Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2022ko azaroaren 11, ostirala

N.º 216, viernes 11 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
4862
4862

EBAZPENA, 2022ko urriaren 18koa, Segurtasuneko sailburuordearena, irabazi-asmorik gabeko elkarteei joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak egiteko dirulaguntzak ematen dizkiena.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, del Viceconsejero de Seguridad, por la que se conceden subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de información y prevención universal del juego patológico.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren 2022ko uztailaren 5eko Aginduak arautzen du joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak egiteko Euskadiko irabazi-asmorik gabeko erakundeei dirulaguntzak emateko araubidea (2022ko uztailaren 18ko EHAA, 138. zk).

La Orden de 5 de julio de 2022, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, regula el régimen de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en Euskadi para la realización de actividades de información y prevención universal del juego patológico (BOPV n.º 138, de 18 de julio de 2022).

Agindu horren 11. artikuluarekin bat etorriz, eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako Balorazio Batzordearen txostena ikusita, honako hau

De conformidad con el artículo 11 de la citada orden, y visto el informe de la Comisión de valoración de la Dirección de Juego y Espectáculos,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eranskinean aipatzen diren eskatzaileei bertan zehazten diren dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder a los solicitantes relacionados en el anexo las subvenciones que en el mismo se determinan.

Bigarrena.– Ebazpen hau erakunde interesdun guztiei jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la presente Resolución a todas las entidades interesadas.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Segurtasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau berariaz jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Seguridad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación expresa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de octubre de 2022.

Segurtasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Seguridad,

RODRIGO GARTZIA AZURMENDI.

RODRIGO GARTZIA AZURMENDI.

ERANSKINA
ANEXO
ESKABIDEEN, PUNTUEN ETA EMANDAKO DIRULAGUNTZEN ZERRENDA
RELACIÓN DE SOLICITUDES, PUNTOS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental