Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

218. zk., 2022ko azaroaren 15a, asteartea

N.º 218, martes 15 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4931
4931

130/2022 DEKRETUA, azaroaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza sustatzen duena.

DECRETO 130/2022, de 2 de noviembre, de impulso a la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2014ko azaroaren 12an, Aichi-Nagoya-ko Deklarazioa izenpetu zuten Garapen Jasangarrirako Hezkuntzari (GJH) buruzko Munduko Biltzarrean (Aichi-Nagoya, Japonia) parte hartu zutenek. Deklarazio horrek nazioarteko komunitateari eskatu zion presako neurriak hartzea garapen jasangarrirako hezkuntza sendotzeko eta gehiago zabaltzeko. Horrela, egungo belaunaldiei eta, aldi berean, etorkizunekoei aukera emango zaie beren premiak asetzeko, horretarako garapen jasangarriaren dimentsio ekonomiko, sozial eta ingurumenekoaren ikuspegi orekatua eta integratua aplikatuz.

La Declaración de Aichi-Nagoya suscrita el 12 de noviembre de 2014 por las personas participantes en la Conferencia Mundial sobre la educación para el desarrollo sostenible en Aichi-Nagoya, Japón, pedía a la comunidad internacional que se tomaran medidas urgentes para fortalecer y ampliar en mayor medida la educación para el desarrollo sostenible, a fin de permitir a las generaciones actuales satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que se brinda a las generaciones futuras la posibilidad de satisfacer las suyas, aplicando para ello un enfoque equilibrado e integrado de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.

Hori lortze aldera, alderdi interesdun guztiei eskatu zitzaien, bereziki hezkuntzako ministerioei, jasangarritasunerako hezkuntza dagokien gainerako ministerioei, goi-mailako hezkuntzako erakundeei, zientziaren munduari eta jakintzaren beste komunitate batzuei, hain zuzen ere parte har zezaten, lankidetzan eta modu eraldatzailean, ezagutza sortzen, zabaltzen eta erabiltzen, eta sektore eta diziplina arteko hesiak gaindituko dituen berrikuntza sustatzen, zientziaren, politikaren eta hezkuntzaren arteko praktika-elkargunean. Helburua garapen jasangarriaren aldeko erabakiak hartzea eragitea eta gaitasunak ugaldu daitezen sustatzea da.

A tal fin instaba a todas las partes interesadas, en particular los ministerios de educación y aquellos ministerios a los que atañe la educación para la sostenibilidad, las instituciones de educación superior, el mundo científico y otras comunidades del conocimiento, a participar en la creación, difusión y utilización colaborativas y transformadoras de conocimientos y en una promoción de la innovación que traspase las barreras sectoriales y disciplinarias en la interfaz de prácticas entre las ciencias, las políticas y la educación para la sostenibilidad, con la finalidad de nutrir la toma de decisiones e impulsar el aumento de capacidades en favor del desarrollo sostenible.

2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda. Ekintza-plan unibertsal, integral eta eraldatzaile bat da, eta helburutzat dauka giza garapena bultzatzea, garapen jasangarriaren hiru dimentsioetan: gizartea, ekonomia eta ingurumena. Garapen jasangarrirako hamazazpi helburuak (aurrerantzean, GJH) eta horiek garatzen dituzten ehun eta hirurogeita bederatzi jomugak integratuak eta zatiezinak dira, eta aipatutako hiru dimentsioak hartzen dituzte barnean.

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un plan de acción universal, integral y transformador cuyo objetivo es impulsar el desarrollo humano en las tres dimensiones del desarrollo sostenible, el ámbito medioambiental, el social y el económico. Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (en adelante, también ODS) y las ciento sesenta y nueve metas que los desarrollan tienen un carácter integrado e indivisible y abarcan dichas tres dimensiones.

Aipatutako Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren esparruan, Nazio Batuen Erakundearen ustez, hezkuntza ezinbesteko baliabidea da hala garapen indibidual eta kolektiborako, nola gizarte-kohesiorako eta herritarren bizikidetzarako. Gainera, gizarte bidezkoago batera aldatzeko bidean, hezkuntzak jasangarritasunaren kulturaren esparruan funtsezko eginkizuna duela deritzo.

La ONU, en el citado marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, considera que la educación es una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo, la cohesión social y la convivencia ciudadana. Además, considera que juega un papel fundamental en la transición hacia una sociedad más justa en el marco de la cultura de la sostenibilidad.

Bestalde, Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak «klima-larrialdiko egoera» aitortzeko eskatu zien gobernuei, 2020ko abenduaren 12an, Parisko Akordioaren bosgarren urteurrena ospatzeko egindako goi-bilera birtual baten hasiera-ekitaldian.

Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el 12 de diciembre de 2020 a los gobiernos que declaren un «estado de emergencia climática», en la apertura de una cumbre virtual para conmemorar el quinto aniversario del Acuerdo de París.

Europako Parlamentuak, 2019ko azaroaren 28an klima- eta ingurumen-larrialdiaren egoerari buruz eman zuen Ebazpenean (2019/2930 PE), klima- eta ingurumen-larrialdia aitortu zuen, eta, aldi berean, Batzordeari, estatu kideei eta erakunde orokorrei eskatu zien klima-aldaketari aurre egiteko eta hura geldiarazteko beharrezko ekintza zehatzak egin zitzatela, berandu baino lehen.

El Parlamento Europeo en su Resolución de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (2019/2930(RSP)) declara una emergencia climática y ambiental y pide a la Comisión, los Estados miembros y las instituciones globales que lleven a cabo las acciones concretas necesarias para luchar y contener el cambio climático antes de que sea demasiado tarde.

Horren ildoan, Batzordearen iritziz, eskolak, prestakuntza-zentroak eta unibertsitateak foro egokiak dira trantsizioaren arrakastarako beharrezko diren aldaketei buruzko informazioa zabaltzeko hezkuntza-komunitatean eta, oro har, herritarren artean.

En este sentido considera la Comisión que las escuelas, los centros de formación y las universidades son foros idóneos para difundir entre la comunidad educativa y la ciudadanía en general, información sobre los cambios necesarios para el éxito de la transición.

Hala, Batzordeak, ingurumen-jasangarritasunerako ikaskuntzari buruz 2022ko urtarrilaren 14an eman zuen gomendio-proposamenean, Europako eskumen-esparru berri bati buruzko xehetasunak ematen ditu; esparru hori, izan ere, lagungarria izango da klima-aldaketari eta garapen jasangarriari buruzko ezagutza, gaitasunak eta jarrerak garatzeko. Gainera, konpromisoa hartzen du, estatu kideekin lankidetzan, laguntza-materialak garatu eta trukatzeko eta jardunbide eta jardunbide egokien trukea errazteko EBko irakasleen prestakuntza-programen sareetan, besteak beste.

Así, la Comisión en su propuesta de recomendación de 14 de enero de 2022 relativa al aprendizaje para la sostenibilidad medioambiental, ofrece detalles sobre un nuevo marco europeo de competencias que contribuirá al desarrollo de los conocimientos, las capacidades y las actitudes relativos al cambio climático y el desarrollo sostenible. Además, se compromete en colaboración con los Estados miembros, a desarrollar e intercambiar materiales de apoyo y facilitar el intercambio de buenas prácticas en las redes de programas de formación del profesorado de la UE, entre otros.

Bestalde, bidezko trantsizioa da Lanaren Nazioarteko Erakundeak eta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioak proposatutako ekintza-esparrua, jarduera ekonomikoan eta enpleguan irabaziak maximizatzeko eta trantsizio ekologikoaren eta deskarbonizazioaren inpaktu negatiboak minimizatzeko.

Por otro lado, la transición justa es el marco de acción propuesto por la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para maximizar beneficios en la actividad y el empleo y minimizar los impactos negativos de la transición ecológica y la descarbonización.

Ingurumen- eta gizarte-ekonomia jasangarrietarako trantsizioak, ondo kudeatuta, eragile garrantzitsuak izan daitezke lanpostuak sortzeko, enpleguaren kalitatea hobetzeko, justizia sozialerako eta pobrezia desagerrarazteko. Enplegu eta enpresa guztien egologizatzeak, energiaren eta baliabideen ikuspegitik jardunbide efizienteagoak txertatuz, kutsadura prebenituz eta baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatuz, berrikuntza dakar, erresilientzia indartzen du eta aurrezten laguntzen du; horrek guztiak inbertsio berriak erakartzen ditu eta enplegua aktibatzen.

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden constituir un importante motor para la creación de puestos de trabajo, la mejora de la calidad delempleo, la justicia social y la erradicación de la pobreza. La ecologización de todos los empleos y las empresas mediante la introducción de prácticas más eficientes desde el punto de vista de la energía y de los recursos, la prevención de la contaminación y la gestión sostenible de los recursos naturales conduce a la innovación, potencia la resiliencia y genera ahorro, lo que atrae nuevas inversiones y activa el empleo.

Eusko Legebiltzarrak, legebiltzar-talde guztien babesarekin, klima-larrialdiko egoera aitortu zuen, 2019ko irailaren 26an, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu zion hurrengo aurrekontuetan sartze zitzan beharrezko partida guztiak, klima-egoera horrek eskatzen duen «anbizioa eta urgentzia» ahalbidetzeko ekintza sektorial guztiak abian jartze aldera. Legebiltzarrak azpimarratu zuenez, klima-aldaketaren aurkako borroka munduko erronka bat da, eta guztion ardura da erronka horri aurre egitea. Horrez gain, uste osoa agertu zuen Euskadi erronka horren buru izan litekeela eta erronka akuilu bihurtu, ekonomia eraldatzeko, lehiakorragoa eta, klimari dagokionez, neutroagoa izan dadin.

El Parlamento Vasco, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, declaró el 26 de septiembre de 2019 la situación de emergencia climática y solicitó al Gobierno Vasco que incluyese en los próximos presupuestos las partidas necesarias para poner en marcha todas las acciones sectoriales que posibiliten la «ambición y urgencia» que requiere esta situación climática. El Parlamento resaltó que la lucha contra el cambio climático era un desafío mundial que incumbía a todas y todos, manifestando a la vez la plena convicción de que Euskadi podría liderar este desafío y convertirlo en una palanca de transformación hacia una economía más competitiva y climáticamente neutra.

Ildo horretan, Euskadi Basque Country 2030 Agendak, Gobernu Programaren helburu eta konpromisoetatik, GJHekin lotura estuagoa duten haiek nabarmentzen ditu, eta, horrenbestez, jarraipen espezifikoa egingo zaie helburu eta konpromiso horiei, Agendak berak ezarritako gobernantza-baliabideen eta -bitartekoen bidez. Agendaren jomugen artean, ingurumen-hezkuntzako politikak indartu nahi izatea da nabarmengarrienetako bat, herritarrek ingurumena babesteko eta kontserbatzeko duten erantzukidetasunean aurrera eginez betiere.

En esta línea, la Agenda Euskadi Basque Country 2030 focaliza aquellos objetivos y compromisos del Programa de Gobierno que tienen una vinculación más estrecha con los ODS y sobre los que se realizará un seguimiento específico a través de los instrumentos y cauces de gobernanza que la propia Agenda establece. Entre sus metas destaca aquella que pretende reforzar las políticas de educación ambiental avanzando en la corresponsabilidad de la ciudadanía en la protección y conservación del medio ambiente.

Bidezkoa da, beraz, aitortzea euskal gizarteak kalitate handiko ibilbidea egin duela ingurumen-hezkuntzaren arloan (egun, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza esaten zaio, maila globalagoan), alderdi kuantitatiboetan nahiz kualitatiboetan.

Es justo, por ello, reconocer que el camino recorrido por la sociedad vasca en materia de educación ambiental, hoy entendida ya a un nivel más global como educación ambiental para la sostenibilidad, es de gran calidad, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos.

Azken berrogei urtean, ingurumen-hezkuntza pixkanaka-pixkanaka sartuz joan da hezkuntza formalean, baina beharrezkoa da, baita ere, bizitza osoan zehar lortutako gaitasunen jarraipena egitea, hezkuntza ez-formalaren eta informalaren bitartez, besteak beste. Dekretu honen bidez, hezkuntza formalaren eremuko jarduna indartu eta sendotu nahi da, eta ezagutza horiek hezkuntza-esparrutik kanpo jarraipena izango dutela bermatu; horretarako, ezagutza horiei jarraipena egingo zaie, herritarren bizialdi osoko ikaskuntza ahalbidetuko duten mekanismoen eta tresnen bitartez, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren esparruan.

En los últimos cuarenta años, la educación ambiental ha sido incorporada progresivamente a la educación formal, pero es necesario también el seguimiento de las capacidades obtenidas a lo largo de toda la vida, a través entre otros, de la educación no formal e informal. El presente Decreto pretende, además de fortalecer y consolidar la actuación en el ámbito de la educación formal, garantizar la continuidad de dichos conocimientos fuera del ámbito educativo, promoviendo, como se ha dicho, su seguimiento a través de mecanismos e instrumentos que permitan el aprendizaje a lo largo de la vida de la ciudadanía en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad.

Araugintzaren arloan, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 87.2 artikuluan hau xedatzen da: «Administrazio publikoek sektore sozial guztietan ingurumenaren alorreko hezkuntza eta sentsibilizazioa sustatuko dituzte, herritarren artean eta erakunde guztietan ingurumena hobetzeko ezagutzak, informazioa, jarrerak, balioak, portaerak eta trebetasunak ezagutarazteko eta zabaltzeko jardueren bitartez. Helburu horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, beste administrazio publiko batzuekin koordinatuta, ingurumenaren alorreko hezkuntza eta sentsibilizazioa lantzeko programak egingo ditu, aipatu helburuak lortzeko bide eta neurri zehatzak proposatuz».

En el ámbito normativo, el artículo 87.2 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental del País Vasco, establece que: «Las administraciones públicas impulsarán la educación y la sensibilización ambiental en todos los sectores sociales mediante actuaciones que difundan y extiendan en la ciudadanía y en el conjunto de las instituciones conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la mejora ambiental. Con tal finalidad, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en coordinación con otras administraciones públicas, elaborará programas de actuación en materia de educación y sensibilización ambiental con objetivos específicos y medidas concretas para alcanzarlos».

Ingurumen-arloko organo eskudunak, 1986an sortutako Ingurumen Hezkuntzako Zerbitzuaren bidez, helburu horiek lortzera bideratutako ekintzak sustatzen jardun du, ingurumen-hezkuntzaren sentsibilizazio- eta sustapen-programen bidez. Horrela, 2003. urtean, orduan aitzindaria zen Eskolako Agenda 21 (egun, Eskolako Agenda 2030) programarekin lanean hasi ziren hogeita zazpi ikastetxe. Programa hori sustatzeko garrantzi handia izan zuten Ingurugela zentroek, zeinak irailaren 19ko 202/1989 Dekretuaren bidez sortu baitziren (Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegien sorrera eta funtzionamendua arautzen duena). Dekretu horri segida eman zitzaion Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiroko sailburuaren eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 1996ko ekainaren 26ko Aginduaren bidez (Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza sisteman Ingurugiroarekiko Irakasbideen bidez, ingurugiro-hezkuntzaren garapena arautzen duena).

El órgano ambiental competente, a través del Servicio de Educación Ambiental creado en 1986, ha venido impulsando acciones encaminadas a la consecución de dichos objetivos a través de distintos programas de sensibilización y promoción de la educación ambiental. Así, en el año 2003, veintisiete centros empezaron a trabajar con la Agenda 21 Escolar (hoy Agenda 2030 Escolar), programa por entonces pionero y en cuyo impulso cumplieron un importante papel los centros Ingurugela, creados a través del Decreto 202/1989, de 19 de septiembre, por el que se regula la creación y el funcionamiento de los Centros de Educación e Investigación Didáctico Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho decreto tuvo continuidad a través de la Orden de 26 de junio de 1996, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula el desarrollo de la educación ambiental en el sistema educativo no universitario a través de los Centros de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental.

Ingurugela zentroek, 1989an sortu zirenez geroztik, aholkularitza eta prestakuntza-ekintzak eman dizkiete ikastetxeei, eta, metatutako esperientziarekin, funtsezko kate-begi bihurtu dira urte hauetan, Eskolako Agenda 21en helburuak garatzeko. Horretarako garatu zuten «Eskolako Agenda 21 Gida: jasangarritasunerako hezi: eskolarentzako gida», eta funtsezko zeregina betez jarraitzen dute EAEko ikastetxeetako irakasleei eta hezkuntza-komunitateari laguntza, prestakuntza, aholkularitza eta baliabideak ematen. Egun, Eskolako Agenda 2030 programa finkatua da, eta erreferentea da Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzan, laurehun eta berrogeita hamar ikastetxe hartzen baititu.

Desde su creación en 1989, los centros Ingurugela, han venido asesorando e impartiendo acciones formativas a los centros educativos y, con la experiencia acumulada, se han constituido en un eslabón fundamental a lo largo de estos años en el desarrollo de los objetivos de la Agenda 21 Escolar. A tal efecto desarrollaron la «Guía Agenda 21 escolar: educar para la sostenibilidad: una guía para la escuela», y continúan desempeñando hoy un papel fundamental en el apoyo, formación, asesoramiento y facilitación de recursos al profesorado de los centros educativos vascos y a su comunidad educativa. Actualmente la Agenda Escolar 2030 es un programa consolidado y constituye un referente en la educación ambiental para la sostenibilidad en el País Vasco, abarcando a cuatrocientos cincuenta centros educativos.

Programa horrek ingurumen-ekintzaren globaltasunetik lan egiten du, ikastetxe bakoitzean, izaera ekosozialeko ekintza eraldatzaile bat sustatuz, hezkuntza-komunitate osoa bilduz eta tokiko 2030 Agendaren prozesuarekin konprometituz.

Este programa trabaja desde la globalidad de la acción ambiental en cada centro educativo promoviendo una acción transformadora de carácter ecosocial, aglutinando a toda la comunidad educativa, comprometiéndose a su vez con el proceso de Agenda 2030 local.

Hori da, hain zuzen ere, eremu formalean ireki den bidea, Eskolako Agenda 2030 programaren bidez, eta ikastetxeak «jasangarri» gisa aitortuta. Ikuspegi ekosozialetik lankidetzan jardutea eta parte-hartzea ezin dira bereizi garapen jasangarritik, gizarte global batean eta informazioa trukatzea ahalbidetzen duten komunikazio-teknologiak dituen gizarte batean. Horrela, publikoki aitortzen dira ikastetxeek egindako lana eta programan izan duten esperientzia, eta, orobat, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren ikuspegia finkatzen da ikastetxeetako hezkuntza- eta curriculum-proiektuetan; gainera, aldi berean, eraldaketa ekosozialerako kontzientzia, gaitasuna, jakintza, balioak eta ekintzak garatzen laguntzen da, ikasleek eta hezkuntza-komunitateak garapen jasangarriarekin konprometitzeko gaitasuna izan dezaten.

Este es el camino que se ha abierto en el ámbito formal con el programa Agenda Escolar 2030 y con el reconocimiento de un centro como «centro educativo sostenible». El trabajo colaborativo y la participación en clave ecosocial, son indisociables del desarrollo sostenible en una sociedad global y con unas tecnologías de comunicación que permiten el intercambio de información. Se reconoce así públicamente la labor de los centros educativos y su experiencia en dicho programa a la vez que se consolida la perspectiva de la educación ambiental para la sostenibilidad en los proyectos educativos y curriculares del centro, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la conciencia, la capacidad, el conocimiento, los valores y las acciones de transformación ecosocial que capaciten al alumnado y a la comunidad educativa para comprometerse con el desarrollo sostenible.

Aitortu beharra dago, baita ere, ingurumen-hezkuntzako ikastetxeetako eta ekipamenduetako irakasleen lan bikaina, ilusioz ekin baitiote ikasleei laguntzeari, ikasleek ingurumenaren errealitatea ezagutu eta ulertu dezaten eta, hartara, hobekuntzan ekarpen aktiboa egin dezaten. Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren 4. helburuak bilatzen duena da Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta ikasteko aukerak sustatzea, guztientzat eta adin guztietan Helburu horren barruan, «Garapen jasangarrirako hezkuntza globala» 4.7 jomugaren helburua da hemendik 2030era ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren gaitasunak, jarrerak eta balioak eskura ditzatela bermatzea, honako hauen bidez, besteak beste: jasangarritasunerako eta bizimodu jasangarrietarako hezkuntza, giza eskubideen defentsa, genero-berdintasuna, bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzea, kultura-aniztasuna nabarmentzea eta kulturak garapen jasangarriari egindako ekarpena.

Es necesario reconocer también en este camino el excelente trabajo de las y los docentes de centros educativos y equipamientos de educación ambiental que se han involucrado con ilusión en ayudar al alumnado a conocer y comprender la realidad ambiental para que contribuyan activamente en su mejora. Así, el objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, persigue garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Dentro de este objetivo, la meta 4.7 -educación global para el desarrollo sostenible- tiene como finalidad asegurar de aquí a 2030, que todo el alumnado adquiera las competencias, actitudes y valores necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otros mediante la educación para la sostenibilidad y los estilos de vida sostenibles, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Hortaz, jasangarritasunerako hezkuntza, 2030 Agendan ulertzen den bezala, kontzeptu polisemikoa da, eta hainbat ikuspegi eta hezkuntza-diziplina ugari biltzen ditu, hala nola aldaketa globalerako, ekonomikorako eta kulturaniztasunerako hezkuntza, garapenerako, berdintasunerako eta dibertsitaterako hezkuntza, osasunaren sustapena eta ingurumenaren eta osasunaren arteko erlazioa, biodibertsitatearen kontserbazioa edo aire zabaleko hezkuntza, ingurumen-arloa dela horiek guztiak integratzen dituen elementua. Egoera horretan, «Euskal Autonomia Erkidegoko IV. Ingurumen Esparru Programa 2020» delakoaren 5.4 jarduera-ildoak «jasangarritasunerako hezkuntza eta kontzientziazioa indartzea» proposatzen du EAEko gizarte osoan, eta 66. jardueran zehazten du «Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzako Estrategia egin beharra dagoela».

Por tanto, la educación para sostenibilidad, tal y como se entiende en la Agenda 2030, es un concepto polisémico que abarca distintos enfoques y contempla una diversidad de disciplinas educacionales tales como la educación para el cambio global, económica, multicultural, la educación para el desarrollo, igualdad, diversidad, la promoción de la salud y la relación medioambiente y salud, la conservación de la biodiversidad, o la educación al aire libre, siendo el ambiental un elemento integrador de todos ellos. En ese escenario la línea de actuación 5.4 del «IV Programa Marco Ambiental del País Vasco 2020», propone «potenciar la educación y la concienciación para la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca», y concreta en su actuación 66 la necesidad de «elaborar la Estrategia de Educación Ambiental para la Sostenibilidad».

Agindu hori betez, 2018ko urtarrilean, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak «Jasangarritasunerako Hezkuntzaren 2030erako Euskal Autonomia Erkidegorako Estrategia» argitaratu zuen. Estrategia horren helburua da jarduera praktiko eta kolaboratiboko gida bat izatea, non eragile guztiek lekua izango duten eta elkarreraginean jardungo duten helburu argi batekin: Euskadin bizi diren pertsona guztien konplizitatea lortzea, gure bizimoduetatik jasangarritasunaren kultura berri baterako trantsizioan konprometitu daitezen. Gainera, osasuna ere kontuan hartzen du bere ikuspegian: «euskal herritar sentsibilizatuak, erantzukideak eta parte-hartzaileak, herri eta hiri hezitzaileetan bizi direnak eta ingurune berde, sozialki arduratsu eta kulturalki aktibo eta osasungarriaz gozatzen dutenak».

Atendiendo a este mandato, en enero de 2018 el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda publica la «Estrategia de Educación para la Sostenibilidad del País Vasco 2030» que tiene como objetivo ser una guía de actuación práctica y colaborativa en la que todos los agentes tengan cabida e interactúen con un objetivo claro: conseguir la complicidad entre todas las personas que conviven en Euskadi para involucrándolas en la transición de nuestras formas de vida hacia una nueva cultura de la sostenibilidad. Además, contempla la salud, en su visión: «una ciudadanía vasca sensibilizada, corresponsable y participativa que vive en pueblos y ciudades educadoras y que disfruta de un entorno verde, socialmente responsable, culturalmente activo y saludable».

Nolanahi ere, lan eta ahalegin handia egin arren, dokumentuan ondorioztatzen denez, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza are gehiago hedatu daiteke, eta, horretarako, beharrezkoa da curriculumean zeharka txertatzea Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntza, konpetentzien araberako ikaskuntza eta ikasgelatik kanpoko ikaskuntza sustatuz ingurune naturalarekin harremanetan. Beharrezkoa da, era berean, irakasleak erabat prestatzea ingurumen-hezkuntzaren arloan.

No obstante, y a pesar del gran trabajo y esfuerzo realizados, y tal y como se desprende del documento, el grado de penetración de la educación ambiental para la sostenibilidad es aún susceptible de mejora, siendo precisa una integración de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad en el currículo de forma transversal, fomentando el aprendizaje por competencias y el aprendizaje fuera del aula en contacto con el medio natural. También se hace necesaria la plena formación del profesorado en materia de educación ambiental.

Helburu horiek betetzeko, dekretu hau argitaratzeaz gain, ekintza osagarri batzuk egin behar dira, hala nola: erabat eguneratzea lehenago aipatutako irailaren 19ko 202/1989 Dekretua eta 1996ko ekainaren 26ko Agindua; curriculumean erabat integratzea Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntza, eta hura sustatzea hezkuntza ez-formalean.

Para tales fines se precisan acciones complementarias a la publicación de este decreto, como son la necesaria actualización de los anteriormente citados Decreto 202/1989, de 19 de septiembre y Orden de 26 de junio de 1996; la plena integración en el currículo de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad y el impulso de la misma en el ámbito educativo no formal.

Egun dugun erronka da sistema sozioekonomiko osoa jasangarritasun hirukoitzera (soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa) igarotzen laguntzea, jakitun izanik eraldaketa hori gauzatzeko aldaketa ekonomiko, teknologiko eta sozial sakonak egin behar direla. Hezkuntza-sistema (formala eta ez-formala) funtsezkoa, ezinbestekoa eta lagungarria da aldaketa horiek lortzeko. Hezkuntza, beraz, oinarria da, eta aukera emango digu Europako erakundeek eskatutako prozesu eraldatzailea azkartzeko eta euskal gizartean jasangarritasunerako ezagutzaren eta kulturaren oinarriak finkatzeko.

El reto ante el que nos encontramos en la actualidad es el de favorecer la transición de todo el sistema socioeconómico hacia la triple sostenibilidad -social, ambiental y económica-, siendo conscientes de que esta transformación requiere de profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales. El sistema educativo (formal y no formal) se constituye en el elemento clave, imprescindible y coadyuvador para la consecución de dichos cambios. La educación es el sustrato que nos permitirá acelerar el proceso transformador exigido desde las instituciones europeas y fijar las bases del conocimiento y la cultura de la sostenibilidad en la sociedad vasca.

Horrela, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren funtsezko helburuetako bat da, hain zuzen ere, pertsonak, banaka nahiz taldeka, ingurumenaren konplexutasunaz jabetzea (hainbat alderdiren elkarrekintzaren ondorioa baita: fisikoak, biologikoak, sozialak, kulturalak, ekonomikoak eta abar), eta ezagutzak, balioak eta trebetasun praktikoak eskura ditzaten lortzea, arduraz eta eraginkortasunez parte har dezaten ingurumen-arazoen prebentzioan eta konponketan eta ingurumenaren kalitatearen kudeaketan. Beraz, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzak, hezkuntza-prozesuaren alderdi zehatz batera mugatu beharrean, bizitza sozialari irekitako hezkuntza-praktika izan behar du, herritarrek, beren aukeren arabera, parte har dezaten gizateriaren eta ingurunearen arteko harremanak hobetzeko eginkizun konplexu eta solidarioan.

Así, un propósito fundamental de la educación ambiental para la sostenibilidad, es lograr precisamente que las personas, tanto de forma individual como colectiva, comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente (resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades prácticas con el fin de participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. Por lo tanto, la educación ambiental para la sostenibilidad, más que limitarse a un aspecto concreto del proceso educativo, ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio.

Hartara, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzak kontzientzia, balioak eta portaerak barneratzen lagundu behar digu, herritarrek erabakiak hartze eraginkorra izan dezaten. Jasangarritasunerako hezkuntza, horrela ulertuta, faktore estrategikoa izan daiteke, eta izan behar du, ezarritako garapen-ereduan eragina izango duena, eredu hori jasangarritasunerantz eta ekitaterantz bideratzeko.

De ese modo, la educación ambiental para la sostenibilidad nos debe ayudar a impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La educación para la sostenibilidad así entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad.

Hori lortzeko, ezinbestekoa izango da aldaketaren alde lan egiten jarraitzea. Ildo horretatik, dekretuak sei lerro estrategiko ditu oinarri, egungo antolaketa-eredua aldatzeko beharrei erantzuten dietenak, eta funtzionamendu eraginkorragoa ahalbidetuko duen eredu bat lortzera bideratuta daudenak. Horretarako, beharrezkoa izango da eskura dauden baliabideak koherentziaz aprobetxatzea eta teknologia berriak eta gaitzeko eta ezagutza kudeatzeko azpiegiturak babestea, pertsonak mantenduz zentroan betiere.

Para conseguirlo será vital seguir trabajando por el cambio. En ese sentido, el decreto se sustenta en seis líneas estratégicas que responden a las necesidades de cambio del modelo organizativo actual, orientadas a la consecución de un modelo que posibilite un funcionamiento más eficiente. Será necesario para ello el aprovechamiento coherente de los recursos disponibles y el apoyo de las nuevas tecnologías y de las infraestructuras de capacitación y gestión del conocimiento, manteniendo siempre a las personas en el centro.

Lerro estrategiko horiek honako hauek dira: Hezkuntza Agenda 2030 eta «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua bultzatzea; Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzan Berritzeko, Prestatzeko, Gaitzeko eta Ezagutza Kudeatzeko Zentroa sortzea; eraldaketa digitala, Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Kanal Digitalaren bidez; hezkuntza-komunitateak parte hartzeko tresnak garatzea; ikastetxe jasangarrien hedapena, eta hezkuntza-planekin konektatzea eta lerrokatzea.

Dichas líneas estratégicas son: el impulso a la Agenda Educativa 2030 y el sello «Centro educativo sostenible»; la creación del Centro de Innovación, Formación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación Ambiental para la Sostenibilidad; la transformación digital mediante el Canal Digital de Educación Ambiental para la Sostenibilidad; el desarrollo de herramientas de participación de la comunidad educativa; la expansión de los centros educativos sostenibles y la conectividad y alineación con los planes educativos.

Beraz, jauzi kualitatibo bat ematen da, eta, horrenbestez, ekintzen kalitatea hobetzean jarri behar da arreta, benetan hezkuntza eraldatzaileaz hitz egin ahal izateko. Horixe da, hain zuzen ere, dekretu hau argitaratuta lortu nahi den helburu nagusia: Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza bultzatu, indartu eta sendotzea, gure bizimodua jasangarritasunaren eta osasunaren sustapenaren kultura berri batera eramateko.

Se produce, pues, un salto cualitativo y, por tanto, se ha de dirigir la atención a la mejora de la calidad de las acciones para que, en efecto, pueda hablarse de una educación transformadora. Este es el objetivo prioritario que se persigue con la publicación del decreto: impulsar, fortalecer y consolidar la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para posibilitar la consecución de la transición de nuestras formas de vida hacia una nueva cultura de la sostenibilidad y promoción de la salud.

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza bultzatzeko funtsezko beste faktoreetako bat da adituak eta jardunbide egokiak trukatzeko ekosistema bat sortzea, konpetentziak garatzea erraztuko duena, ezagutza-komunitateak aktibatuko dituena eta , azken batean, oro har herritarren gaikuntzaren eraikuntzan lagunduko duena (gaitasun sozialak, orokorrak eta espezifikoak).

En ese orden de cosas la creación de un ecosistema de intercambio de personas expertas y de buenas prácticas que facilite el desarrollo de competencias, active comunidades de conocimiento y, en definitiva, coadyuve en la construcción de la capacitación (competencias sociales, generales y específicas) de la ciudadanía en general, es otro de los factores clave para impulsar la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ekosistema horrek berrikuntzarako, gaikuntzarako eta ezagutza kudeatzeko zentro baten forma hartuko du, eta, besteak beste, aukera emango du ezagutza partekatu eta esperientziak trukatzeko sinergiak sortzeko, jasangarritasunaren eremuan lan egiten duten eragileen artean: administrazioa, unibertsitateak, hezkuntza-komunitatea, berrikuntza- eta ikerketa-zentroak, erakunde ekologistak edo eremu horretan diharduten bestelako erakunde eta gizarte-eragileak.

Dicho ecosistema, en forma de centro de innovación, capacitación y gestión del conocimiento, permitirá, entre otras, la creación de sinergias de compartición de conocimientos e intercambio de experiencias entre los distintos agentes que trabajan en ámbito de la sostenibilidad: administración, universidades, comunidad educativa, centros de innovación e investigación, organizaciones ecologistas u otras organizaciones y agentes sociales que trabajan en dicho ámbito.

COVID-19aren pandemiak sortutako krisi sanitario, soziala eta ekonomikoak agerian uzten du, inoiz baino gehiago, administrazioaren modernizazioan sakontzeko beharra, eta horretarako, besteak beste, administrazioaren eremu guztietan eraldaketa digitala sustatu behar da. Behar-beharrezkoa da esperientzien, proiektuen, ideien eta sinergien jario horrek hedapen digitaleko kanal guztietan lekua izatea, eta, horretarako, lehentasunezkoa izango da digitalizazioa eta presentzia digitala garatzea eta sustatzea. Helburu hori lortzeko funtsezko pieza izango da Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Kanal Digitala.

La crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve más que nunca la necesidad de ahondar en la modernización de la administración y esto pasa, entre otros, por impulsar la transformación digital en todos los ámbitos de la administración. Es del todo necesario que ese fluir de experiencias, proyectos, ideas y sinergias esté presente en los distintos canales de difusión digital y para ello será prioritario el desarrollo e impulso de la digitalización y la presencia digital, erigiéndose el Canal Digital de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en una pieza básica en la consecución de dicho objetivo.

Horrela, modua izango dugu kalitatezko antolamendu- eta hezkuntza-ereduak eskaintzeko, non sareko lana nagusi izango den, komunitatea, parte-hartzea eta ekintza berritzailea saretuz eta sendotuz, horiek guztiak ezin baitira bereizi garapen jasangarritik, eraldaketan den gizarte global honetan.

Estaremos entonces en condiciones de ofrecer modelos de calidad organizativa y educativa en los que impere el trabajo en red, tejiendo y fortaleciendo el tejido comunitario, la participación y la acción innovadora, que son indisociables del desarrollo sostenible en una sociedad global en transformación.

Ildo horretatik, komunitate-sarea eta parte-hartzea indartze aldera, garrantzi handikoa da emakumeen parte-hartzea bultzatzea, giltzarria baita, funtsezko prozesu askotan ingurumenaren garapen jasangarria lortzeko.

En ese sentido, y de cara a fortalecer el tejido comunitario y la participación, se considera relevante impulsar la participación de las mujeres, ya que es clave en muchos procesos fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible del medio ambiente.

Azkenik, nabarmendu beharra dago lurralde fisikoa subiranotasun-eremu gisa desagertuz doala, eta pixkanaka espazio birtualari bide ematen diola; mundu horretan gauzatzen da, hain zuzen ere, gobernantza publikoa, garai digitalean. Hori gorabehera, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren esparruan konpetentziak eskuratzeari dagokionez, kontuan hartu behar da espazio birtualak lagundu behar duela lurralde fisiko hori ezagutzen eta errespetatzen, hura besterik gabe ordezkatu beharrean.

Finalmente, cabe afirmar que la gobernanza pública en la era digital se ejerce en un mundo en el que el territorio físico como ámbito de soberanía va diluyéndose y dejando paso al espacio virtual. Pese a ello, ha de tenerse en cuenta que, en términos de adquisición de competencias en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, el espacio virtual debe ser un elemento coadyuvante del conocimiento y del respeto hacia ese territorio físico, y no un elemento «per se» sustitutivo del mismo.

Horrenbestez, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko azaroaren 2an egindako bileran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta helburuak.

Artículo 1.– Objeto y finalidades.

1.– Dekretu honen xedea da jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza bultzatzea, indartzea eta finkatzea Euskal Autonomia Erkidegoan, hain zuzen ere gure bizimoduak jasangarritasunaren kultura berrira igaro daitezen lortu ahal izateko; izan ere, kultura horrek lagunduko die euskal herritarrei sentsibilizatuak, erantzukideak eta parte-hartzaileak izaten, herri eta hiri hezitzaileetan bizitzen eta ingurune berde, sozialki arduratsu eta kulturalki aktibo eta osasungarriaz gozatzen.

1.– El presente Decreto tiene por objeto el impulso, fortalecimiento y consolidación de la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para posibilitar la consecución de la transición de nuestras formas de vida hacia una nueva cultura de la sostenibilidad que coadyuve en la consecución de una ciudadanía vasca sensibilizada, corresponsable y participativa, que vive en pueblos y ciudades educadoras y que disfruta de un entorno verde, socialmente responsable, culturalmente activo y saludable.

2.– Honako helburu hauek ditu dekretu honek:

2.– Son finalidades del presente Decreto las siguientes:

a) Jasangarritasunerako Hezkuntzan Berritzeko, Gaitzeko eta Ezagutza Kudeatzeko Zentroa sortzea.

a) La creación del Centro de Innovación Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación para la Sostenibilidad.

b) Tresnak garatzea, hezkuntza-komunitateak aukera izan dezan Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren 2030 Agendaren esparruan parte hartzeko.

b) El desarrollo de herramientas de participación de la comunidad educativa en el ámbito de la Agenda de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2030.

c) Eraldaketa digitala, Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Kanal Digitala abian jarriz, digitalizazioa bultzatuz eta hedabideetan, sareetan eta gizartean eragina duten kanaletan presentzia digitala sustatuz.

c) La transformación digital, a través del lanzamiento del Canal Digital en Educación Ambiental para la sostenibilidad y el impulso de la digitalización y la presencia digital en medios de comunicación, redes y canales de impacto en la sociedad.

d) Jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza zabaltzera bideratutako ekintzen ikusgarritasuna handitzea.

d) El aumento de la visibilidad de las acciones encaminadas a la difusión de la educación ambiental para la sostenibilidad.

e) «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua egiaztatzeko sistema bat garatzea.

e) El desarrollo de un sistema de acreditación del sello «Centro educativo sostenible».

f) «Ikastetxe jasangarriak» aitortzeko araubidea ezartzea.

f) El establecimiento del régimen del reconocimiento de los «centros educativos sostenibles».

g) Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe jasangarrien direktorioa sortzea. Hor inskribatuko dira deialdi bakoitzean «Ikastetxe jasangarria»ren zigiluarekin saritutako ikastetxeak.

g) La creación del directorio de centros educativos sostenibles de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se inscribirán los centros distinguidos en cada convocatoria con el sello «Centro educativo sostenible».

h) Konektagarritasun-mekanismoak ezartzea, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren eta Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren hezkuntza-planen printzipioen artean.

h) La implementación de mecanismos de conectividad entre la educación ambiental para la sostenibilidad y los principios de los planes educativos del departamento competente en materia de Educación del Gobierno Vasco.

i) Konektagarritasun-mekanismoak eta -sinergiak ezartzea, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren eta bidezko trantsizio ekologikoaren artean.

i) La implementación de mecanismos y sinergias de conectividad entre la educación ambiental para la sostenibilidad y la transición ecológica justa.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dekretu honen ondorioetarako, definizio hauek ematen dira:

A los efectos del presente Decreto se entenderá por:

a) Garapen jasangarria: egungo premiak asetzeko gai den garapena, betiere kolokan jarri gabe etorkizuneko belaunaldiek beren premiak asetzeko duten gaitasuna; horretarako, garapen horren dimentsio ekonomiko, sozial eta ingurumenekoaren ikuspegi orekatua eta integratua aplikatzen du.

a) Desarrollo sostenible: el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, aplicando para ello un enfoque equilibrado e integrado de las dimensiones ambiental, social y económica de dicho desarrollo.

b) 2030 Agenda: Nazio Batuetako estatu kide guztiek 2015ean garapen jasangarrirako onartu zituzten 17 helburuak (GJH) jasotzen dituen dokumentua.

b) Agenda 2030: documento que contempla los diecisiete objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) que aprobaron en 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

c) Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren 2030 Agenda (IHA2030): zenbait programa biltzen dituen dokumentua, hala nola Eskolako Agenda 2030 (EA2030), Lanbide Heziketarako Agenda 2030, Hezkuntza Ez-formalerako Agenda 2030 eta dekretu honen helburuen garapenaren arabera sortzen diren bestelako programak (Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Kanal Digitalean argitaratuko dira).

c) Agenda de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2030 (AEA2030): documento que contempla los programas Agenda Escolar 2030 (AE2030), Agenda 2030 para la Formación Profesional, Agenda 2030 para la Educación No Formal y aquellos que vayan surgiendo en función del desarrollo de los objetivos del presente Decreto y que serán publicados en el Canal Digital de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

d) Jasangarritasunerako hezkuntza: hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzen duena, eta guztientzako ikasteko aukerak sustatzen dituena, adin guztietan.

d) Educación para la sostenibilidad: aquella que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad y que promueve oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.

e) Hezkuntza ez-formala: sistema formalaren egituratik kanpo eta oro har herritar guztientzat gauzatzen den hezkuntza-jarduera oro.

e) Educación no formal: aquella que engloba toda actividad educativa realizada fuera de la estructura del sistema formal y que se dirige a la ciudadanía en general.

f) Ekoetxeak: Eusko Jaurlaritzan ingurumen-arloko eskumena duen sailaren mende dauden ingurumen-hezkuntzako zentroen sarea.

f) Ekoetxeak: red de centros de educación ambiental dependientes del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente.

g) Hezkuntza-komunitatea: hezkuntza-esparrua osatzen eta horretan eragiteko gaitasuna duten pertsonen kolektiboa.

g) Comunidad educativa: colectivo de personas que integran y tiene capacidad de influencia en el ámbito educativo.

h) Ikastetxeak: unibertsitateaz kanpoko ikastetxeak (haur hezkuntza, lehen hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza, batxilergoa eta lanbide-heziketa), Euskal Autonomia Erkidegoan daudenak.

h) Centros educativos: centros no universitarios (educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional), ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua: bereizgarri horren bidez, ikastetxeek jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan egiten duten lana aitortzen da.

i) Sello «Centro educativo sostenible»: distintivo a través del cual se reconoce la labor de los centros educativos en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad.

j) Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Kanal Digitala: kanal horretan jasotzen dira jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloko berrikuntza, gaikuntza, adimen kolektiboa eta ezagutzaren kudeaketa.

j) Canal Digital de Educación Ambiental para la Sostenibilidad: canal digital de innovación, capacitación, inteligencia colectiva y gestión del conocimiento en educación ambiental para la sostenibilidad.

k) Jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzako erakunde laguntzaileak: unibertsitateak, ikastetxeak eta ospe aitortua duten hirugarren sektoreko erakundeak, jasangarritasunerako hezkuntzaren arloan dihardutenak eta laguntzen dutenak ikastetxeei «Ikastetxe jasangarria»ren zigiluaren aitorpena emateko ebaluazio-prozesua egiten.

k) Entidades colaboradoras en educación ambiental para la sostenibilidad: universidades, centros educativos y entidades del tercer sector de prestigio reconocido que trabajan en el ámbito de la educación para la sostenibilidad y que son agentes coadyuvantes en el proceso de evaluación del reconocimiento de un centro reconocido con el sello «Centro educativo sostenible».

l) Aztertu+ programa: hezkuntza-komunitateak eta herritarrek oro har parte hartzeko programa, Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumenaren arloko eskumena duen sailak sustatua eta garatua; gizakiaren eta haren ingurune naturalaren artean harreman jasangarria ezartzeko premian sentsibilizatzea sustatzen du, zenbait kanpainaren bidez (Azterkosta, Ibaialde eta Aztertu-natura).

l) Programa Aztertu+: programa de participación de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general impulsado y desarrollado por el departamento competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco que promueve a través de sus distintas campañas Azterkosta, Ibaialde y Aztertu-natura, la sensibilización en la necesidad de establecer una relación sostenible entre el ser humano y su entorno natural.

m) Azterkosta: kostaldeko ekosistemak ardatz dituen sentsibilizazio-kanpaina.

m) Azterkosta: campaña de sensibilización centrada en los ecosistemas costeros.

n) Ibaialde: ibaietako ekosistemak ardatz dituen sentsibilizazio-kanpaina.

n) Ibaialde: campaña de sensibilización centrada en los ecosistemas fluviales.

o) Aztertu-natura: gure lurraldeko ekosistema nagusietan sakontzea du helburu, izan kostaldekoak, ibaietakoak edo bestelakoak.

o) Aztertu-natura: campaña que pretende profundizar en los principales ecosistemas de nuestro territorio, ya sean costeros, fluviales o de cualquier otra naturaleza.

p) Eskola txikiak: landaguneetan edo biztanleria-dentsitate txikiko guneetan kokatutako ikastetxeak.

p) Eskola txikiak: centros educativos ubicados en núcleos rurales o de baja densidad poblacional.

3. artikulua.– Eremu subjektiboa.

Artículo 3.– Ámbito subjetivo.

Dekretu honen aplikazio-eremu subjektiboak honako hauek hartzen ditu barnean: hezkuntza-komunitatea, hezkuntza-gaietan diharduten gizarte-eragileak –herritarrei oro har zuzendutako hezkuntza ez-formala barnean dela– eta Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunaren arloan diharduten gizarte-eragileak.

El ámbito subjetivo de aplicación del presente Decreto contempla la comunidad educativa, los agentes sociales involucrados en materia educativa, incluida la educación no formal dirigida a la ciudadanía en general, y los agentes sociales involucrados en materia de sostenibilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 4.– Principios generales.

1.– Dekretu hau honako printzipio hauetan oinarritzen da:

1.– El presente Decreto se fundamenta en los siguientes principios:

a) Jasangarrirako ingurumen-hezkuntza bultzatzea, bai eremu formalean bai eremu ez-formalean eta informalean, 2030 Agendaren 4.7 helburuan ezarritakoa kontuan izanda («Garapen jasangarrirako hezkuntza globala»). Horretarako, ekintzen kalitatea hobetuko da eta ekintza horiek sendotuko dituzten ikasketa-metodologia berriak txertatuko dira, hezkuntza benetan eraldatzailea izan dadin.

a) Impulso de la educación ambiental para la sostenibilidad, tanto en el ámbito formal como en el no formal e informal, atendiendo a lo establecido en la meta 4.7, «Educación global para el desarrollo sostenible» de la Agenda 2030. A tal fin el foco se pondrá en la mejora de la calidad de las acciones y en la incorporación de nuevas metodologías de aprendizaje que las potencien, para que realmente se pueda hablar de una educación transformadora.

b) Hezkuntza ez-formalaren eremuan jasangarritasuneko konpetentzien garapena indartzea, hezkuntzaren eremutik kanpo ere jarraitutasuna sustatuz, herritarrek konpetentzia horietan bizialdi osoan ikastea ahalbidetzen duten mekanismoen eta tresnen bitartez.

b) Refuerzo del desarrollo de las competencias en sostenibilidad en el ámbito de la educación no formal, garantizando también su continuidad fuera del ámbito educativo, promoviendo su seguimiento, a través de mecanismos e instrumentos que permitan el aprendizaje a lo largo de la vida de la ciudadanía en dichas competencias.

c) Zeharka, bizimodu eta ohitura jasangarri eta osasungarriak sustatzea EAEko herritarren artean, bai eta beste balio batzuk ere, hala nola genero-berdintasuna, euskararen normalizazioa eta dibertsitateari arreta eskaintzea.

c) Promoción de forma transversal de estilos y hábitos de vida sostenibles y saludables en la ciudadanía vasca, así como otros valores como la igualdad de género, la normalización del euskera y la atención a la diversidad.

d) Jasangarritasunaren alorrean kalitatezko antolakuntza- eta hezkuntza-eredu berriak lortzera bideratutako metodologiak garatzeko bideen ikerketa erraztea.

d) Facilitación de la investigación de vías para el desarrollo de metodologías orientadas a la consecución de nuevos modelos de calidad organizativa y educativa en el ámbito de la sostenibilidad.

e) Jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan parte-hartzea, prestakuntza, ezagutzaren kudeaketa eta trebakuntza bermatuko dituzten baliabide eta tresnen garapena bultzatzea, eta horretarako, hezkuntza- eta toki-komunitatea garapen jasangarriaren aldeko konpromisoan gaitzea.

e) Impulso del desarrollo de recursos y herramientas que garanticen la participación, la formación, la gestión del conocimiento y la capacitación en educación ambiental para la sostenibilidad capacitando a la comunidad educativa y local para comprometerse en el desarrollo sostenible.

f) Hezkuntza-komunitatean jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloko lankidetza, ezagutza-trukea eta jardunbide egokiak sustatzea, bai eta esparru horretan lankidetzarako eta ezagutza kudeatzeko mekanismoak garatzea ere.

f) Promoción en la comunidad educativa de la cooperación y el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en materia de educación ambiental para la sostenibilidad y el desarrollo de mecanismos de colaboración y gestión del conocimiento en dicho ámbito.

g) Jasangarritasunera bideratutako kulturarteko trukea sustatzea, eta, horretarako, ezagutzak partekatzeko eta esperientziak trukatzeko sinergiak sortzea EAEko ikastetxeen eta jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren eremua osatzen duten arloetan diharduten beste zentro eta eragile batzuen –nola nazionalen hala nazioartekoen– artean.

g) Fomento del intercambio intercultural orientado a la sostenibilidad, facilitando la creación de sinergias de compartición de conocimientos e intercambio de experiencias entre los centros educativos vascos y otros centros y agentes de ámbito nacional e internacional que trabajan en las distintas áreas que conforman el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad.

h) «Ikastetxe jasangarria»ren zigiluarekin egiaztatutako ikastetxeen lana aitortzea.

h) Reconocimiento de la labor de los centros educativos acreditados con el sello «Centro educativo sostenible».

2.– Dekretu honen printzipioak jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan diharduten administrazio publikoen eta gizarte-eragileen jardunbideak dira, bai eta haien xedapenak interpretatzeko irizpideak ere.

2.– Los principios de este decreto constituyen pautas de actuación de las administraciones públicas y agentes sociales involucrados en materia de educación ambiental para la sostenibilidad y criterios de interpretación de sus disposiciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
JASANGARRITASUNERAKO INGURUMEN-HEZKUNTZAN BERRITZEKO, GAITZEKO ETA EZAGUTZA KUDEATZEKO ZENTROA
CENTRO DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

5. artikulua.– Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzan Berritzeko, Gaitzeko eta Ezagutza Kudeatzeko Zentroa sortzea.

Artículo 5.– Creación del Centro de Innovación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

1.– Sortu egiten da Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzan Berritzeko, Gaitzeko eta Ezagutza Kudeatzeko Zentroa, Eusko Jaurlaritzan ingurumenaren arloko eskumena duen sailak kudeatutako zentro fisikoa eta birtuala. Erreferentziazko gunea izango da Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan.

1.– Se crea el Centro de Innovación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación Ambiental para la Sostenibilidad, centro físico y virtual gestionado por el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco, que se constituye en sí mismo en el punto focal de referencia de la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Ekosistema eta konexio-sarea izango da zentroa, arloko hauetako pertsonentzat: administrazioa, unibertsitateak, hezkuntza-komunitatea, berrikuntza- eta ikerketa-zentroak, erakunde ekologistak edo jasangarritasunaren arloan lan egiten duten bestelako erakunde eta gizarte-eragileak.

2.– Dicho centro se constituye como ecosistema y red de conexiones entre personas pertenecientes a la administración, universidades, comunidad educativa, centros de innovación e investigación, organizaciones ecologistas u otras organizaciones y agentes sociales que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad.

3.– Zentroak honako hauek sustatzen ditu, besteak beste: hezkuntza ez-formala eta informala bultzatzea, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren esparruan ezagutza-komunitateak sortzea eta aktibatzea eta ikastetxe jasangarriak hedatzea eta gaitzea.

3.– El centro promueve, entre otros, el impulso a la educación no formal e informal, la creación y activación de comunidades de conocimiento en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad y la expansión y capacitación de los centros educativos sostenibles.

4.– Zentro fisikoa Ekoetxeak zentroen egungo ekipamenduekin eta sarearekin eratuko da.

4.– El centro físico se constituirá con los actuales equipamientos y red de centros Ekoetxeak.

6. artikulua.– Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzan Berritzeko, Gaitzeko eta Ezagutza Kudeatzeko Zentroaren egitura eta osaera.

Artículo 6.– Estructura y composición del Centro de Innovación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

1.– Eusko Jaurlaritzan ingurumenaren arloko eskumena duen sailaren mende egongo da, organikoki, Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzan Berritzeko, Gaitzeko eta Ezagutza Kudeatzeko Zentroa.

1.– El Centro de Innovación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación Ambiental para la Sostenibilidad dependerá orgánicamente del departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco.

2.– Zentroaren jarduera garatzeko, egungo azpiegiturak eta Ekoetxeak zentroen sarea erabiliko dira, besteak beste.

2.– Para el desarrollo de la actividad del centro se utilizarán, entre otras, las infraestructuras actualmente existentes y la red de centros Ekoetxeak.

3.– Zentroak organo kudeatzaile bat izango du, kide hauek izango dituena:

3.– El centro contará con un órgano gestor del que formarán parte:

a) Zuzendari-mailako bi lagun, Eusko Jaurlaritzan ingurumenaren eta hezkuntzaren arloan eskumena duten sailen titularrek izendatuak.

a) Dos personas con rango de Director o Directora designadas por quienes sean titulares de los departamentos competentes en materia de medio ambiente y de educación del Gobierno Vasco.

b) Aurreko apartatuan aipatutako zuzendaritzetako bi teknikari.

b) Dos técnicos/as pertenecientes a las direcciones mencionadas en el apartado anterior.

c) Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzan jasangarritasunaren eta 2030 Agendaren arloan eskumena duen zuzendaritzaren titularra.

c) La persona titular de la dirección competente en materia de sostenibilidad y Agenda 2030 de Lehendakaritza - Presidencia del Gobierno Vasco.

d) Aurreko apartatuan aipatutako zuzendaritzako teknikari bat.

d) Un/a técnico/a perteneciente a la dirección mencionada en el apartado anterior.

4.– Organo kudeatzailearen idazkaria ingurumenaren arloko eskumena duen sailaren ordezkaritzan jarduten duen zuzendaria izango da, eta hitza eta botoa izango ditu organo horretan.

4.– Ostentará la secretaría del órgano gestor, teniendo voz y voto en dicho órgano, la persona con rango de Director o Directora que actúe en representación del departamento competente en materia de medio ambiente.

5.– Organo kudeatzaileko kideak izendatzeko orduan, aintzat hartuko da emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa.

5.– La composición del órgano gestor atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas que lo integren.

6.– Kideak Izendatzerakoan, aintzat hartuko da, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan gaitasun nahikoa izatea.

6.– En el nombramiento de sus miembros se tendrá en cuenta la capacidad suficiente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7.– Organo kudeatzailearen eginkizunak.

7.– Funciones del órgano gestor.

Honako eginkizun hauek izango ditu organo kudeatzaileak:

El órgano gestor tendrá las siguientes funciones:

a) Berrikuntza-, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-jarduerak sustatu eta koordinatzea, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan, Euskal Autonomia Erkidegoan.

a) Impulsar y coordinar las actuaciones de innovación, sensibilización y concienciación en materia de educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzako jarduerak koordinatzea Eusko Jaurlaritzako sailen eta Euskal Autonomia Erkidegoan arlo horretan diharduten eragileen artean.

b) Coordinar las actuaciones de educación ambiental para la sostenibilidad entre los distintos departamentos del Gobierno y los distintos agentes que trabajan en dicho ámbito en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren plataforma eta Kanal Digitala sortu, garatu eta kudeatzea.

c) Crear, desarrollar y gestionar la plataforma y el Canal Digital de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

d) Interesa duten komunitate berrien sorrera eta sareen arteko lankidetza handiagoa sustatzea, elkarrekintza-espazioen bidez, non sinergiak, ideia berritzaileak eta arazo sozialak konpontzeko soluzioak sortuko baitira, dekretu honetan ezarritako helburuak lortzeko.

d) Impulsar la creación de nuevas comunidades interesadas y una mayor cooperación dentro de las distintas redes, a través de espacios de interacción donde se generen sinergias, ideas innovadoras y soluciones a las distintas problemáticas sociales, orientadas a conseguir los objetivos perseguidos en este decreto.

e) Jasangarritasunerako bidea eta Eskolako Agenda 2030aren helburuak bultzatzea. Horretarako, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren esparruan lan egiten duten pertsonen erakunde arin, integratu eta diziplinarteko baten indarra baliatuko du; esparru horretan erreferentea izango da erakunde hori eta adimen kolektiboa sortzen lagunduko du.

e) Impulsar el camino hacia la sostenibilidad y los objetivos de la AE2030 utilizando la fuerza de una organización ágil, integrada e interdisciplinar de personas que trabajan en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, que sea referente en dicho ámbito y que coadyuven en la creación de inteligencia colectiva.

f) Hezkuntza-komunitatean jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloko lankidetza, ezagutza-trukea eta jardunbide egokiak sustatzea (eremu formalean, ez-formalean eta informalean), bai eta arlo horretan lankidetzarako eta ezagutza kudeatzeko mekanismoak garatzea ere.

f) Promover en la comunidad educativa la cooperación, el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en materia de educación ambiental para la sostenibilidad (ámbitos formal, no formal e informal) y el desarrollo de mecanismos de colaboración y gestión del conocimiento en dicho ámbito.

g) Jasangarritasunera bideratutako kulturarteko trukea sustatzea, sareko lankidetza-lana erraztuz eta sinergiak sortuz EAEko ikastetxeen eta jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren eremua osatzen duten arloetan diharduten beste eragile batzuen artean.

g) Fomentar el intercambio intercultural orientado a la sostenibilidad, facilitando el trabajo cooperativo en red y la creación de sinergias entre los centros educativos vascos y otros agentes que trabajan en las distintas áreas que conforman el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad.

h) Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren artean koordinatzeko eta sinergiarako lankidetza-espazioak sortzen laguntzea, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan.

h) Facilitar la creación de espacios colaborativos de coordinación y sinergia entre la educación formal y la no formal en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad.

i) Organoaren izaerarekin bat datozen beste zenbait eginkizun, haren egitekoen garapenean eslei dakizkiokeenak.

i) Cuantas otras funciones acordes a su naturaleza se le puedan asignar en el desarrollo de las mismas.

8.– Organo kudeatzaileak batzorde tekniko baten laguntza izango du, kide hauek izango dituena:

8.– El órgano gestor estará asistido por un comité técnico que estará integrado por:

a) Ingurumenaren arloko eskumena duen saileko jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzako zerbitzuko pertsona bat.

a) Una persona del servicio de educación ambiental para la sostenibilidad del departamento competente en materia de medio ambiente.

b) Hezkuntza gaietan eskumena duen sailak izendatutako pertsona bat.

b) Una persona designada por el departamento competente en materia de educación.

c) Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak izendatutako pertsona bat.

c) Una persona designada por Lehendakaritza- Presidencia del Gobierno Vasco.

d) Osasun gaietan eskumena duen sailak izendatutako pertsona bat.

d) Una persona designada por el departamento competente en materia de salud.

e) Euskal Herriko Unibertsitateak izendatutako pertsona bat.

e) Una persona designada por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

f) Deustuko Unibertsitateak izendatutako pertsona bat.

f) Una persona designada por la Universidad de Deusto.

g) Mondragon Unibertsitateak izendatutako pertsona bat.

g) Una persona designada por Mondragon Unibertsitatea.

h) Udalsarea 2030 - Jasangarritasunerako Euskal Udalerrien Sareko batzorde teknikoak izendatutako pertsona bat.

h) Una persona designada por el comité técnico de Udalsarea 2030 -Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad.

i) Uraren Euskal Agentziak izendatutako pertsona bat.

i) Una persona designada por Uraren Euskal Agentzia /Agencia Vasca del Agua.

j) Ihobe, SA Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak izendatutako pertsona bat.

j) Una persona designada por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.

k) Basque Centre for Climate Change-k izendatutako pertsona bat.

k) Una persona designada por el Basque Centre for Climate Change.

l) «Ikastetxe jasangarria»ren aitorpena lortu duten ikastetxeen ordezkari bat, organo kudeatzaileko kide izateko interesa adierazi duena. Ingurumenaren arloko eskumena duen zuzendaritzako titularrak egingo du izendapena.

l) Una persona proveniente de los centros educativos que hayan obtenido el reconocimiento como «centro educativo sostenible» y haya manifestado su interés en formar parte de este órgano gestor. La designación recaerá en el /la titular de la dirección competente en materia de medio ambiente.

9.– Batzorde teknikoaren eginkizunak.

9.– Funciones del comité técnico.

Eginkizun hauek izango ditu batzorde teknikoak:

El comité técnico tendrá las siguientes funciones:

a) Organo kudeatzaileak ingurumen-hezkuntzaren, -prestakuntzaren eta -sentsibilizazioaren arloan sustatutako ekintzak gauzatzea.

a) Ejecutar las acciones promovidas por el órgano gestor en el ámbito de la educación, formación y sensibilización ambiental.

b) Ikerketaren eta berrikuntzaren bitartez, kalitatezko antolamendu- eta hezkuntza-eredu berriak lortzera bideratutako metodologiak garatzea, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren esparruan (eremu formalean, ez-formalean eta informalean).

b) Desarrollar a través de la investigación e innovación metodologías orientadas a la consecución de nuevos modelos de calidad organizativa y educativa en el marco de la educación ambiental para la sostenibilidad (ámbitos formal, no formal e informal).

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Estrategiaren jarraipena, ebaluazioa eta eguneratzea egitea.

c) Llevar a cabo el seguimiento, evaluación y actualización de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sostenibilidad del País Vasco.

d) Jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren jarraipena eta ebaluazioa egitea Euskal Autonomia Erkidegoan, ekintzarako eta ebaluaziorako beharrezkoak diren mekanismoak ezarriz, eta ingurumenaren ardura duen organoari ekintza zuzentzaileak proposatzea.

d) Seguimiento y evaluación de la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco estableciendo los mecanismos de acción y evaluación necesarios, así como la propuesta de acciones correctoras al órgano ambiental.

e) Topaguneak sortzea, aholkulari adituek koordinatuta; ekosistemak izango dira, honako entitate hauetako pertsonak bilduko dituztenak: administrazioa, unibertsitateak, ikastetxeak, ikerketa-zentroak, erakunde publiko eta pribatuak eta jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan lan egiten duten beste zenbait eragile. Gainera, haien arteko koordinazio- eta interakzio-mekanismoak ezarriko dira.

e) Crear espacios de encuentro coordinados por personas mentoras expertas, ecosistemas que reúnan a personas de la administración, universidades, centros educativos, centros de investigación, entidades públicas y privadas y otros agentes que trabajan en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, estableciendo mecanismos de coordinación e interacción entre ellos.

f) Ekimenak bideratzea, ikusaraztea eta sustatzea, eta produktu, zerbitzu eta sistema berritzaileak garatzea, hezkuntza-komunitateak hainbat testuingurutan eta denbora-tarte laburretan aplikatu ahal izan ditzan, modu autosufizientean, eta haien zabalkundea sustatuz.

f) Canalizar, dar visibilidad, potenciar iniciativas y desarrollar productos, servicios y sistemas innovadores para que puedan ser aplicados en distintos contextos y en cortos espacios de tiempo por la comunidad educativa de modo autosuficiente, fomentando su difusión.

g) Estrategiak garatzea prestakuntza-jarduerak diseinatu, eman eta sustatzeko, bai eta trebakuntzako jarduerak (trebetasun sozialak, orokorrak eta espezifikoak), mentoring-ekoak, prestatzaileei prestakuntza ematekoak eta jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzan sentsibilizatzekoak ere (eremu formalean, ez-formalean eta informalean). Estrategia horiek tresna eta programa egituratu eta sendoen garapenean oinarrituko dira, bai eta identifikatutako ezagutza-premia eta -arrakaletan ere.

g) Desarrollar estrategias para el diseño, la impartición y la promoción de actividades formativas, de capacitación (habilidades sociales, generales y específicas), «mentoring» formación de personas formadoras y sensibilización en educación ambiental para la sostenibilidad tanto formal como no formal e informal. Dichas estrategias se fundamentarán en el desarrollo de herramientas y programas estructurados y consistentes basados en las necesidades y las brechas de conocimiento identificadas.

h) Hezitzaileen, prestatzaileen eta bestelako eraldaketa-eragileen gaitasuna indartzea.

h) Fortalecer la capacitación de las personas educadoras, formadoras y otros agentes de cambio.

i) Batzordearen izaerarekin bat datozen beste zenbait eginkizun, haren egitekoen garapenean eslei dakizkiokeenak.

i) Cuantas otras funciones acordes a su naturaleza se le puedan asignar en el desarrollo de las mismas.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
«IKASTETXE JASANGARRIA»REN ZIGILUA ZIGILUA KUDEATZEKO, EBALUATZEKO ETA KONTROLATZEKO ORGANOAK
SELLO «CENTRO EDUCATIVO SOSTENIBLE». ÓRGANOS DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SELLO

7. artikulua.– «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua.

Artículo 7.– Sello «Centro educativo sostenible».

1.– «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua urte bakoitzeko deialdi-aginduan horretarako ezarritako baldintzak betetzen dituzten ikastetxe hautagaiei emango zaie. Horretarako, kontuan hartuko dira, besteak beste, ikastetxeek garatutako jasangarritasun-jarduerak eta ebidentziak, 2030erako Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntza Agendaren esparruan.

1.– El sello «Centro educativo sostenible» se otorgará en cada convocatoria a aquellos centros candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en la correspondiente orden anual de convocatoria para la obtención del mismo. Se tendrá en cuenta para ello, entre otros aspectos, la actividad y evidencias de la acción sostenible desarrolladas por los centros educativos en el ámbito de la Agenda de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2030.

2.– Zigiluak 2030eko ekitaldira arte iraungo du, eta hortik aurrera indarraldia galduko du, non eta ez den berritzeko eskatzen. Urte horretatik aurrera, beste indarraldi bat ezarriko da aitorpena egiteko, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan erreferentziazkoak diren tresnek ezarritakoaren arabera.

2.– Su duración se hará extensiva hasta el ejercicio 2030, momento en el cual perderá su vigencia salvo que se solicite su renovación. A partir de dicho ejercicio se establecerá una nueva vigencia para el reconocimiento en función de lo establecido por los instrumentos de referencia en materia de educación ambiental para la sostenibilidad.

3.– Dekretu hau argitaratzen den egunean ikastetxe jasangarriaren egiaztagiria indarrean daukaten ikastetxeek aukera izango dute, egiaztagiri hori iraungi baino lehenago, «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua eskatzeko.

3.– Los centros que, a la fecha de publicación del presente Decreto, dispusieran del certificado de escuela sostenible en vigor, podrán solicitar de modo anticipado a la caducidad del mismo su acreditación con el sello «Centro educativo sostenible».

4.– Zigilua merezi duten ikastetxeei egiaztapen-diploma eta bandera emango zaizkie. Banderan kolore anitzeko logoa ageri da, Nazio Batuen 2030 Agendan identifikatutako garapen jasangarriko helburuei dagokiena.

4.– A los centros merecedores del sello se les reconocerá con el diploma acreditativo y la bandera alusiva al mismo, configurada con el logo multicolor de los objetivos de desarrollo sostenible identificados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

5.– Zigiluaren identifikazio-logoak dekretu honen eranskinean agertzen dira, eta haien bilakaera kontuan hartuta aldatu ahal izango dira, ingurumenaren arloko eskumena duen saileko titularrak emandako agindu baten bidez.

5.– Los logos identificativos del sello figuran en el anexo al presente Decreto y podrán ser modificados, atendiendo a su evolución a través de orden dictada por la persona titular del departamento competente en materia de medio ambiente.

6.– Egiaztatutako ikastetxeek soilik erabili ahal izango dituzte logo horiek, «Ikastetxe jasangarria»ren aitorpena indarrean dagoen bitartean.

6.– Dichos logos podrán usarlos exclusivamente los centros acreditados mientras perdure el reconocimiento como «centro educativo sostenible».

8. artikulua.– Deialdia.

Artículo 8.– Convocatoria.

1.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, urtero, azken hiruhilekoan, «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua eskuratzeko deialdiari dagokion agindua.

1.– Anualmente se publicará en el «Boletín Oficial del País Vasco» en el último trimestre del año, la correspondiente orden de convocatoria para la obtención del sello «Centro educativo sostenible».

2.– Zigilu hori lortzeko hautagai diren ikastetxeek deialdi-aginduan ezarritakoaren arabera aurkeztu beharko dituzte eskabideak.

2.– Los centros educativos candidatos a la obtención de dicho sello, deberán presentar sus solicitudes de conformidad con lo establecido en la citada orden de convocatoria.

3.– «Eskola Txikia» gisa katalogatutako ikastetxeentzat, prozedura sinplifikatu bat erabiliko da. «Eskola Txikia»ren katalogazioa egiteko orduan, nagusiki kontuan hartuko dira ikastetxearen kokalekua eta deialdia argitaratzen den unean ikastetxean dauden irakasleen eta ikasleen kopurua.

3.– Se contemplará un procedimiento simplificado para los centros catalogados como «Eskola Txikia». En la catalogación como «Eskola Txikia» se atenderá fundamentalmente a criterios de ubicación y volumen de personal docente y alumnado en el centro educativo en el momento de publicación de cada convocatoria.

4.– Zigilua lortzeko prozesuaren egutegi orokorra kanal digital ofizialetan argitaratuko da, deialdi bakoitza egin aurretik.

4.– El calendario global del proceso de obtención del sello se publicará en los canales digitales oficiales con carácter previo a cada convocatoria.

9. artikulua.– Aitorpen-prozedura kudeatzeko organoa.

Artículo 9.– Órgano gestor del proceso de reconocimiento.

1.– «Ikastetxe jasangarria»ren zigilua aitortzeko eta esleitzeko prozesua kudeatzeko organoa Eusko Jaurlaritzan ingurumenaren arloko eskumena duen sailean integratuta egongo da.

1.– El órgano gestor del proceso de reconocimiento y atribución del sello «Centro educativo sostenible» estará integrado en el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco.

2.– Organo kudeatzaile horrek prozesua gidatuko du, eta kide hauek izango ditu:

2.– Dicho órgano gestor es el órgano de dirección del proceso y estará formado por:

a) Zuzendari-mailako bi lagun, Eusko Jaurlaritzan ingurumenaren eta hezkuntzaren arloan eskumena duten sailen titularrek izendatuak.

a) Dos personas con rango de director o directora designadas por quienes sean titulares de los departamentos competentes en materia de medio ambiente y de educación del Gobierno Vasco.

b) Aurreko apartatuan aipatutako zuzendaritzetako bi teknikari.

b) Dos técnicos/as pertenecientes a las direcciones mencionadas en el apartado anterior.

c) Jasangarritasunaren eta 2030 Agendaren arloan eskumena duen zuzendaritzaren titularra, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak horretarako izendatua.

c) La persona titular de la dirección competente en materia de sostenibilidad y Agenda 2030 designada al efecto por Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno Vasco.

3.– Organo kudeatzailearen idazkaria ingurumenaren arloko eskumena duen sailaren ordezkaritzan jarduten duen zuzendaria izango da, eta hitza eta botoa izango ditu.

3.– Ostentará la secretaría del órgano gestor, actuando con voz y voto, la persona con rango de director o directora designada en representación del Departamento competente en materia de medio ambiente.

4.– Organo kudeatzaileko kideak izendatzeko orduan, aintzat hartuko da emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa.

4.– Su composición atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas integrantes del órgano.

5.– Kideak Izendatzerakoan, aintzat hartuko da, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan gaitasun nahikoa izatea.

5.– En el nombramiento de sus miembros se tendrá en cuenta la capacidad suficiente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6.– Eginkizun hauek izango ditu organo kudeatzaileak:

6.– El órgano gestor tendrá las siguientes funciones:

a) Zigilua lortzeko urteroko deialdien oinarriak onartzea.

a) Aprobar las bases de las convocatorias anuales de obtención del sello.

b) Deialdi bakoitzean ebaztea ebaluazio-batzordeak proposatutako ikastetxeei zigilua ematea ala ez.

b) Resolver en cada convocatoria la designación de la concesión del sello a los centros propuestos por la comisión evaluadora.

c) Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzari jakinaraztea ikastetxe aitortuak egiaztatzeko behin betiko proposamena, lehendakariak sinatu dezan zigilua lortzeko ebazpen bakoitza.

c) Elevar a Lehendakaritza- Presidencia del Gobierno Vasco la propuesta definitiva de acreditación de los centros reconocidos, al objeto de que el lehendakari emita la firma en cada resolución de obtención del sello.

d) Egiaztapena eskuratzeko behar diren oinarrizko tresnak eta dokumentazioa prestatzea.

d) Elaborar las herramientas y la documentación de base requeridas para la obtención de la acreditación.

e) Prestakuntza-saioak antolatzea, berrikuntzako, gaikuntzako eta ezagutza kudeatzeko zentroarekin batera.

e) Organizar la impartición de las sesiones formativas en colaboración con el centro de innovación, capacitación y gestión del conocimiento.

f) Ingurumenaren arloko eskumena duen sailarekin koordinatzea «Ikastetxe jasangarria»ren zigiluarekin egiaztatutako ikastetxeen jarraipena.

f) Coordinar con el departamento competente en materia de medio ambiente el seguimiento de los centros acreditados con el sello «centro educativo sostenible».

g) Erakunde laguntzaileak gaitzea, dekretu honen 15. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

g) Habilitar a las entidades colaboradoras conforme a lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto.

h) Aitorpen-prozesuan eslei dakizkiokeen gainerako funtzio guztiak, organoaren izaerarekin bat datozenak.

h) Cuantas otras funciones acordes a su naturaleza se le puedan asignar en el desarrollo del proceso de reconocimiento.

10. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 10.– Comisión evaluadora.

1.– Aitorpen-prozesuaren ebaluazioa eta jarraipena egingo du ebaluazio-batzordeak, eta organo kudeatzaileari jakinaraziko dio «Ikastetxe jasangarria»ren zigiluarekin aitortutako ikastetxeak izendatzeko proposamena.

1.– La comisión evaluadora procederá a la evaluación y seguimiento del proceso de reconocimiento, y elevará al órgano gestor la propuesta de designación de los centros reconocidos con el sello «Centro educativo sostenible».

2.– Honako kide hauek izango ditu ebaluazio-batzordeak:

2.– La comisión evaluadora estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Ingurumenaren arloan eskumena duen sailak izendatutako teknikari bat. Koordinazio-lana egingo du, eta ezingo da izan organo kudeatzaileko kidea.

a) Una persona técnica designada por el departamento competente en materia de medio ambiente que ejercerá las funciones de coordinación y que no forme parte del órgano gestor.

b) Hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak izendatutako teknikari bat, organo kudeatzaileko kide ez dena.

b) Una persona técnica designada por el departamento competente en materia de educación y que no forme parte del órgano gestor.

c) Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak izendatutako teknikari bat.

c) Una persona técnica designada por Lehendakaritza – Presidencia del Gobierno Vasco.

d) Osasun gaietan eskumena duen sailak izendatutako pertsona bat.

d) Una persona designada por el departamento competente en materia de salud.

e) Ingurumenaren arloan eskumena duen sailaren berdintasun-teknikaria.

e) La técnica de igualdad del departamento competente en materia de medio ambiente.

f) Udalsarea 2030 - Jasangarritasunerako Euskal Udalerrien Sareko batzorde teknikoak izendatutako pertsona bat.

f) Una persona designada por el comité técnico de Udalsarea 2030 - Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad.

3.– Batzordeko kideak izendatzeko orduan, aintzat hartuko da emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren printzipioa.

3.– Su composición atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas integrantes de la comisión.

4.– Hauek izango dira ebaluazio-batzordearen eginkizunak:

4.– Las funciones de la comisión evaluadora serán las siguientes:

a) Ebaluazio-prozesua diseinatu eta gauzatzea.

a) Planificar y ejecutar el proceso de evaluación.

b) Ebaluazio-prozesuaren ondorioen txostena idaztea.

b) Redactar el informe de conclusiones del proceso de evaluación.

c) «Ikastetxe jasangarria»ren zigiluaren aitorpena eskuratzeko hautagai diren ikastetxeen proposamena aurkeztea, onartu dezaten.

c) Elevar para su aprobación la propuesta de los centros candidatos a la obtención del reconocimiento sello «centro educativo sostenible».

d) Aitorpen-prozesuan eslei dakizkiokeen gainerako funtzio guztiak, batzordearen izaerarekin bat datozenak.

d) Cuantas otras funciones acordes a su naturaleza se le puedan asignar en el desarrollo del proceso de reconocimiento.

5.– Ebaluazio-batzordeak, gainera, barne-funtzionamenduko arauak onartuko ditu. Barne-funtzionamenduko arau horietan aurreikusi ez den guztirako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoetarako xedatutakoa aplikatuko da.

5.– La comisión evaluadora procederá a la aprobación de sus normas de funcionamiento interno. En todo lo no previsto en dichas normas de funcionamiento interno será de aplicación lo establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

11. artikulua.– Ikastetxe Jasangarrien direktorioa.

Artículo 11.– Directorio de Centros Educativos Sostenibles.

1.– Ikastetxe jasangarrien direktorioa sortzen da. Hor inskribatuko dira deialdi bakoitzean «Ikastetxe jasangarria»ren zigiluarekin saritutako ikastetxeak.

1.– Se crea el Directorio de Centros Educativos Sostenibles en el que se inscribirán los centros distinguidos en cada convocatoria con el sello «Centro educativo sostenible».

2.– Direktorio publikoa izango da, eta Eusko Jaurlaritzan ingurumenaren arloko eskumena duen sailari atxikita egongo da.

2.– Dicho directorio será público y estará adscrito al departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco.

3.– Direktorioak informazio hau jasoko du, besteak beste:

3.– El Directorio contendrá, entre otros, la siguiente información:

a) Ikastetxearen identifikazio-datuak.

a) Datos identificativos del centro.

b) Aitorpena zein egunetan eman zaion.

b) Fecha de concesión del reconocimiento.

c) Aitorpenaren indarraldia.

c) Periodo de vigencia del reconocimiento.

d) Jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzako proiektuaren deskribapena.

d) Descripción del proyecto de educación ambiental para la sostenibilidad.

e) Eusko Jaurlaritzan ingurumenaren arloko eskumena duen sailak interesgarritzat jotzen duen beste edozein informazio.

e) Cualquier otra información que se determine resulte de interés por parte del departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
JASANGARRITASUNERAKO INGURUMEN-HEZKUNTZAREN ARLOKO ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
ENTIDADES COLABORADORAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

12. artikulua.– Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Arloko Erakunde Laguntzaileen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa.

Artículo 12.– Registro de Entidades Colaboradores en el Ámbito de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Sortu egiten da Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Arloko Erakunde Laguntzaileen Erregistroa. Ingurumenaren arloan eskumena duen sailaren mende egongo da erregistroa, administratiboki.

1.– Se crea el Registro de Entidades Colaboradoras en el Ámbito de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad. El registro dependerá administrativamente del departamento competente en materia de medio ambiente.

2.– Hiru unibertsitateek (Euskal Herriko Unibertsitateak, Mondragon Unibertsitateak eta Deustuko Unibertsitateak) jardun ahal izango dute erakunde laguntzaile gisa, bai eta «Ikastetxe jasangarri» gisa aitortuta dauden ikastetxeek ere.

2.– Podrán ejercer como entidades colaboradoras las tres universidades (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragón Unibertsitatea y Universidad de Deusto) y los centros ya reconocidos como «centro educativo sostenible».

3.– Ingurumen-arloko eskumena duen sailak aukera izango du jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan lan egiten duten beste erakunde eta gizarte-eragile batzuk erakunde laguntzailetzat aitortzeko, azken xedapenetako lehenengoan xedatutakoaren arabera emandako aginduaren bidez ezartzen diren baldintzetan.

3.– El Departamento competente en materia de medio ambiente podrá reconocer como entidades colaboradoras a otras organizaciones y agentes sociales que trabajan en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, en las condiciones que se establezcan a través de la correspondiente orden dictada conforme a lo dispuesto en la disposición final primera.

13. artikulua.– Erakunde laguntzaileen eginkizunak.

Artículo 13.– Funciones de las entidades colaboradoras.

1.– Erakunde laguntzaileen eginkizunak izango dira aitortutako ikastetxeen jarraipena egitea, dekretu honen 10. artikuluan aurreikusitako organo kudeatzailearekin lankidetzan, eta beharrezkoa den laguntza teknikoa ematea aitorpena lortzeko prozesuan dauden edo hura lortu duten ikastetxeei.

1.– Serán funciones de las entidades colaboradoras la llevanza del seguimiento de los centros reconocidos en colaboración con el órgano gestor previsto en el artículo 10 del presente Decreto, así como la prestación del apoyo técnico necesario a los centros educativos que estén en proceso de obtención del reconocimiento o que hayan obtenido el mismo.

2.– Ingurumenaren arloko eskumena duen sailak une oro kontrolatu eta egiaztatu ahal izango ditu erakunde laguntzaileei esleitutako eginkizunak. Hala ere, erakunde horiek beren irizpenen eta jardueren erantzule izango dira.

2.– Las funciones asignadas a las entidades colaboradoras podrán ser en todo momento controladas y verificadas por el departamento competente en materia de medio ambiente. Sin embargo, estas entidades serán responsables por sí mismas de sus dictámenes y actuaciones.

3.– Ingurumenaren arloan eskumena duen sailak aukera izango du erregistratutako erakundeei eskatzeko egoki ikusten duen informazioa eta dokumentazioa emateko, beren eginkizunak betetzearekin lotutako jarduerari dagokionez.

3.– El departamento competente en materia de medio ambiente podrá instar a las entidades registradas a facilitar la información y la documentación que considere oportuna en relación con la actividad relacionada con el ejercicio de sus funciones.

14. artikulua.– Erakunde laguntzaileen eginkizunak etetea eta ezeztatzea.

Artículo 14.– Suspensión y revocación de funciones a las entidades colaboradoras.

1.– Ingurumenaren arloan eskumena duen sailak eten ahal izango du erakunde laguntzailearen jarduera, baldin eta erakundearen funtzionamendu-baldintzak aldatzen badira eta, horren ondorioz, dekretu honetako betekizunak betetzen ez baditu.

1.– La actividad de una entidad colaboradora podrá ser suspendida por el departamento competente en materia de medio ambiente cuando se produzca una modificación en las condiciones de funcionamiento de la entidad que conlleve el incumplimiento de los requisitos del presente Decreto.

2.– Halakoetan, ingurumenaren arloan eskumena duen sailak ebazpen baten bidez erabakiko du jarduera etetea, aurretik dagokion espedientea izapidetuta, eta ingurumen-arloko erakunde laguntzaileari entzun ondoren. Hiru hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpen hori; epe horretan, ebazpenik ematen ez bada, prozedura iraungita geratuko da.

2.– En tal caso la suspensión de la actividad será acordada por resolución del departamento competente en materia de medio ambiente previa instrucción del correspondiente expediente y con audiencia a la entidad de colaboración ambiental. Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo de tres meses, conllevando la falta de resolución en el plazo indicado la caducidad del procedimiento.

3.– Erakunde Laguntzaileen Erregistroan jasoko da kasuan kasuko erakundearen jarduera eteteko edo ezeztatzeko ebazpena, eta dagozkion ondorioak izango ditu.

3.– La resolución de suspensión o revocación de la actividad de esta entidad se incluirá en el Registro de Entidades Colaboradores con los efectos que conlleve.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
JASANGARRITASUNERAKO INGURUMEN-HEZKUNTZA BULTZATZEKO BESTELAKO TRESNAK
OTROS INSTRUMENTOS DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

15. artikulua.– Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Kanal Digitala.

Artículo 15.– Canal Digital Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

1.– Sortu egiten da Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Kanal Digitala, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan berrikuntzarako, gaikuntzarako, adimen kolektiborako eta ezagutzaren kudeaketarako kanal digital gisa.

1.– Se crea el Canal Digital Educación Ambiental para la Sostenibilidad como canal digital de innovación, capacitación, inteligencia colectiva y gestión del conocimiento en el ámbito de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

2.– Kanala bitarteko bat da, interakzioan aritzeko jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren esparruan lan egiten dutenekin (hezkuntza-komunitatea, herritar interesdunak, erakundeak eta gizarte-eragileak), eta, haren bidez, jasangarritasunaren aldeko jarduerak, ekitaldiak, kanpainak, elkarrizketak, ekintzak, foroak, programak eta proiektuak eskainiko dira, eta, besteak beste, herritarren adimena erabiltzea sustatuko da, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren aldeko lanean.

2.– El canal es un medio de interacción con la comunidad educativa, ciudadanía interesada, organizaciones y agentes sociales que trabajan en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, en el que se ofrecerán actividades, eventos, campañas, entrevistas, acciones, foros, programas y proyectos a favor de la sostenibilidad y se promoverá, entre otros, el uso de la inteligencia ciudadana en el trabajo a favor de la educación ambiental para la sostenibilidad.

3.– Kanal horretan, garrantzi handia izango dute Aztertu+ programak eta haren kanpainek (dekretu honen 19. artikuluan aipatzen diren Azterkosta, Ibaialde eta Natura, alegia).

3.– Tendrán especial relevancia en dicho canal el programa Aztertu+ y sus campañas Azterkosta, Ibaialde y Natura a los que se refiere el artículo 19 del presente Decreto.

16. artikulua.– Aztertu+ programa.

Artículo 16.– Programa Aztertu+.

1.– Ingurumenaren arloko eskumena duen sailak bultzatutako Aztertu programaren jarraipena da Aztertu+ programa, eta, haren garapenaren bidez lortu nahi da hezkuntza-komunitatea eta, oro har, herritarrak jabetzea ingurune naturalaren ingurumen-balioez eta haren baliabide ekologikoak eta ondare-arlokoak babestu eta indartu beharraz.

1.– El programa Aztertu+ es continuación del programa Aztertu impulsado por el Departamento competente en materia de medio ambiente y con su desarrollo se pretende concienciar a la comunidad educativa y a la población en general de los valores ambientales del medio natural y de la necesidad de proteger y potenciar sus recursos ecológicos y patrimoniales.

2.– Aztertu+ programaren bitartez, eta Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzan Berritzeko, Gaitzeko eta Ezagutza Kudeatzeko Zentroarekin eta Ekoetxeekin koordinatuta, zenbait ekintza sustatuko dira, ingurune naturalaren babesaren arloan herritarren parte-hartzea eta zientzia bultzatzeko, eta, zehazki, honako hauek lortzeko:

2.– A través del programa Aztertu+ y en coordinación con el Centro de Innovación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación Ambiental para la Sostenibilidad y Ekoetxeak, se promoverán acciones que favorezcan la participación y la ciencia ciudadana en la protección del medio natural y más concretamente se persigue:

a) Herritarrek biodibertsitatearen eta garapen jasangarriaren arloan parte hartzea, tokiko ingurunearekiko lotura bultzatuz eta ekintzarako egiazko hezkuntza sustatuz.

a) La participación ciudadana en materia de biodiversidad y desarrollo sostenible favoreciendo el vínculo con el entorno local y promoviendo una verdadera educación para la acción.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan erreferentziazko programa izatea, jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntzaren arloan, eremu ez-formalean, bizialdi osoko ikaskuntzaren oinarriak finkatuz.

b) Constituirse en un programa referente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de educación ambiental para la sostenibilidad en el ámbito no formal asentando las bases del aprendizaje a lo largo de la vida.

3.– Hiru programa hartuko ditu barnean, aukeratutako ingurune naturalaren arabera:

3.– Constará a su vez de tres programas dependiendo del medio natural elegido:

a) Azterkosta: sentsibilizatzeko programa bat da, gizarteak oro har kostaldea ingurumenaren aldetik babesten aktiboki parte-har dezan xede duena.

a) Azterkosta: programa de sensibilización de la sociedad en general para la participación activa en la protección medioambiental de las costas.

b) Ibaialde: sentsibilizatzeko programa bat da, gizarteak oro har ibai-ingurunea ingurumenaren aldetik babesten aktiboki parte har dezan xede duena.

b) Ibaialde: programa de sensibilización de la sociedad en general para la participación activa en la protección medioambiental del medio fluvial.

c) Natura: sentsibilizatzeko programa bat da, gizarteak oro har ingurune naturala ingurumenaren aldetik babesten aktiboki parte-har dezan xede duena.

c) Natura: programa de sensibilización de la sociedad en general para la participación activa en la protección medioambiental del medio natural en general.

4.– Urtero, «Emanaldia» izeneko ekitaldia egingo da, eta, hor, Aztertu programaren berri emango zaio gizarteari oro har, besteak beste, eta programaren jardueretan aurkeztutako lanak aintzatetsiko dira.

4.– Anualmente se celebrará el evento «Emanaldia» donde se procederá a la divulgación del programa Aztertu a la sociedad en general entre otros y se reconocerán los trabajos presentados en las distintas actividades del programa.

17. artikulua.– Urteko konferentzia.

Artículo 17.– Conferencia anual.

1.– Ikasturteko azken hiruhilekoan, eta, ahal dela, ingurumenaren mundu-egunarekin bat etorriz, Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Urteko Konferentzia egingo da, arlo horretako alderdi berritzaileak eta abangoardiakoak aztergai izango dituena.

1.– En el último trimestre del curso académico y coincidiendo preferentemente con el día mundial del medio ambiente, se celebrará la Conferencia Anual de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que versará sobre aspectos innovadores y de vanguardia en dicho ámbito.

2.– Konferentzian zehar, egiaztagiria eskuratu duten ikastetxeen proiektuak aurkeztuko dira, eta «Ikastetxe jasangarri» gisa aitortzeko egiaztagiriak modu ofizialean emango zaizkie.

2.– En el transcurso de la misma se presentarán los proyectos de los centros que hayan obtenido la acreditación y se procederá a la entrega oficial de las acreditaciones del reconocimiento como «centro educativo sostenible» a los citados centros.

3.– Aitorpen hori lortu dutenei, 8. artikuluko 4. apartatuan aipatzen diren diploma egiaztatzailea eta bandera emango zaizkie.

3.– A los centros merecedores de tal distinción se les hará entrega del diploma acreditativo y bandera alusiva a los que se refiere el artículo 8 apartado 4.

4.– Konferentzia horretan, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak Aztertu+ programan izandako emaitzak aurkeztuko dira, bai eta hurrengo ikasturteko berrikuntzak ere.

4.– Asimismo, en el transcurso de dicha conferencia, se presentarán los resultados del programa Aztertu+ del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las novedades para el curso venidero.

5.– Ekitaldia kanal digital ofizialetan emitituko da.

5.– El acto será emitido en los canales digitales oficiales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ahalmena ematen zaio ingurumenaren arloko eskumena duen sailari, dekretu hau eta haren eranskina aplikatu eta garatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan, eta dekretuan araututako organoen egituran eta/edo funtzioetan aldaketak egin ditzan, bere eskumenak baliatuz.

Se faculta al departamento competente en materia de medio ambiente para dictar, en el ejercicio de sus competencias, cuantas disposiciones resulten precisas para la aplicación y desarrollo del presente Decreto, incluida la modificación de la estructura y/o funciones de los órganos en el regulados, así como el anexo que acompaña al mismo.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Vitoria-Gasteizen, 2022ko azaroaren 2an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental