Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

241. zk., 2022ko abenduaren 20a, asteartea

N.º 241, martes 20 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
5454
5454

EBAZPENA, 2022ko urriaren 25ekoa, Garraio Azpiegituren zuzendariarena, zeinaren bidez ontzat ematen da «Bilboko Metropoli Trenbidearen 5. Linea eraikitzeko proiektua. Galdakao-Ospitalea tartea».

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2022, de la Directora de Infraestructuras del Transporte, por la que se aprueba el «Proyecto constructivo de la Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo Galdakao-Hospital».

2005eko otsailaren 22an, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak behin betiko onartu zuen Bilbo Metropoli eremuko trenbidearen antolamenduari buruzko Euskadiko Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektoriala aldatzea.

Con fecha 22 de febrero de 2005, el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco aprobó definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria del País Vasco, relativa a la ordenación ferroviaria en el área del Bilbao Metropolitano.

Aldaketa horrek Aperribai auzotik igarota Galdakaoko hiriguneari zerbitzua emango zion metroaren adar bat egitea jasotzen zuen, beste ekintza batzuen artean.

Esta modificación recogía entre otras actuaciones la realización de un ramal del metro que diera servicio al casco urbano de Galdakao pasando por el pequeño núcleo de Aperribai.

2007ko abenduaren 11n, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak «BHT Galdakaora sartzeko informazio-azterketa idazteko Laguntza Teknikoa» kontratatzeko lehiaketa publikorako deialdia egin zuen, eta, 2008ko urriaren 29an, Garraio eta Herri Lan Saileko Zerbitzuetako zuzendariaren ebazpenaren bitartez FULCRUM enpresari esleitu zitzaion kontratua.

Con fecha 11 de diciembre de 2007, el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco convocó Concurso Público para la contratación de la «Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio Informativo del acceso a Galdakao del FMB», y el 29 de octubre de 2008 mediante Resolución del Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas, se adjudicó el contrato a la empresa FULCRUM.

Izandako lizitazio eta esleipen-prozesu luzeak iraun zuen bitartean, trazadura Usansoloraino luzatzea gomendatzen zuten hainbat azterketa urbanistiko eta funtzional amaitu ziren, hartara handik hurbil dagoen Eskualdeko Ospitaleari zerbitzua emateko.

Durante el largo proceso de licitación y adjudicación que tuvo lugar, se finalizaron diversos estudios urbanísticos y funcionales que aconsejaban ampliar el trazado hasta Usansolo, dando servicio de esta manera al Hospital comarcal existente en sus proximidades.

Ildo horretatik, informazio-azterlana egiteko laguntza teknikoko kontratuan metroko linea Usansoloraino luzatzea eta ibilbidean bi geltoki gehiago jartzea (Galdakaoko Ospitalean eta EuskoTrenekin aldatzeko geltokia Usansolon) jaso zen, eta azterketaren hasierako izena aldatu eta «BHTren 5. linearen Informazio Azterketa» izena jarri zitzaion.

Así, se integró en el contrato de Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio Informativo, la prolongación de la línea de metro hasta Usansolo y la inclusión de dos nuevas estaciones en el trayecto (Hospital de Galdakao e Intercambio con EuskoTren en Usansolo), modificándose el nombre original del estudio por el de «Estudio Informativo de la Línea 5 del FMB».

Aurrerago, informazio-azterlana bitan banatu zen, Ariz-Galdakao Hirigunea eta 5. linea berriko Galdakao-Usansolo tarteekin bat eginda.

Posteriormente se realizó una división del Estudio Informativo en dos partes, en correspondencia con los tramos Ariz-Galdakao Centro y Galdakao-Usansolo de la nueva línea 5.

2016ko irailaren 27ko ebazpenaren bitartez, jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko espedientea, eta behin betiko «Bilboko Hiri Trenbidearen 5 linearen informazio-Azterlana. Galdakao Erdigunea-Ospitalea Tartea» onartzen dira.

Mediante resolución de 27 de septiembre de 2016 se aprueba el Expediente de Información Pública y Audiencia, y definitivamente el «Estudio Informativo de Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo Galdakao Centro-Hospital».

2011ko martxoan, 5. lineako eraikuntza-proiektuak idazteko lanei ekin zitzaien. Proiektu hori Galdakao-Ospitalea tartea zehazten duen proiektuaren zati da, eta 2013an amaitu zen idazketa. Proiektu horiek BHTk ustiatuko zituela kontuan hartuta idatzi ziren.

En marzo de 2011 se inician los trabajos de redacción de los proyectos constructivos de Línea 5, del que forma parte este proyecto que define el tramo Galdakao – Hospital de la citada línea, finalizando su redacción en 2013. Estos proyectos se redactan con la consideración de partida de que serían explotados por el FMB.

2021ean, proiektu horiek eguneratu egin ziren, bai araudiari dagokionez, bai ustiapenari lotutako alderdiei dagokienez; kasu honetan, Euskotrenen esku egongo da ustiapena.

En 2021 se actualizan dichos proyectos tanto a nivel de normativa como de aquellos aspectos ligados a la explotación, que en este caso correrá a cargo de Euskotren.

Dokumentu honek Bilboko Hiri Trenbidearen 5. lineako hirugarren tartea eraikitzeko proiektua jasotzen du, hain zuzen Galdakao-Ospitalea tartea.

El presente documento aborda el Proyecto Constructivo de la Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao en su tercer tramo, Galdakao-Hospital.

Bilboko Hiri Trenbidearen (BHT) 5. linea berria Sarratuko (Basauri) eremuan hasi, BHTren Etxebarri-Ariz tarteari jarraipena emanez, eta Galdakaoko Ospitalean amaituko da. Ekialdera Bilbo Metropolitanoaren muga egiten duen azken udalerriko (Galdakao) biztanleei eta Basauriko Sarratu auzoari zerbitzua emateko diseinatu da.

La nueva Línea 5 del FMB se inicia en el área de Sarratu (Basauri), en continuidad con el tramo Etxebarri-Ariz del FMB y finaliza en el Hospital de Galdakao. Se diseña para dar servicio al barrio de Sarratu de Basauri y a la población de Galdakao, último municipio circunscrito al área definida para el Bilbao Metropolitano en dirección este.

Xede horretarako, lineak guztira bost geltoki ditu ibilbidean zehar: bat Basauriko udalerrian, Sarratuko geltoki intermodala, eta beste laurak Galdakaoko udalerrian: Aperribai, Bengoetxe, Galdakao eta Ospitalea.

A tal efecto, la línea cuenta con un total de cinco estaciones a lo largo de su recorrido: una en el término municipal de Basauri, Intermodal de Sarratu, y cuatro en el término municipal de Galdakao, Aperribai, Bengoetxe, Galdakao y Hospital.

Galdakao–Ospitalea tarte hau 4+340 KPan hasten da, Aperribai-Galdakao aurreko tartea amaitzen den lekuan, eta Ospitaleko geltokia gainditu ondoren bukatzen da. Proiektuaren barruan sartzen dira lineako tunela (aurreko tartearekiko loturatik tartearen amaieraraino), Puentelatorreko larrialdietarako irteera eta ospitaleko geltokia, haitzuloan diseinatua.

El presente tramo Galdakao-Hospital se inicia en el PK 4+340, donde concluye el tramo anterior Aperribai-Galdakao, y finaliza superada la Estación de Hospital. El proyecto incluye el túnel de línea desde la conexión con el tramo anterior hasta el final del tramo, la salida de emergencia de Puentelatorre y la estación de Hospital, que se diseña en caverna.

Ebazpen honen bitartez onartzen den proiektuaren xedea da Bilboko metropoli-trenbidearen 5. linea berria hirugarren zatian ezartzeko egin behar den obra zibila eraikuntza mailan definitzea. Linea hori Euskotrenek ustiatzen du, eta Galdakaoko ospitalearen eta Usansolo auzoaren inguruan amaitzen da.

El objeto del Proyecto que se aprueba mediante la presente Resolución es definir a nivel constructivo la obra civil que es necesario llevar a cabo para la implantación de la nueva Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao en su tercer tramo, explotado por Euskotren, que finaliza en las inmediaciones del Hospital de Galdakao y el Barrio de Usansolo.

Galdakao-Ospitalea tarteak 4+340 KPtik lineako tunelaren amaieraraino doan linearen tartea jasotzen du, Ospitaleko geltokia igarota. Galdakaoko udal-mugartean garatzen da, eta ospitaleko geltokia eta Puentelatorreko larrialdietako irteera barne hartzen ditu.

El tramo Galdakao-Hospital aborda el tramo de línea que se extiende desde el PK 4+340 hasta el final del túnel de línea, una vez superada la Estación de Hospital. Se desarrolla dentro del término municipal de Galdakao e incluye la Estación de Hospital, así como la Salida de Emergencia de Puentelatorre.

BHTren 5. lineako Galdakao-Ospitalea tartearen eraikuntza-proiektu honek jasotzen dituen obra nagusiak honako hauek dira:

Las principales obras contempladas en el presente proyecto constructivo del tramo Galdakao-Hospital de la Línea 5 del FMB son las siguientes:

– BHTren 5. lineako bidearen plataforma eta gainegitura 4+340 KP eta 6+270 KParen artean.

– Plataforma y superestructura de vía de la Línea 5 del FMB entre el PK 4+340 y el PK 6+270.

– Puentelatorreko larrialdietako irteera.

– Salida de emergencia de Puentelatorre.

– Ospitaleko haitzulo-geltokia.

– Estación en caverna de Hospital.

Proiektua egikaritzeko aurrekontua berrogeita zazpi milioi hogeita hamabost mila eta hogeita hemeretzi euro eta laurogeita bost zentimokoa (47.035.039,85 euro) da. Horrek esan nahi du lizitaziorako oinarrizko aurrekontua hirurogeita bederatzi milioi laurehun eta hogeita hamahiru mila ehun eta hogeita bost euro eta laurogeita hiru zentimokoa (69.433.125,83 euro) dela, BEZa barne; eta Administrazioak horren berri izateko aurrekontua BEZik gabe: berrogeita hamazazpi milioi bostehun eta berrogeita lau mila seiehun eta hirurogeita bi euro eta hogeita bi zentimokoa (57.544.662,22 euro) da.

El Proyecto tiene un presupuesto de ejecución material que asciende cuarenta y siete millones treinta y cinco mil treinta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos (47.035.039,85 euros), que significa un presupuesto base de licitación con IVA de sesenta y nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento veinticinco euros con ochenta y tres céntimos (69.433.125,83 euros), y un presupuesto para conocimiento de la Administración sin IVA de cincuenta y siete millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos euros con veintidós céntimos (57.544.662,22 euros).

Obrak egiteko berrogeita sei (46) hilabeteko epea aurreikusten da.

El plazo de ejecución estimado para las obras es de cuarenta y seis (46) meses.

Euskal Trenbide Sareko (ETS) zerbitzu teknikoek egiaztatu dute proiektu honek bere xedeari erantzuten diola eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrak eskatutako baldintzak betetzen dituela, kontrata bidez egikaritzeko behar diren alderdi nahikoak jasotzen baititu; halaber, maila formalean berrikusi du proiektua, eta berresten du bete egiten duela Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritakoa, maila formalean, beharrezko dokumentuak eta indarrean dagoen araudia sartzeari dagokionez, edukiari, sinadurei eta alderdi formalei, beharrezko kalkulu-oinarri eta -hipotesiei eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 233.1 artikuluan zerrendatutako edukiari dagokienez.

Los Servicios Técnicos de Euskal Trenbide Sarea (ETS) han verificado que este proyecto responde a su objeto y cumple los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por cuanto recoge los aspectos suficientes y necesarios para su ejecución por contrata; así mismo han revisado el proyecto a nivel formal y ratifica que cumple con lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a la inclusión de los documentos necesarios y la normativa vigente en relación a su contenido, las firmas y aspectos formales, las bases e hipótesis de cálculo necesarias y el contenido relacionado en el artículo 233.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Organo honek eskumena du trenbide-sareko proiektuak egiteko eta onartzeko, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 2021eko urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren 16.2 b) artikuluan xedatutakoaren arabera.

Este órgano es competente para la elaboración y aprobación de los proyectos de la red de Ferrocarril, según lo dispuesto en el artículo 16.2 b) del Decreto 11/2021 de 19 de enero de 2021, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Aipatutako xedapenak, horiekin bat datozenak eta oro har aplikatu beharrekoak ikusita, hau

Vistas las disposiciones citadas, y demás concordantes y de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Bilboko Metropoli Trenbidearen 5. Linea eraikitzeko proiektua. Galdakao-Ospitalea tartea» onartzea. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, BEZa barne, hirurogeita bederatzi milioi laurehun eta hogeita hamahiru mila ehun eta hogeita bost euro eta laurogeita hiru zentimokoa (69.433.125,83 euro) da, eta obrak egiteko epea berrogeita sei (46) hilabetekoa izango dela aurreikusi da.

Primero.– Aprobar el «Proyecto constructivo de la Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo Galdakao-Hospital» con un presupuesto base de licitación, IVA incluido, de sesenta y nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento veinticinco euros con ochenta y tres céntimos (69.433.125,83 euros), y con un plazo de ejecución estimado para las obras de cuarenta y seis (46) meses.

Bigarrena.– Eraikuntza-proiektu hau onartzeak berekin dakar obrak onura publikokoak edo interes sozialekoak direla deklaratzea, okupatzeko beharra adieraztea eta eraikuntza-proiektuaren beraren eranskinean zerrendatuta dauden erasandako ondasunak eta eskubideak lehenbailehen okupatu behar direla adieraztea.

Segundo.– La aprobación de este proyecto Constructivo conlleva la declaración de utilidad pública o interés social de las obras, la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados relacionados en el anexo correspondiente del propio Proyecto Constructivo.

Ebazpen hau ez da behin betikoa administrazio-bidean, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Azpiegitura eta Garraioko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Idazkia organo honi edo Azpiegitura eta Garraioko sailburuordeari bidali beharko zaio.

Esta resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella los interesados pueden interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación o publicación, dirigiendo el escrito de interposición bien a este órgano, bien al Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes.

Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute, bi (2) hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, hargatik eragotzi gabe aldez aurretik errekerimendua egitea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan zehaztutako moduan eta epean.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sin perjuicio de poder efectuar requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de octubre de 2022.

Garraio Azpiegituren zuzendaria,

La Directora de Infraestructuras del Transporte,

MARÍA DOLORES DE JUAN DE MIGUEL.

MARÍA DOLORES DE JUAN DE MIGUEL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental