aquellos locales a los que hace referencia el párrafo anterior, serán los que se tengan en cuenta para la concesión de las ayudas. La solicitud de cambio de local solo podrá presentarse tras la resolución definitiva y en las condiciones previstas en el artículo 12 de la presente convocatoria.

b) Diruz lagun daitekeen jarduerari ekiterakoan edukitzea giza baliabideen azpiegitura nahikoa enplegu-zentroa zabalik dagoen guztietan orientatzaile-dinamizatzaileak eskuragarri egongo direla bermatzeko. Jardunaldi osoan lan egin beharko dute, eta horrez gain, honako baldintza hauek ere bete beharko dituzte: unibertsitateko ikasketak bukatuta izan beharko dituzte, urte batetik gorako esperientzia izan beharko dute eta orientazio-profesionaleko curriculum egiaztatua eduki beharko dute; horrez gain, ofimatikari, Interneti eta lan-merkatuari buruzko ezagutzak ere izan beharko dituzte. Halaber, erabiltzaileak EAEko bi hizkuntza ofizialetan artatzeko gaitasuna izan beharko dute.

b) Disponer al inicio de la actividad objeto de la subvención de una infraestructura de recursos humanos, que permita la presencia, durante todo el período de apertura del centro de empleo, de personal orientador-dinamizador que dé cobertura a una jornada completa, con estudios universitarios finalizados, experiencia superior a un año y currículum contrastado en funciones de orientación profesional, y con conocimientos de ofimática, internet y mercado de trabajo, con capacidad para la atención a personas usuarias en las dos lenguas oficiales de la CAPV.

Laneratzeko eta gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonei arreta ematen espezializatutako erakundeek, berriz, orientazio-materialak ezintasun-mota guztietara egokitzen adituak diren giza baliabideak izan beharko dituzte.

En el caso de las entidades especializadas en atención a personas con especiales dificultades de inserción socio-laboral, deberán disponer de recursos humanos especializados en la adaptación de materiales de orientación a los diferentes tipos de discapacidad.

c) Era berean, jardueraren hasieran honako azpiegitura hau ere eduki beharko da:

c) Asimismo, al inicio de la actividad se deberá disponer de la siguiente infraestructura.

Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, eta WIFI sarbidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konektatzeko.

Un acceso eficiente a internet de banda ancha y accesibilidad WIFI para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Enplegu-zentroaren erabilerarako 4 ordenagailu, gutxienez. Horietako bakoitzak honako hauek izan beharko ditu:

Un mínimo de 4 ordenadores de uso exclusivo en el centro de empleo, cada uno de ellos contando, al menos, con:

I.– Lanbideren webgunerako sarbide zuzena mahaigainean.

I.– Acceso directo en el escritorio a la web de Lanbide.

II.– Internetetik nabigatzea eta web-orrialdeak ikusi eta erabiltzea ahalbidetuko duen softwarea.

II.– Software que permita la navegación por internet y la visualización y utilización de páginas web.

III.– Software ofimatikoa Word formatuko testuak editatu ahal izateko, Excel formatuko kalkulu-orriak erabiltzeko, PowerPoint formatuko aurkezpenak ikusteko eta Pdf formatuko fitxategiak ikusteko.

III.– Software ofimático que permita la edición de textos en formato Word, el uso de hojas de cálculo en formato Excel, la visualización de presentaciones en formato PowerPoint y la visualización de ficheros en formato pdf.

IV.– Softwarea ordenagailuan sartzen diren pertsonak identifikatzeko eta saioen iraupena neurtzeko.

IV.– Software que permita identificar a las personas que acceden al ordenador y medir la duración de las sesiones.

V.– Gutxienez laser bidezko inprimagailu bat enplegu-zentroko ordenagailuek bakarrik erabiltzeko.

V.– Al menos, una impresora láser de uso exclusivo para los ordenadores del centro de empleo.

VI.– Taula grafikoko periferiko bat, sinadura biometrikoa jasotzeko euskarri moduan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konexioa duena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jakinaraziko dituen sistemaren espezifikazio teknikoei erantzun diezaien.

VI.– Un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma biométrica con conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que responda a las especificaciones técnicas del mismo y que serán comunicadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

VII.– Enplegu-bilaketari buruzko dokumentazio-zerbitzu eguneratu bat.

VII.– Un servicio de documentación actualizada relativa a la búsqueda de empleo.

4.– Enplegu-zentro baten zerbitzua hainbat herritan ematen denean «izaera partekatua izan dezaketen eremuetan», lokal guztiek 5. artikulu honetan araututako baldintzak bete behar dituzte.

4.– Cuando se preste el servicio de un centro de empleo en distintas localidades en los «Ámbitos con posible carácter distribuido» todos los locales han de cumplir con los requisitos regulados en este artículo 5.

5.– Aurreko paragrafoetan adierazitakoaz gain, erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

5.– Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean izatea.

a) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten badu, eskakizun hori betetzen duela frogatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Ez edukitzea dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen dion zigor-zehapenik edo administrazio-zehapenik, hauek barnean direla:

b) No estar sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexu-bazterkeriagatik ezarritako zehapena, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoak) edo martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerakoak) ezarritakoaren arabera.

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o,

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak (Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana, ebazpen irmo bidez.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

c) Legez ezarritako kausaren bat ez izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, otsailaren 18ko 4/2005 Legean (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoan) aurreikusitakoak barne:

c) No estar incursa en causa legalmente establecida que le impida el acceso a ayudas o subvenciones, incluidas las previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres:

– Ez edukitzea berdintasun-planik indarrean, nahiz eta enpresa Estatuaren araudiaren arabera horretara behartuta egon.

– Por no tener un plan de igualdad vigente, siendo una empresa obligada a ello según la normativa del Estado o,

– 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, ez edukitzea ezarrita sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitu eta eragozteko neurririk, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

– Por no haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo, en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores.

d) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

d) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

e) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izaera lortzeari begira.

e) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 5. zenbakian xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da. Adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 5 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

6.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

6.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona o entidad beneficiaria deberá constar en el Registro de terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Pertsona ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, helbide honetan egin beharko du: https://euskadi.eus/hirugarrenak

En caso de que la persona no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá acceder a la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

6. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 6.– Cuantía de la subvención.

1.– Enplegu-zentroaren jardueraren finantzaketaren kontzeptuak eta zenbatekoak, deialdi honen babespean, modulu ekonomiko gisa ezartzen dira, irailaren 28ko 818/2021 Errege Dekretuak (Enplegu Sistema Nazionaleko enplegua aktibatzeko programa komunak arautzen dituenak) 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta hura eguneratzen da autonomia-erkidegoen araberako batez besteko soldaten aldaketaren eta INEk adierazitako KPIren bilakaeraren arabera, jarraian zehazten den moduan:

1.– Los conceptos y las cuantías de la financiación de la actividad de centro de empleo al amparo de esta convocatoria se establecen en forma de módulos económicos de acuerdo al artículo 19 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, actualizando el mismo según la variación de salarios medios por comunidades autónomas y evolución del IPC referidos por el INE, tal y como se detalla a continuación:

A) Soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzakoak finantzatzea, enplegu-zentroaren jarduera gauzatzeko behar diren dinamizatzaile-orientatzaileak kontratatzearen ondoriozko kontzeptu guztiengatik, erakunde onuradunean zerbitzuak ematen dituzten langileen kostua barne. Kasu horretan, programari egotziko zaizkio proiektuan benetan emandako denboraren zati proportzionalak eta horretarako kontrata daitezkeen gainerakoak. Kasu horretan, kontratuko eta urteko zenbatekoa honako hau izango da:

A) Financiación de los costes salariales y de Seguridad Social por todos los conceptos derivados de la contratación del (personal dinamizador-orientador necesario para la ejecución de la actividad del centro de empleo, incluyendo el coste del personal que presta servicios en la entidad beneficiaria, en cuyo caso se imputarán al programa las partes proporcionales del tiempo efectivamente dedicado al proyecto, y aquellos otros que pudieran contratarse para tal fin, en cuyo caso la cuantía por contrato y año será la siguiente:

Teknikariak (dinamizatzaile-orientatzaileak): 39.034,40 euro urtean.

Personal técnico (personal dinamizador-orientador): 39.034,40 euros anuales.

B) Hala badagokio, beste kostu batzuk finantzatzea, gehienez ere aurreko A) letran aipatutako azken zenbatekoaren ehuneko 25eko moduluaren zenbateko baliokidean, honako kontzeptu hauengatik:

B) Financiación, en su caso, de otros costes en un importe equivalente, como máximo, a un módulo del 25 por ciento de la cuantía final mencionada en el apartado A) anterior, por los siguientes conceptos:

1.– Ekintzak gauzatzean sortzen diren gastu orokorrak, materialak eta teknikoak.

1.– Gastos generales, materiales y técnicos que se generen en la ejecución de las acciones.

2.– Ekintzak garatzeko beharrezkoak diren dieten eta joan-etorrien ondoriozko gastuak.

2.– Gastos que se originen por dietas y desplazamientos necesarios para el desarrollo de las acciones.

3.– Teknikari orientatzaileen prestakuntza.

3.– Formación de las personas técnicas orientadoras.

4.– Ekintzak gauzatzeko beharrezko bitartekoak eta tresnak diseinatzea, garatzea eta lantzea, enplegu-zerbitzu publiko eskudunek ezarritako eta onartutako jarraibideei jarraituz.

4.– Diseño, desarrollo, y elaboración de medios e instrumentos necesarios para la realización de las acciones siguiendo las pautas establecidas y aprobadas por los servicios públicos de empleo competentes.

5.– Desgaitasunen bat duten parte-hartzaileen prestakuntzan, laguntzan eta orientazioan informaziorako eta komunikaziorako irisgarritasunak eragindako gastuak.

5.– Gastos derivados de la accesibilidad a la información y a la comunicación en la formación, acompañamiento y orientación de las personas participantes con discapacidad.

6.– Jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren beste gastu batzuk.

6.– Otros gastos necesarios para la ejecución de la actividad.

Enplegu-zentroko jarduera garatzeko orientatzaile-dinamizatzaileen soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-kostuak eta jarduerari lotutako gainerako zuzeneko eta zeharkako kostuak estaltzeko dirulaguntzaren urteko gehieneko zenbatekoak ezin izango du gainditu 6.1 artikuluaren a) eta b) letrei dagozkien moduluen batura:

El importe máximo anual de la subvención destinada a la cobertura de los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social del personal orientador dinamizador y del resto de costes directos e indirectos asociados a la actividad, para el desarrollo de la actividad de centro de empleo no podrá superar la suma de los módulos correspondientes a los apartados a) y b) de este artículo 6.1.:

39.034,40 (A) + (39.034,40 x 0,25) (B) = 48.793 euro urtean

39.034,40 (A) + (39.034,40 x 0,25) (B) = 48.793 euros anuales

Egikaritze-aldiko bi urteetako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 97.586 eurokoa da.

El importe máximo de la subvención referido a los dos años de periodo de ejecución es de 97.586 euros.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatutakoaren arabera, diruz lagundutako enplegu-zentroaren jardueraren gauzatze eraginkorra 1.500 ordutik beherakoa denean diruz lagun daitezkeen bi urterokoetako batean, egin ez diren ordu-kopuruaren arabera minorizatuko da gehieneko zenbatekoa, honako formula hau aplikatuz:

2.– Cuando el período de ejecución efectivo y comprobado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la actividad de centro de empleo subvencionado sea inferior a 1.500 horas en alguna de las dos anualidades subvencionables, el importe máximo será reducido en proporción al número de horas que no se hayan realizado, según la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ezin dira 1.500 ordu baino gehiago izan diruz lagunduko diren urte bakoitzean egindako ordu eraginkorrak.

No pudiendo ser superior a 1.500 h, las horas efectivas en cada una de las anualidades subvencionables.

7. artikulua.– Eskabideak eta dokumentazioa.

Artículo 7.– Solicitudes y documentación.

1.– Deialdi honetan aipatzen diren dirulaguntza-eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu behar dira: https://www.euskadi.eus/servicios/1015706; horra iristeko, esteka bat egongo da Lanbideren webgunean.

1.– Las solicitudes de subvenciones a las que se refiere esta convocatoria deberán presentarse a través de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la que se accederá desde: https://www.euskadi.eus/servicios/1015706 y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide.

Dirulaguntza-eskabideak ordezkari baten bidez izapidetu ahal izango dira elektronikoki. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

La solicitud de subvención también se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

Honako helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikaziorako eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Erakunde eskatzaile bakoitzak enplegu-zentroaren jarduera zein lurralde-eremutan egingo duen adierazi beharko du eskabidean.

Cada entidad solicitante deberá indicar en la solicitud el ámbito territorial de actuación en el que desarrollará la actividad de centro de empleo.

Deialdi honetako 5. artikuluko 2. zenbakian adierazitako erakundeek baino ezingo dute «erakundeak – zailtasun bereziak» motako eremuetarako enplegu-zentroetarako dirulaguntzen eskabidea aurkeztu.

Solo podrán solicitar la subvención para los centros de empleo correspondientes a ámbitos marcados como «entidades – especiales dificultades» aquellas entidades indicadas en el párrafo 2 del artículo 5 de esta convocatoria.

2.– Eskabide horrekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– A dicha solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

2.1.– Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:

2.1– Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak eta kokapena jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) atalean zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.

a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante y su localización, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.

b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 5. artikuluko 3.a) atalean deskribatutakoaren arabera:

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.

– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

5.3.a) artikuluaren bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.1. atalean aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 5.3 a) artikuluak aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.1 en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 5.3 a). En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace referencia en el citado art. 5.3 a).

2.2.– Hala badagokio, xedea edo erakunde eskatzailea sortzeko xedea gizarte-bazterkeria egoeran egoteko arriskuan dauden kolektiboei edo desgaitasunak dituzten pertsonei lan-orientabidea ematea edo haien laneratzea bultzatzea dela adierazten duen ziurtagiririk.

2.2.– Documentación que acredite, en su caso, el objeto social o fundacional de la entidad solicitante en la que se indique la función de orientación y/o inserción laboral a colectivos en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad.

2.3.– Hala badagokio, deialdi honen 9. artikuluko 2.7., 2.8., 2.10. eta 2.11. zenbakietako balorazio-irizpideak egiaztatzen dituen dokumentazioa.

2.3.– En su caso, la documentación que acredite los criterios de valoración de los apartados: 2.7, 2.8, 2.10 y 2.11 del artículo 9 de la presente convocatoria.

2.4.– Desgaitasunak dituzten pertsonek erabili ahal izateko, enplegu-zentroari egingo zaizkion egokitzapenak eta emango zaizkion laguntza teknikoak adieraziko dituen memoria, 5.2 artikuluko baldintzetan laneratzeko eta gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboentzako enplegu-zentroen kasuan.

2.4.– Memoria que indique las adaptaciones y ayudas técnicas de las que se dotará al centro, de forma que pueda ser utilizado por personas con discapacidad, en el caso de los centros de empleo dirigidos a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral, en los términos del artículo 5.2.

3.– Merezimenduak baloratzeko, eskabideak aurkezteko epean edo, hala badagokio, zuzentzeko errekerimenduari erantzuteko epean aurkeztutako dokumentazioa bakarrik hartuko da kontuan.

3.– Únicamente se estimará para la valoración de méritos aquella documentación presentada en periodo de presentación de solicitudes o en su caso durante el periodo de respuesta al requerimiento de subsanaciones.

4.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

4.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere webgunean argitaratuko du zer eskabide ez diren aurkeztu behar bezala beteta, edo zeinek ez dituzten aurkeztu aurreko atalean adierazitako dokumentuak; eragindako erakundeek, akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkezteko, 10 eguneko epea izango dute, webgunean horien berri ematen den egunetik aurrera. Hori egin ezean, eskabideak ezetsitzat emango dira. Halakoetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak esanbidezko ebazpen bat eman beharko du, eta horren jakinarazpena egin.

5.– Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo publicará en su página web la relación de solicitudes presentadas que no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o bien no fueran acompañadas de la documentación preceptiva relacionada en el párrafo anterior, para que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en la web de la citada relación, las entidades afectadas subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición, estando obligado Lanbide a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

6.– Eskabidea aurkeztu ondorengo izapideak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: ://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu. Bertan azaltzen da nola egin izapide elektronikoak.

6.– Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta. En esta sede estarán disponibles las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico.

8. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura eta ebazpena.

Artículo 8.– Procedimiento de concesión y resolución.

1.– Lana Aktibatzeko Zuzendaritza izango da dirulaguntzen esleipen-prozedura kudeatu eta bideratzeaz arduratuko den organoa, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia horiek ebazteko eskuduna.

1.– El órgano encargado de la gestión y tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas es la Dirección de Activación Laboral y el competente para resolver la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Lehiaketa-sistemaren bidez esleituko dira dirulaguntzak; hala, hurrengo artikuluan adierazten diren ebaluazio- eta esleipen-irizpideen arabera ebaluatuko dira aurkezten diren eskabideak. Horri dagokionez, kide anitzeko organo bat eratuko da, eta honako kide hauek izango ditu:

2.– Las subvenciones se adjudicarán por el sistema de concurso, de manera que las solicitudes presentadas serán evaluadas de conformidad con los criterios de evaluación y adjudicación previstos en el artículo siguiente. A estos efectos se constituirá un órgano colegiado integrado por los siguientes miembros:

– Batzordeburua: María Teresa Martínez Granado, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko zuzendaria.

– Presidente/a: María Teresa Martínez Granado, Directora de Activación Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Idazkaria: Jesús María Ordóñez Orzaiz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratze Zerbitzuko arduraduna.

– Secretario/a: Jesús María Ordóñez Orzaiz, Responsable del Servicio de Inserción Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Batzordekideak: Angel Altuna Urcelay eta Laura Bañales Alonso, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratze Zerbitzuko teknikariak.

– Vocales: Angel Altuna Urcelay y Laura Bañales Alonso, personal técnico del Servicio de Inserción laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Deialdi honetan araututako dirulaguntzak emateko prozedura ebazteko, honako hau egingo da:

3.– Para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria, se procederá del siguiente modo:

3.1.– Aurreko 2. zenbakian adierazten den kide anitzeko organoak behin-behineko ebazpen-proposamena emango du, eta ematea proposatzen diren dirulaguntzak adieraziko ditu bertan. Proposamen horretan, behin-behineko onuradunak, enplegu-zentroak eta dirulaguntzentzat proposatzen diren zenbatekoak adieraziko dira, baita ordezko erakundeak, ukatzea proposatzen direnak eta ukatze horien arrazoiak ere.

3.1.– El órgano colegiado previsto en el apartado 2 anterior, formulará propuesta de resolución provisional, que recogerá las subvenciones que se propone conceder, identificando a las personas beneficiarias provisionales, Centros de Empleo e importe propuesto, así como las entidades suplentes, aquellas que se propone denegar y motivos de denegación.

Prozedurari buruzko ebazpena pertsona interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuz: www.lanbide.euskadi.eus

Se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide (www.lanbide.euskadi.eus).

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die onuradun gisa proposatutako erakundeei eskubiderik emango.

En ningún caso, la propuesta de resolución provisional crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias.

3.2.– Pertsona interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute egokitzat hartzen dituzten alegazioak aurkezteko. Epe hori behin-behineko ebazpen-proposamena Lanbideren web-orrian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

3.2.– Las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la propuesta de resolución provisional en la página web de Lanbide.

3.3.– Epe hori igarota eta, hala badagokio, pertsona interesdunek aurkeztutako alegazioak aztertuta, kide anitzeko organoak behin betiko ebazpen-proposamena egin, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hura baita deialdi hau ebazteko organo eskuduna.

3.3.– Transcurrido el citado plazo y examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las personas interesadas, el órgano colegiado elaborará una propuesta de resolución definitiva, de la que dará traslado a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución de esta convocatoria.

3.4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendariaren ebazpena Lanbideko webgunean argitaratuz jakinaraziko da: www.lanbide.euskadi.eus

3.4.– La resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se notificará mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus

Ebazpenak dirulaguntza jasoko duten erakunde onuradunen zerrenda jasoko du, baita ezeztatu diren gainerako eskabideen zerrenda ere, horretarako arrazoiekin. Era berean, deialdiaren baldintzak betetzen dituzten ordezkoen zerrenda ordenatua ere emango da jardun-eremu bakoitzeko, 9. kapituluan aurreikusitako balorazio-irizpideak aplikatzetik lortutako ordenan.

La resolución indicará las entidades beneficiarias a las que se adjudique la subvención, así como la denegación de las restantes solicitudes, junto con los motivos de denegación. Asimismo, incluirá una relación ordenada de todas las entidades que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria, resulten suplentes, para cada ámbito territorial de actuación, según el orden resultante tras la aplicación de los criterios de valoración previstos en el artículo 9.

Nolanahi ere, dirulaguntza emateko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sisteman sartzeko eskabidea egin beharko da, 3.4 artikuluan aurreikusitako baldintzetan, eta 5.3 b) eta c) artikuluan jarduera hasteko aurreikusitako baldintzak bete beharko dira.

En cualquier caso, la concesión de la subvención quedará condicionada a la solicitud de acceso al sistema de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los términos previstos en el artículo 3.4 y al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5.3 b) y c) para el inicio de la actividad.

Ezarritako epean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sisteman sartzeko eskatzen ez bada edo 5.3 b) eta c) artikuluan eskatutako baldintzak betetzen ez badira, enplegu-zentro horrek emandako dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da. Kasu horretan, esleitu gabe geratu den lurraldeko jardun-eremuko ordezko erakundeari emango zaio dirulaguntza, betiere esleipen-ebazpenean emandako ordenan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bitartez. Lanbideren webgunearen bitartez jakinaraziko da: www.lanbide.euskadi.eus

Si no se solicita en el plazo establecido el acceso al sistema de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o no se cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 5.3 b) y c), se perderá el derecho a la subvención concedida por el centro de empleo en cuestión. En este supuesto, se concederá la subvención a la entidad que resulte suplente en atención al ámbito territorial vacante, según el orden señalado en la resolución de la subvención, mediante resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que será notificada mediante su publicación en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus

Ordezko erakundeak jarduerari ekin eta onuradun bihurtu delako jakinarazpena jaso ondorengo 15 egun balioduneko epean jakinarazi beharko dio Lanbideri.

La entidad suplente deberá iniciar la actividad y comunicar la misma a Lanbide, en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de su incorporación como beneficiaria.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, deialdi hau EHAAn argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro ondoren ebazpena espresuki jakinarazten ez bada, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo será de cuatro meses, contados desde la fecha de publicación en el BOPV de esta convocatoria. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado, la solicitud podrá entenderse desestimada.

5.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaitu egiten du administrazio-bidea, eta haren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena Lanbideren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, hura jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

5.– La resolución del procedimiento de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía administrativa y, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación realizada mediante su publicación en la página web de Lanbide, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.

6.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

6.– Asimismo, la concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

7.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da zer erakundek jaso duten dirulaguntzaren bat deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza eman duten.

7.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías concedidas.

9. artikulua.– Eskabideak ebaluatzeko eta dirulaguntza esleitzeko irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de evaluación de las solicitudes y de adjudicación de la subvención.

Horrela jokatuko da araututako baldintzak betetzen dituzten eskabideak ebaluatzeko eta enplegu-zentroaren jarduerari dagozkion dirulaguntzak esleitzeko:

Para la evaluación de las solicitudes y adjudicación de la subvención relativa a la actividad de centro de empleo, se procederá del siguiente modo:

1.– Jardun-eremu batean dirulaguntza eskatzen duen erakunde bakarra badago, zuzenean emango zaio dirulaguntza erakunde horri.

1.– Si solo hay una entidad que solicite la subvención en un ámbito de actuación, se le concederá la subvención a dicha entidad.

2.– Jardun-eremu batean dirulaguntza eskatzen duen erakunde bat baino gehiago baldin badago, jarraian zehazten diren irizpideetan lortutako puntuazioaren baturaren araberako lehentasunezko ordenan emango da dirulaguntza:

2.– Si hay más de una entidad que solicite la subvención en un ámbito de actuación, se adjudicará la subvención según el orden de preferencia resultante se sumar las puntuaciones obtenidas en los criterios descritos a continuación:

2.1.– Zentroaren banaketa hainbat kokapenetan (12 puntu, gehienez).

2.1.– Distribución del centro en varias ubicaciones. (Máximo, 12 puntos).

Eskatutako enplegu-zentroaren eremua nahitaez banatzen bada eranskinaren arabera, 6 puntu emango dira kokapen bat duen herri bakoitzeko, bigarrenetik aurrera (nahitaezkoa da lehena egotea), gehienez ere bi kokapen arte.

Si el ámbito del Centro de Empleo solicitado es de carácter distribuido según el Anexo, se asignarán 6 puntos por cada localidad diferente en la que haya una ubicación, a partir de la segunda (siendo la primera obligatoria) y hasta un máximo de otras dos ubicaciones.

Irizpide hori ez da aplikatuko zailtasun bereziak dituzten pertsonei egokitutako hiru enplegu-zentroen balorazioan, ezta izaera partekatukoak ez diren gainerako eremuetan ere.

Este criterio no se aplicará en la valoración de los tres Centros de Empleo adaptados a personas con especiales dificultades, ni en el resto de ámbitos que no son de carácter distribuido.

2.2.– Kokapen bakoitzean ordenagailua daukaten lanpostu gehigarrien kopurua (8 puntu, gehienez).

2.2.– Número de puestos suplementarios de servicio con ordenador en cada ubicación. (Máximo 8 puntos).

Proposatzen den eta ordenagailua duen lanpostu gehigarri bakoitzeko 4 puntu emango dira, bosgarrenetik aurrera (lehen lauak nahitaezkoak izango dira 5.3.c artikuluaren arabera), gehienez ere derrigorrezko lanpostuetako beste bira arte. Izaera partekatuko eremu batean aurkeztutako kokapen bat baino gehiago egonez gero 4 puntuak esleitzeko, irizpide hori bete beharko da kokapen horietan guztietan.

Se asignarán 4 puntos por cada puesto suplementario de servicio con ordenador que se proponga, a partir del quinto (siendo los cuatro primeros obligatorios según el artículo 5.3.c) y hasta un máximo de otros dos puestos de los obligatorios. Para la asignación de los 4 puntos en el caso de más de una ubicación presentada en un ámbito de carácter distribuido, se deberá cumplir este criterio en todas y cada una de dichas ubicaciones.

Irizpide hori ez da aplikatuko zailtasun bereziak dituzten pertsonei egokitutako hiru enplegu-zentroen balorazioan.

Este criterio no se aplicará en la valoración de los tres Centros de Empleo adaptados a personas con especiales dificultades.

2.3.– Arratsaldeko irekiera-ordutegia (gehienez 5 puntu).

2.3.– Horario de apertura de tarde (Máximo, 5 puntos).

Enplegu-zentroa gutxienez bi orduz irekitzen den arratsalde bakoitzeko puntu bat esleituko da, 16:00etatik 20:00etara, astelehenetik ostiralera. Izaera partekatuko eremu batean aurkeztutako kokapen bat baino gehiago egonez gero puntuak esleitzeko, irizpide hori bete beharko da kokapen horietako gutxienez batean.

Se asignará un punto por cada tarde que se abra el Centro de Empleo al menos dos horas, entre las 16:00 y las 20:00, de lunes a viernes. Para la asignación de los puntos en el caso de más de una ubicación presentada en un mismo ámbito de carácter distribuido, se deberá cumplir este criterio en al menos en una de dichas ubicaciones.

Irizpide hori ez da aplikatuko zailtasun bereziak dituzten pertsonei egokitutako hiru enplegu-zentroen balorazioan.

Este criterio no se aplicará en la valoración de los tres Centros de Empleo adaptados a personas con especiales dificultades.

2.4.– Larunbatetako irekiera-ordutegia.

2.4.– Horario de apertura en sábados.

5 puntu emango dira baldin eta enplegu-zentroa larunbatetan zabaltzen da, gutxienez hiru orduz, 09:00etatik 14:00etara bitartean.

Se asignarán 5 puntos si se abre el Centro de Empleo los sábados, al menos tres horas, entre las 9:00 y las 14:00.

Izaera partekatuko eremu batean aurkeztutako kokapen bat baino gehiago egonez gero 5 puntuak esleitzeko, irizpide hori bete beharko da kokapen horietako gutxienez batean.

Para la asignación de los 5puntos en el caso de más de una ubicación presentada en un mismo ámbito de carácter distribuido, se deberá cumplir este criterio al menos en una de dichas de dichas ubicaciones.

Irizpide hori ez da aplikatuko zailtasun bereziak dituzten pertsonei egokitutako hiru enplegu-zentroen balorazioan.

Este criterio no se aplicará en la valoración de los tres Centros de Empleo adaptados a personas con especiales dificultades.

2.5.– Kolokazio Agentziaren kalifikazioa.

2.5.– Calificación de Agencia de Colocación.

10 puntu emango dira erakundeak kolokazio-agentzia gisa jarduten badu eta enplegu-zentroaren eremuan lantoki bat badu deialdi hau argitaratu baino lehen.

Se asignarán 10 puntos si la entidad actúa como agencia de colocación y dispone de un centro de trabajo en el ámbito del Centro de Empleo antes de la fecha de la publicación de esta convocatoria.

2.6.– Prestakuntza-espezialitate bat emateko Lanbiden izena emanda edo akreditatuta dagoen erakundea.

2.6.– Entidad inscrita o acreditada de alta en Lanbide para la impartición de una especialidad formativa.

12 puntu emango dira, baldin eta erakundea Lanbiden izena emanda badago prestakuntza-espezialitate bat emateko enplegu-zentroko zentroaren esparruan, deialdi hau argitaratu aurretik.

Se asignarán 12 puntos si la entidad se encuentra inscrita o acreditada de alta en Lanbide para la impartición de una especialidad formativa en el ámbito del centro del Centro de Empleo con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria.

2.7–Tokiko erakundeak eta esku-hartze sozialeko erakundeak.

2.7.– Entidades locales o Entidades de intervención social.

17 puntu emango dira baldin eta erakundea Euskal Autonomia Erkidegoko mankomunitatea, kuadrilla edo udalerria, horien mendeko edo haiei lotutako erakundea, EAEko tokiko edo eskualdeko garapen-agentzia edo haiekin elkartutako erakundea bada edo Enplegu Zentroaren eremuari dagokion esku-hartze sozialeko lan-hitzarmena aplikatzen duen erakundea bada.

Se asignarán 17 puntos si la entidad es mancomunidad, cuadrilla o municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, organismo dependiente o vinculada a las anteriores, o es Agencia de Desarrollo local o comarcal de la CAPV o entidad asociada a las mismas o es una entidad que aplica el Convenio laboral de intervención social que corresponda al ámbito del Centro de Empleo.

2.8.– Kalitatea kudeatzeko sistemak.

2.8.– Existencia de sistemas de gestión de calidad.

5 puntu emango dira erakundeak kudeaketa-sistemak ziurtatzeko egiaztatutako erakunde baten bidez jaulkitako kudeaketa-sistemak baditu, nola Akreditazio Erakunde Nazionalaren bidez (ENAC) hala EFQM eredua kudeatzeko kalitaterako aintzatespenen bidez, Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Sisteman eta ISO arauan: EFQM +500 eta altuagoa eta Urrezko A, EFQM +400 eta Zilarrezko A, EFQM +300 eta Brontzezko A, ISO 9001 eta Urrezko Q, Zilarrezko Q, eta Kudeaketa Aurreratuaren Diploma.

Se asignarán 5 puntos si la entidad posee de sistemas de gestión emitidos a través de una entidad acreditada para la certificación de sistemas de gestión por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o bien por reconocimientos a la calidad en la gestión del modelo EFQM, del Sistema de Gestión Avanzada de Euskalit y la norma ISO siguientes: EFQM +500 y superior y A Oro, EFQM +400 y A Plata, EFQM +300, A Bronce, ISO 9001 y Q de Oro, Q de plata y Diploma a la Gestión Avanzada.

2.9.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzailea, soilik lan-eskaintzak erregistratu eta kudeatzeko arloan bitartekaritza-zerbitzua emateko.

2.9.– Entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la prestación del servicio de intermediación, exclusivamente en relación con el registro y gestión de ofertas de empleo.

6 puntu emango zaizkio Lanbideko laguntzailea den erakundeari, honako hauen arabera:

Se asignarán 6 puntos a la entidad que sea colaboradora de Lanbide según:

Ebazpena, 2015eko urtarrilaren 23koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez ezartzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaile izateko prozedura, soilik lan-eskaintzak erregistratu eta kudeatzeko arloan bitartekaritza-zerbitzua emateko; edo

Resolución de 23 de enero de 2015, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se establece el procedimiento para la obtención de la condición de entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la prestación del servicio de intermediación, exclusivamente en relación con el registro y gestión de ofertas de empleo, o bien:

Ebazpena, 2022ko urriaren 27koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez ezartzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaile izateko prozedura, soilik lan-eskaintzak erregistratu eta kudeatzeko arloan bitartekaritza-zerbitzua emateko.

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se establece el procedimiento para la obtención de la condición de entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la prestación del servicio de intermediación, exclusivamente en relación con el registro y gestión de ofertas de empleo.

Baldintza hori deialdi hau argitaratzen den egunean bete behar da, eta, era berean, dirulaguntzaren eskabidea ebaluatzen den unean.

Dicha condición se debe reunir a la fecha de publicación de la presente convocatoria y a su vez en el momento de la evaluación de la solicitud de subvención.

2.10.– Orientatzaile-dinamizatzaileek keinu-hizkuntzaren gainean duten ezagutza.

2.10.– Conocimiento de lengua de signos del personal orientador-dinamizador.

Bederatzi puntu emango dira erakundeak egiaztatzen badu bere plantillan keinu-hizkuntza dakiten langileak daudela, kontratu bidezko harremanaren bidez eta pertsonaren keinu-hizkuntzaren oinarrizko ezagutzetan egiaztatutako prestakuntzaren bidez.

Se asignarán nueve puntos si la entidad acredita la existencia en su plantilla de personal con conocimientos de lengua de signos mediante la relación contractual y la formación acreditada en conocimientos básicos de lengua de signos de la persona.

Irizpide hori zailtasun bereziak dituzten pertsonentzako enplegu-zentroetan aplikatuko da soilik, eranskinaren arabera.

Este criterio será exclusivo para los centros de empleo para personas con especiales dificultades según el Anexo.

2.11.– Lanpostu espezifiko bat eta dagokion ordenagailua itsuak erabiltzeko egokitzea.

2.11.– Adaptación de al menos un puesto específico y del ordenador correspondiente para uso de personas ciegas.

Bederatzi puntu emango dira erakundeak bere baliabideen artean egiaztatzen badu itsuentzako berariazko programak dituen ordenagailu bat dagoela gutxienez.

Se asignarán nueve puntos si la entidad acredita entre sus recursos la existencia de al menos un ordenador con programas específicos para personas ciegas.

Irizpide hori zailtasun bereziak dituzten pertsonentzako enplegu-zentroetan aplikatuko da soilik, eranskinaren arabera.

Este criterio será exclusivo para los centros de empleo para personas con especiales dificultades según el Anexo.

3.– Erakundeen artean berdinketa badago, lehentasuna izango dute udaleko edo udalaz gaindiko tokiko erakundeek, baita horien menpeko erakundeek ere, eta guztien artetik lehentasuna izango dute udalaz gaindikoek. Azkenik, erakundeen arteko parekotasuna mantenduko balitz, 5. artikuluan ezarritako baldintzak betez deialdi honetarako dirulaguntzen eskabidea lehenago erregistratu zuen erakundeak izango du lehentasuna, betiere 7.4 artikuluan ezarritako epearen barruan.

3.– En caso de empate entre entidades, tendrán preferencia las entidades locales de carácter municipal o supramunicipal, así como las entidades dependientes de las mismas y entre todas ellas las de carácter supramunicipal. Finalmente, en caso de persistir el empate tendrá preferencia aquella entidad que cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 5, haya registrado con anterioridad la solicitud de ayudas de la presente convocatoria siempre dentro del plazo establecido en el artículo 7.4.

4.– Orokorrean, erakundeek ezingo dute jardun-eremu bereko enplegu-zentro bat baino gehiagorako dirulaguntzarik jaso. Horrenbestez, enplegu-zentro bat baino gehiago aurreikusten den eremuetarako, artikulu honetako 2. zenbakian ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira erakunde eskatzaileak, eta ordena horren arabera ezarriko zaio enplegu-zentro bakarra erakunde bakoitzari. Baldin eta esleitu gabeko zentroak geratuko balira, aipatutako eremuan enplegu-zentro baterako baino gehiagorako eskabidea egin duten erakundeei esleituko zaie, halakorik egongo balitz, zenbaki honetan aurreikusitako prozedura berari jarraikiz.

4.– Con carácter general, ninguna entidad podrá ser beneficiaria de subvención para más de un centro de empleo en un mismo ámbito territorial de actuación. A estos efectos, en aquellos ámbitos donde se prevé más de uno, se procederá a ordenar a las entidades solicitantes según los criterios establecidos en el párrafo 2 de este artículo y, por este orden, se adjudicará un único centro de empleo a cada entidad. En el supuesto de que quedasen centros sin adjudicar, se asignarán a aquellas entidades que hayan solicitado subvención para más de un centro de empleo en el citado ámbito, si las hubiere, siguiendo el mismo proceso previsto en este párrafo.

5.– Erakunde onuradunetako batek emandako dirulaguntzarako eskubideari uko eginez gero, dagokion eremuan puntuaziorik onena lortu duen hurrengo eskatzaileari esleituko zaio enplegu-zentroa.

5.– En el caso de renuncia del derecho a la subvención concedida por una de las entidades beneficiarias se procederá a asignar el Centro de Empleo al siguiente solicitante con mejor puntuación en el ámbito correspondiente.

10. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 10.– Pago de la subvención.

1.– Esleitutako dirulaguntzak hiru epetan ordainduko dira:

1.– Las subvenciones concedidas serán abonadas en tres pagos:

– Lehenengo ordainketa, 2023ko ordainketa-kredituaren kargura, emandako dirulaguntzaren % 25ekoa, ebazpena argitaratu eta Lanbideren sistemarako sarbidea eman ondoren, erakunde onuradunak jardueraren hasieraren jakinarazpena aurkeztu ostean.

– Un primer pago, con cargo al crédito de pago de 2023 por un importe del 25 % de la subvención concedida, tras la publicación de la resolución y una vez otorgado el acceso al sistema de Lanbide, previa presentación por parte de la entidad beneficiaria de la comunicación del inicio de actividad.

– Bigarren ordainketa, 2024ko konpromiso-kreditutik ordainduko dena, dirulaguntzaren esleipenaren behin betiko ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 12 hilabete igaro direnean. Esleitutako zenbatekoaren % 50ekoa izango da.

– Un segundo pago, con cargo al crédito de compromiso 2024, una vez transcurridos 12 meses a partir del día siguiente de la fecha de notificación de cada resolución definitiva de concesión de la subvención, por el 50 % del total del importe concedido.

– Hirugarren ordainketa, 2025eko konpromiso-kredituaren kargura, gainerako % 25ekoa edo 6. artikuluan aurreikusitakoa aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa, enplegu-zentroaren jarduera amaitu eta hurrengo hilabetean, enplegu-zentrotik emandako zerbitzuaren azalpen- eta ebaluazio-memoria bat aurkeztu ondoren, erabiltzaileen datuekin eta zerbitzuak erabiltzaileengan duen gogobetetze-mailari buruzko informazio garrantzitsuarekin (gehienez, 20 orrialde).

– Un tercer pago, con cargo al crédito de compromiso 2025, del 25 % restante o la cantidad que resulte de la aplicación de lo previsto en el artículo 6, en el mes siguiente a la finalización de la actividad de centro de empleo, previa presentación de una memoria explicativa y evaluativa del servicio prestado desde el centro de empleo con datos de la población usuaria del mismo e información relevante sobre el grado de satisfacción del servicio en las personas usuarias. (máximo 20 páginas).

2.– Bi aurreordainketetako edozeinen kopurua edo bien batura 180.303,63 euro baino handiagoa izanez gero, dagokion ordainketa egin aurretik ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, aurreratutako zenbatekoaren bermea, abala edo fidantza Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren aurrean osatu izana egiaztatzen duena. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskura jarriko du abal-eredua.

2.– En el caso de que cualquiera de los dos pagos anticipados, o la suma de ambos, supere la cantidad de 180.303,63 euros deberá aportarse, con carácter previo al pago correspondiente, un certificado de haber constituido, ante la Tesorería General del País Vasco, garantía, aval o fianza por el importe que se anticipa. El modelo de aval le será facilitado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Eskabidea egiteko unean, erakunde eskatzaileak dagokion bermea eratzeko konpromisoa hartu beharko du, kasu horretan egonez gero.

En el momento de la solicitud, la entidad solicitante deberá comprometerse a constituir la correspondiente garantía en el caso de que se encuentre en este supuesto.

3.– Era berean, dirulaguntzaren lehen ordainketa egiteko aurkeztutako abala ezeztatzeko, ezerezteko baimena emango da enplegu-zentroa lehen urtean gutxienez 1.500 ordu eraginkorrez ireki dela egiaztatzen denean. Era berean, ezerezte hori baimenduko da lehen ordainketa aurreraturako abalik behar izan ez bada, baina bigarren ordainketa aurreratua ordaintzeko behar izan bada, eta bi zenbateko horien batura 180.303,63 eurotik gorakoa bada. Nolanahi ere, kitapen aurreratua lehen ordainketari dagokion zenbatekora mugatuko da gehienez ere, eta enplegu-zentroa lehen urtean gutxienez 1.500 ordu eraginkorrez ireki dela egiaztatzen denean.

3.– Así mismo a los efectos de cancelación del aval presentado para el abono del primer pago de la subvención, se permitirá dicha cancelación cuando quede acreditada la ejecución de al menos 1.500 horas efectivas de apertura del centro de empleo durante el primer año. Igualmente se permitirá tal cancelación en el supuesto de que no hubiese sido preciso aval para el primer pago anticipado, pero se necesite para abonar el segundo pago anticipado y por resultar la suma de ambos importes una cifra superior a 180.303,63 euros. En todo caso, la cancelación anticipada se limitará como máximo al importe correspondiente al primer pago y cuando quede acreditada la ejecución de al menos 1.500 horas efectivas de apertura del centro de empleo durante el primer año.

Edonola ere, ez da bermerik eratu beharra eskatuko, baldin eta dirulaguntzen onuraduna tokiko erakundea edo haren mendeko erakunde edo organismoa bada.

En cualquier caso, no se exigirá la constitución de garantía alguna, cuando el beneficiario de la subvención sea una entidad local o entes y organismos de ella dependientes.

11. artikulua.– Dirulaguntzen onuradun diren erakundeen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las entidades beneficiarias de la subvención.

1.– Erakunde onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak ere, eta, bereziki, honako hauek:

1.– Son obligaciones de las entidades beneficiarias, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular las siguientes:

a) Jarduketak egiten dituzten bitartean lortutako informazioa biltzea, kudeatzea eta iraultzea hilero; gauza bera egin beharko dute erabiltzaileen ebaluazioari eta gogobetetzeari buruz bildutako informazioarekin. Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskura jarritako protokoloak, jarraibideak, fitxa teknikoak eta sistema informatikoak erabiliko dituzte. Enplegu-zentroa irekitzeko ordutegia eta egutegia erregistratuko dira, eguneko irekiera- eta itxiera-kontrola barne. Enplegu-zentroetako ordenagailuetan sartzen diren pertsonak identifikatzeko eta saioen iraupena neurtzeko aukera emango duen software bat eduki beharko da, eta bildutako datuak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura bidali beharko dira, eskura jarritako sistema informatikoen bidez.

a) Recoger, gestionar y volcar la información recabada durante las actuaciones realizadas mensualmente y la información relativa a evaluación y satisfacción de las personas usuarias, utilizando los protocolos, instrucciones, fichas técnicas y sistemas informáticos puestos a disposición por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Se registrará el horario y el calendario de apertura del centro de empleo incluyendo su control de apertura y cierre diarios. Se deberá disponer de un software que permita identificar a las personas que accedan a los ordenadores de los centros de empleo y medir la duración de las sesiones, así como los datos recogidos deberán ser remitidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a través de los sistemas informáticos puestos a disposición.

b) Diruz lagundutako jardueren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabar objektiboren nahiz subjektiboren aldaketa ere.

b) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas, así como la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan jardutea diruz lagundutako jarduera egiaztatzeko, ikuskatzeko, jarraipena egiteko eta kontrolatzeko, ofizioz edo alde batek eskatuta; eta Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztatze- eta kontrol-jardunen eraginpean jartzea.

c) Colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de la actividad subvencionada que lleve a cabo, de oficio o a instancia de parte, así como someterse a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Xede horretarako, erakunde onuradunak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta kontrol ekonomikoaz eta fiskalizazioaz arduratzen diren organoen eskura eduki beharko ditu jasotako funtsen aplikazioa egiaztatzen duten agiriak, egiaztatu eta kontrolatu egin baitaitezke.

A tal fin, la entidad beneficiaria deberá mantener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y de los citados órganos de control económico y de fiscalización, los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de dichas actuaciones de comprobación y control.

d) Lanbideri jakinaraztea helburu bererako beste edozein administrazioren edo erakunde publiko edo pribaturen laguntza, diru-sarrera edo baliabideak jaso izana.

d) Comunicar a Lanbide la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración o ente de carácter público o privado.

e) Laguntza horiek jakinarazteko material eta ekintza guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa aipatzea.

e) Mencionar en todos los materiales y acciones de comunicación de estas ayudas la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

f) Enplegu-zentroa identifikatzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren laguntzaile gisa, Lanbidek onuradunei horren inguruan egindako jarraibideen arabera.

f) Identificar el Centro de Empleo como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, según las instrucciones que al efecto realice Lanbide a los beneficiarios.

g) Izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoari dagokionez, erakunde onuradunaren ordezkari edo ahalduna izendatzea. Konpromiso hori nahitaez onartu beharko dute deialdiaren erakunde onuradun guztiek, indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

g) Suscribir por la persona representante o apoderada de la entidad beneficiaria el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación para todas aquellas entidades beneficiarias de la convocatoria, en los términos previstos en la normativa vigente.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditorien eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren aztertzeko.

2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

12. artikulua.– Lokalaren lekualdaketa.

Artículo 12.– Cambio de ubicación del local.

Deialdi honetako behin betiko ebazpenaren ondoren onuradun ateratzen diren erakundeek lokalez aldatzeko baimena eskatu ahal izango diote Lanbideko Laneratze Zerbitzuari diruz lagungarriak diren jarduketak egiteko. Horretarako, beste lokal bat dutela frogatu beharko dute, eta lokal horrek eskabidean aurkeztutako lokalaren baldintza berak dituela, baldintza horien arabera baloratu baitzen lokala laguntza emateko.

Las entidades que resulten beneficiarias tras la resolución definitiva de esta convocatoria podrán solicitar autorización de cambio de local para el ejercicio de actuaciones subvencionables al Servicio de Inserción Laboral de Lanbide. Para ello, deberán acreditar disponer de un local alternativo que cumpla como mínimo las mismas condiciones del que presentaron en la solicitud por el cual se les valoró para ser considerados como beneficiarios de la ayuda.

Beharrezkoa izango da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aldeko irizpena ematea.

Se exigirá comunicación favorable por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

13. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 13.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko orduan kontuan izandako baldintzetan zerbait aldatzen bada, dirulaguntza ere aldatu ahal izango da; nolanahi ere, dirulaguntzen onuraduna izateko deialdi honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a su modificación, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

14. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuk aldi berean jasotzea.

Artículo 14.– Concurrencia con otras subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak ez dira bateragarriak helburu bererako lortutako beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntzarekin.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda por el mismo concepto.

15. artikulua.– Aplikagarriak diren arauak ez betetzea.

Artículo 15.– Incumplimientos de la normativa aplicable.

1.– Deialdi honetako erakunde onuradunek jasotako zenbatekoak eta legezko interesak –laguntzak ordaintzen direnetik aurrerakoak– itzuli beharko dituzte, baldin eta honako xedapen hauetan oro har aurreikusitako betebeharrak betetzen ez badituzte: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua eta 46. artikulua, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50.2 artikulua. Zenbatekoak eta interesak itzuli beharko dituzte, orobat, deialdi honetan ezarritako betebehar espezifikoak betetzen ez badituzte edo azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 53.1 artikuluan dirulaguntzak itzultzeko ezarritako kasuetako batean sartzen badira. Itzuli beharrekoak itzultzeko, xedapen horretan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraituko diote (698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezarri ziren). Aipatutako kopuru horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria incumplan las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 y en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o las previstas con carácter específico en la presente convocatoria o incurran en alguno de los supuestos de reintegro de la subvención establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, vendrán obligadas a reintegrar, en su caso, total o parcialmente las cantidades percibidas más los intereses de demora que resultaren de aplicación desde el momento del pago de las ayudas, siguiendo para ello el procedimiento establecido al efecto en la citada disposición y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

Ez-betetze erabatekoa: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra erabat ez betetzea emandako dirulaguntzaren % 100 itzultzeko arrazoia izango da.

En el supuesto de incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 % de la subvención otorgada.

Ez-betetze partziala gertatzen bada: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra hein batean betetzen ez bada, emandako dirulaguntza aldatu edo hein batean itzuliko da.

En el supuesto de incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada.

Era berean, ez-betetze partzialtzat hartuko da deialdiaren garapenean zehar dirulaguntza esleitzeko 9. artikuluan aurreikusitako irizpide puntuagarrietako edozein ez betetzea. Kasu horretan, emandako dirulaguntza honela gutxituko da:

Asimismo, se considerará supuesto de incumplimiento parcial el incumplimiento a lo largo del desarrollo de la convocatoria de cualquiera de los criterios puntuables previstos en al artículo 9 para la adjudicación de la subvención. En tal caso, se procederá a la siguiente minoración de la subvención concedida:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

16. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 16.– Procedimiento de reintegro.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetze kasuetan jasotzen diren laguntzak itzultzeko prozedura honako hau izango da:

El procedimiento para el reintegro de las ayudas percibidas en los casos de incumplimiento previstos en el artículo anterior será el siguiente:

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak laguntzak itzultzeko prozedurari ekin, eta Lana Aktibatzeko zuzendariak prozedura hasi izana eta hartarako arrazoiak jakinaraziko dizkio interesdunari, eta 15 eguneko epea emango dio egoki iruditzen zaizkion alegazioak egiteko. Prozedura hori hasten denean, eten egingo dira egiteko dauden ordainketak, halakorik egonez gero.

1.– La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo iniciará el procedimiento de reintegro que será comunicado a la entidad interesada por la Directora de Activación Laboral, indicándole las causas que lo fundamentan y concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas. La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran pendientes.

2.– Alegazioak jasotakoan edo hartarako epea iragan eta jaso ez badira, prozedurari amaiera emango zaio, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

2.– Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, se pondrá fin al procedimiento por resolución de la Directora General de Lanbide. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de 12 meses.

3.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik hasita gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra ekarriko du. Epe hori borondatezko aldiaren epea izango da.

3.– Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan, en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

4.– Borondatezko epean dirulaguntza itzultzen ez bada, hura berreskuratzeko premiamendu-bidera jotzeko izapideak hasiko dira.

4.– La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

17. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Artículo 17.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduera honako bi xedapen hauen mende egongo da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y el cumplimiento de sus obligaciones legales, y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte tratamenduaren arduradunaren aurrean, datuen babesaren arloko eskubideak baliatzeko prozeduraren bidez. Prozedura hori www.euskadi.eus/servicios/10842/ helbidean argitaratu da.

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento ante el responsable del tratamiento mediante el procedimiento de ejercicio de derechos en materia de protección de datos publicado en www.euskadi.eus/servicios/10842/

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

18. artikulua.– Dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Artículo 18.– Normativa subvencional de aplicación.

Dirulaguntzen deialdi honi honako arau hauetan bildutako dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua). Era berean, arau hauetan xedatutakoa ere aplikatuko da: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra ezartzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak arautzen dituena.

A esta convocatoria de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental