Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

225. zk., 2022ko azaroaren 24a, osteguna

N.º 225, jueves 24 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
5090
5090

AGINDUA, 2022ko azaroaren 15ekoa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita 2022ko otsailaren 23ko Agindua, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan aurreikusitako berariazko gastu bakoitzeko 2022. urtean gehienez emango diren diru-kopuruak ezartzen dituena, laguntza horietarako ezarritako kredituak banatzeko irizpideak zehazten dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko eta udal bakoitzari 2022. urtean dagokion aurrekontu-muga finkatzen duena.

ORDEN de 15 de noviembre de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de segunda modificación de la Orden de 23 de febrero de 2022, por la que se establecen, para el año 2022, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2022, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak 2022ko otsailaren 23an emandako Aginduaren bidez (2022ko martxoaren 7ko EHAA, 47. zk.), Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan aurreikusitako berariazko gastu bakoitzeko 2022. urtean gehienez emango diren diru-kopuruak ezarri, laguntza horietarako ezarritako kredituak banatzeko irizpideak zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko eta udal bakoitzari 2022. urterako dagokion aurrekontu-muga finkatzen da. Agindu hori aldatu egin zen, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko uztailaren 26ko Aginduaren bidez (2022ko irailaren 23ko EHAA, 183. zk.).

Mediante la Orden de 23 de febrero de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (BOPV N.º 47 de 7 de marzo de 2022), se establecieron, para el año 2022, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalaron los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fijó el límite presupuestario que, para el año 2022, correspondía a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha Orden fue modificada por la Orden de 26 de julio de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (BOPV n.º 183, de 23 de septiembre de 2022).

Egun bizi dugun egoera elkarren segidan heldu zaizkigun hiru krisi globalen ondorioa da, eta gure bizitzetan arrastoa uzten ari da, eremu pertsonalean, familiarrean eta komunitarioan. Bestalde, ez Euskadik, ez beste ezein herrialdek edo estatuk ez dute gaitasunik egoera honen zergatiei buelta emateko, baina Euskadik premiei erantzuten die, etorkizunari aurre egiteko, inor atzean utzi gabe. Gainera, berretsi egiten dugu apirilaren 8an Ukrainiako gerrari buruz egindako bilkura monografikoan adierazitako konpromisoa, eta Euskadik egoera ebaluatzen jarraitzen du, hartutako neurrien eraginkortasun-maila aztertuz eta, hala behar izanez gero, horiek zabaltzen jarraituz. Konpromiso horri jarraikiz, beste neurri-sorta bat sortu da, honako helburu hauek betetzeko: faktura energetikoa ordaintzeko eta oinarrizko premiak asetzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboei ematen zaien babesa sendotzea; familiei eta herritarrei galdutako erosketa ahalmena konpentsatzea, eta enpresa-sareari laguntzea, egoera zailean dauden enpresa bideragarriei kreditua eskuratzen lagunduz. Testuinguru horretan, 2022ko Gizarte Larrialdietarako Laguntzak % 10 handitzen dira, hain zuzen ere inflazioaren ondorioz ahulenak diren pertsonek erosteko ahalmenaren galera konpentsatu dezaten.

La actual situación en la que nos encontramos derivada de las tres crisis de carácter global que nos han llegado en cadena, están dejando huella en nuestras vidas en el ámbito personal, familiar y comunitario. Ni Euskadi ni ningún otro país o estado tiene capacidad para revertir por sí solo las causas de esta situación, pero Euskadi, responde a las necesidades para afrontar el futuro sin dejar a nadie atrás. Además, se reitera el compromiso manifestado en el Pleno monográfico celebrado el 8 de abril sobre la guerra de Ucrania, y Euskadi sigue evaluando la situación, analizando el grado de eficacia de las medidas ya adoptadas y, si fuera preciso, seguir ampliándolas. Bajo este compromiso se ha creado un nuevo paquete de medidas, que nace con el objetivo de: reforzar el apoyo a los colectivos con mayores dificultades para pagar la factura energética y cubrir sus necesidades básicas; compensar la pérdida de poder adquisitivo al conjunto de familias y ciudadanía; y apoyar al tejido empresarial, facilitando el acceso al crédito a aquellas empresas viables que estén atravesando una coyuntura complicada. En este contexto, se incrementa el 10 % en las Ayudas de Emergencia Social del 2022, para que las personas más vulnerables por efecto de la inflación compensen la pérdida de poder adquisitivo.

Horregatik, beharrezkoa da 2022ko otsailaren 23ko Aginduan aurreikusitako zuzkidurak handitzea –horretarako, 4.500.000 euroko aparteko kreditu gehigarriko partida bat dago–, eta, aurreko guztiaren ondorioz, aipatutako aginduaren II. eranskinean finkatutako aurrekontu-muga aldatu behar da.

Por lo expresado, resulta necesario incrementar las dotaciones inicialmente previstas en la Orden de 23 de febrero de 2022, para lo cual se cuenta con una partida de crédito extraordinaria adicional de 4.500.000 de euros, y como consecuencia de todo lo anterior, es preciso proceder a la modificación del límite presupuestario fijado en el Anexo II de la orden antes citada.

Horregatik guztiagatik, Lan eta Enplegu Sailak, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren esparruan, eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak, gizarte-zerbitzuen esparruan, dituzten eskumenak baliatuz, honako hau

Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de las competencias que ostentan tanto el Departamento de Trabajo y Empleo, en el ámbito del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, como el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el ámbito de los servicios sociales,

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

Artikulu bakarra.– Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko otsailaren 23ko Aginduaren II. eranskina aldatzea. Agindu horren bidez, Gizarte-larrialdietarako laguntzetan aurreikusitako berariazko gastu bakoitzeko 2022. urtean gehienez emango diren diru-kopuruak ezarri, laguntza horietarako ezarritako kredituak banatzeko irizpideak zehaztu, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko eta udal bakoitzari 2022. urterako dagokion aurrekontu-muga finkatzen da.

Artículo único.– Modificar el Anexo II de la Orden de 23 de febrero de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2022, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2022, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Honela geratzen da aipatutako eranskina:

El anexo citado queda establecido en los siguientes términos:

II. ERASKINA
ANEXO II
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE HISTORIKO ETA UDAL BAKOITZARENTZAT 2022RAKO FINKATUTAKO AURREKONTU-MUGA
LíMITE PRESUPUESTARIO QUE PARA EL AÑO 2022 CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS Y AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2022.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental