Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

245. zk., 2022ko abenduaren 26a, astelehena

N.º 245, lunes 26 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5531
5531

11/2022 LEGEA, abenduaren 1ekoa, Euskal Enplegu Publikoarena.

LEY 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

Eusko Legebiltzarrak 11/2022 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskal Enplegu Publikoarena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak ezarritako arau-esparruak ekarri zuen euskal administrazio publikoen enplegu-politikak babestuko zituen eredua. Arau-garapen horrek, oinarritzat hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluak Autonomia Erkidegoari emandako eskumena, azken helburutzat hartu zuen funtzio publiko erkidea eraikitzea euskal administrazio publiko guztientzat.

I.– La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, estableció el marco normativo que posibilitó la puesta en marcha de un modelo que dio cobertura a las políticas de empleo público de las diferentes administraciones públicas vascas. Ese desarrollo normativo se basó en la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma por el artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y su pretensión última era construir una función pública común para la totalidad de las administraciones públicas vascas.

Uztailaren 6ko 6/1989 Legearen inguruan arau-bilbe bat eratzea, negoziazioaren eta akordioaren ondorioz, ahalbidetu duten giza baliabideei buruzko politikak garatu dituzte euskal administrazio publikoek.

Las administraciones públicas vascas han desarrollado las políticas de recursos humanos que, como consecuencia de la negociación y el acuerdo, han permitido configurar un entramado de normas en el marco del modelo de la Ley 6/1989, de 6 de julio, citada.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, helburutzat harturik funtzio publikoaren euskal eredu bat sortzea, eredu hori identifikatuko zuten oinarrizko elementu erkide batzuk ezarri zituen, hargatik eragotzi gabe euskal administrazio bakoitzaren ezaugarrien eta autoantolaketa-ahalen ondoriozko berezitasunak. Alde batetik, «euskal sektore publikoaren» kontzeptua arian-arian sartuz joan da Euskal Autonomia Erkidegoko lege batzuetan; bestetik, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak defendatu zuen euskal administrazio publiko guztiei aplikatu behar zitzaiela, eta are langile lan-kontratudunei ere, legearen xedapenetatik asko bederen.

La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, con el objetivo de crear un modelo vasco de función pública, estableció algunos elementos básicos comunes que lo identificaran, sin perjuicio de las singularidades derivadas de cada administración vasca y de sus potestades de autoorganización. Por una parte, el concepto de «sector público vasco» ha ido insertándose paulatinamente en algunas leyes de la Comunidad Autónoma; por otra parte, la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, abogó por su aplicación a todas las administraciones públicas vascas e, incluso, al personal laboral en buena parte de sus previsiones.

Eredu horren zimentarriak arian-arian eraiki dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoan; bereziki, 1993. urtetik aurrera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen erregelamendu-garapenaren bitartez eta Corame Administrazio Publikoa Arrazionalizatzeko eta Hobetzeko Batzordearen txostena oinarri duten enplegu publikoaren gaineko jarduera-printzipioen bitartez. Erregelamendu-garapenaren hasierako fasean, euskal administrazio publiko guztietarako arauak argitaratu ziren, hala nola funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia, zeina urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren bitartez onetsi zen. Geroko fase batzuetan, beste erregelamendu batzuk argitaratu ziren, haietako batzuk Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean eta haren organismo autonomoetan bakarrik aplikatzeko. Hartara, eratzen ari zen ereduak esparru erkidea sendotu nahi zuen euskal administrazio publikoentzat, baina, aldi berean, toki- edo foru-administrazioaren edo Euskal Herriko Unibertsitatearen autonomia errespetatuta, haiek enplegu publikoaren alorrean zituzten berezitasunak bertan garatu ahal izateko.

La cimentación de este modelo de función pública se ha realizado gradualmente en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, especialmente, a partir del año 1993 a través del desarrollo reglamentario de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y de los principios de actuación en materia de empleo público sustentados en el Informe de la Comisión para la Racionalización y Mejora de la Administración Pública (Corame). En la fase inicial del desarrollo reglamentario se publicaron normas destinadas al conjunto de las administraciones públicas vascas, como fue el caso del Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario, aprobado por el Decreto 190/2004, de 13 de octubre. En fases posteriores se publicaron nuevos reglamentos, algunos de ellos de aplicación exclusiva para la Administración general de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos. Se constituía así un modelo que pretendía consolidar un marco común para las administraciones públicas vascas, pero con el respeto a la autonomía de las administraciones local y foral, y de la Universidad del País Vasco, para poder desarrollar las peculiaridades del empleo público de las mismas.

Ildo horretatik, Euskal Enplegu Publikoaren Legeak ez die galerarik edo bidegabeko erasanik eragiten ukitutako administrazioen autoantolaketarako eskumenei, ahalmen zabala aitortzen baitie haien enplegu publikoaren gainean erabakitzeko.

En este sentido, la Ley de Empleo Público Vasco no conlleva menoscabo o indebida afectación a las competencias de autoorganización de las Administraciones afectadas, a las que se les reconoce una amplia capacidad de determinación sobre su empleo público.

Euskal Enplegu Publikoaren Legea zuzenean lotzen da funtzio publikoa arrazionalizatzeko eta modernizatzeko prozesu luze horrekin. Indarrean dagoen ereduaren elementu batzuek garrantzizko zeregina izaten jarraitzen dute arau-esparru berrian, hala nola lanpostuaren zereginak, enplegu publikoaren funtsezko elementua baita; baina, aldi berean, lege berriak bidea ematen du elementu berezituei edo administrazio publikoetakoren batek azken urteotan bereziki garatutakoei eusteko, adibidez, arlo funtzionalen garapenari eta definizioari, edo enplegu publikorako planek giza baliabideak antolatzeko politiketan duten funtsezko zereginari. Hala ere, zenbait aldaketa substantibo planteatzen dira sistemaren funtsezko elementu batzuetan, azken urteotan enplegu publikoa artikulatzen duen arau-testuinguruaren ondorioz, enplegu publikoaren kontzepzio irekia ezarri baitu eta, beraz, arau-garapenerako tarte zabal samarrak utzi, batez ere egitura-kontuetan edo enplegu publikoko harremanetan dimentsio objektiboa duten kontuetan, hala nola zuzendaritza publiko profesionalean, enplegu publikoaren antolamenduan eta egituran, karrera profesionalean, jardunaren ebaluazioan eta ordainsarien sisteman.

Esta Ley de Empleo Público Vasco entronca directamente con ese largo proceso de racionalización y modernización de la función pública. Algunos de los elementos del modelo vigente siguen teniendo un papel relevante en el nuevo marco normativo, como puede ser el papel del puesto de trabajo como elemento central en el empleo público, pero, a su vez, posibilita mantener elementos diferenciadores o desarrollados específicamente por alguna de las administraciones públicas en los últimos años, como puede ser el desarrollo y la definición de áreas funcionales o el papel fundamental de los planes de empleo público en las políticas de ordenación de los recursos humanos; sin embargo, también se proponen una serie de cambios sustantivos en algunos elementos nucleares del sistema, como consecuencia del contexto normativo que articula el empleo público en estos últimos años, en el que se establece una concepción abierta del empleo público que permite, por tanto, unos márgenes de configuración normativa bastante amplios en su desarrollo, sobre todo en los aspectos relativos a las cuestiones estructurales o que tienen una dimensión objetiva en las relaciones de empleo público, tales como las concernientes a la dirección pública profesional, la ordenación y estructura del empleo público, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, y el sistema retributivo.

Egitura-elementu horiek guztiak ikusita, legegile autonomikoak definitu behar ditu norainokoa eta funtzioa. Hortik, beraz, Euskal Enplegu Publikoaren Lege hau onartzearen garrantzia, aktibatu egingo ditu-eta alderdirik berritzaileenak, hala nola zuzendaritza publiko profesionala, karrera profesionala, jardunaren ebaluazioa, ordainsarien sistema eta lanpostuak hornitzeko sistemak.

Todos esos elementos estructurales exigen que sea el legislador autonómico el que defina su alcance y su función. De ahí, la trascendencia que tiene la aprobación de esta Ley de Empleo Público Vasco, pues activa aquellos elementos que pueden resultar más innovadores, como son la dirección pública profesional, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, el sistema retributivo y los sistemas de provisión de puestos de trabajo.

Euskal enplegu publikoaren kalitate instituzionala hobetzeak izan behar du lege honen garapenerako erreferenteetako bat, azken helburutzat jarrita oinarrizko berrikuntza-elementuak txertatzea, enplegu publikoa profesionalizazio-maila handiko instituzio izan dadin, inpartziala eta bere emaitzen kudeaketaren erantzule.

La mejora de la calidad institucional del empleo público vasco debe ser uno de los referentes para el desarrollo de esta ley, cuyo objetivo último no es otro que introducir aquellos elementos básicos de innovación que hagan del empleo público una institución con alto grado de profesionalización, imparcial y responsable por la gestión de sus resultados.

Lege honek, beraz, baditu aurreko ereduari jarraitzen zaizkion elementuak, baina, aldi berean, tarte zabalak utzi ditu bere eremuan sartzen den administrazio publiko bakoitzak erabakiak hartzea izan ditzan, negoziazio kolektiboak enplegu publikoan duen tartea eta legeak definitu dituen elementu komunak errespetatuta, haietako bakoitzaren beharrizanak konpontze aldera, alde batera utzi gabe enplegu publikoaren eredu erkidea taxutzea, bere osoan. Horren ondorioz, legeak erabat errespetatzen ditu foru- eta toki-autonomia, unibertsitate-autonomia eta lurralde-gobernu bakoitzak berezko dituen araugintza- eta antolaketa-ahalak.

La ley muestra, en consecuencia, elementos de continuidad con el modelo anterior, pero asimismo contiene amplios márgenes para que cada una de las administraciones públicas incluidas en su ámbito pueda tomar decisiones que, respetando el margen de la negociación colectiva en el empleo público y los elementos comunes definidos en la ley, resuelvan las necesidades de cada una de ellas sin dejar por ello de, en su conjunto, articular un modelo común de empleo público. Por ello, la ley es sumamente respetuosa con la autonomía foral y local, la autonomía universitaria, así como con las potestades normativas y de organización propia de cada gobierno territorial.

Hain zuzen ere, egiturari edo antolaketari eragiten dieten gai guztietan, legeak aintzat hartzen ditu foru- eta toki-gobernuek berez dituzten autonomia eta araugintza- eta antolaketa-ahalak, definitu dezaten, kasu bakoitzean, gaion aplikagarritasuna eta martxan jartzeko intentsitatea. Hala gertatzen da, adibidez, zuzendaritza publiko profesionalaren kasuan, non gobernu-maila bakoitzak erabakiko baitu, hala badagokio, zer lanpostu gordeko dituen izendapen-sistema horren bitartez betetzeko. Gauza bera gertatzen da lanpostuen antolamenduan, lanpostu-zerrendetan, arlo funtzionaletan edo analisi funtzionaletan, administrazioek jarduteko dituzten tarteak errespetatuta. Antzekoa esan daiteke karrera profesionalaren ereduari buruz, administrazio publiko bakoitzak bere borondatez zehaztuko baitu zer eredu ezarri, bertikala edo horizontala, edo mistoa, edo, are, aldi batez egungo ereduari eusten dion. Nolanahi ere den, tresna batzuk ematen ditu legeak alor horietan lankidetzan aritzeko, laguntza teknikoa eskatzeko edo kudeaketa beste erakunderen bati gomendatzeko. Lankidetza eta laguntza horiek eraginkorrak izan daitezen, funtsezko pieza bilakatzen dira, proposatutako ereduan, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordea eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.

En efecto, en todas aquellas cuestiones que tienen implicaciones estructurales u organizativas, la ley reconoce la autonomía y las potestades normativas y de organización inherentes a los gobiernos forales y locales para definir, en cada caso, su aplicabilidad e intensidad en su puesta en marcha. Así sucede, por ejemplo, en materia de dirección pública profesional, en donde cada nivel de gobierno determinará, en su caso, qué puestos de trabajo se reservarán para su provisión por ese sistema de designación. Lo mismo ocurre en materia de ordenación de puestos de trabajo, relaciones de puestos de trabajo, áreas funcionales o análisis funcionales, respetando los márgenes de actuación de las distintas administraciones. Algo similar puede decirse del modelo de carrera profesional, en donde cada administración pública determinará voluntariamente si se implanta un modelo de carrera profesional vertical u horizontal, o mixto, o, incluso, si mantiene transitoriamente el modelo actualmente existente. En cualquier caso, la ley proporciona una serie de instrumentos a través de los cuales se podrá cooperar, demandar asistencia técnica o encomendar la gestión a otra institución en estas materias. Para hacer efectiva esa cooperación y asistencia, la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi y el Instituto Vasco de Administración Pública se transforman en piezas sustanciales del modelo propuesto.

Legeak pertsonak kudeatzeko tresnen esparru malgua ezarri du, zeinak intentsitate aldakorrarekin aplikatu ahal izango baitira administrazio-egitura bakoitzean, kasuan kasuko beharrizanen arabera. Horrela, bada, kasu bakoitzerako ekar daiteke, malgutasun-irizpideak baliatuta, entitate bakoitzaren autonomiaren zaintza eta entitate bakoitzak arauak emateko eta bere burua antolatzeko dituen ahalen errespetua.

La ley establece un marco flexible de instrumentos de gestión de personas que pueden ser aplicados con intensidad variable en cada estructura administrativa en función de las necesidades que en cada caso se susciten. Así pues, se puede aportar en cada caso, y con criterios de flexibilidad, la salvaguarda de la autonomía de cada entidad y el respeto a sus potestades normativas y de autoorganización.

Aipatu beharrekoa da, halaber, Euskal Enplegu Publikoaren Legea egiteko prozeduran behar bezala errespetatu direla Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legean hartarako ezarri ziren exijentziak.

Ha de señalarse, igualmente, que, en el procedimiento de elaboración de la Ley de Empleo Público Vasco, se han respetado las exigencias establecidas al respecto en la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

II.– Euskal Enplegu Publikoaren Legeak atariko titulu bat du, hamalau titulu espezifiko, hogeita hamahiru xedapen gehigarri, hemezortzi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bost azken xedapen.

II.– La Ley de Empleo Público Vasco se estructura en un título preliminar, catorce títulos específicos, treinta y tres disposiciones adicionales, dieciocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

Atariko tituluan xedapen orokorrak jasotzen dira. Haien barruan, alde batera utzita legearen xedea eta jarduteko eta kudeaketa egiteko printzipio informatzaileak, gailen nabari da, zalantzarik gabe, aplikazio-eremua. Garrantzizko alderdi honetan, honako hauei aplikatzen zaie legea: funtzionarioei, langile lan-kontratudunei eta behin-behineko langileei, legeak berak jasotakoaren arabera, baldin eta euskal sektore publikoa osatzen duten administrazio publiko, erakunde edo organoetarik baten zerbitzuan badihardute.

El título preliminar recoge las disposiciones generales. Dentro de estas, al margen del objeto de la ley y de los principios de actuación y gestión informadores de la misma, sobresale, sin duda, el ámbito de aplicación. En este importante punto la ley se aplica al personal funcionario, laboral y eventual, en los términos recogidos en la propia ley, siempre que tal personal se encuentre al servicio de alguna de las administraciones públicas, instituciones u órganos que componen el sector público vasco.

Legea arau integraltzat jotzeak garrantzizko ondorioak ditu aplikagarritasunaren alderditik; izan ere, funtzionario publikoei ez ezik, euskal administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudunei ere aplikatzen zaie, aplika dakiekeen guztian.

La conceptuación de la ley como norma de carácter integral tiene importantes consecuencias también en el plano de su aplicabilidad no sólo al personal funcionario público, sino también, en todo lo que les resulte de aplicación, al propio personal laboral al servicio de las administraciones públicas vascas.

Era berean, legeak izaera berezia aitortzen die euskal administrazio publikoen partaidetza edo finantzaketa maioritarioa duten entitateei, eta haietara hedatzen du legearen eduki jakin batzuen aplikagarritasuna.

Igualmente, la ley reconoce la singular naturaleza de las entidades participadas o financiadas mayoritariamente por las administraciones públicas vascas, extendiendo la aplicabilidad de determinados contenidos de la misma a estas entidades.

III.– Legearen I. tituluaren xedea da euskal enplegu publikoaren organoak eta haien eskumenak arautzea. Arrazoizkoa ematen du lehenik eta behin arautzeak erakundearen beraren antolaketa- edo «gobernu»-elementuak. I. titulu horrek hiru kapitulu ditu. Lehenengoa «enplegu publikoaren organo erkideei» buruzkoa da, eta erregulazio horretako alderdirik garrantzizkoena, zalantzarik gabe, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordea sortzea da. Organo horrek, dituen osaera eta funtzioak ikusita, garrantzizko zeregina izango du Euskadirako enplegu publikoaren eredu integralaren garapenean eta kohesioan. Organo teknikoa da, eta gobernuko hiru lurralde-mailen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko koordinazioa, informazio-trukea, kontsulta eta lankidetza ditu xede. Era berean, haien langile-egituren integrazio-prozesua bultzatu behar du. Enplegu Publikoaren Euskal Kontseiluak ere izango du bere garrantzia; izan ere, Administrazioaren ordezkariek eta enplegatu publikoen ordezkariek bertan aztertu eta proposatuko dituzte irtenbideak enplegu publikoaren arazo garrantzizkoenen aurrean.

III.– El título I tiene por objeto la regulación de los órganos del empleo público vasco y de sus propias competencias. Parece razonable regular, en primer lugar, cuáles son los elementos organizativos o de «gobierno» de la propia institución. Este título I se subdivide en tres capítulos. El primero se ocupa de los «órganos comunes del empleo público», y en esta regulación el punto más relevante es, sin duda, la creación de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, un órgano que está llamado a ejercer, tanto por su composición como por sus funciones, un importante papel en el desarrollo y cohesión de un modelo integral de empleo público en Euskadi. Se configura como un órgano técnico de coordinación, intercambio de información, consulta y cooperación de los tres niveles territoriales de gobierno y de la Universidad del País Vasco, así como de impulso en el proceso de integración de sus estructuras de personal. También tendrá una posición relevante el Consejo Vasco del Empleo Público, como órgano en el que quienes representen a la Administración y quienes representen al personal empleado público analizarán y propondrán soluciones ante los problemas más relevantes en el empleo público.

Era berean, organo erkideen arlo honetan, Eusko Jaurlaritza agertzen da organo berri gisa, lege honetan araututako zenbait alderdiri buruzko ahalmen xehetasunez beteak egozten zaizkiola. Xedapen hori oso egokia da, aukera ematen duelako organo zehatz bati besterik gabe emateko erregelamenduzko garapen-eginkizunen ardurak, guztiz ezinbestekoak izaki lege honen helburu garrantzitsuak eta berriak praktikan jartzeko.

Asimismo, irrumpe con la condición de nuevo órgano común el Gobierno Vasco, al que se le atribuye una relación de facultades pormenorizadas sobre diversos aspectos regulados en esta ley. Dicha previsión resulta del todo pertinente, puesto que de forma inmediata permite responsabilizar a un órgano concreto de tareas de desarrollo reglamentario que resultan de todo punto imprescindibles para la puesta en práctica de objetivos importantes y novedosos incluidos en esta ley.

Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzari organo erkide den aldetik esleitu zaizkion ahalmen guztiak euskal administrazio publiko guztiei aplikatu behar zaizkie, eta horregatik justifikatzen da enplegu publikoaren arloko organo exekutibo erkidean koka daitezen.

En este sentido, todas las facultades atribuidas al Gobierno Vasco como órgano común responden a la función de ser aplicables a la generalidad de las administraciones públicas vascas, por lo que se justifica que se residencien en el órgano ejecutivo común del empleo público.

II. kapituluak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan enplegu publikoaren eskumena duten organoak zehazten ditu, eta haiek erabil ditzaketen eskumenen zerrenda luzea paratzen. Goi-organoek pertsonal-politika diseinatu eta exekutatzen dute, eta goi-organo haien artean nabarmendu daitezke Eusko Jaurlaritzari ereduaren zuzendaritzan eman zaion zeregina, eta, batez ere, enplegu publikoaren arloko eskumenak dituen sailari eman zaion zentraltasuna.

El capítulo II detalla los órganos competentes en materia de empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como un largo listado de competencias que estos pueden ejercer. Los órganos superiores son aquellos que diseñan y ejecutan la política de personal, y entre ellos destaca el papel atribuido al Gobierno Vasco en la dirección del modelo, pero, sobre todo, la posición de centralidad que se otorga al departamento competente en materia de empleo público.

Eta, azkenik, hirugarren kapitulua, xedetzat hartu duena arau orokor eta ireki batzuk ematea foru- eta toki-erakundeetan enplegu publikoaren arloko eskumenak dituzten organoei begira, ondo errespetatuta, betiere, foru- eta toki-autonomiaren printzipioa.

Y, por último, el tercer capítulo tiene por objeto prever una serie de reglas genéricas y abiertas referidas a los órganos competentes en materia de empleo público de las entidades forales y locales, que se asienta en el reconocimiento del principio de autonomía foral y local.

IV.– Legearen II. tituluak euskal administrazio publikoen zerbitzuko langileak ditu araugai, eta bi kapitulu ditu. I. kapituluak pertsonal moten zerrenda egiten du, eta berariazko tratamendua ematen die karrerako funtzionarioei, bitarteko funtzionarioei eta pertsonal lan-kontratudunari. Konfiantzazko eta aholkularitza berezirako pertsonala, pertsonala motatzat hartzen bada ere, II. kapituluan arautzen da, aparte, berezitasun aipagarriak dituelako gainerako langileekiko.

IV.– El título II de la ley se ocupa del personal al servicio de las administraciones públicas vascas, estructurándose en dos capítulos. El capítulo I tiene por objeto la enumeración de las clases de personal y el tratamiento específico del personal funcionario de carrera, del personal funcionario interino y del personal laboral. El personal de confianza y asesoramiento especial, aun siendo considerado clase de personal, se regula de forma diferenciada en el capítulo II, dadas las singularidades relevantes que muestra frente al resto de personal.

Beste alderdi batzuen artean, denbora-muga jarri zaie aldi baterako programei, Administrazioaren gaitz endemiko bat berrizka ez dadin: langileen aldi baterakotasun handia.

Entre otros aspectos, se contempla la duración máxima de los programas de carácter temporal, a fin de evitar la reproducción de un mal endémico en la Administración, como es la alta temporalidad de su personal.

V.– III. tituluak elementu berritzailea dakar euskal enplegu publikoaren legezko esparrura, nahiz eta lehendik ere araututa egon Autonomia Erkidegoaren esparruan. Egin-eginean ere, honela definituta dago «zuzendaritza publiko profesionala»: administrazio publiko bakoitzak bere autoantolaketa-ahalak erabilita halakotzat zehazten dituen lanpostuen multzoa. Erregulazio honetan, beraz, lehentasuna dute, alde batetik, antolaketa-dimentsioak eta, bestetik, gobernu-maila bakoitzak zein borondate duen bere zuzendaritza publiko profesionalaren egiturak zehazteko.

V.– Se incorpora en el título III un elemento novedoso en el marco legal del empleo público vasco, si bien ya había sido objeto de regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma. La «dirección pública profesional» se define como aquel conjunto de puestos de trabajo que cada administración pública determina de tal naturaleza en uso de sus potestades de autoorganización. Priman, por tanto, en esta regulación, por un lado, la dimensión organizativa y, por otro, la voluntad de cada nivel de gobierno a la hora de delimitar las estructuras de la dirección pública profesional.

III. tituluak zehaztasunez ordenatzen du zuzendaritza publiko profesionala euskal administrazio publikoetan, eta arau-multzo bat definitu du, zuzendaritza publiko profesionala bereganatzen duen administrazio publiko orok bete beharrekoa.

El título III ordena con detalle la dirección pública profesional en las administraciones públicas vascas, definiendo un conjunto de reglas a las que deberá sujetarse toda administración pública que inserte en su seno la dirección pública profesional.

Zuzendaritza-kide publiko profesionalaren figura ezarrita zegoen jada Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremuan, nahiz eta lege honetan ageri den moduko erregulazio bukaturik ez izan, hala ateratzen baita goren kargudunen lansariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legetik, zeinean argi eta garbi bereizten baita Administrazioko goi-kargudunen araubidea eta Autonomia Erkidegoko sozietate publikoetako eta zuzenbide pribatuko ente publikoetako zuzendaritza-postuena.

Si bien no con una regulación acabada como la que presenta esta ley, la figura del personal directivo público profesional ya se encontraba implantada en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tal y como se deduce de la lectura de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de retribuciones de altos cargos, donde se distingue nítidamente el régimen de los altos cargos de la Administración y el de los puestos directivos de las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado de la Comunidad Autónoma.

Aipatzekoa da, halaber, 1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena, bere aplikazio-eremuan sartzen baititu Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zuzendaritza-kideak eta Eusko Jaurlaritzak edo kargu publikodun batek izendatzen dituzten pertsonak izaera edo kapitalaren zatirik handiena pribatua duten entitateetan edo administrazio publikoen edo haien sektore publikoen kontrolpeko entitateetan zuzendaritza- edo administrazio-kargu bat betetzeko, eta, halaber, zuzendari-kargua edo goragoko maila duen Euskal Autonomia Erkidegoko behin-behineko pertsonala. Pertsonal horri arau hau ere aplikatzen zaie: 156/2016 Dekretua, azaroaren 15ekoa, kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzkoa.

Cabe mencionar, asimismo, la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, que incluye en su ámbito de aplicación al personal directivo perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a las personas designadas por el Gobierno Vasco o por un cargo público para ocupar un cargo de dirección o administración en entidades de naturaleza y capital mayoritariamente privado o en cualquier otra entidad en que su control corresponda a varias administraciones públicas o a sus respectivos sectores públicos, además de al personal eventual de la Comunidad Autónoma de Euskadi con rango igual o superior a director o directora. A este personal se le aplica igualmente el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público.

III. tituluak, lehenik eta behin, zuzendaritza-kide publiko profesionaltzat joko direnak definitzen ditu, eta funtzio batzuk deskribatzen ditu ondoren, hain zuzen ere, Administrazioari aukera ematen diotenak, bere autoantolaketa-ahalmenaren esparruan, lanpostuen zuzendaritza-izaera eta lanpostu horiek betetzeko behar direnak identifikatzeko. Toki-entitateei dagokienez, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak eraenduko du zuzendaritza publiko profesionala eta, modu osagarrian, lege honek xedatzen duenak.

El título III, en primer lugar, define quiénes tendrán la consideración de personal directivo público profesional, añadiendo a continuación una descripción de las funciones que permiten a la Administración identificar, en el marco de su capacidad de autoorganización, la naturaleza directiva de los puestos y los requisitos para su desempeño. En el supuesto de las entidades locales, la regulación de la dirección pública profesional se regirá por la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta ley.

Arreta berezia egiten dio legeak zuzendaritza-kide profesionalak izendatzeko prozeduraren garapenari, prozedura horrek oinarritzat baititu merezimendu-, gaitasun-, egokitasun-, publikotasun- eta konkurrentzia-printzipioak. Geroko erregelamendu-garapenerako uzten dira administrazio-figura berri hori definitu behar duten gainerakoa alderdiak.

Una atención especial se prevé en la ley para el desarrollo del procedimiento de designación del personal directivo público profesional, basado en los principios de mérito, capacidad e idoneidad, publicidad y concurrencia, derivando a un posterior desarrollo reglamentario el resto de aspectos que deben definir esta nueva figura administrativa.

VI.– Enplegu publikoaren antolamendua eta egitura arautzen ditu IV. tituluak, eta bi kapitulu zabaletan sistematizatzen du garrantzi handiko gai hori. Lehenengoak enplegu publikoa antolatu eta planifikatzeko tresnak arautzen ditu, hala nola lanpostuen taldeak edo multzoak, «arlo funtzional» esaten zaie Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremuan, eta lanpostuen funtzioen azterketak eta ezaugarriak. Nolanahi ere, arauketak aukera ematen die administrazio publikoei aplikazio eraginkorra aktibatzeko intentsitatea edo tresna zehatzak graduatzeko.

VI.– El título IV regula la ordenación y estructura del empleo público, sistematizando tan importante materia en dos amplios capítulos. El primero regula los instrumentos de ordenación y planificación del empleo público, como pueden ser las agrupaciones de puestos de trabajo, conocidas como «áreas funcionales» en el campo de la Administración de la Comunidad Autónoma, y los análisis de las funciones y características de los distintos puestos de trabajo. En todo caso, la regulación permite a las distintas administraciones públicas graduar la intensidad y los instrumentos concretos que puedan activar para su aplicación efectiva.

Legeak arau orokortzat hartu du, era berean, euskal administrazio publikoen zerbitzuko langileen funtzionarizazioa; hala ere, zerrenda zabala aurreikusi du, lan-harremana ezartzeko aukera dagoen eremu jakin batzuekin. Aukera horren osagarri, beren-beregi zehazten dira funtzio publiko batzuk, funtzionarioei erreserbatzen zaizkienak.

La ley opta asimismo por establecer una regla general de funcionarización del personal al servicio de las administraciones públicas vascas que, no obstante, prevé un amplio listado de ámbitos tasados en los que es posible establecer un vínculo de naturaleza laboral. Dicha opción se complementa con la expresa determinación de una serie de funciones públicas cuyo ejercicio, en todo caso, queda reservado a personal funcionario.

Lanpostu-zerrendaren kontzepzioak ereduaren malgutasuna bilatzen du, edukien alorreko ikuspegi mugatu batetik abiatuta, kudeaketa-tresna osagarri batzuen bitartez garatzeko gero.

La concepción de la relación de puestos de trabajo busca la flexibilidad del modelo partiendo de una concepción limitada en cuanto a sus contenidos que, posteriormente, debe ser desarrollada por una serie de instrumentos complementarios de gestión.

Enplegu publikorako plangintza-tresnek tratamendu espezifikoa jasotzen dute. Euskal enplegu publikoa antolatzeko planak arautzen dira. Hauek ere aurreikusi dira euskal administrazio publikoen enplegu publikorako plangintza-tresna gisa: enplegu publikoaren eskaintza, aurrekontu-plantillak eta pertsonalaren erregistroa.

Los instrumentos de planificación del empleo público reciben un tratamiento específico. Se regulan los planes de ordenación del empleo público vasco. Asimismo, se prevén la oferta de empleo público, las plantillas presupuestarias y el registro de personal como instrumentos de planificación del empleo público de las administraciones públicas vascas.

Arreta berezia eman behar zaio jardunaren ebaluazioren arauketari, aukera eman diezaiekeelako administrazioei elementu hori tresnatzat har dezaten kudeaketa hobetzeko eta enplegatu publikoen garapen profesionalerako.

Una atención especial cabe prestar a la regulación que se lleva a cabo de la evaluación del desempeño, que puede permitir a las distintas administraciones configurar dicho elemento como instrumento de mejora de la gestión y de desarrollo profesional del personal empleado público.

Hartara, aurreikusita dago Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen bidez bateratzea irizpideak, euskal administrazio publikoek garapen-arauak egin ditzaten; besteak beste, jardunaren ebaluazioak karrera profesionalean izan ditzakeen ondorioei buruz.

Así, se prevé que por medio de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi se logre una unificación de criterios para el desarrollo normativo que deban realizar las distintas administraciones públicas vascas, entre otros, sobre los efectos de la evaluación del desempeño en la carrera profesional.

Enplegu publikoaren egituraz dihardu IV. tituluko II. kapituluak. Horko berrikuntzak kidego eta eskalen eiteari zor zaizkio, funtsean. Baina administrazio publikoek bakoitzak bere erara aplikatzeko moduko elementu aldagarriak ere sartu dira, hala nola azpieskalak, aukerak eta espezialitateak.

El capítulo II de este título IV se ocupa de la estructura del empleo público. En este punto, las innovaciones obedecen principalmente a la configuración de los cuerpos y escalas. Pero también se incorporan elementos variables en su aplicación por las distintas administraciones públicas, como pueden ser las subescalas, opciones y especialidades.

Horregatik egin da Eusko Jaurlaritzaren aldeko legegintza-eskuordetza bat, funtzionarioen autonomia-, foru- eta toki-egituren arteko baliokidetasun-sistema onar dezan.

Es por ello por lo que se articula una delegación legislativa que se realiza en el Gobierno Vasco para aprobar el sistema de equivalencias entre las estructuras funcionariales autonómicas, forales y locales.

VII.– Enplegatu publikoaren izaera eskuratzea eta galtzea arautu ditu V. tituluak. Bi kapitulu ditu. Lehenengoak arau batzuk ezarri ditu funtzionario bihurtzearen eta funtzionario izateari uztearen gainean, eta gauza bera, zeharkago bada ere, euskal administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudun finkoei dagokienez.

VII.– El título V regula la adquisición y la pérdida de la condición de personal empleado público. Se estructura en dos capítulos. El primero está dedicado a establecer una serie de reglas sobre la adquisición y pérdida de la condición de personal funcionario, así como, más tangencialmente, de personal laboral fijo al servicio de las administraciones públicas vascas.

V. tituluak jorratzen dituen alderdien artean ditugu arau batzuk, funtzionarioek zerbitzu aktiboa luzatzea eskatuz gero eskari hori ebatzi ahal izateko balio dutenak. Konplexu samarra bada ere, araubide egokia da, batera baloratzen dituelako alderdi objektiboak (zerbitzua emateko premia larriak dauden edo ez) eta subjektiboak (jardunaren ebaluazioa, ordutegia betetzea eta lanera joatea, gaitasun psikofisikoa eta zerbitzu aktiboan edota lanpostuen erreserba duten egoera administratiboetan egotea).

Entre los aspectos que se contemplan en este título V, se encuentra la instauración de las reglas para dilucidar la petición de prórroga en el servicio activo que pueda cursar el personal funcionario. Pese a su relativa complejidad, resulta un régimen adecuado, ya que se valorarán combinadamente aspectos objetivos (la existencia o no de necesidades imperiosas de atención al servicio) y subjetivos (la evaluación del desempeño, el nivel de cumplimiento horario y de asistencia al trabajo, la capacidad psicofísica y la permanencia en el servicio activo o en situaciones administrativas con reserva de puesto de trabajo).

II. kapituluak euskal enplegu publikora iristeko printzipioak eta betekizunak jorratzen ditu, eta printzipio konstituzionalez eta oinarrizko legerian jasotakoez gain, beste batzuk ere xedatzen ditu, euskal sektore publikoan enplegua duten langile guztiei aplikatzeko, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonen irispiderako diskriminazio positiboko neurri inportante batzuk ere, kolektibo horretarako irispide-sistema espezifikoa paratzeraino.

El capítulo II está dedicado a los principios y requisitos de acceso al empleo público vasco, previendo no solo los principios constitucionales y aquellos otros recogidos en la legislación básica, sino algunos otros de carácter adicional que se aplican a todo el personal empleado público del sector público vasco, así como una serie de importantes medidas de acción positiva en materia de acceso para personas con discapacidad, estableciéndose incluso un sistema específico de acceso para dicho colectivo.

Legeak bere egiten du desgaitasunen bat duten pertsonen lan-integrazioan euskal administrazio publikoek bete behar duten eginkizun eredugarria eta pertsona horiek enplegu publikora benetan iristeko euskal administrazio publikoek duten konpromisoa indartzen du.

La ley asume el papel ejemplar que deben ejercer las administraciones públicas vascas en la integración laboral de las personas con discapacidad y refuerza el compromiso de las administraciones públicas vascas para garantizar el acceso efectivo de dichas personas al empleo público.

VIII.– Euskal sektore publikoko enplegatuen hautaketari eta prestakuntzari buruzkoa da VI. titulua, eta hiru kapitulu ditu. I. kapitulua enplegatu publikoak hautatzeko prozesu eta sistemez ari da, eta hauek arautzen ditu: enplegu publikora iristeko prozedurak, deialdi-oinarriak eta hautaketa-tresnak.

VIII.– El título VI, sobre selección y formación del personal empleado en el sector público vasco, consta de tres capítulos. El capítulo I se ocupa de los procesos y sistemas de selección del personal empleado público, donde se regulan los diferentes procedimientos de acceso al empleo público, las bases de convocatoria y los instrumentos de selección.

II. kapituluan, euskal enplegu publikoaren hautaketa-organoak jasotzen dira. Organo horien profesionalizazioaren aldeko apustua egiten da, eta debekuak ezartzen zaizkie pertsona-talde batzuei, ez dezaten organo horietan parterik hartu, hautaketa-prozesu guztien garapenean begira daitezen inpartzialtasun-printzipioa, objektibotasuna eta profesionaltasuna. Hautaketa-organo iraunkorrak eratzeko aukera ere aurreikusi da.

Los órganos de selección del empleo público vasco se recogen en el capítulo II. Y allí se apuesta por su profesionalización y se establece una serie de interdicciones en torno a determinados colectivos de personas que no pueden formar parte de estos órganos con el fin de salvaguardar el principio de imparcialidad, la objetividad y la profesionalidad en el desarrollo de los diferentes procesos selectivos. Se prevé, asimismo, la posibilidad de configurar órganos permanentes de selección.

Enplegu publikoaren alorreko prestakuntza osagai inportantea da euskal administrazio publikoen giza baliabideen kudeaketa-politiken garapenean: horra VI. tituluko III. kapituluaren gaia. Gobernu-maila bakoitzak alor honetan dituen eskumenen babesa ezertan galarazi gabe, funts-funtsezko zeregina du Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak enplegatu publiko eta zuzendaritza-kide publiko profesionalentzako prestakuntza-programak diseinatu, antolatu eta kudeatzen.

La formación en el empleo público y el papel en el desarrollo de esta importante política de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas vascas es objeto de tratamiento en el capítulo III del citado título VI. Sin perjuicio de salvaguardar las competencias en esta materia de los diferentes niveles de gobierno, el papel que cumple el Instituto Vasco de Administración Pública en el diseño, organización y gestión de los diferentes programas formativos del personal empleado público y del personal directivo público profesional se configura como fundamental.

IX.– Karrera profesionalaren erregulazioaren garapenak, beste elementu batzuen artean, aukera emango du giza baliabideak kudeatzeko politika berriak ezartzeko administrazio publikoetan, gaur egunera arte indarrean egongo den esparrua gainditze aldera. Garrantzizko gai hori legearen VII. tituluan arautu arren, eredua bere osoan ulertuko bada, testuaren amaierako xedapen iragankor batzuk ere hartu beharko dira kontuan.

IX.– La regulación de la carrera profesional es uno de los elementos cuyo desarrollo posibilitará la implantación en las distintas administraciones públicas de nuevas políticas en la gestión de los recursos humanos que superen el marco vigente hasta la fecha. La regulación de esta importante materia se lleva a cabo en el título VII de la ley, pero, asimismo, la comprensión final del modelo exige tener en cuenta una serie de disposiciones transitorias que se recogen al final del texto.

Legeak oinarriak ezarri dizkie euskal administrazio publikoei, funtzionarioen aurrerapen profesionalean funtsatutako karrera profesionalaren ereduak sortu ditzaten. Karrera profesionalak, baina, alderdi subjektiboaz gain –hau da, funtzionarioen eskubidea izateaz gain–, dimentsio objektiboa ere badu, eta hori azpimarratzera etorri da legea: kudeaketa-tresna bat ere badela administrazio publikoen funtzionamendua eta zerbitzugintza efizienteago egiteko.

La ley establece las bases para que las distintas administraciones públicas vascas puedan crear modelos de carrera profesional basados en la progresión profesional del personal funcionario. El dato distintivo es que la carrera profesional no solo tiene una dimensión subjetiva, esto es, como derecho del personal funcionario, sino que también la ley pone énfasis en su dimensión objetiva; es decir, como un instrumento de gestión para hacer más eficiente el funcionamiento y la prestación de servicios de las administraciones públicas.

Legeak, beste alde batetik, oinarrizko legegileak karrera profesionalari aurreikusi dizkion motak sartzen ditu, eta, gainera, aukera ematen die administrazio publikoei, karrera bertikala eta horizontala ez ezik, biak hartuko dituen karrera misto bat ere era dezaten.

La ley, por otra parte, incorpora las diferentes modalidades de carrera profesional previstas por el legislador básico, pero además incluye la posibilidad de que las administraciones públicas no solo prevean la carrera vertical y horizontal, sino además una carrera mixta que combine ambas modalidades.

Karrera profesionalaren ereduaren funtsezko elementua garapen profesionalaren gradua da, zalantzarik gabe. Legeak egituratzen duen markoak lortu nahi duen helburua, nolabait, euskal enplegu publikoaren benetako profesionalizazioa lortzea baino ez da. Hartara, garapen profesionaleko gradu edo maila batzuk zehazten dira, funtzionarioek arian-arian egiazta ditzaketenak; eta horixe da karrera profesional horizontalaren ardatza.

El elemento central del modelo de carrera profesional es, sin duda, el grado de desarrollo profesional. El objetivo que, de alguna manera, persigue el marco que se estructura en la ley no es otro sino la profesionalización efectiva del empleo público vasco. Así la carrera profesional horizontal se articula en torno a la determinación de una serie de grados de desarrollo profesional que pueden ser objeto de acreditación, de manera progresiva, por parte del personal funcionario.

Legeak dioenez, karrera profesional horizontaleko modalitateak eraginkortasunez ezarri eta garatzeko, euskal administrazio publiko bakoitzak bere arauak garatu beharko ditu; nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak horretarako ezarri irizpideen arabera, garapen profesionalari eta jardunaren ebaluazioari buruzko erregelamendu bat prestatuko du, euskal administrazio publiko guztietan gai horren inguruan aplikatu behar diren irizpide erkide eta homogeneoak jasoko dituena.

La ley señala que la efectividad de la implantación y el desarrollo de las distintas modalidades de carrera profesional horizontal estará sometida al necesario desarrollo normativo por parte de cada una de las administraciones públicas vascas, si bien, el Gobierno Vasco, de acuerdo con los criterios que al respecto indique la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, deberá elaborar un reglamento sobre desarrollo profesional y evaluación del desempeño, al objeto de validar los criterios que, con carácter común y homogéneo para todas las administraciones públicas vascas, deberán definir sus respectivos modelos de desarrollo profesional.

Karrera profesional bertikala arautzen du, labur, VII. tituluko II. kapituluak, oinarrizko legeriak xedatutakoaren antzeko ildotik. Hartara, honela definitzen da karrera profesional bertikala: lanpostuen egituran gora egitea; betiere, lege honetan arautzen diren lanpostuak hornitzeko prozeduren bidetik. Karrera profesional bertikal hori, nolanahi ere, sailkapeneko talde edo azpitaldearen barrutik edo kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalaren barrutik hedatzen da.

El capítulo II de este título VII regula sucintamente en qué consiste la carrera profesional vertical, donde los términos del problema se asemejan a lo previsto en la legislación básica. Así, se define la carrera profesional vertical como el ascenso en la estructura de puestos de trabajo, de conformidad con los procedimientos de provisión regulados en esta ley, desplegándose dicha carrera profesional vertical, en todo caso, dentro del mismo grupo o subgrupo de clasificación, cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisitos de titulación.

Legeak, beraz, irtenbide multzo zabala uzten du euskal administrazio publikoen esku, karrera profesionala ezar dezaten haren aldaera guztietan. Gainera, aldi baterako zilegitzen du egungo sistemari eustea, eta horrek erraztu egiten du eredu berria zuhurtasunez eta patxadaz sartzea, bete nahi diren antolaketa-betebeharrei antzeman ahala, kasu bakoitzean.

La ley, por tanto, deja un amplio abanico de soluciones a las administraciones públicas vascas para que lleven a cabo una implantación de la carrera profesional en sus diferentes variantes, pero, además, permite que transitoriamente se siga manteniendo el actual sistema, lo que facilita que se pueda producir una incorporación pausada y prudente del nuevo modelo conforme se identifiquen, en cada caso, las necesidades organizativas que se tratan de cubrir.

Hala berean, berdin egoki iristen zaio sistema bat aurreikusteari euskal administrazio publiko bakoitzak egiaztaturiko garapen profesionaleko mailak elkarri aitortzeko.

A su vez, se estima que resulta ser una medida igualmente acertada la previsión de un sistema de reconocimiento recíproco de los diferentes niveles de desarrollo profesional acreditados por cada una de las administraciones públicas vascas.

Deskribatutako ereduaren osagarri da, zalantzarik gabe, barne-sustapen horizontal zein bertikalaren sistema osoa, legeak jaso baitu, helburutzat hartuta aurrerabide profesionalerako aukerak ematea titulazio jakin bat egiaztatu duten langileei; hain zuzen ere, zer lanpostutan diharduten, bada lanpostu hori sailkatuta dagoen talderako edo azpitalderako eskatzen den titulazioa baino goragokoa dutenei.

Complemento del modelo descrito es, sin duda, todo el sistema de promoción interna, tanto vertical como horizontal, que también se recoge en la ley con la finalidad de dotar de expectativas de progresión profesional a aquel personal que desempeña puestos de trabajo en grupos o subgrupos de clasificación para los que se exige una titulación inferior que la que acreditan.

X.– Lanpostuak hornitzeko prozedura da VIII. tituluaren xedea, eta mugigarritasun-kasuak ere arautzen dira bertan. Titulu horrek, lehenengo eta behin, lanpostuak hornitzeko modalitateak ezartzen ditu: lehiaketa eta izendapen askea nabarmentzen dira, eta, haiekin batera, hornikuntzarako beste prozedura batzuk, administrazio publikoak edo, zehatzago, funtzionario jakinen batek aurrean izan ditzaketen arazoei erantzun puntualagoak eman ahal izateko.

X.– El título VIII tiene por objeto los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, entre los cuales se regulan los diferentes supuestos de movilidad. El citado título establece, en primer lugar, las diferentes modalidades de provisión de puestos de trabajo entre las que destacan el concurso y la libre designación, a las que se suman un abanico de procedimientos de provisión que pretenden dar respuestas puntuales a diferentes problemas con los que se enfrenta la Administración pública o, en particular, un determinado funcionario o funcionaria.

Lehiaketaren erregulazioak elementu berritzailetzat sartzen du funtzionarioak aldez aurretik egiaztatzea konpetentzia profesionalak, dagokion lanpostua betetze aldera. Profesionaltasuna, merezimenduen eta gaitasunen balioespen objektiboa eta eginkizunak zuzen betetzeko behar diren betekizunak betetzea: horra legeak proposatutako ereduaren funtsezko elementuak.

La regulación del concurso incorpora, como elemento novedoso, la acreditación previa de las competencias profesionales por parte de la persona funcionaria para la cobertura del respectivo puesto de trabajo. La profesionalidad, la valoración objetiva de méritos y capacidades, así como el cumplimiento de los requisitos requeridos para el correcto desempeño de las tareas son los elementos nucleares del modelo legalmente propuesto.

Bide beretik, hornikuntzarako organo teknikoei eman zaien erregulazioak inpartzialtasun-, profesionaltasun eta espezializazio-printzipioak ditu nagusi, bai eta, funtzio publikora sartzeko sistemetan bezala, genero-parekotasunaren irizpideak ere.

En esa misma dirección, la regulación de los órganos técnicos de provisión exige que estén informados por los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialización, así como, al igual que se prevé en los sistemas de acceso, por criterios de paridad en materia de género.

Titulu honek, era berean, zerbitzu-eginkizunak arautzen ditu, eta Euskal Funtzio Publikoaren aurreko legeak ematen ez zien garrantzia ematen die. Ildo horretatik, ezin saihestuzkoa da aipatzea zer garrantzi handia duen lanpostuak aldi baterako hornitzeko bide honek, efizientzia baitakar administrazio publiko guztietarako, enplegatu publikoentzat sustapen profesionalerako aukera egiaztatu bat direla kontuan izanda.

Por su parte, se regulan en este título las comisiones de servicio, otorgándoseles una relevancia que no presentaban en la anterior Ley de la Función Pública Vasca. En este sentido, resulta imposible eludir la importancia real de este mecanismo de provisión transitoria de puestos en el conjunto de las administraciones públicas, dotando así de eficiencia a las mismas y convirtiéndose en una posibilidad constatada de promoción profesional de los empleados públicos.

Lanpostuen hornidurarako beste prozedura batzuk arautzen dira VIII. tituluan, V. kapituluan, eta behin-behineko adskripzioa bidezkotzen duten inguruabarrak zehazten; ildo beretik, giza baliabideen berresleipenerako prozesuak arautzen dira, enplegu publikoa antolatzeko planen onarpenari lotzen baitzaizkio. Lanpostuen hornikuntzarako prozedura horien erregulazioak, alde batetik, sistema horren elementu tradizionaletako batzuk arrazionalizatzen ditu; bestetik, sistema hori malguago erabiltzeko aukera ematen die euskal administrazio publikoei, gobernu-maila guztiek tresna efizienteak izan ditzaten langileen plantillak arrazionalizatu eta unean uneko beharrizanetara egokitzeko.

Este título VIII, en su capítulo V, regula otros procedimientos de provisión de puestos de trabajo, detallando las circunstancias en las que resulta procedente habilitar una adscripción provisional, así como la regulación de los procesos de reasignación de efectivos, que vienen vinculados a la aprobación de planes de ordenación del empleo público. La regulación de estos procedimientos de provisión, por un lado, racionaliza algunos de los elementos tradicionales de este sistema y, por otro, flexibiliza su uso para las diferentes administraciones públicas vascas con la finalidad de dotar a estos niveles de gobierno de unos instrumentos eficientes para obtener una racionalización y adecuación real de las plantillas de personal a las necesidades de cada momento.

XI.– Ordainsarien sistema IX. tituluan definitzen da. Legeak gehiago azpimarratu nahi izan du sistema horren kudeaketa-tresnaren alderdia, enplegatu publikoen eskubidearena baino. Titulu horretan, era berean, ordainsarien araubideari buruzko printzipio orokorrak finkatzen dira –lan berdinari, ordainsari berdinaren printzipio pean–, bai eta printzipio berri batzuk jaso ere generoen arteko berdintasunaren edo gardentasunaren eta publikotasunaren bermeari dagokionez.

XI.– El sistema retributivo se define en el título IX. La ley ha pretendido resaltar más su aspecto de instrumento de gestión que el de derecho del personal empleado público. A su vez, en este título se consagran los principios generales relativos al régimen retributivo –bajo el principio de a igual trabajo, igual salario–, y se incorporan algunos principios novedosos en garantía de la igualdad de género o de la transparencia y de la publicidad.

Ordainsari-sistema horren hastapenak edo printzipioak azaldu eta gero, ordainsari-sistemaren egitura tipikoa arautzen du legeak.

Tras enumerar una serie de principios que informan ese sistema retributivo, la ley regula la estructura típica del sistema de retribuciones.

Ordainsari osagarriak zuzenean lotzen zaizkio legeak enplegu publikorako ezarri duen ereduari, eta, bereziki, antolaketa-ereduari, karrera profesionalarenari eta jardunaren ebaluazioarenari, administrazio publiko bakoitzak zehaztuko baititu lege-testu honetan ezarritakoari jarraikiz.

Las retribuciones complementarias están directamente conectadas con el modelo de empleo público que se establece en la ley y, particularmente, con el modelo de organización de carrera profesional y de evaluación del desempeño que cada administración pública determine, de conformidad con lo establecido en este texto legal.

Ildo horretatik, ordainsari-osagarri batzuk ezartzen dira, eta aplikatu egingo dira, edo ez dira aplikatuko, azkenean ezarriko den enplegu publikoaren ereduaren arabera; izan ere, erabateko zentzua hartuko dute administrazio publiko bakoitzak karrera profesionalaren eredu berria abiarazten duenean, hala eginez gero. Ordainsari-osagarri horien artean, osagarri pertsonal iragankorrak kobratzeko modua arautzen da, eta ezin eztabaidatuzko baliagarritasuna du horrek; batez ere osagarriaren xurgapena aplikatuko den kasuei, ordenari, norainokoari eta moduari dagokienez.

Así, se establecen una serie de complementos retributivos que se podrán o no aplicar según el modelo de empleo público que definitivamente se implante y, sobre todo, que adquieren pleno sentido a partir de la puesta en marcha del nuevo modelo de carrera profesional que lleve a cabo, en su caso, cada administración pública. Entre tales complementos retributivos, se regula la percepción de los complementos personales transitorios, lo cual resulta de una utilidad incuestionable, sobre todo en lo que hace referencia a los supuestos, orden, alcance y forma en que se debe aplicar la absorción del complemento.

Legeak, era berean, aparteko ordainsariak, zerbitzuagatiko kalte-ordainak eta praktiketako funtzionarioen ordainsariak arautzen ditu, hauek ahaztu gabe: ordainsari geroratuak eta ordainsarien kenketa eta sortzapena. Azken horri dagokionez, bidegabeko ordainketa eta ordainsarien sortzapena arautzeak segurtasun juridikoa ematen eta zehazten laguntzen du; bereziki, aplikagarritasun-arrazoietan, bermeetan eta inguruabar bereziak izan ditzaketen kasuetan.

La ley regula, asimismo, las pagas extraordinarias, las indemnizaciones por razón de servicio y las retribuciones del personal funcionario en prácticas, así como las retribuciones diferidas, la deducción y el devengo de retribuciones. Respecto de esto último, la regulación del pago indebido y del devengo de retribuciones contribuye a precisar y a dar seguridad jurídica a las causas de aplicabilidad, a las garantías y a los supuestos que puedan presentar circunstancias especiales.

XII.– Funtzionario publikoen administrazio-egoerak legearen X. tituluan arautzen dira, eta segurtasun juridikoaren mesederako arau batzuk aurreikusi dira.

XII.– Las situaciones administrativas del personal funcionario son objeto de regulación en el título X de la ley, contemplándose al respecto diversas reglas que coadyuvan a la seguridad jurídica.

Titulu honek jasotako berrikuntza nagusietarik bat da, hain zuzen ere, zuzendaritza-kide publiko profesionalek sektore publikoan duten egoera administratiboa ere arautzen duela; hain zuzen ere, langile horiek euren sorburu-administrazioarekiko loturari eusten diote, jatorrizko lanpostuaren erreserba gordetzeko eta karrera profesionalean aurrera egiteko eskubideei dagokienez.

Una de las principales novedades recogidas en este título es la regulación de la situación administrativa del personal directivo público profesional en el sector público, permitiendo a dicho personal mantener la vinculación con su administración de origen, con respeto de sus derechos a mantener la reserva del puesto de procedencia y a progresar en la carrera profesional.

Era berean, legeak jasotzen duen erregulazioak administrazio-egoeren tipologia zabala ezartzen du, eta berezitasun batzuk ezartzen ditu beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko administrazio-egoerari buruz, eta garrantzizko berrikuntzak sartu ditu borondatezko eszedentzia lanpostu-erreserbadunean eta sektore publikoan zerbitzuak emateko eszedentzian.

Asimismo, la ley recoge una regulación con una amplia tipología de situaciones administrativas, con algunas singularidades de la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas, e incorpora novedades relevantes en lo que respecta a la excedencia voluntaria con reserva de puesto y a la excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público.

Zehatza da, era berean, funtzionarioa zerbitzu aktibora itzultzeko inguruabarren eta prozeduraren erregulazioa, eta, ondorio horietarako, itzultzea zer administrazio-egoeratatik eskatzen den bereizten da: lanpostua erreserbatzea dakarren batetik ala halakorik ez dakarren batetik.

Detallada es igualmente la regulación de las circunstancias y el procedimiento para hacer efectivo el reingreso del personal funcionario al servicio activo, diferenciando a estos efectos si el reingreso se solicita desde una situación administrativa que conlleve o no la reserva del puesto.

Legeak, ildo beretik, hau arautzen du: enplegu publikoa antolatzeko planak aplikatzearen ondoriozko administrazio-egoeren araubide guztia, giza baliabideen berresleipenari dagokiona bereziki.

La ley regula, también, todo el régimen de situaciones administrativas derivado de la aplicación de planes de ordenación del empleo público, especialmente con la reasignación de efectivos.

Titulu hau amaitzeko, beren-beregi aipatzen dira, alde batetik, zeintzuk diren bitarteko funtzionarioen administrazio-egoerak eta, bestetik, hitzarmen kolektiboek aukeran dutela xedatutako administrazio-egoerak langile lan-kontratudun publikoei ere aplikatzea.

Finaliza este título con una mención expresa a las situaciones administrativas en las que puede encontrarse el personal funcionario interino y a la posibilidad de que los respectivos convenios colectivos puedan contemplar la aplicación de las situaciones administrativas previstas al personal empleado público laboral.

XIII.– Legearen XI. tituluaren xedea da enplegatu publikoen eskubide eta betebeharrak arautzea. Ikusirik, hala ere, negoziazio kolektiborako tresnen bitartez gertatzen direla alor horretako garapenak eta zehaztapenak, minimoak baino ez ditu arautu legeak.

XIII.– El título XI de la ley tiene por objeto la regulación de los derechos y deberes del personal empleado público; no obstante, dado que se trata de un ámbito que, por lo común, es objeto de un particular desarrollo y concreción a través de los diferentes instrumentos de negociación colectiva, la ley lleva a cabo una regulación de mínimos.

Egokia da lege honek XI. tituluaren edukiari eman dion erregulazioaren sistematika, estu uztartzen baititu eskubideak, zerbitzu publikoaren balio etikoak eta betebeharrak. Hartara, egoki lotuta agertzen dira zenbait balio etikoren aintzatespena eta haien hertsagarritasunaren bermea, eta, horren ondorioz, indarrean daude erabat.

La regulación que ofrece esta ley sobre el contenido del título XI presenta una sistemática adecuada, al poner en inmediata conexión los derechos, los valores éticos del servicio público y los deberes. De esta manera, se anuda con acierto el reconocimiento de una serie de valores éticos y la garantía de su coercibilidad, haciendo que resulten plenamente vigentes.

Titulu horretako I. kapituluak zerrendan jartzen ditu euskal enplegatu publikoen eskubide indibidualak zein taldean baliatzen direnak, hargatik eragotzi gabe haien norainokoa negoziazio kolektiborako tresnen bitartez zehaztea kasu bakoitzean, eta aurreikuspen batzuk jasotzen dira enplegatu publikoen oporrak eta lanaldiaren araubidea direla eta.

El capítulo I de este título aborda una enumeración de los derechos individuales y colectivos del personal empleado público vasco, sin perjuicio de que a través de los diferentes instrumentos de negociación colectiva se concrete su alcance, en cada caso, y se recogen una serie de previsiones en relación con las vacaciones y régimen de jornada del personal empleado público.

Enplegatu publikoen etika-kodeari eta betebeharrei buruzkoa da II. kapitulua. Oinarrizko erregulazioak gain honetan xedatzen duena galarazi gabe, legeak enplegatu publikoen jarduerarako printzipioak arrazionalizatzeko prozesua egiten du, eta euskal administrazio publikoei ezartzen die bere langileentzako etika- eta jokabide-kode bat onartzeko betebeharra. Zalantzarik gabe, publikotasunaren balioek garrantzi handia dute enplegatu publikoen jardueran, eta funtsezkoak dira enplegu publikoaren instituzioaren eta administrazio publikoen jardueraren zilegitasuna herritarren artean sendotzeko.

El capítulo II trata del código ético y de los deberes del personal empleado público. Sin perjuicio de lo previsto en la regulación básica en esta materia, la ley lleva a cabo un proceso de racionalización de los principios que inspiran la actuación del personal empleado público, encomendando a las administraciones públicas vascas la obligación de aprobar un código ético y de conducta para su personal. No cabe duda que la trascendencia de los valores de lo público en la actuación del personal empleado público es uno de los elementos capitales para reforzar la legitimidad de la institución del empleo público y la actuación de las diferentes administraciones públicas ante la ciudadanía.

Enplegatu publikoen erantzukizunarekin eta bateraezintasun-araubidearekin zerikusia duten alderdiak arautzen ditu III. kapituluak.

El capítulo III recoge aspectos ligados a la responsabilidad y el régimen de incompatibilidades del personal empleado público.

XIV.– Enplegatu publikoen diziplina-erantzukizuna legearen XII. tituluan arautzen da. I. kapitulua diziplina-araubidearen xedapen orokorrei eta printzipioei buruzkoa da. Diziplinako arau-hausteak II. kapituluan arautzen dira, eta oso astuntzat, astuntzat eta arintzat sailkatzen, euskal administrazio publikoei aukera emanez erregelamenduz gara dezaten faltatzat jo daitezkeen egintzak tipifikatzeko irizpideen aplikazioa. III. kapituluak, bere aldetik, zer zehapen ezar daitekeen zehazten du (hau da, zehapenen tipologia), baita zehapenak mailakatzeko irizpideak ere. Eta, IV. kapituluan, azkenik, prozedurarako eta behin-behineko neurriak erregulatzeko arau batzuk agertzen dira zerrendatuta.

XIV.– La responsabilidad disciplinaria del personal empleado público es objeto de regulación en el título XII de la ley. El capítulo I se ocupa de las disposiciones generales y de los principios del régimen disciplinario. Las infracciones disciplinarias se regulan en el capítulo II y se clasifican como muy graves, graves y leves, permitiendo que las administraciones públicas vascas puedan desarrollar reglamentariamente la aplicación de los criterios que permiten la tipificación de los hechos susceptibles de ser calificados como falta. Por su parte, el capítulo III establece cuáles son las sanciones que se pueden imponer (esto es, la tipología de sanciones), y cuáles son los criterios para la graduación de las sanciones. Y, por último, el capítulo IV se ocupa de enumerar una serie de normas generales de procedimiento y de regular las medidas provisionales que se pueden adoptar.

XV.– Legearen XIII. tituluak gai inportantea jorratzen du: hizkuntza-normalizazioa euskal enplegu publikoan. Gai honetan, aurreko legegileak bere garaian ezarri zituen printzipio eta adierazpenei jarraitu zaie legea, baina bere xedapenak arau-testuinguru berrira egokituta, orobat indarrean dagoen oinarrizko legeriaren ondoriozko exijentzietara.

XV.– El título XIII de la ley se ocupa de la importante materia de la normalización lingüística en el empleo público vasco. En esta materia el trazado de la ley ha seguido los principios y enunciados establecidos en su día por el legislador anterior, pero adaptando sus previsiones al nuevo contexto normativo y a las exigencias derivadas de la legislación básica actualmente en vigor.

Euskal administrazio publikoen apustua jasotzen du legeak: zerbitzuak euskaraz eman eta eginkizunak euskaraz garatuko dituen administrazioa eratzea, gaztelaniaz egiten duen bezala. Alor honetan, aurrerapenak egon dira administrazio publikoetan, zalantzarik gabe, gobernu-maila guztietan. Hala ere, bide luzea egin behar da oraindik, kasu batzuetan, eta lege honen asmoa da bere garaian hasitako ahaleginari ekitea: euskal herritarrei Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan zerbitzatzea, berdin-berdin.

La ley plasma la apuesta de las administraciones públicas vascas por la conformación de una administración que preste sus servicios y desarrolle sus funciones en euskera igual que lo hace en castellano. En este terreno los avances en las distintas administraciones públicas han sido indudables en todos los niveles de gobierno. No obstante, aún queda, en algunos casos, un largo trecho por recorrer y esta ley pretende continuar con el empeño iniciado en su momento de servir a la ciudadanía vasca por igual en las dos lenguas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

XVI.– Legearen azkena da XIV. titulua, eta euskal enplegu publikoaren alorreko negoziazio kolektiboaren erregulazioari ekin dio. Honetara jo du legeak: negoziazio kolektiboak euskal administrazio publikoetan dituen berezitasunak baino ez ezartzera.

XVI.– El título XIV, último de la ley, se dedica a la regulación de la negociación colectiva en el empleo público vasco. La ley establece únicamente lo que serían las peculiaridades propias que la negociación colectiva presenta en las administraciones públicas vascas.

Nolanahi ere, negoziazio kolektiboaren antolamenduak goiburu izan behar dituen printzipio orokor batzuk zehazten dira, nahiz eta errepikakor samarra gertatu, garrantzizkotzat jotzen baita hori prozesu inportante horren garapen egokirako. Baina, aldi berean, ikusirik negoziazio kolektiboko prozesu orotan tartekatzen diren interes eta baliabide publiko inportanteak, legeak orientazio-irizpideak ezarri dizkie administrazio publikoei, negoziazioan begiratu ditzaten.

En todo caso, se concretan una serie de principios generales que deben informar la ordenación de la negociación colectiva, cuya mención, aunque pueda resultar algo reiterativo, se considera relevante para llevar a cabo un desarrollo cabal de ese importante proceso. Pero, asimismo, dados los importantes intereses y recursos públicos que están en juego en todo proceso de negociación colectiva, la ley establece una serie de criterios orientadores que deben regir para las administraciones públicas en esa actividad negociadora.

XIV. titulu horrek, gainera, oinarrizko legegileak egindako xedapen batzuk garatu eta zehazten ditu negoziazio kolektiboko prozesuekin lotura estua duten zenbait alorretan. Ildo horretatik, aukera hau arautu du: administrazio publikoek organo tekniko espezializatuak sortzea, negoziazioan jardun dezaten administrazio bakoitzaren ordezkari gisa. Era berean, beren-beregi aitortzen zaie negoziatzeko gaitasuna udalerria baino lurralde-eremu handiagoko elkarte eta entitateei, haietakoren bat aipatzeraino, haren ordezkagarritasuna kontuan hartuta. Ildo beretik, hauteskunde-unitateak zehazten dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremurako batez ere, haiek aldatzeko araubidea malgutzen bada ere. Eta, azken buruan, mekanismo instituzional batzuk aurreikusi dira, gatazka kolektiboei epaitegiz kanpoko irtenbidea bilatze aldera.

Además, este título XIV desarrolla y concreta algunas de las previsiones recogidas por el legislador básico en una serie de ámbitos estrechamente ligados con los procesos de negociación colectiva. Así, procede a regular la posibilidad de crear por parte de las administraciones públicas órganos técnicos especializados que lleven a cabo la actividad negociadora en representación de cada administración. Igualmente, se reconoce expresamente la capacidad negociadora de las asociaciones y entidades supramunicipales, con expresa referencia a alguna de ellas dada su especial representatividad. Del mismo modo se concretan, sobre todo para el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuáles son las unidades electorales, aunque se flexibiliza el régimen de modificación de las mismas. Y, en fin, se prevén una serie de mecanismos institucionales con el fin de buscar la resolución extrajudicial de los conflictos colectivos.

XVII.– Eta legeak, azkenik, xedapen gehigarri eta iragankor asko sartu du, baita xedapen indargabetzaile bat eta bost azken xedapen ere.

XVII.– Y, finalmente la ley prevé un amplio número de disposiciones adicionales y transitorias, así como una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

Xedapen gehigarriek –hogeita hamahiru dira guztira– hauek arautzen dituzte, besteak beste: enplegatuak kidegoetan eta eskaletan integratzeko irizpideak, kolektibo jakin batzuk enplegu publikora iristeko neurri positiboak, zuzendaritza-kide publiko profesionalen berezitasun batzuk, berdintasun-planak edo zerbitzu aktiboaren luzapena.

Las disposiciones adicionales, hasta un total de treinta y tres, regulan, entre otros, aspectos tales como los criterios de integración en cuerpos y escalas, medidas de acción positiva en el acceso al empleo público de determinados colectivos, determinadas especificidades relacionadas con el personal directivo público profesional, los planes de igualdad o la prórroga en el servicio activo.

Xedapen gehigarrien artean, aipamen berezia zor zaio aldi baterako langile lan-kontratudunen egoera, epai bat betetzeko, erregularizatu eta langile lan-kontratudun mugagabe bihurtzeko helburua duenari. Xedapen gehigarri horren bitartez, euskal administrazio publikoei aukera ematen zaie neurri batzuk har ditzaten egoera hori konpontzeko –kontratua mugagabea dela onartzen duen adierazpen judizialak eragindakoa, alegia–, egoki kudeatuz inguruabar hori.

Entre las disposiciones adicionales, merece especial mención la destinada a regularizar la situación del personal laboral temporal por tiempo indefinido, en cumplimiento de sentencia judicial; conforme a dicha disposición adicional, se posibilita la adopción por parte de las administraciones públicas vascas de diversas medidas destinadas a solventar la situación desencadenada por efecto de la declaración judicial que reconoce el carácter indefinido del contrato, sorteando con acierto dicha circunstancia.

Bereziki garrantzizkoak dira lege honen hemezortzi xedapen iragankorrak; izan ere, arazo asko konpondu nahi dituzte, funtzio publikoaren aurreko eredutik eredu berrirako trantsizioaren ondoriozkoak.

Las dieciocho disposiciones transitorias de esta ley son particularmente importantes, ya que pretenden dar solución a muchos problemas derivados de la transición del modelo anterior de función pública al nuevo.

Azken xedapenen artean, azken xedapenetako hirugarrena nabarmentzen da, zeinak aldatzen baitu 7/2021 Legea, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Kidegoei eta Eskalei buruzkoa, Espetxe Administrazioari dagokionez. Espetxe-gaiei buruzko Estatuaren legedia egikaritzeko funtzioen eta zerbitzuen eskumena gure Autonomia Erkidegoari transferitzea dela-eta aurrera egiteko, xedapen horren bidez Espetxe Administrazioaren kidego bereziak eta eskalak sortzen dira eta haiei buruzko araudia egiten da.

Entre las disposiciones finales, destaca la disposición final tercera, que modifica la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los Cuerpos y de las Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en lo relativo a la Administración penitenciaria. A efectos de avanzar en el traspaso a nuestra Comunidad Autónoma de la competencia de funciones y servicios sobre la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, a través de esta disposición se crean los cuerpos especiales y las escalas de dicha Administración penitenciaria y se establece la regulación al efecto.

ATARIKO TITULUA
TÍTULO PRELIMINAR
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Lege honen xedea da euskal enplegu publikoa antolatzea, haren araubide juridikoa definitzea eta hura kudeatzeko tresnak garatzea.

1.– Es objeto de esta ley la ordenación, la definición del régimen jurídico y la regulación de los instrumentos de gestión del empleo público vasco.

2.– Hona euskal enplegu publikoaren definizioa: lanpostuen multzo bat da, eta lanpostu horietatik zerbitzu profesional ordainduak ematen dira lege honen aplikazio-eremuaren barruko edozein administrazio publiko, erakunde edo organotan.

2.– El empleo público vasco se define como el conjunto de puestos de trabajo desde los que se prestan servicios profesionales retribuidos en cualquiera de las administraciones públicas, instituciones y órganos recogidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

3.– Lege honen xedapenek eta hura garatuko duten erregelamenduzko xedapenek definitzen dituzte euskal enplegu publikoaren erregulazioa eta euskal enplegu publikoa osatzen duten langileen araubide juridikoaren zehaztapena.

3.– La regulación del empleo público vasco y la determinación del régimen jurídico del personal que lo integra quedan definidos por las disposiciones contenidas en esta ley y por las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

2. artikulua.– Printzipio eratzaileak.

Artículo 2.– Principios informadores.

1.– Euskal enplegu publikoa administrazio publikoen eta beraien ente instrumentalen kudeaketarako tresna gisa taxutzen da, eta helburutzat du herritarrak eta interes orokorrak zerbitzatzea.

1.– El empleo público vasco se configura como un instrumento de gestión de las administraciones públicas y de sus entes instrumentales, cuya finalidad es servir a la ciudadanía y a los intereses generales.

2.– Printzipio hauek izango ditu arau euskal enplegu publikoak:

2.– El empleo público vasco se rige por los siguientes principios:

a) Berdintasuna, merezimendua eta gaitasuna enplegura iristeko eta sustapen profesionalerako.

a) La igualdad, el mérito y la capacidad para acceder al empleo y para la promoción profesional.

b) Objektibotasuna, profesionaltasuna eta inpartzialtasuna zerbitzuan. Printzipio horiek karrerako funtzionarioen mugiezintasunaren bidez bermatuko dira, lege honetan xedatutakoaren arabera.

b) La objetividad, la profesionalidad y la imparcialidad en el servicio. Estos principios se garantizarán a través de la inamovilidad del personal funcionario de carrera, en los términos previstos en esta ley.

c) Bete-betean men egitea legeari eta zuzenbideari.

c) El sometimiento pleno a la ley y al derecho.

d) Herritarrak eta interes orokorrak zerbitzatzea.

d) El servicio a la ciudadanía y a los intereses generales.

e) Konpromisoa euskararen erabileraren hizkuntza-normalizazioarekin.

e) El compromiso con la normalización lingüística del uso del euskera.

f) Gizonen eta emakumeen tratu-berdintasuna, eta diskriminaziorik eza alderdi guztietan.

f) La igualdad de trato entre los hombres y las mujeres, así como la no discriminación en todas sus facetas.

g) Eraginkortasuna giza baliabideen plangintza eta kudeaketa integratuan. Bereziki, alor hauen ordenazioa eta arrazionalizazioa: irispide-sistemak, lanpostuen hornidura, karrera profesionala eta ordainsari-sistema.

g) La eficacia en la planificación y en la gestión integrada de los recursos humanos. En particular, la ordenación y la racionalización de los sistemas de acceso, la provisión de los puestos de trabajo, la carrera profesional y el sistema retributivo.

h) Enplegatu publikoen etengabeko garapena eta gaikuntza; horretarako, lanpostuan aritzeko behar diren konpetentzietara egokitu beharko da prestakuntza, eta aurrerapen profesionalera bideratu.

h) El desarrollo y la cualificación permanente del personal empleado público mediante la adecuación de la formación a las competencias requeridas para el desempeño del puesto de trabajo y su proyección sobre la progresión profesional.

i) Efizientzia eta gardentasuna kudeaketan.

i) La eficiencia y la transparencia en la gestión.

j) Jardunaren ebaluazioa eta erantzukizuna kudeaketan.

j) La evaluación del desempeño y la responsabilidad en la gestión.

k) Hierarkia funtzioak eta zereginak esleitu, antolatu eta betetzean, ezertan eragotzi gabe antolaketa arrazionalizatzeko prozesuak.

k) La jerarquía en la atribución, la ordenación y el desempeño de las funciones y de las tareas, sin perjuicio de los procesos de racionalización organizativa.

l) Ordainsari-sistemak lanpostuei eta betetzen diren funtzioei eta zereginei egokitzea, balio bereko lanari, ordainsari berdina ematearen printzipio pean, emakumeen eta gizonen arteko soldata-arrakala ezabatzeko konpromiso gisa.

l) La adecuación de los sistemas retributivos a los puestos de trabajo y a las funciones y tareas desempeñadas, bajo el principio de igual retribución al trabajo de igual valor, como compromiso con la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

m) Aukera-berdintasuna, diskriminaziorik eza eta irisgarritasun unibertsala enplegu publikoan, desgaitasunen bat duten pertsonei dagokienez.

m) La igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal en el empleo público de las personas con discapacidad.

n) Negoziazio kolektiboa enplegu-baldintzak zehazteko, ordezkaritza eta parte-hartze instituzionala sindikatuen bitartez.

n) La negociación colectiva para la determinación de las condiciones de empleo, la representación y la participación institucional a través de las organizaciones sindicales.

ñ) Administrazio publikoen arteko lankidetza, oro har, eta, bereziki, euskal administrazio publikoen artekoa, enplegu publikoa arautu eta kudeatzeko.

ñ) La cooperación entre las administraciones públicas, en general, y entre las vascas en particular, para regular y gestionar el empleo público.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

1.– Lege honetako xedapenak euskal sektore publikoaren zerbitzuko funtzionarioei aplikatuko zaizkie, bai eta haren zerbitzuko lan-kontratudun langileei ere, hala dagokienean.

1.– Las disposiciones de esta ley se aplicarán al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral al servicio del sector público vasco.

2.– Lege honen ondorioetarako, hauek sartzen dira euskal sektore publikoan:

2.– A los efectos de esta ley, componen el sector público vasco:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra, haren administrazio instituzionala eta nortasun juridiko propioa duten gainerako ente instrumentalak, haren mende daudenak.

a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, su administración institucional y los demás entes instrumentales con personalidad jurídica propia, dependientes de aquella.

b) Lurralde historikoetako foru-administrazioak, haien administrazio instituzionala eta nortasun juridiko propioa duten gainerako ente instrumentalak, lehen aipatutako administrazio publikoetatik edozeinen mende daudenak.

b) Las administraciones forales de los territorios históricos, su respectiva administración institucional y los demás entes instrumentales con personalidad jurídica propia, dependientes de cualquiera de las administraciones públicas antes citadas.

c) Toki-administrazioak, haien administrazio instituzionala eta nortasun juridiko propioa duten gainerako ente instrumentalak, lehen aipatutako administrazio publikoetatik edozeinen mende daudenak.

c) Las administraciones locales, su respectiva administración institucional y los demás entes instrumentales con personalidad jurídica propia, dependientes de cualquiera de las administraciones públicas antes citadas.

d) Euskal Herriko Unibertsitatea eta haren ente instrumentalak, administrazioko eta zerbitzuetako langileei dagokienez bakarrik.

d) La Universidad del País Vasco y sus entes instrumentales, en relación exclusivamente con su personal de administración y servicios.

e) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordea, Lan Harremanen Kontseilua, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa eta beste edozein organo –partaidetza, kontsulta, aholku edo kontrolekoa–, baldin eta arestian adierazitako administrazioen mende badago eta bere funtzioak gauzatzeko independentzia badu, bere sortze-legeak emana.

e) La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el Consejo Económico y Social Vasco, el Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como cualquier otro órgano de naturaleza participativa, consultiva, de asesoramiento o de control dependiente de las anteriores administraciones y dotado de independencia en el desarrollo de sus funciones por su ley de creación.

3.– Lege honetan euskal sektore publikoa aipatzen denean, aurreko apartatuko administrazio, erakunde eta organoak aipatzen direla ulertuko da beti.

3.– Las referencias de esta ley al sector público vasco se entenderán siempre hechas a las administraciones, instituciones y órganos comprendidos en el apartado anterior.

4.– Lege honek xedatuak eraenduko ditu unibertsitatez kanpoko irakasleak eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langileak. Nolanahi ere, langile horiei beren araudi berezia aplikatuko zaie lehentasunez gai hauek direla eta: karrera profesionala, barne-sustapena, langile-hautaketa eta lanpostu-hornikuntza, ordainsari osagarrien zenbatekoa eta egitura, administrazio publikoen arteko borondatezko mugigarritasuna eta zuzendaritza-kide publiko profesionalen erregulazioa.

4.– El personal docente no universitario y el personal estatutario de Osakidetza-Servicio vasco de salud se regirá por lo dispuesto en esta ley, aplicándose con carácter preferente a dicho personal su normativa específica en relación con la carrera profesional, la promoción interna, la selección de personal y la provisión de puestos de trabajo, la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias, la movilidad voluntaria entre administraciones públicas y la regulación del personal directivo público profesional.

Lege honetan karrerako funtzionarioak aipatzen diren guztietan, ulertuko da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langileak ere barnean direla.

Cada vez que esta ley haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

5.– Lege honek izaera ordeztailea izango du bere aplikazio-eremuaren barruan ez dauden euskal administrazio publikoetan nahiz erakunde eta organismo publikoetan diharduten langile guztientzat.

5.– Esta ley tendrá carácter supletorio para todo el personal de las administraciones públicas vascas, instituciones públicas u organismos públicos no incluidos en su ámbito de aplicación.

4. artikulua.– Foru- eta toki-administrazioetako langileak.

Artículo 4.– Personal de las administraciones foral y local.

1.– Euskadiko foru-administrazioen eta toki-administrazioen zerbitzuko langileei, orobat administrazio horien mendeko entitatekoei, dagokion oinarrizko araudian eta lege honetan jasotako xedapenak aplikatuko zaizkie; betiere, foru- eta toki-autonomia errespetatuta, eta autonomia horrek berezko dituen autoantolaketa-ahalak begiratuta.

1.– Al personal al servicio de las administraciones forales, de las administraciones locales vascas y de las entidades de ellas dependientes se le aplicarán las previsiones recogidas en la normativa básica correspondiente y en esta ley, sin perjuicio del respeto a la autonomía foral y local y a las potestades de autoorganización inherentes a la misma.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko poliziari buruzko legeriak hala ezartzen duenean, lege honetako xedapenak aplikatuko zaizkie toki-polizietako langileei, hargatik eragotzi gabe lege honen izaera ordeztailea, hala egokitzen denean.

2.– Siempre que así lo disponga la legislación en materia de policía de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al personal de las policías locales se le aplicarán las previsiones de esta ley, sin perjuicio de su carácter supletorio cuando así proceda.

3.– Gaikuntza nazionaleko funtzionarioei, berriz, beren araudi espezifikoa aplikatuko zaie, hargatik eragotzi gabe lege hau ordeztaile gisa aplikatzea hala egokitzen denean.

3.– Al personal funcionario con habilitación nacional se le aplicará su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación supletoria de esta ley cuando así proceda.

4.– Suteak prebenitzeko eta itzaltzeko eta salbamenduko zerbitzuetako langileei ere aplikatuko zaie lege hau, hargatik eragotzi gabe haien legeria espezifikoan ezarritako berezitasunak.

4.– Al personal de los servicios de prevención y de extinción de incendios y de salvamento se le aplicará esta ley, sin perjuicio de las peculiaridades que se establecen en su legislación específica.

5. artikulua.– Araudi espezifikoa duten beste langile batzuk.

Artículo 5.– Otro personal con normativa específica.

Lege honen izaera ordeztailea gorabehera, langile-talde hauei lege honen xedapenak aplikatuko zaizkie baldin eta haien legeria edo araudi espezifikoak hala agintzen badu:

Sin perjuicio de su carácter supletorio, a los colectivos de personal siguientes se les aplicarán las disposiciones de esta ley cuando así lo disponga su legislación o normativa específica:

a) Eusko Legebiltzarraren eta Arartekoaren erakundearen zerbitzuko funtzionarioak.

a) Personal funcionario al servicio del Parlamento Vasco y de la institución del Ararteko.

b) Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren zerbitzuko funtzionarioak.

b) Personal funcionario al servicio del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

c) Lurralde historikoetako batzar nagusien zerbitzuko funtzionarioak.

c) Personal funcionario al servicio de las juntas generales de los territorios históricos.

d) Ertzaintzako funtzionarioak.

d) Personal funcionario de la Ertzaintza.

e) Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako funtzionarioak, baldin eta haien kudeaketa Autonomia Erkidegoari badagokio.

e) Personal funcionario perteneciente a cuerpos al servicio de la Administración de Justicia cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma.

6. artikulua.– Langile lan-kontratudunei aplikatu beharreko araudia.

Artículo 6.– Normativa aplicable al personal laboral.

Euskal administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudunek hauek izango dituzte arau: lege honen xedapenak, aplikatzekoak zaizkien neurrian; lan-arloko legerian jasotzen direnak, eta hitzarmen bidez aplikatzekoak diren gainerakoak.

El personal laboral al servicio de las administraciones públicas vascas se regirá por los preceptos de la presente ley que les resulten de aplicación, por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables.

7. artikulua.– Aplikazio-eremu espezifikoa.

Artículo 7.– Ámbito de aplicación específico.

Euskal sektore publikoko entitateetan zerbitzuak ematen dituzten langileei, baldin eta euskal administrazio publikoek zuzenean edo zeharka jartzen badute entitate horien kapitalaren ehuneko berrogeita hamar baino gehiago, hauek aplikatuko zaizkie: 70. artikuluan jasotako iriste-printzipioak; betebeharrak eta jokabide-kodea; goi-zuzendaritza-kide lan-kontratudunei buruzko araubide juridikoa; 45, 46, 47, 52 eta 54. artikuluetan euskal enplegu publikoa antolatzeko aurreikusitako tresnak eta lege honen XIII. titulua, hizkuntza-normalizazioari buruz.

Al personal que preste servicios en entidades del sector público vasco, en las que las administraciones públicas vascas en su conjunto, directa o indirectamente, aporten más del cincuenta por ciento de su capital, se le aplicarán los principios de acceso recogidos en el artículo 70, los deberes y el código de conducta, el régimen jurídico relativo al personal laboral de alta dirección, los instrumentos de ordenación del empleo público vasco previstos en los artículos 45, 46, 47, 52 y 54, y el título XIII, sobre normalización lingüística, de esta ley.

I. TITULUA
TÍTULO I
EUSKAL ENPLEGU PUBLIKOAREN ORGANOAK ETA HAIEN ESKUMENAK
ÓRGANOS DEL EMPLEO PÚBLICO VASCO Y SUS COMPETENCIAS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKAL ENPLEGU PUBLIKOAREN ORGANO ERKIDEAK
ÓRGANOS COMUNES DEL EMPLEO PÚBLICO VASCO

8. artikulua.– Organo erkideak.

Artículo 8.– Órganos comunes.

1.– Euskal enplegu publikoaren organo erkideak dira bere eskumen-eremua euskal administrazio publiko guztietara hedatzen dutenak; betiere, foru-, toki- eta unibertsitate-autonomia errespetatuta.

1.– Son órganos comunes del empleo público vasco aquellos que, respetando, en todo caso la autonomía foral, local y universitaria, extienden su ámbito de competencia a todas las administraciones públicas vascas.

2.– Hauek joko dira organo erkidetzat: Eusko Jaurlaritza, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordea eta Enplegu Publikoaren Euskal Kontseilua.

2.– Tendrán la consideración de órganos comunes el Gobierno Vasco, la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi y el Consejo Vasco del Empleo Público.

9. artikulua.– Eusko Jaurlaritza.

Artículo 9.– El Gobierno Vasco.

1.– Eusko Jaurlaritzak, euskal administrazio publikoen organo erkide den aldetik, eskumen hauek ditu:

1.– El Gobierno Vasco, como órgano común de las administraciones públicas vascas, tiene las competencias siguientes:

a) Legegintzako ekimena baliatzea euskal administrazio publikoen enplegu publikoaren arloan.

a) Ejercer la iniciativa legislativa en materia de empleo público de las administraciones públicas vascas.

b) Erregelamenduak egiteko ahala baliatzea: enplegu publikoa arautzen duten legeen garapena eta legeari erreserbatu gabeko gaiak.

b) Ejercer la potestad reglamentaria en desarrollo de las leyes que regulen el empleo público y en aquellas materias que no estén reservadas a la ley.

c) Karrera profesionaleko sistemaren irizpide eta gidalerro orokorrak zehaztea, lege honetan ezarritakoaren arabera eta kontuan hartuta legearen 88.6 artikuluak dioena.

c) Determinar, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y atendiendo a lo señalado en su artículo 88.6, los criterios y directrices generales del sistema de carrera profesional.

d) Hauek ezartzea, enplegu publikoaren eskumena duen sailak proposatuta eta sindikatu-ordezkaritzarekin negoziatu eta gero: lanpostuak aztertzeko sistemaren irizpide eta gidalerro orokorrak, lege honek ezarritakoaren arabera. Orobat, horren guztiaren ondorioak zehaztea lanpostu-zerrendei dagokienez.

d) Establecer, a propuesta del departamento competente en materia de empleo público, y previa negociación con la representación sindical, los criterios y las directrices generales del sistema de análisis de los puestos de trabajo, conforme a lo establecido en esta ley, y determinar cuáles son sus efectos sobre las relaciones de puestos de trabajo.

e) Zehaztea zein lanpostu ezin dituzten bete Europar Batasuneko beste estatu batzuetako nazionalek, langileen ordezkaritzarekin negoziatu eta gero.

e) Determinar los puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos por nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, previa negociación con la representación de personal.

f) Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren eta beste euskal Administrazio publikoen arteko mugigarritasunerako hitzarmenak edo, hala badagokio, alor horretan beste euskal administrazio publiko batzuekin koordinatzeko irizpideak.

f) Aprobar los convenios de movilidad interadministrativa entre la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras administraciones públicas vascas o, en su caso, los criterios de coordinación con otras administraciones públicas vascas en esta materia.

g) Onartzea erregelamendu hau, langileen ordezkaritzarekin negoziatu ondoren eta Enplegu Publikoaren Euskal Kontseiluaren nahitaezko txostena eta gero: euskal sektore publikoa osatzen duten administrazio publikoen arteko mugigarritasuna arautzekoari.

g) Aprobar, previa negociación con la representación de personal, y el preceptivo informe del Consejo Vasco del Empleo Público, el reglamento que regule la movilidad entre las administraciones públicas que integran el sector público vasco.

h) Irizpide eta gidalerro orokorrak ezartzea enplegu publikoaren eskaintza bateratuak onartu eta argitaratzeko, hargatik eragotzi gabe eskaintza horiek beste organo batzuen onarpena eta argitalpena behar izatea; hain zuzen ere, deialdian lanposturen bat eskaintzen duten gainerako administrazio publikoetako organo eskudunena.

h) Establecer los criterios y las directrices generales para la aprobación y publicación de las ofertas de empleo público conjuntas, sin perjuicio de que deban ser aprobadas y publicadas por los órganos competentes del resto de administraciones públicas vascas cuyos puestos de trabajo se convoquen.

i) Onartzea hautaketa-prozedura erkideak egiteko irizpideak, prozedura horietara borondatez biltzen diren euskal administrazio publikoetara hedatu ahal izateko.

i) Aprobar los criterios para la realización de procedimientos selectivos comunes que puedan proyectarse sobre aquellas administraciones públicas vascas que voluntariamente se adhieran a estos.

j) Baliokidetasunak zehaztea, lege honetan xedatutakoaren arabera, lege honen 3. artikuluan ageri diren euskal administrazio publikoetako funtzionarioen kidego, eskala edo multzokatzeko beste sistema batzuen artean; betiere, antzekoak badituzte funtzioak eta iristeko titulazio-mailak.

j) Determinar, de acuerdo con lo previsto en esta ley, las equivalencias entre los diferentes cuerpos y escalas u otros sistemas de agrupación del personal funcionario de las diferentes administraciones públicas vascas señaladas en el artículo 3 de esta ley, siempre que sus funciones y el nivel de titulación exigido para el acceso fueran análogos.

k) Beharrezko diren neurriak hartzea, enplegu publikoaren eskumena duen sailak proposatuta, eta kasuan kasuko administrazioan ordezkaritza handiena duten sindikatuekin kontsultatu ostean, gutxieneko zerbitzuak bermatze aldera langile-grebaren kasuetan.

k) Adoptar, a propuesta del departamento competente en materia de empleo público y previa consulta a las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la administración correspondiente, las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos en caso de huelga de personal.

2.– Aurreko puntuak ezarritakoa gorabehera, zilegi da d) apartatuan jasotako eskuduntzak uztea enplegu publikoaren eskumena duen sailari, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez utzi ere.

2.– Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, las atribuciones previstas en el apartado d) podrán ser objeto de delegación al departamento competente en materia de empleo público mediante decreto del Gobierno Vasco.

3.– Eusko Jaurlaritza organo erkidetzat hartuko da, baita ere, lege honetan berariaz aurreikusten denean erregelamendu-arauak eman daitezkeela euskal administrazio publiko guztietan aplikatzeko.

3.– El Gobierno Vasco tendrá en todo caso la consideración de órgano común en aquellos supuestos en que expresamente esta ley prevé que se puedan dictar normas reglamentarias aplicables a todas las administraciones públicas vascas.

10. artikulua.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordea.

Artículo 10.– La Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi.

Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordea sortzen da, Eusko Jaurlaritzan enplegu publikoaren eskumena duen sailera adskribatua: euskal administrazio publikoen koordinazio-organo teknikoa izango da enplegu publikoaren alorrean.

Se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo público, como el órgano técnico de coordinación en materia de empleo público de las administraciones públicas vascas.

11. artikulua.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen osaera.

Artículo 11.– Composición de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi.

1.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak hamabi kide ditu: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren bost ordezkari, lurralde historikoen foru-administrazio bakoitzeko ordezkari bana, toki-erakundeen hiru ordezkari eta Euskal Herriko Unibertsitatearen ordezkari bat.

1.– La Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi está formada por doce miembros: cinco en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, uno en representación de cada una de las administraciones forales de los territorios históricos, tres en representación de las entidades locales y uno en representación de la Universidad del País Vasco.

2.– Batzorde horretako kide guztiek izan beharko dute zuzendaritza-organoen titular edo politika-arduradun giza baliabideen edo enplegu publikoaren alorrean.

2.– Todas las personas miembros de la comisión deberán ser titulares de órganos directivos o responsables de la política de recursos humanos o de empleo público.

3.– Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako langile-politikaz arduratzen den organoaren titularraz gain –gai horretan eskumena duen sailaren egitura organiko eta funtzionalaren dekretuari begiratu beharko zaio–, batzordeko kide izango dira beste lau bokal: giza baliabideen arloko goi-kargudunak edo zuzendaritza-kide publiko profesionalak. Enplegu publikoaren alorreko eskumena duen saileko buruak izendatuko ditu Eusko Jaurlaritzak batzorde horretan izango dituen ordezkariak.

3.– En el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma, además de la persona titular del órgano responsable de la política de personal del Gobierno Vasco, según determine el decreto de estructura orgánica y funcional de departamento competente en esa materia, formarán parte de la comisión cuatro vocales más que habrán de ser personal alto cargo o personal directivo público profesional del ámbito de los recursos humanos. La persona titular del departamento competente en el área de empleo público designará a los miembros de la citada comisión en representación del Gobierno Vasco.

4.– Euskadiko Udalen Elkarteak (Eudel) edo, hala badagokio, euskal udalerrietan ordezkaritza handiena duen elkarteak izendatuko ditu toki-entitateen ordezkariak.

4.– La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) o, en su caso, la asociación que resulte ser la más representativa de los municipios vascos designará a las personas miembros de la comisión en representación de las entidades locales.

5.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak onartuko ditu bere antolaketa- eta funtzionamendu-arauak.

5.– La Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi aprobará sus propias normas de organización y funcionamiento.

6.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen txostenak eta proposamenak ez dira inoiz ere lotesleak izango.

6.– Los informes y propuestas de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi no tendrán, en ningún caso, carácter vinculante.

12. artikulua.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen eskuduntzak.

Artículo 12.– Atribuciones de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi.

Hona hemen Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen eskuduntzak:

Son atribuciones de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi:

a) Administrazio publikoek giza baliabideen inguruko politikan dituzten esperientziak elkarrekin trukatzea eta irizpideak bateratzea, eta erakundeei laguntza eskatzea arlo horretako politika jakin batzuk aurrera eramateko modua izateko.

a) Intercambiar experiencias y aunar criterios sobre la política de recursos humanos de las diferentes administraciones públicas y demandar apoyo institucional para la puesta en marcha de políticas puntuales en esta materia.

b) Irizpideen baterakuntza bultzatzea jarduna ebaluatzearen alorrean.

b) Impulsar la unificación de criterios en materia de evaluación del desempeño.

c) Euskal enplegatu publikoentzako prestakuntza-politika erkideak sustatzea.

c) Promover políticas comunes para el personal empleado público vasco.

d) Euskal enplegu publikoaren behatoki bat sor dadila sustatzea.

d) Impulsar la creación de un observatorio del empleo público vasco.

e) Lege honek, beste lege batzuek edo garapen-erregelamenduek emandako gainerako funtzio guztiak betetzea.

e) Ejercer todas aquellas otras funciones que le sean asignadas por esta ley, por otras leyes o por los reglamentos de desarrollo.

13. artikulua.– Enplegu Publikoaren Euskal Kontseilua.

Artículo 13.– El Consejo Vasco del Empleo Público.

1.– Enplegu Publikoaren Euskal Kontseilua euskal administrazio publikoen pertsonal-politika osatzen duten neurriak koordinatzeko, kontsultatzeko eta proposatzeko kide anitzeko goi-organoa da, bai eta euskal administrazio publikoen zerbitzuko langileek parte hartzekoa ere.

1.– El Consejo Vasco del Empleo Público es el órgano superior colegiado de coordinación, consulta y propuesta de las medidas que integran la política de personal de las administraciones públicas vascas, así como de participación del personal a su servicio.

2.– Kontseiluaren txostenak eta proposamenak ez dira lotesleak izango.

2.– Los informes y propuestas del consejo no tendrán carácter vinculante.

3.– Kontseiluak bere antolaketa- eta funtzionamendu-arauak prestatuko ditu, eta lanerako ponentziak era ditzake gai bakoitzeko adituekin.

3.– El consejo elaborará sus normas de organización y funcionamiento y podrá constituir ponencias de trabajo con expertos en las diferentes materias.

14. artikulua.– Enplegu Publikoaren Euskal Kontseiluaren osaera.

Artículo 14.– Composición del Consejo Vasco del Empleo Público.

1.– Hauek izango dira Enplegu Publikoaren Euskal Kontseiluko kide:

1.– Integran el Consejo Vasco del Empleo Público:

a) Enplegu publikoaren eskumena duen saileko burua, kontseiluburua izango baita.

a) La persona titular del departamento competente en materia de empleo público, que lo presidirá.

b) Autonomia Erkidegoko Administrazioaren lau ordezkari, enplegu publikoaren eskumena duen saileko buruak izendatuak hauen artetik: pertsona gehien adskribatuta dituzten sailetan langileen kudeaketaz arduratzen diren goi-kargudunen artetik.

b) Cuatro personas representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, designadas por la persona titular del departamento competente en materia de empleo público de entre el personal alto cargo encargado de la gestión de personal de los departamentos a los que estén adscritos el mayor número de efectivos.

c) Euskal Herriko Unibertsitatearen ordezkari bat.

c) Una persona representante de la Universidad del País Vasco.

d) Foru-diputazio bakoitzeko ordezkari bana, diputazio bakoitzak izendatua.

d) Una persona representante de cada diputación foral designada por cada una de ellas.

e) Toki-korporazioen hiru ordezkari, Eudel Euskadiko Udalen Elkarteak izendatuak, edo, hala badagokio, euskal udalerrietan ordezkaritza handiena duen elkarteak izendatuak.

e) Tres personas representantes de las corporaciones locales, designadas por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) o, en su caso, por la que resulte ser la más representativa de los municipios vascos.

f) Langileen sei ordezkari, Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duten sindikatuek izendatuak.

f) Seis personas representantes del personal, designadas por las organizaciones sindicales más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Idazkaritza-lanetan ariko da Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren ordezkarietako bat, enplegu publikoaren eskumena duen saileko buruak berariaz izendatuko baitu.

2.– Actuará realizando las funciones de la secretaría una de las personas representante de la Administración general de la Comunidad Autónoma, en virtud de designación específica de la persona titular del departamento competente en materia de empleo público.

3.– Kontseilukideen ordezkoak izendatzeko aukera aurreikus dezake kontseiluaren erregelamenduak, zeina araubide juridiko honi lotuko baitzaio: gizartearen interesak ordezkatzen dituzten antolakundeek parte hartzen duten administrazioarteko kide anitzeko organoei aplikatzen zaienari. Nolanahi ere, erabakiak hartzerakoan berdinketarik gertatuz gero, kontseiluburuak ebatziko du bere botoz.

3.– El reglamento del consejo, que se sujetará al régimen jurídico aplicable a los órganos colegiados interadministrativos en los que participen organizaciones representativas de intereses sociales, podrá prever la posibilidad de la designación de suplentes de sus miembros. En todo caso, la persona que ostente la presidencia del consejo dirimirá con su voto los empates a los efectos de adopción de acuerdos.

15. artikulua.– Enplegu Publikoaren Euskal Kontseiluaren eskuduntzak.

Artículo 15.– Atribuciones del Consejo Vasco del Empleo Público.

Enplegu Publikoaren Euskal Kontseiluaren eskumen dira:

Es competencia del Consejo Vasco del Empleo Público:

a) Txostena egitea enplegu publikoaren alorreko legeen eta foru-arauen aurreproiektuei buruz, bi hilabeteko epearen barruan egin ere.

a) Informar, en el plazo de dos meses, los anteproyectos de ley y de normas forales en materia de empleo público.

b) Txostena egitea Gobernu Kontseiluak lege hau garatzeko onartu beharreko xedapen orokorren proiektuei buruz; hilabeteko epean egin ere. Era berean, txostena egingo die foru- eta toki-administrazioen xedapen orokorrei buruz.

b) Informar, en el plazo de un mes, los proyectos de disposiciones generales que hayan de ser aprobados por el Consejo de Gobierno en desarrollo de esta ley. Asimismo, informará las disposiciones generales de las administraciones forales y locales.

c) Aztertzea zer eragin izan dezaketen euskal administrazio publikoetan Estatuko Administrazioak enplegu publikoaren alorrean prestatzen dituen legeen eta xedapen orokorren aurreproiektuek, eta koordinaziorako neurri egokiak proposatzea.

c) Analizar la incidencia en las administraciones públicas vascas de los anteproyectos de ley y disposiciones generales de la Administración del Estado en materia de empleo público y proponer las medidas de coordinación oportunas.

d) Neurriak eztabaidatu eta proposatzea, euskal administrazio publiko guztien funtzio publikoari eta pertsonalari buruzko politika koordinatzeko beharrezko diren heinean; bereziki, alor hauetan: pertsonalaren erregistroa, iriste-sistemak, lanpostu-zerrenda, administrazio-sustapen eta -karrera, funtzio- eta ordainsari-homologazioa, eta enplegu publikoaren eskaintza.

d) Debatir y proponer las medidas necesarias para la coordinación de la política de personal y empleo público de las distintas administraciones públicas vascas y, en especial, en materia de registro de personal, sistemas de acceso, relación de puestos de trabajo, promoción y carrera administrativa, homologación funcional y retributiva y oferta pública de empleo.

e) Neurriak proposatzea euskal administrazio publikoen zerbitzuko langileak euskalduntzeari begira eta administrazio horien antolaketa eta funtzionamendua hobetzeari begira.

e) Proponer medidas dirigidas a la euskaldunización del personal al servicio de las administraciones públicas vascas y a la mejora de la organización y funcionamiento de las mismas.

f) Txostena egitea, organo eskudunak hala eskatuz gero, euskal administrazio publikoen xedapen eta erabakiei buruz, langileen alorrekoak badira; era berean, azterketa eta txostena egitea bere eskumenen barruko gaiei buruz, edozein kontseilukidek eskatuz gero.

f) Informar, cuando así lo solicite el órgano competente, sobre disposiciones y decisiones de las administraciones públicas vascas en materia de personal, y conocer e informar los asuntos que sean sometidos a su consideración por cualquiera de sus miembros en relación con las materias propias de su competencia.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA INSTITUZIONALEKO ENPLEGU PUBLIKOAREN ORGANOAK ETA HAIEN ESKUMENAK
ÓRGANOS DEL EMPLEO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS COMPETENCIAS

16. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko enplegu publikoaren organoak.

Artículo 16.– Órganos del empleo público de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Honela sailkatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko enplegu publikoaren organoak: enplegu publikoaren goi-organoak eta enplegu publikoaren eskumena duten organoak.

1.– Los órganos del empleo público de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi se clasifican en órganos superiores y órganos competentes en materia de empleo público.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko enplegu publikoaren goi-organo dira:

2.– Son órganos superiores del empleo público de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Eusko Jaurlaritza.

a) El Gobierno Vasco.

b) Enplegu publikoaren eskumena duen saila.

b) El departamento competente en materia de empleo público.

3.– Enplegu publikoaren eskumena duten organo dira, aurreko epigrafean aipatutakoez gain:

3.– Son órganos competentes en materia de empleo público, además de los citados en el epígrafe anterior, los siguientes:

a) Eusko Jaurlaritzaren egiturako sail guztiak.

a) Los diferentes departamentos en los que se estructura el Gobierno Vasco.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko Enplegu Publikoaren Batzorde Intersektoriala.

b) La Comisión Intersectorial del Empleo Público de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Espresuki lege honen 21. artikuluan definitutako jardun-arloei lotuta, ogasunaren eskumena duen saila.

c) De manera específica, el departamento competente en materia de hacienda en relación con las áreas de actuación definidas en el artículo 21 de esta ley.

d) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.

d) El Instituto Vasco de Administración Pública.

e) Langileen eta Zerbitzuen Ikuskaritza Orokorra.

e) Inspección General de Personal y Servicios.

LEHENENGO ATALA
SECCIÓN PRIMERA
GOI-ORGANOAK
ÓRGANOS SUPERIORES

17. artikulua.– Eusko Jaurlaritza.

Artículo 17.– El Gobierno Vasco.

1.– Eusko Jaurlaritza da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko enplegu publikoaren goi-organoa.

1.– El Gobierno Vasco es el órgano superior del empleo público de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Hauek dira Eusko Jaurlaritzaren eskumenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko enplegu publikoaren goi-organo den aldetik:

2.– Son competencias del Gobierno Vasco en su calidad de órgano superior de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi las siguientes:

a) Onartzea, enplegu publikoaren eskumena duen sailak proposatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sail guztien lanpostu-zerrendak, bai eta haien organismo autonomoenak ere.

a) Aprobar a propuesta del departamento competente en materia de empleo público las relaciones de puestos de trabajo de todos los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos.

b) Lanpostuen egitura egokiena ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko sail eta organismo autonomo bakoitzarentzat.

b) Establecer la estructura de puestos más adecuada para cada departamento y organismo autónomo de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Enplegu publikoaren eskumena duen sailak proposatuta, giza baliabideen kopurua zehaztea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoan.

c) Establecer, a propuesta del departamento competente en materia de empleo público, el dimensionamiento de los efectivos en el sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Enplegu publikoaren eskaintza onartzea eta argitaratzeko agintzea.

d) Aprobar la oferta de empleo público y ordenar su publicación.

e) Lanpostuen taldekatzeak onartzea, hauek ordenatzeko: enplegatu publikoen mugigarritasuna, prestakuntza eta karrera profesionaleko sistema.

e) Aprobar las agrupaciones de puestos de trabajo con el fin de ordenar el sistema de carrera profesional, la movilidad y la formación del personal empleado público.

f) Arauak eta gidalerroak ezartzea, urtero, hauek aplikatzeko: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta instituzionalaren zerbitzuko funtzionarioen ordainsari-araubidea eta administrazio horien zerbitzuko gainerako langileen soldata-baldintzak.

f) Establecer anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo del personal funcionario y las condiciones salariales del resto del personal al servicio de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

g) Ebaztea, organo instruktoreak proposatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko funtzionarioei irekitako diziplina-espedienteak, baldin eta zerbitzutik behin betiko kentzearen zehapena badakarte.

g) Resolver, a propuesta del órgano instructor, los expedientes disciplinarios incoados al personal funcionario de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando supongan la sanción de separación definitiva del servicio.

h) Ebaztea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko langile lan-kontratudunen enplegu-harremanaren azkentzea arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratzeagatik.

h) Resolver la extinción de la relación de empleo del personal laboral de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por causas objetivas o por despido disciplinario.

i) Jarraibideak eta gidalerroak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta instituzionalaren ordezkariei, lan-baldintzen gaineko negoziazioetan erabil ditzaten funtzionarioen eta lan-kontratudunen ordezkariekin, eta, hala behar izanez gero, balioa eta eraginkortasuna ematea hartutako akordioei.

i) Establecer las instrucciones y directrices a que deberán atenerse las y los representantes de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las negociaciones sobre las condiciones de trabajo con la representación del personal funcionario y del personal laboral y, en su caso, dar validez y eficacia a los acuerdos adoptados.

j) Onartzea, enplegu publikoaren eskumena duen sailak proposatuta, enplegu publikoa antolatzeko planak eta lege honetan aurreikusitakoak.

j) Aprobar, a propuesta del departamento competente en materia de empleo público, los planes de ordenación del empleo público y los previstos en esta ley.

k) Ordainsari osagarrien zenbatekoa eta egitura ezartzea, aintzat hartuta hala garapen profesionaleko graduak, nola lanpostuaren zailtasun tekniko berezia, erantzukizuna, dedikazioa, bateraezintasuna edo baldintzak.

k) Fijar la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias, tanto en relación con los grados de desarrollo profesional, como por la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad o por las condiciones en que se desarrolla el puesto de trabajo.

l) Indarreko araudiak ematen dizkion gainerako funtzio guztiak betetzea.

l) Ejercer las demás funciones que le atribuya la normativa vigente.

m) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan hizkuntza normalizatzeko eta euskara sustatzeko neurriak ezartzen eta betetzen direla gainbegiratzea.

m) Supervisar la implantación y el cumplimiento de las medidas de normalización lingüística y fomento del euskera en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Aurreko puntuak ezarritakoa gorabehera, zilegi da b), c), d), e), g) eta h) apartatuetan jasotako eskuduntzak uztea enplegu publikoaren eskumena duen sailari edo dagokion erakunde edo organismoari, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez utzi ere.

3.– Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, las atribuciones previstas en los apartados b), c), d), e), g) y h) podrán ser conferidas al departamento competente en materia de empleo público o a la institución u organismo correspondiente, mediante decreto del Gobierno Vasco.

4.– Nolanahi ere, artikulu honen bigarren apartatuan adierazitako eskumenak baliatzerakoan, arau espezifiko hauek errespetatu beharko dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko estatutu-langileen eta irakasleen alorrean alderdi horiek arautzen dituztenak.

4.– En todo caso, las competencias señaladas en el apartado segundo de este artículo serán ejercidas con respeto a la normativa específica que regule dichos aspectos en el ámbito del personal estatutario y docente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

18. artikulua.– Enplegu publikoaren eskumena duen saila.

Artículo 18.– El departamento competente en materia de empleo público

1.– Enplegu publikoaren eskumena duen saila goi-organoa da, eta bere ardura ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta instituzionalaren giza baliabideen politika bultzatzea, garatzea eta egikarituko dela bermatzea.

1.– El departamento competente en materia de empleo público es el órgano superior encargado de impulsar, desarrollar y garantizar la ejecución de la política de recursos humanos de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Enplegu publikoaren eskumena duen sailari dagokio:

2.– Corresponde al departamento competente en materia de empleo público:

a) Enplegu publikoaren alorreko arau orokorren proiektuak egitea eta nahitaezko txostena egitea beste sail batzuek sustatutako legeen aurreproiektuei eta xedapen orokorren proiektuei enplegu publikoaren alorreko gaiei eragiten dieten alderdi guztietan.

a) Elaborar proyectos de normas generales en materia de empleo público e informar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales promovidos por otros departamentos en todos aquellos aspectos que afecten a materias de empleo público.

b) Lanpostuak sailkatzeko irizpideak finkatzea eta lanpostuak baloratzea ezarriko den prozeduraren arabera; era berean, lege honek zuzendaritza-kide publiko profesionalen alorrerako ezarri dituen eskumenak egikaritzea eta, beharrezkoa bada, kide horien izendapena egitea.

b) Fijar los criterios de clasificación de puestos de trabajo y establecer su valoración de acuerdo con el procedimiento que se establezca, así como ejercer las competencias en materia de personal directivo público profesional reconocidas en esta ley y proceder, en su caso, a su nombramiento.

c) Gobernu Kontseiluari proposatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren sail guztietako eta haien organismo autonomoetako lanpostu-zerrenden onarpena, zerrenda horiek egiteko irizpideak prestatzea eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu daitezela agintzea.

c) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de todos los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos, elaborar los criterios para su confección, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

d) Gobernu Kontseiluari proposatzea, ogasunaren eskumena duen sailarekin batera, giza baliabideen kopurua zehaztu dezala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoan.

d) Proponer al Consejo de Gobierno, junto con el departamento competente en materia de hacienda, el dimensionamiento de los efectivos en el sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Irizpideak zehaztea enplegu publikoa antolatzeko beste tresna batzuk ezartzeko, lanpostu-zerrenden osagarriak. Tresna horiei edukia finkatu eta onarpena ematea.

e) Determinar los criterios para la implantación de instrumentos de ordenación del empleo público complementarios a las relaciones de puestos de trabajo, establecer su contenido y aprobarlos.

f) Onartzea unitateen kargak eta tamaina aztertzeko irizpide eta prozedurak, eta enplegu publikoa antolatzeko planak prestatu eta Gobernu Kontseiluari proposatzea.

f) Aprobar los criterios y procedimientos para el análisis de cargas y dimensionamiento de las distintas unidades, así como elaborar y proponer al Consejo de Gobierno los planes de ordenación del empleo público.

g) Lanpostuak aztertu eta arrazionalizatzeko politika guztia sustatu, zuzendu, koordinatu eta praktikan jartzea, eta, era berean, lan-jarduna eta errendimendua ebaluatzeko irizpideak ezartzea, Eusko Jaurlaritzak behar denean onartuko duen araudiarekin bat.

g) Impulsar, dirigir, coordinar y poner en práctica toda la política de análisis y racionalización de puestos de trabajo y establecer asimismo los criterios para la evaluación del desempeño y del rendimiento, de acuerdo con la normativa que en su momento apruebe el Gobierno Vasco.

h) Enplegatu publikoen sustapen profesionaleko irizpideak zehaztea eta lanpostuak hornitzeko prozedurak kudeatzea, non eta sailen esku utzi ez diren.

h) Determinar los criterios de promoción profesional del personal empleado público y gestionar los procedimientos de provisión, salvo que se hayan atribuido a los propios departamentos.

i) Lege honetan jasotako karrera profesionalaren sistema diseinatu eta haren kudeaketa bermatzea, sustapen profesionalerako ibilbideak egituratuz eta enplegatu publikoen garapen profesionalaren garapen-graduak aitortuz.

i) Diseñar y garantizar la gestión del sistema de carrera profesional recogido en esta ley, a través de la estructuración de itinerarios de promoción profesional y del reconocimiento de los diferentes grados de desarrollo profesional del personal empleado público.

j) Enplegatu publikoen prestakuntza-helburuak ezartzea. Prestakuntza-sistema zuzentzea; prestakuntza-politikak definitu, planifikatu eta koordinatzea, eta emaitzak ebaluatzea. Hori guztia, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen elkarlanarekin.

j) Establecer los objetivos de formación del personal empleado público. Dirigir el sistema de formación; definir, planificar y coordinar las políticas formativas, y evaluar los resultados. Todo ello en colaboración con el Instituto Vasco de Administración Pública.

k) Jaurlaritzari urtero proposatzea hauek aplika ditzala: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean eta instituzionalean diharduten funtzionarioen ordainsari-araubidea eta aipatu administrazioen zerbitzuko gainerako langileen soldata-baldintzak.

k) Proponer anualmente al Gobierno la aplicación del régimen retributivo del personal funcionario y las condiciones salariales del personal al servicio de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

l) Enplegu publikoaren eskaintza prestatzea.

l) Elaborar la oferta de empleo público.

m) Pertsonalaren erregistroaren funtzionamendu-arauak ezartzea eta erregistroa etengabe eguneratzen dela gainbegiratzea.

m) Establecer las normas de funcionamiento del registro de personal y supervisar su permanente actualización.

n) Emakumeen eta gizonen berdintasunerako plana prestatzea, hala Administrazio orokorrarena nola Euskal Autonomia Erkidegoko organismo autonomoena; Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin elkarlanean prestatu ere.

n) Elaborar el plan para la igualdad de mujeres y hombres de la Administración general y los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en colaboración con Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

ñ) Ikuskapen orokorra egitea langileen alorrean, bai eta zerbitzuen ikuskapena ere, enplegu publikoaren alorreko arauak bete daitezen; batez ere, jokabide-kodearekin, bateraezintasunekin eta jardunaren ebaluazioarekin zerikusia duten kontuetan.

ñ) Ejercer la inspección general en materia de personal, así como la inspección de servicios, con el objeto de que se cumplan las normas en materia de empleo público, especialmente las relativas al código de conducta, incompatibilidades y evaluación del desempeño.

o) Ikuskapen orokorra egitea langileen arloan, bai eta zerbitzuen ikuskapena ere, erreserba-kuotak eta desgaitasunen bat duten enplegatu publikoen eskubideak bete daitezen.

o) Ejercer la inspección general en materia de personal, así como la inspección de servicios, con el objeto de que se cumplan las cuotas de reserva y los derechos de las personas empleadas públicas con discapacidad.

p) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten enteen kontrol- eta gainbegiratze-sistemak ezartzea.

p) Establecer los sistemas de control y supervisión de los entes que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

q) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin elkarlanean, karrerako funtzionario edo langile lan-kontratudun finko bihurtzeko aukera ematen duten hautaketa-proben oinarriak, programak, azterketen edukiak, eta garapen-irizpideak ezartzea.

q) Establecer las bases, programas, contenidos de las pruebas y criterios para desarrollar las pruebas selectivas cuya superación permita adquirir la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo, en colaboración con el Instituto Vasco de Administración Pública.

r) Karrerako funtzionarioei izendapena eta lanpostu-edukitza ematea, eta langile lan-kontratudun finkoak kontratatzea.

r) Nombrar y dar posesión al personal funcionario de carrera y contratar al personal laboral fijo.

s) Karrerako funtzionarioaren izaera galdu dela deklaratzea eta funtzionario-izaera birgaitzea.

s) Declarar la pérdida de la condición de personal funcionario de carrera así como la rehabilitación de la condición de personal funcionario.

t) Deialdia eta ebazpena egitea funtzionarioentzat eta langile lan-kontratudunentzat erreserbatuta dauden lanpostuak hornitzeko lehiaketei.

t) Convocar y resolver los concursos para la provisión de puestos reservados a personal funcionario y laboral.

u) Funtzionarioen administrazio-egoerak deklaratzea, bai eta langile lan-kontratudun finkoen eta langile lan-kontratudun mugagabekoen etenaldia ere, hala egokituz gero, eta zerbitzu aktiborako itzulera onartzea.

u) Declarar las situaciones administrativas del personal funcionario y la suspensión del personal laboral fijo o del personal laboral indefinido en los casos que proceda, así como conceder el reingreso al servicio activo.

v) Zerbitzu-eginkizunak ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrekoak edo haren organismo autonomokoak ez diren lanpostuetarako.

v) Conferir comisiones de servicio a puestos de trabajo ajenos a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a sus organismos autónomos.

w) Lanpostu baten jardunera behin-behinekoz adskribatzea.

w) Adscribir provisionalmente al desempeño de un puesto de trabajo.

x) Administrazio publikoan emandako zerbitzuak aitortzea ondorio hauetarako: antzinatasuna, hirurtekoak eta gradu pertsonalak eskuratu eta aldatzea.

x) Reconocer los servicios prestados en la Administración pública a efectos de antigüedad, trienios y adquisición y cambio de grados personales.

y) Kudeaketan emaitzak lortzeari lotutako ordainsari osagarriei dagozkien bana-banako edo unitateko zenbatekoak izendatzea.

y) Asignar las cuantías individualizadas o de unidad correspondientes a retribuciones complementarias vinculadas a la obtención de resultados en la gestión.

z) Bitarteko funtzionarioak eta langile lan-kontratudun ez finkoak aukeratzea, izendatzea eta kargutik kentzea.

z) Designar, nombrar y cesar al personal funcionario interino y laboral no fijo.

Aa) Borondatezko erretiroak eta erretiro partzialak deklaratzea.

Aa) Declarar las jubilaciones voluntarias y las jubilaciones parciales.

Bb) Goi-kargudunen eta behin-behineko langileen ondasunen eta jardueren erregistroa zaintzea.

Bb) Custodiar el registro de bienes y actividades del personal alto cargo y del personal eventual.

Cc) Gradu pertsonalaren eskurapena eta aldaketa aitortzea.

Cc) Reconocer la adquisición y el cambio en el grado personal.

Dd) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten enteen prozedura hauetan parte hartzea: langileak aukeratzea, lanpostuak hornitzea eta aldi baterako enplegurako poltsak prestatzea.

Dd) Participar en los procedimientos de selección de personal, provisión de puestos y elaboración de bolsas de empleo temporal de los entes que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ee) Indarreko araudiak ematen dizkion funtzio guztiak betetzea, bai eta beste organo batzuei beren-beregi esleitu ez zaizkienak ere.

Ee) Ejercer cuantas funciones le atribuya la normativa vigente y aquellas otras que no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

3.– Artikulu honen bigarren apartatuan jasotako eskumenak zer organori esleitzen zaizkion dagozkion antolaketa-arauetan, organo horrek baliatuko dituzten eskumenok.

3.– Las competencias enumeradas en el apartado segundo de este artículo serán ejercidas por los órganos que las tengan atribuidas en las normas organizativas correspondientes.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN SEGUNDA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREAN ETA INSTITUZIONALEAN ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKUMENA DUTEN BESTE ORGANO BATZUK
OTROS ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

19. artikulua.– Eusko Jaurlaritzaren sailak.

Artículo 19.– Los departamentos del Gobierno Vasco.

1.– Sail bakoitzaren eskumen dira, bertan zerbitzuak ematen dituzten enplegatu publikoei dagokienez, eskuduntza hauek:

1.– Son competencia de cada departamento, en relación con el personal empleado público que preste servicio en él, las siguientes atribuciones:

a) Behin-behineko langileak izendatzea, enplegu publikoaren eskumena duen sailak ezarritako mugen barruan.

a) Designar al personal eventual dentro de las limitaciones que establezca el departamento competente en materia de empleo público.

b) Izendapen askeko lanpostuetarako deialdi publikoak ebaztea, lege honetan xedatutakoarekin bat etorrita.

b) Resolver las convocatorias públicas de los puestos de trabajo de libre designación, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

c) Bateragarritasun-espedienteak ebaztea; ebatzi ere, enplegu publikoaren eskumena duen sailak jarritako irizpideei jarraikiz, eta Langileen eta Zerbitzuen Ikuskaritza Orokorrak nahitaezko txostena eman ondoren.

c) Resolver los expedientes de compatibilidad, conforme a los criterios emanados del departamento competente en materia de empleo público y previo informe preceptivo de la Inspección General de Personal y Servicios.

d) Saileko lanpostuen diseinua eta funtzioak eta lanpostu-zerrendak proposatzea, eta beste horrenbeste egitea enplegu publikoa antolatzeko tresna osagarriekin ere. Hori guztia egiteko, enplegu publikoaren eskumena duen sailak bere garaian ezarriko dituen jarraibide eta irizpideak bete beharko dira.

d) Proponer el diseño y funciones de puestos y las relaciones de puestos de trabajo de su departamento, así como de los instrumentos complementarios de ordenación del empleo público que deberán ser elaborados de acuerdo con las directrices y criterios que establezca en su momento el departamento competente en materia de empleo público.

e) Saileko prestakuntza-planak sustatu eta kudeatzea.

e) Promover y gestionar los planes de formación departamentales.

f) Enplegu publikoa antolatzeko planak prestatu eta onartzea, enplegu publikoaren eskumena duen sailak nahitaezko txosten loteslea egin eta gero.

f) Elaborar y aprobar, previo informe preceptivo y vinculante del departamento competente en materia de empleo público, planes de ordenación del empleo público.

g) Saileko giza baliabideei buruzko landa-lanak egiten laguntzea, enplegu publikoaren eskumena duen sailak halakoak garatu edo sustatzen dituenean.

g) Colaborar en la realización de los trabajos de campo referidos a los recursos humanos del departamento que sean desarrollados o promovidos por el departamento competente en materia de empleo público.

h) Zerbitzu-eginkizunak ematea edo eginkizunak behin-behinekoz ematea sail edo organismo autonomo bereko lanpostuak hornitzeari dagokionez. Eskuduntza hori baliatzeko, enplegu publikoaren eskumena duen sailak jarritako irizpideei jarraitu beharko zaie.

h) Conferir comisiones de servicios o asignaciones provisionales de funciones cuando se trate de la provisión de puestos dentro del mismo departamento u organismo autónomo. Dicha atribución deberá ser ejercida de acuerdo con los criterios emanados por el departamento competente en materia de empleo público.

i) Sailaren ordezkaritza izendatzea, funtzionarioen eta langile lan-kontratudunen ordezkaritzarekin negozia dezan.

i) Designar la representación del departamento en la negociación con la representación del personal funcionario y del personal laboral.

j) Diziplina-ahalak baliatzea indarrean dauden xedapenen arabera, kasu hauetan salbu: funtzionarioak zerbitzutik behin betiko kentzea eta langile lan-kontratudunak kaleratzea.

j) Ejercer las potestades disciplinarias conforme a las disposiciones vigentes, excepto la separación definitiva del servicio respecto del personal funcionario, y el despido, en el caso del personal laboral.

k) Laneko jazarpen-kasuak izapidetu eta ebaztea, jazarpenaren arrazoia edozein dela ere.

k) Tramitar y resolver los casos de acoso, por cualquier razón, en el trabajo.

l) Baimenak emateko espedienteak ebaztea.

l) Resolver los expedientes de concesión de permisos.

m) Erretiro arruntak eta ezintasunagatiko erretiroak deklaratzea.

m) Declarar las jubilaciones ordinarias y por incapacidad.

n) Orokorrean, langileen burutza eta administrazio eta kudeaketa arrunteko egintzak, bai eta indarreko araudiak emandako beste funtzio guztiak eta enplegu publikoaren eskumena duen sailak bereetatik deskontzentratzen dizkion gainerakoak ere.

n) En general, la jefatura de personal y los actos de administración y gestión ordinaria, así como cuantas otras funciones le atribuya la normativa vigente o le sean, en su caso, desconcentradas por el departamento competente en materia de empleo público.

2.– Artikulu honen lehenengo apartatuan zerrendatutako eskumenei dagokienez, dagokion egitura organikoaren dekretuan funtzio horiek esleitu zaizkien saileko organoek egikarituko dituzte; egikaritu ere, eskumena zein den, Eusko Jaurlaritzak edo enpleguaren eskumena duen sailak erregelamendu bidez zehaztuko dituen arau eta irizpideen arabera.

2.– Las competencias enumeradas en el apartado primero de este artículo serán ejercidas por los órganos del departamento que tengan atribuidas esas funciones en el respectivo decreto de estructura orgánica y con sujeción a las normas y criterios que reglamentariamente se determinen ya sea por el Gobierno Vasco o por el departamento competente en materia de empleo público en función de la competencia de que se trate.

3.– Era berean, artikulu honen lehenengo apartatuan zerrendatutako eskumenei dagokienez –behin-behineko langileak izendatzea eta d) letran aurreikusitakoa salbu–, organismo autonomoen eta lege honen aplikazio-eremuaren barruko gainerako entitate publikoen organoek egikarituko dituzte haietara adskribatutako langileen kontuetan; egikaritu ere, erakundeon egitura eta funtzionamenduari buruzko arauek ezarritako eskumen-banaketaren arabera.

3.– Asimismo, las competencias enumeradas en el apartado primero de este artículo, excepto la designación del personal eventual y lo previsto en la letra d), se ejercerán por los órganos de los organismos autónomos y demás entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de esta ley, con respecto al personal a ellos adscrito, conforme a la distribución competencial que establezcan sus normas de estructura y funcionamiento.

4.– Araudi espezifikoa duten langileak direla eta, hauek dagozkie ondoren aipatzen diren sailei:

4.– En relación con el personal con normativa específica, corresponde:

a) Hezkuntzaren eskumena duen sailari, langile hauek kudeatzea, lege honetan eta gainerako ordenamendu juridikoan arautzen denarekin bat etorrita: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ikastetxeetako unibertsitatez kanpoko irakasleak, hezkuntza-laguntzako langileak eta garbiketako eta sukaldaritzako langileak.

a) Al departamento competente en materia de educación, la gestión del personal docente no universitario, del personal de apoyo educativo y del personal de limpieza y cocina de los centros docentes de la Administración de la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

b) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari, bertan adskribatutako langileen kudeaketa, ente hori sortu zuen legean eta lege hori garatzeko araudian aurreikusitako moduan.

b) A Osakidetza-Servicio vasco de salud, las competencias de gestión sobre su personal adscrito en los términos que se prevean en su ley de creación y en su normativa de desarrollo.

c) Segurtasunaren eskumena duen sailari, haren berariazko legeriak eta araudiak ematen dizkion eskumenak, Ertzaintzako langileen eta Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako langileen gainekoak.

c) Al departamento competente en materia de seguridad, las competencias que sobre el personal de la Ertzaintza y de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad le confieren su legislación y normativa específica.

d) Justizia-administrazioaren eskumena duen sailari, langile hauek kudeatzea, lege honetan eta gainerako ordenamendu juridikoan arautzen denarekin bat etorrita: Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako funtzionarioak eta lan-kontratudun langile laguntzaileak, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuaren barruko organo judizialetara adskribatutakoak, organo horien kudeaketa Administrazio autonomikoari badagokio.

d) Al departamento competente en materia de administración de justicia, la gestión del personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, y del correspondiente personal laboral de apoyo, adscrito a los órganos judiciales radicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y cuya gestión corresponda a la Administración autonómica, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

20. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko Enplegu Publikoaren Batzorde Intersektoriala.

Artículo 20.– La Comisión Intersectorial del Empleo Público de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko Enplegu Publikoaren Batzorde Intersektoriala eratzen da koordinazio eta informaziorako organo tekniko gisa. Organo horren bidez gauzatuko da solaskidetza enplegu publikoaren eskumena duen sailaren eta Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta instituzionalaren zerbitzuko langileen kudeaketaz arduratzen diren organoen artean.

1.– La Comisión Intersectorial del Empleo Público de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi se constituye como un órgano técnico de coordinación e información a través del cual se instrumenta la interlocución entre el departamento competente en materia de empleo público y los órganos gestores del personal al servicio de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko Enplegu Publikoaren Batzorde Intersektorialak kide hauek izango ditu:

2.– La Comisión Intersectorial del Empleo Público de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi estará compuesta por las siguientes personas:

a) Enplegu publikoaren eskumena duen sailaren titularra, batzordeburua izango baita.

a) La persona titular del departamento competente en materia de empleo público, que actuará como presidente o presidenta de la comisión.

b) Enplegu publikoaren eskumena duen sailburuordetzaren titularra, zeinak batzordeburua ordezkatuko baitu hura bileran ez dagoenetan, gaixorik denean edo kargua hutsik geratzen denean.

b) La persona titular de la viceconsejería competente en materia de empleo público, que sustituirá al presidente o presidenta en casos de ausencia, vacancia o enfermedad.

c) Enplegu publikoaren eskumena duen zuzendaritzaren titularra.

c) La persona titular de la dirección competente en materia de empleo público.

d) Unibertsitatez kanpoko irakasleak kudeatzeko eskumena duen zuzendaritzaren titularra.

d) La persona titular de la dirección competente para la gestión del personal docente no universitario.

e) Ertzaintzako funtzionarioak kudeatzeko eskumena duen zuzendaritzaren titularra.

e) La persona titular de la dirección competente para la gestión del personal funcionario de la Ertzaintza.

f) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen Zuzendaritzaren titularra.

f) La persona titular de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

g) Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileak kudeatzeko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren titularra.

g) La persona titular de la dirección general competente en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko beste organo batzuen titularrak, erregelamendu bidez horrela xedatzen denean.

h) Las personas titulares de cualesquiera otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma cuando así se determine reglamentariamente.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko Enplegu Publikoaren Batzorde Intersektoriala enplegu publikoaren eskumena duen sailera adskribatuta dago.

3.– La Comisión Intersectorial del Empleo Público de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi se encuentra adscrita al departamento competente en materia de empleo público.

4.– Eusko Jaurlaritzak emango ditu batzorde horren antolaketa- eta funtzionamendu-arauak.

4.– El Gobierno Vasco dictará las normas de organización y funcionamiento de esta comisión.

21. artikulua.– Ogasunaren eskumena duen saila.

Artículo 21.– El departamento competente en materia de hacienda.

Ogasunaren eskumena duen sailak eskumen hauek ditu Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko langile guztien gainean:

Al departamento competente en materia de hacienda le corresponden, respecto de todo el personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las siguientes competencias:

a) Ekonomiaren eta aurrekontuen politika orokorraren barruan, Eusko Jaurlaritzari proposatzea langileen alorreko gastuetan bete beharreko gidalerroak.

a) Proponer al Gobierno Vasco, en el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal.

b) Gastuan eta plaza kopuruan aldaketaren bat ekar dezakeen neurririk izanez gero langileen alorrean, nahitaezko txostena egitea eta, hala badagokio, kontu hartzea.

b) Informar preceptivamente y, en su caso, intervenir las medidas en materia de personal que puedan suponer modificación en el gasto y en el número de plazas.

c) Aurrekontu-plantillak prestatzea enplegu publikoaren eskumena duen sailarekin batera.

c) Elaborar, junto con el departamento competente en materia de empleo público, las plantillas presupuestarias.

22. artikulua.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.

Artículo 22.– El Instituto Vasco de Administración Pública.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea organismo autonomoa da, eta enplegu publikoaren eskumena duen sailera adskribatuta dago. Langileen hautaketa eta prestakuntza du arduragai, hala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren organo autonomoen zerbitzuko langileena, enplegu publikoaren eskumena duen sailaren jarraibide eta irizpideei jarraikiz, nola gainerako euskal sektore publikoaren zerbitzukoena, lege honetan xedatutakoaren arabera.

1.– El Instituto Vasco de Administración Pública se configura como organismo autónomo adscrito al departamento competente en materia de empleo público, y es responsable de la selección y formación del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos por el departamento competente en materia de empleo público, así como, en los términos previstos en esta ley, del resto del sector público vasco.

2.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eskumen hauek ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren organismo autonomoetako enplegatu publikoei dagokienez:

2.– Son competencias del Instituto Vasco de Administración Pública en relación con el personal empleado público de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos:

a) Hautaketa-prozesua kudeatzea karrerako funtzionario, bitarteko funtzionario, langile lan-kontratudun finko eta aldi baterako langile lan-kontratudunei dagokienez; kudeatu ere, prozesuko langile motaren arabera eskumena duen sailak finkatutako oinarrien, programen, proben edukien eta irizpideen arabera.

a) La gestión del proceso selectivo del personal funcionario de carrera, interino, laboral fijo y laboral temporal conforme a las bases, programas, contenidos de las pruebas y criterios que fije el departamento competente en función del tipo de personal del proceso.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren organismo autonomoen zerbitzuko langileen lanposturako prestakuntza, barne direla hizkuntza-prestakuntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko prestakuntza, LGTBI gaiei buruzko prestakuntza eta karrera profesionalerako prestakuntza.

b) La formación para el puesto de trabajo, incluida la formación lingüística, la formación en materia de igualdad de mujeres y hombres, la formación en materia LGTBI y la formación para la carrera profesional del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren zuzendaritza-kide publikoen konpetentzia profesionalak egiaztatzea, lege honen III. tituluan aurreikusitakoaren arabera.

c) La acreditación de las competencias profesionales del personal directivo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con lo previsto en el título III de esta ley.

d) Lege honetan xedatutakoaren ondoriozko gainerakoak.

d) Aquellas otras que se deriven de lo previsto en esta ley.

3.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eskumen hauek ditu euskal administrazio publiko guztietako enplegatu publikoei dagokienez:

3.– Son competencias del Instituto Vasco de Administración Pública en relación con el personal empleado público del conjunto de las administraciones públicas vascas:

a) Euskal administrazio publiko guztietako langileen hizkuntza-eskakizunen egiaztapenaz arduratzea, lege honetan ezarritakoaren arabera. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak dagokien langileen ordezkaritzari emango dio hizkuntza-eskakizunen egiaztapenaren berri.

a) La acreditación de los perfiles lingüísticos del personal empleado público de todas las administraciones públicas vascas en los términos previstos en esta ley. El Instituto Vasco de Administración Pública informará a la representación del personal concernido de la acreditación de los perfiles lingüísticos.

b) Aintzatespena ematea Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatu edo eman ez duen prestakuntzari, eta konpetentzia profesionalei, dagokion garapen-araudian xedatutakoaren arabera.

b) El reconocimiento de la formación no organizada o impartida por el Instituto Vasco de Administración Pública y de las competencias profesionales, de conformidad con lo previsto en la correspondiente normativa de desarrollo.

c) Euskal administrazio publikoetako giza baliabideen arloko ikerketa sustatzeko politikak garatzea eta arlo horretako argitalpenak zabaltzea.

c) El desarrollo de políticas de fomento de la investigación y difusión de las publicaciones en el ámbito de los recursos humanos de las administraciones públicas vascas.

d) Zuzendaritza-kide publikoen konpetentzia profesionalak egiaztatzea, lege honen III. tituluan xedatutakoaren arabera.

d) La acreditación de las competencias profesionales del personal directivo público de acuerdo con lo previsto en el título III de esta ley.

e) Euskal administrazio publikoetako enplegatu publikoen etengabeko prestakuntza finantzatzeko funtsak kudeatzea.

e) La gestión de los fondos destinados a financiar la formación continua de las empleadas y empleados públicos de las administraciones públicas vascas.

f) Zuzendaritza-garapeneko programak ematea edo homologatzea euskal administrazio publikoetako zuzendaritza-kide publiko profesionalei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak eta Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak jarritako irizpideen arabera.

f) La impartición u homologación de los programas de desarrollo directivo dirigidos al personal directivo público profesional de las administraciones públicas vascas, de acuerdo con los criterios emanados del Gobierno Vasco y de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi.

g) Hitzarmenak sinatzea beste euskal administrazio publiko batzuekin, administrazio horiei eskuratze aldera Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eskumen-eremuko prestazioak eta zerbitzuak; bereziki, alor hauek aintzat hartuta: enplegatu publikoen prestakuntza, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzea eta zuzendaritza-kide publiko profesionalen konpetentziak egiaztatzea.

g) La firma de convenios con otras administraciones públicas vascas, destinados a proporcionar a las mismas prestaciones y servicios incluidos en el ámbito competencial del Instituto Vasco de Administración Pública y, en particular, sobre los aspectos que inciden en la formación de las empleadas y empleados públicos, la acreditación de los perfiles lingüísticos y la acreditación de las competencias del personal directivo público profesional.

h) Lege honetan xedatutakoaren ondoriozko gainerakoak.

h) Aquellas otras que se deriven de lo previsto en esta ley.

4.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak parte hartuko du enplegatu publikoak hautatzeko prozesuetan, hala funtzionarioei dagozkienetan nola langile lan-kontratudunei buruzkoetan. Horretarako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkari bat izan beharko du dagokion hautaketa-organoak.

4.– El Instituto Vasco de Administración Pública participará en los procesos de selección de empleadas y empleados públicos, tanto de personal funcionario como de personal laboral. A tal efecto, el correspondiente órgano de selección deberá contar con una persona representante del Instituto Vasco de Administración Pública.

5.– Hala badagokio, hautaketa-prozesu horien kudeaketa bereganatze aldera, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak hitzarmenak edo kudeaketa-gomendioak sinatu ahalko ditu gainerako euskal administrazio publikoekin edo euskal sektore publikoko entitateekin.

5.– Al objeto de asumir, en su caso, la gestión de tales procesos selectivos, el Instituto Vasco de Administración Pública podrá suscribir convenios o encomiendas de gestión con el resto de administraciones públicas vascas o de entidades del sector público vasco.

6.– Era berean, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, hitzarmenak edo kudeaketa- gomendioak sinatuta foru- eta toki-administrazioekin nahiz euskal sektore publikoko gainerako entitateekin, hauek bereganatzeko aukera izango du, administrazio edo entitate horietako enplegatuei dagokienez: prestakuntza, kanpo-prestakuntzaren homologazioa eta konpetentzien egiaztapena. Era berean, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak hitzarmen espezifikoak sustatuko ditu (Eudel) Euskadiko Udalen Elkartearekin, tokiko entitateen langileen prestakuntza bermatzeko asmoz.

6.– Asimismo, mediante convenios o encomiendas de gestión suscritas con las administraciones forales y locales o con el resto de entidades del sector público vasco, el Instituto Vasco de Administración Pública podrá asumir la formación, la homologación de la formación externa y la acreditación de las competencias de su personal empleado. El Instituto Vasco de Administración Pública promoverá, asimismo, convenios específicos con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) con el fin de garantizar la formación del personal de las entidades locales.

7.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea elkarlanean ariko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean enplegu publikoaren eskumena duen sailarekin, prestakuntza-politikaren definizioan eta hautaketa-prozesuen diseinuan ari ere.

7.– El Instituto Vasco de Administración Pública colaborará con el departamento competente en materia de empleo público de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la definición de las políticas de formación y en el diseño de los procesos selectivos.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak bere lanpostuak hornitzeko prozeduretarako lankidetza eska diezaioke Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari.

8.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá solicitar al Instituto Vasco de Administración Pública su colaboración en los procedimientos de provisión de sus puestos de trabajo.

23. artikulua.– Langileen eta Zerbitzuen Ikuskaritza Orokorra.

Artículo 23.– La Inspección General de Personal y Servicios.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Langileen eta Zerbitzuen Ikuskaritza Orokorraren bitartez gauzatuko du ikuskatze-funtzioa. Ikuskaritza horrek jarduteko eremutzat izango du Administrazio publikoaren eta haren ente instrumentalen organoen administrazio-unitate, zerbitzu eta postu guztiak, direnak direla lurralde-eremua, izaera, izena eta bertan zerbitzuan diharduten langileak.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollará la función inspectora a través de la Inspección General de Personal y Servicios, que tendrá un ámbito de actuación respecto de todas las unidades administrativas, servicios y puestos de los órganos de la Administración pública y de sus entes instrumentales, cualquiera que sea su ámbito territorial, naturaleza, denominación y personal que preste servicios en ellos.

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek, ikertzaileek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek, Ertzaintzako langileek eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileek bere araudi espezifikoa bete beharko dute ikuskaritzari dagokionez.

El personal docente, el personal investigador y el personal de administración y servicios de la Universidad del País Vasco, el personal de la Ertzaintza y el personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud se someterán a su normativa específica sobre función inspectora.

2.– Ikuskatze-funtzioa enplegu publikoaren eskumena duen sailari esleituko zaio, eta erabateko independentziaz eta autonomiaz egingo du, ikuskatu, aztertu eta ebaluatu beharreko administrazio-unitate eta pertsonei dagokienez.

2.– La función inspectora estará atribuida al departamento competente en materia de empleo público y será ejercida con absoluta independencia y autonomía respecto a las unidades administrativas y personas objeto de inspección, análisis y evaluación.

Horretarako, Langileen eta Zerbitzuen Ikuskaritza Orokorrak badu gaitasunik bere zeregina betetzeko behar dituen datu pertsonalak eta informazioa eskatzeko.

A dicho efecto, la Inspección General de Personal y Servicios se encuentra habilitada para recabar los datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de su cometido.

3.– Langileen eta Zerbitzuen Ikuskaritza Orokorrak funtzio hauek ditu:

3.– La Inspección General de Personal y Servicios tiene las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzak onar dezan, lege honen 166.3 artikuluak aipatu etika- eta jokabide-kodea prestatzea, eta kode horretan ematen zaizkion jarraipen- eta ebaluazio-funtzioak betetzea.

a) Elaborar, para su aprobación por el Gobierno Vasco, el código ético y de conducta al que se refiere el artículo 166.3 de esta ley y ejercer las funciones de seguimiento y evaluación que en dicho código se le atribuyan.

b) Begiratzea zerbitzu publikoen eta enplegatu publikoen jardunak betetzen duela indarrean diren lege-xedapenetan jasotakoa.

b) Velar por el sometimiento de la actividad de los servicios públicos y del personal empleado público a las disposiciones legales vigentes.

c) Begiratzea lege honen XI. tituluko II. kapituluan enplegatu publikoei markatu zaizkien printzipioak betetzen direla.

c) Vigilar el cumplimento de los principios marcados al personal empleado público en el capítulo II, del título XI de esta ley.

d) Jarduerak sustatzea, ikuskaritzaren jarduera-eremu subjektiboaren barruko enplegatu publikoen eta entitateen zintzotasun profesionalaren eta portaera etikoen mesedetan.

d) Promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y los comportamientos éticos del personal empleado público y de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de actuación de la inspección.

e) Enplegatu publikoen jarduketa ustez irregularrak aztertzea eta, hala badagokio, organo eskudunei proposatzea neurri egokiak har ditzatela.

e) Examinar las actuaciones presuntamente irregulares del personal empleado público y proponer, en su caso, a los órganos competentes la adopción de las medidas oportunas.

f) Elkarlanean aritzea eta aholkularitza ematea diziplina-espedienteak izapidetzean, organo eskudunak eskatuz gero. Batzuetan, ikuskaritzara adskribatutako langileak instruktore eta idazkari ari daitezke, hala agintzen zaienean.

f) Colaborar y asesorar en la instrucción de los expedientes disciplinarios, a solicitud del órgano competente. En algunos supuestos, el personal adscrito a la inspección podrá actuar como instructor y secretario, cuando así se le encomiende.

g) Egiaztatzea eta jarraipena egitea herritarrek zerbitzu publikoen funtzionamendua dela eta jarritako kexa, erreklamazio eta salaketei, bai eta Administrazioak haien inguruan gauzatu jarduketa eta erantzunei ere.

g) Verificar y efectuar el seguimiento de las quejas, reclamaciones y denuncias interpuestas por la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios públicos, así como de las actuaciones y contestaciones de la Administración respecto a ello.

h) Hala badagokio, elkarlanean jardutea organo eskudunarekin Administrazioaren jarduketa-prozeduren sinplifikazioan, arintzean eta gardentasunean eta prozedura horiek legearen araberakoak izan daitezen.

h) Colaborar, en su caso, con el órgano competente en la simplificación, agilización y transparencia de los procedimientos de actuación administrativos y su ajuste a la legalidad.

i) Ebaluatzea, agintzen zaion egoeratan, zerbitzu publikoek zenbateraino funtzionatzen duten helburuak erdiesteari dagokionez, administrazio-unitateak eta entitateak gainbegiratu eta ikuskatuta. Aurrekoaren helburua da egiaztatzea noraino garatzen eta betetzen diren ereduak, planak eta programak jarduketaren, kudeaketa aurreratuaren eta kalitatearen alorrean, bai eta emaitzak zenbateraino lotzen zaizkien ere proposatu diren helburuei.

i) Evaluar, en las situaciones que se encomienden, el funcionamiento de los servicios públicos en la consecución de sus objetivos, mediante la supervisión e inspección de las unidades administrativas y entidades, para la verificación del desarrollo y cumplimiento de los modelos, planes y programas de actuación, gestión avanzada y de calidad, así como el ajuste de los resultados a los objetivos propuestos.

j) Aztertzea zerbitzu publikoen funtzionamenduan izan daitezkeen akats eta arriskuak, eta proposatzea funtzionamendu hobea lortzeko behar diren neurri edo erreforma guztiak. Zehazki, administrazio-jarduketak ikertzea, hala agintzen bazaio, baldin eta gatazka eta prozedura judizialen iturri badira sarri, eta neurriak proposatzea errepika ez daitezen.

j) Analizar las posibles deficiencias y riesgos en el funcionamiento de los servicios públicos, y proponer la adopción de todas aquellas medidas o reformas que se requieran para lograr su mejor funcionamiento. En concreto, investigar las actuaciones administrativas que se encomienden que sean origen frecuente de conflictos y de procedimientos judiciales, y proponer medidas para evitar su repetición.

k) Enplegatu publikoen komunikazioak aztertzea, baldin eta nagusien jarraibide edo agindu profesionalen bat betetzeari uko egiten badiote, ordenamendu juridikoaren hauste nabaria izan daitezkeelako justifikazioarekin.

k) Estudiar las comunicaciones del personal empleado público que se oponga a cumplir alguna instrucción u orden profesional de sus superiores, bajo la justificación de poder constituir una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

l) Kontrolatzea eta egiaztatzea enplegatu publikoen alorreko epai irmoak betetzen direla, epai horiek egikaritzeko ardura duen organoak aginduz gero.

l) Controlar y verificar el cumplimiento de las sentencias firmes en materia de personal empleado público, cuando se encomiende por el órgano responsable de su ejecución.

m) Kontrolatzea eta egiaztatzea erreserba-kuotei buruzko enplegu publikoaren arloko arauak eta desgaitasunen bat duten enplegatu publikoen eskubideak betetzen direla.

m) Controlar y verificar el cumplimiento de las normas en materia de empleo público sobre las cuotas de reserva, así como el de los derechos de las personas empleadas públicas con discapacidad.

n) Beste edozein funtzio, baldin eta, zerbitzuen ikuskaritza orokorren eskumen propioen izaeraren barruan, indarreko ordenamendu juridikoak ematen badio edo enplegu publikoaren eskumena duen saileko buruak esleitzen.

n) Cualquier otra función que, dentro de la naturaleza de las competencias propias de las inspecciones generales de servicios, le sea atribuida por el ordenamiento jurídico vigente o le pueda ser asignada por el consejero o consejera del departamento competente en materia de empleo público.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
GAINERAKO EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKUMENA DUTEN ORGANOAK
ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO DEL RESTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

24. artikulua.– Foru- eta toki-administrazioetan eta Euskal Herriko Unibertsitatean enplegu publikoaren eskumena duten organoak.

Artículo 24.– Órganos competentes en materia de empleo público de las administraciones forales, locales y Universidad del País Vasco.

1.– Organo hauek izango dira eskumendun enplegu publikoaren alorrean, foru- eta toki-administrazioei eta Euskal Herriko Unibertsitateari dagokienez: foru- eta toki-araubideari eta unibertsitateari buruzko legerian aurreikusitakoak, eta, hala badagokio, lege honetan osagarri gisa ezarritakoak.

1.– Los órganos competentes en materia de empleo público en las administraciones forales, locales y en la Universidad del País Vasco serán los que se prevén en la legislación de régimen foral, local y universitario, y, en su caso, los que se establecen complementariamente en esta ley.

2.– Organo eskudun horiek baliatuko dituzte enplegu publikoaren alorreko araugintza- eta egikaritze-eskumenak, lege honetan xedatutakoaren arabera baliatu ere.

2.– Las competencias normativas y ejecutivas en materia de empleo público se ejercerán por dichos órganos competentes, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

3.– Zehazki, foru eta toki-administrazioek eta Euskal Herriko Unibertsitateak, beren buruak antolatzeko ahalak erabiliz, langileen eta zerbitzuen ikuskaritza orokorra sortuko dute, hala badagokio.

3.– En concreto, las administraciones forales y locales, así como la Universidad del País Vasco, en uso de sus potestades de autoorganización, procederán, en su caso, a la creación de una inspección general de personal y servicios.

Toki-entitateek ez baldin badute gaitasun tekniko edo finantzariorik aski langileen eta zerbitzuen ikuskaritza orokorraren eginkizunak behar bezala garatzeko, foru-administrazioek lagunduko diete artikulu honek jartzen duena bermatzearren. Horretarako, dagokion hitzarmena sinatuko dute, eta bertan zehaztuko dute zer ondorio ekonomiko ekarriko duen sinatzeak.

Cuando las entidades locales no dispongan de capacidad técnica o financiera para desarrollar adecuadamente las funciones de la inspección general de personal y servicios, las administraciones forales cooperarán con aquellas a efectos de garantizar lo previsto en este artículo. A dicho efecto, se procederá a la suscripción del correspondiente convenio, en el que deberán determinarse los efectos económicos subsiguientes de su firma.

25. artikulua.– Gainerako administrazio publikoetako organo eskudunak.

Artículo 25.– Órganos competentes en el resto de administraciones públicas.

Lege honen 3.2 artikuluan aipatzen diren gainerako administrazio publikoei dagokienez, kasuan kasuko erakundearen gobernu-organoei egokituko zaie enplegu publikoaren eskumena egikaritzea, aplikatu behar zaien araudi berezian xedatutakoaz bat.

En el resto de las administraciones públicas enunciadas en el artículo 3.2 de esta ley, el ejercicio de las competencias en materia de empleo público corresponderá a sus respectivos órganos de gobierno, de conformidad a lo que disponga la normativa específica que le sea de aplicación.

II. TITULUA
TÍTULO II
EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ZERBITZUKO LANGILEAK
PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ZERBITZUKO LANGILEAK. FUNTZIONARIOAK ETA LANGILE LAN-KONTRATUDUNAK
PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS. PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL LABORAL

26. artikulua.– Enplegatu publikoen motak.

Artículo 26.– Clases de personal empleado público.

1.– Hauek dira enplegatu publiko: euskal administrazio publikoetako lanpostuetan funtzio profesional ordainduetan dihardutenak.

1.– Es personal empleado público el que ejerce funciones profesionales retribuidas en puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas.

2.– Euskal enplegatu publikoak, bakoitzaren araubide juridikoaren berezitasunen arabera, mota hauetakoren batekoak izango dira:

2.– El personal empleado público, en función de las peculiaridades de su régimen jurídico, se encuadra en las siguientes clases:

a) Karrerako funtzionarioak.

a) Personal funcionario de carrera.

b) Bitarteko funtzionarioak.

b) Personal funcionario interino.

c) Langile lan-kontratudunak, direla lan-kontratu finkodunak, lan-kontratu mugagabedunak edo aldi baterako lan-kontratudunak.

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d) Behin-behineko langileak.

d) Personal eventual.

27. artikulua.– Karrerako funtzionarioak.

Artículo 27.– Personal funcionario de carrera.

Hauek dira karrerako funtzionario: legezko izendapen bat medio, ordaindutako zerbitzu profesional iraunkorrak ematen dituztenak eta euskal administrazio publikoetara loturik daudenak zuzenbide publikoak araututako estatutu-harreman baten bidez.

Es personal funcionario de carrera el que, en virtud de nombramiento legal, desempeña servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, y se encuentra vinculado a las administraciones públicas vascas por una relación estatutaria regulada por el derecho público.

28. artikulua.– Bitarteko funtzionarioak.

Artículo 28.– Personal funcionario interino.

1.– Hauek dira bitarteko funtzionario: urgentziak eta beharrak hala aginduta, berariaz justifikatutako arrazoiak direla-eta, berez karrerako funtzionarioei erreserbaturiko eginkizunak betetzeko izendatzen dituztenak, inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

1.– Es personal funcionario interino el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado para el desempeño de funciones reservadas a personal funcionario de carrera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Plaza hutsak egonda, karrerako funtzionarioekin bete ezin direnean.

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera.

b) Aldi baterako ordezkatzea lanpostua betetzen duen pertsona, dela lanpostuaren titular dela bitarteko funtzionario.

b) La sustitución transitoria de la persona que desempeñe el puesto de trabajo, bien como titular de la plaza bien como funcionario interino.

c) Zeregin kopuru handiegia egotea edo zereginak pilatzea. Gehienez ere, sei hileko eperako izango da, hamabi hileko aldi batean, arrazoi horiek gertatzen diren unetik kontatzen hasita.

c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

d) Funtzionarioen lanaldi-murrizketa edo prestakuntza-ekintzak edo absentzia partzialaren beste kasu batzuk.

d) En el supuesto de reducción de jornada, de acciones formativas del personal funcionario u otros supuestos de ausencia parcial.

e) Aldi baterako programen exekuzioa, hauek kontuan hartuta:

e) La ejecución de programas de carácter temporal, conforme a lo siguiente:

1.– Euskal administrazio publikoen gobernu-organoek aldi baterako programen exekuzioa onartu ahal izango dute; betiere, programa horiei lotutako zereginak ezin badituzte bete dauden langileekin, eta ohiko ez diren jarduerak badira edo Administrazioaren jarduera berri ez-egiturazkoen abiada.

1.– Los órganos de gobierno de las administraciones públicas vascas podrán aprobar la ejecución de programas de carácter temporal, siempre que las tareas vinculadas a dichos programas no puedan ser atendidas por el personal existente y se trate de actividades no habituales o del lanzamiento de nuevas actividades no estructurales de la Administración.

2.– Oro har, aldi baterako programen iraupena ez da hiru urte baino gehiago izango, eta, hala behar eta justifikatuz gero, gehienez urte betez luza daiteke. Luzapenerako, baina, aldez aurretik beharko dira hauek: aldeko txostena, dagokion administrazioan ogasunaren eta funtzio publikoaren eskumena duten sail edo organismoek emana, eta langileen ordezkaritzari entzunaldia eskaintzea.

2.– Con carácter general, la duración de los programas de carácter temporal no podrá exceder de tres años, prorrogable, en caso de necesidad justificada, hasta un máximo de otro año. La prórroga requerirá informe previo favorable de los departamentos u organismos competentes en materia de hacienda y empleo público de la administración correspondiente y audiencia a la representación de personal.

Behin berrogeita zortzi hilabeteko epea gaindituta, ezin izango da beste programa bat onartu, baldin eta funtzio berberak edo antzekoak baditu.

Superado el plazo de cuarenta y ocho meses, no será posible aprobar un nuevo programa con idénticas o similares funciones.

2.– Bitarteko funtzionario izateari utziko zaio izendapenaren arrazoiak desagertzen direnean edo aurreko apartatuan aurreikusitako epeak betetzen direnean, eta, zehazki, kasu hauetan:

2.– El cese del personal funcionario interino se producirá cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su nombramiento o transcurran los plazos previstos en el apartado anterior, y, en todo caso, en los siguientes supuestos:

a) Aldi baterako programak amaitzean, programok amaitzen diren unean, eta, edozein kasutan, izendapenetik gehienez ere berrogeita zortzi hilabete igarotakoan.

a) Por la finalización de programas temporales, en el momento que estos finalicen, y, en cualquier caso, a los cuarenta y ocho meses como máximo de producirse su nombramiento.

b) Lanpostu-erreserbarako eskubiderik ez duten karrerako funtzionarioak itzultzean edo berresleitzean.

b) Por el reingreso o la reasignación de personal funcionario de carrera sin derecho a reserva de puesto de trabajo.

c) Lanpostua arauz hornitzean, enplegu publikoaren eskaintzaren bidez edo funtzionarioen mugigarritasunerako legez ezarrita dauden prozeduretakoren baten bitartez. Artikulu honen 1. apartatuaren a) letran jasotako egoeran, bitarteko funtzionarioek betetzen dituzten plaza hutsak enplegu-eskaintzan sartu beharko dira, izendapena egin deneko ekitaldi horretan bertan edo, ezinezkoa bada, hurrengoan, non eta lanpostua amortizatzea erabakitzen ez den.

c) Por la provisión reglamentaria del puesto de trabajo por medio de la oferta de empleo público o de alguno de los procedimientos de movilidad del personal funcionario legalmente establecidos. En el supuesto de la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce el nombramiento o, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

d) Lanpostua amortizatzean.

d) Por la amortización del puesto de trabajo.

e) Premia- eta urgentzia-arrazoiak desagertzean; karrerako funtzionarioak behin-behinekoz adskribatzean, eta lanpostuan jarduteko betekizunak behin lanpostuan egonez gero ez betetzean.

e) Desaparición de las razones de necesidad y urgencia; la adscripción provisional de funcionario de carrera, y el incumplimiento sobrevenido de los requisitos del desempeño del puesto.

3.– Era berean, bitarteko funtzionarioek funtzionario izateari utziko diote karrerako funtzionario izateari uzteko arrazoiak gertatzen diren kasuetan ere.

3.– El cese del personal interino se producirá asimismo por las mismas causas que para la pérdida de la condición de personal funcionario de carrera.

4.– Karrerako funtzionarioen araubide orokorra aplikatu ahal izango zaie bitarteko funtzionarioei beren izaerari egokitzen zaion neurrian eta lege honetan jasota dagoen moduan.

4.– Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición y en los términos previstos en esta ley, el régimen general del personal funcionario de carrera.

29. artikulua.– Langile lan-kontratudunak.

Artículo 29.– Personal laboral.

1.– Hauek dira euskal administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudun: aurrekontuan diruz hornituta dauden lanpostu edo plazetan dihardutenak; jardun ere, idatziz formalizatutako lan-kontratu baten bitartez, lan-arloko legerian aurreikusitako langileen kontrataziorako edozein modalitate baliatuta.

1.– Es personal laboral al servicio de las administraciones públicas vascas el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, desempeña puestos de trabajo o plazas dotadas presupuestariamente.

2.– Honelakoak izan daitezke langile lan-kontratudunak, kontratuaren iraupenaren arabera: finkoak, epai baten ondorioz mugagabe direnak edo aldi baterakoak.

2.– El personal laboral, en función de la duración del contrato, podrá tener la condición de fijo, por tiempo indefinido a consecuencia de sentencia o temporal.

3.– Langile lan-kontratudun finkoak eta aldi baterako langile lan-kontratudunak hautatzeko, lege honetan xedatutako sistemen arabera jardun behar da, eta beti errespetatu behar dira Konstituzioan jasotako printzipio hauek: berdintasuna, merezimendua eta gaitasuna, publikotasuna eta lehia askea.

3.– La selección del personal laboral fijo y temporal se hará de acuerdo con los sistemas previstos en esta ley, respetando en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad y de libre concurrencia.

4.– Aldi baterako langile lan-kontratudunak kontratatzeari eta haiek lanpostua uzteari dagokienez, kontratu mota bakoitzari aplikatzen zaion lan-legeria izango da arau.

4.– La contratación del personal laboral temporal y su cese se regirá por la legislación laboral aplicable a cada modalidad contractual.

5.– Zuzendaritza-kide lan-kontratudunak goi-zuzendaritzako lan-harreman bereziaren pean egongo dira, eta lege honetan zehaztutako printzipioen arabera izendatuko dira. Halaber, lege honetan xedatuta dagoena aplikatuko zaie alderdi hauetan: jardunaren ebaluazioa, ordainsari aldakorrak eta zuzendaritza-kide publiko profesionalen enplegu-baldintzak zehaztea.

5.– El personal laboral de carácter directivo se encontrará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección y será designado atendiendo a los principios establecidos en esta ley. Asimismo, le será de aplicación lo dispuesto en esta ley en materia de evaluación del desempeño, de retribuciones variables y de determinación de las condiciones de empleo del personal directivo público profesional.

6.– Epai judizial baten bitartez langile lan-kontratudun mugagabearen izaera lortzen dutenei lege honen hogeita zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoak aplikatuko zaizkie.

6.– Al personal que adquiera la condición de personal laboral por tiempo indefinido, en cumplimiento de sentencia judicial, se le aplicarán las previsiones contenidas en la disposición adicional vigesimoctava de esta ley.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KONFIANTZAKO ETA AHOLKULARITZA BEREZIRAKO LANGILEAK
PERSONAL DE CONFIANZA Y ASESORAMIENTO ESPECIAL

30. artikulua.– Behin-behineko langileak.

Artículo 30.– Personal eventual.

1.– Hauek dira behin-behineko langile: izendapen bati esker eta behin betiko izaerarik gabe, berariaz konfiantzakotzat edo aholkularitza berezikotzat kalifikatutako funtzioak besterik betetzen ez dutenak, eta ordainketa jasotzen dutenak xede horretarako aurrekontu-kredituetatik.

1.– Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza exclusivamente funciones calificadas de modo expreso como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

2.– Behin-behineko langileek ezin izango dute euskal administrazio publikoen barruan bete zuzendaritza-funtziorik, funtzio exekutiborik edo funtzionarioei edo langile lan-kontratudunei gordetakorik.

2.– El personal eventual no podrá desempeñar funciones directivas ni ejecutivas, ni tampoco las reservadas a personal funcionario o laboral, en el seno de las administraciones públicas vascas.

3.– Postu hauek betetzen dituzten pertsonek bakarrik izendatu ahalko dituzte behin-behineko langileak: lehendakari, diputatu nagusi, alkate, lehendakariorde, sailburu eta foru-diputatu, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko lehendakari eta Euskal Herriko Unibertsitateko errektore. Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundietako eta udaletako gobernu-organoek zehatuko dituzte, kasu bakoitzean, behin-behineko langileen gehieneko kopurua eta haien adskripzio organikoa; zehaztu ere, beren araudian xedatutakoaren arabera eta gastu publikoaren ekonomia-printzipioa begiratuta.

3.– Únicamente las personas que ocupen el puesto de lehendakari, diputado o diputada general, alcalde o alcaldesa, vicelehendakari, consejero o consejera y diputado o diputada foral, presidente o presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y rector o rectora de la Universidad del País Vasco podrán designar personal eventual. El Gobierno Vasco y los órganos de gobierno de las diputaciones forales y de los ayuntamientos determinarán en cada caso el número máximo de personal eventual y su adscripción orgánica, de acuerdo con lo previsto en su propia normativa y atendiendo al principio de economía del gasto público.

4.– Behin-behineko langileen lanpostuak eta ordainsariak lanpostu-zerrendetan edo antzeko antolamendu-tresnetan jasoko dira, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean argitaratu beharko dira.

4.– Los puestos de trabajo del personal eventual, así como sus retribuciones, se recogerán en las relaciones de puestos de trabajo o en los instrumentos de ordenación similares y se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco o, en su caso, en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente.

5.– Behin-behineko langileak izendatzea eta lanpostutik kentzea libreak izango dira. Behin-behineko langileak lanpostua utzi beharko du, nolanahi den ere, konfiantzako edo aholkularitzako funtzioa nori ematen dion, agintari horrek bere kargua uztean.

5.– El nombramiento y el cese del personal eventual serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que preste su función de confianza o de asesoramiento.

6.– Behin-behineko langile izateak ez du merezimendurik ekarriko enplegu publikora iristeko, ez eta barne-sustapenerako ere.

6.– La condición de personal eventual no será mérito para acceder al empleo público ni para la promoción interna.

7.– Behin-behineko langileei, beren izaeraren ezaugarriak aintzat hartuta egoki denean, karrerako funtzionarioen araubide orokorra aplikatuko zaie.

7.– Al personal eventual, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera.

III. TITULUA
TÍTULO III
ZUZENDARITZA-FUNTZIOA ETA ZUZENDARITZA-KIDE PROFESIONALEN ESTATUTUA EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN
LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y EL ESTATUTO DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZUZENDARITZA PUBLIKO PROFESIONALA. ANTOLAMENDUA
DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL. ORDENACIÓN

31. artikulua.– Zuzendaritza publiko profesionala.

Artículo 31.– Dirección pública profesional.

1.– Hauek hartzen ditu barnean zuzendaritza publiko profesionalak: administrazio publiko bakoitzak bere antolakuntza-ahalez baliatuta zuzendaritzakotzat definitzen dituen lanpostuen multzoa; definitu ere, dagozkion antolamendu-tresnetan edo antolaketa-arauetan, lege honek xedatuarekin bat etorrita. Toki-erakundeen zuzendaritza publiko profesionala Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak eraenduko du, eta, modu osagarrian, lege honek xedatzen duenak.

1.– La dirección pública profesional está formada por el conjunto de puestos de trabajo que cada administración pública, en uso de sus potestades de organización, defina como de naturaleza directiva en los correspondientes instrumentos de ordenación o en sus respectivas normas organizativas, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. La dirección pública profesional de las entidades locales se regirá por la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta ley.

2.– Zuzendaritza publiko profesionala osatzen duten lanpostuak gobernu-maila bakoitzaren zuzendaritza politikoaz arduratzen diren organoen mende egongo dira zuzenean, eta titulu honetan zehazten diren funtzioak izango dituzte.

2.– Los puestos de trabajo que conforman la dirección pública profesional dependerán directamente de los órganos que asuman la dirección política de cada nivel de gobierno y tendrán atribuidas las funciones que se detallan en este título.

3.– Lege-mailako arauren batek xedatzen ez duen bitartean, ezin da zuzendaritza publiko profesionaleko lanposturik jarri izaera bereko beste postu batzuen mende, salbu eta zuzenbide pribatuko ente publikoetan eta sektore publikora adskribatutako entitate instrumentaletan.

3.– Salvo que una norma de rango legal así lo prevea, no podrán existir puestos de la dirección pública profesional dependientes o situados bajo otros puestos de dicha naturaleza, a excepción de los entes públicos de derecho privado y las entidades instrumentales adscritas al sector público.

32. artikulua.– Zuzendaritza-kide publiko profesionalak.

Artículo 32.– Personal directivo público profesional.

1.– Lege honetan ezarritakoaren arabera, hauek izango dira zuzendaritza-kide publiko profesionalak: aurreko artikuluan (31. artikulua) aipatzen diren zuzendaritza-izaerako lanpostuen titularrak.

1.– Tendrán la consideración de personal directivo público profesional las personas titulares de los puestos de trabajo de naturaleza directiva señalados en el anterior artículo 31, de conformidad con lo establecido en esta ley.

2.– Ez dira zuzendaritza publiko profesionalekoak izango, ordea, zuzendaritza-izaerako postuak, baldin eta haien titularrei Goi Kargudunen Estatutu Juridikoa aplikatu behar bazaie.

2.– No formarán parte de la dirección pública profesional los puestos de naturaleza directiva a cuyos titulares les resulte de aplicación el Estatuto Jurídico del Personal Alto Cargo.

33. artikulua.– Zuzendaritza-izaerako lanpostuen funtzioak.

Artículo 33.– Funciones de los puestos de trabajo de naturaleza directiva.

1.– Hauek izango dira zuzendaritza publiko profesionaleko lanpostu euskal administrazio publikoetan: halakotzat definitzen direnak administrazio bakoitzeko zuzendaritza-izaerako lanpostuak antolatzeko tresnetan.

1.– Serán puestos de trabajo de la dirección pública profesional en las distintas administraciones públicas vascas, los que así vengan definidos en sus respectivos instrumentos de ordenación de puestos de trabajo de naturaleza directiva.

2.– Zehatzago esanda, zuzendaritza-izaerako lanpostutzat jo ahal izango dira gehienbat funtzio hauek, guztiak edo batzuk, gauzatzea dakartenak:

2.– En concreto, podrán tener carácter directivo los puestos de trabajo en los que, de modo preferente, se desempeñen todas o algunas de las siguientes funciones:

a) Helburuak jartzea eta ebaluatzea.

a) El establecimiento y la evaluación de objetivos.

b) Parte hartzea zuzendaritza politikoan onartutako programa eta politika publikoen formulazioan eta exekuzioan.

b) La participación en la formulación y la ejecución de los programas y de las políticas públicas adoptadas por los niveles de dirección política.

c) Beren eskumen-eremuko zerbitzu eta proiektuen plangintza, koordinazioa, ebaluazioa, berrikuntza eta hobekuntza, zuzendaritza politikoko organoen gainbegiratu gertuenekoaren pean.

c) La planificación, la coordinación, la evaluación, la innovación y la mejora de los servicios y los proyectos de su ámbito competencial, bajo la inmediata supervisión de los órganos de la dirección política.

d) Dagokien eskumen-eremuan, pertsonen zuzendaritza, baliabideen kudeaketa eta aurrekontuaren exekuzioa.

d) La dirección de las personas, la gestión de los recursos y la ejecución del presupuesto en el ámbito de sus competencias.

e) Autonomia eta ardura handia hartzea beren helburuak betetzean, dagozkien euskal administrazio publikoen gobernu-organoek ezarritako gidalerro orokorrak begiratuta.

e) La asunción de un alto nivel de autonomía y de responsabilidad en el cumplimiento de sus objetivos, ajustándose a las directrices generales establecidas por los órganos de gobierno de las respectivas administraciones públicas vascas.

f) Funtsezko ekarpena egitea politika publikoak abiarazi eta garatzeko.

f) La contribución esencial a la puesta en marcha y desarrollo de las políticas públicas.

3.– Nolanahi ere, euskal administrazio publikoetako gobernu-organoen borondatearen mende egongo da, erabat, lanpostu jakin batzuk zuzendaritza publiko profesionalaren barruan sartzea, egokitzat jotako autoantolaketa- eta aukera-irizpideen arabera.

3.– En todo caso, la inclusión de determinados puestos de trabajo dentro de la dirección pública profesional dependerá, en exclusiva, de la voluntad de los órganos de gobierno de las administraciones públicas vascas, en función de los criterios de autoorganización y oportunidad que estimen pertinentes.

34. artikulua.– Zuzendaritza-izaerako lanpostuen betekizunak.

Artículo 34.– Requisitos de los puestos de trabajo de naturaleza directiva.

1.– Zuzendaritza-izaerako lanpostuak betetzeko, beharrezkoa izango da graduko unibertsitate-titulua edo enplegu publikora iristeko titulazio baliokidea izatea.

1.– El desempeño de los puestos de naturaleza directiva requiere encontrarse en posesión de titulación universitaria de grado o titulación equivalente a los efectos de acceso al empleo público.

2.– Euskal administrazio publikoetako zuzendaritza publiko profesionala osatzen duten lanpostuak beteko dituztenei dagokienez, administrazio publiko horietako langile funtzionarioak edo langile lan-kontratudunak izan daitezke eta kanpoko langileak izan daitezke. Nolanahi ere, zein hautu egiten den zehaztu beharko da zuzendaritza-izaerako lanpostuak antolatzeko tresnetan.

2.– Los puestos de trabajo que integran la dirección pública profesional de las administraciones públicas vascas podrán ser provistos bien por su propio personal funcionario o laboral, bien por personal ajeno a ellas, circunstancia esta que deberá concretarse en los respectivos instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo de naturaleza directiva.

35. artikulua.– Zuzendaritza-postuen monografiak.

Artículo 35.– Monografías de puestos directivos.

1.– Euskal administrazio publikoek eta haien entitate instrumentalek monografia bana egin beharko diote egituran dagoen zuzendaritza-postu bakoitzari. Hauek zehaztu beharko ditu monografiak: zer funtzio esleitu zaion lanpostu bakoitzari eta, hala badagokio, zer konpetentzia profesional berezi eskatzen den lanpostuko zereginak zuzen betetzeko.

1.– Las administraciones públicas vascas y sus entidades instrumentales deberán elaborar una monografía por cada puesto de naturaleza directiva que exista en la estructura. La monografía deberá determinar las funciones asignadas al puesto de trabajo, así como, en su caso, las competencias profesionales específicas requeridas para el correcto desempeño de sus tareas.

2.– Lanpostuan jarduteko eskatzen diren konpetentzia profesionalak gutxienez hiru atal hauetan sailkatu beharko dira:

2.– Las competencias profesionales requeridas para el desempeño del puesto de trabajo se estructurarán, al menos, en los siguientes apartados:

a) Eskatzen diren gutxieneko ezagutzak.

a) Conocimientos mínimos exigidos.

b) Gutxieneko lan-esperientzia eremu funtzional bereko edo antzeko bateko lanpostuetan. Behar izanez gero, hau ere adieraziko da: zer prestakuntza-programa baloratuko den zuzendaritza-postua hornitzeko prozesuan.

b) Experiencia profesional mínima en puestos de trabajo del mismo o similar ámbito funcional, así como, en su caso, los programas de formación que serán valorados en el proceso de provisión del puesto directivo.

c) Bestelako konpetentzia batzuk, lanpostua zuzen betetzeari lotuak.

c) Otras competencias vinculadas con el correcto desempeño del puesto de trabajo.

36. artikulua.– Zuzendaritza-izaerako lanpostuak antolatzeko tresnak.

Artículo 36.– Instrumentos de ordenación de puestos de trabajo de naturaleza directiva.

1.– Zuzendaritza-izaerako lanpostuak antolatzeko tresna batean jasoko dira zuzendaritza-izaerako lanpostuak, eta tresna hori, enplegu publikoari buruzko oinarrizko legeetan xedatutakoaren arabera, ez da negoziazio kolektiboaren xede izango.

1.– Los puestos de trabajo de naturaleza directiva se incluirán en un instrumento de ordenación de puestos de trabajo de naturaleza directiva que, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica de empleo público, no será objeto de negociación colectiva.

2.– Hartara, zuzendaritza-lanpostuak antolatzeko tresna horretan gutxienez datu hauek jaso beharko dira espresuki:

2.– A tal efecto, en el citado instrumento de ordenación se dejará constancia expresa, al menos, de los siguientes datos:

a) Lanpostuaren izena.

a) Denominación del puesto de trabajo.

b) Lanpostua hornitzeko betekizun orokorrak, non zehaztu beharko den lanpostua dagokion administrazioko karrerako funtzionarioei edo langile lan-kontratudun finkoei erreserbatzen zaien, edo beste administrazio batzuetako langileentzat irekita dagoen, edo are enplegatu publiko ez direnentzat ere.

b) Los requisitos generales para la provisión del puesto, entre los que deberá especificarse si se reserva a personal funcionario de carrera o laboral fijo de la administración de la que dependa dicho puesto, si se encuentra abierto a personal de otras administraciones o, incluso, a quienes no tienen la condición de empleados públicos.

c) Lanpostuaren betekizun bereziak, lanpostuan jarduteko eskatzen diren konpetentzia profesionalei lotuak.

c) Los requisitos específicos del puesto, relacionados con las competencias profesionales requeridas para su desempeño.

d) Dena delako zuzendaritza-lanpostua funtzionario publikoen sistemaren barruan badago, lanpostua betetzeko behar den edo diren garapen profesionaleko gradua edo graduak, karrera profesionaleko sistema ezarrita badago, edo, hala badagokio, lanpostua hornitzeko behar den gradu pertsonal finkatua.

d) En los casos en que tales puestos de naturaleza directiva se encuadren dentro del sistema de funcionarios públicos, grado o grados de desarrollo profesional requeridos para su cobertura, en los supuestos en que se haya implantado un sistema de carrera profesional o, en su caso, el grado personal consolidado requerido asimismo para su cobertura.

e) Lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna eta, hala badagokio, hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data.

e) El perfil lingüístico del puesto de trabajo y, en su caso, la fecha de preceptividad del perfil lingüístico.

f) Lanpostuaren ordainsariak, ordainsari osagarriak eta aurreikusitako helburuak erdietsi edo gaindituz gero jaso daitezkeen ordainsari aldakorren gehieneko portzentajea, dagokion entitatearen aurrekontuetan ezarritakoaren arabera, lege honetan xedatutako ehunekoen mugak muga.

f) Las retribuciones del puesto, las retribuciones complementarias y el porcentaje máximo de las retribuciones variables que se podrán percibir en el caso de superar o alcanzar los objetivos previstos, de acuerdo con lo que se determine en los presupuestos de la entidad correspondiente con las limitaciones porcentuales previstas en esta ley.

g) Postuan jarduteko aldia, zeina ezingo baita izan 5 urte baino gutxiago.

g) El período de desempeño del puesto que no podrá ser inferior a 5 años.

3.– Antolatzeko tresna hori euskal administrazio publiko bakoitzaren organo eskudunak onartuko du. Publikoa izango da, eta dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko da.

3.– El citado instrumento de ordenación será aprobado por el órgano competente de cada administración pública vasca. Tendrá carácter público, y será publicado en el boletín oficial correspondiente.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZUZENDARITZA-KIDE PUBLIKO PROFESIONALAK IZENDATZEKO PROZEDURA ETA HAIEN ARAUBIDE JURIDIKOA
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL

37. artikulua.– Zuzendaritza-kide publiko profesionalak izendatzeko prozedura.

Artículo 37.– Procedimiento de designación del personal directivo público profesional.

1.– Zuzendaritza-kide publiko profesionalak izendatzeko prozeduretan merezimendu-, gaitasun- eta objektibotasun-printzipioei begiratuko zaie, bai eta lanpostuak betetzeko izangaien egokitasunari ere; horretarako, konpetentzia profesionalak egiaztatzeko sistema bat erabiliko da, artikulu honetan aurreikusia.

1.– Los procedimientos de designación del personal directivo público profesional atenderán a los principios de mérito, capacidad y objetividad, así como a la idoneidad de las personas aspirantes a los puestos a cubrir, mediante el sistema de acreditación de competencias profesionales previsto en este artículo.

2.– Zuzendaritza-kide publiko profesionalak izendatzeko prozedurarako erreserbatu diren lanpostuak deialdi publikoan aterako dira. Deialdi horrek zehaztuko du zer ezaugarri eta konpetentzia profesional eskatzen diren lanpostuok hornitzeko, lege honen 36. artikuluan xedatutako antolamendu-tresnetan ezarritakoaren arabera.

2.– Los puestos de trabajo reservados al procedimiento de designación de personal directivo público profesional serán objeto de convocatoria pública, especificándose en la misma las características y competencias profesionales exigidas para su provisión, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación previstos en el artículo 36 de esta ley.

3.– Deialdia dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko da eta, behar izanez gero, beste bide batzuk ere erabiliko dira deialdiaren publizitatea eta izangaien partaidetza bermatzeko.

3.– Se procederá a la publicación de la convocatoria en el boletín oficial correspondiente y, asimismo, en su caso, a través de cualquier medio que garantice la publicidad y la concurrencia de diferentes aspirantes.

Zuzendaritza-lanpostuak hornitzeko deialdiak, era berean, dagokion administrazio publikoaren egoitza elektronikoan ere agertuko dira.

Las convocatorias de provisión de puestos directivos se difundirán, asimismo, en las sedes electrónicas de las respectivas administraciones públicas.

4.– Jaurlaritzak dekretuz arautuko ditu hauek: konpetentzia profesionalak egiaztatzeko prozedura, konpetentzia horien ebaluazioa, zuzendaritza-kide publiko profesionalak hautatu eta izendatzeko irizpideak eta lanpostutik kentzeko inguruabarrak. Nolanahi ere, beti errespetatuko du eremu horretako foru-, toki- eta unibertsitate-autonomiaren printzipioa.

4.– El Gobierno establecerá mediante decreto la normativa por la que se regule el procedimiento de acreditación de competencias profesionales, la evaluación de las mismas, los criterios de designación y nombramiento del personal directivo público profesional y las circunstancias de su cese, con respeto, en todo caso, al principio de autonomía foral, local y universitaria en relación con dicho ámbito.

38. artikulua.– Kudeaketaren erantzukizuna: emaitzen ebaluazioa.

Artículo 38.– Responsabilidad por la gestión: evaluación de los resultados.

1.– Zuzendaritza-postuen titularren kudeaketa ebaluazioaren mende egongo da. Ebaluaziorako irizpide izango dira: eraginkortasuna eta efizientzia, erantzukizuna eta emaitzen kontrola, ezarri zaizkien helburuen araberakoa. Edonola ere, helburu horiek berriro definitu ahal izango dira, unean uneko politika publikoen arabera.

1.– La gestión de las personas titulares de los puestos directivos se evaluará con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados, en relación con los objetivos que les hayan fijado. En todo caso, esos objetivos podrán ser redefinidos en función de las políticas públicas que se impulsen en cada momento.

2.– Hauek egingo dute kudeaketa-emaitzen ebaluazioa: nagusi hierarkikoak; beste pertsona batzuek, zeinek, aztertzeko eta egiaztatzeko aukera izanik, fidagarritasun-, objektibotasun-, inpartzialtasun- eta ebidentzia-irizpideak beteko baitituzte ebaluazioetan, edo dagokion gobernu-organoak. Emaitzak ebaluatzeko orduan, batez ere honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

2.– Los resultados en la gestión se evaluarán por la persona superior en la jerarquía, o por aquellas personas que, por su posibilidad de observación y constatación, cumplan con los criterios de fiabilidad, objetividad, imparcialidad y evidencia en sus evaluaciones, o por el órgano de gobierno correspondiente. En la evaluación de los resultados se tendrán en cuenta especialmente los siguientes criterios:

a) Helburuak jartzea eta ebaluatzea.

a) Establecimiento y evaluación de objetivos.

b) Proiektuen diseinua, plangintza eta kudeaketa.

b) Diseño, planificación y gestión de proyectos.

c) Pertsonen zuzendaritza eta kudeaketa.

c) Dirección y gestión de personas.

d) Baliabide material, finantzario edo teknologikoen kudeaketa.

d) Gestión de recursos materiales, financieros o tecnológicos.

3.– Izendapen-erabakiak eta goi-zuzendaritzako kontratuak pizgarri-sistema bat ezar dezakete, kudeaketan lortutako emaitzen araberakoa. Horretarako, ordainsari aldakorren sistema bat ezarriko da, oinarritzat hartuta helburuen betetze-mailaren araberako osagarri bat, zeina emaitzen arabera aldatuko baita. Osagarri hori inoiz ez da izango zenbateko finkokoa, ez eta lanpostuaren ordainsari guztien ehuneko bosta baino txikiagoa eta ehuneko hamabosta baino handiagoa ere. Kalkulua egiteko, ordainsari horietatik guztietatik kanpo utziko dira, hala badagokio, funtzionarioen karrera profesionaleko osagarria eta antzinatasuna.

3.– En el acuerdo de nombramiento y en el contrato de alta dirección se podrá establecer un sistema de incentivos por los resultados obtenidos en la gestión, mediante la incorporación de un sistema de retribuciones variables a través de un complemento de cumplimiento de objetivos, que oscilará en su cuantía en función de los resultados. Dicho complemento no podrá, en ningún caso, ser de cuantía fija, ni ser inferior al cinco ni superar el quince por ciento del total de retribuciones del puesto de trabajo, excluidos, en su caso, el complemento de carrera profesional del personal funcionario y la antigüedad.

4.– Gobernu Kontseiluak hauek onartuko ditu dekretuz bere eskumen-esparrurako: alde batetik, araubide orokor bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko zuzendaritza-kideentzako pizgarriak onartu eta ezartzeko; bestetik, pizgarrien ordainketa ahalbidetuko duen ebaluazio-sistema.

4.– El Consejo de Gobierno aprobará, mediante decreto y respecto de su propio marco competencial, tanto el régimen general de aprobación y establecimiento de incentivos del personal directivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi como el sistema de evaluación que permita su abono.

Gainerako euskal administrazio publikoek ere beharrezko diren neurriak hartu ahal izango dituzte, zuzendaritza-kideentzako pizgarrien araubidea ezarri eta langile horien ebaluazio-sistema finkatzeko, pizgarriok ordaintze aldera. Horretarako erreferentziatzat hartuko dituzte Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak berak emandako irizpide eta orientazio orokorrak.

El resto de las administraciones públicas vascas podrán adoptar, asimismo, las medidas necesarias para el establecimiento de un régimen de incentivos del personal directivo y del sistema de evaluación de dicho personal, que haga posible su abono, tomando como referencia a dicho efecto los criterios y orientaciones generales dictados por la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi y el propio Gobierno Vasco.

39. artikulua.– Zuzendaritza-kide publiko profesionalei aplikatzeko araubide juridikoa.

Artículo 39.– Régimen jurídico aplicable al personal directivo público profesional.

1.– Zuzendaritza-kide publiko profesionalen enplegu-baldintzen zehaztapena ez da hartuko negoziazio kolektiboaren gaitzat; izan ere, kasuan kasuko administrazio publikoaren gobernu-organo eskudunek, unilateralki, finkatuko dituzte.

1.– La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo público profesional no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva, fijándose unilateralmente por los órganos de gobierno competentes de las respectivas administraciones públicas.

2.– Euskal administrazio publikoetako sektore publikoko zuzendaritza-postuetan diharduten karrerako funtzionarioek irizpide hauen arabera formalizatuko dituzte zerbitzu-harremanak:

2.– El personal funcionario de carrera que desempeñe puestos directivos correspondientes al sector público de las administraciones públicas vascas formalizara su relación de servicios conforme a los siguientes criterios:

a) Bete nahi den zuzendaritza-postua baldin bada Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrekoa, Foru Administraziokoa, Toki Administraziokoa edo Euskal Herriko Unibertsitatekoa, edota administrazio horien mendeko organismo autonomo edo zuzenbide pribatuko ente publikoetakoa, administrazio-izaerako izendapenaren bitartez hornituko da postua.

a) Si se trata de la designación de un puesto directivo perteneciente tanto a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a la Administración foral, a la Administración local o a la Universidad del País Vasco, como a los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado dependientes de dichas administraciones, se procederá a la provisión del puesto mediante un nombramiento de carácter administrativo.

1.– Karrerako funtzionarioek zerbitzu aktiboan jarraituko dute, eta jabetzan duten lanpostua erreserbatuko zaie, baldin eta beren administrazio publikoko zuzendaritza-postuak betetzeko izendatzen badituzte, edo administrazio haren mendeko organismo autonomo edo zuzenbide pribatuko ente publikoetako zuzendaritza-postuak betetzeko.

1.– El personal funcionario de carrera se mantendrá en situación de servicio activo, con reserva del puesto de trabajo cuya titularidad ostente, cuando se trate de la designación en puestos directivos correspondientes a su propia administración pública u organismos autónomos y entes públicos de derecho privado pertenecientes a la misma.

2.– Karrerako funtzionarioak zuzendaritza-kide publiko profesional modura zerbitzuak emateko egoerara igaroko dira, eta jabetzan duten lanpostua erreserbatuko zaie, lege honen X. tituluan xedatutakoaren arabera, baldin eta beren administrazioko zuzendaritza-postuetarako barik beste administrazio publiko bateko edo haren organismo autonomo eta zuzenbide pribatuko ente publikoetako zuzendaritza-postuak betetzeko izendatzen badituzte.

2.– El personal funcionario de carrera pasará a la situación de servicios como personal directivo público profesional con reserva del puesto de trabajo cuya titularidad ostente, conforme a lo previsto en el título X de esta ley, cuando se trate de la designación en puestos directivos correspondientes a otra administración pública o a organismos autónomos y entes públicos de derecho privado de otra administración pública distinta a la propia.

b) Euskal administrazio publikoen sektore publikoko zuzendaritza-postu baterako izendapena bada, goi-zuzendaritzako lan-kontratua egingo da. Karrerako funtzionarioak sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesionalen zerbitzuak emateko egoerara igaroko dira, eta jabetzan duten lanpostua erreserbatuko zaie, lege honen X. tituluan aurreikusitakoaren arabera.

b) Si se trata de la designación de un puesto directivo perteneciente al sector público de las administraciones públicas vascas, se formalizará un contrato laboral de alta dirección. El personal funcionario de carrera pasará a la situación de servicios como personal directivo público profesional en el sector público, con reserva del puesto de trabajo cuya titularidad ostente, conforme a lo previsto en el título X de esta ley.

3.– Euskal administrazio publikoen sektore publikoko zuzendaritza-postuetan diharduten langile lan-kontratudun finkoek irizpide hauen arabera formalizatuko dituzte zerbitzu-harremanak:

3.– El personal laboral fijo que desempeñe puestos directivos correspondientes al sector público de las administraciones públicas vascas formalizara su relación de servicios conforme a los siguientes criterios:

a) Bete nahi den zuzendaritza-postua baldin bada Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrekoa, Foru Administraziokoa, Toki Administraziokoa edo Euskal Herriko Unibertsitatekoa, administrazio-izaerako izendapenaren bitartez hornituko da postua. Langile lan-kontratudun finkoak nahitaezko eszedentzia-egoerara pasatuko dira, eta jabetzan duten lanpostua erreserbatuko zaie, hala badagokie.

a) Si se trata de la designación de un puesto directivo perteneciente a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a la Administración foral, a la Administración local o a la Universidad del País Vasco, se procederá a la provisión del puesto mediante un nombramiento de carácter administrativo. El personal laboral fijo pasará a la situación de excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo cuya titularidad ostente, en su caso.

b) Bete nahi den zuzendaritza-postua baldin bada euskal administrazio publikoetako edozeinen sektore publikokoa, goi-zuzendaritzako lan-kontratua formalizatuko da postua hornitzeko. Langile lan-kontratudun finkoak nahitaezko eszedentzia-egoerara pasatuko dira, eta jabetzan duten lanpostua erreserbatuko zaie, hala badagokie.

b) Si se trata de la designación de un puesto directivo perteneciente al sector público de cualquier administración pública, se procederá a la provisión del puesto mediante la formalización de un contrato laboral de alta dirección. El personal laboral fijo pasará a la situación de excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo cuya titularidad ostente, en su caso.

4.– Zuzendaritza-izaerako lanpostuak betetzeko izendatu langileak ez badira euskal administrazio publikoetako karrerako funtzionario edo langile lan-kontratudun finko, goi-zuzendaritzako lan-kontratuaren bitartez formalizatuko dute zuzendaritza-postuarekiko lotura.

4.– El personal designado para desempeñar un puesto de naturaleza directiva que no reúna la condición de funcionario de carrera o laboral fijo de las administraciones públicas vascas formalizará la vinculación a dicho puesto directivo a través de un contrato laboral de alta dirección.

5.– Zuzendaritza-kide publiko profesionalek Eusko Jaurlaritzako kargu publikodunen bateraezintasunen araubidea bete beharko dute, ahaztu gabe, jakina, toki-araubideko oinarrizko legeriak bateraezintasunei eta interes-gatazkei buruz xedatutako berezitasunak, Toki Administrazioko zuzendaritza-kide publiko profesionalei dagokienez.

5.– El personal directivo público profesional se someterá al régimen de incompatibilidades de los cargos públicos del Gobierno Vasco, a salvo de las especificidades que respecto del personal directivo público profesional de la Administración local se prevea en la legislación básica de régimen local sobre incompatibilidades y conflictos de intereses.

6.– Zuzendaritza-kide publiko profesional izatea ez da merezimendutzat joko funtzionario edo langile lan-kontratudun izatera iristeko orduan. Dena den, karrera profesionalean eta hornikuntzan baloratu ahal izango da.

6.– La condición de personal directivo público profesional no podrá constituir mérito para el acceso a la condición de personal funcionario ni de personal laboral, si bien podrá ser objeto de valoración en la carrera profesional y en la provisión.

7.– Nolanahi ere, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak bere arauen arabera hornituko ditu zuzendaritza-postuak, zuzenbide pribatuko erakunde publiko den aldetik.

7.– En todo caso, la provisión de los puestos de naturaleza directiva del ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio vasco de salud se llevará a efecto conforme a lo previsto en su propia normativa.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko, Foru Administrazioko, Toki Administrazioko edo Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritza-kide publiko profesionalek hauek bete beharko dituzte bere jardunean: erakunde bakoitzeko kargudun publikoen jokabide-kodeek dakartzaten irizpideak eta aurreikuspenak.

8.– La actuación del personal directivo público profesional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las administraciones forales y locales y de la Universidad del País Vasco se encontrará sometida a los criterios y previsiones contenidos en sus respectivos códigos de conducta de los cargos públicos.

9.– Artikulu honetan lanpostuaren erreserba aipatzen denean, lanpostu hau erreserbatzen dela ulertu behar da: enplegatu publikoak enplegatu publikoaren izaerara iristeko prozesuaren ondoren, dela lehiaketaren bitartez, dela destino-esleipenez, jabetzan duena.

9.– La mención señalada en este artículo a la reserva del puesto ha de entenderse referida al puesto del que el personal empleado público resulta ser titular, bien por concurso, bien mediante asignación de destino, tras el correspondiente proceso de acceso a la condición de personal empleado público.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
ENPLEGU PUBLIKOAREN ANTOLAMENDUA ETA EGITURA
ORDENACIÓN Y ESTRUCTURA DEL EMPLEO PÚBLICO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ENPLEGU PUBLIKOAREN ANTOLAMENDUA EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAN
LA ORDENACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN PRIMERA
EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO ENPLEGU PUBLIKOA ANTOLATZEKO TRESNAK
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

40. artikulua.– Lanpostua.

Artículo 40.– El puesto de trabajo.

1.– Lanpostua da enplegu publikoa egituratzeko oinarrizko unitatea. Lanpostua eratzeko, funtzio edo erantzukizun batzuk ematen zaizkio, eta enplegatu publikoek egikaritzen dituzte hartarako behar diren zereginetan jardunez.

1.– El puesto de trabajo es la unidad básica de estructuración del empleo público. El puesto de trabajo se conforma mediante la atribución de un conjunto de funciones o responsabilidades que son ejercidas por el personal empleado público a través del desempeño de las tareas que las satisfagan.

2.– Lanpostuak dotazio bat edo gehiago izan ditzake, lan-kargak edo haien interdependentziak eskatu bezainbeste.

2.– El puesto de trabajo podrá disponer de una o más dotaciones, tantas como su carga de trabajo o la interdependencia de estas lo exija.

3.– Hala egokituz gero, unean uneko egoeraren araberako edo aldi baterako lanpostuak izan ditzakete euskal administrazio publikoek, aldi baterako programak aurrera eramateko edo ohiko baliabideekin burutu ezin dituzten lan-kargei aurre egiteko.

3.– Las administraciones públicas vascas podrán, en su caso, disponer de puestos de trabajo de naturaleza coyuntural o temporal para la ejecución de programas temporales o para hacer frente a las cargas de trabajo que no pueden ser atendidas con los recursos ordinarios.

4.– Administrazio publiko bakoitzak bere antolaketa-premien arabera ezarriko du zer erantzukizun-mailatan egituratuko diren lanpostuak, hauek kontuan hartuta: lanpostuan jarduteko behar diren konplexutasun- eta koordinazio-eskakizunak, lanpostuaren funtzioak eta lanpostuan aritzeko behar den edo diren garapen profesionaleko gradua edo graduak.

4.– Cada administración pública establecerá los niveles de responsabilidad en los que, en función de sus necesidades de organización, se estructuran los puestos de trabajo atendiendo a los requisitos de complejidad y coordinación exigidos para su desempeño, a las funciones asumidas y al grado o grados de desarrollo profesional requeridos para su ejercicio.

5.– Administrazioak autoantolatzeko gaitasuna duenez, bere esku izango du, alde batetik, lanpostuak sortu eta kentzea, eta, bestetik, lanpostuen funtzioak eta zereginak aldatzea. Lanpostu edo dotazioren bati oinarrizko ezaugarriak funtsean aldatuz gero, hura amortizatu eta beste bat sortu beharko da, edo, hala badagokio, izan baden beste baten barruan sartu.

5.– En el ejercicio de su capacidad de autoorganización, la Administración podrá crear y suprimir puestos de trabajo, y modificar las funciones y tareas de los puestos de trabajo. La modificación sustancial de las características esenciales de un puesto de trabajo o dotación conllevará la amortización y la creación de uno nuevo, o, en su caso, la integración en otro existente.

6.– Euskal administrazio publikoek irisgarritasun unibertsaleko baldintzetan egokituko dute lanpostua, desgaitasunen bat duten langile publikoek beren eginkizunak bete ahal izateko behar diren egokitzapenak eginez.

6.– Las administraciones públicas vascas adaptarán el puesto de trabajo en condiciones de accesibilidad universal, incorporando las adaptaciones necesarias con el fin de que las personas empleadas públicas con discapacidad puedan desarrollar sus funciones.

41. artikulua.– Funtzioak behin-behinekoz esleitzea.

Artículo 41.– Asignación provisional de funciones.

1.– Euskal administrazio publikoek behin-behinekoz esleitu ahal izango dizkiete beren langileei betetzen duten lanpostuko funtzioez eta zereginez bestelakoak, baldintza hauek beteta, betiere: funtzio eta zereginok langilearen sailkapenaren, graduaren edo talde profesionalaren heinekoak izatea; zerbitzuaren beharrizanek hala justifikatzea, eta ordainsarietan murrizketarik ez eragitea. Behin-behinekoz emandako funtzioak eta zereginak ordainsari osagarri handiagoko lanpostu batekoak badira, dagokion neurrian handituko da ordainsaria funtzio eta zeregin horiek burutzen diren artean; handitu ere, dagokion arau-garapenean zehaztutakoaren arabera.

1.– Las administraciones públicas vascas podrán asignar provisionalmente a su personal funciones y tareas distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o grupo profesional, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen y sin merma de sus retribuciones. Si la asignación provisional de funciones y tareas implica que estas son propias de un puesto con mayores retribuciones complementarias, conllevará el consiguiente incremento retributivo por el período en el que se desempeñen, según se determine en el correspondiente desarrollo normativo.

2.– Funtzioen eta zereginen esleipenaren behin-behinekotasunaren aldia negoziazio kolektiboaren esparruan zehaztuko da.

2.– La concreción temporal de la provisionalidad de la asignación de funciones y tareas se llevará a efecto en el ámbito de la negociación colectiva.

42. artikulua.– Lanpostuak taldekatzea. Arlo funtzionalak.

Artículo 42.– Agrupación de puestos de trabajo. Áreas funcionales.

1.– Euskal administrazio publikoek beren lanpostuak taldekatu ahal izango dituzte haietan jarduteko behar diren ezaguera edo trebetasunen arabera; taldekatu ere, giza baliabideen kudeaketa arrazionalizatzeko. Lanpostuen taldekatzeak langileak hautatzeko eta lanpostuak hornitzeko prozesuak antolatzeko tresnak dira, baita prestakuntzarako eta karrera profesionalerako ere.

1.– Las administraciones públicas vascas podrán agrupar sus puestos de trabajo en función de los conocimientos o destrezas exigidos para su desempeño, con el objeto de racionalizar la gestión de recursos humanos. Las agrupaciones de puestos son instrumentos para la ordenación de los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo, así como para la formación y la carrera profesional.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean eta instituzionalean, «arlo funtzional» esango zaio lanpostuak taldekatzeko antolaketa-tresnari. Ondorio horietarako, honela definitzen dira arlo funtzionalak, gerora erregelamenduz garatuko badira ere: lanpostuen taldekatze batzuk, polibalentzia errealean edo potentzialean oinarrituak, eta lanpostuotan jarduteko behar diren ezaguera eta trebetasun komunetan oinarrituak.

2.– En el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el instrumento organizativo mediante el que se agrupan los puestos de trabajo se denominará «área funcional». A estos efectos, las áreas funcionales, que deberán ser objeto de desarrollo reglamentario, se definen como las agrupaciones de puestos de trabajo en razón de la polivalencia real o potencial, y basadas en los conocimientos y destrezas comunes necesarias para su desempeño.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko arlo funtzionalak zehazteko orduan, lege honen 17. artikuluak ezarritakoaren arabera jokatuko da.

3.– La determinación de las áreas funcionales de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de esta ley.

4.– Gainerako euskal administrazio publikoek beren arlo funtzionalak edo lanpostuen taldekatze alternatiboak zehaztu ahalko dituzte bat etorrita beren arauetan jarritakoarekin edo toki-araubideko legediak dioenarekin.

4.– El resto de las administraciones públicas vascas podrán determinar sus propias áreas funcionales o agrupaciones alternativas de puestos de trabajo de acuerdo con lo establecido en su propia normativa o con lo dispuesto en la legislación de régimen local.

43. artikulua.– Lanpostu motak.

Artículo 43.– Clases de puestos de trabajo.

Honela sailkatuko da lanpostu bakoitza, esleitu zaizkion funtzioak nolakoak diren: funtzionarioentzat soilik erreserbatua, langile lan-kontratudunentzat, behin-behinekoentzat edo, hala badagokio, zuzendari publiko profesionalentzat.

Cada puesto de trabajo se clasificará, según la naturaleza de las funciones asignadas, como reservado únicamente a personal funcionario, laboral, eventual o, en su caso, a directivo público profesional.

44. artikulua.– Funtzio publikoen erreserba. Salbuespenak.

Artículo 44.– Reserva de funciones públicas. Excepciones.

1.– Funtzionario publikoak ariko dira, eskuarki, euskal administrazio publikoetako lanpostuetan.

1.– Los puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas serán desempeñados, con carácter general, por personal funcionario público.

2.– Oro har, euskal administrazio publikoetan, funtzionario publikoentzat erreserbatuta daude funtzio hauek bereziki: administrazio publiko bakoitzaren ahal publikoak egikaritzen edo interes orokorrak zaintzen zuzenean nahiz zeharka parte hartzea eskatzen dutenak. Funtzio horien artean daude, besteak beste:

2.– Especialmente, con carácter general, en las administraciones públicas vascas quedarán reservadas a personal funcionario aquellas funciones cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales de cada administración pública. Entre dichas funciones se encuentran las siguientes:

a) Administrazio-espedienteen instrukzioa edo ebazpen-proposamena egitea.

a) La instrucción o la elaboración de propuestas de resolución de expedientes administrativos.

b) Administrazio-arauak edo -ebazpenak betetzen diren ikuskatzea, zaintzea edo kontrolatzea.

b) La inspección, vigilancia o control del cumplimiento de normas o resoluciones administrativas.

c) Polizia-aginduak.

c) Las órdenes de policía.

d) Ekonomia-, finantza- eta aurrekontu-kudeaketaren kontrola eta fiskalizazioa.

d) El control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria.

e) Kontabilitatea.

e) La contabilidad.

f) Diruzaintza.

f) La tesorería.

g) Fede publikoa.

g) La fe pública.

h) Nahitaezko diru-bilketa.

h) La recaudación ejecutiva.

i) Erregistroetako inskripzio, idazpen, ezerezte eta gainerako administrazio-egintzak, erregistroak euskal administrazio publikoen titulartasunekoak direnean.

i) La inscripción, anotación, cancelación y demás actos de administración de registros cuya titularidad corresponda a las administraciones públicas vascas.

j) Arau juridikoak prestatzea.

j) La elaboración de normas jurídicas.

k) Zehapenak ezartzea.

k) La imposición de sanciones.

l) Arbitraje- eta bitartekaritza-ahalak egikaritzea.

l) El ejercicio de la potestad arbitral y de mediación.

m) Kontratazio-prezioen eraketa.

m) La formación de los precios de contratación.

n) Baimentze-funtzioak.

n) Funciones de autorización.

ñ) Laguntzak eta dirulaguntzak ematea.

ñ) Concesión de ayudas y subvenciones.

o) Gardentasunaren eta gobernu onaren arloekin lotutako jarduerak.

o) Actuaciones relacionadas con el área de transparencia y buen gobierno.

p) Larrialdien eta babes zibilaren kudeaketa.

p) La gestión de emergencias y protección civil.

3.– Lanpostu-zerrendetan aurreikus daiteke langile lan-kontratudunak aritzea lanpostu jakin batzuetan, baina esparru hauetan bakarrik:

3.– Las relaciones de puestos de trabajo podrán prever que determinados puestos de trabajo sean desempeñados por personal laboral, siempre que se circunscriban a los siguientes ámbitos:

a) Aldian behingo edo jarraipenik gabeko premiak betetzeko lanpostuak.

a) Los puestos de trabajo que satisfagan necesidades de carácter periódico y discontinuo.

b) Alor jakin batzuetako enplegu instrumentalak –eraikin, ekipamendu eta instalazioen mantentze-lanak eta zaintza, arte grafikoak eta inkestak–, funtsezko funtzio dituztenak zerbitzuen funtzionamendurako behar den azpiegitura materiala mantentzea edo erabakiak hartzeko beharrezko diren azterlanak ahalbidetzeko datu objektiboak eskaintzea.

b) Los empleos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas y encuestas, cuyas funciones sustanciales tengan por objeto mantener la infraestructura material necesaria para el funcionamiento de los servicios o facilitar datos objetivos encaminados a posibilitar los estudios necesarios para la toma de decisiones.

c) Izaera bereziko enpleguak, haietan jarduteko prestakuntza akademiko jakin baten beharrik ez dutenak, izan badiren kidegoei edo eskalei ezin esleituzkoak eta, lanpostuen edukiaren izaeragatik, beste lanpostu batzuk sortzeko egokierarik ematen ez dutenak.

c) Los empleos de carácter singularizado y cuyo desempeño no requiera una formación académica determinada, que no sean atribuibles a cuerpos o escalas ya existentes ni, por la propia naturaleza de su contenido, hagan aconsejable la creación de otros nuevos.

d) Zeregin hauek berezko dituzten enpleguak, edo zeregin hauek baino ez dituztenak: zaintza, harrera, informazioa, agiriak zaindu eta garraiatzea, agiriak erreproduzitzea edo zeregin horietan laguntzea.

d) Empleos propios de tareas o que únicamente conlleven tareas de vigilancia, recepción, información, custodia y transporte de documentos, reproducción de documentos o tareas de apoyo a las antes citadas.

e) Araututako irakaskuntza-sistemakoak edo unibertsitatekoak ez diren ikastetxeetako irakasleak, laguntzaileak eta espezialistak, eta adingabeak berrezteko zentroetakoak.

e) Docentes y personal auxiliar y especialista de centros educativos que no pertenezcan al sistema de educación reglada o universitaria y de centros de reeducación de menores.

f) Lanpostu-zerrenden arabera, desgaitasunen bat duten pertsonentzat erreserbatutako enpleguak, baldin eta, desgaitasunaren mota edo graduaren arabera, konpetentziak edo trebetasunak ezin badira frogatu desgaitasunen bat duten pertsonak sartzeko sistema orokorraren bidez.

f) Los empleos reservados, según las relaciones de puestos de trabajo, a las personas con discapacidad que, en razón de su tipo o grado, les impidan demostrar sus competencias o habilidades mediante el sistema general de acceso para personas con discapacidad.

g) Protokoloarekin eta ekitaldi edo kongresuak antolatzearekin soilik zerikusia duten enpleguak.

g) Los empleos vinculados únicamente con funciones de protocolo y organización de eventos o congresos.

h) Lehen eta bigarren hezkuntza arautuko Erlijio-irakasleak.

h) Personal docente de Religión de la enseñanza reglada primaria y secundaria.

i) Atzerriko postuak, laguntza-funtzioak dituztenak.

i) Los puestos en el extranjero con funciones auxiliares.

j) Enpleguen izaera edota enpleguak adskribatuta dauden organo edo unitateek ematen duten zerbitzuaren ezaugarriak direla-eta, Eusko Legebiltzarraren lege baten bitartez zehazten diren enpleguak.

j) Los empleos que, en atención a su naturaleza o a las características del servicio que presten los órganos o unidades a las que figuren adscritos, se determinen mediante ley del Parlamento Vasco.

4.– Era berean, euskal administrazio publikoek ahalmena izango dute funtzionarioak izendatzeko aurreko apartatuan zerrendatutako funtzioekin zerikusia duten lanpostuetan ari daitezen; betiere, sinesgarriro justifikatuta lanpostu horietan ahal publikoak egikaritzen direla.

4.– A su vez, las administraciones públicas vascas tendrán la facultad de designar personal funcionario para el desempeño de puestos de trabajo relacionados con las funciones señaladas en el anterior apartado, siempre que se justifique de manera fehaciente que en dichos puestos se ejercen potestades públicas.

5.– Era berean, enplegatu publiko hauek ere izan daitezke langile lan-kontratudun: foru- eta toki-administrazioetako organismo autonomo eta bestelako entitate instrumentaletakoak, baldin eta beren funtzioak gizarte-zerbitzu, enplegu, kultura eta kirol politiketara bideratzen badituzte.

5.– Podrá tener, asimismo, la condición de laboral el personal empleado público de organismos autónomos y otras entidades instrumentales pertenecientes a las administraciones forales y locales que despliegue sus funciones sobre las políticas de servicios sociales, de empleo, culturales y deportivas.

6.– Dagokion sortze-legeak kontrakoa esaten ez badu, langile lan-kontratudun izango dira zuzenbide pribatuaren mendeko ente publikoen zerbitzuko langileak, enpresa-entitate publikoetakoak, sozietate publikoetakoak, tokiko merkataritza-sozietateetakoak eta partzuergo, mankomunitate eta fundazio publikoetakoak; nolanahi ere, funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuak izango dira, beti, agintaritza edo ahal publikoak baliatzea dakartenak.

6.– Salvo cuando la correspondiente ley de creación disponga lo contrario, el personal al servicio de los entes públicos sometidos a derecho privado, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades públicas, sociedades mercantiles locales, consorcios, mancomunidades y fundaciones públicas tendrá la condición de personal laboral, si bien, serán en todo caso puestos de trabajo reservados a personal funcionario aquellos que supongan ejercicio de autoridad o de potestades públicas.

45. artikulua.– Lanpostu-zerrendak.

Artículo 45.– Las relaciones de puestos de trabajo.

1.– Lanpostu-zerrendak euskal administrazio publikoek beren barne-egiturak arrazionalizatu eta ordenatzeko baliatzen dituzten tresnak dira, baita langile-beharrizanak zehaztu, lanpostuetan jarduteko betekizunak definitu eta lanpostu bakoitza sailkatzeko ere, efikaziari, efizientziari eta antolaketarako arrazionaltasunari buruzko irizpideen arabera.

1.– Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento mediante el cual las administraciones públicas vascas racionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus necesidades de personal, definen los requisitos exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa.

2.– Lanpostu-zerrendek hauek hartuko dituzte barruan, batera edo bereizita: aurrekontuan zuzkidura duten egiturako lanpostu guztiak, funtzionario, langile lan-kontratudun eta behin-behineko langileentzat erreserbatuta daudenak.

2.– Las relaciones de puestos de trabajo incluirán, conjunta o separadamente, la totalidad de los puestos de trabajo de naturaleza estructural que se hallen dotados presupuestariamente reservados a personal funcionario, personal laboral y personal eventual.

3.– Lanpostu-zerrendak eta haietan izandako aldaketak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, edo kasuan kasuko lurralde historikoko aldizkarian foru-aldundietakoak edo toki-erakundeetakoak direnean. Argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira ondorioak izaten lanpostu-zerrendak, non eta berariaz beste data bat zehazten ez den. Hori guztia, lanpostu-zerrenden barruko datuen transferentzia bermatze aldera.

3.– Las relaciones de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, o en el del territorio histórico respectivo cuando correspondan a diputaciones forales o entidades locales. Los efectos derivados de las relaciones de puestos de trabajo comenzarán a partir del día siguiente a su publicación, salvo que expresamente se prevea otra fecha. Todo ello, a efectos de garantizar la transferencia de los datos contenidos.

4.– Une bakoitzean errazago ezagutu dadin zein den lanpostu-zerrenden egoera, bai eta zerrenda horien kudeaketa errazteko ere, enplegu publikoaren eskumena duten organoek aldian-aldian eguneratuko dute zerrendon gaineko informazioa. Halaber, administrazio bakoitzeko egoitza elektronikoan agertu beharko dira bateratuta, gardentasunez, eta etengabe eguneratuta.

4.– A fin de facilitar el conocimiento de la situación de las relaciones de puestos de trabajo en cada momento y de facilitar su gestión, los órganos competentes en materia de empleo público actualizarán periódicamente la información sobre las mismas. Asimismo deberán estar expuestas en la sede electrónica de cada administración de manera consolidada, transparente y permanentemente actualizada.

5.– Ez da egongo lanpostu-zerrenda aldez aurretik zertan aldaturik kasu hauetan: dagokien euskal administrazio publikoetan enplegu publikoaren eskumena duten sailek funtzionarioen lanpostuen adskripzioa aldatzean –giza baliabideen berresleipen, berradskripzio edo birbanaketarengatik–, baldin eta destino berria badago eragindako langileen arestiko zerbitzu-udalerri berean –edo campus berean, Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan– eta lan-baldintzak aldatzen ez badira. Aldaketa, dena den, lanpostu-zerrendan sartu beharko da; sartu ere, lanpostu-zerrendaren hurrengo aldaketan, berradskripzioa gertatuz gerokoan.

5.– No será precisa la modificación previa de la relación de puestos de trabajo en el supuesto de que los departamentos competentes en materia de empleo público de las respectivas administraciones públicas vascas procedan al cambio de adscripción de los puestos de trabajo del personal funcionario por reasignación, readscripción o redistribución de efectivos, siempre que el nuevo destino se encuentre ubicado en el mismo municipio –o campus, en el caso de la Universidad del País Vasco– en el que anteriormente prestaba servicios el personal afectado y no conlleve una modificación de sus condiciones de trabajo. Dicha circunstancia debe ser objeto de inclusión en la primera modificación de la relación de puestos de trabajo que se lleve a efecto desde la fecha en la que se produjo la readscripción.

6.– Nolanahi ere den, lanpostu-zerrenden bitartez sortu, kendu edo aldatuko dira lanpostuak. Era berean, egitura organikoa aldatu nahi izanez gero, aldi berean aldatu beharko dira dagozkien lanpostu-zerrendak edo haien ordezko tresnak.

6.– En todo caso, la creación, supresión o modificación de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. De igual manera, las modificaciones de la estructura orgánica exigirán simultáneamente la modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o instrumentos que las sustituyan.

Apartatu honetan xedaturik dagoenerako, aldaketa hauek ez dira kontuan hartuko: eduki funtzionala ukitu gabe, lanpostuak adskribatuta dauden sail edo organoen izenari bakarrik eragiten diotenak.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no se tendrán en consideración las modificaciones que tan solo afecten a la denominación de los departamentos o de los órganos a los que estén adscritos los puestos de trabajo y no afecten al contenido funcional.

7.– Lanpostu-zerrendak aurrekontu-aurreikuspenetara egokituko dira, halako moldez, non ezingo duten barnean hartu lanposturik baldin eta haren dotazioari ezin bazaio eutsi dagokion ekitaldirako aurrekontu-plantilletan aurreikusitako kredituekin.

7.– Las relaciones de puestos de trabajo se ajustarán a las previsiones presupuestarias, de tal forma que no podrán contener puestos cuya dotación no pueda ser atendida con los créditos contemplados en las plantillas presupuestarias para el ejercicio correspondiente.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren organismo autonomoetako lanpostu-zerrendak Gobernu Kontseiluak onartuko ditu, lege honen 17. artikuluan xedatutakoaz bat.

8.– Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos se aprobarán por el Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.

9.– Foru- eta toki-administrazioetan eta Euskal Herriko Unibertsitatean, haien arauen arabera horretarako eskumena duen organoak onartuko ditu lanpostu-zerrendak.

9.– Las administraciones forales, locales y la Universidad del País Vasco aprobarán sus relaciones de puestos de trabajo por el órgano que resulte competente de acuerdo con su propia normativa.

46. artikulua.– Lanpostu-zerrenden edukia.

Artículo 46.– Contenido de las relaciones de puestos de trabajo.

1.– Lanpostu-zerrendek datuok adieraziko dituzte, nahitaez, lanpostu bakoitzeko:

1.– Las relaciones de puestos de trabajo indicarán necesariamente para cada uno de ellos los siguientes datos:

a) Lanpostuaren izena eta lanpostu bakoitzetik dagoen dotazio kopurua.

a) La denominación del puesto y las dotaciones que existan de cada uno de ellos.

b) Zer sail edo zentro organikotara adskribatuta dagoen.

b) El departamento o centro orgánico al que se halle adscrito.

c) Funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuei dagokienez, sailkapen profesionaleko talde edo azpitaldeak eta zer kidego, eskala edo beste sistematara adskribatuta dauden, hala badagokio. Ez dago eragozpenik lanpostuak talde, azpitalde, kidego edo eskala batera baino gehiagotara adskribatzeko.

c) En el caso de puestos reservados a personal funcionario, los grupos o subgrupos de clasificación profesional y los cuerpos, escalas u otros sistemas a los que estén, en su caso, adscritos. Los puestos de trabajo podrán adscribirse indistintamente a más de un grupo, subgrupo, cuerpo o escala.

d) Langile lan-kontratudunentzat erreserbatutako lanpostuei dagokienez, bakoitzaren talde profesionala.

d) En el caso de puestos reservados a personal laboral, el grupo profesional que, en cada caso, corresponda.

e) Hornitzeko-sistema –dela lehiaketa, dela izendapen askea– eta, hala badagokio, zein administrazio publikotako langileei irekitzen zaien hornikuntza hori.

e) El sistema de provisión, ya sea concurso o libre designación, y, en su caso, la determinación de las administraciones públicas a cuyo personal se encuentre abierta dicha provisión.

f) Ordainsari osagarriak, lanpostuari lotuak.

f) Las retribuciones complementarias vinculadas al puesto de trabajo.

g) Lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna eta, hala badagokio, derrigortasun-data.

g) El perfil lingüístico del puesto de trabajo y, en su caso, la fecha de preceptividad.

h) Dedikazio-araubidea.

h) El régimen de dedicación.

i) Lanpostuaren izaera berezia ala normalizatua den.

i) El carácter singularizado o normalizado del puesto de trabajo.

2.– Lanpostu-zerrendetan zehaztuko dira, era berean, dena delako lanpostuan jarduteko eskatzen diren berariazko betekizunak, hala badagokio.

2.– En las relaciones de puestos de trabajo se concretarán, asimismo, los requisitos específicos que, en su caso, se exijan para el desempeño de un determinado puesto de trabajo.

3.– Lanpostu-zerrenden bitartez bakarrik ken daitezke lanpostuak edo dotazioak lan-kargak aztertzeko prozesuen ondorioz, langileen ordezkaritzarekin negoziatu ondoren.

3.– Únicamente a través de las relaciones de puestos de trabajo se podrá llevar a efecto la supresión de puestos de trabajo o de dotaciones como consecuencia de los procesos de análisis de cargas de trabajo, previa negociación con la representación de personal.

4.– Behin-behineko langileen lanpostu-zerrendek hauek jasoko dituzte, gutxienez: artikulu honen 1. apartatuko a), b), g) eta h) letretan aipatzen den informazioa, eta ordainsarien guztizko zenbatekoa.

4.– Las relaciones de puestos de trabajo del personal eventual contendrán, al menos, la información prevista en las letras a), b), g) y h) del apartado 1 de este artículo y la cuantía total de sus retribuciones.

47. artikulua.– Enplegu publikoa antolatzeko tresna osagarriak.

Artículo 47.– Instrumentos complementarios de ordenación del empleo público.

1.– Euskal administrazio publikoek enplegu publikoa antolatzeko beste tresna osagarri batzuk erabil ditzakete, lanpostu-zerrendek jasotako informazioa osatze aldera.

1.– Las administraciones públicas vascas podrán utilizar otros instrumentos complementarios de ordenación del empleo público que completen la información recogida en las relaciones de puestos de trabajo.

2.– Kudeatzeko tresna osagarriak dagokien euskal administrazio publikoetan enplegu publikoaren eskumena duen organoak onartuko ditu. Besteak beste, datu hauek jasoko dituzte tresna horiek:

2.– Los instrumentos complementarios de gestión serán aprobados por el órgano competente en materia de empleo público de las respectivas administraciones públicas vascas, y deberán contener, entre otros, los siguientes datos:

a) Baloratu beharreko konpetentzien profila eta garapen profesionaleko gradua, edo, hala badagokio, gradu pertsonal finkatua.

a) El perfil de las competencias y el grado de desarrollo profesional o, en su caso, el grado personal consolidado que deban ser valorados.

b) Lanpostua zer arlo funtzionaletara edo taldekatze-sistema alternatibotara adskribatuta dagoen.

b) El área funcional o sistema alternativo de agrupación al que se adscribe el puesto de trabajo.

c) Lanpostuak hornitzeko prozeduretan baloratu behar diren merezimendu espezifikoak.

c) Los méritos específicos que deban valorarse en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

d) Zein diren unean uneko egoeraren araberako edo aldi baterako lanpostuak aldi baterako programak aurrera eramateko edo ohiko baliabideekin burutu ezin dituzten lan-zamei aldi batean aurre egiteko, edo zein diren aldian behingo edo aldizkako premiei aurre emateko lanpostuak.

d) Identificación de puestos de trabajo de naturaleza coyuntural o temporal para la ejecución de programas temporales o para hacer frente temporalmente a las cargas de trabajo que no puedan ser atendidas con los recursos ordinarios, o los que satisfagan necesidades de carácter periódico o discontinuo.

e) Lanpostuen ordainsari-osagarrien zenbatekoak zehazteari dagokionez, kontuan hartu beharreko faktoreen identifikazioa eta balioespena.

e) Identificación y valoración de los factores que han de ser tenidos en cuenta al objeto de determinar las cuantías de los complementos retributivos de puesto de trabajo.

f) Zein diren aukera gutxiagoko edo integratzeko beharra duten kolektibo jakin batzuei gordetako aldi baterako lanpostuak eta desgaitasunen bat duten langileei gordetakoak.

f) Los puestos de trabajo temporales reservados a la inserción de determinados colectivos desaventajados o necesitados de integración, así como los reservados a personas con discapacidad.

3.– Enplegu publikoa antolatzeko tresna osagarriak publiko egingo dira arau-garapenean zehaztuko diren prozeduren bidez.

3.– Los instrumentos complementarios de ordenación del empleo público serán públicos a través de los procedimientos que se determinen en el correspondiente desarrollo normativo.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN SEGUNDA
ENPLEGU PUBLIKOA PLANIFIKATZEKO TRESNAK
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

48. artikulua.– Enplegu publikoa planifikatzea.

Artículo 48.– La planificación del empleo público.

1.– Helburu hauek izango dituzte enplegu publikoa planifikatzeak eta enplegu publikoa planifikatzeko tresnak prestatu edo erabiltzeak: eraginkortasuna lortzea zerbitzu-prestazioan, bai eta efizientzia ere eskueran dauden baliabide humano, ekonomiko, material eta teknologikoak erabiltzean.

1.– La planificación del empleo público y la elaboración o utilización de los distintos instrumentos de planificación de empleo público tendrán como objetivo la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos disponibles.

2.– Enplegu publikoaren plangintzak genero-ikuspegia sartuko du, eta helburu izango du Administrazio publikoaren giza baliabideak egokitzea honen bitartez: prestakuntzako, lanbide-sustapenerako eta mugigarritasunerako politikak lantzea.

2.– La planificación del empleo público incluirá la perspectiva de género, y tendrá como objetivo la adecuación de los efectivos de la Administración pública mediante la elaboración de sus políticas de formación, promoción profesional y movilidad.

3.– Enplegu publikoaren plangintzarako prozesuak sindikatu-ordezkaritzarekiko negoziazio kolektiboaren gaitzat hartuko dira.

3.– Los procesos de planificación del empleo público serán objeto de negociación colectiva con la representación sindical.

49. artikulua.– Enplegu publikoa antolatzeko planak.

Artículo 49.– Planes de ordenación del empleo público.

1.– Euskal administrazio publikoek, langileen ordezkaritzarekin negoziatu ondoren, aukeran izango dute enplegu publikoa antolatzeko planak onartzea eta funtzionarioei zein langile lan-kontratudunei aplikatzea.

1.– Las administraciones públicas vascas, previa negociación con la representación de personal, podrán aprobar planes de ordenación del empleo público de aplicación tanto al personal funcionario como al personal laboral.

2.– Enplegu publikoa antolatzeko planek hauek bete beharko dituzte: aurrekontuan jarritako mugak eta lege honetan nahiz lege hau garatuko duten xedapenetan jasotako arauak. Enplegu publikoa antolatzeko planen neurriek edo jarduerek langile lan-kontratudunei eragiten badiete, lan-zuzenbideko arauek diotenaren arabera garatu beharko dira.

2.– Los planes de ordenación del empleo público se ajustarán a las limitaciones presupuestarias, así como a las normas contenidas en esta ley y en las disposiciones de desarrollo de la misma. Cuando los planes de ordenación del empleo público puedan afectar en sus medidas o actuaciones al personal laboral, deberán desarrollarse conforme a las normas del derecho laboral.

3.– Enplegu publikoa antolatzeko planek neurri hauek jaso ditzakete, beste batzuen artean:

3.– Los planes de ordenación del empleo público podrán incluir, entre otras, las siguientes medidas:

a) Dagoen langile kopuruari eta behar den langile kopuruari buruzko azterketa, hala langile kopuruaren aldetik nola lanpostuan jarduteko behar den konpetentzia profesionalaren aldetik.

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal tanto desde la perspectiva del número de efectivos como de la competencia profesional requerida para el desempeño del puesto de trabajo.

b) Lana antolatzeko sistemei buruzko aurreikuspenak; lan-denbora eta denbora partzialeko lana berrantolatzeko sistemei buruzko aurreikuspenak eta lanari aplikatutako komunikazio eta informazioko teknologiei buruzko aurreikuspenak.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y sobre los sistemas de reordenación del tiempo de trabajo y del trabajo a tiempo parcial, así como sobre las tecnologías de la comunicación y de la información aplicadas al trabajo.

c) Telelanerako neurriak eta lanpostuaren kokapena malgutzeko neurriak.

c) Medidas de teletrabajo y de flexibilización de la localización del puesto de trabajo.

d) Plangintzaldirako pertsonal-beharrizanak betetzeko moduak identifikatzea, kontuan izanda hautaketarako, mugigarritasunerako eta prestakuntzarako neurriak.

d) Identificación de las formas de cubrir las necesidades de personal para el período objeto de planificación, teniendo en cuenta las medidas de selección, movilidad y formación.

e) Berresleipena, lanpostu-dotazioen berradskripzioa eta langileen birbanaketa. Kasu horietan, eta neurri osagarri gisa, aldi baterako etenda utz daiteke kanpoko langileak jardun-eremu jakin batzuetan sartzeko aukera, edo lanpostuak hornitzea eremu jakin batzuetako langileentzat mugatu.

e) Reasignación, readscripción de dotaciones de puestos de trabajo y redistribución de efectivos de personal. En estos casos se podrá incorporar como medida adicional la suspensión temporal de incorporaciones externas en un determinado ámbito de actividad, así como la provisión de puestos de trabajo limitados a personal de los ámbitos que se determinen.

f) Lanpostuen azterketari eta lanpostuen egituren arrazionalizazioari buruzko aurreikuspenak.

f) Previsiones sobre análisis de puestos y racionalización de las estructuras de puestos de trabajo.

g) Administrazioen arteko mugigarritasunaren sustapena, lege honetan esaten denaz bat. Kasu horietan, eta neurri osagarri gisa, aldi baterako etenda utz daiteke kanpoko langileak jardun-eremu jakin batzuetan sartzeko aukera, edo lanpostuak hornitzea eremu jakin batzuetako langileentzat mugatu.

g) Promoción de la movilidad interadministrativa, de acuerdo con lo que se prevé en esta ley. En estos casos se podrá incorporar como medida adicional la suspensión temporal de incorporaciones externas en un determinado ámbito de actividad, así como la provisión de puestos de trabajo limitados a personal de los ámbitos que se determinen.

h) Barne-sustapeneko neurriak edo, hala badagokio, sustapen profesionalerako eta langileak prestatzeko neurriak, bai eta nahitaezko mugigarritasunerako neurriak ere.

h) Medidas de promoción interna o, en su caso, de promoción profesional y de formación de personal, así como medidas de movilidad forzosa.

i) Prestakuntzako eta praktiketako kontratuak sustatzeko neurriak gazteak sektore publikoan sar daitezen.

i) Medidas de fomento de los contratos de formación y de los contratos en prácticas para la inserción de jóvenes en el sector público.

j) Borondatezko eszedentzia eta erretiro aurreratua sustatzeko pizgarriak, baita zerbitzu aktiboari uko egin edo zerbitzu aktiboan behin betiko baja hartzekoak ere.

j) Incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada, así como incentivos a la renuncia al servicio activo o baja definitiva en él.

k) Enplegu publikoaren eskaintzaren bitartez giza baliabideak sartzeko aurreikuspena egitea, eta, hala badagokio, gerora agertutako arrazoi objektiboen ondorioz, hasieran sartutako plazak kanpoan uztea.

k) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la oferta de empleo público, así como, en su caso, la exclusión por causas objetivas sobrevenidas, de plazas inicialmente incluidas.

l) Beste edozein neurri, 48. artikuluan zehaztutako helburuak baldin baditu.

l) Cualquier otra medida que tuviera como objetivos los definidos en el artículo 48.

4.– Orobat, hauek jaso beharko dituzte enplegu publikoa antolatzeko planek:

4.– Asimismo, los planes de ordenación de empleo público deberán contener:

a) Planaren aplikazio-eremua eta, hala badagokio, iraunaldia.

a) El ámbito de aplicación del plan y, en su caso, su vigencia temporal.

b) Azalpen-memoria arrazoitu bat, gutxienez hauek definituko dituena: lortu nahi diren helburuak, eta helburu horiek lortu ahal izateko zenbat langile eta enplegu publikoaren nolako egitura jotzen den egokitzat.

b) Una memoria justificativa motivada en la que se defina, cuando menos, los objetivos a conseguir y los efectivos y estructura del empleo público que se estimen adecuados para el cumplimiento de dichos objetivos.

c) Plana betetzeko behar diren neurrien definizioa.

c) La definición de las medidas necesarias para el cumplimiento del plan.

d) Epeak ezartzea planean definitutako neurriak eta jarduerak aurrera eramateko.

d) El establecimiento de los plazos de ejecución de las medidas y actuaciones que se definan en el plan.

e) Txosten ekonomiko bat, planaren zenbatespena egite aldera kostuaren ikuspegitik edo gastuaren murrizketarenetik.

e) El informe económico en el que se cuantifique el plan en términos de coste o de reducción de gasto.

5.– Nolanahi ere, artikulu honen 3. apartatuan jasotzen diren neurriak negoziazio kolektiboko prozesu berezian landuko dira langileen ordezkaritzarekin, lege honetan aurreikusten diren prozedura eta epeak errespetatuta. Gainera, entzunaldia emango zaio interesdunari.

5.– En todo caso, las medidas recogidas en el apartado 3 de este artículo serán objeto de un proceso específico de negociación colectiva con la representación de personal, con respeto de los procedimientos y plazos previstos en esta ley. Además, se dará audiencia a la persona interesada.

50. artikulua.– Lanpostu-dotazioen berradskripzioak.

Artículo 50.– Readscripciones de dotaciones de puestos de trabajo.

1.– Unitate edo zentro organiko batera adskribatuta dauden lanpostu ez-berezituen dotazioak sail edo organismo autonomo bereko edo beste bateko beste unitate edo zentro organiko batzuetara berradskribatu ahalko dira, zerbitzu-arrazoiak edo antolaketa-beharrizanak direla eta. Ordura arteko funtzioen antzekoak izango dituzte aurrerantzean ere.

1.– Las dotaciones de puestos de trabajo no singularizados adscritas a una unidad o centro orgánico podrán ser readscritas, por razones de servicio o por necesidades organizativas, a otras unidades o centros orgánicos del mismo o distinto departamento u organismo autónomo, para el ejercicio de funciones de análoga naturaleza a las que entonces tuviera encomendadas.

2.– Lanpostu-dotazioak berradskribatzeko, beharrezkoa izango da arrazoiak jasoko dituen memoria bat, zeinean egiaztatu beharko diren hartzen den neurriaren egokitasuna justifikatzeko arrazoiak, bai eta aldeko txosten bat ere, enplegu publikoaren eskumena duen organoak emana, aurreko zenbakian adierazitako betekizunak betetzeari buruzkoa. Gainera, entzunaldia emango zaio interesdunari.

2.– La readscripción de las dotaciones de puestos de trabajo requerirá memoria motivada, en la que deberán acreditarse las razones en que se justifique la conveniencia de la medida, e informe favorable del órgano competente en materia de empleo público sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo anterior. Además, se dará audiencia a la persona interesada.

3.– Berradskripzio hori, ahal dela, berradskribatutako lanpostua zegoen herrian egingo da.

3.– Dicha readscripción se realizará preferentemente en la misma localidad en la que estaba ubicado el puesto de trabajo readscrito.

4.– Lanpostu-dotazio horiek betetzen zituzten enplegatu publikoak berradskribatuz gero artikulu honetan xedaturik dagoen moduan, ordura arteko baldintza berberetan jarraituko dute lanean.

4.– El personal empleado público que viniera ocupando estas dotaciones de puestos de trabajo y que resulte readscrito, conforme a lo dispuesto en este artículo, continuará en su desempeño con las mismas condiciones que hasta entonces viniera haciéndolo.

5.– Salbuespen gisa, osasun-arrazoiak direla-eta egin ahal izango da lanpostu-dotazioen berradskripzioa, dagokion erregelamendu-garapenean ezartzen denaren arabera.

5.– Excepcionalmente, se podrá llevar a efecto la readscripción de dotaciones de puestos de trabajo por motivos de salud, conforme a lo que se determine en el correspondiente desarrollo reglamentario.

51. artikulua.– Aurrekontu-plantillak.

Artículo 51.– Plantillas presupuestarias.

1.– Euskal administrazio publikoen aurrekontuek zehaztuko dituzte aurrekontu-plantillak, hau da, lanpostu bakoitzari dagozkion plaza aurrekontu-zuzkiduradunen zerrenda, bai eta zein sailkapen-talde edo -azpitaldetara adskribatzen diren eta zein kidego, eskala, aukera eta, hala badagokio, espezialitatetakoak diren. Lan-kontratuko plazen kasuan, hauek adieraziko dira: zenbat diren eta langile lan-kontratudunen sailkapeneko zein talde profesionaletara adskribatzen diren, halakorik baldin badago. Behin-behineko langileentzako dotazioei dagokienez, banan-banan zehaztuko da lanpostu bakoitzari ezarritako ordainsariaren zenbatekoa.

1.– Los presupuestos de las administraciones públicas vascas determinarán las plantillas presupuestarias o la relación de plazas dotadas presupuestariamente que corresponden a cada puesto de trabajo, así como el grupo o el subgrupo de clasificación al que se adscriban y el cuerpo, escala, opción y especialidad, en su caso, al que pertenezcan. En el supuesto de plazas laborales, se expresará el número y su adscripción al grupo profesional en que, en su caso, se clasifique el personal laboral. En el caso de dotaciones para personal eventual, se expresará de forma individualizada, respecto de cada puesto de trabajo, la retribución fijada para dicho personal.

2.– Funtzionario publikoei dagozkien aurrekontu-plantilletan kreditu-zuzkidurak zerrendatuko dira, kontzeptu hauen arabera ordenatuta:

2.– Las plantillas presupuestarias correspondientes a personal funcionario público relacionarán las consignaciones crediticias ordenadas por los siguientes conceptos:

a) Oinarrizko ordainsariak, sailkapen-talde edo -azpitalde bakoitzari dagozkionak.

a) Retribuciones básicas correspondientes a cada grupo o subgrupo de clasificación.

b) Aparteko ordainsariak.

b) Pagas extraordinarias.

c) Ordainsari osagarriak, lege honetan aurreikusitakoaz bat.

c) Retribuciones complementarias de acuerdo con lo previsto en esta ley.

3.– Langile lan-kontratudunen aurrekontu-plantillek, bestalde, dagozkien kreditu-zuzkidurak sartuko dituzte, honela antolatuta: aplikatzeko hitzarmen kolektiboetan jasotakoaren arabera ordaintzekoak diren lansari-kontzeptuen arabera.

3.– Las plantillas presupuestarias del personal laboral incluirán, asimismo, las correspondientes dotaciones de créditos, ordenadas según los conceptos retributivos abonables en función de lo establecido en los convenios colectivos que resulten de aplicación.

4.– Hauek ere jasoko dira aurrekontuetan: langileei dagozkien haborokinak eta kalte-ordainak ordaintzeko zuzkidura orokorrak. Era berean, aurreikuspen hauek ere sartuko dira: epaitegiek eduki ekonomikoko eskubideak aitortze aldera emandako epai irmoen exekuzioari dagozkionak, aldi baterako programak gauzatzekoak eta, ez baitira iraunkorrak edo aldez aurretik ikusteko modukoak, unean uneko lanpostuei dagozkien zereginen pilaketa edo gehiegia ordaintzekoak.

4.– En los presupuestos se consignarán también las dotaciones globales para abonar las gratificaciones e indemnizaciones a que tuviera derecho el personal. Asimismo, deberán figurar las previsiones para ejecutar las sentencias firmes de los tribunales que reconozcan derechos de contenido económico, y las destinadas a la ejecución de programas de carácter temporal y al exceso o acumulación de tareas que correspondan a puestos de trabajo coyunturales en razón de su falta de permanencia o previsibilidad.

5.– Lurralde historikoetan, batzar nagusiek onartuko dute plantilla, aurrekontuei buruzko urteroko foru-arauaren bidez. Udalerrietan, plantilla onartzea egokituko zaio horretarako eskumena, toki-araubidearen legediaren arabera, duen organoari.

5.– En los territorios históricos la plantilla será aprobada en la correspondiente norma foral anual de presupuestos por las juntas generales. En los municipios corresponderá la aprobación de la plantilla al órgano competente de acuerdo con lo que establezca la legislación de régimen local.

Foru- eta toki-administrazioen aurrekontu-plantillak kasuan kasuko lurralde historikoko aldizkari ofizialean argitaratuko dira.

Las plantillas presupuestarias de las administraciones forales y locales se publicarán en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente.

52. artikulua.– Enplegu publikoaren eskaintza.

Artículo 52.– Oferta de empleo público.

1.– Aurrekontu-esleipena duten postuak betetzeko langileak behar direnean, postuok ezin direlako bete administrazio bakoitzean dauden giza baliabideekin, enplegu publikoaren eskaintza egin beharko dute euskal administrazio publikoek eta haien mendeko entitateek, edo antzeko beste edozein kudeaketa-tresna erabili, langileen ordezkaritzarekin negoziatu ondoren.

1.– Las necesidades de personal para la cobertura de puestos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos existentes en cada administración y que, en consecuencia, deban proveerse con personal de nuevo ingreso, serán objeto de oferta de empleo público o de cualquier otro instrumento similar de gestión que adopten las administraciones públicas vascas y las entidades de ellas dependientes previa negociación con la representación de personal.

2.– Enplegu publikoaren eskaintza edo antzeko tresnarik onartuz gero, konprometitutako postu-dotazioak atera beharko dira deialdian, eta, hala badagokio, gehienez beste ehuneko hamar gehiago, eta kasuan kasuko hautaketa-prozeduren deialdia egiteko gehienezko epea ere jarri beharko da. Eskainitako plazen gehikuntza hori gertatuz gero, lege honen 78.8 artikuluan adierazitako baldintzak bete beharko dira.

2.– La aprobación de la oferta de empleo público o de cualquier instrumento similar comporta la obligación de convocar las dotaciones de los puestos comprometidas y, en su caso, hasta un diez por ciento adicional, debiéndose fijar el plazo máximo para la convocatoria de los correspondientes procedimientos selectivos. Dicho incremento adicional del número de plazas ofertadas, deberá realizarse en las condiciones señaladas en el artículo 78.8 de esta ley.

3.– Enplegu publikoaren eskaintzaren edo antzeko edozein tresnaren exekuzioa hiru urteko epean amaitu beharko da, deialdia onartzen den datatik kontatzen hasita.

3.– La ejecución de la oferta de empleo público, o de cualquier instrumento similar, deberá finalizar en el plazo de tres años a contar desde la fecha de aprobación de la convocatoria.

Hiru urteko epe hori igaro eta hautaketa-prozedura amaitu ez bada, dagokion euskal administrazio publikoaren edo entitate instrumentalaren organo eskudunak, arrazoiak emanda eta espresuki, hautaketa-prozesu horren garapena luzatu beharko du, amaitzeko behar den gutxieneko aldirako luzatu ere, eta helburu horretarako hartu behar diren neurriak zehaztu.

El transcurso del señalado plazo de tres años sin haber finalizado el procedimiento selectivo, conllevará la necesidad de que, por parte del órgano competente de la correspondiente administración pública vasca o entidad instrumental, se proceda a prorrogar expresamente y de manera justificada el desarrollo de dicho proceso selectivo por el período mínimo necesario para su finalización, con detalle de las medidas a adoptar a dicho fin.

4.– Hauek adierazi beharko dituzte enplegu publikoaren eskaintzak edo antzeko edozein kudeaketa-tresnak: zer plaza huts bete behar dituzten karrerako funtzionarioek eta langile lan-kontratudun finkoek. Funtzionarioek bete beharrekoei dagokienez, talde edo azpitaldetan sailkatuko dira, eta kidego, eskala, aukera, espezialitate eta titulazio-eskakizunik gabeko beste talde profesionaletan; langile lan-kontratudunek betetzekoak, berriz, talde profesionaletan. Hau ere sar daiteke enplegu publikoaren eskaintzan: plaza huts bakoitza zer arlo funtzional edo lanpostuen taldekatze-sistema alternatibotara adskribatzen den.

4.– La oferta de empleo público o cualquier instrumento similar de gestión expresará las plazas vacantes que deban cubrirse por personal funcionario de carrera y por personal laboral fijo, debiendo clasificarse por grupos o subgrupos, y en cuerpos, escalas, opciones, especialidades y otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, en el caso de personal funcionario, y por grupos profesionales en el supuesto de personal laboral. En la oferta de empleo público se podrá incluir el área funcional o agrupación alternativa de puestos de trabajo a la que esté adscrita cada plaza vacante.

5.– Ezingo da hautaketa-probarik deitu karrerako funtzionarioek edo langile lan-kontratudun finkoek plazak hornitu ditzaten, plaza horien hornikuntza konprometituta ez badago enplegu publikoaren eskaintzan edo antzeko edozein kudeaketa-tresnatan.

5.– No podrán convocarse pruebas selectivas para la provisión de plazas por personal funcionario de carrera o personal laboral fijo, cuya cobertura no se halle comprometida en la oferta de empleo público o en cualquier instrumento similar de gestión.

6.– Enplegu publikoaren eskaintza edo antzeko edozein kudeaketa-tresna urtero onartu beharko dute euskal administrazio publikoetako edo kasuan kasuko entitateetako organo eskudunek.

6.– La oferta de empleo público o cualquier instrumento similar de gestión será aprobada anualmente por los órganos competentes de cada una de las administraciones públicas vascas o por el de las entidades respectivas.

7.– Enplegu publikoaren eskaintzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren kasuan, eta dagokion lurralde historikoaren aldizkari ofizialean, foru- eta toki-administrazioen kasuan. Administrazio bakoitzaren egoitza elektronikoan ere argitaratuko dira.

7.– Las ofertas de empleo público deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, en el caso de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el boletín oficial del territorio histórico respectivo en los casos de las administraciones forales y locales. Asimismo, se publicará en la sede electrónica de cada administración.

Euskal Herriko Unibertsitateak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko du bere enplegu publikoaren eskaintza, bai eta bere egoitza elektronikoan ere.

La Universidad del País Vasco deberá de publicar su oferta de empleo público en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado, además de en su sede electrónica.

Gainerako entitateen enplegu publikoaren eskaintza edo antzeko edozein kudeaketa-tresna kasuan kasuko administrazioaren egoitza elektronikoan argitaratu beharko da.

Las ofertas de empleo público, o cualquier instrumento similar de gestión, de las demás entidades deberán ser publicadas en la sede electrónica de la respectiva administración.

8.– Euskal administrazio publikoetako gobernu-organoek, kasuan kasuko hitzarmenak baliatuta eta Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak proposatuta, badute aukera enplegu publikoaren eskaintzak edo antzeko tresnak koordinatzeko, enplegu publikoaren eskaintzak era bateratuan antolatze aldera ekimenera borondatez biltzen diren administrazio publikoetan. Eskaintza bateratu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta administrazio publiko bakoitzaren egoitza elektronikoan argitaratuko da gutxienez. Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bidez garatuko du eskaintza bateratu hori egiteko prozedura, eta Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen txostena beharko du aldez aurretik.

8.– Los órganos de gobierno de las administraciones públicas vascas, mediante los correspondientes convenios y a propuesta de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, podrán coordinar sus ofertas de empleo público o instrumentos similares con la finalidad de poder organizar de forma unificada ofertas de empleo público en aquellas administraciones públicas vascas que se sumen voluntariamente a esta iniciativa. La citada oferta unificada se publicará, al menos, en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica de cada administración pública. El Gobierno Vasco, previo informe de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, desarrollará reglamentariamente el procedimiento de realización de la citada oferta unificada.

Nolanahi ere, hautaketa-prozesurako deia egin duen euskal administrazio publiko bakoitzak bere gobernu-organoen bitartez formalizatu behar ditu enplegu publikoaren eskaintzarako edo antzeko tresnetarako deialdi-egintzak, orobat ebazpen-egintzak, hautatutako izangaiak funtzionario edo langile lan-kontratudun finko izendatzekoak.

En todo caso, los actos de convocatoria de las ofertas de empleo público o instrumentos similares, así como su resolución a través del nombramiento como personal funcionario o personal laboral fijo de los aspirantes seleccionados, han de ser formalizados por los respectivos órganos de gobierno de las administraciones públicas vascas convocantes del proceso selectivo.

9.– Enplegu publikoaren eskaintzak edo antzeko kudeaketa-tresnak, era berean, hauek har ditzake: enplegu publikoa antolatzeko planen edukiaren ondoriozko neurriak.

9.– La oferta de empleo público o instrumento similar de gestión podrá contener, asimismo, medidas derivadas del contenido de los planes de ordenación del empleo público.

10.– Enplegu publikoaren eskaintzatik kanpo utzi beharko dira amortizazio-espediente baten xedeko dotazioak edo bete-betean plazaren edukiari eragiten dion aldaketa-espediente baten xedeko dotazioak.

10.– Se deberán excluir de la oferta de empleo público las dotaciones que sean objeto de un expediente de amortización o de un expediente de modificación que afecte sustancialmente al contenido de la plaza.

53. artikulua.– Pertsonalaren erregistroa eta giza baliabideen kudeaketa integratua.

Artículo 53.– Registro de personal y gestión integrada de recursos humanos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, foru-aldundiek eta toki-administrazioek, Euskal Herriko Unibertsitateak, Eusko Legebiltzarrak eta batzar nagusiek pertsonalaren erregistro bana izango dute, eta bertan jasoko dira administrazio horien zerbitzuko langile guztien datuak. Erregistro hori datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko legediak eskatzen duenaren arabera eratuko da, aldez aurretik langileen ordezkaritzarekin negoziatuta, eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinaraziko zaio haren sorrera, dagozkion ondorioetarako.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las diputaciones forales y las administraciones locales, así como la Universidad del País Vasco, el Parlamento Vasco y las juntas generales, dispondrán de su propio registro de personal, en el que se inscribirán los datos de la totalidad del personal al servicio de aquellas. Se constituirá en los términos exigidos por la legislación sobre protección de datos de carácter personal vigente, previa negociación con la representación de personal, y su creación se notificará a la Agencia Vasca de Protección de Datos a los efectos oportunos.

2.– Erregistro horiek beharrezko diren sistema osagarriak izango dituzte kasuan kasuko sektore publikoko pertsonal guztiari buruzko informazio agregatua jasotzeko.

2.– Dichos registros establecerán los sistemas complementarios que precisen para disponer de la información agregada sobre todo el personal de su respectivo sector público.

3.– Pertsonalaren erregistroek helburu hauek izango dituzte:

3.– Los registros de personal tendrán las siguientes finalidades:

a) Erregistroan inskribatutako langileen espediente pertsonalak erregistroan jasota daudela bermatzea, interesdunentzako berme gisa eta erregistroaren aplikazio-eremuaren barruko giza baliabideak kudeatzen laguntzeko tresna gisa.

a) Garantizar la constancia registral de los expedientes personales del personal en él inscrito, como garantía para las interesadas e interesados y como instrumento de ayuda a la gestión de los recursos humanos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.

b) Eskura izatea Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren giza baliabideen plangintzaz arduratzen diren organoek giza baliabide horien azterketa eta jarraipena egiteko behar duten informazioa, bai eta erregistro horietan dauden datuen gaineko ziurtagiriak emateko behar dutena ere.

b) Disponer de la información sobre los recursos humanos del sector público en la Comunidad Autónoma del País Vasco que los órganos responsables de su planificación necesiten para el análisis y seguimiento de su evolución, así como para la emisión de certificaciones de los datos que en dichos registros constan.

c) Enplegatu publiko bakoitzaren nominan sar daitezkeen ordainsariak zehaztea, halako moldez, non ezingo baita lansaririk ordaindu ordainsariok aitortzeko egintza edo ebazpena aldez aurretik inskribatu gabe pertsonalaren erregistroan.

c) Determinar las retribuciones que pueden ser objeto de inclusión en la nómina de cada empleado público, de tal manera que no podrán abonarse remuneraciones sin haberse previamente inscrito en el registro de personal el acto o resolución que las hubiere reconocido.

4.– Horretarako, euskal administrazio publiko bakoitzeko sektore publikoa osatzen duten entitateek pertsonalaren erregistro bana izango dute, bakoitzak bere aldetik zuzenean kudeatuko duena, baina administrazio bakoitzeko pertsonalaren erregistro orokorrarekin koordinaturik jardun beharko du.

4.– A dichos efectos, las distintas entidades que componen el sector público de cada una de las administraciones públicas vascas dispondrán de un registro de personal que será gestionado directamente por cada una de las entidades, debiendo estar coordinado con el registro general de personal de cada administración.

5.– Euskal administrazio publikoek eta bere sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateek giza baliabideen kudeaketari buruzko informazio-sistemak ezartzea sustatuko dute.

5.– Las administraciones públicas vascas, así como las entidades que integran su sector público, promoverán la implantación de sistemas de información de gestión de recursos humanos.

6.– Pertsonalaren erregistroari buruzko oinarrizko arauak gorabehera, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak gutxieneko irizpide komun batzuk proposatuko ditu, pertsonalaren erregistroetan erabil daitezen, eta Eusko Jaurlaritzak onartuko ditu dekretu bidez.

6.– La Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, sin perjuicio de la normativa básica sobre registro de personal, propondrá unos criterios mínimos comunes de los registros de personal, que serán aprobados por el Gobierno Vasco mediante decreto.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko pertsonalaren erregistroan atal bat sortuko da, enplegu publikoari buruzko estatistikak, azterlanak eta txostenak egiteko. Atal horrek datu agregatuen informazioa jasoko du, barnean hartuta euskal administrazio publiko guztietako langile guztiak, bai eta administrazio horien sektore publikoa osatzen duten langileak ere.

7.– A efectos estadísticos y de elaboración de estudios e informes referidos al empleo público, se creará en el registro de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi una sección en la que se recogerá la información de datos agregados referida a todo el personal que integra las distintas administraciones públicas vascas, incluido el personal de su respectivo sector público.

8.– Erregistro horietan, sexu-aldagaiari buruzko datuak inskribatuko dira, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 16. artikuluan aipatuak, eta bermatu egin beharko da erregistratutako datuek bide emango dutela jakiteko zeintzuk diren emakumeek eta gizonek euskal administrazio publikoetan dituzten egoera eta baldintzak.

8.– En los registros se inscribirán los datos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, relativos a la variable de sexo, debiendo garantizarse que los datos registrados permitan conocer las diferentes situaciones y condiciones de mujeres y hombres en las administraciones públicas vascas.

9.– Erregistro horietan, desgaitasun-aldagaiari buruzko datuak inskribatuko dira eta bermatu egin beharko da erregistratutako datuek bide emango dutela jakiteko zeintzuk diren desgaitasunen bat duten enplegatu publikoek euskal administrazio publikoetan dituzten egoera eta baldintzak.

9.– En los registros se inscribirán los datos relativos a la variable de discapacidad y deberá garantizarse que los datos registrados permitan conocer la situación y condiciones de las personas empleadas públicas con discapacidad en las administraciones públicas vascas.

10.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko pertsonalaren erregistroa Eusko Jaurlaritzan enplegu publikoaren eskumena duen sailera adskribatuko da.

10.– El registro de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi estará adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo público.

11.– Erregelamendu bidez ezarriko dira pertsonalaren erregistroen antolaketa, funtzionamendua eta edukia, bai eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren sektoreetan erregistro laguntzaileak sortzea ere.

11.– Reglamentariamente se establecerá la organización, funcionamiento y contenido de los registros de personal, así como la creación, en su caso, de registros auxiliares en los distintos sectores de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

12.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak, datu pertsonalak babesteko legeriak dioena errespetatuz, irizpide batzuk ezarriko ditu informazioa modu homogeneoan truka dadin euskal administrazio publikoen artean.

12.– La Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, respetando la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, establecerá los criterios que permitan el intercambio homogéneo de información entre las diferentes administraciones públicas vascas.

13.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko beste erregistro batzuetako datuak jaso ditzake Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonalaren erregistroak bere helburuak betetzeko behar baditu. Elkarrekiko trukatzea izan daiteke, baldin eta bermatzen bada datu pertsonalen babesari buruzko araudia betetzen dela.

13.– El registro de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá incorporar los datos existentes en otros registros de la Administración de la Comunidad Autónoma cuando ello sea necesario para cumplir su finalidad. El intercambio podrá ser recíproco siempre que se garantice el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

14.– Toki-administrazioek ez badute gaitasun teknikorik edo ekonomikorik langileen erregistro bat garatu edo mantentzeko, foru-administrazioek beharrezko laguntza teknikoa eskainiko diete, artikulu honetan eskatzen dena beteko dela bermatzeko; horretarako, eragindako administrazioen arteko lankidetza-hitzarmena izenpetuko da.

14.– Cuando las administraciones locales no dispongan de la capacidad técnica o económica para el desarrollo o mantenimiento de un registro de personal, las administraciones forales asistirán técnicamente a tales entidades locales en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de este artículo, suscribiéndose a dicho efecto el correspondiente convenio entre las administraciones afectadas.

15.– Nolanahi ere, pertsonalaren erregistroen barruko informazioaren tratamendu integratuak errespetatu egingo du datu pertsonalak babesteko indarreko legeria, eta datu hauek baino ez dira sartuko: helburuak betetzeko egokiak eta behar-beharrezkoak direnak.

15.– En todo caso, el tratamiento integrado de la información contenida en los distintos registros de personal respetará la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, limitando la incorporación de datos a aquellos que resulten pertinentes y estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

HIRUGARREN ATALA
SECCIÓN TERCERA
ENPLEGU PUBLIKOA ANTOLATZEKO ETA PLANIFIKATZEKO BESTE TRESNA BATZUK
OTROS INSTRUMENTOS PARA LA ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

54. artikulua.– Jardunaren ebaluazioa.

Artículo 54.– La evaluación del desempeño.

1.– Euskal administrazio publikoek sistema batzuk ezarriko dituzte beren enplegatuen jarduna ebaluatzeko. Lanpostu bakoitzaren ezaugarriak eta betekizunak hartuko dira kontuan horretarako.

1.– Las administraciones públicas vascas implantarán sistemas de evaluación del desempeño de su personal empleado, en función de las características y requisitos de los respectivos puestos de trabajo.

Ondorio horietarako, jardunaren ebaluazioak, tresna gisa, aukera ematen du jokabide profesionala eta errendimendua edo emaitzen lorpena ebaluatu eta baloratzeko.

A estos efectos, la evaluación del desempeño es un instrumento que posibilita la evaluación y la valoración de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

Jardunaren ebaluazioa egiteko tresnen ezaugarriei eta aplikazio-irizpideei nahikoa zabalkunde emango zaie enplegatu publikoen artean.

Las características y criterios de aplicación de los instrumentos habilitados para llevar a efecto la evaluación del desempeño deberán ser objeto de publicidad suficiente entre los empleados públicos.

2.– Jarduna ebaluatzeko sistemek, nolanahi ere, irizpide hauek errespetatu beharko dituzte: edukien garrantzia, tresnen fidagarritasuna, inpartzialtasuna, neurrien objektibotasuna, gardentasuna eta bereizkeriarik eza. Sistemak aplikatzeari dagokionez, enplegatu publikoen eskubideei kalterik egin gabe aplikatuko dira.

2.– Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de relevancia de los contenidos, fiabilidad de los instrumentos, imparcialidad, objetividad de las medidas, transparencia y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal empleado público.

3.– Jarduna ebaluatzeko sistemen helburu nagusiak honi lotuko zaizkio: enplegatu publikoen errendimendua, motibazioa eta prestakuntza hobetzeari. Era berean, enplegatu publikoei egindako ebaluazioetatik lortutako datuak erabili ahalko dira lanpostuak berraztertzeko eta prestatze-, hornitze- eta hautatze-prozesuak diseinatu eta berraztertzeko.

3.– Los objetivos principales de los sistemas de evaluación del desempeño estarán relacionados con la mejora del rendimiento, la motivación y la formación del personal empleado público. Asimismo, los datos que se obtengan de las evaluaciones realizadas al personal empleado público se podrán utilizar en la revisión de los distintos puestos de trabajo, así como en el diseño y revisión de los procesos de formación, provisión y selección.

4.– Euskal administrazio publikoek erregelamendu bidez garatuko dituzte jardunaren ebaluazioak enplegatuen karrera profesionalean, barne-sustapenean, lanpostuen horniduran eta ordainsari osagarrietan izango dituen ondorioak, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen irizpideen arabera eta langileen ordezkaritzarekin negoziatu ondoren, lege honek aurreikusitakoaren arabera.

4.– Los efectos de la evaluación del desempeño sobre la carrera profesional, la promoción interna, la provisión de puestos de trabajo y las retribuciones complementarias del personal empleado serán objeto de desarrollo reglamentario por las distintas administraciones públicas vascas, de acuerdo con los criterios de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi y previa negociación con la representación de personal, en los términos previstos en esta ley.

5.– Karrera profesionala aplikatu eta hari lotutako ordainsari osagarriak –122.2.b) eta 122.2.c) artikuluetan xedatzen direnak– jaso ahal izateko, aldez aurretik arautu eta onartu beharko dira, kasu bakoitzean, jarduna ebaluatzeko sistema objektiboak, eta langileen ordezkaritzarekin negoziatu beharko dira.

5.– La aplicación de la carrera profesional y la percepción de las retribuciones complementarias vinculadas a aquella previstas en los artículos 122.2.b) y 122.2.c) requerirán la regulación y aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño, debiendo ser objeto de negociación con la representación de personal.

6.– Jardunaren ebaluazioan emaitza positiboak lortzea beharrezko baldintza izango da enplegatu publikoek garapen profesionaleko graduak eskuratu ahal izateko administrazio bakoitzean ezarriko den karrera-sisteman, lege honetan ezarritakoaren arabera.

6.– La obtención de resultados positivos en la evaluación del desempeño será condición necesaria para que el personal empleado público alcance los diferentes grados de desarrollo profesional en el respectivo sistema de carrera que se implante en cada administración, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

7.– Ebaluazio-batzorde teknikoen bitartez egingo da ebaluazioa, eta jarduna ebaluatzeko prozesuaren objektibotasuna bermatuko dute batzorde horiek.

7.– La evaluación será efectuada a través de las comisiones técnicas de evaluación, que garantizarán la objetividad del proceso de evaluación del desempeño.

55. artikulua.– Lanpostuen azterketak.

Artículo 55.– Los análisis de puestos de trabajo.

1.– Lanpostuen azterketa beharrezko tresna da informazioa emateko, hala lanari buruzkoa, postuen zereginei dagokienez, nola lan hori egiten duten langileei buruzkoa, lana behar bezala egiteko behar den konpetentzia-profilari dagokionez. Lanpostuen azterketa enplegu publikoaren plangintza egiteko tresnatzat hartuko da, eta honetarako erabiliko da: Administrazio publikorako giza baliabideen antolaketa eta kudeaketarako gainerako tresnen diagnostikoa eta diseinua egiteko.

1.– El análisis de puestos de trabajo se configura como una herramienta necesaria para suministrar información tanto del trabajo, en relación con las tareas de los puestos, como del personal que lo desempeña en relación con el perfil de competencias necesario para su correcto desempeño. El análisis de puestos de trabajo como instrumento para la planificación en el empleo público será utilizado para el diagnóstico y diseño del resto de las herramientas de organización y gestión de recursos humanos para la Administración pública.

2.– Lanpostuen azterketan jasotako informazioak irizpide hauek bete beharko ditu: garrantzia, fidagarritasuna, baliotasuna, objektibotasuna eta gardentasuna.

2.– La información contenida en los análisis de puestos de trabajo deberá cumplir con los criterios de relevancia, fiabilidad, validez, objetividad y transparencia.

3.– Lanpostuen azterketetatik ateratako informazioa administrazio bakoitzaren enplegu publikoaren alorreko organo eskudunean egongo da, eta administrazio hartako enplegatu publikoen eskura egon beharko du.

3.– La información resultante de los análisis de puestos de trabajo residirá en el órgano competente de empleo público de cada administración, y deberá estar a disposición del personal empleado público de la misma.

4.– Kudeaketako tresna hori aplikatzen duten euskal administrazio publikoek elkarrekin koordinatzeko aukera izango dute era bateko zein besteko aplikazioetan duten informazioa elkarri trukatzeko, aplikazio-irizpideak bateratzen saiatze aldera; hala ere, kontuan hartu beharko dira, alde batetik, administrazio bakoitzaren ezaugarri bereziak, eta, bestetik, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak eta Enplegu Publikoaren Euskal Kontseiluak gai horren inguruan garatutako eskuduntzak, hala badagokio. Informazio hori beti izango da agregatua, datu pertsonaletatik bereizia.

4.– Las administraciones públicas vascas que apliquen dicho instrumento de gestión podrán coordinarse en el intercambio de la información contenida en sus distintas aplicaciones, con el fin de unificar criterios de aplicación, sin menoscabo de las singularidades existentes en cada una de ellas y sin perjuicio de las atribuciones que sobre esta materia desarrollen, en su caso, la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi y el Consejo Vasco del Empleo Público. Dicha información tendrá, en cualquier circunstancia, el carácter de información agregada, disociada de datos personales.

5.– Tresna hori aplikatzeko asmoa duen administrazio publikoak langileen ordezkaritzarekin negoziatu beharko du tresna.

5.– La administración pública que se proponga aplicar dicho instrumento deberá negociarlo con la representación de personal.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKAL ENPLEGU PUBLIKOAREN EGITURA
LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO PÚBLICO VASCO

56. artikulua.– Sailkapen-taldeak.

Artículo 56.– Grupos de clasificación.

Hauek erabiltzen dira funtzionarioak sailkatzeko: kidegoak, eskalak, espezialitateak eta laguntzako langileen talde profesionala, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Kidegoei eta Eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legeak dioen eran.

El personal funcionario se agrupa en cuerpos, en escalas, en especialidades, así como en la agrupación profesional de personal de apoyo, en los términos de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los Cuerpos y de las Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

57. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko funtzionarioen kidegoak. Funtzionarioak taldekatzeko beste tresna batzuk foru- eta toki-administrazio publikoetan eta Euskal Herriko Unibertsitatean.

Artículo 57.– Cuerpos de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Otros instrumentos para la agrupación de personal funcionario en las administraciones públicas forales y locales, y Universidad del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko funtzionarioak kidegoka elkartzen dira, hauek kontuan hartuta: funtzionario izateko hautatze-prozeduren ezaugarriak, kidegoetan sartzeko exijitutako titulazio-maila eta bete beharreko funtzioen izaera homogeneoa.

1.– El personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se agrupa por cuerpos en razón a las características de los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario, al nivel de titulación exigido para el acceso y al carácter homogéneo de las funciones a realizar.

2.– Kidegoa baino maila apalagoko taldekatzeak ere egon daitezke, administrazio publiko bakoitzean enplegu publikoaren arrazionalizazioa ahalbidetzeko. Horretarako, eta bete beharreko funtzioen espezializazioa kontuan hartuta, eskalak, aukerak edo espezialitateak egongo dira.

2.– Podrán existir otras agrupaciones de nivel inferior al cuerpo que tengan por fin posibilitar la racionalización del empleo público en cada administración pública. A estos efectos y atendiendo a la especialización de las funciones a desempeñar existirán escalas, opciones o especialidades.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoak sailartekoak izango dira eta funtzio publikoaren eskumena duen sailarekiko mendetasun organikoa izango dute, hargatik eragotzi gabe sail bakoitzarekiko edo administrazio instituzional zehatz bakoitzarekiko mendetasun funtzionala.

3.– Los cuerpos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi serán interdepartamentales y tendrán dependencia orgánica del departamento competente en materia de empleo público, sin perjuicio de la funcional con cada departamento o administración institucional concreta.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esparruan, lege honek kidegoak eta eskalak aipatzen dituenean hau ulertu behar da: kidegoak, eskalak eta aukerak aipatzen direla.

4.– En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las referencias que en esta ley se contienen a cuerpos y escala, se entenderán hechas a cuerpos, escalas y opciones.

5.– Foru-administrazio eta toki-administrazio publikoen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen eremuan, berriz, lege honek kidegoak eta eskalak aipatzen dituenean hau ulertu behar da: eskala eta azpieskalak aipatzen direla, eta, hala badagokio, haien barruan dauden mota eta espezialitateak, hargatik eragotzi gabe azken bi horiek sortzea, dagokion administrazioko organo eskumendunak sortuko baititu.

5.– Las referencias que en esta ley se contienen a cuerpos y escalas se entenderán hechas, en el ámbito de las administraciones públicas forales y locales, y de la Universidad del País Vasco, a las escalas, subescalas y, en su caso, clases y especialidades existentes en estas, sin perjuicio de la creación de estas dos últimas, que se efectuará por el órgano competente de las mismas.

6.– Lege honek kidegoak aipatzen dituenean, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionala ere barnean sartzen dela ulertuko da.

6.– Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos, se entenderá comprendida igualmente la agrupación profesional sin requisito de titulación.

58. artikulua.– Eskalak eta azpieskalak.

Artículo 58.– Escalas y subescalas.

1.– Euskal administrazio publikoetan, kidegoen barruan, eskalak egon daitezke baldin eta bete beharreko funtzioek eskatzen badute kualifikazio profesional bat, titulazio akademiko desberdinekin bete daitezkeen edukiak hartzen dituena.

1.– En las administraciones públicas vascas, dentro de los cuerpos, podrán existir escalas cuando las funciones a desempeñar exijan una cualificación profesional que abarque contenidos susceptibles de ser desempeñados por diversas titulaciones académicas.

2.– Euskal administrazio publikoetako funtzionarioen eskala bakoitzaren barruan azpieskalak egon daitezke, ezarritako zeregin- eta konpetentzia-multzoen araberakoak.

2.– Dentro de cada escala de personal funcionario de las administraciones públicas vascas, podrán existir subescalas en función de la agrupación de tareas y competencias que se establezcan.

59. artikulua.– Aukerak.

Artículo 59.– Opciones.

Euskal administrazio publikoetako funtzionarioak aukera baten bidez irits daitezke kidegoetara. Aukera hori bat etorriko da enplegu publikora iristeko deialdian eskatutako unibertsitate-graduko, goi-mailako teknikariaren edo teknikariaren titulazio ofizialekin.

El personal funcionario de las administraciones públicas vascas podrá acceder a los cuerpos a través de una opción, que se corresponderá con las titulaciones oficiales de grado universitario, técnico superior o técnico exigidas en la correspondiente convocatoria de acceso al empleo público.

60. artikulua.– Espezialitateak.

Artículo 60.– Especialidades.

1.– Lanpostu jakin batzuen eduki tekniko eta partikularki bereiziak ezagueren espezializazio handiagoa eskatuz gero lanpostu horietan jardun eta kidego eta eskalen funtzioak betetzeko, espezialitateak sortzea egongo da.

1.– Cuando el contenido técnico y particularizado de determinados puestos de trabajo exija como requisito para su desempeño una mayor especialización de conocimientos para ejercer las funciones de cuerpos y escalas, podrán crearse especialidades.

2.– Espezialitateen araubide juridikoaren erregulazioa eta haiek sortu, aldatu, elkartu edo ezabatzeko betekizunak ezartzea administrazio publiko bakoitzaren gobernu-organoei egokituko zaie; nolanahi ere, nahitaezkoa izango da hauek zehaztea:

2.– La regulación del régimen jurídico de las especialidades, así como los requisitos para su creación, modificación, unificación o supresión, se establecerá por los órganos de gobierno de cada administración pública, resultando en todo caso obligatoria la concreción de los siguientes extremos:

a) Espezialitateen izena.

a) Su denominación.

b) Eskatzen diren ezaguera bereziak.

b) Los especiales conocimientos exigidos.

c) Exijitutako betekizunak egiaztatzeko eta, hala badagokio, galtzeko prozedurak.

c) Los procedimientos de acreditación y, en su caso, de pérdida de los requisitos exigidos.

61. artikulua.– Lanpostuak adskribatzea kidego, eskala eta titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaletara.

Artículo 61.– Adscripción de los puestos de trabajo a los cuerpos, escalas y agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.

1.– Lanpostuak kidego, eskala eta titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional batera adskriba daitezke, esklusiboki, baldin eta adskripzio hori ondorioztatzen bada lanpostu horietan garatu beharreko funtzioen izaeratik. Halaber, lanpostuak kidego edo eskala batzuetara adskriba daitezke baldin eta lanpostuei emandako funtzioak komunak zaizkienean kidego edo eskala batzuei.

1.– Podrán adscribirse, con carácter exclusivo, los puestos de trabajo a un determinado cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación cuando tal adscripción se derive de la naturaleza de las funciones a desarrollar en ellos. Asimismo, los puestos de trabajo podrán estar adscritos a varios cuerpos o escalas cuando las funciones atribuidas a aquellos sean comunes a varios cuerpos o escalas.

2.– Kidego, eskala eta titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional baterako edo batzuetarako adskripzioa, nolanahi ere, lanpostu-zerrendaren bitartez egingo da.

2.– La adscripción a uno o varios cuerpos, escalas o agrupaciones profesionales sin requisito de titulación se realizará, en todo caso, a través de la relación de puestos de trabajo.

62. artikulua.– Langile lan-kontratudunak.

Artículo 62.– Personal laboral.

Lan-kontratuko langileak lan-arloko legerian esaten denaren arabera sailkatuko dira.

El personal laboral se clasificará de conformidad con lo previsto en la legislación laboral.

V. TITULUA
TÍTULO V
ENPLEGATU PUBLIKOAREN IZAERA ESKURATZEA ETA GALTZEA
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZERBITZU-HARREMANA ESKURATZEA ETA GALTZEA
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE SERVICIO

63. artikulua.– Karrerako funtzionarioaren eta langile lan-kontratudun finkoaren izaera eskuratzea.

Artículo 63.– Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera y de personal laboral fijo.

1.– Euskal administrazio publikoetako karrerako funtzionarioaren edo langile lan-kontratudun finkoaren izaera eskuratzeko, betekizun hauek bete beharko dira, bata bestearen ondoren:

1.– La condición de personal funcionario de carrera y de personal laboral fijo de las administraciones públicas vascas se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Hautaketa-prozesua gainditzea, barnean direla, hala badagokio, praktikaldi edo probaldiak.

a) Superación del proceso selectivo, incluidos, en su caso, los correspondientes períodos de prácticas o pruebas.

b) Organo edo agintari eskudunak izendapena egitea. Izendapen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da edo, hala badagokio, kasuan kasuko lurralde historikoko aldizkari ofizialean.

b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco o, en su caso, en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente.

c) Ordenamendu juridikoari men egiten zaiola adierazteko egintza.

c) Acto en virtud del cual se manifieste que se acata el ordenamiento jurídico.

d) Postuaz jabetzea ezarritako epearen barruan edo, hala badagokio, organo edo agintari eskudunak lan-kontratu finkoa formalizatzea.

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca o, en su caso, formalización del contrato laboral fijo por el órgano o autoridad competente.

2.– Honako hauek ezingo dira funtzionario izendatu edo langile lan-kontratudun finko gisa kontratatu, eta, beraz, ondoriorik gabe geratuko dira hartarako jarduketak: behin hautaketa-prozesua gaindituta, deialdian exijitutako betekizunak eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen ez dutenak.

2.– No podrá ser nombrado personal funcionario o contratado como personal laboral fijo y quedarán sin efecto las actuaciones relativas, quien no acredite, una vez superado el proceso selectivo, que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

3.– Beste administrazio publiko batzuetako funtzionarioak edo langile lan-kontratudunak euskal administrazio publikoetan sartuz gero transferentzien ondorioz, xede-administrazioko berezko funtzionario edo langile lan-kontratudun bihurtuko dira, sorburu-administrazioan zuten izaera berarekin.

3.– El personal funcionario y el personal laboral de otras administraciones públicas que accedan a las administraciones públicas vascas en virtud de transferencia adquirirán la condición de personal funcionario propio o personal laboral propio de la administración de destino, con el mismo carácter que tuviese en la administración de origen.

Karrerako funtzionarioen kasuan, hauek errespetatuko zaizkie: bai jatorrizko administrazioko kidego edo eskalako taldea edo azpitaldea, bai aitorturik zuten gradu pertsonalari edo karrerako mailari datxezkion eskubideak eta antzinatasuna. Langile lan-kontratudunei dagokienez, aitorturik zituzten talde profesionala eta antzinatasuna errespetatuko zaizkie.

En el caso del personal funcionario de carrera se respetará el grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos inherentes al grado personal o a la posición en la carrera que tuviera reconocido y su antigüedad. Al personal laboral se le respetará el grupo profesional y la antigüedad que tuviera reconocidos.

64. artikulua.– Karrerako funtzionarioaren izaera eta langile lan-kontratudun finkoaren lotura galtzeko arrazoiak.

Artículo 64.– Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera y del vínculo de personal laboral fijo.

1.– Karrerako funtzionarioaren izaera galtzeko arrazoi dira:

1.– Son causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera:

a) Funtzionarioaren izaerari uko egitea.

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) Nazionalitatea galtzea.

b) La pérdida de la nacionalidad.

c) Funtzionarioak erretiro osoa hartzea.

c) La jubilación total de la persona funcionaria.

d) Zerbitzutik kentzearen diziplina-zehapen irmoa.

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

e) Kargu publikorako desgaikuntza absolutu edo bereziko zigor nagusia edo zigor erantsia, irmoa.

e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

f) Heriotza.

f) El fallecimiento.

2.– Lan-kontratuko langile finkoaren kontratu-lotura azkenduko da karrerako funtzionarioaren izaera galtzeko arrazoi berberengatik –aurreko apartatuetan daude deskribatuta–, lege-bizilekua galtzeagatik eta lan-alorreko arauetan azkentzea dakarten beste inguruabarrengatik.

2.– El vínculo contractual del personal laboral fijo se extinguirá en aplicación de las mismas causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera descritas en los apartados anteriores, por la pérdida de la condición de residente legal y por las circunstancias previstas en la normativa del orden laboral que conlleven dicha extinción.

65. artikulua.– Funtzionarioaren izaerari uko egitea.

Artículo 65.– Renuncia a la condición de personal funcionario.

1.– Borondatez uko eginez gero funtzionarioaren izaerari, idatziz adierazi beharko da, eta Administrazioak berariaz onartu beharko du, salbu eta hurrengo apartatuan agertzen den kasuan.

1.– La renuncia voluntaria a la condición de personal funcionario habrá de ser manifestada por escrito, y será aceptada expresamente por la Administración, salvo en lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.– Ezingo du uko egitea onartu funtzionarioa diziplinazko espediente baten mende badago edo haren aurka auzipetze-autoa nahiz ahozko epaiketa hasteko autoa eman bada delituren bat egin duelako ustean.

2.– No podrá ser aceptada la renuncia cuando la persona funcionaria esté sujeta a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la presunta comisión de algún delito.

3.– Funtzionarioaren izaerari uko egiteak ez du kentzen Administrazio publikora berriz ere sartzeko aukera, ezarritako hautaketa-prozeduraren bitartez sartu ere.

3.– La renuncia a la condición de personal funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración pública a través del procedimiento de selección establecido.

66. artikulua.– Funtzionarioaren izaera galtzea nazionalitatea galtzearen ondorioz.

Artículo 66.– Pérdida de la condición de personal funcionario como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad.

Espainiako nazionalitatea galduz gero, edo Europar Batasuneko beste edozein estatu kidetakoa, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko tratatuen arabera langileen zirkulazio askea aplikatu behar zaien estatuetakoa, baldin eta izendapenerako betekizuntzat hartu bazen, funtzionarioaren izaera galduko da, non eta, aldi berean, aipatu estatuetako baten nazionalitatea eskuratzen ez den.

La pérdida de la nacionalidad española, o la de cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, o la de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, que haya sido exigida como requisito para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de personal funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos estados.

67. artikulua.– Euskal administrazio publikoetako funtzionarioen erretiroa.

Artículo 67.– Jubilación del personal funcionario de las administraciones públicas vascas.

1.– Euskal administrazio publikoetako funtzionarioen erretiroa izan daiteke:

1.– La jubilación del personal funcionario de las administraciones públicas vascas podrá ser:

a) Borondatezkoa, norberak eskaturik.

a) Voluntaria, a solicitud propia.

b) Arrunta, legez ezarritako adina betetzen denean.

b) Ordinaria, al cumplir la edad legalmente establecida.

c) Ezintasun iraunkorra deklaratzen denean, dagokion kidego edo eskalako funtzioak betetzea eragozteko moduko graduan.

c) Por la declaración de incapacidad permanente en el grado que imposibilite el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala.

2.– Borondatezko erretiroa hartu ahal izango da, interesdunak berak eskatuta, baldin eta aplikatu beharreko gizarte-aurreikuspeneko araubidean ezarritako betekizunak eta baldintzak betetzen badira.

2.– Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud de la persona interesada, siempre que reúna los requisitos y las condiciones establecidos en el régimen de previsión social que le sea aplicable.

3.– Erretiro arrunta ofizioz deklaratuko da, funtzionarioa legez ezarritako adinera iristen denean.

3.– La jubilación ordinaria se declarará de oficio al cumplir la persona funcionaria la edad que se determine legalmente.

Hala ere, funtzionarioek bere esku dute eskatzea, erregelamenduz ezarriko den epean, zerbitzu aktiboaren luzapena –funtzionarioak hirurogeita hamar urte bete bitartekoa gehienez ere, eta zerbitzurako gai jotzen badute, betiere–, kasu hauetan eskatu ere: enplegu publikoa antolatzeko plan batean edo dagozkion aurrekontu arauetan jasotakoetan.

No obstante, el personal funcionario podrá solicitar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo hasta que cumpla setenta años de edad y siempre que sea considerado apto para el servicio, en los supuestos que se consignen en un plan de ordenación del empleo público o en las normas presupuestarias correspondientes.

Erretiro-arau bereziak dituzten funtzionarioei ez zaie aplikatuko apartatu honetan xedatzen dena.

Al personal funcionario que tenga normas específicas de jubilación no se le aplicará lo dispuesto en este apartado.

4.– Funtzionarioak zilegi izango du ezintasunagatiko erretiroa hartzea, erretiroaren egunean zeukan lanpostua gordeta, baldin eta ezintasunaren hasierako aitortzeak hura berrikustea ezarri bazuen litekeena zelako funtzionarioak hobera egitea eta lan egin ahal izatea funtzionarioari aplikatzen zaion gizarte-aurreikuspeneko araubideak ezarritako epean.

4.– Procederá la jubilación por incapacidad con reserva del puesto de trabajo que ocupaba a la fecha de la misma si, en el reconocimiento inicial de la incapacidad, se estableció su revisión por probable mejoría que permita trabajar en el plazo establecido por el régimen de previsión social que le sea de aplicación.

68. artikulua.– Kargu publikorako desgaikuntza absolutu edo bereziko zigor nagusia edo erantsia.

Artículo 68.– Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

1.– Desgaikuntza absolutuko zigor nagusiak edo erantsiak, zigorra ezartzeko epaia irmo bihurtu eta gero, funtzionarioaren izaera galtzea dakar funtzionarioaren enplegu edo kargu guztiei dagokienez.

1.– La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de todos los empleos o cargos que tuviere.

2.– Desgaikuntza bereziko zigor nagusiak edo erantsiak, zigorra ezartzeko epaia irmo bihurtu eta gero, funtzionarioaren izaera galtzea dakar epaian zehaztutako enplegu edo karguei dagokienez.

2.– La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

69. artikulua.– Funtzionario-izaera berreskuratzea euskal administrazio publikoetan.

Artículo 69.– Rehabilitación de la condición de personal funcionario en las administraciones públicas vascas.

1.– Zerbitzu-harremana azkenduz gero funtzionarioak nazionalitatea galdu duelako edo, zerbitzurako ezintasun iraunkorra dela-eta, erretiroa hartu duelako, interesdunak, azkentzea ekarri zuen arrazoi objektiboa desagertutakoan, funtzionarioaren izaera berreskuratzeko eskaera egin dezake, eta onartu egingo zaio.

1.– En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el personal interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de personal funcionario, que le será concedida.

2.– Administrazio publikoen gobernu-organoek funtzionarioaren izaera berreskuratzea onar dezakete, salbuespenez, eta interesdunak hala eskatuta, baldin eta funtzionarioaren izaera galdu bazuen desgaikuntzako zigor nagusi edo erantsia jasotzeagatik, betiere egindako delituaren zirkunstantziak eta garrantzia aintzakotzat hartuta. Ebazpena emateko epea igaro eta ebazpen espresurik eman ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertu behar da.

2.– Los órganos de gobierno de las administraciones públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición de la persona interesada, de quien hubiera perdido la condición de personal funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAN ENPLEGURA IRISTEKO PRINTZIPIOAK ETA BETEKIZUNAK
PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE ACCESO AL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO

70. artikulua.– Euskal sektore publikoan enplegura iristeko printzipio gidariak.

Artículo 70.– Principios rectores que informan el acceso al empleo en el sector público vasco.

1.– Euskal sektore publikoan enplegura iristeari dagokionez, erabat errespetatu beharko dira berdintasunaren, merezimenduaren, gaitasunaren eta publikotasunaren printzipio konstituzionalak, eta lege honek eta hura garatzeko arauek ezarritakoa betez egin beharko dira hautaketa-prozesuak.

1.– El acceso al empleo en el sector público vasco se regirá por el pleno respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, debiendo desarrollarse los diferentes procesos selectivos de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las normas que la desarrollen.

2.– Euskal administrazio publikoek eta haien sektore publikoa osatzen duten entitateek beren funtzionarioak eta langile lan-kontratudunak hautatzeko erabiliko dituzten prozeduretan, artikulu honen 1. apartatuak ezarritakoaren arabera garatzeaz gain, printzipio hauek errespetatuko dituzte beti:

2.– Las administraciones públicas vascas y las entidades que integran su sector público seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos que, además de desarrollarse de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de este artículo, respeten en todo caso los siguientes principios:

a) Publikotasuna, hautaketa-prozesuaren deialdi, oinarri eta gainerakoarena, bide telematikoetatik zabalduta, hargatik eragotzi gabe publiko egiteko beste bide batzuk erabiltzea, lege honetan bertan aurreikusitako kasuetarako.

a) Publicidad de las convocatorias, de sus bases y del resto del proceso selectivo mediante su difusión por medios telemáticos, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los supuestos previstos en esta ley.

b) Lehia askea, salbu eta barne-sustapenerako ezarritakoan eta lege honetan aurreikusitako ekintza positiboko neurrietan.

b) Libre concurrencia, salvo lo previsto para la promoción interna y en las medidas de acción positiva que se prevén en esta ley.

c) Gardentasuna hautaketa-prozesuaren kudeaketan eta hautaketa-organoen funtzionamenduan.

c) Transparencia en la gestión del proceso selectivo y en el funcionamiento de los órganos de selección.

d) Hautaketa-organoetako kideen inpartzialtasuna eta profesionaltasuna.

d) Imparcialidad y profesionalidad de las personas miembros de los órganos de selección.

e) Hautaketa-organoen independentzia eta diskrezionalitate teknikoa.

e) Independencia y discrecionalidad técnica de los órganos de selección.

f) Izangaien gaitasuna eta egokitasuna neurtzeko tresnen pertinentzia.

f) Pertinencia de los instrumentos utilizados para medir la capacidad e idoneidad de las y los aspirantes.

g) Hautaketa-prozesuetako edukien eta deitutako plazetan bete beharreko zereginen arteko adostasuna.

g) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las tareas a desempeñar en las plazas convocadas.

h) Hautaketa-prozesuen bizkortasuna, hargatik eragotzi gabe prozesuak gauzatzean gorde beharreko objektibotasuna eta berme guztien errespetua.

h) Agilidad de los procesos de selección, sin perjuicio de la objetividad y el respeto a todas las garantías que deben acompañar la ejecución de aquellos.

i) Hautaketa-prozesuan hizkuntza ofizialetatik edozein erabili ahal izateko bermea.

i) Garantía del uso de cualquiera de las lenguas oficiales en el proceso de selección.

j) Hautaketa-prozesuetako ariketak eta probak egiteko deialdien izaera bateratua, beti errespetatuta enplegu publikora iristeko berdintasun-printzipioa.

j) Carácter unitario de las convocatorias para la realización de los ejercicios y pruebas de los procesos selectivos, con respeto, en todo caso, del principio de igualdad en el acceso al empleo público.

k) Gainerako izangaiek dituzten baldintza beretan parte hartzea desgaitasunen bat duten pertsonek.

k) Participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes.

71. artikulua.– Euskal enplegu publikora iristeko betekizunak.

Artículo 71.– Requisitos para el acceso al empleo público vasco.

1.– Betekizun hauek betetzen dituztenek parte hartu ahal izango dute euskal enplegu publikora iristeko hautaketa-prozesuetan:

1.– Podrán participar en los procesos selectivos para el acceso al empleo público vasco quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionala izatea, lege honen 72. artikuluan aipatzen diren salbuespenak salbuespen.

a) Ser nacional de un estado miembro de la Unión Europea, con las salvedades previstas en el artículo 72 de esta ley.

b) Behar besteko gaitasun funtzionala izatea zereginak betetzeko.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Hamasei urte beteta izatea eta erretiro arrunta hartzeko legez ezarritako gehieneko adinetik gorakoa ez izatea, salbuespentzat hartuta legez araututako berezitasun batzuk, kidego, eskala, espezialitate edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional jakin batzuei dagozkienak.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación ordinaria establecida legalmente, a salvo de las especificidades reguladas mediante ley en relación con las condiciones de acceso a determinados cuerpos, escalas, especialidades o agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.

d) Diziplinazko espediente bidez zerbitzutik kenduta ez egotea, administrazio publikoei edo autonomia-erkidegoetako konstituzio-organoei nahiz estatutu-organoei dagokienez, eta ebazpen judizialaren arabera desgaikuntza absoluturik edo berezirik ez izatea, ez enplegu edo kargu publikoak betetzeko, ez funtzionarioen kidegora edo eskalara iristeko, ezta, langile lan-kontratudunen kasuan, zerbitzutik kendu edo desgaitu duten lanpostuan langileak zituen eginkizunen antzekoak betetzeko ere. Beste estatu bateko nazionala bada, desgaitua edo horren pareko egoera batean ez egotea, eta bere estatuan egoera berean egonda enplegu publikora iristeko eragozpen izango litzatekeen diziplinazko zehapenik edo horren parekorik ez izatea.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o, en el caso del personal laboral, para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el empleo o cargo público del que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sancionado disciplinariamente o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Betetzen ziren funtzioen antzekoetan aritzeko desgaikuntzarik ez izatea, lan-kontratudun langileen diziplinazko kaleratzearen zehapenaren ondoriozkoa, falta oso astun bat egiteagatik.

e) No haber sido inhabilitado para el ejercicio de funciones similares a las que se desempeñaban, derivada de una sanción de despido disciplinario de personal laboral por la comisión de una falta muy grave.

f) Eskatutako titulazio akademiko ofiziala izatea.

f) Poseer la titulación académica oficial exigida.

g) Deialdian aurreikusitako beste betekizun espezifikoak, bat etorrita lege honetan ezarritakoarekin eta dagokion lanpostu-zerrendan edo enplegu publikoa antolatzeko tresna osagarrietan aurreikusitakoarekin, bai eta iristeko baldintzak direla-eta araututako betekizunekin ere.

g) Aquellos otros requisitos específicos previstos en la convocatoria, de conformidad con lo previsto en esta ley y en la correspondiente relación de puestos de trabajo o instrumentos complementarios de ordenación del empleo público, así como aquellos requisitos regulados en relación con las condiciones de acceso.

2.– Euskal administrazio publikoek deialdi bakoitzean jakinaraziko dute zenbat lanpostu-dotaziok duen nahitaezko hizkuntza-eskakizuna, lanpostu-zerrendetan edo antzeko tresnetan ezarritakoarekin bat etorriz. Nahitaezko hizkuntza-eskakizuna dutenetara iristeko, beraz, nahitaezkoa izango da egiaztatzea deitutako lanpostuan jarduteko behar besteko hizkuntza-konpetentzia. Deialdien oinarrietan argituko da zenbat plazari bete zaion hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data, eta gainerako plazetan merezimendutzat baloratuko da euskara jakitea.

2.– Las administraciones públicas vascas informarán, en cada convocatoria, sobre el número de dotaciones de puestos de trabajo que tienen perfil lingüístico preceptivo, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo o instrumentos similares, para cuyo acceso será requisito imprescindible acreditar la competencia lingüística exigida para el desempeño del puesto convocado. En las bases de las convocatorias se individualizará qué número de plazas tienen perfil lingüístico con fecha de preceptividad vencida, valorándose en el resto de plazas el conocimiento del euskera como mérito.

3.– Hautaketa-prozesuko deialdiaren oinarrietan beste betekizun espezifiko batzuk sar daitezke, lanpostuetan bete behar diren funtzio eta zereginetarako egoki diren heinean. Betekizun horiek irizpide objektiboekin eta proportzioz finkatuko dira.

3.– En las bases de la convocatoria del proceso selectivo se podrán incluir otros requisitos específicos adecuados a las funciones y tareas que deban desempeñarse en los puestos de trabajo. Tales requisitos serán fijados con criterios objetivos y de forma proporcionada.

4.– Behin hautaketa-prozesua amaituta, destinoak esleituko zaizkie exijitutako betekizunak –hizkuntza-eskakizuna barne, nahitaezkoa balitz– betetzen dituzten izangaiei; esleitu ere, izangai bakoitzak lortutako puntuazioaren eta adierazitako lehentasunen arabera. Destino jakin batzuetara sartzeko exijitzen diren betekizunak betetzeak inola ere ez du murriztuko izangaiak berak egiaztatutako betekizunen bat exijitzen ez duten beste postu batzuk aukeratzeko duen eskubidea.

4.– Finalizado el proceso selectivo, la adjudicación de destinos se realizará entre las personas aspirantes que cumplan los requisitos exigidos, incluido el perfil lingüístico si fuera preceptivo, atendiendo al orden de puntuación de cada aspirante y a las preferencias manifestadas por ellas. En ningún caso el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso a determinados destinos podrá suponer una merma en el derecho de las personas aspirantes a elegir otros puestos en los que no se exija un requisito acreditado por la persona aspirante.

5.– Esleitutako destinoak behin betikoak izango dira eta, zer hornikuntza-sistema erreserbatu zaien, bada sistema horrekin lortu direla joko da ondorio guztietarako.

5.– Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo y se considerarán, a todos los efectos, como obtenidos por el sistema al que estuviera reservada su provisión.

Hautaketa-prozesu bat gainditzeagatik edo funtzionario bihurtzeko prozesu baten ondorioz sartu berri diren funtzionarioek ezin izango dute parte hartu lekualdatze-lehiaketa hauetan: dagokion prozesuan esleitutako destinoaz jabetzeko egunaz geroko bi urteen barruan deitutakoetan.

El personal funcionario de nuevo ingreso, por superación de un proceso selectivo o como consecuencia de un proceso de funcionarización, no podrá tomar parte en los concursos de traslados que se convoquen dentro de los dos años siguientes a la fecha de toma de posesión del destino adjudicado en el proceso correspondiente.

72. artikulua.– Beste estatu batzuetako nazionalak enplegu publikora iristea.

Artículo 72.– Acceso al empleo público de personas nacionales de otros estados.

1.– Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako nazionalak funtzionario izatera irits daitezke euskal administrazio publikoetan, enplegu hauetan salbu: zuzenean nahiz zeharka dakartenak botere publikoa baliatzen parte hartzea edo administrazio horien interesak zaintzeko zereginetan parte hartzea eskatzen dutenak. Euskal administrazio publikoetako gobernu-organoek erabakiko dute, hala badagokio, zein funtzionario-talde, lanpostu-talde edo lanpostu zehatzetara ezingo diren iritsi Europar Batasuneko herritarrak, apartatu honetan jasotako irizpideak aintzat hartuta.

1.– Las personas nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea podrán acceder a la condición de personal funcionario en las administraciones públicas vascas, salvo en aquellos empleos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en los que se ejerzan funciones que impliquen la salvaguardia de los intereses de esas administraciones. Los órganos de gobierno de las administraciones públicas vascas determinarán, en su caso, las agrupaciones de personal funcionario, las agrupaciones de puestos de trabajo o los puestos de trabajo concretos a los que no podrán acceder las ciudadanas y ciudadanos comunitarios en virtud de los criterios recogidos en este apartado.

2.– Aurreko apartatuan jasotako araubide bera aplikatuko zaie hauei ere, nazionalitatea edozein dutela: Europar Batasuneko edozein estatu kidetako nazional baten ezkontideari, nazionala eta ezkontidea zuzenbidez banatuta ez badaude; nazionalaren eta ezkontidearen ondorengoei eta, nazionala eta ezkontidea zuzenbidez banatuta ez badaude, ezkontidearen ondorengoei, hogeita bat urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanda ere, mendeko direnei.

2.– El mismo régimen previsto en el apartado anterior será de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de un nacional de cualquier estado miembro de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que igualmente no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

3.– Era berean, hauek ere izango dute euskal enplegu publikora funtzionario gisa iristea, artikulu honen 1. apartatuan ezarritako moduan: Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko tratatuen aplikazio-eremuan sartzen diren pertsonek, baldin eta tratatu horien arabera langileen zirkulazio askea aplikatu behar bada.

3.– El acceso al empleo público vasco como personal funcionario se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras, en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.

4.– Legezko bizilekua Espainiako estatuan duten atzerritarrak euskal sektore publikoko enplegu batera iritsi ahalko dira, langile lan-kontratudun gisa, baldin eta deialdi bakoitzean eskatutako betekizunak betetzen badituzte.

4.– Las ciudadanas y ciudadanos extranjeros que tengan residencia legal en el estado español podrán acceder a un empleo en el sector público vasco, como personal laboral, siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada convocatoria.

5.– Artikulu honetan ezarritakoa gorabehera, interes orokorreko arrazoiak direla eta, Eusko Legebiltzarraren lege bidez ezar daiteke ez dagoela zertan bete nazionalitatearen betekizuna euskal administrazio publikoen jarduera-esparru edo -sektore jakin batzuetako funtzionario izateko.

5.– Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, por medio de ley del Parlamento Vasco se podrá eximir del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario en determinados ámbitos o sectores de actividad de las administraciones públicas vascas.

Zehazki, premia objektiboak aintzat hartuta, hautaketa-probetarako deialdietan ezar daiteke ez dagoela zertan bete 71. artikuluan xedatutako nazionalitatearen betekizuna honako eremu eta sektore hauetan:

En concreto, teniendo en cuenta las necesidades objetivas, en las diferentes convocatorias de pruebas selectivas se podrá eximir del requisito de la nacionalidad previsto en el artículo 71 en los ámbitos y sectores que a continuación se indican:

a) Informazioaren eta komunikazioaren sistemak eta teknologiak.

a) Sistemas y tecnologías de la información y de las comunicaciones.

b) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko mediku espezialistak eta erizainak.

b) Personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

c) Ertzaintzako eta udaltzaingoko plaza batzuk, hots, hornitzeko beharrezko dutenak lurraldean bereziki errotuta dauden immigrazio-sektoreen hizkuntzak eta kultura ezagutzea.

c) Plazas de la Ertzaintza y de la policía local que requieran para su provisión el conocimiento de las lenguas y de la cultura de aquellos sectores de inmigración especialmente implantados en el territorio.

73. artikulua.– Nazioarteko organismoetako funtzionarioak enplegu publikora iristea euskal sektore publikoan.

Artículo 73.– Acceso al empleo público en el sector público vasco de personal funcionario de organismos internacionales.

Euskal administrazio publikoek ezarriko dute nazioarteko antolakundeetan diharduten funtzionario espainiarrek zer betekizun eta baldintza bete behar dituzten administrazio horietara iristeko; betiere, eskatutako titulazioaren jabe direla eta gainditu beharreko hautaketa-prozesuak gaindituta. Kasuan kasuko hautaketa-proben deialdiaren oinarrietan, euskal administrazio publikoek aukera izango dute erabakitzeko zer proba mota egitetik salbuetsiko dituzten nazioarteko antolakundeetako funtzionario horiek, uste baldin badute funtzionario horien ezagutzak aski frogaturik geratu direla funtzio publikora iristeko nazioarteko organismoaren prozeduran.

Las administraciones públicas vascas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de personal funcionario que tenga la nacionalidad española y que pertenezca a organizaciones internacionales, siempre que posea la titulación adecuada y supere los diferentes procesos selectivos. En las bases de convocatoria de las correspondientes pruebas selectivas, las administraciones públicas vascas podrán determinar el tipo de pruebas de las que estará eximido de realizar el citado personal funcionario internacional, por considerar que sus conocimientos ya han quedado suficientemente acreditados en el procedimiento de acceso a la función pública del organismo internacional.

74. artikulua.– Desgaitasunen bat duten pertsonak enplegu publikora iristea euskal sektore publikoan.

Artículo 74.– Acceso al empleo público en el sector público vasco de personas con discapacidad.

1.– Euskal sektore publikoko enplegu publikoaren eskaintzetan kupo bat gordeko zaie desgaitasunen bat duten pertsonei: deitutako lanpostu hutsen ehuneko zazpi gutxienez. Desgaitasunen bat duen pertsonatzat hartuko da indarrean dagoen legeriak halakotzat hartzen duena. Helburua da administrazio bakoitzeko giza baliabide guztien ehuneko bira heltzea, arian-arian. Izangai horiek enplegu publikora iristeko baldintza izango dira, betiere, hautaketa-prozesuak gainditzea, desgaitasuna egiaztatzea eta desgaitasun hori bete beharreko zereginekin bateragarri dela erakustea.

1.– En las ofertas de empleo público del sector público vasco se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes convocadas para ser cubiertas por personas con discapacidades, considerando como tales las que así se determinan en la legislación vigente, de modo que se alcance progresivamente el dos por ciento de los efectivos totales de cada administración. El acceso al empleo público se producirá siempre que tales aspirantes superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad, así como la compatibilidad entre su discapacidad y el desempeño de las tareas.

2.– Honela egingo da ehuneko zazpiko erreserba hori: eskainitako plazetatik, gutxienez ehuneko bi izango dira desgaitasun intelektuala edo adimen-desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonentzat, eta eskainitako gainerako plazak, berriz, beste edozein desgaitasun egiaztatzen duten pertsonentzat.

2.– La reserva del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual o mental y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

3.– Euskal administrazio publikoek aratuko dute zer enplegu mota eta zer baldintza izango den desgaitasunen bat duten pertsonek lanpostuak bete ditzaten. Era berean, sustapen-neurriak arautuko dituzte, desgaitasunen bat duten pertsonak euskal administrazio publikoetan sar daitezen arian-arian.

3.– Las administraciones públicas vascas regularán el tipo de empleos y condiciones para que se lleve a cabo la cobertura de puestos de trabajo por personas con discapacidad. Asimismo, procederán a regular medidas de fomento que persigan la incorporación de forma progresiva de personas con discapacidad en el conjunto de las administraciones públicas vascas.

4.– Euskal administrazio publiko bakoitzak hartu beharreko neurriak hartuko ditu hautaketa-prozesuetan denborak eta bideak arrazoizkoa den eran moldatzeko eta egokitzeko, eta, behin prozesuak gaindituta, beharrezko diren egokitzapenak prestatuko ditu lanpostuetan, desgaitasunen bat duten pertsonek beren zeregin profesionalak egoki betetzeko modua izan dezaten.

4.– Cada administración pública vasca adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos que se lleven a cabo y, una vez superados dichos procesos, realizarán las adaptaciones necesarias en los puestos de trabajo para que las personas con discapacidad puedan desempeñar adecuadamente sus tareas profesionales.

5.– Euskal administrazio publikoek, eskainitako plazen talde funtzionaletan, erreserba-kuotak banaketa orekatua izatea zainduko dute.

5.– Las administraciones públicas vascas velarán para que la cuota de reserva proporcione una distribución equilibrada en los diversos grupos funcionales de las plazas ofertadas.

75. artikulua.– Desgaitasunen bat duten pertsonak enplegu publikora iristeko sistemak eta plazen erreserba.

Artículo 75.– Sistemas de acceso al empleo público de personas con discapacidad y reserva de plazas.

1.– Desgaitasunen bat duten pertsonak euskal sektore publikoko enplegu publikora iristeari eta haiei plazak erreserbatzeari dagokienez, bi sistema bereiz daitezke:

1.– El acceso al empleo en el sector público vasco de personas con discapacidad y la reserva de plazas en su favor podrá realizarse a través de dos sistemas diferenciados:

a) Desgaitasunen bat duten pertsonak iristeko sistema orokorra: plaza kupo bat gordeko da enplegu publikoaren eskaintzatik etorritako deialdietan.

a) El sistema general de acceso de personas con discapacidad, que consistirá en la reserva de un cupo de plazas dentro de las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público.

b) Desgaitasun intelektual edo mentala duten pertsonak iristeko sistema espezifikoa: hautaketa-prozesu independenteetarako deialdia egitean datza.

b) El sistema específico de acceso de personas con discapacidad intelectual o mental, que consistirá en la convocatoria de procesos de selección independientes.

2.– Desgaitasunen bat duten pertsonak sistema orokorraren bidez iristeko, erabili beharko dira deialdi berean bestelako txanden edo hautatzeko moduen bidez parte hartzen duten gainerako pertsonei aplikatuko zaizkien oinarri, arau eta exijentzia-maila berberak.

2.– El acceso de personas con discapacidad mediante el sistema general se producirá de acuerdo con las bases, reglas, y niveles de exigencia aplicables al resto de personas que participen en la misma convocatoria por otros turnos o modalidades de selección.

3.– Era berean, desgaitasunen bat duten langileek enplegu publikora iristeko modua baldin badute sistema orokorraren bidez, destino hauek esleitzea eskatu beharko dute, lehentasunez, hautaketa-prozesuan eskaini direnen artean: euskal administrazio publikoek eta haien mendeko entitateek beren lanpostu-zerrendan edo antzeko tresnan erreserbatu dituztenak langile horiek bete ditzaten.

3.– Asimismo, el personal con discapacidad que se encuentre en condiciones de acceder a un empleo público mediante el sistema general deberá solicitar preferentemente la adjudicación de los destinos ofertados en el proceso selectivo que las administraciones públicas vascas y las entidades dependientes de las mismas hubieran reservado, en su relación de puestos de trabajo o instrumento similar, para su cobertura por dicho personal.

4.– Desgaitasun intelektual edo mentala duten pertsonak iristeko sistema espezifikoa honetan datza: hautaketa-prozesu independenteetarako deialdia egitean, non jarduera intelektual edo mentalean ehuneko hogeita hamahiruko muga-gradua, gutxienez, duten pertsonek bakarrik hartu ahal izango baitute parte.

4.– El sistema específico de acceso para personas con discapacidad intelectual o mental consistirá en la convocatoria de procesos selectivos independientes, en los que podrán participar, exclusivamente, las personas con un grado de limitaciones en la actividad intelectual o mental de, al menos, un treinta y tres por ciento.

5.– Iristeko sistema espezifiko horren ezaugarri dira:

5.– Dicho sistema específico de acceso se define por los siguientes aspectos:

a) Sistema horren bitartez plaza hauek bete ahal izango dira: administrazio publikoek, beren lanpostu-zerrendan edo antzeko tresnan, aurreko apartatuan xedatutako baldintzak biltzen dituzten pertsonek betetzeko erreserbatu dituztenak.

a) Las plazas que podrán cubrirse mediante este sistema serán aquellas que las administraciones públicas hubieran reservado, en su relación de puestos de trabajo o instrumento similar, para su cobertura por personas en las que concurran las características previstas en el apartado anterior.

b) Sistema espezifiko horren bidez egindako hautatze-prozesuetako proben funtsezko helburua izango da egiaztatzea izangaiek baduten lanpostuaren berezko zeregin edo funtzioak burutzeko oinarrizko jokabide multzoa.

b) Las pruebas de los procesos selectivos realizados mediante este sistema específico deberán estar fundamentalmente dirigidas a la acreditación de los repertorios básicos de conducta que posean las personas aspirantes para la realización de las tareas o funciones propias del puesto de trabajo.

c) Administraziora sistema espezifiko horren bidez iristen diren pertsonek beste lanpostu batzuk bete ahal izango dituzte Administrazio publikoan, kasuan kasuko mugigarritasun-prozesuaren bidez, baldin eta gaitasuna egiaztatzen bada dena delako lanpostuan aritzeko.

c) Las personas que accedan a la Administración mediante este sistema específico podrán pasar a desempeñar otros puestos de trabajo en la Administración pública, a través del correspondiente proceso de movilidad, siempre que se acredite la capacidad para el desempeño de los puestos de que se trate.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
EUSKAL SEKTORE PUBLIKOKO ENPLEGATUEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL EMPLEADO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKAL SEKTORE PUBLIKOKO ENPLEGATUAK HAUTATZEKO PROZESUAK ETA SISTEMAK
PROCESOS Y SISTEMAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL EMPLEADO EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO

76. artikulua.– Karrerako funtzionarioak eta langile lan-kontratudun finkoak hautatzeko sistemen irizpide orokorrak.

Artículo 76.– Criterios generales de los sistemas de selección del personal funcionario de carrera y laboral fijo.

1.– Euskal sektore publikoan, lege honen 70. artikuluan jasotako printzipioen arabera garatuko dira langileak hautatzeko prozesuak.

1.– Los procesos selectivos de personal en el sector público vasco se desarrollarán de conformidad con los principios recogidos en el artículo 70 de esta ley.

2.– Oro har, hauetara iristeko egingo dira hautaketa-prozesuak: kidegoetara, eskaletara, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaletara, langile lan-kontratudunen talde profesionaletara edo enplegatu publikoen beste taldekatze-sistema batzuetara. Era berean, salbuespen modura, lanpostuetarako eta arlo funtzionaletarako edo lanpostuak taldekatzeko ordezko sistemetarako hautaketa-prozesuak egin ahal izango dira, hargatik eragotzi gabe lanpostua edo lanpostuak prozesua egin aurretik adskribatzea kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional jakin batera edo langile lan-kontratudunen talde profesional jakin batera, kontuan izanik zer identitate funtzional dagoen eta lege honetan ezarritakoarekin bat etorrita. Kasu horretan, lanpostuetarako edo lanpostu-taldeetarako hautaketa-prozesuetan proba komun bat edo gehiago aurreikusi beharko dira kidego, eskala edo espezialitate jakin batera adskribatutako lanpostu guztietarako.

2.– Los procesos selectivos se llevarán a cabo con carácter general para el acceso a cuerpos, escalas, agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, grupos profesionales de personal laboral u otros sistemas de agrupación profesional del personal empleado público. Asimismo, y de manera excepcional, podrán realizarse procesos selectivos a puestos de trabajo y a áreas funcionales o sistemas alternativos de agrupaciones de puestos de trabajo, sin perjuicio de que previamente a la realización del proceso se adscriba el puesto o los puestos de trabajo a un determinado cuerpo, escala, agrupación profesional sin requisito de titulación o grupo profesional de personal laboral, en función de la identidad funcional que exista y siempre de acuerdo con lo que se establece en esta ley. En este caso, en los procesos selectivos a puestos de trabajo o a agrupaciones de puestos de trabajo se deberán prever una o varias pruebas comunes para todos aquellos puestos que se adscriban a un determinado cuerpo, escala o especialidad.

3.– Hautaketa-prozesuek barne hartu beharko dituzte deitutako kidego, eskala, titulazio-eskakizunik gabeko lanpostu-talde edo talde profesional bakoitzari dagozkion lanpostuetan edo lanpostu-taldeetan garatu behar diren funtzioak ondo beteko direla eta zereginak efikaziaz egingo direla bermatzeko proba egokiak.

3.– Los procesos de selección deberán incluir las pruebas pertinentes para garantizar el buen ejercicio de las funciones y el desempeño eficaz de las tareas que se deben desarrollar en los puestos de trabajo o agrupación de puestos de trabajo que correspondan a cada cuerpo, escala, agrupación profesional sin requisito de titulación o grupo profesional convocado.

Euskal sektore publikoko enplegu batera iristeko hautaketa-prozeduretan, gutxienez proba praktiko bat sartu ahal izango da, edo egoera praktikoak garatzeko proba bat. Proba horren bidez egiaztatuko da ondo egokitzen diren izangaien ezagutza eta trebetasunak deitutako kidegoko, eskalako, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko edo talde profesionaleko lanpostuetan edo lanpostu-taldeetan egin beharreko zeregin nagusietara, aurreikuste aldera zeregin horiek egokiro bete edo ikasiko direla.

En los procedimientos selectivos para el acceso a un empleo en el sector público vasco podrá incluirse la realización de, al menos, una prueba de carácter práctico o de desarrollo de supuestos prácticos, que consistirá en comprobar la adecuación de los conocimientos y destrezas de las personas aspirantes a las tareas principales que se deben desarrollar en los puestos de trabajo o agrupación de puestos de trabajo que correspondan a cada cuerpo, escala, agrupación profesional de personal funcionario sin requisito de titulación o grupo profesional convocada, con el fin de predecir su correcto desempeño o aprendizaje.

4.– Euskal administrazio publikoetara eta haien mendeko entitateetara sartzeko hautaketa-prozesu guztietan erabili ahal izango dira, aldi berean edo txandaka, lege honen 80.2 artikuluan azaltzen diren tresnak.

4.– En todo proceso selectivo para el ingreso en las administraciones públicas vascas y en las entidades dependientes de las mismas, se podrá hacer uso, simultánea o alternativamente, de los instrumentos recogidos en el artículo 80.2 de esta ley.

5.– Aurreko apartatuan aipatutako tresnez gain, proben garapenean erabil baitaitezke, praktikaldi edo probaldi bat, hautatzeko balioko duena, jar daiteke enplegu publikoetara iristeko hautaketa-prozeduretan, berdin dio karrerako funtzionarioentzat diren edo langile lan-kontratudun finkoentzat diren. Probaldi edo praktikaldi horrek prestakuntza-prozesu bat har dezake barnean.

5.– Aparte de los instrumentos citados en el apartado anterior que pueden utilizarse en el desarrollo de las pruebas, los procedimientos selectivos de acceso a empleos públicos, ya sean de personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo, podrán disponer de un período de prácticas o de prueba, que tendrá carácter selectivo. Dicho período podrá llevar incorporado un proceso de formación.

A sailkapen-taldeko lanpostuetan eta unibertsitate-gradua edo titulu baliokidea duten pertsonek betetzen dituzten lan-kontratuko enpleguetan, probaldia sei hilabetekoa izango da, gehienez; gainerako sailkapen-taldeetan, berriz, gutxienez hiru hilabetekoa. Nolanahi ere, lan-kontratuko enpleguei aplikatzeko probaldia bateragarria izango da lan-alorreko legediak aurreikusitakoarekin.

En los puestos de trabajo del grupo de clasificación A y en los empleos laborales cubiertos por personas en posesión del título de grado universitario o equivalente, el período de prueba tendrá una duración máxima de seis meses, y en los demás grupos de clasificación tendrá una duración mínima de tres meses. En todo caso, el período de prueba aplicable a los empleos laborales deberá ser compatible con lo previsto en la legislación laboral.

6.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari egokituko zaio prestakuntza-ikastaro horiek antolatu edo egiaztatzea. Ikastaro horiek foru- eta toki-administrazioen eremuetan eman behar direnean, lankidetza-hitzarmen bat sinatu beharko da aurretik.

6.– El Instituto Vasco de Administración Pública será el organismo encargado de organizar o certificar los citados cursos de formación, previa firma del correspondiente convenio de colaboración en el supuesto de que dichos cursos se impartan en el ámbito de las administraciones forales y locales.

7.– Horrenbestez, nagusi hierarkiko batek edo hura eskuordetzen duen batek gainbegiratu beharko du funtzionario edo langile lan-kontratudun finko izatera iristeko praktikaldia edo probaldia. Nagusi horrek edo hura eskuordetzen duen pertsonak tutore-lanak egingo ditu, eta bere ardura izango da praktiketako funtzionarioa edo probaldian dagoen langile lan-kontratuduna profesionalki orientatu edo zuzentzea. Era berean, txosten bat egin beharko du adierazteko ea izangaia egokia den ala ez deitutako kidego, eskala, titulazio-eskakizunik gabeko funtzionarioen taldekatze profesional edo talde profesional bakoitzeko lanpostuen edo lanpostu-taldeen berezko ardurak betetzeko. Txosten hori, hautaketa-organo teknikoari bidali beharko dio.

7.– El período de prácticas o de prueba para el acceso tanto de personal funcionario de carrera como laboral fijo será supervisado por una persona superior jerárquica o persona en quien delegue, que ejercerá su tutoría y se responsabilizará de orientar y dirigir profesionalmente a la persona funcionaria en prácticas o al laboral en período de prueba, así como de elaborar un informe, que deberá remitir al órgano técnico de selección, sobre la idoneidad de la persona candidata para ejercer las responsabilidades propias de los puestos de trabajo o agrupación de puestos de trabajo que correspondan a cada cuerpo, escala, agrupación profesional de personal funcionario sin requisito de titulación o grupo profesional convocado.

Eusko Jaurlaritzak egingo du euskal administrazio publikoetako praktikaldi edo probaldi hori egiteko inguruabarren eta baldintzen erregelamenduzko garapena, eta, horretarako, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak horri buruz adierazitako irizpideak eta jarraibideak beteko ditu.

El Gobierno Vasco procederá al desarrollo reglamentario de las circunstancias y condiciones en las que deberá llevarse a efecto dicho período de prácticas o de prueba en las administraciones públicas vascas, conforme a los criterios y directrices manifestados al respecto por la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi.

77. artikulua.– Bitarteko funtzionarioak eta aldi baterako langile lan-kontratudunak hautatzeko irizpideak.

Artículo 77.– Criterios de selección del personal funcionario interino y laboral temporal.

1.– Bitarteko funtzionarioak eta aldi baterako langile lan-kontratudunak hautatzeko prozedurak arinak izango dira, eta printzipio hauek bermatuko dituzte: berdintasuna, merezimendua eta gaitasuna, publikotasuna eta lehia askea.

1.– La selección de personal funcionario interino y del personal laboral temporal se llevará a cabo mediante procedimientos ágiles en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, la publicidad y la libre concurrencia.

2.– Lanpostuak aldi baterako hornitzeko ere jarri ahal izango da probaldi bat gainditu beharra, bai eta, hala badagokio, prestakuntza-aldi bat ere.

2.– La provisión temporal de los puestos de trabajo también podrá exigir superar un período de prueba y, en su caso, un período de formación.

3.– Lege honetan xedatutakoarekin bat etorrita, lanpostuak bitarteko funtzionarioekin eta aldi baterako langile lan-kontratudunekin hornitze aldera, aldi baterako ekar daitezke hautaketa-prozesu batean parte hartu baina plazarik lortu ez duten izangaiak; betiere bat etorrita administrazio publiko bakoitzak hartarako onartu eta langileen ordezkaritzarekin negoziatu den araudian ezarritako irizpideekin.

3.– De acuerdo con lo previsto en esta ley, con la finalidad de proveer puestos de trabajo mediante personal funcionario interino o laboral temporal, se podrá acudir para la provisión temporal a las personas candidatas que, no habiendo obtenido plaza, hayan participado en un proceso selectivo, de acuerdo con los criterios que se determinen en la normativa adoptada al respecto por cada administración pública y que haya sido negociada con la representación del personal.

4.– Giza baliabideen kudeaketa efizientea eragozten ez bada, euskal administrazio publikoek elkarlanean jardungo dute, eta administrazio bakoitzak besteen esku utziko du bere aldi baterako kontratazioetarako lan-poltsa, dena delako administrazioak hala eskatzen badu bitarteko funtzionarioak edo aldi baterako langile lan-kontratudunak izendatzeko. Lan-poltsa horiek erabiltzeko, dena den, hau bete beharko da betiere: dagozkion lanpostuak bitarteko funtzionarioekin edo aldi baterako langile lan-kontratudunekin hornitzeko arauek diotena.

4.– Siempre que no impida una gestión eficiente de los recursos humanos, las administraciones públicas vascas colaborarán entre sí, poniendo a disposición de dichas administraciones sus respectivas bolsas de contratación temporal, cuando así lo soliciten para el nombramiento de personal funcionario interino o laboral temporal. Dicha disponibilidad deberá en todo caso llevarse a cabo conforme a los términos en que se encuentre regulada la provisión de los respectivos puestos de trabajo mediante personal funcionario interino o laboral temporal.

Era berean, aldi baterako kontratazioetarako lan-poltsa bateratuak era ditzakete hala erabakitzen duten euskal administrazio publikoek.

Asimismo, podrán constituirse bolsas de contratación temporal de manera conjunta entre las administraciones públicas vascas que así lo acuerden.

5.– Izangai-zerrendak edo bitarteko funtzionarioez edo aldi baterako langile lan-kontratudunez hornitzeko probak aski ez badira euskal administrazio publikoen premia objektiboei, izangairik eza dela-eta, erantzuteko, enpleguko zerbitzu publikoetara jo ahal izango da lanpostu horiek betetzeko.

5.– Cuando los listados de las personas aspirantes o las pruebas convocadas para la provisión de personal funcionario interino o laboral temporal no pudiesen dar respuesta a las necesidades objetivas de las administraciones públicas vascas por la inexistencia de personal candidato, se podrá acudir a los servicios públicos de empleo para proveer tales puestos de trabajo.

78. artikulua.– Karrerako funtzionarioak eta langile lan-kontratudun finkoak hautatzeko sistemak.

Artículo 78.– Sistemas de selección de personal funcionario de carrera y de personal laboral fijo.

1.– Hauek dira enplegu publikora iristeko hautaketa-sistemak: oposizioa, lehiaketa eta oposizio-lehiaketa.

1.– Los sistemas selectivos para el acceso al empleo público son la oposición, el concurso y el concurso-oposición.

2.– Hauek dira enplegu publikora iristeko ohiko hautaketa-sistemak: oposizioa eta oposizio-lehiaketa.

2.– Los sistemas ordinarios de selección para el acceso al empleo público serán la oposición y el concurso-oposición.

3.– Oposizioan, hautaketa-probak egingo dira izangaien egokitasuna eta gaitasuna zehazteko, bai eta lehentasun-ordena finkatzeko ere. Hautaketa-probetan, lege honen 80.2 artikuluan araututako hautaketa-tresnetako bat edo gehiago sartu ahal izango dira.

3.– La oposición consistirá en la celebración de pruebas selectivas para determinar la idoneidad y la capacidad de las personas aspirantes y establecer su orden de prelación. Las pruebas selectivas podrán incluir uno o varios instrumentos de selección de entre los regulados en el artículo 80.2 de esta ley.

4.– Oposizio-lehiaketan, hautaketa-probak egingo dira, bata bestearen ondoren, eta, era berean, izangaien merezimenduak baloratuko dira, deialdiaren oinarrietan ezarritako baremoen arabera. Neurriko puntuazioa emango zaio merezimenduen balorazioari, ez dadin gerta hark berez erabakitzea hautaketa-prozesuaren emaitza. Lehiaketa-fasearen balorazioa inoiz ez da gehiago izango oposizio-fasean gehienez atera daitekeen puntuazioaren ehuneko berrogeita bost baino. Izangaien egokitasuna ziurtatzeko, kasuan kasuko hautaketa-probetako bakoitzean jarritako gutxieneko puntuazioa gainditu beharko dute izangaiek oposizio-aldian.

4.– El concurso-oposición consistirá en la celebración sucesiva de pruebas selectivas, así como la valoración de méritos de las y los aspirantes conforme a los baremos que vengan establecidos en las bases de la convocatoria. A esta valoración de méritos deberá otorgarse una puntuación proporcionada de forma que no determine por sí misma el resultado del proceso selectivo. La valoración de la fase de concurso no supondrá más de un cuarenta y cinco por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición. Con el fin de asegurar la debida idoneidad de las personas aspirantes, estas deberán superar en la fase de oposición la puntuación mínima establecida para cada una de las respectivas pruebas selectivas.

5.– Lanpostu hauek bete daitezke lehiaketa-sistemaren bidez: ikertzaileenak eta legeak ezartzen dituenak.

5.– Podrán cubrirse por el sistema de concurso los puestos de trabajo de personal investigador, así como aquellos otros que se determinen por ley.

6.– Euskal administrazio publikoetako hautaketa-organoek ezingo dute proposatu deialdiko plaza kopurua baino izangai gehiago iristea karrerako funtzionariotzara, non eta deialdian bertan aurreikusten ez den. Beraz, zuzenbide osoz deusezak izango dira muga hori hausten duten proposamenak.

6.– Los órganos de selección de las administraciones públicas vascas no podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de un número superior de aspirantes seleccionados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria, siendo nulas de pleno derecho las propuestas que infrinjan tal limitación.

7.– Aurreko apartatuan aurreikusitakoa gorabehera, euskal administrazio publikoetako hautaketa-organoek izendapenerako proposatu dituzten izangaien kopurua bat datorrenean deitutako plaza-kopuruarekin, eta plazak beteko direla ziurtatze aldera, deialdia egin duen organoak hau eska diezaioke hautaketa-organoari: izangaien zerrenda osagarri bat, hasieran proposatutakoen hurrengoek osatua, probak gainditu badituzte, jakina. Baldintza guztiak betez gero, egoera hauetan izendatuko dituzte azken izangai horiek karrerako funtzionario:

7.– No obstante lo previsto en el anterior apartado, siempre que los órganos de selección de las administraciones públicas vascas hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección una relación complementaria de aspirantes, que sigan a las personas propuestas y que hayan superado, asimismo, las diferentes pruebas, para, si cumplen todos los requisitos, proceder a su nombramiento como personal funcionario de carrera en los siguientes supuestos:

a) Barne-sustapeneko txandan hautatuei destinoa esleituz gero betetzen ari ziren postu berean.

a) En caso de que a las personas seleccionadas por el turno de promoción interna se les adjudique destino en el puesto que vinieran desempeñando.

b) Hautatuek uko eginez gero izendatuak izan baino lehen edo plazak jabetzan hartu baino lehen, edo, postuaz jabetzean, postua erreserbatzeko eskubiderik gabeko eszedentzia eskatuz gero, edo, besterik gabe, postuaz jabetzen ez badira.

b) Cuando se produzcan renuncias de personas seleccionadas antes de su nombramiento o toma de posesión, o en caso de que en el momento de la toma de posesión soliciten excedencia sin derecho a reserva de puesto, o no procedan a hacer efectiva dicha toma de posesión.

8.– Era berean, enplegu publikoaren eskaintzan agindutako plaza kopurua gehitu ahal izango da, ehuneko hamar gehienez ere, baldin eta eskaintza onartu eta gero lanpostu hutsik sortzen bada. Dagokion deialdiak finkatu beharko du prozedurako zein fasetan gehitu plazak.

8.– Asimismo, se podrá incrementar el número de plazas comprometidas en la oferta de empleo público hasta un diez por cien adicional cuando existan vacantes que se hayan generado desde su aprobación. La correspondiente convocatoria deberá fijar la fase del procedimiento en la que se realizará el incremento de plazas.

9.– Hautaketa-sistema osatze aldera, praktikaldi bat edo probaldi bat jar daiteke, gainditu beharrekoa, zeinak amaieran ebaluatu beharko den prestakuntza-ikastaro bat ere sar baitezake.

9.– El sistema selectivo podrá completarse con la superación de un período de prácticas o de prueba, que podrá llevar incorporado un curso de formación con evaluación final.

79. artikulua.– Deialdiaren oinarriak.

Artículo 79.– Bases de la convocatoria.

1.– Hauek sartu behar dira hautaketa-prozesuetako deialdi-oinarrietan:

1.– Las bases de convocatoria de los procesos selectivos han de incluir:

a) Zenbat plaza deitzen diren, ondo adierazita zer talde, kidego, eskala, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional edo talde profesionaletakoak diren.

a) El número de plazas convocadas, con indicación del grupo, cuerpo, escala, agrupación profesional sin requisito de titulación o grupo profesional a la que correspondan.

b) Zehaztu beharko da zer plaza kupo gordetzen den barne-sustapeneko txandarako eta, hala badagokio, zer kupo gordetzen den desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

b) La determinación del cupo de plazas que se reserva para el turno de promoción interna y, en su caso, para su provisión por personas con discapacidad.

c) Hala badagokio, zehaztu beharko da diskriminazio positiboko zer neurri jartzen den genero-indarkeriaren eta terrorismoaren biktimak enplegu publikora irits daitezen.

c) En su caso, la determinación de medidas de acción positiva en el acceso al empleo público para las personas víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo.

d) Zer titulu akademiko eta ezagutza eskatzen den deitutako kidego, eskala edo lan-arloko talde profesionaletako lanpostuetan edo lanpostu-taldeetan aritzeko.

d) Las titulaciones académicas y los conocimientos exigidos para el desempeño de los puestos de trabajo o agrupación de puestos de trabajo que correspondan a cada cuerpo, escala o grupo profesional laboral convocado.

e) Deitutako plazen hizkuntza-eskakizuna, argi adierazita zenbat plazatarako exijitzen den hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta izatea plaza horietara iristeko, bat etorrita dagokion lanpostu-zerrendak horri buruz esandakoarekin.

e) El perfil lingüístico de las plazas convocadas, con expresión del número de plazas en las que resulta exigible tener acreditado dicho perfil para el acceso a las mismas, de conformidad con lo señalado al respecto en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

f) Zer hautaketa-tresna erabiliko den izangaien egokitasuna egiaztatzeko, eta zer pisu ematen zaion tresna bakoitzari hautaketa-prozesuan.

f) Los instrumentos de selección que se utilizarán para acreditar la idoneidad de las personas aspirantes, así como también el peso que se atribuye a cada uno de ellos en el proceso selectivo.

g) Hautaketa-organoko kideen kopurua eta izaera.

g) La determinación del número de personas miembros que integran el órgano de selección y su condición.

h) Formalizatu beharreko eskabide-eredua, edo eskabideari izapidetze elektronikoa emateko helbide edo egoitza elektronikoa, bide telematikotik ere bidal baitaiteke eskabidea, ondorio guztiekin.

h) El modelo de solicitud a formalizar, o la dirección o sede electrónica correspondiente para su tramitación electrónica, cuyo envío se podrá realizar con plenos efectos por medios telemáticos.

i) Zenbat iraungo duen praktikaldiak edo probaldiak, halakorik bada.

i) La duración del período de prácticas o de prueba, en su caso.

j) Zer sistemaren bidez emango zaien publizitatea hautaketa-prozesuaren faseei.

j) Los sistemas a través de los cuales se va a otorgar publicidad a las diferentes fases del proceso selectivo.

k) Tasarik badago, zenbat ordaindu behar den tasa eta haren zerga-egitatea.

k) Siempre que proceda, el importe de la tasa y el hecho imponible correspondiente.

2.– Aldi baterako enpleguko plazak betetzeko prozesuen oinarrietan, aurreko puntuko d), e), f), g), h) eta i) apartatuetan ezarritakoa jaso beharko da gutxienez.

2.– En los procesos de cobertura de plazas de empleo temporal, las bases deberán contener, como mínimo, lo previsto en los apartados d), e), f), g), h) e i) del punto anterior.

3.– Nolanahi ere, euskal administrazio publikoetara iristeko hautaketa-prozesuetan parte hartzen dutenen eskubidea da bide elektronikoen bitartez jasotzea prozesuaren egutegiari buruzko eta prozesuaren faseen gaineko informazioa.

3.– En todo caso, las personas que participen en los procesos selectivos para el acceso a las administraciones públicas vascas tendrán derecho a estar informadas del calendario del proceso y de sus distintas fases a través de medios electrónicos.

4.– Euskal administrazio publikoetako karrerako funtzionarioak edo langile lan-kontratudun finkoak hautatzeko prozesuen oinarrien publizitateari dagokionez, oinarriak kasuan kasuko aldizkari ofizialean sartuko dira, eta dagokion erakunde, entitate edo administrazio publikoaren egoitza elektronikoan argitaratuko.

4.– La publicidad de las bases de las convocatorias de los procesos selectivos de personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo de las administraciones públicas vascas se hará mediante la inserción de las bases en el boletín oficial correspondiente y en las respectivas sedes electrónicas de cada institución, entidad o administración pública.

Era berean, gizarte-komunikabideetan argitaratuko dira hautaketa-prozesuen deialdia eta alderdi garrantzizkoenak.

Asimismo, se publicarán en los medios de comunicación social la convocatoria de procesos selectivos y sus aspectos más relevantes.

5.– Deialdiaren oinarriak dagokion eremuko langileen ordezkaritzarekin negoziatuko dira.

5.– Las bases de la convocatoria serán negociadas con la representación de personal del ámbito concernido.

80. artikulua.– Hautaketa-tresnak.

Artículo 80.– Instrumentos de selección.

1.– Hautaketa-prozedurek kontu handiz zainduko dute lotura egokia izatea gainditu beharreko proben eta hautaketa-prozesuaren ondorioz beteko diren lanpostuetan garatu beharreko funtzioen artean.

1.– Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al ejercicio de funciones que deben desarrollarse en los puestos de trabajo cuya cobertura se realizará como consecuencia del proceso de selección.

2.– Hautaketa-probak garatzeko, euskal administrazio publikoek hautaketa-tresna hauek erabili ahal izango dituzte, besteak beste:

2.– Para el desarrollo de las pruebas selectivas las administraciones públicas vascas podrán hacer uso, entre otros, de los siguientes instrumentos de selección:

a) Ezagutzak neurtzeko probak: ahozkoak edo idatziak.

a) Pruebas de conocimiento orales o escritas.

b) Proba psikoteknikoak: deitutako postuetan jarduteko garrantzitsuak diren gaitasunak eta ezaugarriak baloratzeko egingo dira.

b) Pruebas psicotécnicas destinadas a valorar las capacidades y rasgos de la personalidad relevantes para el desempeño de los puestos convocados.

c) Proba fisikoak.

c) Pruebas físicas.

d) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin zerikusia duten probak eta, bereziki, arlo horietako ezagutzak egiaztatzeko probak, zeinak kasuan kasuko administrazio publikoek erabakitzen dituzten sistemen bidez egingo diren.

d) Pruebas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación y, particularmente, las pruebas de acreditación de tales materias a través de los sistemas que se determinen por las respectivas administraciones públicas.

e) Erregelamendu bidez zehaztutako moduan egiaztatzea informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin zerikusia duten ezagutzak.

e) La acreditación reglamentaria de conocimientos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

f) Atzerriko hizkuntzak menderatzen direla egiaztatzea, akreditazio-sistemak erabiliz edo horretarako probak eginez.

f) La comprobación, mediante sistemas de acreditación o pruebas realizadas al efecto, del dominio de lenguas extranjeras.

g) Izangaiek curriculuma azaltzea.

g) La exposición curricular por las personas candidatas.

h) Proiektuak eta memoriak azaldu eta defendatzea.

h) La exposición y defensa de proyectos y memorias.

i) Desgaitasun intelektuala edo mentala duten pertsonak iristeari dagokionez, jokabide multzo oinarrizkoak eta ezagutza oinarrizkoak egiaztatzea.

i) La acreditación de estar en posesión de los repertorios básicos de conducta y conocimientos básicos, para el acceso de personas con discapacidad intelectual o mental.

j) Azterketa medikoen bidez, egiaztatzea izangaiak baduela aski gaitasun funtzionalik deialdiko lanpostuari esleitutako zereginak betetzeko.

j) La acreditación, mediante exámenes médicos, de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas atribuidas al puesto objeto de la convocatoria.

k) Hautatzeko elkarrizketak egitea bete beharreko funtzio eta zereginei buruz.

k) La realización de entrevistas de selección en relación con las funciones y tareas a proveer.

l) Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak.

l) Pruebas destinadas a la acreditación de perfiles lingüísticos.

3.– Hizkuntza-politikaren eskumena duen organoak arautuko ditu lege hau garatuz ezar daitezkeen egiaztatze-sistemak, hizkuntza-eskakizunei buruzkoak.

3.– El órgano competente en materia de política lingüística regulará los sistemas de acreditación de los perfiles lingüísticos que podrán establecerse en desarrollo de esta ley.

Egiaztatze-sistemen artean, ezar daiteke izangaiek badutela Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetatik edozein aukeratzea artikulu honetan aipatzen diren hautaketa-probak egiteko. Dagokion baliokidetze-araubidea erregelamendu-bidez ezartzen den heinean, 190. artikuluak dioenaren arabera, hautaketa-probak hizkuntza ofizial bat komunikazio-hizkuntzatzat erabilita gainditzea hizkuntza-eskakizunari dagokion hizkuntza-konpetentzia egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistematzat hartuko da.

Entre otros sistemas de acreditación, podrá establecerse que las personas candidatas puedan elegir como lengua, para el desarrollo de las pruebas selectivas a las que se refiere este artículo, cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En la medida en que reglamentariamente se establezca el pertinente régimen de convalidación, en los términos del artículo 190, la superación de las pruebas selectivas usando una lengua oficial como lengua vehicular será considerada uno de los sistemas de comprobación y evaluación de la competencia lingüística expresada mediante el perfil.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HAUTAKETA-ORGANOAK EUSKAL ENPLEGU PUBLIKOAN
ÓRGANOS DE SELECCIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO VASCO

81. artikulua.– Hautaketa-organoak. Hautaketa-organoen eraketarako eta jarduketarako printzipio orokorrak.

Artículo 81.– Órganos de selección. Principios generales que informan su configuración y actuación.

1.– Euskal enplegu publikoaren hautaketa-organoek printzipio hauek hartuko dituzte jarduteko: objektibotasuna, inpartzialtasuna, autonomia funtzionala eta profesionaltasuna.

1.– Los órganos de selección del empleo público vasco actuarán de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, autonomía funcional y profesionalidad.

2.– Hautaketa-organoetako kideak abstenitu egin beharko dira indarreko ordenamendu juridikoak aurreikusitako kasuetan.

2.– Las personas miembros de los órganos de selección deberán abstenerse en las circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

3.– Hautaketa-organoetako kideen erantzukizuna izango da: prozedura bakoitzaren gardentasuna eta objektibotasuna, proben edukia eta isilpekotasuna, eta deialdiaren oinarriak zorrotz betetzea.

3.– Las personas miembros de los órganos de selección serán responsables de la transparencia y objetividad de cada procedimiento, del contenido, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.

4.– Hautaketa-organoek osaera orekatua izango dute gizonen eta emakumeen presentziaren aldetik, non eta behar bezala justifikatzen ez den hori ezinezkoa dela. Hau joko da ordezkaritza orekatutzat: lau kide baino gehiago dituzten hautaketa-organoetan, sexuetariko bakoitzak gutxienez ehuneko berrogeiko ordezkaritza izatea; gainerakoetan, berriz, sexu biak ordezkatuta izatea.

4.– Salvo que se justifique debidamente su imposibilidad, la composición de los órganos de selección ha de ser equilibrada de mujeres y hombres. Se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de selección de más de cuatro miembros cada sexo esté representando al menos al cuarenta por ciento; en el resto, cuando los dos sexos estén representados.

5.– Hautaketa-organoetako kide guztiek izan beharko dute gaitasun, konpetentzia eta prestakuntza egokia, eta haietako batek, gutxienez, prestakuntza edo esperientzia izan beharko du enplegu publikoaren alorreko hautatze-lanetan.

5.– Todas las personas que formen parte de los órganos de selección habrán de reunir la capacitación, competencia y preparación adecuada y al menos una de ellas deberá poseer formación o experiencia en selección en el ámbito del empleo público.

6.– Epaimahaiak osatzeko orduan, espezialitate-printzipioa betetzen dela zainduko da. Gutxienez epaimahaikideen erdiek izan beharko dute titulazio hau: sarbiderako jakintza-arloa zein den, arlo horri berari dagokiona. Epaimahaikide guzti-guztiek izan beharko dute maila akademiko bereko edo goragoko titulua.

6.– En la composición de los tribunales se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. Al menos la mitad de las personas miembros del tribunal deberán poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, y la totalidad de las mismas de igual o superior nivel académico.

7.– Inoiz ez dira hautaketa-organoetako kide izango:

7.– En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección:

a) Hautaketa edo izendapen politikoko langileak.

a) El personal de elección o de designación política.

b) Behin-behineko langileak.

b) El personal eventual.

c) Bitarteko funtzionarioak.

c) El personal funcionario interino.

d) Aldi baterako langile lan-kontratudunak.

d) El personal laboral temporal.

e) Azken bost urteetan izangaiak enplegu publikoan sartzeko prestatzen jardun direnak: zer talde edo kategoria profesionaletan jardun diren prestakuntzan, bada haietarako.

e) Las personas que se hayan dedicado en los últimos cinco años a preparar aspirantes para el ingreso al empleo público, en relación con los grupos o categorías profesionales respecto de los cuales hayan podido desarrollar dicha actividad.

f) Sindikatuen, funtzionario-elkarteen edo profesionalen elkargoen izenean edo ordezkaritzan diharduten langileak.

f) El personal que actúe en representación o por cuenta de los sindicatos, de asociaciones de personal funcionario o de colegios profesionales.

8.– Hautaketa-prozesuko deialdia egiten duen organoari dagokio hautaketa-organoetako kideak izendatzea.

8.– Corresponderá al órgano convocante del proceso selectivo el nombramiento de las personas que deban formar parte de los órganos de selección.

9.– Epaimahaiek aholkulariak sartu ahal izango dituzte hautaketa-prozesuko proba guztietan edo haietako batzuetan lan egiteko. Aholkulariok, berriz, nork bere espezialitate teknikoan jardungo dute, ez beste ezertan. Aholkulariek ere jardun beharko dute objektibotasun-, inpartzialtasun- eta isilpekotasun-printzipioen arabera.

9.– Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de personal asesor, para todas o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas. La actuación de dichas asesoras y asesores se encontrará igualmente sometida a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

10.– Epaimahaien edo hautaketa-organo teknikoen ebazpenak lotesleak izango dira izendapenak egiteko eskumena duen organoarentzat, baina organo horrek ebazpenak berrikus ditzake, administrazio-prozeduraren arloan indarrean den legerian aurreikusitakoaren arabera.

10.– Las resoluciones de los tribunales u órganos técnicos de selección serán vinculantes para el órgano al que competa el nombramiento, sin perjuicio de que este pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo.

11.– Euskal administrazio publikoek Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari eskatu beharko diote karrerako funtzionario edo langile lan-kontratudun finko bat izenda dezala hautaketa-organoetarako, helburutzat hartuta hautaketa-prozesuaren garapena indartzea deialdiaren xedeko gaietako profesional adituak sartuta.

11.– Las administraciones públicas vascas deberán solicitar al Instituto Vasco de Administración Pública la designación de una persona funcionaria de carrera o laboral fija en los órganos de selección, con la finalidad de reforzar el desarrollo del proceso selectivo mediante la incorporación de determinados profesionales expertos en la materia objeto de la convocatoria.

82. artikulua.– Hautaketa-organo iraunkorrak.

Artículo 82.– Órganos permanentes de selección.

1.– Euskal administrazio publikoek hautaketa-organo iraunkorrak sortu ahal izango dituzte. Hautaketa-organo iraunkorrak osatzeko, kontuan izango dira gizonen eta emakumeen arteko ordezkaritza orekatuaren printzipioa, lege honen 81.4 artikuluan xedatzen dena, eta profesionaltasun-, objektibotasun- eta inpartzialtasun-irizpideak.

1.– Las administraciones públicas vascas podrán crear órganos de selección de carácter permanente. La composición de los órganos permanentes de selección atenderá al criterio de representación equilibrada entre mujeres y hombres previsto en el artículo 81.4 de esta ley y a criterios de profesionalidad, objetividad e imparcialidad.

2.– Hautaketa organo iraunkorren helburua da prozesuen irizpide komunak modu koordinatuan aplikatzea eta prozesuak modu arin eta efizientean antolatzea eta kudeatzea.

2.– La finalidad de los órganos permanentes de selección es llevar a cabo de forma coordinada la aplicación de los criterios comunes a los distintos procesos y la organización y gestión ágil y eficiente de estos.

Organo iraunkorrek garatuko dituzten irizpide orokorrak eta funtzioak, orobat organoetako kideen dedikazio-araubidea, dagokion arau-garapenaren bitartez zehaztuko dira, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak ezarritako irizpideen arabera, eta langileen ordezkaritzarekin negoziatuta aldez aurretik.

La determinación de los criterios generales y las funciones que desarrollarán los órganos permanentes y el régimen de dedicación del personal miembro serán objeto del correspondiente desarrollo normativo, conforme a los criterios que establezca la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi y previa negociación con la representación de personal.

3.– Hautaketa-organo iraunkorretako kideek, bestalde, hautaketa-tekniken gaineko prestakuntza edo esperientzia izan beharko dute. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatu ahal izango ditu prestakuntza-ikastaro horiek, edo, hala badagokio, homologatu.

3.– Las personas que formen parte de los órganos de selección de carácter permanente deberán reunir formación o experiencia sobre técnicas de selección. El Instituto Vasco de Administración Pública podrá organizar u homologar, en su caso, dichos cursos de formación.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eremuan, enplegu publikoaren eskumena duen sailak izendatuko du hautaketa-organo iraunkorra, eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundera adskribatuko da. Prozesu bakoitza kudeatzeko, adituen aholkularitza izango du organo iraunkorrak, deialdiaren xedeko lanpostuen funtzio eta zereginetan adituak direnena alegia. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendariak izendatuko ditu aditu horiek. Organo iraunkor horrek Euskadiko foru- eta toki-administrazioetako hautaketa-organo gisa jardun ahal izango du, helburu horretarako sinatutako hitzarmenaren bidez.

4.– En el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el órgano permanente de selección será designado por el departamento competente en materia de empleo público, siendo adscrito al Instituto Vasco de Administración Pública. Para la gestión de cada proceso, el órgano permanente contará con el asesoramiento de personas expertas en las funciones y tareas de los puestos de trabajo objeto de la convocatoria, que serán designadas por la persona titular de la dirección del Instituto Vasco de Administración Pública. Este órgano permanente podrá, mediante convenio suscrito al efecto, actuar asimismo como órgano de selección de las administraciones forales y locales de Euskadi.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PRESTAKUNTZA EUSKAL ENPLEGU PUBLIKOAN. HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA
FORMACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO VASCO. EL INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

83. artikulua.– Prestakuntza euskal enplegu publikoan.

Artículo 83.– La formación en el empleo público vasco.

1.– Prestakuntza-politikak euskal administrazio publikoetako giza baliabideen politiken osagai dira.

1.– Las políticas de formación son parte integrante de las políticas de recursos humanos de las administraciones públicas vascas.

2.– Prestakuntza ikasketa planifikatua da, zerbitzu publikoa hobetze aldera eta enplegatu publikoak garatze aldera, ezaguerak, trebetasunak, jarrerak eta balioak hartzeko, atxikitzeko eta transferitzeko egiten dena. Prestakuntzaren helburuak lanpostuan hobeto jardutea eta enplegatu publikoen garapen eta sustapen profesionala dira.

2.– Se entiende por formación el aprendizaje planificado para la adquisición, retención y transferencia de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que mejoren el servicio público y el desarrollo de los empleados públicos. La formación perseguirá los objetivos de mejora del desempeño del puesto de trabajo y desarrollo y promoción profesional del personal empleado público.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko zuzendaritza-kide publiko profesionalen prestakuntza Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eskumenekoa izango da, edo, hala badagokio, enplegu publikoaren eskumena duen organoak gauzatuko du Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak berak aldez aurretik homologatutako programen bitartez; homologatu ere, alderdi hori erregulatzen duten arauek prestakuntza homologatzeari buruz aurreikusi duten irizpideen arabera homologatuko da. Gainerako euskal administrazio publikoetako zuzendaritza-kide publiko profesionalen prestakuntzari dagokionez, berriz, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatu eta egiaztatu ahal izango du, horretarako hitzarmena sinatu eta gero.

3.– La formación del personal directivo público profesional de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi será competencia del Instituto Vasco de Administración Pública o, en su caso, se realizará por el órgano competente en materia de empleo público a través de programas previamente homologados por el propio instituto, conforme a los criterios sobre homologación de la formación contemplados en la normativa que regule dicho aspecto. La formación del personal directivo público profesional del resto de las administraciones públicas vascas también podrá ser organizada y certificada por el Instituto Vasco de Administración Pública previo convenio suscrito al efecto.

4.– Euskal administrazio publikoek hitzarmenak egin ahal izango dituzte unibertsitate publiko zein pribatuekin graduondoko programak bultzatze aldera, zeinek administrazio publikoen berezko alor edo funtzioetan espezializatzea eta enplegu publikorako izangaiak sortzea sustatuko baitute. Programa horiek, homologatzen badira, merezimendutzat baloratu ahal izango dira euskal enplegu publikorako hautatze-fasean.

4.– Las administraciones públicas vascas podrán realizar convenios con universidades públicas y privadas con el fin de impulsar programas de postgrado que supongan la especialización en áreas o funciones propias de las administraciones públicas y fomenten la creación de personas candidatas al empleo público. Los citados programas, siempre que resulten homologados, podrán ser valorados como mérito en la fase de selección al empleo público vasco.

5.– Toki-erakundeek prestakuntza-aldi bat aurreikusiz gero bere enplegatu publikoak hautatzeko prozesuko parte modura, hitzarmen bat sinatu beharko dute Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin hautaketa-ikastaro horiek egiteko. Ikastaro horiek komunak izan daitezke zenbait udaletarako.

5.– En los supuestos en que las entidades locales prevean una fase de formación como parte del proceso selectivo de su personal empleado público, deberán suscribir un convenio con el Instituto Vasco de Administración Pública destinado a la realización de tales cursos selectivos, que podrán ser comunes para varios ayuntamientos.

84. artikulua.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen funtzioak enplegatu publikoen prestakuntzaren arloan.

Artículo 84.– Funciones del Instituto Vasco de Administración Pública en materia de formación del personal empleado público.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eskuduntza hauek baliatuko ditu prestakuntzaren eta ikerketaren arloan:

1.– El Instituto Vasco de Administración Pública ejercerá, en el campo de la formación y la investigación, las siguientes atribuciones:

a) Prestakuntza-planak –hasierako prestakuntza, lanposturakoa eta karrera profesionalerakoa– diseinatu, kudeatu eta ebaluatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko entitateen zerbitzuko langileei dagokienez, bat etorrita prestakuntza-arloan indarrean dagoen araudiarekin eta Eusko Jaurlaritzan enplegu publikoaren eskumena duen zuzendaritzarekin adostutako helburuekin.

a) Diseñar, gestionar y evaluar los planes de formación de entrada, para el puesto y para la carrera profesional, del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la normativa vigente en materia de formación y los objetivos acordados con la dirección competente en materia de empleo público del Gobierno Vasco.

b) Elkarlanean jardun dezake Euskadiko lurralde historikoetako foru-organoekin, udalekin eta toki-administrazioetako gainerako entitateekin, bai eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin ere, haien zerbitzuko langileen prestakuntza-prozesuetan –hasierako prestakuntza, lanposturakoa eta karrera profesionalerakoa–, prozesu horien eremuetatik edozeinetan: prestakuntza-premien diagnostikoa, plangintza eta programazioa, edo ebaluazioa. Horretarako, elkarlanerako hitzarmen eta akordioak ezarriko dira.

b) Podrá colaborar con los órganos forales de los territorios históricos, municipios y demás entidades de administración local de Euskadi, así como con la Universidad del País Vasco, en los procesos de formación de entrada, para el puesto y para la carrera profesional del personal a su servicio, en cualquiera de los ámbitos de dichos procesos, bien sea el diagnóstico de necesidades formativas, la planificación y programación, así como la evaluación, para lo cual se establecerán convenios y acuerdos de colaboración.

c) Prestakuntza-programak diseinatu, antolatu eta ebaluatzea, Eusko Jaurlaritzan enplegu publikoaren eskumena duen zuzendaritzak emandako irizpideekin bat etorriz, erantzute aldera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko postuen azterketen ondorioz eta lanpostuetako jardunaren ebaluazioaren ondorioz identifikatutako prestakuntza-beharrizanei. Foru- eta toki-administrazioek eta Euskal Herriko Unibertsitateak dagokien hitzarmena sinatu beharko dute programa horietara biltzeko.

c) Diseñar, organizar y evaluar, de acuerdo con los criterios de la dirección competente en materia de empleo público del Gobierno Vasco, programas formativos dirigidos a la cobertura de las necesidades formativas identificadas a partir de los análisis de puestos y de la evaluación del desempeño de los puestos de trabajo de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las administraciones forales, locales y la Universidad del País Vasco tendrán disponibles dichos programas mediante la suscripción del correspondiente convenio.

d) Prestakuntza-programak diseinatu, antolatu eta ebaluatzea, Euskal Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak ezarritako irizpideekin bat etorrita, euskal administrazio publikoetako zuzendaritza-kide publiko profesionalei dagokienez. Programa horiek izan daitezke bai postu horietan jarduteko behar diren konpetentziak lortzera bideratuak, bai zuzendaritza-konpetentziak garatzera bideratuak. Dena den, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta instituzionaleko zuzendaritza-kide publiko profesionalentzako programa horien diseinuak bat etorri beharko du enplegu publikoaren eskumena duen sailarekin adosten diren helburuekin.

d) Diseñar, organizar y evaluar, de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, los programas de formación del personal directivo público profesional de las administraciones públicas vascas, tanto los dirigidos a obtener las competencias necesarias para el desempeño de tales puestos, como los dirigidos al desarrollo de competencias directivas. En todo caso, los programas para el personal directivo público profesional de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi serán diseñados de acuerdo con los objetivos acordados con el departamento competente en materia de empleo público.

e) Euskal administrazio publikoetako lanpostuetara iristeko prestakuntza-programa selektiboak diseinatu, antolatu eta ebaluatzea, euskal administrazio publikoekin egindako hitzarmenen arabera, halakorik bada.

e) Diseñar, organizar y evaluar los programas de formación selectivos para el acceso a puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas, conforme a los convenios que, en su caso, se hubieran acordado con las distintas administraciones públicas vascas.

f) Enplegatu publikoen prestakuntza egiaztatzea, baldin eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatu edo homologatu badu prestakuntza hori.

f) Certificar la formación de las empleadas y empleados públicos, que haya sido organizada u objeto de homologación por parte del Instituto Vasco de Administración Pública.

g) Konpetentziak egiaztatzeko sistemak garatzea.

g) Desarrollar sistemas de certificación de competencias.

h) Azterketa- eta ikerketa-funtzioak garatzea administrazio publikoetako prestakuntzaren alorrari buruz, eta azterlanak sustatu eta bultzatzeko lanak egitea.

h) Desarrollar funciones de estudio e investigación sobre el ámbito de la formación en las administraciones públicas y llevar a cabo tareas de fomento y promoción de estudios.

i) Homologatzea euskal administrazio publikoek sustatzen dituzten prestakuntza-ekintzei, gai horri buruz garatzen den araudiaren arabera.

i) Homologar las acciones formativas promovidas por las administraciones públicas vascas, conforme a la normativa que desarrolle esta materia.

j) Bultzatzea zeharkako prestakuntza-planen plangintza, diseinu eta ezarpena, eta euskal administrazio publikoen arteko koordinazioa eta sare-lana prestakuntza-plan koordinatuak diseinatzeari begira.

j) Impulsar la planificación, el diseño y la implantación de planes transversales de formación, y la coordinación y el trabajo en red entre las administraciones públicas vascas para el diseño de planes de formación coordinados.

k) Azterlanak eta ikerketak sustatzea zerbitzu publikoa hobetzeari eta euskal administrazio publikoen zerbitzuko langileen garapen profesionalari buruz, aurrera egiten lagundu dezaten euskal sektore publikoko giza baliabideei buruzko politiken barruko prestakuntza-sistema eraikitzeko prozesuan.

k) Promover estudios e investigaciones sobre la mejora del servicio público y sobre el desarrollo profesional del personal al servicio de las administraciones públicas vascas que ayuden a avanzar en el proceso de construcción de un sistema formativo integrado dentro de las políticas de recursos humanos del sector público vasco.

l) Hauek ere diseinatu, antolatu eta kudeatzea: eguneratze-ikastaroak, lanpostu jakin batzuetarako prestakuntza-programa egokiak, bai eta beste edozein prestakuntza-jarduera, baldin eta interesgarria bada euskal administrazio publikoen funtzioetarako eta haien enplegatu publikoentzako.

l) Diseñar, organizar y gestionar cursos de actualización, programas formativos adecuados para determinados puestos de trabajo, así como cualquier otra actividad formativa que resulte de interés para las funciones de las administraciones públicas vascas y para su personal empleado público.

m) Euskal administrazio publikoek egindako prestakuntza-planak ebaluatzea, baldin eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak finantzatu baditu.

m) Evaluar los planes de formación realizados por las diferentes administraciones públicas vascas que hayan sido objeto de financiación por parte del Instituto Vasco de Administración Pública.

2.– Jardueraren beraren prestazioari dagokionez, prestakuntza-jarduera guztiak antolatu eta kudeatu ahal izango ditu zuzenean Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, edo, bestela, unibertsitateek, prestakuntza-enpresek edo Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak berak kontratatutako profesionalek garatu ahal izango dituzte. Azken kasu horietan, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak homologatu beharko du programaren diseinua, eta, era berean, erakunde horrek ebaluatuko du prestakuntza-jarduera.

2.– Todas las actividades de formación, en lo que respecta a la prestación de la actividad, podrán ser organizadas y gestionadas directamente por el propio Instituto Vasco de Administración Pública o desarrolladas por centros universitarios, empresas de formación o personal profesional contratado por el propio instituto. En estos últimos casos, el diseño del programa deberá ser homologado por el Instituto Vasco de Administración Pública y, asimismo, la actividad formativa será objeto de evaluación por el propio instituto.

VII. TITULUA
TÍTULO VII
KARRERA PROFESIONALA
LA CARRERA PROFESIONAL
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KARRERA PROFESIONALAREN KONTZEPTUA ETA MODALITATEAK EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN
CONCEPTO Y MODALIDADES DE CARRERA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

85. artikulua.– Karrera profesionala. Kontzeptua.

Artículo 85.– La carrera profesional. Concepto.

1.– Karrerako funtzionarioek sustapen profesionalerako eskubidea izango dute.

1.– El personal funcionario de carrera tendrá derecho a la promoción profesional.

2.– Karrera profesionala multzo planifikatu bat da, eta barnean hartzen ditu lanean hobetzeko eta mugitzeko aukerak eta lanbidean aurrera egiteko espektatibak, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera arautuak.

2.– La carrera profesional es el conjunto planificado de oportunidades de mejora, de oportunidades de movilidad y de expectativas de progreso profesional regulado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

3.– Hau ere bada karrera profesionala: administrazio publikoan pertsonak kudeatzeko tresna bat, lanpostuetan jardun efikaza, efizientea eta emankorra izatea sustatzeko helburua duena.

3.– La carrera profesional es, asimismo, un instrumento de gestión de personas en la administración pública con el fin de promover un desempeño eficaz, eficiente y productivo en los distintos puestos de trabajo.

4.– Karrerako funtzionarioek euskal administrazio publiko guztietan garatu ahal izango dute beren aurreratze profesionala, lege honetan xedatutakoarekin bat.

4.– El personal funcionario de carrera podrá desarrollar su progresión profesional en las distintas administraciones públicas vascas, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

5.– Negoziazio kolektiboaren gaia izango dira karrera profesionalaren alorreko irizpide orokorrak finkatzeko arauak.

5.– Serán objeto de negociación colectiva las normas que fijen los criterios generales en materia de carrera profesional.

6.– Euskal administrazio publikoek, genero-ikuspegia integratua duten giza baliabideen politikekin bat etorriz, behar den prestakuntza eskaini beharko diete karrerako funtzionarioei lanean aurrera egiteko modua izan dezaten, eta, sustapenari begira nahiz garapen profesionalari begira, aurrera egin dezaten antolaketaz erabakitzen diren lanpostuetan edo lanpostu-multzoetan.

6.– Las administraciones públicas vascas, de acuerdo con sus políticas de recursos humanos, integrada la perspectiva de género, deberán proveer la formación necesaria para que el personal funcionario de carrera pueda progresar en el desempeño y en sus expectativas de promoción y desarrollo profesional en su puesto de trabajo o en las agrupaciones de puestos de trabajo que organizativamente se determinen.

7.– Euskal administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudunen karrera profesionalari eta barne-sustapenari dagokienez, lan-arloko legerian jasotako prozeduren bidez gauzatuko dira eta kasuan kasuko lan-hitzarmenetan xedatutakoaz bat bideratuko dira. Prozedurak, lan-harremanaren izaera dela-eta, lege honetan jasotako printzipio orokorrei egokituko zaizkie.

7.– La carrera profesional y la promoción interna del personal laboral al servicio de las administraciones públicas vascas se harán efectivas a través de los procedimientos previstos en la legislación laboral y se articularán de conformidad con lo que se disponga en los correspondientes convenios colectivos, que se adecuarán, atendiendo a la naturaleza de la relación, a los principios generales establecidos en esta ley.

86. artikulua.– Karrerako funtzionarioen karrera profesionaleko modalitateak.

Artículo 86.– Modalidades de carrera profesional del personal funcionario de carrera.

1.– Funtzionario publikoen karrera profesionala modalitate hauetakoren baten bidez gauzatuko da:

1.– La carrera profesional del personal funcionario se podrá hacer efectiva a través de las siguientes modalidades:

a) Karrera profesional bertikala.

a) La carrera profesional vertical.

b) Karrera profesional horizontala.

b) La carrera profesional horizontal.

c) Barne-sustapen bertikala.

c) La promoción interna vertical.

d) Barne-sustapen horizontala.

d) La promoción interna horizontal.

2.– Euskal administrazio publikoek karrera profesionaleko sistema hauek ezarri ahal izango dituzte, non genero-ikuspegia txertatuko duten: bertikala, horizontala edo mistoa.

2.– Las administraciones públicas vascas podrán establecer sistemas de carrera profesional vertical, horizontal o mixtos, en los que integrará la perspectiva de género.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KARRERA PROFESIONAL BERTIKALA ETA HORIZONTALA
CARRERA PROFESIONAL VERTICAL Y HORIZONTAL

87. artikulua.– Karrera profesional bertikala.

Artículo 87.– Carrera profesional vertical.

1.– Karrera profesional bertikala da: lanpostuen egituran gora egitea, betiere lege honetan jasotako hornidura-prozeduren arabera.

1.– La carrera profesional vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo de conformidad con los procedimientos de provisión regulados en esta ley.

2.– Nolanahi ere, sailkapeneko talde edo azpitalde beraren barrutik edo kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional beraren barrutik hedatzen da karrera profesional bertikala.

2.– En todo caso, la carrera profesional vertical se desplegará dentro de un mismo grupo o subgrupo de clasificación, cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación.

3.– Hauek egiaztatu beharko dira karrera profesional bertikalean: lanpostua betetzeko eskatzen diren guztiak betetzen direla, eta, lege honetan xedatutako karrera profesionala ezarri den kasuetan, aldez aurretik aitortu izana aipatu lanpostuan jarduteko eskatzen diren garapen profesionaleko gradua edo graduak.

3.– En la carrera profesional vertical se requerirá acreditar todos aquellos requisitos exigidos para la cobertura del puesto de trabajo y, en aquellos casos en que se haya implantado la carrera profesional prevista en esta ley, el reconocimiento previo del grado o grados de desarrollo profesional exigidos, en su caso, para el desempeño del citado puesto de trabajo.

88. artikulua.– Karrera profesional horizontala. Garapen profesionala.

Artículo 88.– Carrera profesional horizontal. Desarrollo profesional.

1.– Euskal administrazio publikoek karrera profesional horizontaleko sistemak ezarri ahal izango dituzte.

1.– Las administraciones públicas vascas podrán implantar sistemas de carrera profesional horizontal.

2.– Karrera profesional horizontala da: karrerako funtzionarioak bere garapen profesionaleko graduan aurrera egitea, baina lanpostuz aldatu beharrik gabe.

2.– La carrera profesional horizontal consiste en la progresión en el grado de desarrollo profesional del personal funcionario de carrera sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

3.– Karrera profesional horizontalaren ezarpena garapen profesionaleko graduetan aurrera eginez gauzatuko da. Nolanahi ere, nahitaezkoa izango da interesdunaren merezimenduen balorazioa aldekoa izatea.

3.– La implantación de la carrera profesional horizontal se llevará a cabo a través de la progresión de grados de desarrollo profesional, que requerirá, en todo caso, la evaluación favorable de los méritos de la persona interesada.

4.– Funtzionarioari aitortutako garapen profesionaleko graduek funtzionarioa gaitu dezakete, hala badagokio, bere administrazioko lanpostuen egituran gora egiteko, betiere lege honetan karrera profesional bertikalerako xedatzen diren arauen arabera.

4.– Los grados de desarrollo profesional reconocidos al personal funcionario podrán habilitarlo, en su caso, para ascender en la estructura de puestos de trabajo de la administración correspondiente, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley para la carrera profesional vertical.

5.– Karrera profesional horizontalaren modalitateak benetan ezarri eta aplikatzeko, euskal administrazio publiko bakoitzak bere arauak garatu beharko ditu nahitaez; nolanahi ere, karrera profesionala benetan ezarri eta aplikatzeko, hartarako aurrekonturik egon beharko da kasuan kasuko administrazioan.

5.– La efectividad de la implantación y aplicación de las distintas modalidades de carrera profesional horizontal requerirá necesariamente la correspondiente regulación por parte de cada una de las administraciones públicas vascas, estando dicha efectividad de la carrera profesional sometida, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias de las respectivas administraciones.

Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak, bat etorrita Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak horretarako ezartzen dituen irizpideekin, eta aldez aurretik negoziatuta langileen ordezkaritzarekin, erregelamendu bat prestatuko du garapen profesionalari eta jardunaren ebaluazioari buruz, euskal administrazio publiko guztietan gai horren inguruan aplikatu behar diren oinarrizko irizpideak jasoko dituena.

En todo caso, el Gobierno Vasco, de acuerdo con los criterios que al respecto señale la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, y previa negociación con la representación de personal, elaborará un reglamento sobre desarrollo profesional y evaluación del desempeño, que contendrá los criterios básicos de aplicación al respecto en el conjunto de las administraciones públicas vascas.

6.– Irakasleek, Justiziako langileek, Espetxe Erakundeetako langileek, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileek eta Ertzaintzako langileek beren araudi espezifikoaren arabera garatuko dute karrera profesionala, hargatik eragotzi gabe lege honetan eta hura garatzeko arauetan jasotako irizpideak osagarri gisa aplikatzea.

6.– El personal docente, de Justicia, de Instituciones Penitenciarias, de Osakidetza-Servicio vasco de salud y de la Ertzaintza desarrollará su carrera profesional conforme a su propia normativa específica, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los criterios recogidos al respecto en esta ley y en su normativa de desarrollo.

Era berean, foru- eta toki-administrazioek eta Euskal Herriko Unibertsitateak bakoitzaren karrera-ereduak garatuko dituzte, berezko duten autonomia-printzipioaren arabera.

Asimismo, las administraciones forales y locales, y la Universidad del País Vasco desarrollarán sus respectivos modelos de carrera conforme al principio de autonomía que les es propio.

7.– Karrera profesional horizontaleko sistema bakarra egongo da euskal administrazio publiko bakoitzean edo haren eremu sektorial bakoitzean. Sistema horretan, jardun profesionalaren edozein alderdi sartu beharko da, baldin eta jardunaren ebaluazioan baloratzeko baliokoa bada, produktibitatea barne.

7.– Existirá un único sistema de carrera profesional horizontal en cada administración pública vasca o ámbito sectorial de esta, integrándose en él cualquier aspecto del ejercicio profesional, incluida la productividad, que pueda ser objeto de valoración en la evaluación del desempeño.

8.– Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen bidez, karrera profesionalaren erregelamendu-ereduak proposatuko dira, errazte aldera, hala badagokio, enplegatu publikoak administrazio publiko batetik bestera mugitzea eta administrazioek garapen profesionaleko graduak elkarri aitortzea.

8.– A través de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi se propondrán modelos de reglamento de carrera profesional que faciliten, en su caso, la movilidad interadministrativa del personal empleado público y el reconocimiento mutuo de los diferentes grados de desarrollo profesional.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KARRERA PROFESIONAL HORIZONTALA. GARAPEN PROFESIONALEKO GRADUAK
CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL. GRADOS DE DESARROLLO PROFESIONAL

89. artikulua.– Garapen profesionaleko gradua. Kontzeptua.

Artículo 89.– Grado de desarrollo profesional. Concepto.

1.– Karrera profesional horizontala garapen profesionaleko graduen segida ordenatu baten bidez egituratzen da, eta euskal administrazio publikoek karrerako funtzionario bakoitzari aitortu ahal izango dizkiote graduak.

1.– La carrera profesional horizontal se estructura a través de una secuencia ordenada de grados de desarrollo profesional, que podrán ser reconocidos a cada persona funcionaria de carrera por las administraciones públicas vascas.

2.– Garapen profesionaleko graduak, bestalde, funtzionarioak izandako hazkunde profesionala aitortzen eta aintzatesten du, eta, hala badagokio, funtzionarioa gaitzen du lanpostu batean edo batzuetan jarduteko euskal administrazio publikoetan.

2.– El grado de desarrollo profesional reconoce y sanciona el crecimiento profesional de la persona funcionaria y, en su caso, la habilita para el desempeño de uno o varios puestos de trabajo en las administraciones públicas vascas.

3.– Euskal administrazio publikoetako lanpostuek zehaztu ahal izango dute garapen profesionaleko zer gradu balora daitekeen lanpostuotan jarduteko merezimendutzat.

3.– Los puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas podrán determinar el grado o grados de desarrollo profesional valorables como mérito para su desempeño.

4.– Karrerako funtzionarioen karrera profesionala funtzionarioa sartuta dagoen taldeko edo azpitaldeko garapen profesionaleko gradurik edo mailarik txikienetik abiatuko da.

4.– La carrera profesional del personal funcionario de carrera se iniciará en el grado o nivel de desarrollo profesional mínimo del grupo o subgrupo al que pertenezca.

5.– Garapen profesionaleko graduetan gora egitean, sailkapeneko talde edo azpitalde bakoitzean zehaztuko den maila-tartean egingo da gora, hain zuzen ere goragoko hurrengo gradura.

5.– El ascenso de grado de desarrollo profesional será siempre al grado inmediatamente superior dentro del intervalo de niveles que se determine en cada grupo o subgrupo de clasificación.

90. artikulua.– Garapen profesionaleko graduen aitorpenaren araubide juridikoa.

Artículo 90.– Régimen jurídico del reconocimiento de grados de desarrollo profesional.

1.– Konpetentzia profesionalak egiaztatzeko sistema bat da karrera profesionalaren aitorpena, eta irizpide objektiboen bidez egituratzen da, funtzionario bakoitzak benetan izandako garapen profesionala identifikatu, baloratu eta ebaluatzeko.

1.– El reconocimiento de la carrera profesional es un sistema de acreditación de competencias profesionales que se articula mediante criterios objetivos que identifican, evalúan y valoran el desarrollo profesional efectivo de cada persona funcionaria.

2.– Karrera profesionalaren aitorpenerako eta konpetentzia profesionalen egiaztapenerako irizpideak langileen ordezkaritzarekin negoziatuko dira.

2.– Los criterios de reconocimiento de la carrera profesional y de la acreditación de competencias profesionales serán negociados con la representación de personal.

3.– Garapen profesionaleko gradu jakin baten aitorpen profesionalerako sistemak hauek hartuko ditu oinarritzat: alde batetik, irizpide batzuk, eskatutako arlo funtzionalerako edo lanpostu-talderako egiaztatutako eduki profesionalen garrantzia erakustekoak, eta, bestetik, egiaztatzeko prozesuaren fidagarritasuna eta objektibotasuna.

3.– El sistema de reconocimiento profesional de un determinado grado de desarrollo profesional se basará en criterios de relevancia de los contenidos profesionales acreditados para el área funcional o agrupación de puestos de trabajo correspondiente solicitado, y en la fiabilidad y objetividad del proceso para su constatación.

4.– Euskal administrazio publikoetako karrera profesionalaren arautzeak hauek zehaztuko ditu: garapen profesionaleko graduak, gradu horietako bakoitzera iristeko zenbat urte jardun beharko den profesional modura eta graduak egiaztatzeko behar den prozedura.

4.– La regulación de la carrera profesional de las distintas administraciones públicas vascas concretará los diversos grados de desarrollo profesional, así como el número de años de ejercicio profesional necesarios para acceder a cada uno de ellos y el procedimiento necesario para lograr su acreditación.

5.– Karrerako funtzionarioek bermatuta izango dituzte eskubide ekonomiko hauek: euskal administrazio publikoek ezarritako karrera profesionaleko sistemen barruan eskuratu dituztenak edo aitortu zaizkienak. Ondorio horietarako, arauz garatuko da euskal administrazio publiko bakoitzak egiaztaturiko garapen profesionaleko mailak elkarri aitortzeko sistema bat.

5.– El personal funcionario de carrera tendrá garantizados los derechos económicos alcanzados o reconocidos en el marco de los sistemas de carrera profesional implantados por las distintas administraciones públicas vascas. A estos efectos, será objeto de desarrollo normativo el sistema de reconocimiento recíproco de los diferentes niveles de desarrollo profesional acreditado por cada una de las administraciones públicas vascas.

6.– Garapen profesionaleko graduak aitortu eta gero, finkatu egingo dira. Dena den, euskal administrazio publikoek, bakoitzak bere karrera profesionaleko ereduen arauketan, hau aurreikusi ahal izango dute: salbuespen modura, finkatutako gradua galdu ahal izatea, bai eta galtze horren ondorioak ere.

6.– Los grados de desarrollo profesional, una vez reconocidos, serán objeto de consolidación, si bien, las administraciones públicas vascas podrán prever, en la regulación de sus respectivos modelos de carrera profesional, la posibilidad, con carácter excepcional, de pérdida del grado consolidado, así como las consecuencias derivadas de dicha circunstancia.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BARNE-SUSTAPENA
PROMOCIÓN INTERNA

91. artikulua.– Karrerako funtzionarioen eta langile lan-kontratudun finkoen barne-sustapena.

Artículo 91.– La promoción interna del personal funcionario de carrera y laboral fijo.

1.– Hauek dira euskal administrazio publikoetako barne-sustapeneko modalitateak, zeinetan genero-ikuspegia txertatuko den:

1.– Las modalidades de promoción interna en las administraciones públicas vascas, en las que se integrará la perspectiva de género, son:

a) Barne-sustapen bertikala.

a) Promoción interna vertical.

b) Barne-sustapen horizontala.

b) Promoción interna horizontal.

2.– Barne-sustapeneko deialdiak gauzatzeko, proba espezifikoak egin ahal izango dira, zeinetan administrazio-eremu bereko karrerako funtzionarioek eta langile lan-kontratudun finkoek bakarrik parte ahal izango baitute.

2.– Las convocatorias de promoción interna podrán hacerse efectivas mediante pruebas específicas en las que participen únicamente personal funcionario de carrera y laboral fijo del propio ámbito de la administración.

3.– Barne-sustapeneko probetan parte hartuko badute, baldintza hauek guztiak bete beharko dituzte karrerako funtzionarioek eta langile lan-kontratudun finkoek:

3.– Para participar en las pruebas de promoción interna, el personal funcionario de carrera o el personal laboral fijo deberá reunir todos los requisitos siguientes:

a) Zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan egon behar dute jatorrizko kidegoan, eskalan, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalean edo talde profesionalean, edo, bestela, eszedentzian egoera hauetakoren batean: familiartekoak zaintzeko eszedentzian, indarkeria terroristagatiko eszedentzian, genero-indarkeriagatiko eszedentzian edo, langile lan-kontratudunen kasuan, nahitaezko eszedentzian.

a) Hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales en el cuerpo, escala, agrupación profesional sin requisito de titulación o grupo profesional de procedencia, o en excedencia por cuidado de familiares, por motivo de violencia terrorista o por motivo de violencia de género, o en excedencia forzosa en el supuesto de personal laboral.

b) Bi zerbitzu-urte beteta izan beharko dute, karrerako funtzionario edo langile lan-kontratudun finko modura, jatorrizko kidegoan, eskalan, titulaziorik gabeko taldekatze profesionalean edo talde profesionalean.

b) Haber completado dos años de servicios en el cuerpo, escala, agrupación profesional sin requisito de titulación o grupo profesional de procedencia, como personal funcionario de carrera o laboral fijo.

c) Kidegora, eskalara edo funtzionarioak taldekatzeko beste edozein sistematara sartzeko behar diren titulua eta gainerako betekizunak eduki beharko dituzte.

c) Poseer la titulación y el resto de requisitos establecidos para el acceso al cuerpo, escala u otro sistema de agrupación de personal funcionario.

4.– Titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaletako funtzionarioek, eskatzen den titulazioa daukatenean, aukera izango dute karrerako funtzionarioen barne-sustapeneko sisteman parte hartzeko.

4.– El personal funcionario que pertenezca a agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, cuando reúnan la titulación exigida, podrán participar en el sistema de promoción interna del personal funcionario de carrera.

5.– Enplegu publikoaren eskaintzen deialdietako oinarriek zehaztuko dute zenbat lanpostu huts eskainiko diren barne-sustapenaren bidetik.

5.– Las bases de las convocatorias de las ofertas de empleo público correspondiente determinarán el número de plazas vacantes que se convocarán por promoción interna.

6.– Enplegu publikoaren eskaintzen deialdietako oinarriek hau xedatu ahal izango dute: barne-sustapeneko txandan hautatutako izangaiek eskatzea artean bete izan duten postua bera eslei dakien destinotzat; betiere, postu horren betekizunak betetzen badituzte.

6.– Las bases de las convocatorias de las ofertas de empleo público podrán prever que las personas aspirantes seleccionadas en el turno de promoción interna soliciten que se les adjudique como destino el puesto que venían ocupando, siempre que cumplan los requisitos de dicho puesto.

7.– Barne-sustapeneko sistemaren bidez beste kidego edo eskala batera heltzen diren funtzionarioak hutsik dauden lanpostuetara adskribatuko dira, adierazten dituzten lehentasunak kontuan hartuta, hautaketa-prozesuko behin betiko sailkapenean ageri den hurrenkeraren arabera eta, jakina, lanpostu-zerrendek dena delako lanpostua betetzeko eskatzen dituzten betekizunak beteta. Nolanahi ere, destinoak aukeratzerakoan, lehentasuna izango dute dagokion deialdiko txanda irekitik datozen izangaiekiko.

7.– El personal funcionario que acceda por el sistema de promoción interna a otro cuerpo o escala será adscrito a las vacantes existentes conforme a las preferencias que manifieste, según el orden con el que figure en la clasificación definitiva del proceso selectivo y siempre que reúna los requisitos establecidos para su cobertura en las relaciones de puestos de trabajo. En todo caso, para la elección de destinos gozará de preferencia sobre las personas aspirantes que provengan del turno libre en la respectiva convocatoria.

92. artikulua.– Barne-sustapen bertikala.

Artículo 92.– Promoción interna vertical.

1.– Barne-sustapen bertikala da: sailkapen profesionaleko azpitalde bateko –edo, azpitalderik ezean, talde bateko– edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional bateko kidego edo eskala batetik goragoko hurrengora igotzea, lege honetan ezarritakoaren arabera.

1.– La promoción interna vertical consistirá en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo –grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos– o agrupación sin requisito de titulación a otro inmediatamente superior, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

Sailkapeneko C1 azpitaldeko funtzionarioek, exijitzen den titulazioa baldin badute, A taldeko A2 azpitaldera igotzeko aukera izango dute, B taldetik pasatu beharrik gabe.

El personal funcionario del subgrupo de clasificación C1, que tenga la titulación exigida, podrá promocionar al subgrupo A2 del grupo A sin necesidad de pasar por el grupo B.

2.– Barne-sustapen bertikala hautaketa-proben bidez gauzatuko da, eta, hala badagokio, merezimenduen balorazioaren bitartez. Kidegoetara, eskaletara edo funtzionarioak taldekatzeko beste sistema batzuetara iristeko proba horiek lehia askearen bidezko sistema irekiko proben eduki bera izan beharko dute.

2.– La promoción interna vertical se llevará a cabo mediante pruebas selectivas y, en su caso, mediante la valoración de méritos. Las citadas pruebas para el acceso a cuerpos, escala u otros sistemas de agrupación de personal funcionario tendrán el mismo contenido que las pruebas de acceso en el sistema abierto y de libre concurrencia.

3.– Kasu hauetan bakarrik salbuetsi ahal izango dira hautaketa-prozesuan barne-sustapeneko sistemaren bidez parte hartzen dutenak probaren bat egitetik: egiaztatzen badute dagoeneko proba horiek eginda daudela jatorrizko kidegoan, eskalan edo funtzionarioak taldekatzeko dena delako sisteman, edo lanpostuen eduki funtzionaletik egiaztatzen bada bereganatuta dituztela hautaketa-prozesuan eskatutako ezagutza edo gaitasunak. Erregelamenduz zehaztuko dira hala salbuespen hori aplikatzeko inguruabarrak eta baldintzak, nola hautaketa-prozesuan parte hartzen dutenentzako ondorioak.

3.– Únicamente se podrá eximir a las personas participantes en el proceso selectivo por el sistema de promoción interna de algún tipo de prueba, siempre que se acredite que, en el cuerpo, escala u otros sistemas de agrupación de personal funcionario de procedencia, tales pruebas ya hubiesen sido realizadas, o cuando del contenido funcional de los puestos de trabajo se deriven el conocimiento o aptitud requerida en el proceso selectivo. Reglamentariamente se determinarán tanto las circunstancias y condiciones en las que resulta posible aplicar dicha exención como las consecuencias que para quienes participen en el proceso selectivo se derivan de la misma.

93. artikulua.– Barne-sustapen horizontala.

Artículo 93.– Promoción interna horizontal.

1.– Barne-sustapen horizontala da: sailkapen profesionaleko azpitalde bereko edo, azpitalderik ezean, talde bereko kidego edo eskaletara iristea, lege honetan xedatutakoarekin bat.

1.– La promoción interna horizontal consistirá en el acceso a cuerpos o escala del mismo subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el caso de que este no tenga subgrupos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

2.– Hauen barruan bakarrik egin ahal izango da barne-sustapen horizontala: A1, A2, B, C1, C2 azpitalde bakoitzaren barruan (edo, halakorik ezean, taldean) eta titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaletan.

2.– La promoción interna horizontal solo se podrá llevar a cabo dentro de cada uno de los subgrupos, o grupo en el caso de no existir aquellos, A1, A2, B, C1, C2 y agrupaciones profesionales sin requisitos de titulación.

3.– Kasu hauetan bakarrik salbuetsi ahal izango dira hautaketa-prozesuan barne-sustapeneko sistemaren bidez parte hartzen dutenak probaren bat egitetik: egiaztatzen badute dagoeneko proba horiek eginda daudela jatorrizko kidegoan, eskalan edo funtzionarioak taldekatzeko dena delako sisteman, edo lanpostuen eduki funtzionaletik egiaztatzen bada bereganatuta dituztela hautaketa-prozesuan eskatutako ezagutza edo gaitasunak. Erregelamenduz zehaztuko dira hala salbuespen hori aplikatzeko inguruabarrak eta baldintzak, nola hautaketa-prozesuan parte hartzen dutenentzako ondorioak.

3.– Únicamente se podrá eximir a las personas participantes en el proceso selectivo por el sistema de promoción interna de algún tipo de prueba, siempre que se acredite que, en el cuerpo, escala u otros sistemas de agrupación de personal funcionario de procedencia, tales pruebas ya hubiesen sido realizadas, o cuando del contenido funcional de los puestos de trabajo se deriven el conocimiento o aptitud requerida en el proceso selectivo. Reglamentariamente se determinarán tanto las circunstancias y condiciones en las que resulta posible aplicar dicha exención como las consecuencias que para quienes participen en el proceso selectivo se derivan de la misma.

VIII. TITULUA
TÍTULO VIII
LANPOSTUAK HORNITZEA ETA MUGIGARRITASUNA
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
FUNTZIONARIOEN LANPOSTUAK HORNITZEKO MODALITATEAK
MODALIDADES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO

94. artikulua.– Euskal administrazio publikoetako funtzionarioen lanpostuak hornitzea.

Artículo 94.– La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de las administraciones públicas vascas.

1.– Titulu honetan ezarritako prozeduren bidez hornituko dituzte beren lanpostuak euskal administrazio publikoek, printzipio hauek errespetatuta: berdintasuna, merezimendua, gaitasuna, publikotasuna eta gardentasuna.

1.– Las administraciones públicas vascas proveerán sus puestos de trabajo mediante los procedimientos previstos en este título, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia.

2.– Honako sistema hauek baliatuko dira euskal administrazio publikoetako lanpostuen behin betiko hornikuntzarako:

2.– La provisión definitiva de puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas se llevará a cabo a través de los siguientes sistemas:

a) Lehiaketa.

a) Concurso.

b) Izendapen askea.

b) Libre designación.

3.– Hauek hartuko dira, berriz, lanpostuak aldi baterako hornitzeko prozeduratzat:

3.– Tendrán la consideración de procedimientos de provisión temporal de puestos de trabajo los siguientes:

a) Behin-behineko adskripzioa.

a) Adscripción provisional.

b) Zerbitzu-eginkizuna, lege honek arautzen dizkion modalitateetan.

b) Comisión de servicios, en sus diferentes modalidades reguladas en esta ley.

c) Osasun-arrazoiengatiko mugigarritasuna eta ustezko lan- eta sexu-jazarpenaren ondoriozko mugigarritasuna.

c) Movilidad por razones de salud y por supuestos de acoso laboral y sexual.

d) Genero-indarkeriagatiko eta indarkeria terroristagatiko mugigarritasuna.

d) Movilidad por razones de violencia de género y por violencia terrorista.

e) Euskal administrazio publikoen arteko mugigarritasuna.

e) Movilidad entre las administraciones públicas vascas.

f) Nahitaez lekualdatzeko diziplina-zehapenaren ondoriozko mugigarritasuna.

f) Movilidad por sanción disciplinaria de traslado forzoso.

4.– Era berean, lanpostuak hornitzeko prozeduratzat hartuko dira giza baliabideen berresleipena eta birbanaketa.

4.– Asimismo, la reasignación y la redistribución de efectivos tendrán la consideración de procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

5.– Itzultzeko prozesuetan, behin-behineko adskripzioa baliatuko da, non eta funtzionarioa ez dabilen lanpostua behin betiko hornitzeko prozeduretan lehiaketa bidez edo izendapen askearen bidez.

5.– En los procesos de reingreso se procederá a la adscripción provisional, salvo en los supuestos de participación del personal funcionario en los procedimientos de provisión definitiva mediante concurso o libre designación.

6.– Funtzionario-izaerara birgaitzeak lanpostu batera behin-behinekoz adskribatzea ekarriko du baldin eta nazionalitatea galtzeak edo desgaikuntza-zigor nagusi edo erantsira kondenatua izateak eragin badute funtzionario-izaera galtzea. Birgaitzea gertatzen bada ezintasun iraunkor berrikusgarriagatiko erretiroa deklaratu ondoren, funtzionarioa behin betiko itzuliko da erreserbatuta zuen lanpostura.

6.– La rehabilitación de la condición de personal funcionario conllevará la adscripción provisional a un puesto de trabajo cuando la pérdida de la condición de funcionario se haya producido por la pérdida de la nacionalidad o por una condena a la pena principal o accesoria de inhabilitación. En el supuesto de que la rehabilitación se produzca tras la declaración de jubilación por incapacidad permanente revisable, la incorporación de la persona funcionaria se producirá con carácter definitivo al puesto que esta tuviera reservado.

7.– Lanpostu bat hornitzeko, nahitaez bete beharko dira lanpostuen zerrendan edo, hala badagokio, kudeaketa-tresna osagarrietan ezarritako betekizunak eta gainerako exijentzia guztiak, salbu eta lanpostua aldi baterako betetzeko kasuetan administrazio publiko bakoitzak ezarritako salbuespenetan edo enplegu publikoa antolatzeko planetan hura aurreikusten denean.

7.– Para la provisión de un puesto de trabajo será necesario cumplir todos los requisitos y demás exigencias establecidos en la relación de puestos de trabajo o, en su caso, en los instrumentos de gestión complementaria, salvo las excepciones que sean establecidas por cada administración pública en los distintos supuestos de provisión temporal del puesto de trabajo o cuando así se prevea en un plan de ordenación del empleo público.

8.– Lege honetan jasotako lanpostuak hornitzeko prozeduren garapena Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez egingo da.

8.– El desarrollo de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo recogidos en esta ley se llevará a cabo por medio de decreto del Gobierno Vasco.

9.– Postuak hornitzeko deialdiak, berdin dio lehiaketarako edo izendapen askerako diren, eta prozedura horiei bukaera emateko ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo lurralde historikoetako aldizkari ofizialetan argitaratuko dira, lehenengoan, Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoetako lanpostuei dagozkienak, eta besteetan, Euskadiko gainerako administrazio publikoetako lanpostuei dagozkienak. Dena den, lanpostuak hornitzeko deialdiak beste administrazio publiko batzuetako funtzionarioei irekitzen bazaizkie, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratu behar dira, den-denek horren berri izan dezaten. Lehiaketa guztien deialdiak argitaratuko dira euskal administrazio publiko bakoitzaren egoitza elektronikoan.

9.– Las convocatorias de provisión de puestos, sean por concurso o por libre designación, y las respectivas resoluciones que dan fin a tales procedimientos se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco o en los boletines oficiales de los territorios históricos, según afecten, respectivamente, a puestos de trabajo de la Administración pública de la Comunidad Autónoma o del resto de administraciones públicas vascas. No obstante, las convocatorias de provisión de puestos de trabajo abiertas a personal funcionario de otras administraciones públicas deberán publicarse además en el Boletín Oficial del País Vasco a efectos de conocimiento general. Las convocatorias de todos los concursos se publicarán en la sede electrónica de cada administración pública vasca.

10.– Nolanahi ere, eta estatutu-harremanaren egonkortasuna kaltetu gabe, lanpostu bat okupatzea ez da funtzionarioak eskuratutako eskubidea izango.

10.– En todo caso, y sin perjuicio de la estabilidad de la relación estatutaria, la ocupación de un puesto de trabajo no constituirá un derecho adquirido de la persona funcionaria.

95. artikulua.– Lanpostu baterako behin betiko adskripzioa galtzea.

Artículo 95.– Pérdida de la adscripción definitiva a un puesto de trabajo.

1.– Karrerako funtzionarioek arrazoi hauek direla eta galduko dute lanpostu baterako behin betiko adskripzioa:

1.– El personal funcionario de carrera perderá la adscripción definitiva a un puesto de trabajo por:

a) Lekualdatze-lehiaketan lortutako postutik mugiaraztea edo izendapen askekotik kentzea.

a) Remoción de puesto obtenido por concurso de traslados o cese en puesto de libre designación.

b) Uko egitea, izendapena egin zuen organoak onartuz gero.

b) Renuncia, si fuera aceptada por el órgano que efectuó el nombramiento.

c) Lanpostua ezabatzea.

c) Supresión del puesto.

d) Postua gordetzea ez dakarren administrazio-egoera batera igarotzea.

d) Pase a una situación administrativa que no conlleve reserva de puesto.

e) Behin betiko izendatzea beste lanpostu baterako.

e) Nombramiento con carácter definitivo en otro puesto de trabajo.

2.– Kasu guztietan, d) eta e) apartatuetakoetan izan ezik, lanpostu-zerrendan exijitzen zaizkien betekizunak betetzen dituzten lanpostu batera adskribatuko dira langileak behin-behinean, administrazio publiko bakoitzeko karrera profesionaleko sistemarekin bat etorriz eta sistema horri datxezkion bermeekin.

2.– En todos los supuestos, salvo en el caso de los apartados d) y e), se adscribirá provisionalmente al personal a un puesto de trabajo en el que cumpla los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo conforme al sistema de carrera profesional de cada administración pública y con las garantías inherentes a dicho sistema.

3.– Lanpostu bat hornitzeko sistema aldatzeak ez du ekarriko lanpostu horretarako behin betiko adskripzioa galtzea. Hornitzeko modua aldatu zaien lanpostuetan diharduten funtzionarioek lanpostu horietan jarraituko dute, eta lanpostuotatik kentzeari dagokionez, izendapenerako baliatutako sistemaren arauei jarraituko zaie.

3.– La modificación del sistema de provisión de un puesto de trabajo no supondrá la pérdida de adscripción definitiva a este. El personal funcionario que ocupe puestos de trabajo cuya forma de provisión se modifique continuará desempeñándolos, y a efectos del cese, se regirá por las reglas del sistema por el que fue nombrado.

96. artikulua.– Langile lan-kontratudunen lanpostu-hornidura eta langile horien mugigarritasuna.

Artículo 96.– Provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal laboral.

Aplikatzekoak diren hitzarmen kolektiboetan ezarritakoaren arabera egingo da langile lan-kontratudunen lanpostu-hornidura eta mugigarritasuna, eta, hitzarmenik ezean, titulu honek funtzionarioen lanpostu-hornidura eta mugigarritasunerako araututako sistemaren arabera.

La provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto, el sistema de provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal funcionario regulado en este título.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LEHIAKETA
CONCURSO

97. artikulua.– Lanpostuak lehiaketa bidez hornitzea.

Artículo 97.– Provisión de puestos de trabajo mediante concurso.

1.– Lehiaketa da lanpostuak hornitzeko prozedura arrunta.

1.– El concurso es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo.

2.– Lanpostuak hornitzeko lehiaketak orokorrak edo espezifikoak izan daitezke. Lehiaketa orokorrak izango dira deitutako lanpostuaren zereginek ez badute behar jakintza edo trebetasun espezifikoa baloratzerik. Espezifikoak izango dira, aldiz, deitutako lanpostuaren zereginek jakintza edo trebetasun espezifikoa baloratzea eskatzen dutenean.

2.– Los concursos para la provisión de puestos de trabajo podrán ser generales o específicos. Serán generales cuando se convoquen puestos de trabajo cuyas tareas no requieran la valoración de conocimientos o destrezas específicas. Serán específicos cuando las tareas atribuidas a los puestos objeto de la convocatoria requieran la valoración de unos conocimientos o destrezas específicas.

3.– Lehiaketan, beraz, izangaien jakintzak, trebetasunak, gaitasunak eta jarrerak neurtzen dira, bai eta merezimenduak baloratu ere, lege honen 104. artikuluak aurreikusitako kide anitzeko organo teknikoaren bidez.

3.– El concurso consistirá en la medición de conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes de las y los candidatos, así como en la valoración de los méritos, que será realizado por el órgano colegiado de carácter técnico previsto en el artículo 104 de esta ley.

4.– Euskal administrazio publikoetan sartzeko hautaketa-prozesuetarako deialdiak egin baino lehen, eta bakoitzaren enplegu publikoa antolatzeko planak horri buruz dioenaren kontra jo gabe, euskal administrazio publikoek lekualdatze-lehiaketarako deia egingo dute, lege honen 98. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

4.– Con carácter previo a las convocatorias de procesos selectivos para el ingreso en las administraciones públicas vascas, y a salvo de lo que pueda indicarse al respecto en sus planes de ordenación del empleo público, estas convocarán concurso de traslados, en las condiciones previstas en el artículo 98 de esta ley.

5.– Oro har, euskal administrazio publikoek hiru urtean behin, beranduenik, deituko dituzte lanpostuak hornitzeko lehiaketak, aurreko deialdiaren datatik zenbatuta, non eta enplegu publikoa antolatzeko beren planetan aurreikusitakoek justifikatzen ez duten epe hori gainditzea.

5.– Las administraciones públicas vascas convocarán, con carácter general, concursos para la provisión de puestos de trabajo con una periodicidad máxima de tres años, contados desde la fecha de la convocatoria precedente, salvo que circunstancias contempladas en los respectivos planes de ordenación de empleo público justifiquen la superación de dicho plazo.

98. artikulua.– Lehiaketarako deialdia.

Artículo 98.– La convocatoria del concurso.

1.– Lanpostuak hornitzeko lehiaketetarako deialdiek lanpostu hauek har ditzakete: lanpostu guztiak; arlo jakin edo sektore espezializatu bateko lanpostuak; kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional bateko edo gehiagoko lanpostu hutsak, edo postu- edo merezimendu-tipologia batekoak, edo lanpostu jakin batzuk. Betiere, zerbitzu-beharrak kontuan izanda.

1.– Los concursos para la provisión de puestos de trabajo podrán convocarse para la generalidad de los puestos, para puestos de trabajo de una determinada área o sector especializado, o referidos a vacantes de uno o más cuerpos, escala o agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, tipología de puestos o de méritos, o para puestos de trabajo de manera individualizada, en atención a las necesidades de servicio.

2.– Nolanahi ere, postu huts hauek ere sartu beharko dituzte euskal administrazio publikoek lanpostuak hornitze aldera antolatutako deialdietan: funtzionarioek behin-behineko adskripzioan eta zerbitzu-eginkizunetan betetzen dituztenak.

2.– En todo caso, en las convocatorias de concursos para la provisión de puestos de trabajo efectuados por las administraciones públicas vascas, deberán incluirse los puestos vacantes desempeñados por personal funcionario en adscripción provisional y en comisión de servicios.

3.– Lehiaketetarako deialdiek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

3.– Las convocatorias de los concursos deberán contener, al menos, la siguiente información:

a) Hornitu beharreko postuen izena, kokapena eta ordainsariak, eta, hala badagokio, postuen lanaldi-araubidea.

a) Denominación, localización, retribuciones asignadas a los puestos a proveer y, en su caso, régimen de jornada de estos.

b) Lanpostuan jarduteko exijitutako betekizunak, lanpostuen zerrendan jasotakoak eta, hala badagokio, enplegu publikoa antolatzeko tresna osagarrian jasotzen direnak besterik ezin daitezke izan.

b) Requisitos exigidos para el desempeño del puesto, entre los que únicamente podrán figurar los contenidos en la relación de puestos de trabajo y, en su caso, los que se recojan en el instrumento complementario de ordenación del empleo público.

c) Merezimenduen baremoa, proba espezifikoak adierazita, sartzen badira, eta, hala badagokio, probak gainditzeko eskatzen den gutxieneko puntuazioa.

c) Baremo de méritos, con expresión de las pruebas específicas que se puedan incluir, y la puntuación mínima exigida, en su caso, para superar las mismas.

d) Izangaiak baloratzeaz arduratuko den organoaren osaera.

d) Composición del órgano encargado de la valoración de las personas aspirantes.

e) Eskabideak aurkezteko epea, zeina inola ere ez baita izango 10 egun baliodun baino laburragoa.

e) Plazo de presentación de solicitudes, que, en ningún caso, podrá ser inferior a 10 días hábiles.

4.– Funtzionario hauek har dezakete parte lanpostuak hornitzeko deialdietan: zerbitzu aktiboan, zerbitzu berezietan eta lege honetan jasotako eszedentzia-egoeretan daudenak, bai eta beste administrazio publiko batzuen zerbitzuan dihardutenak edo funtziogabetze ez-irmoa dutenak ere, baldin eta egoera horietan egon behar zuten denbora bete badute.

4.– Podrá participar en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo el personal funcionario que se halle en servicio activo, servicios especiales y en las situaciones de excedencia previstas en esta ley, así como en las situaciones de servicio en otras administraciones públicas y en situación de suspensión de funciones no firme, siempre que haya cumplido el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.

5.– Behin-behineko adskripzioa duten funtzionarioek, egoera horretan dirauten bitartean, nahitaez hartu beharko dute parte bere kidego, eskala edo funtzionario-taldeko lanpostuak hornitzeko lehiaketetan. Ez badute parte hartzen, ofizioz eta behin betiko esleituko zaie postu bat, deialdian ezarritako irizpideen arabera.

5.– El personal funcionario con adscripción provisional vendrá obligado, en tanto que permanezca en dicha situación, a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo propios de su cuerpo, escala o agrupación de personal funcionario correspondiente. En caso de no participar, se le adjudicará un puesto de oficio y con carácter definitivo, de acuerdo a los criterios establecidos en la convocatoria.

6.– Lehiaketaren bidez postua lortzen duten funtzionarioek ezingo dute hurrengo bi urteetan deitutako deialdietan parte hartu. Nolanahi ere, denbora-muga hori ez da aplikatuko funtzionarioek lanposturako adskripzioa galduz gero lanpostutik mugiarazi dituztelako edo lanpostua ezabatu delako.

6.– El personal funcionario que obtenga un puesto mediante concurso no podrá tomar parte en los sucesivos que se convoquen dentro de los dos años siguientes. Dicho límite temporal no será aplicable cuando el personal funcionario hubiera perdido la adscripción al puesto de trabajo en virtud de remoción o por la supresión del puesto de trabajo.

7.– Langileen ordezkaritzarekin negoziatuko dira hauek: deialdia eta lehiaketan sartu beharreko postuen zehaztapena, lanpostu bakoitzean baloratu beharreko faktoreei zenbateko proportzioa eman eta deialdian sartu beharreko informazioa.

7.– La convocatoria y determinación de los puestos a incluir en el concurso, la proporción que se atribuya a los distintos factores a valorar en cada puesto de trabajo y la información que habrá de contener la convocatoria deberán ser negociados con la representación de personal.

99. artikulua.– Lehiaketetarako deialdi bateratua.

Artículo 99.– Convocatoria unitaria de concursos.

Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak proposatuta, euskal administrazio publikoek badute lanpostuak hornitzeko prozesu bateratuak egitea, administrazio publiko batzuk hartuta.

Las administraciones públicas vascas, a propuesta de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, podrán acordar la celebración de procesos de provisión de manera unitaria en varias administraciones públicas.

100. artikulua.– Lehiaketen balorazioa eta arau osagarriak.

Artículo 100.– Valoración de los concursos y reglas adicionales.

1.– Lanpostuak hornitzeko lehiaketetan, bereziki baloratuko da izangaiaren konpetentziak noraino egokitzen zaizkion lanpostuaren profil funtzionalari. Edonola ere, hauek baloratuko dira:

1.– En los concursos para la provisión de puestos de trabajo se valorará, especialmente, la adecuación de las competencias del candidato o la candidata al perfil funcional del puesto de trabajo. En todo caso, serán objeto de valoración:

a) Jardunaren ebaluazioaren emaitzak, halakorik egin bada.

a) Los resultados de la evaluación del desempeño, siempre que exista.

b) Esperientzia antzeko lanpostuetan edo arlo funtzional bereko lanpostuetan.

b) La experiencia en puestos de naturaleza similar o de la misma área funcional.

c) Dagozkion tituluak, betiere deitutako lanpostuarekin erlazionatuta badaude.

c) Las titulaciones que procedan, siempre que guarden relación con el puesto de trabajo convocado.

d) Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak, deialdiaren xedeko lanpostuari egokitzen bazaizkio.

d) Los cursos de formación y perfeccionamiento adecuados al puesto de trabajo objeto de la convocatoria.

e) Euskararen ezagutza-maila egiaztatua, euskara jakitea bete beharreko betekizuna ez bada.

e) El nivel de conocimiento acreditado del euskera cuando no constituya requisito.

f) Funtzionarioek bere karrera profesionalean lortutako garapen profesionaleko gradua edo graduak, alde batera utzita lanpostu horretan jarduteko ezinbestekotzat eskatzen direnak.

f) El grado o grados de desarrollo profesional adquiridos por el personal funcionario en su carrera profesional, al margen de los que sean un requisito exigido en su caso para el desempeño del citado puesto de trabajo.

2.– Aurreko apartatuan aurreikusitakoa hargatik eragotzi gabe, hauek ere balora daitezke lanpostuak hornitzeko lehiaketetan: hizkuntzak jakitea, irakaskuntza eta ikerketa, proiektu eta batzordeetan parte hartu izana, prestakuntza eta Administrazioaren plan estrategikoen barruko beste jarduera batzuk.

2.– Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en los concursos para la provisión de puestos de trabajo se podrá valorar el conocimiento de idiomas, la actividad docente e investigadora, la participación en proyectos, comisiones, la formación, así como otras actividades incluidas en planes estratégicos de la Administración.

3.– Izangaiak lanpostura egokitzen diren baloratzeko, bakoitzaren merezimenduak baloratzeaz gain, honako tresna hauetatik edozein erabiltzeko aukera izango da:

3.– Para valorar la adecuación de las personas candidatas al puesto de trabajo, aparte de la valoración de los méritos respectivos, se podrán utilizar cualquiera de los instrumentos siguientes:

a) Jakintza-probak.

a) Pruebas de conocimiento.

b) Hobekuntzako proiektuak prestatu eta proiektuotan parte hartzea, eta dena delako lanpostu horretako zerbitzuak eta prozedurak modernizatu, berritu eta optimizatzeko helburua duten memoriak aurkeztea.

b) Elaboración y participación en proyectos de mejora, así como la presentación de memorias que tengan como finalidad la modernización, innovación u optimización de los servicios y procedimientos desempeñados en los puestos de trabajo correspondientes.

c) Gaitasuna eta ahalmen kognitiboa neurtzeko probak.

c) Pruebas de aptitud y de capacidades cognitivas.

d) Trebetasunak badituela erakusteko ariketak eta simulazioak.

d) Ejercicios y simulaciones demostrativos de la posesión de destrezas.

4.– Hau ere zehaztu ahalko da deialdietan: merezimenduen balorazioan gutxieneko puntuazioa lortu behar dela deialdiko lanpostura iristeko.

4.– Las convocatorias podrán determinar la necesidad de obtener una puntuación mínima en la valoración de los méritos para poder acceder al puesto objeto de la convocatoria.

101. artikulua.– Lanpostua lehiaketa bidez lortu duten funtzionarioak lanpostutik mugiaraztea.

Artículo 101.– Remoción del personal funcionario que haya obtenido un puesto de trabajo por concurso.

1.– Lehiaketa bidez lortu zuen lanpostuan ari den funtzionarioa bere postutik mugiaraz dezakete honelako gorabeheraren bat gertatuz gero:

1.– El personal funcionario que desempeñe un puesto de trabajo al que accedió a través de concurso podrá ser removido del mismo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Gerora gertatutako arrazoiak, lanpostuaren edukia aldatu izanaren ondorio badira eta horrek deialdiaren oinarri izan ziren premisak aldatzen baditu. Aldaketa horrek bere isla izan behar du lanpostu-zerrendan edo, hala badagokio, kudeaketako tresna osagarrian.

a) Por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo que modifique los presupuestos que sirvieron de base a la convocatoria. Tal modificación deberá tener reflejo en la relación de puestos de trabajo o, en su caso, en el instrumento complementario de gestión.

b) Bere errendimendua nabarmen eskasa izatea eta inhibiziorik ez ekartzea emandako zereginak betetzean.

b) Cuando su rendimiento sea notoriamente insuficiente y no comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

c) Jardunaren ebaluazioa eginda, modu fede-emailean egiaztatzea funtzionarioa ez dela funtzionalki ondo egokitzen lanpostuaren eskakizun berrietara, eta gabezia horiek ez izatea prestakuntza-prozesu bitartez konpontzeko modukoak edo, behin prestakuntza-prozesua eginda, funtzionarioak ez gainditzea haren exijentziak.

c) En aquellos casos en que se acredite fehacientemente mediante la evaluación del desempeño la inadaptación funcional de la persona funcionaria a los nuevos requerimientos del puesto de trabajo y tales carencias no puedan ser subsanadas mediante un proceso de formación o, una vez realizado este, la persona funcionaria no supere las exigencias del mismo.

d) Modu fede-emailean egiaztatzea, erregelamenduz ezarritakoaren arabera egiaztatu ere, aitortuta daukan gradu profesionalak ez duela ziurtatzen lanpostu horri lotutako zereginak behar bezala egiteko gauza denik, postu hori eskuratu zuenetik egindako lehenengo jardunaren ebaluazioaren ondoren.

d) Cuando se constate fehacientemente, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, que el grado profesional reconocido no garantiza un desempeño eficaz de las tareas vinculadas al puesto de trabajo tras la primera evaluación del desempeño realizada desde el momento de la obtención del citado puesto.

e) Lanpostua amortizatzea sektore publikoaren ekonomia-, teknika-, ordenamendu- edo ekoizpen-inguruabarren ondorioz.

e) Cuando debido a circunstancias de carácter económico, técnico, organizativo o de producción del sector público se produzca la amortización del puesto de trabajo.

f) Eta lege honetan aurreikusitako beste kasu batzuk, baldin eta berekin badakarte giza baliabideak berresleitu edo birbanatzeko prozedurak, lanpostuak berriz adskribatzeko prozedurak edo mugiarazteko beste edozein neurri, enplegu publikoa antolatzeko planen ondoriozkoa.

f) Y en todos aquellos supuestos previstos en esta ley que conlleven procedimientos de reasignación o redistribución de efectivos, de readscripción de puestos de trabajo o de cualquier otra medida de remoción, derivada de planes de ordenación del empleo público.

2.– Lanpostutik mugiarazteko hauek egin beharko dira, aurreko apartatuaren e) letrako kasuan salbu, berezko prozedura izango duelako: aldez aurreko aurkakotasuneko espedientea, izendapena egin zuen organoaren ebazpen arrazoitua, interesduna entzun ondoren, eta dagokion ordezkaritza-organo unitarioari ere entzunda.

2.– La remoción, salvo en el supuesto e) del apartado anterior, que se regirá por su propio procedimiento, se efectuará previo expediente contradictorio, mediante resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, previa audiencia de la persona interesada y oído el órgano de representación unitaria correspondiente.

3.– Funtzionarioren batek lehiaketa bidez lortutako lanpostua uzten badu artikulu honen lehenengo apartatuan aurreikusitako kausengatik, eta ez badu beste lanposturik lortzen lehiaketa bidez edo izendapen libre bidez, behin-behinekoz adskribatuta geratuko da lege honek xedatutakoaren arabera.

3.– El personal funcionario que cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso por las causas previstas en el apartado primero de este artículo, sin obtener otro por los sistemas de concurso o libre designación, quedará adscrito provisionalmente en los términos previstos en esta ley.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IZENDAPEN ASKEA
LIBRE DESIGNACIÓN

102. artikulua.– Izendapen askea, lanpostuak hornitzeko sistema.

Artículo 102.– Libre designación como sistema de provisión de puestos de trabajo.

1.– Deialdi publiko bidez egindako izendapen askea honetan datza: organo eskudunak hautagaien egokitasunari eta konpetentziei era diskrezionalean begiratzea, lanpostuan jardun ahal izateko eskatu diren betekizunei dagokienez.

1.– La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional, por el órgano competente, de la idoneidad y de las competencias de las personas candidatas en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo.

2.– Lanpostu hauek bakarrik bete daitezke izendapen askeko sistemaren bitartez: lanpostu-zerrendetan hornitzeko modu hori erreserbatu zaienak, erantzukizun berezia dutelako, baldin eta zuzendaritza-kide publiko profesionalei erreserbatu ez bazaizkie, bai eta lanpostuan jarduteko konfiantza pertsonal berezia eskatzen dutenak ere.

2.– Podrán ser cubiertos por el sistema de libre designación únicamente los puestos de trabajo reservados a dicha forma de provisión en las relaciones de puestos de trabajo, en razón de su especial responsabilidad y que no estén reservados a personal directivo público profesional, así como los puestos de trabajo que requieran para su desempeño especial confianza personal.

Zehazki, izendapen askeko sistemaren bidez horni daitezke:

En concreto, podrán ser objeto de provisión por el sistema de libre designación:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko zuzendariordetzen eta lurralde-ordezkaritzen titularren postuak.

a) Los puestos de titular de las subdirecciones y delegaciones territoriales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Erantzukizun bereziko postuak, zuzendaritza-izaerarik gabeak; betiere, mendetasun hierarkikorik ez badute funtzionarioei gordetako beste lanpostu batekiko.

b) Los puestos de especial responsabilidad, de carácter no directivo, siempre que no se encuentren subordinados jerárquicamente a otro así mismo reservado a personal funcionario.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko goi-kargudunen idazkari-postuak edo gainerako euskal administrazio publikoetako beste kargu publiko hautatu edo izendatu batzuen idazkari-postuak.

c) Los puestos de secretaría de alto cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de otros cargos públicos, electos o de designación, de las restantes Administraciones públicas vascas.

d) Agintarien zaintzako jarduerak garatzen dituzten lanpostuak.

d) Los puestos de trabajo que desarrollen actividades de protección de autoridades.

e) Salbuespen izaeraz eta duten erantzukizuna berezia dela eta, lanpostu-zerrendetan halakotzat zehaztutako lanpostuak.

e) Aquellos puestos de trabajo en que, con carácter excepcional y por su especial responsabilidad, así se determine en la relación de puestos de trabajo.

3.– Halakoetan, organo teknikoak zerrenda bat prestatuko du, dena delako lanpostuaren monografiak eskatzen dituen konpetentziak egiaztatzen dituzten langileek osatua, eta izendapena egiteko eskumena daukan organoari proposatuko dizkio zerrenda horretatik bost pertsona, gehienez, lanpostu hori behar bezala betetzeko egokiak eta konpetentzia profesionalekoak denak. Gero, izendapena egiteko organo eskudunak era diskrezionalean aukeratuko du, bost horietatik, lanpostua beteko duena.

3.– En este supuesto, el órgano técnico elaborará una relación de personas que acrediten las competencias requeridas por la monografía del puesto de trabajo, y propondrá al órgano competente para el nombramiento un listado de un máximo de cinco personas que acrediten la idoneidad y las competencias profesionales para el desempeño del puesto de trabajo, sobre las cuales el órgano competente del nombramiento procederá a la designación discrecional de la persona que deba cubrir el puesto de trabajo.

4.– Izendapen askeaz izendatu den funtzionarioak, beste postu baten titulartasuna badu, hala lehiaketaz nola karrerako funtzionariotzara iristeko prozesuaren ondorengo destino-esleipenez lortua, postu horren erreserbari eutsi ahal izango dio bere administrazioaren barruan, lege honen 118.5 artikuluak aurreikusitakoa ahaztu gabe.

4.– El personal funcionario nombrado por libre designación podrá mantener la reserva, dentro de su propia administración, del puesto cuya titularidad haya obtenido bien mediante concurso, bien mediante asignación de destino tras el correspondiente proceso de acceso a la condición de funcionario de carrera, a salvo de lo previsto en el artículo 118.5 de esta ley.

Euskal administrazio publikoek zehaztuko dute zer inguruabar eta baldintzatan gerta litekeen erreserba hori, eta hauek hartuko dituzte kontuan horretarako: dagokion lanpostu-zerrendan zenbat postu dagoen izendapen askeko, postu horien ezaugarriak eta administrazio, organismo edo entitate bakoitzaren antolaketa-eredua. Enplegu publikoa antolatzeko planek edo antzeko tresnek ezarriko dute zer baldintzatan gorde dakiokeen jatorrizko lanpostua izendapen askeko beste postu batera igarotzen denari.

Las administraciones públicas vascas determinarán las circunstancias y condiciones en las que puede producirse dicha reserva, atendiendo al número de puestos de libre designación existentes en la respectiva relación de puestos de trabajo, a las características de dichos puestos y al modelo organizativo de cada administración, organismo o entidad. Los planes de ordenación de empleo público o instrumentos similares establecerán las condiciones en las que se podrá producir la reserva del puesto originario de quien pase a otro puesto por libre designación.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko zuzendariordetzen eta lurralde-ordezkaritzen titular-postuetarako izendapen askeak ekarriko du interesdunak gordetzea bera titularra, hala lehiaketaz nola karrerako funtzionariotzara iristeko prozesu egokiaren ondorengo destino-esleipenez, den postua.

5.– La libre designación en los puestos de titular de las subdirecciones y delegaciones territoriales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi conllevará la reserva del puesto cuya titularidad la persona interesada haya obtenido bien por concurso, bien mediante asignación de destino tras el correspondiente proceso de acceso a la condición de personal funcionario de carrera.

6.– Gradua finkatzearen edo karrera profesionalaren ondorioetarako, izendapen askez betetako lanpostua hartuko da kontuan.

6.– A efectos de consolidación de grado o de carrera profesional, se tomará en consideración el puesto ocupado por el sistema de libre designación.

103. artikulua.– Funtzionarioak izendapen askeko lanpostuetatik kentzea.

Artículo 103.– Cese del personal funcionario en los puestos de libre designación.

Hornitzeko modua izendapen askea duten lanpostuen titularrak lanpostutik kendu ahal izango dituzte era diskrezionalean.

El personal funcionario que desempeñe los puestos de trabajo cuya forma de provisión sea la libre designación podrá ser cesado discrecionalmente.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANPOSTUAK HORNITZEKO ORGANO TEKNIKOAK
ÓRGANOS TÉCNICOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

104. artikulua.– Lanpostuak hornitzeko organo teknikoak.

Artículo 104.– Órganos técnicos de provisión de puestos de trabajo.

1.– Administrazio publiko bakoitzean enplegu publikoaren eskumena duen organoari dagokio hornitzeko organo teknikoa osatuko duten pertsonak izendatzea.

1.– Corresponde al órgano competente en materia de empleo público de cada administración pública la designación de las personas que integrarán el órgano técnico de provisión.

2.– Organo horren osaerak printzipio hauek errespetatuko ditu: kideen inpartzialtasuna, objektibotasuna, profesionaltasuna eta espezializazioa. Era berean, hornitzeko organoen osaerak orekatua behar du trebakuntza, konpetentzia eta prestakuntza aproposak dituzten emakumeen eta gizonen presentziaren aldetik, non eta oreka hori ezinezkoa dela justifikatzen ez den. Ordezkaritza orekatutzat joko da hornitzeko organo teknikoan sexuetariko bakoitzak gutxienez ehuneko berrogeiko ordezkaritza izatea.

2.– La composición de dicho órgano se adecuará a los principios de imparcialidad, objetividad, profesionalidad y especialización de sus miembros. Asimismo, salvo que se justifique debidamente su imposibilidad, la composición de los órganos de selección ha de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Se considera que existe una representación equilibrada cuando en el órgano técnico de provisión cada sexo esté representado al menos al cuarenta por cien.

3.– Lanpostuak hornitzeko organo teknikoetako kideetako batek, gutxienez, prestakuntza edo esperientzia izan beharko du enplegu publikoaren alorreko hautatze-lanetan.

3.– Al menos una de las personas que forme parte de los órganos técnicos de provisión de puestos deberá poseer formación o experiencia en selección en el empleo público.

4.– Salbuespen gisa, dena delako administrazioak egoki ikusten baldin badu adituren baten iritzia biltzea lanpostuaren bereizgarriak direla-eta, hornitzeko organo teknikoek aukera izango dute kanpoko aholkulariengana jotzeko, eta aholkulari horiek txostena baino ez dute egin beharko, hautagaiak egoki diren-edo bete beharreko postuetarako. Ez dute ez hizpiderik ez botorik izango ebazpen-proposamenaren aurreko eztabaidetan.

4.– Excepcionalmente, cuando la respectiva administración considere pertinente acudir a un juicio experto en función de las peculiaridades del puesto de trabajo, los órganos técnicos de provisión podrán recurrir a personal asesor externo que, exclusivamente, ejercerá la función de informar sobre la adecuación de las personas candidatas a los puestos a cubrir. No dispondrán de voz ni voto en las deliberaciones previas a la propuesta de resolución.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LANPOSTUAK HORNITZEKO BESTE PROZEDURA BATZUK
OTROS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

105. artikulua.– Behin-behineko adskripzioa.

Artículo 105.– La adscripción provisional.

1.– Euskal administrazio publikoetako funtzionarioei honelakoetan emango zaie behin-behineko adskripzioa:

1.– El personal funcionario de las administraciones públicas vascas será objeto de adscripción provisional en los siguientes supuestos:

a) Funtzionarioa lehiaketa bidez lortutako lanpostutik mugiarazten dutenean.

a) Como consecuencia de su remoción en el puesto de trabajo obtenido por concurso.

b) Izendapen askeko lanpostutik kendu eta gero, betiere lehiaketa bidez lortutako lanposturen bat erreserbatuta ez badu.

b) Tras el cese en un puesto de libre designación, siempre que no mantenga la reserva de un puesto de trabajo obtenido por concurso.

c) Lanpostuan jarduteari uko egiteagatik, izendapena egin zuen organoak ukoa onartu eta gero.

c) Por renuncia al desempeño del puesto, previa aceptación de dicha renuncia por el órgano que efectuó el nombramiento.

d) Birgaitze-kasuetan, baldin eta nazionalitatea galtzetik badator edo desgaikuntzako zigor nagusia edo erantsia jasotzetik, funtzionarioak hala eskatzen duenean aldez aurretik.

d) En los supuestos de rehabilitación que tengan su origen en la pérdida de nacionalidad o en la condena a una pena principal o accesoria de inhabilitación, previa solicitud de la persona funcionaria realizada a dicho efecto.

e) Funtzionarioa ari zen lanpostua eta destinoa ezabatzearen ondorioz, lege honen 112. artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik.

e) Con motivo de la supresión del puesto de trabajo y destino desempeñado por la persona funcionaria, salvo en el supuesto previsto en el artículo 112 de esta ley.

f) Zerbitzu-aktibora itzuliz gero, lanpostua eta destinoa erreserbatzea ez dakarren administrazio-egoeratik etorrita.

f) Si se produce el reingreso al servicio activo, proveniente de una situación administrativa que no conlleve reserva de puesto y destino.

g) Behin-behineko adskripzioa ondoriorik gabe geratu denean artikulu honen 6. apartatuaren a) eta b) letretan xedatutako kasuetan.

g) Por haber quedado sin efecto la adscripción provisional en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 6 de este artículo.

h) Postua behin betiko hornitzen denean edo titularra itzultzen denean.

h) Por provisión definitiva de puesto o reincorporación del titular.

2.– Aurreko apartatuko gorabeheraren batek eragindako funtzionarioa behin-behinekoz adskribatzeko, funtzionarioaren kidego eta eskalako edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko beste lanpostu eta destino bat baliatuko da. Funtzionarioak, jakina, bete egin beharko ditu postu horretarako baldintzak.

2.– La adscripción provisional del personal funcionario que resulte afectado por alguna de las circunstancias del apartado anterior se llevará a efecto en otro puesto y destino de su cuerpo y escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, y deberá reunir en todo caso las condiciones exigidas para el acceso a dicho puesto.

Behin-behineko adskripzioaren sorburu direnean lanpostutik mugiaraztea, lanpostutik kentzea edo lanpostua eta destinoa ezabatu edo aldatzea –artikulu honen lehenengo apartatuan aipatuak–, gorabehera hori gertatu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak behin-behineko adskripzioak. Lanpostuan jarduteari uko eginez gero, behin-behineko adskripzioak ondorioak izango ditu izendapena egin zuen organoak ukoa onartzen duen egunaren hurrengotik aurrera.

La adscripción provisional que tenga su origen en los supuestos de remoción, cese, y supresión o desplazamiento de otro puesto y destino contemplados en el apartado primero de este artículo, surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha en la que se haya producido tal circunstancia. En el supuesto de renuncia, la adscripción provisional tendrá efectos desde el día siguiente de la fecha en la que se haya producido la aceptación de dicha renuncia por el órgano que efectuó el nombramiento.

3.– Lanpostu berria esleitzerakoan, euskal administrazio publiko bakoitzaren karrera profesionaleko sistema bete beharko da eta sistema horren bermeak atxiki, aintzat harturik lege honen 157.2 eta 158.2 artikuluetan ezarritakoak.

3.– La asignación del nuevo puesto de trabajo deberá llevarse a efecto conforme al sistema de carrera profesional propio de cada administración pública vasca, con las garantías de dicho sistema y con respeto a las previsiones establecidas en los artículos 157.2 y 158.2 de esta ley.

4.– Funtzionarioek lanpostu batean behin-behinekoz diharduten bitartean, lanpostu horri izendatutako ordainsari osagarriak jasoko dituzte, eta, betiere, finkatutako gradu pertsonalari edo garapen profesionalaren mailari dagozkionak.

4.– Mientras permanezcan en el desempeño provisional de un puesto de trabajo, el personal funcionario percibirá las retribuciones complementarias asignadas a dicho puesto y, en todo caso, las correspondientes al grado personal o nivel de desarrollo profesional consolidado.

5.– Era berean, behin-behineko adskripzioaren arrazoia baldin bada lehengo lanpostua kendu izana edo lehengo lanpostuaren edukia gerora aldatzeagatik mugiarazi izana funtzionarioa, berme hauek aitortuko zaizkio:

5.– Asimismo, cuando la adscripción provisional traiga su causa del cese por supresión o remoción por alteración sobrevenida del contenido del puesto anteriormente ocupado, se reconocerán las siguientes garantías:

a) Postu berriari esleitutako ordainsariak txikiagoak badira utzitako lanpostuari dagozkionak baino, funtzionarioak aldi baterako osagarria jasoko du diferentziagatik.

a) Si las retribuciones asignadas al nuevo puesto fueran inferiores a las del anteriormente desempeñado, el personal funcionario percibirá un complemento transitorio por la diferencia.

Osagarri horri eutsiko zaio behin betiko destinoa lortu arte.

El citado complemento se mantendrá hasta que obtenga destino definitivo.

Horretarako, eta osagarri hori jasotzen jarraitzeko, ukitutako funtzionarioak nahitaez hartu beharko du parte lege honen 98.5 artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dituzten lekualdatze-lehiaketa guztietan, eta eskainitako destinoetatik eslei dakizkiokeen guztiak eskatu beharko ditu.

A tal efecto, para seguir percibiendo dicho complemento, el personal funcionario afectado estará obligado a participar en todos los concursos de traslados en los que se den las condiciones previstas en el artículo 98.5 de esta ley y deberá solicitar la totalidad de los destinos ofertados susceptibles de resultarle adjudicados.

b) Funtzionario horiek lehentasunezko eskubide hau ere izango dute egingo den hurrengo lehiaketan, eta behin bakarrik: udalerri berean, kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko lanposturen bat betetzea, kendutako edo aldatutako lanpostuaren destino-osagarri berdina edo baxuagoa duena.

b) Dicho personal funcionario tendrá igualmente derecho preferente en el siguiente concurso que se celebre, y por una sola vez, a cubrir las vacantes de su mismo cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, en la misma localidad, que fueran de igual o inferior nivel de complemento de destino del puesto objeto de supresión o alteración.

6.– Postu batera behin-behinekoz adskribatzea ondoriorik gabe geratuko da kasu hauetan:

6.– La adscripción provisional a un puesto quedará sin efecto en los siguientes casos:

a) Lanpostua erreserbatuta zuen funtzionarioa zerbitzu aktibora edo lanpostura itzultzean.

a) Por el reingreso o reincorporación de la persona con reserva del puesto.

b) Postua behin betiko hornitzean edo kentzean.

b) La provisión definitiva o la supresión del puesto.

c) Behin-behinean adskribatutakoa beste lanpostu batera joatean, behin-behinekoz edo behin betiko, edo zerbitzu aktiboa ez den beste egoera batera igarotzean.

c) Cuando la persona adscrita provisional pase a desempeñar otro puesto, de forma provisional o definitiva, o pase a una situación distinta de la de servicio activo.

106. artikulua.– Zerbitzu-eginkizuna.

Artículo 106.– Comisión de servicios.

1.– Premia larria eta atzeraezina denean, aukera dago funtzionarioei zerbitzu-eginkizunean esleitzeko, beren lanpostua erreserbatuta dutela, beren kidego, eskala, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional edo talde profesionaleko lanpostuetan jardutea, edo adskribatuta dauden postuaren berezko eginkizunez bestelakoak egitea.

1.– El personal funcionario, en los casos de urgente e inaplazable necesidad, podrá ser asignado en comisión de servicios, con reserva de puesto de trabajo, al desempeño de puestos propios de su cuerpo, escala, agrupación profesional sin requisito de titulación, grupo profesional, o a la realización de funciones distintas de las específicas del puesto al que estén adscritos.

2.– Euskal administrazio publikoek tresna egokiak izango dituzte zerbitzu-eginkizun arruntak azkar eta modu objektiboan hornitzeko, eta haietan kontuan izan beharko dira deialdiaren xedeko postuari dagozkion merezimenduak.

2.– Las administraciones públicas vascas se dotarán de instrumentos que permitan una provisión ágil y objetiva de las comisiones de servicios ordinarias, en los que deberán tenerse en cuenta los méritos referidos al puesto objeto de la convocatoria.

3.– Zerbitzu-eginkizun arrunta borondatezkoa da.

3.– La comisión de servicios ordinaria será desempeñada voluntariamente.

4.– Diharduen lanpostuari ezarritako ordainsariak jasoko ditu zerbitzu-eginkizuneko funtzionarioak.

4.– El personal funcionario en comisión de servicios percibirá las retribuciones asignadas al puesto de trabajo desempeñado.

5.– Zerbitzu-eginkizuna ematen bada lanpostu bati espresuki esleitu gabeko zeregin berezietan jarduteko, edo zereginok esleituta dituzten lanpostuen titularrek egoeraren arabera bete ezin dituzten zereginetan jarduteko, funtzionarioak bere lanpostuari ezarri zaizkion ordainsariak jasoko ditu, gutxienez.

5.– Cuando la comisión de servicios se confiera para la realización de tareas especiales no asignadas específicamente a un puesto de trabajo, o para el desempeño de aquellas que no pueden ser atendidas coyunturalmente por los titulares de los puestos de trabajo que las tengan atribuidas, la persona funcionaria percibirá como mínimo las retribuciones señaladas al puesto de trabajo propio.

6.– Euskal administrazio publikoen esku egongo dira, besteak beste, lanpostu batean zerbitzu-eginkizunean jarduteko gehieneko denbora bat ezartzea, orobat erabakitzea gutxienez zenbat denbora igaro behar den zerbitzu-eginkizuna esleitzen denetik lanpostuak zerbitzu-eginkizunean hornitzeko beste prozesu batean parte hartzeko aukera izan arte.

6.– Las administraciones públicas vascas podrán determinar, entre otras cuestiones, el establecimiento de un tiempo máximo de permanencia en el desempeño de un puesto de trabajo en comisión de servicios, así como el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la adjudicación de una comisión de servicios y la posibilidad de participar en un nuevo proceso de provisión en comisión de servicios.

107. artikulua.– Beste administrazio publiko baterako zerbitzu-eginkizuna.

Artículo 107.– Comisión de servicios en otra administración pública.

1.– Funtzionarioari beste administrazio publiko bateko lanpostu bat esleitu ahal zaio zerbitzu-eginkizunean, borondatez eta lanpostua erreserbatuta daukala. Zerbitzu-eginkizun honek urtebeteko muga izango du, baina luzatu egin daiteke, la urterako gehienez ere. Zerbitzu-eginkizun hori amaituko da, ezarritako epeak agortzeagatik ez ezik, emandako zerbitzu-eginkizunak eragindako administrazio publikoetatik edozeinek espresuki eta arrazoiak emanez hala erabakitzen duenean ere.

1.– El personal funcionario podrá ser asignado, con carácter voluntario y con reserva de puesto de trabajo, en comisión de servicios a un puesto de trabajo de otra administración pública. El límite temporal por el que se reconocerá esta comisión de servicios será de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años. Dicha comisión de servicios finalizará, además de por la expiración de los plazos establecidos, por decisión expresa y motivada de cualquiera de las administraciones públicas afectadas por la comisión de servicios otorgada.

2.– Beste administrazio publiko batean zerbitzu-eginkizunean daudenak administrazio horrek ezarritako lan-baldintzen mende geratuko dira, salbu eta karrera profesionalari eta zerbitzutik kentzearen zehapenari dagozkienetan.

2.– Quienes se encuentren en comisión de servicios en otra administración pública se sujetarán a las condiciones de trabajo de esta última, excepto en lo relativo a carrera profesional y a la sanción por separación del servicio.

3.– Beste administrazio publiko batean zerbitzu-eginkizunean dauden funtzionarioek benetan betetako postuari dagokion ordainsaria jasoko dute.

3.– El personal funcionario destinado en comisión de servicios en otra administración pública percibirá las retribuciones del puesto efectivamente desempeñado.

108. artikulua.– Lankidetza-programetako zerbitzu-eginkizuna.

Artículo 108.– Comisión de servicios en programas de cooperación.

1.– Badago zerbitzu-eginkizuna adosterik lankidetza-programetan edo -misioetan boluntario jarduteko, lanpostua erreserbatuta eta sei hilabetetik beherako aldian, antolakunde, entitate edo gobernuen zerbitzura; betiere, bi erakundeek horretarako interesa baldin badute, eta aldez aurretik justifikatuta zerbitzu-eginkizuna eskaintzen duen erakundeak ezin dituela beren zerbitzuko langileekin bete eginkizunetan eman nahi dituen funtzioak.

1.– La comisión de servicios para participar, de manera voluntaria y con reserva de puesto, por un período inferior a seis meses, en programas o misiones de cooperación al servicio de organizaciones, entidades o gobiernos puede acordarse siempre y cuando conste el interés de ambas instituciones y previa justificación de la imposibilidad de realización de las funciones que han de ser encomendadas por parte del personal a su servicio.

2.– Zerbitzu-eginkizunerako ebazpenak xedatuko du zer ordainsari jasoko den, jatorriko postukoa ala xedeko postukoa.

2.– La resolución que acuerde la comisión de servicios determinará si se percibe la retribución correspondiente al puesto de origen o al puesto de destino.

109. artikulua.– Nahitaezko zerbitzu-eginkizuna.

Artículo 109.– Comisión de servicios forzosa.

1.– Nahitaezko zerbitzu-eginkizuna erabaki daiteke borondatezkoa ezinezkoa denean, eta, betiere, presako eta atzeraezineko kontua bada zerbitzua emateko.

1.– Las comisiones de servicios se podrán acordar con carácter forzoso cuando no sea posible su desempeño voluntario, siempre que su provisión sea urgente e inaplazable para el servicio.

2.– Nahitaezko zerbitzu-eginkizuna ebazteari dagokionez, kontuan hartu behar dira funtzionarioaren inguruabar objektiboak, bai eta, bereziki, bete beharreko lanpostuen behar funtzionalak ere, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez ezarriko baitira erregelamenduz. Nolanahi ere, entzunaldiaren izapidea eskainiko zaio ukitutako funtzionarioari, eta informazioa emango langileen ordezkaritzari.

2.– La comisión de servicios forzosa se resolverá teniendo en cuenta las circunstancias objetivas que concurran en el personal funcionario, así como, especialmente, las necesidades funcionales de los puestos a cubrir, que se establecerán reglamentariamente mediante decreto del Gobierno Vasco, y deberá otorgarse, en todo caso, el correspondiente trámite de audiencia al personal funcionario afectado e informar a la representación de personal.

3.– Nahitaezko zerbitzu-eginkizunek urtebete iraungo dute, gehienez, eta urtebetez luza daitezke ezinezkoa gertatuz gero lanpostua arauz hornitzea, eta ezingo dira amaitu zerbitzu-eginkizuna eman zaion funtzionarioak uko egiteagatik.

3.– Las comisiones de servicios forzosas tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por otro más si no ha sido posible la provisión reglamentaria del puesto de trabajo, y no podrán finalizar por renuncia del personal funcionario comisionado.

4.– Zerbitzu-eginkizunetan betetako lanpostuak ordainsari txikiagoa badu jatorrikoak baino, interesdunak osagarri iragankor bat jasoko du, diferentzia berdintzeko, egoera horretan dirauen bitartean.

4.– Si el puesto desempeñado en comisión de servicios tuviera asignadas unas retribuciones inferiores a las del propio, la persona interesada percibirá, mientras permanezca en tal situación, un complemento transitorio por la diferencia.

5.– Nahitaezko zerbitzu-eginkizuna eman zaiola eta, funtzionarioak bizilekua aldatu behar badu, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du: horretarako legez ezarritakoa, hain zuzen.

5.– El personal funcionario que, como consecuencia de la asignación de una comisión de servicios forzosa, vea modificado su lugar de residencia tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal concepto se establezcan legalmente.

110. artikulua.– Zerbitzu-eginkizuna, proiektuak abiarazteko eta lanpostu bati espresuki esleitu gabe dauden funtzio berezietan jarduteko.

Artículo 110.– Comisión de servicios para la puesta en marcha de proyectos y desempeño de funciones especiales no asignadas específicamente a un puesto de trabajo.

1.– Zerbitzu-eginkizuna baldin bada izaera bereziko zereginak eta dagokion gobernu-organoak onartutako programak, proiektuak edo planak egiteko, edo lanpostu bati espresuki esleitu gabeko funtzio berezietan jarduteko, bi urte iraungo du, gehienez, eta bi urte gehiago luza daiteke. Deialdia egin duen administrazioak hauek zehaztuko ditu: esleitutako funtzioak, hornitzeko baldintzak eta dagozkion ordainsariak.

1.– La comisión de servicios para la realización de tareas de naturaleza especial y programas, proyectos o planes aprobados por el correspondiente órgano de gobierno, o para el desempeño de funciones especiales no asignadas específicamente a un puesto de trabajo, tendrá una duración máxima de dos años, prorrogable por dos años más. La administración convocante deberá determinar las funciones asignadas, los requisitos de provisión y las retribuciones que le correspondan.

Deialdia, hura justifikatzen duten zeregin bereziak, programak, proiektuak eta planak publikoak izango dira, orobat jardunaren ordainsariak.

Su convocatoria, así como las tareas especiales, programas, proyectos y planes que la justifican, al igual que las retribuciones por su desempeño, serán públicos.

2.– Funtzionarioak ordainsari hauek jasoko ditu: proiektua onartu duen gobernu-organoaren erabakian ezarri direnak agindutako funtzioak betetzeko.

2.– El personal funcionario percibirá las retribuciones que para el desempeño de las funciones encomendadas se hayan establecido en el acuerdo del órgano de gobierno que haya aprobado el proyecto.

111. artikulua.– Zerbitzu-eginkizunak amaitzeko arrazoiak.

Artículo 111.– Causas de finalización de las comisiones de servicio.

Lanpostuak aldi baterako betetzeko zerbitzu-eginkizunek beti edukiko dute izaera iragankorra, eta arrazoi hauengatik amaituko dira:

Las comisiones de servicios para la provisión transitoria de puestos tendrán siempre carácter temporal y finalizarán por las siguientes causas:

a) Lanpostua erreserbatuta duen funtzionarioa zerbitzu aktibora edo lanpostura itzultzea.

a) El reingreso o reincorporación de la persona funcionaria con reserva de puesto.

b) Lanpostua behin betiko hornitzea edo karrerako funtzionario bat behin-behinekoz adskribatzea.

b) La provisión definitiva del puesto o la adscripción provisional de persona funcionaria de carrera.

c) Zerbitzu-eginkizuna ekarri zuten urgentziazko premia atzeraezinak desagertutzat jotzea.

c) Cuando se considere que ya no existen las razones de urgencia e inaplazable necesidad que las motivaron.

d) Zerbitzu-eginkizuna hartu duenak uko egitea –onartu egin behar diote–, salbu eta nahitaezko zerbitzu-eginkizuna denean.

d) Renuncia aceptada del personal comisionado, salvo en el supuesto de comisión de servicios forzosa.

e) Berariazko ezeztapena: arrazoitua behar du.

e) Revocación expresa, que deberá ser motivada.

f) Zerbitzu-eginkizunerako emandako epea amaitzea.

f) Por el transcurso del tiempo para el que se concedió.

112. artikulua.– Giza baliabideak berresleitzea.

Artículo 112.– Reasignación de efectivos.

1.– Lanposturen bat ezabatuz gero enplegu publikoa antolatzeko plan bat aplikatzearen ondorioz, karrerako funtzionarioei eta langile lan-kontratudun finkoei beste lanposturen bat emango zaie destinotzat, giza baliabideak berresleitzeko prozeduraren bidez eman ere. Giza baliabideen berresleipenaren bitartez eskuratutako lanposturako adskripzioa behin betikoa izango da.

1.– Cuando sea suprimido un puesto de trabajo como consecuencia de la aplicación de un plan de ordenación del empleo público, el personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo deberá ser destinado a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. La adscripción al puesto de trabajo obtenido por reasignación tendrá carácter definitivo.

2.– Berresleipenak bizilekua aldatzea dakarrenean, eragindako langileek kalte-ordainerako eskubidea izango dute, gaiari buruzko arauetan ezarritakoa.

2.– Cuando la reasignación conlleve cambio de lugar de residencia, el personal afectado tendrá derecho a las indemnizaciones que se establecen en la normativa sobre la materia.

3.– Euskal administrazio publikoek irizpide objektiboekin arautuko dute beren langileak berresleitzeko prozedura, langileen esperientzia, prestakuntza eta kualifikazioa kontuan hartuta. Berrorientazio profesionalerako proiektuak definitu ahalko dira, beste eremu funtzional batzuetako edo Administrazioko beste sektore batzuetako postuetan jarduteko. Era berean, berresleipena aldi baterako izan daiteke, administrazio bakoitzaren beharrizanen arabera.

3.– Las administraciones públicas vascas reglamentarán el procedimiento para reasignar a su personal con arreglo a criterios objetivos y teniendo en cuenta su experiencia, formación y cualificación. Se podrán definir proyectos de reorientación profesional para desempeñar puestos en otros ámbitos funcionales o en otros sectores de la Administración. Asimismo, la reasignación podrá ser temporal, conforme a las necesidades de cada administración.

113. artikulua.– Giza baliabideak birbanatzea.

Artículo 113.– Redistribución de efectivos.

1.– Giza baliabideen birbanaketa enplegu publikoa antolatzeko plan baten edo neurri zehatz batzuen ondoriozkoa izango da, eta behar bezala arrazoitua egongo da. Enplegu publikoaren eskumena duen organoaren ekimenez, lanpostu ez-berezituetara adskribatutako funtzionarioak edo langile lan-kontratudun finkoak eraman daitezke, interesdunei entzun eta gero, antzeko ezaugarriak dituzten beste lanpostu huts batzuetara; betiere, zerbitzu-beharrak direla eta edo antolakundeko giza baliabideak optimizatze aldera. Horretarako, antzeko lanpostutzat hartzen dira lanpostuen monografietan pareko funtzioak izendatuta dituztenak, hornikuntzari dagokionez antzekoak direnak eta, hasieran betetzen zen lanpostuarekin konparatuta, jasotako ordainsarietan ehuneko hamarreko alderik ez daukatenak, ez gora eta ez behera.

1.– La redistribución de efectivos será consecuencia de un plan o de medidas puntuales concretas de ordenación del empleo público, debiendo ser objeto de motivación suficiente. A iniciativa del órgano competente en materia de empleo público, el personal funcionario de carrera o laboral fijo adscrito a puestos no singularizados puede ser trasladado, previa audiencia de la persona interesada, por necesidades del servicio o con la finalidad de optimizar los recursos humanos existentes en la organización, a otros puestos vacantes de similares características. A estos efectos, se entienden por puestos de trabajo similares los que tienen asignadas funciones equivalentes en las respectivas monografías de puestos de trabajo, guardan semejanzas en su provisión y el conjunto de retribuciones percibidas no es ni inferior ni superior en un diez por ciento a las del puesto de trabajo que inicialmente ocupaban.

Giza baliabideen birbanaketaren bitartez esleitutako postuak ez du ekarriko udalerriz aldatzea, salbu eta eragindako pertsona ados dagoenean. Nolanahi ere, karrerako funtzionarioari edo langile lan-kontratudun finkoari bizilekua aldatzen badiote zerbitzuen birbanaketaren ondorioz, eskubidea izango du kalte-ordainak jasotzeko, gaiari buruzko arauetan kontzeptu horrengatik ezartzen direnak.

El puesto asignado por redistribución de efectivos no implicará cambio de municipio, salvo que exista conformidad por parte de la persona afectada. En todo caso, el personal funcionario de carrera o personal laboral fijo que, como consecuencia de la redistribución de servicios, vea modificado su lugar de trabajo, tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal concepto se establecen en la normativa sobre la materia.

2.– Eragindako langileak zer adskripzio mota zuen aurreko postuan, hori bera izango du berrian.

2.– El personal afectado pasará a ocupar el nuevo puesto con el tipo de adscripción que tuviera en el anterior.

3.– 98.6 artikuluak aipatutako urteen zenbaketa hemendik hasiko da: karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa behin betiko sartu zenetik giza baliabideen birbanaketa aplikatu baino lehen betetzen zuen lanpostura.

3.– El cómputo de los años a los que se refiere el artículo 98.6 se iniciará desde la fecha en la que el personal funcionario de carrera o personal laboral fijo accedió con carácter definitivo al puesto que desempeñaba con anterioridad a la aplicación de la medida de redistribución de efectivos.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
FUNTZIONARIO PUBLIKOEN MUGIGARRITASUNA
MOVILIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO PÚBLICO

114. artikulua.– Genero-indarkeriagatiko edo lan- edo sexu-jazarpenagatiko mugigarritasuna.

Artículo 114.– Movilidad por razón de violencia de género o acoso laboral o sexual.

1.– Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek, ordura arte lanean ziharduten udalerrian zuten lanpostua utzi behar dutenean, dagokien babesa edo gizarte-laguntza integrala benetan jaso dezaten, eskubidea izango dute beste lanpostu batera aldatzeko. Lanpostu hori emakumearen kidego, eskala, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional edo kategoria profesionalekoa izango da, aurreko lanpostuaren antzeko ezaugarriak izango ditu, eta ez du zertan izan bete beharreko lanpostu hutsa. Administrazio publiko eskudunak, edonola ere, udalerri berean edo interesdunak berariaz eskatutako udalerrietan hutsik dauden lanpostuen berri eman beharko dio emakumeari.

1.– Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, con el fin de hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala, agrupación sin requisito de titulación o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. La administración pública competente, en todo caso, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente lo solicite.

Lekualdaketa hori nahitaezko lekualdaketatzat joko da.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

2.– Genero-indarkeriarekin zerikusia duten jarduketa eta prozeduretan biktimen intimitatea babestuko da; batez ere, haien datu pertsonalak, haien ondorengoenak eta haien zaintzapean edo jagoletzapean den beste edozeinenak.

2.– En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas, y, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guardia o custodia.

3.– Euskal administrazio publikoek hitzarmenak egin ditzakete elkarren artean, mugigarritasuna bermatzeko artikulu honetan jasotako kasuetan.

3.– Las administraciones públicas vascas podrán celebrar convenios entre ellas con el fin de garantizar la movilidad en los supuestos previstos en este artículo.

4.– Euskal administrazio publikoek aurrekoen pareko neurriak hartuko dituzte lan- edo sexu-jazarpenaren biktima diren emakumeentzat.

4.– Las administraciones públicas vascas adoptarán medidas equivalentes a las anteriores para los supuestos de mujeres víctimas de acoso laboral o sexual.

115. artikulua.– Indarkeria terroristagatiko mugigarritasuna.

Artículo 115.– Movilidad por razón de violencia terrorista.

1.– Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legearen 24. artikuluan aipatutako enplegatu publikoek, ekintza terroristen ondoriozko kalte pertsonal fisiko edo psikofisikoak, edo mehatxuak nozitu dituztenek, eskubide hau izango dute, euren baldintzak eta gorabeherak kontuan hartuta horretarako premia dutela arrazoitzen dutenean: beren kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional edo talde profesionaleko beste lanpostu batera aldatzekoa.

1.– El personal empleado público señalado en el artículo 24 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que resulte ser víctima de daños personales físicos o psicofísicos, o amenazas derivadas de acciones terroristas tendrá, cuando se acredite motivadamente la necesidad, y en consideración a su condición y circunstancias particulares, el derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala, agrupación profesional sin requisitos de titulación o grupo profesional.

2.– Lekualdatzeko eskubidearen helburua izango da biktimen osotasuna babestea eta dagokien laguntza ematea. Era berean, indarkeria terroristarekin zerikusia duten jarduketa eta prozeduretan, eragindako pertsonen intimitatea babestuko da; batez ere, haien datu pertsonalak.

2.– El derecho al traslado tendrá como finalidad proteger la integridad de las víctimas y facilitar su debida asistencia. Asimismo, en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista, se protegerá la intimidad de las personas afectadas, y, en especial, sus datos personales.

3.– Lekualdaketa hori nahitaezko lekualdaketatzat joko da.

3.– Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

116. artikulua.– Osasunagatiko mugigarritasuna.

Artículo 116.– Movilidad por motivos de salud.

1.– Enplegatu publikoak beste lanpostu batetara adskriba daitezke baldin eta osasun-arrazoiek lanpostuko eginkizunak egitea galarazi edo larri zailtzen badizkiete.

1.– El personal empleado público puede ser adscrito a otro puesto de trabajo por motivos de salud que impidan o dificulten gravemente el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo.

2.– Lekualdaketak zerbitzu medikoaren txostena beharko du, bai eta enplegu publikoaren ardura duen sail edo unitatearena ere, eta, gainera, baldintzapean egongo da: aurrekontu-zuzkidura duten lanpostu hutsak egon behar dira, eta jatorrizko postuaren maila eta lanpostu-osagarri berdinak edo baxuagoak izan behar dituzte. Eragindako pertsonak, gainera, lanpostua betetzeko gainerako baldintzak konplitu beharko ditu.

2.– El traslado, que requerirá informe del servicio médico y del departamento o unidad responsable del empleo público, estará condicionado a la existencia de puestos dotados y que tengan un nivel y unos complementos de puesto iguales o inferiores a los del puesto de procedencia. La persona afectada deberá, asimismo, cumplir el resto de los requisitos necesarios para su cobertura.

3.– Osasunagatiko mugigarritasuna bi urterako izango da, gehienez. Hala ere, beste horrenbeste denborako luzapenak eman daitezke, baldin eta medikuaren txostenaren bidez egiaztatzen bada mugigarritasuna emateko arrazoiek bere horretan dirautela.

3.– La movilidad por motivos de salud tendrá una duración máxima de dos años, que podrá prorrogarse por idénticos períodos, siempre que mediante informe médico se certifique la persistencia de las razones que motivaron su concesión.

4.– Osasunagatiko mugigarritasunarekin zerikusia duten jarduketa eta prozeduretan, eragindako pertsonen intimitatea babestuko da; batez ere, haien datu pertsonalak.

4.– En las actuaciones y procedimientos relacionados con la movilidad por motivos de salud se protegerá la intimidad de las personas afectadas, y, en especial, sus datos personales.

5.– Euskal administrazio publikoek zehaztuko dute zer prozedura eta betekizun ezarri osasunagatiko mugigarritasuna emateko eta ebazteko.

5.– Las administraciones públicas vascas determinarán los procedimientos y requisitos de concesión y resolución de la movilidad por motivos de salud.

117. artikulua.– Nahitaez lekualdatzeko diziplina-zehapenaren ondoriozko mugigarritasuna.

Artículo 117.– Movilidad por sanción disciplinaria de traslado forzoso.

1.– Nahitaez lekualdatzeko diziplina-zehapena jaso duen funtzionarioa kenduko dute diziplina-prozeduraren xedeko gertaerak egin zituen unean betetzen zuen lanpostutik eta, zehapena betetzen hasten denean, bere kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko lanpostu batera adskribatuko da.

1.– La persona funcionaria sancionada disciplinariamente con la sanción de traslado forzoso será cesada en el puesto que desempeñaba en el momento de la comisión de los hechos objeto del procedimiento disciplinario, y adscrita, cuando inicie el cumplimiento de la sanción, a un puesto de trabajo de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación.

2.– Zehapena betetzen ari den aldian, ezingo du parte hartu utzarazi zioten lanpostu hori hornitzeko prozesuetan, eta, zentro organikoz aldatzera zehatu badute, ezta zentro organiko horretako lanpostuak betetzeko prozesuetan ere.

2.– Durante el período del cumplimiento de la sanción, no podrá participar en procesos de provisión al puesto de trabajo en la que fue cesada y, en el caso de haber sido sancionada con traslado de centro orgánico, a ningún puesto de dicho centro orgánico.

3.– Behin zehapena beteta, berriro adskribatuko da nahitaez lekualdatzeko diziplina-zehapena aplikatu aurretik betetzen zuen lanpostura, baldin eta haren titularra bazen.

3.– Una vez finalizado el cumplimiento de la sanción, será adscrita, nuevamente, al puesto de trabajo que estaba desempeñando con anterioridad a la aplicación de la sanción disciplinaria de traslado forzoso, en el caso de que fuera titular de dicho puesto.

118. artikulua.– Euskal administrazio publikoen arteko mugigarritasuna.

Artículo 118.– Movilidad entre administraciones públicas vascas.

1.– Enplegatu publikoek aukeran dute parte hartzea euskal administrazio publikoetako lanpostuak behin betiko edo aldi baterako hornitzeko prozesuetan, dagokien lanpostu-zerrendan agertzen diren lanpostuetan, edo, zuzendaritza-kideen kasuan, lanpostu-zerrendaren antzeko antolamendu-tresnetan agertzen diren lanpostuetan.

1.– El personal empleado público podrá participar en los procesos de provisión definitiva o temporal de puestos de trabajo de las administraciones públicas vascas, en aquellos puestos que así se prevea expresamente en la respectiva relación de puestos de trabajo, o instrumento de ordenación de similares características en el caso del personal directivo.

2.– Nolanahi ere, lanpostuak hornitzeko prozeduretan parte hartzeko, karrerako funtzionarioek, langile lan-kontratudun finkoek edo zuzendaritza-kide profesionalek behar bezala egiaztatu behar dituzte lanpostu bakoitzerako ezarritako betekizunak eta exijentziak, dagokion deialdian ezarritako gainerako betekizunak bete eta, hala badagokio, deialdiaren xedeko lanpostua betetzeko eskatutako probak edo exijentziak gainditu.

2.– En todo caso, para participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, sea por parte de personal funcionario de carrera, personal laboral fijo o personal directivo profesional, se deberán acreditar los requisitos y exigencias derivados de cada puesto de trabajo, así como estar en posesión del resto de requisitos que se prevean en la respectiva convocatoria y superar, en su caso, las pruebas o las exigencias requeridas para desempeñar el puesto objeto de la convocatoria.

Horrez gain, karrerako funtzionarioei dagokienez, hau eska daiteke mugitu ahal izateko: funtzionario-talde baliokide batekoa izatea, Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordearen proposamenez prestatuko den euskal legerian jasotakoaren arabera.

Adicionalmente, en el caso del personal funcionario de carrera, podrá ser requisito para hacer efectiva la movilidad la pertenencia, en su caso, a una agrupación de personal funcionario que sea equivalente en los términos que se prevean en la legislación vasca pertinente que se elabore a propuesta de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi.

3.– Euskal administrazio publikoek, hitzarmenen bitartez eta Enplegu Publikoa Koordinatzeko Euskadiko Batzordeak, hala badagokio, prestaturiko analisiarekin bat etorrita, beren enplegatu publikoen administrazioarteko mugigarritasuna sustatuko dute, pertsonal-sistemen arteko konbergentzia-prozesu bati ekinez arlo hauetan: lanpostuen antolaketa, analisi funtzionalak, arlo funtzionalen zehaztapena, ordainsariak eta lan-baldintzak arian-arian parekatzea. Konbergentzia-prozesuak bat etorri beharko du euskal funtzio publikoari buruzko arauek funtzionarioen taldekatzeen alorrean ezar ditzaketen baliokidetzekin.

3.– Las administraciones públicas vascas promoverán, a través de convenios y de acuerdo con el análisis que elabore, en su caso, la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, la movilidad interadministrativa de su personal empleado público, iniciando un proceso de convergencia entre los diferentes sistemas de personal en materias tales como organización de puestos de trabajo, análisis funcionales, determinación de áreas funcionales, paulatina homogeneización de retribuciones y condiciones de trabajo, así como de acuerdo con las equivalencias que en materia de agrupaciones de personal funcionario se establezcan, en su caso, por la normativa de la función pública vasca.

4.– Nolanahi ere, deialdia egin duen administrazio publikoko enplegatu publikoek eskubidea izango dute baldintza berberetan parte hartzeko beste administrazio batzuetako enplegatu publikoei lanpostuak hornitzeko deialdietan edo zuzendaritza-kideak izendatzeko prozeduretan.

4.– En todo caso, el personal empleado público de la administración pública convocante tendrá derecho a participar en igualdad de condiciones en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo o en los procedimientos de designación de personal directivo que se oferten a personal empleado público de otras administraciones públicas.

5.– Karrerako funtzionarioek, beste euskal administrazio publikoren batean behin betiko destinorik lortuz gero lege honek lanpostuak hornitzeko aurreikusi prozeduren bitartez, egoera eta araubide juridiko hau izango dute:

5.– La situación y régimen jurídico del personal funcionario de carrera que obtenga destino definitivo en otra administración pública vasca a través de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta ley vendrá determinado conforme a lo siguiente:

a) Sorburu-administrazioarekiko, beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko administrazio-egoeran geratuko dira.

a) Quedará, respecto de su administración de origen, en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas.

b) Xede-administrazioan integratuko dira, eta karrera profesionala egin eta lanpostuak hornitzeko prozeduretan parte hartu ahal izango dute gainerako langileen baldintza berberetan.

b) Se integrará en la administración de destino y podrá realizar la carrera profesional y participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo en las mismas condiciones que el resto del personal.

c) Lehiaketaren bitartez lortutako lanpostua kenduz gero edo lanpostu horretatik mugiaraziz gero, xede-administrazioan jarraituko dute, eta administrazio horrek berak esleitu beharko dizkie lanpostu bat, administrazio horretan karrerarako eta lanpostuak hornitzeko indarrean dauden sistemen arabera.

c) En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha administración.

d) Funtzionarioak izendapen askez lortutako postutik kenduz gero, xede-administrazioak, gehienez ere hilabeteko epean kargutik kendu eta hurrengo egunetik aurrera, erabaki ahal izango du funtzionarioak administrazio bereko beste lanpostu batera adskribatzea edo, bestela, jakinaraziko die ez duela adskripziorik egingo. Nolanahi ere, hau ulertuko da aldi horrek dirauen bitartean: administrazio horren zerbitzu aktiboan jarraitzen dutela, ondorio guztietarako.

d) En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar su adscripción a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este período se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha administración.

Epe hori igaro eta beste lanpostu batera atxikitzea erabaki ez bada, edota atxikipenik izango ez delako komunikazioa jaso badute, eragindako funtzionarioek gehienez hilabeteko epean eskatu beharko dute zerbitzu aktibora itzultzea, sorburu-administraziora, zeinak lanpostu bat esleituko baitio administrazio horretan karrerarako eta lanpostuak hornitzeko indarrean dauden sistemen arabera, itzultzea eskatu zen egunetik aurrerako ondorio ekonomiko eta administratiboekin.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el personal afectado deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.

Adierazitako epean ez badute eskaririk egiten zerbitzu aktibora itzultzeko, ofizioz deklaratuko dituzte norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian, xede-administrazioan zerbitzu aktiboan egoteari utzi eta hurrengo egunetik aurrerako ondorioekin.

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la administración de destino.

6.– Euskadiko beste administrazio publiko batean lortutako destinoa aldi baterakoa bada, zerbitzu-eginkizunetan beteko du lanpostua funtzionarioak, eta sorburu-administrazioan beste lanposturen bat badu jabetzan, lehiaketaz lortua, azken horren erreserbari eutsiko dio.

6.– En el supuesto de que el destino obtenido en otra administración pública vasca tuviera carácter temporal, la persona funcionaria desempeñará su puesto de trabajo en comisión de servicios, y mantendrá la reserva en su administración de origen del puesto obtenido por concurso, cuya titularidad ostente.

7.– Euskal administrazio publikoek beste mugigarritasun-sistema batzuk arautu ahal izango dituzte, beren antolaketari egokitzen zaizkienak, baldin eta enplegatu publikoek eskuratutako eskubideak errespetatzen badituzte.

7.– Las administraciones públicas vascas podrán regular otros sistemas de movilidad que se adecúen a su propia organización, siempre que se respeten los derechos adquiridos de su personal empleado público.

IX. TITULUA
TÍTULO IX
ORDAINSARI-SISTEMA EUSKAL ENPLEGU PUBLIKOAN
SISTEMA RETRIBUTIVO EN EL EMPLEO PÚBLICO VASCO

119. artikulua.– Ordainsari-sistemaren printzipio eta betekizun orokorrak.

Artículo 119.– Principios y requisitos generales del sistema retributivo.

1.– Euskal administrazio publikoetako ordainsari-sistemak honako printzipio hauek izango ditu:

1.– El sistema retributivo de las administraciones públicas vascas atenderá a los siguientes principios:

a) Euskal enplegatu publikoen ordainsarien nahikotasuna, zerbitzu publikoa izan dadin enplegatu horien funtzio esklusiboa. Era berean, ordainsariak ondo egokituko zaizkie lanpostu bakoitzaren erantzukizunei, funtzioei, zereginak betetzeari eta jardunari.

a) Suficiencia de las retribuciones del personal empleado público vasco, con el fin de que el servicio público sea la función exclusiva de dicho personal. Asimismo, las retribuciones se adecuarán a las responsabilidades y a las funciones, al cumplimiento de las tareas y al desempeño realizado en cada puesto de trabajo.

b) Ordainsarien iraunkortasuna, dauden baliabide publikoen arabera.

b) Sostenibilidad de las retribuciones en el marco de los recursos públicos disponibles.

c) Gizonen eta emakumeen arteko ordainsari-berdintasuna, balio bereko zereginei, ordainsari berdinaren printzipioan oinarrituta.

c) Igualdad retributiva entre mujeres y hombres, basada en el principio de a tareas de igual valor, igual retribución.

d) Egindako jardunarekiko lotura, ordainsari-osagai aldakorrak sartuta, helburu ebaluagarriak betetzeari lotuak.

d) Vinculación a la actividad desempeñada, mediante la inclusión de un componente de retribuciones variables, en relación al cumplimiento de objetivos evaluables.

e) Euskal enplegatu publiko guztien ordainsarien gardentasuna eta publikotasuna, ordainsari aldakorrak eta produktibitate eta helburuengatik ezarritakoak barne, helburu izanik herritarrek une oro jakin ahal izatea jasotzen diren ordainsari horiek zenbatekoak diren eta nola banatzen diren.

e) Transparencia y publicidad de todas las retribuciones, incluidas las retribuciones variables y las establecidas por productividad y objetivos, de todo el personal empleado público vasco, al objeto de que la ciudadanía pueda conocer en todo momento la cuantía y el desglose de tales percepciones.

f) Ordainsari-sistema negoziazio kolektiboko gai gisa onartzea, lege honek aurreikusitako moduan.

f) Reconocimiento de su carácter de materia de negociación colectiva, en los términos previstos en esta ley.

2.– Euskal administrazio publikoen aurrekontu-arauetan ezarriko dira funtzionarioen oinarrizko ordainsarien zenbatekoak eta ordainsari osagarrien zenbateko orokorren igoerak, baita langile lan-kontratudunen soldata-masaren handitzea ere.

2.– Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias del personal funcionario, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán establecerse en la norma presupuestaria de las respectivas administraciones públicas vascas.

3.– Lege honetan ezartzen diren ordainsari-kontzeptuengatik bakarrik ordainduko zaie funtzionarioei. Langile lan-kontratudunek aplikatzekoa zaien hitzarmenean jasotako ordainsari-kontzeptuen arabera jasoko dituzte ordainsariak, zeinak titulu honetan ezarritako printzipio eta arauetara egokituko baitira, betiere lan-legeriaren exijentzien arabera egin beharreko aldaketekin.

3.– El personal funcionario sólo podrá ser remunerado por los conceptos retributivos que se establecen en esta ley. El personal laboral percibirá las retribuciones conforme a los conceptos retributivos vigentes en el convenio que le resulte de aplicación, que se adecuarán, con las modulaciones que sean precisas en función de las exigencias de la legislación laboral, a los principios y reglas previstos en este título.

4.– Lanpostu jakin baterako ordainsari-kontzeptuen multzoari dagokion guztizko kopurua da urteko lanaldiaren egiazko betetzea saritzen duen diru-hartukizuna.

4.– La cantidad total correspondiente al conjunto de conceptos retributivos para un determinado puesto de trabajo constituye la percepción económica que remunera el cumplimiento efectivo de la jornada anual de trabajo.

Arauzko lanaldia eta enplegatu publikoak benetan egindako lanaldia bat ez badatoz eta hori ez bada justifikatzen, hartzekoak murriztuko dira proportzionalki, hargatik eragotzi gabe, hala badagokio, egoera horren ondoriozko diziplina-erantzukizuna.

La diferencia entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el personal empleado público dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de dicha circunstancia.

5.– Administrazio publikoek sustatutako gizarte-ekintzako programetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte enplegatu publikoek, betiere horietan ezartzen diren betekizunak eta baldintzak betetzen badituzte.

5.– El personal empleado público podrá percibir las ayudas previstas en los correspondientes programas de acción social promovidos por sus respectivas administraciones públicas, siempre que cumplan los requisitos y las condiciones previstos en estos.

6.– Ezin izango da partaidetzarik izan ez tributuetan ez euskal administrazio publikoen beste inolako diru-sarreretan emandako edozein zerbitzuren, partaidetzaren edo sariren ordain gisa, ezta arauen arabera zerbitzuei atxikita egonda ere.

6.– No podrá percibirse participación en los tributos o en cualquier otro ingreso de las administraciones públicas vascas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

120. artikulua.– Funtzionarioen ordainsari-sistema.

Artículo 120.– Sistema retributivo del personal funcionario.

Euskal administrazio publikoek kontzeptu hauen arabera ordainduko diete lana funtzionarioei:

Las administraciones públicas vascas retribuirán a su personal funcionario de acuerdo con los siguientes conceptos:

a) Oinarrizko ordainsariak.

a) Retribuciones básicas.

b) Ordainsari osagarriak.

b) Retribuciones complementarias.

c) Aparteko ordainsariak.

c) Pagas extraordinarias.

d) Ordainsari geroratuak.

d) Retribuciones diferidas.

121. artikulua.– Oinarrizko ordainsariak.

Artículo 121.– Retribuciones básicas.

1.– Oinarrizko ordainsaritzat jotzen dira honako ordainsari-kontzeptu hauek:

1.– Tienen la consideración de retribuciones básicas los siguientes conceptos retributivos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren legean azpitalde bakoitzari, sailkapen-talde bakoitzari, baldin eta azpitalderik ez badauka, eta titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalari esleitutako soldata.

a) El sueldo asignado en la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para cada subgrupo, grupo de clasificación, en el supuesto de que no tenga subgrupo, y para la agrupación profesional sin requisito de titulación.

b) Hirurtekoak: diru kopuru bera emango da hiru urteko zerbitzaldi bakoitzeko, azpitalde, sailkapen-talde, hala badagokio, edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional bakoitzaren arabera. Funtzionario batek zenbait talde eta azpitaldetan egin badu lan segidan, eskubidea izango du aurreko talde edo azpitaldeetan sortutako hirurtekoak jasotzen jarraitzeko.

b) Los trienios, que consistirán en una cantidad igual por cada tres años de servicio para cada uno de los subgrupos, grupos de clasificación, en su caso, o agrupación profesional sin requisito de titulación. En el caso de que la persona funcionaria preste sus servicios sucesivamente en diferentes grupos y subgrupos, tendrá el derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los subgrupos o grupos anteriores.

c) Aparteko ordainsarien soldata- eta hirurteko-osagaiak.

c) Los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

2.– Hirurtekoak osatzerakoan, aintzat hartuko dira:

2.– A los efectos de perfeccionamiento de trienios, son computables los servicios prestados:

a) Edozein administrazio publikoren sektore publikoan emandako zerbitzuak, baita Estatuko organo konstituzionaletan, autonomia-erkidegoetako estatutu-organoetan edo Justizia Administrazioan emandakoak ere, zeinahi delarik ere araubide juridikoa edo lanaldi-araubidea. Nolanahi ere, salbuespen izango dira nahitaezko prestazio pertsonaltzat jotzen diren zerbitzuak.

a) En el sector público de cualquier administración pública, en órganos constitucionales del Estado, en órganos estatutarios de las comunidades autónomas o en la Administración de Justicia, sea cual sea el régimen jurídico o de jornada en los que se haya prestado, excepto aquellos que tuvieran el carácter de prestaciones personales obligatorias.

b) Europar Batasuneko estatuetako administrazio publikoetan emandako zerbitzuak, baita Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen bidez langileen zirkulazio librea aplikatzen duten estatuetako administrazio publikoetan emandakoak ere.

b) En las administraciones públicas de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

3.– Funtzionarioak lanbide-sailkapeneko talde edo azpitalde bati dion atxikipena aldatzen badu hirurtekoa bete aurretik, hor emandako denbora-zatia talde edo azpitalde berrian emandako zerbitzalditzat hartuko da.

3.– Cuando, antes de completar un trienio, el personal funcionario cambie de adscripción a un grupo o subgrupo de clasificación profesional, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo o subgrupo.

4.– Denbora-epeak ezin izango dira behin baino gehiagotan zenbatu, ezta funtzionarioak aldi berean zerbitzu bat baino gehiago eman baditu ere administrazio bereko sektore batean edo gehiagotan edo beste administrazio publiko batzuetan.

4.– Ningún período de tiempo podrá ser computado más de una vez aun cuando durante este se hayan prestado servicios simultáneos en uno o más sectores de la misma Administración o en administraciones públicas diferentes.

122. artikulua.– Ordainsari osagarriak.

Artículo 122.– Retribuciones complementarias.

1.– Ordainsari osagarrien bidez, honako hauek ordaintzen dira: betetako lanpostuaren ezaugarriak, karrera profesionalean edo jardunean egindako aurrerabidea, eta errendimendua edo lortutako emaitzak, lanpostuari esleitutako funtzio, erantzukizun eta zereginak betetzerakoan. Halaber, ordainsari osagarriak dira aparteko zerbitzuengatiko haborokinak ere, artikulu honetan ezarritakoarekin bat.

1.– Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características del puesto de trabajo que ocupa, la progresión en la carrera profesional o el desempeño, el rendimiento o los resultados alcanzados por la persona funcionaria en el cumplimiento de sus funciones, responsabilidades y tareas que hayan sido asignadas al puesto de trabajo. Asimismo, tendrán la consideración de retribuciones complementarias las gratificaciones por servicios extraordinarios, de acuerdo con lo previsto en este artículo.

2.– Euskal administrazio publikoek, enplegu publikoaren inguruan hartzen duten ereduari jarraikiz eta lege honen aurreikuspenak kontuan hartuz, ordainsari osagarrien egitura ezarri ahal izango dute eta bertan osagarri hauek guztiak sartu ahal izango dituzte:

2.– Las administraciones públicas vascas, de acuerdo con el modelo de empleo público que adopten, y conforme a las previsiones de esta ley, podrán establecer la estructura de sus retribuciones complementarias incorporando todos o algunos de los siguientes complementos:

a) Lanpostuaren osagarria: lanpostu bakoitzaren baldintzak ordaintzen ditu, eta bi zatitan bana daiteke: destino-osagarria eta berariazko osagarria.

a) Complemento de puesto de trabajo, que retribuye las condiciones de cada puesto de trabajo y que se podrá subdividir en complemento de destino y complemento específico.

1.– Destino-osagarria, urtero finkatuko baitzaio zenbatekoa Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan, betetzen den lanpostuari dagokiona da, erantzukizun-maila hierarkikoen egituraren araberakoa. Egitura hori administrazio publiko bakoitzak ezartzen du bere antolaketa-ahalen arabera.

1.– El complemento de destino, cuya cuantía se fijará anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, será el correspondiente al puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con la estructura de niveles jerárquicos de responsabilidad que cada administración pública determine en función de sus potestades de organización.

Destino-osagarriaren maila izendatzearen ondorioetarako, kontuan hartuko dira alderdi hauek: eskatutako titulazio-maila; lanpostuaren hierarkia- edo funtzio-harremanak eskatutako koordinazio-maila; erabakiak zein neurriak hartzerakoan izan behar den erantzukizuna, ekimena eta autonomia, eta lanpostuari dagozkion eginkizunak modu egokian garatzeko nahitaez prozesatu behar den informazioaren zailtasun-maila.

A los efectos de la asignación del correspondiente nivel de complemento de destino, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: el nivel de titulación exigida; el grado de coordinación exigido por la relación jerárquica o funcional del puesto; la responsabilidad, iniciativa y autonomía tanto en la toma de decisiones como en la adopción de medidas, y el grado de complejidad de la información que resulta necesario procesar para el adecuado desarrollo de las tareas propias del puesto.

2.– Berariazko osagarria: kontrako arau edo itunik ezean, bakarra izango da esleitua duen lanpostu bakoitzerako. Osagarri horrek hauek ordaintzen ditu: lanpostu bakoitzaren berariazko baldintzak, aintzat hartuta zailtasun tekniko berezia, erantzukizuna, dedikazioa, nekagarritasuna edo arriskua, bai eta lanpostuaren beste edozein baldintza ere.

2.– El complemento específico, que, a salvo de norma o pacto en contrario, será único por cada puesto de trabajo que lo tenga asignado. Este complemento retribuye las condiciones particulares de cada puesto en razón de la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, penosidad o peligrosidad, así como cualquier otra condición que concurra en el puesto de trabajo.

Bateraezintasunaren faktoreagatiko zenbateko espezifiko bat ezarri ahalko da baldin eta lanpostu jakin batzuetan jarduteak zerbitzu publikoarekiko erabateko dedikazioa eskatzen badu.

Podrá establecerse una cuantía específica por el factor de incompatibilidad cuando el desempeño de determinados puestos exija una dedicación absoluta al servicio público.

Berariazko osagarria inoiz ez da hartuko ordainsari finkatutzat; izan ere, osagarri hori jasotzeko, lanpostuan benetan zerbitzu ematen aritu behar da, hura baloratua izan zen baldintza berberetan.

El complemento específico, en ningún caso, podrá tener la consideración de retribución consolidada, y su percepción estará condicionada al efectivo desempeño del correspondiente puesto de trabajo en las condiciones en las que fue valorado.

Euskal administrazio publikoek, hala badagokio, berariazko osagarria esleitu ahal izango diete euren antolakundeko lanpostu guztiei.

Las administraciones públicas vascas podrán asignar, en su caso, un complemento específico a todos los puestos de trabajo de su respectiva organización.

Lanpostuari dagokion osagarriaren zenbatekoak euskal administrazio publiko bakoitzaren aurrekontu-arauan ezarriko dira, administrazio publiko bakoitzaren gobernu-organoak horretarako erregelamenduz ezarritako irizpideen arabera. Nolanahi ere, errespetatu egingo dira entitate administratibo bakoitzak osagarri horiek esleitzean izan ditzakeen berezitasunak.

Las cuantías del complemento de puesto de trabajo se establecerán en la norma presupuestaria de cada administración pública vasca, conforme a los criterios que para su determinación se establezcan reglamentariamente por los respectivos órganos de gobierno de cada administración pública, con respeto a las singularidades que cada entidad administrativa pueda presentar en el ámbito de la asignación de dichos complementos.

Lege honen 47. artikuluan enplegu publikoa antolatzeko xedatzen diren tresna osagarrien bidez zehaztu ahal izango da lehen aipatutakoen artean zein faktore hartuko diren kontuan lanpostuaren osagarriaren zenbatekoak finkatzerakoan.

En los instrumentos complementarios de ordenación del empleo público previstos en el artículo 47 de esta ley podrá determinarse qué factores entre los anteriormente mencionados han de tenerse en cuenta al objeto de fijar las cuantías del complemento de puesto de trabajo.

b) Karrera profesionaleko osagarria, funtzionarioak lanean izandako aurrerabidea saritzeko, euskal administrazio publikoetan karrera profesionalaren sistema egituratzeko ezarrita dauden lanbide-garapeneko graduen arabera.

b) Complemento de carrera profesional, que retribuirá la progresión profesional del personal funcionario a través de los diferentes grados de desarrollo profesional en los que se articula el sistema de carrera profesional de las administraciones públicas vascas.

Sailkapen-talde edo -azpitaldearen araberako garapen profesionaleko gradu bakoitzari dagozkion ordainsarien kopuru zehatzaz denaz bezainbatean, euskal administrazio publikoen aurrekontu-arauetan zehaztuko da.

La cuantía concreta de las retribuciones correspondientes a cada grado de desarrollo profesional según el grupo o subgrupo de clasificación vendrá determinada en las respectivas normas presupuestarias de las administraciones públicas vascas.

Karrera-osagarri hau bakarrik jaso daiteke: garapen profesionaleko azken maila aitortuari dagokiona.

Únicamente podrá percibirse el complemento de carrera correspondiente al último nivel de desarrollo profesional que se tenga reconocido.

c) Kudeaketa-emaitzengatiko osagarria, edo produktibitatekoa, enplegatu publikoek lanpostuan izandako errendimendu berezia, ohiz kanpoko jarduera eta interesa edo ekimena ordaintzekoa. Aldagarria izango da, epe bakoitzerako zehaztutako helburuen betetze-mailaren araberakoa. Ez da finkoa izango, ezta aldizkakoa ere, eta dagokion kudeaketa-unitatean helburuak aurrez ezarrita izatea eskatuko du, baita lortutako emaitzak, neurketan erabiliko diren adierazleak definitu ondoren objektiboki baloratzea ere geroago.

c) Complemento por resultados en la gestión o productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el personal empleado público desempeña su puesto de trabajo. Tendrá carácter variable en función del cumplimiento de los objetivos definidos para cada período. Su percepción no será fija ni periódica en el tiempo y exigirá la previa determinación de objetivos en la unidad de gestión correspondiente, así como la posterior evaluación objetiva, previa definición de los indicadores de medición, de los resultados obtenidos.

Kontzeptu horrengatik ordaindu beharreko gehienezko zenbateko orokorrak dagokion aurrekontu-arauaren urtaldi bakoitzerako aurreikusi beharko dira.

Las cuantías globales máximas que se abonarán por dicho concepto deberán estar previstas para cada anualidad de la respectiva norma presupuestaria.

Administrazio publiko bakoitzak erabakiko du osagarri hau esleitzeko sistema eta osagarriaren zenbateko zehatza.

El sistema de asignación de este complemento y su cuantía concreta se determinará por cada administración pública.

d) Lanaldi arruntetik kanpo egindako aparteko zerbitzuengatiko haborokinak inoiz ez dira izango kopuruaren aldetik finkoak eta sortzapenaren aldetik periodikoak. Ez da halakorik jasoko berariazko osagarria dedikazio berezia haztatuta zehaztu zaien lanpostuetan.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. No procederá su percepción en aquellos puestos de trabajo en los que para la determinación del complemento específico hubiera sido ponderada una especial dedicación.

Aparteko haborokinen zenbatekoa dagokion aurrekontu-arauan agertuko da, oro har, eta banan-banan zehaztuko da aparteko zerbitzuak egin direla egiaztatu eta gero. Emandako aparteko haborokinen zenbateko indibidualak publikoak izango dira.

La cuantía de las gratificaciones extraordinarias ha de aparecer determinada globalmente en la correspondiente norma presupuestaria, y deberán tener su individualización una vez se haya acreditado la realización de los servicios extraordinarios. Las cuantías individuales de las gratificaciones extraordinarias concedidas serán públicas.

3.– Jaurlaritzak erregelamenduz ezarriko ditu ordainsari osagarriak zehazteko oinarrizko irizpideak.

3.– El Gobierno establecerá reglamentariamente, los criterios básicos para la determinación de las retribuciones complementarias.

4.– Ordainsari osagarri horiek jasotzeak ez du eskubiderik sortuko funtzionarioak aurrerantzean ere osagarri horiek jasotzen jarraitzeko. Nolanahi ere, salbuespena izango da karrera profesionaleko osagarria jasotzea, garapen profesionala dela-eta aitortutako graduari dagokiona, lege honek adierazten duen moduan.

4.– La percepción de las retribuciones complementarias no creará derechos adquiridos a su mantenimiento a favor del personal funcionario, salvo la percepción del complemento de carrera profesional correspondiente al grado de desarrollo profesional reconocido, en los términos previstos en esta ley.

5.– Bateraezintasunaren faktoreari dagokion zenbatekoa zehazteko, kontuan izango da lanpostuen osagarrien zenbateko osoa.

5.– Para determinar la cuantía correspondiente al factor de incompatibilidad, se tendrá en cuenta la cuantía total de los complementos de puestos de trabajo.

123. artikulua.– Aparteko ordainsariak.

Artículo 123.– Pagas extraordinarias.

1.– Euskal administrazio publikoetako funtzionarioek bi aparteko ordainsari izango dituzte urtean. Hauek hartuko ditu aparteko ordainsari bakoitzaren zenbatekoak: hileroko bat, oinarrizko ordainsariena eta ordainsari osagarri guztiena, salbu eta 122.2 artikuluaren c) eta d) apartatuetan aurreikusitakoak.

1.– Las pagas extraordinarias del personal funcionario de las administraciones públicas vascas serán dos al año. El importe de cada una de las pagas extraordinarias comprenderá una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo las previstas en los apartados c) y d) del artículo 122.2.

2.– Lege honen aplikazio-eremuaren barruko administrazio publiko bakoitzak zehaztuko du zer hiletan jaso aparteko ordainsariak.

2.– Cada administración pública incluida en el ámbito de aplicación de esta ley determinará en qué meses se perciben las pagas extraordinarias.

124. artikulua.– Zerbitzuagatiko kalte-ordainak.

Artículo 124.– Indemnizaciones por razón de servicio.

1.– Euskadiko administrazio publikoetako enplegatu publikoek eskubidea dute zerbitzuagatiko kalte-ordainak jasotzeko, erregelamenduz ezartzen den eran, kasu hauetan:

1.– El personal empleado público de las administraciones públicas vascas tiene derecho a percibir indemnizaciones por razón del servicio, en los términos que reglamentariamente se determinen, en los siguientes supuestos:

a) Udalerriz aldatzea dakarten lantoki-aldaketak, betiere horrek galera ekonomikoa sortzen badu. Ez da kalte-ordainik emango lantoki-aldaketa diziplina-zehapen bat aplikatzearen ondoriozkoa bada.

a) Las modificaciones del centro de trabajo que conlleven cambio de localidad, siempre que de dicha circunstancia se derive un perjuicio económico. No procederá la indemnización si la modificación del centro de trabajo tiene su origen en la aplicación de una sanción disciplinaria.

b) Zerbitzuagatiko joan-etorriak.

b) Los desplazamientos por razón de servicio.

c) Prestakuntza- eta trebakuntza-ikastaroetara joatea, eskumena duen organoak baimenduta.

c) La asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento, cuando así se autorice por parte del órgano competente.

d) Administrazioko kide anitzeko organoen eta sozietate publikoetako eta zuzenbide pribatuko sozietate publikoen administrazio-kontseiluen bileretara joatea, langileen hautaketa- eta hornikuntza-prozesuak edo lanbidean aritzeko edo jarduerak egiteko gainditu behar diren probak epaitzen dituzten epaimahaietan parte hartzea, eta Administrazioaren prestakuntza-jardueretan laguntzea modu ez iraunkorrean eta ezohikoan.

d) La concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de consejos de administración de sociedades públicas y entes públicos de derecho privado, la participación en tribunales encargados de juzgar procesos selectivos o de provisión de personal o pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o la realización de actividades, y la colaboración, con carácter no permanente ni habitual, en actividades formativas de la Administración.

e) Aholkularitza ematea langileen hautaketa- edo hornikuntza-prozesuak epaitzen dituzten epaimahaiei, edo haiei laguntza ematea zaintza edo sorospen materialeko zereginetan.

e) Las tareas de asesoramiento a los tribunales encargados de juzgar procesos selectivos o de provisión de personal, o las tareas de colaboración con dichos tribunales en tareas de vigilancia o auxilio material.

f) Destinoa atzerrian izatea.

f) El destino en el extranjero.

2.– Kalte-ordainak jasotzeko eskubidea beti egongo da gastua benetan gauzatzearen baldintzaren pean, eta funtzionarioak ez du kalte-ordainik jasoko, baldin eta edozein ordainsari-kontzepturen bidez ordaindu bazaio aurreko apartatuan adierazitako kasuak direla-eta. Gastua ordaintzeko erabili den zenbatekoa txikiagoa bada artikulu hau garatzeko emandako erregelamenduzko xedapenaren ondoriozko zenbatekoa baino, dagokion aldea ordainduko da.

2.– El derecho a las indemnizaciones se entenderá siempre a reserva de la efectiva realización del gasto, sin que pueda percibirse por el personal funcionario que ya se encuentre resarcido por los supuestos descritos en el apartado anterior por medio de cualquier otro concepto retributivo. Cuando el gasto estuviera resarcido por un importe inferior al que resulte de la disposición reglamentaria que se dicte en desarrollo de este artículo, se satisfará la diferencia correspondiente.

3.– Dagokion prozesurako deia egiten duen administrazioak ordainduko ditu beti hautaketako eta hornikuntzarako kide anitzeko organoetan parte hartzearen ondoriozko kalte-ordainak.

3.– Las indemnizaciones derivadas de la participación en órganos colegiados de selección o provisión serán abonadas en toda circunstancia por la administración convocante del correspondiente proceso.

4.– Inola ere ez da kalte-ordainik ordainduko kide anitzeko organo, administrazio kontseilu edo langileak hautatzeko edo lanpostuak hornitzeko proben epaimahai batean parte hartzea zuzenean lotuta badago betetzen den lanpostuaren egitekoekin.

4.– En ningún caso se devengará indemnización alguna cuando la pertenencia o participación en un órgano colegiado, consejo de administración o tribunal de pruebas selectivas o de provisión esté determinada en razón directa del puesto de trabajo ocupado.

125. artikulua.– Langile lan-kontratudunen ordainsariak.

Artículo 125.– Retribuciones del personal laboral.

1.– Langile lan-kontratudunen ordainsariak finkatzeko orduan, lan-arloko legeria eta aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa beteko dira, eta beti errespetatuko da enplegu publikoaren oinarrizko araudian ezarritakoa oinarrizko ordainsarien eta ordainsari osagarrien muga eta zenbatekoei buruz.

1.– Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral y el convenio colectivo que sea aplicable, con respeto en todo caso de lo previsto en la normativa básica de empleo público sobre límites y cuantías de las retribuciones básicas y complementarias.

2.– Bateraezintasunaren faktoreari dagokion ehunekoa zehazteko moduko ordainsari-egiturarik ez badago, maila edo ordainsari-kategoria bera edo antzekoa duten funtzionario publikoei dagokien ehunekoa aplikatuko da.

2.– En ausencia de una estructura retributiva que permita determinar el porcentaje correspondiente al factor de incompatibilidad, se aplicará el porcentaje correspondiente al personal funcionario de igual o similar nivel o categoría retributiva.

3.– Langile lan-kontratudunen karrera profesionaleko osagarria, kasu bakoitzean aitortutako garapen profesionalaren graduaren arabera, administrazio eskumendun bakoitzak bere aurrekontu-arauan funtzionarioentzako ezarrita daukan osagarriaren zenbateko berekoa izango da.

3.– La cuantía del complemento de carrera profesional del personal laboral, según el grado de desarrollo profesional reconocido en cada caso, será idéntica a la prevista para el personal funcionario en cada norma presupuestaria aprobada por la administración competente.

126. artikulua.– Zuzendaritza publiko profesionaleko postuetan diharduten langileen ordainsariak.

Artículo 126.– Retribuciones del personal que desempeñe puestos de dirección pública profesional.

1.– Euskal administrazio publikoetan zuzendaritza publiko profesionaleko lanpostuak betetzen dituzten funtzionarioei lege honen 120. artikuluan ezarritako ordainsari-egituraren arabera ordainduko zaie. Beste administrazio publiko bateko karrerako funtzionarioak badira, sorburu-administrazioan aitortuta daukaten lanbide-garapeneko graduari dagokion karrerako osagarria jasoko dute, baina, betiere, lanbide-garapeneko maila bererako xede-administrazioan ezarritako zenbatekoa.

1.– Al personal funcionario que desempeñe puestos de directivo profesional de las administraciones públicas vascas se le retribuirá de acuerdo con la estructura retributiva prevista en el artículo 120 de esta ley. En el caso de que sea personal funcionario de carrera de otra administración pública, percibirá el complemento de carrera correspondiente al grado de desarrollo profesional reconocido en su administración de origen, en la cuantía establecida en la administración de destino para el mismo nivel de desarrollo profesional.

2.– Goi-zuzendaritzako lan-harreman berezi baten bidez kontratatutako langileak badira, lan-kontratuan zehaztutako ordainsariak jasoko dituzte, funtzionarioek dituzten parekoak. Kalte-ordainen gainean hitzartzen diren klausulak ez dira handiagoak izango administrazio-izendapenaren bidez aukeratutako zuzendaritza-kide publiko profesionalentzat aurreikus daitezkeenak baino.

2.– El personal contratado a través de una relación laboral de carácter especial de alta dirección, percibirá las retribuciones que se prevean en su contrato de trabajo, que se equipararán a las previstas para el personal funcionario, sin que puedan pactarse cláusulas indemnizatorias superiores a las previstas, en su caso, para el personal directivo público profesional designado mediante nombramiento administrativo.

3.– Zuzendaritza publiko profesionaleko lanpostuak betetzen dituzten langileen ordainsarien ehuneko jakin bat aldakorra izan daiteke, kudeaketaren ondorioz lortutako emaitzaren araberakoa. Ehuneko hori ez da inola ere izango lanpostuaren ordainsarien guztizkoaren ehuneko bost baino gutxiago eta ehuneko hamabost baino gehiago, kanpoan utzita, hala badagokio, funtzionarioen karrera profesionaleko osagarria eta antzinatasuna.

3.– Un porcentaje de las retribuciones del personal que ocupe puestos de directivo público profesional, que no será en ningún caso inferior al cinco ni superior al quince por ciento del total de retribuciones del puesto de trabajo, excluido, en su caso, el complemento de carrera profesional del personal funcionario y la antigüedad, podrá tener la condición de retribución variable en función de los resultados obtenidos por la gestión.

127. artikulua.– Praktiketako funtzionarioen ordainsariak.

Artículo 127.– Retribuciones del personal funcionario en prácticas.

1.– Euskal administrazio publikoek ezarriko dituzte praktiketako funtzionarioen ordainsariak. Nolanahi ere, praktiketako funtzionarioek eskubidea dute honako hauek jasotzeko, gutxienez: sartu nahi duten kidego edo eskala sailkatuta dagoen azpitaldeari, sailkapen profesionaleko taldeari edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalari dagozkion oinarrizko ordainsariak.

1.– Las administraciones públicas vascas determinarán las retribuciones del personal funcionario en prácticas. En todo caso, el personal funcionario en prácticas tiene derecho a percibir, como mínimo, las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo, grupo de clasificación profesional o agrupación profesional sin requisito de titulación, en el que esté clasificado el cuerpo o escala en el que aspira a ingresar.

Nolanahi ere, praktikak egiten badira lanpostu batean jardun bitartean, lanpostu horri dagozkion ordainsari osagarriak gehituko zaizkio aurreko zenbatekoari.

No obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto.

2.– Hautaketa-prozesurako deia egin duen administrazioari dagokio ordainsariak praktiketako funtzionarioei ordaintzea.

2.– El pago de las retribuciones al personal funcionario en prácticas corresponde a la administración que haya convocado el proceso selectivo.

Salbuespenez, praktikak egiten badira deialdia egin duen administrazioaz bestelako baten lanpostu batean jardunda, lanpostua dagoen administrazioari dagokio ordainketa egitea, behintzat bi administrazio publikoek kontrakorik erabakitzen ez badute.

De manera excepcional, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo en una administración diferente de la convocante, el pago corresponderá a la administración en la que se encuentre el puesto de trabajo, salvo acuerdo en sentido contrario adoptado por ambas administraciones públicas.

3.– Praktiketako funtzionario bat administrazio publiko berean bada karrerako funtzionario, bitarteko funtzionario edo langile lan-kontratudun, aukera izango du hautatzeko zer jaso nahi duen: praktiketako funtzionarioari dagozkion ordainsariak edo karrerako edo bitarteko funtzionario edo lan-kontratuduna izanda jasotzen zituenak. Horretarako, ezinbestekoa izango da praktiketarako baimena duen bitartean lanpostu berari lotuta egotea.

3.– El personal funcionario en prácticas que sea, a su vez, personal funcionario de carrera, interino o laboral de la misma administración pública podrá optar entre las retribuciones correspondientes a la condición de personal funcionario en prácticas o las que viniera percibiendo como personal funcionario, interino o laboral, siempre que continúe vinculado al mismo puesto de trabajo durante el permiso para la realización de las prácticas.

128. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko destinoetan zerbitzuak ematen dituzten funtzionarioen ordainsariak.

Artículo 128.– Retribuciones del personal funcionario que presta servicios en destinos ubicados fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko destinoa duten funtzionarioei Autonomia Erkidegoan zerbitzuak ematen dituzten funtzionarioentzat ezarritako kontzeptu berberak ordainduko zaizkie.

1.– El personal funcionario destinado fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi será retribuido por los mismos conceptos establecidos para el personal funcionario que preste servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.– Ordainsari osoa, hau da, funtzionarioen taldeari, azpitaldeari edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalari dagokion soldataren eta soldata horretatik aparteko ordainsarietan sartutako zenbatekoaren batura, bai eta ordainsari osagarri finkoak eta aldizkakoak ere, modulu batez biderkatuko da. Modulu hori Gobernu Kontseiluak erabakiko du ekitaldi bakoitzerako destinoko lekuan biltzen diren faktore diferentzialen arabera.

2.– La retribución integra, resultante de la suma del sueldo correspondiente al grupo, subgrupo o agrupación profesional sin requisito de titulación al que pertenezca y de su importe incluido en las pagas extraordinarias, así como las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, se multiplicará por un módulo que habrá de ser determinado para cada ejercicio por el Consejo de Gobierno en función de los factores diferenciales que concurren en el lugar de destino.

129. artikulua.– Bitarteko funtzionarioen ordainsariak.

Artículo 129.– Retribuciones del personal funcionario interino.

1.– Bitarteko funtzionarioek hauek jasoko dituzte: adskribatuta dauden taldeari, azpitaldeari edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta aparteko ordainsariak. Halaber, izendapeneko modalitatearen araberako ordainsari osagarriak eta ordainsari geroratuak jasoko dituzte.

1.– El personal funcionario interino percibirá las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al grupo, subgrupo o agrupación profesional sin requisito de titulación de adscripción. Asimismo, percibirá las retribuciones complementarias y diferidas que le confiera su modalidad de nombramiento.

2.– Hirurtekoak osatzeari eta sortzeari dagokionez, karrerako funtzionarioei aplikatuko zaizkien arau berberak aplikatuko zaizkie bitarteko funtzionarioei.

2.– Al personal funcionario interino le son de aplicación las normas sobre perfeccionamiento y devengo de trienios aplicables al personal funcionario de carrera.

130. artikulua.– Behin-behineko langileen ordainsariak.

Artículo 130.– Retribuciones del personal eventual.

1.– Behin-behineko langileek hauek jasoko dituzte: diharduten lanpostuaren ordainsariak, dagozkien lanpostu-zerrendetan zehaztutakoaren arabera, eta dagozkien ordainsari geroratuak.

1.– El personal eventual percibirá las retribuciones correspondientes al puesto desempeñado, conforme se determine en las respectivas relaciones de puestos de trabajo, y las retribuciones diferidas que le correspondan.

2.– Hirurtekoak osatzeari eta sortzeari dagokionez, karrerako funtzionarioei aplikatuko zaizkien arau berberak aplikatuko zaizkie behin-behineko langileei.

2.– Al personal eventual le son de aplicación las normas sobre perfeccionamiento y devengo de trienios aplicables al personal funcionario de carrera.

3.– Behin-behineko langileek inoiz ezingo dute jaso aparteko haborokinik, ezta kudeaketan lortutako emaitzengatiko pizgarririk ere.

3.– En ningún caso el personal eventual podrá percibir gratificaciones extraordinarias ni incentivos por resultados de la gestión.

131. artikulua.– Ordainsari geroratuak.

Artículo 131.– Retribuciones diferidas.

Ordainsari geroratuak dira euskal administrazio publikoek borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei egindako ekarpenak, beren eremuan diharduten langileentzako pentsio- zein enplegu-planak edo aseguru-kontratu kolektiboak finantzatzekoak, erretiro-gertakizunaren estaldura ere barnean dutenak betiere, dagozkien aurrekontu-arauetan ezarritako aurreikuspenen eta mugen arabera.

Son retribuciones diferidas las cantidades aportadas por las administraciones públicas vascas a entidades de previsión social voluntaria, destinadas a financiar planes de pensiones o de empleo o contratos de seguros colectivos, que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido en su ámbito, de acuerdo con las previsiones y límites establecidos en las correspondientes normas presupuestarias.

132. artikulua.– Osagarri pertsonal iragankorrak.

Artículo 132.– Complementos personales transitorios.

1.– Funtzionarioek osagarri pertsonal iragankorrak jaso ahal izango dituzte kasu hauetan baldin eta murrizketa gertatzen bada beren ordainsari finko eta periodikoen urteko zenbatekoan:

1.– El personal funcionario podrá percibir complementos personales transitorios cuando se produjera una disminución en el cómputo anual de sus retribuciones fijas y periódicas en los supuestos siguientes:

a) Lanpostu baterako behin-behineko adskripzioa ematen zaienean, lehen betetzen zuten lanpostuak ezabatu direla-eta lanpostutik kendu dituztelako edo edukian gerora sortutako aldaketak direla-eta lanpostuetatik mugiarazi dituztelako. Funtzionarioek osagarri iragankor bat jasoko dute ordainsari-diferentziarengatik, harik eta parte har dezaketen lehenengo lehiaketa ebatzi arte edo beste lanpostu bat betetzen duten arte.

a) Cuando se le adscriba provisionalmente a un puesto de trabajo a causa del cese por supresión o remoción por alteración sobrevenida del contenido del puesto anteriormente ocupado. El personal funcionario percibirá un complemento transitorio por la diferencia retributiva hasta la resolución del primer concurso en el que pueda participar o hasta que provea otro puesto de trabajo.

b) Administrazioak lanpostu baten balorazioa aldatuz gero, lanpostu horren titularrak osagai iragankor bat jasoko du, diferentziarengatik, harik eta beste lanpostu bat betetzen duen arte.

b) Cuando la Administración modifique la valoración del puesto de trabajo, su titular recibirá un complemento transitorio por la diferencia hasta que no provea otro puesto de trabajo.

c) Transferentzia-prozesuen ondorioz, bestelako estatutu-araubidetan sartzearen ondorioz edo lege-mailako arau batek aurreikusitako gainerako kasuetan.

c) Como consecuencia de procesos de transferencias, de integración en regímenes estatutarios distintos o en los demás casos previstos en una norma con rango de ley.

2.– Osagarri horiek aitortzeko, beti eman beharko da ebazpen indibidualizatu bat, eta osagarri horiek ezingo dira ez gehitu ez balioz handitu, non eta arau edo itun bat ez dagoen, berariaz zehazten duena horien gehikuntza edo balio-handitzea.

2.– El reconocimiento de estos complementos requerirá, en todo caso, resolución individualizada, no pudiendo ser incrementados ni revalorizados, salvo que exista norma o pacto que de manera expresa determine su incremento o revalorización.

3.– Inolaz ere ez dira sortuko osagarri pertsonal iragankorrak, administrazio publikoek beren eskumenen eremuan aurrekontu-neurriak aplikatzearen ondoriozkoak, baldin eta enplegatu publiko guztiei edo haien kolektibo jakin batzuei eragin eta ordura arte jasotzen zituzten ordainsarien guztizkoa murriztea badakarte.

3.– En ningún caso podrán generarse complementos personales transitorios derivados de la aplicación de medidas presupuestarias adoptadas por las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias que, afectando a la totalidad o a determinados colectivos de empleados públicos, supongan una merma de las retribuciones totales percibidas hasta entonces por estos.

133. artikulua.– Ordainsarien kenketa.

Artículo 133.– Deducción de retribuciones.

1.– Enplegatu publikoek arrazoi justifikaturik gabe bete gabe utzi duten lanaldi-zatiak kenketa proportzionala eragingo du hartzekoetan. Hartzekoen kenketa horrek ez du zehapen-izaerarik izango, hargatik eragotzi gabe sor daitezkeen diziplina-erantzukizunak.

1.– La parte de jornada no realizada por el personal empleado público sin causa justificada dará lugar a la deducción proporcional de haberes. Esta deducción de haberes no tendrá carácter sancionador, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades disciplinarias a que pudiera haber lugar.

2.– Greba-eskubidea baliatzen duten euskal enplegatu publikoek ez dute ez sorraraziko ezta jasoko ere egoera horretan egon diren denbora-tarte horri dagokion ordainsaririk; hartzekoen kenketa horrek ez du inoiz zehapen-izaerarik izango, eta bakoitzari dagozkion gizarte-prestazioen araubidean ere ez du eraginik izango.

2.– El personal empleado público vasco que ejercite el derecho de huelga no devengará ni percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo en que haya permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga, en ningún caso, carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

134. artikulua.– Bidegabeko ordainketak.

Artículo 134.– Pagos indebidos.

1.– Bidegabeko ordainketa bat osorik edo partez jasotzen duenak itzuli egin behar du, legez ezarritako prozedurei jarraikiz.

1.– Quien perciba un pago indebido, total o parcial, queda obligado a su restitución conforme a los procedimientos legalmente establecidos.

Lege honen ondorioetarako, hau izango da bidegabeko ordainketa: akats materiala, aritmetikoa edo egitatezkoa dela-eta Administrazioarengandik kobratzeko eskubiderik ez duen pertsona bati egiten zaiona, edota hartzekodunaren eskubidea onartu zuen egintzan edo agirian zehaztutako zenbatekoa gainditzen duen ordainketa.

A los efectos de esta ley, se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, a favor de persona en quien no concurra derecho de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho de la persona acreedora.

2.– Honela jardungo da 1. apartatuan aipatutako bidegabeko ordainketen itzulketez bestelako itzulketak eragiten dituzten egintzak berrikusteko: administrazio-prozedura erkideari buruzko araudian egintza deusezak edo deuseztagarriak ofizioz berrikusteko prozedurak baliatuko dira, edo, bestela, itzultzeko prozedura espezifikoak, egintzaren baliogabetasuna eragiten duen kausaren arabera.

2.– La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el anterior apartado 1, se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro, según la causa que determine su invalidez.

135. artikulua.– Ordainsarien sortzapena.

Artículo 135.– Devengo de las retribuciones.

1.– Benetan betetako zerbitzu-denborarekiko proportzioan kalkulatu eta ordainduko dira ordainsariak.

1.– La retribución se calculará y se liquidará de manera proporcional al tiempo de servicios efectivamente desempeñado.

2.– Ordainsariak mugaeguneratutako hilabete osoarekin sortu eta ordainduko dira, ordainsaria dagokion hilaren lehen egunean enplegatuak duen egoerari eta eskubideei erreparatuta. Salbuespen izango dira kasu hauek, zeinetan egunka kitatuko baitira:

2.– Las retribuciones se devengarán y harán efectivas por mensualidades completas y vencidas y de acuerdo con la situación y derechos de la persona empleada referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

a) Zerbitzu aktiboan sartzeko edo zerbitzu horretara bueltatzeko hilabetea; ordainsarirako eskubiderik gabeko baimenak amaitu ondoren, zerbitzura bueltatzeko hilabetea, eta lanpostu berri baterako atxikipena indarrean sartzen den hilabetea, baldin eta ordainsarietan alderik bada lanpostu horren eta aurrekoaren artean.

a) En el mes en que se produzca el ingreso o reingreso al servicio activo, en el de incorporación por conclusión de permisos sin derecho a retribución, y en aquel en que se hubiera hecho efectiva la adscripción a un nuevo puesto de trabajo, siempre que existan diferencias retributivas entre este y el anterior.

b) Ordainsarirako eskubiderik gabeko baimenaz baliatzeari ekiten zaion hilabetea, bai eta zerbitzu aktibotik bestelako administrazio-egoera batera benetan igarotzen den hilabetea ere.

b) En el mes en el que se inicie el disfrute de permisos sin derecho a retribución y en el que sea efectivo el pase a una situación administrativa distinta de la de servicio activo.

c) Zerbitzu aktiboari uzten zaion hilabetea. Salbuespena izango da funtzionarioen heriotza edo erretiroa, baldin eta funtzionarioen pentsio publikoen araubidean eskubidea sortu eta hurrengo hilabeteko lehenbiziko egunetik hilabete osoen arabera sortzen badira pentsioak.

c) En el mes en el que cese en el servicio activo, salvo los supuestos de jubilación o fallecimiento de funcionarios sujetos a regímenes de pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

3.– Hirurteko bakoitzaren zenbatekoa hirurtekoa bete eta hurrengo hileko lehen egunetik aurrera hasiko da sortzen. Honela sortuko eta ordainduko dira hirurtekoak: funtzionarioa hirurtekoa osatzeko unean dagoen azpitalde, sailkapen-talde, hala badagokio, edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalari dagokion balioarekin.

3.– El importe de cada trienio comenzará a devengarse a partir del día primero del mes siguiente a su perfeccionamiento. Dichos trienios se devengarán y harán efectivos con el valor correspondiente al subgrupo, grupo de clasificación, en su caso, o agrupación profesional sin requisito de titulación al que el personal funcionario pertenezca en el momento del perfeccionamiento.

4.– Aparteko ordainsariak ordainsari horiek kobratu aurreko sei hilabeteetan sortuko dira.

4.– Las pagas extraordinarias se devengarán en los seis meses inmediatos anteriores a su cobro.

5.– Aparteko ordainsaria sortzen den egunera arte langile publikoak egin duen zerbitzu-denborak ez baditu hartzen dagokion sortzapen-aldiaren aurreko sei hilabeteak, aparteko ordainsariaren zenbatekoa proportzioan murriztuko da. Ondorio horietarako, ez da zerbitzu-denboratzat hartuko ordainsarirako eskubiderik ez duten baimenen iraupena.

5.– Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los del respectivo período de devengo, el importe de aquella se reducirá proporcionalmente. A estos efectos, no se computará como tiempo de servicios prestados el de duración de las licencias sin derecho a retribución.

6.– Behin-behineko langileen ordainsariak izendapenaren ondorio-egunetik lanpostua benetan uzteko egunera arte sortuko dira.

6.– Las retribuciones del personal eventual se devengarán desde la fecha de efectos de su nombramiento hasta el día de su cese efectivo.

X. TITULUA
TÍTULO X
LANGILEEN ADMINISTRAZIO-EGOERAK EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

136. artikulua.– Funtzionarioen administrazio-egoerak. Irizpide orokorrak.

Artículo 136.– Situaciones administrativas del personal funcionario. Criterios generales.

1.– Karrerako funtzionarioak honako administrazio-egoera hauetakoren batean egongo dira:

1.– El personal funcionario de carrera podrá encontrarse en alguna de las situaciones administrativas siguientes:

a) Zerbitzu aktiboa.

a) Servicio activo.

b) Zerbitzu bereziak.

b) Servicios especiales.

c) Beste administrazio publiko batzuen zerbitzuan.

c) Servicio en otras administraciones públicas.

d) Sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesionalen zerbitzua ematea.

d) Servicio como personal directivo público profesional en el sector público.

e) Norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia.

e) Excedencia voluntaria por interés particular.

f) Borondatezko eszedentzia lanpostu- eta destino-erreserbaduna.

f) Excedencia voluntaria con reserva de puesto y destino.

g) Familia elkartzeko borondatezko eszedentzia.

g) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

h) Familiartekoak zaintzeko borondatezko eszedentzia.

h) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

i) Genero-indarkeriagatiko borondatezko eszedentzia.

i) Excedencia voluntaria por motivos de violencia de género.

j) Indarkeria terroristagatiko borondatezko eszedentzia.

j) Excedencia voluntaria por motivos de violencia terrorista.

k) Borondatezko eszedentzia pizgarriduna.

k) Excedencia voluntaria incentivada.

l) Sektore publikoan zerbitzuak emateko borondatezko eszedentzia.

l) Excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público.

m) Destinoaren zain.

m) Expectativa de destino.

n) Aldi baterako nahitaezko eszedentzia.

n) Excedencia forzosa temporal.

ñ) Nahitaezko eszedentzia.

ñ) Excedencia forzosa.

o) Funtziogabetzea.

o) Suspensión de funciones.

2.– Zerbitzu aktiboaz bestelako administrazio-egoera guztiek haiek emateko ebazpenean zehazten den egunetik aurrera izango dituzte ondorioak.

2.– Las situaciones administrativas distintas de la de servicio activo surtirán efecto a partir de la fecha que se determine en la resolución de concesión de las mismas.

3.– Ezingo da borondatezko eszedentziarik eman, modalitate bakar batean ere, baldin eta funtzionarioek, erretiro arrunta hartzeko legezko adina igaro eta gero, borondatez luzatu badute zerbitzu aktiboa.

3.– No podrá concederse la excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades, cuando el personal funcionario prolongue voluntariamente su permanencia en el servicio activo una vez rebasada la edad legal de jubilación ordinaria.

4.– Funtzionarioei ez zaie zerbitzu aktiboa luzatuko, baldin eta, erretiro arrunta hartzeko adinera heltzean, borondatezko eszedentziako egoeraren batean badaude. Kasu horretan, ofizioz deklaratu beharko da erretiro arrunta.

4.– No se concederá la prórroga en el servicio activo al personal funcionario que, al cumplir la edad legal de jubilación ordinaria, se encuentre en alguna de las distintas opciones de excedencia voluntaria, debiendo, en dicho supuesto, procederse a la declaración de oficio de su jubilación ordinaria.

5.– Administrazio-egoerak aldatzeko, ebazpena eman behar du administrazioan edo dagokion organismo publikoan enplegu publikoaren eskumena duen organoak. Aldaketa horiek pertsonalaren erregistroan jasoko dira. Egoera-aldaketa horiek egin ahal izango dira, hartarako eskatzen diren betekizunak betez gero, zerbitzu aktibora itzuli beharrik gabe.

5.– Los cambios de situación administrativa se acordarán por resolución del órgano competente en materia de empleo público de la administración u organismo público correspondiente y deberán anotarse en el registro de personal. Estos cambios de situación podrán efectuarse, si se reúnen los requisitos exigidos para ello en cada caso, sin necesidad de reingreso al servicio activo.

6.– Lanpostu-erreserbarako eskubidea ematen duen egoera batean dauden funtzionarioek lanpostuak hornitzeko eta sustapen profesionaleko deialdietan parte hartu ahal izango dute.

6.– El personal funcionario que permanezca en situaciones con derecho a reserva de puesto podrá participar en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.

7.– Sorburu-administrazioak izapidetuko ditu beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko egoeran dauden funtzionarioen administrazio-egoeren aldaketak, funtzionario horiek administrazio horietan sartuta ez daudenean. Aldaketa horiek pertsonalaren erregistroan jasoko dira eta, ondoren, xede-administrazioari jakinaraziko zaizkio.

7.– Los cambios de situaciones administrativas de personal funcionario en situación de servicio en otras administraciones públicas que no haya sido integrado en las mismas serán efectuados por la administración de origen y deberán ser comunicados a la administración de destino, una vez anotados en el registro de personal.

137. artikulua.– Zerbitzu aktiboa.

Artículo 137.– Servicio activo.

1.– Karrerako funtzionarioak zerbitzu aktiboan egongo dira egoera hauetan:

1.– El personal funcionario de carrera se halla en situación de servicio activo en las siguientes situaciones:

a) Behin betiko edo behin-behineko funtzionario modura zerbitzuak ematen dituztenean aurrekontuan jasota dagoen eta plantillan azaltzen den plaza batean, funtzionarioei erreserbatutako lanpostu batean dihardutenean, edo zerbitzu-eginkizun bat ematen zaienean, edozein delarik ere destinatuta dauden administrazio edo organo publikoa, eta, lege honetan xedatutakoaren arabera, ez dagokienean beste egoera batean egotea.

a) Cuando preste servicios como personal funcionario, con carácter provisional o definitivo, en una plaza de plantilla dotada presupuestariamente, desempeñe un puesto de trabajo reservado a personal funcionario o le haya sido conferida una comisión de servicios, cualquiera que sea la administración u organismo público en el que se encuentre destinado, y no le corresponda quedar en otra situación conforme a lo previsto en esta ley.

b) Lanpostu bat uzten dutenean beste bat lortu dutelako lanpostuak hornitzeko sistemaren bidez, jabetzeko epeak dirauen bitartean, hots, aurreko lanpostua uzten dutenetik lanpostu berriaz jabetu arteko tartean.

b) Cuando cese en un puesto de trabajo por haber obtenido otro, mediante provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio, que será el que transcurra entre el cese en el anterior puesto y la toma de posesión en el nuevo.

c) Sektore publikoan zerbitzuak ematen dituztenean, eta legezko xedapenez hala ezartzen denean.

c) Cuando preste servicios en el sector público y así se establezca por disposición legal.

d) Kasuan kasuko eskubideak direla-eta, opor edo baimenez baliatzen direnean, aldi baterako ezintasun-egoeran daudenean edo arrisku-egoeran daudenean haurdunaldian edo edoskitze naturalean.

d) Cuando, con los derechos que en cada caso correspondan, disfrute de vacaciones o permisos, o se encuentre en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

2.– Zerbitzu aktiboan dauden karrerako funtzionarioek funtzionario izaera horri datxezkion eskubide guztiak izango dituzte, bai eta izaera horri lotutako eginbeharrak eta erantzukizunak ere. Lege honen arauak eta garapen-araudia bete beharko dituzte, eta lan egiten duten administrazio edo sektore publikoko entitatearen lan-baldintzak izango dituzte.

2.– El personal funcionario de carrera en situación de servicio activo goza de todos los derechos inherentes a su condición de funcionaria o funcionario y queda sujeto a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirá por las normas de esta ley, la normativa de desarrollo y las condiciones de trabajo de la administración o entidad del sector público en que preste sus servicios.

138. artikulua.– Zerbitzu bereziak.

Artículo 138.– Servicios especiales.

1.– Karrerako funtzionarioak zerbitzu berezietan daudela deklaratuko da honako egoera hauetako bat gertatzen bada:

1.– El personal funcionario de carrera será declarado en situación de servicios especiales cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Eusko Jaurlaritzako, lurralde historikoetako gobernu-organoetako, Estatuko Gobernuko edo autonomia-erkidegoetako nahiz Ceuta eta Melilla autonomia-hirietako batzar legegileetako gobernu-organoetako edo Europako instituzioetako nahiz nazioarteko antolakundeetako kide izendatzen dituztenean, edo aipatutako administrazio edo erakunde horietako goi-kargudun izendatzen dituztenean.

a) Cuando sea nombrado personal miembro del Gobierno Vasco, de los órganos de gobierno de los territorios históricos, del Gobierno del Estado o de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, personal miembro de las instituciones europeas o de las organizaciones internacionales, o personal alto cargo de cualquiera de esas administraciones o instituciones citadas.

b) Beren administrazioak baimena ematen dienean sei hilabetetik gorako aldi batean misio bat burutzeko nazioarteko antolakundeetan edo atzerriko gobernu nahiz entitate publikoetan, edo garapen-lankidetzarako programa eta proiektuetan parte hartzen dutenean, baita ekintza humanitarioetan ere, kooperante profesional edo boluntario moduan, Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

b) Cuando sea autorizado por su administración para realizar una misión por un período determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o participe en programas y proyectos de cooperación para el desarrollo o en acciones humanitarias en calidad de personal cooperante profesional o voluntario, conforme a lo previsto en la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo.

c) Administrazio publikoei lotutako edo haien mendeko organismo publikoetako edo entitateetako lanpostuetan edo karguetan jarduteko izendatzen dituztenean, baldin eta, dagokion administrazio publikoak ezarritakoaren arabera, lanpostu edo kargu horiek goi-karguen administrazio-mailaren parekotzat jotzen badira.

c) Cuando sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las administraciones públicas, que, de conformidad con lo que establezca la respectiva administración pública, estén asimilados en su rango administrativo a alto cargo.

d) Konstituzio Auzitegiaren, Herriaren Defendatzailearen, Arartekoaren zerbitzuei, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren organo teknikoei atxikita daudenean, edo haien destinoa Kontu Auzitegian dagoenean, apirilaren 5eko 7/1988 Legearen 93.3 artikuluan jasotakoari jarraituz.

d) Cuando sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Ararteko, a los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial o destinado al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.

e) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kide izendatzen dituztenean.

e) Cuando sea nombrado personal miembro de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

f) Eusko Legebiltzarreko, lurralde historikoetako batzar nagusietako edo autonomia-erkidegoetako batzar legegileetako kide izatera iristen direnean, salbu eta, bateraezintasunean sartu gabe, zerbitzu aktiboan jarraitzea erabakitzen dutenean.

f) Cuando acceda a la condición de personal miembro del Parlamento Vasco, de las juntas generales de los territorios históricos o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, salvo en aquellos casos en los que, no incurriendo en incompatibilidad, opte por permanecer en situación de servicio activo.

g) Gorte Nagusietako diputatu edo senatari edo Europako Parlamentuko diputatu izatera iristen denean.

g) Cuando acceda a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales, o a la de diputado del Parlamento Europeo.

h) Ceuta eta Melilla hirietako batzarretan edo tokiko entitateetan edo hautetsi-karguan dihardutenean, ordainsaria jasota eta arduraldi esklusiboan; erantzukizunezko eginkizunak betetzen dituztenean udaletako goi-mailako edo zuzendaritzako organoetan, edo, toki-organoetako kide izanda, erreklamazio ekonomiko-administratiboak aztertzeko eta ebazteko erantzukizunezko eginkizunak dituztenean.

h) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla, en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, y cuando se desempeñen responsabilidades como personal miembro de los órganos locales para el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

i) Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoetako justizia-kontseiluetako bokal izendatzen dituztenean.

i) Cuando sea designado para formar parte, en calidad de vocal, del Consejo General del Poder Judicial o, en su caso, de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.

j) Organo konstituzionaletan nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko edo beste edozein autonomia-erkidegotako estatutu-organoetan parte hartzeko hautatzen edo izendatzen dituztenean, baita antzeko ezaugarriak dituen beste edozein kargutarako hautatzen dituztenean ere, zeinetan hautatzea Eusko Legebiltzarrak, batzar nagusiek, Diputatuen Kongresuak, Senatuak, autonomia-erkidegoetako batzar legegileek edo toki-erakundeetako udalbatzek egin beharko baitute.

j) Cuando sea elegido o designado para formar parte de los órganos constitucionales o de los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma Vasca o de cualquier otra comunidad autónoma, así como cuando sea nombrado para cualquier otro cargo de características similares, y cuya elección corresponda al Parlamento Vasco, a las juntas generales, al Congreso de los Diputados, al Senado, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, o al pleno de las entidades locales.

k) Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kide edo Idazkaritza Nagusiaren titular bihurtzen denean.

k) Cuando adquieran la condición de personal miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas o como titular de la Secretaría General.

l) Konfiantzazkotzat edo aholkularitza politikokotzat berariaz kalifikatutako funtzioak dituzten lanpostuak betetzen dituztela-eta, behin-behineko langile izendatzen dituztenean.

l) Cuando sea designado como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político.

m) Nazioarteko edo nazioz gaindiko antolakundeen zerbitzuko funtzionarioaren izaera hartzen dutenean.

m) Cuando adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones internacionales o supranacionales.

n) Honako hauen aholkulari izendatzen dituztenean: Eusko Legebiltzarreko talde parlamentarioena, beste autonomia-erkidego batzuetako batzar legegileetako taldeena, batzar nagusietako batzarkide-taldeena, Kongresuko edo Senatuko talde parlamentarioena edo Europako Parlamentuko taldeena.

n) Cuando sea designado personal asesor de los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco, de otras asambleas legislativas de comunidades autónomas, de los grupos junteros de las juntas generales o de los grupos parlamentarios del Congreso o del Senado, así como del Parlamento Europeo.

ñ) Kargu politiko baterako izendatzen dituztenean, eta kargu politiko hori bateraezina denean funtzio publikoan jardutearekin.

ñ) Cuando sea nombrado para cualquier cargo de carácter político que sea incompatible con el ejercicio de la función pública.

o) Indar Armatuetan zerbitzuak emateko erreserbista boluntario gisa jarduten hasten direnean.

o) Cuando sea activado como personal reservista voluntario para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

p) Eusko Legebiltzarraren lege baten bidez zehaztu daitezkeen beste egoera batzuetan.

p) En cualesquiera otros supuestos en que así se determine mediante ley del Parlamento Vasco.

2.– Zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek betetzen duten lanpostuari edo karguari dagozkion ordainsariak jasoko dituzte, eta ez karrerako funtzionario modura betetzen duten lanpostuari dagozkionak, hargatik eragotzi gabe funtzionario modura unean-unean aitortuta dituzten hirurtekoak jasotzeko eskubidea.

2.– El personal funcionario de carrera en situación de servicios especiales percibirá las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñe y no las que le correspondan al puesto desempeñado como personal funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tenga reconocidos en cada momento como personal funcionario.

3.– Funtzionarioek zerbitzuak ematen dizkioten administrazioak ordainduko ditu zerbitzu berezietan dauden langileen hirurtekoei dagozkien ordainsariak. Salbuespen modura, langileek aitortuta dauzkaten hirurtekoengatiko ordainsariak legez ezin direnean dagozkion aurrekontuen kontura jaso, zerbitzu berezien egoera deklaratu duen administrazio edo entitate publikoak ordaindu beharko ditu.

3.– Las retribuciones por los trienios del personal en situación de servicios especiales serán abonadas por la administración donde presta sus servicios. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuvieran reconocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidas por la administración o entidad pública que declaró los servicios especiales.

4.– Zerbitzu berezien egoeran ematen den denbora aintzat hartuko da funtzionarioen karrera profesionalaren ondorioetarako, hirurtekoak aitortzeko eta barne-sustapenerako, baita aplikatu behar zaien Gizarte Segurantzako araubideko eskubideen ondorioetarako ere. Ondorio horiek ez zaizkie aitortuko Europar Batasuneko instituzioetan edo horien parekoak diren entitateetan eta organismoetan sartuta dauden eta Europako Erkidegoetako Funtzionarioen Estatutuan ezarritako transferentzia-eskubideaz baliatzen diren funtzionarioei.

4.– El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales se computará a efectos de la carrera profesional del personal funcionario, del reconocimiento de trienios, de la promoción interna, y de los derechos en el régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. Estos efectos no le serán reconocidos al personal funcionario que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas o al de entidades y organismos asimilados, ejercite el derecho de transferencia establecido en el Estatuto del Personal Funcionario de las Comunidades Europeas.

5.– Zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek eskubidea izango dute egoera horretan izan aurretik edo egoera horretan daudela lehiaketa bidez lortutako lanpostuaren erreserbarako. Administrazioak bermatuko du funtzionarioak zerbitzu aktibora itzultzea, finkatuta dituzten eskubideen arabera eta dagokien administrazio publikoan indarrean den administrazio-karrerako sistemarekin bat etorriz.

5.– El personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicios especiales tendrá derecho a la reserva del puesto obtenido por concurso con anterioridad a encontrarse en dicha situación o durante su permanencia en la misma. La Administración garantizará el reingreso al servicio activo del personal funcionario, conforme a los derechos que tuviera consolidados y de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la administración pública a la que pertenezca.

6.– Karrerako funtzionarioek, kargua uzten dutenetik aurrera, hogeita hamar egun natural izango dituzte zerbitzu aktibora itzultzea eskatzeko, eta, hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dituzte, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

6.– El personal funcionario de carrera dispondrá de treinta días naturales desde la fecha del cese para solicitar el reingreso al servicio activo, y, en caso de no hacerlo, serán declarados de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, situación en la que deberán permanecer un mínimo de dos años continuados contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

7.– Funtzionarioek zerbitzu berezien egoeran jarraituko dute, egoera horretara igarotzea eragin zuen baldintza bertan behera gelditzen denetik zerbitzu aktibora itzultzen diren arte.

7.– Durante el período transcurrido entre la pérdida de la condición que originó la situación de servicios especiales y el reingreso al servicio activo, el personal funcionario continuará en la situación de servicios especiales.

8.– Diputatu edo senatari diren funtzionarioek eta Eusko Legebiltzarreko, lurralde historikoetako batzar nagusietako, beste autonomia-erkidego bateko batzar legegileko edo Europako Parlamentuko kide diren funtzionarioek izaera hori galtzen badute ganbera desegin delako edo agintaldia amaitu delako, zerbitzu berezietan jarraitu ahal izango dute ganbera berria eratu arte.

8.– El personal funcionario que tenga la condición de diputado, senador y personal miembro del Parlamento Vasco, juntas generales de los territorios históricos, asambleas legislativas de otras comunidades autónomas o del Parlamento Europeo que pierda esta condición por la disolución de las correspondientes cámaras, o por el fin de su mandato, podrá permanecer en la situación de servicios especiales hasta la constitución de la nueva cámara.

9.– Zerbitzu berezien egoera ofizioz deklaratuko da zerbitzu berezietara igarotzea eragiten duen egoera administrazio edo entitate publiko beraren barruan sortzen denean. Gainerako kasuetan, funtzionario interesdunek eskatuta deklaratuko da, egoera egiaztatu eta gero.

9.– La situación de servicios especiales será declarada de oficio cuando el supuesto que origine el pase a dicha situación se produzca dentro de la misma administración o entidad pública. En los demás supuestos, se declarará a instancia del personal funcionario interesado, previa acreditación.

10.– Deklarazioa eraginkorra izango da hura eragiten duen egoera gertatzen den egunetik aurrera.

10.– La declaración será efectiva a partir de la fecha en que se produzcan los supuestos que dan origen a la misma.

11.– Zerbitzu berezien egoeran deklaratu dituzten karrerako funtzionarioek ez dute inolako kalterik izango sustapen profesionalerako eskubidean honako hauengatik: goi-kargudun, botere judizialeko kide edo beste konstituzio- edo estatutu-organoren bateko kide izendatu dutelako; alkate aukeratu dutelako, ordainduta eta dedikazio esklusiboarekin, edo diputazioetako, uharte-kontseiluetako edo -kabildoetako presidente, Gorte Nagusietako diputatu edo senatari, Eusko Legebiltzarreko kide edo autonomia-erkidegoetako batzar legegileetako kide, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko edo pareko izaera eta eginkizunak dituen kontsulta-organo bateko bokal, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren titular.

11.– El personal funcionario de carrera que haya sido declarado en la situación de servicios especiales no sufrirá menoscabo alguno en el derecho a la promoción profesional por haber sido nombrado alto cargo, miembro del poder judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o haber sido elegido alcaldesa o alcalde, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidenta o presidente de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, diputada o diputado o senadora o senador de las Cortes Generales, miembro del Parlamento Vasco o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi u órgano consultivo de naturaleza y funciones equivalentes, o Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Funtzionario horiek, betiere, lege honen bosgarren xedapen iragankorrean xedatutako tratamendua jasoko dute gradua finkatzeari dagokionez. Euskal Autonomia Erkidegoko goi-kargudunaren izaera duen karrerako funtzionarioak karrera profesionalean aurrera egiteko beste edozein aurreikuspen berariaz aintzatetsi beharko da Autonomia Erkidegoko kasuan kasuko aurrekontu orokorren legean, eta aplikagarria izango zaie, halaber, apartatu honen aurreko paragrafoan zerrendatutako karguetan aritzeko izendatuei.

Este personal funcionario recibirá, en todo caso, el tratamiento previsto en la disposición transitoria quinta de la presente ley, en relación con el régimen de consolidación de grado. Cualquier otra previsión en materia de progresión de la carrera profesional del personal funcionario de carrera que ostente la condición de alto cargo de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá ser expresamente reconocida en la correspondiente ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, que resultará asimismo de aplicación a quienes hayan sido designados para el desempeño de los cargos relacionados en el párrafo anterior de este apartado.

139. artikulua.– Beste administrazio publiko batzuen zerbitzuan.

Artículo 139.– Servicio en otras administraciones públicas.

1.– Karrerako funtzionarioak beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko egoeran deklaratuko dira honako kasu hauetan:

1.– El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicio en otras administraciones públicas en los siguientes supuestos:

a) Beste administrazio publiko batean lanpostu bat lortzen dutenean lehiaketa nahiz izendapen askeko prozeduren bidez.

a) Cuando mediante los procedimientos de concurso o libre designación obtengan un puesto de trabajo en otra administración pública.

b) Transferentzia-prozesuen ondorioz edo iristen diren administrazioaren lege-xedapen baten bidez, administrazio horretako funtzionario bihurtzen direnean.

b) Cuando, en virtud de los procesos de transferencias o por disposición legal de la administración a la que acceda, se integren como personal funcionario propio de la misma.

c) Beste administrazio publiko batean sartzen direnean, giza baliabideen berresleipenen edo administrazioen arteko mugigarritasunaren ondorioz, zeinak enplegu publikoa antolatzeko plan batetik abiatutako hitzarmen baten ondorio baitira.

c) Cuando se integren en otra administración pública como consecuencia de supuestos de reasignación de efectivos o movilidad interadministrativa derivados de un convenio suscrito a partir de un plan de ordenación del empleo público.

2.– Administrazioak beti bermatu behar du funtzionarioak zerbitzu aktibora itzuliko direla, finkatuta dituzten eskubideen arabera eta dagokien administrazio publikoan indarrean den administrazio-karrerako sistemarekin bat etorriz.

2.– La Administración garantizará, en todo caso, el reingreso al servicio activo del personal funcionario, conforme a los derechos que tuviera consolidados y de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la administración pública a la que pertenezca.

3.– Beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko egoeran dauden funtzionarioek funtzionario izaerari eutsiko diote sorburu-administrazioan, lanpostu- eta destino-erreserbarik gabe, eta benetako destinoa duten administrazioaren araubide juridikoa aplikatuko zaie.

3.– El personal funcionario en situación de servicio en otras administraciones públicas conservará la condición de personal funcionario de carrera en la administración de origen, sin reserva de puesto ni destino, y se le aplicará el régimen de la administración en la que esté destinado de forma efectiva.

4.– Egoera horretan emandako zerbitzu-denbora sorburu-administrazioan emandako zerbitzu-denboratzat joko da hirurtekoen eta karrera profesionalaren ondorioetarako.

4.– El tiempo de servicios en esta situación será computable a los efectos de trienios y carrera profesional como servicio prestado en la administración de origen.

5.– Beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko egoeratik sorburu-administrazioko zerbitzu aktibora itzultzen diren funtzionarioek aitorpen profesionala lortuko dute, karrera profesionalaren sisteman lortutako aurrerapausoei eta ordainsarien mailari dagozkion ondorioei dagokienez; betiere, euskal administrazio publikoen arteko mugikortasuna sustatzeko sinatutako hitzarmenetan eta elkarlanerako gainerako tresnetan aurreikusitako prozeduraren arabera. Halako hitzarmenik edo tresnarik ezean, funtzionarioak itzuli diren administrazio edo entitate publikoak egin beharko du aitorpen hori.

5.– El personal funcionario que reingrese al servicio activo en la administración de origen, procedente de la situación de servicio en otras administraciones públicas, obtendrá el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva, conforme al procedimiento previsto en los convenios y demás instrumentos de colaboración suscritos al objeto de facilitar la movilidad interadministrativa entre las administraciones públicas vascas. En defecto de tales convenios o instrumentos, el reconocimiento se realizará por la administración o entidad pública en la que se produzca el reingreso.

6.– Funtzionarioak transferentzia-prozesuen ondorioz igarotzen badira beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko egoerara, egoera hori ofizioz deklaratuko da; gainerako kasuetan, interesa duen funtzionarioak eskatuta deklaratuko da.

6.– La situación de servicios en otras administraciones públicas se concederá de oficio cuando sea en virtud de procesos de transferencias; en los demás casos, se declarará a instancia del personal funcionario interesado.

7.– Xede-administrazio publikoan kargua utzi, eta hogeita hamar egun naturaleko epean egin beharko da sorburu-administrazioko zerbitzu aktibora itzultzeko eskabidea. Hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

7.– La solicitud de reingreso al servicio activo en la administración de origen deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales desde la fecha del cese en la administración pública de destino. Caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, situación en la que deberán permanecer un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

Nolanahi ere, kargu-uzte hori baldin badagokie beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko administrazio-egoerako funtzionario izaki izendapen askeko lanpostu batean dihardutenei, zerbitzu aktibora itzultzeko egoerak eta baldintzak lege honen 118.5.d) artikuluan aurreikusitakoari egokituko zaizkio.

En todo caso, si el cese afectara a personal funcionario en situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas que desempeñe un puesto de libre designación, las circunstancias y condiciones sobre el reingreso se ajustarán a lo previsto en el artículo 118.5.d) de esta ley.

8.– Lege honetan lanpostuak hornitzeko aurreikusitako sistemen bidez lanpostu bat lortzearen ondorioz beste administrazio publiko batzuen zerbitzuko administrazio-egoeran dauden euskal enplegatu publikoek eskubidea izango dute sorburu-administrazioak lanpostuak hornitzeko egiten dituen deialdietan parte hartzeko.

8.– El personal funcionario que se encuentre en la situación de servicio en otras administraciones públicas como consecuencia de haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión de puestos previstos en esta ley, conservará el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por la administración de origen.

9.– Funtzionario publikoak transferentzia- edo mugigarritasun-prozesuren baten objektu direnean artikulu honen 1. apartatuaren b) eta c) letretan aurreikusitako kasuetan, guztiz integratuko dira xede-administrazioan, eta zerbitzu aktiboan egongo dira bertan. Lortuta daukaten karrera-mailari datxezkion eskubide ekonomikoak aitortuko zaizkie; era berean, sorburu-administrazioko eskubide guztiak mantenduko dituzte, bertan zerbitzu aktiboan baleude bezala.

9.– El personal funcionario que sea objeto de un proceso de transferencias o de movilidad en los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, se integrará plenamente en la administración de destino y se hallará en la situación de servicio activo en la misma. Le serán reconocidos los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviese adquirida, así como mantendrá todos sus derechos en la administración de origen como si estuviera en activo en la misma.

Euskal administrazio publikoek, funtzionario transferituak administrazio horietako funtzionario gisa hartu behar dituztenean, errespetatu egin beharko dute sorburuko kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalari dagokion taldea edo azpitaldea.

Las administraciones públicas vascas, al proceder a la integración del personal transferido como personal funcionario propio, respetarán el grupo o subgrupo del cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación de procedencia.

Langile transferituek xede-administrazioan jarraituko dute, lanpostua uzten badute edo betetzen duten lanpostua ezabatzen bada. Administrazio horrek lanpostua eta destinoa esleitu beharko die, administrazio horretan karrerarako eta lanpostuak hornitzeko dauden sistemen arabera.

En los supuestos de cese del personal transferido o de supresión del puesto que desempeña, dicho personal permanecerá en la administración de destino, la cual deberá asignarle un puesto y destino conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigente en dicha administración.

Euskal administrazio publikoetako funtzionarioen arteko berdintasuna aitortzen da, zeinahi delarik ere haien sorburu-administrazioa.

Se reconoce la igualdad entre el personal funcionario de carrera propio de cada una de las administraciones públicas vascas, con independencia de su administración de procedencia.

140. artikulua.– Sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesionalen zerbitzuak ematea.

Artículo 140.– Servicios como personal directivo público profesional en el sector público.

1.– Lege honen 39. artikuluan aurreikusitakoaren arabera sektore publikoko zuzendaritza-postuetan diharduten karrerako funtzionarioak sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesionalen zerbitzuak emateko egoerara igaroko dira, salbu eta zerbitzu berezietako egoeran deklaratzen badituzte lege honen 138.1 artikuluko h) eta ñ) apartatuek xedatutakoaren arabera.

1.– El personal funcionario de carrera que desempeñe puestos directivos en el sector público, conforme a lo previsto en el artículo 39 de esta ley, pasará a la situación de servicios como personal directivo público profesional, excepto los que sean declarados en servicios especiales conforme a lo previsto en los apartados h) y ñ) del artículo 138.1 de esta ley.

2.– Sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesional modura zerbitzuak emateko egoeran dauden karrerako funtzionarioek eskubidea izango dute egoera horretan izan aurretik edo egoera horretan daudela, bai lehiaketa bidez, bai karrerako funtzionarioa izateko prozesuaren ondorengo destino-esleipenaren bidez, lortutako lanpostuaren erreserbarako. Administrazioak bermatu behar du funtzionarioak zerbitzu aktibora itzuliko direla finkatuta dituzten eskubideen arabera eta dagokien administrazio publikoan indarrean den administrazio-karrerako sistemarekin bat etorriz.

2.– El personal funcionario de carrera que se encuentre en la situación de servicios como personal directivo público profesional en el sector público tendrá derecho a la reserva del puesto del que resulta ser titular, bien por concurso, bien mediante asignación de destino tras el correspondiente proceso de acceso a la condición de personal funcionario de carrera, con anterioridad a encontrarse en dicha situación o durante su permanencia en la misma. La Administración garantizará el reingreso al servicio activo del personal funcionario conforme a los derechos que tuviera consolidados y de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la administración pública a la que pertenezca.

3.– Sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesionalen zerbitzuak emateko egoeran dauden funtzionarioek eutsi egingo diote sorburu-administrazioko karrerako funtzionario izateari.

3.– El personal funcionario en situación de servicios como personal directivo público profesional en el sector público conservará la condición de personal funcionario de carrera en la administración de origen.

4.– Sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesionalen zerbitzuak emateko egoera eta gero, sorburu-administrazioko zerbitzu aktibora itzultzen diren funtzionarioek aitorpen profesionala lortuko dute, karrera profesionalaren sisteman lortutako aurrerapausoei eta ordainsarien mailari dagozkion ondorioei dagokienez, betiere, administrazioen arteko mugigarritasunerako neurriak ezartzen dituzten hitzarmenetan eta elkarlanerako gainerako tresnetan aurreikusitakoaren arabera.

4.– El personal funcionario que reingrese al servicio activo en la administración de origen, procedente de la situación de servicios como personal directivo público profesional en el sector público, obtendrá el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme a lo previsto en los convenios o instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa.

Halako hitzarmenik edo tresnarik ezean, funtzionarioa itzuli den administrazio edo entitate publikoak egin beharko du aitorpen hori.

En defecto de tales convenios o instrumentos, el reconocimiento se realizará por la administración o entidad pública en la que se produzca el reingreso.

Egoera horretan emandako zerbitzaldia sorburu-administrazioan emandako zerbitzalditzat joko da antzinatasunaren eta karrera profesionalaren ondorioetarako.

El tiempo de servicios en esta situación será computable a los efectos de antigüedad y carrera profesional como servicio prestado en la administración de origen.

5.– Funtzionario publikoek, sektore publikoan zuzendaritza-kide publiko profesionalen zerbitzuak emateko egoeran izan arren, mantendu egingo dute sorburu-administrazioak lanpostuak hornitzeko egiten dituen deialdietan parte hartzeko eskubidea.

5.– El personal funcionario que se encuentre en la situación de servicios como personal directivo público profesional en el sector conservará el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por la administración de origen.

6.– Sorburu-administrazioko zerbitzu aktibora itzultzeko eskabidea hogeita hamar egun naturaleko epean egin beharko da, xede-administrazio publikoan kargua uzten denetik, eta, hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

6.– La solicitud de reingreso al servicio activo en la administración de origen deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales desde la fecha del cese en la administración pública de destino y, caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, situación en la que deberá permanecer un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

141. artikulua.– Norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia.

Artículo 141.– Excedencia voluntaria por interés particular.

1.– Karrerako funtzionarioek norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia hartu ahal izango dute baldin eta administrazio publikoren batean edo sektore publikoan benetako zerbitzuak eman badituzte, jarraian, aurreko bi urteetan gutxienez. Gutxienez bi urtez jarraian egon beharko dute egoera horretan itzultzea eskatzeko. Behin itzuli eta gero, funtzionarioek ezingo dute berriro norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia eskatu, harik eta gutxienez hiru urte igaro arte benetako zerbitzuak ematen.

1.– El personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos de forma continuada en cualquiera de las administraciones públicas o en el sector público durante un período mínimo de dos años inmediatamente anteriores. Se deberá permanecer un mínimo de dos años continuados en esa situación para solicitar el reingreso. Una vez reingresado, el personal funcionario no podrá solicitar otra excedencia voluntaria por interés particular hasta que transcurran un mínimo de tres años de servicios efectivos.

Epe horiek zenbatzeko, benetako zerbitzu-urtetzat joko dira egoera hauetako batean ematen direnak: zerbitzu berezietan, destinoaren zain, familiartekoak zaintzeko eszedentzian, genero-indarkeriagatiko eszedentzian, indarkeria terroristagatiko eszedentzian, aldi baterako nahitaezko eszedentzian eta nahitaezko eszedentzian. Aldiz, funtziogabetze irmoaren aldia ez da zenbatuko.

A efectos del cómputo de los plazos indicados, se considerarán como de servicios efectivos los años de permanencia en las situaciones de servicios especiales, expectativa de destino, excedencia para el cuidado de familiares, excedencia por motivos de violencia de género, excedencia por motivos de violencia terrorista, excedencia forzosa temporal y excedencia forzosa. Por el contrario, no será computable el período de suspensión firme de funciones.

2.– Alde batek eskatuta deklaratuko da norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia; hura deklaratzeko, kontuan izango da zeintzuk diren zerbitzuaren aldian aldiko premiak. Eszedentzia ukatuz gero, arrazoiak adierazi beharko dira. Funtzionarioen aurka diziplinazko espedientea hasita dagoenean edo haiek zehapen bat bete behar dutenean, ezingo da eszedentzia hori deklaratu.

2.– La excedencia voluntaria por interés particular se declarará a instancia de parte y quedará subordinada a las necesidades temporales del servicio, y deberá motivarse en todo caso su denegación. No podrá declararse cuando al personal funcionario se le instruya expediente disciplinario o se encuentre pendiente del cumplimiento de una sanción.

3.– Nolanahi ere, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia deklaratuko da, ofizioz, baldin eta, zerbitzu aktiboaz bestelako egoera batera igarotzea ekarri zuen arrazoia amaitutakoan, interesdunek ez badute zerbitzu aktibora itzultzea eskatzen ezarritako epean.

3.– En todo caso, procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular, cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo establecido.

4.– Norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian daudenek ez dute postu-erreserba mantenduko, ez dute ordainsaririk sorraraziko, eta egoera horretan emandako denbora ez zaie zenbatuko karrera profesionalaren eta hirurtekoen ondorioetarako, ezta aplikatu beharreko Gizarte Segurantzako araubideko eskubideen ondorioetarako ere.

4.– Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés particular no mantendrán la reserva del puesto, no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo de permanencia en esa situación a efectos de carrera profesional, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación.

5.– Egoera horretan dauden funtzionarioek zerbitzu aktibora itzultzea eskatzen badute, baina halakorik lortzen ez badute lanpostu hutsik ez dagoelako, egoera horretan jarraituko dute, harik eta lanpostu hutsen bat izan arte.

5.– El personal funcionario que hallándose en esta situación solicitara el reingreso al servicio activo y no pudiera obtenerlo por falta de vacante continuara en dicha situación hasta tanto se produzca aquella.

142. artikulua.– Borondatezko eszedentzia lanpostu- eta destino-erreserbaduna.

Artículo 142.– Excedencia voluntaria con reserva de puesto y destino.

1.– Karrerako funtzionarioek borondatezko eszedentzia lanpostu-erreserbaduna eskatu ahal izango dute. Horretarako, gutxienez aurreko hiru urteetan jardun behar izan dute funtzionario modura zerbitzuak ematen administrazio publikoren batean edo sektore publikoan. Eszedentzia horren iraupena, berriz, sei hilabete eta urtebete bitartekoa izango da. Kasu horretan, ezin izango da beste eskaerarik egin harik eta benetako hiru zerbitzu-urte metatu arte eszedentziaz baliatzeko aldia amaitzen denetik aurrera.

1.– El personal funcionario de carrera, cuando haya prestado servicios efectivos de forma continuada en cualquiera de las administraciones públicas o en el sector público como personal funcionario durante un período mínimo de tres años inmediatamente anteriores, podrá solicitar una excedencia voluntaria con reserva de puesto, con una duración de entre seis meses y un año. En este caso, no cabrá nueva solicitud hasta haberse acumulado tres años de servicios efectivos desde la finalización de su disfrute.

Epe horiek zenbatzeko, benetako zerbitzu-urtetzat joko dira egoera hauetako batean ematen direnak: zerbitzu berezietan, destinoaren zain, familiartekoak zaintzeko eszedentzian, genero-indarkeriagatiko borondatezko eszedentzian, indarkeria terroristagatiko borondatezko eszedentzian, aldi baterako nahitaezko eszedentzian eta nahitaezko eszedentzian. Aldiz, funtziogabetze irmoaren aldia ez da zenbatuko.

A efectos del cómputo de los plazos indicados, se considerarán como de servicios efectivos los años de permanencia en las situaciones de servicios especiales, expectativa de destino, excedencia para el cuidado de familiares, excedencia voluntaria por violencia de género, excedencia voluntaria por motivos de violencia terrorista, excedencia forzosa temporal y excedencia forzosa. Por el contrario, no será computable el período de suspensión firme de funciones.

2.– Borondatezko eszedentzia lanpostu- eta destino-erreserbaduna zerbitzuaren aldian aldiko premien mende egongo da. Eszedentzia hori ukatuz gero, arrazoiak adierazi beharko dira. Funtzionarioen aurka diziplinazko espedientea hasita dagoenean edo haiek zehapen bat bete behar dutenean, ezingo da eszedentzia hori deklaratu. Halaber, ezin izango da deklaratu, baldin eta enplegu publikoa antolatzeko plan bat badago onartuta eta plan horrek badakar lanpostuak murriztea edo kentzea, aldi baterako edo behin betiko, zerbitzuak ematen dituzten unitatean.

2.– La excedencia voluntaria con reserva de puesto y destino quedará subordinada a las necesidades temporales del servicio, y deberá motivarse en todo caso su denegación. No podrá declararse cuando al personal funcionario se le instruya expediente disciplinario o se encuentre pendiente del cumplimiento de una sanción. Tampoco se podrá declarar en el caso de que se haya aprobado un plan de ordenación del empleo público que suponga, temporal o definitivamente, supresión o reducción de puestos de trabajo en la unidad en la que preste sus servicios.

3.– Borondatezko eszedentzia lanpostu- eta destino-erreserbadunean daudenek ez dute ordainsaririk sorraraziko, eta egoera horretan emandako denbora ez zaie aintzat hartuko karrera profesionalaren eta hirurtekoen ondorioetarako, ezta aplikatu beharreko Gizarte Segurantzako araubideko eskubideetarako ere.

3.– Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria con reserva de puesto no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo de permanencia en esa situación a efectos de carrera profesional, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación.

4.– Karrerako funtzionarioek, eszedentziaren epealdia amaitutakoan, hogeita hamar egun natural izango dituzte zerbitzu aktibora itzultzea eskatzeko. Hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– El personal funcionario de carrera dispondrá de treinta días naturales desde la conclusión del período de permanencia en la situación de excedencia para solicitar el reingreso al servicio activo. Caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, situación en la que deberá permanecer un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

5.– Borondatezko eszedentzia lanpostu- eta destino-erreserbadunak dirauen bitartean, ezingo dute bestelako lanposturik bete sektore publikoan, ez funtzionario-harremanaren bidez, ez kontratu-harremanaren bidez, izan lan-kontratua, izan administrazio-kontratua. Ildo beretik, ezin izango dute jardun ez behin-behineko langileen modura, ez zuzendaritza-kide publiko profesional modura.

5.– El disfrute de la excedencia voluntaria con reserva de puesto y destino impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, ya sea esta de carácter laboral o administrativo, así como desempeñar puestos en calidad de personal eventual o de personal directivo público profesional.

143. artikulua.– Familia elkartzeko borondatezko eszedentzia

Artículo 143.– Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

1.– Karrerako funtzionarioei familia elkartzeko borondatezko eszedentzia eman ahal izango zaie baldin eta ezkontideak zein izatezko bizikideak beste udalerri batean badu bizilekua eta hor bizitzeko arrazoia bada karrerako funtzionario edo langile lan-kontratudun finko modura behin betiko lanpostua lortu duela eta lanpostu horretan diharduela erakunde hauetakoren batean: administrazio publikoetan, haien mendeko edo haiei lotutako organismo publiko eta zuzenbide publikoko entitateetan, Herri Kontuen Euskal Epaitegian eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako estatutu-organoetan, Datuak Babesteko Bulegoan, Lan Harremanen Kontseiluan, lurralde historikoetako foru-aldundietan, toki-administrazioetan edo batzar nagusietan, organo konstituzionaletan edo Botere Judizialaren organoetan, autonomia-erkidegoetako antzeko organoetan, eta Europar Batasunean nahiz nazioarteko antolakundeetan.

1.– Al personal funcionario de carrera se le podrá conceder la excedencia voluntaria por agrupación familiar cuando el cónyuge o persona con la que conviva de hecho resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como personal funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas, en los organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y demás órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la Agencia de Protección de Datos, en el Consejo de Relaciones Laborales, en las diputaciones forales, en las administraciones locales o en las juntas generales de los territorios históricos, así como en los órganos constitucionales o del Poder Judicial, órganos similares de las demás comunidades autónomas, y en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

2.– Eszedentzia hori alde batek eskatuta emango da eta, gutxienez, bi urte iraungo du.

2.– Esta excedencia se concederá a instancia de parte y por una duración mínima de dos años.

3.– Familia elkartzeko borondatezko eszedentzian deklaratzeko, ez da beharrezkoa izango aurrez benetan zerbitzuak eman izana Administrazio publikoan.

3.– Para ser declarado en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar, no será necesario haber prestado servicios efectivos en la Administración pública.

4.– Familia elkartzeko borondatezko eszedentziak ez du lanpostu-erreserbarik ekarriko. Egoera horretan, ez da ordainsaririk sorraraziko, eta eszedentzian emandako denbora ez da aintzat hartuko karrera profesionalaren eta hirurtekoen ondorioetarako, ezta Gizarte Segurantzako araubideko eskubideen ondorioetarako ere.

4.– La situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no dará lugar a la reserva de puesto. Tampoco se devengarán retribuciones, ni será computable el tiempo que se permanezca en tal situación a efectos de carrera profesional, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social.

5.– Familia elkartzeko borondatezko eszedentziaren epealdia amaitutakoan, hogeita hamar egun natural izango dituzte karrerako funtzionarioek zerbitzu aktibora itzultzea eskatzeko. Hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– El personal funcionario de carrera dispondrá de treinta días naturales desde la conclusión del período de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar, para solicitar el reingreso al servicio activo. Caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, debiendo permanecer en dicha situación un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

144. artikulua.– Familiartekoak zaintzeko borondatezko eszedentzia.

Artículo 144.– Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

1.– Karrerako funtzionarioek eskubidea izango dute gehienez ere hiru urteko eszedentzia hartzeko seme edo alaba bakoitza zaintzeko, izan norberak edukitako seme edo alaba, izan adopzioan edo harrera iraunkorrean edo adopzio aurreko harrean hartua. Epe hori zenbatzeko, kontuan hartuko da zein egunetan jaio den haurra edo, hala dagokionean, zein egunetan eman den adopzio edo harreraren administrazio-ebazpena edo ebazpen judiziala.

1.– El personal funcionario de carrera tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hija o hijo, ya lo sea por naturaleza o por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa de adopción o acogimiento.

Gehienez hiru urtera arteko eszedentzia hartzeko eskubidea izango dute, halaber, euren ardurapeko familiarteko bat zaintzeko, lehen eta bigarren mailako odol- nahiz ezkontza-ahaidetasunera arte, baldin eta, adina edo istripu, gaixotasun zein desgaitasun bat dela-eta hura ez bada gai bere kabuz moldatzeko eta ez badu ordaindutako lanik egiten.

También tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

2.– Eszedentzia-aldi bakarra izango da subjektu kausatzaile bakoitzeko, eta zatituta hartu ahal izango da zerbitzuaren beharrekin bat etorriz gero. Beste subjektu kausatzaile batek beste eszedentzia-aldi baterako eskubidea ematen badu, aldi berria hastean, amaitu egingo da aurretik baliatu den eszedentzia-aldia.

2.– El período de excedencia, que podrá ser disfrutado de manera fraccionada si resultara compatible con las necesidades del servicio, será único para cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

3.– Funtzionarioen eskubide indibiduala da eszedentzia hau. Bi funtzionariok subjektu kausatzaile bera dela-eta badute eszedentziarako eskubidea, eskubide hori batera erabiltzeko aukera mugatu ahal izango du Administrazioak zerbitzuen funtzionamenduari lotutako arrazoiak justifikatuta.

3.– Esta excedencia constituye un derecho individual del personal funcionario. En caso de que dos personas funcionarias generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

4.– Egoera horretan ematen den denbora aintzat hartuko da hirurtekoen eta Gizarte Segurantzako araubideko eskubideen ondorioetarako. Karrera profesionalaren ondorioetarako ere zenbatuko da denbora hori. Hiru urte horietan, familiartekoak zaintzeko borondatezko eszedentzian deklaratu aurre-aurretik betetzen zuten lanpostua eta destinoa erreserbatuko zaizkie funtzionarioei, non eta behin-behineko langileentzat edo zuzendaritza-kide publiko profesionalentzat gordetako lanpostuak ez diren.

4.– El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social. Asimismo, será computable a efectos de carrera profesional y se le reservará durante los tres años el puesto y destino que haya desempeñado con carácter inmediatamente anterior a su declaración en situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, salvo que se trate de un puesto de trabajo reservado a personal eventual o a personal directivo público profesional.

5.– Funtzionarioek, egoera horretan dauden bitartean, Administrazioak antolatzen dituen prestakuntza-ikastaroetan parte hartu ahal izango dute.

5.– El personal funcionario en esta situación podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

6.– Onartutako eszedentzia-aldia amaitu bezain laster itzuliko dira funtzionarioak erreserbatuta duten lanpostura eta destinora, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaria egin eta gero. Hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

6.– A la conclusión del período de excedencia concedido, se producirá la reincorporación inmediata del personal funcionario al puesto y destino que mantiene reservado, previa solicitud de reingreso al servicio activo. Caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, y deberá permanecer en dicha situación un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

7.– Egoera horretako denboran jarduera ordainduetan arituz gero, administrazio publikoen zerbitzuko langileei aplikatzen zaien bateraezintasun-araubidea bete beharko da, eta ariketa horrek ezingo du galarazi edo oztopatu seme-alaben edo senitartekoaren zaintza.

7.– El desarrollo de actividades remuneradas durante el tiempo de permanencia en esta situación se sujetará al régimen de incompatibilidades aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas y no podrá impedir o menoscabar el cuidado del hijo o hija o familiar.

145. artikulua.– Genero-indarkeriagatiko borondatezko eszedentzia.

Artículo 145.– Excedencia voluntaria por motivos de violencia de género.

1.– Genero-indarkeriaren biktima diren emakumezko funtzionarioek eszedentzia eskatzeko eskubidea izango dute beren burua babesteko edo gizarte-laguntza integraleko eskubideaz baliatzeko. Horretarako, ez da beharrezkoa izango aurrez zerbitzuak eman izana gutxieneko denbora batez, eta ez da eskatuko eszedentzian epe jakin batean jarraitzea.

1.– Con la finalidad de hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, las funcionarias de carrera víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia, sin que para ello se requiera haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

2.– Eszedentziako lehen sei hilabeteetan emakumezko funtzionarioek eskubidea izango dute eszedentzia hartu aurretik betetzen zuten lanpostuaren erreserbarako; denbora-tarte hori aintzat hartuko da antzinatasunerako, karrera profesionalerako eta aplikatu beharreko Gizarte Segurantzako araubideko eskubideetarako. Jarduketa judizialek hala eskatzen dutenean, eta biktima babesteko eskubidea benetan bermatuta gera dadin, epe hori hiru hilabeteak luzatu ahal izango da, gehienez ere hemezortzi hilabeteko mugarekin, eta arestian adierazitako ondorio berberekin.

2.– Durante los seis primeros meses de la excedencia las funcionarias tendrán derecho a la reserva del puesto que desempeñen. Dicho período será computable a efectos de antigüedad, carrera profesional y derechos del régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exijan y con la finalidad de garantizar la efectividad del derecho de protección de las víctimas, se podrá prorrogar este período por otros períodos de tres meses, con un límite de dieciocho meses, y con idénticos efectos a los señalados anteriormente.

3.– Eszedentzia honetako lehenengo sei hilabeteetan, ordainsariak osorik jasotzeko eskubidea izango du emakumezko funtzionarioak, eta, hala badagokio, bai eta ardurapean dituen seme-alabengatik familia-prestazioak jasotzeko eskubidea ere. Hurrengo sei hilabeteetan oinarrizko ordainsariak eta hirurtekoak jasoko ditu.

3.– Durante los seis primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras, y, en su caso, las prestaciones familiares por hijas e hijos a su cargo. Los seis meses siguientes percibirá las retribuciones básicas más los trienios.

4.– Zerbitzu aktibora itzultzea emakumezko interesdunak aldez aurretik eskatuta egingo da.

4.– El reingreso al servicio activo se producirá previa solicitud de la persona interesada.

146. artikulua.– Indarkeria terroristagatiko borondatezko eszedentzia.

Artículo 146.– Excedencia voluntaria por motivos de violencia terrorista.

1.– Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legearen 24. artikuluan adierazitako karrerako funtzionarioek eszedentzia berezi bat hartzeko eskubidea izango dute beren burua babesteko edo laguntza jasotzeko, ekintza terroristen ondoriozko kalte pertsonal psikiko eta psikofisikoen biktima edo oso mehatxu larrien biktima izan badira. Horretarako, ez da beharrezkoa izango gutxieneko denbora bat eman izana aurrez zerbitzuan, eta ez da eskatuko eszedentzian epe jakin batean jarraitzea.

1.– El personal funcionario de carrera señalado en el artículo 24 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, tendrá derecho a una excedencia de carácter excepcional para hacer efectiva su protección o recibir asistencia cuando haya sido víctima de daños personales físicos o psicofísicos, o amenazas de singular gravedad derivados de acciones terroristas, sin que para ello se requiera haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

2.– Eszedentzia horretako lehen sei hilabeteetan, lanpostua eta destinoa erreserbatzeko eskubidea izango dute, eta denbora-tarte hori aintzat hartuko da antzinatasunerako, karrera profesionalerako eta aplikatu beharreko Gizarte Segurantzako araubideko eskubideetarako. Epe hori hiru hilabeteak luzatu ahal izango da, gehienez ere hemezortzi hilabeteko mugarekin, eta arestian adierazitako ondorio berberekin.

2.– Durante los seis primeros meses de esta excedencia se tendrá derecho a la reserva del puesto y destino, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera profesional y derechos del régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación. Se podrá prorrogar este período por otros períodos de tres meses, con un límite de dieciocho meses, y con idénticos efectos a los señalados anteriormente.

3.– Eszedentzia hartu eta lehenengo sei hilabeteetan, oso-osorik sorraraziko dira eszedentzia hartu arte sorrarazten ziren ordainsariak. Hurrengo sei hilabeteetan oinarrizko ordainsariak eta hirurtekoak jasoko dira.

3.– En los seis primeros meses desde la incorporación a esta excedencia se devengarán en su integridad las retribuciones que se vinieran devengando a la fecha de acceso a la misma. Los seis meses siguientes la persona percibirá las retribuciones básicas más los trienios.

4.– Zerbitzu aktibora itzultzea interesdunak aldez aurretik eskatuta egingo da.

4.– El reingreso al servicio activo se producirá previa solicitud de la persona interesada.

147. artikulua.– Borondatezko eszedentzia pizgarriduna.

Artículo 147.– Excedencia voluntaria incentivada.

1.– Enplegu publikoa antolatzeko planak aplikatzearen ondorioz, karrerako funtzionarioak baldin badaude lege honen 112. artikuluak aipatzen duen giza baliabideen berresleipen-prozesuan, eszedentzia pizgarriduneko egoeran deklaratu ahal izango dira, aldez aurretik borondatezko eskaera indibiduala eginda.

1.– El personal funcionario de carrera que, como consecuencia de la aplicación de planes de ordenación del empleo público, se encuentre en el proceso de reasignación de efectivos a que se refiere el artículo 112 de esta ley, podrá ser declarado, previa solicitud individual de carácter voluntario, en situación de excedencia incentivada.

Era berean, eta aurrez hala eskatuz gero, egoera horretara igaro ahal izango dira enplegu publikoa antolatzeko programa horiek aplikatzearen ondorioz destinoaren zain edo nahitaezko eszedentzian dauden funtzionarioak.

Igualmente, y previa solicitud al efecto, podrá pasar a esta situación el personal funcionario que se encuentre en la situación de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación de los citados programas de ordenación del empleo público.

2.– Borondatezko eszedentzia pizgarriduna bost urterako eskatu ahal izango da; denbora horretan, ezin izango da lanposturik bete sektore publikoan, ez funtzionario-harremanaren bidez, ez kontratu-harremanaren bidez, izan lan-kontratua, izan administrazio-kontratua. Ildo beretik, ezin izango da lan egin, ez behin-behineko langile modura, ez zuzendaritza-kide publiko profesional modura.

2.– La excedencia voluntaria incentivada podrá solicitarse por una duración de cinco años e impedirá durante ese período desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, ya sea esta de carácter laboral o administrativo, así como desempeñar puestos en calidad de personal eventual o de personal directivo público profesional.

3.– Karrerako funtzionarioek, borondatezko eszedentzia pizgarridunaren epealdia amaitutakoan, hogeita hamar egun natural izango dituzte zerbitzu aktibora itzultzea eskatzeko. Hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– El personal funcionario de carrera dispondrá de treinta días naturales, desde la fecha de conclusión del período de permanencia en la situación de excedencia voluntaria incentivada, para solicitar el reingreso al servicio activo. Caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, y deberá permanecer en la misma un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

4.– Borondatezko eszedentzia pizgarridunean dauden funtzionarioek ezin badute zerbitzu aktibora itzuli lanpostu hutsik ez dagoelako, egoera horretan jarraituko dute harik eta lanposturen bat hutsik geratzen den arte.

4.– El personal funcionario que hallándose en situación voluntaria incentivada no pudiera obtener el reingreso al servicio activo por falta de vacante continuará en dicha situación hasta tanto se produzca dicha vacante.

5.– Borondatezko eszedentzia pizgarridunera igarotzen direnek eskubidea izango dute oinarrizko ordainsarien eta ordainsari osagarrien hileroko bat jasotzeko, kudeaketa-helburuei eta aparteko haborokinei dagozkien ordainsariak salbu, bai eta lanean emandako azken lanpostuan sorrarazitako aparteko ordainsarien zati proportzionala jasotzeko ere, zerbitzuan benetan emandako urte bakoitzeko eta gehienez ere hogeita lau hileroko soldatako mugarekin.

5.– Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones básicas y complementarias, excepto las relativas a los objetivos de la gestión y gratificaciones extraordinarias, así como a la parte proporcional de las pagas extraordinarias, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año de servicios efectivos y con un máximo de veinticuatro mensualidades.

6.– Eszedentzia honek ez du ekarriko lanpostu- eta destino-erreserbarik, eta bertan emandako denbora ez da zenbatuko karrera profesionalaren eta hirurtekoen ondorioetarako, ezta aplikatu beharreko Gizarte Segurantzako araubideko eskubideen ondorioetarako ere.

6.– Esta excedencia no dará lugar a la reserva del puesto de trabajo y destino, y el tiempo de permanencia en la misma no se computará a efectos de carrera profesional, trienios y derechos del régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación.

7.– Borondatezko eszedentzia pizgarridunean dauden funtzionarioek uko egin ahal izango diote eszedentzia hori baliatzeari, baina jasotako ordainsariaren zati proportzionala itzultzeko obligazioa izango dute.

7.– El personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de excedencia voluntaria incentivada podrá renunciar al disfrute de la misma, con la obligación de devolver la parte proporcional de la indemnización percibida.

148. artikulua.– Sektore publikoan zerbitzuak emateko borondatezko eszedentzia.

Artículo 148.– Excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público.

1.– Karrerako funtzionarioek sektore publikoan zerbitzuak emateko borondatezko eszedentzia eskatu ahalko dute baldin eta zerbitzu aktiboan badaude, karrerako edo bitarteko funtzionario moduan, estatutupeko finko edo aldi baterako moduan, beste kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional batean, edo langile lan-kontratudun finko edo aldi baterako moduan, edozein administrazio publikotan, non eta dagokien bateragarritasuna lortu duten, edo sektore publikoko entitateetan zerbitzuak ematen hasten badira eta ez badagokie beste egoera batean geratzea.

1.– El personal funcionario de carrera podrá acogerse a la excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público por encontrarse en servicio activo como personal funcionario de carrera o interino, estatutario fijo o temporal en otro cuerpo, o escala o agrupación profesional sin requisito de titulación o como personal laboral fijo o temporal de cualquier administración pública, salvo que hubiese obtenido la oportuna compatibilidad, o pase a prestar servicios en entidades del sector público y no le corresponda quedar en otra situación.

2.– Eszedentzia ofizioz emango da baldin eta zerbitzuak emateari ekiten bazaio administrazio edo entitate publiko bereko beste kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional batean edo langile lan-kontratudun modura. Gainerako kasuetan, funtzionario interesdunek eskatuta deklaratuko da eszedentzia.

2.– La excedencia se concederá de oficio en el supuesto de pasar a prestar servicios en otro cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación o como personal laboral de la misma administración o entidad pública. En los demás casos, se declarará a instancia del personal funcionario interesado.

3.– Karrerako funtzionarioek egoera horretan jarraitu ahal izango dute egoera hori eragin zuen zerbitzu-harremanak dirauen bitartean.

3.– El personal funcionario de carrera podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio lugar a la misma.

4.– Karrerako funtzionarioek, kargua uzteko datatik aurrera, hogeita hamar egun natural izango dituzte zerbitzu aktibora itzultzea eskatzeko. Hala egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira, ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– El personal funcionario de carrera dispondrá de treinta días naturales desde la fecha del cese para solicitar el reingreso al servicio activo. Caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular, y deberá permanecer en la misma un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

5.– Sektore publikoan zerbitzuak emateko borondatezko eszedentzian dauden karrerako funtzionarioek eutsi egingo diote karrerako funtzionarioaren izaerari sorburu-administrazioan, baina ez zaie erreserbatuko ez lanpostua, ez destinoa, eta benetako destinoa duten administrazio publikoaren araubidea aplikatuko zaie.

5.– El personal funcionario de carrera en situación de excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público conservará la condición de personal funcionario de carrera en la administración de origen, sin reserva de puesto ni destino, y se le aplicará el régimen de la administración pública en la que esté destinado de forma efectiva.

6.– Administrazio publikoak erabakitzen badu bere sektore publikoan entitate instrumental bat sortzea, lege honen 7. artikuluan araututakoak barne, edo funtzionarioak dagoeneko sortuta dagoen entitate batera adskribatzea, sektore publikoan zerbitzuak emateko eszedentzia-egoerara bilduko dira entitate horietara esleitzen diren edo programa espezifikoen bidez edo izenpetutako hitzarmenen bidez entitate horietan zerbitzuak ematen hasten diren karrerako funtzionarioak. Kasu horietan, egoera horretan emandako denbora kontuan hartuko da hirurteko eta karrera profesionalaren ondorioetarako; era berean, funtzionarioek eskubidea izango dute lanpostuak betetzeko prozeduretan parte hartzeko eszedentzian dauden administrazioan, behartuta egon gabe uko egitera entitate horretan betetzen duten lanpostuari.

6.– En los casos en que la Administración pública proceda a la creación de una entidad instrumental en el sector público propio, incluidas las reguladas en el artículo 7 de esta ley, o a la adscripción de personal funcionario a una entidad ya creada, el personal funcionario de carrera que sea asignado a esas entidades o que vaya a prestar servicios en las mismas a través de programas específicos o convenios suscritos se acogerá a la situación de excedencia para prestar servicios en el sector público. En estos casos, el tiempo de permanencia en la misma será computado a efectos de trienios y carrera profesional, y tendrá, asimismo, derecho a participar en todos los procedimientos de provisión de puestos en la administración en la que se encuentra en excedencia sin necesidad de renunciar al puesto de trabajo que desempeñe en la citada entidad.

7.– Izaera aldatu eta sektore publikotik kanpo geratzen diren organismo edo entitateetan zerbitzuak ematen ari diren karrerako funtzionarioak, sektore publikoan zerbitzuak emateko borondatezko eszedentziaren deklarazioaren ondorioetarako, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira. Hartarako, baina, ezin izango zaie exijitu sektore publikoan gutxieneko denbora bat egitea benetako zerbitzuak ematen.

7.– El personal funcionario de carrera que preste servicios en organismos o entidades que como consecuencia del cambio de su naturaleza queden excluidos de la consideración de sector público, a los efectos de la declaración de la excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público, será declarado en situación de excedencia por interés particular sin que le sea aplicable la exigencia de un período mínimo de prestación de servicios efectivos en el sector público.

Iraupen- eta itzultze-araubideari dagokionez, sektore publikoan zerbitzuak emateko borondatezko eszedentziarako xedatutakoari jarraituko zaio.

El régimen de permanencia y reingreso se regirá por lo dispuesto para la excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público.

149. artikulua.– Destinoaren zain egotea.

Artículo 149.– Expectativa de destino.

1.– Giza baliabideak berresleitzeko prozesu batek ukitutako karrerako funtzionarioak destinoaren zain egoteko egoeran deklaratuko dira.

1.– El personal funcionario de carrera afectado por un proceso de reasignación de efectivos será declarado en situación de expectativa de destino.

2.– Destinoaren zain dauden funtzionarioek honako hauek jasoko dituzte: oinarrizko ordainsariak; karrera profesionaleko osagarria edo, halakorik ezean, gradu pertsonal finkatuarena, eta egoera horretara pasatu aurreko lanpostuari dagokion lanpostuagatiko osagarriaren ehuneko berrogeita hamar.

2.– El personal funcionario de carrera en expectativa de destino percibirá las retribuciones básicas, el complemento de carrera profesional o, en su defecto, el del grado personal consolidado, así como el cincuenta por ciento del complemento de puesto que le corresponda en el puesto de trabajo que desempeñaba antes de pasar a esta situación.

3.– Destinoaren zain dauden karrerako funtzionarioak hauetara behartuta daude:

3.– El personal funcionario de carrera que se encuentre en expectativa de destino vendrá obligado a:

a) Onartzera aurreko lanpostuaren antzeko ezaugarriak dituzten destinoak, betiere destino horiek destinatuta zeuden lurralde historikoan badaude.

a) Aceptar los destinos en puestos de características similares a las desempeñadas anteriormente siempre que se le ofrezcan en el ámbito espacial del territorio histórico donde estaba destinado.

b) Aldi baterako betetzera aurreko lanpostuaren antzeko ezaugarriak dituzten lanpostuak, betiere zerbitzuaren premiak direla-eta eskatzen bazaie. Lanpostu horiek aldi baterako betetzeak eten egingo du artikulu honen laugarren apartatuan xedatutako epearen zenbaketa.

b) Desempeñar temporalmente puestos de trabajo de características similares a las que tenía el anterior, siempre que se requiera por necesidades del servicio. El desempeño temporal de estos puestos interrumpirá el cómputo del plazo previsto en el apartado cuarto de este artículo.

c) Parte hartzera lanpostuak betetzeko lehiaketetan, betiere haien kidego, eskala, espezialitate edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalera egokitutako lanpostuetarako deia egiten bada eta lanpostu horiek funtzionarioak destinatuta zeuden lurralde historikoan badaude.

c) Participar en los concursos de provisión de puestos siempre que se convoquen plazas adecuadas a su cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional sin requisito de titulación situados asimismo en el territorio histórico donde estaba destinado.

d) Nahitaez parte hartzera haien konpetentzia profesionalak indartze aldera deitzen zaien prestakuntza-programa ebaluatuetan.

d) Participar obligatoriamente en los programas evaluados de formación a los que se le convoque con la finalidad de reforzar sus competencias profesionales.

4.– Destinoaren zain, gehienez, urtebete egon ahal dira, eta, epealdi hori igaro ondoren, nahitaezko eszedentziara igaroko dira.

4.– El período máximo de duración de la situación de expectativa de destino será de un año, transcurrido el cual se pasará a la situación de excedencia forzosa temporal.

5.– Gainerako ondorioetarako, egoera horretan egotea zerbitzu aktiboan egotearekin parekatuko da.

5.– A los restantes efectos, esta situación se equipara a la de servicio activo.

150. artikulua.– Aldi baterako nahitaezko eszedentzia.

Artículo 150.– Excedencia forzosa temporal.

1.– Karrerako funtzionarioak aldi baterako nahitaezko eszedentziara igaroko dira destinoaren zain gehienez eman dezaketen denbora igarotzen denean edo egoera horren ondoriozko eginbeharrak betetzen ez direnean.

1.– El personal funcionario de carrera pasará a la situación de excedencia forzosa temporal por el transcurso del tiempo máximo de permanencia en la situación de expectativa de destino o por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma.

2.– Gehienez ere, hiru urtekoa izango da aldi baterako nahitaezko eszedentziaren iraupena; hiru urte horiek igaro ondoren, nahitaezko eszedentziara igaroko dira funtzionarioak.

2.– La duración máxima de la excedencia forzosa temporal será de tres años, transcurridos los cuales se pasará a la situación de excedencia forzosa.

3.– Aldi baterako nahitaezko eszedentzian deklaratutako karrerako funtzionarioek eskubidea izango dute honako hauek jasotzeko: oinarrizko ordainsariak eta karrera profesionaleko osagarria, edo, halakorik ez badago, gradu pertsonal finkatua. Egoera horretan emandako denbora aintzat hartuko da hirurtekoetarako, eskubide pasiboetarako eta, hala badagokio, gradu pertsonala edo karrera profesionalaren maila finkatzeko.

3.– El personal funcionario de carrera declarado en situación de excedencia forzosa temporal tendrá derecho a la percepción de las retribuciones básicas y el complemento de carrera profesional o, en su defecto, el grado personal consolidado. El tiempo de permanencia en tal situación será computable a efectos de trienios, derechos pasivos y, en su caso, consolidación del grado personal o de nivel de carrera profesional.

151. artikulua.– Nahitaezko eszedentzia.

Artículo 151.– Excedencia forzosa.

1.– Karrerako funtzionarioak nahitaezko eszedentziara igaroko dira honako kasu hauetan:

1.– El personal funcionario de carrera pasará a la situación de excedencia forzosa en los siguientes supuestos:

a) Funtzionarioak behin-behinean lanpostu batera adskribatu behar direnean, baina hura ezinezkoa denean haien kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalean lanpostu hutsik ez dagoelako edo haiek ez dituztelako betetzen lanpostua hornitzeko baldintzak, salbu eta lege honen 141.5 artikuluan aurreikusitakoa gertatzen bada.

a) En los supuestos en los que debiendo procederse a la adscripción provisional, no sea posible por la falta de un puesto vacante propio de su cuerpo, escala o agrupación sin requisito de titulación o no reúna los requisitos para su provisión, a salvo de lo previsto en el artículo 141.5 de esta ley.

b) Funtziogabetze irmoaren aldia igarota, 155.4 artikuluan adierazten diren baldintzetan, funtzionarioek itzultzea eskatzen dutenean, baina ez dagoenean lanpostu hutsik haien kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalean edo ez dituztenean lanpostua hornitzeko baldintzak betetzen.

b) Si cumplido el período de suspensión firme de funciones, en las condiciones señaladas en el artículo 155.4, el personal funcionario solicita el reingreso y no hubiera puesto vacante de su cuerpo, escala o agrupación sin requisito de titulación o no reúna los requisitos para su provisión.

c) Aldi baterako nahitaezko eszedentziatik datozenean, egoera horretan gehienez eman daitekeen denbora igaro delako edo lege honen 149.3 artikuluan zehaztutako eginbeharrak betetzen ez dituztelako.

c) Cuando proceda de la situación de excedencia forzosa temporal, por transcurso del tiempo máximo de permanencia en la misma o por incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 149.3 de esta ley.

2.– Nahitaezko eszedentzian deklaratutako karrerako funtzionarioek eskubidea izango dute honako hauek jasotzeko: oinarrizko ordainsariak eta aitortutako karrera profesionaleko osagarriaren ehuneko berrogeita hamar edo, halakorik ezean, gradu pertsonal finkatuaren ehuneko berrogeita hamar. Egoera horretan ematen duten denbora aintzat hartuko da hirurtekoen eta karrera profesionalaren ondorioetarako eta aplikatu behar zaien Gizarte Segurantzako araubideko eskubideen ondorioetarako.

2.– El personal funcionario de carrera en situación de excedencia forzosa tendrá derecho a la percepción de las retribuciones básicas y al cincuenta por ciento del complemento de carrera profesional reconocido o, en su defecto, al cincuenta por ciento del grado personal consolidado. El período de permanencia en tal situación será computable a efectos de carrera profesional, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación.

3.– Nahitaezko eszedentzian dauden karrerako funtzionarioei destino bat ematen bazaie enplegu publikoa antolatzeko planak aplikatzearen ondorioz, eta hori dela-eta bizilekua aldatu behar badute, eskubidea izango dute gaiari buruzko araudian kontzeptu hori dela-eta ezarritako ordainsariak jasotzeko.

3.– El personal funcionario de carrera al que, encontrándose en situación de excedencia forzosa, se le asigne un destino en el marco de la aplicación de planes de ordenación del empleo público, por el que vea modificado su lugar de residencia, tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal concepto se establecen en la normativa sobre la materia.

152. artikulua.– Nahitaezko eszedentziaren araubide juridikoa.

Artículo 152.– Régimen jurídico de la excedencia forzosa.

1.– Nahitaezko eszedentzian dauden karrerako funtzionarioek derrigorrean parte hartu beharko dute beren kidego, eskala, espezialitate edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko lanpostuak hornitzeko egiten diren lehiaketa-deialdi guztietan; era berean, eta betiere funtzio publikoaren eskumena duen organoak beharrezkotzat jotzen badu, behartuta egon ahal izango dira kasuan kasuko administrazioak eskaintzen dizkien prestakuntza ebaluatuko programetan parte hartzera beren ezagutza eta trebetasunak administrazioaren beharrizan funtzionaletara eta bete ditzaketen balizko lanpostuetara egokitzeko.

1.– El personal funcionario de carrera en situación de excedencia forzosa deberá participar en todos los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo de su cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional sin requisito de titulación y, asimismo, podrá estar obligado, en función de que así se considere necesario por el órgano competente en materia de función pública, a participar en los programas de formación evaluada que oferte la administración correspondiente, con la finalidad de adaptar sus conocimientos y destrezas a las necesidades funcionales de la Administración y a los posibles puestos de trabajo que pueda cubrir.

2.– Edonola ere, aurrekontu-zuzkidura duen lanpostu huts bat dagoen unean bertan erabakiko du Administrazioak funtzionarioek nahitaez itzuli behar dutela zerbitzu aktibora, eta funtzionarioek onartu egin beharko dute esleitzen zaien destinoa, betiere dagokien kidego, eskala, espezialitate edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko lanpostua bada eta lanpostu-zerrendan eta antzeko tresnetan eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

2.– En todo caso, la Administración dispondrá el reingreso obligatorio al servicio activo en el momento en que exista vacante dotada presupuestariamente y el personal funcionario de carrera vendrá obligado a aceptar el destino que se le adjudique, siempre que se trate de puestos de trabajo propios de su cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional sin requisito de titulación, y cumpla los requisitos exigidos en las relaciones de puestos de trabajo o instrumentos similares.

3.– Karrerako funtzionarioek betetzen ez badituzte artikulu honetan jasotako betebeharrak edo zerbitzu aktibora itzultzen ez badira hogeita hamar egun naturaleko epean, Administrazioak nahitaezko betebehartzat ezarri dienean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko dira ofizioz, eta egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian.

3.– El personal funcionario de carrera que incumpliera las obligaciones a que se refiere este artículo o no se reincorpore al servicio activo en el plazo de treinta días naturales, cuando la Administración así lo hubiera dispuesto con carácter obligatorio, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, y deberá permanecer en la misma un mínimo de dos años continuados.

Bi urteko epea egoera hauetakoren bat, hurrenez hurren, gertatu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da:

El cómputo de dicho período de dos años se iniciará al día siguiente, respectivamente, de la fecha en la que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Lehiaketan parte hartzeko eskabide-epea amaitzea.

a) Terminación del plazo de solicitudes para tomar parte en el concurso.

b) Prestakuntza ebaluatuko nahitaezko programetan parte hartzeko azken eguna.

b) Último día habilitado para participar en los programas obligatorios de formación evaluada.

c) Ukitutako funtzionarioak zerbitzu aktibora nahitaez itzultzeko Administrazioak xedatu duen hogeita hamar egun naturaleko epea amaitzea.

c) Finalización del plazo de treinta días naturales dispuestos por la Administración para la reincorporación obligatoria al servicio activo del personal funcionario afectado.

4.– Nahitaezko eszedentzian dauden karrerako funtzionarioek ezingo dute sektore publikoko lanposturik bete, ez funtzionario-harremanaren bidez, ez kontratu-harremanaren bidez, izan administrazio-kontratua, izan lan-kontratua, ezta behin-behineko langileentzat edo zuzendaritza-kideentzat gordetako lanposturik ere. Sektore publikoan lanpostu bat lortzen badute, dagokien administrazio-egoerara igaroko dira lege honetan aurreikusitakoaren arabera.

4.– El personal funcionario de carrera en situación de excedencia forzosa no podrá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza administrativa o laboral, así como tampoco puestos reservados al personal eventual o al personal directivo. Si obtuviera un puesto de trabajo en el sector público, pasaría a la situación administrativa que correspondiera conforme a lo previsto en esta ley.

153. artikulua.– Funtziogabetzea.

Artículo 153.– Suspensión de funciones.

1.– Funtziogabetzea behin-behinekoa edo irmoa izan daiteke.

1.– La suspensión de funciones podrá ser provisional o firme.

2.– Funtziogabetze-egoeran deklaratutako funtzionarioak, egoera horretan egon behar duten bitartean, beren funtzioetan jarduteaz eta beren izaerari dagozkion eskubide guztiez gabetuta egongo dira, hargatik eragotzi gabe lege honetan behin-behineko gabetzerako xedatzen dena.

2.– El personal funcionario declarado en suspensión de funciones quedará privado, durante el período de permanencia en tal situación, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a su condición, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley para el supuesto de suspensión provisional.

3.– Funtziogabetze-egoeran deklaratutako funtzionario publikoek, zigorra edo zehapena betetzen duten bitartean, ezingo dute zerbitzurik bete inongo administrazio publikotan, organismo publikotan, zuzenbide publiko edo pribatuko agentzia edo entitate publikotan, fundaziotan, enpresa edo sozietate publikotan eta sektore publikoaren mende eta hari atxikita dauden entitate instrumentaletan, lege honen 7. artikuluan araututakoak barne.

3.– El personal funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones, durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción, no podrá prestar servicios en ninguna administración pública, organismos públicos, agencias o entidades públicas de derecho público o privado, fundaciones, empresas o sociedades públicas y demás entidades instrumentales dependientes y vinculadas al sector público de las mismas, incluidas las reguladas en el artículo 7 de esta ley.

154. artikulua.– Behin-behineko funtziogabetzea.

Artículo 154.– Suspensión provisional de funciones.

1.– Prozedura judizial bat zein diziplinazko espediente bat izapidetzearen ondorioz, behin-behineko funtziogabetzea erabaki daiteke interes publikoaren babesak, salbuespenez, hala eskatzen badu.

1.– Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional como consecuencia de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario cuando, con carácter excepcional, así lo exija la protección del interés público.

2.– Diziplinazko espediente bat izapidetzen ari den bitartean, hura irekitzeko eskumena duen organoak deklaratuko du behin-behineko funtziogabetzea. Diziplinazko espediente baten izapidetze aldi horretan, behin-behineko funtziogabetzea ezingo da sei hilabetetik gora luzatu, salbu eta atzerapena espedientepeko funtzionarioei egotzi ahal zaienean.

2.– La suspensión provisional durante la tramitación de un expediente disciplinario será declarada por el órgano competente para ordenar su incoación. El tiempo de suspensión provisional durante la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo que la demora hubiera sido imputable al personal funcionario expedientado.

3.– Prozedura judizial baten mende dauden funtzionarioen behin-behineko funtziogabetzea auzi penalaren izapide guztiak amaitu arte luzatu ahal izango da.

3.– El tiempo de suspensión provisional del personal funcionario sometido a procedimiento judicial podrá prolongarse durante toda la tramitación de la causa penal.

Nolanahi ere, izapidetze-aldi horretan, organo judizialak behin-behineko espetxealdia erabakitzen badu edo lana egitea eragozten duten beste neurri batzuk ezartzen baditu, funtzionarioak behin-behineko funtziogabetze-egoeran deklaratuko dira neurri horiek indarrean dauden bitartean.

En todo caso, si durante la misma el órgano judicial decretara su prisión provisional u otras medidas que determinen la imposibilidad de desarrollar su trabajo, se le declarará en suspensión provisional por el tiempo en que se extiendan dichas medidas.

Kasu horretan, administrazio edo entitate publiko bakoitzean funtzio publikoaren eskumena duen organoak deklaratuko du behin-behineko funtziogabetzea, erabaki judiziala eman zen eguneko ondorioekin.

La declaración de suspensión provisional en este caso, será efectuada por el órgano competente en materia de función pública de cada administración o entidad pública, con efectos desde la decisión judicial.

4.– Halaber, behin-behinekoz funtziogabetutako funtzionarioek lanpostua galduko dute baldin eta haiei egotz dakizkiekeen arrazoiak direla-eta prozedura eteten bada eta, ondorioz, kautelazko neurria sei hilabetetik gorakoa bada.

4.– Asimismo, el personal funcionario suspenso provisional perderá el puesto de trabajo en aquellos casos en que la medida cautelar exceda del período de seis meses como consecuencia de la paralización del procedimiento por causas imputables a la persona afectada.

5.– Behin-behinekoz funtziogabetuta dauden funtzionarioek eskubidea izango dute egoera horretan oinarrizko ordainsariak jasotzeko, bai eta, hala badagokio, familia prestazioak jasotzeko ere beren ardurapean seme-alabak izateagatik. Nolanahi ere, ez dute inolako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango agertzen ez badira edo espedientea atzeratzen bada haiei egozteko moduko arrazoiengatik.

5.– El personal funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación sus retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijas e hijos a su cargo, salvo en los supuestos de incomparecencia o dilación del expediente imputable a él, que determinará la pérdida del derecho a toda retribución.

6.– Behin espedientea ebatzita, ez bada irmo deklaratzen funtziogabetzea, funtzionarioek berehala itzuliko beharko dute beren lanpostura; jaso gabeko ordainsariak jaso beharko dituzte, eta zerbitzu aktibo modura zenbatu beharko zaie behin-behineko funtziogabetze-egoeran emandako denbora, baita honako hauen ondorioetarako ere: karrera profesionaleko eskubideak, hirurtekoen aitorpena, barne-sustapena eta aplikatu behar zaion Gizarte Segurantzako araubideko eskubideak.

6.– Si, resuelto el expediente, la suspensión no fuera declarada firme, procederá la reincorporación inmediata del personal funcionario a su puesto de trabajo, el abono de las retribuciones dejadas de percibir y el cómputo como servicio activo del tiempo de permanencia en la situación de suspenso provisional, incluidos los derechos en relación con la carrera profesional, el reconocimiento de trienios, la promoción interna y los derechos en el régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación.

155. artikulua.– Funtziogabetze irmoa.

Artículo 155.– Suspensión firme de funciones.

1.– Auzi penalean emandako epaiaren bitartez edo diziplina-zehapen irmoaren bitartez ezarriko da funtziogabetze irmoa. Diziplina-zehapenaren ondoriozko funtziogabetze irmoa ezin izango da sei urtetik gora luzatu; zehapena administrazio-bidean irmo bilakatzen denetik aurrera beteko da funtziogabetzea, betiere aintzat hartuta behin-behineko funtziogabetze-egoeran emandako denbora.

1.– La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa penal o en virtud de sanción disciplinaria firme. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años, se cumplirá desde que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa, y a efectos de su cumplimiento se computará el tiempo de suspensión provisional.

Epai judizialaren ondoriozko funtziogabetze irmoa bere horretan ezarriko da.

La suspensión firme como consecuencia de sentencia judicial se impondrá en sus propios términos.

2.– Funtziogabetze irmoak, sei hilabetetik gorakoa bada, lanpostua eta destinoa galtzea ekarriko du.

2.– La suspensión firme determinará la pérdida del puesto y destino cuando exceda de seis meses.

3.– Behin zehapena beteta, karrerako funtzionarioek hogeita hamar egun natural izango dituzte zerbitzu aktibora itzultzea eskatzeko eta itzultzeko, eta, egin ezean, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzian deklaratuko da ofizioz.

3.– Una vez cumplida la sanción, el personal funcionario dispondrá de treinta días naturales para solicitar y hacer efectivo el reingreso al servicio activo y, caso de no hacerlo, será declarado de oficio en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular.

Funtziogabetzea sei hilabetetik gorakoa ez bada, aurreko lanpostura eta destinora itzuliko da automatikoki.

Cuando la suspensión no fuese superior a seis meses, la reincorporación será automática en el puesto y destino anterior.

4.– Lanpostua eta destinoa galtzea eragin duen funtziogabetzearen zehapena beteta, funtzionarioek zerbitzu aktibora itzultzeko eskatzen badute, baina sei hilabeteko epean halakorik onartzen ez badiete lanpostu hutsik ez dagoelako, nahitaezko eszedentzian deklaratuko dira haiek, erantzukizun penal edo diziplinazkoa iraungitzen den egunetik aurrerako ondorioekin. Zerbitzu aktibora itzultzeko ebazpenak, epe horretan ematen bada, itzultze horren ondorio ekonomiko eta administratiboak zehaztuko ditu.

4.– Si, cumplida la sanción de suspensión que haya determinado la pérdida del puesto y destino, se solicita el reingreso al servicio activo y no se concede en el plazo de seis meses por falta de vacante, será declarado en excedencia forzosa con efectos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. Si se concede durante ese plazo, la resolución de reingreso determinará los efectos económicos y administrativos del mismo.

5.– Funtziogabetze irmoak dirauen bitartean, ezin izango da parte hartu lanpostuak hornitzeko prozeduretan.

5.– Mientras dure la suspensión firme no se podrá participar en los procesos para la provisión de puestos de trabajo.

156. artikulua.– Zerbitzu aktibora itzultzea.

Artículo 156.– Reingreso al servicio activo.

1.– Funtzionarioek sorburu-administraziora itzultzea eskatu behar dute administrazio-egoera bakoitzerako ezartzen den epean.

1.– El personal funcionario deberá solicitar el reingreso en su administración de origen dentro del plazo establecido para cada situación administrativa concreta.

2.– Funtzio publikoaren eskumena duen tokian tokiko organoaren ebazpen baten bidez erabakiko da zerbitzu aktibora itzultzea: ebazpen horretan erabakitzen den egunean egin beharko da, eta egun horretatik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak.

2.– El reingreso al servicio activo se acordará por resolución del órgano competente en materia de función pública correspondiente y deberá efectuarse en la fecha que se determine en la misma, a partir de la cual desplegará sus efectos económicos.

3.– Ebazpenean ezarritako epean lanpostuaz jabetu ezik, arrazoizko kausarik ez badago behintzat, norberaren interesagatiko borondatezko eszedentziaren deklarazioa egingo da. Egoera horretan iraun beharko dute gutxienez bi urte jarraian, zerbitzu aktibora itzultzeko eskaera egiteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– La falta de toma de posesión en el plazo establecido en la resolución, salvo causas justificadas, dará lugar a la declaración de excedencia voluntaria por interés particular, y deberá permanecer en la misma un mínimo de dos años continuados, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para efectuar la solicitud de reingreso.

4.– Zerbitzu aktibora itzultzeko baldintza izango da administrazio publikoetako langileei aplikatzeko bateraezintasun-araubidea betetzea.

4.– El reingreso al servicio activo estará condicionado al cumplimiento del régimen de incompatibilidades aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas.

Zerbitzu aktibora itzultzea titularrik gabeko lanpostu edo dotazio batean gauzatuko da, baldin eta funtzionarioen kidego, eskala, azpieskala, aukera, titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesional, mota edo kategoriara egokitzen bazaio, eta garapen profesionaleko gradua edo, horrelakorik ezean, funtzionarioak finkatutako gradu pertsonala aitortuta egiaztatzen diren konpetentzia profesionalei egokitzen bazaie. Itzultzea gauzatzeko, ezingo dira baliatu behin betiko hautatzeko edo hornitzeko prozesuetan hitzartutako eta indibidualki identifikatutako postuak.

El reingreso al servicio activo se realizará a un puesto o dotación sin titular que se adecue al cuerpo, escala, subescala, opción, agrupación profesional sin requisito de titulación, clase o categoría, así como a las competencias profesionales que se acrediten mediante el reconocimiento del grado de desarrollo profesional o, en su defecto, del grado personal consolidado por el personal funcionario. Dicho reingreso no podrá realizarse a aquellos puestos comprometidos e identificados de manera individualizada en procesos de selección o provisión definitiva.

157. artikulua.– Zerbitzu aktibora itzultzea lanpostu-erreserba dakarren egoera batetik.

Artículo 157.– Reingreso al servicio activo proveniente de una situación que conlleve reserva de puesto.

1.– Funtzionarioak lanpostu-erreserba dakarren egoera batetik zerbitzu aktibora itzultzeko, egoera bakoitzerako ezarritako epeari jarraituko zaio, eta zerbitzura itzultze hori eraginkorra izango da dagokion ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera; ebazpena jakinarazi eta, gehienez ere, hiru eguneko epean itzuli beharko dira zerbitzu aktibora.

1.– El reingreso al servicio activo del personal funcionario que provenga de una situación que conlleve reserva de puesto de trabajo se efectuará dentro del plazo establecido para cada situación, será efectivo a partir de la fecha de la notificación de la resolución correspondiente y deberá realizarse en el plazo máximo de tres días a contar desde el mismo día de la notificación.

2.– Lanpostu-erreserba dakarren egoeran daudela erreserba galdu eta, ondoren, lege honen 95.1 artikuluko a) eta c) apartatuetan eta 101. eta 103. artikuluetan xedatutakoa betez, lanpostua utzi behar duten funtzionarioak, zerbitzu aktibora itzultzen direnean, behin-behinean adskribatuko dira haien sorburu-administrazioan, administrazio bakoitzak ezartzen duen prozeduraren arabera, harik eta behin betiko lanpostu bat lortzen duten arte. Behin-behineko adskripzioko lanpostua funtzionarioei dagokien kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalekoa izango da; funtzionarioek bete egin beharko dituzte lanpostu-zerrendan eskatzen diren baldintzak; udalerri berekoak izango dira, ahal dela, eta halakorik ezean, lurralde historiko berekoa. Lanpostu horrek aurretik betetzen zuen lanpostuak baino maila baxuagoa izan dezake: gehienez ere, bi maila gutxiago, hargatik eragotzi gabe lege honen 105.5 artikuluak xedatzen duena.

2.– Al personal funcionario que durante su permanencia en una situación que conlleva reserva de puesto de trabajo haya perdido dicha reserva y cese posteriormente en su puesto de trabajo en virtud de lo dispuesto en los artículos 95.1, apartados a) y c), 101 y 103 de esta ley se le adscribirá provisionalmente en su administración de origen, con ocasión de su reingreso, en tanto no obtenga otro con carácter definitivo, a un puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación para el que cumpla los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo, preferentemente en la misma localidad y, en su defecto, en el mismo territorio histórico, conforme al procedimiento que establezca cada administración, y cuyo nivel no sea inferior en más de dos niveles al anteriormente desempeñado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105.5 de la propia ley.

158. artikulua.– Zerbitzu aktibora itzultzea lanpostu-erreserbarik ez dakarren egoera batetik.

Artículo 158.– Reingreso al servicio activo proveniente de una situación que no conlleve reserva de puesto.

1.– Lanpostu-erreserbarik ez daukaten funtzionarioak zerbitzu aktibora itzultzeari dagokionez, bide hau lehenetsiko da: lanpostuak hornitzeko prozeduretan parte hartzea, lehiaketaren edo izendapen askearen sistemen bidez. Honela ere itzuli ahal izango dira funtzionarioak zerbitzu aktibora: behin-behinekoz atxikita beren kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko lanpostu huts batera. Hala eginez gero, egoera horretan geldituko dira behin betiko destinoa lortu arte lanpostuak hornitzeko ohiko prozeduretako baten bidez.

1.– El reingreso del personal funcionario que no tenga reserva de puesto de trabajo se producirá preferentemente mediante la participación en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo a través de los sistemas de concurso y de libre designación. También podrán reingresar mediante su adscripción con carácter provisional a una vacante propia de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, situación en la que permanecerán hasta tanto obtengan destino definitivo por alguno de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo.

2.– Behin-behineko atxikipenaren bidez zerbitzu aktibora itzultzen diren funtzionarioak, behin betiko lanpostua lortzen ez duten bitartean, beren kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionaleko lanpostu batera adskribatuko dira, lanpostu-zerrendako baldintzak betetzen badituzte, euskal administrazio publikoetako bakoitzak ezartzen duen prozeduraren arabera; lanpostu horren maila baxuagoa izan daiteke funtzionarioek finkatutako gradua baino: gehienez ere, bi maila gutxiago.

2.– Al personal funcionario que reingrese por adscripción provisional, en tanto no obtenga otro con carácter definitivo, se le adscribirá a un puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, para el que cumpla los requisitos en la relación de puestos de trabajo, conforme al procedimiento que establezca cada una de las administraciones públicas vascas, y cuyo nivel no sea inferior en más de dos niveles al de su grado consolidado.

3.– Lanpostu-erreserbarik ez daukaten funtzionarioak zerbitzu aktibora itzultzeko baldintza izango da aurrekontu-zuzkidura duen lanpostu hutsen bat egotea. Zerbitzura itzultzeko, funtzionarioen administrazio-egoeren lehentasun-hurrenkera honi jarraituko zaio:

3.– El reingreso al servicio activo de personal funcionario que no tenga reserva de puesto de trabajo se condicionará a la existencia de vacante dotada presupuestariamente y se efectuará conforme al siguiente orden de prelación de las posibles situaciones administrativas en que puede encontrarse el personal funcionario:

a) Aldi baterako nahitaezko eszedentzia.

a) Excedencia forzosa temporal.

b) Destinoaren zain.

b) Expectativa de destino.

c) Nahitaezko eszedentzia.

c) Excedencia forzosa.

d) Genero-indarkeriagatiko borondatezko eszedentzia.

d) Excedencia voluntaria por motivos de violencia de género.

e) Indarkeria terroristagatiko borondatezko eszedentzia.

e) Excedencia voluntaria por motivos de violencia terrorista.

f) Sektore publikoan zerbitzuak emateko borondatezko eszedentzia, lege honen 148.6 artikuluan araututakoaren kasuan.

f) Excedencia voluntaria para prestar servicios en el sector público en el caso regulado en el artículo 148.6 de esta ley.

g) Sektore publikoan zerbitzuak emateko gainerako borondatezko eszedentziak.

g) Resto de excedencias voluntarias para prestar servicios en el sector público.

h) Familia elkartzeko borondatezko eszedentzia.

h) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

i) Norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia.

i) Excedencia voluntaria por interés particular.

j) Beste administrazio publiko batzuen zerbitzuan.

j) Servicio en otras administraciones públicas.

k) Borondatezko eszedentzia pizgarriduna.

k) Excedencia voluntaria incentivada.

l) Funtziogabetzea.

l) Suspensión de funciones.

4.– Funtzionarioek zerbitzu aktibora itzultzeko eskatzen badute, baina halakorik lortzen ez badute, dela aurrekontu-zuzkidura duen lanpostu hutsik ez dagoelako bere kidego, eskala edo titulazio-eskakizunik gabeko taldekatze profesionalean, dela ez dituztelako lanpostu-zerrendan ezarritako baldintzak betetzen lanpostura iristeko, nahitaezko eszedentziara pasatuko dira lanpostu huts bat suertatu eta zerbitzu aktibora itzultzeko modua izan arte, salbu eta lege honen 141.5 eta 149.4 artikuluan xedatutako egoeretan.

4.– El personal funcionario que solicite el reingreso al servicio activo y no pueda obtenerlo, bien por falta de vacante dotada presupuestariamente propia de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, bien porque existiendo dicha vacante no cumple los requisitos de acceso a la misma establecidos en la relación de puestos de trabajo, pasará a la situación de excedencia forzosa hasta que sea posible el reingreso al servicio activo con ocasión de vacante, salvo lo dispuesto en el artículo 141.5 y 149.4 de esta ley.

159. artikulua.– Bitarteko funtzionarioen administrazio-egoerak.

Artículo 159.– Situaciones administrativas del personal funcionario interino.

1.– Bitarteko funtzionarioei zerbitzu aktiboaren eta funtziogabetzearen administrazio-egoerak aplikatuko zaizkie, betiere haien izaerari dagozkion berezitasunekin.

1.– Al personal funcionario interino se le aplicará, con las particularidades derivadas de la naturaleza de su condición, las situaciones administrativas de servicio activo y suspensión de funciones.

2.– Bitarteko funtzionarioek, aurreko apartatuan xedatutako administrazio-egoerak ez ezik, honako administrazio-egoera hauek ere eskatu ahal izango dituzte, lanpostuaren erreserbari eutsita:

2.– Además de las situaciones previstas en el apartado anterior, el personal funcionario interino podrá acogerse, manteniendo la reserva de su puesto, a las situaciones administrativas siguientes:

a) Familiartekoak zaintzeko eszedentzia.

a) Excedencia por cuidado de familiares.

b) Genero-indarkeriagatiko eta indarkeria terroristagatiko eszedentzia.

b) Excedencia por razón de violencia de género y por violencia terrorista.

3.– Artikulu honen bigarren apartatuan azaltzen diren eszedentzietariko batean dauden bitarteko funtzionarioei lanpostua eta destinoa erreserbatuko zaizkie, kasu hauetan izan ezik: lanpostua erregelamenduz hornitu badu karrerako funtzionario batek, bitarteko funtzionarioaren izendapena justifikatu zuen egitatezko baldintza desagertzen bada edo lege honetan bitarteko funtzionarioek lanpostua uzteko aurreikusitako egoeretakoren bat suertatzen bada.

3.– El personal interino que se encuentre en situación de excedencia conforme al apartado segundo de este artículo mantendrá la reserva del puesto y destino, salvo que se haya procedido a la provisión reglamentaria del puesto por personal funcionario de carrera, deje de existir el supuesto de hecho que justificó el nombramiento como funcionario interino o concurra cualquiera de las circunstancias de cese previstas para este tipo de personal en esta ley.

160. artikulua.– Langile lan-kontratudunen egoerak.

Artículo 160.– Situaciones del personal laboral.

1.– Euskal administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudunek Langileen Estatutuan ezarritakoa eta aplikatzen zaizkien hitzarmen kolektiboetan ezarritakoa bete behar dute.

1.– El personal laboral al servicio de las administraciones públicas vascas se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que les sean de aplicación.

2.– Hitzarmen kolektiboek beren aplikazio-eremuko langile lan-kontratudun finkoei titulu hau aplikatzea erabaki dezakete Langileen Estatutuan ezarritakoarekin bateragarri diren alderdi guztietan.

2.– Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este título al personal laboral fijo incluido en su ámbito de aplicación en todo aquello que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

XI. TITULUA
TÍTULO XI
EUSKAL ENPLEGATU PUBLIKOEN ESKUBIDEAK, EGINBEHARRAK, JOKABIDE-KODEA, BATERAEZINTASUNAK ETA ERANTZUKIZUNAK
DERECHOS, DEBERES, CÓDIGO DE CONDUCTA, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO VASCO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKAL ENPLEGATU PUBLIKOEN ESKUBIDEAK. BAIMENAK, OPORRAK ETA LANALDI-ARAUBIDEA
DERECHOS DEL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO VASCO. PERMISOS, VACACIONES Y RÉGIMEN DE JORNADA LABORAL

161. artikulua.– Euskal enplegatu publikoen eskubide indibidualak.

Artículo 161.– Derechos individuales del personal empleado público vasco.

Euskal enplegatu publikoek honako eskubide indibidual hauek dituzte:

El personal empleado público vasco tiene los siguientes derechos de carácter individual:

a) Karrerako funtzionario-izaeraren mugiezintasunerako eskubidea.

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

b) Nagusi hurrenen eskutik informazioa jasotzeko eskubidea dagokien administrazio-unitateko xedeei, antolaketari eta funtzionamenduari buruz eta, batez ere, beren mendekotasun hierarkikoari eta dagozkien eskuduntza, eginbehar eta erantzukizunei buruzkoa.

b) A ser informado por sus jefes inmediatos de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y, en especial, de su dependencia jerárquica y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le incumben.

c) Beren maila profesionalari dagozkion funtzio eta zereginak benetan betetzeko eskubidea; betiere karrera profesionalean izan duten aurrerapenaren arabera.

c) Al desempeño efectivo de las funciones y de las tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

d) Karrera profesionalean eta barne-sustapenean aurrera egiteko eskubidea lege honetan ezarritakoaren arabera.

d) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna en los términos establecidos en esta ley.

e) Zerbitzuaren ondoriozko ordainsariak eta kalte-ordainak jasotzeko eskubidea.

e) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

f) Zerbitzuan diharduten unitateari esleitutako helburuak lortzen parte hartzeko eskubidea.

f) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios.

g) Etengabeko prestakuntza izateko eta ezagutza nahiz gaitasun profesionala etenik gabe eguneratzen jarraitzeko eskubidea, lehentasunez, lan-ordutegiaren barruan.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Lanean intimitatea, sexu-orientazioa, genero-identitatea, norberaren irudia eta duintasuna errespetatuak izateko eskubidea.

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, identidad de género, propia imagen y dignidad en el trabajo.

i) Sexu-jazarpenaren, sexuan oinarritutako jazarpenaren, jazarpen moralaren eta lan-jazarpenaren aurrean arreta eta babesa jasotzeko eskubidea.

i) A la atención y protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

j) Inolako diskriminaziorik ez izateko eskubidea jaiotza, arraza edo etnia, generoa, sexua edo sexu-orientazioa, erlijioa edo sinesmenak, iritzia, desgaitasuna, adina edo bestelako egoera edo inguruabar pertsonal nahiz sozialak direla-eta.

j) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

k) Norberaren bizimodua, familia eta lana uztartzeko neurriak eskatzeko eskubidea.

k) A acogerse a medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

l) Adierazpen-askatasuna izateko eskubidea, ordenamendu juridikoaren mugak errespetatuta.

l) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

m) Enplegatu publikoen datu pertsonalen babeserako eta pribatutasunerako eskubidea.

m) A la protección y privacidad de los datos de carácter personal de los empleados públicos.

n) Oporrak, atsedenaldiak eta baimenak izateko eskubidea.

n) A las vacaciones, descansos y permisos.

ñ) Erretiroa hartzeko eskubidea aplikatu beharreko arauetan ezarritako zehaztapen eta baldintzen arabera.

ñ) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

o) Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko eskubidea aplikatu beharreko araubidearen arabera.

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que le sea de aplicación.

p) Dagozkien osasun-laguntzako eta gizarte-ekintzako prestazioetarako eskubidea.

p) A las prestaciones de asistencia sanitaria y de acción social que correspondan.

q) Lanbide-elkarteetara askatasunez biltzeko eskubidea.

q) A la libre asociación profesional.

r) Eginkizun edo kargu publikoak bidezko eran betetzeagatik, edozein jurisdikzio ordenatan bideratzen diren prozeduretan Administrazio publikoaren babesa eta defentsa juridikoa jasotzeko eskubidea.

r) A la defensa jurídica y protección por parte de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

s) Laneko osasun eta segurtasunaren arloan babes eraginkorra jasotzeko eskubidea.

s) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

t) Ordenamendu juridikoak aitortutako gainerako eskubideak.

t) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

u) Lanpostuak irisgarritasun unibertsaleko baldintzetan egokituak izateko eskubidea, desgaitasunen bat duten enplegatu publikoek beren eginkizunak bete ahal izateko beharrezkoak diren egokitzapenak eginez.

u) A la adaptación de los puestos de trabajo en condiciones de accesibilidad universal, incorporando las adaptaciones necesarias para que las personas empleadas públicas con discapacidad puedan desarrollar sus funciones.

162. artikulua.– Kolektiboki baliatzen diren eskubide indibidualak.

Artículo 162.– Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Euskal enplegatu publikoek kolektiboki baliatzen diren eskubide indibidual hauek dituzte:

El personal empleado público vasco tendrá los siguientes derechos individuales ejercidos colectivamente:

a) Askatasun sindikalerako eskubidea.

a) Derecho de libertad sindical.

b) Negoziazio kolektiborako eskubidea.

b) Derecho a la negociación colectiva.

c) Parte-hartze instituzionalerako eskubidea lan-baldintzak erabakitzean.

c) Derecho a la participación institucional en la determinación de las condiciones de trabajo.

d) Grebarako eskubidea, komunitatearentzat ezinbestekoak diren zerbitzuak emango direla bermatuta.

d) Derecho de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

e) Biltzeko eskubidea.

e) Derecho de reunión.

f) Laneko gatazka kolektiboak planteatzeko eskubidea, kasuan-kasuan aplikatu beharreko legeriaren arabera.

f) Derecho al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

163. artikulua.– Euskal enplegatu publikoen baimenak.

Artículo 163.– Permisos del personal empleado público vasco.

1.– Enplegatu publikoek enplegu publikoaren oinarrizko legerian eta aplikagarriak diren lege eta araudietan araututako baimenak edukiko dituzte, baita negoziazio kolektiboko tresnen bidez xedatu daitezkeenak ere.

1.– El personal empleado público dispondrá de los permisos regulados en la legislación básica de empleo público, en las leyes y reglamentos aplicables, así como los que se prevean, en su caso, en los instrumentos de negociación colectiva.

2.– Euskal administrazio publikoetako karrerako edo bitarteko funtzionarioek, baldin eta praktiketako funtzionario izendatzen badituzte beste edozein administrazio publikotan, lege honen aplikazio-eremuko administrazio publikoa izan edo ez, ordaindu gabeko baimena jasoko dute hautaketa-ikastaroak edo praktikaldiak irauten duen bitartean. Nolanahi ere, sartu nahi duten administrazio horren kontura ordainsariak jasotzeko eskubidea izango dute, administrazio horretan aplikagarria den araudiaren arabera.

2.– Al personal funcionario de carrera o interino de las administraciones públicas vascas que sea nombrado personal funcionario en prácticas en cualquier otra administración pública, incluida o no en el ámbito de aplicación de esta ley, se le concederá un permiso sin retribución durante el tiempo que dure el curso selectivo o el período de prácticas, sin perjuicio de las retribuciones que tenga derecho a percibir con cargo a la administración en la que aspire ingresar, de acuerdo con la normativa aplicable en dicha administración.

3.– Langile lan-kontratudunei baimen hauek aplikatuko zaizkie: lan-arloko legerian, hitzarmen kolektiboetan eta, hala dagokionean, enplegu publikoaren oinarrizko legerian xedatutakoak.

3.– Al personal laboral le serán de aplicación los permisos que se prevén en la legislación laboral, en los convenios colectivos y, en su caso, los previstos en la legislación básica de empleo público.

4.– Baimenak hartzeko baldintzek eta aldiek bermatu behar dute zerbitzu publikoa emateko beharrei erantzungo zaiela.

4.– Las condiciones y períodos de disfrute de los permisos deberán garantizar las necesidades de prestación del servicio público.

164. artikulua.– Oporrak.

Artículo 164.– Vacaciones.

1.– Funtzionarioek, urte natural bakoitzean, eskubidea izango dute ordaindutako hogeita bi egun balioduneko oporraldia izateko; zerbitzuan emandako denbora urtebetera iristen ez bada, proportzioan dagozkien opor-egunak izateko eskubidea izango dute.

1.– El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

2.– Artikulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, larunbata ez da egun balioduntzat joko, hargatik eragotzi gabe ordutegi berezietarako ezarritako egokitzapenak.

2.– A los efectos de lo previsto en este artículo, no se considerarán como hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

3.– Oporrak hartzeko baldintzek eta aldiek bermatu beharko dute zerbitzu publikoa emateko beharrei erantzungo zaiela eta, kasu bakoitzean, langileen ordezkariekin negoziatu ondoren finkatuko dira baldintza eta aldiok.

3.– Las condiciones y períodos de disfrute de las vacaciones deberán garantizar las necesidades de prestación del servicio público, fijándose en cada caso las mismas previa negociación con la representación de personal.

165. artikulua.– Lanaldia. Lanaldia antolatzea.

Artículo 165.– Jornada de trabajo. Ordenación del tiempo de trabajo.

1.– Lanaldia da enplegatu publikoek dagokion entitatearen esanetara lanean eta beren jarduera eta eginkizunak betetzen eman behar duten denbora.

1.– La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el personal empleado público debe permanecer en el trabajo a disposición de la entidad correspondiente y en el ejercicio de su actividad y de sus funciones.

2.– Euskal administrazio publikoek beren langileen lanaldi orokorra eta lanaldi bereziak ezarriko dituzte eta, horretarako, negoziazio kolektiboa egingo dute aurrez. Lanaldiak urtean zenbatekoa den eta nola banatuta dagoen ezarriko du. Nolanahi ere, banaketa horrek bermatu egin beharko du hala enplegatu publikoen oporretako atsedenaldia nola norberaren gauzetarako baimenen denbora.

2.– Las administraciones públicas vascas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de su personal, previa negociación colectiva al efecto. La jornada de trabajo fijará su duración total anual y la distribución de la misma. En todo caso, esta distribución deberá garantizar el tiempo de descanso correspondiente a vacaciones y a permisos por asuntos particulares que corresponda al personal empleado público.

3.– Lanaldia osoa edo partziala izan daiteke. Erregelamenduz arautuko da lanaldi partziala, baita enplegatu publikoek lanaren zati bat etxetik egin ahal izatea ere tresna telematikoz baliatuta.

3.– La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Reglamentariamente, se regulará la jornada a tiempo parcial, así como la posibilidad de desempeñar parcialmente el trabajo desde el domicilio de la persona empleada pública mediante la aplicación de instrumentos telemáticos.

4.– Langile lan-kontratudunen lanaldia artikulu honetan ezarritakoak eta aplikatu beharreko lan-legeriak arautuko dute.

4.– La jornada del personal laboral se regirá por lo previsto en este artículo y por la legislación laboral que sea de aplicación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKAL ENPLEGATU PUBLIKOEN ETIKA- ETA JOKABIDE-KODEA
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DEL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO VASCO

166. artikulua.– Euskal enplegatu publikoen etika- eta jokabide-kodea: oinarrizko printzipioak.

Artículo 166.– Principios generales que inspiran el código ético y de conducta del personal empleado público vasco.

1.– Deusetan galarazi gabe Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuak ezarritakoa sektore publikoko funtzionarioek, langile lan-kontratudunek eta estatupekoek begiratu beharreko jokabide-kodeari eta etika- eta portaera-printzipioei dagokienez, eta bat etorrita balio eta printzipio etikoak erakunde bakoitzari dagozkiola dioen printzipioarekin, eta ez erakunde horien barruan zerbitzua ematen duten giza kolektiboetako bakoitzari, euskal enplegatu publikoek, beren funtzioetan dihardutela, euskal sektore publikoko kargudun publikoen jokabide-kodea eraentzen duten printzipio orokor berberak errespetatuko dituzte, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legeak xedatu duenaren arabera.

1.– Sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público en relación con el código de conducta y los principios éticos y de conducta a observar por el personal funcionario, laboral y estatutario del sector público, y de conformidad con la regla de que los valores y principios éticos corresponden a cada institución y no a cada uno de los colectivos humanos que prestan servicio en su seno, en el ejercicio de sus funciones, el personal empleado público vasco respetará los mismos principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos del sector público vasco, según lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

2.– Aurreko puntuan xedatzen denarekin bat etorrita, euskal enplegatu publikoen jarduketa profesionalak osotasun- eta gardentasun-printzipioak begiratuko ditu, eta guztiz bete banakako jokabidearen printzipioak, kalitate instituzionalarenak eta herritarrekiko harremanetarakoak, zeinak jasotzen baitira Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 6, 7 eta 8. artikuluetan.

2.– De conformidad con lo dispuesto en el punto anterior, la actuación profesional del personal empleado público vasco se llevará a cabo desde el respeto a los principios de integridad y transparencia y con plena observancia de los principios de conducta individual, de calidad institucional y de relación con la ciudadanía recogidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

3.– Eusko Jaurlaritzak, Langileen eta Zerbitzuen Ikuskaritza Orokorrak proposatuta, jokabide-kode bat onartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoko enplegatu publikoentzat. Aurreko puntuan aipatutako printzipioak garatuko ditu kode horrek, eta jarraipen- eta ebaluazio-sistema bat hartuko du kodea benetan eta eraginkortasunez beteko dela bermatze aldera.

3.– El Gobierno Vasco, a propuesta de la Inspección General de Personal y Servicios, aprobará un código de conducta para el personal empleado público del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que desarrollará los principios citados en el punto anterior e incluirá un sistema de seguimiento y evaluación encaminado a garantizar su observancia real y efectiva.

4.– Euskal administrazio publikoek etika- eta jokabide-kode bat onartuko dute beren langileentzat, aurreko apartatuetan ezarritako printzipioak garatuta.

4.– Las administraciones públicas vascas aprobarán un código ético y de conducta para su personal en desarrollo de los principios establecidos en los apartados anteriores.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ERANTZUKIZUNA ETA BATERAEZINTASUN-ARAUBIDEA
RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

167. artikulua.– Euskal enplegatu publikoen erantzukizuna.

Artículo 167.– Responsabilidad del personal empleado público vasco.

Enplegatu publikoek agindu zaizkien zerbitzuak ondo kudeatzeko erantzukizuna izango dute, horregatik eragotzi gabe beren nagusi hierarkikoei dagokien erantzukizuna, zeinei une oro eman behar baitiete zerbitzuan hautematen dituzten arazo guztien berri.

Las personas empleadas públicas son responsables de la buena gestión de los servicios encomendados, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a sus superiores jerárquicos, a los que en todo momento deberán dar cuenta de las anomalías que hubieran observado en el servicio.

168. artikulua.– Ondare-erantzukizuna.

Artículo 168.– Responsabilidad patrimonial.

Administrazio publikoek, kaltea jasan dutenei ordaina eman ondoren, dolu, erru edo zabarkeria larria, zerbitzu publikoaren funtzionamendu okerragatik, eragin duten beren agintarien eta enplegatu publikoen aurka joko dute ofizioz dagokion espedientea bideratuz eta aurrez interesdunari entzunda.

Las administraciones públicas, cuando hubieren indemnizado a las personas lesionadas, se dirigirán de oficio contra sus autoridades y su personal empleado público causantes de daños por dolo, culpa o negligencia graves, por el incorrecto funcionamiento de los servicios públicos, mediante la instrucción del correspondiente expediente, y previa audiencia de la persona interesada.

169. artikulua.– Erantzukizun penala.

Artículo 169.– Responsabilidad penal.

Dagokion legerian ezarritakoarekin bat etorriz eskatuko da erantzukizun penala, bai eta delitutik eratorritako erantzukizun zibila ere.

La responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirán de acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente.

170. artikulua.– Diziplina-erantzukizuna.

Artículo 170.– Responsabilidad disciplinaria.

Enplegatu publikoen diziplina-erantzukizuna lege honen XII. tituluan xedatutakoaren arabera gauzatuko da.

La responsabilidad disciplinaria del personal empleado público será efectiva de conformidad con lo dispuesto en el título XII de esta ley.

171. artikulua.– Bateraezintasun-araubidea.

Artículo 171.– Régimen de incompatibilidades.

1.– Enplegatu publikoek zorrotz bete behar dute indarrean dauden legeetan jarritako bateraezintasun-araubidea, eta euskal administrazio publikoek hori bete dadin eskatu behar dute.

1.– El personal empleado público vendrá obligado a observar estrictamente el régimen de incompatibilidades establecido en la legislación vigente, y las administraciones públicas vascas, a la exigencia de su cumplimiento.

2.– Sektore publikoan edo pribatuan edozein jarduera betetzeko, berariazko ebaluazioa egin beharko da aurrez eta, hala badagokio, bateragarritasun-baimena beharko da, zeina bakar-bakarrik emango baita indarrean den legedian aurreikusitako egoeretan eta erregelamenduz erabakitzen den prozedurari jarraikiz.

2.– El desempeño de cualquier actividad en el sector público o privado requerirá, en todo caso, la previa y expresa evaluación y, en su caso, la correspondiente autorización de compatibilidad, que únicamente se otorgará en los supuestos previstos en la vigente legislación y conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.

XII. TITULUA
TÍTULO XII
DIZIPLINA-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
DIZIPLINA-ARAUBIDEA: XEDAPEN OROKORRAK ETA PRINTZIPIOAK
DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

172. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 172.– Ámbito de aplicación.

1.– Titulu hau eta berau garatzen duten erregelamendu-arauak funtzionarioei eta zuzendaritza-kide publiko profesionalei aplikatuko zaizkie.

1.– Este título y las normas reglamentarias que lo desarrollen se aplicarán al personal funcionario y al personal directivo público profesional.

2.– Langile lan-kontratudunen diziplina-araubidea enplegu publikoari buruzko oinarrizko araudiak eraenduko du, eta araudi horretan xedatzen ez denerako, lan-arloko legeriak, administrazio publikoek sinatzen dituzten hitzarmen kolektiboek eta titulu honek jasotzen dituen xedapenek.

2.– El régimen disciplinario del personal laboral se regirá por lo dispuesto en la normativa básica del empleo público y en lo no previsto en él, por la legislación laboral, por los convenios colectivos que suscriban las diferentes administraciones públicas y por las previsiones contenidas en este título.

173. artikulua.– Diziplina-ahala baliatzea. Diziplina-erantzukizuna.

Artículo 173.– Ejercicio de la potestad disciplinaria. Responsabilidad disciplinaria.

1.– Euskal administrazio publikoek diziplinaren bidetik zuzenduko dituzte beren zerbitzuko langileen arau-hausteak, hots, funtzioak eta karguak betetzerakoan egiten diren arau-hausteak, hargatik eragotzi gabe horrelako jokabideetatik ondoriozta daitezkeen ondare-erantzukizuna edo erantzukizun penala.

1.– Las administraciones públicas vascas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pueda derivarse de tales conductas.

2.– Diziplina-prozedura baten instrukzioaren ondorioz erantzukizun penalaren zantzu funtsatuak agertzen badira, eten egingo da haren tramitazioa, eta jakinaren gainean jarriko da Ministerio Fiskala.

2.– Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de responsabilidad penal, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

3.– Ebazpen judizial irmoek frogatutzat deklaratutako gertakariek Administrazioa lotetsiko dute.

3.– Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

4.– Funtzionarioek beste pertsona batzuk bultzatzen badituzte diziplinazko falta izan daitezkeen egintzak edo jarrerak egitera, haien erantzukizun berbera izango dute.

4.– El personal funcionario que induzca a otras personas a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirá en la misma responsabilidad que éstas.

5.– Era berean, erantzukizuna izango dute falta burutu oso astun edo astunak estaltzen dituzten funtzionarioek, baldin eta egintza horietatik kalte larria badatorkie Administrazioari edo herritarrei.

5.– Igualmente, incurrirá en responsabilidad el personal funcionario que encubriere las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o la ciudadanía.

6.– Lege honetan xedatutakoari jarraikiz beste euskal administrazio publiko batzuetako lanpostuetan diharduten funtzionarioei xede-administrazioko diziplina-araubidea aplikatuko zaie xede-administrazio horrekiko funtzionario-harremanak dirauen bitartean. Nolanahi ere, salbuespena izango da zerbitzutik behin betiko kentzeko zehapena, zeina sorburu-administrazioko organo eskudunak erabakiko baitu.

6.– Al personal funcionario que en virtud de lo previsto en esta ley se encuentre desempeñando puestos de trabajo en otras administraciones públicas vascas le será de aplicación el régimen disciplinario de la administración de destino mientras mantenga su relación funcionarial con la misma, con excepción de la sanción de separación definitiva del servicio, que deberá ser acordada por el órgano competente de la administración de procedencia.

174. artikulua.– Diziplina-araubidearen printzipioak.

Artículo 174.– Principios del régimen disciplinario.

Honako hauek dira diziplina-araubidearen printzipioak:

Los principios del régimen disciplinario serán los siguientes:

a) Falten nahiz zehapenen legezkotasun- eta tipikotasun-printzipioa:

a) Principio de legalidad y de tipicidad de faltas y sanciones:

1.– Lege honetan edo beste lege batzuetan faltatzat tipifikatutako egintzengatik edo ez-egiteengatik bakarrik zehatu ahal izango dira funtzionario publikoak.

1.– El personal funcionario únicamente puede ser sancionado por las acciones u omisiones tipificadas como faltas en esta ley o en otras leyes.

2.– Garapeneko erregelamenduko xedapenek zehaztu eta mailakatu ditzakete lege honetan ezarritako arau-hausteak eta zehapenak, haien izaera edo mugak aldatu gabe.

2.– Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en los tipos de infracciones o sanciones establecidas en esta ley, sin alterar su naturaleza y límites.

3.– Arau-hausteak eta zehapenak definitzen dituzten arauak ez dira analogiaz aplikatuko.

3.– Las normas definidoras de las infracciones y de las sanciones no son susceptibles de aplicación analógica.

b) Atzeraeraginik ezaren printzipioa zehatzeko xedapenak ustezko arau-hauslearen kalterako badira, eta atzeraeragineko printzipioa haren mesederako badira.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables a la persona presunta infractora.

c) Proportzionaltasun-printzipioa, zeina arau-hausteak eta zehapenak sailkatzerakoan nahiz aplikatzerakoan erabiliko baita.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

d) Erruduntasun-printzipioa.

d) Principio de culpabilidad.

e) Errugabetasun-presuntzioaren printzipioa eta defentsarako frogabide egokiak erabiltzeko eskubidea.

e) Principio de presunción de inocencia y derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.

f) Non bis in idem printzipioa, subjektu-, gertakari- eta oinarri-berdintasuna dagoenean.

f) Principio de non bis in idem, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

175. artikulua.– Diziplina-erantzukizuna azkentzea eta falta nahiz zehapenak preskribatzea.

Artículo 175.– Extinción de la responsabilidad disciplinaria y prescripción de faltas y sanciones.

1.– Diziplina-erantzukizuna zio hauetakoren batengatik azkenduko da:

1.– La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas:

a) Zehapena betetzea.

a) Cumplimiento de la sanción.

b) Heriotza.

b) Fallecimiento.

c) Falta edo zehapena preskribatzea.

c) Prescripción de la falta o sanción.

2.– Falta oso astunek hiru urtera preskribatuko dute; astunek, bi urtera, eta arinek, sei hilabetera. Preskripzio-epea falta egin den unetik aurrera hasiko da kontatzen, edo, falta behin eta berriz egin denean, falta egiteari utzi zaionetik aurrera hasiko da kontatzen.

2.– Las faltas muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubiere cometido o, cuando se trate de falta continuada, desde el cese de su comisión.

3.– Arau-hauste oso astunengatik ezarritako zehapenek hiru urtera preskribatuko dute; astunengatik jarritakoek, bi urtera, eta arinengatik jarritakoek, urtebetera. Zehapen-ebazpena administrazio-bidean irmo egiten denetik hasiko da kontatzen zehapenen preskripzio-epea.

3.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde la firmeza en vía administrativa de la resolución sancionadora.

176. artikulua.– Diziplina-zehapenen idatzoharra egitea eta ezereztea.

Artículo 176.– Anotación y cancelación de sanciones disciplinarias.

1.– Diziplina-zehapenak, behin irmotuta, funtzionarioen espediente pertsonalean jasoko dira idatziz. Idatzoharrak ofizioz edo alderdi-eskariz ezereztatuko dira, zehapena betetzen denetik aurrera zenbatuko diren aldi hauen arabera:

1.– Las sanciones disciplinarias, una vez sean firmes, se anotarán en el expediente personal de la persona funcionaria. Las anotaciones se cancelarán de oficio o a instancia de parte, conforme a los siguientes períodos, computados desde el cumplimiento de la sanción:

a) Urtebete, falta arinengatik ezarritako zehapenei dagokienez.

a) Un año para las sanciones impuestas por faltas leves.

b) Bi urte, falta astunengatik ezarritako zehapenei dagokienez.

b) Dos años para las sanciones impuestas por faltas graves.

c) Hiru urte, falta oso astunengatik ezarritako zehapenei dagokienez.

c) Tres años para las sanciones impuestas por faltas muy graves.

2.– Ezereztatutako idatzoharrak ez dira inola ere kontuan hartuko berrerortzearen ondorioetarako.

2.– En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las anotaciones canceladas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
DIZIPLINAKO ARAU-HAUSTEAK
INFRACCIONES DISCIPLINARIAS

177. artikulua.– Arau-hausteen tipifikazioa.

Artículo 177.– Tipificación de infracciones.

1.– Kapitulu honetan, beste lege batzuetan edo, hala dagokionean, garapen-erregelamenduetan tipifikatutako edozein eginbehar edo betebehar ez betetzea dakarten egintzak edo ez-egiteak dira diziplina-faltak.

1.– Constituye falta disciplinaria la acción u omisión que conlleve el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o deberes tipificados en este capítulo, en otras leyes o, en su caso, en los reglamentos de desarrollo.

2.– Hona hemen diziplina-falten sailkapena:

2.– Las faltas disciplinarias se clasifican en:

a) Oso astunak.

a) Muy graves.

b) Astunak.

b) Graves.

c) Arinak.

c) Leves.

178. artikulua.– Falta oso astunak.

Artículo 178.– Faltas muy graves.

Falta oso astun dira:

Son faltas muy graves:

a) Indarrean dagoen ordenamendu juridikoa errespetatu beharra ez betetzea eginkizun publikoetan jardutean.

a) El incumplimiento del deber de respeto al ordenamiento jurídico vigente, en el ejercicio de funciones públicas.

b) Diskriminazioa dakarren edozein ekintza. Diskriminazioaren arrazoi izango dira arraza edo etnia, erlijioa edo uste sendoak, desgaitasuna, adina, orientazio sexuala, hizkuntza, iritzia, jaioleku edo bizilekua, sexua edo beste edozein arrazoi pertsonal edo sozial.

b) Cualquier actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

c) Jazarpena, horren arrazoiak direnean arraza edo etnia, erlijioa edo uste sendoak, desgaitasuna, adina edo orientazio sexuala. Orobat, jazarpen morala, sexuala edo sexuan oinarritutako jazarpena.

c) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, así como el acoso moral, sexual o por razón de sexo.

d) Ez betetzea arduradunek edo zuzendaritza-kideek lanpostuko jardunaz emandako aginduak eta jarraibideak; betiere falta astuntzat jo ez bada.

d) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones del personal responsable o directivo referidas al desempeño del puesto de trabajo, cuando no sean constitutivas de falta grave.

e) Funtzionario izateagatik eskaintzen zaien edozein opari, mesede edo abantailazko zerbitzu onartzea, ohiko, gizarteko edo kortesiazko usadioez aparte; betiere falta astuna ez bada eta Zigor Kodean ezarritakoaren kalterik gabe.

e) Aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que se ofrezca en función de su condición de persona funcionaria y que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, cuando no sea constitutivo de falta grave y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

f) Zerbitzua uztea, baita enplegatu publikoek bete beharreko zeregin edo funtzioak bete gabe uztea ere, zirkunstantzia hori nabarmen larria denean.

f) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo de las tareas o funciones que la persona empleada pública tiene encomendadas, siempre que esta circunstancia revista notoria gravedad.

g) Administrazioari edo herritarrei kalte larria eragiten dioten eta ageriki legez kontrakoak diren akordioak hartzea.

g) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.

h) Behar ez den moduan argitaratzea edo erabiltzea kargua edo funtzioa dela-eta eskuragarri dagoen edo egon den dokumentazioa edo informazioa.

h) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

i) Arduragabekeriaz jokatzea sekretu ofizialak, legez hala deklaratu edo hala sailkatuta daudenak, zaintzerakoan, eta, haren ondorioz, sekretu horiek argitaratzea edo behar ez den moduan zabaltzea edo jakinaraztea.

i) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

j) Datu eta informazioak isilpean gordetzeko eginbeharra ez betetzea Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 24. artikuluan aipatzen den organoan eta Jardueren eta Ondare Ondasunen eta Eskubideen Erregistroan, zeina kargu publikodunen bateraezintasunen arloko legeriak ezarri baitu, beren funtzioak betetzean.

j) El incumplimiento del deber de guardar secreto respecto de los datos e informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones desempeñadas en el órgano al que se refiere el artículo 24 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, y en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, establecido en la legislación en materia de incompatibilidades de los cargos públicos.

k) Ageri-agerian ez betetzea lanpostuari datxezkion funtsezko funtzioak edo langileak esleituta dituen funtzioak.

k) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o de las funciones encomendadas.

l) Inpartzialtasuna urratzea, esleitutako ahalmenak edozein eratako eta eremutako hauteskunde-prozesuetan eragina izateko erabilita.

l) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

m) Nagusien agindu eta jarraibideekiko desobedientzia nabarmena, non eta ordenamendu juridikoaren urratze nabarmena ez diren.

m) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

n) Enplegatu publikoaren izaeraz baliatzea norberarentzako nahiz beste batentzako onura bidegabe bat lortzeko.

n) La prevalencia de la condición de persona empleada pública para obtener un beneficio indebido para sí o para otra persona.

ñ) Askatasun publiko eta eskubide sindikalen egikaritza oztopatzea.

ñ) La obstaculización del ejercicio de libertades públicas y de derechos sindicales.

o) Greba-egoeretan ezinbestekoak diren zerbitzuak emateko eginbeharra ez betetzea, eta legezko debekua dutenek grebetan parte hartzea.

o) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga, así como la participación en huelgas de quienes lo tengan prohibido por ley.

p) Adierazpen-, pentsaera-, ideia- eta iritzi-askatasuna mugatzen duten egintzak.

p) La realización de actos limitativos de la libertad de expresión, de pensamiento, ideas y opiniones.

q) Falta astuna egitea baldin eta urtebetean beste bi falta astunengatiko zehapena jaso badu.

q) La comisión de una falta grave cuando en un período de un año hubiera sido objeto de sanción por otras dos faltas graves.

r) Bateraezintasun-arauak ez betetzea baldin eta ez betetze horrek bateraezintasun-egoera bat sortzea badakar.

r) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

s) Bidezko arrazoirik izan gabe ez joatea Eusko Legebiltzarraren, batzar nagusien edo, hala badagokio, Gorte Nagusietako ganberetako baten ikerketa-batzordeetara.

s) La incomparecencia injustificada a las comisiones de investigación del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales o, en su caso, de alguna de las cámaras de las Cortes Generales.

t) Bidezko arrazoirik izan gabe, lankidetzan ez aritzea Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin.

t) La falta injustificada de colaboración con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

u) Laneko jazarpena.

u) El acoso laboral.

v) Greba egiteko eskubidea askatasunez baliatzea eragozteko ekintzak, edota lanera joatea galaraztea greba egiteko eskubidea baliatu nahi ez dutenei.

v) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, así como a impedir la asistencia al puesto de trabajo de quienes no quieran ejercer el derecho de huelga.

w) Ez betetzea lan-arriskuak prebenitzearen arloko eginbeharrak, baldin eta horrek funtzionarioei edo hirugarrenei arriskua edo kaltea ekartzen badie.

w) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, cuando se deriven riesgos o daños para el propio personal funcionario o terceras personas.

x) Sektore publikoko kontratuei buruzko araudian jasotzen diren xedapenak urratzea edo xedapen horiek bidegabe aplikatzea, zabarkeria larria, gutxienez, tartekatzen bada.

x) La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la normativa sobre contratos del sector público, cuando mediare, al menos, negligencia grave.

y) Bestelako jarduera pertsonalak edo profesionalak egitea lanorduetan, behin eta berriro edo irabazteko asmoz.

y) La realización dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro, de otro tipo de actividades personales o profesionales.

z) Zabarkeriaz edo asmo txarrez, kalte oso larriak eragitea enplegatu publiko gisa funtzioak betetzen dituzten administrazio publikoen ondarean.

z) Causar daños muy graves por negligencia o mala fe en el patrimonio de la administración pública en la que desempeña sus funciones la persona empleada pública.

Aa) Kalte larriak eragitea hirugarrenei, pertsona zein ondasunei, laneko arriskuen alorreko segurtasun- eta prebentzio-neurriak ez betetzearren.

Aa) Causar daños graves para terceros, ya sean personas o bienes, por la inobservancia de medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Bb) Legeek falta oso astuntzat jotzen dituzten beste jokabide guztiak.

Bb) Aquellas otras conductas que las leyes califiquen como falta muy grave.

179. artikulua.– Falta astunak.

Artículo 179.– Faltas graves.

Falta astun dira:

Son faltas graves:

a) Ez betetzea arduradunek edo zuzendaritza-kideek lanpostuko jardunaz emandako aginduak eta jarraibideak, betiere falta oso astuntzat jo ez bada.

a) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones del personal responsable y/o directivo referidas al desempeño del puesto de trabajo, cuando no sean constitutivas de falta muy grave.

b) Inolako begirunerik, arretarik edo errespeturik gabe jokatzea herritarren eta enplegatu publikoen arteko harremanetan, eta herritarrei erraztasunik ez ematea beren eskubideez balia daitezen edo beren eginbeharrak bete ditzaten.

b) La falta grave de consideración, atención o respeto a la ciudadanía en su trato con el personal empleado público, así como no facilitar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus deberes.

c) Zabarkeria edo asmo txarra dela medio, kalte larriak eragitea Administrazio publikoaren ondasun eta dokumentuei, edo haien kontserbazioa begiratzen ez duten portaerak izatea.

c) Causar, por negligencia o mala fe, graves daños en los bienes y documentos de la Administración pública o adoptar conductas que no velen por su conservación.

d) Behar ez bezala erabiltzea, behin eta berriro, Administrazio publikoak eskura jarritako baliabideak, hots, esleitutako lanpostuari dagozkion funtzioak betetzeko eskura jarri zaizkienak, baliabide telematikoak barne.

d) Utilizar de forma reiterada indebidamente los medios, incluidos los telemáticos, que la Administración pública ha puesto a su disposición para el cumplimiento de las funciones propias del puesto de trabajo asignado.

e) Funtzionario izateagatik eskaintzen zaien edozein opari, mesede edo abantailazko zerbitzu onartzea, ohiko, gizarteko edo kortesiazko usadioez aparte, betiere falta oso astuna ez bada eta Zigor Kodean ezarritakoaren kalterik gabe.

e) Aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que se ofrezca en función de su condición de persona funcionaria y que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, cuando no sea constitutivo de falta muy grave y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

f) Betetzen ari diren lanpostua dela-eta beren ardurapean dituzten gaiei dagokienez, ez betetzea diskrezio profesionalaren eta zuhurtasunaren eginbeharra, eta hori Administrazioaren kalterako izatea edo norberaren mesederako erabiltzea.

f) El incumplimiento del deber de discreción profesional y de reserva respecto de los asuntos que conozcan por razón del puesto de trabajo cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.

g) Unitate-arduradunek edo zuzendaritza-kide publikoek toleratzea beren mendeko langileek egindako faltak.

g) La tolerancia de las personas responsables de la unidad o del personal directivo público ante la comisión de faltas por el personal subordinado.

h) Argi eta garbi legez kontrakoak diren txostenak eta proposamenak egitea, eta horiek Administrazioaren edo herritarren kalterako izatea, betiere falta oso astuntzat jotzen ez badira.

h) La emisión de informes y la formulación de propuestas manifiestamente ilegales, cuando causen perjuicio a la Administración o a la ciudadanía y no constituyan falta muy grave.

i) Arduradun, mendeko, zuzendaritza-kide eta gainerako enplegatu publikoekiko arreta- eta errespetu-falta larria.

i) La falta grave de atención y respeto hacia el personal responsable, subordinado, directivo o hacia el resto de personal empleado público.

j) Bateraezintasunei buruzko xedapenak ez betetzea, betiere falta oso astuntzat jotzen ez bada.

j) El incumplimiento de las disposiciones en materia de incompatibilidades, cuando no constituyan falta muy grave.

k) Arduragabekeriaz jokatzea zereginak betetzean eta errendimendurik eza baldin eta zerbitzuen funtzionamendu normalari eragiten badiote, betiere falta oso astuntzat jotzen ez bada.

k) La falta de diligencia en el desempeño de sus tareas y la falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.

l) Agintekeriaz jokatzea lanpostuan jardutean.

l) El abuso de autoridad en el ejercicio del puesto de trabajo.

m) Administrazio-prozedura batean parte hartzea prozedura horretan parte ez hartzeko legez ezarritako arrazoiak daudenean, betiere falta oso astuntzat jotzen ez bada.

m) La intervención en un procedimiento administrativo cuando existan causas de abstención legalmente establecidas, salvo que sea constitutivo de falta muy grave.

n) Lanaldia ez betetzea bidezko arrazoirik gabe, hots, hilabete naturalean gutxienez hamar ordu huts egitea. Ondorio horretarako, urtea osatzen duten hamabi hilabeteetako bakoitzaren lehen egunetik azken egunera arte doan aldia joko da hilabete naturaltzat.

n) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que suponga un mínimo de diez horas al mes natural. A tal efecto, se entiende por mes natural el período comprendido desde el primer día hasta el último de cada uno de los doce meses que integran el año.

ñ) Ordutegi-kontroleko sistemak saihesteko edo ordutegiaren ez-betetzeak ez detektatzeko egintzak edo ez-egiteak.

ñ) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control horario o a impedir que sean detectados los incumplimientos horarios.

o) Bidezko arrazoirik gabe huts egiteagatiko hirugarren falta hiru hilabeteko epean, betiere aurreko biak falta arin modura zehatu badira.

o) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.

p) Ez betetzea laneko arriskuen prebentzioaren alorreko eginbeharrak, betiere falta oso astuntzat jotzen ez bada.

p) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, cuando no constituya falta muy grave.

q) Ez betetzea gaixotasun- edo istripu-bajei buruzko arauak.

q) El incumplimiento de las normas sobre bajas por enfermedad o accidente.

r) Gaixorik egotearen edo istripua izatearen itxura egitea, lanera ez joatea dakarrenean.

r) La simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.

s) Lanaldiaren barruan, lanpostutik kanpo egotea bidezko arrazoirik gabe.

s) La ausencia injustificada del puesto de trabajo durante la jornada laboral.

t) Bide edo baliabide ofizialak norberaren kontuetarako erabiltzea edo horrela erabiltzeko baimena ematea, baita hirugarren batzuei eskuratzea ere, betiere, garrantzia txikiko kontua izateagatik, falta arintzat jotzen ez bada.

t) Emplear o autorizar para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceros, salvo que por su escasa entidad constituya falta leve.

u) Inskribatuta dauden prestakuntza-ikastaroetara huts egitea behin eta berriz, horretarako bidezko arrazoirik izan gabe, betiere ikastaro horiek lanorduetan badira.

u) La falta de asistencia reiterada, sin causa justificada, a los programas de formación que estén inscritos, siempre que estos se desarrollen en horario laboral.

v) Langileen ordezkarien hauteskundeetan, hauteskunde-batzordeko kide modura parte hartzeari uko egitea arrazoirik eman gabe.

v) La negativa no motivada a participar como miembro de la junta electoral en las elecciones a representantes de personal.

w) Behar ez den moduan argitaratzea edo erabiltzea beren kargua edo funtzioa dela-eta eskuragarri duten edo izan duten dokumentazioa edo informazioa, betiere falta oso astuntzat jotzen ez bada.

w) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función, cuando no constituya falta muy grave.

x) Zerbitzuko gaiei buruzko txostenak ematea, zuzenean egiaren kontra egitera iritsi gabe, egia itxuraldatuta termino anbiguo, ilun edo lerratiak erabilita, edo egia aldatuta zehaztasun-ezaren bitartez, helburutzat hartuta norberarentzako edo besterentzako onura bat lortzea, edo Administrazioari edo herritarrei kaltea eraginda.

x) La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, desnaturalicen la misma valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, cuando desvirtuarla tenga por objeto la obtención de un beneficio propio o ajeno, o cause perjuicio a la Administración o a la ciudadanía.

180. artikulua.– Falta arinak.

Artículo 180.– Faltas leves.

Falta arin dira:

Son faltas leves:

a) Begirune, arreta edo errespeturik gabe jokatzea herritar, nagusi, lankide edo mendekoekiko harremanetan, betiere falta astuntzat jotzen ez bada.

a) La falta de consideración, atención o respeto a la ciudadanía, a las personas superiores jerárquicas, compañeras o subordinadas, cuando no sea constitutiva de falta grave.

b) Herritarrei behar duten informazioa ez ematea, informazio hori langileek funtzioak gauzatzen dituzten unitatearen eskumenekoa bada.

b) No proporcionar a la ciudadanía la información debida, siempre que sea de la competencia de la unidad en la que presta sus funciones.

c) Kalteak eragitea Administrazio publikoaren ondasun eta dokumentuei eta behar besteko ardurarik gabe jardutea haien kontserbazioan, betiere jokabide horiek falta astuntzat jotzen ez badira.

c) Causar daños en los bienes y documentos de la Administración pública y no velar con la diligencia debida por su conservación, cuando tales conductas no sean constitutivas de faltas graves.

d) Behar ez bezala erabiltzea beren funtzioak bete ahal izateko Administrazio publikoak eskura jarritako baliabide telematikoak, betiere jokabide hori falta astuntzat jotzen ez bada.

d) Utilizar indebidamente los medios telemáticos que la Administración pública ha puesto a su disposición para el cumplimiento de sus funciones, cuando ello no constituya falta grave.

e) Lanaldiaren barruan, eta bidezko arrazoirik izan gabe, lanpostuan ez egotea, betiere falta astuntzat jotzen ez bada.

e) Ausentarse injustificadamente del puesto de trabajo durante la jornada laboral, cuando no sea constitutiva de falta grave.

f) Ez betetzea Administrazio publikoak bidaltzen dizkien inkestak, lanpostuei eta funtzioei buruzkoak, Administrazioaren egiturak arrazionalizatzeko xedez egiten direnak.

f) No cumplimentar las encuestas que sobre los puestos de trabajo y sus funciones les sean remitidas por la Administración pública con el fin de racionalizar sus estructuras.

g) Lan-ordutegia ez betetzea, bidezko arrazoirik gabe, betiere falta astuntzat jotzen ez bada.

g) Incumplir de forma injustificada el horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.

h) Egun batean lanera ez joatea bidezko arrazoirik gabe.

h) La falta de asistencia injustificada de un día.

i) Norberaren funtzioak eta zereginak betetzerakoan, zabarkeriaz edo ardurarik gabe jokatzea, betiere falta astuntzat jotzen ez bada.

i) La falta de cuidado o la negligencia en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus tareas cuando tales conductas no sean constitutivas de falta grave.

j) Ez betetzea enplegatu publikoen eginbehar eta betebeharrak edo etika- eta jokabide-printzipioak, betiere falta astuntzat edo oso astuntzat jotzen ez bada.

j) Cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados públicos, así como de los principios éticos o de conducta, siempre que no sea calificado como falta grave o muy grave.

181. artikulua.– Faltak kalifikatzeko irizpideak.

Artículo 181.– Criterios para la calificación de las faltas.

1.– Falta modura kalifikatu daitezkeen egintzak tipifikatzeko, honako hauek hartuko dira kontuan:

1.– La tipificación de los hechos susceptibles de ser calificados como falta se llevará a efecto atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) Zer gradutan urratu den legeria.

a) El grado en el que se haya vulnerado la legalidad.

b) Interes publikoan edo herritarren edo Administrazioaren ondarean zein ondasunetan eragindako kalteen larritasuna.

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de la ciudadanía.

c) Administrazioaren irudi publikoaren izen onaren galera.

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.

2.– Euskal administrazio publikoek erregelamenduz ezarri ahal izango dute nola antolatu irizpide horien aplikazio praktikoa.

2.– Las administraciones públicas vascas podrán establecer reglamentariamente la ordenación de la aplicación práctica de dichos criterios.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
DIZIPLINA-ZEHAPENAK
SANCIONES DISCIPLINARIAS

182. artikulua.– Zehapen motak.

Artículo 182.– Tipos de sanciones.

Faltak nolakoak izan diren ikusita, zehapen hauek jarri ahal izango dira:

Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Funtzionario publikoak zerbitzutik kentzea; bitarteko funtzionarioak izanez gero, izendapena ezeztatzea eta lan-poltsetan behin betiko baja ematea.

a) Separación del servicio del personal funcionario, que en el caso del personal interino comportará la revocación de su nombramiento y la baja definitiva de las bolsas de trabajo.

b) Langile lan-kontratudunak diziplina bidez kaleratzea eta, gainera, langileak beste lan-kontratu baten titularra izateko desgaitzea (kontratu finkoa, mugagabea zein aldi baterakoa), baldin eta aurretik betetzen zituzten eginkizunen antzekoak betetzeko kontratua bada.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo, sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, con funciones similares a las que desempeñaba.

c) Bitarteko funtzionarioaren izendapena ezeztatzea edo aldi baterako lan-kontratua azkentzea, eta lan-poltsetatik deitua izateko eskubiderik ez izatea zehapenean ezartzen den denboran.

c) Revocación del nombramiento del personal funcionario interino o extinción del contrato laboral temporal con baja del derecho a ser llamado de las bolsas de trabajo durante el tiempo establecido en la sanción impuesta.

d) Funtziogabetze irmoa, edo, langile lan-kontratudunen kasuan, enplegu- eta soldata-gabetze irmoa, gehienez ere, sei urterako. Funtziogabetze irmoak beti ekarriko du ordainsari guztiak galtzea ezarritako zehapena betetzeko aldian.

d) Suspensión firme de las funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años. La suspensión firme de funciones conllevará en todo caso la pérdida de la totalidad de las retribuciones durante el período correspondiente al cumplimiento de la sanción impuesta.

e) Nahitaezko lekualdatzea, zentro organikoa aldatuta edo aldatu gabe, kasuan-kasuan ezartzen den aldi baterako. Nahitaezko lekualdatze horrek ekar dezake, hala badagokio, eraginpeko enplegatu publikoa beste herri bateko lantoki batera eramatea.

e) Traslado forzoso, con o sin cambio de centro orgánico, por el período que en cada caso se establezca. Dicho traslado forzoso podrá conllevar, en su caso, el cambio de localidad del centro de trabajo al que sea destinado el empleado público afectado.

f) Demeritua, alegia, enplegatu publikoaren karrerarako, sustapenerako edo borondatezko mugigarritasunerako penalizazioa.

f) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

g) Ohartarazpena.

g) Apercibimiento.

h) Etika publikoari buruzko nahitaezko prestakuntza-ikastaroak edo -programak egin behar izatea.

h) Obligación de realizar programas o cursos de formación sobre ética pública.

183. artikulua.– Arau-hauste motaren arabera ezar daitezkeen zehapenak.

Artículo 183.– Sanciones que pueden imponerse según el tipo de infracción.

1.– Zehapen hauek ezar daitezke falta oso astunengatik:

1.– Por la comisión de faltas muy graves podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Funtzionario publikoak zerbitzutik kentzea; bitarteko funtzionarioa izanez gero, izendapena ezeztatzea eta, hala badagokio, lan-poltsetan behin betiko baja ematea ekarriko du.

a) Separación del servicio del personal funcionario, que en el caso del personal funcionario interino comportará la revocación de su nombramiento y, en su caso, la baja definitiva de las bolsas de trabajo.

b) Langile lan-kontratudunak diziplina bidez kaleratzea eta, ondorioz, langilea beste lan-kontratu baten titularra izateko desgaitzea (kontratu finkoa, mugagabea zein aldi baterakoa), baldin eta aurretik betetzen zituen funtzioen antzekoak betetzeko kontratua bada.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo, sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, con funciones similares a las que desempeñaba.

c) Bitarteko funtzionarioaren izendapena ezeztatzea edo aldi baterako lan-kontratua azkentzea, eta lan-poltsetatik deitua izateko eskubiderik ez izatea bi urte eta egun batetik sei urtera bitartean.

c) Revocación del nombramiento del personal funcionario interino o extinción del contrato laboral temporal, con baja del derecho a ser llamado de bolsas de trabajo por un período entre dos años y un día y seis años.

d) Funtziogabetze irmoa, bi urte eta egun batetik sei urtera artekoa.

d) Suspensión firme de funciones por un período entre dos años y un día y seis años.

e) Nahitaezko lekualdatzea beste lanpostu eta destino batera, zentro organikoa edo herria aldatuta edo aldatu gabe, gutxienez urtebete eta egun baterako, eta gehienez ere hiru urterako.

e) Traslado forzoso a otro puesto y destino, con o sin cambio de centro orgánico o localidad, por un período como mínimo de un año y un día y máximo de tres años.

f) Egiaztatutako garapen profesionaleko maila bat galtzea.

f) La pérdida de un nivel de desarrollo profesional ya acreditado.

g) Demeritua, hots, enplegatu publikoaren karrerarako penalizazioa, garapen profesionalean lortutako azken graduaren ondorio ekonomikoetan edo, hala badagokio, gradu pertsonal batean, edo sustapenean edo borondatezko mugigarritasunean, erregelamendu bidez zehaztutako moduan eta, gehienez ere bost urterako izango dena.

g) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, con la suspensión de los efectos económicos del último grado alcanzado de desarrollo profesional o, en su caso, de un grado personal, o en la promoción o movilidad voluntaria, en la forma que reglamentariamente se determine, y con un máximo de cinco años.

2.– Zehapen hauek jar daitezke falta astunengatik:

2.– Por la comisión de faltas graves podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Funtziogabetze irmoa, hogeita hamaika egunetik bi urtera artekoa.

a) La suspensión firme de funciones por un período entre treinta y un días y dos años.

b) Bitarteko funtzionarioaren izendapena ezeztatzea edo aldi baterako lan-kontratua azkentzea, eta bitarteko funtzionario edo aldi baterako lan-kontratudun izendatua izateko eskubidea etetea aurreko letran aurreikusitako aldirako.

b) Revocación del nombramiento en el caso del personal funcionario interino o extinción del contrato laboral temporal y suspensión del derecho a ser nombrado personal funcionario interino o laboral temporal por un período idéntico al previsto en la letra anterior.

c) Nahitaezko lekualdatzea beste lanpostu eta destino batera, zentro organikoa aldatuta edo aldatu gabe, urtebeterako gehienez ere.

c) Traslado forzoso a otro puesto y destino, con o sin cambio de centro orgánico, por el período máximo de un año.

d) Demeritua, alegia, enplegatu publikoaren karrerarako, sustapenerako edo borondatezko mugigarritasunerako penalizazioa, erregelamendu bidez zehaztutako moduan eta, gehienez ere bi urterako izango dena.

d) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria, en la forma en que reglamentariamente se determine, y con un máximo de dos años.

3.– Zehapen hauek ezar daitezke falta arinengatik:

3.– Por la comisión de faltas leves podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Funtzio- eta ordainsari-gabetzea, edo, langile lan-kontratudunen kasuan, enplegu- eta soldata-gabetzea, egun batetik hogeita hamar egun artekoa.

a) La suspensión de funciones y retribuciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, por un período de uno a treinta días.

b) Ohartarazpena, Administrazioaren irudi publikoan izandako eraginaren araberakoa.

b) El apercibimiento, en función de la afectación a la imagen pública de la Administración.

c) Etika publikoari buruzko prestakuntza-programak edo -ikastaroak egin behar izatea, baita egindako arau-haustearen izaerarekin zerikusia dutenak ere.

c) La obligación de realizar programas o cursos de formación sobre ética pública y de cualquier otro contenido relacionado con la naturaleza de la infracción cometida.

4.– Nahitaezko lekualdatzearen zehapena ezarri zaien eta zentro organikoz aldatu beharra izan duten funtzionarioek ezingo dute inolako prozeduraren bidez berriro destinorik lortu sorburuko zentro organikoan urte batetik hiru urtera bitarteko epean. Lantokiz aldatzen den unetik bertatik zenbatuko da epe hori.

4.– El personal funcionario que haya sido sancionado con traslado forzoso con cambio de centro orgánico no podrá obtener nuevo destino por ningún procedimiento en el centro orgánico del que fue trasladado por un período desde un año y hasta tres años. Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó el traslado.

5.– Langile lan-kontratudun finkoak berriz lanean hartu beharko dira baldin eta bidegabekotzat jotzen bada falta oso astuna egiteagatik irekitako diziplinazko espedientearen bidez erabakitako kaleratzea.

5.– Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

184. artikulua.– Zehapenak mailakatzeko irizpideak.

Artículo 184.– Criterios para la graduación de las sanciones.

Zehapen bakoitzaren norainokoa mailakatzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

Para graduar el alcance de cada sanción, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Jokabidea zer mailatan egin den nahita, deskuiduz edo zabarkeriaz.

a) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que revele la conducta.

b) Egitean edo ez-egitean izan den partaidetza-maila.

b) El grado de participación en la comisión o en la omisión.

c) Interes publikoari eragindako kalteen larria.

c) La gravedad de los daños causados al interés público.

d) Errepikatzea edo berrerortzea. Errepikatzea gertatzen da diziplina-falta egin duena lehendik ere ebazpen irmo baten bidez zehatua izan denean beste falta batengatik, dela astunagoa, astuntasun berekoa edo txikiagokoa. Berrerortzea gertatzen da diziplina-falta egin duena lehendik ere ebazpen irmo baten bidez zehatua izan denean izaera bereko beste falta batengatik.

d) La reiteración o reincidencia. Hay reiteración cuando, al cometer la falta disciplinaria, la persona responsable ya ha sido sancionada por otra falta, ya sea de mayor, igual o inferior gravedad, por resolución firme. Hay reincidencia cuando, al cometer la falta disciplinaria, la persona responsable ya ha sido sancionada por una falta de la misma naturaleza por resolución firme.

Errepikatzearen edo berrerortzearen ondorioetarako, inoiz ez da kontuan hartuko ezeztatuta dagoen edo egon behar lukeen aurrekaririk.

En ningún caso pueden computarse a efectos de reiteración o reincidencia los antecedentes cancelados o que debieran serlo.

e) Zenbaterainokoa izan den herritarrenganako edo gainerako enplegatu publikoenganako errespetu-falta.

e) La intensidad de la falta de respeto a las ciudadanas o ciudadanos o al resto del personal empleado público.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
DIZIPLINA-PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

185. artikulua.– Diziplina-prozeduraren arau orokorrak.

Artículo 185.– Normas generales del procedimiento disciplinario.

1.– Falta oso astunak edo astunak egiteagatik zehatzeko, nahitaezkoa izango da aurrez ezarritako prozedurari jarraitzea eta lege honetan eta garapen-arauetan xedatutako berme guztiak aplikatzea.

1.– No podrá imponerse ninguna sanción por la comisión de faltas graves o muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecido y con todas las garantías que se prevén en esta ley y en las normas de desarrollo.

Prozedurari hasiera emateko organo eskudunak informazio erreserbatua gauzatzea erabaki dezake aurrez.

El órgano competente para incoar el procedimiento podrá acordar previamente la realización de una información reservada.

2.– Falta arinak egiteagatik zehapena ezartzeko orduan, prozedura laburtua eta sinplifikatua erabiliko da, eta interesdunari entzungo zaio. Prozedura hori erregelamendu bidez arautuko da, eta, gehienez ere, hilabete iraungo du, hasiera ematen zaionetik aurrera.

2.– La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por un procedimiento sumario y simplificado, con audiencia de la persona interesada, que se regulará reglamentariamente. Dicho procedimiento no podrá exceder de un mes desde que se inició.

3.– Eusko Jaurlaritzaren dekretu baten bidez onartuko da diziplina-prozedura arautzeko erregelamendua, zeinak aintzat hartu beharko baititu beti prozesuaren eraginkortasun-, azkartasun- eta ekonomia-printzipioak; guztiz errespetatu beharko ditu, halaber, ustezko erantzulea defendatzeko eskubide eta bermeak.

3.– Por medio de decreto del Gobierno Vasco se aprobará el reglamento que regule el procedimiento disciplinario, que deberá atender en todo caso a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa de la persona presuntamente responsable.

4.– Foru- eta toki-administrazioek eta Euskal Herriko Unibertsitateak beren antolaketa-berezitasunetara egokitu ahal izango dituzte aurreko apartatuan aipatutako erregelamenduan jasotako aurreikuspenak.

4.– Las administraciones forales, locales y la Universidad del País Vasco podrán adaptar las previsiones recogidas en el reglamento citado en el apartado anterior a sus propias peculiaridades organizativas.

5.– Falta astun eta oso astunei dagozkien diziplina-prozeduretan, behar den moduan bereiziko dira beti instrukzio-fasea eta zehapen-fasea, eta organo desberdinei aginduko zaizkie. Fase horiek ez dute sei hilabete baino gehiago iraungo.

5.– En los procedimientos disciplinarios que tengan por objeto faltas muy graves y graves quedará establecido, en todo caso, la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. Su duración no podrá exceder de seis meses.

6.– Ofizioz edo interesdunak hala eskatuta egingo dira egintzak zehazteko egokiak diren frogak. Ebazpen arrazoitua eman beharko da proposatutako frogak ez onartzeko.

6.– Se practicarán de oficio o a solicitud de la persona interesada las pruebas que sean adecuadas para la determinación de los hechos. La inadmisión de las pruebas propuestas se efectuará mediante resolución motivada.

7.– Langileak ordezkatzen dituzten organoei jakinarazi beharko zaie zer diziplinako espediente ireki den eta zer ebatzi den.

7.– De la incoación de los expedientes disciplinarios, así como de su resolución, deberá darse cuenta a los órganos de representación del personal.

8.– Diziplina-zehapenak ebazpenean ezarritako baldintzen arabera betearaziko dira, hiru hilabeteko gehienezko epean. Nolanahi ere, betearazpen hori behin-behinean etetea erabaki ahal izango du organo zehatzaileak, interesduna ados baldin badago, baina etete horrek ez du gainditu behar zehapenaren preskripziorako ezarritako legezko epea.

8.– Las sanciones disciplinarias se ejecutarán conforme a los términos de la resolución y en el plazo máximo de tres meses. Ello no obstante, el órgano sancionador podrá acordar, previa conformidad de la persona interesada, la suspensión temporal de su ejecución por un período de tiempo que no exceda del legalmente establecido para su prescripción.

186. artikulua.– Behin-behineko neurriak.