Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

206. zk., 2022ko urriaren 27a, osteguna

N.º 206, jueves 27 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4647
4647

AGINDUA, 2022ko urriaren 19koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 2021. urteari dagokion gizarte-bonu termikoa kudeatu, ebatzi eta ordaintzeari buruzkoa.

ORDEN de 19 de octubre de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sobre la gestión, resolución y pago del bono social térmico correspondiente al año 2021.

Energia ezinbesteko ondasuna da oinarrizko beharrak asetzeko, hala nola argiztapena, elikadura edo osasunerako gutxieneko konfort-baldintzak edukitzea ahalbidetzen duen aire-girotzea. Gainera, etxeek gero eta elektrifikazio handiagoa edukitzeak hornikuntza energetikoa fidagarria eta eskuragarria izatea eskatzen du.

La energía es un bien imprescindible para satisfacer necesidades básicas tales como la iluminación, la alimentación o una climatización que permita mantener unas condiciones de confort suficientes para la salud; y la creciente electrificación de los hogares demanda un suministro energético fiable y asequible.

Horrenbestez, 2008ko krisiaz geroztik nabarmentzen ari zen energia-pobretasun egoeraren aurrean, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluak kontsumitzaile ahularen figura sortu zuen, eta «gizarte-bonu» deritzon laguntza ezarri. Gizarte-bonua deskontu batean datza; hain zuzen ere, kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko prezioaren (KTBP) eta oinarrizko balio baten arteko aldea estaltzen duen deskontuan. Oinarrizko balioa aldagarria izan daiteke, ezartzen den kontsumitzaile ahularen mailaketaren arabera, eta azken baliabideko tarifa (ABT) esaten zaio. Deskontu hori merkaturatzaileak aplikatzen du atxikita dagoen kontsumitzailearen fakturan.

Por ello, y ante la situación de pobreza energética que venía midiéndose desde la crisis del 2008, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, creó la figura del consumidor vulnerable e instauró la ayuda denominada «Bono Social». Bono consistente en un descuento que viene a cubrir la diferencia entre el valor del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y un valor base que podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y que se denominará Tarifa de Último Recurso (TUR). Dicho descuento es aplicado por el comercializador en la factura de la persona consumidora que esté acogida al mismo.

Kontsumitzaile ahularen eta «gizarte-bonuaren» figurak geroagoko araudiaren bitartez garatu ziren; besteak beste, urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretuaren bidez (zeinak arautzen baititu kontsumitzaile kalteberak zein diren, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileentzako beste babes-neurri batzuk). Errege-dekretu horren 6. artikuluak ezartzen duenez, kontsumitzaile ahulak gizarte-bonu deritzon deskontuaren onura jaso ahal izango du fakturan, eta deskontu hori KTBPan egindako deskontu batean datza, zeina martxoaren 28ko 216/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera kalkulatzen baita (216/2014 Errege Dekretua, Energia elektrikoaren kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioak kalkulatzeko metodologia eta energia elektrikoa kontratatzeko araubide juridikoa ezartzen dituena). Deskontu horretatik ateratzen den prezioari azken baliabideko tarifa (ABT) esaten zaio.

Tanto la figura del consumidor vulnerable como la del «Bono Social» fueron desarrollados por normativa posterior, entre la que cabe citar el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, cuyo artículo 6 establece que el consumidor vulnerable podrá beneficiarse de un descuento en su factura denominado bono social, el cual consiste en un descuento sobre el PVPC, calculado según lo dispuesto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, que será aplicado en la factura del consumidor. Siendo el precio resultante de dicho descuento la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).

Hala ere, «gizarte-bonuak» emandako babesa nahikoa ez zela egiaztatu zenez, eta energiaren prezioen etengabeko igoeraren aurrean, 2018. urtean Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretua onartu zen. Haren bidez, kontsumitzaile kalteberen pobrezia energetikoa arintzeko zuzeneko laguntzen programa berri bat sortu zen, etxea berotzeko, ura berotzeko eta sukalderako energiari dagokionez: «gizarte-bonu termikoa» deritzon laguntza.

No obstante, constatada la insuficiencia de la protección brindada por el «Bono Social» y ante la continua escalada de los precios de la energía, en el año 2018 se aprobó el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, mediante el cual se articuló un nuevo programa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, a agua caliente sanitaria y a cocina, ayuda denominada «Bono Social Térmico».

Gizarte-bonu termikoa Estatuko Aurrekontu Orokorren kargura finantzatzen da, eta laguntzak kudeatzea eta ordaintzea autonomia-erkidegoei eta autonomia-estatutuak dituzten hiriei dagokie. Horretarako, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak aurrekontu erabilgarriaren lurralde-banaketa kalkulatzen du, eta laguntzen zenbatekoak administrazio eskudunei transferitzen dizkie, haiek ordain ditzaten.

El bono social térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y la gestión y pago de las ayudas corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades con Estatutos de Autonomía. A estos efectos, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico calcula la distribución territorial del presupuesto disponible y transfiere los importes de las ayudas a las administraciones competentes para su pago.

2021erako salbuespen gisa, urriaren 26ko 23/2021 Errege Lege Dekretuak gizarte-bonu termikoaren gutxieneko zenbatekoa handitu du (23/2021 Errege Lege Dekretua, Elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumitzaileak babesteko eta handizkako eta txikizkako merkatuen gardentasuna bultzatzeko energiaren arloko presako neurriena).

Excepcionalmente para el año 2021, el Real-Decreto Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgente en materia de energía para la protección de consumidores y la introducción de la transparencia en los mercados mayoristas y minorista de la electricidad y gas, incrementa la cuantía mínima del bono social térmico.

Hala ere, Konstituzio Auzitegiak, irailaren 23ko 134/2020 Epaian, deklaratu du urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren zati hauek konstituzioaren kontrakoak direla eta, beraz, deuseztatu egin ditu: 9. artikuluaren lehenengo apartatuko «urtean ordainketa bakarra eginez» tartekia; 10. artikuluaren bigarren apartatuko «onuradunen eta dagozkien zenbatekoen gaineko informazioarekin batera, aurreko apartatuetan ezarritakoarekin bat etorriz» eta «11. artikuluan aipatzen den informaziotik abiatuta» tartekiak; 10. artikuluaren hirugarren apartatuko «urteko lehen hiruhilekoan» tartekia; 11. artikulua; bederatzigarren xedapen gehigarria, eta azken xedapenetako hirugarrena.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre, ha declarado la inconstitucionalidad y ha anulado los incisos «mediante la concesión de un pago único anual» del apartado primero del artículo 9: «junto con la información de los beneficiarios y los importes que les corresponden de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores» y «a partir de la información a que hace referencia el artículo 11» del apartado segundo del artículo 10 y «durante el primer trimestre del año» del apartado tercero del artículo 10, así como el artículo 11, la disposición adicional novena y la disposición final tercera del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre.

Konstituzio-kontrakotasuneko deklarazioaren ondorioz, urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuan araututako prozedura osatu beharra dago, Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-bonu termikoaren laguntzak izapidetzea errazteko. «Gizarte-bonu termikoa» 15/2018 Errege Lege Dekretuak arautzen du egiturazko elementuetan, eta, 10. artikuluan xedatutakoaren arabera, autonomia-erkidegoei dagokie laguntza kudeatzea eta ordaintzea. Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren agindu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan 2021eko ekitaldiko «gizarte-bonu termikoa» kudeatzeko, ebazteko eta ordaintzeko esparrua ezartzen da.

Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad se precisa complementar el procedimiento regulado en el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, para facilitar la tramitación de las ayudas del bono social térmico en la Comunidad autónoma del País Vasco. El «Bono Social Térmico» está regulado en sus elementos estructurales por el citado Real Decreto-ley 15/2018 correspondiéndoles a las Comunidades Autónomas, a tenor de lo dispuesto en su artículo 10, la gestión y pago de la ayuda motivo por el cual mediante la presente Orden de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se viene a establecer el marco para la gestión, resolución y pago del «Bono Social Térmico» correspondiente al ejercicio 2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ukrainako gerraren ondorioz gizartea gaur egun bizitzen ari den krisi-egoerak eta bonu horren onuradunen kalteberatasun bereziak justifikatu egiten dute 2021eko gizarte-bonu termikoa agindu honen bidez kudeatzea, ebaztea eta ordaintzea.

La situación actual de crisis que está viviendo la sociedad derivada de la guerra de Ucrania y la especial vulnerabilidad de las personas beneficiarias de este bono justifica la regulación la gestión, resolución y pago del bono social térmico correspondiente a este año 2021 a través de esta Orden.

Ondorioz, komunitate-garapenaren, gizarte-ongizatearen eta gizarte-zerbitzuen arloko eskumenez baliatuta (Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio eskumen horiek, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuan, eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 4. artikuluan), honako hau

Y así, en el ejercicio de las competencias que en materia de desarrollo comunitario, bienestar social y servicios sociales le son atribuidas al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales por el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2021. urteari dagokion «gizarte-bonu termikoa» kudeatzeko, ebazteko eta ordaintzeko esparrua ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoarekin bat.

El objeto de la presente Orden es articular el marco de actuación para la gestión, resolución y pago del «Bono Social Térmico» correspondiente al ejercicio 2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el 10 de Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitekeen egoera.

Artículo 2.– Situación subvencionable.

Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoarekin bat, laguntza jasotzeko aukera ematen du Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluan aurreikusitako elektrizitatearen gizarte-bonuaren onuradun izaera eduki izanak 2020ko abenduaren 31n.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores constituye la acción subvencionable de esta ayuda, el haber tenido la condición de beneficiario del bono social de electricidad previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a 31 de diciembre del año 2020.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Gizarte-bonu termikoa Estatuko Aurrekontu Orokorren kargura finantzatzen da; zehazki, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren aurrekontuaren kargura. Ministerio horrek 9.477.525,15 euro transferitu dizkio Euskal Autonomia Erkidegoari, 2021. urteari dagokion «gizarte-bonu termikoa» ordaintzeko; diru-kopuru baliokidea dago Euskadiko 2022ko aurrekontu orokorretan, dagokion aurrekontu-partidan.

El Bono Social Térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en concreto con cargo al presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el cual ha transferido a la Comunidad Autónoma del País Vasco la cantidad de 9.477.525,15 euros para el pago del «Bono Social Térmico» correspondiente al año 2021, disponiéndose de cantidad equivalente en la correspondiente partida presupuestaria de los Presupuestos Generales de Euskadi para el presente ejercicio 2022.

4. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa eta zenbateko hori zehazteko irizpideak.

Artículo 4.– Cuantía de la ayuda y criterios para su determinación.

1.– Onuradun bakoitzak jaso behar duen zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartuko da, batetik, ohiko etxebizitzako elektrizitatearen hornidura-puntuaren titularrak zenbaterainoko kalteberatasuna duen, gizarte-bonu elektrikoari buruzko araudian definitzen denaren arabera, eta, bestetik, etxebizitza kokatuta dagoen lekuari zer zona klimatiko dagokion.

1.– La cuantía a percibir por cada persona beneficiaria se calculará atendiendo al grado de vulnerabilidad de la persona titular del punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual, según se defina en la normativa reguladora del bono social eléctrico; así como, a la zona climática correspondiente a la localización de la vivienda.

2.– Pertsonaren kalteberatasun-maila urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretuak xedatzen duenaren arabera zehaztuko da, zeinak arautzen baititu kontsumitzaile kalteberak zein diren, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileentzako beste babes-neurri batzuk.

2.– El grado de vulnerabilidad de la persona será determinado en función de lo dispuesto en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

3.– Behin kalteberatasun-maila zehaztuta, ohiko etxebizitzari dagokion zona klimatikoa eta gizarte-bonu termikoaren onuradunetako bakoitzari dagokion urteko zenbatekoa urriaren 26ko 23/2021 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan jasotako formularen arabera kalkulatuko dira (23/2021 Errege Lege Dekretua, Elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumitzaileak babesteko eta handizkako eta txikizkako merkatuen gardentasuna bultzatzeko energiaren arloko presako neurriena).

3.– Una vez determinado el grado de vulnerabilidad, la identificación de la zona climática a la que pertenece vivienda habitual y la cuantía anual correspondiente a cada uno de los beneficiarios del Bono Social Térmico se calcularán de conformidad a la fórmula establecida en el artículo 2 del Real-Decreto Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgente en materia de energía para la protección de consumidores y la introducción de la transparencia en los mercados mayoristas y minorista de la electricidad y gas.

4.– Laguntzaren gutxieneko zenbatekoa 35 euro izango da onuradun bakoitzeko, baina, betiere, aurrekontu nahikoa baldin badago.

4.– La cuantía mínima de la ayuda será de 35 euros por persona beneficiaria, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria.

5. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 5.– Personas beneficiarias.

Laguntzaren onuradun izango dira agindu honen 2. artikuluan azaldutakoaren arabera dirulaguntza jasotzeko egoeran daudenak.

Accederán a la condición de beneficiarias las personas que se encuentren en la situación subvencionable descrita en el artículo 2 de la presente Orden.

6. artikulua.– Laguntza kudeatzea.

Artículo 6.– Gestión de la ayuda

1.– Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari dagokio laguntza-programa kudeatzea.

1.– Las tareas de gestión del programa de ayudas corresponde a la Dirección de Servicios Sociales.

2.– «Gizarte-bonu termikoa» emateko, ez da beharrezkoa onuradun izan daitezkeenek aldez aurretik eskaera egitea; izan ere, laguntza automatikoki eta agindu honen 7. artikuluan aurreikusitako moduan ebatzi eta zuzenean ordainduko da.

2.– La concesión del «Bono Social Térmico» no requiere de solicitud previa de los potenciales beneficiarios, procediéndose a la resolución y abono directo de la ayuda de forma automática y en modo previsto en el artículo 7 de esta orden.

3.– Gizarte Zerbitzuen zuzendaria da gizarte-bonu termikoa onartzeko ebazpena emateko organo eskuduna, eta ebazpen bakarra emango du. Ebazpen horren bidez, 2021eko gizarte-bonu termikoaren onuradunak zein diren eta horietako bakoitzari zer zenbateko dagokion zehaztuko du, bat etorriz urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuarekin (Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Premiazko Neurriei buruzko Errege Lege Dekretua) eta urriaren 26ko 23/2021 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluarekin (Elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumitzaileak babesteko eta handizkako eta txikizkako merkatuen gardentasuna bultzatzeko energiaren arloko presako neurrien Errege Lege Dekretua).

3.– El órgano competente para la resolución de concesión del Bono Social Térmico es la Directora de Servicios Sociales, quien dictará una única resolución mediante la cual determinará, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, y el artículo 2 del Real-Decreto Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgente en materia de energía para la protección de consumidores y la introducción de la transparencia en los mercados mayoristas y minorista de la electricidad y gas. las personas beneficiarias del Bono Social Térmico 2021 y la cuantía correspondiente a cada una de ellas.

4.– Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabete izango da, agindu hau argitaratzen den egunetik aurrera. Laguntza emateko ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da, jakinarazpen-ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a partir de la publicación de esta orden. La resolución de concesión de la ayuda será publicada en el Tablón electrónico de Anuncios de la «Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi» a los efectos de su notificación.

5.– Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Gizarte Politiketako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– Contra la resolución de concesión de las ayudas, se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Políticas Sociales en el plazo de un mes desde su notificación, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 7.– Renuncia

1.– Laguntzaren berri banaka emango zaie onuradunei, posta bidez; jakinaraziko zaie 10 eguneko epea dutela laguntzari uko egiteko, hala nahi izanez gero, eta ohartaraziko zaie epe hori igaro ondoren uko egin ez badute ulertuko dela laguntza onartu egin dutela.

1.– La ayuda les será comunicada individualmente a las personas beneficiarias vía postal a los efectos de hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para renunciar a la misma, si así lo quisieran; y advirtiéndoles de que transcurrido dicho plazo sin renunciar se entenderá que la ayuda ha sido aceptada.

2.– Gizarte-bonu termikoari uko egiteko, agindu honen I. eranskinean azaltzen den formularioa erabiliko da; formulario hori posta bidez bidaliko zaie onuradunei, eta helbide elektroniko honetan ere eskuragarri egongo da: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1112513

2.– La renuncia al Bono Social Térmico se realizará a través del formulario que figura en el Anexo I de la presente Orden, el cual además de serle remitido a la beneficiaria vía postal, estará disponible en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112513

3.– Uko egiteko formularioa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluak aurreikusten dituen tokietako edozeinetan aurkeztu ahal izango da.

3.– El formulario de renuncia se podrá presentar en cualquiera de los lugares establecidos para ello en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Laguntzari uko egiteko eskubidea bitarteko elektronikoen bidez ere erabili ahal izango da, helbide honetan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1112513. Bide elektronikoa erabili ahal izateko, onuradun bakoitzari identifikatzaile bat eta erreferentzia-kode bat bidaliko zaizkio posta bidezko komunikazioan.

4.– El ejercicio del derecho de renuncia a la ayuda también podrá realizarse por vía electrónica en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112513 para lo cual se facilitará a cada beneficiario en la comunicación vía postal un identificador y un código de referencia.

8. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 8.– Pago de la ayuda.

1.– Aurreko artikuluan adierazten den komunikazioarekin batera, formulario bat bidaliko da, onuradun bakoitzak Zuzendaritza kudeatzaileari laguntza ordaindu ahal izateko beharrezkoak diren datuak eman diezazkion.

1.– Junto con la comunicación a la que se refiere el artículo anterior se enviará un formulario, a los efectos de que cada persona beneficiaria facilite a la Dirección gestora los datos necesarios para proceder al abono de la ayuda.

2.– Formulario hori, zeina aginduaren II. eranskinean azaltzen baita, helbide elektroniko honetan ere eskuragarri egongo da: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1112513. Uko egiteko formulariorako adierazi diren toki eta modu beretan aurkez daiteke.

2.– Dicho formulario, que figura en el Anexo II de la Orden, estará disponible en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112513 y podrá presentarse en los mismos lugares y de las mismas formas que el formulario correspondiente a la renuncia.

3.– Laguntzaren zenbatekoa onuradunek horretarako adierazten duten bankuko kontu-zenbakian ordainduko da.

3.– El abono de la ayuda se ingresará en el número de cuenta de la entidad bancaria que a tales efectos designen las personas beneficiarias

4.– Ordainketa egingo da, behin aginduaren 7. artikuluan laguntzari uko egiteko ezarri den epea igaro denean, laguntzari uko egin ez bazaio.

4.– El pago se efectuará una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 7 de la orden para renunciar a la ayuda sin que esta se hubiera realizado.

9. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Deialdiaren xede diren laguntzen onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta, zehazki, honako hauek:

Las personas beneficiarias de las ayudas objeto de convocatoria están sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y, en concreto quedan obligadas a:

a) Diruz lagundutako egoeraren helburuari edo izaerari funtsean eragiten dion zerbait bada, horren berri ematea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari.

a) Comunicar a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación subvencionada.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen zertarakoa fiskalizatzen dutenean.

b) Facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

c) Emandako laguntzari dagokionez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak egin ditzakeen egiaztapen-jarduerak onartzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienak ere.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

10. artikulua.– Ez-betetzeak eta dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 10.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Laguntzaren onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharren bat betetzen ez badu, Gizarte Zerbitzuen zuzendariak, onuradunari entzun eta dagokion prozedura gauzatu ondoren, deklaratuko du onuradunak laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, la Directora de Servicios Sociales, previa audiencia a la beneficiaria y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

2.– Gainera, emandako laguntza ordaindu bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako zenbatekoa itzultzeko betebeharra dagoela deklaratuko da, eta dirulaguntzen arloko berandutze-interesa eskatuko da, dirulaguntza ordaindu zen egunetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera arte, edo zordunak itzulketa sartzen duen egunera arte, hura baino lehenagokoa bada, betiere Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan (1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori).

2.– Además, en caso de haberse efectuado el pago de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos prevenidos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997.

3.– Hori guztia, ezertan eragotzi gabe bidezkoak diren gainerako akzioak, bat etorriz abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak xedatutakoarekin, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen baitu eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen baititu.

3.– Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

4.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

11. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad

«Gizarte-bonu termikoaren» laguntzarekin batera, hartzaileek beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk jaso ahal izango dituzte helburu bererako, beste administrazio batzuetatik edo ente publiko zein pribatuetatik (nazioko zein nazioarteko). Halaber, laguntza hori bateragarria izango da elektrizitatearen gizarte-bonuarekin, hala ezarrita baitago Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 6. artikuluan.

Esta ayuda del «Bono Social Térmico» es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse las personas destinatarias de la ayuda. Asimismo, será compatible con la percepción del Bono Social de Electricidad tal y como se establece en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Emandako datu pertsonalak izen hau duen tratamendu-jardueran tratatuko eta sartuko dira: kontsumitzaile kalteberen pobrezia energetikoa arintzera bideratutako laguntzak.

Los datos de carácter personal que se faciliten serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables.

– Arduraduna: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza.

– Responsable: Dirección de Servicios Sociales.

– Xedea: etxeetan energia-hornidura bermatzeko pertsonei ematen zaizkien laguntzak kudeatzea eta ordaintzea.

– Finalidad: gestión y pago de las ayudas a las personas para garantizar el suministro de energía en los hogares.

– Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da aplikatu behar diren legezko betebeharrak betetzeko (Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra).

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables, Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Hartzaileak: ez da aurreikusten daturik komunikatzea.

– Destinatarios: no se prevé comunicación de datos.

– Eskubideak: datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak, bai eta informazio gehigarrian adierazten diren eskubideak ere.

– Derechos: derecho a acceder, rectificar y suprimir datos, así como los derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio gehigarria: gure webgune honetan kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza:

– Información adicional: se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Honako xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko:

En cumplimiento de:

– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra

– Reglamento General de Protección de Datos,

– 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

– Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales,

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aurkaratzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Impugnación.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden , que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2022.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental