Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

231. zk., 2022ko abenduaren 2a, ostirala

N.º 231, viernes 2 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
5269
5269

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 24koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabaki bat argitara ematekoa. Erabaki horren bidez, gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 2022rako laguntza-deialdia –Lehen Aukera programa– finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzen dira.

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko azaroaren 23ko bileran hartutako Erabakiaren bidez, gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 2022rako laguntza-deialdia –Lehen Aukera programa– finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzea erabaki du. Bada, bat etorriz maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bitartez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren n) apartatuan xedatutakoarekin, abuztuaren 30eko 98/2022 Dekretuak emandako idazketan, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio hura argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 23 de noviembre de 2022, ha acordado incrementar los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado n) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, en la redacción dada por el Decreto 98/2022, de 30 de agosto, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Horrenbestez, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2022ko azaroaren 23ko Erabakia, gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 2022rako laguntza-deialdia –Lehen Aukera programa– finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzen dituena.

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 23 de noviembre de 2022, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

Bigarrena.– Jakinaraztea argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabaki horrek onartzen den egunetik aurrera izango dituela ondorioak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad surte efectos desde el día de su aprobación.

Hirugarrena.– Argitaratzen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabaki horren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, zuzenean, Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que se publica, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERABAKIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, GAZTE LANGABEAK EUSKAL ENPRESETAN KONTRATATZEKO 2022RAKO LAGUNTZAK –LEHEN AUKERA PROGRAMA– FINANTZATZERA BIDERATUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK HANDITZEN DITUENA.
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A FINANCIAR LAS AYUDAS, PARA EL AÑO 2022, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS EN EMPRESAS VASCAS. PROGRAMA LEHEN AUKERA

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 13ko bileran hartutako Erabakiaren bidez, gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 2022rako laguntza-deialdia onartu zuen –Lehen Aukera programa–, zeina 2021eko abenduaren 31n argitaratu baitzen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (262. zk).

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 13 de diciembre de 2021, aprobó la convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera, que fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 262, de 31 de diciembre de 2021.

Deialdi horren arabera, 4.000.000 euro bideratuko dira laguntzak finantzatzera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrekontuaren kargura; zenbateko horretatik, 2.153.846 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 1.846.154 euro, 2023ko konpromiso-kredituari.

Según se establece en la citada convocatoria, los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas ascienden a 4.000.000 de euros, del presupuesto de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. De este importe, de los cuales 2.153.846 euros son con cargo al crédito de pago de 2022 y 1.846.154 euros al crédito de compromiso 2023.

Hori da, hain zuzen, laguntzak emateko ezarri den muga. Dena den, deialdiak xedatzen du kopuru hori handitu ahal izango dela, indarrean dagoen legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartzen badira. Hala balitz, hori guztia argitara eman beharko da.

El citado importe constituye el límite de concesión de las ayudas, si bien, en la convocatoria se prevé que dicha cuantía podrá verse incrementada en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, de lo que se deberá dar publicidad.

Gazte langabeak kontratatzeko aurkeztu den eskabide kopuruak nabarmen gainditu ditu aurreikuspenak. Horrek esan nahi du, batetik, enpresek oso ongi erantzun diotela deialdiaren bidez lortu nahi den helburuari –hau da, gazteen enplegua sustatzeari– eta, bestetik, laguntzetara bideratutako baliabide ekonomikoak eskas geratu direla.

El volumen de solicitudes recibidas por la contratación de personas jóvenes desempleadas ha superado considerablemente las magnitudes previstas, lo que supone una respuesta muy positiva por parte de las empresas al objetivo perseguido con esta convocatoria de impulsar el empleo juvenil, si bien, pone de manifiesto al mismo tiempo la escasez de recursos económicos destinados a estas ayudas.

Beharrezkoa da, beraz, egoerari erantzuna ematea eta ekimen horretarako laguntza areagotzea, laguntza-programa hori ekonomikoki indartuz, ahalik eta eskaera gehienei erantzute aldera.

Resulta preciso dar respuesta a esta situación e intensificar el apoyo a esta iniciativa, reforzando económicamente este programa de ayudas para dar cobertura al mayor número de solicitudes posible.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, organismo autonomo horren Administrazio Kontseiluak, 2022ko arazoaren 23ko bilkuran, erabaki hau hartu du:

Por ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 23 de noviembre de 2022, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 2022rako laguntza-deialdia –Lehen Aukera programa– finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzea (zenbatekoa: 3.997.221 euro), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoaren 3211-Enplegua programaren kargura, honela banatuta: 2.152.350 euro, 2022ko ordainketa-kredituaren kargura, eta 1.844.871 euro, 2023ko konpromiso-kredituaren kargura.

Incrementar los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera, por un importe de 3.997.221 euros, con cargo al Programa 3211-Empleo correspondiente al organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, según la siguiente distribución: 2.152.350 euros con cargo al crédito de pago 2022 y 1.844.871 euros al crédito de compromiso 2023.

Ondorioz, aipatutako deialdiaren babesean emango diren laguntzak finantzatzera bideratuko den aurrekontu-kreditua 7.997.221 euro izango da, guztira; zenbateko horretatik, 4.306.196 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 3.691.025 euro 2023ko konpromiso-kredituari.

En consecuencia, el importe total del crédito presupuestario destinado a la financiación de las ayudas a conceder al amparo de la citada convocatoria, asciende a 7.997.221 euros, de los cuales 4.306.196 euros corresponden a crédito de pago de 2022 y 3.691.025 euros al crédito de compromiso de 2023.

Lan-kontratuetarako dirulaguntzak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu daitezke, deialdian adierazitako baldintzetan.

Las subvenciones por los contratos de trabajo podrán ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, en los términos previstos en la convocatoria.


Azterketa dokumentala


Análisis documental