Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 249, viernes 30 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
5798
5798

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez argitaratu egiten da langabeentzat den eta teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen prestakuntza-eskaintza 2023-2024 aldian finantzatzeko dirulaguntzen deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta formativa acreditable en la modalidad de teleformación dirigida a las personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

2022ko abenduaren 21ean hartutako erabaki baten bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak batez ere langabeentzat den eta teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen prestakuntza-eskaintza 2023-2024 aldian finantzatzeko dirulaguntzen deialdia onartu du, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren n) apartatuan xedatutakoaren arabera (abuztuaren 30eko 98/2022 Dekretuak finkatutako testua), erakunde autonomo horretako zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2022, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta formativa acreditable en la modalidad de teleformación dirigida prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi. De conformidad con lo dispuesto en el apartado n) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, en la redacción dada por el Decreto 98/2022, de 30 de agosto, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Hori guztia dela-eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Batez ere langabeentzat den eta teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen prestakuntza-eskaintza 2023-2024 aldian finantzatzeko dirulaguntzen deialdia argitaratuko da, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak onartu du 2022ko abenduaren 21ean hartutako erabaki baten bidez. Ebazpen honi eranskin gisara atxiki zaio.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta formativa acreditable en la modalidad de teleformación dirigida prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2022, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak laguntzen deialdia onartzeko hartutako erabakiak ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
BATEZ ERE LANGABEENTZAT DEN ETA TELEPRESTAKUNTZAREN MODALITATEAN EGIAZTATU DAITEKEEN PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA 2023-2024 ALDIAN FINANTZATZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR EN EL PERIODO 2023-2024 LA OFERTA FORMATIVA ACREDITABLE EN LA MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS, EN EL MARCO DEL DECRETO 82/2016, DE 31 DE MAYO, POR EL QUE SE ORDENA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EUSKADI

Maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak (zeinak Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen baitu) 2. artikuluan ezartzen du Enplegurako Lanbide Heziketa Lanbide Heziketaren sistemetako bat dela, eta tresnak eta ekintzak dituela enpresen artean eta langileen artean (langabe nahiz landun) prestakuntza bultzatzeko eta zabaltzeko, lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzute aldera. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, establece, en su artículo 2 que la formación profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas, una formación que responda a sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el conocimiento.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (zeinaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen) Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta Enplegurako Lanbide Heziketa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, horrek dauzkan erantzukizunei dagokienez, eta Lanbide Heziketaren eremuan oro har zuzendaritza, antolamendu eta plangintzan Hezkuntza Sailak dituen eginkizunak ezertan eragotzi gabe.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo y Empleo la política de empleo, así como la Formación Profesional para el Empleo, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y sin perjuicio de las funciones atribuidas al Departamento de Educación, de dirección, ordenación y planificación en el ámbito de la formación profesional en su conjunto.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago dirulaguntzen deialdiak onestea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onetsitako organismo autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan. Enplegurako prestakuntzaren barruan, pertsona langabeei zuzendutako prestakuntza dago.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo. Dentro de la formación para el empleo, se encuentra la formación dirigida a personas desempleadas.

Enplegu Plan Estrategikoa 2021–2024 delakoak adierazten duenez, «Trantsizio digital, energetiko-klimatiko eta sozio-demografiko hirukoitza gertatzen ari da, herrialdeen, negozioen, industrien, gizarteen eta pertsonen etorkizuna eraldatzeko gaitasuna duena, baina enplegua sortzeko aukera ere izan daitekeena; horretarako, beharrezkoa da pertsona prestatuak izatea». «Kualifikazio handiko eskulan bat behar da, ondo prestatua eta moldagarria, eta biztanleria aktiboaren kualifikazioaren eta enpresen beharren arteko desorekak saihestea hiru trantsizioei lotutako profiletan».

El Plan Estratégico de Empleo 2021-2024 especifica que «Se asiste a una triple transición digital, energética-climática y socio-demográfica, que tienen la capacidad de transformar el futuro de países, negocios, industrias, sociedades y personas, pero que también pueden ser una oportunidad de creación de empleo para lo que es preciso contar con personas formadas y preparadas». «Se necesita una mano de obra altamente cualificada, bien formada y adaptable, y evitar desajustes entre la cualificación de la población activa y las necesidades de las empresas en los perfiles vinculados a las tres transiciones.»

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari ezinbestekoa iruditu zaio aurrez aurreko modalitatearen alternatibak aurkitzea, Enplegu Plan Estrategikoak nabarmentzen duen eskulan kualifikatuaren beharra estaltzeko. Horrenbestez, kualifikazioa edo prestakuntza eman nahi zaie pertsonei ekoizpen-sarearen benetako beharrei eta teleprestakuntzaren modalitateko programaren diseinuari eta kudeaketari egokitutako eskumenak izan ditzaten, maila pertsonalean eta lan-arloan garatzeko aukerak eskainiz, modalitate honen bidez.

Desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se ha estimado imprescindible buscar alternativas a la modalidad presencial para poder cubrir la necesidad de mano de obra cualificada que resalta el Plan Estratégico de Empleo. El objetivo es cualificar personas con competencias adaptadas a las necesidades reales del tejido productivo, el diseño y gestión de un programa en la modalidad de teleformación, ofreciendo oportunidades de desarrollo laboral y personal a través de esta modalidad.

Osasun-krisiak agerian jarri du beharrezkoa dela aurrez aurrekoaren bestelako prestakuntza-modalitateak edukitzea, prestakuntzarekin jarraitu ahal izateko egoera konplikatuetan.

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con modalidades formativas alternativas a la presencial que propicien la posibilidad de continuar con la formación, aunque las circunstancias sean adversas.

Enplegurako lanbide-heziketa funtsezko tresna da lan-merkatuan laneratzen eta langileen enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko. Horrenbestez, erabaki honetan arautzen diren finantzabideei esker egingo diren prestakuntza-ekintzen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei teleprestakuntzaren modalitatean prestakuntza-eskaintza zabala emango zaie, eta, horrela, beren enplegagarritasuna hobetu ahal izango dute modu eraginkorrean, prestakuntza jaso ahalko baitute egunero lekuz aldatu behar izan gabe, eta jasotzen duten prestakuntza egiaztatu eta erregistratu ahalko dute, egiaztapen partzial metagarrien eta, hala badagokio, profesionaltasun-ziurtagirien bidez.

La formación profesional para el empleo constituye uno de los instrumentos que contribuye de manera decisiva a la inserción laboral en el mercado de trabajo o a la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras. En este contexto, mediante las acciones formativas en la modalidad de Teleformación, cuya financiación se establece en este Acuerdo, se posibilita que las personas trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dispongan de una oferta formativa en modalidad de teleformación, que contribuya de forma efectiva a la mejora de su empleabilidad, favoreciendo el acceso a la formación sin necesidad de desplazamientos diarios, y que las competencias adquiridas se registren y acrediten a través de las correspondientes Acreditaciones Parciales Acumulables y, en su caso, Certificado de Profesionalidad.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, 2022ko abenduaren 21ean hartutako erabaki baten bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak batez ere langabeentzat den eta teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen prestakuntza-eskaintza 2023-2024 aldian finantzatzeko dirulaguntzen deialdia onartu du, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Hona deialdia:

Por todo lo cual, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 21 de diciembre de 2022, aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta formativa acreditable en la modalidad de teleformación dirigida a las personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Deialdi honen xedea da 2023ko ekitaldian emango diren laguntzak arautzea, langabeentzat den eta teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen prestakuntza finantzatzeko. Hartara, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erantzuna eman nahi die, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, langabezian dauden pertsonen kualifikazio-beharrei, beren enplegagarritasuna igotze aldera. Prestakuntza hori 2023 eta 2024 ekitaldien artean gauzatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

1.– Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de las ayudas a conceder en el ejercicio 2023, destinadas a financiar la formación acreditable a impartir en la modalidad de teleformación dirigida a personas trabajadoras desempleadas, con la que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pretende dar respuesta en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco a las necesidades de cualificación de las personas trabajadoras desempleadas en aras al incremento de su empleabilidad. Dicha formación será ejecutada entre los ejercicios 2023 y 2024, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

2.– Deialdi hau finantzatzeko, 2.000.000 euro bideratu dira. Horietatik:

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden a 2.000.000 de euros, de los cuales:

– 1.000.000 euro 2023ko ordainketa-kredituaren kargura eta

– 1.000.000 euros irán con cargo al crédito de pago de 2023 y

– 1.000.000 euro 2024ko konpromiso-kredituaren kontra.

– 1.000.000 euros contra crédito de compromiso de 2024.

Guztira emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako diru-kopurua edo hori igotzetik ateratzen dena, baldin eta indarreko legeriarekin bat eginez aurrekontu-aldaketak onartzen badira; eta, hala bada, testuinguru hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman beharko da argitara EHAAn.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen prestakuntza-eskaintza 2023an eta 2024an finantzatzeko laguntzak ebazteko, kreditu nahikoa eta egokia egon behar da 2023. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan, betiere Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluaren ondorioetarako; agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargutan egiteko diren gastu-espedienteen aurretiazko izapidetzea araupetu zen.

3.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de ayudas para la financiación en los ejercicios 2023 y 2024 de la oferta formativa acreditable en modalidad teleformación, queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2023.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Prestakuntza-erakunde pribatuak edo publikoak izan daitezke deialdi honetako laguntzen onuradun, baldintza hauek betetzen dituzten heinean: ez egotea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren edo Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mende edo horietara atxikita, eta deialdi hau argitaratu baino lehen teleprestakuntzaren modalitatean eskatzen diren profesionaltasun-ziurtagirietan akreditatuta egotea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-erakundeen erregistroan, autonomia-erkidegoko enplegurako prestakuntza-erakundeen beste edozein erregistrotan edo Estatuko Prestakuntza Erakundeen Erregistroan.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria las entidades de formación privadas o públicas no adscritas o dependientes del Departamento de Educación o del de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente del Gobierno Vasco, acreditadas, en modalidad de teleformación, en los certificados de profesionalidad que se solicitan impartir, con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria, en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

2.– Deialdi honetako dirulaguntza eskuratzeko, prestakuntza-erakundeek dirulaguntza eskatzen duten prestakuntza-planak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak eduki beharko dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute dirulaguntza adjudikatu ondoren edukiko dituztela, prestakuntza-jarduerak hasten direnerako. Ez dago baimendua prestakuntza-jarduera gauzatzeko azpikontratatzea. Ondorio horietarako, ez da azpikontrataziotzat jotzen prestakuntza emateko tutore-prestatzaileak (pertsona fisikoak) kontratatzea.

2.– Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las entidades de formación deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo los Planes de Formación por los que solicita la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa. No está permitida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa. A esos efectos, no se considera subcontratación la contratación del personal tutor-formador (personas físicas) para la impartición de la formación.

Informazio hori egiaztatzeko, erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta adierazpen horretan zehaztu beharko da zer instalazio dituen edo edukiko dituen erakundeak prestakuntza-ekintza bakoitza egiteko, bai eta instalazio horiek zer eskualde eta lurraldetan dauden ere.

Esta información se acreditará mediante la presentación, junto con la solicitud, de una declaración responsable del representante legal de la entidad, que detalle las instalaciones de las que disponga o dispondrá la entidad para la ejecución de cada una de las acciones formativas, con especificación de la comarca y territorio en la que se ubican.

Edonola ere, erakunde eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku eduki beharko ditu adierazpen horretan bildutako datuak egiazkoak direla frogatzen duten dokumentuak.

En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

3.– Ikasleen presentzia eskatzen duten jardueretan (tutoretzak eta ebaluazio-probak), profesionaltasun-ziurtagirien errege-dekretuetan ezarritako beharrezko baliabide guztiak eta instalazioak eduki beharko dituzte, beren zentroan bertan, baldin eta ordurako aurrez aurreko eskolak emateko egiaztapena badute, edo, bestela, aurrez aurreko eskolak emateko behar bezala egiaztatuta dauden erakunde edo zentroekin sinatutako akordio edo hitzarmen bidez.

3.– Respecto a las actividades que requieran presencia del alumnado (tutorías y pruebas de evaluación), deberán disponer de las instalaciones y todos los recursos necesarios establecidos en los Reales Decretos de los certificados de profesionalidad, en su propio centro, ya acreditado para la impartición presencial, o mediante acuerdos o convenios con otras entidades o centros debidamente acreditados para la impartición presencial.

Aurrez aurreko saioetarako zentro horiek EAEko lurralde-eremuan egon beharko dute, eta deialdi hau argitaratu baino lehenagotik egon beharko dira baimenduta. Era berean, eskariaren unean altan egon beharko dira, eta, aurrez aurreko saioak egiteko, zenbat pertsonarentzako egiaztapena duten zehaztu beharko dute.

Estos centros para las sesiones presenciales deben estar ubicados en el territorio del País Vasco y haber sido autorizados con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria. Así mismo, deberán estar de alta en el momento de la solicitud y tendrán que concretar, para la realización de las sesiones presenciales, el número de personas para el que están acreditados.

4.– Ezingo dira onuradun izan honako egoera hauetako batean diren erakundeak:

4.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria, aquella en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direnez, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten badu, eskakizun hori betetzen duela frogatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez edukitzea.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Zigor-zehapena edo administrazio-zehapena ezarrita edukitzea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, honako hauek barne:

c) Estar sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexu-bazterkeriagatik ezarritako zehapena, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoak) edo martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerakoak) ezarritakoaren arabera.

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o,

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak (Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana, ebazpen irmo bidez.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Legez ezarritako kausaren bat izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, otsailaren 18ko 4/2005 Legean (emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoan) aurreikusitakoak barne:

d) Estar incursa en causa legalmente establecida que le impida el acceso a ayudas o subvenciones, incluidas las previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres:

– Ez edukitzea berdintasun-planik indarrean, nahiz eta enpresa Estatuaren araudiaren arabera horretara behartuta egon.

– No tener un plan de igualdad vigente, siendo una empresa obligada a ello según la normativa del Estado.

– 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, ez edukitzea ezarrita sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitu eta eragozteko neurririk, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

– No haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo, en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores.

e) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

e) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 4. atalean xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da. Adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 4 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

3. artikulua.– Prestakuntza-plana eta diruz lagundu daitekeen jarduna.

Artículo 3.– Plan de Formación y Actuación subvencionable.

1.– Prestakuntza-plana da parte hartzen duten langabeen kualifikazio-beharrei erantzuteko antolatzen diren prestakuntza-ekintzen multzoa, azken helburua haien enplegagarritasuna hobetzea edo areagotzea dela.

1.– Se entiende por Plan de Formación el conjunto de acciones formativas con las que se pretende dar respuesta a las necesidades de cualificación de las personas trabajadoras desempleadas participantes con objeto de incrementar o mejorar su empleabilidad.

2.– Dirulaguntza jaso ahal izango dute kasuan kasuko espezialitateetarako profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzak jasotzen dituzten prestakuntza-planek, baldin eta prestakuntza-zentro eskatzaileek espezialitate horietarako egiaztapena badute deialdi hau argitaratu baino lehen eta aurrez aurreko saioetarako zentroak badituzte EAEn.

2.– Podrán ser objeto de subvención los Planes de Formación que contengan acciones formativas conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad de especialidades para las cuales los centros de formación solicitantes estén acreditados, con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, y para las que cuenten con centros de sesiones presenciales en la CAPV.

Ez da diruz lagunduko profesionaltasun-ziurtagiri hauen prestakuntza-modulurik: SSCB0209 – Haurren eta gazteen aisialdiko jardueren dinamizazioa, SSCB0211 – Haurren eta gazteen aisialdiko jardueren zuzendaritza eta koordinazioa, SEAD0112 – Zaintza, segurtasun pribatua eta pertsonak babestea eta SEAD0212 – Zaintza, segurtasun pribatua eta lehergailuak babestea.

No se subvencionará ningún módulo formativo de los siguientes certificados de profesionalidad: SSCB0209 – Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, SSCB0211 – Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, SEAD0112 – Vigilancia, seguridad privada y protección de personas y SEAD0212 – Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos.

Erakundeak prestakuntza-plan bakarra sortuko du, eta, bertan, programatu beharreko prestakuntza-ekintza guztiak sartuko ditu.

La entidad creará un único plan formativo donde se incluirán todas las acciones formativas a programar.

3.– Prestakuntza-ekintza programagarriek prestakuntza egiaztagarria izan beharko dute: Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotutako ekintzak, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuak.

3.– Las acciones formativas programables deberán ser formación acreditable: acciones asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutako prestakuntza urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuan (profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena) eta hura garatzen duen araudian ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

La formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se acreditará de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y su normativa de desarrollo.

Prestakuntza-erakundeek dagozkien ziurtagirietan egiaztatzeko ezarritako egokitasun-baldintzak bete beharko dituzte, eta baldintza horiek prestakuntza-jarduera gauzatzen den bitartean mantendu beharko dituzte.

Las entidades de formación deberán reunir los requisitos de idoneidad establecidos para su acreditación en los certificados correspondientes y mantenerlos durante la ejecución de la actividad formativa.

Programazioa prestakuntza-moduluka eskatuko da. Prestakuntza-ekintza bakoitza dagokion profesionaltasun-ziurtagiriaren prestakuntza-modulu bat izango da. Espezialitatea jasotzen duten prestakuntza-modulu guztiak eskatu beharko dira. Hartara, partaideek profesionaltasun-ziurtagiria osatzeko erraztasunak emango dira.

La programación se solicitará por módulos formativos, siendo cada acción formativa, un módulo formativo del certificado de profesionalidad correspondiente. Se deberán solicitar todos los módulos formativos que contiene la especialidad. De este modo, se facilita que las personas participantes puedan completar el certificado de profesionalidad.

Moduluak profesionaltasun-ziurtagirian ezarritako ordenan eman beharko dira.

Los módulos deberán ser impartidos en el orden dispuesto en el certificado de profesionalidad.

Egindako prestakuntzak beharrezko ebaluazio-prozesua jaso beharko du, ikaskuntzaren emaitzak egiaztatzeko eta, hala badagokio, lanbide-ezagutzak eta -gaitasunak eskuratu direla egiaztatzeko.

La formación realizada deberá contemplar el proceso de evaluación necesario, con el objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en su caso, la adquisición de conocimientos y competencias profesionales.

4.– Prestakuntza emateko modalitatea.

4.– Modalidad de impartición.

Prestakuntza-ekintzak teleprestakuntzaren modalitatean eman beharko dira.

Las acciones formativas deberán ser impartidas en la modalidad de teleformación.

Modalitate hori, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera, gauzatutzat joko da prestakuntza-ekintzak osorik edo zati batean aurrez aurreko prestakuntzarekin garatzen direnean, modalitate horretarako ziurtagiri bakoitzean ezarritakoaren arabera, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bitartez, beste leku batean kokatutako ikasleen, tutoreen eta prestatzaileen eta baliabideen elkarreragina ahalbidetuz, betiere ikaskuntza-prozesuan zehar etengabeko eta denbora errealeko jarraipena eta prozesu osoaren ebaluazioa ziurtatzen denean. Prestakuntza parte-hartzailearentzako ikaskuntza-prozesu sistematizatu bat ahalbidetzeko moduan antolatuko da, irakasteko modalitateari egokitutako metodologia batekin. Metodologia horrek Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ezarritako irisgarritasun- eta diseinu-baldintzak bete beharko ditu, eta nahitaez tutoretza-laguntzarekin osatuko da.

Esta modalidad, según lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en su artículo 10, se entenderá realizada cuando las acciones formativas se desarrollen en su totalidad, o en parte combinadas con formación presencial, de acuerdo con lo establecido en cada certificado para esta modalidad, a través de las tecnologías de la información y comunicación, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores-formadores y recursos situados en distinto lugar y asegura, durante el proceso de aprendizaje, un seguimiento continuo y en tiempo real, así como la evaluación de todo el proceso. La formación estará organizada de tal forma que permita un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, con una metodología apropiada a la modalidad de impartición, que deberá cumplir con los requisitos de accesibilidad y diseño establecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y que necesariamente será complementada con asistencia tutorial.

Teleprestakuntzaren modalitatearen bidez garatzen den profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak baimendutako ikaskuntza-plataforma birtual baten bidez egin beharko da, edukien kudeaketa eta parte-hartzaileen jarraipena eta ebaluazioa ziurtatuz, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 12.bis artikuluaren eta urriaren 10eko ESS 1897/2013 Aginduaren arabera.

La formación vinculada a los certificados de profesionalidad que se desarrolle mediante la modalidad de teleformación, deberá realizarse a través de una plataforma virtual de aprendizaje autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, que asegure la gestión de contenidos y el seguimiento y evaluación de las personas participantes, de acuerdo al artículo 12.bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, así como en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre.

Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuan eta hura garatzen duen urriaren 10eko ESS 1897/2013 Aginduan xedatutakoaren arabera aurrez aurreko modalitatean eman beharreko aurrez aurreko saioak, ebaluazio-saioak eta, hala badagokio, tutoretzak, dagokion profesionaltasun-ziurtagiria emateko aurrez aurreko modalitatean egiaztatuta dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko lurralderen bateko prestakuntza-zentroetan egingo dira.

Las sesiones presenciales, sesiones de evaluación y, en su caso, tutorías, que deban impartirse en modalidad presencial según lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre que la desarrolla, se realizarán en centros formativos ubicados en alguno de los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco acreditados en la modalidad presencial para impartir el correspondiente certificado de profesionalidad.

«Online» prestakuntza-orduen, aurrez aurreko tutoretzen eta azken ebaluazioaren baturak bat etorri behar du dagokion ziurtagiria arautzen duen errege-dekretuan ezarritako moduluaren guztizko iraupenarekin.

La suma de las horas de formación «on line», tutorías presenciales y evaluación final ha de coincidir con la duración total del módulo establecida en el Real Decreto que regula el certificado correspondiente.

5.– Deialdi honen babespean finantzatzen diren prestakuntza-planak dirulaguntza ematen duen behin betiko ebazpena onuradunei jakinarazi eta hurrengo egunetik 2024ko urriaren 14ra bitartean gauzatu beharko dira (lantokiko prestakuntza praktikoaren modulua barne, egonez gero).

5.– Los planes de formación que se financien al amparo de esta convocatoria, se deberán ejecutar entre el día siguiente a la fecha de notificación a los beneficiarios de la resolución definitiva de concesión de la subvención y el 14 de octubre de 2024 (incluido el módulo de formación práctica en centro de trabajo).

Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzetako bat, gutxienez, 2023ko ekitaldian hasi beharko da, eta, gehienez ere, dirulaguntza ematen duen behin betiko ebazpena jakinarazi eta hurrengo bi hilabete igaro baino lehen.

Al menos una de las acciones formativas del plan de formación deberá comenzar en el ejercicio 2023 y, como máximo, en el plazo de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución definitiva de concesión de la subvención.

6.– Prestakuntza-ekintzak onestean, diruz lagundu beharreko gehieneko partaide-kopurua 25 izango da, eta gutxienekoa 15. Beraz, prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi 15 parte-hartzaile baino gutxiagorekin.

6.– Las acciones formativas se aprobarán con un número máximo de participantes a subvencionar de 25 y un número mínimo de 15. No se podrá dar inicio a las acciones formativas con menos de 15 participantes.

Nolanahi ere, diruz lagunduko diren partaideez gain, beste 2 partaide sartzea onartuko da, partaide-kopuru horretarako egiaztagiria duten prestakuntza-zentroetan. Partaide gehigarri horiengatik ez da dirulaguntzarik emango.

No obstante, se permitirá la incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados en las acciones formativas de los centros que dispongan de la acreditación para dicho número de participantes. Por los participantes adicionales no se concederá subvención.

7.– Prestakuntza-ekintzaren zati teoriko-praktikoa soilik lagunduko da diruz. Ez da diruz lagunduko lantokiko prestakuntza praktikoaren modulua.

7.– Solo será objeto de subvención la parte teórico-práctica de la acción formativa. El módulo de formación práctica en centro de trabajo no será objeto de subvención.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias de la formación.

Deialdi honen babespean diruz laguntzen diren prestakuntza-ekintzetan lehentasunarekin parte hartu ahal izango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeek eta Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren fitxategian izena emanda daudenek. Era berean, beste autonomia-erkidego bateko enplegu-zerbitzu publikoan izena emanda dauden langabeek ere parte hartu ahal izango dute.

En las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria podrán participar; con carácter prioritario, las personas trabajadoras desempleadas e inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes de empleo o inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, podrán participar los trabajadores y trabajadoras desempleados/as inscritos en otro Servicio Público de Empleo autonómico.

Horrez gain, lehentasunik gabe, lanean ari diren EAEko langileek ere parte hartu ahal izango dute prestakuntza-ekintza horietan, betiere prestakuntza-ekintza bakoitzean programatutako parte-hartzaile guztien ehuneko 30 gainditu gabe. Horretarako, ekintzetan parte hartzen duten pertsonak langabetzat edo landuntzat hartzeko, prestakuntzaren hasieran duten lan-egoera hartuko da kontuan.

Igualmente, y con carácter no prioritario, podrán participar en estas acciones formativas las personas trabajadoras ocupadas de la CAPV, sin que en ningún caso puedan superar el 30 por ciento del total de los participantes programados en cada acción formativa. A tal efecto, la consideración de las personas que participan en las acciones como desempleadas u ocupadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación.

Ondorio horietarako, langabeen taldean sartuko dira honako hauek: lanaldi partzialeko kontratu batekin aritzen diren langileak, baldin eta euren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

A estos efectos, se entenderán incluidas en el colectivo de personas desempleadas aquellas que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de una persona trabajadora a tiempo completo comparable.

5. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– Prestakuntza-planaren dirulaguntzaren zenbateko osoa plana osatzen duen prestakuntza-ekintza bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoaren batura izango da.

1.– La cuantía total de subvención del plan de formación vendrá determinada por la suma del importe de subvención de cada una de las acciones formativas que lo componen.

2.– Prestakuntza-ekintzen finantzaketa parte-hartzaile eta prestakuntza-ordu bakoitzeko kostuaren araberakoa izango da, eta 6 euroko modulu ekonomikoa aplikatuko da. Eskatutako prestakuntza-ekintza bakoitzeko guztizkoa 6 euro izango da x eskariko parte-hartzaileen kopurua x ekintzaren ordu-kopurua.

2.– La financiación de las acciones formativas estará en función del coste por participante y hora de formación, aplicando el módulo económico de 6 euros, resultando el total por acción formativa solicitada igual a 6 euros x n.º participantes para los que se solicita x n.º horas de la acción.

Dirulaguntzaren zenbatekoa = 6 euro * ordua * partaidea.

Cuantía de la subvención = 6 euros * hora * persona participante.

Ekintzak oso-osorik finantzatuko dira adierazitako modulu ekonomikoarekin, eta ezin izango da onartu beste erakunde publiko edo pribatu batzuen baterako finantzaketarik.

Las acciones se financiarán en su totalidad con el módulo económico indicado sin que pueda admitirse cofinanciación por parte de otras entidades públicas o privadas.

3.– Programatu beharreko prestakuntza-ekintzak jasoko dituen prestakuntza-plan bakar baterako eskatu ahal izango dute dirulaguntza prestakuntza-erakundeek.

3.– Las entidades de formación solo podrán solicitar subvención por un único Plan de Formación que contendrá las acciones formativas a programar.

Nolanahi ere, erakunde bakoitzari gehienez 200.000 euro esleitu ahal izango zaizkio.

En cualquier caso, a cada entidad se le podrá adjudicar como máximo 200.000 euros.

Muga hori erakunde jakin bati aplikatu behar bazaio eta hainbat ekintzaren arteko puntuazioan berdinketa gertatzen bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegurako Lanbide Heziketaren esparruan egindako 2022ko Prestakuntza Premien Diagnostikoaren ondoriozko balorazioa hartuko da kontuan, erakunde horri ekintza horiek esleitzeko irizpide gisa. Diagnostiko hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian argitaratu da (https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/prestakuntza-beharren-diagnostikoa/).

En caso de que resulte necesario aplicar dicho límite a una determinada entidad, y a igualdad de puntuación entre varias acciones, se tendrá en cuenta la valoración resultante del Diagnóstico de Necesidades Formativas 2022 en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo en el País Vasco, elaborado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y publicado en su página web (https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-lanbide/-/informacion/diagnostico-de-necesidades-formativas/) como criterio en la adjudicación de esas acciones a esa entidad.

Erakunde bakoitzari esleitu beharreko zenbatekoaren gehieneko muga hori handitu ahal izango da aurrekontua 8.5 artikuluan aurreikusitako moduan agortzen ez bada.

Este límite máximo de la cantidad a adjudicar a cada entidad podrá ampliarse en caso de no agotarse el presupuesto en los términos previstos en el artículo 8.5.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari bidaliko zaizkio, eta elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzako aplikazio informatikoaren bidez (LanF).

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria, que serán dirigidas a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF).

Aplikaziora sartzeko aukerarik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus

Aquellas entidades o empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo www.lanbide.euskadi.eus

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/12219

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/12219

2.– Dirulaguntza-eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– Con la solicitud de subvención se aportará la siguiente documentación:

2.1.– Oro har, laguntza aplikatuko den prestakuntza-plana, emango diren prestakuntza-ekintzak adierazita.

2.1.– Con carácter general, el Plan de Formación para el que se solicita la ayuda, indicando las acciones formativas a impartir.

2.2.– Gainera, 9. artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpideak baloratze aldera, irizpide horiek egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko da, salbu eta eskabidean bertan jasotakoak edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiazta ditzakeenak. Zehazki:

2.2.– Además, a los efectos de valorar los criterios previstos en el artículo 9, se deberá presentar la documentación que acredite los mismos, salvo aquella contenida en la propia solicitud o que pueda ser comprobada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En particular:

a) A atalean aurreikusitako balorazio-irizpideak egiaztatzeko: artikulu horretan aipatzen diren aitorpen edo egiaztapen ofizialen kopia. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erregistratuta dituen prestakuntza-erakundearen datuetan badaude, ez dago aurkeztu beharrik, eta eskabidean adierazi behar da.

a) Para la acreditación de los criterios de valoración previstos en el apartado A: copia de reconocimientos o acreditaciones oficiales a que se hace referencia en dicho artículo. No será preciso presentarlas si ya estuvieran recogidas en los datos de la entidad de formación registrados en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, indicándolo así en la solicitud.

b) B atalean aurreikusitako balorazio-irizpidea egiaztatzeko: teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen ekimen pribatuko ekintzak kudeatzen dituen eta enplegurako lanbide-heziketaren gaineko eskumena duen administrazioaren ziurtagiria, emandako prestakuntza-ekintzen kopurua egiaztatzen duena, I. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LanF aplikaziotik ere atera daiteke).

b) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B: certificado de la Administración competente en materia de Formación Profesional para el Empleo gestor de las acciones de iniciativa privada acreditable en modalidad de teleformación, que acredite el número de acciones formativas impartidas, según el modelo publicado como Anexo I, que se puede también extraer de la aplicación LanF.

c) Enpresa edo erakunde eskatzaileak 9. artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpideak egiaztatzeko interesgarritzat jotzen duen beste edozein agiri.

c) Cualquier otra documentación que la empresa o entidad solicitante considere de interés para la acreditación de los criterios de valoración previstos en el artículo 9.

3.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, erakunde interesdunari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epealdian, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, hutsunea edo akatsa konpontzeko edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hori egingo ez balu, eskabideari uko egiten diola ulertuko da, horretarako beharrezkoa den ebazpena eman eta gero.

3.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

4.– Eskabideak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 16an hasiko da, eta eta urte bereko otsailaren 16an amaituko.

4.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 16 de enero de 2023 y finalizará el 16 de febrero del mismo año.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza izango da, eta ebazteko organo eskuduna, berriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Formación Profesional para el Empleo y el órgano competente para resolver la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da, eta egintza bakarrean ebatziko dira prestakuntza-planak gauzatzeko aurkeztutako eskabide guztiak.

2.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, resolviendo en un solo acto el conjunto de las solicitudes presentadas para la ejecución de los Planes de Formación.

Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitzari banakako balorazioa egingo zaio.

Cada acción formativa del Plan de Formación será objeto de una valoración individual.

3.– Eskabideak aztertzeko eta haien balorazioa egiteko, batzorde teknikoa eratuko da. Batzordean honako kide hauek ariko dira: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendaria, eta zerbitzu horretako hiru teknikari. Ebaluazio-batzorde horretako kideen osaera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean (https://www.lanbide.euskadi.eus) eta EHAAn argitaratuko da.

3.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de carácter técnico. Esta comisión estará formada por el Director de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y tres técnicas/os de este Servicio. La composición nominal de los miembros de esta comisión evaluadora se publicará en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, https://www.lanbide.eus, así como en el BOPV.

4.– Eskabideek deialdi honetan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, ebaluazio-batzordeak 9. artikuluan ezartzen diren irizpideen arabera baloratuko ditu, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, 8. artikuluan araututako laguntza zehazteko sistema kontuan hartuta, behin-behinean onartzea edo ukatzea proposatzen diren ekintzak adierazita.

4.– Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria, la comisión evaluadora las valorará según los criterios previstos en el artículo 9 y elaborará la propuesta de resolución provisional, atendiendo al sistema de determinación de la ayuda, regulado en el artículo 8, incluyendo las acciones para las que se propone provisionalmente tanto su aprobación como su denegación.

Behin-behineko ebazpen hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuz jakinaraziko da (www.lanbide.euskadi.eus), eta 10 egun baliodun emango dira erakunde interesdunek LanF aplikazio informatikoaren bitartez alegazioak egin ditzaten edo eskabidean atzera egin dezaten, prestakuntza-planean behin-behinean onetsitako prestakuntza-ekintza guztiei dagokienez.

Esta resolución provisional será notificada mediante su publicación en la web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus, concediendo un plazo de 10 días hábiles para que las entidades interesadas, a través de la aplicación informática LanF, puedan formular alegaciones o desistir de su solicitud en relación con todas las acciones formativas provisionalmente aprobadas en el Plan de Formación.

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez du onuradun gisa proposatutako erakundeen aldeko inolako eskubiderik sortzen.

Esta propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias.

5.– Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpen-proposamena prestatuko du, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hori baita ebazpena egiteko organo eskuduna.

5.– Examinadas las alegaciones, la comisión evaluadora elaborará la propuesta de resolución definitiva de la que dará traslado a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución.

6.– Behin betiko ebazpenak dirulaguntza emango zaien prestakuntza-ekintzak eta horien zenbatekoa jasoko ditu, balorazioaren ondoriozko lehentasun-hurrenkeraren arabera, bai eta ukatzen direnak eta ukatzeko arrazoiak ere; hori guztia prestakuntza-erakunde interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuta (www.lanbide.euskadi.eus). Erakundeek 10 egun balioduneko epea izango dute prestakuntza-plan osoa onartzeko edo ukatzeko, modu telematikoan, LanF aplikazioan. Epealdi horretan ezer adierazten ez badute, dirulaguntzari uko egiten diotela ulertuko da.

6.– La resolución definitiva recogerá las acciones formativas por las que se concede subvención y su importe, según el orden de prelación resultante de la valoración, así como aquellas que se deniegan y los motivos de denegación y se notificará a las entidades de formación interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus. Las entidades dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para comunicar su aceptación o renuncia por la totalidad del Plan de formación, de forma telemática en la aplicación de LanF. Transcurrido dicho plazo, si no se presenta comunicación alguna, se entenderá que renuncian a la subvención.

7.– Behin betiko ebazpenean aurrekontu-kreditua falta delako ezetsi diren dirulaguntza-eskabideak ordenatuta agertuko dira, balorazio-irizpideak aplikatuz ateratzen den hurrenkeran. Hartara, prestakuntza-erakunde onuradun batek dirulaguntzari uko egiten badio, dirulaguntza hurrengoari emango zaio, laguntza zehazteko ezarritako irizpideen arabera, baldin eta kreditu nahikoa liberatu bada horri erantzuteko eta, sortzen den unean, zilegi bada hura gauzatzea, bat etorriz deialdian ezarritakoarekin eta aurrekontua gauzatzeko arauen arabera. Ukoen bitartez liberatutako kredituarekin emandako dirulaguntzak Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuz jakinaraziko zaizkie prestakuntza-erakunde interesdunei, eta 10 egun balioduneko epealdian onartu beharko dira; bestela, uko egiten diotela ulertuko da. Hartara, adjudikazio-prozedura amaitutzat emango da.

7.– En la resolución definitiva las solicitudes de subvención que hayan sido desestimadas por falta de crédito presupuestario aparecerán ordenadas, según el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración, de manera que, si alguna de las entidades de formación beneficiarias renunciase a la subvención, se concederá la subvención a la siguiente que corresponda según los criterios establecidos para la determinación de la ayuda, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atenderla y que, por el momento en que se produzca, sea posible su ejecución atendiendo a las condiciones de la convocatoria y a las normas de ejecución presupuestaria. Las subvenciones concedidas con el crédito liberado por las renuncias se notificarán a las entidades de formación interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus y deberán ser aceptadas en el plazo de 10 días hábiles, entendiendo que renuncian a la misma en caso contrario. De este modo se dará por finalizado el proceso de adjudicación.

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskabide bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, kreditu erabilgarri nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen beste eskabide bat dirulaguntzarik gabe utzi bada.

En ningún caso podrá concederse la subvención por una solicitud posterior en el orden de prelación a otra que no pueda atenderse por resultar insuficiente el crédito disponible.

8.– Prozedura ebazteko eta behin betiko ebazpena jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epealdi horretan berariazko ebazpenik jakinarazten ez bada, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da.

8.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva es de tres meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPV. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

9.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

9.– La resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía administrativa y, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

10.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo haren organismo autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasi diren eta oraindik izapidetzen ari diren itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

10.– La concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

11.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da zer erakundek jaso duten dirulaguntzaren bat deialdi honen babesean.

11.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria.

8. artikulua.– Laguntza zehaztea.

Artículo 8.– Determinación de la ayuda.

1.– Eskabideak aurkezteko eta akatsak 6.3 artikuluan ezarritakoaren arabera zuzentzeko epealdia amaitutakoan prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-ekintzen balorazio teknikoa egingo da 9. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuz, eta horrela eskabideen arteko lehentasun-hurrenkera ezarriko da. Aurkeztutako ekintzen eskabideak puntuazio handiena izan dutenetik txikiena izan dutenera ordenatuko dira.

1.– Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y de subsanación de las mismas en los términos previstos en el artículo 6.3, se procederá a la valoración técnica de las acciones formativas contenidas en los Planes de Formación aplicando los criterios previstos en el artículo 9, a los efectos de establecer una prelación entre las mismas, ordenando las solicitudes de acciones presentadas de mayor a menor puntuación.

2.– Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitzeko eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, 5. artikuluan jasotako modulu ekonomikoa aplikatuko da.

2.– Para la determinación del importe de la subvención a conceder por cada una de las acciones formativas del Plan de Formación, se aplicarán el módulo económico previsto en el artículo 5.º.

3.– Dirulaguntzak balorazio teknikoko fasearen ondoriozko ekintzen lehentasun-ordenari jarraituz emango dira, aurrekontua agortu arte.

3.– Las subvenciones se irán concediendo siguiendo el orden de prelación de las acciones resultantes de la fase de valoración técnica hasta agotar el presupuesto.

4.– Berdinketa gertatuz gero, 9. artikuluan ezarritako D balorazio-irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskabideak izango du lehentasuna. Berdinketak jarraituko balu, C balorazio-irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskabideak izango du lehentasuna. Berdinketari eusten bazaio, lehentasuna izango du Enplegurako Lanbide Heziketako Sistemako Prestakuntza Erakundeen Erregistroan teleprestakuntzako modalitatean egiaztatutako zentroko espezialitatean antzinatasun handiena duenak.

4.– En los supuestos de empate, tendrá prioridad aquella solicitud con mayor puntuación en el criterio de valoración D previsto en el artículo 9. Si persistiese el empate, tendrá prioridad aquella con mayor puntuación en el criterio de valoración C. En caso de mantenerse el empate, tendrá prioridad aquella en la que la especialidad del centro acreditado en modalidad de teleformación en el Registro de Entidades de Formación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo cuente con mayor antigüedad.

5.– Prozesu osoan zehar kontuan izango da 5.3 artikuluan ezartzen den dirulaguntza-muga. Aurrekontua agortzen ez bada, soberakina hasiera batean finantzatu ez diren eta puntuaziorik handiena duten prestakuntza-ekintzei esleituko zaie, 5.3 artikuluan aurreikusitako dirulaguntzaren muga alde batera utzita. Nolanahi ere, erakunde bakoitzari gehienez 300.000 euro esleitu ahal izango zaizkio.

5.– Durante todo el proceso se tendrán en cuenta el límite de subvención previsto en el artículo 5.3. En caso de no agotar el presupuesto, el sobrante se asignará a las acciones formativas con mayor puntuación que no hayan sido inicialmente financiadas, independientemente del límite de subvención previsto en el artículo 5.3. En cualquier caso, a cada entidad se le podrá adjudicar como máximo 300.000 euros.

6.– Erakunde eskatzaile bakoitzak eman beharreko prestakuntza-ekintzei dagozkien zenbatekoen batura izango da prestakuntza-planerako dirulaguntzaren azken zenbatekoa.

6.– La suma de los importes correspondientes a las acciones formativas a impartir por cada entidad solicitante, constituirá el importe final de subvención por el Plan de Formación.

9. artikulua.– Eskabideak baloratzeko irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración de solicitudes.

Eskatutako prestakuntza-ekintzak baloratzeko, jarraian araututako irizpideak hartuko dira kontuan.

Para la valoración de las acciones formativas solicitadas, se tendrán en cuenta los criterios regulados a continuación.

Balorazio-irizpide guztiak prestakuntza-erakundearen mailan aintzat hartzen dira, hau da, IFZ bera duten prestakuntza-zentroen datuak batera aztertzen dira.

Todos los criterios de valoración se consideran a nivel de entidad de formación (NIF), aglutinando los datos de los distintos centros de formación pertenecientes a un mismo NIF.

A) Kalitatearekiko konpromisoa: Gehienez 5 puntu lor daitezke.

A) Compromiso con la calidad: Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

Erakunde eskatzaileek lortutako kalitate-arloko aintzatespenak baloratuko dira, hain zuzen ere batzordeak balorazioa egiten duen egunean indarrean daudenak. Kudeaketaren kalitatearen aintzatespenengatik 4 puntu lor daitezke gehienez, eta EFQM eredukoak, Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Sistemakoak eta ISO araukoak bakarrik baloratuko dira: EFQM +500 eta altuagoa eta Urrezko A, EFQM +400 eta Zilarrezko A, EFQM +300 eta Brontzezko A, ISO 9001 eta Urrezko Q, Zilarrezko Q, eta Kudeaketa Aurreratuaren Diploma. Puntuaziorik handiena ematen duen ziurtagiria baino ez da baloratuko. Honela puntuatuko da:

Se valorarán los reconocimientos en calidad conseguidos por las entidades solicitantes que se encuentren en vigor a fecha de la valoración por parte de la comisión evaluadora. Por reconocimientos a la calidad en la gestión se podrán obtener hasta 4 puntos, valorándose únicamente los del modelo EFQM, del Sistema de Gestión Avanzada de Euskalit y la norma ISO siguientes: EFQM +500 y superior y A Oro, EFQM +400 y A Plata, EFQM +300, A Bronce, ISO 9001 y Q de Oro, Q de plata y Diploma a la Gestión Avanzada. Únicamente se obtendrá valoración por el certificado que otorgue la puntuación más alta. Se puntuará del siguiente modo:

– EFQM +500 eta goragokoa, eta Urrezko A, indarrean: 4.

– EFQM +500 y superior, y A de Oro, en vigor: 4.

– EFQM +400 eta Zilarrezko A, indarrean: 3.

– EFQM +400 y A de Plata, en vigor: 3.

– EFQM +300, Brontzezko A eta ISO 9001, indarrean, eta Urrezko Q: 2.

– EFQM +300, A de Bronce y ISO 9001, en vigor, y Q de oro: 2.

– Kudeaketa Aurreratuaren Diploma, indarrean, eta Zilarrezko Q: 1.

– Diploma a la Gestión Avanzada, en vigor, y Q de plata: 1.

Puntu gehigarri bana lortu ahal izango da ziurtagiri hauek edukitzeagatik: ISO 14001 ziurtagiria (Ingurumen Kudeaketako Sistemak), ISO 45001 ziurtagiria (Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistemak), eta OHSAS 18001 ziurtagiria ISO 45001 ziurtagiria lortzeko aldian.

Podrá obtenerse un punto adicional por disponer de certificación ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental o por disponer de certificación ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o bien OHSAS 18001 dentro del periodo de transición para la obtención de la ISO 45001.

B) Lanbide-arloko esperientzia 2021ean eta 2022an, eskatutako espezialitateko familiarako teleprestakuntzaren modalitatean egiaztatu daitekeen ekimen pribatuko ekintzak ematen: Gehienez 7 puntu lor daitezke.

B) Experiencia por Familia Profesional en 2021 y 2022 como impartidor de acciones de iniciativa privada acreditable en la modalidad de teleformación para la familia de la especialidad solicitada: Se valorará hasta un máximo de 7 puntos.

Ondorio horietarako, teleprestakuntza-modalitatean egiazta daitezkeen ekimen pribatuko prestakuntza-ekintzak bakarrik hartuko dira kontuan, baldin eta Enplegurako Lanbide Heziketaren arloan eskumena duten administrazioek baimendu badituzte 2021-2022 urteetan, eta deialdi hau argitaratu baino lehen amaitu badira.

A estos efectos, se computarán únicamente las acciones formativas de iniciativa privada acreditable en modalidad de teleformación que hayan sido autorizadas por las Administraciones competentes en materia de Formación Profesional para el Empleo en los años 2021–2022 y que hayan finalizado antes de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendutako ekintzei dagokienez, datu hori beraren datu-basetik ateratzen da ofizioz. Beste administrazio publiko batzuek baimendutako ekintzei dagokienez, erakunde eskatzaileak 6. artikuluaren 2.2 artikuluan aipatutako ziurtagiria aurkeztu beharko du.

En relación con las acciones autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, este dato se extrae de oficio de sus bases de datos. En el caso de acciones autorizadas por otras Administraciones Públicas, la entidad solicitante deberá presentar el certificado a que hace referencia el apartado 2.2. del artículo 6.

– 1-5 ekintza: 5 puntu.

– De 1 a 5 acciones: 5 puntos.

– 6-10 ekintza: 6 puntu.

– De 6 a 10 acciones: 6 puntos.

– 11 ekintzatik gora: 7 puntu.

– Más de 11 acciones: 7 puntos.

C) Prestakuntza-erakundeen espezializazioa: 15 puntu.

C) Especialización de las entidades de formación: 15 puntos.

Puntuazioa emango da, baldin eta prestakuntza-erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoan aurrez aurreko modalitatean alta emanda dagoela egiaztatzen duen zentro bat badu, gutxienez, eta zentro hori elkartuta badago eskatutako espezialitatea teleprestakuntzan emateko. Aurrez aurreko saioen zentro hori (AASZ) programatu beharreko prestakuntza-ekintzen aurrez aurreko saioak egingo diren AASZren artean egon beharko da.

La puntuación se otorgará si la entidad de formación dispone de, al menos, un centro acreditado de alta en modalidad presencial perteneciente a la propia entidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, asociado para la impartición en teleformación de la especialidad solicitada. Este centro de sesiones presenciales (CSP) deberá figurar entre los CSP en los que se desarrollarán las sesiones presenciales de las acciones formativas a programar.

D) Aurrez aurreko saioen zentroaren lurralde-banaketa eskatutako espezialitate bakoitzerako: Gehienez 10 puntu lor daitezke.

D) Distribución territorial de los CSP para cada especialidad solicitada: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

Erakundeak eskatutako ekintza bakoitzeko baloratuko da.

Se valorará por cada acción solicitada por la entidad.

– Aurrez aurreko saioak Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldeetan, eskatutako espezialitaterako: 7 puntu.

– Sesiones presenciales en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la especialidad solicitada: 7 puntos.

– Aurrez aurreko saioak Euskal Autonomia Erkidegoko 2 lurraldetan, eskatutako espezialitaterako: 5 puntu.

– Sesiones presenciales en 2 territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la especialidad solicitada: 5 puntos.

EAEko lurralde bakoitzeko AASZ gehigarri bakoitzeko puntu bat emango da. Adibidez: erakunde batek aurrez aurreko saioak programatzen baditu Bizkaiko 2 zentrotan, bat Gipuzkoan eta bat Araban, 8 puntu esleituko zaizkio; 7 puntu hiru lurraldeetako AASZetan programatzeagatik, eta beste puntu bat Bizkaiko AASZ gehigarri batean programatzeagatik.

Se otorgará un punto por cada CSP adicional en cada territorio de la CAPV. Por ejemplo: si una entidad programa sesiones presenciales en 2 centros de Bizkaia, uno en Gipuzkoa y uno en Álava, se le adjudicarán 8 puntos; 7 puntos por programar en CSP de los 3 territorios, más un punto adicional por hacerlo en un CSP adicional en Bizkaia.

Aurrez aurreko saioak lehia-fasean puntuazioa lotu duten lurraldeetako zentroetan programatu beharko dira.

Se deberán programar las sesiones presenciales en los centros de aquellos territorios para los cuales se haya otorgado puntuación en la fase de concurrencia.

10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.

Artículo 10.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Hautagaiek honela parte har dezakete ikastaroan:

1.– Las personas candidatas podrán proceder de las siguientes vías:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egiteko agindu badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

a) Demandantes de empleo (y perceptores de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito una acción formativa dentro de su itinerario formativo.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, beren prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

b) Demandantes de empleo que se hayan inscrito en un curso a través de Mi Lanbidenet, mediante el asesoramiento formativo en su cuenta de formación.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deitutako enplegu-eskatzaileak, prestakuntza-aholkularitzako edo ebaluazioko prozesu baten ondoren agindu zaien prestakuntza egiteko, lan-esperientziaren edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduran.

c) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar la formación prescrita tras un proceso de asesoramiento formativo o evaluación, en el marco del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deitutako enplegu-eskatzaileak, lan-merkatuan eskaria duen profesionaltasun-ziurtagiri baten egiaztapena osatzeko falta dituzten prestakuntza-moduluez eratutako prestakuntza-ekintza bat egiteko.

d) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar una acción formativa conformada por los módulos formativos restantes para completar la acreditación de un certificado de profesionalidad con demanda en el mercado de trabajo.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda ez dauden landunak, baldin eta Lanbideren sareko bulegoren batean eskabidea aurkeztu badute, edo eskabidea erakunde autonomo horren webgunean bete badute (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

e) Trabajadores ocupados no inscritos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que, bien hayan realizado la solicitud presencialmente a través de la red de oficinas de Lanbide o bien a través de la página web de este organismo autónomo, www.lanbide.euskadi.eus, en la que se dará publicidad de las acciones formativas estableciendo el período de inscripción y los requisitos de acceso que deben reunir los y las solicitantes a las mismas, además de la descripción y características de cada acción formativa.

2.– Pertsonek Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan xedatutako baldintzak bete behar dituzte, lanbide-kualifikazioaren 2. eta 3. mailetarako.

2.– Las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para los niveles 2 y 3 de cualificación profesional.

Era berean, teleprestakuntzako plataformaren bidez prestakuntza probetxuz jarraitu ahal izateko behar diren trebetasun informatikoak izan behar dituzte.

Así mismo, han de disponer de las habilidades informáticas necesarias para poder seguir con aprovechamiento la formación a través de la plataforma de teleformación.

Horretarako, prestakuntza-zentroak edo -erakundeak ziurtatu beharko du ikasleek gaitasun digital nahikoak dituztela modalitate horretako prestakuntzari probetxuz jarraitzeko. Prestakuntza-ekintza hasi aurretik, aurrez hautatutako ikasleei plataforma birtualerako sarbidea eta horiek erabiltzeko jarraibideak emango zaizkie, eta prestakuntza probetxuz jarraitzeko tresna hori erabiltzeko gai direla egiaztatuko da.

A este fin, el centro o entidad de formación, queda obligado a asegurarse de que el alumnado dispone de las competencias digitales suficientes que le permitan seguir con aprovechamiento la formación en esta modalidad. Antes del inicio de la acción formativa, facilitará al alumnado preseleccionado el acceso a la plataforma virtual y sus instrucciones de uso, y comprobará que son capaces de utilizar dicha herramienta para seguir la formación con aprovechamiento.

Egiaztapen hori egiteko, oinarrizko jarduera batzuk egiteko eskatuko zaie ikasleei: fitxategiak deskargatzea eta bidaltzea, posta elektronikoa erabiltzea eta komunikazio-tresnetan parte hartzea. Jarduera horien bidez, ikasleek prestakuntza probetxuz jarraitzeko beharrezkoak diren konpetentzia digitalak betetzen dituztela ziurtatuko da.

Para efectuar esta comprobación les solicitará la realización de una serie de actividades básicas relativas a descarga y envío de archivos, manejo del correo electrónico y participación en las herramientas de comunicación, mediante las que se asegure que el alumnado reúne las competencias digitales requeridas para seguir con aprovechamiento la formación.

Egiaztapen hori egitean lortutako emaitzak LanF kudeaketa-aplikazioan sartuko dira.

Los resultados obtenidos al realizar esta comprobación se incluirán en el aplicativo de gestión LanF.

3.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa erakunde onuradunak egingo du, aurrez izena eman duten hautagaien artean. Horretarako, prestakuntza emango duen erakundeak sarbidea izango du inskribatutako hautagaien datuetara Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LanF). Erakundeak prestakuntza-ekintzak hasi aurretik egingo du hautaketa-prozesua, behar diren bermeekin.

3.– La selección final de los alumnos/as participantes en los cursos la llevará a cabo la entidad beneficiaria a partir de los/as candidatos/as preinscritos. A estos efectos, la entidad impartidora podrá acceder desde la aplicación de Gestión de la Formación (LanF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a los/as candidatos/as inscritos y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Behar duten prestakuntza-ekintza guztietan hautaproba bat ere egingo da aurretik, ekintza baliagarria dela ziurtatzeko eta ekintzen helburuak lortzeko behar diren ezinbesteko ezagueren maila finkatzeko, honako printzipio hauekin bat etorriz;

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de preselección con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones de acuerdo a los siguientes principios:

• Aurretik Lanbideko teknikariekin adostu behar da.

• Será previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide.

• Beraren xedea izango da prestakuntzari etekina ateratzeko behar diren gutxieneko ezagutzak modu objektiboan ebaluatzea.

• Estará centrada en la evaluación objetiva de los conocimientos mínimos imprescindibles para seguir la formación con aprovechamiento.

• Aurrez aurreko saioen zentroetan ebaluazio-probak eta, hala badagokio, tutoretzak egiteko erabiliko diren instalazioetan egingo da. Inolaz ere ez da onartuko ezagutza-probatzat elkarrizketa egitea telefonoz edo prozedura telematiko baten bidez.

• Se efectuará en las instalaciones de los centros de sesiones presenciales donde se realizarán las pruebas de evaluación y tutorías, en su caso. En ningún caso tendrá la consideración de prueba de conocimientos una entrevista telefónica u otro procedimiento telemático.

• Hautaketaren aurreko hautaproba ez da berez hautaketako prozedura. Izan ere, gainditzen duten parte-hartzaileak artikulu honen 5. puntuan ezartzen den lehentasunen hurrenkeran hautatuko dira.

• La prueba de preselección no constituirá un procedimiento de selección en sí misma, siendo los participantes que la superen seleccionados según el orden de prioridad establecido en el punto 5 de este artículo.

• Ziurtagiri horretako konpetentziaren bat egiaztatua duten pertsonek ez dute egin beharko proba, eta maila bereko edo goragoko mailako lanbide-arlo bereko ziurtagiria dutenek ere ez.

• No tendrán que hacer la prueba aquellas personas que ya tengan acreditada alguna competencia de ese mismo Certificado, o algún Certificado de la misma familia profesional del mismo nivel o superior.

• Proba hori LanF aplikazioaren atal egokian erantsiko da, prestakuntza-ekintzak burutzeko ematen diren jarraibideen arabera.

• Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente de la aplicación de LanF de acuerdo con las instrucciones que se dicten en relación con la ejecución de las acciones formativas.

4.– Prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileak aukeratzeko hautaproba hori egin eta gero, proba egiten bada, eta etengabeko ikaskuntza sustatze aldera, honela jokatuko da:

4.– Una vez realizada, en su caso, la prueba, y con objeto de fomentar el aprendizaje permanente, para la selección de las personas participantes en las acciones formativas, se procederá de la siguiente manera:

1.a Egiaztatutako prestakuntza-moduluren bat duten pertsonek izango dute lehentasuna, beren prestakuntza-ibilbidea osa dezaten. Pertsona horien artean, lehentasuna izango dute eskainitako prestakuntza-modulua soilik falta dutenek profesionaltasun-ziurtagiria lortu ahal izateko.

1.º Tendrán prioridad aquellas personas que tengan algún módulo formativo acreditado con el objetivo de que completen su itinerario formativo. Entre estas personas, tendrán prioridad aquellas a las que únicamente les falte el módulo formativo ofertado para poder obtener el certificado de profesionalidad.

2.a Nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arloei lotutako profesionaltasun-ziurtagirietan, lehentasuna izango dute emakumeek. Deialdi honen ondorioetarako, nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arlotzat hartzen dira familia profesional hauetako prestakuntza-ekintzak: AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, SEA, TMV.

2.º En aquellos certificados de profesionalidad relativos a ámbitos de actividad en los que no exista suficiente presencia femenina, tendrán prioridad las mujeres. A efectos de esta convocatoria, se entienden ámbitos de actividad con insuficiente presencia femenina las acciones formativas de las familias profesionales siguientes: AFD, AGA, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IFC, IMA, IMS, INA, MAM, QUI, SAN, SEA, TMV.

5.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, aurreko atalean deskribatu bezala, dagokien hautaproba gainditzen duten langabeen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, hurrenkera honetan:

5.– De entre las personas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa y superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se establece una prioridad por colectivos, en el siguiente orden de prelación:

1.a Lehenik, eta lehentasun-maila berean, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak:

1.º En primer lugar, y en el mismo nivel de preferencia, las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo:

– Kualifikazio-maila baxua duten pertsonak.

– Las personas con bajo nivel de cualificación.

– 30 urtera arteko gazteak, luzaroko langabeak, 45 urtetik gorakoak eta desgaitasuna duten pertsonak.

– Jóvenes de hasta 30 años, parados/as de larga duración, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

– Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren (GEA) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) onuradunak, eta langabezia-sorospen bereziaren (LSB) hartzaileak.

– Personas desempleadas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como perceptores del subsidio extraordinario de desempleo (SED).

– Terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak.

– Afectados/as y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

– Arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak edo ekoizpenekoak tarteko edo ezinbesteko kausen ondorioz aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen, lan-kontratuaren etenduren edo lanaldi-murrizketen eraginpean dauden langileak; horiek langabetzat joko dira ondorio horietarako.

– Personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), suspensiones de los contratos de trabajo o reducciones de jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, los cuales tendrán la consideración de personas desempleadas a estos efectos.

– Aukeraberri programan (krisian dauden sektoreetako langileak birkualifikatu eta birkokatzeko) parte hartzen dutenak ere; programa 2021eko uztailaren 13ko bileran onartu zuen Lanbideko Administrazio Kontseiluak.

– Personas participantes en el Programa Aukeraberri, para la recualificación y recolocación de personas provenientes de sectores en crisis, aprobado por el Consejo de Administración de Lanbide en su sesión de 13 de julio de 2021.

Emakumeen ehunekoa langabeen artean duten pisuaren proportziozkoa izan behar da. Beraz, emakumeak langabeen % 55 direnez gero, prestakuntza-taldean ere emakumeak gutxienez % 55 izan behar dira, ahal dela.

Las mujeres deben participar en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de las personas desempleadas (55 % del total de las personas en desempleo), por lo que el grupo formativo estará conformado, siempre que sea factible, por un 55 % de mujeres, al menos.

2.a Bigarrenik, gainerako langabeak, oro har.

2.º En segundo lugar, resto de personas desempleadas, en general.

3.a Landunek, lehentasunezkoak ez direnez, plaza hutsak daudenean bakarrik parte hartu ahal izango dute, ikastaroan parte hartzeko baldintzak betetzen dituen langabe nahikorik ez badago.

3.º Las personas ocupadas, al no tener carácter prioritario, únicamente podrán participar en caso de existir plazas vacantes por no haber suficientes personas desempleadas que reúnan los requisitos de acceso al curso.

6.– Pertsona batek ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, ikastaroan sartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonen eskabideak izanez gero.

6.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

7.– Hautaketa bukatu ondoren, erakunde onuradunek hautaketaren emaitza jakinaraziko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak berariaz emandako jarraibideak aintzat hartuz.

7.– Una vez finalizada la selección, las entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación informática de gestión LanF, siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8.– Hautatuak izan direnen zerrenda eta erreserba-egoeran gelditzen direnen zerrenda erakutsi behar dituzte prestakuntza-erakundeek plataforman, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez. Hor, zehaztuta egon behar du zer egunetan eta zer ordutan hasiko diren prestakuntza-ekintzak.

8.– La entidad de formación expondrá en su plataforma, con una antelación de al menos 24 horas al inicio de las acciones formativas, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en las mismas, con indicación de hora y fecha de inicio de las acciones formativas.

Aurrekoa eragotzi gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak erabili ahal izango dituzte ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complementarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

11. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 11.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Prestakuntza-ekintzak doakoak dira ikasleentzat eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduko ditu.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado, subvencionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Ikasleek estalita dute ekintzak gauzatzearen ondoriozko arriskua, bai eta teleprestakuntzaren modalitatean profesionaltasun-ziurtagiriak emateko araudiak eskatzen dituen aurrez arureko saioetara (tutoretzak eta ebaluazioa) bertaratzearen ondoriozkoa ere, eta, hala badagokio, enpresako prestakuntza praktikoaren ondoriozkoa, bai eta enpresara lekualdatzearen ondoriozkoa ere, Eusko Jaurlaritzak sinatutako istripu-poliza eta erantzukizun zibileko poliza baten bidez.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la ejecución de las acciones, así como de la asistencia a las sesiones presenciales (tutorías y evaluación) de las mismas exigidas por la normativa en la impartición de certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación, y en su caso a la formación práctica en empresa, así como el desplazamiento a la misma, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Prestakuntza-ekintza hasi baino lehen, ikastaroaren eta prestakuntza-ekintzaren programaren egutegia jakinaraziko zaie parte-hartzaileei. Plataforman eskuragarri egongo da. Ikaslearen eskubideen eta betebeharren dokumentua jasoko dute, eta jaso dutela ziurtatzeko agiria sinatuko dute. Sinatu ondoren, prestakuntza-zentroek sinatutako dokumentua sartuko dute LanF kudeaketa-aplikazioan.

3.– Se informará a las personas participantes, antes del inicio de la acción formativa, del calendario del curso y del programa de la acción formativa, estando disponible en la plataforma. Recibirán el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, cuya recepción firmarán. Una vez firmado, los centros de formación incluirán el documento firmado en el aplicativo de gestión LanF.

4.– Partaideek prestakuntza-ekintzei probetxua ateratzen jarraitu beharko dute. Hori bermatzeko, erakunde onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute, aurrez aurreko saio bakoitzerako.

4.– Las personas participantes deberán seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, la entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes para cada sesión presencial que tenga lugar.

Tutoretza-sistema tutoretza birtualetan eta, hala badagokio, aurrez aurrekoetan oinarrituko da. Tutoretza horiek nahitaezkoak izango dira, eta prestakuntza-ekintzan zehar garatuko dira.

El sistema tutorial estará basado en tutorías virtuales y, en su caso, presenciales, que serán de carácter obligatorio y se desarrollarán a lo largo de la acción formativa.

5.– Ikasleek ezin izango dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, baina salbuespena izango dira honako kasu hauek: enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea galarazten badie, edo gaixotasun edo istripuren bat sortzen bazaie, betiere behar bezala justifikatuta. Jarduera justifikaziorik gabeko beste arrazoiren batengatik utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

5.– Los alumnos y las alumnas no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de enfermedad o accidente, todo ello debidamente justificado. El abandono por otras causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha persona quede como no prioritaria en el acceso a las acciones formativas de futuras convocatorias.

12. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 12.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirá causa de exclusión del alumnado:

a) Prestakuntza-moduluetan programatutako aurrez aurreko tutoretzetara ez joatea, agindu honen I. eranskinean ezarritakoaren arabera: ESS/1897/2013 Agindua, urriaren 10ekoa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretua garatzen duena, eta hori aplikatzean ezartzen diren profesionaltasun-ziurtagiriak zehazten dituzten errege-dekretuak.

a) La inasistencia a alguna a las tutorías presenciales programadas en aquellos módulos formativos que las precisen según se indica en el Anexo I de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

b) Prestakuntza-plataformara ez sartzea prestakuntza-ekintza hasi zenetik % 25ean.

b) La falta de acceso a la plataforma de formación dentro del período del 25 % desde el inicio de la acción formativa.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– Honako hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

Aurreko paragrafoko a) eta c) kasuetan, prestakuntza-zentroak Zerbitzu Zentraletako Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoiren bat dagoela, horretarako ezarritako eredua erabilita. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du, eta, ontzat ematen badu, Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia hartuko du. Erabakian, ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak gehienez hamabost egun balioduneko epean ebatziko du prozedura. Egoerak eskatzen badu, behin-behineko neurriak har daitezke baztertze-prozedurari ekiteko erabakian, prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea behin-behinean baztertzea, erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den arte. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkeztu daitekeen.

Para los supuestos a) y c) del apartado anterior, el centro de formación comunicará al Servicio de Formación Profesional para el Empleo de Servicios Centrales la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación Profesional para el Empleo emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. El Director de Formación Profesional para el Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días hábiles. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Aurreko ataleko b) kasuan, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

Para el supuesto b) del apartado anterior, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

13. artikulua.– Prestakuntza-ekintzak gauzatzea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.

Artículo 13.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– Dirulaguntzaren onura jasotzen duen erakundeak prestakuntza-ekintzak egin beharko ditu deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ematen dituen ereduen arabera, eta erakunde autonomo horren prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LanF) baliatu beharko du jakinarazteko prestakuntza-ekintza bakoitza hasi dela (hasiera-eguna baino 7 egun baliodun lehenago gutxienez), geroago aldaketak egon direla (gertatu eta berehala), eta ekintza amaitu dela. Halaber, parte-hartzaileen aurrez aurreko saioetarako asistentzia kontrolatuko du. Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez 7 egun balioduneko epean egin beharko zaizkio jakinarazpenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi aurretik Lanbidek ez badu LanF aplikazioan Hasierako komunikazioa baimentzen.

1.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando la aplicación informática de formación de este organismo autónomo (LanF) para comunicar el inicio (con al menos 7 días hábiles de antelación a la fecha real de inicio), cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia a las sesiones presenciales de los participantes. Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días hábiles. Las acciones formativas no podrán dar comienzo sin la previa autorización por parte de Lanbide de la Comunicación de Inicio en la aplicación LanF.

Prestakuntza antolatzeko, hilabete natural batean profesionaltasun-ziurtagiriaren prestakuntzako 50 ordu egin ahal izango dira gutxienez, eta 120 ordu, gehienez.

Para organizar la formación se considerará que en un mes natural se puedan realizar como mínimo 50 horas de formación del certificado de profesionalidad y como máximo 120 horas.

Tutore-prestatzaile bakoitzak 80 ikasle izango ditu gehienez, astean 40 orduko dedikazioa edo dagokion hitzarmenean ezarritako asteko ordu baliokideak baldin baditu. Lanaldi txikiagoetan, ikasleen gehieneko kopurua proportzionalki murriztuko da. Edonola ere, tutorearen gutxieneko dedikazioa astean 10 ordukoa izango da 20 ikasleko, aurrez aurreko tutoretzak barne.

El número máximo de alumnos por tutor-formador será de 80, cuando su dedicación sea de 40 horas semanales o de las horas semanales equivalente establecidas en el correspondiente convenio. Para jornadas inferiores, se reducirá proporcionalmente el número máximo de alumnos, de forma que el mínimo de dedicación del tutor equivalga a 10 horas semanales por cada 20 alumnos, incluyendo las tutorías presenciales.

Informazio hori guztia eskatuko da taldeari plataforma birtualean alta emateko.

Toda esta información se requerirá para dar de alta el grupo en la plataforma virtual.

2.– Beharrezkoa da deialdi honetan onartutako prestakuntza-plana benetan gauzatzea. Ildo horretan, prestakuntza-ekintza bat gutxienez 15 egunez zabaldu bada eta prestakuntzari hasiera emateko gutxieneko talde bat osatzeko pertsona interesdun nahikorik ez badago, familia bereko espezialitate bateko beste prestakuntza-ekintza batekin aldatzeko eskatu ahal izango du erakundeak. Prestakuntza-ekintza berriak ordezten duen ekintzaren kostu bera edo txikiagoa eduki beharko du.

2.– Es necesario incidir en la ejecución efectiva del plan formativo aprobado en esta convocatoria. En este sentido, cuando una acción formativa haya sido difundida durante 15 días, al menos, y no haya suficientes personas interesadas para conformar un grupo mínimo para dar inicio a la formación, la entidad podrá solicitar su cambio por otra acción formativa de una especialidad perteneciente a la misma familia. La nueva acción formativa deberá tener un coste igual o inferior a la que sustituye.

Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak gehienez 10 egun balioduneko epealdiaren barruan ebatziko du prozedura. Epealdi horretan ebazpenik ematen ez bada, eskabidea baietsitzat jo ahal izango da.

El Director de Formación Profesional para el Empleo resolverá en el plazo de 10 días hábiles. Ante la falta de resolución en plazo, se entenderá estimada la solicitud.

Arrazoi horrengatik ordeztu daitezkeen prestakuntza-ekintzak inolaz ere ezin dira izan erakundeari onartutako prestakuntza-ekintzen % 30 baino gehiago.

En ningún caso las acciones formativas que pueden llegar a ser sustituidas por este motivo superará el 30 % de las acciones formativas aprobadas a la entidad.

3.– Erakundeak praktikak nahitaez eskaini behar dizkie modulu bat egiten duten pertsonei, baldin eta modulu horiekin profesionaltasun-ziurtagiria amaitzen badute.

3.– La entidad quedará obligada a ofrecer prácticas a aquellas personas que al cursar un módulo formativo concluyan el certificado de profesionalidad.

4.– Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza ematen duten tutore-prestatzaileek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena eduki beharko dute, eta prestatzaileen fitxategian sartu beharko dira, indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzen arabera.

4.– Las personas tutoras-formadoras que impartan formación subvencionada al amparo de esta convocatoria, deberán ser autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e incluidas en el fichero de formadores de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

5.– Dirulaguntza jasotzen duten ikasleez gain, beste bi joan daitezke prestakuntza-ekintzara, dirulaguntza jasotzeko eskubiderik gabe, hasierako komunikazioan hartarako eskabidea egiten duten prestakuntza-erakundeen ekintzetan, betiere instalazioak eta ekipoak badituzte eta ikasle guztiek baldintza berak edukitzea bermatzen bada. Baimena eman aurretik ikusiko da instalazio eta ekipamendu egokirik eta eskatutako parte-hartzaile kopururako egiaztapenik dagoen ala ez.

5.– Podrán asistir a la acción formativa dos alumnos/as adicionales a los subvencionados, sin derecho a subvención por ellos, en aquellas acciones para las que las entidades de formación que así lo soliciten en la comunicación de inicio, siempre y cuando dispongan de las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido.

6.– Langile batek ezingo du prestakuntza-ekintzen aurrez aurreko saioetan egunean 8 ordu baino gehiagoz parte hartu. Nolanahi ere, astean ez dira egingo 40 ordu baino gehiago. Muga horietan sartuko dira, hala dagokienean, profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari dagozkion lantokiko prestakuntza praktikoaren moduluko orduak.

6.– La participación de una persona trabajadora en las sesiones presenciales de las acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad.

7.– Prestakuntza-erakundeak prestakuntza-ekintzen aurrez aurreko saioak arrazoizko ordutegietan programatzen saiatu beharko dira, batez ere pertsona kalteberentzat direnak, prestakuntza eta bizitza pertsonala uztartzeko aukera eduki dezaten.

7.– Las entidades de formación procurarán programar las sesiones presenciales de las acciones formativas con horarios racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la conciliación de la formación con la vida personal del alumnado.

Prestakuntza-ekintza hasitakoan, erregulartasunez emango da, eta prestakuntza-erakundeak ezin izango du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbidek onartuta.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente por la entidad formadora, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada por Lanbide.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

8.– Tutoretza-sistema tutoretza birtualetan eta, hala badagokio, presentzialetan oinarrituko da. Tutoretza horiek nahitaezkoak izango dira, eta prestakuntza-ekintzan zehar garatuko dira.

8.– El sistema tutorial estará basado en tutorías virtuales, y en su caso, presenciales, que serán de carácter obligatorio y se desarrollarán a lo largo de la acción formativa.

Tutore-prestatzaileek partaideen eskari eta zalantzak erantzun beharko dituzte, eta tutoretza-jarduera garatuko dute, plataforman dauden komunikazio-tresnen bidez (mezularitza, txata, foroa, bideokonferentzia edo antzekoak). Tutore-prestatzaileen jarduera hori erregistratuta geratuko da plataforman, kontrol-organoek egiazta dezaten.

Los tutores-formadores deberán atender las peticiones y dudas de los participantes y realizarán la actividad tutorial a través de las herramientas de comunicación que disponga la plataforma (mensajería, chat, foro, videoconferencia, u otras similares). Toda esta actividad de los tutores–formadores, deberá quedar registrada en la plataforma para su comprobación por parte de los órganos de control.

Aurrez aurreko nahitaezko tutoretzek ESS/1897/2013 Aginduaren I. eranskinean agertzen diren ebaluazio-irizpideekin eta gaitasunekin lotutako ikaskuntza-jarduerak jasoko dituzte, eta bertan zehazten den iraupena izango dute.

Las tutorías presenciales, de carácter obligatorio, incluirán actividades de aprendizaje vinculadas con las capacidades y criterios de evaluación que figuran en el Anexo I de la Orden ESS/1897/2013, y tendrán la duración que se especifica en el mismo.

9.– Erakunde onuradunek gutxienez material hau emango diote prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

9.– Las entidades beneficiarias pondrán a disposición de cada participante en las acciones formativas, al menos:

– Eskuliburu elektroniko deskargagarri bat eta ohiko galderen sorta bat, azaltzeko nola sartu plataformara, oinarrizko zer eragiketa egin daitezkeen plataforman eta nola konpondu jardunean sortutako arazo tekniko batzuk.

– Un manual «on line» descargable y FAQ´S, sobre el acceso a la plataforma, operaciones básicas que se realizan con la misma y manera de resolver sencillos problemas técnicos de funcionamiento.

– Erabiltzaileei laguntzeko zerbitzua (ELZ/CAU), telefono bidez zein posta elektroniko bidez laguntza teknikoa emateko eta azpiegitura teknologikoa mantentzeko, ikasleei jazotako gorabehera teknikoei arreta eta konponbidea eman dakien goiz eta arratsaldeko ordutegian, gehienez 48 orduko epean (egun baliodunetan).

– Servicio de atención a usuarios/as (CAU), vía telefónica y mensajería electrónica, que de soporte técnico y mantenga la infraestructura tecnológica, de manera que atienda y resuelva las incidencias técnicas del alumnado en horario de mañana y tarde en un tiempo de demora en la respuesta no superior a 48 horas laborables.

– Ikaslearen gida, martxoaren 28ko TMS 369/2019 Aginduaren III. eranskinean xedatutakoaren arabera.

– La Guía del alumnado conforme a lo dispuesto en el Anexo III de la Orden TMS 369/2019, de 28 de marzo.

– Babes-elementuak emango zaizkie prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten ikasleei, aurrez aurreko saioak hasi baino lehen, baldin eta horietan elementuok erabili behar badira.

– Los elementos de protección les serán entregados al alumnado participante en las acciones formativas, antes del inicio de las sesiones presenciales en las que fuere necesario su utilización.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko diete ikasleei, bai eta 11. eta 12. artikuluetan araututako kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere.

Asimismo, se informará al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión regulados en los artículos 11 y 12.

10.– Ikasle batek prestakuntza-ekintza utzi duela ulertuko da, baldin eta prestakuntza-plataforman sartu ez bada hura hasi zen alditik % 25ean. Ikasleren batek prestakuntza-ekintza uzten badu, bere lekuan beste parte-hartzaile bat sartu ahal izango da. Ordezkapen hori onartuko da, betiere ez bada prestakuntza-proiektuan ezartzen diren ikaskuntzaren jarraipenerako aldizkako kontrolen % 25 gainditzen.

10.– Se considerará que un alumno ha abandonado la acción formativa si no ha accedido a la plataforma de formación dentro del período del 25 % desde el inicio de la misma. Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar a la formación nuevos participantes en su lugar. Esta sustitución se admitirá siempre que no se haya superado el 25 % de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje que se establezcan en el proyecto formativo.

Hasita dagoen prestakuntza-ekintza batean sartzen diren ikasleek maila nahikoa izan beharko dute, hartara ikastaroa normaltasunez gauzatzea oztopatu gabe hari jarraitzeko eta etekina ateratzeko gai izan daitezen. Hala, bada, prestakuntza-ekintzari etekina ateratzeko eta ekintza normaltasunez garatzeko, parte-hartzaileen hautaketa-prozesuak irizpide batzuk ezarri beharko ditu, ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko gutxieneko maila eskagarria dutela bermatze aldera.

El alumnado que se incorpore a las acciones formativas ya iniciadas, deberá disponer del nivel suficiente que garantice su capacidad de seguir el curso con aprovechamiento sin que se vea alterado el normal desarrollo de la misma. En este sentido, y con objeto de garantizar el aprovechamiento de la acción formativa y el desarrollo ordinario de la misma, el proceso de selección de participantes deberá establecer criterios que garanticen que poseen el mínimo nivel exigible para poder seguir la acción formativa de manera adecuada.

11.– Prestakuntza-jardueran parte hartzen duten langabeei dagokienez, batez ere langabeziako prestazioa edo subsidioa edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badute, prestakuntza emateko ardura duten erakunde onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horiek zergatik gertatu diren zehaztuta.

11.– Respecto a las personas desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si se trata de personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de Ingresos, las entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de las causas de dichas circunstancias.

12.– Ebaluazioa sistematikoki egingo da, aldez aurreko plangintza baten arabera, zeinean honako hauek adieraziko baitira, gutxienez, modulu bakoitzarentzat: ebaluazioa zer egunetan egitea kalkulatu den, zer tokitan egingo den, zer ebaluazio-tresna erabiliko diren, eta zenbat denbora iraungo duen (LanF aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera). Ebaluazio-tresna horiek eta parte-hartzaile bakoitzak egindako probak eskaneatuko dira, eta aplikazio informatikoan gordeko dira.

12.– La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al menos, para cada módulo, una estimación de las fechas previstas en la que se realizará, los espacios en la que esta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que conllevará su aplicación (según modelo facilitado en la aplicación informática LanF). Estos instrumentos de evaluación, así como las pruebas realizadas por cada participante se escanearán e incluirán en la aplicación informática.

Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko ikaskuntzaren emaitzak haien gaitasunetan eta ebaluazio-irizpideetan jasotako ezaguerei eta trebetasun praktikoei dagozkienak izango dira; horrela, osotasunean, lanbide-konpetentziak eskuratu direla egiaztatu ahalko dute.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales.

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan zehar, honela egingo da ebaluazioa:

La evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará considerando:

a) Plataforma birtualean banaka eta/edo elkarlanean egindako jardueren eta lanen balorazioan lortutako emaitzak, bai eta, hala badagokio, horren bidez aplikatzen diren beste ebaluazio-tresna batzuetan lortutakoak ere.

a) Los resultados obtenidos en la valoración de actividades y trabajos realizados en la plataforma virtual de forma individual y/o colaborativa, y en otros instrumentos de evaluación que, en su caso, se apliquen a través de la misma.

b) Ikasleen partaidetza-maila, ikaskuntzaren emaitzak lortzeko erabili beharreko komunikazio-tresnen bidez, hala nola foroak, txatak, eztabaidak eta abar.

b) El grado de participación del alumnado a través de las herramientas de comunicación que sea necesario utilizar para lograr los resultados de aprendizaje, tales como foros, chats, debates u otras.

c) Hala badagokio, aurrez aurreko tutoretzetan garatzen diren jarduera ebaluagarrietan lortutako emaitzak.

c) Los resultados obtenidos en las actividades evaluables que, en su caso, se desarrollen en las tutorías presenciales.

Moduluaren amaierako ebaluazioa amaierako proba teoriko-praktiko presentzial eta orokor baten bidez egingo da.

La evaluación final del módulo se llevará a cabo mediante una prueba final teórico-práctica de carácter presencial y global.

Konpetentzia-unitateen egiaztapena jasotzeko, emaitza positiboarekin gainditu beharko dituzte haiekin lotutako prestakuntza-moduluak, «gai» direla adierazita.

Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Prestatzaileek dokumentu bidez islatuko dituzte txosten batean prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan ikasleek lorturiko emaitzak, eta bertan bilduko da aplikaturiko ebaluazio-tresnetan partaide bakoitzak izandako jarduna, egindako zuzenketekin eta horietan lorturiko puntuazioekin (LanF aplikazio informatikoan emandako ereduaren arabera).

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se incluirá el desempeño de cada persona participante en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos (Según modelo facilitado en la aplicación informática LanF).

Modulua eman eta gero, ebaluazio-akta bete beharko da LanF aplikazio informatikoaren bidez, parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitzarekin: «gai», «gai, egiaztaezina» edo «ez gai».

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido por cada participante a través de la aplicación informática LanF, en términos de «apta/o», «apta/o no acreditable» o «no apta/o».

Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitarteko ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dituzte prestakuntza-zentroak eta enpresak izendatutako tutoreek. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LanF aplikazio informatikoaren bitartez.

El seguimiento y evaluación del alumnado durante la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras designadas por el centro de formación y la empresa. Los/as alumnos/as que superen este módulo recibirán una certificación obtenida a través de la aplicación informática LanF.

Ikastaroa bukatutakoan gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien egiaztapen partzial metagarria (EPM) emango zaie parte-hartzaileei, eta, hura osatu badute, profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prozedura hasiko da.

Al finalizar el curso, se entregará a los participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obtención del certificado de profesionalidad si lo hubiera completado.

Ikasleak emaitza negatiboekin bukatzen badu ikastaroa, asistentzia-ziurtagiri bat emango zaio, eta, hala dagokionean, gainditu dituen prestakuntza-moduluen egiaztapen partzial metagarriak edo prestakuntza-modulu baten barruan zer prestakuntza-unitate gainditu dituen zehazten duen ziurtagiria.

Si el alumno/a finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asistencia al mismo y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos formativos que hubiese superado o la certificación de las unidades formativas superadas de un módulo de formativo.

Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituen erakundeak honako datu edo agiri hauek sartu beharko ditu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren LanF aplikazioan:

La entidad que imparta acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad deberá incluir en la aplicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo LanF los siguientes datos o documentos:

• Ikastaldia hasi aurreko 7 egun baliodunetan:

• En el plazo de 7 días hábiles anteriores al inicio del curso:

– Ebaluazioaren plangintza, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LanF informatika-aplikazioan eskuratu ahal izango da).

– Planificación de la evaluación según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en la aplicación informática LanF.

– Erabiliko diren ebaluazio-tresnak, eta horiek zuzentzeko eta puntuatzeko euskarriak.

– Los instrumentos de evaluación a utilizar, con los correspondientes soportes para su corrección y puntuación.

– Prestakuntza-proiektuan ezarritako ikaskuntzaren jarraipenerako aldizkako kontrolen planifikazioa, noiz egingo diren adierazita.

– Planificación de los controles periódicos de seguimiento de aprendizaje establecidas en el proyecto formativo, con indicación de las fechas en las que se realizarán.

– Aurrez aurreko ebaluazio- eta tutoretza-saioak aurrez aurreko saioen zein zentrotan emango diren adierazi behar da, hala badagokio, eskatutako prestakuntza-ekintza bakoitzerako.

– Se debe indicar el o los centros de sesiones presenciales donde se impartirán las sesiones presenciales de evaluación y de tutorías, en su caso, para cada acción formativa solicitada.

a) Aurrez aurreko saioak erakundearen beraren zentro presentzial batean egin behar direnean, instalazioak erabiltzeko eskubidea egiaztatzen duen agiri eguneratua erantsi behar da (alokairu-kontratua, jabetza-eskritura, etab.), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Eredu hori LanF aplikazio informatikoan emango da.

a) Cuando las sesiones presenciales se vayan a desarrollar en un centro presencial de la propia entidad se debe adjuntar documento actualizado acreditativo del derecho de uso de las instalaciones (contrato de alquiler, escritura de propiedad...etc.) según modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que será facilitado en la aplicación informática LanF.

b) Aurrez aurreko saioak beste erakunde bateko aurrez aurreko zentro batean egingo direnean: aurrez aurreko saioetarako zentroa eskatzailearen teleprestakuntza-zentroarekin lotzeko akordio eguneratua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera (LanF aplikazio informatikoaren bitartez eskainiko da).

b) Cuando las sesiones presenciales se vayan a desarrollar en un centro presencial perteneciente a otra entidad: Acuerdo actualizado de vinculación de dicho CSP con el centro de teleformación solicitante, según modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que será facilitado en la aplicación informática LanF.

• Prestakuntza-ekintzaren hasieran, hasierako saio bat egingo da, aurrez aurrekoa edo plataforma birtualaren bidezkoa, ekintza hori aurkezteko, parte-hartzaileei ikastaroaren funtzionamenduari, metodologiari, aurrez aurreko tutoretzei, egutegiari edo ebaluazio-sistemari buruzko informazioa emateko.

• Al comienzo de la acción formativa se realizará una sesión inicial, presencial o a través de la plataforma virtual, para la presentación de dicha acción, con objeto de informar a las personas participantes sobre el funcionamiento del curso, metodología, tutorías presenciales, calendario o sistema de evaluación.

• Aurrez aurreko ebaluazio-saioa egin baino lehen:

• Con anterioridad a la fecha de realización de la sesión presencial de evaluación:

– Modulu bakoitzaren hasiera- eta amaiera-daten artean, pertsona bakoitzak eduki birtualak eta ikaskuntza- eta ebaluazio-jarduerak zein mailatan osatu dituen egiaztatzen duen dokumentazioa.

– Justificación documental del grado en que cada persona ha completado los contenidos virtuales, las actividades de aprendizaje y evaluación de cada módulo entre las fechas de inicio y fin del mismo.

Teleprestakuntzako modalitatean emandako modulu baten amaierako ebaluazio-probarako aurkeztu ahal izateko, parte-hartzaileak modulu horretarako ezarritako ikaskuntza-jarduera guztiak egin behar ditu. Horregatik, justifikazio hori ebaluazio-probaren data baino lehen aurkeztu behar da. Plataformaren bidez lortutako egiaztagirian, agiria plataformaren bidez atera den eguna eta ordua jaso behar dira.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo impartido en la modalidad de teleformación, la persona participante deberá haber realizado todas las actividades de aprendizaje establecidas para dicho módulo, es por ello que, dicha justificación debe aportarse con anterioridad a la fecha de la prueba de evaluación. En el documento justificativo, obtenido a través de la plataforma, debe constar la fecha y hora de extracción del documento a través de la plataforma.

Era berean, araudiak aurrez aurreko tutoretzak aurreikusten dituen prestakuntza-moduluetan, azken ebaluazio-probara aurkeztu ahal izateko, modulu guztietara joan beharko da.

Así mismo, en aquellos módulos formativos en los que la normativa prevea tutorías presenciales, para poder presentarse a la prueba de evaluación final, se deberá haber asistido a la totalidad de las mismas.

• Ikastaroa bukatu ondoko 7 egun baliodunetan:

• En el plazo de 7 días hábiles tras su finalización:

– Ikasleen emaitzak biltzen dituen dokumentazioa LanF aplikazioan, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LanF aplikazio informatikoan eskuratu ahal izango da).

– Documentación en LanF, donde se recojan los resultados obtenidos por los/as alumnos/as según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en la aplicación informática LanF.

– Parte-hartzaile bakoitzak betetako azken ebaluazio-probak.

– Pruebas finales de evaluación cumplimentadas por cada persona participante.

– Ebaluazio-aktak betetzea.

– Cumplimentar las actas de evaluación.

13.– Dirulaguntzen prestakuntza-erakunde onuradunek zuzenean egingo dituzte prestakuntza-ekintzak, eta ezin izango dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako. Horri begira, ordea, dirulaguntza jaso duen prestakuntza-ekintza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat hartuko. Pertsona fisikoak kontratatzea baino ez da hartuko irakasleak kontratatzetzat.

13.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se considera exclusivamente la contratación de personas físicas.

14. artikulua.– Lanekoak ez diren lanbide-praktikak.

Artículo 14.– Prácticas profesionales no laborales.

1.– Praktiken iraupena eta edukia bat etorriko dira lan-zentroko prestakuntza-modulu praktikoarekin, dagokion profesionaltasun-ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoaren arabera. Enpresak uste badu iraupena eta eduki horiek nahikoak ez direla, praktikaldia luzatu ahal izango du lanez kanpoko praktikaren akordio osagarri baten bitartez. Nolanahi ere, praktikaldi biek batera ezingo dute gainditu 200 orduko iraupena.

1.– La duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del correspondiente Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adicional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 200 horas de duración.

– Prestakuntza-erakundeek lantokiko prestakuntza-modulu praktikoa egitea aurreikusi beharko dute, ikasten ari diren moduluarekin lotutako lanetan, ikastaroetan parte hartzen duten eta profesional-ziurtagiria amaitzen duten ikasle guztientzat (salbuespenak: urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuak, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituenak, 5.bis artikuluan xedatzen dituen salbuespen-egoera batean dauden ikasleak).

– Las entidades de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo y en ocupaciones relacionadas con la especialidad cursada, para el 100 % del alumnado participante en los cursos que completen el certificado de profesional, salvo para aquellos alumnos/as en quienes concurra alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

– Lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak bukatutakoan egingo dira, aurrekoak emaitza positiboarekin gainditu badira, betiere; horrela, azken prestakuntza-modulua bukatzen denetik lau hilabete igaro baino lehen hasi behar dira lanbide-praktikak. Epealdi hori 3.5 artikuluan ezartzen denak baldintzatzen du. Salbuespen gisa, parte-hartzaileak prestakuntza-espezialitatea osatzeko prestakuntza-modulua egiten duen aldi berean garatu ahal izango da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aldez aurreko baimenarekin.

– Las prácticas profesionales se realizarán una vez realizados el resto de módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, debiendo comenzar en el plazo máximo de cuatro meses tras la finalización del último módulo formativo. Este plazo estará condicionado por lo expuesto en el artículo 3.5. Con carácter excepcional, se podrá desarrollar simultáneamente a la realización del módulo formativo con el que la persona participante complete la especialidad formativa, previa autorización de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Espezialitateko prestakuntza-modulu guztietako ekintza guztiak emaitza positiboekin gainditu dituzten ikasle guztiek egin ahal izango dute prestakuntza praktikoko modulua lantokian, haien lan egoera administratiboa gorabehera (landuna zein langabea).

Todo el alumnado que haya superado todas las acciones de todos los módulos formativos de la especialidad con resultado positivo podrá realizar el módulo de formación práctica en centro de trabajo independientemente de su situación laboral administrativa de ocupado o desempleado.

2.– Lanekoak ez diren praktikak egiteko, enpresaren eta prestakuntza-erakundearen arteko akordio bat sinatuko da, eta akordio horren berri emango zaio praktikak egingo dituen pertsonari. Akordio horretan, hauek azaldu beharko dira: praktiken edukia, iraupena, praktikak egiteko tokia eta ordutegia, eta praktiken jarraipena eta ebaluazioa egiteko tutoretza-sistema. Praktikak hasi baino lehen, enpresako langileen legezko ordezkariei emango zaie akordio horren berri. Baldintza hori bete den egiaztatzeko, langileen legezko ordezkariek akordioari buruzko informazioa jaso dutela adierazteko agiria erantsi beharko da (eredu ofiziala erabili beharko da horretarako, LanF aplikaziotik hartuta). Gainera, parte hartzen duten ikasleen zerrenda ere erantsi beharko da.

2.– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de la suscripción de un acuerdo entre la empresa y la entidad de formación, que será puesto en conocimiento de la persona que realiza las prácticas, en el que deberá describirse el contenido de las prácticas, así como su duración, lugar de realización y horario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y evaluación. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores en la empresa el citado acuerdo. Para comprobar esta condición, se debe adjuntar un documento que acredite que los representantes legales de las personas trabajadoras han recibido la información del acuerdo a suscribir, mediante modelo oficial que se pondrá a disposición en LanF. Además, habrá de adjuntarse una relación del alumnado que participan en las mismas.

3.– Praktikak, behar bezala justifikatutako arrazoirik ez bada, Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egin beharko dira, Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariak baimena eman ondoren.

3.– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo en el caso de existencia de causas debidamente justificadas, previa autorización del Director de Formación Profesional para el Empleo.

4.– Ikasleek ezin izango dute kontratu-harremanik izan praktikak egingo diren enpresa, instituzio edo erakunde publiko edo pribatuarekin, Lanbidek horretarako baimena eman ezean.

4.– El alumnado no deberá mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada en la que se va a realizar las prácticas, salvo autorización por parte de Lanbide.

5.– Praktiken eguneko lanaldia ezin izango da 8 ordutik gorakoa izan.

5.– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

6.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak praktiken akordioa baliozkotzea ezinbesteko baldintza da, eta lantokietako prestakuntza-modulua hasi aurretik egin behar da. Hori betetzen ez bada, nahitaezko baimena ez duten praktikak baliogabetu ahal izango dira.

6.– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es un requisito necesario y previo al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización.

15. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola.

Artículo 15.– Seguimiento y control de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez harago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con el centro impartidor, el seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad.

2.– Jarduera-plan bat ezarriko da deialdian ezarritako baldintzak betetzen diren eta prestakuntza-planak erregulartasunez gauzatzen diren egiaztatzeko eta, beharrezkoa izanez gero, bidezko neurri zuzentzaileak ezartzeko. Jarduera horiek barnean hartuko dute prestakuntza-jardueraren jarraipena, ematen den tokian eta toki horretatik kanpo, diruz lagundutako prestakuntza-ekintzak egiten diren bitartean edota amaitu ondoren, dokumentuen bidez eta frogagiri fisikoen bidez.

2–. Se establecerá un plan de actuaciones dirigidas a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y la regularidad del desarrollo de los Planes de Formación y, en su caso, a adoptar las medidas correctoras pertinentes. Estas actuaciones comprenderán el seguimiento de la actividad formativa en el lugar de su impartición y fuera de él, durante su realización y/o una vez finalizada la ejecución de las acciones formativas subvencionadas, a través de evidencias documentales y físicas.

3.– Prestakuntza emango duten erakundeek prestakuntza-jarraipenerako softwarera sartzeko helbide birtuala (URL) eman beharko dute, sartzeko kredentzialak adierazita, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren kontrol-lanak egiten dituzten pertsonei sarbidea emateko eta, horrela, emandako prestakuntza-ekintzen jarraipena egiteko. Profil hori prestakuntza-ekintzako tutoreek duten maila berekoa izan beharko da gutxienez.

3.– Las entidades con las que se concierte la impartición de la formación deberán facilitar la dirección virtual (URL) de acceso al software de seguimiento formativo, con indicación de sus credenciales de acceso, para permitir el acceso a las personas que lleven a cabo las tareas de control por parte Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y realizar así el seguimiento de las acciones formativas impartidas. Este perfil habrá de ser al menos del mismo nivel que posean quienes sean tutores de la acción formativa.

16. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Artículo 16.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen kalitatea ebaluatuko du, kontuan hartuta ikasleek berek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE).

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad de esta convocatoria en base a los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por los propios alumnos y alumnas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009).

Horretarako, dirulaguntzen onuradunek burutzen duten prestakuntzaren kalitatea ebaluatu eta kontrolatu beharko dute, prestakuntza-planean jasotako prestakuntza-ekintzak kudeatzeko jardueren artean.

Para ello, los beneficiarios de las subvenciones deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la formación que lleven a cabo dentro de las actividades de gestión de las acciones formativas contenidas en el plan de formación.

Edonola ere, prestakuntza-ekintza bakoitza amaitu aurretik, parte-hartzaileek kalitateari buruzko galdetegia bete beharko dute; oro har, amaierako azterketa egitean beteko da.

En todo caso, antes de la finalización de cada acción formativa las personas participantes deberán cumplimentar el cuestionario de calidad que con carácter general se hará al realizar la prueba final.

Galdetegi horiek telematikoki beteko dituzte ikasleek. Ikastaroa ematen duen erakundearen ardura da ziurtatzea kalitateari buruzko galdetegia ekintza amaitu duten ikasleek betetzen dutela; horretarako, parte-hartzaileen eskura jarriko dituzte beharrezko baliabideak, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasleek galdetegia bide telematikoz betetzea ahalbidetzeko. Prestakuntza-ekintza bakoitza amaitzen duten pertsonen % 67k, gutxienez, inkesta bete behar du. Ehuneko horretara iristen ez bada, jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, inkesta bete ez duten ikasleen kopuruaren arabera, eskatutako gutxieneko % 67ra iritsi arte.

Estos cuestionarios los cumplimentarán los alumnos telemáticamente. Es responsabilidad de la entidad impartidora asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad, debiendo poner a disposición de las personas participantes los medios necesarios con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática al alumnado que finalice el curso subvencionado. Al menos el 67 % de las personas que finalizan cada acción formativa deben cumplimentar la encuesta. En caso de no alcanzar ese porcentaje, se aminorará la cuantía de la subvención a percibir el equivalente al número de alumnos que no han completado la encuesta hasta llegar al 67 % mínimo exigido.

17. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 17.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, honela:

1.– La subvención concedida se abonará en dos pagos, del siguiente modo:

– Lehen ordainketa, 2023ko ordainketa-kredituaren kargura, prestakuntza-planaren dirulaguntza guztiaren % 50, lehen prestakuntza-ekintzaren hasieraren jakinarazpena jaso ondoren.

– Un primer pago, con cargo al crédito de pago 2023, del 50 % del total de la subvención correspondiente al Plan de Formación, una vez comunicado el inicio de la primera acción formativa.

– Bigarren ordainketa, 2024ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-planaren dirulaguntzaren gainerakoa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitutakoan, lanekoak ez diren praktikak barne, diruz lagundutako jarduerak justifikatu ondoren.

– Un segundo pago, con cargo al crédito de compromiso 2024, por el resto de la subvención correspondiente al Plan de Formación, tras la finalización de todas las acciones formativas, incluidas las prácticas no laborales, una vez justificadas las actuaciones subvencionadas.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduaren arabera: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf.

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

18. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 18.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Laguntzen likidazioa prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten pertsonen arabera egingo da. Likidazioak ez du inola ere gaindituko hasiera batean onartutako dirulaguntzaren zenbatekoa.

1.– La liquidación de las ayudas se realizará en función de las personas que hayan participado en las acciones formativas. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida.

2.– Likidatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ez da aintzat hartuko espezialitateko prestakuntza-modulu guztiak gainditu arren ezarritako epealdien barruan lantokian prestakuntza praktikoaren modulua amaitu ez duten ikasleek jasotako prestakuntza.

2.– No se tomará en consideración, a los efectos del cálculo de la subvención que corresponda liquidar, la formación que hayan recibido los alumnos/as que, habiendo superado todos los módulos formativos de la especialidad, no hayan finalizado el módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente, dentro de los plazos establecidos.

3.– Likidazioa honela kalkulatuko da:

3.– La liquidación se calculará de la siguiente manera:

Prestakuntza-ekintza amaitu duten parte-hartzaileen kopurua gehi hasi zutenen gaineko ehuneko 15eko desbideratzea kontuan hartuta likidatuko da.

Se liquidará teniendo en cuenta el número de participantes que han finalizado la acción formativa más una desviación del 15 por ciento sobre los que iniciaron:

Likidatu beharreko zenbatekoa = 6 euro * prestakuntza-ekintzako orduak * (ikastaroa amaitu duten parte-hartzaileen kopurua + hasitakoen % 15).

Importe a liquidar = 6 euros * n.º horas acción formativa * (n.º participantes finalizados + 15 % participantes iniciados).

Pertsona batek prestakuntza amaitu duela ulertuko da, baldin eta prestakuntza-proiektuan ezarritako ikaskuntzaren jarraipena egiteko aldizkako kontrolen ehuneko 75 egin baditu, konexio-orduak gorabehera. Ondorio horietarako, lana aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi behar duten parte-hartzaileak ere amaitutzat joko dira, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik ikastaroan baja hartu duten parte-hartzaileak ere, baldin eta azken bi kasu horietan prestakuntza-proiektuan ezarritako beren ikaskuntzaren aldizkako jarraipen-kontrolen % 25 egin badute, gutxienez.

Se considerará que han finalizado la acción aquellas personas participantes que hayan realizado al menos el 75 % de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje que se establezcan en el proyecto formativo, con independencia de las horas de conexión. A estos efectos, también se considerará como finalizados aquellos participantes que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente debidamente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje establecidos en el proyecto formativo.

Pertsona batek prestakuntza hasi duela ulertuko da, baldin eta prestakuntza-proiektuan ezarritako ikaskuntzaren jarraipena egiteko aldizkako kontrolen ehuneko 25 egin baditu.

Se considerará que han iniciado la acción aquellas personas que hayan realizado, al menos, el 25 % de los controles periódicos de seguimiento establecidos en el proyecto formativo.

Ekintza amaitzen duten parte-hartzaileen (gai eta ez gai) % 67k baino gutxiagok erantzuten badiote galdetegiari, ez da gehituko 5.2 artikuluan aurreikusitako modulu ekonomikoa amaitu duten parte-hartzaileen kopuruaren zenbatekoa, hain zuzen ere betetakoen ehunekoaren eta eskatutako gutxieneko % 67aren arteko diferentziari dagokiona.

En el supuesto de que la cumplimentación de las encuestas de los participantes finalizados (aptos y no aptos) no llegue al 67 %, no se sumará el importe del módulo económico previsto en el artículo 5.2 del número de participantes finalizados equivalentes a la diferencia entre el porcentaje cumplimentado y el 67 % mínimo exigido.

4.– Dirulaguntza jasotzen duen erakundeak LanF aplikazioan proposatutako likidazio-datuak egiaztatu beharko ditu, eta, ados badago, prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria ekonomikoa bidali beharko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, LanF aplikazio telematikoaren bitartez, prestakuntza-ekintza amaitutakoan prestakuntza-erakundeak ikasleei buruz egingo duen azken ebaluazioa Lanbidek baliozkotu eta 15 egun balioduneko epealdian, gehienez.

4.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá verificar los datos de liquidación propuestos en LanF y, en caso de conformidad, enviar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación telemática LanF, la memoria económica justificativa de cada acción formativa, en el plazo máximo de 15 días hábiles tras la validación por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la evaluación final del alumnado realizada por la entidad de formación al finalizar la acción formativa.

Diruz lagundutako planeko prestakuntza-ekintza guztien justifikazio-memoria ekonomikoak aurkezteko epealdia azken prestakuntza-ekintza amaitu ondoren 15 egun baliodun igarotakoan amaituko da, gehienez.

El plazo para la presentación de las memorias económicas justificativas correspondientes a todas las acciones formativas del Plan subvencionado, finalizará como máximo 15 días hábiles tras la finalización de la última acción formativa.

Ezarritako epealdietan beharrezko agiriak aurkezten ez baditu, organo eskudunak 15 eguneko epealdi luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Azken epealdi horretan justifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

Transcurridos los plazos establecidos sin que se hubiese presentado la documentación correspondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

19. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak. Jarraipena eta kontrola.

Artículo 19.– Obligaciones de las entidades beneficiarias. Seguimiento y control.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 14. eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak, eta enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen araudian zehaztutakoak.

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en la normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo.

2.– Bereziki, laguntzen onuradunek egiaztatze- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte, zehazki honako erakunde hauek egindakoak: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Sailak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak. Hala, lokal eta instalazioetarako sarbidea errazteaz gainera, prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileekin eta elkarrizketatzea egoki irizten dioten beste edozein pertsonarekin harremanetan jartzen utzi beharko die.

2.– En particular, los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Trabajo y Empleo y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, facilitando el acceso a locales e instalaciones y el contacto con los y las participantes de las acciones formativas y demás personas que se considere necesario entrevistar.

3.– Kontrol-jarduera horiek onartzeko betebehar orokor honen esparruan, onuradunak honako hau bete beharko du:

3.– En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, el beneficiario está obligado a:

– Finantzatutako ekimena gauzatzeari edo bideragarria izateari buruzko edozein informazio ematea eta eskatzen zaion jarraipen-dokumentazioa bete eta bidaltzea.

– Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik dirulaguntzak edo laguntzak eskatu edo lortu izana, deialdi honetan diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada en la presente convocatoria.

– Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

– Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

– Prozeduraren instrukzio-fasean, prestakuntza gauzatzean eta dirulaguntza justifikatzean eskatzen diren informazioa eta dokumentazioa aurkeztea, eta langileak prestakuntza-ekintzetara joan direla egiaztatzen duten agiriak eta haien ikaskuntza ebaluatzeko kontrolak eta egindako prestakuntza-jardueraren erregistroak kontrol-organo eskudunen eskura jartzea.

– Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución de la formación y justificación de la subvención, así como tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de la asistencia de los trabajadores a las acciones formativas y los controles de evaluación de su aprendizaje y registros de actividad formativa realizada.

Halaber, ikasleen parte-hartzearen, ikaskuntzaren eta ebaluazioaren jarraipena egin beharko dute onuradunek. Ikaskuntza- eta ebaluazio-prozesuaren jarraipenaren aldizkako kontrolei dagokien dokumentazioa eta informazioa gorde beharko da, parte-hartzaile bakoitzari dagokionez, eta emandako prestakuntzari buruzko informazioa telematikoki eskuratzea ahalbidetzen duten gakoak eman beharko dira, teleprestakuntzako plataforman aurkeztutako prestakuntza-edukiak, jarduerak eta lanak eskuratzeko eta komunikazio-tresnetan parte hartzeko, bai tutoreen eta prestatzaileen artean, bai parte-hartzaileen artean.

Asimismo, los beneficiarios deberán realizar el seguimiento de la participación de los alumnos, su aprendizaje y evaluación. Se deberá conservar la documentación e información correspondiente a los controles periódicos del seguimiento del proceso de aprendizaje y evaluación, realizado en relación a cada participante, facilitando las claves que permitan el acceso telemático a la información relativa a la formación impartida, incluido el acceso a los contenidos formativos, actividades y trabajos presentados en la plataforma de teleformación y participación en las herramientas de comunicación, tanto de los tutores-formadores como de los participantes.

– Gutxienez lanbide-orientazioko saio bat egitea, prestakuntzaren hartzaileen prestakuntza-ibilbideak edo ibilbide profesionalak sortzen laguntzeko.

– Realizar al menos una sesión de orientación profesional para favorecer la generación de itinerarios formativos o profesionales de los destinatarios de la formación.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditoretzen eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren aztertzeko.

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

5.– Erakunde onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko du, plana eskatzeko unean, izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoa, datu horien tratamenduaren arduradun diren aldetik. Konpromiso hori nahitaez onartu beharko dute deialdiaren erakunde onuradun guztiek, arlo hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

5.– La persona representante o apoderada de la entidad beneficiaria deberá suscribir, en el momento de la solicitud del plan, el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación para todas aquellas entidades beneficiarias de la convocatoria, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia, en su calidad de encargados de tratamiento.

6.– Dirulaguntzaren onuradunak, gutxienez, lau urteko epean gorde beharko ditu honako hauek, kontuan hartuta, hala badagokio, emandako dirulaguntza aitortu edo likidatzeko administrazioak duen eskubidearen preskripzio-epea eten den: dirulaguntza emateko oinarri izan den jarduera egin dela egiaztatzeko agiria, eta jasotako funtsak aplikatu izanaren frogagiriak, egiaztapen- eta kontrol-jardueren ondorioetarako. Epe hori onuradunak justifikazio hori aurkezteko ezarritako epea amaitzen den unetik aurrera zenbatuko da.

6.– El beneficiario de la subvención estará obligado a conservar, al menos durante un plazo de cuatro años, considerando, en su caso, la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención concedida, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de las actuaciones de comprobación y control. El citado plazo se computará a partir del momento en que finalice el período establecido para presentar la citada justificación por parte del beneficiario.

20. artikulua.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketagatik sortutako komunikazio-betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Diruz lagundutako jarduera guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik jasotzen duten finantzaketa berariaz adierazi beharko dute erakundeek, bai eta horien ondoriozko ekintzetan ere, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren komunikazio-eskuliburuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte (LanF prestakuntza-aplikazioaren bidez erakunde onuradunen eskura jarriko da eskuliburu hori).

Las entidades deberán hacer constar expresamente la financiación que reciben de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en todas las actuaciones subvencionadas, así como en las acciones que se deriven de las mismas y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Comunicación de Lanbide-Servicio vasco de empleo, que se pondrá a disposición de las entidades beneficiarias en la aplicación de formación LanF.

21. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 21.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan gertatu den aldaketa orok ekarri ahal izango du emandako dirulaguntza aldatzea, deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira, betiere. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

22. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 22.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honetan prestakuntza-ekintzak egiteko ematen diren dirulaguntzak bateraezinak dira administrazio honek edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta xede beragatik emandako beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntza guztiekin.

Las ayudas objeto de esta convocatoria por la realización de las acciones formativas son incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que, por el mismo concepto y finalidad, le sean otorgadas por esta u otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

23. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 23.– Reintegro de la subvención.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, hala badagokio, jasotako kopuru osoak edo horien zati bat itzuliko dira, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera dirulaguntzen arloan ezar daitezkeen berandutze-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan. Eta, bereziki, honako hauetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes casos:

a) Jarduera gauzatu dela egiaztatzeko betebeharrak ez betetzea, edota laguntza emateko zein laguntzaz gozatzeko zehaztutako baldintzak ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen-lanei eta kontrol-lanei uko egitea edo oztopoak jartzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak betetzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honen 20. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

e) El incumplimiento de adoptar las obligaciones de comunicación y difusión recogidas en el artículo 20 de esta convocatoria.

f) Deialdi honetan zehaztutako beste betebehar, baldintza edo betekizunak ez betetzea.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Ez-betetze erabatekoa: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra erabat ez betetzea emandako dirulaguntzaren % 100 itzultzeko arrazoia izango da.

a) Se considerará incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 % de la subvención otorgada.

Era berean, erabateko ez-betetzetzat joko da diruz lagundutako ekintzak helburuen % 25 lortzen ez badu, horiek honela neurtuta: prestakuntzaren ordu-kopuruaren adierazlea bider prestakuntza-ekintza amaitu duten ikasleen kopurua. Prestakuntza amaitu duten partaidetzat joko dira prestakuntza-proiektuan ezarritako ikaskuntzaren aldizkako jarraipen-kontrolen % 75 gutxienez egin dutenak, lana aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi dutenak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik ikastaroan baja hartu duten parte-hartzaileak ere, baldin eta azken bi kasu horietan prestakuntza-proiektuan ezarritako beren ikaskuntzaren aldizkako jarraipen-kontrolen % 25 egin badute, gutxienez.

Igualmente se considerará incumplimiento total si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 25 % de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por el número de alumnos finalizados. Se considera personas participantes finalizadas aquellas que; hayan realizado al menos el 75 % de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje establecidos en el proyecto formativo, aquellas que abandonen la acción formativa por haber encontrado empleo, así como aquellas que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente debidamente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje establecidos en el proyecto formativo.

b) Ez-betetze partziala gertatzen bada: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra hein batean betetzen ez bada, emandako dirulaguntza aldatu edo hein batean itzuliko da.

b) Se considerará incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada.

Era berean, ez-betetze partzialtzat hartuko dira kasu hauek:

Asimismo, se considerarán supuestos de incumplimiento parcial, los siguientes:

– Aurreko paragrafoan aipatutako adierazlea % 25 eta % 100 bitartean betetzen bada, emandako dirulaguntza gutxituko da bete gabe utzi den ehuneko berberean.

– Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendida entre el 25 % y el 100 % la subvención concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse.

– Bete diren inkestetan ez bada lortzen eskatutako gutxieneko % 67a, 18. artikuluan adierazitako eran murriztuko da.

– Cuando la cumplimentación de las encuestas no alcance el 67 % mínimo exigido. Se reducirá en los términos indicados en el artículo 18.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunari, ez-betetzea eragin duten gertaeren berri emateko. Era berean, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost egun balioduneko epealdia duela ere jakinaraziko dio.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días hábiles, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkezteko epea igaro eta halakorik aurkeztu ez bada, edo aurkeztu badira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpen bat emango du. Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

4.– Transcurrido el plazo de alegaciones sin que estas se hubieren producido o presentadas estas, la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, behar denean, ebazpena jakinarazten denetik aurrera gehienez bi hilabeteko epean, bidezko diru-kopuruak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharko zaizkio. Epe hori borondatezko aldiaren epea izango da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

24. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Artículo 24.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduera honako bi xedapen hauen mende egongo da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y el cumplimiento de sus obligaciones legales, y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte tratamenduaren arduradunaren aurrean, datuen babesaren arloko eskubideak baliatzeko prozeduraren bidez. Prozedura hori www.euskadi.eus/servicios/10842/ helbidean argitaratu da.

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento ante el responsable del tratamiento mediante el procedimiento de ejercicio de derechos en materia de protección de datos publicado en www.euskadi.eus/servicios/10842/

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

25. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

Artículo 25.– Normativa de aplicación.

1.– Dirulaguntzen programa honi dirulaguntzen araubide juridikoa arautzen duten arau-xedapen hauek aplikatu behar zaizkio: Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa), oinarrizko legeria baitira; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, azken horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak.

1.– A este programa de ayudas le resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas reguladoras del régimen jurídico subvencional: la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo que constituyen legislación básica, el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Deialdi honetan aurreikusi ez diren arloetan, honako hauek aplikatuko dira: irailaren 9ko 30/2015 Legea, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; lege hori garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua, zeinaren bitartez garatzen baita Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea; eta irailaren 23ko EFP/942/2022 Agindua, administrazio eskudunek egindako lanbide-kualifikazioen katalogo nazionalari lotutako lan-eremuko lanbide-heziketako sistemako lan-eskaintza arautzen duena eta oinarriak eta finantzaketarako baldintzak ezartzen dituena.

2.– En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito Laboral y la Orden EFP/942/2022, de 23 de septiembre, por la que se regula la oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales efectuada por las administraciones competentes, se establecen bases reguladoras, así como las condiciones para su financiación.

Arau hauek ere aplikatuko dira: 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena, eta ESS/1897/2013 Agindua, urriaren 10ekoa, errege-dekretua arautzen duena, deialdi honetan ezarritako alderdi guztiei dagokienez, araudi horietan baldintza partikularrak ezartzen baitira.

Es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla en relación con todos aquellos aspectos regulados en esta convocatoria para los que tales normativas establecen condiciones particulares.

26. artikulua.– Deialdi honetako ehunekoen kalkulua.

Artículo 26.– Cálculo de los porcentajes contenidos en esta convocatoria.

Deialdi honetako kalkuluen ondoriozko ehunekoren batean hamartarrik egonez gero, zati osoa baino ez da hartuko kontuan, hamartarrak alde batera utzita.

Cuando del cálculo de cualquiera de los porcentajes previstos en esta convocatoria resulte un número decimal, se tomará en consideración únicamente la parte entera, despreciando la parte decimal.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental