Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

217. zk., 2022ko azaroaren 14a, astelehena

N.º 217, lunes 14 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4912
4912

EBAZPENA, 2022ko irailaren 26koa, HABEko zuzendariarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek arbel digitala eta hauei dagozkien euskarriak eskuratu ahal izateko aurkeztutako eskariak onartu eta eskatzaile bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa ezartzen duena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek arbel digitalak eta hauei dagozkien euskarriak eskuratu ahal izateko dirulaguntzak arautzen dituen 2022ko uztailaren 12ko Ebazpenak ezarritakoaren arabera.

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2022, del Director de HABE, por la que se estiman las solicitudes presentadas por los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje de euskera para el acceso a la pizarra digital y a sus correspondientes soportes, y se fija el importe de la subvención que corresponde a cada solicitante, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 12 de julio de 2022, por la que se regula la concesión de subvenciones a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje de euskera para el acceso a las pizarras digitales y a sus correspondientes soportes.

Ikusirik, deialdira aurkeztu diren hiru eskari pertsona fisikoei dagokiela, eta ez direla ebazpen honen helbururako eskariak.

Visto que tres de las solicitudes presentadas a la convocatoria corresponden a personas físicas y no son solicitudes a las que se refiere la presente Resolución.

Ikusirik, deialdira aurkeztu eta eranskinean zerrendatzen diren beste eskatzaileak euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen titularrak direla eta onuradunek bete beharreko baldintzak betetzen dituztela.

Visto que el resto de solicitantes que se presentan a la convocatoria y que se relacionan en el anexo son titulares de euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje de euskera, y cumplen los requisitos exigidos a los beneficiarios.

Ikusirik, euskaltegiek dirulaguntza gai izateko eskatutako ekipamendu teknologikoa deialdi honetarako xede diren arbel digitalak eta hauen euskarriak direla.

Visto que el equipamiento tecnológico motivo de subvención solicitado por los euskaltegis son las pizarras digitales y sus correspondientes soportes, que son, precisamente, el objeto de la presente convocatoria.

Kontuan hartuta, deialdiaren I. eranskinean adierazitako gehienekoa ezin dela gainditu eta diruz lagundu nahi den ekipamenduaren erosketa kostearen erdia laguntzen dela diruz,

Considerando que no se puede superar el máximo indicado en el Anexo I de la convocatoria y que se subvenciona la mitad del coste de adquisición del equipamiento para el que se solicita la ayuda,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– Ebazpen honen helburu ez ziren eta deialdi honetan eskaria aurkeztu duten hiru pertsona fisikoei dirulaguntza ukatzea.

1.– Denegar la subvención solicitada a las tres personas físicas que no fueron objeto de la presente Resolución y que han presentado solicitud en esta convocatoria.

2.– Eranskinean zerrendatzen diren euskaltegi pribatu homologatu eta euskararen autoikaskuntza zentroei, arbel digitalak eta hauei dagozkien euskarriak eskuratu ahal izateko 113.204,45 euroko dirulaguntza onartzea, euskaltegi bakoitzari esleitutako kopurua eranskinean jasotzen delarik.

2.– Aprobar la concesión de una subvención por importe de 113.204,45 euros para la adquisición de pizarras digitales y sus correspondientes soportes a los euskaltegis privados homologados y centros de autoaprendizaje de euskera relacionados en el anexo, con indicación del importe adjudicado a cada uno de ellos.

Esleitutako dirulaguntza hau izango da euskaltegi bakoitzaren gehienezko kopurua.

La cuantía máxima de la subvención por euskaltegi será la indicada.

3.- Emandako dirulaguntza ordainketa bakarrean ordainduko zaio erakunde onuradunari, gastua behar bezala zuritu ondoren, eta ebazpenaren 10. oinarriak aurreikusitako irizpideen arabera, hala behar balitz, kitapen-ebazpen baten bitartez doituko da.

3.– La subvención concedida se abonará a la entidad beneficiaria en un único pago, una vez justificado el gasto, ajustándose, en su caso, mediante resolución de liquidación, en función de los criterios previstos en la base 10 de la Resolución.

Ebazpen honen aurka, administrazio bidea agortzen ez denez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuari. Horretarako, hilabeteko epea izango dute Ebazpena jaso eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística. A tal efecto, dispondrán del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la Resolución.

Donostia, 2022ko irailaren 26a.

En Donostia / San Sebastián, a 26 de septiembre de 2022.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental